2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (5)

2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (5)

20.2.2014

-první část-

-předchozí část-

 

...

S ohľadom na informačné domino kolektívneho podvedomia (jeho riadiaci vplyv na tok udalostí) by mal byť človek dôsledný dokonca aj vo vlastných útržkoch myšlienok svojich snov a nieto ešte vnútorných monológoch pred svojim "Ja", alebohlasnom prejave, hromžení na verejnosti v spoločnosti priateľov, či dokonca pred médiami riadiacimi masy.

 

Ak nechceme chodiť okolo horúcej kaše, tak duchovná kultúra spoločnosti je kultúra formovania informačných algoritmov v kolektívnom nevedomí. Aká je duchovná kultúra – taký je život spoločnosti. Súčasný stav Ruska a jeho história v posledných niekoľkých storočiach pri takom pohľade hovorí o každodennom prevládaní (dominancii) krajne zvrátenej a zašpinenej duchovnej kultúry. V tom je vyjadrená aj vláda neľudských typov sTroja psychiky. Koniec koncov sa toto vzťahuje aj na ostatné modifikácie davovo-"elitárnej" kultúry v bližšom i vzdialenejšom zahraničí, aj keď to je už trochu iná, ďalšia náväzná problematika. Kto nesúhlasí s týmto tvrdením o reálnej1 duchovnosti Ruska, nech vyvráti slová apoštola Pavla: "A duchovia prorockí podliehajú prorokom, lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja (nadelenej miery, poriadku). Tak býva vo všetkých cirkvách u svätých (zhromaždeniach sveta)".

(Kto chce kam, pomôžme mu tam.. alebo Aký požičaj, taký vráť, či Každý dostane, čo chce.. .skôr či neskôr... aj s povestným balíčkom, bo On želania nezvykne dietkam svojim upierať).

Skutočný stav štátu nepopiera existenciu ním stále ešte aj oficiálne zachovávaných2 vysokých ideálov morálky a zŕn opravdivej duchovnosti pod hromadou odpadu a zvráteností. Každodenná realita je však výrazom samopaše, bezstarostnosti a nezodpovednosti3 napriek poznaniu vysokých ideálov a ambícii ich uplatnenia v živote.

Kolektívne podvedomie (nevedomie) je organizované hierarchicky: od rodiny a skupiny spolupracovníkov po národy a ľudstvo ako celok. Táto hierarchická organizovanosť je vyjadrená systémom vzájomne objemnejších vložení (fraktál, príp. tzv. maTrioška), kontinuálne meniacom svoju horizontálnu štruktúru i vertikálnu hierarchiu. Celé je to podobné na východe známej prastarej detskej hračke maTrioške. Rozdiel od skutočnej matriošky je ale tom, že ak odhalíme najmenšiu "matriošku" v kolektívnom podvedomí, tak v nej môže byť ľubovoľná z jej objemnejších väčších "matriošiek" so všetkými ostatnými, nakoľko človek je časťou Ves(ť)Míru... Miery, sTrojenia Sveta4. Človek zobrazuje (odráža) v sebe celú Objektívnu Realitu v jej plnosti a ucelenosti, avšak s rôznym stupňom detailizácie tých, či oných fragmentov. V závislosti (niet objektívnej „nezávislosti“ na svojom okolí) na inDiviDuálnej jedinečnosti osobného pohľadu (vnímania), chápania (vyhodnotenia a „nakódovania“) a vnútorného sveta každého jedinca.

 

Všetky typy stroja psychiky, ktoré sú prítomné v spoločnosti, sa podieľajú na vytváraní (zrode... formovaní... sTrojení) kolektívneho podvedomia tejto spoloČnosti. Tým ovplyvňujú samoriadenie spoločnosti na základe jeho kolektívneho podvedomia. Avšak každý z typov sTroja psychiky, vstupujúci do kolektívneho podvedomia spoločnosti, vnáša do neho len jemu vlastnú svojráznosť - osobitosť, charakterizujúcu a vydeľujúcu v kolektívnom nevedomí každý typ stroja psychiky od fragmentov kolektívneho podvedomia, zrodených (vytvorených) inými typmi stroja psychiky. Všetci jedinci patria k jednému a tomu istému biologického druhu "Homo sapiens – človek rozumný". V kolektívnom podvedomí, skladajúcom sa z osobitých fragmentov, podporovaných nositeľmi každého stroja psychiky, sú teda aj spoločné sféry vplyvu (oblasti, vzorce správania sa)5. Bežné technosférické (noosferické, resp. tzv. protézové) informačné polia typu „common“(napr. internet) sú spravované v zásade na rovnakých princípoch, ako bio-informačné polia typu "common", vďaka ktorým ľudstvo patrí do biosféry Zeme.

 

Ľudstvo ako celok, každý národ, či jednotlivé sociálne skupiny nesú vo svojom kolektívnom podvedomí veľké objemy rôznorodých informácií. Ak chceme začať hlbšie skúmať túto tému, je preto potrebné určiť si rámec na prejednávanie len niektorých jej aspektov... t.j. aby sa v problematike nezačali topiť... nestratili hlavu a pätu. V nasledujúcej práci tak preskúmame konkrétne iba pomer frekvenčných charakteristík procesov v kolektívnom podvedomí, podmienených každým z typov stroja psychiky. To určuje celkový charakter samoriadenia spoločnosti a jej skupín na základe prejavov kolektívneho podvedomia. Frekvenčné charakteristiky rozdeľujú podľa frekvenčných pásiem (diapazónov) správanie sa každého typu stroja psychiky a rozčleňujúc ich podľa druhov činností, ktoré sú dostupné (vhodné) alebo nedostupné každému z nich.


Kompletní text ke stažení:PrílohaDVTR2.7.docpoznámky

1 Reálne v čriede paviánov hierarchia ich „osobností“ sa zoraďuje na princípe toho, kto komu beztrestne ukazuje pohlavný úd. Vzhľadom na to sú slovenské, české, slovianske, nemecké, ruské, anglické... nadávky typu: “Ja ťa...”; “Choď do ... ”; “A ja na vás všetkých môžem ... ” — vtrhnutím stádovo-opičieho myslenia do spoločenstva tých, komu Zhora dané bolo ľuďmi stať sa — námestníkmi Boha na Zemi. Opiciam nie je dané byť ľuďmi. Slovákom, Čechom, Nemcom, Maďarom, Rusom, Poliakom, atď. to dané je a netreba sa znižovať na úroveň opíc.

Tí, ktorí sa chcú pocvičiť v rasizme vo vzťahu napr. k uvedeným národom v spojitosti s vyššie uvedenou formuláciou (výhradne s cieľom ich osvety), by mali vedieť, že v zhode s textami Koránu, bola jedna časť židov Bohom premenená na opice za ich odpadlíctvo od Jeho jediného... hlavného prikázania... 1. odporúčania.

2 a verejne ako masku deklarovaných, vskutku veľmi humánnych zásad... zneužívaných skutočnými majiteľmi médií (nad bankhových, nadštátnych útvarov) v systematickom zamieňaní pojmov a dojmov... pravdy za lož a lži za pravdu v ilúzii krivých zrkadiel... “Aby pravdu od lži rozlíšiť schopní neboli“...či už po sladkého poznania plodu ochutnaní, alebo po z púšte pochodu vyjdení... “I nepodstatné nafukovať budeš do podstatného, a dôležité spľasnúť necháš... i tak vládnuť nad nimi budeš... i tak konať, ako prikázal som ti, budeš...“(pr. známeho autora „humanitárneho bombardovania“ a´la „prestitúciou za panenstvo“, či správami typu: Zákerný nepriateľ napadol naše lietadlá pokojne bombardujúce jeho mestá a dediny) T.j. praktická médiálna manipulácia, eufemizácia tzv. sales language z odboru politického (gr. he.“názorového“) marketingu v rámci (a)sociálneho inžinierstva a cultural programming & administration... alebo ako sa v kluboch nenadarmo vravieva: „I Seppi Goebbels by sa dnes mnoho čo učiť mohol...“ Dnes je štát, ako nadnárodnými káporáciami (mafiánskymi organizáciami globálneho finančného terorizmu) vyvlastnený majetok občanov, dotlačený preberať technológie známeho aplikovaného asoc-kultového inžinierstva na faktickú postupnú i-aDiotizáciu a genocídu svojich pôvodných majiteľov = občanov.

3 neprítomnosti disciplíny myslenia, pri známej definícii slobody, ako: „vedomej nevyhnutnosti“ (pri objektívne dostatočnom subjektívnom chápaní reality a svojej kontinuálne sa meniacej, podľa známych kritérií optimalizovanej roly v nej... a samozrejme jedincom preferovaného morálneho štandardu – ego, či bohocentrického). Sloboda je kategóriou podvedomia. Končí pri vedomí (presne opačne, ako je populácia dlhodobo sterotypne presvedčovaná). Každý vníma inDiviDuálne, jedinečne. No ak začne komunikovať a nedohodne sa so svojim okolím (partnerom, oponentom) na dostatočne jednotnom vnímaní javov a cieľoch ich riadenia, tam sloboda jedinca konči. T.j. pri pomenovaní, nakódovaní, prenose rozpoznaného javu. Pr. : Každý v rozprávke o Jankovi a Marienke vidí svoj strom, na ktorý Janko vylezie, keď sa deti stratia. Niekto smrek, iný, jedličku, dub atď. Dokonca aj ten, kto vidí smrek, vidí svoj špecifický smrek a ako povie inému: „Ide medveď, na stromy, na smrek!!“, môže sa menej chápavý snažiť vyskočiť na tenkú, malú nízku ihličnatú „halúzku“... a dostať sa do zbytočných komplikácií. Ako povedal známy americký teológ B. B. Beitzel “Chápavá jednoduchosť myslenia je asi najkrajšou vecou na svete, avšak naivita až tak obdivuhodná nie je“. Späť k rozprávke... Ak však deťom pustím rozprávku na videu pred jej prečítaním, budú ich asociatívne obrazy rozhodne jednotnejšie... na jednej strane ich síce do istej miery ochudobním o inDiviDualitu, jedinečnosť vlastného obrazu a rôznorodosť skupiny, no na druhej strane zoStrojím určitý štandard... no tu už zasa prichádzame ku starým známym konceptuálnym technológiám socio-kultúrneho inžinierstva a ich celospoločensky a/alebo individuálne (príp. klanovo) prospešnému využitiu, alebo zneužitiu..

4 Z ľudových prísloví, porekadiel a rozprávok na tému: „Aj malý človek môže urobiť veľké činy“..Každý jeden môže zásadne ovplyvniť vývoj hoc aj celej civilizácie. Pre zopakovanie: podľa 1. morálky, 2. miery svojho chápania a 3. riadenia (realizácie), a tým skutočného osobnostného rastu (nie fiktívneho klanovo-korporátneho), prideľovania stále podstatnejších úloh najVyššou Mocou. „I sám v poli je vojak“. Podľa schopnosti rozpoznania „cisárskych inFormácií“ (celospoločenského významu) daných Zhora. Dostáva ich občas každý a ukladajú sa v jeho podvedomí, spracovávajúcom miliardy bitov informácií za sekundu. Ak si ju (kľúčovú informáciu) však neuvedomí (neidentifikuje, neprevedie z úrovne podvedomia, na úroveň vedomia), či už z dôvodu neschopnosti, alebo ignorácie, ak ju nepoužije a tak kolaboruje na brzdení vývoja populácie, kumuluje sa miera rozporov (antagonizmov) v jeho podvedomí. Narastá dlhodobý nezdravý stres, oproti krátkodobému, väčšinou prirodzene zdravému. Dôsledkom, upozornením na anomáliu je najprv nezvyčajný psychický diskomfort, neskôr chronický, prerastajúci  následne do fyzického ochorenia. Hlavne oslabenej imunity, kardiovaskulárnych... až po nehody z „roztržitosti“, t.j. chybného vyhodnotenia stále častejších rizikových situácií. Informačnou chorobou č. 1 je však v tomto zmysle jednoznačne logicky tzv. rakovina, anomálne bujnenie reprezentované na materiálnejšej úrovni kumuláciou mutácii genofondu nad kritickú úroveň. Daná osoba zjednodušene proste nerobí to, čo má ...ale robí celkovo, čo nemá. Riziko je zvýšené hlavne napr. pri zadĺženosti, keď sa obeť snaží vymaniť z hore-dolu zloDejom posúvanej úrokovej pasce, dá si „klapky na oči“, nepozerá naľavo, napravo, spustí pud sebazáchovy a snaží sa prežiť. Ignoruje všetky potenciálne „znamenia“ Zhora. Preberá kurz, smer riadenia tzv. „pozitívneho kamikadze“ od nastavovateľa parametrov situácie (otrokára). Aj preto je úročenie tak strašný zločin, znemožňujúci normálny nielen fyzický, no hlavne morálny rozvoj populácie. Platí totiž heslo pudu zachovania genetiky, ktorej keď niet, nemá ani „psychika“ kultúry myslenia žiaden materiálny “nosič“. Vyjadrenie B. Brechta: „Najprv žrádlo, potom morálka“, je v tomto zmysle hlboko opodstatnené a bankhovo-mediálne technológie masovej štatistickej manipulácie podvedomia davu vychádzajú v mnohom práve zo systematickej deprivácie základných potrieb veľmi podstatnej živočíšnej zložky našeho „JA“, z „BIOSu“ inštinktov. Ako šikovnejší vírus, či spracovávanie väzňa „soft style“ dlhodobým nespaním, smädom... pred výsluchom, alebo „palebná príprava“ pred inFormačným útokom.

5 informačné, dátové súbory typu "common", prostredníctvom ktorého sa odovzdáva informácia medzi samostatne, nezávislejšie bežiacimi programami a podprogramami, čoho výsledkom je to, že spoločné súbory sú prítomné v niekoľkých spustených programoch.. Ak by sme hľadali analógiu v programovaní počítačových systémov

 

Diskusní téma: Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (5)

K článku

Stretnutie | 20.02.2014

Dobré ráno. Ja hneď za horúca by som chcela : k tým veľkým objemom rozličných vedomostí. Čiastočne sa to dotýka myslím každého z nás,a aj tá určitá nedisciplinovanosť myslenia,ktorú spomínaš. J tu dilema,čo je lepšie? Mať široký záber,ale tým pádom samozrejme sa nedá ísť do hĺbky,alebo sa venovať len jednej veci.....keď som ešte v mladosti mala možnosť dostať sa k rôznym ,vtedy zakázaným veciam z oblasti tabu....boli to texty hermetickej školy,viem,že máte na to svoj názor,napokon.toto dobrodružstvo už dávno skončilo...ale aj tak . Vždy sa zdôrazňovalo,že človek,ktorý nemá široký všeobecný prehľad na hermetizmus nech ani nepomyslí.Lekári,matematici,umelci......bolo to 5 v jednom.-) a dosahovali udivujúce výsledky.Dnes,keď sa niekedy bavím s akože "duchovne " založenými ľumi,cítim sa trapne.niektorí ani netušia,kto namaloval Monu Lizu. Podobne ,musím to povedať,neskutočne hlúpi mi prijdú aj verejne známe osoby.....preto mám nad čím rozmýšlať v súvislosti s týmto článkom,ktorý je zameraný na kolektívne ne Vedomie. A čo vulgarizmy na verejnosti ? Máme sa ohradiť napríklad na zastávke autobusu,alebo v obchode,keď máme toho už naozaj dosť ? Zatiaľ som to urobila iba raz,ale nepomohlo.Takí tí 12 roční sú najhorší. Tak zatiaľ a príjemný deň želám. Inak,Udo,všimol si si,ako stúpa počet aj ranných čitaleľov ? Keď som začínala k Vám chodiť,takto ráno nás bolo jedenásť.-) najviac. Čoskoro to bude stovka.

Re: K článku

Hox | 20.02.2014

pohrávám si s myšlenkou zveřejňovat některé materiály ráno, kdy je mysl nejodpočatější, možná to není až tak od věci ...

chybky

udo | 20.02.2014

"V kolektívnom podvedomí, skladajúcom sa z osobitých fragmentov, podporovaných nositeľmi každého stroja psychiky, sú teda ja spoločné sféry vplyvu (oblasti, vzorce správania sa)"

Tu má byť "aj spoločné sféry vplyvu".

PodVedomie a neVedomie sú v článku ekvivalentami.

Re: chybky

Hox | 20.02.2014

opraveno

Přidat nový příspěvek