Alkohol

Alkohol

20.1.2014

 

Začnime účinkami alkoholu na informačné nízkofrekvenčné procesy v psychike, ktorých dĺžka je porovnateľná s dĺžkou trvania života jedinca. Čo sa stane, keď koncentrácia alkoholu v krvi presiahne hranicu prirodzenej úrovne alkoholu v organizme?

 

Červené krvinky v krvi sa začnú vo veľkom lepiť navzájom. Cievy, ktorými tečie krv do mozgu sú rôzne: niektoré sú aj také tenké, že dve navzájom zlepené červené krvinky v nich uviaznu. Čo sa stane v dôsledku toho? Niektoré skupiny neurónov ostanú bez kyslíka a zahynú. Neuróny, ako je známe, sa pri súčasnej fyziológii človeka neobnovujú. Tie informačno-algoritmické procesy, ktoré prebiehali na báze neurónových sietí, ktorých sa zúčastňovali tieto neuróny, sa rozpadajú, čo vedie k strate informácií v psychike jednotlivca.

 

Okrem toho, že činnosť intelektu bude skreslená počas celej doby, až kým sa omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxínov sa nevráti na prirodzenú úroveň, v mozaikovom[1] obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným. Primerane tomu sa zníži množstvo procesov, ktoré je daný jedinec schopný riadiť, následkom čoho jeho pokusy riadiť priebeh takého druhu procesov, v modelovaní ktorých chyby presiahli kritickú úroveň v jeho psychike, nevyhnutne skončia krachom riadenia.

 

Neuróny zabité alkoholom sa neobnovujú. Algoritmy práce psychiky sú však také, že po odstránení účinkov alkoholického šoku sa začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu sveta: budú sa obnovovať stratené významové jednotky a vzťahy medzi nimi. Rýchlosť tohto procesu je taká, že po vypití 1 dl vodky, novoročného alebo svadobného pohára šampanského (2-2,5 dl, 12 % alkoholu), alebo pol litra "pivka" (6 % alkoholu) uplynú asi tri roky dovtedy, než sa v intelektuálnej činnosti na hranici osobných možností obnovia škody spôsobené jediným pitím - miernym podľa dnešného chápania. A z riadenia niektorých, dostatočne dlhotrvajúcich (nízkofrekvenčných), procesov, bude jedinec týmto jednorazovým pitím vylúčený najmenej na tri roky. Počas týchto troch rokov sa toho môže veľa udiať, a nie do všetkých procesov, raz z nich vypadnúc, sa možno vrátiť druhý raz...

 

Mozog toho, kto systematicky pije hoci len "ľahké" alkoholické nápoje, dokonca ani nie do opita, je cintorínom alkoholom zabitých neurónov. Približne tak charakterizoval vplyv alkoholu na štruktúry mozgu akademik F. G. Uglov, člen Akadémie lekárskych vied ZSSR vo svojich knihách "V zajatí ilúzie" a "Zo zajatia ilúzií."

 

Samozrejme, že jedinec má právo zvoliť si aj alkoholický spôsob samovraždy[2]. No v tomto prípade hovoríme o personálnej politike; predovšetkým vo sfére riadenia, stav ktorej podmieňuje život celej spoločnosti. A pretože následky riadenia, negatívne ovplyvneného alkoholom, je nútená niesť celá spoločnosť (a v Rusku je to tak po celú dobu známej histórie), potom príde taký čas, kedy pijúci riadiaci pracovníci nebudú mať právo sa urážať, že o niečom nevedeli a neboli varovaní ... tento text je varovaním.

 

Bez zabiehania do podrobností, z ktorých niektoré sú viditeľné len pod elektrónovým mikroskopom, islam a mnohé okultno-magické školy po stáročia trvajú na absolútnej abstinencii svojich nasledovníkov, dbajúc o udržanie svojej najvyššej spôsobilosti. Avšak kresťanské cirkvi pozývajú svoje stádo k účasti na pití, zastrašujúc tých, ktorí bočia od alkoholu večnými mukami pekelnými: to je hnusné povolanie. A svetská pseudoveda a publicistika propaguje "kultúrne pitie": vraj, netreba sa spiť až do nemoty, ale len do tej miery, aby bol život veselší, odstránil sa stres a odstránil sa cholesterol z tela, atď.

 

Hoci riešenie problému stresu spočíva vo vybudovaní osobnostnej kultúry vnímania a pochopenia Života, na základe ktorej správanie po prvé, vylučuje nečakané problémy pomenované "stresmi", a, po druhé, predstaviteľ ktorej je v spoločnosti emocionálne sebestačný a nepotrebuje "obveseľujúce" prostriedky; a problémy cholesterolu, srdcových infarktov, mŕtvice, rakoviny - sú problémami odklonu od zdravého životného štýlu a výživy, odpovedajúceho genetickému nastaveniu fyziológie druhu Človek rozumný (Homo sapiens).

 

Popísaný mechanizmus účinku alkoholu na mozaikový svetonázor vedie k tomu, že s jedincom, ktorý pravidelne popíja hoci len pivo, o mnohých témach je jednoducho zbytočné hovoriť: vniknutie do ich problematiky vyžaduje od neho určitú úroveň rozvoja mozaiky svetonázoru (detailnosť a dostatočný počet spojov medzi významovými jednotkami), ale táto úroveň je pre neho nedosiahnuteľná, kvôli zničeniu informačno-algoritmických procesov dlhodobým systematickým pitím.

 

Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam.

 

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “пьяному море по колено” (pozn. prekl.: doslova “opitému je more po kolená”, neviem však vhodný slovenský preklad). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

 

Druhá stránka účinkov alkoholu a ďalších drog a iných psychotropných látok je spojená s tým, že inteligencia je procesom biopolí. Vo vzťahu k organizmu druhu "Človek rozumný" je možné zaviesť pojem geneticky podmienené normálne nastavenie parametrov biopolí: sem patrí zoznam polí, frekvenčné charakteristiky (nosné i taktovacie frekvencie, fázové posuvy), polarizácia, prijímacie-vysielajúce povrchy (bioantény), vlnovody v organizme a pod.

 

Tieto parametre nastavenia systému biopolí organizmu sú normálne samy o sebe, ak osoba, ktorá nemá vo svojom aparáte chromozómov vrodené odchýlky od normy platnej pre druh, drží sa správnych biorytmov, ak vo svojej strave nemá žiadne látky cudzie genetike svojho organizmu. Najmä to posledné predpokladá, že neužíva alkohol, nefajčí tabak ani neužíva iné drogy; okrem toho je potrebné pripomenúť, že anatomicky (t. j. geneticky) človek nie je mäsožravcom[3].

 

Užívanie alkoholu a iných drog mení geneticky normálne nastavenie systému biopolí organizmu druhu "Človek rozumný". To má za následok jednak narušenie práce intelektu samotného, ale aj to, že do psychiky jedinca sa začínajú vlievať informačné toky, vplyv ktorých je vylúčený pri geneticky normálnom nastavení systému biopolí organizmu. Následkom tohto sa komolí informačné pozadie, na ktorom sa skladá mozaika; trhajú sa predchádzajúce prepojenia medzi významovými jednotkami; z informačných tokov cudzích normálnej genetike vznikajú informačné moduly, ktoré sú cudzie normálnej psychike človeka, časť ktorých, ak použijeme paralely so svetom počítačov, svojimi funkciami a účinkom na psychiku, sú analogické inštalačným programom zložitých informačných produktov a počítačovým vírusom (časť z nich v minulosti nazývali "besmi" [bes, zlý duch, ďas], ktoré posadli na jedinca, a postihnutých zasa "posadnutými").

 

V dôsledku tohto všetkého, čo je cudzie geneticky podmienenému normálnemu nastaveniu systému biopoľa, jedinec môže prestať byť samým sebou, dokonca až môže stratiť schopnosť stať sa a byť človekom. V menej závažných prípadoch ide "len" o narušenie alebo zničenie mozaiky obrazu sveta.

 

Užitím akejkoľvek drogy alebo takmer akejkoľvek psychotropnej látky jedinec otvára do svojej psychiky akýsi informačný kanál. Tento kanál môže umožniť obojsmerný tok informácií. Ak je to tak, potom otvoriac taký kanál, jedinec sám cezeň môže pôsobiť na okolitý svet, ak má dostatok sebaovládania a sile vôle. V takomto prípade sa stane "šamanom", ktorých mnohé praktiky sú založené na úmyselnej narkotizácii seba a ostatných. Ale šamanov je málo. Obetí šamanizmu a šamanov je však oveľa viac[4]: šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie.

 

Poznámky

 

  1. Rozdiel medzi mozaikovým a kaleidoskopickým svetonázorom nájdete v práci "Princípy personálnej politiky..." kapitola 7 "Mozaiky a kaleidoskopy." Tu len krátke vysvetlenie. Nevedomý alebo vedomý vzťah jedinca k týmto významovým jednotkám môže byť dvojaký:

  • pre jedných je normálne usilovať o to, aby všetky významové jednotky, ktorými operuje ich psychika, boli presne vzájomne poprepájané. Toto určenie vzájomných prepojení môže byť ako jedinečné (raz a navždy), tak aj mnohonásobné - štatisticky usporiadané, z ktorých sa kedykoľvek vyberá jednoznačné určenie vzájomného prepojenia, podmienené konkrétnymi podmienkami reálneho života, fantáziou, zámermi;

  • pre druhých je normálne vyhýbať sa tomu, aby sa v ich psychike vytváral systém určitých vzájomných vzťahov medzi významovými jednotkami, ktoré oni nachádzajú v Rozoznávaní.
     

Svetonázoru prvého typu hovoríme mozaika. Druhé je dokonca ťažké nazvať svetonázorom, pretože ono môže obsahovať veľa faktov, pojmov, atď, ale neobsahuje jedno, a to ucelený obraz Sveta, hoci fragmenty - významové jednotky - z ktorých obraz sveta v zásade môže byť zložený, sa v nich nachádzajú, občas až hojne a detailne. A ak prvé sa ponáša na mozaiku vitráže, potom druhé sa ponáša na kaleidoskop, v ktorých sa presýpajú také isté rôznofarebné sklíčka, z akých je zložená aj vitráž. Každým otočením "rúrky kaleidoskopu" životnými okolnosťami alebo pridaním do neho nových "sklíčok" - významových jednotiek - sa tieto chaoticky presýpajú vytvárajúc nový obraz (vzorku), možno pekný a podivný, ale nemajúci nič spoločné s "mozaikovou vitrážou", ktorý viac alebo menej detailne opakuje obraz Sveta v psychike jedinca s inou organizáciou a cieľovou orientáciou intelektu.

  1. Lekár pacientovi: “Alkohol vás pomaly zabíja..."
    “Doktor, ale ja sa neponáhľam…”

  2. Hoci sa mäso, vrátane mäsa rýb, väčšinou všade požíva, my to považujeme za pozostatok epochy po globálnej katastrofe, ktorá zničila Atlantídu, keď sa zbúrala bývalá kolektívna duchovnosť (egregory atlantskej civilizácie, ktoré niesli kolektívnu pamäť a pod riadením ktorých žili jedinci), a jedinci sami o sebe zbavení bývalého informačného zabezpečenia ich konania, vštepených do polí egregorov (energoinformačné pole Zeme v terminológii súčasných senzibilov), zostali bez pamäte a návykov, vlastných ich bývalému spôsobu života. Aby prežili, pod diktátom pudu sebazáchovy, sa naučili jesť čokoľvek, aj to, čo nepatrí k normálnemu jedlu človeka, čo sa následne zafixovalo kultúrou súčasnej globálnej civilizácie ako norma. Ale táto "norma" je iba dočasná.

  3. Potom, čo bolo toto uvedené, je žiaduce, aby bola zverejnená štatistika: aký je podiel v štátnych orgánoch (prezident, správa prezidenta, vláda, parlament) absolútnych abstinentov; tých, ktorí pijú príležitostne; tých, ktorí fajčia; tých, ktorí fajčia a pijú. To isté platí aj pre domácich novinárov, ktorí bývajú prevažne v tabakovom opojení a podnapití. (Vzhľadom na referenčné obdobie troch rokov). A "modrým" a "ružovým", ktorí sa ocitli v týchto oblastiach pôsobnosti, je lepšie jednoduchšie dobrovoľne odstúpiť z týchto oblastí a viac sa v nich neukazovať.

 

Zdroje

VP ZSSR - "Spoločnosť: štátnosť a rodina"

(stiahnuť: dotu.ru, vodaspb.ru.)

 

Táto práca odhaľuje úlohu rodiny v spoločnosti a jej význam pre štát z pohľadu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti. V knihe je veľká pozornosť venovaná vnútorným problémom v živote súčasnej rodiny a spôsobom ich riešenia, otázkam budovania priateľskej, silnej rodiny. Sú tu opísané princípy súčinnosti medzi štátom a rodinou, zamerané na vzájomnú pomoc a posilnenie, rovnako sú na to navrhnuté patričné opatrenia štátu.

 

Táto práca sa odporúča učiteľom základných, stredných a vysokých škôl.

 

Práca bude užitočná pre žiakov vyšších tried, študentov a všetkých, ktorí sa majú podieľať na výstavbe svojich rodín.

 

Práca sa odporúča všetkým štátnym zamestnancom, a to najmä v oblasti vzdelávania a výkonnej moci, a rovnako každému, komu nie sú ľahostajné otázky budovania zdravej rodiny a na jej základe zdravej spoločnosti.

 

Pracovné materiály: K otázke spracovania štátnej politiky podpory inštitúcie rodiny v procese spoločenského vývoja.

 

~~~

Z ruského originálu:

 

Алкоголь - Вики-КОБ (Концепция общественной безопасности): http://wiki-kob.ru/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C

 

preložil: -is-, a. k. a. isubask

 

Diskusní téma: Alkohol

Re: Re: Piť, či nepiť?

Florián | 20.01.2014

Áno, ten zmenený výraz a stav ("tuposť" ako píšeš) tam je skôr či neskôr prítomný vždy. Všimnúť si to však môže iba element čo nepil. Čímže to môže byť? :-)

Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

Vasiľ | 20.01.2014

Striezlivosťou.

Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

andrej | 21.01.2014

prepac, ale musim ta sklamat, na to ti staci zdravy pozorovaci talent

Re: Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

udo | 21.01.2014

Čím je okrem iného pozorovací talent podľa Vás Andrej podmienený?

Isto, pravdepodobne ste sa už aj vy stretli s novodobými "šamanmi", čo majú buď vrodenú a(alebo) "vytrénovanú" vyššiu toleranciu..

Podobne ako starešinovia s kalumentom, aj oni "buď pre srandu" a(alebo) zištný prospech, manipulujú svoje obete, alebo celé skupiny v opojení.

Žiaľ, hlavne na východe(no nielen) sa s touto "kultúrou" stretnete pomerne často. Dokonca sa pomalou kolektívnou samovraždou vlastnej kultúry a tiel mní hrdia.."Zjednodušnie" spoločenského kontaktu a okienko do duše novoprišelca..

Otázkou by bolo, čo je to potom za "ducha zjednoDušiteľa"?
O Vis Maior asi nepôjde a tým sa zasa dostávamem k 1.odporúčaniu At-Moseho. Dnešné pseudocirkvi teda aj v tomto bode flagrantne systematicky a nevedome cielene narúšajú Jeho zákon. Zombifikujú otrokov "palebnou prípravou". Otvárajú okienko k falošnej tolerancii. (s)Prostou inštitucializovanou ceremóniou. Znova: Cui bono?

Aj výraz "Všetko s mierou", svoju vlastnú mieru má.

Aj v tomto zmysle ide u alkoholu tiež zasa len o nástroj.

Re: Re: Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

andrej | 21.01.2014

Dobry den Udo.
Ja s Vami suhlasim. Sam mam rodinnu skusenost, ako alkohol premenil inteligentneho cloveka na trosku. Ako sa alkoholom da manipulovat a zneuzivat. V zivote by som nebol povedal, ze alkohol moze sposobovat halucinacie. Ale moja suseda je toho zivim prikladom. V podstate stratila dusu a rozum uz tiez mava na rozlucku.
Ale tu sa bavime o kazdodennom piti alkoholu. Ziadny pohyb, ziadna podpora mozgu, ziadna zdrava strava , ziadna laska, nic.
Alkohol je stredom osobneho sveta.

Vratim sa ale k mojmu prispevku. Skor som moju poznamku smeroval k jednoduchemu zisteniu, ze zdravym aj ked alkoholom ovplyvnenym pozorovanim je mozne zistit ze uz aj po jednom pive z oci nepozera bystrost. :)
Samozrejme za ak tych piv bude 5 tak pozorovaci talent (aj ked zdravy :-)) bude unaveny a bude asi spinkat , takze pozorovanie sa nekona.
A ked tak nad tym premyslam , mozno mi len zbytocne vadil ostry ton poznamky, na ktoru som reagoval.
Prajem pekny den.

Re: Piť, či nepiť?

Ivan | 21.01.2014

no, chlape, neviem.... ak máš v ruke nabrúsenú sekeru a pred sebou 15 kubíkov neporúbaného dreva....

Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 20.01.2014

Ináč, vďaka za preklad stručnej charakteristiky alkoholu chalani(?), ktorý dosť objasňuje, prečo sa v dnešných tlupo-jelitárnych spol. toleruje a všemožne viditeľne i podprahovo podsúva chlastanie alkoholu...
Také nicky som ešte v diskusiach nezaregistroval, alebo ?

Teraz sa môžeme aj hlbšie zahĺbiť do úvah napr. nad tvrdením Pjakina, ako uvádzal taurus:
"V jedné přednášce Pjakin, zrovna když se bavil o Stalinovi a jeho slabosti k dobrému gruzinskému vínu, se zminil, že na lidí, kteři v dětství vyrůstali v oblastéch, kde se ve velkém množství jedlo hroznové víno a píl se hroznový mošt, mírná konzumace suchého vína nemá devastující účinky. Údajně jejích tělo se umí vypořádat s vínem mnohém lépe."

Je jasné, že ľudkovia sú rôzni. Jeden vypije 1l vodky a ani to na ňom nie je poriadne vidieť a druhý po 2 dcl vína už celkom brble.
Chemicko-fyzikálno-biologicko-biopoľové mechanizmy sú však podriadené preddefinovaným zákonom Vesmíru a nie je možné sa im vyhnúť..
Treba si uvedomiť, že človek nie je len prenesená genetická in-formácia, ale predovšetkým biopoľová formá-cia, ktorej podvedomie sníma VF, či NF procesy okolo seba. Podľa toho kde (do akého biopoľa=egregoru) je napojená vyhodnocovacia jednotka svojim podvedomím, podľa toho závisí aj jej správanie, konanie, zdary,či nezdary, choroby...proste kvalita života.
A pozor! Nielen jeho osobne, ale cez biopoľové riadiace matrice, aj jeho blízkeho okolia.

Mozog = anténa = tekutý kryštál, v ktorom bežia vyhodnocovacie mega-procesy, s rýchlosťami presahujúcimi ďaleko rýchlosť svetla(tí, čo sa zaujímajú o elektrotechniku vedia, že na príjem určitých rá-dio-vých in-formácii postačuje kryštálka a niektorí jedinci dokonca aj určité rádiové frekvencie počujú bez rádia...:) ).
Vyššie zmysly (svedomie a intuícia) sa dávkovaním drog postupne strácajú a jedinec tak ľahko môže prekročiť hranicu Božieho dopustenia.
Proste odumreté neuróny a v nich uchovávané pamäťové a riadiace moduly nedávajú možnosť plnej funkčnosti vyhodnocovacej jednotky (správnejšie dvojky-hemisféry) a chybovosť riadiacich zásahov do správania sa človeka sa zvyšuje až po zbytočný exi-tus. Aj keď existuje určitá pomerne vysoká adaptačná a napravovacia schopnosťorganizmu.
Čím je poškodenie správneho napojenia a snímania in-formácie väčšie, tým je vek dožitia menší, vo vzťahu k potenciálu, ktorý daný jedinec má. To je jednoduchá zákonitá nepriama úmera.

Spomeniem tragický životný de-al známeho a široko obľúbeného herca Miloša Kopeckého :
Včera tuším dávali jeho 13. komnatu. Päťkrát ženatý, dcéra so Stellou Zázvorkovou spáchala samovraždu. Bol neuveriteľný sukničkár, len čo sa objavilo nejaké nové mäsko, tak sa ho rýchlo snažil chlípne ochutnať.Chlast pri tom nikdy nechýbal a nebývalo ho málo...
Raz keď mal nastúpiť na scénu ND, už si nepamätám v akej hre, tak diviaci počuli Milouše zo zákulisia opitého spievať:
"Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám..." :)
Proste - opitému prasaťu velilo podvedomie...a nebol schopný sa postaviť na dosky, ktoré (ne)znamenajú svet.
Veľký škandál a vyhazov z ND.

Postupne, od 40-tych rokov života, prichádzali čoraz ťažšie depresie .Išlo to až tak ďaleko, že napr. týždeň nerozprával s najbližšími kolegami alebo na dovolenke preležal 2 týždne v posteli, neschopný nič urobiť.
Krátky citát z bulváru:Miloš Kopecký byl za svého života stíhán mnoha démony, zejména nemocí zvanou maniodepresivní psychóza. Bolavou duši si proto léčil bohémským stylem života...
Médealni klamári sa proste nezaprú.

Ako správny j-eliťák bol až neuveriteľne lakomý a závistlivý. Nemohol napr. stráviť, že herci jeho formátu sa v NSR vozia na Mercedesoch a on má nanajvýš na žigulák..
Keď bolo treba bojovať proti "chartistom", tak prorežimovo bojoval hubou, keď sa blížila "revolúcia", tak židovské kolektívne podvedomie mu diktovalo, že znova musí pootočiť svoje sako i face.
Postupne odchádzala aj pamäť, nevedel kde býva, vypadávali mu texty, elektrošoky, ktorými ho zvero-lekári liečili,už postupne nezaberali. Viackrát chcel spáchať samovraždu (podľa tvrdenia jeho poslednej manželky).
Vek dožitia - 73 rokov, z ktorých minimálne posledných možna 20 rokov sa životom ani nedá nazvať.

Ešte horšie dopadol ďalší veľký "ľudový a národný umelec - zabávač = riadič systémových stereotypov" Vláďa Menšík. Ten sa po rozsiahlých peripetiach s protialkoholickými liečebňami a psychiatriami dožil len 59 rokov. Bez chlastu a farmakodrog nebol schopný desiatky rokov sa postaviť ani pred kameru.

GP velí:
Panem et circenses.

Noosférické kolektívne moduly (egregory) vždy dajú patričný od-klik do podvedomia opičiaka sledujúceho Médeu...a nie VM..:)

Tož ...Na zdravie Slovieni!


Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Prince | 20.01.2014

Moc bych, být tebou, neodsuzoval, nesoudil a nedělal nepovolaného právníka. Nevíš, jak dopadneš sám. Silácké řeči jsou k ničemu a k nikomu.
Proto: nesuď, aby jsi sám nebyl odsouzen svými slovy, ten bumerang se vrací zrovna v nejméně vhodnou chvíli. Pamatuj, že žiješ na Zemi, která je právě na takovéto věci zaměřena, tady a teď, v těle, v čase, na určitém místě...

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 21.01.2014

Ahoj Prince,

vďaka za negatívnu spätnú väzbu.
Ja som nikoho nesúdil, ale hodnotiť môžem, ako každý a za to si nesiem zodpovednosť.

Tí menovaní páni (slúžili len ako odstrašujúci príklad známych ľudí a osobne je mi ich "spackaného" života ľúto), ktorí už ovplyvňujú dianie na Zemi v inej agregátnej forme (život človeka je nekonečný,skonom len mení formu existencie, o čom tu už na tomto webe bola reč). Z najväčšou pravdepodobnosťou sa energia (a vieme, že energia je len forma hmoty) človeka po jeho skone dostáva do dominantného agregátu (egregoru), na ktorý sa daný jedinec za pozemského života napájal. Asi mnohí veľmi ľutujú, čo za života nastvárali - biblické peklo to však určite nebude.

Pouvažuj, prečo biblická civilizácia tvrdí, že o mŕtvych len dobre, keď vieme, že koná pravý opak toho, čo tvrdí a objektívna pravda býva obyčajne v protipole?
Aké negatívne matrice sa udržiavajú v činnosti a negatívne ovplyvňujú najmä blízkych rod-inných príslušníkov (ale aj okolie a národ, v ktorom žili) ?

Platí celovesmírny objektívny zákon:

Na Zemi sa udeje (jednotlivcovi i akémukoľvek ko-lektívu ľudí) najlepšia možná varianta, vzhľadom na ich reálnu morálku a chápanie objektívnych procesov!

Takže vďaka za upozornenie a dúfam, že si aj ty z toho niečo vezmeš..

Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Prince | 21.01.2014

Také děkuji, to víš, že vezmu, od toho diskuze slouží, mnohdy jsou lepší, než-li článek samotný. Nemělo to být negativní, spíše rada, která přijde k duhu. :)

Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aien | 21.01.2014

Hm, někteří jistě čekají, že se k tomu po svých minulých příspěvcích vyjádřím. Tak jo. V článku se píše, že aby člověk byl prost drog (abstinent, nekuřák, vegetarián...), měl by žít ve společnosti, která nevytváří stressy.Jenomže to tu na Zemi snad nikdy nebylo.Zvláště v současnosti aby člověk trochu klidu hledal s lupou.Někteří lidé to prostě nezvládají, o tom svědčí narvané čekárny psychiatrů.Já to beru tak, že jsme tu na Zemi ve škole života, která je určena pro bojovníky se zlem, žádný šolich, ale tvrdá škola pro specnaz.V řetězu životů (reinkarnací) se sem dostaneme po absolvování lehčího učiva, proto je tu život tak těžký.Plný pastí a pastiček, které se máme naučit poznat a překonat.Jsou to alkohol, tabák, drogy, maso, peníze, sláva, úspěch.........moc moc.Myslím, že nestačí si o tom přečíst vědecké pojednání, ale prožít-sám poznat alkohol, atd., nebo žít s alkoholikem (neodsuzovat-je to náš učitel a v příštím životě budeme možná dělat učitele my jemu!...). V současnosti je tu hodně silných kvalitních lidí, to znamená, že se blíží finále a hodně duší chce absolvovat mistrovskou třídu, naučit se řešit nejsložitější úkoly, rozhodovat se správně.V podstatě s článkem souhlasím, ale aby člověk poznal past alkoholu, musí poznat alkohol.

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Jana | 21.01.2014

Lépe bych to nenapsala Aien....

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

popolvár | 21.01.2014

celkom pekne, až na tú poslednú vetu. To by sme potom mohli takto uvažovať aj o iných pastiach : heroín, AIDS, proste všetko...

Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Jana | 21.01.2014

Řekla bych, že to záleží na jedinci a jeho touze po zkušenosti?

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 21.01.2014

Ahoj Aien,

pekne..pekne si to vyjadrila.Je z teba cítiť úprimnú ľudskú dušičku.

Len asi by som po hlbšom preštudovaní DVTR prehodnotil tie budhistické reinkarnácie.
Budhizmus ako taký neuznáva existenciu VM a pôvodné učenie Budhu bolo dosť zvrátené. Ale to by bolo na dlhú diskusiu.

Skús sa zamyslieť nad skutočnosťou, prečo GP ťahá všade po svete dalajlámu a v TV čoraz viac vídavam podprahovú podporu východných kultov, ktoré silne zombifikujú ľudí?
Vieme predsa, že bezštruktúrne riadenie pastvy beží dnes dominantne cez TV = novodobé chrámové mystéria si pasené ovce dobrovoľne zaviedli až k rodinnému krbu...

Satanistický biblický projekt, ktorý vo svete dominuje nad védickými východnými kultmi má napriek všetkým negatívam podporu VM.
To samozrejme nie je len tak náhodou. A pritom mnohé východné kulty zakazujú alkohol, drogy, mäso...Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aien | 22.01.2014

Já tomu nějak nerozumím. Zaprvé nevím co je VM. Zadruhé nemám TV, tak nevím, co tam je. Zatřetí dalajlámu považuju za agenta CIA, proč by se s ním jinak tak kamarádil ten č...k Havel? Jestli se v mých názorech objevují prvky východních učení, tak to mám od pana Eduarda Tomáše (jogín).Nemyslím si, že člověk musí zkoušet všechny drogy, aby poznal, že po nich zblbne. (stejně jako účinek alkoholu nemusí zkoumat ochutnávkou všech druhů alkoholu na světě.)Myslím si, že svoje pojetí reinkarnace a učení se duše na Zemi nám z véd (www.vedy.sk), ale třeba se mi to všechno popletlo dohromady.
Byly tady zmínky o prohibici a o zakázaném ovoci, které nejvíc chutná.Ve výchově (dětí, psů,.....) funguje víc pozitivní motivace:střízlivý je chytřejší a štíhlejší (při hubnoucích dietách se nesmí pít, protože alkohol má moc kalorií), hezčí, má zdravější děti atd.) A co závislost na sexu? Takový sexuální závislák si vlastně vyrábí hormony štěstí, adrenalin...taky se vědomě oblbuje.Nejsem proti sexu jako vyjádření lásky, ale ...však víte co .

Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Hox | 22.01.2014

VM = Vis Maior

Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 22.01.2014

Ahoj Aien,

je to moja chyba, že predpokladám poznanie tu už dlhšie používaných skratiek u všetkých čitateľov.

VM = Vis Maior = Vyššia moc
Zámerne nepoužívam slovo Boh, aby u niekoho nedošlo k zámene za nejakého biblického alebo iného boha, ktorí sú "vyčarovaní" v rôznych náboženských smeroch a kultoch, ktoré boli vymyslené a mnohé zámerne zvrátené (ne)ľuďmi , pričom sú zamerané na ovládanie niekde príslušných veriacich a dôverčivých ovečiek.

Tomáš, Chaun, Adamcová...snáď to v oblasti ezoteriky myslia(-eli) dobre ?! Vychádzajú samozrejme z védickych východných kultov, kde podobne ako v iných je veľa pravdy, len ju treba vedieť rozlíšiť od fragmentov lží a zámerných skreslení..

DVTR vychádza z existencie VM, ako Stvoriteľa a najvyššej riadiacej jednotky nám čiastočne známeho Vesmíru. Miliardy ľudí na svete veria v nejakého boha, čo vychádza z prirodzenej religioznej podstaty človeka.
DVTR ponúka asi najlepšie, čo sa blíži k popisu významu slov ako Boh, Objektívna realita, Objektívne zákonitosti vo vesmíre, duša človeka, smrť, posmrtný život,...atď.

Dnešný budhizmus so svojimi reinkarnáciami, nepersonifikovaným Absolútnom, samsárou, meditáciami, jógou, 8-dielnou cestou...nirvánou je veľmi zradná cesta na pochopenie Vesmíru a jeho objektívnych zákonitosti. Navyše vytvára prepracovanými neuro-lingvistickými technikami z ľudí poslušných zombíkov, ktorí sa nepletú mocným tohto sveta pod nohy pri ich tendenciach ku globálnemu ovládnutiu sveta.
Dalajláma je skutočne na výplatnej páske CIA, ale v realite plní úlohy GP, tak ako aj globálne špeciálne služby typu CIA, Mossad, MI-6,či bývalé KGB.
Navonok všetky vyzerajú, že plnia úlohy pre daný štát, v realite sú riadené nadnárodným a nadjudaistickým GP, cez sieť masonských a iných utajovaných hierarchických organizácii.
Prečo si GP vybral "najvyššieho" budhistického duchovného pastiera, aby šíril lásku, dobro a mier po svete ???
Prečo bol JUDr. Tomáš niekým vybratý do GEN 100 Čechov, keď vieme, kto prevažuje v takýchto výberoch?
Čo myslíš, že sa za tým skrýva?

Výchova:
Plne súhlasím s tvojim názorom, mám to s pozitívnym efektom odskúšané v realite Života. Newtonovský zákon akcie a reakcie plne platí. Pozitívne riadiace matrice vytvárajú v ľudských biopoliach pozitívne moduly a fragmenty a naopak. U zvierat, ktoré taktiež majú dušu a vytvárajú kolektívne riadiace biopolia, to platí rovnako.

Sex:
Cez biochemiku môže byť sex rovnaká droga, ako ktorákoľvek iná, keď sa vykonáva bez lásky.
Zradnejšie je však to, že pri akte dochádza k prekrytiu biopolí partnerov a výmene určitých fragmentov informácii. A nie vždy partnerka vyberá správne "samčeka", alebo sú tam iné , často zištné dôvody, čo vedie vo viacerých prípadoch k poškodzovaniu biopolí.
Čím viac partnerov, tým môže poškodenie biopolí a tým pádom aj psychiky jedinca narastať, až to môže vyvrcholiť vážnou duševnou chorobou.
Už sú aj publične uvádzané štúdie, že napr. sex. pracovníčky, alebo ženy striedajúce veľa partnerov trpia rôznymi depresiami.
Staršie prostitútky bez alkoholu a drog už nemôžu zvládať svoj psychický diskomfort..

Takže ako u všetkého...treba hľadať mieru. A odhad miery býva zase spojený s Rozlíšením a "vyfasovanie" Rozlíšenia od VM je zas plne spojené s morálkou jedinca. Ale nie je to začarovaný kruh...

Snáď som to napísal nejak pochopiteľne.

Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aien | 23.01.2014

Děkuju Ti. Osvětlils mi to, Luxi :))). Jen nějak nemůžu přežvýkat, že máš takový názor na E.Tomáše (na ty ostatní mám stejný). Byl to tak milý stařík! DVTR mi moc do palice neleze, přečetla jsem asi dva články a zjistila, že to není přečíst-pochopit-odložit, ale něco jako statika zborcených ploch :)). Čtu si Poslední gambit, Hoxík někde psal, že to je populární forma.K tomu sexu: v době toku (mezi 20 a30 lety) samička podvědomě vybírá podle jiných kriterií než je duchovní úroveň (schopnost postarat s o rodinné hnízdo, zdraví mláďat-imunitní systém, geny. Podle vůně! Když má smůlu, tak se splete, což je často. Četla jsem krásnou scifipovídku o Ježíšovi a Máří Magdaleně. Máří vychovali pro Jěžíše v chrámu kultu Isis, je to psáno v první osobě a Máří popisuje sex s Ježíšem právě z energetického hlediska, úchvatné, člověk pocítí ohromení a lítost...(píšu schválně Máří Magdelana, tak se jmenovala moje praprabába:))) )Existence tohoto jevu plně odůvodňuje požadavek věrnosti, nevěrný partner nemusí přitáhnout domů pohlavní chorobu, stačí zavirovaná energetika, aby šlo všechno špatně do...No nic, nashle v jiné diskuzi, sem se už nikdo nedívá :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aleš Krejčí / Brno | 28.01.2014

V myšlenkovém experimentu uvažujme dva vyhraněnější typy mužů, kteří budou sice vyrovnaní v mnoha důležitých ukazatelích – věk, zdraví, atraktivnost, socioekonomický status (tedy majetek a příjem) – budou se však lišit mírou sociální inteligence.

1. typ (s nižší sociální inteligencí): Snaží se dobře vydělávat, tedy i zaopatřovat, a je tvrdý, soupeřivý až otevřeně útočný vůči jiným mužům. Nevnímá alternativy k výše popsanému životnímu stylu, jeho cílem je získat postavení, prestiž, bohatství a moc. Neanalyzuje motivy či záměry své partnerky (s výjimkou její věrnosti), nezabývá se předivem vztahů v rodině, bere je tak, jak jsou mu předkládány. Zabývá se spíše plány, jak přetrumfnout protivníky. Nezamýšlí se příliš nad odlišným světem žen a jeho specifikami, ani nad ženskými hodnotami, spíš je podceňuje.

2. typ (s vyšší sociální inteligencí): Snaží se dobře zaopatřovat rodinu, avšak jeho tvrdost může být oslabena respektem k právům jiných, porozuměním jejich situaci, popřípadě i soucitem. Vnímá širší souvislosti, což jej vede k zvažování, popřípadě k uskutečnění jiných životních stylů. Analyzuje motivy a záměry své partnerky a rozumí jim, má přehled o předivu vzájemných vztahů v rodině, uplatňuje svůj vliv, chce rozhodovat. Zamýšlí se nad ženským světem a jeho hodnotami, které by také chtěl užívat.

Příklon k partnerovi 1. typu slibuje ženě větší přísun hmotných statků a méně mocenského zasahování do poměrů uvnitř rodiny. Ponechme na čtenáři, aby posoudil, kterému typu muže v historii lidstva dávaly ženy přednost. Zdá se také, že poté, co se člověk narodí, nedostane se mu žádného institucionálního výcviku v sociální inteligenci (ve srovnání například s tréninkem hygienických návyků nebo matematiky).

http://stridavka.cz/co-zeny-umeji-a-muzi-nevedi.html
http://ulozto.cz/xwkDkDS/co-zeny-umeji-a-muzi-nevedi-bakalar-pdf

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Viktor | 14.06.2017

Moudrá to slova brachu

Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

treerat | 21.01.2014

Nemyslím, že by maniodepresivní psychóza byla způsobena alkoholem. Jistý si nejsem, ale tipuji, že postihuje i osoby, které alkohol nepijí. Podle wiki nejsou vědci schopni určit jednoznačné příčiny. Každopádně je to nemoc, a i když třeba má nějaké karmické příčiny, nějak se mi nezdá správné odsuzovat někoho na základě faktu, že ji má. Otázka je, jak moc je možné dané stavy "ukočírovat", ale to těžko posoudí někdo, kdo si tím sám neprošel. A koneckonců ony uváděné příklady, dožitých 73 a 59 se mi nezdá až tak málo.

Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Házet do jednoho alkoholického pytle tak geneticky/lidsky/charakterově odlišné osobnosti jako Kopecký a Menšík je IMHO zavádějící. Menšíka alkohol a nikotin asi skutečně sklátily. Kopecký byl ale jiný případ, ten si zjevně nesl a neunesl své genetické dědictví.

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

paprsek | 21.01.2014

Nemyslím si, že by Menšíka zlikvidoval alkohol a nikotin - jen mu pomohly uniknout.
"Neuměl" tu dýchat - měl astma - už měl prostě dost... psychicky. Nakonec každá droga je jen ztělesněním sebeničícího programu... je úplně jedno jaká - každý si vybere takovou, jaká odpovídá jeho psychice a možnosti délky dalšího života.

Když vyloučíme alkohol - začneme "ujíždět" na něčem - co škodí třeba jen nám, obecně nic uznávaného, pokud to nebudeme mít srovnané v hlavě... nebo třeba místo drog budeme odsuzovat - to je taky pěkný sebeničící program. Unikat s drogami z tohoto světa nic moc, ale možná by takto závislý - bez těch drog dělal ještě horší věci... právě ze vzteku, že nemůže uniknout... Pád režimu nejspíš velice rychle zruší i všechny závislosti...

Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Tak to už je myslím, druhý extrém - podceňování démona alkoholu.

Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

paprsek | 21.01.2014

Asi jste se ještě nesetkal s žádným vnitřním démonem...

aneb, viz : "Kopecký byl ale jiný případ, ten si zjevně nesl a neunesl své genetické dědictví." - to je přece ono - genetické dědictví - vnitřní démon předaný předky...a pak pěkně přiživený novým životem, velice podobně jako Menšík, jen jinak namíchaný koktejl vnitřního neštěstí a bezvýchodnosti, u Kopeckého i zhnusenosti nad sebou samým.Proto i tak vážně probíhající psychická nemoc.

V bledě modrým...

Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Alkohol ani nikotin k ovládnutí člověka nepotřebují žádnou vnitřní motivaci. Na základě čeho soudíte, že Menšík takovou to vnitřní motivaci podědil a alkohol s nikotinem byly tedy v jeho případě sekundárními projevy/úlevy genetického dědictví ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

paprsek | 21.01.2014

Ale, ale a na základě čeho soudíte to, co soudíte o Kopeckém?

Pokud někomu zachutná alkohol a nikotin - musí mít vnitřní důvod k chuti na to... ať už to je hned nebo potom...ať už tu chuť k závislosti zdědí, či vice vypěstuje. Pokud by takový program nebyl - duše bude dostatečně čistá, aby to tělu zatrhla... Nepodlehne programu ničení těla. Pokud už podlehne - rozeběhne se kolotoč závislosti - dalšího pádu a tím i dalšího sebeničení - tam už má démon alkoholu navrch a vše letí spirálou dolů - posilován právě už těmi látkami. A o to je těžší zvrátit to celé později než na začátku... Ale to rozhodování na počátku ( případné závislosti) je výsledkem čistoty a tím i síly duše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Děkuji, už Vám rozumím :))

uf

andrej | 20.01.2014

takze poharikom vinka si pilim svoj konar
a elektronicka cigareta asi tiez neprispieva
to bude zas fuska

No

Maros | 20.01.2014

Tak a odpad riadi. Prvy budu posledny a posledny prvy to je dnes ci?

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3654-reditelka-elitni-skoly-v-usa-vyhodila-ucitele-telesne-vychovy-kvuli-tradicni-orientaci-a-nadmerne-pozornosti-vuci-sve-rodine.aspx

Zdravim Slovanov

Re: No

pyramída obrezaná a obrátená | 20.01.2014

Odpad riadi odpad.

"Mierou svojho chápania robíś na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac."

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Přidat nový příspěvek