Základná otázka psychológie ako vedy

Základná otázka psychológie ako vedy

31.3.2017

z knihy Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

 

7.1. Základná otázka psychológie ako vedy

Boh je Tvorcom, a je aj Všedržiteľom, realizujúcim hierarchicky najvyššie všeobjímajúce riadenie v Živote. A každá duša prichádza na tento Svet z Jeho vôle, neprichádza bezdôvodne, ani bezcieľne: t.j. jej existencia nie je nezmyselná. No človek sa na tomto Svete neobjavuje v celkovej plnosti preň dostupnej osobnej dokonalosti, ale ako novorodený neznajko1, ktorého budúcnosť je mnohovariantná, ktorý je v priebehu prvých pár rokov takmer úplne závislý od vonkajšej starostlivosti o jeho osobu, predovšetkým od jeho rodičov a najbližších príbuzných, a tiež od celkových okolností spoločenského života vcelku.

Jednako, novorodenec-neznajko predsa len nie je celkom «čistým listom papiera», na ktorý možno napísať všetko, hocičo z neho vystrihnúť, upraviť ho podľa takých šablón, ktoré budú niekomu mravne vyhovovať alebo ktoré sú pre spoločnosť tradičné. I keď všetko čo sme menovali, tak skutočne aj existuje v kultúre davo-„elitárnej“ spoločnosti, v zreteľnej či menej zreteľnej forme. No v živote všetkých a každého sa vyskytujú aj iné dve okolnosti, nie tak očividné, ako tie vyššie menované:

 • PRVÁ. Novorodenec je nielen nositeľom programov rozvoja biomasy tvoriacej jeho telo, zapísaných v hmotných génoch chromozómov, ktoré zdedil od predkov... Okrem toho je aj prijímateľom duchovného dedičstva, t.j. všetkej informácie a algoritmiky zaznamenanej v jeho rodových egregoroch i egregoroch hierarchicky nadradených v rozšírenej štruktúre vzájomnej vloženosti: egregoroch jeho národa, spoločnosti v hraniciach štátu; egregoroch v hraniciach regionálnej civilizácie; egregoroch ľudstva; i egregoroch celej biosfére Zeme. A v medziach rozšírenia štruktúry vzájomnej vloženosti egregorov, je človek dedičom aj všetkej informácie známej pre Vesmír, zaznamenanej v jeho hmotných i poľových štruktúrach. Rozdiel medzi ľuďmi je predovšetkým v tom, komu z nich a čo konkrétne je z duchovného dedičstva ľudstva dostupné viacej, a čo menej. Všetko je to však zaznamenané v egregoroch, a hoci to aj nie je automaticky pripravené k použitiu, ako napríklad vrodené reflexy a inštinkty, no môže to byť človekom pochopené a využité v Živote, podľa jeho vôle. A mnohé z tohto — následkom pripojenia jeho nevedomých úrovní psychiky na príslušné egregory — ovplyvňuje jeho život a život okolitého Sveta mimo jeho vedomie a vôľu jak z príčin, ktoré sú podmienené ním samým, tak aj z príčin podmienených vonkajšími okolnosťami2.

 • DRUHÁ. Existencia sveta prebieha v hraniciach Predurčenia Božieho, a v tomto Predurčení existuje zložka, ktorá sa oddávna nazýva «osud». Vo všeobecnosti je to mnohovariantná matrica možných stavov a prechodov z jedného stavu do druhého, v súlade s ktorou človek prechádza po ceste svojho života jedinečným spôsobom, činiac mravne podmienené rozhodnutia v určitých momentoch života, ktoré sa v jeho osude podobajú prechodom cez železničné výhybky z jednej koľaje na druhú. Boh, ktorý predurčuje osud človeka, nekladie naňho nič, čo by presahovalo jeho možnosti, a nezostáva ani ľahostajným k životu každého. A On priamo a účelovo vplýva na život každého človeka, dokonca aj keď ten, dospejúc, nevidí tento priamy Boží vplyv, alebo ho vníma ale nechápe ako vplyv Zhora.

Pritom, ako možno pochopiť zo Života, cieľom súčasnej etapy dejín globálnej civilizácie nie je prechod k nejakej «6-tej» či «7-mej rase» alebo zrodenie superčloveka, sprvoti aspoň v jednom exemplári. Cieľom je kultivovanie samotnými ľuďmi na základe ich slobodnej voľby inej prevládajúcej kultúry (mravne pravdovernej), v ktorej sa uskutoční premena globálnej davo-„elitárnej“ civilizácie na Božie Kráľovstvo na Zemi, v ktorom bude pre začiatok osvojený genetický potenciál rozvoja organizmu súčasného (všetkým nám známeho) človeka a ľudstva vcelku. Preto skôr, než bude osvojený, nie je dôvod pre vznik akejkoľvek inej «nadanejšej» rasy.

Boh, hoci dal človeku slobodu voľby vlastných mravných kritérií, a nevkráda sa do jeho psychiky, aby prekrúcal alebo potláčal jeho vôľu Svojou mocou, napriek tomu z Božej vôle, z Božieho Predurčenia existencie Vesmíru sa človek dostať nemôže za žiadnych vonkajších okolností, pri žiadnych svojich osobných úspechoch a mravných snahách. Božia Všedržiteľnosť je vo všetkých prípadoch absolútna, no realizuje sa bez agresívnych počinov z Jeho strany vo vzťahu k psychike kohokoľvek bez rozdielu3. Ale aby sme pochopili ako to funguje, je potrebné uvidieť a uvedomiť si ako sa novorodený neznajko, ktorý prišiel na tento Svet, stáva nositeľom nejakého jemu vlastného zmyslu života, t.j. subjektívne ním osvojenej objektívnej informácie (vlastnej všetkému Životu).

Rozdiel medzi novonarodeným neznajkom a dospelým človekom sa určuje, predovšetkým, tým, čo leží v základe informačného zabezpečenia správania každého z nich. A informačné zabezpečenie správania jedinca sa stupňovito mení v priebehu celého jeho prechodu od útleho veku až po dospelosť nielen objemom informácie, ktorú subjekt nesie, ale aj pôvodom, funkčným predurčením, usporiadaním (vrátane hierarchického významu) rôznych informačných modulov.

Skutočne:

 • Prakticky celé informačné zabezpečenie novorodeného4 neznajka tvoria vrodené nepodmienené reflexy a inštinkty.

 • Neskôr, podľa miery rozvoja, dieťa si začína osvojovať tie algoritmy správania, ktoré sa sformovali k tomu času v kultúre spoločnosti. A v niektorých situáciách disponujú tieto algoritmy vyššou prioritou, než inštinktívno-reflexné algoritmy, ktoré sú potláčané normami kultúry: dieťa nezačne cikať a kakať hneď pri prvom nutkaní; dokáže vyčkať až prídu domov, namiesto aby si žiadalo kúpenú čokoládku «hneď teraz» v hromadnej doprave, a tam ju zjedlo namieste, pomažúc ňou seba i všetko naokolo; a keď sa chce pošpárať v nose, odíde stranou a pod.

 • Ešte neskôr sa jedinec rozvinie natoľko, že začína skúšať svoju tvorivosť. Na základe vlastného vnímania informácií a algoritmov správania si vytvára nové algoritmy vedomého cieleného vplyvu na druhých ľudí a na okolitý Svet vcelku. Pritom sa prebúdza a rozvíja cieľavedomá vôľa, ktorá umožňuje držať na uzde nielen nutkanie inštinktov, ale aj odmietnuť niektoré kultúrne požiadavky a normy, ktoré dodržujú dospelí, nahradiac ich normami správania vypracovanými vlastným chápaním (takto sa v každej spoločnosti formuje subkultúra «rebélie» u tínedžerov a mládeže vo vzťahu k dospelým).

 • Ďalej je schopný si všimnúť a pochopiť, že on sám nemôže svojou vlastnou osobou nahradiť celé ľudstvo, že jeho zmysly a chápanie sú ohraničené a Život nekonečný, a mnohé sa deje mimo jeho vnímania a chápania, pričom to vplýva na neho samého a okolnosti navôkol. A to ho privádza k nutnosti vyriešiť problém: ako, napriek svojej ohraničenosti, trvale zotrvávať v súlade s Neohraničenosťou — Životom? V rámci snahy dať si odpoveď na tieto otázky prebieha nové prehodnotenie noriem tradičnej kultúry starších pokolení aj subkultúry tínedžerov a mládeže toho pokolenia, ku ktorému patrí daný človek. A v tomto procese druhotného prehodnotenia sa rodí «tradičná kultúra» novej dospelej generácie, s ktorou prídu do styku ďalšie generácie (pokolenie jeho detí a vnukov) ako s objektívnou danosťou.

 

Avšak nie všetci v davo-„elitárnej“ spoločnosti zvládajú v svojom osobnom psychickom rozvoji prejsť všetky štyri vymenované etapy do nástupu fyzickej dospelosti či aspoň v priebehu ich dlhého alebo krátkeho života, pretože skazená kultúra davo-„elitarizmu“ prekrucuje a zadržiava osobnostný rozvoj. Rozdiel medzi takýmito fyzicky dospelými (neprirodzene zastavenými a uviaznutými v psychickom rozvoji) a deťmi, prirodzene sa nachádzajúcimi v rôznych etapách dospievania, je predovšetkým v tom, že u fyzicky dospelých jedincov, ktorí sa zastavili vo svojej psychickej nezrelosti na niektorej z etáp, všetko to, čo charakterizuje neskoršie etapy osobnostného rozvoja, sa v menšej či väčšej miere tak či tak v psychike nachádza, je to ale podriadené tomu, čo charakterizuje správanie dospievajúceho človeka v rannejších štádiách psychického rozvoja osobnosti; avšak u detí pri normálnom rozvoji v ich algoritmike psychiky chýba to, čo v ich veku nemôže byť podporené dosiahnutou úrovňou rozvoja telesných a biopoľových štruktúr organizmu.

Následkom toho sa v davo-„elitárnej“ spoločnosti vyvíja štatistika prerozdelenia fyzicky dospelých subjektov podľa etáp psychického rozvoja osobnosti, na ktorých sa zastavil alebo uviazol každý z nich, t.j. štatistika prerozdelenia podľa typov režimu psychiky:

 • existujú fyzicky dospelí jedinci, ktorých správanie je podriadené z väčšej časti uspokojovaniu inštinktívnych nutkaní, a všetko ostatné — fyzická sila, rozum, intuícia, úspechy vedy a techniky, magické zručnosti a pod. — slúži na obsluhu inštinktov, ktoré majú v ich správaní najvyššiu prioritu. Jedná sa o zvierací režim psychiky.

 • existujú fyzicky dospelí jedinci, v správaní ktorých sú inštinktívne nutkania držané na uzde normami tradičnej kultúry, hranice ktorých však sami nie sú schopní prekonať pre absenciu vôle alebo nerozum dokonca aj v prípadoch, keď tradičná kultúra je v koncoch, následkom čoho nemôžu byť jej prostriedkami riešené problémy, ktoré stavia pred človeka a spoločnosť Život. V podstate sa správanie takéhoto fyzicky dospelého jedinca ničím neodlišuje od správania raz a navždy naprogramovaného robota. Jedná sa o režim psychiky zombi-biorobot.

 • existujú fyzicky dospelí jedinci, ktorí sú schopní držať na uzde inštinktívne nutkania aj prestúpiť normy tradičnej kultúry, avšak vôbec ich nezaujíma skutočnosť, čo všetko vnášajú do Života svojimi svojvoľnými činmi, všetko-si-dovoľovaním, či sú ich skutky v súlade s Božím Zámerom alebo konajú v hraniciach Božieho dopustenia, hoc aj len čiastočne. Jedná sa o démonický režim psychiky.

 • existujú ľudia rôzneho veku (od prebudenia uvedomovania si seba samého v rannom detstve, až do hlbokej staroby), ktorí vnímajú, vedia a chápu, že každá činnosť človeka musí spočívať v duchu realizácie Božieho Zámeru, a preto sa vedome snažia pochopiť a premyslene realizovať (v nezlomnom úsilí5) svoj diel v tomto Zámere. Jedná sa o Ľudský režim psychiky6.

 

Okrem toho, nie všetci fyzicky dospelí jedinci nehybne viaznu na tom či onom štádiu osobného psychického rozvoja, dosiahnutého k začiatku puberty: jedni, hoc aj pomaly, no pokračujú v nevratnom pohybe smerom k Ľudskému režimu psychiky. Druhí, zostávajúc nevšímavými alebo strácajúc sebaovládanie pod vplyvom okolností a vlastnej psychickej nestability — spôsobenou jak «Ja-centrickým» pohľadom na svet, tak aj vnútorne konfliktnou mnohovariantnosťou mravných kritérií a ich hierarchie7 alebo nemravnosťou — kolíšu sa po celom rozsahu typov psychiky a ich modifikácií. Časť z nich sa pri tom kolísaní predsa len posúva k nevratne Ľudskému režimu psychiky. Druhá časť len prebehuje z extrému do extrému, dokonca nejedenkrát za deň, neschopná v sebe uvidieť ani človeku-podobné zviera, ani záblesk Ľudskosti, postupne vyčerpávajúc im dostupné možnosti viesť svoju existenciu, prekrúcajúc zmysel ľudského života v medziach Božieho dopustenia.

No nakoľko tieto rozdielnosti nerozpoznávajú, tak si ani nemôžu premyslene zvoliť najlepší variant svojho osudu (otvorený každému):

Stať sa Človekom — nositeľom Ľudského režimu psychiky — a vždy svoju psychiku udržiavať v Ľudskom režime, pod vplyvom akýchkoľvek životných okolností, s akými nás spojí Boh.

Všetku informáciu, ktorá sa dostáva do psychiky človeka v súvislosti s nami skúmanou problematikou obehu informácie v ľudskej psychike v procese osobného rozvoja a tvorby budúcich zámerov a línie správania, možno rozdeliť na tri kategórie:

 • ­«prvotná» — tá informácia, s ktorou sa človek nikdy predtým v živote nestretol.

 • «operatívna» — tá informácia, ktorá je nevyhnutná na formovanie a realizáciu jeho zámerov a pre úspešnú priebežnú spoluprácu s prostredím (a keďže správanie človeka, s výnimkou situácií, v ktorých je vedený zvonka, sa buduje na porovnávaní informácie, ktorú mu prinášajú jeho zmysly, a informácie, ktorá sa už v jeho psychike nachádza, tak «operatívna» informácia môže byť ešte rozdelená na dve podskupiny — «zmyslovú» a «pamäťovú», bez rozdelenia «pamäťovej» informácie na vedomú a nevedomú časť);

 • «odvetná» — tá informácia, ktorá prichádza z prúdu udalostí Života ako odpoveď na činnosť človeka (vrátane jeho nečinnosti, čo je osobitý druh «činnosti všeobecne») a pre človeka je nevyhnutná v jeho osobnom rozvoji na potvrdenie alebo vyvrátenie životnej adekvátnosti a objektívnej oprávnenosti niektorých jeho minulých a súčasných zámerov a skutkov.

 

Pritom treba chápať, že ponúknuté odstupňovanie informácie má zmysel iba v súvislosti so skúmanou problematikou. Tým viac to, čo predstavuje «prvotnú» informáciu pre jedného človeka, pre druhého takouto nie je; a to, čo sa jednému ukazuje ako «operatívna» informácia, môže byť pre druhého «odvetnou» alebo «prvotnou» informáciou. Okrem toho, priebeh života každého človeka je taký, že jedna a tá istá informácia (v závislosti od jej obsahu a životných okolností) vo vzťahu práve k jeho psychike sa môže vzťahovať na viac, než jednu z menovaných kategórií.

A celkovo proces osobného psychického rozvoja, počas celého života jednotlivca, do seba zahrňuje dve zložky:

 • po prvé, hromadenie subjektom rôznorodej informácie, a jej zaradenie do aktuálnej algoritmiky tvorby vlastného správania. Túto informáciu sme vyššie konvenčne nazvali «prvotnou».

 • po druhé, vytváranie algoritmiky psychiky8 vlastnej osobnosti behom procesu triedenia «prvotnej» a «odvetnej» informácie, prechádzajúcej dráhami rôznych spätných väzieb v správaní, vytvorenom na základe porovnávania dvoch prúdov «operatívnej» informácie: «zmyslovej» a «pamäťovej» (všetka «pamäťová» informácia prišla kedysi do psychiky ako «prvotná» informácia).

 

V tomto dvojakom procese sa formuje aj videnie sveta, aj chápanie sveta, aj mravnosť človeka9.

 

Z pohľadu dostatočne všeobecnej teórie riadenia sa v správaní systému v prostredí odzrkadľujú priame väzby tohto systému na dané prostredie. A v spätných väzbách tohto systému sa odzrkadľuje odpoveď (reakcia) okolitého prostredia na činnosť daného systému v ňom, t.j. odpoveď prostredia na informáciu, vyjadrenú v správaní systému — v jej priamych väzbách s prostredím; inými slovami, v systéme riadenia je prostredie prezentované ako informácia, prichádzajúca cez spätné väzby. Keďže v Živote je informácia objektívna, a priame i spätné väzby súhrnne tvoria uzavretý obvod kolobehu informácií, tak rozdiel medzi «prvotnou» a «odvetnou» informáciou je relatívny, a samotné definície majú zmysel len vo vzťahu k obehu informácií cez uzavretý obvod priamych a spätných väzieb.

Tu ešte pripomenieme, že pod «negatívnymi» a «pozitívnymi» spätnými väzbami sa nemyslia «dobré» a «zlé» spätné väzby, ale čosi ako «znamienko» postoja voči informácií, ktorá prichádza cez spätné väzby, pridelené väzbám v systéme riadenia; a toto «znamienko» sa môže meniť na opačné pri zmene algoritmiky riadenia v systéme.

Spätná väzba je negatívna, ak sa pri odklonení systému od režimu fungovania (určeného pre tento systém) na základe informácie prichádzajúcej cez túto spätnú väzbu — vytvára riadiaca činnosť, zameraná na návrat systému nazad od určenému režimu. (treba ubrať*)

Spätná väzba je pozitívna, ak sa pri odklonení systému od režimu fungovania (určeného pre tento systém) na základe informácie prichádzajúcej cez túto spätnú väzbu — vytvára riadiaca činnosť, zameraná na posun systému ešte ďalej od pôvodne určeného režimu. (treba pridať*)

Pri procesoch vzájomného pôsobenia niekoľkých systémov, ktoré sú navzájom prepojené kanálmi informačnej výmeny, jedna a tá istá väzba pri skúmaní z pozície jedného systému je priama, a pri skúmaní z pozície jej párového systému je zasa spätná (a rovnako spätná väzba prvého systému sa stane priamou vo vzťahu k párovej).

Pod hĺbkou spätnej väzby sa rozumie mohutnosť riadiaceho vplyvu, spôsobeného nejakou štandardnou odchýlkou systému od ideálneho režimu.

Všetko čo sme vymenovali má ten najbezprostrednejší vzťah k procesu osobného psychického rozvoja na ceste od útleho veku cez dospelosť až k starobe. A bolo to potrebné spomenúť preto, lebo tradičné školy psychológie Východu i Západu v prípadoch, keď je potrebné priamo ukázať účasť Všedržiteľa v procese osobnostného formovania každého človeka, tak väčšinou túto tému obídu stranou, akoby k tomu nebolo čo povedať.

Napriek tomu existuje jedna otázka, ktorú by bolo možné nazvať základnou otázkou psychológie ako vedy:

Je človek sebestačný v schopnosti výberu informácie z prúdu udalostí Života, a predovšetkým «prvotnej» informácie, alebo nie?10

Výber jednej z dvoch odpovedí na túto otázku je v podstate výberom jednej z dvoch teórií, ktoré opisujú formovanie psychiky a psychickú činnosť človeka.

A je to tak, pretože všetka subjektívna psychická činnosť sa začína až potom, ako sa «prvotná» informácia stane majetkom psychiky subjektu; ak informácia chýba, tak psychika je prázdna: niet osobnosti, niet človeka.

To, že je to skutočne tak, potvrdzujú fakty narodení slepo-hlucho-nemých detí, ktorých osobnostný rozvoj spoločnosť nedokázala zabezpečiť do prvej polovice 20. storočia, kým neboli vypracované špeciálne pedagogické metódy. Do tej doby boli takéto deti odsúdené byť bremenom pre svojich blízkych, a až do smrti viedli existenciu blízku rastlinám, pretože u človeka so zdravou sadou zmyslových orgánov približne 95 % informácie, zabezpečujúcej jeho životaschopnosť, prúdi do jeho psychiky cez zrakový kanál, a zo zvyšných 5 % informácie prúdi väčšina cez sluchový. No práve tieto kanály u nich nefungujú.

Je to extrémny prípad, keď je duša takmer úplne izolovaná od vonkajšieho Sveta v tele11. Avšak aj pri iných variantoch, vylučujúcich vstup «prvotnej» informácie do psychiky novorodenca, bude výsledok podobný ako pri vrodenej alebo v rannom detstve nadobudnutej slepo-hlucho-nemosti.

 

Takže každá z dvoch variantov odpovedí na vyššie položenú otázku plodí aj dva navzájom sa vylučujúce názory o možnostiach človeka v tomto Svete:

 • Ak vstup informácie (vrátane «prvotnej») do psychiky subjektu je úplne podmienený len samotnou psychikou a zdravím organizmu, tak subjekt má objektívne možnosť kráčať v Živote kam chce a ako len chce.

 • Ale ak je vstup informácie, a predovšetkým «prvotnej», podmienený nielen psychikou a zdravým organizmu, ale aj objektívnymi procesmi, na ktoré subjekt nemá dosah, vrátane priameho prerozdelenia informácie Bohom Všedržiteľom, tak:

 • existujú oblasti, do ktorých jednému subjektu bude dovolené kráčať v jeho osobnostnom rozvoji, tým že mu bude poskytnutá príslušná informácia;

 • a druhý subjekt, napriek všetkej jeho horlivosti, nedokáže vojsť do rovnakej oblasti, nakoľko nemá potrebné informačné zabezpečenie; nedokáže do nej vkročiť minimálne dovtedy, kým vo výsledku výlučne svojej psychickej činnosti nezmení v sebe niečo, po čom mu zvonku bude umožnený dostup k príslušnému informačnému zabezpečeniu cesty a činnosti.

A tento druh rozdielov v možnostiach subjektov ohľadom získania prístupu k určitej informácii je objektívny, hoci v mnohom podmienený subjektivizmom každého, t.j. jeho premysleným postojom k formovaniu vlastnej osobnosti a jeho vzťahu k spoločnosti a Životu celkovo.

 

No až na ojedinelé výnimky, všetky verejné («exoterické») psychologické školy Východu a Západu túto otázku a závery, sprevádzajúce každú z odpovedí na ňu — nevidia. A v zamlčaní väčšinou vychádzajú z toho, že človek je sebestačný v schopnosti výberu informácie z prúdu udalostí Života.

A tento postoj sa odráža vo väčšine psychologických teórií buď otvorene, alebo v zamlčaní, napriek tomu, že:

Riadenie ako také (t.j. charakterizované podstatou procesu, nazvaného týmto termínom) predstavuje spojenie adresnéhoobežníkového (neadresného) šírenia informácie v riadenom systéme, ktoré spôsobuje vopred predvídateľné následky (jak samotné výsledky, tak aj sprievodné efekty).

Toto všeobecné pravidlo dostatočne všeobecnej teórie riadenia zároveň privádza k myšlienke, že adresné šírenie «prvotnej» a «odvetnej» informácie s Bohu vopred známymi následkami, ktoré plne zodpovedajú cieľom Jeho Zámeru, je jednou zo zložiek Jeho Všedržiteľnosti. A preto:

Človek nie je sebestačný v otázke výberu rôznorodej informácie z prúdu udalostí v Živote, a predovšetkým v otázke výberu «prvotnej» informácie, ktorej zloženie je «stavebným materiálom» pre jeho videnie a chápanie sveta, ležiace v základoch pre vypracovanie ním vlastných plánov, spôsobov ich realizácie a správania sa v Živote. Inými slovami, svoju psychiku si v súčinnosti s okolnosťami Života buduje človek sám, avšak kto, ako a v duchu akej Vyššej účelovosti mu dodáva «stavebný materiál» na jej budovanie — nad tým sa väčšina ľudí nezamýšľa.

A v mnohých prípadoch sa človek očividne ukazuje byť nesebestačným aj v otázke výberu z prúdu udalostí nielen «prvotnej» a «odvetnej» informácie, ale aj informácie, ktorú konvenčne nazveme — «operatívnou», t.j. ktorú nutne potrebuje na uskutočnenie aktuálnych úloh a zámerov do budúcna.

Keď sa táto nesebestačnosť prejavuje vo všedných veciach, tak ľudia v bdelom stave „vidia“ to, čo reálne neexistuje, a nevidia to, čo reálne existuje, podobne ako sa to stalo všetkým „očitým svedkom“ popravy a vzkriesenia Krista, ktorým — kvôli ich mravne podmienenej viere — Zhora nebolo dané vidieť povznesenie Krista, ktoré predišlo poprave. Niekedy sa tiež stáva, že ľudia zblízka nerozpoznajú svojich známych, prejdú okolo nich na ulici a hľadia «skrze nich». Nevedia sa stretnúť, hoci obaja, ako sa ukáže neskôr, boli v dohodnutom čase na určenom mieste, a možno stáli, hnevajúc sa jeden na druhého, na rôznych stranách toho istého stĺpu vo vstupnej hale metra, obchádzajúc ho v rovnakom momente pri hľadaní toho druhého, chodiac jeden za druhým. Nie sú schopní rozoznať a prijať priamo zo Života, z kníh, z oznamov médií, z priamej komunikácie s inými ľuďmi — tie informácie, ktoré sú potrebné pre úspešné zavŕšenie naplánovaných úloh a pod. A ich diela sa pre nich stanú zdrojom stresu alebo sa rozsypú na prach.

No stáva sa, že v človeku, v jeho vnútornom svete sa čosi udeje, po čom následne on akoby začal hľadieť na Svet novými očami, vidí a počuje to, čo si predtým vôbec nevšímal; a diela, ktoré stáli alebo boli beznádejne zaseknuté, začínajú akoby sami od seba kráčať k zdarnému koncu vďaka tomu, že informácia, ktorú predtým človek nebol schopný rozoznať a získať z prúdu udalostí, sa teraz stala jeho vlastníctvom.

Po čom sa aj on sám diví: „Ako to: mal som to neustále pred očami, chodil som okolo toho, a nevenoval som tomu pozornosť?“

Vysvetlenie takýchto situácií, s ktorými sa v živote stretol takmer každý, ohľadom nesebestačnosti človeka v otázke výberu informácie z prúdu udalostí Života, je jednoduché a jasné:

To, čo sa človeku javí ako výber «prvotnej» a «odvetnej» informácie (a v mnohých prípadoch aj «operatívnej» informácie) z prúdu udalostí Života samotným človekom, je v skutočnosti ponúknutím mu bezprostredne Zhora prístupu k informácii pre zabezpečenie realizácie Božieho Zámeru12.

A toto vysvetlenie viaznutia a krachu rôznych diel človeka pre jeho nesebestačnosť v otázke výberu «prvotnej» a «operatívnej» informácie je plne v súlade so všeobecnými princípmi organizácie riadenia hierarchicky nižších vložených podsystémov zo strany hierarchicky vyšších úrovní, v hierarchicky organizovaných do seba vložených systémoch.

A v takomto chápaní Života sa veda stáva neoddeliteľnou súčasťou relígie, pretože vedecká istina vzniká na základe udelenia človeku — vo vnútornom obojsmernom spojení jeho a Boha (t.j. relígii) — prístupu k «prvotnej», «operatívnej» a «odvetnej» objektívnej informácii samotným Bohom.

Druhá vec je, ako človek — nositeľ subjektivizmu — vyhodnotí poskytnutú mu informáciu počas jej osvojovania, a čo presne si zaumieni robiť a bude robiť na základe získaného informačného zabezpečenia. No aj na toto príde Zhora reakcia v podobe «odvetnej» informácie, ktorá sa dostaví cez kanály spätných väzieb.

No tvrdenie o sebestačnosti človeka v otázke výberu «prvotnej» a «operatívnej» informácie z prúdu udalostí Života, takéto prípady zaseknutia a krachu rôznych plánov pripisuje „náhodám“. Ale „objasňovanie“ takýchto faktov pomocou bezpríčinno-bezcieľnych, a preto neobjasniteľných náhod, mlčky predpokladá veľmi významné zamlčania:

 • ako minimum, obmedzenie (alebo samoobmedzenie) Boha vo Všedržiteľnosti, v dôsledku Jeho akoby neúčasti v procese osobne-adresného poskytnutia «prvotnej», «operatívnej» a «odvetnej» informácie človeku, a ako maximum, popieranie faktu Božej existencie;

 • absencia informačno-mierovej prepojenosti Vesmíru a jeho fragmentov do jediného celku, pretože «zhody náhod» sú chápané ako náhody, pri objektívnej neprítomnosti akýchkoľvek prepojení a podmieneností medzi rôznymi okolnosťami, ktoré sa «zliali» do konkrétnej skúmanej „náhody“. Pritom pod „náhodami“ v živote spoločnosti a jednotlivých ľudí sa myslia mravno-eticky nepodmienené, bezdôvodné a bezcieľne zhody šťastných alebo nešťastných okolností pre daný subjekt13.

 

Neprítomnosť informačno-mierovej prepojenosti Vesmíru do jedného celku by mohla mať miesto vo «Svete-kaleidoskope» pestrofarebných „sklíčok“, presýpajúcich sa a nemajúcich navzájom žiadne iné spojenie, okrem bezprostredného dotyku hmotných útvarov.

No mohol by takýto Svet vôbec existovať?

— Tí, čo sú presvedčení o tom, že Svet je «nespojitý kaleidoskop», už zabudli na svoje detstvo, keď presne vedeli: že aby bolo možné postaviť z piesku hrad alebo niečo iné, tak piesok musí byť naskrz nasiaknutý spájajúcou látkou, minimálne byť vlhkým (vlaha vytvárajúca sily povrchového napätia a trenia, musí vzájomne spájať zrnká piesku vo vnútri pieskového útvaru). A Vesmír je mnohonásobne viac vysokoorganizovaným systémom, než detská stavba z piesku na pláži alebo v pieskovisku14.

Avšak videnie a chápanie sveta «kaleidoskopického» typu, v ktorých ak nie všetko, tak značná časť «evidenčných a archívnych jednotiek» (odlišujúcich sa navzájom obrazov, «melódií» a pojmov) v ich zostave je roztrieštených, nespojitých a od seba nezávislých — predsa len existuje. A mnohí to považujú za normálne. A jedným z faktorov, ktorý spôsobuje kaleidoskopické videnie sveta, je názor že človek je sebestačný v otázke výberu «prvotnej» a «operatívnej» informácie z prúdu udalostí v Živote.

V podstate odhalených zamlčaní, ktoré sprevádzajú názor o sebestačnosti človeka v otázke výberu informácie z prúdu Života, sa odráža ateizmus a démonizmus tých, čo majú ambície oddeliť sa a izolovať od Boha a Jeho Zámeru. Takéto „oddelenie sa“ je možné, je však iluzórne a podobá sa tomu, keď sa slimák ukrýva v svojej krehkej ulite.

No hlavné je to, že samotné tvrdenie o sebestačnosti človeka v otázke výberu informácie sa nepotvrdzuje v životnej praxi15, na rozdiel od opačného tvrdenia o nesebestačnosti človeka v tejto otázke, ktoré objasňuje mnohé fakty zo života množstva ľudí a je v plnom súlade s princípmi dostatočne všeobecnej teórie riadenia a vierou Bohu vo vnútornom, osobnom, obojstranne smerovanom, vedome premyslenom spojení (relígii) dvoch: človeka a Všedržiteľa.

 

poznámky

1 несмышлёныш („nesmyšljonyš“) – slovo podobné termínu batoľa, nemluvňa, ktorý však kladie dôraz práve na to, že človek v rannom štádiu, má rozumu máličko. Občas sa používa aj pre väčšie deti alebo dospelých, ak im to nemyslí. – pozn. prekl.

2 O duchovnom dedičstve a súčinnosti osobnej psychiky s rodovými a ďalšími egregormi je podrobnejšie napísané v knihe VP ZSSR „O rasových doktrínach: neuplatniteľné, no pravdepodobné“.

3 To je práve to, čo nechýba drvivej väčšine „spasiteľov duší“ v dnešnej civilizácii, ktorí majú tendenciu vkrádať sa do cudzích duší a utláčať cudziu psychiku všetkými dostupnými prostriedkami podľa šablón, ktoré sa im zapáčili.

4 Ak sa máme vyjadriť ešte presnejšie, tak skúmanie formovania osobnosti človeka treba začínať nie od narodenia, a dokonca ani nie od okamihu počatia — vytvorenia zygóty (prvej bunky nového budúceho organizmu), ale od momentu, keď sa budúci rodičia rozhodli počať dieťa: samozrejme, ak sa počatie udialo ako vedomý zámerný čin. Ak k počatiu došlo „mimovoľne“, ako vedľajší efekt v procese oblaženia zmyslov pri vykonávaní inštinktívneho algoritmu reprodukcie nových pokolení biologického druhu, tak je potrebné zistiť moment začiatku práce tohto algoritmu na realizáciu daného počatia, a tiež odhaliť aj to informačné pozadie (prúdy myšlienok a ďalšej informácie vo vedomí, podporované oboma rodičmi), na ktorom prebiehala práca inštinktívneho algoritmu.

Avšak žiaden z procesov, odohrávajúci sa pred narodením, informácia o ktorom je zaznamenaná v duchu, nie je pre väčšinu ľudí očividný; a pamäť ohľadom ich vlastného života z obdobia pred narodením nie je dostupná ich vedomiu. A hoci túto pamäť aj možno sprístupniť, pomocou špeciálnych psychologických praktík, no nie vždy to prebieha bez ujmy.

Preto v tomto rozprávaní len poukážeme na to, čo všetko prebieha vo všetkými zdieľanom vonkajšom svete, ako aj vo vnútornom svete každého, čo vidno v Živote na vlastné oči alebo čo si možno pamätať, alebo na čo si možno spomenúť bez osvojenia si špeciálnych psychologických praktík, a čo možno zistiť rozumom.

Hoci samozrejme, z pohľadu človeka, ktorý nepochopil myšlienku o objektívnosti informácie v Živote, všetko čo tu bolo povedané o prúdoch myšlienok pred počatím — bude nezmyslom, ktorého pravdivosť je pochybná alebo by najprv mala byť dokázaná. Tak nech sa zahľadí do svojej duše, na svoje deti a vnukov, nech si spomenie na niečo zo svojho života, alebo zo života príbuzných — dôkazov bude viac, než dosť, a mnohé z nich ho zarmútia.

5 «od tohto času Kráľovstvo Božie zvestuje sa a každý doň vlastným úsilím vchádza» (Lukáš, 16:16). – pozn. prekl.

6 V našom chápaní socializmus, komunizmus vyjadruje spoločnosť, v ktorej Ľudský režim psychiky je vnímaný ako norma a v ktorej tento režim prevláda v nadväznosti pokolení. Preto máme špeciálnu otázku k stúpencom komunizmu na osnove učenia Marxa, Engelsa, Lenina „víťaziaceho nad všetkým“: A čo vlastne napísali klasici o psychológii osobnosti, o rôznych typoch režimov psychiky?

A to je ešte ďalšia okolnosť, ktorá poukazuje na to, že J.V.Stalin marxistom nebol, v dôsledku čoho vo svojej definícii termínu «národ» priamo poukázal aj na kultúrnu rozdielnosť rôznych národov, podmienenú zložením psychiky (mentalitou*): «Národ je historicky sformované, stabilné spoločenstvo ľudí, ktoré vzniklo na báze jednotného jazyka, teritória, ekonomického života a zloženia psychiky, ktorá sa prejavuje v jednotnej kultúre. <...> Iba prítomnosť všetkých príznakov, dohromady, nám dáva národ» („Marxizmus a národnostná otázka“). A termín «zloženie psychiky», je podľa nášho chápania synonymom pre termín «režim psychiky».

Rovnakú otázku máme aj k obdivovateľom psychologických teórií, pochádzajúcich od narkomana a psychopata, materialistického ateistu Z.Freuda.

7 Inými slovami — dvojitými mravnými štandardmi.

8 Pri pochopení algoritmiky formovania vlastnej psychiky a účelovo premyslenému vzťahu k tomuto procesu sa človek zároveň stáva spolutvorcom samého seba v Božom Zámere.

9 Rozdiel medzi chápaním sveta a videním sveta je v tom, že chápanie sveta nie je možné bez jazykových prostriedkov, a videnie sveta (predstavujúce samo osebe subjektívny model Objektívnej reality na základe obrazov, ktorými disponuje psychika jednotlivca) môže existovať aj bez jazykových prostriedkov. Jedno a to isté videnie sveta môže byť vyjadrené rôznymi jazykovými prostriedkami jak jednej národnej kultúry, tak aj jazykovými prostriedkami rôznych národov, disponujúcich jazykovým svojrázom vlastných kultúr.

Pojem — to je zosúladenie v psychike jednotlivca 1) konkrétneho slova, slovného spojenia, frázy, symbolu, skupiny alebo postupnosti symbolov príslušného jazyka používaného v spoločnosti a 2) subjektívneho obrazu, deja (a tiež ostatných pojmov).

Chápanie sveta — to je súbor pojmov ktorými disponuje psychika subjektu. A keďže každý pojem je dvojzložkový jav (konkrétny obraz + konkrétne slovo, slovné spojenie), tak pojmy v tomto súbore môžu byť vzájomne prepojené jak na úrovni jazykových prostriedkov, tak aj na úrovni obrazových zložiek. Táto štruktúra prepojení a súvislostí medzi pojmami vytvára mozaikové chápanie a videnie sveta. Absencia takýchto presných vzájomných prepojení medzi pojmami vytvára kaleidoskopické chápanie a vnímanie sveta.

Otázka súvislostí medzi videním sveta a chápaním sveta je podrobnejšie preskúmaná v knihách VP ZSSR „«Majster a Margaréta»: hymnus démonizmu? alebo Evanjelium bezvýhradnej viery“ a „O imitačno-provokačnej činnosti“.

O úlohe mravných kritérií a ich hierarchickej usporiadanosti v algoritmike psychiky sa hovorí v práci „Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi...“, ktorá bola zaradená do textu práce „Výmena názorov“ (s chopiorskými kozákmi) a vložená ako príloha do kníh „O rasových doktrínach: neuplatniteľné, no pravdepodobné“ a „«Majster a Margaréta»: hymnus démonizmu? alebo Evanjelium bezvýhradnej viery“.

10 Alebo inými slovami, je človek schopný na pozadí rozpoznať každú «prvotnú» informáciu, ktorá tam je (pred jeho zrakom a sluchom), alebo sa tieto schopnosti u rôznych ľudí líšia, a sú podmienené okrem vnútorných ešte aj nejakým vonkajším faktorom? – pozn. prekl.

11 V tejto súvislosti treba obrátiť pozornosť aj na ten fakt, že u žiadneho zo slepo-hlucho-nemých od narodenia, neprišlo na základe «pamäte prevtelení» k obnoveniu minulej osobnosti, ktorá sa sformovala v jeho minulom živote.

12 Je to podobné tomu, čo prebieha v počítačových sieťach, kde administrátor siete prideľuje rôzne prístupové práva užívateľom siete k informáciám a vykonáva adresné rozoslanie niektorých informácií a čistenie siete od parazitickej informácie nezávisle na činnosti užívateľov systému.

13 Uprostred tých, ktorí sú presvedčení, že je to skutočne tak, existuje množstvo ľudí, ktorí napriek svojim tvrdeniam, že „náhody“ nemajú žiaden kauzálny, mravno-eticky podmienený a účelový základ, tak najmä ak sa im „nedarí“ a zažívajú rôzne nepríjemnosti, predsa len veria na „znamenia“. A na základe znamení posudzujú o blížiacich sa priaznivých alebo nepriaznivých zhodách okolností, čím zároveň popierajú svoje vlastné tvrdenia. Skutočne, skôr než sa niečo udeje, matrica-scenár a bezprostredný zmysel pre mieru (matricu-scenár) samotného človeka a ľudí z jeho okolia sa začínajú prejavovať v znameniach. Mnohé z takýchto znamení, ktoré sa v živote mnohých ľudí zopakovali veľa krát, sa s priebehom času stali všeobecne známymi „znameniami“, automaticky a jednoznačne chápanými zo strany všetkých, čo v ne veria.

14 Jednoduchý príklad kaleidoskopického makrosveta — Vesmír, v ktorom neexistuje gravitácia: v ňom nie je možná existencia ničoho podobného planéte Zem, Slnečnej sústave atď. Príklad kaleidoskopického mikrosveta — «elektróny» a «protóny» zbavené ich elektrického náboja: žiadny z atómov nášho mikrosveta by v takomto mikrosvete nemohol existovať.

Do týchto príkladov sme zahrnuli iba dva druhy fyzických polí, a čo sa stalo? Pritom existujú aj ďalšie polia, ku ktorým veda súčasnej civilizácie ešte nie je pripustená, ktoré napriek tomu, že ich nevidíme, prejavujú svoj vplyv na život Vesmíru a tvoriace ho objekty i nachádzajúce sa v ňom subjekty. A aby sme si uvedomili dôležitosť toho-ktorého poľa, treba ho identifikovať v Živote a predstaviť si čo sa stane, ak toto pole odrazu zmizne.

15 Preto, ak niekto nesúhlasí s tvrdením o nesebestačnosti človeka v otázke výberu informácie z prúdu udalostí, tak nech si dá tú námahu podložiť faktami zo života i „teoreticky“ tvrdenie opačné, o akoby sebestačnosti človeka v otázke výberu «prvotnej» a «operatívnej» informácie z prúdu udalostí Života. Dodať experiment na túto tému sa nepodarí... Možno len interpretovať fakty z reálneho života, o príčinách čoho bolo povedané skôr, konkrétne, v poznámke pod čiarou v kapitole 6.2.

 

Diskusní téma: Základná otázka psychológie ako vedy

Dialektika a ateizmus

Putinovec | 03.04.2017

Zrovna tuhle knihu čtu,jsem tak zhruba ve čtvrtině a musím konstatovat,že je pro mne zatím nejsložitější,co se týká vnímání a vcítění do textu.Informace jsou v textu tak zhuštěné,až mě to nutí číst jen několik stránek denně.

Re: Dialektika a ateizmus

Hox | 03.04.2017

Mám to podobně (tak 10 stránek max najednou, pak exponenciálně stoupá obtížnost správného vnímání a chápání textu). Je to dané taky tím, že skoro každá věta poukazuje na nějaký objektivní proces (jev), a při čtení je třeba si tyto jevy/procesy představovat a chápat, jinak se jedná jen o bezduché čtení nějakých slov.

manipulace

Libor Smetana | 02.04.2017

Přečetl jsem si všechna diskuze. věřím, že Ježíš nebyl ukřižovaný a že nevykupoval lidstvo žádnou obětí, ale ukazova jak se má žít podle Svědomí.
K manipulacím: Stačí jen to, co udělali ze Stalina. Kdyby nebylo internetu a jiných rychlých informačních médiích, za 2 000 let by jeho dehonestaci skoro nikdo nevyracel. jen pár přemýšlivců po tvrdé práci, stejně tvrdé, jaká je zapotřebí ke změně biblického názoru na Krista.

Re: manipulace

Cico Ciciak | 02.04.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/xfUrqqcb

Re: Re: manipulace

Libor Smetana | 02.04.2017

Naprosto souhlasím od A až do Z

Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

nie je možné napísať takýto príspevok, pokiaľ človek nemá preštudovanú bibliu, pokiaľ nechápe, odkiaľ sa berie zlo v človeku, čo je to náchylnosť k zlu, aká bytosť je Boh a aká je úloha Logosa - prehistorického či vteleného. Pokiaľ poprieme historickosť Krista ako osoby, musíme poprieť značnú časť histórie prvých storočí, vrátane spisov antikresťanských historikov.

Biblia učí v prvom rade, že Boh je láska, Kristus je Cesta. Život podľa svedomia je nevyhnutný, lenže svedomie musí byť obnovené, nakoľko aj pohania majú svedomie a žijú podľa neho, lenže každého svedomie hovorí niečo iné.

Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

> lenže svedomie musí byť obnovené, nakoľko aj pohania majú svedomie a žijú podľa neho, lenže každého svedomie hovorí niečo iné.

Takže takoví podlidi a nadlidi, co? Ukázkový satanizmus.

Re: Re: Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

škoda, že nevieš/nechceš(?) pochopiť čo som tým myslel. Je na škodu veci, že škatuľkuješ bez toho, aby si sa aspoň spýtal, ako to bolo myslené. Nikdy som tu v diskusii nemal problém a toto čo je teraz ma veľmi nepríjemne prekvapuje, najmä tie unáhlené závery.
Vysvetlím ako som to myslel: svedomie je podmienené kultúrou, v ktorej jednotlivec vyrastá/žije. To, čo je pre jednu kultúru normálne a morálne, môže byť pre inú neprijateľné. Preto je nutné sa obnoviť podľa Božieho obrazu - premeňte sa obnovením mysle, aby ste dokázali rozsúdiť, čo je vôľa božia, totiž čo je dobré, milé, dokonalé (List Rimanom 12.kapitola)

Pre Mayov boli napríklad ľudské obete súčasťou kultúry a náboženstva, preto tieto veci nezaťažovali svedomie jednotlivcov. Pre Európanov však toto bolo neprijateľné. Pre kanaánske národy boli tiež ľudské obete súčasťou náboženského kultu. O tomto som písal. Nabudúce prosím bez škatuľkovania a obviňovania, stačí sa opýtať.

Kresťania majú normu svedomia podmienenú Novou zmluvou: Milovať budeš Boha z celej sily a blížneho ako seba samého - toto je štandard pre biblické kresťanstvo a pokiaľ si človek obnoví svedomie podľa tohto štandardu, je možné žiť podľa svedomia. Zároveň láska k Bohu a láska k blížnemu vytvára predpoklady pre plnohodnotný život jednotlivca, pre medziľudské vzťahy, ako aj pre fungovanie spoločnosti, ktorá je postavená na týchto základoch.

Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

Mimo lůno církve, popřípadě bible, popřípadě Nového zákona (vyber si jaks to myslel) podle tebe nelze žít podle svědomí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

Niekedy mám dojem že nechceš rozumieť čo píšem. Písal som, že pohania (pohan nemyslím nadávka, urážka ani nič podobné), či iné národy majú svedomie podmienené kultúrou v ktorej žijú. Každý môže žiť podľa svojho svedomia, no napr. život podľa svedomia v kultúre Mayov je pre Európana amorálny.

Biblia - Nový zákon kritizuje Židov za odpadnutie od Boha do kontrastu s ich odpadnutím dáva morálny život pohanov podľa svedomia: Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. Pohania, hoci nemajú zákon (rozumej tak, že hoci pohanom nebola daná Tóra), od prírody činia, čo požaduje zákon. Hoci teda nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom, tým dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo SVEDOMIE a ich myšlienky. (List Rimanom)

Pointa toho, čo som písal bola v tom, že ak sa ľudstvo zosúladí podľa Božieho štandardu (Miluj Boha z celej sily a blížneho ako seba samého), dôjde k obnove nielen jednotlivca, ale spoločnosti ako takej. Aby sa tak stalo, je nutné zosúladiť sa s Božím štandardom a to je štandard lásky - Tak Boh miloval svet......Evanjelium Jána

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

Pokud pro účely diskuse pomineme absurditu, že by svědomí (dar od Boha) neobsavalo totéž pro jakéhokoliv člověka, který ho nezahluší v sobě, pak předtím jsi psal že pohanům říká svědomí něco jiného, než křesťanům, teď píšeš že pohané měli to správné svědomí v srdci vždy - rozpor.
Plný souhlas s tím, že úkolem lidstva je sjednotit se podle Božího standardu, jde jen o to, že v pro to je v prvé řadě třeba překonat biblické zvrácenosti, které tvoří zhnilé jádro (satanizmus), kolem něhož je atraktivní, mravně přitažlivý obal (obal prodává, v tom se nic nezměnilo a dokud se nezmění mravnost lidí, ani nezmění).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/P9pUQV63

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 03.04.2017

Nevšiml jsem si, že bych někde nadával na bibli, vyjadřování na základě znalostí nejsou nadávky.

> Čo sú to biblické zvrátenosti a aké konkrétne zvrátenosti máš na mysli?
tak například, jeden z do očí bijících příkladů, "bůh" nařizuje starověkým židům vraždit, zabíjet bezbranné včetně dětí a kojenců, starých lidí, obsahuje fašistickou doktrínu na rasistickém základě (židé jsou nadlidé, ostatní se považují za zvířata, co musí židům sloužit, jinak musí být zlividováni), a o tomto hnusu prohlašuje Nový zákon, že to pochází od Boha, je to Bohem inspirovaná pravda, a do skonání světa nepomine a neztratí platnost jediné písmenko z toho hnusu, který je tam obsažen. To, že bible obsahuje kromě toho i spoustu vysoce morálních a hlubokých myšlenek je jiná věc, která na tom co jsem napsal nic nemění.

> nie je možné nadávať na bibliu a označovať ju za satanskú, pokiaľ ju človek 1.nečítal 2.nepochopil

uznáváš stejné kritéria i vůči koránu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

paja | 03.04.2017

bigos, stěžuješ si, že tě nechtějí chápat. Já si myslím, že bruslíš na hodně tenkým ledě. Že upadáš do úvah hodně spekulativního charakteu. Argumentuješ pomocí textů z písem svatých, ale co víš právě o jejich čistotě? Jedinec nemá na vybranou - musí dosáhnout typu psychiky Člověk. Protože sprostředkovatelé spojení s Bohem si nikdy nezapomenou "přihřát svoji polívčičku". A o zbytek se postarají během věků editoři písem svatých.

Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

osobní útoky, https://pastebin.com/RMMVXZ1T

Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

"papež je neomylný"

Re: Re: Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

Hox, dokážeš mi citovať miest v Biblii, kde je výrok o neomylnosti pápeža? :)

Odpoviem: taký výrok neexistuje, Biblia pápeža nepozná a neučí nič o pápežstve. Toto je pokrivené učenie, ktoré nemá s učením Biblie absolútne nič spoločné. Je to dogma rímskej cirkvi, nie Biblie. Takže sa potvrdzuje moja domnienka, že o Biblii sa vyjadrujú hanlivo ľudia, ktorí ju nepoznajú

Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

v bibli žádné dogmata nejsou obecně pokud vím, všechny křesťanské dogmata o kterých se nediskutuje (a v minulosti se vraždilo za nesouhlas), jsou záležitostí církví a církevních učení, takže opět ohováraní mojí osoby z tvé strany.

Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

Kromě toho, kdo řekl že řeč je jen o Bibli, nikoliv o reálném (pseudo)křesťanství dnes, které je s církevními dogmaty nerozlučně spojeno? Nikde nebylo řečeno, že řeč je úzce o bibli, ani to z ničeho nevyplývá, a z tvojí strany to byl podpásový útok.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

Nebol žiadny podpásový útok, ani cieľom, ani k ničomu takému nedošlo. Myslím, že ak niekto chce kritizovať Bibliu, musí ju dôkladne spoznať, v opačnom prípade sú jeho názory sporné, nie sú fundované a nemajú výpovednú hodnotu. Nemôžem kritizovať niečo, čo nepoznám, prípadne poznám z druhej ruky. To je všetko čo som tým chcel povedať. Nebolo to myslené ako útok.

čo sa týka "dogiem" v Biblii - v Novej zmluve je základné vyznanie: Kristus bol ukrižovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem. O niečo neskôr pod vplyvom útokov gnostikov a doketistov bolo sformulované ďalšie vierovyznanie - že Kristus prišiel v ľudskom tele - bolo to proti gnostikom, ktorí tvrdili, že hmota je niečo odporné a božia iskra je mimo hmoty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

Krátce: řeč byla o historicky reálném křesťanství, ptal ses v tomto kontextu (a nikoliv jen bible, jak tvrdíš teď) na příklad "satanských dogmat", jedno jsem uvedl, zaútočil jsi, že v bibli se nenachází. Máš pravdu, v bibli se nenachází, ale nebyla řeč o bibli, nýbrž o církevním křesťanství. A nemáš pravdu že v bibli jsou nějaké dogmata, dogmata (tj. věci o kterých se z principu nediskutuje a křesťan má pochybnosti o nich zakázané) jsou výlučně vlastností církevního křesťanství a věrouky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

bigos | 02.04.2017

ak teda nehovoríme o biblii, nehovorme o satanských biblických veciach, ale pomenujme to pravým menom - santanské záležitosti rímsko-katolíckej cirkvi. vtedy nepoviem ani pol slova. Ale dehonestovať bibliu za iečo, čo biblia ehovorí je podľa mňa neznalosť.

K tým dogmám - opäť sme sa dostali k pointe celého problému a to je neznalosť Biblie. Pretože Nový zákon obsahuje veci o ktorých sa nediskutuje a ktorých viera robí človeka kresťanom. Sú to tieto: 1.ukrižovanie Krista 2.vzkriesenie Krista 3. Kristova rovnosť s Bohom - ten, kto verí/prijíma tieto veci spĺňa základné podmienky stať sa kresťanom. No nestačí "veriť", nutná je zmena života na základe tejto viery: napr. kto kradol, nech nekradne, ale pracuje vlastnými rukami (List Efežanom)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

Proč tvrdíš že jsem "dehonestoval bibli za něco, co nehovoří", když jsem nenapsal, že to tam je?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Július | 02.04.2017

bigos, ty si evanjelik, alebo si niečo iné ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: manipulace

Hox | 03.04.2017

Ta tzv. "bohem inspirovaná" bible obsahuje satanizmu dost i bez církve, kopíruju níže příspěvek Luxe z další strany, ať to nezapadne a neopakuju řečené. Problém je že biblickým kultem potlačená psychika tyto zjevné absurdity a mravně-etické rozpory zpravidla nevnímá a pokud ano, neumí vyvodit závěry, za tím účelem by bylo nutné se nejdříve osvobodit od egregoriálního vlivu pseudokřesťanství.
Kdo rozhodl o tom, že se o těch věcech nediskutuje? Je to v samotné Bibli, nebo je to věrouka "církevních otců" která se zformovala stovky let po odchodu Ježíše? Pro mě v bibli nic, o čem se nediskutuje, není z principu, ani nikde jinde.
Ty tři body jsou poznávacím znamením toho, že člověk není křesťanem ve smyslu následování učení Ježíše, ale je přívržencem biblického kultu, jedné z nejstarších a nejmasovějších sekt nyní fungujících na Zemi, o tomto nebezpečí varoval i Ježíš:

«5. A keď niektorí hovorili o chráme, že je zdobený drahými kameňmi a darmi, On <Ježiš> povedal: 6. prídu dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zničené. 7. A spýtali sa Ho: Učiteľ! a kedy to bude? a aké bude znamenie, keď sa to bude diať? 8. On povedal: Dajte si pozor, aby vás nepriviedli do omylu, lebo mnohí prídu v Mojom mene, hovoriac, že to Ja; a ten čas je blízko: nenasledujte ich» (ev. p. Lukáša, 21. kapitola).

Naopak, jedním z hlavních úkolů před kterými teď stojí věřící všech vyznání je revize "svatých písem" a odlišení (na základě Rozlišení) toho, co je tam od Boha, a toho, co je tam od lidí nebo Satana.

----------------

Čo sa týka judaizmu, tak to Babylonské zajatie starovekých HéBaRé (hebrejov) bolo výrazne iné, ako je to opísané v Tóre, alebo v iných zdrojoch.
Doporučujem prečítať si knihu Douglasa Reeda "Spor o Sion: 2 500 rokov židovskej otázky", v ktorej uviedol množstvo faktologického materiálu, aj keď sa dopúšťa vo svojich uzáveroch mnohých chýb.

Ad) Paulianizmus
Ak ho chceš gramotne hodnotiť, tak musíš poznať aspoň podstatnú časť skutočného učenia Ježiša a nie to, čo je uvedené v nejakej Biblii - tam sú totiž len porozhadzované fragmenty a často zvrátené do pravého opaku, že bežný človek nemá šancu ich odlíšiť od cieľavedome zavedených infektov..
Platí to, čo som ti doporučil v mojom predchádzajúcom príspevku - prečítať si hlavne apokryfy a ranné gnostické spisy. Ak vieš po rusky môžem ti odporučiť istú publikáciu VP, v ktorej je oi. uvedené aj Evanjelium Ježiša Krista, z ktorého sú známe len 2 kópie - jedno je skryté vo Vatikánskej bibliotéke a druhé je vo vlastníctve dynastie Habsburgovcov, u ktorých ho mal možnosť v 50. rokoch minulého stor. študovať, ak si dobre pamätám, istý francúzsky bádateľ..
Dozvedel by si sa niečo úplne iné, čo učil Ježiš, ako je uvedené v tých 4 cieľavedome vybratých a zvrátených evanjeliách, ktoré sa dostali do NZ.

Ad) Mučenícke smrti Pavla, Petra a mnohých ďalších "kresťanov"

Myslíš si, že skutočný Boh je zákerný, brutálny, vraždiaci psychopat, satan, ktorý necháva zomierať svoje dietky, ak šíria Jeho pravé idey?
Alebo tí apoštoli a ich nasledovníci šírili niečo iné, ako učil skutočný Ježiš?
Dobre a hĺbavo porozmýšľaj nad odpoveďou..

Hneď prvé prikázanie (skôr by to malo byť doporučenie - tie z Atlantídy doniesol ešte Noe a bolo ich len 7, ale to je na ďalšiu hlbšiu debatu) hovorí:
"Ja som tvoj Boh ... nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal."

RKC a aj iné cirkvi a ich hierarchovia a dobromyseľní adiotos v podobe kňazov, popov, reverendov... ho flagrantne porušujú, lebo hlásajú obraz boha, ktorého niet!!

Ostatne, pri hlbšej analýze Biblie sa zistilo, že sú do nej zakomponovaní 2 bohovia:
1) Boh Lásky – miluje, pomáha svojim dietkam na Zemi – je to proste Pravý Otec.
2) Rasisticko – fašisticko - sociopatický a vraždiaci boh Izaiáša zo SZ – navádza na ničenie, kradnutie, vraždenie...

V Biblii jeden boh miluje a druhý je úchylný rasista a masový vrah.
Nekradni a ak kradneš, tak jemne a kultúrne, cez silnú fašistickú, asociálnu doktrínu tzv. 2. Izaiášovho zákona.
► Nezabiješ, ale ak nepatrí k tvojej rase, či ideológii a bráni tvojej dominancii, tak ho zabi a budeš svojim "Bohom" posvätený.
► Propagácia biologických a kultúrnych genocídnych praktík za pomoci alkoholu, drog.
„A keď vlny opadli, Noe nasadil vinohrad.“ Ježiš a jeho premena vody na víno na svadbe. Obradné pitie vína pri okultných praktikách v chrámoch..
atď. atď.

Myslíš si, že Boh necháva svoje deti na Zemi naschvál trpieť a zomierať, že neexistujú isté objektívne pravidlá Vesmíru "zásluhovosti" za svoje činy?
Veď dal človeku slobodnú vôľu konať, za čo musí niesť patričné dôsledky..

Je tragédiou všetkých veriacich vo svete, že veria v nejakých "bohov" (egregory s príslušnými matricovými modulmi a zodpovedajúcimi algoritmami), ktorých niekto v dávnej histórii vytvoril a zneužíva ich na svoje koristenie!

Re: Re: manipulace

2rum2room222 | 02.04.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/Yu0gHypJ

Re: Re: Re: manipulace

Hox | 02.04.2017

Neexistuje nic jako "tvrdé jádro KSB".

pozdrav

adello | 02.04.2017

Lux, píšeš : viera je slepá, prečo si myslíš,že napísaná "pravda" vidí...zvitky- ako vieš,že sú historicky pravdivé?
Píšeš: ani jeden smrteľník nemôže vstať z mŕtvych - ako to vieš?
Tvoj pohľad do dejín je zaujímavý,ale odkiaľ máš istotu,že je aj pravdivý,vidíš a takto by sme mohli spochybniť úplne všetko,Boh ponechal človeku slobodnú vôľu,poznanie znamená nedovoliť manipulovať, aj keby napísané argumenty boli jasnejšie ako svetlo...

Re: pozdrav

Hox | 02.04.2017

Dovolím si zareagovat, i když otázka směřovala na Luxe. Otázka "ako to vieš" je zde mimo, jelikož jsou to Luxovy názory (snaha o co nejlepší odhad reality), založené na životní zkušenosti, dostupných informacích a na mozaikovém vnímání světa jako propojeného smysluplného celku a tak dále. Lux neříká, že jeho slova jsou objektivní pravda, kterou by měl někdo přijmout bez přemýšlení jako objektivní fakt. Jsou to názory, ke kterým by každý měl zaujmout vlastní názor a sám pro sebe si je dát do souvislosti s vlastními představami o světě a se Životem. Proto otázka "jak to víš" je mimo mísu ve více rovinách:
1) aby odpověděl, musel by ti Lux převyprávět celou svou životní pouť, všechny knihy které kdy četl a všechny informace, které se k němu nějak dostaly, aby ti vysvětlil, jak to ví. A i potom by ti to k ničemu v dané otázce nebylo, protože úloha ty informace samostatně zhodnotit by nikam nezmizela
2) Lux to "neví", v tom smyslu jak se ptáš (na 100%, jako objektivní fakt, podepřený důkazy... ví např. jen na 99.999%), Lux je o tom přesvědčen (na základě všeho toho, popsaného výše).
3) hodnotu má pro člověka z drtivé většiny jen to, co si osvojil sám, co sám pochopil, důkazy ještě nikdy nikoho nepřesvědčily, pokud daný člověk nejdřív vnitřně nepochopil danou věc. V tom můžou důkazy pomoct, ale zdaleka ne vždy pomůžou. Má se to s nimi tak, že dokud člověk sám nepochopí, pak ho důkazy nepřesvědčí, a jakmile pochopí, už je nepotřebuje proto, aby věděl.

Re: pozdrav

Lux | 04.04.2017

Ahoj adElLo,

ak poznáš Gödelovu teorému, tak spochybniť v uzavretom systéme sa dá absolútne logicky(!) úplne všetko.
Proste - ak nedokážeš vystúpiť za hranice určitého systému (nazvime ho hoc aj nejaký Matrix), tak budeš vždy len jeho súčasťou a logicky sa nedostaneš za jeho ohradu, častokrát kedysi umelo vytvorenú a podporovanú po mnohé GeneRácie ľudkov svojim myslením..
To je problém mnohých a mnohých ľudí na Zemi (možno až niekde k hranici 98 % podľa Gaussovho normálneho rozdelenia pravdepodobnosti).

Svet v ktorom žiješ nie je čierno - biely ► je spojitý a platia pre neho pravdepodobnostné charakteristiky, tak to určil Najvyšší.
Zjednodušene: Pravdu v poslednej inštancii pozná len Boh. My ľudia sme v mnohých veciach nedokonalí tvorovia a k Pravde (absolútnej) sa môžeme len priblížiť- približovať, t.j. s určitou pravdepodobnosťou môžeme konštatovať niečo, podložiac to rôznymi faktami, vysvetleniami javov a objektívnych zákonitostí.
Celý Vesmír je pravdepodobnostne predurčený..

Ak máš nejaké základy z atómovej fyziky, tak napr. taký orbitál je definovaný ako 95 % pravdepodobnosť výskytu elektrónu.
Alebo Heisenbergov princíp neurčitosti hovorí (laicky), že akákoľvek častica je hmotou a zároveň aj vlnou a nedokážeš presne určiť zároveň polohu a hybnosť takejto častice - len s určitou pravdepodobnosťou..☺
Čím presnejšie zmeriaš jednu veličinu, tým nepresnejšie určíš druhú atď.
Dokonca kvantoví fyzici zistili, že elektrón sa pohybuje po všetkých možných dráhach SÚČASNE...☺

V makrosystémoch, ako je napr. ľudstvo sa pracuje s nasledovnými pravdepodobnosťami na oklamanie ľudí:

1) Na svetonázorovej úrovni - napr. reálny Boh a množstvo "náboženských" kultov - starí asociálni inžinieri používali 99 % pravdy, do ktorej zamiešali 1 % fatálnej, zásadnej lži. Predstav si to ako keď do vynikajúcej polievky primiešaš 1 % strychnínu, aký to bude mať dopad na bežného "konzumenta".
2) Na chronologickej úrovni sa pracuje s úrovňou 90 % pravdy (poskytnú sa pravdivé fakty) a 10 % lží (napr. aj defektná interpretácia týchto faktov z mnohých úrovní výkladov).
3) Na faktologickej úrovni postačuje 50:50, aby sa ľudia uviedli do omylu..

Biblia a iné "sväté" písma sú v kategórii 1) a dnešná paveda je zhruba v kategórii 3).
Asociálni inžinieri za oponou (nepriamo riadiaci viditeľné politické, vedecké, umelecké a iné autoriti, prevážne cez Médeu = masmédia) pracujú dnes s pravdepodobnosťami reakcií populusu na bezštruktúrne zavedené informácie niekde na úrovni 65 - 75 % (aby bola určitá rezerva "prezrenia").
Takto dnes funguje demo verzia "demokracie" - stačí v pohode oklamať niečo vyše 50 % obyčajne negramotných ľudkov (v zmysle chápania istých objektívnych zákonitostí v oblasti riadenia, vedy, relígii..) a povedzme 10 % znalých a fundovaných, "vlasy si trhajúcich" nemá jednoducho šancu..

A svetlo - to má korpuskulárny a i vlnový charakter, čo je teda jasnejšie adello?

Takže, každý vníma Objektívnu realitu v určitom pravdepodobnostnom rámci, na základe chápania (znalostí, ktoré nadobudol počas života na planéte Zem, ktoré sa jednoducho nedajú kúpiť a ani preniesť nejakým čarovným prútikom na iný subjekt) a reálnej morálky, ktorá mu pri istej vyššej Miere umožňuje získať tzv. Rozlíšenie = čiastočne, alebo aj úplne sa dostať mimo systém (Matrix) a pozerať sa na neho zvonku...a s vysokou pravdepodobnosťou určiť, čo môže byť pravda a čo je lož.

Veľmi zjednodušene podané - ak máš k tomu nejaké ďalšie otázky, tak neváhaj a sem s nimi...☺

prvotní informace

Nikdo | 01.04.2017

Za mně je to pro mne nejdůležitější informace a něco uvnitř ve mne se pohnulo, když mi došlo, na což jsem dříve pozornost nikdy nezaměřil, že:

"Prvotní informace (vstupující do psychiky) podléhá přerozdělení Bohem vše-držitelem."

Nebo jinak Bůh s námi komunikuje přímo prostřednictvím životních okolností, což už jsem si všiml a mnoho lidí, s kterými jsem o tom mluvil to potvrdilo. Jenže takhle jednoznačně vymezené a vztažené k prvotní informaci to umožňuje navázat na psychologii, která již nebude pavědou.

Rozporuje někdo toto nebo je to něco na čem se všichni shodneme, pokud ano má to dalekosáhlé důsledky.

Re: prvotní informace

bigos | 02.04.2017

Ak myslíš na mňa, tak za mňa súhlas :)
Pre mňa z tvojho príspevku ešte jedna vec vyskočila - hneď prvá veta: "něco uvnitř ve mne se pohnulo" - schéma, ktorú mám vypozorovanú a odskúšanú ohľadom toho, ako s nami komunikuje Boh je taká, že skrze vonkajšie okolnosti dôjde k efektu "niečo sa vo mne pohlo". To znamená komunikácia zvonka (prostredníctvom okolností) je vnútorným prežívaním

Re: Re: prvotní informace

Nikdo | 02.04.2017

Nemyslel jsem na nikoho konkretního. Ale nejsou mi sympatické bezúčelné pře, které podle mne jsou z části způsobeny nevyjasněním termínů. Mým cílem je, aby jsme všichni dokázali táhnout za jeden provaz a dokázali se domluvit. Děkuji za odpověď. Nyní máme společný opěrný bod.

Re: prvotní informace

los/sol | 02.04.2017

Civilizace se v současnosti nachází na rozhraní/rozcestí.
Pro otázku: "Zda se všichni lidé Země obecně shodneme teorií a neoddělitelnou praxí" existuje odpověď "Ano" [Pozor NWO :)) ]
Proč nemá význam se zabývat a nimrat komplexem: "Proč se neshodneme?" Z mého pohledu se jedná o myšlenkové "Plevy"

Myšlenková zrna jsou ta, která jsou dokázána SKUTKY, které tady byly od VĚKy VĚKů.
"Ty mě nerozumíš, ty to nechápeš!" jsou myšlenkové PLEVY.
Vytěsňovat "Plevy" Korán: "Rozlišení"
Pro další otázku: "Rozsype se celý současný systém, založený na "Vy pracujete, my z toho máme", když většina/menšina uvidí plevy? Odpověď je "ANO"
"Teorie PEVNĚ SVÁZANÁ s praxí" se také nazývá - "Nastudoval a osvojil (praxí)"
Co je mi teorie bez praxe? Na co mám pluh bez pole?
V případě, že mám pluh a nemám pole, jsem pleva já!
Pole rozhodně nebude pleva! Na tom se také shodneme.
Máme ovocný sad, rajskou zahradu, a vedle parkoviště s tisícovku nových nablýskaných aut s metalízou a hned vedle otevřenou lagunu s kyselinou sírovou, dehty a sádrou, dál je skládka pneumatik a část hoří. Všichni to vidíme! Máme smetiště za městy i tohle vidíme a cítíme. Co je pleva a co zrno?
A když jsme to rozlišili teorií, kde je praxe, tedy nastudoval a osvojil? Když osvojil jedná přec!
Včera jsem si vážil v obchodě schválně celý produkt:
Kopr 30 gramů v plastové krabičce a plastovém obalu. Dám na váhu celkem 50 gramů. Takže my naše hlavičky dovedeme vyrobit ke každému gramu rostliny gram plastu.
Aha? O čem se bavíme? Co je tady zrno a co je pleva?
I na tom se shodneme. A kde je tedy praxe? Nemáme ruce?
Takže o čem je řeč?
Každý den, dnes a denně být v Rozlišení, co je zrno a co pleva?, když vy pracujete a my z toho máme, atd. má pokračovat jak dlouho?
Jak říká Veličko: "Nastudoval, ano? Dobře moloděc!"
A jeho druhá otázka "A osvojil?" bez odpovědi
Vypadá to, že už jen ten "malý" krůček, ne? ))

Re: prvotní informace

Hox | 02.04.2017

Je to skutečně tak a je to epochální uvědomění, nad prvotní informací člověk nemá kontrolu, stačí se například zamyslet nad tím, zda člověk má nebo nemá vědomou kontrolu nad tím, čeho si všimne a čeho ne. Odpověď je jasná, skutečně nad tím nemá jakoukoliv vědomou kontrolu. Může se jen vědomě rozhodnout, že se bude snažit chvíli být co nejvnímavější a upřít na něco pozornost, ale i tak není pod jeho kontrolou, čeho si všimne a čeho ne, jen o něco zvýší rozlišovací schopnost. Stejně jako člověk nemá kontrolu nad tím, co vypluje na povrch v jeho mysli v určité situaci - banální příklad, člověk si řekne "nesmím zapomenout vypnout pračku, než odejdu", ale jestli skutečně zapomene nebo ne, pokud například vyvstane nějaká krizová situace a musí se rychle někam odebrat, nad tím už vědomou kontrolu nemá.
A souhlas, důsledky jsou dalekosáhlé a měnící pohled na podstatu světa. Pokud by totiž člověk byl samostatný v této otázce, pak by každý mohl dokázat všechno, při potřebné úrovni intelektu a vůle, nutných pro danou činnost, a nebyl by ničím omezen, ale v praxi se to nepotvrzuje, jsou zde objektivně rozdíly. Pokud psychologie trvá na tom, že člověk je samostatný v této otázce a vše nutné pro osvojování prvotní informace se nachází "uvnitř lebeční dutiny" a není to ničím zvenku podmíněno, pak stojí před nezodpověditelnou otázkou, jaktože každý jednotlivý intelekt stejné síly nepříjde postupně na vše, jaktože v osvojování prvotní informace jsou rozdíly.

Re: prvotní informace

Otazník | 02.04.2017

Smím se zeptat, co rozumíte pod termínem "prvotní informace" (to že Bůh s lidmi hovoří jazykem životních okolností?) a proč jenom ona je Bohem přerozdělovaná ? A co třeba vnímání informace na základě vědomostního a morálního stavu přijímače ? Lze vůbec informace třídit na prvotní, druhotné, terciální atd. ? Má takové třídění případně i objektivní vyjádření ?

Re: Re: prvotní informace

los/sol | 02.04.2017

Prvotní informace = prvotní hmota,
dle mého názoru musí souviset s prvotní hmotou. Informace je i myšlenka a myšlenka je hmotná.
Jinými slovy řešíme >prvotní hmotu<
Prvotní hmota/informace má stopu galaktickou/nadgalaktickou.
V tomto případě nadgalaktické informace jsou nadřazeny jiným, které jsou nižší priority.
Pokud budeme pracovat s těmito informacemi galaktickými = prvotními, musíme mít okraje světonázorové mozaiky sestavené na 100 000 000 let, tedy myslet na 100 000 000 let dopředu.
Je tak?

Re: Re: Re: prvotní informace

Otazník | 02.04.2017

Duchovní přístup k životu rozlišuje mezi hmotou a duchem - tedy něčím, co lze chápat jako Božské podstaty. Pokud tedy toto na dělení přistoupíme potom, nelze říct, že prvotní informace je totožná s prvotní hmotou. Pokud na ně nepřistoupíme, lze uvažovat vašim způsobem.
Souhlasím však s pojetím, že informace potřebuje ke svému uplatnění nosič. A to souvisí s nutností doručit tuto informaci do hmoty. Nosič informace tak odpovídá smyslu, který informaci ve hmotě přijímá. Takže i v hmotném pojetí zůstává otázka nezodpovězená - co a proč považujete za prvotní informaci ?

Re: Re: Re: prvotní informace

Hox | 03.04.2017

V článku je explicitně napsáno, co se rozumí pod "prvotní informací", je takový problém si to přečíst a nevymýšlet blbosti, nemající s tím absolutně nic společného?

Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Otazník | 03.04.2017

Šlo mi o to, jestli se někdo nepozastaví nad tím, že za prvotní informaci není považováno spíše karmické zatížení, která je taky individuální povahy než cokoliv jiného, nespecifikovaného. Prostě v článku mi pojem karma-karmán a jeho význam v životě lidském chybí. Proč ? Copak KSB karmu ve smyslu prvotního predeterminování každého nově zrozeného lidského života výsledky života předcházejícího neakceptuje ?

Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

los/sol | 03.04.2017

Karma. Tak hned jsem si vzpomněl na Tanzina Gjamcchu (Dalailamu)
karmické zatížení mají v živé paměti předci za Lámismu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Otazník | 03.04.2017

Chápu správně ironický podtón příspěvku ? Považujete snad karmán za něco co objektivně neplatí ? Nebo jen nedokážete rozlišovat mezi zákonitostí a její pou-zneu-žitím ? Ale vy jak vy, tady jde o to, co na to KSB ? Skutečně nestojí samozřejmost o výchozí karmické informační výbavě každého novorozence ani za zmínku ve článku KSB, rozebírajícím i prvotní informace v psychice lidí ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

los/sol | 03.04.2017

Moje poznámka je o tom, jak chápu Karmickou "zátěž"
Tak uveďte, jak chápete karmickou zátěž Vy sám na sobě s příklady.
Děkuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Otazník | 03.04.2017

Jestliže KSB považuje karmán za zvrácenost, nemá smysl to dál rozpitvávat, ne ? Jde mi o precizaci, ne o přesvědčování a taky nejsem žádný misionář.

Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Hox | 03.04.2017

zkus si asi přečíst celou knihu (2. část, označenou jako hlavní) pokud je to nejasné, takto formulovat otázku může jen někdo, komu uniká význam slov "prvotní informace" v daném kontextu (formování psychiky a osobnosti jedince, proces osvojování čehokoliv, osobní růst), a jev, na který ty slova poukazují. Řeč není o "prvotní informaci" nějak "obecně", ale v kontextu výše uvedeném.

Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Hox | 03.04.2017

"Copak KSB karmu ve smyslu prvotního predeterminování každého nově zrozeného lidského života výsledky života předcházejícího neakceptuje?"

Samozřejmě že ne, byla by to zvrácenost. Každá duše přichází do tohoto světa s danou misí (optimum) a mnohovariantní matricí osudu, ale tato mise o matrice osudu je vždy šitá na míru konkrétní době a okolnostem, s ohledem na to jaké úkoly ve vztahu k lidstvu je z pohledu Všedržitelnosti nutné řešit, není nijak dána nějakými minulými životy. Tento východní koncept karmy, kde člověk pyká za hříchy které udělal někdo jiný, je mravně zvrácená metoda jak vysvětlit otrokům, proč mají být spokojení se svým osudem a nemají se snažit něco změnit, kráce rečeno.
Pokud si přečteš celou druhou část Dialektiky a ateizmu (od kap.7), tak tam je velmi dobře vysvětleno, jak to funguje ve skutečnosti a jaký je smysl objektivního jevu, které v překroucené podobě dostal název "prvotní hřích", i když to není žádný hřích, ale výzva-příležitost-úkol.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Otazník | 03.04.2017

Tak tomu říkám inovace nejvyššího řádu. Jistě si přečtu co doporučuješ, ale to neznamená, že s tím budu souhlasit. Tak jak jsi to popsal to znamenám že KSB se významně odchyluje od védické a pravé Kristovské tradice, alespoň jak jim rozumím já. Myslel jsem, že když se vymezujete proti tomu, že Římské katolictví reinkarnaci vyhodilo ze své věrouky, tak tím tento princip akceptujete. Asi jsem se opět mýlil.
A jen na okraj, karmán lze interpretovat mnoho způsoby, nejen tím který jsi uvedl a jako u všeho složitějšího je samozřejmě možná i interpretace pracující ve prospěch nelidských zájmů.
A na tu vazbu védického karmánu na katolický prvotní hřích v podání KSB jsem taky zvědavý. Ok, ozvu se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: prvotní informace

Nikdo | 03.04.2017

Zajímavé téma, nemám zatím nastudované materiály v KSB vyjadřující se k tomuto tématu. Nějaká propojenost tam musí být, pokud se duše vyvíjí. Osobně jsem sám (ve smyslu před seznámením s KSB) přišel na to, že si mohu svobodně vybírat z nabízených mi možností/úkolů ty vhodné a když nebudu pyšný (pak je snaha vybírat na co nestačím) a nebo lenivý (pak bude snaha vybírat něco co bude snadné, ale nudné) tak mi bůh nabídne vhodný úkol k mému postupu, ale je potřeba si dobře rozmyslet první krok a ptát se "co po mně bůh požaduje" (bůh nebo lze říci můj růst - protože bůh si přeje, abych naplnil svůj potenciál).

Re: Re: Re: Re: prvotní informace

los/sol | 03.04.2017

Máš pravdu!
Už se k této kapitole 7,1, vracím minimálně po PÁTÉ!!
A pořád to není ono. Jsem zvyklý se to rovnou učit.
Pořád to není ono. Asi musím počkat. Jsem roztěkaný.

.

Cico Ciciak | 01.04.2017

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Julius a bigos

2rum2room222 | 01.04.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/XsJqqTRt

Re: Julius a bigos

bigos | 01.04.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/B1hvD6K6

Re: Re: Julius a bigos

2rum2room222 | 01.04.2017

Ahoj, neviem ci je správne pýtat si tu kontakt na osobu, ale neviem ako inak sa to na tejto stránke dá, kedze vytvorit úcet sa tu zrejme nedá. Dá sa s vami nejako spojit ?

Co sa týka môjho predoslého príspevku, nerád by som sa tu nejakého nekrestana studujúceho KSB dotkol. KSB je aj pre mna zdrojom iného pohladu na svet a nám respekt pred kazdým, kto sa o to zaujíma.

Re: Re: Re: Julius a bigos

bigos | 01.04.2017

ako tak pozerám, príspevky sú "moderované" a miesto nich je tam "osobná rovina". neviem čo na nich vadí, ak to, že tu človek píše svoj názor, tak sa pýtam - nie je diskusia o vyjadrení názoru?

so mnou sa spojiť dá, mejl: bigos@pobox.sk :)

Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

2rum2room222 | 01.04.2017

Príspevky by zrejme mali byt len o clánku :) Aspon dúfam, ze to je dôvod.

Re: Julius a bigos

Cico Ciciak | 01.04.2017

Fanatik bude niekoho označovať za fanatika bez akýchkoľvek argumentov?
Vážne komické.
Len tak ďalej.

Re: Re: Julius a bigos

bigos | 01.04.2017

typický Ciciak, dlhšie sledujem už tvoje príspevky a ak to, čo tu predvádzaš je nejaký relevantný obraz fanatika KSB tak si to práve ty, kto spĺňa všetky kritériá. jednak svojou totálnou aroganciou a spôsobom akým tu píšeš. Pôsobíš na mňa ako niekto, kto si prečíta niečo v KSB, prípadne si to naštuduje, ael mimo KSB si nemal žiadny svetonázor, ani nič, čo by si mohol korigovať. A o úrovni tvojej mravnosti svedčia napr. aj tvoje poznámky ku KSB, ktoré si dal k dispozícii na stiahnutie, keď som začínal s týmto, tak som sa im povenoval....jedna poznámka: mravný človek nepoužíva vulgarizmy, ani v poznámkach. tak sa zobuď, v dobrom píšem, lebo viacerí tu majú na teba výhrady, ako som si všimol

Re: Re: Re: Julius a bigos

Nikdo | 01.04.2017

Cico Ciciak má určitou svéráznou moudrost a mám ho rád i když chápu, že někomu může být jeho syrový styl být nepříjemný,

Váš příspěvěk považuji za typicky osobní a hodí se na něj tento výrok:
"Dřív než třísku v oku druhého, trám ze svého oka vytrhni"

Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

2rum2room222 | 01.04.2017

Ten výraz ale sedí perfektne aj na Ciciaka. Ako nestrannému pozorovatelovi mi príde ako odstrasujúci príklad KSB fanatika, bohuzial :( Nevidel som od neho nejaký neutrálny príspevok...

Re: Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

Nikdo | 01.04.2017

A taky je za to často mazán, ale vnímám u něho určitou přímočarou upřímnost a všiml jsme si, že to o sobě ví, už to v některém příspěvku řekl, že na tom musí pracovat, Nějak sem patří. Upřímnost jeho snahy je časem potvrzena. Kdežto kde kdo sem chodí záměrně škodit (i třeba nevědomě). Nejde přece o to jak kdo nauku chápe, jak ji věří, ale o nauku samotnou, jestli je to dobrá a prospěšná věc a případně co je potřeba zpřesnit a doopravit,

Je jediná v oblasti dějů ve společnosti, která je otevřená a nedogmatická, čili musí být v praxi ověřena. Oproti ostatním ideologiím, které fakta ohýbají pro zájmy jejich tvůrců.

Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

bigos | 01.04.2017

môj príspevok je spätná väzba ciciakovi, možno mu to pomôže. Ale nebudem toto riešiť, nepatrí to do diskusie.

Re: Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

Nikdo | 01.04.2017

Jasně tvůj příspěvek je zpětná vazba, kdežto u ostatních je to chyba nebo osobní rovina. Říká se tomu "klam já" nebo "dvojí metr". Hrabat se v cizí psychice je nešikovné (výzkumy potvrdili nesmyslnost takového to jednání, Ježíš na to upozorňoval již zmíněným výrokem). Bůh už si to s dotyčným vyříká (s plným vědomím, že si to vyříká i se mnou).

Moje zkušenost je tato: pozornost není dobré zaměřovat dovnitř bytosti ani u sebe ani u ostatních, ale na nějaký vnější předmět a zacházením s tím předmětem se opracovávat a učit být k obrazu božímu. U diskuze je to krásně vidět, když se přejde k osobní rovině a uhne od tématu, že to k ničemu nevede.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

bigos | 01.04.2017

Celkom som nepochopil čo si tým myslel - písal som, že moje príspevky sú "upravované" (osobná rovina), zatiaľ čo porovnateľné príspevky sú ponechávané v plnom znení a toto som hodnotil ako nepríjemné prekvapenie dvojitého metra. Nič viac, nič menej

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

Nikdo | 01.04.2017

Na trolly dále nereaguji.

Re: Re: Re: Julius a bigos

Cico Ciciak | 02.04.2017

Manipulácia, podsúvanie, odvádzanie od merita - typický modus operandi trola.

Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

Cico Ciciak | 02.04.2017

... ad hominem...

Re: Re: Re: Julius a bigos

Cico Ciciak | 02.04.2017

Na vulgarity mám už dnes v podstate podobný názor, ako si napísal.
Hlavne tie staršie príspevky som častokrát písal značne oduševnele a pod silnou frustráciou a preto sa v nich nachádzajú aj vulgarity.
Dnes sa ich snažím obmedzovať len na príspevky, v ktorých podľa mňa ich použitie pasuje.
Sem-tam zvyknem staršie príspevky znovu prechádzať a prehodnocovať, preformulovávať myšlienky (meniť ich, alebo rovno odstraňovať - podľa toho, ako sa názorovo vyvíjam), odstraňovať chyby aj vulgarity.
Ak budem mať čas, tak sa určite pokúsim aspoň v niektorých starších príspevkoch postupne odmazávať nadávky, pretože si plne uvedomujem, že môžem negatívne formovať niečí pohľad na danú vec, alebo niekoho odrádzať od ďalšieho čítania mojich názorov.

Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

bigos | 02.04.2017

toto je správny postoj. Pozri, nikto nie je dokonalý, nikto nie je taký, čo by všetko chápal. Život je cesta, učíme sa neustále - teda tí, ktorí sa učiť chcú. Ak som ti vyhodil tie vulgarizmy na oči, nechcel som ťa tým nejak sundať, len nastaviť zrkadlo, pretože si mňa a mne podobných označil za fanatikov. Ale z tvojej reakcie vidím posun a som rád že vulgarizmy nie sú štandard vyjadrovania. Ak sa ťa to dotklo, tak sa ospravedlňujem

Re: Re: Re: Re: Re: Julius a bigos

Cico Ciciak | 04.04.2017

Nehraj tu divadielko. ;)

komponenta psychiky - svědomí

Nikdo | 01.04.2017

Možná na to přijde ještě řeč (článek). KSB mi velmi pomohla svým přístupem ke svědomí. Až KSB mi umožnila plně poznat, že žít podle svědomí je rozhodující pro komfortní a šťastný život. Zatím jsem nenarazil, kromě KSB na nějakou nauku/metodu/"psychologii", která by se důkladně svědomím zabývala (zvláštní nebo spíše odhalující, že je rozvinutí svědomí bráněno).

U nové generace pozoruji, že se ocitají ve stejné situaci jako dříve já sám, podléhají okouzlení vykolejenému individualismu (místo pochopení potřeby pospolitosti a budování království božího na zemi), ale svědomí má u nich důležitý vliv i když ho plně nechápou, setkají se později v praxi s rozpory a snad jim to dojde.

Ať to nějak propojím s článkem, tak svědomí je podle mého pochopení komponenta, která umožňuje zpracovat prvotní informace, tak aby byl zachován život společnosti a jeho udržitelnost v následnosti generací.

dotaz

Jura | 31.03.2017

Proč je tato část v několika knihách ... a pokaždé s mírnými odlišnostmi?
Základy sociologie I.
Potrebujeme inú školu.
Dialektika a ateismus ....
(nečetl jsem všechno, tak možná bude i jinde¨)

Re: dotaz

Hox | 31.03.2017

co přesně? celé to určitě není duplicitně.

Re: dotaz

jardob | 01.04.2017

Jura, skús skopírovať príklad.

V knihách sa často zvyknú opakovať rovnaké témy, kvôli lepšiemu pochopeniu kontextu, a niekedy sa opakujú aj celé pasáže, ale ak sa nemýlim, táto kapitola to nie je.

Pritom, ak sa opakujú niektoré pasáže, často býva text rozšírený a detailizovaný. To je tým, že autori, ktorí sa po čase vrátili k rovnakému textu, aby ho použili aj v inej knihe na dovysvetlenie inej témy, pôvodný text rozšírili o nové postrehy z praktického života, z vlastnej skúsenosti (môj názor). Ale v takých prípadoch, ak ide o zásadnejšiu úpravu, tak rozdiel zobrazujú v poznámke pod čiarou (znenie pôvodného odseku).

Re: Re: dotaz

Jura | 01.04.2017

No úplně mi to nesouhlasí (co je teda ten aktuálně poslední -nejlepší text?)
Já nejdřív četl Základy sociologie 1 ta je z roku 2010. ... tam je to jen letmo (je to přeci jen spíše učebnice pro střední školy).
Teď právě to čtu v Potebujeme inú školu ta je z roku 2005 (od str. 158) ..... "Existuje jedna otázka, ktorú možno nazvať východiskovou otázkou psychológie ako vedy:
Je človek sebestačný v schopnosti vyberať informáciu z prúdu udalostí Života, a hlavne —tú «prvotnú»1 informáciu, alebo nie? ...."


A tento úryvek je z Dialektika a ateismus z roku 2003.

Re: Re: Re: dotaz

Cico Ciciak | 01.04.2017

1. Píšu to tí istí ľudia?
2. Ak nie, tak sú všetci autori týchto prác na rovnakej úrovni chápania?
3. Oni neprechádzajú postupným osobným vývojom ako napr. ty?
4. Sú neomylní?

Re: Re: Re: Re: dotaz

Jura | 01.04.2017

No, já to zatím nezkoumal natolik dopodrobna (četl jsem to v ZS1 v únoru a v PIŠ to samé před 3 dny a tento úryvek před 2 dny). Zatím jsem se jen zarazil, že se to opakuje (ale ne prostým CTRL+C nýbrž mírně odlišně)

Jestli ty publikace psali různí autoři a použili každý svůj osobní dialektický proces, tak návodné otázky a hloubka odpovědí bude mírně odlišná.

Re: dotaz

los/sol | 01.04.2017

Já jsem naopak příjemně překvapen, že čtu věci, které už znám, takže vím, jaká je další věta.
Opakování je matka moudrosti a to je cesta stát se člověkem rozumným.

zaujímavé postrehy

bigos | 31.03.2017

Dlhšie som tu nenapísal, ale k tomuto sa vyjadrím. nakúpil som si niekoľko kníh od VP, mnoho článkov a analytických poznámok som prečítal či preštudoval.

Môj záver: ohľadom sociologických procesov v spoločnosti, absolútne niet čo vytknúť týmto matreiálom. Aj keď je to niekedy písané/prekladané rozvláčne, v 10-tich riadkoch sa rozoberá to, čo sa dá napísať v troch vetách. Podobne aj čo sa týka nejakej psychológie človeka a vecí s tým súvisiacich, tiež niet čo vytknúť.

Problém však je s tzv. "biblickým konceptom", pretože je to kopa nepodložených tvrdení. Z koránu sa vyberajú múdre vety, ktoré sú citované, no z Biblie sa vyberá napríklad len výrok o úrokoch (stará zmluva), pričom na ostatné sa dbá pomenej.

Čo sa týka ukrižovania Krista, tvrdenie, že to bola skupinová halucinácia, či dokonca že Kristus bol vzatý pred ukrižovaním, je len šikovná kombinácia starších náuk, ktoré existovali už predtým. (pozri napr. doketisti a podobne) Tiež tvrdenia koránu ohľadom ukrižovania a vzkriesenia sú nezmysly. Ničím nepodložené, ničím nedokázateľné.

Re: zaujímavé postrehy

Hox | 31.03.2017

Jak může být biblický projekt "kupou nepodložených tvrzení", pokud se s ním člověk denně setkává mnohem blíže, než by chtěl?
Současná systémová krize, ve které se lidstvo nachází a kvůli čemuž mu hrozí zánik, je také kupou nepodložených tvrzení?
Fakt, že Bible programuje křesťany na podřízenost židům a lichvě, také nepodložené tvrzení?
Fakt, že židé kontrolují světové finance, zcela v souladu s doktrínou/konpcepcí ovládnutí světa skrz lichvu, obsaženou v Bibli, je také nepodložené tvrzení?
Pokud něco chodí jako husa, kváká jako husa, vypadá jako husa, snáší vejce jako husa a dělá lejna jako husa, co je to?

Re: Re: zaujímavé postrehy

upresnenie | 31.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/K3ftP4QB

Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 31.03.2017

omylom som dal nick upresnenie, mal to byť názov príspevku

Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

reakcia: divný spôsob vymazať príspevok, napísať "osobná rovina" a hodiť link kde sa to dá prečítať. Skoro identické metódy používa denníkN, SME a iné sionzvesti

Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Cico Ciciak | 01.04.2017

Mne to naopak celkom vyhovuje, aspoň človeku hneď o očí nebijú kadejaké diskusné výkaly a diskusia sa tým aj sprehľadní.
Pochopiteľne, že (subjektívny) spôsob správy diskusie je plne, ale aj jedine v kompetenciách administrátora webu/diskusie.
A pokiaľ viem, tak tento web nie je platený zo štátneho rozpočtu, aby sa tu niekto mohol dovolávať svojich občianskych práv a pod., takže buď situáciu človek akceptuje, alebo sa poobzerá po iných diskusiách.

Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

Ciciak, ty svojími reakciami len klesáš a klesáš, škoda drať klávesnicu na teba

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Cico Ciciak | 02.04.2017

Presne takéto diskusné pseudo-argumentačné výkaly mám na mysli.
Trafená husa...

Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Hox | 01.04.2017

Až se ti podaří psát svoje příspěvky bez osobní roviny, tj. budou tam výhradně argumenty k tématu, nikoliv tvoje osobní názory na nějaké osoby nebo to, co podle tebe dané osoby znají a neznají (o čemž nemáš reálně páru), které s danou věcí absolutně nesouvisí, pak tu takové příspěvky také zůstanou.

Tvrzení ve stylu "...a to, čo o Biblii vie, má akurát z druhej ruky..." NENÍ argumentem, je to demonstrací toho, že ti došly argumenty a namísto reakce následuje útok na autora. Platným argumentem je demonstrace toho, v čem je daný názor mylný, bez toho, aniž se přitom bude jakkoliv řešit osoba autora toho názoru. Pokud je to pro tebe problém, pak je zbytečné abys sem psal.

Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

Hox, ak pozreš príspevky, ktoré boli adresované mne, v zmysle, že niekto tuší, či má pocit že nechápem KSB a podobne, zaujímalo by ma, prečo sa tam tiež neobjaví "osobná rovina". Okrem toho, cieľom diskusie je vyjadriť svoj názor a pri týchto kritériách, ktoré si určil, je otázka, kto rozhodne o tom, čo je a čo nie je osobná rovina? Len aby nedochádzalo k tomu, že za "osobnú rovinu" prehlásie hlavne to, čo je nám nepohodlné. A ciciakova reakcia tiež zaváňa osobnou rovinou.

Ale ok, do budúcnosti budem reagovať vecne, ale uvítal by som, ak by bol odstránený dvojitý meter, pretože je to pre mňa nepríjemné prekvapenie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Hox | 01.04.2017

Pokud někdo proti tobě osobní rovinu použije, pak, pokud chceš, můžeš oplatit stejně (s rizikem, že to pak nejspíš zmizí celé od první reakce, kde někdo osobní rovinu použil). Nepřijatelné je reagovat v osobní rovině na příspěvěk, kde žádná není, a také jakkoliv používat argumentaci ad hominem v diskusi.

Re: zaujímavé postrehy

Nikdo | 31.03.2017

"Biblický koncept" efektivně vysvětluje současné vztahy ve společnosti a dobře zapadá do vysvětlení historie. Dokonalí příklad jsou "židé" - nástroj GP, tam je to úplně evidentní.

Co se týká skupinových halucinací/hypnózy/nálad, například "změna vody na víno" je to nejlepší vysvětlení - occamova břitva.

Je pravda, že to je zde uvedeno bez podrobnějšího vysvětlení, ale to se netýká vůbec tohoto článku je to pouze okrajová informace ve vztahu k probíranému tématu.

Ale i v takovýchto případech, kdy nejsou dostupné přímé důkazy se dá dost zjistit a odhadnout. Je potřeba otevřená mysl a vysoká morálka, jinak nebude nic (já taky dítěti/nezralému nesvěřím informaci, s kterou by mohl napáchat škodu).

Kontrolní otázka:
Byla velká katastrofa, známa pod mýtem "velká potopa"?
Pokud si myslíte, že to nelze dokázat a nevidíte to jako samozřejmý fakt, tak nemá smysl rozvíjet další diskuzi.

Dám ještě příklad:
Víme, že Asad nepoužil chemické zbraně. Za sto let bude někdo číst překroucenou historii a tam bude Asad svou zemí ubránil i když všechny terorizoval a používal chemické zbraně na své vlastní lidi. Někdo bystrý pak přijde a řekne to je nesmysl, lid ho musel podporovat a proto se nemohl toho dopustit a byla to zcela určitě operace pod falešnou vlajkou. A někdo jako vy řekne to jsou kecy, na to neexistují žádné důkazy.

Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 31.03.2017

vysvetlil som vyššie čo som tým myslel.

Snáď len k tomu, že tá davová hypnóza sa dá realizovať len za určitých podmienok, na určitej skupine ľudí, ktorá má spoločné prvky. Avšak tvrdiť, že Kristus nebol ukrižovaný a všetkým sa to len zdalo, je ďaleko za hranicou fantázie, síce v súlade s koránom, no korán je vo vzťahu ku kresťanstvu tendenčný.

Ak by sme podrobili korán takej kritike, akej je podrobená v prácach VP Biblia, dopadol by veľmi zle.

K veľkej potope - áno, je to mýtus, ktorý hovorí o určitej realite ktorá sa odohrala (aby sme sa vyhli nedorozumeniu: mýtus nedefinuejm ako výmysel) Okrem toho, zmienka o potope a objavuje takmer vo všetkých kultúrach - či je to noe z Biblie alebo epos o Gilgamešovi atď....

Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Nikdo | 01.04.2017

Vaše odpověď mně potvrzuje v tušení, že nemáte nastudováno, čím se označuje "biblický projekt" v materiálech KOB a mylně ho dáváte do přímé souvislosti s biblí. Biblický projekt vznikl mnohem dříve než bible, již ve starém Egyptě. Jde o davo-elitární projekt, kdy společnost je otrokářská a nedovoluje člověku rozvinout svůj potenciál dle svědomí.

Vaše z hlediska KSB trochu dětinská poloha, že podle KSB: bible je špatná a korán je dobrý ukazuje, že vůbec nechápete o čem je řeč a KSB to v žádném ohledu takhle neprezentuje (sleduje kořeny vzniku bible i koránu a to co nejobjektivněji). Podle mne čtete pouze úryvky a neobtěžoval jste se seznámit s celým obrazem překládaným KSB a ten obraz si doplňujete podle vlastní fantazie, to by pak vysvětlovalo Vaše divné odpovědi.

Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/0uPRhnLW

Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Nikdo | 01.04.2017

Každá nauka má jednoznačně definované termíny, bez kterých je jakákoliv smysluplná diskuze nemožná. Nepřesvědčil jste mně, že je správně chápete.

Je jasné, že v bibli bude mnoho dobrého, každý čert Vám řekne deset informací, ale jedna bude chybně a vy nevíte která, KSB poukazuje právě na ty miny. To stejné s historicky zformovaným Koránem, ale opačně, je to příliš dogmatické, ale jsou v něm některé zdravé věci a ty jsou pro GP překážkou. KSB se zajímá o bibli a korán z hlediska řízení společnosti a vybírá věci z nich k tomuto tématu. Není to přímé posouzení bible nebo koránu, kdo z nich je lepší nebo více v souladu s bohem.

Pokud považujete přímé spojení s bohem bez zprostředkovatelů ve formě církví za správné, pak můžeme začít smysluplně diskutovat a vymezovat termíny tak, aby jsme s se shodly v jejich významu a posouvat se v poznání a společném hledání boha.

Dále diskuze je od počátku nikam nevedoucí, protože se odchyluje od tématu. Napadá se pouze příklad, s kterým nesouhlasíte (...Čo sa týka ukrižovania Krista, tvrdenie, že to bola skupinová halucinácia, či dokonca že Kristus bol vzatý pred ukrižovaním...), ale mohl být použit i jiný příklad.


Hlavní otázka zní souhlasíte nebo jinak shodneme se na tom, že "prvotní informaci" zprostředkovává bůh oproti tomu, že si ji bytost vybírá sama.


Osobně nemám zájem diskutovat, když se nemůžeme shodnout v základech, pak je to neplodná pře. A vůbec nechápu, proč sem chodí někdo diskutovat, když s KSB nesouhlasí. Je velmi rozsáhlá a poznat ji a pochopit není až zas tak snadné a nejde to hned. Jak se můžete něco naučit, když s tím od začátku nesouhlasíte.

Pokud to již od počátku považujete za chybné, tak to budete nabíjet pozorností tak jako tak a vlastně jdete proti sobě samému a tudíž i proti bohu.

Poznání zdar.

Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

los/sol | 01.04.2017

Bigos, doporučuji Vám pročíst tedy Bibli důkladněji.
A na co jsem přišel v souvislosti s Ježíšem Kristem, se ani zde neodvažuji napsat
Myslím v dobrém :)

Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

Pobavil si ma, ale ok, spýtam sa. V čom konkrétne mám prečítať bibliu dôkaldnejšie? :)

Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

ospravedlňujem sa za tykanie, ak je to problém, môžem vykať, ale v diskusii preferujem tykanie. Ak by však vadilo, samozrejme prejdem na vykanie

Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

los/sol | 01.04.2017

Nevadí Bigos, tak například Evangelium Jana :)

Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Cico Ciciak | 01.04.2017

"Ak by sme podrobili korán takej kritike, akej je podrobená v prácach VP Biblia, dopadol by veľmi zle."

Nech sa páči, už sa teším na objektívnu kritiku Koránu od bigotného katolíckeho dogmatika. :DDD

Mimochodom, možno by bolo dobré/lepšie/vhodnejšie zvoliť odlišný prístup, a síce skôr sa zamerať na veci v Koráne (to platí obecne pre všetky filozofie, učenia, teórie, názory, koncepcie, metódy, metodológie...), ktoré sú pre ľudí objektívne užitočné a dajú sa v živote využiť na zlepšenie ich života.
Skrátka skôr sa v živote zaoberať dobrými/pozitívnymi vecami a hľadať medzi ľuďmi styčné body, aby sme sa ako ľudstvo mohli spoločne posunúť ďalej v pozitívnom význame.
Lenže, bohužiaľ, biblický fašizmus, ktorý má okrem iného do určitej miery na svedomí aj zmrzačenie islamskej kultúry a iných kultúr a civilizácií sveta, zatiaľ dominuje na Zemi.

Našťastie KSB a DVTR ako nová, objektívne pravdivejšia, spravodlivejšia a adekvátnejšia koncepcia a metóda života a rozvoja ľudstva (prax je kritériom pravdy), pochádzajúca z Ruskej civilizácie, určená pre všetkých ľudí na svete, už pomaly začleňuje do seba biblickú fašistickú koncepciu a stáva sa vo vzťahu k nej nadradenejšou a (informačne) objemnejšou koncepciou, čím biblickú buď kompletne zmarginalizuje a odsunie na stránky dejín, alebo pomôže vyviesť z objektívneho "satanizmu", v ktorom sa už cca. 2000 rokov utápa aj spolu s biblickou civilizáciou západu.
Dúfam, že nastane ten 2. prípad, ďalšie posily by sa hodili.

Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

bigos | 01.04.2017

tak si sa opäť predviedol :D
Ak si myslíš, že bigos je od slova bigotný, tak blahoželám :D
A katolícky dogmatik, to tiež pobavilo. Mám ďaleko od rímskeho náboženstva, škoda že si si to nevšimol, viac krát na to bola možnosť.

Ozrejmi prosím termín biblický fašiszmus, čo tým presne myslíš. a ešte jedna otázka - dopracoval si sa k tomuto hodnoteniu biblie jej samoštúdium alebo si bibliu ani nevidel a názor na ňu si si spravil sprostredkovane, predovšetkým cez práce VP + nejaká osobná zaujatosť?

Môj tip: bibliu si v živote nečítal a nemáš šajnu o čom pojednáva, samozrejme okrem tých veršov, ktoré si si prečítal v prácach VP.

Re: Re: Re: Re: Re: zaujímavé postrehy

Cico Ciciak | 02.04.2017

Manipulácia, podsúvanie, ad hominem, odvádzanie od merita - typický modus operandi trola.

O "konšpirácie" som sa zaujímal už nejaký čas predtým, než som na internete natrafil na práce VP-ZSSR, ktoré momentálne pokladám za najserióznejšiu a k objektívnej pravde najbližšiu teóriu o obecnom chode vecí sveta a globálnej politike.
Myslím si, že som celkom samostatný v utváraní si vlastných názorov na svet a veci v ňom z dostupných (bežných) informačných zdrojov, a stále som vo vývoji (celo-životná činnosť).
Áno, Bibliu mám z časti prečítanú a stačí mi to na to, aby som si mohol o nej vytvoriť podľa mňa celkom dostatočný názor a je skôr negatívny.
Biblia a ostatné "Sväté Písma" sa podľa mňa u obyčajného človeka (ne-akademika) nedajú seriózne študovať bez pomoci rôznych odborných analýz ako sú napr. od VP-ZSSR, dokonca by som povedal, že je to dosť nebezpečná činnosť (hrozí u človeka psychická ujma, schizofrénia).

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Čo je to v skutočnosti fašizmus
-----------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek