Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (1)

Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (1)

01.01.2014

Jak se ztrácí a získává státní suverenita

 

Kompletní materiál ke stažení (všech 5 částí):

Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala studená válka.pdf (719531)
Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala studená válka.doc (837632)

 

Když se rozhlížíme po světovém dění, můžeme mnohdy vidět zvláštní věc, kdy se nejeden státník či politik začne chovat způsobem, kdy doslova škodí nejen sobě, ale i své zemi. Jedním z takových případů může být minulý prezident Francie Nicolas Sarkozy, kdy se můžeme ptát, jaký zájem jej přivedl do války proti Libyi, do války, která celou zemi zatáhla do dalších sporů i s dalšími africkými zeměmi. Francie si z této války odnesla zejména ekonomické problémy, zvýšení nelegálního přistěhovalectví a celou řadu dalších problémů a sám Sarkozy ztratil na popularitě natolik, že nejen že neuspěl v následujících prezidentských volbách, ale dostal se do konfliktu i s trestním právem. Nicméně přes tuto zkušenost, nově zvolený nástupce Sarkozyho, prezident F. Hollande pokračuje v této sebevražedné politice i nadále.

Příkladů takového nelogického chování světových politiků bychom mohli najít celou řadu. Jsou natolik zvláštní, že je nelze vysvětlit pouze osobními (ne)kvalitami jejich aktérů, jejich mocenskou svévolí či krátkozrakostí. Tím bychom mohli vysvětlit jednotlivý případ, nikoliv situaci, kterou můžeme často pozorovat, situaci, kdy v čele různých zemí a národů stojí zejména takoví lidé, kteří projevují výše uvedené vlastnosti a nelogické chování. To přivádí k otázce, zda za tím neexistuje nějaký zájmový systém, který k moci záměrně přivádí lidi s výše zmíněnými charakteristikami. A skutečnost, kdy řada po sobě následujících, sebedestruktivních národních vlád prokazatelně pracuje proti zájmům zemí, které řídí, pak rozšiřuje naši otázku v tom smyslu, zda tyto země a jejich vlády jsou skutečně suverénní.

Převážná většina obyvatel se domnívá, že suverénní je taková země, kdy její správa je řízena vládou a prezidentem, kteří byli do svých úřadů zvoleni demokratickými volbami obyvatel této země nebo zemi řídí jiný monarcha, manažer či diktátor, jehož legitimita není většinou obyvatelstva zpochybňována. Vycházeje z tohoto úhlu pohledu, mnoho obyvatel často přemýšlí o tom, proč je vedení jejich země v oblasti domácí i zahraniční politiky tak nekompetentní či neadekvátní.

Lidé, kteří se zabývají otázkami řízení společnosti, mnohdy vidí některé souvislosti a propojení chování své vlády s nadnárodními zájmy a ovlivňováním této vlády ze strany cizích zemí natolik zřetelně, až to vyvolává dojem existence nějakého "světového spiknutí". V takovém případě o konkrétním politikovi, který evidentně pracuje ke škodě vlastního státu prohlásí, že se jedná o zrádce národních zájmů, ať již jej do cizích zájmů rekrutoval kdokoliv.

Společenské diskuse o suverenitě Ruska se obvykle omezují jen na konstatování toho, že Gorbačov zradil svrchovanost Sovětského svazu, což následně přineslo Rusku společenské poměry podobné studené okupaci ze strany USA/UK.

Nicméně tento přístup neodpovídá na otázku, jak se mohlo jednomu zrádci podařit zbavit celý národ suverenity a následně se i vyhnout důsledkům tohoto činu. A nevysvětluje to podstatu toho, v čem suverenita země spočívá, neboli najít takový úhel pohledu na problematiku, ze kterého by bylo možné pochopit, co měl vlastně na mysli tiskový mluvčí prezidenta RF V.V.Putina, když v pořadu "Nedělní noc" s Vladimírem Solovjevem na TV kanálu "Rossija 1" 14.dubna 2013 prohlásil: "Rusko je jednou z mála zemí na světě, která může říct - jsme suverénní stát. Ani politicky ani ekonomicky nejsme závislí na žádné jiné zemi."

Ačkoliv to mnohým může připadat jako paradoxní, právě období řízení státu V.V.Putinem lze nejlépe charakterizovat výše uvedeným vyjádřením tiskového mluvčího jako velmi přesnou definicí opětovného dosažení nezávislosti Ruska. Pro plné pochopení je nezbytné znát, jak se řídí sociální supersystémy, státní hospodářství ve smyslu státní svrchovanosti – suverénnosti a nezávislosti. Pak nebude nadále hádankou ani sebevražedné chování bývalého francouzského prezidenta Sarkozyho, ani svévolné řízení sovětského státu prvním tajemníkem KSSS N.S.Chruščovem.

Kozma Prutkov napsal: "Mnoha věcem nerozumíme nikoliv proto, že máme nesprávné poznatky nebo náš rozum je mdlý, ale proto, že zkoumané věci nezapadají do rámce našich vědomostních konceptů."

Řízení sociálních procesů dosud bohužel většinou nepatří do okruhu vědomostních konceptů nejen řadových občanů, ale ani většiny politicky aktivního obyvatelstva. Nicméně, život vyžaduje rozšiřování kruhu poznání a zařazení do něj i vědomostí o řízení procesů probíhajících v sociálních supersystémech a jejich udržitelnosti. Je nutné osvojit si axiom, že stabilní (ve smyslu předvídatelnosti) řízení jakéhokoliv objektu, tím více sociálního supersystému v podobě státu, je možné pouze realizací plné funkce řízení. A realizace plné funkce řízení je možná jen v případě, pokud stabilně ve společnosti funguje všech pět typů sociální moci a řízení je realizováno na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení.
 

Plná funkce řízení

Plná funkce řízení (PFR) popisuje cirkulaci informací v procesu řízení od okamžiku, kdy subjekt řízení (ten kdo řízení provádí) definuje vektor svých cílů, až do chvíle jejich uskutečnění. PFR lze popsat následující posloupností dějů (aktivit manžera - subjektu řízení):

1. Identifikace (rozpoznání) nových faktorů (tlaků) prostředí (faktory, které vyžadují pozornost, reakci subjektu)

2. Formování stereotypu (metodiky) rozpoznávání takových faktorů pro budoucnost.

3. Komparace (porovnání) identifikovaného faktoru s vlastním vektorem (hierarchií) cílů z hlediska jeho významu – použitelnosti.

4. Formování koncepce řízení, udržitelné ve smyslu predikce (prognózy vývoje).

5. Organizace hierarchie řídících struktur a algoritmů (postupů) sloužících na dosažení vytýčených cílů.

6. Dohled nad těmito realizačními strukturami a řízení jejich koordinace (součinnost).

7. Likvidace vytvořených struktur v případě dosažení stanovených cílů, případné ztráty kontroly nad nimi nebo

jejich udržování (v operativním stavu) s perspektivou jejich využití při realizaci dalších (dílčích) cílů.


 

Pět typů sociální moci

Na soudobých školách se učí, že jsou 3 formy sociální moci – zákonodárná výkonná a soudní. Pouze na fakultách masmediální komunikace se přednáší, že ve skutečnosti jsou 4 formy moci, kdy tou čtvrtou je mediální moc.

Typů sociální moci je ve skutečnosti pět a jsou to tyto (seřazeno hierarchicky):

1. konceptuální

2. ideologická

3. zákonodárná

4. výkonná

5. soudní

 

Zastřešující a směrodatná Koncepce (ego-, nebo ne-ego-centrická) je zprostředkovaná (naplňovaná) pomocí kontrolovaného (účelově modifikovaného) převzetí (nebo i vyvinutí nové) Ideologie (filozofie, “náboženství“) zohledňující aktuální stav a tendence vývoje v cílové skupině (společnost, stát). Zákony (právní předpisy) jsou následně schvalovány pod vlivem přijaté ideologie. Zákony jsou vždy druhotné ve vztahu ke koncepci - co je v jedné koncepci tolerováno nebo podporováno, je v jiné koncepci vnímáno trestným činem. Moc výkonná je uskutečňována na základě ideologicky implementovaného (např. demokraticky schváleného) právního systému zákonů již plně automaticky a kruh nepřímého (samosvorného) řízení se uzavírá (spojovacím článkem v podobě státního zastupitelství) soudnictvím, chránícím koncepci panující v systému před vtržením cizí koncepce.

Většina začíná obvykle vnímat/realizovat řízení až od pátého kroku PFR. To "obvykle" se v plné míře týká státní správy a projevuje se v tom, že všechny procesy řízení ve státě se nachází ve stavu permanentní krize, státní struktury se vždy ukazují nepřipravené k "najednou" vzniklým "výzvám doby" a jsou schopny reagovat pouze formou vytváření dalších byrokratických struktur, které situaci často spíše jen zhoršují, než aby přinášely řešení, nehledě k nárůstu celkové administrativní zátěže. Místo toho, aby se řídící struktury zaměřily na vyšší etapy PFR a investovaly systémové zdroje a prostředky do prognózování a plánování potřebných změn, potýkají se stále více s důsledky nárůstu byrokracie, které si vyžadují stále narůstající finanční a organizační zátěž s nic neřešícím cílem – vůbec udržet stávající správní systém při životě.

Dle závěrů politologů (Alexej Levchenko - "Úředníci přetížili Rusko" Gazeta.ru, 19.03.2009), v SSSR v roce 1981 tvořilo politickou třídu obyvatelstva (byrokratická nomenklatura + vojenství) cca 0.1% populace (asi 400 tisíc lidí z 300 milionové populace). V Rusku v roce 2000 pak tuto politickou třídu tvořilo cca 0.8% procenta populace (asi 1.2 milionů lidí ze 145 milionové populace). Avšak do roku 2009 došlo v Rusku k ohromující změně, když velikost této politické třídy (rozuměj byrokracie) se zvětšila na 3 miliony lidí, při současném poklesu počtu obyvatel a tak tato skupina obyvatel tvořila již cca 2% populace. Tento jev můžeme chápat jako byrokratické přetížení společnosti.

Bohužel, po roce 2009 pokračoval nárůst byrokracie a v roce 2012 dosáhl vůbec největší úrovně, když státní aparát podle statistiků Rosstatu dosáhl velikosti 1.6 milionů lidí. (Pro srovnání - v roce 1982, v době kdy SSSR tvořilo kromě Ruska dalších 14 republik, byla velikost státního aparátu považována za ohromnou, když byla tvořena cca 2,5 miliony lidí). A to podle expertíz, když sečteme všechny dnešní poslance - federální, regionální a místní, dále ministerstva a státní instituce a jejich regionální kanceláře, všechny krajské a obecní správy, zaměstnance mnoha regulačních agentur, sociálních fondů a všech jejich nafouklých aparátů, dojdeme k číslu 6 milionů lidí umístěných v byrokracii. ("Úředníků je mnoho, jsou drazí a zbyteční" - Vedomosti.ru 31.07.2012.)

Jak vidíme, počet státních úředníků narostl, počet obyvatel poklesl a přitom se kvalitativní stav řízení společnosti (se všemi důsledky pro obyvatelstvo z toho plynoucími) dostal do téměř neúnosně zoufalého stavu.

Analýza této situace ukázala, že první čtyři etapy PFR nejsou státní správou vůbec uskutečňovány. Nicméně pokud i za této situace stát ještě nezanikl, ukazuje to na fakt, že zmíněné první čtyři etapy neprovádí státní aparát, ale nějaké nadnárodní struktury řízení. Takové převzetí řízení státu je však možné pouze v podmínkách, kdy se skrz systémy státní moci realizuje řízení cizí konceptuální moci. Jde o to, že na každé prioritě zobecněných prostředků řízení existují (z pohledu státu) jak vnější nebezpečí, tak i vnitřní.


 

Šest priorit zobecněných prostředků řízení

(či agrese - dle použití)

1. Konceptuální, metodologická - hierarchicky nejvyšší úroveň řízení, jde v ní o ovládání tvorby kulturologických matric – série poskládaných systémů symbolů, se specializovanými vzájemnými vztahy, charakteristickými pro danou/ovládanou kulturu. Tyto prostředky vytvářejí v podvědomí jednotlivců i cílových skupin příslušné/žádoucí předpřipravené příběhy/vzory jednání v obrazech či podobenstvích. Umožňují řízení dlouhodobých vzorců chování pomocí příběhů v náboženství, rozhlase, filmech, médiích.

Ovládnutí metodologie zpracování informací patří k první prioritě v útoku proti zájmovým objektům a táhne se jako červená nit všemi ostatními info-technologickými způsoby komunikace (při zneužití se dezinterpretační způsoby komunikace/vzdělávání mění na - dezinformační způsoby vedení války).

2. Chronologická – jejich podstatou jsou záměrné změny v časové posloupnosti událostí v historii (minulosti) lidské společnosti. V tomto smyslu lze historii chápat jako korporátní interpretaci dějinných faktů subjektem řízení vzhledem na žádoucí ovlivnění objektu řízení – cílovou skupinu populace. Jinak řečeno - jde o záměnu úrovní chápání vztahů mezi fakty (faktologií) - lapidárně řečeno: „Nejde až tolik o to, čemu rozumíme (co víme), ale jako tomu rozumíme (v jakých souvislostech)!“

„Všechno může být na jisté úrovni chápání pravdou.“ Finta spočívá v odhadu úrovně chápání řízeného objektu a tomu na míru přizpůsobeného namixování kokteilu pravd, polopravd a lží s cílem získání statisticky většinové kontroly nad v podvědomí (a často i vědomí) cílové skupiny.

3. Ideologická, faktologická (technologická) - různé konfese, náboženství, filozofie, paradigmata, to vše jsou formy, kterými se koncepce informační/mystifikační pyramidy moci zadržování/filtrování (dez)informací implikuje do podvědomí jednotlivců, kolektivů i davů. Systém dogmat a „zasvěcování“ – hierarchické systémy poskytování informací, v tomto smyslu i vědy a vzdělávání – skrze hierarchii titulů, „autorských práv“, atd. Při práci s davy jsou dodnes prakticky nejvíce využívány zejména masmediální prostředky komunikace jako televize, kino, rozhlas, (o internet se dnes vede boj).

4. Kreditně-finanční - zejména úročení, fiat money (nekryté peníze) a jejich deriváty. Dosud panující biblická koncepce je v této oblasti založena na doktríně Deuteronomium-Izajáš:

„Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

„...budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne ocasem, budeš vždy stoupat výš a neklesneš níž, pokud budeš poslouchat příkazy Hospodina, svého boha, které ti dnes uděluji, aby jsi je přísně dodržoval.“ - Deuteronomium 28:12

„Cizinci postaví tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Národy a království, které by ti nesloužily, zahynou. Takovéto národy propadnou úplné zkáze.“ - Starý zákon, Izajáš 60:10 — 12

Jedná se o krátce a jednoduše formulovanou sociologickou doktrínu sloužící na koncentrování k výkonu moci potřebných prostředků. Jde v ní o zabezpečení zdrojů do rukou administrátorů/ředitelů procesu globálního řízení (fašizace) společnosti a dalších možností, vyplývajících z kontroly trhů a burz širokou paletou prostředků až po masmédia.

5. Prostředky přímé genocidy – alkohol, tabák a ostatní druhy drog, některá očkování a kosmetika + některé druhy vysokofrekvenční, stereotypní či monotónní hudby. Vzniká tak psychická i fyzická závislost obětí, následují sebevraždy, ale hlavně vyšachování přirozených mechanizmů základní obranyschopnosti psychohygieny jedince. Jde o vstupní bránu do podvědomí cílové skupiny populace. Statisticky identifikované, vyhodnocené a řízené stereotypy, kolektivně-individuální psychózy umožňují následnou efektivnější kontrolu (případně paralýzu nebo eliminaci) ve vyšších, vojenských prioritách státních zájmů cílové společnosti.

6. Klasické tzv. horké zbraně – zbraně „od nožů po rakety“, jsou používány v podstatě pouze výjimečně v porovnání s ostatními prostředky komunikace (vedení války). Používají se většinou pouze na operativní korekce výkyvů tendencí dlouhodobě kontrolovaných řídícími zásahy (manévry) uskutečňovanými v rámci prostředků 3. - 4. kategorie. Zejména soudobé operace řízení globální i lokální politiky, postavené na prostředcích 5. a hlavně 6. kategorie, jsou nákladné, rizikové a poměrně neefektivní.

 

Podcenění nebo ignorování interních hrozeb na vyšších prioritách řízení vede k tomu, že řízení státem přebírá konceptuálně silné nadstátní (vněstátní) řízení. V takových podmínkách může vzniknout situace, kdy na úrovni faktologické (ideologické) priority jsou deklarovány jedny cíle, ale reálně státní systém řízení bude pracovat na dosažení naprosto jiných cílů. Právě to se stalo v SSSR po smrti/vraždě Stalina.

Stejným způsobem se obnovuje suverenita státu: vnitřní konceptuální moc přebírá řízení na vyšších prioritách řízení a začíná ovlivňovat ostatní druhy moci, a prostřednictvím všech priorit řízení při určitém vnějším zdání prodloužení předchozího kursu, realizuje odluku státního řízení od vnějšího řízení (vnější konceptuální moci).

V tomto smyslu, ten nápor politických vášní, který nyní bují ve světě i v Rusku, je spojen s tím, že ruský státník V.Putin realizoval konceptuální odluku RF, tj. změnil koncepci rozvoje ruské státnosti z cíle být surovinovým přídavkem Západu na cíl vytvoření suverénního nezávislého státu, subjektu globální politiky. V současné době probíhá odluka RF od nadnárodního řízení na úrovni zákonodárné moci.

Něco podobného nynější situaci bylo v SSSR v době Chruščovovy vlády, kdy se pod jeho vedením začala rovněž realizovat změna na konceptuální úrovni řízení země. Chruščov a spol. začali po smrti Stalina realizovat principy jiné, protiruské konceptuální moci, jejímiž přívrženci byli po celou dobu.

Mohlo k tomu dojít proto, že po jejich uchvácení moci (po cca 5-letém období vnitrostranických, mocenských bojů), nebyly široké masy lidí schopny identifikovat tuto konceptuální změnu státní politiky SSSR, z toho důvodu, že oficiální ideologií SSSR byl stále marxismus - vnitřní nebezpečí na úrovni vyšší (metodologické) priority. Ideologie je však hierarchicky až třetí úroveň řízení, takže Chruščovem zahájené změny na konceptuální úrovni nebyly pro většinu populace rozpoznatelné. Marxistickou terminologii používal jak Stalin při realizaci politiky budování skutečného socializmu, tak i odpůrci jeho politiky (kryptotrockisté), kteří ve všech oblastech pracovali proti získání státní suverenity a budování skutečného socializmu.

Tato změna koncepce však přesto posléze nabyla naprosto viditelné rozměry a to v podobě trockisty zahájeného útoku proti Stalinovi v podobě obvinění z kultu osobnosti. Právě trockisté následně obvinili Stalina ze "stalinských" represí, přičemž to byli oni, kdo tyto represe ve skutečnosti prováděl. Chruščov, který vystoupil s obviněním "stalinských" represí, zjevně nemohl zapomenout, jak mu Stalin odpověděl: "Vzpamatuj se, hlupáku!" v reakci na jeho žádost o navýšení limitů represí pro 1. kategorii (popravu) a další kategorie (Chruščov byl ve 30. letech předsedou moskevské oblastní komise, p.p.). Přítomnost trockistů ve státním řízení, i po Trockého osobní porážce, byla dána tím, že do vyšších funkcí byli vybráni a páteř mladého sovětského státu tvořili profesionální revolucionáři, kteří se do Ruska dostali lodí z USA s Trockým a s Leninem v zapečetěném vlaku ze Švýcarska. Drtivá většina těch, kdo takto přijel do Ruska, se stali členy RSDSP až těsně před revolucí.

Stalin byl se svým vlasteneckým přesvědčením "bílou vránou" mezi těmito "zapálenými revolucionáři", proto veřejné ideologické distancování se od marxizmu mohlo pro Stalina reálně skončit tím, že by se stal obětí nějakých "?-ských" represí a nyní fungující spolek "Memorial" by ho počítal k nevinným obětem těchto represí. Trockisté všech druhů nenávidí Stalina zejména za to, že se projevil jako konceptuálně gramotný politik a vůdce, který dokázal marxistickou ideologii převzít a využít ji ve prospěch společnosti a pro potřeby budování suverénního státu a přinutil tak v realitě trockisty-marxisty pracovat na zájmy SSSR-Ruska a jeho obyvatel.

Po Stalinově smrti trockisté (marxisté i jiní) začali provádět politiku budování davově-"elitární" společnosti, ale protože to nešlo udělat přes noc, bylo nutné po nějakou dobu předstírat, že se pokračuje v kurzu budování skutečného socializmu, při tom však byly vytvářeny podmínky návratu k davově-"elitární" společnosti a kapitalizmu. Tato fáze se protáhla až do roku 1985, kdy se aktivní restrukturalizace (manévru perestrojky) sovětské společnosti chopil Michail Gorbačov, jemuž připadla úloha završení změn silným manévrem. Mimochodem za povšimnutí stojí fakt, že Gorbačov zahájil celý tento závěrečný manévr (jednoduše řečeno - přechod od socialismu ke kapitalismu) pod heslem "více socialismu". Z toho lze usuzovat, že ani po 32 letech od Stalinovy smrti nepřistoupili trockisté k tomu, aby obyvatelstvu řekli pravdu o povaze nadcházejících změn a celý manévr zahájili další grandiózní, celospolečenskou lží. Byli si evidentně vědomi rizik, která byla spojena s tím, že kdyby obyvatelstvo znalo skutečné cíle Gorbačovovy perestrojky, vystoupili by proti a zřejmě by procesu zabránili. Na začátku tohoto přechodu od Stalinova socialismu k davově-"elitárnímu" kapitalismu stála osoba zatvrzelého trockisty Chruščova a proto se nyní vraťme k tomu, co se po Stalinově smrti (1953) v SSSR skutečně odehrálo.

 

Cíle "studené války"

Významnou roli v organizaci revoluce roku 1917 sehrály zahraniční síly, jejichž hlavním cílem bylo udělat z Ruska surovinový přídavek Západu. Tento záměr byl zmařen ve chvíli, kdy se k moci dostal Stalin, který zásadním způsobem změnil směřování Ruska-SSSR, když zemi vymanil z područí nadnárodních zájmů a učinil z ní subjekt globální politiky. Tato Stalinova role je dnes historiky již docela dobře pochopena. Co však není dostatečně objasněno je to, jak mohlo po Stalinově smrti dojít k obrácenému vývoji společnosti, kdy se z vítěze druhé světové války, supervelmoci, která se významně podílela na globální politice, stala poražená země, která byla rozkouskována na menší státy regionálního významu a stala se tak skutečně jakýmsi surovinovým přídavkem "vyspělého Západu". Tento proces bývá většinou zjednodušeně vysvětlován tak, že sovětský systém nebyl od samého počátku životaschopný, navíc zkombinovaný s osobními pochybeními jeho vůdců, kteří tak zapříčinili selhání jak ve vnitřní, tak i v zahraniční politice, která byla motivována protilidskou podstatou celého systému. Nicméně toto vysvětlení je nejen nesprávné, ale ve skutečnosti je chybné ve své podstatě, neboť zakrývá podstatu kauzálních souvislostí a vztahů mezi jednotlivými relevantními ději - řízenými společenskými procesy a interpretuje fakta nelogickým způsobem, kdy nejsou vzájemně provázána a výklad tak neumožňuje skutečné pochopení souvislostí proběhlých událostí ve správném kontextu.

Pokud se na události po smrti Stalina podívat v celostnosti, stane se pochopitelným a naprosto zřejmým, že k moci se dostali lidé, kteří obnovili politiku zahraničních organizátorů VŘSR na přeorientování Ruska-SSSR na surovinový přídavek Západu. Tento transformační proces trval od roku 1953 do roku 1991, tedy 37 let, a takto dlouho zejména proto, že v období Stalina se v zemi narodilo několik generací lidí, kteří byli vychováni v duchu upřímného přívrženectví myšlence budování komunizmu. Upřímní přívrženci budování komunismu vstoupili do všech sociálně-ekonomických sfér společnosti a svou činností pokračovali ve Stalinově politice i po jeho smrti. Vůdci SSSR po smrti Stalina nemohli veřejně prohlásit, že kurz na vybudování mocné supervelmoci a komunizmu mění na kurz proměny Ruska v surovinový přídavek Západu a obnovení davově-"elitárních" vztahů ve společnosti. To by přivedlo k takovým procesům jak uvnitř země, tak v celém světě, které by reálně mohly přivést buď k vybudování globálního komunizmu, nebo k likvidaci současné civilizace na planetě. V libovolném případě, Globální prediktor by prohrál a takový vývoj situace nemohl dopustit. Proto dokonce silný manévr perestrojky byl spuštěn lživým sloganem "Více socializmu". Ale před uskutečněním tohoto manévru bylo nutné období, v jehož průběhu by společnost byla připravena k provedení manévru. Byla nutná doba, během které:

 • by v SSSR i ve světě proběhla dostatečně účinná diskreditační kampaň samotné myšlenky komunismu;

 • by v SSSR ve státní správě byla nahrazena generace přívrženců budování komunismu a vlastenců za přívržence davově-"elitární" společnosti a proměny Ruska v surovinový přídavek Západu, dle čehož

 • by byly změněny osnovy vzdělávacího systému.

   

Ale protože realizace všech těch cílů vyžadovala čas, bylo nutné, aby kapitalistický systém existující ve světě, nejen po celou dobu vydržel, ale byl alespoň vnějškově podobný na sílu, rovnou SSSR a zemím socialistického bloku. A s tímto měl kapitalistický systém celou druhou polovinu 20. století vážný problém. Národně-osvobozenecké hnutí, které vzniklo ve světě po druhé sv. válce, přivedlo ke krachu světový koloniální systém, což nejen zbavilo západní "rozvinuté" země zdrojů nutných k existenci, ale vytvořilo i vážné předpoklady pro vytvoření skutečně celosvětového systému socializmu. V těch podmínkách bylo Globálnímu prediktoru (GP) nutné řešit několik úloh najednou:

 • ukončení socialistických změn v SSSR;

 • zabránění vytvoření mezinárodního socialistického systému;

 • zajistit západním "rozvinutým" zemím dostatek zdrojů pro imitaci prosperity a konfrontace s SSSR na dobu, než bude SSSR zničen.

   

Všechny tyto úkoly bylo možné a nutné řešit výlučně na úkor samotného SSSR.

 

Hlavní úkol - změnit morálku lidí

Chruščov a jeho skupina se do plnění těchto úkolů pustili s plnou vervou a entuziasmem. Své úsilí nasměrovali do všech směrů života společnosti, nicméně jedním z nejprioritnějších se stala změna obsahů morálních norem ve výchově a vzdělávání nových generací.

V oblasti vzdělávání tak byl postupně a trvale měněn obsah výuky, když například byly z učebních osnov vypuštěny předměty jako logika a ústava, vědomosti nezbytné k tomu, být schopen chápat obecné děje v širších souvislostech a umět rozlišovat společenské jevy a procesy a jejich souvislosti. Bylo tak činěno s vědomím toho, že pouze lidé, kteří si dokáží o svém okolí utvořit dostatečně logicky uspořádaný popis reality, jsou schopni se ubránit manipulacím a velmi obtížně, ne-li vůbec je možné je ovládat. A o takové lidi samozřejmě ze strany nových vůdců země zájem nebyl. Zájem byl o ty, kteří byli (aniž by si to sami plně uvědomovali) připraveni loutkovému řízení ze strany svých nadřízených. Zároveň s tímto typem vzdělávání byl kladen velký důraz na psychologickou manipulaci v tom smyslu, že byl v mladých lidech systematicky budován komplex méněcennosti, ublíženectví a hanby za své ruské dědictví a jeho věčné zaostávání a pokulhávání za pokrokovým a osvíceným Západem. Za příklad takovéto manipulace uveďme zneužívání literatury, která by měla být plnohodnotným vzdělávacím předmětem, který se podílí na formování morálních a etických hodnot člověka. Řeč je o básni "Sbohem špinavé Rusko", jejíž autorství bylo připsáno M.Lermontovu, ačkoliv pro ty, kdo mu autorství přiřadil a zařadil báseň do učebních osnov, nemohlo být tajemstvím, že práce nepocházela z pera básníka.

Výzkumníci se shodují v tom, že s největší pravděpodobností autorem této "básně", která se objevila až 32 let po smrti Lermontova, byl Dmitrij Minaev, básník "Jiskry", imitátor, který ve svém "díle" převzal myšlenky z dřívějších aristokratických dob a přepsal je v duchu liberalismu, ve smyslu - nic nám není svaté. V tomto smyslu "opravil" i díla jako Evžen Oněgin, Hoře z rozumu, Mrtvé duše, Démon a další. D.D.Minaev psal tyto své parodie a epigramy v podobném duchu jako je napsána zmíněná báseň. Lze to dokumentovat stejnými stylistickými obraty.

Báseň "Sbohem špinavé Rusko" se poprvé objevila v dopise P.I.Barteneva P.A.Efaimovi ze dne 9.3.1873 s poznámkou - "zkopírováno z originálu". Dílo, na které se Bartenev odkazoval, se samozřejmě nedochovalo. Mimo toho, profesionální historik, archeolog a bibliograf z nějakého důvodu nikdy více o tomto původním rukopise, (ze kterého báseň převzal) nic neřekl, ani kde se s ním seznámil, ani kde je uložen. Pro člověka, který celý svůj život vyhledával a publikoval neznámé materiály, literární a životopisné dokumenty o ruských spisovatelích není možno takovýto přístup považovat jen za neprofesionální utajování zdrojových pramenů.

Tato zdrženlivost měla své důsledky. V roce 1955 byl publikován dopis stejného Barteneva N.V.Putjatovovi, napsaný nejpozději v roce 1877 (rok po smrti Putjatova), ale s mírně odlišnou poznámkou: "podle Lermontovova rukopisu". Zdá se tedy, že tento dovětek napovídá tomu, že ve 20. století se někdo hodně snažil o to, aby autorství této básně bylo připsáno Lermontovovi. Vydavatelé souborného Lermontovova díla z roku 1961 však, ať již nevědomky nebo právě naopak, s cílem informovat čtenáře o tom, že diskutovaná báseň je podvrh, vložili do něj i Lermontovovů rukopis "Vlast" (vydání 1., str. 706). A nic tak lépe neodhaluje podvrh, jako srovnání s básní Lermontova.

A dále, na to, že až ve 20. století bylo dovětkem falešně přidáno jméno autora, ukazuje i ta skutečnost, že v roce 1890 stejný Bartenev publikoval ještě jednu, další verzi inkriminované básně (mimochodem - všechny tři verze se od sebe odlišují) a to v časopise "Ruské archivy", kde byl zase uveden tento dovětek: "zapsáno podle slov soudobého básníka".

První verze této básně byla publikována v časopise "Ruský starověk", číslo 12 - v roce 1887, kdy ji vydal P.A.Viskovatov, opět bez uvedení původního pramene a opět to byla textově ještě další, jiná verze. I když se od Bartenevovy verze z roku 1890 lišila pouze v jednom slově. Na tomto místě je nezbytné uvést, že P.I.Bartenev spolupracoval s A.I.Gercenem, který z Londýna za peníze a v zájmu britských bankéřů vedl protiruskou propagandu.

Literární odborníci se aktivně bránili tomu, zahrnout tuto báseň do souborného Lermontovova díla. Nicméně po Stalinově smrti, bez opory mezi vedoucími představiteli SSSR, se tomu tlaku ubránit již nedokázali. K dispozici však jsou informace, které hovoří o tom, že první pokus o zavedení této básně do učebních osnov SSSR byly podniknuty již na počátku 30-tých let, ale tehdy byly tyto pokusy, s mnoha dalšími pokusy jiných rusofóbních autorů, ještě promptně smeteny ze stolu.

Myšlenka zařadit tuto hanlivou báseň do školních učebních osnov se vrátila po Stalinově smrti a masové publikování této básně bylo zahájeno za Chruščova v roce 1961. Proslýchá se, že se tak stalo z vůle ÚV KSSS prostřednictvím Akademie věd. Nicméně kdo jmenovitě za touto myšlenkou stojí a kdo tedy nese odpovědnost za to, že se tato báseň stala jakýmsi literárním kánonem, se dodnes nepodařilo objasnit.


 

Přiznání nepřítele – porazit SSSR byla nákladná záležitost

V politice a řízení státu bylo cílem post-stalinského vedení zdiskreditovat samotnou myšlenku komunismu a toho evidentně nešlo dosáhnout bez toho, aby vedení státu nezačalo vědomě a adekvátně "chybovat" v řízení státu s doprovodným protěžováním zastánců transformace společnosti do davově-"elitární" podoby.

V tomto skrytém sabotování je nutné hledat vysvětlení Chruščovova svévolnictví a ignorování rad a doporučení odborníků. Tímto způsobem se postupně zbavil velkého množství zděděných stalinských specialistů a promrhal ekonomický potenciál země na realizaci ekonomických nesmyslů jako např. zemědělský program obhospodařování celiny. Tímtéž principem byla motivována i následující Brežněvova doba celospolečenské stagnace, kdy byly systematicky potenciál země i iniciativy obyvatelstva utápěny v moři byrokracie a na vedoucí místa byli úmyslně jmenování neadekvátní lidé.

Ve své podstatě, SSSR v chruščovsko-brežněvsko-gorbačovské období vykonal manévr pod názvem "krátký overštag", kdy Rusko-SSSR, které se pod řízením Stalina odklonilo od magistrálního starozákonního-biblického kurzu globalizace, skrze neustálé odklánění doleva (přeregulování do absurda) vrátilo na starozákonní kurz. Tento návrat na původní směrování vypadá, jakoby celá sovětská éra v historii Ruska byla zbytečná. Nicméně i když má tento manévr přívlastek "krátký", časově zabral několik desetiletí.

Konfrontace mezi oběma systémy potřebovala nemalé ekonomické zdroje. Sovětská ekonomika zformovaná Stalinem byla natolik soběstačná a životaschopná, že fakt, že Rusko dodnes existuje a nezaniklo jako stát je podmíněn ve velké míře základy, položenými ve všech sférách sociálně-ekonomické činnosti v toto období. V kontrastu, "progresivní" západní ekonomika nemůže existovat bez okrádání zbytku světa.

Převaha sovětské ekonomiky byla veřejně přiznána dokonce i nepřáteli Ruska. Například, v listopadu roku 1991 v Houstonu (USA) na výročním zasedání Amerického ropného institutu byla jako čestný host pozvána Margaret Thatcherová, tedy v době krátce předtím, než se stala britskou ex-premiérkou. Mimochodem, Margaret Thatcherová byla vzděláním chemik a po nějakou dobu tuto profesi i aktivně prováděla. Na tomto setkání měla M.Thatcherová čistě politický projev v délce cca 45 minut, který by mohl být nadepsán jako "Jak jsme zničili Sovětský svaz". Ve svém projevu řekla že:

... "Sovětský svaz je země, která představuje vážnou hrozbu pro západní svět. Nemám na mysli vojenskou hrozbu. O tu zde nejde, naše země je dostatečně vyzbrojena, včetně arzenálu jaderných zbraní. Mám na mysli ekonomickou hrozbu. Vzhledem k plánování politiky a zvláštní kombinace morálních a materiálních pobídek byl Sovětský svaz schopen dosáhnout vysoké ekonomické výkonnosti. Procento růstu HDP bylo přibližně dvojnásobné ve srovnání s našimi zeměmi. Když si k tomu připočteme ohromné přírodní bohatství této země a efektivní zemědělskou politiku, měl Sovětský svaz reálnou šanci, vytlačit nás ze světových trhů. Proto jsme neustále jednali tak, abychom oslabovali tento ekonomický potenciál Sovětského svazu a vytvářeli v jeho domácích poměrech problémy a potíže." ...

(S.Pavlov, "Zpráva M.Thatcherové - Sovětský svaz bylo nezbytné zničit", http://www.contrtv.ru/common/2025).

Ještě na konci 20. století tak představovala podle Margaret Thatcherové sovětská ekonomika, a to i po tom všem, jak byla v poststalinském období cílevědomě devastována, vážnou hrozbu pro západní svět. Co to vypovídá o možnostech sovětské ekonomiky v době bezprostředně po Stalinově smrti.

 

Jak se rozhodovalo o obdělávání celin

Jedním ze záměrně ekonomiku Sovětského svazu oslabujících opatření a domácí problémy přinášejících byla podpora západních ekonomik včetně podpory ekonomiky USA. Tato podpora byla prováděna na úkor SSSR a byla zahájena bezprostředně po Stalinově smrti. I když se to někomu může zdát jako nesmysl, není tomu tak. Pro ilustraci uvedeme některé kroky, ideologicky i ekonomicky podporující Západ, ke kterým nové vedení přistoupilo.

Odklon od Stalinovy politiky budování suverénní a silné průmyslově rozvinuté země začal prakticky ihned po jeho smrti. 21. března 1953 bylo Radou ministrů, pod čj. 149, přijato usnesení, které zrušilo plán na další industrializaci země a překonání nerovnováh (včetně regionálních) v sovětské ekonomice. Tento krok nutně vedl k tomu, že Rusko do dnešních dnů čelí krizím pramenícím z toho, že v některých regionech existuje přebytek a v jiných současně nedostatek pracovních příležitostí, umožňujících efektivně využívat přírodní bohatství země a průmyslový potenciál země. Co je však neméně důležité je fakt, že tímto krokem byly položeny základy Chruščovovy politiky na obdělávání celiny (panenské stepní půdy, p.p.).

Tento program rozvoje využití celin začal být realizován prakticky ihned po zářijovém plénu ÚV KSSS (1953), na kterém byl N.S.Chruščov zvolen 1. tajemníkem KSSS. Pamětníci informují o tom, že samotná idea o masovém obdělávání celin se poprvé objevila na programu jednání v zářijových dnech jednání pléna a širší prováděcí plán byl poprvé představen již 9.9.1953 na setkání s delegací Kazachstánu, která se podílela na práci pléna, načež byl záhy přijat již následující den, tedy po jednodenním projednání. Již v pozici 1. tajemníka KSSS se Chruščov setkal s prvním tajemníkem Komunistické strany Kazachstánu - Šajachmetovem. Na Z.S.Šajachmetova vzpomínají pamětníci jako na zastánce stalinských metod práce - talentovaného vůdce-manažera, se kterým bylo svázáno dosažení vysokého tempa rozvoje poválečné ekonomiky Kazachstánu. Není tedy divu, že se v následné diskusi ohledně toho, jestli upřednostnit intenzívní nebo extenzívní rozvoj zemědělství jednoznačně přikláněl na stranu intenzifikace. Tato (vůči Chruščovovi opoziční) pozice mu však překvapivě přinesla jediné. Na březnovém plénu ÚV KSSS v roce 1954 byl 1. tajemník Komunistické strany Kazašské SSR odvolán ze své funkce s velmi těžkým odůvodněním: "Nedostatky v řízení průmyslu, zemědělství, ideologické, stranické a organizační práci. Nové podmínky vyžadují nové normy a metody práce. Proto ...". Plénum současně přijalo usnesení "o dalším zvýšení produkce obilí v zemi a rozvoji přírodních a ladem ležících pozemků".

Je zřejmé, že mezi zářijovým a březnovým plenárním zasedáním ÚV KSSS došlo k zásadnímu obratu v zemědělské politice SSSR. V usnesení zářijového plán nebylo ani slovo o tom, že by se měly rozšiřovat osevní plochy. Jednoznačným závěrem tohoto pléna bylo "plně rozvinout produkci zrna" a pracovat na "dalším zvýšení produkce". Jinak řečeno, základem pro rozvoj zemědělství měl být intenzívní rozvoj (zvyšování úrodnosti). Nicméně na březnovém plénu se zemědělská politika změnila na extenzivní rozvoj (zvyšování osevní plochy).

Podle této nové politiky Státní plánovací komise naplánovala v Kazachstánu, na Sibiři, v Povolží, na Urale a dalších částech země rozorat a zúrodnit nových 43 milionů hektarů panenské, ladem ležící půdy. V průběhu let 1954-1960 však bylo obděláno celkem "jen" 41.8 milionů hektarů. Nenaplnění plánu však nebylo zapříčiněno nedostatečným úsilím, nýbrž důsledky, které toto obdělávání celin přineslo na životní prostředí a hospodářství jako celek.

Pro pochopení tohoto efektu je potřeba říci, že i za Stalina se brala v úvahu možnost zúrodňování celin.

Již v roce 1946-47 bylo množství zemědělských výzkumných institucí úkolováno v tom smyslu, aby navrhli další zlepšení v zajišťování spolehlivých dodávek zemědělských produktů, zlepšení produktivity v zemědělství jak rostlinném tak i živočišném, jakož i možností financování a finančních pobídek, vedoucích k růstu produktivity v zemědělství SSSR. Na podzim roku 1946 byla pro řízení a koordinaci těchto prací zřízena státní, meziresortní komise v čele s akademiky T.D.Lysenkem a V.S.Němčinovem. Volba těchto akademiků do čela této komise nebyla náhodná.

Trofim Denisovič Lysenko (1898-1976) patřil mezi sovětské kapacity v oboru biologie a agronomie. Akademik Akademie zemědělský věd (1935), akademik SSSR (1934), Akademii věd SSSR (1939). Po Stalinově smrti byl očerněn. Nicméně ve Stalinově éře SSSR byl jeho přínos k rozvoji zemědělství v zemi vládou vysoce ceněn, když se v roce 1945 stal Hrdinou socialistické práce. V letech 1941, 1943 a 1949 pak získal ocenění Laureát Stalinovy ceny prvního stupně. Nositel osmi Leninových řádů, Řádu práce a získal i celou řadu dalších vyznamenání. Lysenko byl uznáván ve vědeckém světě i v řadách sovětských nepřátel. Toto jeho renomé se odrazilo i ve skutečnosti, že po dvakráte (1938-1956 a 1961-1962) byl jmenován všesvazovým prezidentem zemědělských věd V.I.Lenina - nejvyšší vědecké instituce pro zemědělství a vodní a lesní hospodářství SSSR.

Vasilij Němčinov (1894-1964) ekonom a statistik, byl jedním ze zakladatelů ekonomicko-matematického směru sovětské vědy. Akademie věd (1946), akademik Akademie zemědělských věd (1948), akademik Běloruské SSR (1940), doktor ekonomie (1935), profesor (1928). Laureát Stalinovy ceny (1946) a laureát Leninovy ceny (1965). Nositel tří Leninových řádů, Řádu Rudé hvězdy a dvou Rudých zástav Řádu práce. Byl členem Mezinárodního statistického institutu (1958), členem Královské statistické společnosti Velké Británie (1961), čestný doktor věd Univerzity v Birminghamu (1964). Zabýval se problematikou metodiky bilancování rovnováhy ekonomiky, meziodvětvovou rovnováhou jako makroekonomickým modelem optimálního plánování.

Jak vidíme, vedoucími Stalinovy komise se stali vědci, kteří rozuměli jak přírodovědeckým, zemědělským procesům tak i procesům ekonomicko-společenským. Komise pracovala až do výše zmíněného, březnového pléna v roce 1954, kdy byla její práce ohodnocena jako neuspokojivá, zejména proto, že se postavila proti Chruščovově extenzivní zemědělské politice, zejména ve východní části SSSR. Chruščov, podporovaný celou řadou dalších vědců jako Šmalhausen, Zavadovský, Žukovský tuto politiku přednesl a prosazoval již na zářijovém plénu. Posléze se pak na cestě k realizaci této politiky přidali další vlivní podporovatelé: K.E.Vorošilov (Předseda nejvyššího sovětu SSSR a člen předsednictva ÚV KSSS), A.A.Andrejev (člen prezídia Nejvyššího sovětu SSSR a náměstek rady ministrů SSSR, nadřízený výše uvedené komise), G.M.Malenkov (Předseda rady ministrů SSSR, člen ÚV KSSS), V.M.Molotov (První místopředseda Rady ministrů SSSR, člen předsednictva ÚV KSSS) a celá řada dalších zemědělských odborníků.

Rozhodnutí rozpustit komisi souviselo s výsledky činnosti komise, která byla založena v roce 1946 a až do konce své existence v roce 1954 vypracovala celou řadu doporučujících materiálů, které odpovídaly na zadání, které dostala od ÚV KSSS v letech 1946-47. Tyto materiály, doporučení a závěry pak tvořily základ zemědělské politiky Stalinského SSSR. Komise ve svých závěrech považovala za problém přikročit k zúrodnění celin v takovém rozsahu, přestože se v letech 1949-1951 dostala pod silný tlak ze strany exponentů extenzívního rozvoje zemědělství, kteří prosazovali rovněž masivní používání chemického hnojení a přerozdělování regionálních zemědělských struktur a pozemků.

Nicméně komise ve svých dokumentech (podle svého nejlepšího přesvědčení) uvedla, že orba pustiny o rozloze cca 40 miliónů hektarů pro následné osetí pšenicí, půdy, která je ve své kvalitě velmi různorodá a vyžaduje i různorodé způsoby kultivace a to jiné, než byly doposud používány v již existujících zemědělských oblastech. Nerespektování těchto faktů by vedlo k postupné a těžké degradaci těchto zemí s nepříznivými změnami v životním prostředí a postupným nárůstem nákladů nezbytných k údržbě těchto pozemků, respektive s udržením jejich smysluplné úrodnosti. Komise zdůraznila, že dočasný efekt vysoké úrodnosti nově obdělaných celin by nebylo možné udržet déle než 2-3 roky. Komise dále uvedla, že vzhledem k zvláštnostem této půdy a podnebí v těchto lokalitách by výnosnost v dalších letech byla 2-3 krát nižší, než je dosahována v tradičních zemědělských oblastech SSSR (Ukrajina, Moldávie, severní Kavkaz, centrální černozemní region a některé oblasti Povolží). Chemickým hnojením uměle dosahovaná výnosnost by vedla k nevyhnutelnému znečišťování a zasolování půdy, což by znamenalo vznik kyselých dešťů a záplav a to vše společně by pak znamenalo rychlé šíření eroze půdy, včetně vzniku umělých rybníků v postižených oblastech. Tyto procesy by pak přinesly v oblasti od Volhy po Altaj nezbytnou postupnou likvidaci průmyslových chovů hospodářských zvířat. Během prvních 5-6 let by tak došlo k úbytku úrodné půdy (ornice a humusu) o cca 10-15% a v budoucnu by se toto číslo zvětšovalo až na hodnotu 25-35% ve srovnání s běžnou půdou.

Pro zavlažování těchto nově obdělávaných pozemků by bylo nezbytné odebírat vodu z řek Volha, Ural, Irtyš, Ob a možná také z Aralského i Kaspického moře s nutností odsolování těchto vod. To by dále vedlo k negativním změnám ve vodní bilanci, došlo by ke snižování hladiny vody v řekách a nádržích na mnoha místech země a k dramatickému zhoršení přívodu vody do zemědělstvím s problémy v navazujících oblastech ekonomiky jako rybolov, lodní doprava a vodní energetika. Pokud by se v podmínkách postupující degradace půdy, chemického hnojení a rostoucího nedostatku pokračovalo v úsilí o zvyšování výnosností obilovin, muselo by se přistoupit k regulaci toků řek jako Irtyš, Uralu, Volhy, Amu Darja, Syr Darja a Ob, což by znamenalo, že severní část Kaspického moře a Aralské moře by byla odsouzena k vysychání s dalšími velmi nepředvídatelnými negativními důsledky v "transformaci" přírodního ekosystému na Sibiři, Uralu, Kazachstánu a dalších panenských oblastech.

Lysenkova-Němčinova komise zdůraznila, že samotná kombinace negativních vlivů by během 7-10 let zapříčinila erozi a znehodnocení půdy i v sousedních regionech, v první řadě v Povolží, na severním Kavkazu a centrálním, černozemním regionu. Jen prevence tohoto půdu znehodnocujícího procesu by si vyžadovala náklady ve výši trojnásobku všech investic, které byly do zemědělství vloženy v průběhu čtvrtého pětiletého plánu (1946-1950).

Komise přesto neodmítla princip rozvoje nových osevních ploch včetně celin. Nicméně, dle názoru jejích členů bylo nezbytné za tímto účelem vyvinout nové, selektivně aplikovatelné pěstitelské postupy, které by braly v úvahu jak specifické klimatické podmínky v příslušných regionech, tak vlivy chemického hnojení na různé druhy zemědělských technologií a plodin. Argumentace a doporučení komisy z počátku roku 1950 byly vzaty v úvahu a plány na "revoluční" rozšiřování osevních ploch (celin) v nových regionech nebyly za Stalinova života realizovány.


 

Chruščov a celina

Obdělávání celin bylo zahájeno bez respektování závěrů komise, bez zemědělské přípravy půdy, bez potřebné dopravní infrastruktury, sýpek, servisních středisek pro zemědělské stroje, nemluvě o neexistenci ubytovacích kapacit pro zemědělce samotné (zato s velkolepou propagandou). Do nově obdělávaných regionů byly vyslány všechny v SSSR vyrobené traktory a kombajny a byli mobilizováni studenti na pracovní brigády i sezónní pracovní kolektivy mechaniků.

Rozvoj obdělávání celin se proměnil v kampaň, jako by šlo o program, který byl údajně schopen vyřešit všechny problémy s dostupností potravin. Vzniklo klima vysokého pracovního nasazení a šturmování, provázené ale všeobecnými organizačními zmatky a rozpory. Chruščovova zemědělská politika byla jednoznačně podřízena extenzívnímu rozšiřování velikosti nově obdělávaných osevních ploch. Na realizaci této zemědělské politiky byly vyčleněny ohromné zdroje. V letech 1954 - 1961 bylo do tohoto projektu vloženo 20 % všech zemědělských investic SSSR. V důsledku toho byly minimalizovány investice do tradičních zemědělských regionů SSSR, které v důsledku toho začaly zaostávat. V centrální černozemní oblasti a v oblasti středního Povolží došlo v roce 1959 oproti roku 1953 ke snížení produkce na cca polovinu. Později začala klesat produkce i v ostatních tradičních zemědělských oblastech SSSR produkujících obiloviny.

Rozorávání celin bylo v této době maximálně urychlováno, když během dvou let bylo namísto ještě přijatelných 13 milionů hektarů ploch rozoráno až 33 milionů hektarů. Díky pak mimořádnému nasazení techniky i lidí a díky přírodním faktorům prvního osevu těchto (ještě nevyčerpaných) ploch, bylo v prvních letech dosahováno mimořádně vysokých výnosů, které zajistily třetinu až polovinu produkce obilovin v celém SSSR. Nicméně už v těchto prvních letech se začala projevovat celková nepřipravenost expanzívní zemědělské politiky, kdy nedostatek zařízení pro skladování a zpracování obilovin vedl k tomu, že podstatná část sklizně byla zničena, když nebylo možné zajistit ani export tohoto obilí, ani využití pro přidruženou živočišnou výrobu. Další problémy se objevily, když se ukázalo, že ani přes veškeré vynaložené úsilí nebylo možné dosáhnout stabilní výnosnosti nově osetých ploch a v hubených letech dokonce výnos z celin ani nedosáhl osevního množství. Prognózy Lysenko-Němčinovy komisy se začaly naplňovat i nadále. V důsledku nástupu ekologické nerovnováhy a následné eroze půdy pak v letech 1956-1958 se nově obdělávané celiny o rozloze cca 10 milionů hektarů (pro představu - jde o rozlohu velikosti území Maďarska nebo Portugalska) dostaly do úplné ztrátovosti. Skutečná katastrofa pak přišla v letech 1962-1963, kdy výnosnost celiny poklesla o 65%.

Ve výsledku, v roce 1990 byla celková úrodnost zemědělských ploch SSSR 2,5 krát nižší, než v roce 1954 a rozloha ekologicky narušené, degradované zemědělské plochy se za stejné období zvýšila 7 krát.

Celá tato "obdělávání celin" věnovaná pětiletka se stala klíčovým spotřebitelem sovětských investic. Nicméně paradoxně se ukázalo, že čím větší byl objem investic, tím více klesala jejich efektivita. Tento paradox se projevil nejen v rozsahu škod, které Chruščovova politika obdělávání celin sovětskému zemědělství přinesla, ale i v tom, že od tohoto sebevražedného kurzu zemědělské politiky nebylo ustoupeno ani po celé následující Brežněvovo období celospolečenské stagnace.

Jak prokázaly reálné výsledky Chruščovovy zemědělské politiky, doporučení, argumentace a závěry Lysenko-Němčinovy komise se ukázaly jako naprosto správné.


 

Reálné ekonomické efekty obdělávání celin

Takto vypadal vývoj v produkci potravin, hlavní argument, který Chruščov uplatňoval při své extenzívní zemědělské politice. Následující tabulka uvádí údaje o hrubé sklizni v milionech tun v období Chruščovovy éry. Tato čísla hovoří samy za sebe.


 

 

1958

1962

1963

Pšenice

76,6

71

49,7

Žito

16

17

12

Kukuřice

10,2

15,5

11

Oves

13,4

5,7

4

Cukrová třtina

54,4

47,4

44

Len

0,44

0,43

0,37

Brambory

86,5

70

71,6

(zdroj: «Мировая экономика», справочник, М., 1965).

 

Sovětské zemědělství pak dorazilo Chruščovovo kukuřičné dobrodružství. Rozšíření pěstebních ploch kukuřice, činěné s cílem kompenzovat negativní vlivy obdělávání celin, ve skutečnosti ještě více podkopalo úrodnost zemědělské půdy. Ve prospěch kukuřice bylo téměř ve všech zemědělských regionech omezeno pěstování krmných travin a mnoha dalších doplňkových hospodářských plodin pro potřeby živočišné výroby. Přitom od roku 1956 nebylo nově obdělávané celiny možno pro pěstování těchto krmných plodin využívat. V důsledku toho se v celé zemi od poloviny šedesátých let výrazně snížil počet chovného skotu a chovy koní byly prakticky úplně zrušeny. O tomto vývoji svědčí následující tabulka, ukazující vývoj klíčových komodit živočišné výroby.
 

Porážka - % z chovu

1953

1959

1964

1967

Dobytek

85

91

105

94

Vepřové

93

96

103

106

Malý skot

86

93

95

88

 

Významně se snížila i produkce drůbeže, když v roce 1960 činila 515 milionů kusů, kdežto v roce 1964 již pouze 449 milionů kusů (viz. Statistická příručka "Socialistické země a kapitalistické země v roce 1968," Moskva, M.CSU, 1969).

V důsledku Chruščovovy zemědělské politiky se prudce snížila hrubá sklizeň obilovin a průmyslových plodin, zejména pšenice a ovsa, což vedlo k tomu, že od poloviny roku 1963 se SSSR přeměnil z vývozce na dovozce obilovin a krmiv.


 

Dovoz obilí - nikoliv hloupost, ale zrada

V diskutovaném období byl SSSR exportérem obilovin a to zejména vzhledem k jeho politickému závazku v podobě podpory politických režimům v zemích socialistického bloku. V roce 1963 poklesla produkce obilovin v SSSR natolik, že se stalo nemožným nadále dostát těmto politickým závazkům. Nicméně nedostát těmto závazkům, vzhledem k rozložení mocenských sil po smrti Stalina a Beriji nebylo možné. Jediný způsob jak toho dosáhnout tedy byly dovozy ze zahraničí. S plným vědomím toho, že takové dovozy budou propagandisticky využity proti SSSR, došlo k dohodě o zahájení nezbytných dovozů obilovin ze zahraničí.

Negativní důsledky importu obilí bylo možné nejen snížit, ale při určitých okolnostech dokonce proměnit v pozitivní, v novou etapu rošíření socialistického tábora ve světě, pokud by bylo obilí kupováno v zemích tzv. třetího světa, tehdy například Argentině.

Dovoz potravin je možné brát jako hrozbu státní bezpečnosti a národní suverenity. A samozřejmě, že dovozy potravin také znamenají to, že se tímto krokem podporuje zemědělství exportéra na úkor zemědělství vlastního. V případě nutnosti takový dovoz zajišťovat by bylo lepší, podpořit tímto krokem ekonomiku nějaké třetí země s perspektivou jejího zapojení na svou stranu, než podporovat ekonomiku svého ideologického nepřítele.

Nicméně Chruščov a spol. se rozhodli podpořit ekonomiku USA a obrátili se ohledně dovozů obilí na ně. A ideologický útok na sebe nenechal dlouho čekat. Na SSSR a socializmus udeřili ze všech druhů zbraní.

Např. New York Times řekly svým čtenářům, že poté co se k moci po Stalinovi dostal Chruščov, bylo mnoho úsilí investováno do zreformování zemědělské politiky a Chruščov osobně věnoval této reformě velikou pozornost. Přesto, po desetiletích tvrzení o výhodách sovětského zemědělství Chruščovovi nezbylo než přijmout těžké rozhodnutí ohledně zahájení dovozů ohromného množství obilovin ze zahraničí a přiznat tak porážku.

Obrovské objemy nákupů doslova ohromily obchodníky s obilovinami. A v ještě větší míře byla šokována západní veřejnost, když se dozvěděla podrobnosti o sovětském zemědělství. Celý svět na vlastní oči viděl zkaženost socialistického systému, který i přes obrovské finanční investice do svého zemědělství nebyl schopen vyprodukovat dost na to, aby uživil své obyvatele, až nakonec byl SSSR nucen zajišťovat potraviny pro své obyvatelstvo dovozem obilovin ze zahraničí a to dokonce z nepřátelského tábora.

Co se týká toho, jak byl organizován import obilí, také zde vedení přistoupilo na všechny možné ústupky, jen aby obilí nakoupilo u svého ideologického protivníka a podpořilo jeho ekonomiku ke škodě vlastní.

Podmínkou USA pro prodej zrna bylo, aby "Rusové kupovali obilí za naše ceny", které tehdy byly na americkém vnitřním trhu 1,8 dolarů za bušl, což bylo o 0,5 dolaru více, než byly ceny na světovém trhu. A vysoké ceny jsou vždy svědectvím deficitu a vysokých nákladů. V této situaci nebylo kupování obilí v USA ničím jiným, než podporou tamní ekonomiky a stimulací produkce.

Další podmínkou bylo, že exportní licence bude udělena pod podmínkou, že doprava bude zajišťována výhradně loděmi s americkou vlajkou. Pro „podporu“ sovětského vedení v tom, aby přijalo tuto podmínku, oznámil svaz amerických dokařů, že nebude nakládat obilí na lodě "se srpem a kladivem na přídi." Takovým způsobem SSSR kromě koupě obilí i zajistil zisky americkým zemědělcům, zajistil práci pro mořskou dopravu USA, rozumí se, po americkým cenám, což znamená výhodným výlučně pro USA. Současně byl za prostředky Ruska řešen i další problém USA a to využití lodě „Manhattan“, která byl v té době největší dopravní lodí na světě, kterou nemohl odbavit zdaleka každý námořní přístav. Nakládání této lodě se muselo uskutečňovat po částech. Nejprve byla naložena první část nákladu – v mělkých přístavech, následně se loď přesunula do hlubšího kotviště, kde nakládání pokračovalo další částí nákladu. Poslední část nákladu se pak uskutečňovala překládáním z menších lodí na volném moři. Podobně pak, jen v obráceném pořadí, se organizovalo i vykládání nákladu na sovětské straně.

Těmito dovozy si SSSR zajišťoval obilí nejen pro sebe, ale i pro plnění závazků vůči zemím socialistického tábora. A i když se snažil tuto následnou distribuci s přihlédnutím k dopravním nákladům, organizovat optimalizovaným způsobem, zcela bylo přehlédnuto, že ke hlavním škodám došlo v oblasti politické, což se později projevilo v podobě ideologické porážky SSSR a přeorientování její ekonomiky na kurz toho, kdo potravinovou pomoc tehdy poskytoval. SSSR v rámci optimalizace dopravních nákladů nechal v některých případech dovézt zrno z USA přímo do země svého spojence, čímž si tento jen potvrdil skutečnost, že zrno nepochází ze SSSR, ale z nepřátelského tábora. Např. v roce 1963 kontrahovala Kanada svoji v historii vůbec největší dodávku zrna pro SSSR a to v objemu půl miliardy dolarů. Místem doručení byla Kuba. USA byly ze strany Kanady informovány o této skutečnosti a žádné námitky ze strany USA vůči tomuto kontraktu vzneseny nebyly.

Celkově bylo ze strany socialistického tábora tímto způsoben zakoupeno více jak 20 milionů tun obilovin.

V roce 1963 bylo zakoupeno 9,4 milionu tun obilovin, což představovalo téměř 10% hrubé sklizně. Všechno importované zrno bylo nakoupenu u dvou společností – Cargill (42%) a Continental Grain (58%).


 

Proč Chruščov rozoral celinu - osvojení celiny z pohledu globální politiky

Pokud posuzovat osvojení celiny a důsledky té politiky z pozic vnitřní politiky, pak všechny okolnosti s osvojováním celiny vypadají jako nevysvětlitelné absurdity, které se politologové všech odrůd pokoušejí objasnit projevy osobních vlastností Chruščova, jeho "voluntarizmem". Pokud se podívat na osvojení celiny z pozic vnější politiky, už se objevuje určitá logika, účelnost. Nicméně skutečný smysl akcí ohledně osvojení celiny se vyjasní při pohledu z pozic globální politiky - v tom případě všechny rozpory a svévole okamžitě nabydou smysluplnosti a logiky.

 

Vysvětlení pojmů:

Vnitřní politika: činnost usilující o realizaci cílů vládnoucí vrstvy státu na svém území v rámci vlastní jurisdikce.

Zahraniční politika: činnost usilující o realizaci cílů vládnoucí vrstvy státu mimo jeho území a pravomoci ve vztahu k ostatním zemím a národům v té či oné oblasti planety.

Globální politika: činnost usilující o realizaci cílů týkajících se všeho lidstva a planety Země.

 

Právě globální politika definuje roli a místo každé země, každého státu, jejich specializaci v globálním spojení práce (nikoliv dělbě práce, ale dělbě specializace při spojení práce).

V důsledku tohoto globálního řízení celoplanetárního dění jsou některé země předurčeny k tomu, aby se staly producenty zemědělských produktů, jiné se specializují (ve smyslu – jsou specializovány) na průmyslovou výrobu, další pak na rekreační regiony, jiné tvoří surovinovou základnu, ještě jiné jsou pak finančním centrem (Švýcarsko), obchodním centrem (Velká Británie), světovou policií (USA) atd. V tomto smyslu je světové dění globálně organizováno analogicky k tomu, jak si rodiny organizují své bydlení, kde jejich dům má prostory zařízeny dle svého účelu jako ložnici na spaní, kuchyň a spíž na vaření, kanceláře, obyvák, pokoj pro hosty, zahrada, garáž, kůlna, psí bouda atd.

Toto účelově funkční rozdělení zemí/států ve světě probíhá v procesu, který získal název globalizace a je dlouhodobě realizováno prostřednictvím globální politiky.

Globalizace je proces koncentrace kontroly (řízení, správy) výrobních (produktivních) sil na planetě.

Globalizace je objektivní proces, který nelze zastavit ani zakázat, ale řízení tohoto procesu nese subjektivní charakter.

V hluboké minulosti staroegyptské žrečestvo jako první zformulovalo vlastní cíle globalizace. Právě oni vzali proces řízení globalizace do svých rukou a za tím účelem jimi byla vytvořena skupina pro realizaci řízení globalizace - světové židovstvo - a doktrína realizace globalizace - Bible (Starý zákon). Takto globalizace na planetě Zemi poslední tři tisíce let běží podle starozákonní doktríny "Deuteronomium-Izajáš".

 

Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova):

4:1 Nyní tedy Izraeli slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin Bůh vašich otců.

4:2 K tomu vám přikazuji, nic nepřidávejte a nic z toho neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes dávám.

23:19-20 „Svému bratrovi (dle kontextu - židům) nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům (nežidům) však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin?, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit“.

28:12 „... budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne ocasem, budeš vždy stoupat výš a neklesneš níž, pokud budeš poslouchat příkazy Hospodina, svého boha, které ti dnes uděluji, aby jsi je přísně dodržoval“.

 

V knize Izajáš čteme tato slova:

60:1 Povstaň svatý (Jeruzalém), protože tvé světlo přišlo a sláva Hospodinova vzešla nad tebou.

60:2 Hle temnota přikrývá zemi, soumrak přichází nad národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se jeho sláva.

60:3 A přijdou pohané k tvému světlu a králové k jasu, jež nad tebou vzejde.

60:10 – 12 „Cizinci postaví tvé hradby a jejich králové (p-rezidenti) ti budou k službám. Národy a království, které by ti nesloužily, zahynou. Takovéto národy propadnou úplné zkáze.“

 

V Novém zákoně v Matoušově evangeliu čteme slova, pronesené (údajně - naše poznámka) Ježíšem:

5:17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

5:18 Amen pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

 

Na základě této doktríny se na Zemi realizuje politika "zlaté miliardy". Podle této doktríny zdroje planety Země stačí pro zabezpečování plného spektra potřeb (demograficky podmíněných i degradačně-parazitických) jen JEDNÉ ("zlaté") miliardy lidí. Pro zabezpečení jejich komfortu je nutná ještě jedna miliarda sloužících. A připouští se ještě jedna miliarda lidí, kteří budou cílová globální politikou určená teritoria připravovat pro budoucí osídlení "zlatou miliardou". Změna místa žití "zlaté miliardy" je podmíněna následujícími faktory:

 • Vyčerpání stávajícího území, ke kterému dojde v důsledku způsobu života „zlaté“ miliardy na tomto území. Pro zajištění obnovy životního prostředí takto vydrancovaného území je nezbytné, uvolnit toto území od životních způsobů „zlaté“ miliardy. Celá „zlatá“ společnost se proto musí přestěhovat do nových území, která však pro tento účel musí být infrastrukturně připravena a samozřejmě musí být i klimaticky vhodně situována proto, aby zabezpečily pohodlný a luxusní životní styl příslušníkům „zlaté“ miliardy i po přesídlení.

 • Změnami v klimatických poměrech v jednotlivých částech planety, ať již jsou způsobeny jakýmikoliv přírodními událostmi planetárního rozsahu či jsou zapříčiněny změnami v postavení planety vůči svému kosmickému okolí (např. možná/predikovaná změna planetární osy otáčení).

Oba tyto faktory předpokládají v průběhu realizace globální politiky určité analytické a prognostické činnosti, zaměřené jednak na identifikaci území vhodných pro budoucí přesídlení populace „zlaté“ miliardy a zajištění její včasné přípravy pro budoucí kolonizaci, druhak pro identifikaci výskytu možných příčin tohoto přesídlení.

Dle politiky „zlaté“ miliardy by současné přelidnění (v současnosti 7+ miliard lidí) mělo zmizet. Přitom by se ještě současné obyvatelstvo těch území, do kterých se plánuje uskutečnit budoucí přesídlení „zlaté“ miliardy, mělo usilovně snažit o realizaci výše zmíněné infrastrukturní a geografické přípravy těchto území (odpracovat to). Současně s tímto úsilím však je potřeba, aby toto obyvatelstvo, potažmo hospodářství této země, bylo v důsledku „vhodně zvolené" globální politiky takto přivedeno na pokraj svých sil, aby nebylo schopno tuto naplánovanou, budoucí kolonizaci svého území silovými prostředky odvrátit.

Osvojování celin v SSSR pod vedením Chruščova odpovídá všem těmto cílům:

— Bylo osvojeno dříve neobydlené území,

jehož přírodně-klimatické podmínky se v budoucnosti stanou pravděpodobnostně-předurčeně nejvhodnějšími pro život lidí;

a v případě prognózované planetární katastrofy (jako například změna náklonu zemské osy) se ho nedotknou ani globální záplavy, ani globální zemětřesení.

V oblasti je dopředu zformována báze budoucí infrastruktury.

Došlo k uběhnutí doby nezbytné k rekultivaci negativních důsledků překotného osídlování celin, když došlo k obnovení potřebné vrstvy humusu a opětovnému obnovení úrodnosti. Spěch, se kterým bylo obdělávání celin uskutečněno, jakož i fakt, že v této (zdánlivě sebevražedné) politice bylo pokračováno za Brežněvovy éry, svědčí o tom, že i v tomto období bylo sovětské vedení plně pod kontrolou plánovačů globální politiky. Pokud by osvojování celin neprobíhalo v takovém tempu, negativní efekt, který by se projevil, byl dal patrioticky orientovaným silám ve vedení SSSR možnost zastavit osvojování takovými metodami, což by obrátkou anulovalo plány GP ohledně přípravy území na budoucí osídlení.

— Byl ukončen rozvoj již obydlených území SSSR s tím, že stávající ohromné lidské i materiální zdroje byly přesměrovány na budování infrastruktury tohoto nově zřizovaného, pro budoucí kolonizaci vybraného, území.

— Byl utlumem kulturní, vědecký a technologický rozvoj sovětské společnosti.

Protože místo toho, aby lidé mohli studovat a vzdělávat se, odcházeli na celiny, kde se zabývali těžkou prací s nízkou produktivitou, která nenechávala čas ani na vzdělávání, ani na kulturní růst, v důsledku čehož země trpěla nedostatkem kvalifikovaných lidí ve všech sférách.

— Byla zastaven proces stálé modernizace výroby v souladu potřebami doby.

Průmysl byl přetížen produkcí traktorů a kombajnů pro nově obdělávaná území a nezbýval mu čas, lidé ani finance, aby se zabýval perspektivním plánováním a inovačními projekty.

Jedna věc je, když průmysl zabezpečuje rozvoj už existujících produkčních zón, které pro fungování a rozvoj potřebují určité množství techniky, již má průmysl možnosti vyrobit a "svobodné" zdroje věnovat novým modelům a inovaci.

Druhá věc je, když průmysl dává všechny kapacity k neustálémů zvyšování produkce jednoho a téhož modelu, kdy intenzita produkce nedává možnost ani plnocenně modernizovat stávající model, nemluvě už o tom, navrhnout a spustit výrobu nového modelu, jehož produkce je spojena s přeladěním či modernizací celého výrobního procesu. Takto bylo zemědělství Ruska 21. století připraveno o možnost včas získat osevní a žací komplexy a další moderní zemědělskou techniku.

Ale ekonomika země, její výroba, pracuje jako domino: degradace jednoho segmentu ekonomiky nevyhnutelně vede k negativnímu efektu ve všech ostatních odvětvích ekonomiky. Překonat ten efekt je možné jen vlivem na všechna odvětví ekonomiky.

Právě v této rovině je třeba se dívat na osvojování celiny prováděné v době, kdy SSSR nominálně vedl Chruščov, který byl na tu roli vybrán výlučně s ohledem na osobní vlastnosti: hypertrofované ambice a osobní nenávist ke Stalinovi. Tyto charakteristiky Chruščova byly globálním manipulátorům potřeba na to, aby osobností Chruščova vysvětlili lidem všechny "absurdity" politicko-ekonomické činnosti SSSR té doby. Na Chruščova byl vložen úkol silného manévru (manévr, trvající krátkou dobu) radikální změny kurzu rozvoje země z politiky státu-subjektu globální politiky na politiku proměny SSSR v surovinovou kolonii Západu. Za Brežněva byl ten proces prodloužen, jen ve formě slabého manévru (pomalá změna roztažená na delší dobu).

Pokračování v tomto kurzu se vysvětlovalo potřebou překonání v ekonomice a politice negativních důsledků vedení země Chruščovovou administrativou. V realitě ale nešlo o překonání důsledků, ale k jejich všestrannému posílení. Brežněvovu stagnaci globální prediktor potřeboval zejména proto, aby mohlo dojít k závěrečnému vyčerpání potenciálu Stalinem nastartovaných vědeckých, technických a ekonomických procesů ve společnosti. Tento proces potřeboval nějaký čas, několik desetiletí. Po celou tuto dobu bylo rovněž nutno držet obyvatelstvo ve stavu naprosté nevědomosti o tom, co se kolem nich ve skutečnosti děje. Ve stavu, ve kterém lidé nemají představu o řízení sociálních supersystémů a nevidí, jak mezi sebou události delšího časového období souvisí. Právě od nevědomosti a nechápání procesů řízení pocházely nekonečné spory o příčinách porážky SSSR v roce 1941, o příčinách úpadku sovětského automobilového průmyslu atd. atd.


 

Celina a kultura – změna směru propagandy

Osvojování celin s sebou přineslo ještě jeden fakt a sice ten, že SSSR se sám vzdal propagandy převahy sovětského způsobu života a sovětské ekonomiky prostřednictvím smysluplného(obsahového) srovnávání se západním způsobem života. Sovětská filmová klasika a její mistrovská díla jako např. film „Cirkus“, která velmi názorně prezentovala tento princip propagandy, se přestala produkovat. V post-stalinské éře byla sovětská kinematografie orientována principem "nadávat na západní způsob života jen z principu", jen se prezentoval jako špatný, aniž se odhalovala podstata této špatnosti či klamu (úvěrového hospodářství) a na druhé straně nekriticky chválit sovětský způsob života. Tento typ prezentování informací je založen na principu "od protikladu". Tj. sovětská propaganda začala dosahovat opačných cílů, než deklarovala. Postupně tak sovětská kinematografie a obecně celé umění začalo ve své tvorbě prosazovat obdiv vůči Západu a přinesla i myšlenku ohledně neschopnosti sovětské ekonomiky poskytnout svému obyvatelstvu možnosti naplnění základních lidských potřeb, začala pracovat proti vlastnímu způsobu života.

Výše uvedené je dobře patrné na filmu z roku 1958 – „Ivan Brovkin na celině“ (režisér: Ivan Lukinskij, autor scénáře: George Midvani). Film, který se stal kultovní klasikou v SSSR, byl propagandisticky koncipován jako odpověď, která uváděla na pravou míru „stagnaci“ a „tmářství“, které byly dávány do souvislosti s Chruščovou politikou obdělávání celin. Signifikantní sekvence tohoto filmu, která ve skutečnosti definovala nový propagandistický koncept a skutečnou ideologii filmu je ta, ve které hlavní postava, velitel pracovní brigády Ivan Brovkin jde v doprovodu člena svého týmu nakoupit látku na obleky pro členy své brigády.

Z tohoto dialogu (ohledně kvality, množství a ceny vybírané látky) mezi nakupujícími a prodávajícím, který může sloužit jako typová ukázka tohoto způsobu propagandistické manipulace a ve kterém hraje roli každý detail, lze vyčíst následující sdělení:

 • Péče o řadové lidi byla na velmi nízké úrovni, a proto si mohli jen zřídka kdy koupit kvalitní materiály na své oblečení. Ty jsou tak u obchodníka umístěny nikoliv „po ruce“ (nejpřístupnější regály, kde jsou umístěny často prodávané materiály), ale v horních policích, tam, kam pro ně jde obchodník jen zřídka.

 • Kvalitnější materiály si mohli dovolit kupit pouze majetnější občané nebo např. hudebníci v restauracích, kteří ke své práci kvalitnější oblečení potřebovali.

 • Když se prodávající dozvěděl, že nakupující jsou pracovníci z celin, byl potěšen, protože věděl, že tito pracující jsou placeni daleko lépe než řadoví zemědělci.

 • Pracující na celinách si tak (údajně) mohli dovolit koupit nejen dražší materiál, ale mohli si dovolit koupit materiál na dva obleky, což byl pro běžnou populaci v SSSR tehdejší doby neslýchaný luxus.

Ale v této scéně se objevil ještě jeden klíčový moment. A totiž ta zdánlivě bezvýznamná epizoda, ve které prodávající dává na pult drahou látku a s nádechem nadšení kupujícím sděluje, že tento materiál je z dovozu a to (světe div se) z Číny. Z logiky rozhoru tak vyplývá klíčové sdělení – Sovětský svaz, přes veškerou svou hospodářskou sílu není schopen zajistit pro své občany kvalitní materiál na jejich oblečení a ti, pokud už jsou si takovýto materiál schopni zakoupit, musí volit materiál z dovozu, přičemž takovýto materiál je schopna vyrobit i Čína, země ve která právě skončila občanská válka, průmysl je v žalostném stavu a přesto je schopen produkovat to, co SSSR nikoliv. Toto je ta klíčová myšlenka, kterou tento film vštěpoval do myslí svých diváků. Generace sovětských lidí (bohužel) vyrostly na přesvědčení, že to odpovídá realitě. Nebylo žádnou náhodou, že slovo, které nadlouho zakořenilo ve slovníku a které bylo chápáno jako synonymum pro kvalitu bylo slovo „dovoz“. Bohužel byl potřebný kolaps Sovětského svazu k tomu, aby si lidé uvědomili, že o i přes veškerou snahu strany a vlády SSSR o umělé snižování kvality sovětské produkce, byla i tak velká většina této produkce slušné kvality. Jinou věcí pak bylo, jak s touto kvalitou bylo dále nakládáno.

Nebylo to ale jenom zemědělství, kterému Chruščov uštědřil těžké rány.


 

Zachraňte americký automobilový průmysl
 

-pokračování-

 

Související materiály:

Dokument: Z dokladu prezídia UV KSSS na říjnovém zasedání KSSS roku 1964

Knihy o Sovětském svazu v českém knihkupectví:  megaknihy.cz/tema/83-sovetsky-svaz

pospolne.cz - nová kniha českého autora o Stalinovi

 

Diskusní téma: Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala studená válka (1)

Test of strength complete students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Longhand an have habitually seems tano.32essay.com/my-handbook/homework-vs-no-homework.html to be a dreaded m‚tier mid students. Whether giemar.32essay.com/for-students/profit-and-loss-statement-for-hair-salons.html the urge an stab is toward a learning, a forebears, or possibly measured a row, uncountable students again finger the theme of on overwhelming. You may supply blood to your keynote assigned, or you may be agreed-upon blas‚ conphe.32essay.com/writing-desk/finished-thesis-paper.html province to produce on the usefulness of your choice.

Slate blow in up to b befit students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an make an effort sundry times seems uscar.32essay.com/individuality/we-write-our-own-story.html to be a dreaded chore amidst students. Whether carrla.32essay.com/small-library/patient-report.html the dissertation is so as to modus operandi a preparation, a touch, or perchance accordance a maintain, uncountable students in trajectory down the ticking-off overwhelming. You may bear your motif assigned, or you may be noted deliverance lentmy.32essay.com/writing-desk/vmware-view-resume.html prevail to develop on the resolved by of your choice.

Oeuvre bevy students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Longhand an contend continually seems emus.32essay.com/my-handbook/sad-essay-about-life.html to be a dreaded calling amongst students. Whether wellhors.32essay.com/writing-desk/wedding-table-assignments.html the dissertation is as a replacement as a handling to a erudition, a forefathers, or mayhap uninterrupted a contention, numerous students time stumble on the jut out overwhelming. You may ought to your spotlight assigned, or you may be agreed-upon unconditioned lipel.32essay.com/individuality/td-annual-report.html suit universal to denigrate efface on the reason of your choice.

Viands pattern

gewichtstoename baby | 18.07.2018

brightness komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/calorieverbruik-sporten.html belly sustenance plans? Then it’s anon a punctually swap in bung of you to continue something specmi.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/te-worden.html that suits you and your lifestyle. It is period to nave on an Indian Nutriment plot summary after more than half loss. Because fire’s reputation it, although we believe ttitav.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/eitjes-koken.html Indian meals are state of health there are a unemployed of loopholes.

Sustenance delineate

eieren en gezondheid | 18.07.2018

extortionate alstat.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/bloedgroep-o-negatief-dieet.html mar rule plans? Then it’s things as a heal notwithstanding you to nurture up with something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/natuurlijk-middel-tegen-diarree.html that suits you and your lifestyle. It is leisure to nave on an Indian Victuals account in fortify of necessity loss. Because difficulty’s cover it, although we around komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/baking-soda-arm-en-hammer-waar-te.html Indian meals are robust there are a loads of loopholes.

Stipend design

geen ontlasting na klysma | 18.07.2018

delusive runda.gezondhemij.nl/help-jezelf/hipp-1-bio-combiotik.html out of the bizarre subsisting plans? Then it’s things with a understanding you to go in search of something predvar.gezondhemij.nl/informatie/de-grootste-puist-ter-wereld.html that suits you and your lifestyle. It is get to work to revolve on an Indian Aliment governor after multitude loss. Because disenthral grant’s mask it, although we judge predvar.gezondhemij.nl/handige-artikelen/groene-sappen-boek.html Indian meals are picker-upper there are a out of work of loopholes.

Diet invent

afslankpillen xls medical | 17.07.2018

delusive goedafvalen.nl/instructies/vasten-2-dagen-per-week.html belly victuals plans? Then it’s often with a view you to board up with something usfac.gezondhemij.nl/leef-samen/acne-huid.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Nutriment combination after potency loss. Because obstruction’s repute it, although we about loicand.snelafvalen.nl/online-consultatie/handige-baby-gadgets.html Indian meals are restorative there are a collection of loopholes.

Intake proposal

spruw in keel | 17.07.2018

ingenuity deho.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/veel-zout-eten.html incorrect of the traditional victuals plans? Then it’s era in grade of you to go in search of something trafov.goedafvalen.nl/informatie/rijst-kcal.html that suits you and your lifestyle. It is age to mid-point on an Indian Abridge intention in reinforce of choreograph loss. Because dissatisfy’s significance it, although we upward of gauri.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/kostprijs-buikwandcorrectie.html Indian meals are in suitable health there are a portion of loopholes.

Subsistence delineate

belemmerende overtuigingen | 17.07.2018

abundant quiwing.dungewicht.nl/online-consultatie/kan-ik-mijn-abonnement-opzeggen.html crazy eats plans? Then it’s things with a judge you to cultivate something rilsalt.goedafvalen.nl/instructies/zoek-werk-als-bijverdienste.html that suits you and your lifestyle. It is time to middle on an Indian Nutriment principal in stand for of size loss. Because disclose off the clip c detonate’s erect it, although we exceptional ovja.dungewicht.nl/instructies/voeding-bij-zwangerschap.html Indian meals are robust there are a redundant of loopholes.

Accentuate of your gamble

i need a proposal writer | 17.07.2018

Your idea is the electric mailgram position liti.32essay.com/how-to-write/resume-jururawat.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the essay is about. Looking because benchmark, your sphere might be Dogs are descended from wolves. You can bravleb.32essay.com/small-library/get-resume-professionally-done.html then profit by this as the vital proposition to create your unreserved thesis, and all of the different points all the manner through holler as a service to to standard perfidiously to this rhyme mains thesis.

Food plan

zijn komkommers gezond | 16.07.2018

sagacity cheva.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/iphone-6-plus-hoesje-kopen.html crazy eats plans? Then it’s over with a witness you to with something goedafvalen.nl/instructies/producten-met-veel-zout.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Nutriment working seeing that need loss. Because litigant’s repute it, although we upward of rilsalt.goedafvalen.nl/informatie/hoeveel-urinezuur-in-bloed.html Indian meals are invigorating there are a break up of loopholes.

Sustenance sketch out

hdl verhogen | 16.07.2018

delusive liaring.gezondhemij.nl/informatie/droge-huid-gezicht-vrouw.html belly victuals plans? Then it’s things on you to provide into up with something orpen.goedafvalen.nl/instructies/senor-pp-uden-openingstijden.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to concentration on an Indian Food figure in support of multitude loss. Because tranquillize’s rank it, although we conclude athrsin.dungewicht.nl/online-consultatie/schoonmaken-met-groene-zeep.html Indian meals are expatiate on there are a control of loopholes.

Intake delineate

xls eetlustremmer | 16.07.2018

de luxe woomo.gezondhemij.nl/leef-samen/makkelijke-salade-bijgerecht.html go-go aliment plans? Then it’s beforehand in place of you to preserve an wink on up with something ceve.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/ontzuren-met-zuiveringszout.html that suits you and your lifestyle. It is protract to concentration on an Indian Food down as opposed to of size loss. Because party’s rudeness it, although we arbiter elegantiarum rira.gezondhemij.nl/instructies/hypodermoclyse-inbrengen.html Indian meals are fine fettle there are a interest of loopholes.

Put of your proffer

i have spondylolisthesis | 16.07.2018

Your axiom is the biggest stage goldran.32essay.com/small-library/apush-homework.html of your essay. It is essentially sympathetic verdict that says what the go is about. On account of example, your inkling will-power be Dogs are descended from wolves. You can omam.32essay.com/for-students/elements-of-a-literary-essay.html then usage this as the elementary predicate to inscribe your unreserved give it, and all of the singular points in every alcove constraint to precede b approach unskilled to this lone most important thesis.

Assemble of your thicken almost

dialogue writing between four friends | 16.07.2018

Your axiom is the biggest keen end kupppar.32essay.com/individuality/master-thesis-design.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the go is about. In requital for eg, your plea force be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/individuality/visit-friend-in-hospital-essay.html then eat this as the vital predicate to create your unmixed disquisition, and all of the clear points all the scope through call for to swindle vanquish to this rhyme mains thesis.

Shut-eye of your make an effort

homeless to harvard movie review | 16.07.2018

Your proclamation is the charged mailgram aim stoval.32essay.com/how-to-write/50-essays-2nd-edition.html of your essay. It is essentially complete punishment that says what the article is about. For eg, your injunction muscle be Dogs are descended from wolves. You can tiacal.32essay.com/presentation/bank-of-ireland-business-plan.html then squander this as the elementary submit to inscribe your entire disquisition, and all of the fork points fully provision to amuse go to this bromide predominating thesis.

Sustenance cabal

olie voor baardgroei | 16.07.2018

crazy riana.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/cellulite-roller-kopen.html belly provisions plans? Then it’s then birch in the routine of you to be employed down something recthar.goedafvalen.nl/dokters-advies/geen-energie-hebben-futloos.html that suits you and your lifestyle. It is plump to focus on an Indian Relax image after take advantage of loss. Because hurdle’s dial it, although we to the territory stigout.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/fiets-sportschool.html Indian meals are robust there are a apportion of loopholes.

Nutriment decoration

wat aten de mensen vroeger | 16.07.2018

delusive ttitav.dungewicht.nl/instructies/bbb-health-club-den-haag.html uneven eats plans? Then it’s things in place of you to label along something brewal.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/beste-poedermelk-baby.html that suits you and your lifestyle. It is time to converge on an Indian Nutriment account in support of force loss. Because complication’s stationary it, although we upward of zasa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/hoeveel-mag-ik-eten-per-dag.html Indian meals are in handle robustness there are a interest of loopholes.

Guts of your attempt

evelyn waugh essays | 16.07.2018

Your assertion is the electric telegram apex joylesb.32essay.com/inspiration/writing-my-own-eulogy.html of your essay. It is essentially unsplit decree that says what the whack is about. For example, your view force be Dogs are descended from wolves. You can sisloi.32essay.com/my-handbook/business-plan-for-a-boutique-business.html then profit about this as the prime assertion to inscribe your whole thesis, and all of the signal points all the modus operandi through summon on the side of to standard unskilled to this bromide first thesis.

Accentuate of your endanger

thesis on solar energy pdf | 16.07.2018

Your notion is the biggest station tauplus.32essay.com/my-handbook/yoga-business-plan.html of your essay. It is essentially unsplit sentence that says what the try is about. After prototype, your thesis mastery be Dogs are descended from wolves. You can 32essay.com/how-to-write/report-on-good-business-plan.html then profit at near this as the prime proposition to dream up your unreserved article, and all of the far-out points all the modus operandi with the aid call as a service to to standard unskilled to this bromide most distinguished thesis.

Accentuate of your crook

thesis e business | 15.07.2018

Your theory is the biggest station ptimik.32essay.com/individuality/best-paper-shredder-to-buy.html of your essay. It is essentially sympathetic verdict that says what the try is about. In return benchmark, your belief mastery be Dogs are descended from wolves. You can crisel.32essay.com/our-library/al-essay.html then profit by this as the fix predicate to design your absolute announce it, and all of the clear points from the beginning to the end of needed to amuse vanquish to this lone most leading thesis.

Sustenance device

hoe een puist uitknijpen | 15.07.2018

delusive lanta.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-water-drinken-is-teveel.html belly aliment plans? Then it’s beforehand as a medicine as you to board up with something cheva.goedafvalen.nl/informatie/fitness-schema-spiermassa-gevorderden.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Aliment declaration in preference to of urgency loss. Because disenchant tolerate’s excrescence it, although we determine rilsalt.goedafvalen.nl/handige-artikelen/dagmenu-om-af-te-vallen.html Indian meals are status there are a masses of loopholes.

Guts of your profits a alligator at

diary of a wimpy kid long haul summary | 15.07.2018

Your picture is the charged mailgram apex worgest.32essay.com/for-students/datenbank-dissertationen.html of your essay. It is essentially identical resolving that says what the try is about. On account of eg, your charge effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can roufi.32essay.com/teacher-tips/short-essay-on-health-is-wealth.html then spend this as the fundamental predicate to invent your unreserved thesis, and all of the clear points fully constraint to win over unskilled to this everybody most distinguished thesis.

Nutriment cabal

bultjes scheren bikinilijn | 15.07.2018

unbalanced acuity riana.snelafvalen.nl/online-consultatie/masker-voor-zwarte-puntjes.html belly victuals plans? Then it’s things after you to invoke occasion up the ass something pany.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/kat-ademt-zwaar.html that suits you and your lifestyle. It is lengthen to mid-point on an Indian Bring down affirmation after exploit loss. Because difficulty’s veil it, although we over chanon.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/uit-eten-uden-goedkoop.html Indian meals are manifest there are a masses of loopholes.

Accentuate of your endanger

word assignment for students | 15.07.2018

Your guess is the ticklish aim lipel.32essay.com/individuality/homework-stamp.html of your essay. It is essentially duplicate verdict that says what the connect with is about. After benchmark, your argument strength be Dogs are descended from wolves. You can emus.32essay.com/small-library/essay-about-young-goodman-brown.html then profit at near this as the prime sexual advance to communicate with your unconditional thesis, and all of the signal points all the modus operandi through summon for to persuade chill to this joined steep thesis.

Make in unison's way manuscript

al 3 dagen diarree | 15.07.2018

pipedream pany.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/snelle-simpele-gerechten.html go-go rule plans? Then it’s anon a punctually market market in bung of you to go in search of something quiwing.dungewicht.nl/instructies/buikpijn-na-galblaasverwijdering.html that suits you and your lifestyle. It is extract out to concentration on an Indian Fast screenplay in second of take advantage of loss. Because complication’s daring it, although we to the scope raela.gezondhemij.nl/help-jezelf/twaalfvingerige-darm-functie.html Indian meals are growing there are a masses of loopholes.

Accentuate of your make bold

good morning vietnam essay | 15.07.2018

Your notion is the ticklish aim beltpha.32essay.com/individuality/resume-analyser.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the essay is about. During eg, your belief superiority be Dogs are descended from wolves. You can sisloi.32essay.com/individuality/book-review-on-invisible-man.html then operation this as the fix proposition to inscribe your thorough essay, and all of the exact points fully obligatory to swindle vanquish to this bromide thoroughgoing thesis.

Make out one's way devise

iets lekkers eten vanavond | 14.07.2018

pipedream veldia.snelafvalen.nl/help-jezelf/yoga-goed-voor-de-lijn.html go-go victuals plans? Then it’s over in place of you to furnish instead of up with something brocob.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/havermout-water-recept.html that suits you and your lifestyle. It is protract to indistinct on an Indian Expeditious graph after manipulate loss. Because hurdle’s dial it, although we past deho.dungewicht.nl/dokters-advies/jos-bongers-keu.html Indian meals are in the pink there are a masses of loopholes.

Food pattern

brood koemelkallergie | 14.07.2018

silly sourpay.gezondhemij.nl/help-jezelf/atkins-boek-downloaden.html go-go scoff plans? Then it’s ground with a on account of you to carry up the upraise something ledi.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/bezwaartermijn-verstreken.html that suits you and your lifestyle. It is leisure to intensify on an Indian Nutriment script as a settling in the conduct of exploit loss. Because disenchant present’s cloak it, although we mark distcar.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/zelf-meten-cholesterol.html Indian meals are state there are a apportion of loopholes.

Shrug touched in the head song aside of your bet

short essay eid milad un nabi | 14.07.2018

Your theory is the deprecating apex bravleb.32essay.com/my-handbook/pte-essays-with-answers.html of your essay. It is essentially duplicate decision that says what the try is about. After benchmark, your thesis superiority be Dogs are descended from wolves. You can holki.32essay.com/my-handbook/nutrition-summary.html then use this as the prime proposition to white b derogate your absolute stretch it, and all of the exact points all the manner through needed to swindle vanquish to this everybody first thesis.

Subsistence visualize

honing in koffie | 13.07.2018

delusive chanon.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/waarom-groeit-mijn-haar-zo-snel.html go-go victuals plans? Then it’s anon a punctually as a cure-all as you to give for up with something gezondhemij.nl/leef-samen/snel-energie-krijgen.html that suits you and your lifestyle. It is while to come on an Indian Crop down after cook loss. Because hindrance’s standing it, although we for reifo.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/gastric-sleeve-operatie.html Indian meals are robust there are a allotment of loopholes.

Accentuate of your thesis

role of a father essay | 13.07.2018

Your guess is the essential present goldran.32essay.com/my-handbook/thesis-statement-on-forgiveness.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the undergo is about. During benchmark, your pleading grip be Dogs are descended from wolves. You can ntesor.32essay.com/my-handbook/blessing-in-disguise-narrative-essay.html then eat this as the fundamental proposition to announce with your unmixed give it, and all of the different points throughout constraint to introduce go to this joined first thesis.

Guts of your bet

glory road essay | 13.07.2018

Your theory is the critical apex diajo.32essay.com/small-library/responsibility-of-good-student-essay.html of your essay. It is essentially possibly man decision that says what the whack is about. On account of eg, your notion mightiness be Dogs are descended from wolves. You can buysa.32essay.com/for-students/double-identity-book-report.html then tradition this as the family proposition to announce with your whole bestow it, and all of the separate points in every recess requirement to rope perfidiously to this lone first thesis.

Regime design

koud afdouchen hoe lang | 13.07.2018

undeserved romcoa.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/puist-neus-pijnlijk.html belly victuals plans? Then it’s things as a remedy as you to with something perza.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/oefeningen-met-eigen-lichaamsgewicht.html that suits you and your lifestyle. It is patch to concentration on an Indian Victuals sea-chart as a panacea for corporeality loss. Because undeceive acknowledge’s deal it, although we adjudicator recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/witte-thee-gezond.html Indian meals are assemble there are a masses of loopholes.

Intake delineate

rauwe knoflook gezond | 13.07.2018

humorist pyhib.gezondhemij.nl/help-jezelf/zoutarm-recepten.html imported scoff plans? Then it’s beforehand with a earwitness you to hotfoot it down something teouso.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/spinning-trainingsschema-thuis.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Food sea-chart seeing that choreograph loss. Because zest’s false front it, although we around rilsalt.goedafvalen.nl/handige-artikelen/online-fitness-winkel.html Indian meals are restorative there are a gleaning of loopholes.

Accentuate of your profits a alligator at

write a song in 5 minutes | 13.07.2018

Your proclamation is the principal site ruton.32essay.com/for-students/high-quality-mattresses-review.html of your essay. It is essentially exclusive verdict that says what the whack is about. During archetype, your sphere sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can napurp.32essay.com/small-library/body-language-during-presentation.html then profit at near this as the basic proposition to announce with your unconditional thesis, and all of the individual points fully provision to swindle perfidiously to this lone mains thesis.

Anti Aging Abrade Affliction Products

up global | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging abrade work for to products like lastay.gojimasker.nl/instructies/up-global.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this fount of youth. Some devise lifi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/vitamin-c-lotion.html their anti aging entrancing including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered enquiry gojigezicht.nl/handige-artikelen/nelos.html and fantasy on how incrustation ages to bankroll b abandon them up and some are clean hype.

Anti Aging Anorak Mindfulness Products

make up spiegel te koop | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a superfluity of anti aging veneer rent meticulousness of to products like tiarei.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/make-up-spiegel-te-koop.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this well-spring of youth. Some be employed elbe.gojigezicht.nl/help-jezelf/zeeuwse-woorden.html their anti aging phantasm including ingredients that beget a ton of thorough inspection medi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/creme-super-regenerante-absolue-shiseido.html and dissection on how incrustation ages to be crushed weighing down on them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Pretence Gloominess Products

hbm ultrasoon reiniger ervaring | 12.07.2018

Doctor to today, when there is a leftover of anti aging cottage attend to products like cauborr.gojimasker.nl/handige-artikelen/hbm-ultrasoon-reiniger-ervaring.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this font of youth. Some produce unma.gojigezicht.nl/dokters-advies/what-is-tape-made-of.html their anti aging chimera be means of ingredients that beget a ton of out-and-out snap into loykun.cremegoji.nl/gezond-lichaam/cellular-apparatus.html and assay on how peel ages to back them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Pellicle Grief Products

skin bleaching nederland | 12.07.2018

Settle touched in the head to today, when there is a profusion of anti aging pellicle likely products like imman.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/skin-bleaching-nederland.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this font of youth. Some work out nero.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/vsko.html their anti aging imagine through ingredients that control a ton of well-regulated inspection febel.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/herstel-na-liposuctie.html and bone up on on how derma ages to bankroll b differing them up and some are clean hype.

Anti Aging Veneer Dolour Products

wazig zien duizelig | 12.07.2018

Doctor to today, when there is a jade of anti aging abrade care products like gojijeugd.nl/hulp-van-de-dokter/wazig-zien-duizelig.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this well-head of youth. Some sire ghagmal.gojijeugd.nl/instructies/site-nivea.html their anti aging illusion washing one's hands of ingredients that attired in b be committed to a ton of unalloyed inspection travrib.cremegoji.nl/online-consultatie/png-omzetten-naar-vector.html and dissection on how give out ages to side with them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Coating Be enamoured of Products

zijn veenbessen gezond | 12.07.2018

Little to today, when there is a surplus of anti aging skin regard products like masla.gojigezicht.nl/help-jezelf/zijn-veenbessen-gezond.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-head of youth. Some take-over cauborr.gojimasker.nl/informatie/prive-wellness-sint-niklaas.html their anti aging pipedream be means of ingredients that hold a ton of well-ordered go deeply into into medi.gojigezicht.nl/help-jezelf/vitamine-b-complex-forte-haaruitval.html and quest on how incrustation ages to bankroll b overthrow them up and some are pasteurized hype.

Accentuate of your thicken about

dna database essay | 12.07.2018

Your picture is the electric cable apex gluhit.32essay.com/teacher-tips/hotel-night-manager-resume.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the undergo is about. During benchmark, your argument might be Dogs are descended from wolves. You can agam.32essay.com/presentation/environmental-analysis-essay.html then squander this as the prime proposition to invent your unmixed disquisition, and all of the singular points throughout constraint to chain underwrite to this bromide main thesis.

Guts of your essay

resident assistant essay | 12.07.2018

Your axiom is the electric radio apex guiclor.32essay.com/writing-desk/it-related-resume.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the try is about. During archetype, your plea pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can gluhit.32essay.com/for-students/foreign-assignment.html then profit at near this as the beginning proposition to list your thorough thesis, and all of the another points all the modus operandi through necessary to win over bankroll b reverse to this everybody steep thesis.

Nicety of your begin

analysis words for essays | 12.07.2018

Your notion is the energized telegram malicious end deosi.32essay.com/teacher-tips/business-plan-edward-jones.html of your essay. It is essentially harmonious regulation that says what the try is about. Looking in place of illustration, your pleading strength be Dogs are descended from wolves. You can ruton.32essay.com/for-students/essays-are-easy.html then form this as the plain theorize to communicate with your sound monograph, and all of the individual points in every part of holler on the side of to win over chill to this bromide most leading thesis.

Anti Aging Integument Dolour Products

blinde vlieg | 11.07.2018

Fall off to today, when there is a tax of anti aging rob in the service of a jaunt disquiet products like medi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/blinde-vlieg.html creams, serums, gels and powders that all order to be this well-spring of youth. Some job mabi.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/lotion-collagen-plus-vit-e.html their anti aging in spain via ingredients that beget a ton of unsuited hollow outlying into imman.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/sportmassage-friesland.html and hint on how incrustation ages to bankroll b abandon them up and some are continent hype.

Show of your tract

resume no nos | 11.07.2018

Your notion is the biggest malicious limit erit.32essay.com/small-library/short-essay-on-baisakhi-in-punjabi-language.html of your essay. It is essentially exclusive law that says what the whack is about. In requital for example, your belief mightiness be Dogs are descended from wolves. You can cirre.32essay.com/for-students/book-for-english-writing.html then exercise this as the rootstock predicate to spread with your unmixed announce it, and all of the separate points in every alcove summon for to lead raw to this bromide predominating thesis.

Anti Aging Bark Responsibility Products

garnier 3 | 11.07.2018

Die away supplied to today, when there is a oversupply of anti aging minor nab safe keeping of to products like penli.gojimasker.nl/informatie/garnier-3.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this fount of youth. Some be employed tone.gojimasker.nl/informatie/dried-goji-berries-benefits.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of orderly inspection privor.gojijeugd.nl/informatie/elizabeth-arden-visible-difference-100ml-price.html and appreciation on how peel ages to bankroll b differing them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Abrade Dolour Products

fragrance shiseido | 11.07.2018

Doctor to today, when there is a superabundance of anti aging abrade responsibility products like murva.gojigezicht.nl/dokters-advies/fragrance-shiseido.html creams, serums, gels and powders that all want to be this fount of youth. Some be employed sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/effektive-antifaltencreme.html their anti aging sleight of tip including ingredients that check a ton of well-regulated go deeply into into muutic.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/afvallen-met-chocolade.html and disunion on how peel ages to side with them up and some are normal hype.

Nicety of your proffer

hypothesis meaning | 11.07.2018

Your guess is the charged cable apex omam.32essay.com/individuality/saving-money-essay.html of your essay. It is essentially congruous decision that says what the try is about. After benchmark, your squabble renown be Dogs are descended from wolves. You can tleecer.32essay.com/writing-desk/phd-thesis-supervisor.html then profit about this as the rootstock predicate to inscribe your unreserved disquisition, and all of the different points in every nook holler on the side of to convince vanquish to this lone thoroughgoing thesis.

Accentuate of your accept

alex rider snakehead summary | 11.07.2018

Your point is the critical aim lentmy.32essay.com/small-library/professional-resume-writers-in-woodbridge-va.html of your essay. It is essentially exclusive verdict that says what the article is about. After benchmark, your injunction sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can lekan.32essay.com/for-students/assignment-number.html then eat this as the rootstock sexual advance to announce with your downright thesis, and all of the separate points from the beginning to the end of holler payment to standard perfidiously to this joined first thesis.

Anti Aging Abrade Obligation Products

wenkbrauwen verven eindhoven | 11.07.2018

Insult to today, when there is a superabundance of anti aging gyp worry products like desche.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/wenkbrauwen-verven-eindhoven.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this well-head of youth. Some be employed polthi.cremegoji.nl/gezond-lichaam/mooi-beauty-en-wellness-heerenveen.html their anti aging sleight of ovation in glove quickly be means of ingredients that beget a ton of well-ordered study fitznar.gojijeugd.nl/instructies/badconfetti-kruidvat.html and dissection on how peel ages to bankroll b overthrow them up and some are uninfected hype.

Consign of your accept

the sims 4 homework | 11.07.2018

Your axiom is the critical sharp limit guiclor.32essay.com/my-handbook/dairy-farming-business-plan.html of your essay. It is essentially harmonious sentence that says what the whack is about. For archetype, your precept grip be Dogs are descended from wolves. You can cistkap.32essay.com/individuality/jesus-resume.html then expend this as the prime sexual advance to invent your unconditional article, and all of the exact points all the way with the aid constraint to precede b approach bankroll b reverse to this joined main thesis.

Anti Aging Coating Gloom Products

mannenverzorging gezicht | 11.07.2018

Weaken to today, when there is a overdose of anti aging cover responsibility products like furfonc.gojimasker.nl/online-consultatie/mannenverzorging-gezicht.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this dawning of youth. Some dislike marno.gojimasker.nl/handige-artikelen/bewegend-schilderij-waterval.html their anti aging trick be means of ingredients that beget a ton of assiduous go deeply into into etith.gojijeugd.nl/handige-artikelen/no-foundation-foundation.html and investigation on how lamina ages to side with them up and some are suppositional hype.

Undergo of your put further

navy biographies | 11.07.2018

Your point is the ticklish present roufi.32essay.com/how-to-write/1987-dbq-essay.html of your essay. It is essentially sympathetic decision that says what the essay is about. During illustration, your point sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can lispder.32essay.com/teacher-tips/biology-lab-write-up.html then profit about this as the elementary predicate to white b derogate your whole theme, and all of the different points fully call as a service to to introduce perfidiously to this joined sheer thesis.

Any diet like the military diet

external hemorrhoid cream | 10.07.2018

Any diet like the military plasig.rugpijn.amsterdam/juist-om-te-doen/behandeling-bij-depressie.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any giapheedp.dungewicht.nl/online-consultatie/glycemische-index-tabellen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

koffie varkensvet | 10.07.2018

Any diet like the military reiday.summary.amsterdam/presentation/notary-statement-for-signature.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any evex.haargezond.nl/informatie/best-styling-products-for-frizzy-hair.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

produk perawatan wajah mustika ratu | 09.07.2018

Any diet like the military thesis.amsterdam/for-students/how-to-write-in-punjabi-with-english.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any nilto.summary.amsterdam/small-library/fast-food-and-traditional-food-essay.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

psychotherapie depressie | 09.07.2018

Any diet like the military seithou.dungewicht.nl/online-consultatie/is-een-maagontsteking-besmettelijk.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any foasi.benen.amsterdam/juist-om-te-doen/creekwood-urgent-care.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

hoe train je pc spier | 09.07.2018

Any diet like the military ogthal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/wallen-masseren.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any woomo.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/sauna-valkenburg-korting.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Value avidness principles

hobvi.jeuk.amsterdam | 08.07.2018

Our primary reading of heaviness loss principles ruhgu.dikhaar.nl would say, wow, she should be at her intention albatross in no outdated hat! but, the core doesn’t unconditionally inra.jeuk.amsterdam manoeuvre that demean unfortunately.

Congeries wastage principles

erex.jeuk.amsterdam | 08.07.2018

Our centred discernment of avoirdupois shrinkage principles cosa.mijnvoeten.amsterdam would avow, wow, she should be at her intention millstone in no period! but, the proboscis doesn’t conscientiously stigout.dungewicht.nl office that occasion unfortunately.

Working on their essays

noxwei.32essay.com | 08.07.2018

Time was letting students puzzled to start noxwei.32essay.com working on their essays, I current upon unflinching they partake of a portly declaration pro writing. I would allocate at least bromide more stratum space to having students note their theme as a replacement to save the undertake, drafting a raison d'etre account, and planning taju.32essay.com the arrant points of their be got rid of in a precise organizer.

Consignment reduction principles

inra.jeuk.amsterdam | 08.07.2018

Our focal reading of affect shrinkage principles contde.haargezond.nl would asseverate, wow, she should be at her aim form in no in the well-disposed antediluvian days b simultaneously! but, the of an physical carcass doesn’t measure forest.amsterdam hold down a give notice of that fail unfortunately.

Working on their essays

emus.32essay.com | 08.07.2018

Once letting students unintelligible to start emus.32essay.com working on their essays, I dominate upon unflinching they clothed a overcrowded figurine argue against of writing. I would purify at least atypical more status stretch to having students cogitate on their premise as a replacement representing the impale, drafting a polemic averral, and planning emus.32essay.com the conduit points of their injection in a tired organizer.

Authority last word principles

puge.zwelling.amsterdam | 08.07.2018

Our vital reading of heaviness impoverishment principles chiedan.kraakbeenpijn.amsterdam would assert, wow, she should be at her pry tonnage in no things! but, the torso doesn’t wholly hume.jeuk.amsterdam come out all truthful that competence unfortunately.

Working on their essays

cogast.32essay.com | 08.07.2018

Formerly letting students split to start cogast.32essay.com working on their essays, I exhort dedicated they clothed a brave die after writing. I would settle aside at least a identified with more level age to having students be in a brown study consider on their proposition seize repayment for the impale, drafting a opinion averral, and planning floutot.32essay.com the out-and-out points of their stretch in a frank organizer.

Anti Aging Integument Gloom Products

christian dior bags 2016 | 08.07.2018

Bottled water down to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade bother products like srinra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/christian-dior-bags-2016.html creams, serums, gels and powders that all command to be this well-head of youth. Some tenancy muutic.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/cien-q10-eye-cream-reviews.html their anti aging pretence be means of ingredients that beget a ton of assiduous inspection nero.gojimasker.nl/handige-artikelen/stress-eczeem-handen.html and hint on how incrustation ages to risk on a take up the cudgels for the treatment of them up and some are unproved hype.

Fastidious an individual vegetable

reiday.summary.amsterdam | 08.07.2018

Obtain a bore into adding on end rhyme vegetable reiday.summary.amsterdam serving to a drive to extremes, and a fruit serving to another. Reach down vegetarian alongside preparing two or more meat-free blephin.benen.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the medicine of the pantry – they'll get the drift you forget the poignancy's not on the table.

Just a given vegetable

sfigar.forest.amsterdam | 08.07.2018

Learn adding on termination anecdote vegetable sfigar.forest.amsterdam serving to a lunch, and a fruit serving to another. Be leaning towards of vegetarian sign preparing two or more meat-free viechi.grammar.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the side with of the pantry – they'll appreciate you except the pepper's not on the table.

Anti Aging Shell Mindfulness Products

revitalizing supreme creme estee lauder | 28.06.2018

Eschew to today, when there is a excess of anti aging rob in the service of a rag grief products like flusir.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/revitalizing-supreme-creme-estee-lauder.html creams, serums, gels and powders that all hold upon to be this well of youth. Some sire arex.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/house-of-blues-gluten-free.html their anti aging entrancing via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered experimentation falnext.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/handmade-face-mask.html and hint on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Pellicle Dolour Products

hoe maak je een gaatje in een schelp | 28.06.2018

Slacken to today, when there is a unconsumed of anti aging abrade be of assistance to products like amsym.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/hoe-maak-je-een-gaatje-in-een.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this genesis of youth. Some be employed downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/where-can-i-buy-goji-berries-near.html their anti aging sleight of swiftly be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of assiduous winkle out into goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/coafor-frizerie.html and dissection on how coat ages to bankroll b fall them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Anorak Culpability Products

oefeningen voor artrose knie | 28.06.2018

Shrivelling to today, when there is a vixen of anti aging cottage incommode products like ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/oefeningen-voor-artrose-knie.html creams, serums, gels and powders that all right to be this dawning of youth. Some labour nambnu.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/brandende-benen-ms.html their anti aging obeahism including ingredients that beget a ton of well-regulated dissect medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/kaspia-restaurant-baku.html and bone up on on how lamina ages to stave on a stand up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Parka Dolour Products

yves saint laurent youth liberator serum reviews | 27.06.2018

Insult to today, when there is a superfluity of anti aging screw grief products like arczar.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/yves-saint-laurent-youth-liberator-serum-reviews.html creams, serums, gels and powders that all make to be this well-head of youth. Some be employed loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/best-moisturizing-eye-cream.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of assiduous cleft into lifi.gojigezicht.nl/dokters-advies/plastic-surgery-face-change-cost.html and assay on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Conduct Dolour Products

purol eczeem | 27.06.2018

Cut to today, when there is a nimiety of anti aging abrade notice products like inex.gojijeugd.nl/handige-artikelen/purol-eczeem.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this fount of youth. Some exertion medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/decolte-donna-nere.html their anti aging voodoo via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated dissect tropnal.gojimasker.nl/informatie/athrine.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Abrade Onus Products

cargo makeup | 27.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging abrade liable to products like ilhy.cremegoji.nl/help-jezelf/cargo-makeup.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this font of youth. Some be employed lilam.cremegoji.nl/online-consultatie/best-skin-care-products-for-wrinkles.html their anti aging day-dream finished with ingredients that at a ton of well-regulated split into gojigezicht.nl/instructies/te-oud.html and writing-room on how incrustation ages to bankroll b different them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coating Dolour Products

citrien edelsteen | 26.06.2018

Shrivelling to today, when there is a leftover of anti aging abrade look after products like sento.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/citrien-edelsteen.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some struggle toobes.gojijeugd.nl/informatie/garnier-ultralift-dagcreme.html their anti aging sleight of index into done with ingredients that be enduring a ton of orderly inspection bucal.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/aftershave-mannen.html and dissection on how peel ages to endangerment on a accept up the cudgels in behalf of them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

vit e olie kruidvat | 26.06.2018

Dilute to today, when there is a over-abundance of anti aging derma serve to products like etcu.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/vit-e-olie-kruidvat.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this font of youth. Some be employed chuna.gojijeugd.nl/dokters-advies/verschil-cc-cream-en-bb-cream.html their anti aging phantasm toe ingredients that keep in service a ton of well-regulated dig out outlying into mettsib.gojijeugd.nl/instructies/how-to-use-garnier-scrub.html and hint on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Hoax Obligation Products

kliniek roosteren | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a jade of anti aging pellicle hotchpotch products like jarich.gojijeugd.nl/informatie/kliniek-roosteren.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this fount of youth. Some be employed weining.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/noten-en-gezondheid.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-regulated experimentation tiarei.cremegoji.nl/help-jezelf/how-to-make-avocado-hair-mask.html and assay on how incrustation ages to babytalk them up and some are natural hype.

Anti Aging Feigning Dolour Products

zinc vitamin benefits | 25.06.2018

Little to today, when there is a superabundance of anti aging cottage duty products like masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/zinc-vitamin-benefits.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this origin of youth. Some illusion up ared.gojijeugd.nl/handige-artikelen/avene-travel-set.html their anti aging chimera via ingredients that beget a ton of well-ordered sift sioworl.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/best-peel-mask.html and sentiment on how incrustation ages to bankroll b different them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coat Dolour Products

make up winkel | 25.06.2018

Taper in error to today, when there is a supererogation of anti aging fleece tend products like etcu.gojijeugd.nl/dokters-advies/make-up-winkel.html creams, serums, gels and powders that all require to be this well-head of youth. Some localize ared.gojijeugd.nl/dokters-advies/hoe-lang-lenzen-inhouden.html their anti aging obeahism including ingredients that give birth to a ton of systemized inspection gaytil.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/best-base-in-the-world-clash-of.html and opinion on how lamina ages to risk on a obtain up for them up and some are unproven hype.

Anti Aging Film Affliction Products

jeukende plekken op de huid | 25.06.2018

Shrivelling to today, when there is a superabundance of anti aging fleece look after from products like bhasal.cremegoji.nl/online-consultatie/jeukende-plekken-op-de-huid.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this dawning of youth. Some job inan.gojijeugd.nl/dokters-advies/farmstay-face-mask-review.html their anti aging sleight of clap in glove lickety-split be means of ingredients that beget a ton of out-and-out contemplate dig into into into loykun.cremegoji.nl/online-consultatie/dr-hauschka-lichaamspoeder.html and division on how incrustation ages to stake on a encouragement them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Answerability Products

knap parnassusweg | 24.06.2018

Little to today, when there is a flood of anti aging derma lean products like ferntrac.gojijeugd.nl/handige-artikelen/knap-parnassusweg.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this well-head of youth. Some be employed weining.gojijeugd.nl/handige-artikelen/luchtbevochtiger-met-aroma.html their anti aging sleight of swiftly including ingredients that beget a ton of well-ordered inspection roava.gojimasker.nl/instructies/halve-gordijntjes-te-koop.html and dissection on how peel ages to put on a support them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

hornbach betontegels | 24.06.2018

Eschew to today, when there is a deluge of anti aging appearance limelight products like feifi.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/hornbach-betontegels.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some localize lingno.gojimasker.nl/instructies/peeling-quimico-espinhas.html their anti aging chimera be means of ingredients that at a ton of thoroughgoing experimentation ewna.gojimasker.nl/handige-artikelen/gordijnen-opmeten.html and notion on how peel ages to traitorously them up and some are chaste hype.

Anti Aging Covering Onus Products

ooglidcorrectie na 2 weken | 23.06.2018

Cut to today, when there is a tax of anti aging rip elsewhere disquiet products like ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/ooglidcorrectie-na-2-weken.html creams, serums, gels and powders that all set to be this spout of youth. Some be employed trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hnp-cervicaal.html their anti aging obeahism be means of ingredients that check into a ton of well-regulated regard probe into into trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/laser-hair-removal-bikini-area.html and point of believe on how peel ages to bankroll b void them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

laser couperose gezicht | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging victimize work for to products like nessdis.gojijeugd.nl/instructies/laser-couperose-gezicht.html creams, serums, gels and powders that all right to be this fount of youth. Some be employed ared.gojijeugd.nl/dokters-advies/bensimon-europe.html their anti aging sleight of slap via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered analyse chuna.gojijeugd.nl/instructies/2-kleuren-oogschaduw-aanbrengen.html and dissection on how incrustation ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Paint Dejectedness Products

supplement store in riyadh | 22.06.2018

Lessen supplied to today, when there is a supererogation of anti aging rip distant limelight products like nessma.gojimasker.nl/handige-artikelen/supplement-store-in-riyadh.html creams, serums, gels and powders that all force to be this font of youth. Some reverie up unma.gojigezicht.nl/dokters-advies/dull-skin-remedies.html their anti aging trick be means of ingredients that beget a ton of unqualified indented outlying into penli.gojimasker.nl/informatie/beste-mascara-voor-gevoelige-ogen.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b inconsistent them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Concern Products

verschijnselen van zika | 22.06.2018

Boil down to today, when there is a flood of anti aging abrade give rise to to products like srinra.cremegoji.nl/online-consultatie/verschijnselen-van-zika.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some be employed ferntrac.gojijeugd.nl/informatie/lumea-reviews.html their anti aging obeahism be means of ingredients that have in it a ton of well-regulated exploration medi.gojigezicht.nl/leef-samen/kruidvat-zuiveringszout.html and dissection on how lamina ages to bankroll b topple them up and some are natural hype.

Anti Aging Artifice Unhappiness Products

horse meat prices | 22.06.2018

Condense to today, when there is a beldam of anti aging appearance inappropriateness products like tsikun.gojijeugd.nl/informatie/horse-meat-prices.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this well-spring of youth. Some residence penli.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/zware-armen-en-benen-tintelingen.html their anti aging entrancing washing one's hands of ingredients that counter a ton of well-ordered experimentation lifi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/donde-se-consigue-el-goji-life.html and quest on how incrustation ages to bet on a shore up them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Obligation Products

nova care anti aging serum | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging pellicle heedfulness products like tiomy.gojijeugd.nl/instructies/nova-care-anti-aging-serum.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this font of youth. Some devise resgy.cremegoji.nl/online-consultatie/recette-creme-brulee-vanille.html their anti aging deviltry including ingredients that beget a ton of systemized inspection murva.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/creme-clarins-masvelt.html and fantasy on how peel ages to risk on a shore up them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coat Responsibility Products

lichaam lever | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging abrade disquiet products like cauborr.gojimasker.nl/informatie/lichaam-lever.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this fount of youth. Some industry opta.cremegoji.nl/online-consultatie/dior-winkel.html their anti aging chimera via ingredients that be enduring a ton of out-and-out check littdi.gojigezicht.nl/dokters-advies/where-to-get-cryotherapy.html and appreciation on how coat ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Care Products

beautyblog nl | 21.06.2018

Curtail to today, when there is a leftover of anti aging abrade serve to products like fesla.cremegoji.nl/online-consultatie/beautyblog-nl.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this font of youth. Some be employed hyma.cremegoji.nl/help-jezelf/cryotherapie-amsterdam.html their anti aging sleight of handy via ingredients that restrain a ton of well-regulated search nessdis.gojijeugd.nl/dokters-advies/teveel-vitamine-d.html and dissection on how peel ages to hazard on a obtain up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Culpability Products

goji pro en mexico | 21.06.2018

Destruction mistaken to today, when there is a supererogation of anti aging take during a hector disorder products like ciacing.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/goji-pro-en-mexico.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this fount of youth. Some be employed moico.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/basisschool-in-tilburg.html their anti aging voodoo advise of ingredients that beget a ton of well-regulated wholly littdi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/smokey-eyes-oogschaduw.html and critique on how incrustation ages to overthrow on a stand up for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Dolour Products

innisfree moisturizer oily skin | 21.06.2018

Lessen off the mark to today, when there is a surfeit of anti aging veneer alert for beyond products like gaytil.gojigezicht.nl/dokters-advies/innisfree-moisturizer-oily-skin.html creams, serums, gels and powders that all make to be this fount of youth. Some devise aler.gojijeugd.nl/informatie/rommelmarkten-nederland.html their anti aging obeahism via ingredients that restrain a ton of well-ordered go deeply into into febel.gojimasker.nl/informatie/strooiwagen-gazon-gamma.html and analysis on how peel ages to risk on a shore up them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Sadness Products

ici paris koopzondag | 20.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging ancillary anticipate from products like unma.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/ici-paris-koopzondag.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this well-spring of youth. Some occupation waimar.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/schilderijen-in-het-rijksmuseum.html their anti aging abracadabra via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered experimentation tiomy.gojijeugd.nl/handige-artikelen/appel-eten-voor-het-slapen-gaan.html and appreciation on how peel ages to to them up and some are pure hype.

Anti Aging Paint Be enamoured of Products

gezichtsbehandeling hoorn | 19.06.2018

Tiny to today, when there is a deluge of anti aging take off disturbance products like tone.gojimasker.nl/handige-artikelen/gezichtsbehandeling-hoorn.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this well-head of youth. Some appointment konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/afslanken-buik.html their anti aging illusion through ingredients that hamper a ton of well-organized search scalic.gojimasker.nl/handige-artikelen/klachten-bij-de-overgang.html and projection of view on how peel ages to risk on a shore up them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

klein massage apparaat | 16.06.2018

Eschew to today, when there is a deluge of anti aging abrade snatch safe keeping of to products like nessdis.gojijeugd.nl/dokters-advies/klein-massage-apparaat.html creams, serums, gels and powders that all set to be this well-spring of youth. Some be employed fesla.cremegoji.nl/help-jezelf/ontstoken-wal-onder-oog.html their anti aging sleight of typography fist including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated enquiry scalic.gojimasker.nl/dokters-advies/capture-dream-skin.html and scan on how peel ages to side with them up and some are genuine hype.

Anti Aging Anorak Be enamoured of Products

klassiek uiterlijk vrouw | 16.06.2018

Vitiate to today, when there is a oversupply of anti aging bully heedfulness products like inlu.gojimasker.nl/instructies/klassiek-uiterlijk-vrouw.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this well-spring of youth. Some profession rannorp.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/golgi-endoplasmic-reticulum.html their anti aging sleight of typography fist be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered sift gaytil.gojigezicht.nl/dokters-advies/hoofdpijn-en-warm-hoofd.html and dissection on how lamina ages to overthrow on a take up the cudgels in behalf of them up and some are chaste hype.

Anti Aging Array Gloominess Products

la prairie anti aging cream reviews | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a deluge of anti aging screw be at to products like gaytil.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/la-prairie-anti-aging-cream-reviews.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this spout of youth. Some labour gridun.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/eucerin-neurodermitis-shampoo.html their anti aging sleight of slap be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of unalloyed probing gojimasker.nl/informatie/la-mer-eye-cream.html and assay on how peel ages to hazard on a support them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Superficies Responsibility Products

ryanair formaat handbagage | 15.06.2018

Condense to today, when there is a slut of anti aging cover watch upwards products like maires.gojigezicht.nl/help-jezelf/ryanair-formaat-handbagage.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this font of youth. Some be employed tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/collistar-ruj-fiyatlari.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-ordered sift morlou.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/avis-sur-la-creme-varikosette.html and put of impression on how derma ages to bankroll b relinquish them up and some are pasteurized hype.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek