Dokument: Z dokladu prezídia UV KSSS na říjnovém zasedání KSSS roku 1964

Dokument: Z dokladu prezídia UV KSSS na říjnovém zasedání KSSS roku 1964

22.1.2014

Následující dokument je poměrně objektivní a velmi tvrdá analýza administrativně-hospodářské a politické činnosti Chruščova. Materiál je přímo vražedný. Není k němu třeba v podstatě nic dodávat ani po 40 letech. Odhaluje Chruščova jako čistého trockistu (všimněte si částí věnovaných charakteristice jeho osoby) - prohlašovat jedno, ale ve skutečnosti pracovat na pravý opak.

V roce 1964 byla situace Chruščova (generální tajemník UV KSSS) naprosto beznadějná. Popudil proti sobě všechny – od členů UV a generality do posledního zmordovaného kolchozníka. Protivníci ničím neriskovali. Bylo třeba pouze dát celé věci právoplatný vzhled, náležitě sepsat podle pravidel stranické agendy obžalobu a vyhlásit rozsudek.

A Obžaloba byla sepsána. To je takzvaná „Zpráva Poljanského“ - dokument, nemající v novější sovětské historii obdoby.

 

 

Zpráva (referát) Prezidia UV KSSS na říjnovém plenárním zasedání UV KSSS

Soudruzi! Prezidium UV KSSS považuje za nutné informovat členy UV KSSS, kandidáty v členy UV KSSS, členy Ústřední revizní komise o stavu, který vznikl v Prezidiu, v důsledku nesprávné činnosti soudruha Chruščova, abychom společně projednali tuto otázku a učinili kroky, potřebné k ozdravení a normalizace situace, která vznikla ve vedení naší strany.

Je známo, že během posledních let naše strana dosáhla určitých úspěchů v hospodářském a kulturním budování. Rozhodnutí XX. Sjezdu strany vzaly správný leninský kurz v oblastí vnitřní a zahraniční politiky. Náš národ, který pod vedením strany sleduje tomuto kurzu, obětavě pracuje na vítězství komunismu. Ale naše úspěchy mohly být výraznější, pokud by se v řízení vnitřní a zahraniční politiky nevyskytly vážné chyby.

Jádro věci je v následujícím. Během posledních let z viny soudruha Chruščova vznikla neřešitelná situace, v důsledku které bylo znemožněno normální fungování Prezidia UV. Soudruh Chruščov, který ve svých rukou soustředil neomezenou moc, projevil naprostou neschopnost, ale i nezájem tuto moc správně používat. Hrubě pošlapává leninské zásady a normy řízení strany a státu a ve skutečnosti je naprosto odmítá. Soudruh Chruščov, obzvlášť v poslední době, vyšel z kontroly UV KSSS a jeho Prezídia, a otevřeně se postavil proti názoru kolektivu strany a vlády. V poslední době svévolně samostatně rozhoduje o velkých a zásadních věcech, a jakoukoli rozumnou iniciativu, pokud není jeho vlastní, dusí a potlačuje. Usmyslel si, že sám je bez chyby, zpyšněl, a začal usilovat o roli velkého teoretika a praktika marxismu-leninismu. Vůči soudruhům se začal projevovat povýšeně, hrubě a nesnášenlivě.

Jedna z nejnebezpečnějších a nejzákeřnějších jeho „metod“ spočívá v tom, že nikomu z členů Prezídia nedovolí pracovat. A ti, kteří chtějí skutečně něco dělat, dostávají od něj přes prsty. Nepovolí ani služební cesty. Podle něho je to druh zahálky a nicnedělání. Touto cestou se snaží dosáhnout dvou cílů, za prve, vytvořit dojem, že se vše stojí jen na něm, že jenom on je opravdový pracovník a všichni ostatní jsou lenoši, za druhé, dává mu to možnost podle své zvůle šikanovat kádry. Současně ve velké míře používá volbu kádrů dle zásad jejich osobní oddanosti jemu a ne podle jejich pracovních a politických kvalit. Začal podporovat a prosazovat takové nepřípustné mravy, jako pochlebování, neomezené adorování své osoby a falšování reálných faktů. Na adresu těch, kdo se mu znelíbil, anebo si dovolil mu oponovat, začal častěji používat výhrůžky. A tyto vyhrůžky nejde přehlížet, když se vezme v potaz, jakou moc a jakou nespoutanou, a despotickou povahu ten člověk má. Přestal brát ohledy dokonce na základní normy slušnosti a chování, natolik se odporně rouhá, že někdy i „vadnou uši“. „Blbec, povaleč, lenoch, smrad, špinavá moucha, mokrá slepice, hovno, prdel“ – to jsou pouze slova, která z jeho rejstříku ještě jdou napsat. A nejvíce používaná nevydrží žádný papír a ani ústa odmítají pronést. A toto prská dokonce bez ohledu na přítomnost žen.

Není nutné dokazovat, že tak klesnout může jenom člověk, který ztratil veškeré kvality vedoucího pracovníka. Je třeba jen zdůraznit, že vedoucí, který nedá na názor kolektivu, musí nutně ztratit kontakt s masami a životem. To se stalo i soudruhovi Chruščovovi.

Právě proto řada akcí, které byly uskutečněny na jeho příkaz, vedly k vážným komplikacím, porodily velké nedostatky v rozvoji národního hospodářství, ve státní a stranické výstavbě, v provedení opatření, které měly vést ke zvýšení životní úrovně pracujících, v řešení jiných problém vnitřní a zahraniční politiky.

Soudruh Chruščov se snaží zavést osobní diktaturu, postavit sebe nad stranu, nad jejími řídícími orgány, nad celým státem. Jeho diktátorské snahy se do dnešní doby projevily dostatečně jasně. Je zřejmé, že strana má co do činění s člověkem, který na místo kultu osobnosti Stalina prosazuje svůj osobní kult.

 

Takové jsou, v  hrubých rysech okolnosti, které donutily Prezídium UV KSSS začít projednávat tuto otázku. Nyní přistoupíme k analýze konkrétních chyb soudruha Chruščova.

O vážných chybách vnitřní politiky

Základem všech naších výpočtů na urychlené vybudování materiálně –technické základny komunismu v termínech, stanovených Programem KSSS, jsou tempa růstu společenského produktu. Ukazatelé tohoto růstu jsou i v principu výpočtů na to, abychom předběhli USA ve výrobě nejdříve v hromadné průmyslové produkci a potom i na osobu. Jak se plní úkoly sedmiletky a Programy podle tohoto ukazatele?

Zde jsou podklady Institutu ekonomie Akademie věd SSSR:

 

Období, léta Průměrné roční tempa růstu

HDP v %

1950-1953                                         10,6

1953-1956                                         11,1

1956-1959                                         8,9

1959-1962                                         6,9

1962                                                   6,0

1963                                                   5,0

O čem tato tabulka svědčí? O tom, že do roku 1956 včetně, tempo růstu HDP se zvyšovalo a potom nastal spád. Jen v období roků 1956 – 1963 tempa růstu se snížily o 6.1%. Toto už není náhoda, je to tendence, která trvá už několik let. Výsledkem takové tendence je dvounásobné snížení růstu během osmi let. Toto je nebývalý jev v historii rozvoje naší ekonomiky. A nemůže nevyvolat znepokojení. Vždyť právě tempo růstu hrubého domácího produktu je jednou z největších přednosti socialistické ekonomiky před kapitalistickou. Tato výhoda nám spolehlivě a věrně sloužila během celé sovětské historie. A pokud jsme v době „velkého desetiletí“ začali ztrácet pozice v tempech růstu, je zřejmé, že důvodem budou hrubé chyby ve výpočtech a nekompetenci vedení hospodářské výstavby.

Vážné obavy vyvolává i taková nebezpečná tendence, jako postupné snížení tempa růstu produktivity práce. Tato dvě čísla mluví sama za sebe: v létech 1950 – 1955 průměrný roční růst produktivity práce v průmyslu dosahoval 7– 8 %. V letech současné sedmiletky se fakticky snížil na 5,6% a snižuje se dál.

Dokonce v otázkách technického pokroku – rozvoje a zavádění do naší výroby nejnovějších vymožeností vědy a techniky – se u nás zdaleka nedělá vše tak, jak by mělo. Jsme právem hrdí na úspěchy naší vědy, jsou opravdu velké. Ale není třeba zavírat oči před tím, že v řadě výrobních odvětví naše technická úroveň výrazně zaostává za úrovní rozvinutých kapitalistických zemí. A v řadě případů se toto zaostávání nezmenšuje, ale zvětšuje.

 

Jedním z důvodu tohoto stavu je neustále a nekompetentní vměšování soudruha Chruščova do řízení technické politiky. Před několika lety zuřivě vystupoval proti centralizaci a vertikále řízení orgánů technického pokroku. Dnes vše, co sám kdysi odmítal, zavádí jako nějaký pokrok. Je vytvořeno obrovské množství Státních technických výborů, které nemají práva a jsou odtržené od výroby, jejich plány zavádění nové techniky nejsou pro podniky povinné. Ve výsledku řešení nejdůležitějších technických problémů se výrazně zpomalilo, ještě více se objevilo paralelismu a dublování, uskutečnění jediné technické politiky se stálo prakticky nemožným.

Ještě více chyb, ale i velice závažných se objevilo ze svévole a přesněji rozmaru Chruščova v zemědělství. Vy víte, že všude prohlašuje, že jedině on rozumí zemědělství. Je známo, že také nikoho nepřipouští k otázkám zemědělství a o všem rozhoduje sám. Ale je třeba přímo říct, že situace na venkově je dnes velice neuspokojivá. V loňském roce v zemí vznikly vážné těžkosti dokonce i s chlebem. V souvislosti s tím Chruščov dokonce navrhoval zavést přídělový systém. A to 20 let po válce. Byli jsme nuceni vyčlenit 860 tun zlata na nákup obilí u kapitalistů. Kdyby zemědělství u nás skutečně vzkvétalo, jak by nás mohla jedna neúroda v průběhu „velkého desetiletí“ vykolejit, usadit zemí na hladový příděl, zbavit jí strategických zásob chleba, donutit Sovětský Svaz, který vždy obilí prodával, platit za něj zlatem? A to vše proto, že současný stav v kolchozech a sovchozech zdaleka neodpovídá tomu, jak nám prezentuje soudruh Chruščov.

Reálný obraz je takový, že podle sedmiletého plánu průměrné roční tempo růstu produkce zemědělské výroby v létech 1959 – 1963 mělo činit 8%. Ve skutečnosti v průběhu prvních čtyř let činily 1,7% a rok 1963 byl ukončen s minusovými ukazately. Objem hrubé produkce podle hodnoty byl nižší, než v roce 1958. Za 5 let vlastní náklady na výrobu zemědělské produkce bylo třeba snížit o 21%, a oni se fakticky zvýšily o 24%.

Vážné problémy s obilím a také s krmivem nás donutily poslat velké množství dobytka na jatka. Proto je dnes těžká situace v zásobování masem, máslem, vejci a jinými produkty. Podle všeho se v letošním roce, ve srovnání s rokem minulým, sníží zásobování masem a drůbeží přibližně o 1,9 mln. tun. Ve druhém pololetí prodej masa se sníží o 35%, než loni. Již dnes obchodování masem skoro všude probíhá s velkým prodlením a v řadě průmyslových center tyto produkty letos skoro vůbec nebyly.

Chruščov prosadil rozhodnutí, které omezilo množství dobytku v osobním vlastnictví a byly zmenšeny rozměry záhumenků. Ve výsledku: dobytek porazili, masa a mléka je méně a půda, která byla odříznutá od záhumenků, zarůstá plevelem. Ten, kdo dříve svoje produkty dodával kolchozu nebo individuálně prodával na trhu, dnes se ocitl v roli spotřebitele, což činí zásobování potravinami pracujících ve městech ještě komplikovanějším.

V oblasti zemědělství celá činnost soudruha Chruščova by mohla být charakterizována, jako krajně subjektivní s množstvím přehmatů a nechutí brát ohledy na reálný stav věcí, a zákony rozvoje zemědělství. Příkladů tomu je obrovské množství. Vzpomeňte si třeba na jedno z jeho početných prohlášení o tom, že ke konci sedmiletky výroba nejdůležitějších produktů zemědělství převýší současný úroveň USA. Ve skutečnosti k tomu máme hodně daleko.

 

Dovolte mi, abych přešel k otázce, jak se plní plán zlepšení životní úrovní pracujících. A i zde jsou velmi znepokojivé fakty.

Zde jsou výpočty Akademie věd SSSR, které mluví o tempech růstu národního důchodu během posledních 10 let:

Období, léta                                   Průměrný růst národního důchodu v %

1950-1953                                         11,0

1953-1956                                         12,0

1956-1959                                         8,9

1959-1962                                         6,9

1962                                                   6,0

1963                                                   4,0

Jak sami vidíte, za 5 let se tempo růstu k počátku letošního roku snížilo o 2/3. Snižování, jak vidíte, probíhalo neustále každý rok. Z toho vyplývá, že toto není jednotlivý jev, ale výsledek určitého působení, přesněji, - neuspokojivého řízení ekonomiky.

Příčina této situace spočívá v tom, že úkoly, stanovené sedmiletkou a Programem KSSS, které měly vést k růstu příjmů dělníků, družstevníků a úředníků, se plní špatně. Dle sedmiletého plánu se jejich reálné příjmy měly zvýšit přibližně o 40%. Ve skutečnosti se za pět let zvýšily v průměru jen o 20%.

Je třeba poznamenat, že do velikosti reálné mzdy dělníků a úředníků se vážně promítlo zvýšení cen na potraviny a zboží základní potřeby. Ceny na kolchozním trhu za zmíněné období se zvýšily o 17%, v družstevních obchodech, v roce 1963, také převyšovaly státní ceny o 13 procent. Byli jsme nuceni oddálit termíny takových akcí, jako mzdová úprava, která měla proběhnout v roce 1962, zvýšení minimální mzdy na 50-60 rublů, zrušení daní pro pracující s platem nižším než 70 rublů atd. To jsou nejdůležitější tendence a jevy v rozvoji naší ekonomiky, které mají vliv na zásadní a hlavní směry jejího vývoje během posledních deseti let. Snížení tempa růstu hrubého domácího produktu, národního důchodu, produktivity práce, neplnění mnohých jiných plánových úkolů, akcí sociálního charakteru svědčí o vážném nebezpečí, - naše země během řady let stále více zaostává, hůře využívá velké výhody, které nám v soutěži s kapitalismem dává socialistická organizace společnosti.

Soudruzi, chtěli bychom vás upozornit na to, že všechna tato selhání, která jsou velkou hrozbou pro úspěch naší hospodářské výstavby, se objevily a fungují právě během posledních let, po přestavbě našeho řízení. Během těchto posledních let kvůli nekonečným přestavbám, zavádění „nových“ systém řízení atd. průmysl, výstavba a zemědělství se značně dezorganizovaly. A soudruh Chruščov, přesto všechno, troubí o vynikající situací ve státě, o tom, že u nás je skoro ráj na zemí. To je demagogie.

Náš národ je zvyklý posuzovat vedení státu ne podle slov, ale podle činů. A jestli okamžitě vše nenapravíme, národ nám může říct: „ Jděte všichni k čertu, jestli neumíte řídit a vést hospodářství. Jestli něco slibujete a neplníte to, - pusťte na svoje místo jiné, kdo umí řídit a dodržuje slovo.“

A bude mít pravdu.

 

-pokračování-

 

Zdroj: ДОКЛАД ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС НА ОКТЯБРЬСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС.

překlad Taurus.

 

Diskusní téma: Dokument: Z dokladu prezídia UV KSSS na říjnovém zasedání KSSS roku 1964

Anti Aging Coating Gloominess Products

lg chip | 15.06.2018

Die away supplied to today, when there is a over-abundance of anti aging pellicle likely products like cholpe.gojimasker.nl/dokters-advies/lg-chip.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this font of youth. Some career gojimasker.nl/instructies/zonnecreme-factor-50.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical crack into maires.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/silicium-organique-vitasil-proprietes.html and writing-room on how hand out ages to bankroll b transpose them up and some are suppositional hype.

Dobry komentar

Maros | 23.01.2014

http://www.youtube.com/watch?v=7QClpr7qQ0o

Как бы уроды еврейские не изголялись в комментах,но русский язык насчитывает 2 млн лет,и надписи встречаются по всему миру от Северной Америки .Южной Америки,до Португалии.Этруски-русские построили Рим,Венеды-Венецию,Вену-это было одно из самых сильных племен,сибирские бревна под Венецией до сих пор не сгнили.Катары-часть русской Золотой Орды-наша слава.Тамплиеры-русы пытались построить финансовую систему против еврейской.Бороться дальше и победить.мы не были рабами никогда,впереди-слава!!!!!

Zdravim Slovanov

Re: Dobry komentar

Udo | 24.01.2014

Tu by som už naozaj bol v rozlišovaní skutočne možnej reality a hrubej fikcie opatrnejší Maroš.
Podobne, ako u Fomenka, Nosovského, Čudinova a mnohých ďalších. Odpracovávajú rôznu na kadečo napojenú algoritmiku.

Množstvo informačného šumu(dezinformácii) bude logicky narastať.., no pamätajte, že lož vždy skôr či neskôr bude rozpozaná.

Pravda časom(po príslušnom počte cyklov dominantných procesov danej vývojovej špirály) vždy vyjde na povrch. Na tom stojí svet. Navyše býva často ukrytá v tme pod lampou, ktorá je tak často smerovaná na osvetlenie vecí menej dôležitých..

"Krásy kríkov suchých sa vyzdvihovať snaží,
miesto pohľadu na púčky, listky, plody..
..krásu, čo všade vôkol nich sa veží."

Poznať základy minulosti je isto dôležité, no aby ste sa pre príliš mnoho ni(e)kým ponúkaných verzii nehádali na o hlúpostiach a nestratili tak budúcnosť..

Pekne po selsku rozlišovať a samozrejme nehovorím, že na niektorých s Vami spomínaných mýtov nemôže byť ani štipka pravdy..

Re: Re: Dobry komentar

Maros | 25.01.2014

Tu ti oponovat nebudem aj ked nerad :-). Toto uz vychadza od hrubeho ponizovania x rokov a tapani blbosti na nasu adresu.

Zdravim Slovanov

TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Miroslav | 23.01.2014


Určite si pozrite aspoň tieto, prípadne všetky videá od Юрий

Степанович Рыбников – dozviete sa veľmi cenné informácie.
http://www.youtube.com/watch?v=4GdGpzKA7dY

Юрий Степанович Рыбников без купюр Часть 1 + 2
http://www.youtube.com/watch?v=IjVa6D0xY3A
http://www.youtube.com/watch?v=1BwlHyTduPo

INFORMÁCIÍ O TOM KTO JE KTO, AKÝM SPÔSOBOM NÁS KLAME UŽ MÁME DOSTATOK.

Ako píše udo:
„Ak neprestanú, presnejšie nezmenia myslenie, pod-vedomé ciele svojej činnosti, príde ďalšia krutá vlna asi nevyhnutne“

... URČITE PRÍDE – „ČAS“ SA NAPLNIL

Použijem ich slová : Kazateľ
(EKU - Ekumenický preklad) Kaz 3, 1-22

1 Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: 2 je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať zasadené, 3 čas zabíjať a čas liečiť, čas rúcať a čas stavať, 4 čas plakať a čas smiať sa, čas žialiť a čas tancovať, 5 čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene, čas objímať a čas zanechať objímanie, 6 čas hľadať a čas strácať, čas uschovávať a čas odhadzovať, 7 čas trhať a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, 8 čas milovať a čas nenávidieť, čas vojny a čas mieru. 9 Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? 10 Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. 11 Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj večnosť im dal do mysle, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. 12 Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. 13 Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. 14 Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá naveky. Nemožno k tomu nič pridať ani z toho nemožno ubrať, Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. 15 Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo.

16 ĎALEJ SOM VIDEL POD SLNKOM: KDE MÁ BYŤ PRÁVO, TAM JE SVOJVÔĽA; KDE MÁ BYŤ SPRAVODLIVOSŤ, TAM JE BEZPRÁVIE.

17 POMYSLEL SOM SI: SPRAVODLIVÉHO AJ SVOJVOĽNÉHO BUDE SÚDIŤ BOH. URČIL ČAS NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ A NA KAŽDÝ SKUTOK.

18 Pomyslel som si: Je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. 19 Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký: ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý, jeden dych je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. 20 Všetko ide na jedno miesto, všetko vzišlo z prachu a všetko sa do prachu vracia. 21 Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme? 22 Videl som, že niet nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď kto mu umožní, aby videl, čo bude po ňom?

Re: TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Pe-tri | 23.01.2014

Už ke konci 19.století se tito služebníci pro GPP stali zbytečnými a řešili co s nimi (transformace z mafie do národa). Jak to tak vypadá, stále jsou však drženi u vesla a mimo zákona času, mnoho dalších faktorů hovořících pro opodstatněnost predikce v tom smyslu, že brzy opustí světové jeviště, respektive ztransformují své dějinné účinkování, osobně nevidím. Ani u nich samotných (prozření, které jim přinesl už Ježíš), ani u GPP. Spíše se mi zdá, že i nadále budou n(ě)komu sloužit jako beranidlo k prosazování strategie společenské destabilizace a z ní pramenící nezbytnosti kontrolovaného silového řešení se známým, OWO vyústěním.
Nebo vidíte nějaké okolnosti, které by dohlednému načasování změny byly nakloněny ?

Re: Re: TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Pe-tri | 24.01.2014

Tím jsem chtěl jen říct, že není na co čekat. Život je třeba žít/kočírovat v podmínkách, které panují a nečekat na žádné VM zásahy.

Re: Re: TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Miroslav | 24.01.2014


Pe-tri... Šialenci napĺňajú svoj biblický projekt:

Zjavenie Jána:

Potom som počul mohutný hlas z chrámu hovoriť siedmim anjelom:
1 Choďte a vylejte na zem sedem čiaš hnevu Božieho!
2 A odišiel prvý, vylial svoju čašu na zem a zlé, odporné vredy vyhodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu.

3 DRUHÝ VYLIAL SVOJU ČAŠU NA MORE, PREMENILO SA NA KRV AKO Z NEJAKEJ MŔTVOLY, A ZAHYNULO VŠETKO, ČO ŽILO V MORI.

4 Tretí vylial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a premenili sa na krv.
5 Nato som počul volať anjela vôd:
SPRAVODLIVÝ SI, KTORÝ SI A KTORÝ SI BOL, SVÄTÝ, ŽE SI TAK ROZSÚDIL;

MEXICKÝ ZÁLIV ROPNÁ HAVÁRIA
FUKUŠIMA HAVÁRIA JADROVEJ ELEKTRÁRNE

Re: Re: Re: TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Pe-tri | 24.01.2014

Již mnohokráte zde bylo zmíněno, že bible je skutečně náročná četba. Asi se shodneme v tom, že Janovo zjevení je výjimečná část. Otázka přesto zůstává stejná ? Nakolik to jsou slova od Boha a nakolik od ni(e)koho jiného ? Po ovoci poznáte je. Vztahovačnost a sebestřednost má mnoho podob. Z čeho usuzujete, že Janem popisované události se týkají dnešní doby a celého lidstva ? Znáte rčení o přání, které je otcem myšlenky ? Jak funguje tento mechanismu ? Qui bono šířit strach ?

Re: Re: Re: Re: TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Miroslav | 24.01.2014

... slová sú od NiKOHO a jeho BOHA...

Ktorý BOH si želá zničenie života celej planéty ?

SPRAVODLIVÝ SI, KTORÝ SI A KTORÝ SI BOL, SVÄTÝ, ŽE SI TAK ROZSÚDIL;

,,z čeho usuzujete, že Janem popisované události se týkají dnešní doby a celého lidstva ?"

Usudzujem podľa technolĺogie čipovania, ktorá je práva teraz už aplikovaná na vybraných Baranoch - celebritách.

Následok vnesenia čipiu do orgamizmu budú rôzne choroby.

A odišiel prvý, vylial svoju čašu na zem a zlé, odporné vredy vyhodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu.

Nešírim strach, opisujem fakty.
Pokiaľ si dáte kúsok námahy vyhľadať následky mnou zmienených havárii na ekosystém planéty, môžete sám zhodnotiť či opisované udalosti v Zjavení, rozsahom a závažnosťou zodpovedajú realite - vážnosti globálnej katastrofy.

Vyššie napísané platí i pre čipovanie.

Re: Re: Re: Re: Re: TO ČO PRED NAMI SKRÝVALI – METÓDY MANIPULÁCIE NA ÚROVNI PODVEDOMIA

Pe-tri | 25.01.2014

Nu, pokud jste tedy přesvědčen, že se na naší pomyslné řece blíží jez, co Vám/nám brání kormidlovat svoji loďku tak, abychom projeli šlajsnou (bezpečně) ?
P.s. pokud by to byly Niagáry, potom by to byl záměr VM a pak by s tím ani 2.příchod Ježíše nic neudělal. Další Atlantída. A v takovouto perspektivu myslím ani Vy nevěříte.

dôKladnosť a doKladnosť

udo | 23.01.2014

Treba mať však na pamäti aj to, že naše národy vždy toho aj kvôli strategickej geopolitickej polohe veľa vydržali. Keď sa však ľady pohli, prakticky vždy išlo cunami, prílivová vlna, čo zmietla všetko. Po 1000 a viac liet. Hoc aj od povstaní a "občianskych" vojen v 11.-12.stor, cez "tatArov", koketovanie s islamom po rozklade cirkvi, stavovske povstania, meruôsmy rok a ´44..

Ako prvé išlo prirodzene s cieľom identifikácie "Who is who?" odstránenie tzv."židov", t.j. tých čo furt úrokom, otrokárčením, narkotikami a aDeológiami umelo živili oheň nenávisti v populácii. Liali do neho olej. Samozrejme nielen oni, no aj odrodilé jelitá a zahraničné "samo"invázie rovnakého fasciKonCeptu.

Ak neprestanú, presnejšie nezmenia myslenie, pod-vedomé ciele svojej činnosti, príde ďalšia krutá vlna asi nevyhnutne. V tomto zmysle majú odrezané klobásy svoj osud vo svojich rukách. Niet dnes v dobe netu viac výhovoriek. Niet fénixa. Ak teraz zhorí, tak už nadobro. Mali by sa spamätať, bo viac niet cesty späť..

Kto v upíroch zakorenil ten strach z ľudí?
Čo sa azda nemôže upír Človekom stať?
..v hĺbke zvyšku "duše" predsa každý z nich po tom musí túžiť, či?
Tiež sa predsa nenarodili zlí, i keď ich potom Pani zasvätili krvilačnému Jhvh..Stačí si to však uvedomiť a je po krvavom krste.
To však bratia naši zblúdili, svetlonoši, čo i kahanec svoj pre-dali, spraviť musia samy..

Re: dôKladnosť a doKladnosť

udo | 23.01.2014

..hmm..pardon..zasa mi ta odpoveď popolvárovi skočila hore :)

Výborně

Lin | 23.01.2014

Děkuju za překlad dokumentu, o kterém jsem neměla ani ponětí. Tak... r.1964 byl "konec" Chruščova u moci a nastoupil Brežněv a ten tam "vydržel" nezvykle dlouho. Říkám si, jak se to mohlo stát...
A ke slovům, které již vyzvedl Popolvár, přidávám další:
"Během těchto posledních let kvůli nekonečným přestavbám, zavádění „nových“ systémů řízení atd. průmysl, výstavba a zemědělství se značně dezorganizovaly. A soudruh Chruščov, přesto všechno, troubí o vynikající situací ve státě, o tom, že u nás je skoro ráj na zemí. To je demagogie."
Co mi to jen připomíná... české "máme se lépe a lépe"?

kľúčové...

popolvár | 23.01.2014

"Náš národ je zvyklý posuzovat vedení státu ne podle slov, ale podle činů. A jestli okamžitě vše nenapravíme, národ nám může říct: „ Jděte všichni k čertu, jestli neumíte řídit a vést hospodářství. Jestli něco slibujete a neplníte to, - pusťte na svoje místo jiné, kdo umí řídit a dodržuje slovo.“
Tot o je kľúčové, akurát by som to zmenil to: je zvyklý na bol zvyklý... teraz sa ľahostajne nechá ojebabravať...

Re: kľúčové...

Hox | 23.01.2014

souhlas, klíčový okamžik. Stalinská epocha vychovala několik generací lidí s kvalitativně odlišnou morálkou a pohledem na svět, to byla realita, ne nějaké proklamace propagandy. I proto museli čekat 40+ let na likvidaci SSSR, až tyto generace odejdou z aktivního společenského života.

Před pár dny se stala v souvislosti s tímto jedna výrazná událost, věnuje se tomu i Pjakin v poslední analýze z 21.1. (mimochodem - velmi doporučuju si udělat čas). Jde o to, že na gajdarovském fóru v Moskvě (liberálové a neoliberálové), kde vystupovala liberální j"elita" ruska, například i Medvěděv, byl jako host nějaké velké zvíře západního establishmentu, jméno mi vypadlo, nějaký profesor kolumbijské univerzity v USA, který tam vystupoval a řekl doslova: "... Rusko má nyní všechny předpoklady uskutečnit hospodářský skok kupředu PODOBNÝ TOMU, KTERÝ BYL REALIZOVÁN VE STALINSKÉ EPOŠE.."

čili na fórum ruských liberastů přijede jejich zahraniční idol, a v úvodní řeči zmíní Stalina..

Re: Re: kľúčové...

mnm | 23.01.2014

myslim ze to bol Jeffrey Sachs
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs

Re: Re: kľúčové...

taurus | 23.01.2014

Ještě doplnim.
Stalinská epocha vychovala také národ vítězů.
Proto i na tuto skutečnost stranická věrchuška musela brát ohled. Těžko se bude voják, který prošel nejkrutější válkou a tisíce krát riskoval život, bát nějakého okopaného byrokrata. A k těm bývalým vojákům se počítala skoro celá dospělá mužská populace. Ženy také nebyly žádné ušlápnuté chudinky. Na stranických schůzích to vypadalo velmi otevřeně a nepříjemné věci se říkali do oči. Až Chruščev začal a potom i Brežněv prodloužil a zakořenil ve společenských vztazích elementy pomlouvání, kastování a patolizalství.

Přidat nový příspěvek