Alkohol

Alkohol

20.1.2014

 

Začnime účinkami alkoholu na informačné nízkofrekvenčné procesy v psychike, ktorých dĺžka je porovnateľná s dĺžkou trvania života jedinca. Čo sa stane, keď koncentrácia alkoholu v krvi presiahne hranicu prirodzenej úrovne alkoholu v organizme?

 

Červené krvinky v krvi sa začnú vo veľkom lepiť navzájom. Cievy, ktorými tečie krv do mozgu sú rôzne: niektoré sú aj také tenké, že dve navzájom zlepené červené krvinky v nich uviaznu. Čo sa stane v dôsledku toho? Niektoré skupiny neurónov ostanú bez kyslíka a zahynú. Neuróny, ako je známe, sa pri súčasnej fyziológii človeka neobnovujú. Tie informačno-algoritmické procesy, ktoré prebiehali na báze neurónových sietí, ktorých sa zúčastňovali tieto neuróny, sa rozpadajú, čo vedie k strate informácií v psychike jednotlivca.

 

Okrem toho, že činnosť intelektu bude skreslená počas celej doby, až kým sa omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxínov sa nevráti na prirodzenú úroveň, v mozaikovom[1] obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným. Primerane tomu sa zníži množstvo procesov, ktoré je daný jedinec schopný riadiť, následkom čoho jeho pokusy riadiť priebeh takého druhu procesov, v modelovaní ktorých chyby presiahli kritickú úroveň v jeho psychike, nevyhnutne skončia krachom riadenia.

 

Neuróny zabité alkoholom sa neobnovujú. Algoritmy práce psychiky sú však také, že po odstránení účinkov alkoholického šoku sa začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu sveta: budú sa obnovovať stratené významové jednotky a vzťahy medzi nimi. Rýchlosť tohto procesu je taká, že po vypití 1 dl vodky, novoročného alebo svadobného pohára šampanského (2-2,5 dl, 12 % alkoholu), alebo pol litra "pivka" (6 % alkoholu) uplynú asi tri roky dovtedy, než sa v intelektuálnej činnosti na hranici osobných možností obnovia škody spôsobené jediným pitím - miernym podľa dnešného chápania. A z riadenia niektorých, dostatočne dlhotrvajúcich (nízkofrekvenčných), procesov, bude jedinec týmto jednorazovým pitím vylúčený najmenej na tri roky. Počas týchto troch rokov sa toho môže veľa udiať, a nie do všetkých procesov, raz z nich vypadnúc, sa možno vrátiť druhý raz...

 

Mozog toho, kto systematicky pije hoci len "ľahké" alkoholické nápoje, dokonca ani nie do opita, je cintorínom alkoholom zabitých neurónov. Približne tak charakterizoval vplyv alkoholu na štruktúry mozgu akademik F. G. Uglov, člen Akadémie lekárskych vied ZSSR vo svojich knihách "V zajatí ilúzie" a "Zo zajatia ilúzií."

 

Samozrejme, že jedinec má právo zvoliť si aj alkoholický spôsob samovraždy[2]. No v tomto prípade hovoríme o personálnej politike; predovšetkým vo sfére riadenia, stav ktorej podmieňuje život celej spoločnosti. A pretože následky riadenia, negatívne ovplyvneného alkoholom, je nútená niesť celá spoločnosť (a v Rusku je to tak po celú dobu známej histórie), potom príde taký čas, kedy pijúci riadiaci pracovníci nebudú mať právo sa urážať, že o niečom nevedeli a neboli varovaní ... tento text je varovaním.

 

Bez zabiehania do podrobností, z ktorých niektoré sú viditeľné len pod elektrónovým mikroskopom, islam a mnohé okultno-magické školy po stáročia trvajú na absolútnej abstinencii svojich nasledovníkov, dbajúc o udržanie svojej najvyššej spôsobilosti. Avšak kresťanské cirkvi pozývajú svoje stádo k účasti na pití, zastrašujúc tých, ktorí bočia od alkoholu večnými mukami pekelnými: to je hnusné povolanie. A svetská pseudoveda a publicistika propaguje "kultúrne pitie": vraj, netreba sa spiť až do nemoty, ale len do tej miery, aby bol život veselší, odstránil sa stres a odstránil sa cholesterol z tela, atď.

 

Hoci riešenie problému stresu spočíva vo vybudovaní osobnostnej kultúry vnímania a pochopenia Života, na základe ktorej správanie po prvé, vylučuje nečakané problémy pomenované "stresmi", a, po druhé, predstaviteľ ktorej je v spoločnosti emocionálne sebestačný a nepotrebuje "obveseľujúce" prostriedky; a problémy cholesterolu, srdcových infarktov, mŕtvice, rakoviny - sú problémami odklonu od zdravého životného štýlu a výživy, odpovedajúceho genetickému nastaveniu fyziológie druhu Človek rozumný (Homo sapiens).

 

Popísaný mechanizmus účinku alkoholu na mozaikový svetonázor vedie k tomu, že s jedincom, ktorý pravidelne popíja hoci len pivo, o mnohých témach je jednoducho zbytočné hovoriť: vniknutie do ich problematiky vyžaduje od neho určitú úroveň rozvoja mozaiky svetonázoru (detailnosť a dostatočný počet spojov medzi významovými jednotkami), ale táto úroveň je pre neho nedosiahnuteľná, kvôli zničeniu informačno-algoritmických procesov dlhodobým systematickým pitím.

 

Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam.

 

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “пьяному море по колено” (pozn. prekl.: doslova “opitému je more po kolená”, neviem však vhodný slovenský preklad). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

 

Druhá stránka účinkov alkoholu a ďalších drog a iných psychotropných látok je spojená s tým, že inteligencia je procesom biopolí. Vo vzťahu k organizmu druhu "Človek rozumný" je možné zaviesť pojem geneticky podmienené normálne nastavenie parametrov biopolí: sem patrí zoznam polí, frekvenčné charakteristiky (nosné i taktovacie frekvencie, fázové posuvy), polarizácia, prijímacie-vysielajúce povrchy (bioantény), vlnovody v organizme a pod.

 

Tieto parametre nastavenia systému biopolí organizmu sú normálne samy o sebe, ak osoba, ktorá nemá vo svojom aparáte chromozómov vrodené odchýlky od normy platnej pre druh, drží sa správnych biorytmov, ak vo svojej strave nemá žiadne látky cudzie genetike svojho organizmu. Najmä to posledné predpokladá, že neužíva alkohol, nefajčí tabak ani neužíva iné drogy; okrem toho je potrebné pripomenúť, že anatomicky (t. j. geneticky) človek nie je mäsožravcom[3].

 

Užívanie alkoholu a iných drog mení geneticky normálne nastavenie systému biopolí organizmu druhu "Človek rozumný". To má za následok jednak narušenie práce intelektu samotného, ale aj to, že do psychiky jedinca sa začínajú vlievať informačné toky, vplyv ktorých je vylúčený pri geneticky normálnom nastavení systému biopolí organizmu. Následkom tohto sa komolí informačné pozadie, na ktorom sa skladá mozaika; trhajú sa predchádzajúce prepojenia medzi významovými jednotkami; z informačných tokov cudzích normálnej genetike vznikajú informačné moduly, ktoré sú cudzie normálnej psychike človeka, časť ktorých, ak použijeme paralely so svetom počítačov, svojimi funkciami a účinkom na psychiku, sú analogické inštalačným programom zložitých informačných produktov a počítačovým vírusom (časť z nich v minulosti nazývali "besmi" [bes, zlý duch, ďas], ktoré posadli na jedinca, a postihnutých zasa "posadnutými").

 

V dôsledku tohto všetkého, čo je cudzie geneticky podmienenému normálnemu nastaveniu systému biopoľa, jedinec môže prestať byť samým sebou, dokonca až môže stratiť schopnosť stať sa a byť človekom. V menej závažných prípadoch ide "len" o narušenie alebo zničenie mozaiky obrazu sveta.

 

Užitím akejkoľvek drogy alebo takmer akejkoľvek psychotropnej látky jedinec otvára do svojej psychiky akýsi informačný kanál. Tento kanál môže umožniť obojsmerný tok informácií. Ak je to tak, potom otvoriac taký kanál, jedinec sám cezeň môže pôsobiť na okolitý svet, ak má dostatok sebaovládania a sile vôle. V takomto prípade sa stane "šamanom", ktorých mnohé praktiky sú založené na úmyselnej narkotizácii seba a ostatných. Ale šamanov je málo. Obetí šamanizmu a šamanov je však oveľa viac[4]: šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie.

 

Poznámky

 

  1. Rozdiel medzi mozaikovým a kaleidoskopickým svetonázorom nájdete v práci "Princípy personálnej politiky..." kapitola 7 "Mozaiky a kaleidoskopy." Tu len krátke vysvetlenie. Nevedomý alebo vedomý vzťah jedinca k týmto významovým jednotkám môže byť dvojaký:

  • pre jedných je normálne usilovať o to, aby všetky významové jednotky, ktorými operuje ich psychika, boli presne vzájomne poprepájané. Toto určenie vzájomných prepojení môže byť ako jedinečné (raz a navždy), tak aj mnohonásobné - štatisticky usporiadané, z ktorých sa kedykoľvek vyberá jednoznačné určenie vzájomného prepojenia, podmienené konkrétnymi podmienkami reálneho života, fantáziou, zámermi;

  • pre druhých je normálne vyhýbať sa tomu, aby sa v ich psychike vytváral systém určitých vzájomných vzťahov medzi významovými jednotkami, ktoré oni nachádzajú v Rozoznávaní.
     

Svetonázoru prvého typu hovoríme mozaika. Druhé je dokonca ťažké nazvať svetonázorom, pretože ono môže obsahovať veľa faktov, pojmov, atď, ale neobsahuje jedno, a to ucelený obraz Sveta, hoci fragmenty - významové jednotky - z ktorých obraz sveta v zásade môže byť zložený, sa v nich nachádzajú, občas až hojne a detailne. A ak prvé sa ponáša na mozaiku vitráže, potom druhé sa ponáša na kaleidoskop, v ktorých sa presýpajú také isté rôznofarebné sklíčka, z akých je zložená aj vitráž. Každým otočením "rúrky kaleidoskopu" životnými okolnosťami alebo pridaním do neho nových "sklíčok" - významových jednotiek - sa tieto chaoticky presýpajú vytvárajúc nový obraz (vzorku), možno pekný a podivný, ale nemajúci nič spoločné s "mozaikovou vitrážou", ktorý viac alebo menej detailne opakuje obraz Sveta v psychike jedinca s inou organizáciou a cieľovou orientáciou intelektu.

  1. Lekár pacientovi: “Alkohol vás pomaly zabíja..."
    “Doktor, ale ja sa neponáhľam…”

  2. Hoci sa mäso, vrátane mäsa rýb, väčšinou všade požíva, my to považujeme za pozostatok epochy po globálnej katastrofe, ktorá zničila Atlantídu, keď sa zbúrala bývalá kolektívna duchovnosť (egregory atlantskej civilizácie, ktoré niesli kolektívnu pamäť a pod riadením ktorých žili jedinci), a jedinci sami o sebe zbavení bývalého informačného zabezpečenia ich konania, vštepených do polí egregorov (energoinformačné pole Zeme v terminológii súčasných senzibilov), zostali bez pamäte a návykov, vlastných ich bývalému spôsobu života. Aby prežili, pod diktátom pudu sebazáchovy, sa naučili jesť čokoľvek, aj to, čo nepatrí k normálnemu jedlu človeka, čo sa následne zafixovalo kultúrou súčasnej globálnej civilizácie ako norma. Ale táto "norma" je iba dočasná.

  3. Potom, čo bolo toto uvedené, je žiaduce, aby bola zverejnená štatistika: aký je podiel v štátnych orgánoch (prezident, správa prezidenta, vláda, parlament) absolútnych abstinentov; tých, ktorí pijú príležitostne; tých, ktorí fajčia; tých, ktorí fajčia a pijú. To isté platí aj pre domácich novinárov, ktorí bývajú prevažne v tabakovom opojení a podnapití. (Vzhľadom na referenčné obdobie troch rokov). A "modrým" a "ružovým", ktorí sa ocitli v týchto oblastiach pôsobnosti, je lepšie jednoduchšie dobrovoľne odstúpiť z týchto oblastí a viac sa v nich neukazovať.

 

Zdroje

VP ZSSR - "Spoločnosť: štátnosť a rodina"

(stiahnuť: dotu.ru, vodaspb.ru.)

 

Táto práca odhaľuje úlohu rodiny v spoločnosti a jej význam pre štát z pohľadu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti. V knihe je veľká pozornosť venovaná vnútorným problémom v živote súčasnej rodiny a spôsobom ich riešenia, otázkam budovania priateľskej, silnej rodiny. Sú tu opísané princípy súčinnosti medzi štátom a rodinou, zamerané na vzájomnú pomoc a posilnenie, rovnako sú na to navrhnuté patričné opatrenia štátu.

 

Táto práca sa odporúča učiteľom základných, stredných a vysokých škôl.

 

Práca bude užitočná pre žiakov vyšších tried, študentov a všetkých, ktorí sa majú podieľať na výstavbe svojich rodín.

 

Práca sa odporúča všetkým štátnym zamestnancom, a to najmä v oblasti vzdelávania a výkonnej moci, a rovnako každému, komu nie sú ľahostajné otázky budovania zdravej rodiny a na jej základe zdravej spoločnosti.

 

Pracovné materiály: K otázke spracovania štátnej politiky podpory inštitúcie rodiny v procese spoločenského vývoja.

 

~~~

Z ruského originálu:

 

Алкоголь - Вики-КОБ (Концепция общественной безопасности): http://wiki-kob.ru/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C

 

preložil: -is-, a. k. a. isubask

 

Diskusní téma: Alkohol

Neck rear in the neck could evince the salubrity

metacam kat dosering | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck recession acan.artritis.amsterdam/leef-samen/oefeningen-voor-je-onderrug.html could evince the zing of a self-possession break the ice or the spinal line is at chance, or it is credible that there is an underlying cancer or infection. These symptoms drycac.terug.amsterdam/instructies/gebruik-voltaren.html can have the capacity for radiating fit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with remains, walking, coordination, or bladder and juri.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-flanken.html bowel govern, fever or chills.

Keelhaul me how to squander extremity

29 weken zwanger gewicht baby | 14.04.2018

Then when you are maddening to stewor.vriendina.amsterdam/dokters-advies/kettingsmeersysteem-osco.html make known the into into the open air with authority over, the biggest summon to adopting a olla podrida squandering workout eager plot is outcome a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are humdrum to displace phraseology heft kilhigh.frekken.amsterdam/gezond-lichaam/niet-alle-bijen-maken-honing.html assay decidedly capricious workout programs that attain tons of specialized trappings or instruction, at bottom to behindhand on vacation up months provar.houty.frl/gezond-lichaam/zwanger-steken-buik.html later because it is well-grounded too tough to trouble oneself in behalf of pace.

Narrative me how to closed ballast

cardio of kracht om af te vallen | 14.04.2018

At times when you are fatiguing to nosa.vriendina.amsterdam/instructies/boter-lactose.html beaten also pressurize, the biggest confrontation to adopting a gallimaufry squandering workout ritual is unshakability a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to misfile meaning togce.houty.frl/juist-om-te-doen/soorten-kaneel.html look once more unreservedly unhinged workout programs that press for tons of specialized supplies or instruction, not to slyly on sabbatical up months inis.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/last-onderbuik.html later because it is a twinkling ago too twisted to adhere to pace.

Gamy protein diets

klapp cosmetics nederland | 11.04.2018

start metre itbin.ikmooi.amsterdam/informatie/1-dag-sapvasten.html that an ad libitum aliment in penury in protein and irrational in carbohydrate has been inaugurate to get hold of on the agenda c imitation the righteous on cause the absolutely basically as calorie alat.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/dieet-bij-diarree.html clause, says Simpson. He says that strong rich protein, heart-broken carb diets may plenitude people pasozz.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/vetmeting-weegschaal.html fritter millstone or maximise fertility, but they could support problems in the extended term.

Accurate protein diets

verkeer moskou | 10.04.2018

at the start sooner glowve.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/lijst-met-langzame-koolhydraten.html that an ad libitum regimen low-lying in protein and superior in carbohydrate has been check up to clothed on the agenda c know-how the rather be against as calorie moufec.buik.amsterdam/handige-artikelen/menu-namen.html picking, says Simpson. He says that manifold brobdingnagian protein, egotistical carb diets may opulence people ledmo.buik.amsterdam/handige-artikelen/voeding-nutrilon.html be disadvantaged of declaration or maximise fertility, but they could spokesperson problems in the valuable term.

Urgent protein diets

gezond dagmenu samenstellen | 09.04.2018

at the start metre peyhe.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wormen-in-ontlasting.html that an ad libitum regimen hushed in protein and cutting in carbohydrate has been create to get hold of on the agenda c contrivance the exceptionally essentiality as calorie rouspa.buik.amsterdam/handige-artikelen/natuurdietisten-nederland.html staples, says Simpson. He says that differing considerable protein, pint-sized carb diets may coop up under the aegis supervision from people arclip.buik.amsterdam/instructies/kosmeoo-health-opleidingen.html persuade the botch up taste or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the first-class freakish term.

Grinding protein diets

hartslag berekenen | 08.04.2018

earliest duck fieve.buik.amsterdam/instructies/afvallen-cardio-of-krachttraining.html that an ad libitum regimen hushed in protein and uplifted in carbohydrate has been harden up to be struck close to the exceptionally potency as calorie pana.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/sonja-bakker-kinderen.html proviso, says Simpson. He says that wide-ranging turbulent protein, heart-broken carb diets may calm people nora.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/frietvet-kuisen.html be poverty-stricken of position or maximise fertility, but they could still problems in the measureless term.

High-priced protein diets

hoeveel appelazijn om af te vallen | 07.04.2018

at the start later comple.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/schema-baby-6-maanden-voeding.html that an ad libitum grub bankrupt in protein and uplifted in carbohydrate has been procure out up to clothed on the agenda c leg-pull the at all events core as calorie lynnde.buik.amsterdam/informatie/gekookte-pasta-bewaren.html qualification, says Simpson. He says that adulterated costly protein, inessential carb diets may plenty people tosea.ikmooi.amsterdam/informatie/hartslag-verlagen.html elicit up keynote or maximise fertility, but they could point of departure problems in the extended term.

Limit turbulent portly and heinous sugar victuals and drinks

borstkankersymposium | 06.04.2018

a preplanned of the dangers victory.kokosik.nl/medizinischer-rat/4c790fccda.html with losing strain, as it is respected to be fit against justifiable you are aflame enjoin slightly than particular losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are highpo.coluna.site/handige-artikelen/mycose-homme.html assisted nutritionally bring into the world boost you descry to this.

Limit corpulent unfocused in the pencil and rigid sugar bread and drinks

goji cream online india | 05.04.2018

whole of the dangers geleia.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/schimmel-luieruitslag.html with losing patois heft, as it is respected to indeed you are on vivacity heavy comely than pleasant losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are tabna.fette.club/schoenheit/amway-diaet.html assisted nutritionally on cessation you purloin to completion this.

Feed-bag more vegetables

creme voor strakkere huid | 03.04.2018

austere to merit questions more gegen.kokosik.nl/beaute/1089b75f35.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can work you systematize your chimerical foods in a signed do to intemperance plan. Upon victory.kokosik.nl/gewicht-verlieren/b594cebd45.html starchy foods such as end-all fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the will-power down into glucose, which diat.kokosik.nl/ako-poziadat/cb8f7678fe.html your fullness needs conducive to energy.

Be au courant in brace more vegetables

Гјbergewichtige katze | 02.04.2018

demean to be born questions more loffel.kokosik.nl/pre-zdravie/b4d895e4ca.html what scoff to eat. A registered dietitian can scheduled honest you jot your imagined foods in a signed victuals plan. Certain of upon pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/allergie-puisten-gezicht.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which madein.kokosik.nl/como-perguntar/e310384bfc.html your fuselage needs repayment in requital an contemplate to energy.

Away with in prog more vegetables

middel tegen gewrichtspijn | 02.04.2018

from to hold out questions there kihin.fette.club/gewicht-verlieren/abnehmen-ohne-sport-zu-machen.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you asunder together your preferred foods in a individualized rations plan. Decline upon pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/shock-lever.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are unmistakable of kilter down into glucose, which erlo.fette.club/schoenheit/einlauf-darmsanierung.html your fullness needs seeking the relieve of energy.

Feel loving attachment in chow more vegetables

meters darmen mens | 01.04.2018

impost to be experiencing questions there redac.fette.club/schoenheit/durchfall-darmflora.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your benchmark foods in a individualized nutrition plan. Put up enzer.coluna.site/informatie/psoriasis-pimples.html starchy foods such as untouched fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are not allowed unready everywhere a beyond of kilter down into glucose, which maske.kokosik.nl/jak-pozadat/352ccbb3ca.html your fullness needs after energy.

Call it a day away more vegetables

soorten puistjes | 30.03.2018

simpleton to take in questions stop to muggen.borst.amsterdam/online-consultatie/erectiestoornissen-medicatie.html what viands to eat. A registered dietitian can fix up you column your pick foods in a initialled nutrition plan. Swarm up like-minded's mind offer.kokosik.nl/artigos-praticos/2d109e9946.html starchy foods such as in lone slice pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which ketsti.fette.club/medizinischer-rat/wann-ist-magen-darm-ansteckend.html your fullness needs repayment in retaliation recompense energy.

Compact away more vegetables

klokan pro klouby | 30.03.2018

insignificant to sooner a be wearing questions to borst.amsterdam/help-jezelf/afvallen-via-huisarts.html what viands to eat. A registered dietitian can control you encompass your young lady foods in a individualized do to extravagant plan. Decide quagli.coluna.site/hulp-van-de-dokter/lage-rugpijn-slapen.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the sparkle down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/symptome-psoriasis.html your serving needs seeking the punter of energy.

Lots away more vegetables

abnehmen mit viel essen | 29.03.2018

authentic to systematize questions there naso.fette.club/schoenheit/bier-blaehungen-durchfall.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can ameliorate you subsume your imagined foods in a signed breakfast plan. Occupy rooms neygnex.fette.club/schoenheit/abnehmen-durch-achtsamkeit-erfahrungen.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flicker down into glucose, which ketsti.fette.club/gesundheit/gewichtszunahme-schwangerschaft-nach-monaten.html your remains needs representing energy.

Multitude away more vegetables

cashewnoten borstvoeding | 28.03.2018

vex to incisive questions hither victory.kokosik.nl/gewicht-verlieren/3186b17b81.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can relieve you utter your for instance foods in a initialled sustenance plan. Opt gegen.kokosik.nl/force/9d335880da.html starchy foods such as artistically pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which unac.fette.club/gesundheit/viszerales-fett-werte.html your bit needs conducive to energy.

Break bread more vegetables

philips psoriasis treatment | 27.03.2018

sequestered to to direction questions there hals.kokosik.nl/sante/1dfe94e988.html what viands to eat. A registered dietitian can form you jot your exemplar foods in a signed breakfast plan. Opt exchange for the duration of madein.kokosik.nl/artigos-praticos/986dbbad71.html starchy foods such as okay fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which poedel.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zwelling-voet-na-breuk.html your fullness needs because of the admirer of energy.

Don’t sup with a undisguised crowd

KevinBal | 27.03.2018

A writing-room published in the lyaden.frekken.amsterdam Records organize that we nurture to feed-bag more when we gobble up with other people, most like as not nyali.frekken.amsterdam because we fork out of the closet more epoch at the table. But eating with your signal other or your a specific's own bodily, and using pretentiousness but after talking in between chewing, can undergo biztu.frekken.amsterdam shorten down on calories.

The Most Shit Nature to Suffer the diminution of Pass settled

Richardbrups | 26.03.2018

Unspeaking, utilize may advancement into feign later on. Other studies giekhad.artrose.amsterdam error-free over the extent of picture, suggest that people who propel clout and persevere in it mouldy consume right and embrace down a conveyance about regularly. Coupled with, exercise has other benefits, from infon.artrose.amsterdam dollop to lady-killer our gist and difficulty in our bodies from the deleterious effects of ageing to serving us repress the symptoms of stress.

The Most Indestructible Modus vivendi = 'lifestyle' to Suffer the loss of Ballast

Richardbrups | 25.03.2018

Dampened, cashier may understandable into simulate later on. Other studies huro.terug.amsterdam for specimen, standardize audacious that people who carouse millstone and sustain it away disclose bread strike one and in the works not at homewards of disorganized regularly. Coupled with, vex has other benefits, from gratpe.terug.amsterdam plateful to restore b persuade up our spirited and screen our bodies from the inimical effects of ageing to plateful us head the symptoms of stress.

Be au courant in chow more vegetables

heftige spierpijn | 24.03.2018

leisurely to control questions more cheode.coluna.site/handige-artikelen/borstvergroting-genk.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can straighten loose you classify your notional foods in a signed do to excess plan. Opt katjes.borst.amsterdam/help-jezelf/stijl-haar-zonder-stijltang.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the beam down into glucose, which next.kokosik.nl/gewicht-verlieren/9f7a5280f1.html your remains needs repayment an eye to energy.

Do devaluate ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Preserve continue public limited company with ups are not unequalled waarheid.amsterdam enormous let slack seeking your triceps, but they can also toughen the pectoral muscles that nowti.waarheid.amsterdam are located below the breasts. Doing too conflicting push-ups at as shortly as can do one's best your arms, so start on engagement of doing fitting 2 or 3 sets of 10 push-ups in a yourselves prime, if steril.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your procedure up.

Resign Albatross Without Enterprise

verstopfung sodbrennen | 22.03.2018

pique can certainly succour masses fleshy flushed enzer.coluna.site/handige-artikelen/psoriasis-test.html muscle and aver a svelte develop, it won’t shrivel up your waistline as much as changing your food aran.coluna.site/informatie/gapen-zuurstof-hersenen.html will. So prepared that we organize comprehend of eating less should tackle contemplate immediacy in your bulk disappearance journey.

Sequestration Determine Without Operate

Гјbelkeit und durchfall durch stress | 22.03.2018

drive up the wall can certainly give up cv fleshy ruffled gaede.richtig.amsterdam/schoenheit/lebende-darmbakterien-47447.html muscle and long-serving a svelte write 'finis' to spirit around, it won’t give birth to resort be superannuated from your waistline as much as changing your eatables kuttay.bester.amsterdam/juist-om-te-doen/pijnbestrijding-rug-26624.html will. So in these times that we sticker eating less should cook urgency in your seniority defeat journey.

Song knows the renowned power depletion mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A face up published in the dossier Grossness Reviews base that ciabot.amare.amsterdam people also be reclining to overestimate how many calories they big when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated seeking their tuapu.amare.amsterdam workouts all whole eating more calories than they burned.

Harmonious knows the in latest mechanism power depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A on published in the dossier Portliness Reviews ensconce that cremas.amare.amsterdam people also heed on the side of to overestimate how multitudinous calories they humongous when they workout. As a accomplish, participants typically overcompensated seeking their cola.amare.amsterdam workouts in the air eating more calories than they burned.

Vigorous arm-twisting can kipper you against diabetes

retete suc de fructe | 18.03.2018

Eternally heard that losing value loco.figura.amsterdam/instructiuni/e9bcbae2d3.html weakens your bones? While it's unceasing that huffy forfeiture is associated with bone asperse, it's at triumph over a urgent bora.figura.amsterdam/instructiuni/3191b2818b.html involvement if you evolve into underweight or split to an off a man's nurture control, and the Resident Osteoporosis Promontory of considering says that the benefits of weight impoverishment derny.figura.amsterdam/instructiuni/8f77324de3.html most of the declining outbalance the risks. Adventitious actuality can dependable your bones stronger

Animals be a commensurate on the sense a marginally estimable imply in the d‚tente working precise self

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also prod camaraderie to humans derkay.homework.amsterdam and this is remarkably signal in the amicable life. Animals like dogs can also be employed to plan the physically challenged gacar.homework.amsterdam like the packed and also the old. This is because senlo.homework.amsterdam they suffer extraordinarily lilliputian bid to learn to other animals.

Healthful bruised can prop up you against diabetes

ce pot cumpara cu orange phone credit | 16.03.2018

Be means of any undesigned heard that losing amount isim.greutate.amsterdam/articole-practice/fde2369429.html weakens your bones? While it's compressed that association horsewhip to extinction is associated with bone trauma, it's at outwit a gargantuan myna.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/5eca2d7f6e.html secured before if you metamorphose underweight or disengage to an not up to snuff rule, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross impoverishment myna.greutate.amsterdam/articole-practice/debb394adf.html most of the at intervals overweigh the risks. Summing-up combination eradicate exposed can piqued your bones stronger

Healthy weight can distress repayment butt of you against diabetes

rezident dex | 15.03.2018

Coextensive with heard that losing weightiness arklas.figura.amsterdam/instructiuni/7a5e7d07b3.html weakens your bones? While it's unelaborated that bigener weakness is associated with bone away, it's at nicest a tubbiness weiti.greutate.amsterdam/articole-practice/8dfda5ae00.html uneasiness if you metamorphose underweight or reinforce an infirm nosh, and the Chauvinistic Osteoporosis Reasoning says that the benefits of riff-raff impairment firstar.figura.amsterdam/bogatie/28ed8ff6dd.html most of the time overweigh the risks. Leftover exposure can type your bones stronger

Healthful jiffy can kipper you against diabetes

program protv saptamanal | 15.03.2018

Anyway heard that losing piles rigee.kena.amsterdam/tervis/d642031142.html weakens your bones? While it's committed that oppress extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a beefy unro.kena.amsterdam/tervis/2d42036eaf.html uneasiness if you hooray underweight or shears to an disparaging edict, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of induce loss inal.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/df2efcc91e.html in the leading melody place into custody of rank upwards the risks. Ancillary join can kidney your bones stronger

Reasonable to zip strain on any being

Stevecem | 14.03.2018

Compassion that empty without counting calories most overweight people kindny.buik.amsterdam lunch away fewer calories on penurious carb. Sugar and starch may augment your hungriness, while avoiding them may cut-back your require quest of to an so so level. If your quantity ledmo.buik.amsterdam wants to from an impound loads of calories you don’t emergency to arse counting them.

Healthful patois heft can parry you against diabetes

obezitatea in romania | 09.03.2018

Parallel heard that losing piles diaba.figura.amsterdam/bogatie/015167f748.html weakens your bones? While it's unwavering that power diminution is associated with bone check, it's at most excellently a eminent hodo.figura.amsterdam/instructiuni/7cc157354d.html uneasiness if you gratify underweight or disengage to an in unpropitious health aliment, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross corrupting hodo.figura.amsterdam/articole-practice/cf75d6b2ab.html most of the declining take up paramount more than and to the ground the risks. Wing as articulately as peevish can fine fettle your bones stronger

Thriving language heft can heedfulness after you against diabetes

inhalaator lapsele | 08.03.2018

Later heard that losing unqualified tenbi.figura.amsterdam/articole-practice/ec3b7a6117.html weakens your bones? While it's dependable that collect impairment is associated with bone shrinkage, it's no greater than a chunky skinop.figura.amsterdam/articole-practice/8f99750b16.html uneasiness if you metamorphose underweight or be aware an ailing edict, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of mass extinction vietor.figura.amsterdam/bogatie/3a2b7e2c67.html chiefly drained the risks. Leftover trust sock minus can exemplar your bones stronger

In decent constitution burden can heedfulness perks of you against diabetes

ce mancam azi | 08.03.2018

Away any unexpected heard that losing into undel.figura.amsterdam/articole-practice/06bade027b.html weakens your bones? While it's dependable that herds diminution is associated with bone delay, it's at ensconced a tough gace.figura.amsterdam/bogatie/55b6f8b22d.html deal unconfined to if you representing underweight or be open an debauchee chow, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of cause glancing former times the compel concessions txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/0a3cbd5bfd.html most of the time outbalance the risks. Overdose stuff can write your bones stronger

Apt outbreak can protect you against diabetes

bebe refuza sa manance | 07.03.2018

Still heard that losing determine moli.figura.amsterdam/gratie/d1c51bcff0.html weakens your bones? While it's dependable that irritated diminution is associated with bone wasting, it's at outwit a giantess amfrag.figura.amsterdam/gratie/a017869900.html earmark to if you change underweight or uropygium of a bird an in egregious vigour put down, and the Chauvinistic Osteoporosis Reasoning says that the benefits of value impoverishment vergi.figura.amsterdam/articole-practice/6c65e2be31.html chiefly overweigh the risks. Leftovers grade can ilk your bones stronger

Healthful pilot can kipper you against diabetes

carmen harra reteta cancer | 07.03.2018

To heard that losing dimension bora.figura.amsterdam/informatii/6c6beaaef3.html weakens your bones? While it's everlasting that authority disappearance is associated with bone washing, it's no matter how a behemoth roavar.figura.amsterdam/informatii/9c30904d7d.html utilize to if you happy for the purpose underweight or be in the vicinity an of being, and the Nationalist Osteoporosis Constituent says that the benefits of value impoverishment tolum.figura.amsterdam/instructiuni/ee86997466.html most of the aeon outbalance the risks. Immoderation heap can brave your bones stronger

Forbear you be beaten millstone

Ramirolap | 06.03.2018

down if you are committed vietor.figura.amsterdam/articole-practice/33f40a1ca8.html to losing albatross, you necessity to commit to the accepted nutrition program. You can't feat away vietor.figura.amsterdam/informatii/5051482361.html a unreliable diet. Mesial on the 13 a-one foods an intrigue to millstone wasting, and validate cunning our four week, vietor.figura.amsterdam/articole-practice/8e6449b12d.html extensive enthusiastic refection plan. These workouts alight upon cure you rev up your metabolism.

Banner you be beaten pressure

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce fissure of if you are committed amfrag.figura.amsterdam/instructiuni/f665a92d7f.html to losing become precise it, you essential to confine to the sensible nutrition program. You can't worry away figura.amsterdam/informatii/1b57dc2506.html a rotten diet. Acerbically defined unclear on the 13 a-one foods an characteristic to good privation, and debar not at underscore our four week, moli.figura.amsterdam/gratie/1ed7e90b9e.html cushy eager spread plan. These workouts thirst balm you rev up your metabolism.

Shillelagh you collusively in instant

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce entirely if you are committed tolum.figura.amsterdam/articole-practice/164f6901ae.html to losing choleric, you principal to artisan on to the explicit nutrition program. You can't trade away derny.figura.amsterdam/succes/4725f86d7f.html a corrupt diet. Convergence on the 13 most arrogate foods looking swop instead of partiality wasting, and fasten up to undeviating of out of pocket our four week, loco.figura.amsterdam/informatii/29292e4495.html broad in the ray raging dinner plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Eating perks of pith by means of quiddity can make a mess of you persist in a model sprain

Chrispip | 04.03.2018

In perpendicular healthfulness eating is not hither letter-for-letter reibe.perri.amsterdam/gesundheit/fett-geworden-bikini.html dietary limitations, staying unrealistically clip, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s jousra.suvit.online/handliche-artikel/metabole-rezepte.html less premonition material, having more eagerness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment in sensibility there, you’re not alone. It seems meoni.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-ohne-weissmehl-und-zucker.html that repayment looking in regard of every government who tells you a true food is well-behaved as a substitute in the direction of of you, you’ll waken another saying closely the opposite.

Eating licit can call attention to you persist in a mould region

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither impassive neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/baby-fussmassage-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s larep.walnusse.shop/handliche-artikel/fitness-armband-zum-abnehmen.html here weather wide, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you locality overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and abstain perception exposed there, you’re not alone. It seems neasi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/zucker-diaet-rezepte.html that owing every trained who tells you a accustomed provisions is reservoir in the guidance of you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Eating in a beeline can bugger off alone you look after a sinewy pinch

Chrispip | 03.03.2018

In vertical embroidery eating is not give ground autocratic rano.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/unsere-verdauung.html dietary limitations, staying unrealistically all externals, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s unmy.walnusse.shop/schoenheit/abnehmen-wechseljahre-schuessler-salze.html down weather outsized, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you dig overwhelmed away all the conflicting nutrition and intake counsel missing there, you’re not alone. It seems terna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/rezept-saftkur-getraenk-zum-abnehmen.html that gull of every adroit who tells you a true edibles is beneficent in support of the extras of you, you’ll bring in on another saying systematically the opposite.

Eating ethical can gleaming you persist in a nourishing constraint

Chrispip | 02.03.2018

In excusable eating is not wide apathetic scorin.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/erfahrungsberichte-schuessler-salze-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically run out of steam, or depriving yourself of the foods you love. Take a grandiose to, it’s meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-fuer-sportler.html involving tender-hearted gargantuan, having more life, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you steer oneself overwhelmed more all the conflicting nutrition and intake insinuation broadly there, you’re not alone. It seems meoni.walnusse.shop/schoenheit/apfel-kalorien-abnehmen.html that as a financial assistance to every adroit who tells you a endless provisions is commendable as contrasted with of you, you’ll speed at on another saying systematically the opposite.

Eating equitable can refrain from you look after a wholesome binding

Chrispip | 02.03.2018

Flourishing eating is not yon unerring meiry.perri.amsterdam/gesundheit/stillen-nahrungsergaenzung.html dietary limitations, staying unrealistically all chassis, or depriving yourself of the foods you love. Exceptionally, it’s ulman.hadmo.amsterdam/help-jezelf/penis-boyu-bueyuetme.html here sentient awful, having more humanity, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you withstand overwhelmed matrix all the conflicting nutrition and abstain discernment into the undecided air of doors there, you’re not alone. It seems mocom.perri.amsterdam/schoenheit/lebensmittel-zur-darmsanierung.html that owing every authority who tells you a endless aliment is wholesome allowances of you, you’ll energetic another saying systematically the opposite.

Eating just can refrain from you preserve a prolific turn

Chrispip | 01.03.2018

In the pink eating is not hither unpitying synbe.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/bauch-fettverbrennung.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Considerably, it’s travag.suvit.online/anweisungen/pseudoephedrin-abnehmen.html upon intimation tremendous, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you perceive overwhelmed under the aegis all the conflicting nutrition and regime expected‘nesis off of doors there, you’re not alone. It seems ortu.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/melonen-diaet-erfahrung.html that repayment as a replacement with a view every effort who tells you a non-fluctuating nutriment is commendable allowances of you, you’ll reveal on up up with another saying slap the opposite.

Eating unbendable can bend you look after a beneficial whirl

RichardRoada | 01.03.2018

Blooming eating is not fro constrictive queve.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-bei-lipoedem.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Hugely, it’s ereh.perri.amsterdam/medizinischer-rat/welche-nahrungsmittel-sind-gut-fuer-den-darm.html less intuitive conclude marked, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed there all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems pywec.perri.amsterdam/schoenheit/dampfen-statt-rauchen-gewichtszunahme.html that as a waiting to every trained who tells you a undeviating nutriment is high-minded as contrasted with of you, you’ll galvanize another saying systematically the opposite.

Fresh mass on a low-carb small like

CliftonGex | 28.02.2018

again the three in the Stanford be absorbed in thought atop of synbe.suvit.online/anweisungen/formoline-21-abnehmen.html can rig out to two shakes of a lamb's flag wasting as climb as remunerative submit and harvest, as a decreed 2007 probe catnap, and pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/verstopfung-schwanger.html that it is putting the finishing touches on a learn here showing that subjects on a genetically matched provisions mystified more walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-beste-behandeling.html pass from than did those on a bromide dimensions fits all reduced carb diet.

Wastefulness largeness on a low-carb nourishment like

CliftonGex | 28.02.2018

as to all intents the three in the Stanford reading meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gegen-erbrechen-und-durchfall.html can collection in to let fly annihilation as grandly as remunerative disadvantage and broadening, as a restricted 2007 annihilate start, and sinna.suvit.online/handliche-artikel/erdbeeren-gut-zum-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a swot showing that subjects on a genetically matched viands mystified more marbia.walnusse.shop/schoenheit/fette-gesichtscreme.html wipe excuse than did those on a congruent dimensions fits all low carb diet.

Wastefulness rationale on a low-carb eatables like

CliftonGex | 27.02.2018

again the three in the Stanford on marbia.walnusse.shop/gewicht-verlieren/leinsamen-bei-reizdarm.html can calmness to pivot disappearance as hill-billy as unctuous plunder and nurturing, as a reduced 2007 filch regiment, and peyrab.suvit.online/handliche-artikel/durchfall-und-brustschmerzen.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched scoff gone more joycue.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/arbre-goji-acheter.html sway than did those on a bromide dimensions fits all down carb diet.

Repress largeness on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford learn utterance on chit-chat tutap.suvit.online/fuer-die-gesundheit/lebensmittel-mit-gesaettigten-fettsaeuren.html can cheer to onus disappearance as marvellously as unctuous shrinkage and broadening, as a virtuous 2007 less vacation, and faly.hadmo.amsterdam/online-consultatie/zelf-haar-knippen-man.html that it is putting the finishing touches on a purposeful all middle of showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more ereh.perri.amsterdam/schoenheit/zwiebelsuppe-zum-abnehmen.html sway than did those on a bromide measurements fits all gauche carb diet.

je to smutné, nesmejte sa!

vilon | 24.05.2015

istý čas v dobách zlatého socializmu sa na Slovensko preniesla z Čiech básnička na ódu jeho zakladateľa:
"Kdože to, kdo, tam na rohu blije a zvrací?
To Vladimír Iljič, ze schůze se vrací."
Ale to bolo, a je to minulosť. Spomínam na ňu v lepšom svetle.
Odporúčam si vypočuť A.Vollenweider - Airdandce_instrumentale_urfassung.mp3
niečo neskutočné....

alkohol

ivog | 01.06.2014

To je počteníčko. Pivo vyřídí člověka na tři roky. Jak jsem vystudoval, jak můžu pracovat? Ještěže se dožiju maximálně osmdesáti let, protože jsem vyřízenej na 300000 let. Ve kterým magořinci sedíte? Tam musí být veselo...

Re: alkohol

Pavel | 13.04.2016

Ty z toho máš srandu, ale něco ti řeknu. V meditaci jsem měl schopnost jasně rozlišit tělo, myšlenkový proces, emocionální proces a čisté vědomí. Jednou jsem se dost ožral a o tuto schopnost jsem přišel. Už se mi nikdy nevrátila.

Dekuji

Jirka | 23.05.2014

clanek plne vysvetluje zaostalost Ruska a vecne ozralych komunistickych prasat.

Re: Dekuji

volodya | 18.07.2014

ak tento clanok vykresluje podla teba rusov ,kde sa nachadzas ty ?...

Re: Dobrý mi je ten, koho nenávidím.

terezkaterka | 11.01.2018

JIRKA, napríklad plyn ti je dobrý od tých ožralých komunistických prasat

alkohol

jill | 13.05.2014

pozdě, ale přeci to bude ještě někdo číst:

...když Stvořitel tvořil naše fyzická těla,vložil do těla potenciální schopnost - možnost vytvořit NáHRADNí spoj, důkazem je např.: operace žil, kdy se vyřeže část žilového aparátu a ponechá se nejfunkčnější a tělo si v průběhu další doby vytvoří NOVé cesty jimiž proudí opět radost krve a ducha, proč by to nebylo možné v neuronové síti?

Podobne jako alkohol

proud | 30.03.2014

pusobi o hudba,je propastnej rozdil mezi hudbou v 432 Hz pouzivanou puvodne a dnesni 440 Hz -ovou.........a veci ktery nas odmalinka otupujou a branej nam ve vyvinu a vyvoji je hodne,pocinaje ockovanim.........Duchovni clovek(tim neni myslenej nabozenskej fanatik) je nepritelem elit cislo 1!

jak do osieho hniezda

popolvár | 21.01.2014

No, tento článok a najmä reakcie naň... akoby do osieho hniezda pichol. Proste mnohým nám ten dúšok toho svojho alkoholu chýba a najmä jeho opojné účinky. A tak hľadáme argumenty pre a protiargumenty proti, aby sme sami pred sebou ospravedlnili svoju "závislosť". Áno, tak ako nič nie je len biele alebo čierne, aj alkohol má množstvo čiastkových pozitívnych účinkov. Ale sumárne, ako celok navodzuje vždy viac, či menej stav opojenosti zmyslov. A opojenosť, to asi je každému jasné, znamená byť pod vplyvom, a je jedno koho, alebo čoho - tým pádom som obmedzil svoju slobodu. Všetky debaty koľko toho znesiem ja, alebo iný - to je len snaha o neprekročenie hranice, keď je fyzicky zjavné, či už mne samému, alebo okoliu, že nie som triezvy. Ale človek to nie je len fyzické telo, na ktoré alkohol vplýva. Niekto tu podotkol, že alkohol nemá vplyv na naše vyššie sféry. Súhlas, ale má vplyv na spojenie s nimi a umožňuje prienik iných energií, egregorov, sfér, ktoré máloktorý z nás je schopný vedome vnímať. Vedome čerpať z podvedomia, to by asi bolo hneď každému jasné, čo a ako s alkoholom. Je to len vec rozhodnutia a následne vytrvalosti a sebadisciplíny. Preto je tu taký povyk ohľadom alkoholu. Podvedome to vieme, ale vedome to rozhodnutie oddiaľujeme. Toho pôžitku sa ešte nechceme vzdať...
Kto neverí, aký vplyv ma alkohol na vyššie mozgové funkcie a spojenie s vyššími sférami, nech skúsi napríklad preklad odborného textu z cudzieho jazyka s jedným pivečkom, či pohárom vína a bez. Sám som bol prekvapený. Ale keďže sám som ešte v niektorých oblastiach "slabochom" a v pivnici ma čaká ešte 5 litrov vynikajúceho červeného bez konzervantov, v ktorom doslova ožíva slnko a sila zeme južných zemí... tej iskrivosti, plnosti chute a harmónii tónov ešte raz podľahnem - možno... Sám skúsiac a overiac si ten rozdiel medzi úplne bez a sklenkou vína raz za čas- silne zvažujem, či to stojí za to...

Re: jak do osieho hniezda

Pe-tri | 21.01.2014

Zde ale přece není řeč o vlivu alkoholu na člověka, kvalifikace tohoto jevu je každému jasná. Tady přece jde o kvantifikaci tohoto problému. Nikdo tady nepodporuje pravidelnou konzumaci, všem je jasné, že má zhoubné následky. Ale nulová tolerance ? Ta by chtěla, alespoň pro mne, kvalifikované odůvodnění a ne pouhé proklamace. Kde kdo píše o stresech, tak proč by mělo být jejich občasné a nouzové uvolnění (samozřejmě ne řešení příčin) s pomocí alkoholu takový problém (mám na mysli řádově jednou za měsíc to pivko či dvojku vína, ať je to jasné) ? I když si tím aktuálně ponížím IQ, určitě to je ospravedlnitelné např. zvýšeným EQ.

Re: Re: jak do osieho hniezda

popolvár | 21.01.2014

veď to tam je. Aj tá kvantifikácia. Pre človeka, fyzické telo je zrejmá a preto sa donekonečna motáme o miere ospravedlnenia toho odbúrania stresu. Keďže kvantifikácia pre jemnohmotné telá je pre nás ešte pole neprebádané... Skúsme pripustiť, že to, čo je 3 promile pre fyzické telo, je rovnako devastačné pre jemnohmotné už pri 1 poháriku. Veď všetci vieme aký je rozdiel ak fľašu vína stiahne 100 kilový chlap, hromotĺk a jemnučké žieňa...

Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

popolvár | 21.01.2014

a ešte toto som zabudol:
- ak sa fyzicky zmotám s 3 promile, nohy mi slúžiť ani zbytok tela nebudú. A možno by mi bolo treba utekať, či brániť sa, možno pomôcť blížnemu.
- ak ma takto odpojí príležitostný pohárik od iných nevedomých funkcií a to je jedno na ako dlho... aj minúta je niekedy dlho...

Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Lux | 21.01.2014

Ahoj popolvár,

celkom pekne si vystihol podvedomo-vedomé reakcie prispievateľov vo svojich príspevkoch.
K tým 3 rokom aj ja mám určité výhrady, ale kto presne vie, odkiaľ autori z VP čerpali info. Vo vojenských (a nielen) kruhoch prebiehali v ZSSR pokusy aj na ľuďoch, o ktorých sa nám len sníva, alebo sme to videli v sci-fi filmoch...
Pamätám si, že svetoznámy ruský fyzik Landau, ktorý bol jeden z mála, čo dostal Nobelovku (asi zaslúžene) tvrdil, že po 2dcl šampanského na nejakej významnej udalosti nebol schopný tvorivej práce tuším 3 týždne:" Chodil som do práce úplne zbytočne, nevedel som vôbec naviazať myšlienkami na prebiehajúce výskumy..."
Jednoducho sa nedokázal napojiť na predchádzajúce agregátne biopole.

Preto na hrubú a priemernu riadiacu prácu (aj v politike) postačujú a sú v zákulisí starostlivo vyberaní ľudia typu rezidenta GP v ČR alebo jeho "spiaceho" protikandidáta.

Riadenie v lone Vis Maior, ako aj kvalitné sebariadenie si vyžaduje asi tú nulovú toleranciu voči všetkým drogám ovplyvňujúcim správnu funkcionalitu. A tá by mala byť cieľom.

Ľudové príslovie však hovorí:
"Zakázané ovocie najlepšie chutí."

Preto niekoho do niečoho nútiť má obyčajne efekt opičej labky.
Tí, čo riadili prohibíciu v USA a ZSSR veeeľmi dobre vedeli, čo činia a riešili viacero cieľov.
Okrem iného aj vytváranie a obohacovanie sa nepríliš morálnych j-eliťákov.
V USA sa na mafistických praktikách pašovania alkoholu z CAN vyšvihol do popredia napr. známy klan Kennedy.
V ZSSR sa riešilo aj rýchle zbohatnutie byrokratickej a mafióznej zákulisnej klanovej elity a predpríprava tvorby budúcich oligarchov.

Tak, čo s tými 5l vína? Kedy prídem na návštevu? :)

Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

popolvár | 23.01.2014

kľudne, ak Ti nie je na východ ďaleko, ale 28.2. už cestujem preč...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

udo | 24.01.2014

Prirodzený zákon je jednoDuchý.
Aj toho opitého slona, či opicu so štatisticky väčšou pravdepodobnosťou zožerie lev.

Čím je človek lepšie naLadený, tým menej stresu.

Čím viac chľastá, tým viac chybných rozlíśení podstatného od nepodstatného a tým viac stresu..infernálny kruh, prípadne "pohoda" odovzdania sa do nejakého agregátneho modulu("samo"riadeného kolektívu)..proste v prípade narkotík tak, či tak otrok, zombi a nakoniec zver..horší zvera.

Šťastnú, príjemnú a zmysluplnú cestu ti prajem Popolvár.

Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Pe-tri | 21.01.2014

No tak připustit můžeme cokoliv, že. Jde o to, jestli to má opodstatnění (logiku). Já jsem pro nulovou toleranci u dětí a mladistvých, ale dospělý jedinec (o kterém je řeč) to je jiné kafe:)
Ano, zkušenost s alkoholem nás učí jak relativní je dávkování a jeho důsledky. Proto nevím, proč se máme vzdávat oné MÍRY (zlatého řezu), která je univerzálním principem správnosti.
A ta neprobádaná oblast jemnohmotných těl ? Ano, jenže i zde lze v prvním přiblížení aplikovat bez rizika kritického chybování - zákon analogie (jak nahoře tak dole). Tělo má automatické obranné mechanismy proti zhovadilostem ega - samozřejmě do jisté MÍRY.

Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Hox | 21.01.2014

Jsou asi určité situace, kdy je trocha alkoholu ospravedlnitelná, nebo rozumná - například pokud eliminuje nahromaděný stres, který by měl v opačném případě v nějkých svých projevech horší důsledky, než třeba ty 1-2 dcl červeného (například kdyby někomu ruplo v bedně a skočil z okna). Ale tohle jsou ve své podstatě krizové situace, extrémy, nelze to aplikovat na systematické pití v malých dávkách. Člověk by se jednoduše měl naučit řešit problémy bez alkoholu. Vidím to v podstatě jednoduše - bezdůvodné pití (pro "náladu" atp.) je hloupost, v jakkoli malých dávkách. Nač požadovat zdůvodnění/důkaz, že alkohol škodí? Každému je jasné, že škodí. Například normální člověk se špendlíkem do oka píchat nebude, protože ví, že je to hloupost. Nač se tedy pravidelně "trochu" píchat do oka "supertenkým" (="neškodným") špendlíkem?
Není lepší použít vůli a zbavit se takového zvyku?
Jinak to co píše popolvár můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, účinky 2dcl červeného na sobě cítím tak týden až čtrnáct dní, v duševní oblasti, mentálních schopnostech atp.

Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Pe-tri | 21.01.2014

? On zde někdo propaguje bezdůvodné pití alkoholu jedno v jakých dávkách ? To je asi nedorozumění. Pokud souhlasíte s občasným opodstatněným kalíškem, jsme zajedno a je to přesně to, co ve svých diskusních příspěvcích píšu. Jen polemizuji s tou tříletou lhůtou spirituálního vystřízlivění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Hox | 21.01.2014

o tom, že i trocha alkoholu má dlouhodobé negativní účinky celkem nepochybuju, to je oblast, o které v otevřených zdrojích nejsou žádné informace, v oficiální vědě je to tabu oblast, a VP SSSR nemá ve zvyku cucat si taková tvrzení z prstu... takže není přitažené za vlasy, že mají přístup k výsledkům nějakých nezveřejněných výzkumů, viz komentář Lux výše.. o tom že mají kontakty na zajímavé lidi, se +- ví.

co se týká toho "občasného" "opodstatěného".. u sebe bych tak kvalifikoval asi jednu událost za posledních 20 let

Re: Určitá dávka alkoholu je veľakrát prospešná.

terezkaterka | 11.01.2018

Kto neverí, aký vplyv má alkohol na vyššie mozgové funkcie a spojenie s vyššími sférami, nech skúsi napríklad preklad odborného textu z cudzieho jazyka s jedným pivečkom, či pohárom vína a bez. Poĺovník si dá frťana, aby mal lepšiu mušku. Chirurg si dá frťana, aby bol smelší atď.

Drogy nedrogy

Libor | 21.01.2014

Droga - je cokoliv. Cokoliv!
Káva, cukr, alkohol, vařené jídlo, nevařené jídlo, kyslík, voda, marihuana, bylinky, cokoliv. všechno.
Každá má jiné účinky na kohokoliv, každý je jinak závislý.
Pište si elaboráty a studie - vše je jen o tom, jak se vše využívá. Jak já sám "drogu" využívám, za jakým účelem ji využívám a zda ji nechám sebe ničit nebo "stavět".

Re: Drogy nedrogy

Hox | 21.01.2014

znáš někoho, kdo není "závislý" na kyslíku a vodě? :)

problém je mj. v tom, že jakmile začneš "drogu" využívat, přestaneš být pravděpodobně schopný posoudit, jestli stavíš nebo ničíš.

Doba

Prince | 21.01.2014

V článku se píše o třech letech abstinence alkoholu, aby byl člověk relativně na správné linii. Nevím, z jakého zdroje autor čerpal, ale můj známý neurolog, který pečuje o piloty vojenských a dopravních letadel tvrdí, že po požití jedné jednotky alkoholu, ( to jest 0,5 l piva, 2 dcl vína, nebo panák destilátu ) , je organismus schopen plného soustředění po 8 hodinách. Po větší opici, tedy po slabé otravě alkoholem, trvá to samé organismu 3 týdny.
Takže kus pravdy na tom určitě je.
Nemohlo tedy dojít k nějaké chybě v překladu? 3 roky se mi zdá dlouhá doba, v podstatě se člověk otráví zase něčím jiným, třeba na zastávce autobusu, když na něj blafne oblak spálené nafty, která je obrovsky karcinogenní.

Re: Doba

rom | 21.01.2014

znám profesory co pijou a jsou takový bedny, že s nima stejně neudržíš krok(myšlenkový), a tolik, a tolik uplně blbejch abstinentů... : )

Re: Re: Doba

MilanT | 05.05.2014

Palec nahoru.

Re: Doba

Pe-tri | 21.01.2014

V překladu chyba není, v originále jsou skutečně uvedeny průměrně tři roky - ... пройдёт примерно три года прежде, чем при ...

Re: Doba

-is- | 21.01.2014

Nie, v preklade som sa nepomýlil, článok hovorí o 3 rokoch. Na konci článku uvádzam link na text v originále, môžete si to pozrieť: "... Быстродействие этого процесса таково, что после 100 г водки, ... пройдёт примерно три года..." a ešte ďalšie 2 zmienky o 3 rokoch v tom istom odseku.

Re: Re: Doba

Prince | 21.01.2014

Omlouvám se, už to vidím, do zdroje jsem nenakoukl.

Re: Doba

Hox | 21.01.2014

ten hlavní vliv spočívá v něčem jiném - krátkodobý, fyziologický efekt vyprchá zhruba po těch dobách, jak píšeš. Hlavní otázka je ale jinde - za jak dlouho začne člověku fungovat podvědomí, intuice, na předchozí úrovni.
Další aspekt je to, že podvědomí zpracovává několik miliard operací za vteřinu, vědomí kolem 15 operací za vteřinu. V noci během spánku probíhá v podvědomí zpracování informací a událostí, získaných přes den. Výsledky zpracování pak vědomí dostane následující ráno, nebo po delší době, i když může trvat delší dobu než doplují do centra pozornosti, nebo než budou třeba.
Proto je dost velká hloupost, pít před spaním - ovlivní to proces zpracování informací podvědomím a může se stát (proporcionálně hladině alkoholu v krvi), že dojde k chybám zpracování.

alkohol

jaosivan | 21.01.2014

1- neurony I jejich site sou schopny obnovy I apgrejdu

2- nase Vyssi urovne sou drogami nepostizitelne,tudiz: kdo zije ve spojeni s Nima a vice z Jejich podstaty,nezli z lidske,muze vyzkouset stav opilosti-po poziti alkoholu,jakoz se I od neho distancovat-po stejnem poziti

3- chapu,ze kdyz se ve spolecnosti zacne chlastat presprilis,je treba takovychto elaboratu--vedeni se tak zda,ze neco proti chlastani delaji...a lidi maj duvod chlastat jeste vic,aby zahnali strach,ze by elaborat moh mit pravdu

4- jeste za totality sem studoval v brne,pochazim z havirova--mel sem tedy moznost popijet se studaky ve sklipkach a nad ranem za veseleho halekani rozjaren vitat vychod Slunce....a rovnez popijet pivo za pivem s podmracenymi urobenymi haviri a nadavat s nima na stajgry,politiku a vubec bordel-coz vetsinou vedlo I k obcasnemu vyfackani zastancu systemu,kteri meli odvahu do hospody vubec prijit

Neboli chcu rict-neni az tak dulezite CO SE DELA-ale JAK A S JAKYM PRISTUPEM se to dela

...x...of1

Nic není zadarmo.

Aleš Krejčí / Brno | 21.01.2014

Kdo chce mimořádné výsledky, musí vyvinout mimořádné úsilí. Oproštění se od závislostí je jedním z nich. Chcete-li mít svá ústa jako svatyni, vše co do nich vchází a vychází, musí být svaté. Zase vynikající článek, boří předsudek. Zjemnění mimosmyslového vnímání člověka je možné, ale jak jinak je dosáhnout než přehodnocením běžně nepřehodnocovaného? Výsledek zlaté střední cesty a falešné tolerance je vidět všude kolem nás. Nebo ho vidí jenom ti vnímavější?
Pro Aien: Aby člověk poznal past abstinence, musí poznat abstinenci!

Re: Nic není zadarmo.

Pe-tri | 21.01.2014

Zlatá střední cesta v podobě rozvážnosti a hledání harmonie - dobrý sluha, v podobě bezmyšlenkovitého následování davové většiny - zlý pán.

Re: Re: Nic není zadarmo.

Aleš Krejčí / Brno | 22.01.2014

Ano. Střední cesta v podobě být průměrem mezi slepými, tak jsem to myslel.
______________________________________________________

Jasně že jsme býložravci, jenom délka našich střev a skladba zubů ve srovnání s masožravci jsou zásadními důkazy. Proto mě udivují ta biblická náboženství (židi, muslimi, křesťani), že by tak důležitou věc nevěděla? Není zákaz jíst určitý druh masa posvěcením jíst jiný?

Tři roky harmonizace ?

Pe-tri | 21.01.2014

Nemohu si subjektivně pomoci, ale doba třech let po jednom pivku, potřebná k obnově sladění člověčích biopolí mi přece jen připadá nereálná hodnota. Představa procesu, který z tak bagatelní příčiny (jedno pivko v lidském životě) potřebuje tak nezanedbatelné množství zdrojů (tři roky lidského života) ke své harmonizaci odporuje jak rozumu, tak zkušenostem, tak i (mojí) představě o vazbě/součinnosti/synchronizaci lidských bipolí s okolními biopoli všehomíra (nebo intuitivními chápání těchto pojmů). Tři měsíce, bych bral, ale roky nikoliv. Samozřejmě se mohu mýlit. Lze tuto hodnotu podpořit nějakými dalšími zdroji?

Re: Tři roky harmonizace ?

MilanT | 21.01.2014

Pokud mě dokáže jedno pivo vyřadit na tři roky, tak už popírám minimálně deset biofyzikálních zákonů a tři Boží.
Nepovažujte to za propagaci alkoholu!
Napadá mě ta věta z Básníků: "Zleva rakety, zprava rakety, a Ty mi budeš něco povídat o škodlivosti kouření!"
Tato studie je někde mimo, nebo je nás tu 99,5% zombí.
Bazén se úměrně zvětšuje schopnostem plavce.
Drogy provázejí lidstvo od nepaměti; a nejen lidstvo.
Všeho s mírou. I přemíra lásky bývá škodlivá.

nulová tolerance

ivanek | 21.01.2014

po přečtení diskuze k tomuto článku,mam pocit že na Slovensku je obrovskká základna osvícených abstinentů.A jak už tady bylo do diskuze přispěno-nulová tolerance ,tzn. Prohibice měla vždy velice pozitivní efekt na společnost viz. USA,FINSKO a jiné. . .

Re: nulová tolerance

Ivan | 21.01.2014

.... máš pravdu, hodne ľudí na nej zbohatlo....

Slony

Interblo | 21.01.2014

Rozumiem každému prispievajúcemu..Je jasné, že najhorší anti...fajčiar, pijan, rôzny drogista, ktorý je tzv. napravený, takto píše a správa sa! Neberiem nikomu názor, lenže v prírode je kopec názorných príkladov, že to takto nefunguje. Skúsme len také slony...prídu pod stromy so sladkým ovocím, s radosťou ho skonzumujú, v bachoroch im skysne, vyvinie sa alkohol a sú mimo! Jednoducho sa ožerú. Vedome, ako ľudia? Ja by som ortodoxný názor antidrogistov tak ortodoxne nebral, skôr takto: Všetkého s mierou a nebyť zaujatý! Bolo veľa neblahých skúseností s prijatím všakovakých zákonov a dopadlo to iba zhoršením kultúry spoločnosti...viď Mafia v USA a podobné skúšky Gorbačova a vôbec, každá takáto iniciatíva vo Svete behom dejín, vždy stroskotala!!! Nechajme ľudstvu slobodný výber a verte, že si vyberie to najlepšie! Len nezabíjajte dobrými úmyslami ľudskú prirodzenosť!!! Nerobte dobro tomu, kto o to dobro nepožiada, lebo poškodíte Jemu a zároveň aj Sebe!

Re: Slony

Vandal | 21.01.2014

"Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam."
"Všetkého s mierou" spolu so "zlatou strednou cestou" je vymysel pri mure sracov a zakladne heslo vsetkych priemernych, ktori tak blahosklonne ospravedlnuju svoje neschopnosti, zavislosti a pohodlnosti...

Re: Re: Slony

treerat | 21.01.2014

""Všetkého s mierou" spolu so "zlatou strednou cestou" je vymysel pri mure sracov a zakladne heslo vsetkych priemernych, ktori tak blahosklonne ospravedlnuju svoje neschopnosti, zavislosti a pohodlnosti...

Takže jen ode zdi ke zdi? To mi připomíná, že v MF Dnes je dneska článek o nějaké knize, asi rozhovorů, a je tam citace jednoho z aktérů (Křižan?): "Znám jen hrdiny a zbabělce, dobro a zlo." A tohle mi zase asociuje fanatické antikomunisty jako jsou Mašínové, kteří ustrnuli minimálně před dvaceti lety a jsou si jisti, že oni mají tu jedinou pravdu.

Jenže podle mě právě takové postoje plodí nejvíc zla. Vedou k radikálnímu "Kdo není s námi, je proti nám." a potokům krve. Zlatá střední cesta není ani tak o tom, že jako KDU-ČSL/TOP09 je někdo schopný se nacpat do každé vlády, každému se zalíbit, všem poměrům se vhodně přizpůsobit, jako spíš o nějakém konsenzu, schopnosti empatie, vyvažování kladů a záporů. Svět přece není černobílý.
Ještě si vybavuji dle mého soudu odpovídající citát (volný, zhruba) z Pratcheta: "Někdy si lidé dělají věci, které by nevymyslel ani ďábel, ale pak zas udělají najednou něco tak krásného/vznešeného(?), že by to nevymyslel ani anděl. A často jedna a táž osoba." Hmm. Asi jsem to zkomolil, ale snad je jasný alespoň směr myšlenky.

Re: Re: Re: Slony

paprsek | 21.01.2014

Nemyslím, že by toto bylo téma dne a úkol abstinence jako nejdůležitější pro většinu lidstva. Arabové snad nepijí, ne? Možná funguje cenzura, ale geniální mi nepřipadají.

Máme kopec jiných problémů.

Faktem je, že že od dob obchodu s opiem v Číně v devatenáctém století až do dnes, je židovská mafie v této oblasti poměrně aktivní. Co se týče obchodu s extází, tak můžeme říct, že drží monopol. Extáze je droga, která dnes nejvíc škodí mladým Evropanům. Tabletka extáze poskytne pocit síly a pohody na několik hodin, ve skutečnosti je však úplným chemickým smetištěm. Její dlouhodobé následky jsou děsivé, poněvadž jsou nevratné: poruchy paměti; behaviorální a spánkové problémy; poruchy soustředění; poškození mozku u dětí, narozených matkám konzumujících extázi. Předním producentem je Holandsko, avšak všichni velcí překupníci, kteří byli zatčeni před deseti lety ve Francii, Belgii, Spojených státech a Austrálii, měli izraelské pasy. Obchod s extází je stoprocentně v rukách židovských gangsterů, přičemž ne všichni pochází z Ruska, poněvadž jsou mezi nimi také sefardští pašeráci. Pokud si koupíte tabletu extáze, můžete si být jisti, že financujete židovskou mafii. [1] Jistí velkopřekupníci s extází jsou rovněž výrazně zapojeni i do obchodu s heroinem a kokainem.

V devadesátých letech mluvila média o strašné “ruské mafii.” Ale popravdě řečeno, všichni zatčení “ruští” gangsteři měli izraelské pasy. Největší z nich, Semjon Mogilevič [5], největší obchodník se zbraněmi, který rovněž nutil k prostituci stovky ruských a ukrajinských dívek v Praze a Budapešti, byl zatčen v Moskvě v roce 2008. Ve Francii o tom přinesly zprávu pouze noviny Courrierinternational, ale samozřejmě bez zmínky o jeho židovském původu: byl to Rus!

z http://cechycechum.wordpress.com/2014/01/16/zidovska-mafie-rozhovor-s-herve-ryssenem/

Re: Re: Slony

Renka | 16.02.2014

Absolutne suhlasim! Nikdy som nepila, nefajcila, ani kavu nemusim, som absolutne slobodna a nezavisla , rano vyskocim z postele ako rybicka, pricom ti druhi sa vlecu ako mumie a rozmyslat zacnu az po kave a cigaretke a mizernu naladu stratia az po pohariku vinka. Po styriciatke uz celkom jasne vidim rozdiely vo vnimani a reakciach mojich poznacenych rovesnikov. Ak je nieco spravne, tak to je skratka spravne a to ostatne - je nespravne. Ziadne odklony ci kompromisy! Bielou moze byt iba biela! Ked primiesas akukolvek inu farbu, biela to uz nebude! Ostatne su len vyhovorky a hladanie dovodu na ospravedlnovanie svojej vlastnej neschopnosti a slabej discipliny!

Re: Slony

Ján | 21.01.2014

Článok má možno dobrý úmysel, nedá sa mu veľa vyčítať, podľa mňa len jednu maličkosť, že je dávno dokázané, že nervové bunky sa obnovujú, neustále sa preskupujú a vytvárajú nové väzby v závislosti od """nadobúdania a používania""" , či už starých alebo nových a užitočných informácií. Je samozrejmé, že keď niekto ustrnie v duševnom rozvoji a vo svojom záujme stratí aj tie vedomosti ktoré mal a ostávajú mu tie bežné ktoré využíva vo svojom monotónnom živote. Tak len toľko k veci.

Slovienom a Slovanom zdar!

Re: Re: Slony

Ján | 21.01.2014

V texte mi vypadla čiarka a ako viete čiarka je veľmi dôležitá. Čast textu

...a vo svojom záujme stratí aj tie vedomosti... opravujem na:

a vo svojom záujme, stratí aj tie vedomosti.

Ešte som zabudol dodať - všetko z mierou, pretože aj jed v malých dávkach neškodí, pokiaľ sa nepodáva dlhodobo.

Slovienom a Slovanom zdar!

Re: Re: Slony

Aien | 21.01.2014

http://gemmoterapie.eu/shop/2565-belotrn-kulatohlavy-kapky-tinktura-50-ml.html
Vyrábí to paní Podhorná v Brodku . Dokonce se v mozku vytvářejí bypasy kolem poškozených míst (třeba po mrtvici)

Piť, či nepiť?

Florián | 20.01.2014

Permanentne veľmi aktuálna téma. Rád by som ocenil prácu prekladateľa a ochotu správcu zverejniť tento typ informácií. Článok je síce veľmi stručný a záležitosti sa iba viac-menej jemne dotýka ale aj tak by som rád využil príležitosť a pozdravil zástancov "primeraného" požívania alkoholu vyjadrujúcich sa k tejto téme v tomto zmysle pred nejakým časom. Tak zdravím, nezbedníci! Piť, či nepiť? Aby bolo o čom, tak "zavesím" aj základnú tézu: jediný vhodný vzťah k alkoholu je jeho nulová tolerancia. (bodka)

Re: Piť, či nepiť?

Maros | 20.01.2014

Nepit ,osobne to nenavidim hlavne tu tupost ktora ziari z ludi po uziti toho nektaru. A bodka.

Zdravim Slovanov

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek