VODA MŔTVA (14)

VODA MŔTVA (14)

12.1.2015

-předchozí část-

 

 

Kapitola 2. GLOBÁLNY HISTORICKÝ PROCES

 

 

Súčastnosť je dôsledkom minulosti, a preto neustále obracaj svoj pohľad vzad, tak vyvaruješ sa vážnych chýb.

K. Prutkov

 

Ľudstvo vo svojej historickej pamäti zaznamenalo zmiznutie mnohých druhov živých organizmov z biosféry, ale nezaznamenalo ani jeden vierohodný prípad vzniku nového biologického druhu v prirodzenom prostredí.

Homo Sapiens, presvedčený o svojej vysokej organizovanosti v porovnaní s inými biologickými druhmi, pokladá sám seba za “korunu tvorstva”, vychádzajúc predovšetkým zo svojej novoty. No novota je znak nielen dokonalosti, korunujúcej nejaký proces, ale aj znak všetkých experimentálnych vzorov (etalónov)*, skončiacich v odpade, na ktoré si po čase nikto nespomenie. Ak “koruna tvorstva” tlačí na hlavu, tak si korunovaný zaobstará novú korunu.

Otázka o procese vzniku nových druhov je mimoriadne dôležitá, keďže odpoveď na ňu v mnohom určuje aj hodnotenie toho, čo sa považuje za blaho v globálnom historickom procese a čo predstavuje nebezpečie jak pre žijúcich, tak aj pre nasledovné generácie ľudí, pre biosféru i celú planétu. Na prvý pohľad sú možné aspoň dva varianty vzniku nového biologického druhu počas evolučného procesu biosféry.

PRVÝ. Je známe, že keď už raz vznikne nejaká mutácia, tak môže zachvátiť celú populáciu organizmov, alebo časť populácie, alebo z populácie zmiznúť. Vtedy môže nový biologický druh vzniknúť (transformáciou existujúceho druhu)* v dôsledku kaskády mutácií, ktoré kvalitatívne zmenia jeho genotyp. V takom prípade sa jeden druh v biosfére proste zamenil druhým. Vo vzťahu k vzniku Homo Sapiens, ako aj ľubovoľného iného biologického druhu, vyvstáva v tomto variante otázka o medzičlánkoch od protočloveka k človeku. A to z dôvodu, že proces zasiahnutia celého biologického druhu komplexom hoci len jednorázových mutácií, je veľmi dlhodobý; hlavne vzhľadom na to, že v dôsledku týchto mutácií sa zvyšuje úroveň organizovanosti matérie a inFormačné zabezpečenie životnej činnosti sa skomplikuje. Z dôvodu dlhodobosti procesu rozšírenia sa komplexu mutácií na všetky populácie by kostrové pozostatky týchto “medzičlánkov” mali byť vede známe spolu s ostatnými, úplne málopočetnými vykopanými formami človeka.

Ale takýto proces vzniku nového druhu pripúšťa rovnako aj degradáciu ľubovoľného vysokoorganizovaného druhu až do “améby”1. Okrem toho vyvstáva otázka o rozštiepení druhov na dva i viac, ktoré vedie k zvýšeniu celkového počtu druhov počas evolučného procesu biosféry, pretože nie je jasné, ako môže vzájomná genetická uzavretosť - izolovanosť druhov byť sprevádzaná šírením komplexu mutácií v druhu, rodiacom nový druh. Tento variant vzniku nových druhov je obzvášť dobrý pre adeistov, pretože všetko prebieha “samo sebou”, náhodným spôsobom, bez organizovaného a cieľavedomého zasahovania do priebehu evolučného procesu zvonku.

Avšak globálny evolučný proces biosféry má celkovo jednosmerný charakter v smere všeobecného zvýšenia komplikovanosti novovznikajúcich druhov organizmov i celej biosféry. Okrem toho, neprítomnosť dostatočného množstva „medzičlánkov“ vo vykopávkach minulých biosfér, vlastne prehovoriac, umožnila vidieť samotný globálny proces vývoja biosféry v čase a aspoň čiastočne určiť druhovú skladbu minulých biosfér. V súčasnej biosfére sú takisto prítomné iba udržateľné druhy, a dostatočného množstva amorfných životných foriem, prelievajúcich sa z jednej do druhej pri zmene generácií – jednoducho niet. Niečo odporujúce tomu vyššie povedanému o premene (transformácií) druhov navzájom tvrdil akademik T. D. Lysenko.

DRUHÝ. Časť jedincov druhu Protočlovek – generáciu alebo niekoľko súčasne plodných generácií v populácií alebo v celom druhu – postihla genetická katastrofa, v dôsledku ktorej samice, patriace k tejto skupine druhu Protočlovek, rodili iba netvorov (monštrá). No títo “netvori” už patrili k druhu Homo Sapiens a boli geneticky uzavretí vo vzťahu k ich porodivším jedincom druhu Protočlovek i k svojim „bratrancom a sesterniciam“, ktorých rodičia unikli katastrofe. Možno, že konkrétne tento fakt sa odráža v kultoch totémových predkov zvieracích prvotnopospolných (primitívnych) relígií. Takýto proces vzniku biologického druhu je v súlade so zjavnou jednosmernosťou evolučného procesu biosféry ako celku v smere zvyšovania zložitosti jeho organizovanosti. Takisto umožňuje aj realizáciu tendencie k degradácii, ktorú v evolučnom procese nemožno zapierať, no ktorá má čiastkový charakter; ale všeobecnejší charakter jej dopadu je buď krátkkodobý, alebo katastrofálny pre jednotlivé biocenózy i celú biosféru.

Viditeľné zloženie súčasnej biosféry a analýza vykopaných zostatkov minulých biosfér v ich chronologickej postupnosti hovorí skôr o tom, že cesta evolúcie biosféry je mnohostupňový rebrík, a nie bezstupňovité plynulé vchádzanie a plynulé prelievanie jedného biologického druhu do druhého. Na každom stupni je rôznorodosť - varieta druhov; každý stupeň je základňou pre nasledujúci. Tomu viac zodpovedá druhý variant procesu vzniku nových druhov v biosfére.

Ale druhý variant, odstraňujúc otázku o medzičlánkoch, vyvoláva otázku o prírodnom alebo mimoprírodnom faktore, ktorý vyvoláva zmenu genotypu.

Novú inFormáciu do genotypu môže vniesť vírus. V princípe vírus, selektívne napadajúci pohlavné bunky (ako vírus HIV-AIDS selektívne napadá červené krvinky2), môže vniesť do ich chromozómov také zmeny, že po počatí vznikne organizmus, ktorý už patrí do nového druhu.

Na druhej strane, samotný chromozomálny aparát je kmitavý systém, spôsobilý k emisii i príjmu nejakých kmitov (žiarenia)*. Emisia môže niesť kódové skupiny, schopné vyvolať prestavbu chromozomálneho aparátu buniek. To jest, vyvolať masové synchrónne, kvalitatívne rovnaké mutácie v populácií, ktorá je vystavená takémuto žiareniu a zrod nového biologického druhu. Je zrejmé, že takéto mutagénne žiarenie sa kvalitatívne odlišuje od obvyklého, prírodného mutagenného pozadia. No je možné, že zrod nového biologického druhu vyvoláva nejaký iný faktor, a nie vyššie uvedené dva faktory.

Ale najprekvapujúcejšie je, ak napriek vštepenému do pamäti zemskej kôry, Tvorca - Stvoriteľ Osobne zliepal všetkých z hliny, zemského prachu, napodobniac mýtického Pygmaliona, vytesavšieho raz Galateu z mramoru, zamilovavšieho sa do nej a poprosivšieho bohov Olympu sochu oživiť, čo aj bolo splnené. Následne sa “sochy” začali rozmnožovať obvyklým spôsobom bez použitia esencie hliny. Hoci Korán (súra 38:75) priamo hovorí o vytvorení Adama Bohom, Jeho vlastnými rukami.

Pokiaľ však existuje faktor, tak čo ho iniciuje k činnosti? Pričom sa aktivizuje zakaždým v čase, keď sa ukončí určitá etapa vývoja biosféry. Druhy, dýchajúce kyslík, sa neobjavili skôr, než rastlinný svet vytvoril kyslíkovú atmosféru a ozónovú vrstvu, zužitkovávajúc nadbytok uhlíka z uhlia a vápenca (uhličitanu vápenatého)*. Dravce sa objavili nie skôr, než sa objavili bylinožravce a nepohyblivé živočíchy (mušle, sasanky a pod.). To znamená, že proces vývoja biosféry je v nejakom zmysle analogický procesu vypustenia kozmickej viacstupňovej rakety: hlavné prúdové motory sa neodhadzujú skôr, než objekt opustí husté vrstvy atmosféry; stupne raketového nosiča sa oddeľujú - každá vo svojej etape -splniac svoju časť práce, ale nie skôr; oporné stožiare sa oddeľujú nie skôr, než ťah motora prevýši štartovaciu hmotnosť atď.

Pri vypustení rakety sa realizuje nejaký program, predpisujúci nejakú postupnosť operácií a podmienky kontroly ich splnenia. Program môže byť aj mnohovariantný. Tento program postupnosti operácií pri štarte rakety je výtvor ľudského umu. Je primitívny v porovnaní s tým, čo vidíme pri evolúcii biosféry počas mnohých stoviek miliónov rokov. Avšak z uhla pohľadu adeistickej slepoty, očividne programovaný a kontrolovaný vývoj biosféry Zeme, v dôsledku ktorého sa objavil ľudský rozum, je slepá hra “blbej náhody”, panujúcej v prírode. Pritom svojim rozumčekom, vytvoriac počítače, človek doteraz sa nezmohol zopakovať “technologické” procesy “hlúpej prírody”, v dôsledku ktorých sa objavil on sám – on, ktorý mnohokrát vlastnou zložitosťou prevyšuje svoj ľubovoľný počítač. Hoci analógia nie je dôkaz, tak analógie a asociácie tiež ležia v základe poznania. A ak je nasledujúci, nižšie uvedený, uzáver chybný, tak svet je nepoznateľný.

Uzáver z tejto analógie môžeme urobiť iba jeden: svet je poznateľný a rozum, vládnuci v prírode, je neporovnateľne silnejší a jeho možnosti sú neporovnateľne väčšie ako rozum človeka i súhrnný kolektívny rozum celého ľudstva. Neporovnateľnosť tu je v tom zmysle, že chyba merania mnohonásobne prevyšuje jednotku merania, t.j. človeka. Ich nesúmerateľnosť aj plodí u určitého kruhu vedcov - “múdrych hláv” ilúziu o ich vlastnej jedinečnosti, ako nositeľov exkluzívne silného rozumu, čo sa časom sformuváva do adeistických svetonázorov, ktoré vznikali oddávna. A Zhora šli napomínania o lživosti tejto ilúzie. Posledné napomenutie, vstúpiace do základov islamu, Korán v súre 55 (Milosrdný), opisujúc realizáciu programu prípravy Zeme k objaveniu sa človeka na nej, skoro v každom verši opakuje otázku: “Akéže z dobrodení Hospodina Vášho vy pokladáte za lživé?” No ilúzia je ako predtým u vychvaľujúcich sa osôb stále silná v domýšľavosti o ich vysokej intelektuálnej sile a jedinečnosti ňou zrodenej. Avšak Najvyšší je mocný a Jeho milosrdenstvo je bez hraníc: hlavné je - uznať to a nespochybňovať.

Idea Boha - Tvorcu a Všedržiteľa - v kultúre je nie dielo “umeleckej” tvorivosti ľudí, ale odraz pravého Božieho bytia v živote spoločnosti. Jediný všeobjímajúci dôkaz Svojho bytia dáva Boh sám: On vskutku odpovedá, v súlade so zmyslom modlitby, modlitbe Jemu veriaceho a žijúceho podľa svedomia. Odpoveď je vyjadrená v tom, že sa mení štatistika, zdalo by sa, vzájomne rôznorodých prípadov v množstve, ktoré ľudské vedomie nie je schopné kontrolovať kvôli ohraničenosti jeho možností. Viditeľne sa mení tým viac, čím menej zostáva človek hluchý k volaniu Boha, keď sa On obracia k človeku cez jeho svedomie alebo ho obkolesujúce okolnosti.

Existuje biosféra planéty a mat(r)ica jej možných stavov, podľa ktorej prebieha vývoj. Táto mat(r)ica je nejaký fragment celovesmírnej mat(r)ice možných stavov, celovesmírnej miery. Prebieha neustály proces zobrazovania inFormácie do biosféry z okolitého Vesmíru; súčasne prebieha proces spätného zobrazovania inFormácie z biosféry do Vesmíru v súlade s mierou. Zobrazenie, riadenie, samoriadenie – to sú vzájomne vložené procesy a pojmy. Hierarchicky vyššie riadenie vo vzťahu k biosfére prebieha podľa ju objímajúcej (zahŕňajúcej) mat(r)ice možných stavov. Samoriadenie prebieha v plnej celovesmírnej miere (čiastková mat(r)ica biosféry + objímajúca mat(r)ica). A celovesmírna miera uvádza do činnosti faktor, ktorý vyvoláva zrod nového druhu v biosfére.

Ak je adeista schopný uznať objektívnosť miery vo Vesmíre, tak možno bude pre neho zaujímavé vedieť, že celovesmírna mat(r)ica možných stavov – miera – má jednu vlastnosť, ktorú mnohé relígie pripisujú Najvyššiemu Hospodinovi: On prebýva všade a všetko prebýva v ňom = miera je vo všetkom a všetko prebýva v miere. A celá matéria v jej rozličných agregátnych stavoch, od vákua po hmotu, je v miere neoddeliteľne spojená s inFormáciou.

Panteizmus, hlásajúci: Príroda je Boh – stotožňuje mieru, t.j. Božie predurčenie v jeho úplnosti, s Najvyšším. Relígie, odmietajúce panteizmus, fakticky prijímajú mieru ako najvšeobecnejší prostriedok riadenia Vesmíru zo strany Najvyššieho, prostredníctvom ktorej prebieha energeticko-inFormačný tok od Neho – Duch Svätý.

Korán popisuje proces celovesmírneho riadenia v súre 97 (Sila – Moc):

«V meine Boha milostivého, milosrdného!

1. Vskutku My sme ho (Korán – aut.) zoslali v noci sily (Al Quadr)*!

2. A či ty vieš, čo to je noc sily?

3. Noc sily je lepšia ako tisíc mesiacov (lún)*.

4. V nej zoslaní sú anjeli i Duch so súhlasom ich Pána v každej veci. (nami zvýraznené – aut.).

5. Ona je svet do úsvitu!»

 

Aj v našom chápaní existencia človeka ako osoby, aj ľudstva ako celku nie je bez zmyslu, ale má nejaké predurčenie, ktoré je podmienené jak čiastkovou mat(r)icou možných stavov biosféry i planéty ako celku, tak aj celovesmírnou mierou.

Genetická podmienenosť schopnosti človeka osvojiť si v určitom veku artikulovanú reč, abstraktno-logické diskrétne myslenie, predmýšľať – mať úmysly na základe predvídavosti a realizovať to v rôznorodej pracovnej činnosti, je ekvivalentná genetickej podmienenosti sociálnej organizácie, ktorá nesie nejakú kultúru. To v súhrne vydeľuje ľudstvo zo živočíšneho sveta a ľudstvo ako celok môže urobiť dve veci: alebo vytvoriť nejaký typ kultúry, prijateľný pre Najvyššieho Tvorcu Všedržiteľa, neprotirečiaci celovesmírnej miere, alebo zahynúť, zrodiac kultúru, neprijateľnú pre ľudí i pre Všedržiteľa.

V súre 21 (Proroci) Korán o tom hovorí priamo:

«10. Мy sme vám zoslali Písmo, v ktorom je napomenutie pre vás, — naozaj vy nechápete? (zvýraznené nami – aut.).

11. Koľko osád sme zničili, ktoré boli nespravodlivé a pozdvihli sme po nich iné národy!

12. A keď pocítili oni našu moc, tak hľa – utekajú pred ňou.

13. Neutekajte a vráťte sa k tomu, čo vám bolo dané v hojnosti, do vašich obydlí – azda sa vás opýtajú!

14. Oni povedali: „Ó, beda nám, vskutku sme boli nespravodliví!“

15. A neprestával tento ich nárek, pokiaľ sme ich neučinili podobných skosenému poľu, nehybnými.

16. My sme nevytvorili nebo i Zem i to, čo je medzi nimi, zo zábavy.

17. Ak by sme si chceli nájsť zábavu, My by sme to spravili od Seba, ak by sme to robili. (zvýraznené nami – aut.).

18. Áno, My porážame lož pravdou, a ona ju rozdrobuje, a hľa – ona mizne, a vám – beda za to, čo vy pripisujete» (v kontexte Koránu sa má na mysli pripisovanie vlastných výmyslov k Zjaveniam – aut.).

 

V ľubovoľnom z variantov, ktoré uznávajú evolučný proces biosféry za realitu – aj vo vývoji materiálnych foriem, aj vo vývoji duší, druh Človek rozumný (Homo Sapiens)* vošiel do skôr existujúceho živočíšneho sveta; a svetonázor i praktické návyky u človeka boli živočíšne, viditeľne blízke k “svetonázoru” a praktickým návykom jeho “opičieho” alebo iného protoľudského okolia, t.j. inštinkty, nepodmienené a podmienené reflexy a nič naviac. Od živočíšneho okolia ho odlišoval iba geneticky podmienený potenciál rozvoja kultúry, ktorý si ešte musel osvojiť. Tento uhol pohľadu na vznik a vývoj Človeka rozumného sa potvrdzuje archeologickými údajmi. Nemenej známy je iný uhol pohľadu, ktorého vyjadrením je, čiastočne, biblický mýtus o upadnutí do hriechu a vyhnaní z raja; mýty o celosvetovej potope, ktoré možno interpretovať ako spomienky na katastrofu jednej z predchádzajúcich globálnych civilizácií, po ktorej väčšina potomkov preživších zdivela.

Analýza obrazu života jednotlivých ľudí a extrapolácia ich reálnych možností na celé ľudstvo umožňuje urobiť záver, že ľudstvo môže niesť minimálne tri typy kultúry a žiť nejakú dobu v troch typoch civilizácie.

V osvojení si svojho geneticky podmieneného potenciálu najmenej zo všetkých uspeli zmyselne (chlípne) a tupo čumiaci do televízora, stanúc sa jeho otrokmi, biorobotmi. Ich správanie sa je takto programované prostriedkami masovej inFormácie (či skôr dez-in-Formácie)*. Oni nie sú schopní k ničomu inému, okrem technoKRATICKEJ civilizácie a kultúry. To je naša súčasná „moderná“* civilizácia. V nej sa ľudstvo stalo otrokom ním vytvorenej techniky, ktorá reálne zmenila množstvo ľudí na človeku podobných robotov, nakoľko drvivá väčšina obyvateľstva klesla na úroveň prívesku k svojmu pracovnému miestu. Práca vysáva ich životné sily, mimo práce nemajú ani síl, ani schopností na to, aby mohli byť ľuďmi v hierarchii Vesmíru. Len toľko, čo sa im podarí obnoviť minimum síl, tak už znovu treba ísť „nevyhnutne“ do práce. A tak zo dňa na deň, z generácie na generáciu – bez prestania. To potvrdzuje aj štatistika: mnohí penzisti v prvých rokoch po odchode do dôchodku rýchlo strácajú zdravie a umierajú proste preto, lebo nevedia, čím sa zaoberať, keď už nemusia ísť do práce a byť tam príveskom k pracovnému miestu.

Druhý možný typ je ekotechnologický. V ňom nie technosféra vládne nad ľuďmi, ale ľudia nad technosférou, a preto technika slúži im, zabezpečujúc uspokojovanie ich potrieb. Ľudia sa nemenia na otrokov technosféry a antagonizmy s prírodou odstraňujú skôr, než sa stanú hrozbou pre život.

Tretí možný typ civilizácie je biologický. Pri tomto type je kultúra orientovaná na osvojenie si geneticky podmieneného potenciálu možností ľudského organizmu. Vďaka tomu ľudstvo a každý človek žije v súlade s biosférou, zaobíduc sa bez protéz pre nás bežnej techniky, a napriek tomu nie je ani dobytkom, ani dravcom. Porfirij Kornejevič Ivanov bol jeden z tých, ktorý demonštroval reálnosť takejto možnosti aj v podmienkach zasnežených zím v Rusku. Rerichovci taktiež opisovali možností ľudí, ktoré boli podivuhodné pre technokratickú civilizáciu, ale ktoré ovládajú mnohí, ktorí vyrástli v inFormačnom prostredí starovekej kultúry Tibetu.

Ak biologická civilizácia na Zemi v minulosti existovala a zahynula z nejakých príčin, zabudnúc na plnotu a celistvosť jej vlastnej kultúry, tak z nej prakticky nemohli zostať archeologické artefakty materiálnej kultúry. Ale spomienka (pamäť) na ňu sa mohla zachovať ako mýtus o zlatom veku a ako mýtus o vyhnaní z raja po páde do hriechu. Vo vzťahu k tejto civilizácii je upadnutie do hriechu nejaká globálna nesúmernosť (vypadnutie z miery), ktorej sa ľudstvo dopustilo, ktorá viedla k narušeniu jeho celovesmírnych inFormačných a energetických väzieb. A odvtedy je dnešné ľudstvo zaneprázdnené druhotným vybudovaním kultúry prakticky od “opičej” nuly. Ale bez ohľadu na variant predhistórie dnešného ľudstva (či už prvykrát alebo nie prvykrát z fauny zo štvornožcov sa vynorujeme) okruh otázok, na ktoré si musia ľudia uvedomiť odpovede, aby mohli žiť v ľudskosti, bude jeden a ten istý. A hlavný z nich: čo vo vývoji kultúry je blahom, dobrom; čo je prípustné; čo je nevyhnutné uhasiť a vykoreniť?

...

-pokračování-

 

1 Druh primitívneho organizmu - meňavka, prvok premenlivého tvaru – pozn. prekl.

2 Podľa jedného z modelov vírus AIDS napadá nie červené krvinky, ale trichomonády, ktoré žijú v krvi človeka a požierajú červené krvinky. Pre viac inFormácií pozri práce T. J. Sviščevskej o parazitickej trichomonádnej teórii rakoviny, kde sa otázka o AIDS skúma ako sprievodná.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (14)

na strane 7

vasiľ | 12.01.2015

odstavcoveta:

V období tesne pred začiatkom prebiehajúceho globálneho historického procesu v podmienkach nulovej alebo takmer nulovej úrovne kultúry, mat(r)ice geneticky podmienených potenciálnych možností určovali počiatočné cesty vývoja, ktoré ???NEBOLI??? podmienené priamym vplyvom prírodno-geografického prostredia a adresným hierarchicky vyšším objímajúcim riadením vo vzťahu k biosfére riadenia.

Naozaj NEboli?

Re: na strane 7

udo | 12.01.2015

Kľúčovým vyzerá byť výraz "tesne".
T.j. infinitezimálne vnímanie.

Ekvivalent vzájomného dopĺňania sa modelov tvorenia(sTrojenia) FIE a MIM:

Model sTrojenia MIM je infinetezimálny v tomto zmysle, ak chápeš.

Presnejšie:
Forma má už konkrétne Miery.
Forma je obecnejšia a jej jednotlivé Miery sú konkrétne pri ich možnej nekonečnej(?) diskretizácii.

Resp. si to skús predstaviť z pohľadu
Heisenbergovho princípu neurčitosti..

Jednoduchšie povedané:
V daný veľmi krátky moment boli tie vplyvy zanedbateľné v tomto zmysle.

No možno niekoho napadne aj ešte lepśie interpretácia,
či korekcia formulácie..

V tejto veci sme napr. pusunuli onen pôvodnejší japonsko-ruský model možno o krôčik ďalej k lepšiemu pochopeniu populáciou.. myslím konkretizáciu abstrakcie MIM na FIE, keď už sa o tom bavíme. To tu ale asi nebudeme teraz znova rozoberať, či?

Neviem.. stači takto?
u.

Re: Re: na strane 7

vasiľ | 13.01.2015

Dobre, k tomu boli-neboli mi to dáva zmysel.

K ostatnému vďaka - snáď mi hlavou prebehli aspoň trochu užitočné obrázky - ak to viacstupňový interface príliš nedomrvil.


K tomu rozoberaniu FIE - MIM, by som bol býval mal výčitku - a prečože k tomu nie je nejaký podrobnejší text, keď ste to tak statočne rozobrali? - ale odvolávam ju. Sám som si skúšal k tomu niečo napísať (aj tu je čosi, nad čím sa teraz akurát tak pousmejem http://miera.cz/viewtopic.php?f=23&t=24&p=74&hilit=fei#p74), no nesmierne sa to rozvetvovalo a v istej fáze som zistil, že niektoré úvahy s predošlých strán sú nesprávne atď. A potom by do hry vstúpil môj subjektivizmus, vkus... nadobudol som pocit, že tieto veci je už nesmierne ťažké predať kompaktne a pritom v čo najväčšej plnosti. V tejto veci vďaka za nový impulz. Aj to málo, čo je k tomu zatiaľ napísané či preložené, zatiaľ bohato stačí. Myslím, že u mňa osobne miera chápania narazila na mantinely dané mravnosťou a aj na nej mi treba ešte mnoho popracovať.Inak daj si pozor na pedagogický neduh - syndróm - "Už desať rokov ich to učím a stále to nevedia. (nemenovaný profesor z nemenovanej VŠ)" :-)
Ale vážne: ľahšie je ťahať hore niekoho, kto je nižšie o jeden stupienok, ako toho o tri stupienky nižšie - a pritom sa ešte s pomocou tých nad štverať vyššie. Proste stále viac nadobúdam tento dojem a myslím si, že tých stupienkov je nemálo. (Jeden cyklus by mal trvať 2-3 roky, ak toľko trvá osvojenie si DVTR, ako sa zvykne spomínať.)


Čiže toľko k tomu opätovnému rozoberaniu a vracaniu sa k niečomu - aj to bude, keď bude treba a pre tých a od tých, ktorým to bude treba.

Re: Re: Re: na strane 7

udo | 13.01.2015

Ja tu nie som v pozícii učiteľa, ak vzniklo také nedorozumenie.

Formulácie typu:
"Ak chápeš..",
"Ak chápeš, kam mierim..", či
"To tu teraz asi nebude znova rozoberať" a pod.,
nie sú myslené nadnesene, namyslene,
ale naozaj ide skôr o snahu skrátenia vysvetľovania,
pridlhých textov, na ktoré boli opakované sťažnosti
a treba priznať, že naozaj sa javili z pohľadu prirodzenej schopnosti diskrétnej kapacity dávkovania jednotlivých informačných kvánt druhu Človek Rozumný, ako hraničné.

Ešte ku komplexnejšiemu modelu FIE-MIM
Pohľad FIE je skôr spojitý
a MIM skôr diskrétna forma rovnakého pohľadu.
Forma v tomto zmysle zahŕňa teda tak kvantitatívnu, kvalitatívnu, ako i obsahovú stránku. Pre rozlíšenie obsahu a "formy" pri ešte hlbšom pohľade sedí pre termín "forma" skôr výraz "obal", či "jav" konkrétnych usporiadaných mier.

..a tak pri 1. skúmaní(rozpoznávaní), 2. hodnotení(rozlišovaní) a 3. tvorení(sTrojeni) naMierime na zvolený objekt
A. kontextuálny ďaleko-hľad, či
B. hĺbkový drobno-hľad (mikroskop)

ľudovo:
"..aká je hlboká, taká je široká, skočila by do nej"
toľko k pôVodu našeho hymnusu..

Skús si teda predstaviť ďalekohľad, fotoaparát, či kameru
a ich zaostrovacie koliesko, mechanizmus (riadenie "focusu")..

..to ale skôr pre ostatých, bo tebo to asi nemusím vysvetľovať

Re: Re: Re: Re: na strane 7

vasiľ | 13.01.2015

Dá sa aj tak, že Forma je zákonitosťou nadeľovania mier?

Re: Re: Re: Re: na strane 7

paulo | 13.01.2015

Neviem kto sa sťažoval, ale to je asi hlavne jeho "kapacitný problém" nie? Ja čo nevládzem vstrebať, vrátim sa k tomu po "čase" znovu a už to "zrazu" ide, len stačí chcieť. Je to teda o každom InDiviDuu. Aj mne sem tam známi vyčítajú, keď na FB čo to hlbšie, zmyselné hodím, že to ludkovia nepochopia, no vždy sa nájdu takí, čo pochvália a potešia sa tomu....

Re: Re: Re: Re: Re: na strane 7

udo | 13.01.2015

re:Paulo
Ta hej..ako bratia starší v nevere na tému vravievajú:
"My sme ako opice, keď jedna na konár vylezie,
hneď za chvosty i ostatné vyvezie.."
..hore vytiahne

Potiaľto na prvý pohľad síce áno,
avšak neviem či je ďalej vhodné
na stromy sa vrátiť, hoc i rodné..

Zpátky do lesú, zpátky na stromy
prosto môže nadlho viesť
náš druh na tatami..

re: Vasiľ
Ja to vnímam tak, že forma sa skladá z jednotlivých mier.
Forma = spojité
Miera = diskrétne

Forma = celkový obraz, predstava objektu (alebo subjektu) a
Miera = jeho jednotlivé konkrétne parametre (podľa úrovne želanej presnosti "opracovania", "drsnosti", "hrubosti" tvorenia, sTrojenia)

InForma je vlastne pohyb, samotná činnosť, prenášanie informácii, proces, nekonečná procedúra transformácie existencie (vnímanej a zatiaľ nevnímanej "MaThérie")

Inak povedané:
Vo vete tvorenia, sTrojenia je podmet, stojaci nad vetou..nad vecou(v deformovanom kresťanstve urobili z Pinocchia Gepetta - opak itaLskej RAsPrávky..Lati, L´At´I, AtTikos, Attika..)

..teda
Podmet tvorí pomocou sTrojenia
onen "sTrojár Boží"

Predmet = forma(miera, miery)
v tom kole, koloTočí je však i existencia, matéria predmetom a nosičom formy I informácie zároveň.
Miery celkovo určuje Vis Maior a preto ho aj v starých rozprávkach volali Mierou, Mierou Mier, Mierou všetkého.
Informácia, inFormovanie je sloveso.
Atď..

Aspoň k tomu sme sa raz, roky dozadu dopracovali v riadenom dialógu s jedným kolegom.
Ruskojazyčnú interpretáciu systému Sefirot(MIM),
ako alternatívy MEST(Hepč), sme totiž považovali za nedostatočnú.
Hlavne ich chápanie rozlíšenia Miery a Informácie..
Zobrali sme si na pomoc zachované fragmenty západného kulturologického prostredia.

..alebo sme len interpretáciu “Peterského VP” dostatočne nepochopili..
To je tiež možné..
Možno príde niekto s niečim lepším.
Čo si o tom myslíš ty?
Je to zatiaľ dostatočné vysvetlenie,
Alebo si si pozeral ich formulácie na túto kľúčovú tému,
zdajú sa ti lepšie a vzťah KaAteGórii “Miery” a “InFormácie” by si popísal inak, resp.
by si definoval komplet lepší model popisu uniVersa, stredoveký
mýtizovaný gRaAl(“Slovo Svetla Božieho”), moderný vzorec pre všetko?
Nedá sa to samozrejme vylúčiť..
V tejto veci sme sa zatiaľ dopracovali zhrub sem.. + pár doplnkov..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: na strane 7

vasiľ | 14.01.2015

Vďaka, mňa si nateraz týmto ukojil.

Teda zákonitosť spadá do HNR (a zákonitostí niet bez cieľa a cieľov niet bez stanoviteľa - akurát slová ako "stanoviteľ", "tvorca", "všedržiteľ"... tj. podstatné mená vytvorené priOSOBnením slovies evokujú HNR ako osobu, bytosť - teda bez správneho kľúča k pochopeniu týchto slov sa bude časti ľudí dvíhať obočie, začnú sa škriepiť. Neraz sme tu toho boli svedkami.)

Poznámky

Pe-tri | 12.01.2015

Týká se evoluce i Duše člověka ? Zde je řeč o genetické evoluci, čili rozvoji materiálních/pozemských těl - nosičů Duše (a jeho komponent). Zůstaňme tedy u evoluce těl (HW) a Duši (SW) si nechme na jindy, i když je myslím evidentní, že spolu přímo souvisí a vzájemně se podmiňují. Vidím to tak, že evoluce těla člověka nemusí nutně probíhat skrze změny genotypu jako takového. Bohatě stačí rozvoj skrze nárůst aktivních genů stávajícího genotypu respektive enzymatickou kontrolu metabolismu (tímto lze vysvětlit giganty minulosti). A tento rozvoj (expanze schopností), coby nosiče vědomí koresponduje s úkoly člověka dané mu jeho tvůrcem. Závěr - s tím, jak se člověku daří naplňovat svůj účel, uložený "ve vybavení - programech" Duše, roste i objem genů jeho genotypu, které se účastní výstavby lidských těl.
Mutace genotypu jsou obecně nežádoucí a ve svých důsledcích vedou k nemožnosti Duše plně realizovat svůj program neb tělo/nosič je k tomu nezpůsobilý. Mutace tedy nejsou v evolučním programu ani potřebné ani žádoucí.
Pokud se týká typů civilizací, mám za to, že pouze první typ - technokratický je slepou uličkou, na kterou lidstvo vede, zatím blíže nespecifikovaný faktor GP.
P.
ps. Řekl bych, že chybička v textu je v tom, že HIV virus nenapadá primárně červené, ale bílé krvinky. S tím že na ně působí jako mutagen souhlas.

Re: Poznamky

Pavel | 12.01.2015

Technická osobní. Jsem ve fázi seznamování s KSB. Takže moje otázky jsou otázky studenta.

Nesouhlasím (nesedí mi) vysvětlení (zde takové není, ale učili jsme se to tak ve škole) vzniku evoluce (těla) náhodnou mutací. Co mi dává smysl, že je to buďto nehoda nebo "ruka prozřetelnosti" - při přechodu na další stupeň vznikne odpovídající mutace zásahem "vyšší moci (vyšších stupňů řízení)". Lze to tak pojmout?

Re: Re: Poznamky

Pe-tri | 12.01.2015

Sice se rovněž necítím býti kompetentním mluvit z pozic Ksb, ale Vaše otázka je přece jen zodpověditelná celkem jednoduše. A myslím, že k ní ani není potřeba být hlubokým znalcem Ksb. Takže - tam kde se používá slovo náhoda, jinak řečeno tam kde ve vysvětleních figuruje japonský kybernetik "samosato", tam jde o (ne)vědomou manipulaci. Ksb má v "genech" cílevědomost a vědomé řízení procesů k smysluplně vytýčeným cílům, nikoliv jakékoliv náhody či nehody. V tomto smyslu jsou pojmy náhoda, nehoda či ruka prozřetelnosti jen (ne)vědomým vyjádřením míry (ne)znalostí o řízení vysvětlovaných procesů/jevů respektive úrovně řízení (např. ruka prozřetelnosti = řídící zásahy z vyšších úrovní, potažmo HNR).Prostě NIC se neděje náhodou ani samo od sebe.
P.

Re: Poznámky

udo | 13.01.2015

Od konca..

Áno, tiež sa prikláňam k názoru, že by malo ísť skôr o výraz "biele" krvinky. Čo je však tiež veľmi, veľmi zjednodušená formulácia.
V pôvodnom texte to v tomto kontexte možno mysleli skôr ako "krvnú infekciu" obecne, ešte zjednodušenejšie pre úplných laikov, pre tých, čo nevedia rozlíšiť ani tzv. "biele krvinky" od červených a ďalších zložiek toho, čo nazývame aj všeobecne krv..

Zároveň som však ja osobne nečítal uvedenú citovanú publikáciu T.J.S. o trichomonádach atď., čo by mohlo ukazovať na ďalšiu možnú interpretáciu spomínanej formulácie.

re:technokracia
Ide o protézy, ktoré na jednej strane zdravý ČLOVEK v podstate nepotrebuje, no na druhej strane zaručuje technosféra, "infovek" istú mieru bezpečnosti (pre niekoho paradoxne) voči možnostiam masovej manipulácie v prakticky takmer čisto biologickej civilizácii, kde ni(e)kto "zakonzervuje" vývoj človeku podobních opíc na istej etape. Mentálne ich uväzní..

Ak totiž ľudia majú fyzický prístup k informáciám(i keď zašumený a deformovaný), je dhodobo udržateľná masová manipulácia komplikovanejšia, či skôr nemožná. Vždy sa nájdu podskupiny populácie, ktoré prejdú cez mínoove polia, bludiská DajDalom z donútenia postavené..za čo hoc i syna, čo tak pokušeniu podľahol, stratil..

re: "duch a telo"
Ako sa správne aj inde píše:
"vskutku..duch a telo jest jedno"..jedno jest
Ako chcete v tomto zmysle oddeliť nosič od informácie samotnej?
Áno, v hlbšom zmysle máte do istej miery na niektorých z ďalších úrovní chápania objektívnej reality trochu pravdu.
No možno nie celkom tak, ako si myslíte..ako Vám Váš obraz vraví.
Bavili sme sa, že polia, duchovia (gin, génIus, féNomény) sú na tejto úrovni chápania mathériálni.

Mathéria nie je len to, čo vidíte, či chytíte.

Môže byť SW bez nosiča?
..navyše v NEsyntetickej realite informáciu prakticky vymazať skôr nemožno. V realite to nie je ako formátovať, či prejsť magnetom po disku..

Re: Re: Poznámky

Pe-tri | 13.01.2015

Míra mého pochopení:

Ano, krev je více než zajímavá "tkáň". Oni i ti dřívější esoterici na to přišli a hovoří o ní jako o plazmě a nikoliv o tekutině. Nakonec George Lucas nám to také sdělil - krevním rozborem můžeme zjistit víc než jen hladinu cukru či cholesterolu. V tomto světle/míře virus HIV zajisté nebude žádná "promiskuitní nehoda".

Technokracie - souhlasím a dodal bych pochopení toho, že dnešní (evidentně nenáhodně panující/vzniknuvší) pozemská technosféra plně naplňuje Vámi míněné znaky - pro jedny v podstatě nepotřebná, pro druhé v roli sedativa, pro třetí nástroj seberealizace/wake up human society!

SW bez nosiče (HW), respektive jejich splynutí v nediferencovatelné jedno si umím představit pouze v podobě HNR. Do té doby jde vždy o symbioticky existující/žijící dvojici, z níž se SW umí/musí umět přizpůsobovat svému nosiči, pokud možno beze změny/ztráty informačního obsahu. A právě přenos SW do systémově/konstrukčně vyššího nosiče (upgradovaný HW) chápu jako globální evoluční proces, kterým prochází SW a HW ruku v ruce, výš a lépe. A i z tohoto hlediska je jakýkoliv technologický nosič pouhou protézou nosiče biologického. Nicméně stále nevidím důvod, proč by to nešlo i opačně, tj. sestup SW do nižší verze HW, což však principiálně nemůže jít bez ztráty informačního obsahu. Proto bychom na sebe měli dávat pozor:) A ano, i z tohoto úhlu pohledu pak nemá valný smysl řešit otázku oddělenosti ducha a těla v duálních pojmech/obrazech esotericko/religionistických, nýbrž ji v chápat v holistických obrazech funkčně evolučních. Tedy souhlas - syntéza Ducha a Tělo tvoří jednotu, i když každý jedinečný (chce se mi dodat obdobně jako např. dva prvky vodíku a kyslíku tvoří jednu molekulu vody, ale to už bych asi odbíhal:).
P.

Díky za další inSpiraci

ps. Na Váš popud jsem se znovu zahleděl do Star Wars a musím přiznat, že prožívám nový zážitek:) Hned v prvním (novém) díle - Skrytá hrozba (jak signifikantní název:) - brilantní ukázka metody implantace a využití zakukleného cizorodého prvku/viru (z prostředí GP) mezi otroky napadené/zájmové společnosti/civilizace - jak o tom hovoří Pjakin, když zmiňuje "prohranou" bitvu u Kádeše a kde Ramses tak jasně rozlišoval mezi vítězstvím/prohrou v bitvě a tímtéž v celé válce/invazi/infekci.

Co zdrojem evoluční změny mutace nebo změna podmínek?

Pavel | 12.01.2015

Moje vyhodnocení je toto:
Mutace není impulsem ke změně a nemůže dojít k jejímu uplatnění, protože prostředí je již zaplněno efektivními druhy a tak nemá šanci se rozšířit. Ale v existenci vznikají (případně zanikají) prostory (obecněji a výstižněji možnosti) - například při katastrofě. A až po změně podmínek, přichází na řadu mutace - mechanismus na přizpůsobení se novým podmínkám.

Tím lze vysvětlit rychlý rozvoj druhu "homo sapiens", který dokáže měnit podmínky (vytvářet nové možnosti), ve kterých žije a jeho evoluce se tím urychluje. Ale adaptace už neprobíhá prostřednictvím mutace, která je za této situace nedostačující, ale prostřednictvím seberozvoje (má nový nástroj na adaptaci - mysl se schopností abstraktního myšlení).

Re: Co zdrojem evoluční změny mutace nebo změna podmínek?

udo | 13.01.2015

Na tejto úrovni chápania ja osobne v zásade súhlasím s tvojim zhrnutím.
Tak aj z vyššie uvedenou Pe-triho odpoveďou na tvoju otázku.

Dalo by sa to isto viac rozpitvať, ale zatiaľ asi potiaľ,
žeby chaos nekoštruktívny neviedol v ošiaľ..

Dík

Pavel | 13.01.2015

Děkuji za vtipný "veršík" :)

Přidat nový příspěvek