VODA MŔTVA, kapitola 7, část 2

VODA MŔTVA, kapitola 7, část 2

16.9.2015

předchozí část

 

...Ale jednota zákonov bytia netkvie v tom, aby boli prenášané čiastkové zákony z jednej oblasti vedy do druhej, kedykoľvek si niekto zmyslí pre NI(E)KOHO nevhodný predmet schovať pomocou „objektívneho zákona“ pred skúmaním.

 

Kybernetika a Všeobecná teória systémov boli spomenuté L.N. Humilievom iba preto, aby charakterizoval «etnikum» ako samoorganizujúci sa systém. Avšak mechanizmus samoregulácie, proces samoregulácie ako INFORMAČNÝ proces, vrátane procesu informačnej výmeny medzi biologickou a sociálnou organizáciou populácie, nie sú nikde opísané.

 

Možné sú dva ZÁKLADNÉ-MERNÉ uhly pohľadu na ľubovoľný proces. Po prvé - ako na jeden z čiastkových procesov v ho zahŕňajúcom objemnejšom súbore-množine procesov; po druhé - ako na objemnejší proces vo vzťahu k nejakému súboru. Kvôli vzájomnej vloženosti procesov, je PRAKTICKY potrebné v priebehu interpretovania prechádzať z jedného uhlu pohľadu na druhý a naopak. Pritom je nevyhnutné náležite rozlišovať oba možné uhly pohľadu na jeden a ten istý proces, a nie vnášať nezmysly o «princípe neurčitosti» tam, kde je všetko určené.

 

L.N. Humiliev pod slovom „etnogenéza“ chápe proces vzniku «etnika», rozvoj «etnika», jeho vyhasínanie do úplného vymiznutia alebo prebývania jeho ostatkov v dlhodobej rovnováhe s obývaným životným prostredím v priebehu zmeny pokolení. Vonkajší opis procesu etnogenézy pri neprítomnosti jeho prerušovania z vonku vyzerá nasledovne:

 

«Z nejakej, zatiaľ nejasnej príčiny objavivšie sa v aréne nové etnikum (často so starým názvom) pretvára krajinu pomocou nového spôsobu adaptácie na prírodné podmienky. Prebieha to, spravidla, v inkubačnej perióde fázy rozmachu a nezaznamenáva sa v dejinných prameňoch (okrem legiend). Dejinná epocha, popísaná v prameňoch, zahŕňa za neprítomnosti vonkajšieho vmiešavania sa nasledujúce fázy etnogenézy: 1) zjavnú periódu fázy rozmachu, 2) fázu akmatickú, keď je etnikum hranične aktívne a rast tlaku na životné prostredie sa začína zmenšovať, 3) fázu zlomu, keď je antropogénny tlak maximálny a deštruktívny, 4) inerčnú fázu, v ktorej prebieha hromadenie technických prostriedkov a ideologických cenností, 5) fázu obskurácie, počas ktorej niet záujmu ani o kultúru, ani o krajinu. Následne nastupuje fáza homeostázy, keď prebieha interakcia zostatkov polozničeného etnika s ochudobnenou krajinou, vzniknuvšou na zvyškoch kultúrnej krajiny, tam, kde na mieste dubov vyrástli lopúchy, uprostred ktorých sa hrajú na schovávačku pravnuci dobyvateľov a deti banditov.

V tejto epoche sa vzťah etnika-perzistenta k prírode stáva zároveň spotrebiteľským i ochranným. No, beda, jak jedno, tak i druhé je diktované tradíciou, a nie vedomým rozhodnutím vôle. A tak do tých čias, pokiaľ nové etnikum znova nepretvorí krajinu. Očividne, etnogenéza nie je jediným globálnym javom, ale množstvom samostatných etnogenéz v jednotlivých rajónoch.» (str. 211).

 

Predtým, ako budeme ďalej hovoriť o PROCESE „etnogenézy“ a jeho fázach, obrátime pozornosť na ten fakt, že termín „etnikum“ v teórii L.N. Humilieva má pojmový obsah, odlišný od termínu „národ“ v definícii J.V. Stalina i odlišný od termínu „národ“ pri bežnom používaní tohto slova. Pri vulgarizácii teórie L.N. Humilieva v procese jej propagácie, všetko, čo hovorí jej autor o SVOJOM „etniku“, prenáša bežné vedomie populácie do svojho chápania slov „národ“ a „národnosť“.

 

Etnikum“ je u L.N. Humilieva pojem s veľmi elastickými a kolísajúcimi pojmovými hranicami.

Na str.15, 16: «Etnikum je fenomén biosféry alebo systémový celok diskrétneho typu, pracujúci za pomoci geobiochemickej energie živých látok, v súlade s princípom Druhého termodynamického zákona, čo potvrdzuje diachronická chronológia dejinných udalostí.»

Na str.24: «Etniká sú javom, ležiacim na hranici biosféry a sociosféry, majúce veľmi špecifické určenie v konštrukcii biosféry Zeme.»

 

V tejto fráze je zaujímavé použitie slova „určenie“: ono sa asociuje vo vzťahu s nejakou cieľovou funkciou existencie a rozvoja „etník“, aj keď L.N. Humiliev popiera teleologický prístup. Podľa teleologického prístupu všetko existuje s príslušnými cieľmi primerane Božiemu prednaznačeniu.

 

Na str.59: «...etnogenéza nie je proces sociálny, lebo spontánny rozvoj sociosféry iba vzájomne koná – interaguje s prírodnými javmi, ale nie je ich produktom.

Avšak práve ten fakt, že etnogenéza je proces, a bezprostredne skúmané etnikum je fázou etnogenézy, a teda nestabilným systémom, vylučuje ľubovoľné porovnávania etník s antropologickými rasami, a tým pádom i s ľubovoľnými rasovými teóriami.»

 

Na str.95: «...etnikum je kolektív osôb, vydeľujúci sa od všetkých ostatných kolektívov. Etnikum je viac-menej stabilné, aj keď vzniká a zaniká v dejinnom čase. Niet ani jedného reálneho príznaku-kritéria na určenie etnika, použiteľného vo všetkých známych prípadoch. Jazyk, pôvod, zvyky, materiálna kultúra, ideológia sú niekedy určujúcimi momentmi, a niekedy nie. Do úvodzoviek môžeme dať iba jedno – uznanie osoby, jednotlivca „My sme takíto, a všetci ostatní iní“. Keďže je to jav univerzálny, možno predpokladať, že odráža nejakú fyzickú alebo biologickú realitu, ktorá sa nám javí ako hľadaná veličina.»

 

Na str.102: «A tak miera stability etnika ako systému je určovaná nie jeho masou, t.j. počtom obyvateľov a presnosťou kopírovania predkov, ale štatistickým priemerom súboru vzťahov rôznych závažností a označení. Rýchly prechod uvedených hraníc privádza so sebou buď záhubu, alebo búrlivý rozvoj. Tým je vytváraná elasticita etnika, umožňujúca mu amortizovať vonkajšie vplyvy a dokonca niekedy aj regenerovať, lebo „mnohoväzbovo-spojitý“ systém kompenzuje škodu z prestavby-reorganizácie vzťahov.»

 

Na str.103: «Etnikum nie je prosto len zhluk ľudí, vzájomne podobných nejakými črtami, ale systém vkusom a schopnosťami rozličných osobností, produktov ich činnosti, tradícií, vplývajúceho geografického prostredia, etnického okolia, a taktiež príslušných tendencií, prevládajúcich v rozvoji systému.»

 

Na str.135: «Etnikum je stabilný, prirodzene sa vyskladavší kolektív ľudí, postaviaci sa do protikladu ku všetkým analogickým kolektívom a odlišujúci sa osobitým stereotypom správania sa, ktorý sa zákonite mení v priebehu dejín.»

 

Tu sa zavádza pojem „superetnika“ ako mozaikovej celistvosti skupiny etník, súčasne vzniknuvších v jednom regióne; a „subetnika“ ako časti-elementu štruktúry „etnika“, spolupracujúceho s ostatnými elementami štruktúry „etnika“. «Pri zjednoduše etnosystému vo finálnej fáze sa počet subetník zmenšuje na jeden, ktorý sa stáva reliktom.».

 

Na str.185: «Aj Arabi, Tibeťania, Irokézi - všetci majú svoje východzie teritórium, určené neopakovateľným zložením elementov krajiny. A ako také „rodisko-vlasť“ je jedným z komponentov systému, nazývaného „etnikum“.»

 

Na str.241: «Etniká nie sú ako hady: oni menia nie kože, ale duše.» A o niečo ďalej: «A vtedy získavame rázny záver: etniká vznikajú a miznú nezávisle od prítomnosti tých alebo iných predstáv súčasníkov. To znamená, že etniká nie sú produktom sociálnej uvedomelosti jednotlivých ľudí, aj keď sú spojené výlučne s formami kolektívnej činnosti ľudí...»

 

Vo „výkladovom slovníku“ knihy V.J.Jermolajev dáva nasledujúcu definíciu „etnika“: «..na osnove originálneho stereotypu správania sa prirodzene sa zloživší kolektív ľudí, existujúci ako energetický systém (štruktúra), stavajúci sa do protikladu ku všetkým druhým kolektívom, vychádzajúc z pocitu komplimentárnosti.»

 

Súbor príznakov, nevyhnutných na identifikáciu „etnika“ podľa L.N. Humilieva, je niekedy rozsiahlejší, než päť znakov-kritérií v definícii národa podľa J.V. Stalina a zahŕňa aj prostredie prebývania (prírodné i sociálne). A inokedy je zasa skrátený do jedného stereotypu správania sa, dostatočne udržateľného v čase. Stereotyp správania sa môže byť rozličný, včítane stereotypu T. Herzla: «Skupina ľudí spoločnej dejinnej minulosti a všeobecne uznanej spolupatričnosti v súčastnosti, stmelená existenciou spoločného nepriateľa.». To jest, humilievské „etnikum“ je možné napasovať aj na historicky vzniknuvšiu národnosť, národ i na pseudoetnickú mafiu; potom to nazvať medzinárodným konfliktom; a následne pristúpiť k ochrane „malého národa“ od „útlakov“ so strany veľkých národov, chrániacich svoju suverenitu a ďalší rozvoj svojich národných kultúr pred úkladmi pseudoetnickej mafie, ktorej snahou je vládnuť nad národmi ako nad svojim majetkom.

 

TOTO JE HLAVNÁ PRÍČINA, PREČO JE TEÓRIA „PASIONÁRNOSTI - VÁŠNIVOSTI“ PROPAGOVANÁ AKO JEDEN Z POSLEDNÝCH VÝDOBYTKOV SOVIETSKEJ VEDY, DOTERAZ AKOBY SA SKRÝVAJÚCI PRED SPIATOČNÍCKYMI NÁRODMI.

Okrem toho, „židovský národ“ v priebehu dvoch tisícročí demonštruje ničím nezničiteľnú „vášeň“,, čo lichotí pocitu „bohovyvolenosti“ siointernacistov. Nezničiteľnosť jeho „vášne“ je výnimkou zo všeobecného pravidla („vášnivosť etnika“ podľa tejto teórie vyhorieva zhruba za 1 200 rokov), čoho príčiny sa L.N. Humiliev objasniť nesnažil.

 

Celkovo je HUMILIEVSKÉ ETNIKUM kategóriou biologickou a robiť z jeho teórie široké sociologické zovšeobecnenia je nemiestne. V našej terminológii tento fenomén biosféry (ktorý L.N. Humiliev nazval termínom „etnikum“) je v kontexte jeho knihy populáciou druhu Človek Rozumný (Homo sapiens), uzavretou vo vzťahu k druhým populáciám ani nie tak prírodno-geografickými faktormi, ako skôr faktormi kultúrnymi. O možnosti takejto uzavretosti populácie druhu Človek Rozumný pomocou kultúry sme hovorili už skôr. Okrem toho, každá takáto populácia sa odlišuje od druhých štatistickými osobitosťami súboru geneticky podmienených matríc potenciálnych možností a prednastavení do nej patriacich osôb. Zreteľnú hranicu medzi nimi na biologickej úrovni je pomerne často ťažko urobiť, zrovna tak, ako je ťažko zreteľne načrtnúť hranice jednotlivých vĺn v celkovom obraze vlnenia mora. Predstavte si hoci známy obraz I. K. Ajvazovského „Deviata vlna“.

 

Pri slobodnom rozvoji kultúra odráža celkovú matricu populácie; pri obmedzovanom rozvoji kultúra deformuje celkovú matricu. Matrica však chráni svoju kultúru aj pri pokuse nanútiť populácii inú. Charakter ochrany môže byť rôzny - od uzavretosti až po aktívny odpor. Kultúra a matrica na seba vzájomne vplývajú, aj keď sú informačnými systémami rôznych organizačných úrovní biologického druhu Človek Rozumný. „Etnikum“ L.N. Humilieva je populáciou, uzavretou vo vzťahu k druhým cez kultúru a je štatisticky odlíšiteľná od druhých na úrovni genetických štruktúr.

 

Z definície národa J.V.Stalinom zodpovedá „etniku“ L.N. Humilieva iba posledný znak-atribút - «psychické zloženie, prejavujúce sa v spoločnej kultúre» - avšak k tomuto príznaku sú pridané štatistické osobitosti genetiky populácie. Národ v sociológii a biologické „etnikum“ L.N. Humilieva sú kvalitatívne rozličné kategórie.

 

Dôležitejšiu úlohu v teórii L.N. Humilieva hrá termín „vášeň - vášnivosť“ a iné termíny, s nim spojené.

 

Na str.266: «A tak, vášeň – to je schopnosť a snaha k zmene svojho okolia, alebo, v preklade do jazyka fyziky - k narušeniu inercie agregátneho stavu prostredia. Impulz vášne býva natoľko silný, že nositelia tohto príznaku – vášne – sa nedokážu prinútiť odhadnúť dôsledky svojho konania. To je veľmi závažná okolnosť, poukazujúca na to, že vášnivosť je atribútom nie vedomia, ale podvedomia, je vážnym príznakom, prejavujúcim sa v špecifiku konštitúcie nervovej činnosti. Stupne vášnivosti sú rozličné, no na to, aby mala viditeľné a dejinami zaznamenané prejavy, je nevyhnutné, aby vášnivcov bolo mnoho, t.j. tento príznak nie je len individuálny, ale aj populačný».

 

Na str.281: „A tak, vášeň nie sú prosto „hlúpe sklony“, ale vážny dedičný znak, prebúdzajúci k životu nové kombinácie etnických substrátov, pretvárajúc ich do nových superetnických systémov. Teraz už vieme, kde hľadať jej príčinu: odpadá ekológia a vedomá činnosť jednotlivých ľudí. Zostáva široká oblasť podvedomia, avšak nie individuálneho, ale kolektívneho, pričom doba trvania činnosti inercie vášnivého impulzu sa počíta v stáročiach. A tak vášnivosť – to je biologický príznak, prvotný impulz, narúšajúci inerciu pokoja, - je to prejav pokolenia, zahrňujúceho nejaké množstvo vášnivých osôb. Oni samotným faktom svojej existencie narúšajú zaužívané pomery, pretože nemôžu žiť každodennými starosťami, bez cieľa, ktorý ich strháva. »

 

Na str.276: «Vášnivosť disponuje ešte jednou veľmi vážnou vlastnosťou: je nákazlivá. To znamená, že ľudia harmonickí (a ešte vo väčšej miere - impulzívni), ocitnuvší sa v bezprostrednej blízkosti od vášnivcov, začínajú sa správať tak, ako keby aj oni boli vášniví. Ale len čo ich dostatočná vzdialenosť oddeľuje od vášnivcov, získavajú svoj prirodzený psycho-etnický profil správania sa.»

 

A vo „výkladovom slovníku“ V.J. Jermolajeva je všetko zhrnuté:

«VÁŠNIVOSŤ AKO CHARAKTERISTIKA SPRÁVANIA SA - efekt prebytku biochemickej energie živej hmoty, rodiaci obetavosť často pre iluzórny cieľ.

VÁŠNIVOSŤ AKO ENERGIA - prebytok biochemickej energie živej hmoty, opačný k vektoru inštinktu a určujúci schopnosť k vrcholnému vypätiu.

PRÍZNAK VÁŠNE - recesívny genetický symptóm, podmieňujúci zvýšenú absorpciu biochemickej energie osobou z vonkajšieho prostredia a výdaj tejto energie formou práce.

IMPULZ VÁŠNE - mikromutácia, vyvolávajúca zjavenie sa vášnivého symptómu v populácii a vedúca k vzniku nových etnických systémov v tých, či oných regiónoch.»

 

Teraz prejdeme k pohľadu na vnútornú mechaniku „etnogenézy“ a jej prepojenie s procesmi, ktoré sú vo vzťahu k nej vonkajšie.

 

Na str. 345: «Zóny zdvihov-impulzov vášní – to sú úzke pásy šírky okolo 300 km v smere podľa rovnobežiek a o niečo viac pri poludníkoch, približne na 0,5 obvodu planéty. Podobajú sa geodetickým líniám. Tieto impulzy-zdvihy vznikajú zriedka – dva alebo tri za tisíc rokov, a takmer nikdy neprebiehajú cez jedno a to isté miesto.»

 

Geodetická línia, na nerovnom povrchu, - analógia priamky na rovine - spája dva vybrané body najkratšou cestou. To jest, vo vzťahu k  zemeguli ide o úsečku „oblúka veľkého kruhu“ (kartografický termín, definujúci líniu preseknutia povrchu zemegule a pretínajúcej roviny, prechádzajúcej cez jej stred). Mapa osí impulzov-zdvihov vášní pre Euroáziu a Sev. Afriku je uvedená v citovanom vydaní na obr. 5 str.342.

 

Na str. 485: «…samotný impulz-zdvih vášne, ktorý bol opísaný ako empirické zovšeobecnenie, objasňujúce kmitania etnosféry, je zjavne nezemského pôvodu. Už to, že osi zón zdvihov sa rozprestierajú na povrchu planéty ako línie, ktorých konce sú ohraničené zakrivením planéty a kolmice na ne prechádzajú stredom Zeme, poukazuje na závislosť osi zdvihu od magnetického poľa planéty. Predpoklad, že tieto energetické údery po Zemi idú nie od Slnka, ale z energie, rozptýlenej v galaxii, našiel upresnenie. Americký astronóm John Eddi objavil, že aktivita Slnka variuje do tej miery, že aj 11-ročný cyklus aktivity slnečných škvŕn je nepozorovateľný. Na základe týchto výstupov John Eddi zostavil graf slnečnej aktivity za 5 tisíc rokov. A ukázalo sa, že všetky datované vášnivé impulzy-zdvihy sa chronologicky zhodujú s minimom slnečnej aktivity alebo s periódami jej klesania. To je už zákonitosť, umožňujúca interpretovať jav. Pri zmenšovaní slnečnej aktivity, klesajú ochranné vlastnosti ionosféry a ojedinelé kvantá alebo chumáče vyžarovania môžu dosiahnuť zemský povrch. A silné žiarenie, ako je známe, vyvoláva mutácie.»

 

Na str. 341: «Príčinou zdvihov môžu byť iba mutácie, presnejšie mikromutácie, prejavujúce sa na stereotype správania sa, avšak zriedka vplývajúce na fenotyp. Mutácia spravidla nezasahuje celú populáciu daného areálu. Mutujú iba niektoré, pomerne nemnohé osoby, no to sa môže ukázať dostatočným na to, aby vznikli nové „druhy“, ktoré my časom zaznamenávame ako originálne etniká.»

 

K tomuto môžeme vysloviť námietku, týkajúcu sa genetického aparátu. Všetky chromozómy, všetky ich fragmenty sú rovnako zraniteľné voči vplyvu mutagénnych faktorov. Újma od mutácií je v rôznych fragmentoch genokódu pre organizmus rozličná. Avšak ohraničenie mutácií zákazom „zriedka vplývať na fenotyp“, zjavne nepochádza z genetiky.

 

Celá populácia sa podľa teórie „vášnivosti“ delí na tri kategórie osôb:

  • vášnivci, ktorých impulz vášne správania sa prevyšuje veľkosť impulzu inštinktu sebazáchovy;

  • harmonické osoby, ktorých impulz vášne je veľkosťou rovný impulzu inštinktu sebazáchovy;

  • subvášnivci, ktorých impulz vášne je menší ako impulz inštinktu sebazáchovy.

Dopad silného žiarenia z kozmu, podľa teórie vášnivosti, vyvoláva mikromutácie, dôsledkom ktorých sa zvyšuje množstvo vášnivcov, a tí vychyľujú populáciu zo stavu rovnováhy s prostredím. Celý proces „etnogenézy“ je procesom výkyvu podielu osôb všetkých troch kategórií v celkovom počte populácie, až do obnovenia rovnovážneho režimu prebývania populácie v prostredí, nemeniaceho sa v priebehu striedania pokolení.

 

V citovanom vydaní na obr. 4 na str. 399 je uvedený graf zmeny vášnivého napätia (nejakou funkciou vzťahu všetkých troch kategórií osôb v populácii) v závislosti od času. Celý proces sa ťahá približne 1 200 rokov. Na str. 344 je znázornená závislosť toho istého vášnivého napätia etnokultúrnych systémov Euroázie od I. do XV. storočia. Ak sa podarí zavŕšiť proces do energického vonkajšieho zásahu, tak jeho dĺžka je taktiež blízka 1 200 rokom. Podľa knihy L.N. Humilieva sa dĺžka plného cyklu etnogenézy okolo 1200 rokov javí byť konštantou, nezávislou od akýchkoľvek faktorov, ktorými je proces podmienený.

 

Vnútornou príčinou etnogenézy podľa L.N. Humilieva je výlučne mikromutácia, ktorá sa prejavuje na geneticky podmienenej celkovej matrici potenciálnych možností a prednastavení. Ak sa obrátime k práci G. Klimova „Protokoly sovietskych mudrcov“ (Vydanie „Globus“, San Francisco, r. 1981), zasvätenej úlohe biologickej degenerácie v dejinách kultúry, tak sa ukazuje, že zoznamy „vášnivcov“ a degenerátov, zanechavších svoje stopy v kultúre, vede, politike a mimo toho v prísloví - „príroda oddychuje na deťoch géniov“, keďže ich potomstvo bolo neplodné, neživotaschopné alebo degeneračné, - sa ztotožňujú. Značná časť „vášnivcov“ mala, podľa údajov G. Klimova, sklon k pohlavným deformáciám, nervovým a psychickým poruchám. To jest, oni boli „vášniví“ proste preto, že nemohli fyzicky alebo psychicky žiť normálnym životom spoločnosti, t.j. životom rodinným. Takisto G. Klimov prináša štatistiku o osobitnom prednastavení, sklone židov k nervovo-psychickým poruchám, základom ktorého sa javí byť degenerácia, čo opäť plne súhlasí s neuvädajúcou vášnivosťou „bohom vyvoleného národa“ a úlohou znetvorenia pohlavného orgánu (obriezky) pri narušení rozvoja nervového systému. To jest, veľká časť „vášnivcov“ patrí do kategórie, charakterizovanej porekadlom: „Sila je, uma netreba“.

 

Ak skúmame človeka ako informačný systém, tak genetický aparát je iba jednou z jeho úrovní organizácie. Pritom je to úroveň najlepšie chránená vo vzťahu k poškodeniu informácie pri porovnaní so štruktúrami predného mozgu, zabezpečujúcimi myslenie, včítajúc spoluprácu dlhodobej pamäte, podvedomia, vedomia a pod. Je známe, že zvýšenie nehodovosti v automobilovej doprave, v priemysle výrazne kopíruje slnečnú aktivitu a ňou podmienené zmeny stavu fyzikálnych polí Zeme. Zvýšenie-vzostup nehodovosti je priamym dôsledkom chybovosti myslenia, narušení nervovej činnosti operátorov všetkých uvedených technických prostriedkov. Pritom tu neprichádza k mutáciám, a keď sa obnovuje bežný, štandardný stav fyzikálnych polí Zeme, tak vyššia neurálna činnosť prebieha normálne a chýb vzniká oveľa menej, ako v období vzostupu nehodovosti. Okrem toho existujú bionegatívne zóny, ktorých dynamika a aktivita nie je zatiaľ dostatočne preskúmaná, ale ktoré sú taktiež schopné vyvolať narušenia vyššej nervovej činnosti.

 

To znamená, že skôr, než v populácii vzniknú genetické zmeny, udeje sa v nej už nejaký súmrak umov – zatmenie mozgov, dôsledkom čoho vznikne téza: „Tak žiť sa nemá“, i keď dovtedy mnohé pokolenia žili v etno-krajinnej rovnováhe a nemali nijakých námietok, prejavujúcich sa v činnosti, namierenej proti predchádzajúcemu spôsobu žitia. Voči druhu Človek Rozumný je etno-krajinná rovnováha rovnovážnym režimom v systéme «PRÍRODNÉ PROSTREDIE REGIÓNU - KULTÚRA (VČÍTANE SOCIÁLNEJ ORGANIZÁCIE) – ŠTATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY CELKOVEJ MATRICE GENETICKY PODMIENENÝCH MOŽNOSTÍ A PREDNASTAVENÍ POPULÁCIE ĽUDÍ V REGIÓNE».

 

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA, kapitola 7, část 2

Název...

Ola | 17.09.2015

Napadlo mne hned po tvé otázce, Udo, jaký jiný název bych navrhla, intuitivně:
" JABLKO POZNÁNÍ "

zdravím!!

Re: Název...

merlin | 17.09.2015

Jablko je biblický symbol Olinka (Adam a Eva, had a jablko - vyhnanie z raja atď.) a také "poznanie" tu už máme cca 3000 liet.
Červivé, či "otrávené" jabĺčko (biblickú koncepciu) ponúkli starí mágovia, programujúci našich starých predkov.
Viď:
New York City = "Big Apple"
Korporácia Apple - nahryznuté jablko...atď.

Takto podvedomé stereotypné automatizmy aj dnes ešte pracujú na biblický projekt, samozrejme nič v zlom.

Životodárnu "novú" vodu treba ľuďom ponúknuť... aby sa napili a v nevedomí neprebývali a tupými ťažnými koníkmi mocných tohto sveta nezostávali. -:D

Re: Re: Název...

udo | 18.09.2015

Súhlasím síce s námietkami Merlina,
no osobne sa mi Olin návrh celkom páči.
Dik moc!

Je dosť kontroverzný, možno podvedome pre západnú kultúru ešte provokatívnejśí, ako Mŕtva voda.

Zmenil by som to ešte snáď na
"Jablko poznávania"..JP? hmm..

Mohli by sme tak potenciálne priamo predefinovať ciele samotnej biblickej kultúry a zmeniť jej celkové smerovanie.
Je ale vôbec postupný prechod k novej koncepcii možný?
Nie je to skôr otázka najvyššej úrovne, skokovej zmeny 1, alebo 0? Teda, že spoločnosť sa síce bude meniť postupne až po kritické sociologické hranice a iba následne zrýchlene. Avšak ľudia, jedinci skôr rázovo, ako v tej rozprávke o Mužovi, čo si skrýval starú vodu..

Aké by mohli byť riziká..
Niektoré uź Merlin naznačil..

Do akej miery je našemu kulturologickému prostrediu bližšia náväznosť obrazov vody Mŕtvej a Živej?
Čím ďalej na západ, tým viac by sa možno hodil obraz zdravého jablka, živého jablka, miesto mŕtveho, vody Mŕtvej.
Poukázanie na možné objektívne lepśie interpretácie biblie, ako tomu bolo neraz v dejinách..

Neviem..zmena názvu je veľká vec..
Bolo by to asi dobré na širšiu diskusiu,
resp., aby sa viac ľudí k tomu vyjadrilo, porozmýšľalo nad tým..
Čo si vy ďalší o tom myslíte?

Re: Re: Re: Název...

Hox | 19.09.2015

nedělal bych, myslím že převažují negativa. Jedna z věcí je že to evokuje automatické poznání pro čtenáře, tj z následující formule:

1 zná - nezná
2 četl - nečetl
3 pochopil - nepochopil
4 přijal za své - odmítl

tak nějak vypadávají kroky 3,4...
a to je jen jeden malý aspekt takového kroku, řekl bych.

Re: Re: Re: Re: Název...

udo | 19.09.2015

Jablko chápania?
JC..ako Jesus Christos
JCH
Apple of underStanding?
AU
Apple of Knowledge?
Snažím sa urobiť tú cestu schodnejšiu
i pre našich západných kolegov..

Re: Re: Re: Název...

merlin | 20.09.2015

Súhlasím s vami udo, že zmena názvu je veľká vec, lebo obrazne ... "ako loď pomenuješ tak aj bude plávať".

Mám však určité obavy, aby sa pri použití "jabĺčka" dielo nedostalo do nejakej negatívnej algoritmiky biblického mýtu - aký by bol potom asociatívny "odklik" na tento kód v podvedomí čitateľov v príslušných agregátnych poliach Noosféry!?
Mám nie moc blahé skúsenosti s diskutujúcimi o biblických a historických témach na iných portáloch, ktorí sú zavírení biblickou, ale aj antickou mytológiou ešte stále do takej miery, že nie sú v stave prehodnotiť mnohé svoje stereotypy, apokalyptické videnie sveta (ostatne aj tu ich je vcelku dosť) a reakciou potom býva zvyčajne hystéria, obviňovanie z všemožných darebáctiev (už som bol označený za žida, agenta NWO, New Age propagandistu, satanistu ai. -:D ), očierňovanie, nadávky a nakoniec plné zablokovanie.
Viď aj tu vaša diskusia s emorom, či skôr s e-mor-om. -:D

Zároveň chápem, že pre náš kulturologický región a o západnom ani nehovoriac, kód "mŕtva" pri nepoznaní pozadia (v podvedomiach napr. našich ľudí chýbajú asociatívne spätné väzby na daný kód - nepracuje tak "reaktívna" pamäť jednotlivca, ako hovoria bratia scientológovia) nie je príliš vhodný.
Chcelo by to načrieť do ľudovej tvorivej studnice rozprávok a príbehov jednotlivých kultúr a prehodnotiť tam obsiahnuté "kódy", v čom však nie som žiaden preborník a už od ich čítania prebehlo celkom dosť liet.
Možno keby tu bol nejaký etnológ? , mohol by dať nejaké typy.
Takto mi skôr vychádza kód "voda" - ako symbol informácie, informačného poľa, prostredia, ale čo k nej, aký epiteTón?
Nová...čistá...prameniaca...jasná...poznania...spoznávania...osvietenia...Svetla ?
To je ozaj na širšiu diskusiu.

A reinterpretácia Biblie, tak to by bolo skutočne asi veľké dielo, snáď by nebolo treba až 70 reinpretátorov ako u Septuaginty, ale poskladať vierohodne a presvedčivo čriepky informácii na svoje miesto do ucelenej a zrejmej mozaiky, by si vyžadovalo polytandemickú spoluprácu širšieho kolektívu, aj vzhľadom na citlivosť, mohutnosť a stále ešte silnú riadiacu schopnosť a nie príliš ľudskú algoritmiku biblických podvedomých modulov v ľudskom segmente Noosféry Zeme.

Re: Re: Re: Re: Název...

udo | 21.09.2015

Zrkadlová voda?

Hmm..ale nechať biblické motívy..predbiblické motívy pracovať pre nás..resp. pre objemnejší nadnoosferický supersystém.

Squattnúť tú "ich" ma3x.
Prevziať nad ňou kontrolu, redefinovať jej BIOS, ak chápete, kam mierim..
Oni sami ani poriadne nezbadajú, že sa niećo zmenilo,
lebo im bude tak dobre..a na dobré sa ľahko zvyká..

Aby aj oni pracovali pre objektívne lepśie ciele.
Veď viacerí z nich s tým dávno koketujú..
Problém pre nich ale bol, že nebolo s kým..letom svet(l)om
..a ten padol, padá spolu so stúpajúcim netom
nePriama uMERA

takźe ďalej, zatiaľ v simple-tandeme:
Jablko Spoznávania?
Tichá Voda?..brehy myje..zmýva..hranice chápania
DIoVoDA.
..?

Re: Re: Re: Re: Re: Název...

merlin | 21.09.2015

..ale nechať biblické motívy..predbiblické motívy pracovať pre nás..resp. pre objemnejší nadnoosferický supersystém.

Hmm..
Máte nejaký grif, nejaký "kľúč", ako tie stáročne cieľavedome škodlivo vytvárané podvedomé materiálne algoritmy previesť v dohľadnejšej dobe na "správnu" koľaj, aby vláčik nevykoľajil hneď na prvej zložitejšej výhybke?

Tá zrKadlová voda sa mi vcelku ráta...alebo voda zrKadlenia (vylepšujúc matrix s uväznenými Ka-čkami?).
Aj tichá by sa vcelku hodila pre naše kulturologické končiny, s nenápadným podmytím otrokárskej pyramídy samozvancov z Olympu..

S Diom a "jeho" vodou by som asi bol opatrnejší, aby sme "nelapli" napr. k Olympionikom a do Atlanticu, či prípadne do Léthé... -:D


Voda Svetla, či Svet(l)a alebo osVIEtenia. ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Název...

udo | 22.09.2015

re: MerLinov K(a)lúč

Ono vždy, keď dáte niečomu objektívne lepśiu interpretáciu, dostávate to pod kontrolu, resp. podporu Zhora.
Lepšie spriechodňujete, prečisťujete, upratujete cesty Boha.
Tak konal i Issa z NasArJe..
Veď keď pýtali sa ho, ktože to ten zázrak zrobil,
on vravel: "nie ja, to Otec môj Nebeský"
Preto je tak vážne naše naStrojenie,
ako sme nastavení, keď niečo konáme.
Ako nôž, keď je zle nabrúsený,
skôr sa porežete a nić riadne neskrojíte.
Ľudovo povedané..

Ste dieťa Jeho, námestník na Zemi
a v Jeho mene konať máte,
ako lístok.. kyslík stvoreniu Jeho dávať,
v Strojenia svt(l)a rozvoju pomáhať.
Ale Človek potenciál omnoho väčší má a tak,
viac, ako len ten stromček ovocný mal by dať..
..inak ako vinič planý,
skončiť môže neobrábaný,
Zhora neInFormovaný,
bez spojenia s Otcom,
Cieľa svojho strojcom,
Či dokonca hlúpym od-porcom,
osúdu dobrého zvoncom.

Jedno zo základných pravidiel komunikácie
(resp. "informačnej vojny")
je gramotnejšia, objektívne lepśia,
názoru, chápaniu Boha bliźšia
konkrétnej situácie interpretácia.

Tak hoc i jeden v poli vojak,
sám môźe MÁ3X mocnú vynulovať,
i pod riadenie, Dielo rozvíjať a kontrolovať.

Inak napríklad, i v tzv. kultúre "rastamanov",
napriek mnohým veciam čudným
a moźno i trochu nemúdrym..
takým zvykom býva,
každú slabiku, slovo,
čo negatívne je vo výrazoch spojitých,
zmeniť na pozitívne,
napr. “hate, death, under” na “love, life, over”
t.j.: “overstand” namiesto “understand”,
“downpress” namiesto “oppress”.
Tá myšlienka osebe je síce dobrá
a možno to trochu občas i pomáha,
no len toto nestačí, sa obávam..

Život je v tomto zmysle i interpretačná súťaž, evolveo,
o podporu ZHora..
Súťaž gRamotnosti rozlišovania a napĺňania zákonov jeho optima
Ako lepśia interpretácia Optima Prime
z MaTrix..či MatRex filmu Transformers

No zase, aby sme sa z toho celého nezbláznili.
V rozprávke o pekárovom cisárovi
a Golemovi sa myslím vraví:
"Kolik že tam jede soli?"
OdPoVied: "PŘiMěřeně"
Mařenko!

Nebojte sa skúšaní,
Viac odvahy po preštudovaní,
DVTR si osvojení..,
a nie moci opojení.
Ako chytania i púšťania
zo siete tých rýb.
Veď sTrojiť svet stále lepší,
nedá sa asi, bez obćasných chýb.

Kľúč je tak jednoDuchý, ľahký,
až na povrchu pláve tašky,
kde i Mosse, syn Ata,
zákonu uložil vráta.

Zo života vieme, že i zákon bez interpretácie,
mravu, stanovy, slepý i uškodiť môže,
ako zbraň, keď dostane sa do rúk Seth-(Ch)Amovi.

Viď preto modlitba slepého, hluchého..
z pred rokov 3500 k Otcovi:
"Otče náš".."i zbav že nás od zlého!"

Tak je základom, snáď ako prvé,
i mýty ľudové správne, lepśie zaradiť,
v bahne cesty sa viac nebrodiť,
i dietky svoje, ni cudzie netrápiť,
od cenzorského prístupu slobodiť.

Pýtajte sa, i On vám odpovie..
Jazykom sTrojenia svojho napojí, na-povie.
Buďte vnímaví, vyladení, zladení, s-Ladení.
Sťa hudobné naStroje, nás-Troje,
bo Pravda je vždy konkrétna,
v danom okamihu, i pri eMoci mÁmení.

Je SPôSOBOMom interpretácie, kontext súvislostí,
chápanie isto nie úplné, no dostatočné Jeho konštelácie
Ecce Homo. Celo(stný)Věk

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Název...

merlin | 23.09.2015

Vďaka vám dobrý aPostAlOs...

Odpovedať sťa váNok neBeský,
môže i sTroj, či Ma3x mAmonský,
a kto kľúčik k b(a)Ráne Rajskej nemá,
ten opájať sa i z chRámov Sétha nedbá..

Komu nebýva zHůry dáno...a tak sa tu máme, ako si homo erectus zasluhuje každé ráno. -:D

Vysvětlit název.

Ola | 16.09.2015

Prosím o vysvětlení, proč se kniha, jejíž kapitoly uveřejňujete, jmenuje Voda mrtvá. Proč tak ošklivý název? Děkuji za odpověď.

Re: Vysvětlit název.

udo | 16.09.2015

Podvedome tak vzniká rozprávkami detstva podmienená otázka:
"A čo voda živá?"..resp. kde je?
i keď moźno po prvotnom "šoku"..a prechode k asociatívnemu "mysleniu"..podvedomiu

Voda mŕtva rozsekaného hrdinu vždy zcelila,
a voda živá oživila.
Opačne to nešlo, bo by ožili len jeho mŕtve kusy..

Voda Živá je inotaj aplikácie vody Mŕtvej v praktickom každodennom živote.
Voda mŕtva Vám postupne z kaleidoskopu informácii, chaosu, začne v podvedomí vytvárať poriadok, chronologickú mnohoúrovňovú chápania os-u.
Jej úlohou je sceliť naše kultúry pri zachovaní ich mnohorakosti na jednotnom koncepte, princípe, platforme.
Tak môžu potom všetci bezpečnejšie tvoriť, svoj osud a svojich blízkych, spoloČnosti celej lepśie strojiť, svoj čo najoptimálnejśí, jedinečný osobný potenciál hľadať a napĺňať.

A. Tak je tento OSOS (Open source social operating system) otvorený Sociologický operaćný systém projektovaný.
Na matrice našich ľudových rozprávok naviazaný.
Aspoň taká bola snaha, úmysel..

B. Jadro Operačného systému (OS kernel) je DVTR (Dostatoćne všeobecná teória riadenia = Dostatoćne univerzálny model tvorenia, strojenia)
a to je postavené okolo
C. PFR (Plnej funkcie riadenia),
poskladanej zo spomínaných kategórii, "kamienkov"
D. MIM/FIE.

Avšak možno máte lepśí nápad Oľa.
Aký iný, lepśí, market(K)ingovejśí, jasný, neobyčajný a moźno i trochu kontroverzný názov pre pre KSB (Koncepciu spoločnej bezpečnosti)..resp. pre KSR (Koncepciu Spoločného Rozvoja -vo forme aplikovanej, Živej) navrhujete?

Ide, ako sme sa bavili, o návrh objemnejśej alternatívy dnešného západného, tzv. "biblického" systému samoriadenia našej kultúry, pochádzajúceho z oblasti dnešného Blízkeho východu a spôsobujúceho pravdobne mnoho z dnešných našich problémov. Človek sa nerodí zlý, tým ho robí deformácia programu kultúry, ktorá ho vytvára. Ide o bug, backdoor, ktorý starý OS v podstate pretvoril z pohľadu sociálneho inžinierstva na vírus. KSB VM je tak patchom starého OS, ako zároveň aj plne funkčným samostatným OS novšej generácie. Síce nie dokonalý, ale vyzerá byť robustnejśí a stabilnejśi.

Napojenie na lokálne a globálne kulturologické matrice, jeho dôvody a metodiku snáď nemusíme znova osvetlovať. Všetko je v prácach, ktoré sú i tu na portáli na stiahnutie. Ide o základy socio-kultúrneho inźinierstva, s ktorými sa môźete voľne stretnúť aj na lepśích školách, ći špecializovaných kurzoch pre manažerov strategický korporácii a silových zloźiek. I v základoch formovania korporátnej kultúry, ducha..či "génia loci", apod..

Cieľom bola o.i. aj demostifíkácia týchto kedysi okultistických technológii a ich sprístupnenie verejnosti v dostatočne bezpećnej forme, aby hlavne decká boli ťažšie zneuživateľné mediálnym priemyslom, rôznymi sektami, psychotropnými látkami atď..
Základy BOZP psychohygieny sú v spomínaných materiáloch tiež obsiahnuté.

Nejde o dáku dogmu, učenie, ide len o návrh koncepcie lepśieho samoriadenia spoloČnosti. Možno prídu časom i návrhy lepśie, funkćnejśie, no zatiaľ máme toto.. a lepšie nepoznáme. Ak prídete na niećo lepśie, dajte vedieť. Pozrieme, prehodnotíme, zapracujeme, zmením, alebo komplet prerobíme..
Dik
u.

Re: Re: Vysvětlit název.

udo | 16.09.2015

opravy preklepov:
pravdepodobne
demystifikácia
zmeníme..

Re: Vysvětlit název.

nevedko | 17.09.2015

Pri zložitejšom výpočte na kaukulačke používaš tlačítko MR keď pomocný výsledok potrebuješ dočasne uschovať.Je to pamäť. No tak si spomeň na čo sa používa MR-Tvaja(tvoja).

Přidat nový příspěvek