VODA MŔTVA (13)

VODA MŔTVA (13)

10.1.2015

-předchozí část-

 

...

Časť mutácii v jedných podmienkach (ako vonkajších, tak i vnútorných, geneticky podmienených) môže vystupovať ako veľmi pozitívny príznak a v druhých ako genetický defekt . Sú však v prírode procesy, ktorých frekvencia je vyššia ako zmena pokolení v genealogických líniach. Zmene nimi vyvolaného charakteru tlaku na druh, sa musí prispôsobiť každý jedinec daného druhu. V opačnom prípade bude populácia, ktorá sa stretne s takýmto typom tlaku vonkajšieho prostredia, a ktorému sa nestíha prispôsobiť, postihnutá, hoc až do zmiznutia druhu z biosféry. To môže priniesť újmu mnohým ďalším druhom živých organizmov, zviazaných s prvým napríklad cez potravinový reťazec (kto hoho je). Tak sa môže zmeniť celá biocenóza a v princípe celá biosféra.

 

Reakcia biologického druhu na vonkajšie vplyvy prostredia sa prejavuje dvojako:

  1. Zmenou potenciálu rozvoja jedincov daného druhu, podmieneným prispôsobovaním sa genotypu v procese prirodzeného výberu;

  2. Reakciou (zmenou) v správaní sa jedinca na vplyv jeho životného prostredia, smerujúcej priamo na daného jedinca.

 

Oba typy reakcii biologického druhu si vyžadujú informačné zabezpečenie1. U rôznych biologických druhov sa charakter tohto informačného zabezpečenia odlišuje predovšetkým v objemoch spravodajskej informácie (deFinujúcej správanie sa jedincov druhu):

  • Predávanej geneticky z pokolenia na pokolenie;

  • Osvojovanej konkrétnym jedincom v priebeho jeho životného vývoja = rastu i počas dospelosti;

  • Ich porovnávaním.

 

Ak by sme skúmali plynutie globálneho evolučného procesu, tak si môžeme všimnúť, že zjavenie sa nových druhov, vyšších2 vo vzťahu k predchádzajúcim, sprevádza zmenšenie časti objemu geneticky predávanej informácie v celkovom objeme informácii, na základe ktorej sú formované reakcie v správaní sa konkrétneho jedinca (a/alebo skupiny3), prislúchajúcemu k danému druhu. Tak je napríklad prakticky takmer celý objem informácie deFinujúcej správanie sa, funkčnosť druhu u rastlín, mäkkýšov a hmyzu podmienený iba geneticky.

 

U dospelého človeka – „koruny tvorstva“ – objem negeneticky podmienenej (v hlavnej miere sociálne podmienenej) individuálnej funkčnej (ohľadom fugovania druhu) informácie prevláda nad geneticky podmienenou informáciou do tej miery, že väčšina populácie, minimálne mestskej, už nevníma svoju individuálnu príslušnosť hoc aj k jednému z množstva druhov živých organizmov. Nehovoriac už o svojej príslušnosti k biosfére Zeme celkovo a  podriadenosti objektívnym predurčeniam jej bytia. Okrem vedomých zväzkov sa narúšajú aj podvedomé psychické a celobiologické previazanosti s prírodou, keďže mesto je jedným z najsilnejších mutagénnych faktorov4 a genetický aparát človeka je 50-krát vnímavejší ku nim, ako aparát známej mušky octomilky5. Tak človek sám seba stavia do protikladu s prírodou. To sa javí byť aj priamou príčinou globálnej biosférno-ekologickej a ďalších (sú)čiastkových globálnych kríz.

 

Zvýšenie pomerného a absolútneho objemu negeneticky podmienenej informácie definujúcej správanie sa, sa sprevádzalo rozšírením adaptabilných možností jedincov daného druhu a tak zmenšením individuálnej závislosti jej jedincov od zmien podmienok ich životného prostredia.

 

Reakcie v správaní sa jedincov daných druhov, u ktorých prevláda geneticky podmienené správanie, sa neodlišujú zjavnou vnútrodruhovou rôznorodosťou. Z tejto príčiny je neflexibilita správania sa druhu kompenzovaná veľkou plodnosťou, rastom pasívnej a aktívnej ochrany voči pôsobeniu neprívetivých faktorov, čo je prosto nevyhnutné pre existenciu takého druhu. Perióda detstva jedincov v takých druhoch buď úplne chýba, alebo je veľmi krátka.

 

Ak vzniká faktor, pod tlakom ktorého sa genotyp populácie pri zmene pokolení nestíha podriadiť, tak populácia vymiera6.

 

Nevyhnutnosť osvojenia veľkých objemov negeneticky podmienenej informácie ohľadom správania sa druhu, sprevádza zjavenie sa detstva, v priebehu ktorého jedinec hromadí životne nevyhnutné minimum tejto informácie. Buď individuálne, alebo pod starostlivosťou dospelých jedincov.

 

Ak vzniká faktor, pod vplyvom ktorého genotyp populácie takého druhu nemôže uspieť v prispôsobovaní sa počas periódy zmeny pokolení v prípade výlučne geneticky podmienených, t.j. jednotvárnych reakcii správania sa u rôznych jedincov, tak sa môže populácia zachrániť vďaka rôznorodosti reakcii v správaní sa jej jedincov, podmienených individuálne negeneticky. To vedie k zníženiu újmy, prinášanej populácii daným faktorom a „získava čas“, v priebehu ktorého sa geneticky udržateľné jadro populácie potenciálne môže prispôsobiť na úrovni chromozómového aparátu vo vzťahu k vplyvu daného faktora (tlaku celkovo dominantných nízkofrekvenčných procesov).

 

To isté sa týka aj prežitia populácie pri živelných pohromách a prírodných katastrofách v oblasti ich prebývania.

 

V priebehu evolučného procesu sa globálna ekologická nika (biocenóza, prostredie) biosféry rozširovala. Keď ktorýkoľvek druh vyčerpal geneticky podmienený potenciál osvojenia ekologickej niky, kde sa zrodil, tak buď vytesnil iné druhy, zabral ich ekologické niky, alebo si osvojil dovtedy prázdnu (bez života) niku, transformujúc (adaptujúc) sa geneticky na jej podmienky, prípadne pritom vytvoriac nový druh organizmov.

 

Na istej etape rozvoja biosféry vznikol druh Človek Rozumný7, ktorého predstaviteľmi sa javí byť celé ľudstvo, nehľadiac na všetku rôznorodosť rás, národov, národností a rodov.

 

Potenciál rozvoja každého jednotlivca daného biologického druhu, v správaní ktorého je objem negeneticky predávanej informácie významný, je aj vo všetkých vlastnostiach charakterizujúcich jedinca geneticky podmienený. I keď sa môže aj nerozvinúť, nenaplniť reálnym obsahom, ak to podmienky obývaného prostredia neumožňujú. Vo vzťahu k populácii sú genetická podmienenosť i potenciál jej osvojenia podriadené pravdepodobnostnými predurčenostiami, zobrazovanými (reflektovanými) v štatistických zákonitostiach zavŕšenej8 etapy vývoja.

 

To sa v plnej miere týka i človeka – biologického druhu, nosiaceho najväčší absolútny i pomerný objem (v porovnaní s inými druhmi živých organizmov biosféry Zeme) negeneticky podmienenej informácie, určujúcej jeho správanie sa a zabezpečujúcej najväčšiu pružnosť (flexAbilitu) správania sa v rýchlo sa meniacich okolnostiach.

 

Obvinenia z „biologizácie“ sociológie, dejín atď., a taktiež o niečo zriedkavajšie obvinenia zo „sociologizácie“ biológie, vyjadrujú predovšetkým nevedomosť sociológóv v oblasti biológie a biológov o dejinách a sociológii. Oficiálni politici9 sú obyčajne neznalí i v ostatných odvetviach vzdelania a nie len v týchto dvoch uvedených10. Vo svojej podstate (obsahu) sa tieto vzájomné obviňovania javia byť spormi o tom, čo je v človeku (a v indivíduu, i biologickom druhu) podmienené geneticky preDávanou informáciou, čo kultúrou a čo vlastným tvorením. Bez odpovedi na tieto otázky je nemožné i „rozdelenie“ biologického a sociologického komplexu náuk „o hraniciach“11.

 

V našom chápaní je celková komplexita reflexov a inštinktov geneticky podmienená.

 

Geneticky podmienená je i schopnosť formovania podmienených reflexov. Samotná informácia ohľadom správania, sa navonok zobrazuje ako podmienený reflex, určuje sa vplyvom obývaného prostredia, v ktorom sa daný podmienený reflex vytvára iba u osôb, ktoré sa bezprostredne stretli s týmto vplyvom. Základom formovania podmienených reflexov sa javí byť v živočíšnom svete mechanizmus, celkovo zjavne analogický predmetno-obraznému (procesnému12) mysleniu človeka. Ilustráciou tejto situácie sa javia byť skúsenosti s opicami. Sú známe úspešné pokusy školenia opíc, dôsledkom ktorých vedeli opice z obrázkov dedukovať dôsledky, ktoré bolo možné identifikovať s najjednoduchšími reakciami správania sa typu: „chcem banán“, „daj banán a nie jablko“ atď13. T.j., ide o zaškolenie nejakého systému na hieroGlyfické písmo, zobrazujúce predmetno-obrazné myslenie človeka. Možnosť zaškolenia poukazuje na nejakú zhodu dejov, ležiacu v jej základe14.

 

Nie sú však zatiaľ známe akékoľvek reakcie v správaní sa predstaviteľov živočíšneho sveta, ktorej základom by mohol byť mechanizmus, analogický vyslovene abstraktno-logickému (diskrétnemu) mysleniu človeka.

 

So schopnosťou opakovania artikulovanej15 reči sa v živočíšnom svete stretávame u vtákov. Avšak táto „artikulovaná reč“ sa nestala kanálom informačnej výmeny u jej schopných biologických druhov pravdepodobne z dôvodu štruktúry vtáčích mozgov16.

 

Zo živočíšneho sveta človeka vydeľuje genetická podmienenenosť rozvoja diskrétneho (abstraktno - logického) myslenia v príslušnej perióde jeho rastu, artikulovanej reči a schopnosti realizácie v rôznorodej pracovnej činnosti svojich predsavzatí (zámerov) na základe predvídavosti rôznych možností. Je možné, že do tej – či onej miery sú geneticky podmienené ešte nejaké, zatiaľ nevyužívané možnosti. Avšak práve tieto tri faktori: reč, myslenie (včítane abstraktno - logického), schopnosť pracovať, nejaká sloboda správania sa voči diktátu inštinktov – sa stali základnou osNovou súčasnej ľudskej kultúry17.

 

Kultúra sa javí byť nosičom ešte jedného (okrem inštinktov, nepodmienených a podmienených reflexov) druhu informácie, určujúcej správanie sa – spoločensky (sociálne) podmienenej, ktorú každý človek dostáva z informačného prostredia spoločnosti.

 

Ak pod kultúrou chápeme výsledok rôznorodej negeneticky podmienenej činnosti pokolení jedincov druhu Človek Rozumný, tak nemožno popierať, že potenciál osvojenia prostredia človekom je geneticky podmienený. Hoc aj na účet rozvoja kultúry. Spolu s rozvojom kultúry je geneticky podmienená aj v jej základe stojaca organizácia spoločnosti druhu Človek Rozumný. Z tohto dôvodu je kultúra od začiatku a vždy jedným z mnohých faktorov globálneho evolučného procesu biosféry Zeme. Niet „dobrej“ kultúry a „zlej“, t.j. „nekultúrnosti“. Existuje jediná mnohotvárna kultúra - negeneticky z pokolenia na pokolenie predávaná informácia, v ktorej sú zahrnuté náklady kultúry, predstavujúce nebezpečenstvo pre celú kultúru ľudstva a biologického základu kultúry – druhu Človek Rozumný i celú biosféru. Inými slovami: Uvedené skúmanie nás privádza k otázke o objektívnosti Dobra a Zla, ich rozdieloch a rozlíšeniu. Tak je aj proces rozvoja kultúry – globálny historický proces18 – jedným z čiastkových procesov globálneho evolučného procesu biosféry.

...

-pokračování-

 

1 Zároveň sú vždy v konkrétnej miery nevyhnutne prepojené. Viď napr. celkový komplexný funkčný model psychosomatických mechanizmov v medicíne, kde prakticky niet javu s plným vylúčením psychosomatického kontextu. Inak povedané: Každý jav (včítane chorôb) má svoju: A. matrično-egregoriálnu zložku agregátneho modulu kolektívno-individuálneho podvedomia a vedomia a B. zložku uskutočnenú („matherializovanú“)

2 Rozvinutejších. T.j. s väčším pomerom 1. Nad-, ne-genetického (kultúry myslenia daného druhu) a 2. genetického potenciálu druhu celkovo. Resp. zvyšovaním pomeru neurálnej siete (primárneho nosiča negenetickej zložky organizmu) a „zvyšku tela“ u dospelého jedinca voči novorodencovi rovnakého druhu, ako jedného zo štatisticky významných predpokladov rozvoja kognitívnych schopností druhu v rámci jednej generačnej periódy, atď..

3 V prípade dominantne stádovej, rojovej, hejnovej, davovej, či zborovej-súbornej charakteristiky

4 Sama o sebe nadmerná hustota zaplnenia normovej biocenózy nejakého druhu vyvoláva masové zníženie jeho plodnosti, stres s následnými mutáciami, agresivitu, atď. Každý druh rastie do naplnenia optimálneho pomeru daného priestoru, následne ho prekročí a populácia sa stabilizuje. Pre každý druh je táto hodnota aj s ohľadom na lokálne biocenózne špecifiká (množstvo potravy, predátorov, typy a intenzitu žiarenia, možnosti vytlačenia konkurentov, či rozšírenia sa do ďalšej biocenózy, apod.) jedinečná.

5 Druh Drosophilidae, rod Drosophila, používaný z dôvodu periódy cyklov jej reprodukčných schopností často pri laboratórnych pokusoch.

6 Jeden z mnohých evolučných mechanizmov (objektívnych socio-naturálnych zákonov) vyvíjajúcich tlak na evolúciu smerom k vyšším druhom.

7 Či už vznikol na tejto exoplanéte, alebo inej (ako hovoria niektorí zástancovia extraterrestriálneho pôvodu tohto druhu, či života celkovo), stýkal sa - musel prejsť obdobnými evolučnými procesmi definovanými objektívnymi socio-naturálnymi zákonmi, platnými všade v doteraz známom UniVersE.

8 Uskutočnenej, realizovanej

9 V reálnej, v zákulisnej politike to patrí k základom vzdelania príslušného manažmentu a z časti i zadávateľov úloh - dlhodobých i krátkodobých politických kontraktov v pseudodemokratických autoritatívnych režimoch západného neokoloniálneho typu.

10 Inak by nemohli byť kmotrami personálnej politiky štátu v štáte, či firmy, vo firme.. obsadení do im nevlastných funkcii. T.j., tieto prepožičané, kúpené tváre by mohli prísť na „situáciu komplikujúci nápad“, montovať sa do skutočnej politiky stojacej mimo demokratických procedúr a oficiálneho zriadenia. Viď odborne dobre známe ciele tzv. „Zákonov o lobbingu“ západných korporátnych finančno-mediálnych oligarchii. Preto je z pohľadu zachovania otrokárskej pyramídy potrebné osadzovanie tzv. humanitárov (zneučených na štandardných treťotriednych „VŠ“ do topenia sa v produktoch subjektivity) do verejných funkcii, miesto ľudí s prírodovedno-technickým vzdelaním, zameraným viac na hľadanie objektivity. Tí druhí totiž môžu potenciálne inteligenčne konkurovať „kontraktorom“. Česť výnimkám..

11 Jeden z príkladov aplikácie podprahového modulu „Divide et impera“ (Rozdeľuj a panuj), šikovne dávno zavedeného do vedeckej praxe a tak blokujúceho funkčnú spoluprácu, interdisciplinaritu a rozvoj vedy ako takej a tým významne aj blokovanie evolúcie spoloČnosti celkovo. Podobný model zamínovania, ako u tzv. „náboženstiev“, či holývúdskych blockbusterov, či blockformerov, atď..

12 T.j., ´“analógovému“. Prebieha, veľmi zjednodušenene povedané, hlavne v pravej mozgovej hemisfére kortexu. V ľavej prebieha jeho diskretizácia, „digitalizácia“, focus = zaostrovanie..analýza detailov. Viď v publikácii „MSI“ uvedené podobenstvo cesty vlakom a pohľad smerom von, pri občasnom zaostrení na detail celkového prebiehajúceho „filmu“ za oknom..

13 Podobne, ako abstrakcie „ikon“ prispôsobených na ovládaní tabletov, či špecifických programov, ktoré sú mnohé ľudoopy tiež schopné nie len rozlišovať, ale pomocou týchto „hieroglyfov“ do istej miery aj cielene riadiť. No nie len ľudoopy, ale aj iné rozvinutejšie druhy.

14 Odb. „Identitu procesov podstaty analyzovaného fenoménu.“

15 Členenitej, systematicky štruktúrovanej

16 V r.2003 cez noviny a televíziu však prekĺzli vyjadrenia o tom, že niektoré papagáje vraj používajú artikulovanú reč plne vedome na komunikáciu so svojimi opatrovateľmi..

17 Ako sme už vyššie spomenuli, majú do tej – či onej miery aj mnohé druhy zvierat, rastlín a húb niektoré s uvedených kolektívno-individuálnych schopností, avšak vyzerá, že druh Človek Rozumný ich má zatiaľ najviac a CELKOVO v najvyššej kvalite. I keď ho iné druhy v niektorých ojedinelých parametroch predstihovať samozrejme môžu.

18 Globálny dejinný proces ako celok, cekový Globálny proces vývoja dejov v ich vzájomnej vertikálno-horizontálnej previazanosti. Hľadanie a rozvíjanie metodológie rozlišovania objektívnych vzťahoch medzi tendenciami uvedených jednotlivých globálne dominantných socionaturálnych systémov s ich charakteristickými dejmi, ich Vis Maior-centrického, neegoistického hodnotenia a ich riadenia v zmysle snahy o gramotné spriechodňovanie otimálnych variánt ich vývoja, evolúcie. (z eng. „evolve“, „evaluate“ = správne hodnotiť, hľadať objektívnu, dlhodobo, udržateľne v zmysle predikcie perspektívnu Mieru rozvoja)

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (13)

vznik zivota

paulo | 10.01.2015

s poznamkou cislo 7 sa stotoznujem :) avsak vyvoj jednotlivych ras je tu dost zanedbany, verim ze to bude v praci este niekde spomenute...

Konstrukce nebo destrukce

Pe-tri | 10.01.2015

Cituji: "Ale "inteligentný systém" dokáže na rozdiel aod učiacehosa a adaptivného, aj "meniť vonkajšie prostredie", aby ho (zatiaľ čiastočne) prispôsobil pre svoje potřeby."

Obecně nejsem proti, ale přiznejme si že homo-sapiens tohle zatím v přírodě neumí, umí ji pouze ničit. Nebo máte k dispozici příklad toho, že člověk umí měnit přírodu konstruktivním způsobem ? Umí měnit pouze produkty ze své vlastní úrovně, tj. technosféru. V tomto smyslu není člověk vůči přírodě v roli inteligentního systému, ale spíše v roli mutagenního toxinu.

Pokud se pak týká genetického vybavení, je vhodné ujasnit si, co pod pojmem genetická determinace rozumíme. Předpokládám že je jí myšleno biologické dědictví, které je prozkoumáno a v obecném pojetí se týká výhradně výstavby biologických nosičů pod+vědomí - tedy materiálních, pozemských, konstrukčně stejných - neindividuálních těl. Otázka genetického přenosu individuálního pod+vědomí prostřednictvím genů, pokud vím, není zatím nijak smysluplně popsána. Přičemž nevylučuji, že individuální pod+vědomí může skrze materiální genetiku kauzálně (podmíněně evolučním stavem) ovlivňovat jednak výsledné parametry (vrozené vlohy, talenty) svého nosiče, druhak sociální prostředí, do které se narodí.
P.

Oprava

Pe-tri | 10.01.2015

Tohle je reakce na Mika níže, nedopatřením jsem to dal nahoru.
P.

Re: Konstrukce nebo destrukce

Oracle 911 | 10.01.2015

Tak odpoviem na tú otázku. Áno sú také techniky/postupy konštruktívneho menenia regeneratívne poľnohospodárstvo, agrolesníctvo (pestovanie hlavne ovocných stromov a krovín na jednom poli s jednoročnou plodinou), permakultúra ( z angl. permanentné poľnohospodárstvo) atď, to je dobrá správa.

Zlá správa je, nie je to masové, a ľudia si ešte neuvedomili nutnosť zmeny, zdá sa, budeme k tomu donútený.

Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Pe-tri | 10.01.2015

Ano proč ne, ale. Malá analogie mezi stvořenou přírodou a zkonstruovaným automobilem a člověkem jako uživatelem. Potom člověk chovající se standardně je řidič, který na havaruje v každé druhé zatáčce, člověk chovající se k přírodě "permakulturně" je řidič své vozidlo ovládající. Ale ani jeden z těchto dvou řidičů nechápe princip vznětového motoru.
Konstruktivně tvořit na úrovni přírody začíná biologickými znalostmi, chápáním např. souvztažností mezi (kýmsi naprosto cílevědomě vymyšlenou a zkonstruovanou) fotosyntézou produkující kyslík, nezbytný pro život (metabolismus) živočichů, atd. Prostě funkční, mezidruhové vazby v ekologické nice, vztahující se k možnosti života jedince druhu homo sapiens v ní, člověk ani zdaleka zatím tvořit/konstruovat neumí.
P.

Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Oracle 911 | 10.01.2015

Permakultúra resp. navrhovanie permakultúrnych fariem využíva znalosti z chémie, z biológie, z ekológie a z ďalších vedných odborov na vytvorenie mini-ekosystému v danom klimatickom pásme, ktoré sú často veľmi produktívne.

Bohužiaľ vytvoriť úplne nový živočích alebo rastlinu pre danú ekologickú niku zatiaľ v posledných 5000 rokoch nikto nedokázal.

Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

janko hrasko | 12.01.2015

pe-tri, prva cast odstavcu fajn, druha cast fail. preco by sa mal clovek preboha ziveho hrat na poloboha? ved tu vsetko uz je dane prirodou, len my stupidne individua sme uz uplne zabudli, ze to tu je. staci pochopit, ako to funguje, ze su tu vztahy medzi zivocichmi/rastlinami a tieto vztahy treba nie zabijat (chemia), ale podporovat. tieto vedomosti, ako keby sa stracali, a dnes si uz kazdy mysli, ze bez chemie, pripadne, bez novatorstva, ktore ty popisujes to uz nejde. este raz, staci len podporit to co tu je a vedome to nezabijat. a suhlas s oracle, my budeme do toho dotlaceni.

Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Pe-tri | 12.01.2015

To je nedorozumění. Já samozřejmě nejsem proto, aby si člověk hrál na Boha a tvořil v doméně, které není jeho (biologii). Problém je v tom, že n(ě)kdo tak činí a usilovně se snaží Boha imitovat protože v tom vidí budoucnost. Nebýt tohoto (na lidstvu parazitujícím), n(ě)koho, jistě i postoj lidí ke své vlastní ekologické nice - přírodě by byl v mnohém daleko harmoničtější.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Oracle 911 | 12.01.2015

Čo je ekologická nika človeka?

Teraz sa pýtam vážne, lebo pozícia všežravca je zabraná a je zabraná aj pozícia (tupého) konzumenta ostatnými zvieratami.

No a úlohou Človeka je byť námestníkom boha na Zemi.
Čo urobil Boh?

Vytvoril nejednu nádhernú záhradu, no a sme tam čo som napísal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Pe-tri | 12.01.2015

Ekologickou nikou člověka chápu planetární, povrchové životní prostředí naší planety Země (symbiózy/tandem fotosyntézy flóry s metabolismem fauny).
Pokud pak vyjdeme z toho (nerozporuji to), že Boží záměr je učinit člověka svým náměstkem, potom mu k tomu dal i nezbytné prostředky v podobě ekologické niky - nádhernou pozemskou zahradu. Jak ovšem víme, někdo v ní na člověku od jisté doby parazituje (zdroj/pramáti tzv. zla), což zdá se vede k pomalé smrti hostitele. To si parazit dobře uvědomuje a proto hledá řešení (eutanáziový transhumanismus), jak přežít smrt svého hostitele. A co Bůh na to ? Tipuju že lidstvu věří, že to tentokrát zvládne a když ne? Tak se "zas jen něco" zopakuje. Otázkou je - jak se neúspěch promítá do kolektivního a individuálního osudu lidstva/jedince? Jedno to asi nebude, souhlas ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

janko hrasko | 12.01.2015

aspon za mna urcite suhlas s tym, co si teraz napisal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Oracle 911 | 12.01.2015

Táto nádherná záhrada sa dokáže postarať sa o seba to je pravda, ale "kde je sad, je aj nejaký záhradník"-citát z boku tejto stránky. Momentálne človek je mizerný záhradník.

Čo sa týka toho "odčervenia", to je boj na dlhú trať(ďalšie 2-3 desaťročia).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

udo | 13.01.2015

Začervenie do dnešného stavu tejto civilizácie trval 5-7 000 rokov.
Keby sme "odčervenie" zvládli za menej ako 1000, bolo by to fajn (20%).

No "čas" sa zrýchlil a hrá pre nás.
Kritický bod singularity naša loď s oškretými deflektormi prešla..
Tlak ustála, i keď sa Ing. Scotty zapotil :)
Autosynchronizácia, defragmentácia jednotlivých podsystémov práve prebieha. Max. tak 3 generácie, pičom jednotlivé cykly mali tých klasických 12 rokov..

Ak nezaspíme opojením na vavrínoch..
a nespanikárime, máme celkom slušné šance
snáď i na rozšírenie niky za hranice tejto planéty.
Kritériá vstupu poznáme.
Povolenie závisí od nás..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konstrukce nebo destrukce

Pe-tri | 16.01.2015

Tento optimismus (který nezpochybňuji) předpokládá, že vněplanetární situace nám to umožňuje. pokud to tak skutečně je, pak by to byla hodně dobrá zpráva a bylo by možné se od ní hodně mocně odrazit a o to efektivněji budit a budit a budit a pomáhat defragmentovat a defragmentovat a defragmentovat ostatní (podsystémy nám tak bližní:).
P.

Poznámky

Pe-tri | 10.01.2015

Dobro - to co naplnění lidského potenciálu podporuje, zlo - naplnění brání. Naplnění lidského potenciálu - analogicky možno vyjádřit jako dosažení květenství. Naplněný jedinec = rozkvetlý jedinec biologického druhu homo-sapiens. Jako takový je konsekventně "potravou/substrátem" pro "včely", které jej metamorfují, analogicky k výrobě medu.
Otázkou zůstává, kde leží hranice mezi geneticky (kolektivně-druhově) podmíněným a individuálním. Zatím to vidím tak, že geneticky podmíněný je hardware druhu homo-sapiens (materiální těla), software (vědomí+podvědomí/ram+rom) nikoliv.
Druhou otázkou pak je, do jaké míry je úspěšná evoluce lidského jedince závislá na úspěšné evoluci druhu homo sapiens. Jinak řečeno, stačí k naplnění lidského potenciálu jedince dosažení jeho individuálního květenství nebo dosažení tohoto individuálního květenství je podmíněno dosažením nezbytného evolučně-iniciačního stavu celého druhu ? Ve hře je totiž myšlenka - jeden za všechny všichni za jednoho, tedy, že naplnění lidského potenciálu je dvojúrovňové. Jednak individuální coby první, základní evoluční stupeň a poté, již pod spolupůsobením takto seberealizovaných jedinců (květů společnosti) následuje etapa druhá, kdy květenství dosáhnou všichni příslušníci druhu. Teprve pak lze lidstvu pokračovat ve vyšší/zodpovědnější ekologické nice v nových materiálních formách (hardwarový upgrade). Tedy není evoluční cesty vpřed pouze pro jedince, ale pouze pro druh skrze jedince. Tohle pojetí totiž vysvětluje mnohé, mj. kauzální vazbu dnešních civilizací na civilizace našich předků...
P.

Re: Poznámky

Florián | 13.01.2015

Dobre si to "rozpoznámkoval" Pe-tri, aj keď niektoré prirovnania sú diskutabilné. Zaujala ma úvaha o genetickej "podmienenosti" ľudských tiel a genetickej "nepodmienenosti" vedomia. S ktorou časťou architektúry ľudskej bytosti by si stotožnil časť nazývanú "ja"?

Re: Re: Poznámky

Pe-tri | 16.01.2015

"Já" jako projev sebeuvědomování je zajisté součástí holisticky chápaného vědomí čili SW člověka (tedy podvědomí + běžné vědomí). Já zajisté přežívá smrt/znefunkčnění svého aktuálního HW nosiče a při jeho "vyřazení z provozu" přechází do nového. Ten může být principiálně a tedy i funkčně odlišný (upgrade nebo downgrade) a přímo úměrně tomu dochází i k uplatnění potenciálu Já/vědomí v symbióze s ním. Já potom buď expanduje směrem k naplňování svého plného potenciálu a nebo stagnuje a jede v "neadekvátním HW na "půl plynu" (a trpí - vegetuje v režimu určenému k přemýšlení o nesmrtelnosti chrousta:).
P.

genetická podmienenosť a inteligencia

Miko | 10.01.2015

Snažím sa poukázať na to, že človek ako "inteligentný tvor" má k dispozícii okrem "adaptability osobnej a genetickej aj "možnosť" ovplyvňovať, teda meniť vonkajšie prostredie tak ako potrebuje na svoje prežitie.
Adaptivita -vlastnosť všetkých živých organizmov. Schopnosť prispôsobiť sa vonkajšiemu prostrediu. Adaptivný systém "hľada" vhodnu strategie na prispôsobenie vždy, keďa sa zmení vonkajšie prostredie. Ak "zajtra" budú tie isté vonkajšie zmeny ako "prevčerom", musí znovu sa prispôsobovať. Adaptivita je viac ako "regulácia". Má viacero "spätných väzieb" a v regulačných mechanizmoch existujú "premenlivé parametre" a "prepínanie regulačných algoritmov". Preto sa prispôsobuje lepšie ako bežný systém so spätnou vazbou.
Učiací sa systém má pamäť a pamäté si súbor vonkajších podmienok a najlepšiu stratégiu na prispôsobenie sa k nim. Ak "zajtra" bude zmena vonkajších podmienok rovnaká ako "predvčerom", nepotrebuje "hľadať" vhodnú stratégiu, ale ju vytiahne z pamäti. Prispôsobí sa zmene vonkajších podmienok rýchlejšie ako systém adaptívný. Ale stále sa vonkajším podmienkám "prispôsobuje.
Ale "inteligentný systém" dokáže na rozdiel aod učiacehosa a adaptivného, aj "meniť vonkajšie prostredie", aby ho (zatiaľ čiastočne) prispôsobil pre svoje potreby. Preto má v pamäti množtvo stále sa učiacích "modelov svojho správania" aj "modelov vonkajšieho prostredie", lebo musí vedieť, čo sa stane vo vonkajšom prostredí, ak doň zasiahne. Viď chovanie sa vodiča automobilu na dialnici.
V tom prípade, pre človeka, ako "inteligentný systém" jeho inteligencia tak trocha negatívne vplýva na genetické mechanizmy dlhého dosahu tým, že dokáže meniť okolité prostredie.
Mohli by sme diskutovať o tom, či je "inteligentnejší" človek alebo príroda. Lebo zmeny, ktoré robíme môžu z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvniť našu existenciu (Viď knihy Konráda Lorentza, ktorý dostal Nobelovku za "etológiu" - chovanie zvierat, rýb, vtákov -spoločné modely v ich správani. Prvý začal písať knihy o tom, ako ludia negatívne ovplyvňujú prírodu).
Nad tým všetkým je pravda už staršie konštatovanie, že "ľudská myseľ je recentný vytvor tejto planéty" -Sherington. Zdá sa že to tak je, tak že Gaia - živá bytosť, dostatočne zavčasu ovplyvní naše myslenie a pohľad na svet (úsmevne to píšem, lebo to nevieme dokázať). Genetické mechanizmy sdú tak pomalé, že by nedokázali naše prežitie zaručiť.
Trocha fantazijne: Vzhľadom na to, že slabý "antropický princíp" je dokázaný a "silný " takmer dokázaný, tak sa treba spoľahnúť na nedokázaný "finálný antropický princíp". Ten tvrdí (voľná interpretácia). "Vo vesmíre musí vziknuť inteligentné spracovanie informácií. Ak raz toto spracovanie vznikne, tak už nikdy nezanikne".
Takže zrekme aj "Veswmír" ovplyvňuje naš "myslenie" a "poznanie". Najväčšie nebezpečenstvo pre život na zemi sú "gama záblesky", nedokážeme sa im nijako brániť. genetika nás doviedla tam kde sme a ďalšie rozvijanie inteligencie má na starosti Gaia a Vesmír. Ak je takýto pohľad "prípustný", (v súlade s realitou, ktorú ešte nechápeme) tak určite nájdeme mechanizmy (matematické modely, prístroje a zariadenia), ktoré dokažu zabezpečiť prežitie života aj v podmienkách katastrof vesmírného charakteru.

Re: genetická podmienenosť a inteligencia

udo | 10.01.2015

Čo chápete pod pojmami "Gaia" a "Vesmír" vy osobne Miko?

Přidat nový příspěvek