Prozreteľnosť nie je „algebra“…

Prozreteľnosť nie je „algebra“…

10.10.2017

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

Prozreteľnosť nie je „algebra“…

__________________

O prácach matematikov MŠU A.T.Fomenko a G.V.Nosovského
ohľadom vytvárania modelu reálnej chronológie Dejín,
na základe matematického spracovania informácii z kroník

 

Petrohrad
2002

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“, mimoprávnou odplatou.

 

OBSAH

1. Náš štandard chápania sveta ... 4

2. O „novej chronológii dejín“ A.T.Fomenka a G.V.Nosovského ... 10

Príloha Krátko o astronomických argumentoch A.T.Fomenka  ... 38

 

Prozretelnosť nie je algebra A4.doc (441344)
Prozretelnosť nie je algebra A4.epub (174415)
Prozretelnosť nie je algebra A4.mobi (149083)
Prozretelnosť nie je algebra A4.odt (106343)
Prozretelnosť nie je algebra A4.pdf (551677)

 

Ukázka

 

1. Náš štandard chápania sveta

Každá recenzia je vlastne porovnávaním chápania sveta recenzentov s chápaním sveta autorov recenzovanej práce. V dôsledku toho, čitateľ recenzie má do činenia až s dvomi druhmi chápania sveta: 1) autorov práce a 2) jej recenzentov.

Závery recenzentov môžu zostať nejasné z toho dôvodu, že ich chápanie sveta sa odlišuje od chápania sveta autorov recenzovanej práce, ako aj od chápania sveta čitateľov danej recenzie. A preto, aby bolo možné pochopiť, prečo recenzenti učinili práve také závery, aké učinili, treba sa oboznámiť s tým, ako oni sami vnímajú svet, a v čom sa ich chápanie odlišuje od chápania sveta čitateľa recenzie a od chápania sveta vyjadreného autormi v recenzovanej práci.

O to dôležitejšie je uviesť svoj štandard chápania sveta pri recenzovaní literatúry historicko-sociologickej tematiky, u ktorej v spoločnosti chýba jednota názorov, a predovšetkým v prípade nesúladu chápania sveta recenzentov a autorov posudzovanej práce. Do pozornosti dávaná analytika vychádza z nasledujúcich názorov.

* * *

Ľudstvo v biosfére planéty sa vyčleňuje prítomnosťou kultúry, pričom pod termínom „kultúra“ chápeme celý objem geneticky nezdedenej informácie odovzdávanej v spoločnosti z pokolenia na pokolenie. Pritom sa z pokolenia na pokolenie odovzdáva aj geneticky podmienený potenciál schopností k osvojeniu si kultúrneho dedičstva predkov a jeho ďalšieho pretvárania.

Každá spoločnosť je nositeľkou vlastnej charakteristickej kultúry a existuje v globálnom dejinnom procese, ktorý je čiastkovým procesom v živote biosféry Zeme. Zákony stability celkovej biosféry planéty a vzájomná podmienenosť existencie všetkých biologických druhov v nej — vládnu aj nad ľudstvom, v dôsledku čoho bezpečné cesty rozvoja spoločnosti i každého z ľudí sú dosť úzke a vedú k veľmi ohraničenej podmnožine cieľov z celkovej množiny objektívne možných.

Kultúra a smerovanie jej rozvoja sú podmienené mravnosťou ľudí a ich slobodnou sebadisciplínou (a/alebo ich neprítomnosťou) v nasledovaní mravne vybraných ideálov.

Idea Boha, Tvorcu a Všedržiteľa v kultúre — nie je plodom „umeleckej tvorivosti“ ľudí, ale odrazom objektívneho, svet presahujúceho bytia Božieho.

Jedinečný všezahŕňajúci dôkaz Svojej existencie dáva Boh každému Sám:

Boh skutočne odpovedá v súlade so zmyslom modlitby každému, kto Mu verí, ak človek činmi svojho života sám Bohu odpovedá, keď sa Boh človeku prihovára skrze jeho svedomie.

Každý proces vo Vesmíre môže byť interpretovaný (opísaný, skúmaný) ako proces riadenia alebo samoriadenia. Z toho dôvodu je pojmový a terminologický aparát teórie riadenia zovšeobecňujúci, čo umožňuje jednotne opisovať procesy: prírodné, biologické, technické, a tým skôr – všetky sociálne a psychologické procesy.

Jednotný opis rôznorodých procesov s použitím Dostatočne všeobecnej teórie riadenia umožňuje stáť na fundamente všetkých jednotlivých vied; ľahko vchádzať do každej z nich1; a pri nevyhnutnej potrebe nájsť spoločný jazyk s ich špecialistami. V tomto je hlavná hodnota pojmového a terminologického aparátu teórie riadenia.

Ak procesy2 (sú-bytia) skúmame ako procesy riadenia alebo samoriadenia, tak v celej ich mnohotvárnosti možno objaviť to, čo majú všetky spoločné, a vzhľadom na toto spoločné aj vytvoriť pojmový a terminologický aparát dostatočne všeobecnej teórie riadenia.

V nej možno zadať celkovo dve úlohy. Prvá úloha: chceme riadiť objekt v procese jeho fungovania priamo, my sami. Toto je úloha riadenia. Druhá úloha: objekt v procese jeho fungovania nechceme riadiť priamo sami, ale chceme, aby sa objekt bez nášho priameho zasahovania do procesu riadil sám v režime, ktorý vyhovuje nám. Toto je úloha samoriadenia. Pre obe úlohy sú nevyhnutne potrebné tri súbory informácií:

Vektor cieľov riadenia (i samoriadenia: v prípadoch, ak sa spomína len Vektor cieľov), predstavujúci opis ideálneho režimu fungovania objektu. Vektor cieľov riadenia sa zostavuje ako hierarchicky usporiadaná množina čiastkových cieľov, ktoré majú byť zrealizované v prípade ideálneho (bezchybného) riadenia. Poradie nasledovania čiastkových cieľov v ňom je opačné k poradiu postupného vynúteného zrieknutia sa každého z nich v prípade nemožnosti uskutočnenia kompletného súboru cieľov. Takto sa na prvej priorite (položke) vektora3 cieľov nachádza najdôležitejší cieľ a na poslednej zase najmenej dôležitý.

Jeden a ten istý súbor cieľov, podriadených však rôznym hierarchiám priorít (rôznemu poradiu dôležitosti pre riadenie), vytvára rôzne vektory cieľov, čo vedie aj k rozdielnemu riadeniu. Strata riadenia môže byť spôsobená aj vypadnutím z vektora niektorých cieľov, alebo vypadnutím celého vektora alebo nejakých jeho fragmentov z objektívnej matrice možných stavov objektu, ak sa vo vektore objavia objektívne aj subjektívne sa navzájom vylučujúce ciele. Obrazne povedané, vektor cieľov – to je súpis, zoznam toho, čo si prajeme, číselne zoradené v poradí, ktoré je opačné k poradiu núteného zrieknutia sa realizácie každého z týchto prianí.

Vektor (priebežného) stavu kontrolných parametrov, opisujúci reálne správanie objektu podľa parametrov spadajúcich do vektora cieľov.

Každý z týchto dvoch vektorov predstavuje usporiadanú množinu informačných modulov, opisujúcich príslušné parametre objektu, zodpovedajúce jednotlivým cieľom riadenia. Poradie informačných modulov vo vektore stavu kopíruje hierarchiu vektora cieľov. Obrazne povedané, je to súpis podobný ako vektor cieľov, avšak toho, čo sa deje v skutočnosti.

Vektor chyby riadenia, predstavuje „rozdiel“ (v úvodzovkách preto, lebo nie v každom prípade nutne ide o bežný algebrický rozdiel): «vektor cieľov» mínus «vektor stavu». Opisuje odklon reálneho procesu od ideálneho režimu predpísaného vektorom cieľov. Obrazne povedané, je to zoznam nenaplnených želaní zo zoznamu vektora cieľov s určitým ohodnotením stupňa nenaplnenosti každého z nich (buď navzájom numericky merateľných úrovní, alebo numericky nemerateľných, no usporiadaných stupňovito diskrétnymi celočíselnými indexmi želateľnosti každej z úrovní).

Vektor chyby je základom pre tvorbu vyhodnotenia kvality riadenia — riadiacim subjektom. Hodnotenie kvality riadenia nie je samostatnou kategóriou, pretože na základe jedného a toho istého vektora chyby možno vytvoriť množstvo hodnotení kvality riadenia, zďaleka nie vždy vzájomne zameniteľných.

Kľúčovým pojmom teórie riadenia je pojem: udržateľnosť objektu v zmysle predvídateľnosti jeho správania sa v definovanej miere pod vplyvom vonkajšieho prostredia, vnútorných zmien a riadenia4. Riadenie je v princípe nemožné, ak správanie objektu nie je predvídateľné v miere dostatočnej pre riadenie.

Plná funkcia riadenia. Opisuje cirkuláciu a premeny informácie v procese riadenia, počínajúc od okamihu samotného vytvárania vektora cieľov riadenia riadiacim subjektom až do uskutočnenia cieľov v procese riadenia. Je to systém stereotypov vzťahov a stereotypov premien informačných modulov, tvoriacich informačnú bázu riadiaceho subjektu, ktorý na ich základe modeluje správanie (fungovanie) objektu riadenia (alebo modeluje proces samoriadenia).

Etapou, fragmentom plnej funkcie riadenia je cieľová funkcia riadenia, t.j. koncepcia dosiahnutia v procese riadenia každého z jednotlivých cieľov nachádzajúcich sa vo vektore cieľov. Pre skrátenie a kvôli tomu, aby sme vylúčili omyl a zámenu „cieľovej funkcie riadenia“ s „plnou funkciou riadenia“, budeme cieľovú funkciu riadenia (všade tam, kde sa nevyžaduje presný termín) nazývať: koncepciou riadenia.

Po zadefinovaní vektora cieľov a prípustných chýb riadenia, sa v procese reálneho riadenia podľa koncepcie riadenia (cieľovej funkcie riadenia) realizuje napájanie informačných tokov z vektora cieľov na vektor chyby (alebo ekvivalentné napájanie na vektor stavu). Dôležité je nezabudnúť, že pri formovaní súboru koncepcií riadenia zodpovedajúcich cieľovému vektoru, sa zväčšuje aj rozsah priestoru parametrov vo vektore stavu (na úkor pripojenia k stĺpcu kontrolných parametrov ešte ďalších parametrov informačne prepojených s kontrolnými), ktoré opisujú stav okolitého prostredia, objektu riadenia a subjektu riadenia.

Tieto doplnkové parametre, informačne prepojené s kontrolnými, sa delia na dve kategórie: riadené – zmena ktorých opisuje priamy riadiaci vplyv (tvoria vektor riadiaceho vplyvu); a voľné – ktoré sa menia pri zmene riadených, avšak nepatria do zoznamu kontrolných parametrov tvoriacich vektor cieľov riadenia. Napríklad pre loď: uhol kurzu je kontrolný parameter; uhol natočenia kormidla je (priamo) riadený parameter; uhol zanášania (medzi rýchlosťou a plochou symetrie) je voľný parameter.

Ďalej, pod stavovým vektorom sa vo väčšine prípadov myslí práve tento rozšírený vektor, zahŕňajúci v sebe hierarchicky zoradený vektor kontrolných parametrov. Súbor riadených parametrov môže byť tiež hierarchicky usporiadaný (normálne riadenie, riadenie v potenciálne nebezpečných situáciách, havarijné riadenie a pod.) a tvorí vektor riadiaceho vplyvu, vyčlenený z vektora stavu.

Plná funkcia riadenia sa v procese riadenia realizuje dvomi spôsobmi:

 • štruktúrnym spôsobom

 • bezštruktúrnym spôsobom.

 

Pri štruktúrnom spôsobe riadenia sa informácia šíri adresne, po presne stanovených prvkoch štruktúry, ktorá bola sformovaná ešte pred začiatkom procesu riadenia.

Pri bezštruktúrnom spôsobe riadenia takéto vopred sformované štruktúry neexistujú. Prebieha ako neadresné obežníkové šírenie informácie v prostredí, ktoré je schopné samo v sebe vytvoriť štruktúry. V priebehu bezštruktúrneho riadenia sa štruktúry v prostredí tvoria aj rozpadávajú, a riadenými a kontrolnými parametrami sú štatistické a pravdepodobnostné charakteristiky skupinových javov v riadenom prostredí. To jest priemerné hodnoty parametrov, ich priemerné kvadratické odchýlky, hustoty prerozdelenia pravdepodobnosti nejakých udalostí, korelačné funkcie atď. Štruktúrne riadenie sa formuje a vyrastá z bezštruktúrneho.

Objektívnym základom bezštruktúrneho riadenia sú štatistické predurčenosti a pravdepodobnostné modely (subjektívne hodnotenia objektívnych štatistických predurčeností), ktoré usporadúvajú masové javy v štatistickom zmysle, a umožňujú odlišovať jednu štatistiku od druhej; a v mnohých prípadoch aj odhaliť príčiny, vyvolávajúce odlišnosť štatistík.

Preto, slovo «pravdepodobne» (a slová s rovnakým slovným koreňom) treba chápať nie v bežnom zovšednenom zmysle „možno tak, a možno onak, ktovie..“, ale ako poukázanie na existenciu pravdepodobnostných hodnotení objektívnych štatistických predurčení, podmieňujúcich pravdepodobnosť5 príslušného javu, udalosti, možnosti zotrvania v nejakom stave; ako potvrdenie existencie priemerných hodnôt „náhodného“ parametru (pravdepodobnosť ich prekročenia = 0,5), priemerných kvadratických odchýlok od priemeru atď.

Z pohľadu všeobecnej teórie riadenia, teória pravdepodobností (odbor matematiky) je teóriou mier neurčitostí v priebehu udalostí. A teda: hodnota pravdepodobnosti, zaznamenaná štatistická periodicita (hustota), a tiež ich rozmanité hodnotenia sú mierami neurčitosti riadenia. Sú mierami udržateľnosti/stability prechodného procesu, vedúceho z určitého stavu (zvyčajne stotožňovaného s aktuálnym) ku každému z rôznych variantov budúcnosti (v množine jej možných variantov), za predpokladu, že:

 1. Samoriadenie v skúmanom systéme bude prebiehať na základe doterajšieho informačného zabezpečenia bez akýchkoľvek inovácií.

 2. Nedôjde k priamemu adresnému zásahu hierarchicky vyššieho alebo iného riadenia, vonkajšieho vzhľadom na daný systém.

 

Prvému z týchto dvoch predpokladov zodpovedá vzájomná podmienenosť: čím nižšie je ohodnotenie udržateľnosti prechodného procesu k zvolenému variantu, tým vyššia musí byť kvalita riadenia prechodného procesu, čo náležite vyžaduje vyššiu kvalifikáciu riadiacich pracovníkov6. To jest: v každej množine porovnávaných možných variantov, veličina, nepriamo úmerná pravdepodobnosti samorealizácie každého jedného z variantov, je relatívnou (vo vzťahu k ostatným skúmaným variantom) mierou efektívnosti riadenia, nevyhnutného pre uskutočnenie konkrétneho variantu zo skúmanej množiny.

Druhý z týchto dvoch predpokladov poukazuje okrem iného na možnosť konfliktu s hierarchicky vyšším (do seba zahŕňajúcim aj náš systém) riadením. V krajnom prípade konfliktu, ak si niekto vybral zlo, vytrvale sa ho snaží realizovať a vyčerpal mieru Božieho dopustenia, tak svojim konaním vyvolá priamy adresný zásah Zhora do priebehu udalostí. A tento zásah prevráti naruby všetku jeho činnosť na základe všetkých jeho predchádzajúcich prognóz a hodnotení ich udržateľnosti – mier neurčitostí.

Vektory cieľov riadenia a im zodpovedajúce režimy riadenia možno rozdeliť do dvoch kategórií:

 • rovnovážne režimy – výkyvy zostávajú v prípustných hraniciach relatívne ideálneho režimu, ktorý sa v čase nemení;

 • manévre – výkyvy relatívne sa v čase meniaceho vektora cieľov a prechod z jedného režimu do druhého, pri ktorom sa parametre reálneho manévru odchyľujú od parametrov ideálneho manévru v prípustných medziach. Strata riadenia nastáva, ak vektor stavu (alebo jemu ekvivalentný vektor chyby) prekročí hranice prípustných odchýlok od ideálneho režimu, inými slovami, ide o vypadnutie z množiny prípustných vektorov chyby.

 

Manévre sa delia na silné a slabé. Ich vzájomná odlišnosť je relatívna a určená subjektívnym výberom etalónového procesu času a jednotky merania času. No v mnohých prípadoch takéto ich delenie umožňuje zjednodušiť modelovanie slabých manévrov, ignorujúc celý rad faktorov, bez straty kvality riadenia.

Každý čiastkový proces môže byť interpretovaný ako proces riadenia alebo samoriadenia prebiehajúci v hraniciach procesu hierarchicky vyššieho riadenia a môže byť opísaný v termínoch vyššie uvedených základných kategórií teórie riadenia. To nás privádza k jednej z osobitostí psychiky človeka.

Ľudské vedomie môže operovať naraz so siedmimi až deviatimi objektmi. Pri opise ľubovoľného životného problému v termínoch teórie riadenia, celkový počet naraz používaných kategórií neprekračuje číslo deväť: 1) vektor cieľov, 2) vektor stavu, 3) vektor chyby, 4) plná funkcia riadenia, 5) súhrn koncepcií riadenia, 6) vektor riadiaceho vplyvu, 7) štruktúrny spôsob, 8) bezštruktúrny spôsob, 9) rovnovážny režim alebo manéver. To znamená, že informácia, nevyhnutná pre zadanie a riešenie každej z úloh teórie riadenia môže byť prístupná vedomiu zdravého človeka v určitých obrazoch celá bez výnimky, naraz a usporiadane, ako nejaká mozaika, a nie nesúvislo-rozdrobene, ako sklíčka v kaleidoskope. Preto hlavné je si uvedomovať, čo konkrétne sa vzťahuje ku každej kategórii teórie riadenia, aby nedošlo k upadnutiu do kaleidoskopického idiotizmu — naplno prekvitajúcej alebo chabo plynúcej schizofrénie.

Ak sa niektoré kategórie javia p r á z d n y m i a (alebo) správanie objektu nestabilným v zmysle predvídateľnosti jeho správania, tak to znamená, že človek nie je pripravený nielen k riešeniu, ale ani k samotnému zadaniu úlohy, na ktorú sa podujal; a preto má možnosť sa vedome a zavčasu zastaviť, premyslieť a pochopiť prebiehajúce udalosti, aby nenarobil problémy, upadnúc pritom do kaleidoskopického idiotizmu.

Riadenie je vždy konceptuálne určité 1) v zmysle určitosti cieľov a ich hierarchického usporiadania podľa ich dôležitosti v celkovej množine cieľov a 2) v zmysle určitosti prípustných a neprípustných konkrétnych prostriedkov realizácie cieľov riadenia. Neurčitosti oboch typov, čo je v podstate neschopnosť pochopiť zmysel určitých rozdielnych koncepcií riadenia, súčasne zavádzaných do života, rodia chyby riadenia, až do úplnej straty možnosti riadiť proces podľa ohlasovanej koncepcie (čo môže byť sprevádzané riadením potajme v súlade s inou koncepciou, zahŕňajúcou alebo negujúcou tú prvú).

Metodologickým testom na prítomnosť alebo neprítomnosť šarlatánstva v riadení je algoritmus metódy dynamického programovania7. Ten možno vytvoriť a spustiť do činnosti (ak to dovoľujú výpočtové kapacity) len pri určitosti vektora cieľov a jemu zodpovedajúcich koncepcií riadenia, a tiež za podmienky, že vektor cieľov a koncepcie riadenia nestratia stabilitu v časovom intervale, počas ktorého trvá proces riadenia.

Každá spoločnosť je tak či onak riadená. Z toho dôvodu možno globálny dejinný proces skúmať ako globálny proces riadenia: 1) zahŕňajúci množinu procesov regionálnych riadení, 2) prebiehajúci v hierarchicky vyšších (vo vzťahu k nemu) procesoch života Zeme a Vesmíru. Preto pri pohľade z pozícií dostatočne všeobecnej teórie riadenia na život spoločenstiev v dlhodobých časových intervaloch dejín (stovky a viac rokov) existujú prostriedky vplyvu na spoločnosť, ktorých premyslené použitie umožňuje riadiť jej život i smrť, a sú nimi nasledovné:

 1. Informácia svetonázorového charakteru, metodológia, ktorej osvojovaním si ľudia – individuálne i spoločne – budujú svoje „štandardné automatizmy“ rozpoznávania a chápania jednotlivých procesov v plnosti a celistvosti Vesmíru a vo svojom vnímaní zároveň určujú ich hierarchickú usporiadanosť v ich vzájomnej vloženosti. Ona je základom kultúry myslenia a plnosti riadiacej činnosti, vrátane vnútrospoločenskej suverenity.

 2. Informácia kronikárskeho, chronologického charakteru všetkých oblastí Kultúry a všetkých oblastí Poznania. Umožňuje vidieť smerovanie priebehu procesov a vzájomne porovnávať jednotlivé oblasti Kultúry ako celku i oblasti Poznania. Ak má človek videnie sveta identické s Vesmírom, na základe vnímania miery, tak tá mu umožňuje odhaľovať jednotlivé procesy, vnímajúc „chaotický“ prúd faktov a javov cez svetonázorové „sito“ – subjektívnu ľudskú mieru rozpoznávania.

 3. Informácia faktologického charakteru: opis jednotlivých procesov v ich vzájomných súvislostiach je podstatou informácie tretej priority, ku ktorej patria vierouky náboženských kultov, svetské ideológie, technológie a faktológia všetkých odvetví vedy.

 4. Ekonomické procesy (ako nástroje vplyvu), podriadené čisto informačným prostriedkom vplyvu cez financie (peniaze), ktoré sú hranične zovšeobecňujúcim druhom informácie ekonomického charakteru.

 5. Prostriedky genocídy, zasahujúce nielen žijúcich, ale aj budúce generácie, ničiace geneticky podmienený potenciál osvojenia si nimi a rozvoja kultúrneho dedičstva predkov: jadrové zastrašovanie – hrozba použitia; alkoholová, tabaková a zvyšná drogová genocída, potravinové prísady, všetko ekologické znečisťovanie, niektoré medikamenty – reálne použitie; „genetické inžinierstvo“ a „biotechnológie“ – potenciálne nebezpečenstvo.

 6. Ostatné prostriedky vplyvu, predovšetkým silového — zbrane v tradičnom chápaní tohto slova, zabíjajúce a kaličiace ľudí, rozbíjajúce a ničiace materiálno-technické objekty civilizácie, hmotné pamätníky kultúry a nositeľov ich ducha.

 

Hoci jednoznačných rozhraničení medzi prostriedkami vplyvu niet, nakoľko mnohé z nich disponujú kvalitami, ktoré ich umožňujú zaradiť k rôznym prioritám, avšak ich uvedená hierarchicky usporiadaná klasifikácia umožňuje vyčleniť dominujúce faktory vplyvu, ktoré môžu byť použité ako prostriedky riadenia, alebo ak je to cieľom riadenia, tak aj ako prostriedky potlačenia a likvidácie konceptuálne-riadiaco neprípustných javov v živote spoločnosti.

Pri použití tohto súboru vo vnútri jedného sociálneho systému — ide o zovšeobecnené prostriedky jeho riadenia. Ale pri ich použití jedným sociálnym systémom (sociálnou skupinou) voči iným a pri nezlučiteľnosti koncepcií riadenia v nich — ide o zovšeobecnené zbrane, t.j. prostriedky vedenia vojny, v tom najvšeobecnejšom chápaní tohto slova; alebo o prostriedky podpory samoriadenia v inom sociálnom systéme, ak sú oba systémy konceptuálne zlučiteľné.

Uvedené poradie určuje prioritu menovaných druhov prostriedkov vplyvu na spoločnosť, nakoľko zmena stavu spoločnosti pod vplyvom prostriedkov s vyššou prioritou má omnoho väčšie následky, zmena než pod vplyvom nižších, hoc aj prebieha pomalšie a bez „hlučných efektov“. To jest, v historicky dlhodobých časových intervaloch rýchlosť realizácie stúpa od prvej priority smerom k šiestej, avšak nezvratnosť následkov ich použitia, v mnohom určujúca efektívnosť riešenia problémov života spoločnosti v zmysle raz a navždy — klesá.

Pridržiavajúc sa tohto vyjadreného svetonázorového štandardu, analyzujeme všetky názory, bez výnimky, vyjadrované k otázkam dejín, náboženstva, ekonomiky a ďalším otázkam patriacim do oblasti sociálnych vied.

 

1S výlukou vied, ktoré takisto ako teória riadenia sú jazykom opisu Stavby sveta: ako matematika, gramatika a pod., ktorých aparát však môže byť použitý aj k opisu procesov riadenia.

2Proces, t.j. udalosť (v ruštine „сo-бытиe“, teda sú-bytie, koexistencia) v množstve vzájomne vložených procesov-súbytí, ktorých bytie prebieha hrnne. – pozn. prekl.

3V najvšeobecnejšom prípade sa pod termínom «vektor» rozumie — nie úsečka so šípkou, ukazujúca smer, ale usporiadaný (t.j. očíslovaný) zoznam informácií rôznej kvality. V rámci každej kvality musí byť určená, hoc len v nejakom zmysle, aj miera kvality. Vďaka tomu zloženie a odčítavanie vektorov má nejaký zmysel, definovaný pri zostrojení parametrov vektorového priestoru. Práve preto vektor cieľov nie je smerovou cestnou značkou «tadeto», hoci zmysel takejto cestnej značky je aj blízky pochopeniu «vektora cieľov riadenia».

4V ruskom origináli je použité etymologické rozčlenenie a úprava slova riadenie – „упрaвлeниe“ na „упрa-вoлe-ниe“, t.j. v doslovnom preklade riadenie z vôle, riadenie, ako to chceme, čiže upriamenie pozornosti čitateľa, že riadenie je v podstate realizáciou vôle, želania niekoho. – pozn. prekl.

5Číslo od 0 do 1, v podstate sa javiace ohodnotením objektívne možného, mierou neurčitostí; alebo komu sa viac páči v každodennom živote – ohodnotením nádeje na „garanciu“ v pásme od 0 % do 100 %.

6 Zjednodušene: Čím menšia je šanca na úspech, tým znalejší, skúsenejší a talentovanejší musí byť ten, čo si vytýčil tento náročný cieľ. – pozn. prekl.

7Pozri „Voda mŕtva“ vo vydaní z roku 1998, Časť II a takisto špeciálnu literatúru (vo „Vode mŕtvej“ v Časti II, konkrétne Kapitola 3, alebo v samostatne publikovanej DVTR Kapitola 14 – obe v slovenskom preklade k stiahnutiu na www.leva-net.webnode.cz)*.

 

 

Diskusní téma: Prozreteľnosť nie je „algebra“…

антимайдан новороссия днр

RobertJug | 16.10.2020

Приветствую! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
Сводка событий в Сирии за 28 апреля 2015 года http://mybioplanet.ru/news/11634-svodka-sobytiy-v-sirii-za-28-aprelya-2015-goda.html
ВАЖНО! Американский солдат спас девушку от карателей и ушел к ополченцам <a href=http://mybioplanet.ru/news/12164-vazhno-amerikanskiy-soldat-spas-devushku-ot-karateley-i-ushel-k-opolchencam.html> ВАЖНО! Американский солдат спас девушку от карателей и ушел к ополченцам </a>
Ещё много интересного нашел тут: <b> новости политики в России и мире сегодня </b> http://mybioplanet.ru/
<a href=http://mybioplanet.ru/v-mire/>новости россии мира события</a> новости россии и мира сегодня события

Новости политики

Derrickonemo | 15.10.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
На Донбасс прибыл 62-й гумконвой из России http://techrize.ru/news/23926-na-donbass-pribyl-62-y-gumkonvoy-iz-rossii.html
http://techrize.ru/news/20179-kreml-predostereg-ssha-ot-neobdumannyh-vyskazyvaniy-v-adres-rossii.html
Ещё много всего нашел тут: <b> новости энергетики России </b> <a href=http://techrize.ru/>http://techrize.ru/</a>
новости энергетики крыма http://techrize.ru/energetika/

Новости политики

Derrickonemo | 15.10.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
На Донбасс прибыл 62-й гумконвой из России http://techrize.ru/news/23926-na-donbass-pribyl-62-y-gumkonvoy-iz-rossii.html
http://techrize.ru/news/20179-kreml-predostereg-ssha-ot-neobdumannyh-vyskazyvaniy-v-adres-rossii.html
Ещё много всего нашел тут: <b> новости энергетики России </b> <a href=http://techrize.ru/>http://techrize.ru/</a>
новости энергетики крыма http://techrize.ru/energetika/

Новости политики

Derrickonemo | 15.10.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
На Донбасс прибыл 62-й гумконвой из России http://techrize.ru/news/23926-na-donbass-pribyl-62-y-gumkonvoy-iz-rossii.html
http://techrize.ru/news/20179-kreml-predostereg-ssha-ot-neobdumannyh-vyskazyvaniy-v-adres-rossii.html
Ещё много всего нашел тут: <b> новости энергетики России </b> <a href=http://techrize.ru/>http://techrize.ru/</a>
новости энергетики крыма http://techrize.ru/energetika/

Новости политики

Derrickonemo | 15.10.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
На Донбасс прибыл 62-й гумконвой из России http://techrize.ru/news/23926-na-donbass-pribyl-62-y-gumkonvoy-iz-rossii.html
http://techrize.ru/news/20179-kreml-predostereg-ssha-ot-neobdumannyh-vyskazyvaniy-v-adres-rossii.html
Ещё много всего нашел тут: <b> новости энергетики России </b> <a href=http://techrize.ru/>http://techrize.ru/</a>
новости энергетики крыма http://techrize.ru/energetika/

Довольно интересно

pcefcblus20 | 15.10.2020

Годнота спасибо
_________________
игровой автомат олимпиада играть <a href="https://pinup.topgameslist.xyz/">pinup промокод uber</a>, казино онлайн играть реальные деньги.

Довольно интересно

pcefcblus20 | 15.10.2020

Годнота спасибо
_________________
игровой автомат олимпиада играть <a href="https://pinup.topgameslist.xyz/">pinup промокод uber</a>, казино онлайн играть реальные деньги.

Довольно интересно

pcefcblus20 | 15.10.2020

Годнота спасибо
_________________
игровой автомат олимпиада играть <a href="https://pinup.topgameslist.xyz/">pinup промокод uber</a>, казино онлайн играть реальные деньги.

Довольно интересно

pcefcblus20 | 15.10.2020

Годнота спасибо
_________________
игровой автомат олимпиада играть <a href="https://pinup.topgameslist.xyz/">pinup промокод uber</a>, казино онлайн играть реальные деньги.

Детское такси в Москве

Raphaelraj | 11.10.2020

удалите,пожалуйста! <a href=https://tiktaktaxi.ru/>.</a>

Детское такси в Москве

Raphaelraj | 11.10.2020

удалите,пожалуйста! &lt;a href=https://tiktaktaxi.ru/&gt;.&lt;/a&gt;

Детское такси в Москве

Raphaelraj | 11.10.2020

удалите,пожалуйста! &lt;a href=https://tiktaktaxi.ru/&gt;.&lt;/a&gt;

Детское такси в Москве

Raphaelraj | 11.10.2020

удалите,пожалуйста! &lt;a href=https://tiktaktaxi.ru/&gt;.&lt;/a&gt;

Нашел увлекательную инфу

TimothyShefs | 07.10.2020

Всем привет!
Нашел прикольные новости на этом сайте: http://agentmdk.ru :
природа фото скачать бесплатно http://agentmdk.ru/priroda/
приколы лета http://agentmdk.ru/humor/
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8356-neozhidannaya-nahodka-v-pecheni-treski.html Неожиданная находка в печени трески
Подборка лучших фильмов ужасов &lt;a href=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8879-podborka-luchshih-filmov-uzhasov.html&gt; Подборка лучших фильмов ужасов &lt;/a&gt;
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/7650-pobedivshaya-vodnuyu-stihiyu-zhenschina-sumevshaya-vyzhit-posle-padeniya-v-vodopad.html

Нашел увлекательную инфу

TimothyShefs | 07.10.2020

Всем привет!
Нашел прикольные новости на этом сайте: http://agentmdk.ru :
природа фото скачать бесплатно http://agentmdk.ru/priroda/
приколы лета http://agentmdk.ru/humor/
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8356-neozhidannaya-nahodka-v-pecheni-treski.html Неожиданная находка в печени трески
Подборка лучших фильмов ужасов &lt;a href=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8879-podborka-luchshih-filmov-uzhasov.html&gt; Подборка лучших фильмов ужасов &lt;/a&gt;
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/7650-pobedivshaya-vodnuyu-stihiyu-zhenschina-sumevshaya-vyzhit-posle-padeniya-v-vodopad.html

Нашел увлекательную инфу

TimothyShefs | 07.10.2020

Всем привет!
Нашел прикольные новости на этом сайте: http://agentmdk.ru :
природа фото скачать бесплатно http://agentmdk.ru/priroda/
приколы лета http://agentmdk.ru/humor/
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8356-neozhidannaya-nahodka-v-pecheni-treski.html Неожиданная находка в печени трески
Подборка лучших фильмов ужасов &lt;a href=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8879-podborka-luchshih-filmov-uzhasov.html&gt; Подборка лучших фильмов ужасов &lt;/a&gt;
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/7650-pobedivshaya-vodnuyu-stihiyu-zhenschina-sumevshaya-vyzhit-posle-padeniya-v-vodopad.html

Нашел увлекательную инфу

TimothyShefs | 07.10.2020

Всем привет!
Нашел прикольные новости на этом сайте: http://agentmdk.ru :
природа фото скачать бесплатно http://agentmdk.ru/priroda/
приколы лета http://agentmdk.ru/humor/
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8356-neozhidannaya-nahodka-v-pecheni-treski.html Неожиданная находка в печени трески
Подборка лучших фильмов ужасов &lt;a href=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8879-podborka-luchshih-filmov-uzhasov.html&gt; Подборка лучших фильмов ужасов &lt;/a&gt;
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/7650-pobedivshaya-vodnuyu-stihiyu-zhenschina-sumevshaya-vyzhit-posle-padeniya-v-vodopad.html

Aktualizace vany

BrianceP | 07.10.2020

&lt;a href=https://megaremont.pro/minsk-restavratsiya-vann&gt;Odstrante stepky, skrabance, praskliny na smaltovane koupele v Minsku&lt;/a&gt;

Aktualizace vany

BrianceP | 07.10.2020

&lt;a href=https://megaremont.pro/minsk-restavratsiya-vann&gt;Odstrante stepky, skrabance, praskliny na smaltovane koupele v Minsku&lt;/a&gt;

менталист сериал смотреть онлайн бесплатно в хорошем

Anthonyces | 29.09.2020

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: <b> комедии 2020 список лучших фильмов бесплатно </b> <a href=http://kinobunker.net/>http://kinobunker.net/</a>
Тут: <a href=http://kinobunker.net/priklyucheniya/>приключения электроников смотреть онлайн в хорошем качестве</a> приключении смотреть хорошем качестве 720 список 2019
Тут: http://kinobunker.net/740-dazhe-ne-dumay-2003.html Даже не думай! (2003) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/11840-anzhelika-i-sultan-angelique-et-le-sultan-1968.html

менталист сериал смотреть онлайн бесплатно в хорошем

Anthonyces | 29.09.2020

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: &lt;b&gt; комедии 2020 список лучших фильмов бесплатно &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinobunker.net/&gt;http://kinobunker.net/&lt;/a&gt;
Тут: &lt;a href=http://kinobunker.net/priklyucheniya/&gt;приключения электроников смотреть онлайн в хорошем качестве&lt;/a&gt; приключении смотреть хорошем качестве 720 список 2019
Тут: http://kinobunker.net/740-dazhe-ne-dumay-2003.html Даже не думай! (2003) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/11840-anzhelika-i-sultan-angelique-et-le-sultan-1968.html

менталист сериал смотреть онлайн бесплатно в хорошем

Anthonyces | 29.09.2020

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: &lt;b&gt; комедии 2020 список лучших фильмов бесплатно &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinobunker.net/&gt;http://kinobunker.net/&lt;/a&gt;
Тут: &lt;a href=http://kinobunker.net/priklyucheniya/&gt;приключения электроников смотреть онлайн в хорошем качестве&lt;/a&gt; приключении смотреть хорошем качестве 720 список 2019
Тут: http://kinobunker.net/740-dazhe-ne-dumay-2003.html Даже не думай! (2003) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/11840-anzhelika-i-sultan-angelique-et-le-sultan-1968.html

менталист сериал смотреть онлайн бесплатно в хорошем

Anthonyces | 29.09.2020

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: &lt;b&gt; комедии 2020 список лучших фильмов бесплатно &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinobunker.net/&gt;http://kinobunker.net/&lt;/a&gt;
Тут: &lt;a href=http://kinobunker.net/priklyucheniya/&gt;приключения электроников смотреть онлайн в хорошем качестве&lt;/a&gt; приключении смотреть хорошем качестве 720 список 2019
Тут: http://kinobunker.net/740-dazhe-ne-dumay-2003.html Даже не думай! (2003) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/11840-anzhelika-i-sultan-angelique-et-le-sultan-1968.html

смотреть хорошие старые вестерны

Tommyunfag | 29.09.2020

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел сериальную базу кино: <a href=http://kinoklan.net/>смотреть мультфильм в хорошем качестве про машины</a>
Тут: <a href=http://kinoklan.net/komediya/>лучшие комедии 2020 года онлайн</a> новинки комедий 2019 в хорошем качестве рейтинг 2020
Здесь: http://kinoklan.net/9666-nlo-ufo-sezon-1-1970-1973.html НЛО / UFO (Сезон 1) (1970 – 1973) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoklan.net/11667-denielu-redkliffu-predlozhat-vnov-sygrat-garri-pottera.html

смотреть хорошие старые вестерны

Tommyunfag | 29.09.2020

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел сериальную базу кино: &lt;a href=http://kinoklan.net/&gt;смотреть мультфильм в хорошем качестве про машины&lt;/a&gt;
Тут: &lt;a href=http://kinoklan.net/komediya/&gt;лучшие комедии 2020 года онлайн&lt;/a&gt; новинки комедий 2019 в хорошем качестве рейтинг 2020
Здесь: http://kinoklan.net/9666-nlo-ufo-sezon-1-1970-1973.html НЛО / UFO (Сезон 1) (1970 – 1973) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoklan.net/11667-denielu-redkliffu-predlozhat-vnov-sygrat-garri-pottera.html

смотреть хорошие старые вестерны

Tommyunfag | 29.09.2020

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел сериальную базу кино: &lt;a href=http://kinoklan.net/&gt;смотреть мультфильм в хорошем качестве про машины&lt;/a&gt;
Тут: &lt;a href=http://kinoklan.net/komediya/&gt;лучшие комедии 2020 года онлайн&lt;/a&gt; новинки комедий 2019 в хорошем качестве рейтинг 2020
Здесь: http://kinoklan.net/9666-nlo-ufo-sezon-1-1970-1973.html НЛО / UFO (Сезон 1) (1970 – 1973) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoklan.net/11667-denielu-redkliffu-predlozhat-vnov-sygrat-garri-pottera.html

новости России видео

Michaelvon | 25.09.2020

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energynews.su/18280-pochti-40-nemcev-i-italyancev-schitayut-krym-chastyu-rossii-rezultaty-oprosa.html &lt;b&gt; Почти 40% немцев и итальянцев считают Крым частью России (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/19847-videootchet-den-pobedy-v-berline.html&gt; Видеоотчёт: День Победы в Берлине &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Видеоотчёт: День Победы в Берлине Прислал Жека И. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! &lt;/b&gt;
новости новороссии весна http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; новости политики аналитики в мире &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt;http://energynews.su/&lt;/a&gt;

новости России видео

Michaelvon | 25.09.2020

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energynews.su/18280-pochti-40-nemcev-i-italyancev-schitayut-krym-chastyu-rossii-rezultaty-oprosa.html &lt;b&gt; Почти 40% немцев и итальянцев считают Крым частью России (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/19847-videootchet-den-pobedy-v-berline.html&gt; Видеоотчёт: День Победы в Берлине &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Видеоотчёт: День Победы в Берлине Прислал Жека И. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! &lt;/b&gt;
новости новороссии весна http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; новости политики аналитики в мире &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt;http://energynews.su/&lt;/a&gt;

новости России видео

Michaelvon | 25.09.2020

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energynews.su/18280-pochti-40-nemcev-i-italyancev-schitayut-krym-chastyu-rossii-rezultaty-oprosa.html &lt;b&gt; Почти 40% немцев и итальянцев считают Крым частью России (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/19847-videootchet-den-pobedy-v-berline.html&gt; Видеоотчёт: День Победы в Берлине &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Видеоотчёт: День Победы в Берлине Прислал Жека И. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! &lt;/b&gt;
новости новороссии весна http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; новости политики аналитики в мире &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt;http://energynews.su/&lt;/a&gt;

Are you 18? Come in and don't be shy!

Allenalish | 21.09.2020

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Жизнь на юге

Danil | 19.09.2020


&lt;a href=https://south.life/&gt;где находится крымск&lt;/a&gt;

Жизнь на юге

Danil | 19.09.2020


&lt;a href=https://south.life/&gt;где находится крымск&lt;/a&gt;

Жизнь на юге

Danil | 19.09.2020


&lt;a href=https://south.life/&gt;где находится крымск&lt;/a&gt;

Жизнь на юге

Danil | 19.09.2020


&lt;a href=https://south.life/&gt;где находится крымск&lt;/a&gt;

Late-model master cvv betray online STANDING

GabrielFealf | 19.09.2020

Dumps shop. Dumps refer to a higher hierarchy transcribe
of knowledge compared to the CVV, which is equally
shopped in the revolutionaries black customer base sooner than!
&lt;a href=https://legitshop.ru&gt;nocvvshoppingsites
&lt;/a&gt;

Новости политики

KennethRon | 17.09.2020

Привет! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
<a href=http://firstnewz.ru/video/1169-mirovoy-peredel-obzor-za-nedelyu-vypusk-41.html> Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 </a> <b> Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 </b>
http://firstnewz.ru/news/25943-realiti-vinner-postradaet-za-izmenu-korporativnym-interesam.html <b> Реалити Виннер пострадает за измену корпоративным интересам </b>
Ещё много всего нашел тут: <b> новости россии и мира сегодня </b> <a href=http://firstnewz.ru/> новости в энергетике рф </a>
<a href=http://firstnewz.ru/politika/>новости политик в мире</a> новости политики комментарии

Новости политики

KennethRon | 17.09.2020

Привет! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
&lt;a href=http://firstnewz.ru/video/1169-mirovoy-peredel-obzor-za-nedelyu-vypusk-41.html&gt; Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 &lt;/b&gt;
http://firstnewz.ru/news/25943-realiti-vinner-postradaet-za-izmenu-korporativnym-interesam.html &lt;b&gt; Реалити Виннер пострадает за измену корпоративным интересам &lt;/b&gt;
Ещё много всего нашел тут: &lt;b&gt; новости россии и мира сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://firstnewz.ru/&gt; новости в энергетике рф &lt;/a&gt;
&lt;a href=http://firstnewz.ru/politika/&gt;новости политик в мире&lt;/a&gt; новости политики комментарии

Новости политики

KennethRon | 17.09.2020

Привет! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
&lt;a href=http://firstnewz.ru/video/1169-mirovoy-peredel-obzor-za-nedelyu-vypusk-41.html&gt; Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 &lt;/b&gt;
http://firstnewz.ru/news/25943-realiti-vinner-postradaet-za-izmenu-korporativnym-interesam.html &lt;b&gt; Реалити Виннер пострадает за измену корпоративным интересам &lt;/b&gt;
Ещё много всего нашел тут: &lt;b&gt; новости россии и мира сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://firstnewz.ru/&gt; новости в энергетике рф &lt;/a&gt;
&lt;a href=http://firstnewz.ru/politika/&gt;новости политик в мире&lt;/a&gt; новости политики комментарии

Новости политики

KennethRon | 17.09.2020

Привет! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
&lt;a href=http://firstnewz.ru/video/1169-mirovoy-peredel-obzor-za-nedelyu-vypusk-41.html&gt; Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Мировой передел. Обзор за неделю. Выпуск 41 &lt;/b&gt;
http://firstnewz.ru/news/25943-realiti-vinner-postradaet-za-izmenu-korporativnym-interesam.html &lt;b&gt; Реалити Виннер пострадает за измену корпоративным интересам &lt;/b&gt;
Ещё много всего нашел тут: &lt;b&gt; новости россии и мира сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://firstnewz.ru/&gt; новости в энергетике рф &lt;/a&gt;
&lt;a href=http://firstnewz.ru/politika/&gt;новости политик в мире&lt;/a&gt; новости политики комментарии

Hi, look at an interesting site

Haroldfes | 16.09.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it &lt;a href=https://bit.ly/3mmOmi0&gt;https://bit.ly/3mmOmi0&lt;/a&gt;

Космолот казино

Cosmolot24 | 16.09.2020

Привет! Я огромный фан казино и разрешите рекомендовать вам &lt;a href=https://cosmolot24-casino.xyz/&gt;онлайн казино Космолот&lt;/a&gt; !
Если вы ищете где заработать денег легко и с удовольствием - играть в космолот это лучшее решение. Вас ожидает более чем 100 различных видов игровых автоматов, казино, покер, турниры и многое другое! Сейчас КОСМОЛОТ предлагает бонус в размере 500 фри спинов + 5000 грн на счет! Вы должны получить это, заходи на сайт и пробуй!

Космолот казино

Cosmolot24 | 16.09.2020

Привет! Я огромный фан казино и разрешите рекомендовать вам &lt;a href=https://cosmolot24-casino.xyz/&gt;онлайн казино Космолот&lt;/a&gt; !
Если вы ищете где заработать денег легко и с удовольствием - играть в космолот это лучшее решение. Вас ожидает более чем 100 различных видов игровых автоматов, казино, покер, турниры и многое другое! Сейчас КОСМОЛОТ предлагает бонус в размере 500 фри спинов + 5000 грн на счет! Вы должны получить это, заходи на сайт и пробуй!

Космолот казино

Cosmolot24 | 16.09.2020

Привет! Я огромный фан казино и разрешите рекомендовать вам &lt;a href=https://cosmolot24-casino.xyz/&gt;онлайн казино Космолот&lt;/a&gt; !
Если вы ищете где заработать денег легко и с удовольствием - играть в космолот это лучшее решение. Вас ожидает более чем 100 различных видов игровых автоматов, казино, покер, турниры и многое другое! Сейчас КОСМОЛОТ предлагает бонус в размере 500 фри спинов + 5000 грн на счет! Вы должны получить это, заходи на сайт и пробуй!

Космолот казино

Cosmolot24 | 16.09.2020

Привет! Я огромный фан казино и разрешите рекомендовать вам &lt;a href=https://cosmolot24-casino.xyz/&gt;онлайн казино Космолот&lt;/a&gt; !
Если вы ищете где заработать денег легко и с удовольствием - играть в космолот это лучшее решение. Вас ожидает более чем 100 различных видов игровых автоматов, казино, покер, турниры и многое другое! Сейчас КОСМОЛОТ предлагает бонус в размере 500 фри спинов + 5000 грн на счет! Вы должны получить это, заходи на сайт и пробуй!

новости украины политик

Michaelvon | 16.09.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
http://energynews.su/38103-kosmicheskie-voyska-trampa.html &lt;b&gt; Космические войска Трампа &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/37425-smi-boeviki-ig-kaznili-dvuh-grazhdan-shvecii.html&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции &lt;/a&gt; &lt;b&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции В Северном Ираке были схвачены в плен и казнены боевиками «ИГ»* двое граждан Швеции, пишет в субботу Expressen. &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/video/&gt;новости видео&lt;/a&gt; новости России и мира сегодня видео
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; события в мире сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt; геополитика новости и аналитика о глобальной политике &lt;/a&gt;

новости украины политик

Michaelvon | 16.09.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
http://energynews.su/38103-kosmicheskie-voyska-trampa.html &lt;b&gt; Космические войска Трампа &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/37425-smi-boeviki-ig-kaznili-dvuh-grazhdan-shvecii.html&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции &lt;/a&gt; &lt;b&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции В Северном Ираке были схвачены в плен и казнены боевиками «ИГ»* двое граждан Швеции, пишет в субботу Expressen. &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/video/&gt;новости видео&lt;/a&gt; новости России и мира сегодня видео
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; события в мире сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt; геополитика новости и аналитика о глобальной политике &lt;/a&gt;

новости украины политик

Michaelvon | 16.09.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
http://energynews.su/38103-kosmicheskie-voyska-trampa.html &lt;b&gt; Космические войска Трампа &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/37425-smi-boeviki-ig-kaznili-dvuh-grazhdan-shvecii.html&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции &lt;/a&gt; &lt;b&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции В Северном Ираке были схвачены в плен и казнены боевиками «ИГ»* двое граждан Швеции, пишет в субботу Expressen. &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/video/&gt;новости видео&lt;/a&gt; новости России и мира сегодня видео
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; события в мире сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt; геополитика новости и аналитика о глобальной политике &lt;/a&gt;

новости украины политик

Michaelvon | 16.09.2020

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
http://energynews.su/38103-kosmicheskie-voyska-trampa.html &lt;b&gt; Космические войска Трампа &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/37425-smi-boeviki-ig-kaznili-dvuh-grazhdan-shvecii.html&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции &lt;/a&gt; &lt;b&gt; СМИ: боевики ИГ казнили двух граждан Швеции В Северном Ираке были схвачены в плен и казнены боевиками «ИГ»* двое граждан Швеции, пишет в субботу Expressen. &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://energynews.su/video/&gt;новости видео&lt;/a&gt; новости России и мира сегодня видео
Ещё много интересного нашел тут: &lt;b&gt; события в мире сегодня &lt;/b&gt; &lt;a href=http://energynews.su/&gt; геополитика новости и аналитика о глобальной политике &lt;/a&gt;

триллеры 2020 в хорошем качестве

Josephsox | 15.09.2020

Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: <a href=http://kinoserialtv.net/>смотреть сериал сотня все сезоны в хорошем</a>
Здесь: онлайн сериал лучшие 3 сезон http://kinoserialtv.net/serialy/ рейтинг 2020
Тут: <a href=http://kinoserialtv.net/otechestvennyy/>смотреть онлайн отечественные фильмы в хорошем качестве</a> Бесплатно лучшие отечественные фильмы рейтинг 2020
Тут: смотреть новинки фильмы 2020 года хорошем качестве http://kinoserialtv.net/novinki/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinoserialtv.net/14116-zhenschina-v-peskah-suna-no-onna-1963.html Женщина в песках / Suna no onna (1963) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: http://kinoserialtv.net/10660-oskar-2016-pobediteli-luchshiy-film-luchshiy-akter-luchshaya-aktrisa.html

триллеры 2020 в хорошем качестве

Josephsox | 15.09.2020

Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: &lt;a href=http://kinoserialtv.net/&gt;смотреть сериал сотня все сезоны в хорошем&lt;/a&gt;
Здесь: онлайн сериал лучшие 3 сезон http://kinoserialtv.net/serialy/ рейтинг 2020
Тут: &lt;a href=http://kinoserialtv.net/otechestvennyy/&gt;смотреть онлайн отечественные фильмы в хорошем качестве&lt;/a&gt; Бесплатно лучшие отечественные фильмы рейтинг 2020
Тут: смотреть новинки фильмы 2020 года хорошем качестве http://kinoserialtv.net/novinki/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinoserialtv.net/14116-zhenschina-v-peskah-suna-no-onna-1963.html Женщина в песках / Suna no onna (1963) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: http://kinoserialtv.net/10660-oskar-2016-pobediteli-luchshiy-film-luchshiy-akter-luchshaya-aktrisa.html

триллеры 2020 в хорошем качестве

Josephsox | 15.09.2020

Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: &lt;a href=http://kinoserialtv.net/&gt;смотреть сериал сотня все сезоны в хорошем&lt;/a&gt;
Здесь: онлайн сериал лучшие 3 сезон http://kinoserialtv.net/serialy/ рейтинг 2020
Тут: &lt;a href=http://kinoserialtv.net/otechestvennyy/&gt;смотреть онлайн отечественные фильмы в хорошем качестве&lt;/a&gt; Бесплатно лучшие отечественные фильмы рейтинг 2020
Тут: смотреть новинки фильмы 2020 года хорошем качестве http://kinoserialtv.net/novinki/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinoserialtv.net/14116-zhenschina-v-peskah-suna-no-onna-1963.html Женщина в песках / Suna no onna (1963) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: http://kinoserialtv.net/10660-oskar-2016-pobediteli-luchshiy-film-luchshiy-akter-luchshaya-aktrisa.html

Интересные новости

GeorgeMib | 15.09.2020

Приветствую!
Нашел интересную фотоподборку на этом сайте: http://watafak.ru :
&lt;a href=http://watafak.ru/dizajn/&gt;дизайн гостиной&lt;/a&gt; дизайн ванной
гифы с добрым http://watafak.ru/gifki-gif-animacii/
http://watafak.ru/interesnoe/11821-dokumentalnyy-film-o-norilske-na-nikelevoy-lune-a-moon-of-nickel-and-ice-2017.html &lt;b&gt; Документальный фильм о Норильске. На никелевой Луне A Moon of Nickel and Ice 2017 &lt;/b&gt;
&lt;a href=http://watafak.ru/interesnoe/14489-vyveski-angliyskih-pabov.html&gt; Вывески английских пабов &lt;/a&gt; &lt;b&gt; Вывески английских пабов Английские пабы не уступают в известности своим ирландским родственникам, ведь в самой Великобритании культура &lt;/b&gt;
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/8496-podborka-prikolnyh-foto-101-foto.html

cold hands remedy

PeterFlugh | 12.09.2020

night cough remedies &lt;a href=http://mlcscz.org/groups/comprar-zolpidem-online-sin-receta-espana&gt;http://mlcscz.org/groups/comprar-zolpidem-online-sin-receta-espana&lt;/a&gt; natural remedies bronchitis

Best Youtube to mp3 converter of 2020

Youtubetomp3829a | 12.09.2020

Hello my friends, I would like to introduce some easy to use online toos which might help, thanks!
The Best &lt;a href=https://ytmp3.ch/&gt;YouTube to mp3&lt;/a&gt; online for free.
Best&lt;a href=https://youtubetomp3.digital/&gt;youtubetomp3&lt;/a&gt; online tools for YouTube to music video fans.
https://2conv.ch/
&lt;a href=https://videoeditor.best/top-10-best-online-video-editors/&gt;video editor review 2020&lt;/a&gt;
https://y2mate.ch/
&lt;a href=https://vanceai.com/&gt;photo enlarger&lt;/a&gt;

Background Remover Review of 2020

background remover | 08.09.2020

Hi buddies, just came across this site and would like to share some useful website resource which might be help, thanks!
https://keepvid.ch/en5/youtube-to-mp4 YouTube to mp4
https://y2mate.ch/ y2mate
https://flvto.ch/ YouTube converter website.
https://listentoyoutube.ch/it1/ youtube mp3 Miglior YouTube libero per MP3/MP4 Strumento scarico
https://topten.ai/image-upscalers-review/ image upscaler review.
https://keepvid.best/ youtube video downloader of 2020.
https://redfox.works/ redfox review site.

profptb

profpHar | 06.09.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

profptb

profpHar | 06.09.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

profptb

profpHar | 06.09.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

profptb

profpHar | 06.09.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

спасибо интересное чтиво

swqxcypps | 04.09.2020

вполне себе годнота
_________________
<a href=https://azino777.gamessport.xyz/azino777-bezdepozitnyy/>Azino777 бездепозитный</a>

Самое выгодное предложение на рынке кредитов

DavidHog | 29.08.2020

Кредит под задаток предоставляется: кредит под задаток
жилплощади, кредит под задаток толики, кредит под задаток
комнаты, кредит под задаток жилища, кредит под задаток
платной недвижимости, кредит под задаток земляного участка,
кредит под задаток автомашины, кредит под задаток ПТС!
&lt;a href=http://kredit-pod-zalog.mozello.ru/zajm-pod-zalog-spectehniki/&gt;деньги под залог дома
&lt;/a&gt;

Самое выгодное предложение на рынке кредитов

DavidHog | 29.08.2020

Кредит под задаток предоставляется: кредит под задаток
жилплощади, кредит под задаток толики, кредит под задаток
комнаты, кредит под задаток жилища, кредит под задаток
платной недвижимости, кредит под задаток земляного участка,
кредит под задаток автомашины, кредит под задаток ПТС!
&lt;a href=http://kredit-pod-zalog.mozello.ru/zajm-pod-zalog-spectehniki/&gt;деньги под залог дома
&lt;/a&gt;

Самое выгодное предложение на рынке кредитов

DavidHog | 29.08.2020

Кредит под задаток предоставляется: кредит под задаток
жилплощади, кредит под задаток толики, кредит под задаток
комнаты, кредит под задаток жилища, кредит под задаток
платной недвижимости, кредит под задаток земляного участка,
кредит под задаток автомашины, кредит под задаток ПТС!
&lt;a href=http://kredit-pod-zalog.mozello.ru/zajm-pod-zalog-spectehniki/&gt;деньги под залог дома
&lt;/a&gt;

Самое выгодное предложение на рынке кредитов

DavidHog | 29.08.2020

Кредит под задаток предоставляется: кредит под задаток
жилплощади, кредит под задаток толики, кредит под задаток
комнаты, кредит под задаток жилища, кредит под задаток
платной недвижимости, кредит под задаток земляного участка,
кредит под задаток автомашины, кредит под задаток ПТС!
&lt;a href=http://kredit-pod-zalog.mozello.ru/zajm-pod-zalog-spectehniki/&gt;деньги под залог дома
&lt;/a&gt;

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 25.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2EApnpW

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 25.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2EApnpW

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 25.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2EApnpW

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 25.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2EApnpW

profptb

profpHar | 23.08.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

profptb

profpHar | 23.08.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

profptb

profpHar | 23.08.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

profptb

profpHar | 23.08.2020

&lt;a href=http://profiplast.org&gt;http://profiplast.org&lt;/a&gt;

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 22.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2E5M4mo

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 22.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2E5M4mo

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 22.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2E5M4mo

Hi, look at an interesting site

Robertfealf | 22.08.2020

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2E5M4mo

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 22.08.2020

Форум по заработку <a href=>https://razula.ru/</a>
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 22.08.2020

Форум по заработку &lt;a href=&gt;https://razula.ru/&lt;/a&gt;
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 22.08.2020

Форум по заработку &lt;a href=&gt;https://razula.ru/&lt;/a&gt;
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 22.08.2020

Форум по заработку &lt;a href=&gt;https://razula.ru/&lt;/a&gt;
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

хороший фильм онлайн новинка 2019

Cliffheill | 22.08.2020

Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: &lt;b&gt; исторические сериалы зарубежные список лучших 2019 &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinoklan.net/&gt;http://kinoklan.net/&lt;/a&gt;
Тут: смотреть сериал версаль в хорошем качестве http://kinoklan.net/serialy/ список 2020
Здесь: http://kinoklan.net/15664-kanadskie-deti-uzhasnulis-na-pokaze-detektiva-pikachu.html Канадские дети ужаснулись на показе «Детектива Пикачу»
Здесь: http://kinoklan.net/15673-emma-tompson-prisoedinyaetsya-k-disneevskoy-kruelle.html

хороший фильм онлайн новинка 2019

Cliffheill | 22.08.2020

Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: &lt;b&gt; исторические сериалы зарубежные список лучших 2019 &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinoklan.net/&gt;http://kinoklan.net/&lt;/a&gt;
Тут: смотреть сериал версаль в хорошем качестве http://kinoklan.net/serialy/ список 2020
Здесь: http://kinoklan.net/15664-kanadskie-deti-uzhasnulis-na-pokaze-detektiva-pikachu.html Канадские дети ужаснулись на показе «Детектива Пикачу»
Здесь: http://kinoklan.net/15673-emma-tompson-prisoedinyaetsya-k-disneevskoy-kruelle.html

хороший фильм онлайн новинка 2019

Cliffheill | 22.08.2020

Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: &lt;b&gt; исторические сериалы зарубежные список лучших 2019 &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinoklan.net/&gt;http://kinoklan.net/&lt;/a&gt;
Тут: смотреть сериал версаль в хорошем качестве http://kinoklan.net/serialy/ список 2020
Здесь: http://kinoklan.net/15664-kanadskie-deti-uzhasnulis-na-pokaze-detektiva-pikachu.html Канадские дети ужаснулись на показе «Детектива Пикачу»
Здесь: http://kinoklan.net/15673-emma-tompson-prisoedinyaetsya-k-disneevskoy-kruelle.html

хороший фильм онлайн новинка 2019

Cliffheill | 22.08.2020

Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: &lt;b&gt; исторические сериалы зарубежные список лучших 2019 &lt;/b&gt; &lt;a href=http://kinoklan.net/&gt;http://kinoklan.net/&lt;/a&gt;
Тут: смотреть сериал версаль в хорошем качестве http://kinoklan.net/serialy/ список 2020
Здесь: http://kinoklan.net/15664-kanadskie-deti-uzhasnulis-na-pokaze-detektiva-pikachu.html Канадские дети ужаснулись на показе «Детектива Пикачу»
Здесь: http://kinoklan.net/15673-emma-tompson-prisoedinyaetsya-k-disneevskoy-kruelle.html

Огромное тебе СПАСИБО

sryujktvq | 19.08.2020

ничего особенного
_________________
&lt;a href=&quot;https://azino777.bestrealmoneygame.xyz/azino777-mobile-otzyvy/&quot;&gt;Azino777 mobile отзывы&lt;/a&gt;

XEvil 5.0 solve of captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

NatashaBah4264 | 17.08.2020

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 19.0 + XEvil 5.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 12000 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 5.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 16.08.2020

Форум по заработку <a href=>https://razula.ru/</a>
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 16.08.2020

Форум по заработку &lt;a href=&gt;https://razula.ru/&lt;/a&gt;
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

AmilaMon | 16.08.2020

Форум по заработку &lt;a href=&gt;https://razula.ru/&lt;/a&gt;
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/
Множество бесплатных книг любой тематики.

nude amateur teen reddit

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=PUNISHED+MY+LITTLE+PUSSY+FOR+THE+NEW+YEAR+AND+CUM+ON+MY+FACE+hot+couple+webcam&gt;amateur nude girl dildo
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+hot+teen+couple&gt;black amateur nude women
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+homemade+video&gt;amateur nude braless tits
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+missionary+pov&gt;amateur large nude butts
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+passionate+blowjob&gt;amateur blond nude pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=amateur+homemade+porn+on+creaking+bed+couple+love+bed&gt;amateur blonde models nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Time+For+You+To+Suck+Dick!+Horny+Young+sexy+teen&gt;sexy amateur gf nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+best+fucking+orgasm&gt;tumblr amateur nude booty
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+wife+sharing&gt;coed bathrooms nude amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=puss+needs+a+sperm+load+hot+couple+fucking+on+bed&gt;bent over amateur nude
&lt;/a&gt;
.
.
.

Tumblr: No Porn = No Us Come follow us on twitter and visit our new blog for fresh Amateur Porn and Home videos Twitter: ...
deluxe-sexy-milfu. See, that’s what the app is perfect for. Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
Watch Amateur California MILF Anal Fucking and Facial video on xHamster - the ultimate selection of free Amateur MILF Fuck & Free Xxx Anal HD porn tube movies!

nude amateur teen reddit

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=PUNISHED+MY+LITTLE+PUSSY+FOR+THE+NEW+YEAR+AND+CUM+ON+MY+FACE+hot+couple+webcam&gt;amateur nude girl dildo
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+hot+teen+couple&gt;black amateur nude women
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+homemade+video&gt;amateur nude braless tits
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+missionary+pov&gt;amateur large nude butts
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+passionate+blowjob&gt;amateur blond nude pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=amateur+homemade+porn+on+creaking+bed+couple+love+bed&gt;amateur blonde models nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Time+For+You+To+Suck+Dick!+Horny+Young+sexy+teen&gt;sexy amateur gf nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+best+fucking+orgasm&gt;tumblr amateur nude booty
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+wife+sharing&gt;coed bathrooms nude amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=puss+needs+a+sperm+load+hot+couple+fucking+on+bed&gt;bent over amateur nude
&lt;/a&gt;
.
.
.

Tumblr: No Porn = No Us Come follow us on twitter and visit our new blog for fresh Amateur Porn and Home videos Twitter: ...
deluxe-sexy-milfu. See, that’s what the app is perfect for. Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
Watch Amateur California MILF Anal Fucking and Facial video on xHamster - the ultimate selection of free Amateur MILF Fuck & Free Xxx Anal HD porn tube movies!

nude amateur teen reddit

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=PUNISHED+MY+LITTLE+PUSSY+FOR+THE+NEW+YEAR+AND+CUM+ON+MY+FACE+hot+couple+webcam&gt;amateur nude girl dildo
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+hot+teen+couple&gt;black amateur nude women
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+homemade+video&gt;amateur nude braless tits
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+missionary+pov&gt;amateur large nude butts
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+passionate+blowjob&gt;amateur blond nude pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=amateur+homemade+porn+on+creaking+bed+couple+love+bed&gt;amateur blonde models nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Time+For+You+To+Suck+Dick!+Horny+Young+sexy+teen&gt;sexy amateur gf nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+best+fucking+orgasm&gt;tumblr amateur nude booty
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+wife+sharing&gt;coed bathrooms nude amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=puss+needs+a+sperm+load+hot+couple+fucking+on+bed&gt;bent over amateur nude
&lt;/a&gt;
.
.
.

Tumblr: No Porn = No Us Come follow us on twitter and visit our new blog for fresh Amateur Porn and Home videos Twitter: ...
deluxe-sexy-milfu. See, that’s what the app is perfect for. Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
Watch Amateur California MILF Anal Fucking and Facial video on xHamster - the ultimate selection of free Amateur MILF Fuck & Free Xxx Anal HD porn tube movies!

nude amateur teen reddit

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=PUNISHED+MY+LITTLE+PUSSY+FOR+THE+NEW+YEAR+AND+CUM+ON+MY+FACE+hot+couple+webcam&gt;amateur nude girl dildo
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+hot+teen+couple&gt;black amateur nude women
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+homemade+video&gt;amateur nude braless tits
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+missionary+pov&gt;amateur large nude butts
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+passionate+blowjob&gt;amateur blond nude pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=amateur+homemade+porn+on+creaking+bed+couple+love+bed&gt;amateur blonde models nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Time+For+You+To+Suck+Dick!+Horny+Young+sexy+teen&gt;sexy amateur gf nude
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+best+fucking+orgasm&gt;tumblr amateur nude booty
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Real+Amateur+Video!+Hot+Blonde+Teen+Getting+Fucked+In+Homemade+wife+sharing&gt;coed bathrooms nude amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=puss+needs+a+sperm+load+hot+couple+fucking+on+bed&gt;bent over amateur nude
&lt;/a&gt;
.
.
.

Tumblr: No Porn = No Us Come follow us on twitter and visit our new blog for fresh Amateur Porn and Home videos Twitter: ...
deluxe-sexy-milfu. See, that’s what the app is perfect for. Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
Watch Amateur California MILF Anal Fucking and Facial video on xHamster - the ultimate selection of free Amateur MILF Fuck & Free Xxx Anal HD porn tube movies!

mature amateur public creampie

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=real+amateur+homemade+porn+on+creaking+bed+speed+blowjob&gt;amateur housewife reluctantly seduced and creampied
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=long+its+very+good+for+my+orgasm+painful+anal+amateur&gt;amateur gangbang shaved creampie pussy
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+horny+teen+couples&gt;amateur gay mature creampie tube
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=STYLE+AND+BIG+DICK+BANGING+BRINGS+THEM+SUCH+A+PLEASURE+hard+rough+sex&gt;amateur gay oral creampie compilation
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Video!+Hot+Blonde+Teen+getting+Fucked+in+Homemade+Porn+Video+teen+anal&gt;amateur painful brutal unwanted fucking creampie
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Sexy+Teen+Step+Sister+Begs+to+be+Fucked+in+Asshole+and+Cum+in+Pussy+amateur+college+anal&gt;amateur asian wife gangbang creampie
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Desi+Amateur+Has+Her+Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+deepest+throat&gt;amateur takes many creampies
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+amateur+teen+pov+blowjob+swallow&gt;creampie gangbang amateur swinger hairy
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Best+Cure+For+Covid+19+(Coronavirus)+Thick+homemade+teen+pov+blowjob&gt;amateur creampies full length
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Boyfriend+Fucked+My+Ass+For+So+Long+Its+Very+Good+For+My+Orgasm+screaming+harder&gt;amateur bbw white girl interracial creampie porn
&lt;/a&gt;
.
.
.

MATURE WEBCAM 25. 1 month ago 44:18 xHamster webcam. Hottie Loves Her Boy. 1 month ago 11:56 xHamster webcam, 18. Hot big cock shemale cums. 3 months ago 34:35 xHamster webcam, big cock, shemale. 1 year ago 09:37 xHamster webcam, penis, mom. 1 year ago 42:31 xHamster romanian, webcam, natural. 7 months ago 03:17 xHamster webcam.
Tons of free Modine Sex Tape Botswana Africa porn videos and XXX movies are waiting for you on Redtube. Find the best Modine Sex Tape Botswana Africa videos right here and discover why our sex tube is visited by millions of porn lovers daily. Nothing but the highest quality Modine Sex Tape Botswana Africa porn on Redtube!
Risky Public Sex At The French High School Library - Amateur High Heeled Sex Goddesses (complete French Movie) - Lc06 High School Girl Get Oral Exam On The Way To School

young n messy latina amateurs

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Has+Her+Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+full+body+orgasm&gt;tumblr amateur young posing
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Sexy+Desi+Amateur+Has+Her+Pussy+Eaten+Out+Awesome+wife+handjob&gt;img young amateur buds please pokies
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+drunk+fuck&gt;jerking off young dtraight amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+young+amateur+teen+couple&gt;only amateur whiye wife likes young black men
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=POV+Amateur+Teen+Girlfriend+Blowjob+and+best+Hardcore+Creampie+in+amateur+college+couple&gt;live mexican young amateur x videos
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+i+have+a+wife&gt;horny young amateur teenies
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Sexy+Desi+Amateur+Has+Her+Pussy+Eaten+super+hot+teen&gt;hot young college blonde amateur bj
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Boyfriend+Fucked+My+Ass+For+So+Long+Its+Very+Good+For+hot+couple+having+sex&gt;amateur ass lick young
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Time+For+You+To+Suck+Dick!+Horny+Young+big+white+booty&gt;amateur young gf shared video
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=AND+BIG+DICK+BANGING+BRINGS+THEM+SUCH+A+PLEASURE+hard+cum+in+mouth&gt;amateur puffy young nipple
&lt;/a&gt;
.
.
.

gay bi boy stroking his fat cock for real amateur. 1:34. Curvy desi bitch cum tribute cumshower on her thick thighs . 2:38. Fucked by a friend with a huge dick . 0:27. fuer Biggi von svelubi2. 0:47. lena cum tribute 22.3.2020. Gay Online Movies. 19:06. CN fucking hard AM. 0:54. Busty slideshow wank. 1:00. Bully Turned Me Into His Personal Sissy.
Watch And Enjoy Sexy And Skinny Filipina Chick Fate Takes The White Cock HD Porn Video.
small 18yr old teen takes her highly very first monster shaft fat dark-hued dick. ... highly very first white cock 02. ... Warm dark-hued-haired takes FAT DARK-HUED DICK. 69% 7:12. Highly Very First time British milf makes her highly very first video outdoors. 80% 12:18.

Самая полезная площадка

Stephenemant | 15.08.2020


Зеркало сайта Гидра, как им пользоваться?

Не всегда получается открыть официальный сайт маркетплейса Hydra2web. В некоторых случаях он может быть заблокирован провайдером. В этом случае, вам нужно использовать &lt;a href=https://hydraruzixpnew4afonion.com/&gt;Гидра зеркало&lt;/a&gt;, чтобы попасть на сайт и делать покупки в обычном режиме. Зеркало сайта находится на другом хостинге и может иметь другое доменное имя. Список доступных ресурсов всегда можно найти на официальном сайте или тематических сообществах.

&lt;h2&gt;Как оплатить товары на сайте Hydra market&lt;/h2&gt;

Подобные ресурсы, включая Hydraruzxpnew4af, принимают исключительно криптовалюту. Это необходимо для того, чтобы иметь максимальную степень анонимности. Ведь крипто кошелек почти невозможно отследить.

real live amateur bbw porn

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Cute+Amateur+Teen+Pleasing+Boyfriend's+Cock+At+Home+POV+husband+shares+wife&gt;real amateur mexican porn tube
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+amateur+wife+sharing&gt;sexy amateur college babes porn pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Three+Sweet+Videos+In+One,+How+Sweetly+Fuck+My+hardcore+creampie&gt;shy amateur pinay teen porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggystyle+Hot+Fucking+With+My+Sweet+Milf+Part+2+teen+couple&gt;bibi noel hungarian amateur porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Home+Made+Video+Fucking+My+Sexy+Amateur+Teen+amateur+teen+webcam&gt;big booty asian porn amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Oral+creampie+compilation,+only+Amateur+cum+amateur+cum+swallow&gt;blue eyed teen amateur casting porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+big+ass&gt;jasmine gomez amateur allure porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=To+Suck+Dick!+Horny+Young+Amateur+Couple+Make+Home+Video+cute+girl+swallows+cum&gt;petite amateur yoga porn reddit
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+Year+And+teen+pov+blowjob&gt;real amateur bad girl show porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+big+ass+white+girls&gt;real amateur sensual teen love porn
&lt;/a&gt;
.
.
.

Video Player is loading. This is a modal window. No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Sexy Hub - Watch all full length videos here! We will process your request as soon as possible. Teen Brunette Foxy Lady has an exquisite body and a quite hunky ...
Tags: handcuffed hd bitch big tits bdsm blonde amazing from behind. My Best Friend Uses Me In Every Fuckhole... Tags: boots cumshot riding clamp cowgirl big ass best friend cum rough anal teen straight dick belly handcuffed deep throat ass first timer friend amateur. Hot Honeys Use Neck Corset, Bracelets,... Tags: femdom strapon sex toys ...
Related searches rough huge black cock teen bbc amateur dominated black monster cock tied bbc gaggibg creampie dominated lesbian intense bbc wife pimped skinny interracial bbc submissive wife dominated doggystyle dominated rough monster cock teen bbc slave bbc suck out ... Amateur latina babe dominated at sex audition. 5 min Robertthepot ...

real live amateur bbw porn

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Cute+Amateur+Teen+Pleasing+Boyfriend's+Cock+At+Home+POV+husband+shares+wife&gt;real amateur mexican porn tube
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+amateur+wife+sharing&gt;sexy amateur college babes porn pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Three+Sweet+Videos+In+One,+How+Sweetly+Fuck+My+hardcore+creampie&gt;shy amateur pinay teen porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggystyle+Hot+Fucking+With+My+Sweet+Milf+Part+2+teen+couple&gt;bibi noel hungarian amateur porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Home+Made+Video+Fucking+My+Sexy+Amateur+Teen+amateur+teen+webcam&gt;big booty asian porn amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Oral+creampie+compilation,+only+Amateur+cum+amateur+cum+swallow&gt;blue eyed teen amateur casting porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+big+ass&gt;jasmine gomez amateur allure porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=To+Suck+Dick!+Horny+Young+Amateur+Couple+Make+Home+Video+cute+girl+swallows+cum&gt;petite amateur yoga porn reddit
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+Year+And+teen+pov+blowjob&gt;real amateur bad girl show porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+big+ass+white+girls&gt;real amateur sensual teen love porn
&lt;/a&gt;
.
.
.

Video Player is loading. This is a modal window. No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Sexy Hub - Watch all full length videos here! We will process your request as soon as possible. Teen Brunette Foxy Lady has an exquisite body and a quite hunky ...
Tags: handcuffed hd bitch big tits bdsm blonde amazing from behind. My Best Friend Uses Me In Every Fuckhole... Tags: boots cumshot riding clamp cowgirl big ass best friend cum rough anal teen straight dick belly handcuffed deep throat ass first timer friend amateur. Hot Honeys Use Neck Corset, Bracelets,... Tags: femdom strapon sex toys ...
Related searches rough huge black cock teen bbc amateur dominated black monster cock tied bbc gaggibg creampie dominated lesbian intense bbc wife pimped skinny interracial bbc submissive wife dominated doggystyle dominated rough monster cock teen bbc slave bbc suck out ... Amateur latina babe dominated at sex audition. 5 min Robertthepot ...

real live amateur bbw porn

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Cute+Amateur+Teen+Pleasing+Boyfriend's+Cock+At+Home+POV+husband+shares+wife&gt;real amateur mexican porn tube
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+amateur+wife+sharing&gt;sexy amateur college babes porn pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Three+Sweet+Videos+In+One,+How+Sweetly+Fuck+My+hardcore+creampie&gt;shy amateur pinay teen porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggystyle+Hot+Fucking+With+My+Sweet+Milf+Part+2+teen+couple&gt;bibi noel hungarian amateur porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Home+Made+Video+Fucking+My+Sexy+Amateur+Teen+amateur+teen+webcam&gt;big booty asian porn amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Oral+creampie+compilation,+only+Amateur+cum+amateur+cum+swallow&gt;blue eyed teen amateur casting porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+big+ass&gt;jasmine gomez amateur allure porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=To+Suck+Dick!+Horny+Young+Amateur+Couple+Make+Home+Video+cute+girl+swallows+cum&gt;petite amateur yoga porn reddit
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+Year+And+teen+pov+blowjob&gt;real amateur bad girl show porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+big+ass+white+girls&gt;real amateur sensual teen love porn
&lt;/a&gt;
.
.
.

Video Player is loading. This is a modal window. No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Sexy Hub - Watch all full length videos here! We will process your request as soon as possible. Teen Brunette Foxy Lady has an exquisite body and a quite hunky ...
Tags: handcuffed hd bitch big tits bdsm blonde amazing from behind. My Best Friend Uses Me In Every Fuckhole... Tags: boots cumshot riding clamp cowgirl big ass best friend cum rough anal teen straight dick belly handcuffed deep throat ass first timer friend amateur. Hot Honeys Use Neck Corset, Bracelets,... Tags: femdom strapon sex toys ...
Related searches rough huge black cock teen bbc amateur dominated black monster cock tied bbc gaggibg creampie dominated lesbian intense bbc wife pimped skinny interracial bbc submissive wife dominated doggystyle dominated rough monster cock teen bbc slave bbc suck out ... Amateur latina babe dominated at sex audition. 5 min Robertthepot ...

real live amateur bbw porn

hoilawhali | 15.08.2020

&lt;a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/&gt;marthabullles&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Cute+Amateur+Teen+Pleasing+Boyfriend's+Cock+At+Home+POV+husband+shares+wife&gt;real amateur mexican porn tube
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+amateur+wife+sharing&gt;sexy amateur college babes porn pics
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Three+Sweet+Videos+In+One,+How+Sweetly+Fuck+My+hardcore+creampie&gt;shy amateur pinay teen porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggystyle+Hot+Fucking+With+My+Sweet+Milf+Part+2+teen+couple&gt;bibi noel hungarian amateur porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Home+Made+Video+Fucking+My+Sexy+Amateur+Teen+amateur+teen+webcam&gt;big booty asian porn amateur
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Oral+creampie+compilation,+only+Amateur+cum+amateur+cum+swallow&gt;blue eyed teen amateur casting porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+big+ass&gt;jasmine gomez amateur allure porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=To+Suck+Dick!+Horny+Young+Amateur+Couple+Make+Home+Video+cute+girl+swallows+cum&gt;petite amateur yoga porn reddit
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Santa+Punished+My+Little+Pussy+For+The+New+Year+And+teen+pov+blowjob&gt;real amateur bad girl show porn
&lt;/a&gt;
&lt;a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+big+ass+white+girls&gt;real amateur sensual teen love porn
&lt;/a&gt;
.
.
.

Video Player is loading. This is a modal window. No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Sexy Hub - Watch all full length videos here! We will process your request as soon as possible. Teen Brunette Foxy Lady has an exquisite body and a quite hunky ...
Tags: handcuffed hd bitch big tits bdsm blonde amazing from behind. My Best Friend Uses Me In Every Fuckhole... Tags: boots cumshot riding clamp cowgirl big ass best friend cum rough anal teen straight dick belly handcuffed deep throat ass first timer friend amateur. Hot Honeys Use Neck Corset, Bracelets,... Tags: femdom strapon sex toys ...
Related searches rough huge black cock teen bbc amateur dominated black monster cock tied bbc gaggibg creampie dominated lesbian intense bbc wife pimped skinny interracial bbc submissive wife dominated doggystyle dominated rough monster cock teen bbc slave bbc suck out ... Amateur latina babe dominated at sex audition. 5 min Robertthepot ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek