3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (6)

3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (6)

13.3.2014

 

-předchozí  část-

 

verze ke stažení: prílohaDVTR3.4.doc   prílohaDVTR3.4.odt

 

Ale zombi, žijúci podľa programu šárije a históricky formovaného reálneho islámu do tejto schémy zahrnuté nie sú. Normy koránickej kultúry totiž zakazujú všetkým bez výnimky právo omamovať sa alkoholom a inými narkotikami. Taktiež kárajú a nabádajú k celkovému úplnému a detailnému vykoreneniu úročenia. Úročenie je všeobecný judaistický monopol na korporátnu nadnárodnú úžeru predpísanú bibliou1, s ktorou s ktorou dnes súhlasia všetky novozákonné cirkvi. Zákaz na túto systematicky asociálnu organizovanú trestnú činnosť sa v niektorých obdobiach vzťahoval iba na členov uvedených cirkví, no nie na celkovú elimináciu judaistickej úžery zo spolocnosti. Ide o jednu z príčin, prečo sa islam(nie len koránický, ale dokonca aj hisTóricky formovaný), v ktorom si mnohí, nazývajúci seba muslimami, iba 5xdenne búchajú hlavu o modlitebný koberček pri čítaní Koránu v im neznámom arabskom jazyku2, javí byť pre vodcov spomínanej biblickej otrokárskej doktríny vrahom č.1. O to viac sa pre nadbiblickú mafiu javí byť nepriateľom koránický islam. T.j. vedomá účasť Človeka z jeho slobodnej a dobrej vôle v neochvejnom uskutočňovaní Božieho diela stále i teraz.

 

Bolo by však chybné sa domnievať, že biblická kultúra, predstavujúca sama o sebe počas mnohých pokolení kultúru kontinuálneho dedičstva(„hriechu“) formovania stroja psychiky typu zombi(biorobotov) a stroja psychiky typu zombi umelo zVedeného až do živočíšneho psychologického profilu, vznikla naozaj sama sebou3 v priebehu histórie pod vplyvom riadenia „prirodzeného vývoja“ kolektívneho podvedomia. O to viac by bolo chybným sa domnievať, že v tejto hanebnosti, brániacej - až znemožňujúcej Človeku potenciálnemu stať sa Človekom uSkutočneným(reálnym, Pravým), je zosobnený Boží Zámer(ProZreteľnosť). Uvedený absurdný, nenormálny stav, t.j. tzv. Biblická kultúra vznikla a existuje v rámci Božieho dopustenia do doby, po uzavretí ktorej odíde do prachu dejín, rozpoznaná ako poblúdenie ľudstva(Dietok Jeho).

 

Ona(tzv. Biblická kultúra) je dielom zámeru. Zámeru zištného, sebeckého chápania sveta tých, koho neuspokojovali kultúrne tradície ďalekej minulosti. Národné kultúry sa vtedy v rôznych regiónoch v mnohom rozvíjali izolovane jeden od druhého. Svojráznosť každej z nich vo svojej mnohorakosti z pohľadu osnovateľov Biblického projektu bránila zjednoteniu ľudstva pod jedinou vládou4. Celkovo sa títo starí (a)sociálni inžinieri v rámci svojho chápania dopracovali k myšlienke „studenej vojny“ s cieľom konečného ustanovenia svojho neobmedzeného panovania nad svetom. Hlavnou metódou tejto studenej vojny sa stala tzv. „kultúrna spolupráca“. Okolitý svet bol prosto skupovaný od dôverčivých a hlúpych v globálnom merítku5. Aby Učenie, vytvorené Kristom, nebránilo tejto agresii, bolo z pozície ašpirantov na svetovládu logicky nevyhnutné prispôsobiť ho potrebám ich cieľov. Tak bolo postupne prispôsobené a prakticky zvrátené vo svoj opak, pri zachovaní vonkajšieho ľudsky príjemného obalu a „vykuchaní“ podstaty, výmene jadra SocioLogického Operačného Systému6(SLOS). Po tejto dlhodobej operácii7 začali inžinieri nového kultu ostatným národom(obetiam agresie) nanucovať paletou „soft a hard“ metód jedinú vierouku, ktorá vybraná bola aby generovala vznik informačných masívov(blokov typu „common“ = „spoločný“ pri preklade do slovenčiny) v kolektívnom podvedomí každého z nich. Tieto masívy, moduly síce boli odborne formované tak, aby disponovali vyššou hierarchickou váhou(napr. aj imitáciou monoteizmu a sociálnej spravodlivosti), ako predchádzajúce národné tradície( a lokálne „elity“), no zároveň v bežiacej informačnej genocíde a zotročovaní podriaďovali obsadené územia starozákonným programom zombifikácie judaistov, modifikovaných (upgradeovaných) na činnosť v novej hisTórickej epoche Talmudom.

 

Uskutočňovanie Biblického projektu na každom stupni8 jeho formovania vyžadovalo rozumný komplexný prístup, nekompatibilný s predchádzajúcimi tradíciami. (Aj keď psychicky zdravý človek sa na ciele projektu isto prirodzene pozerá inak..). T.j. vnikala potreba tvorivého riadenia procesov identifikácie, akvizície, ustanovovania a modifikácie kultov a tradícii v priebehu mnohých pokolení. Celá táto činnosť patriaca pod ešte nízkofrekvenčnejšie pásma, ako frekvenčné pásmo, v ktorom sú práceschopní nositelia psychotypu biorobotov(zombi), v ktorom má nasledovanie tradícii(napr. deformovaného obrazu Krista) vyššiu prioRítu vo vzťahu k tvoreniu, schopnému zmeniť tradíciu, alebo ju zrušiť.

 

Vo svojej podstate je však Biblický projekt (a celá hisTória jeho aplikácie do každodenného života más) dejinami riadenia globálneho histórickeho procesu nositeľmi deámonického stroja psychiky na osNove ohraničeného9 vlastného chápania jedincov a kolektívov, pôvodne zúčastnených(participujúcich) na riadení projektu. Dôsledkom ohraničenosti chápania a ďalších možností každého indivídua a ich kolektívov, existuje ale aj pre deámonický stroj psychiky hranica trvania procesu(frekvenčný rámec), za ktorým deÁmenizmus stráca schopnosť efektívneho riadeniu vo vzťahu k ním vybraným cieľom. Hoci ostáva ohraničene akcieschopným na pomerovo vyššiefrekvenčných pásmach10.

 

Človečí stroj psychiky(v predchádzajúcom texte definovanom zmysle tohto termínu) sa prejavuje svojou akcieschopnosťou vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach a aj za ich hranicami na princípe chápavých dialógových vzťahov s Bohom STrojcom Všemocným.

 

Iba pri deÁmonickom a Človečom sTroji psychiky je indivíduum schopné vedome-chápavo svojou činnosťou podporovať procesy, ktorých trvanie prekračuje jeho život. Avšak iba sTroj psychiky Človeka sa zúčastňuje večnosti a vyjadruje jej morálno-etické a ďalšie normy počas doby ohraničenej životom.

 

Dôsledkom takého rozdelenia schopností každého zo skúmaných typov stroja psychiky podľa frekvenčných pásiem, sú pravdepodobnostne predurčené prehry konfliktných situácii medzi množinami nositeľov každého z nich:

  1. Nositelia živočíšneho stroja a socio-technologickými prostriedkami kultúry do živočíšneho typu stroja psychiky(podľa frekvenčných parametrov) zvedené osoby prehrávajú so všetkými. T.j. sú v tej, či onej miere mierou svojho nechápania, alebo ignorácie reality, sluhami..otrokmi ostatných.

  2. Bioroboti(zombi, symb. borgs z filmu „Star Trek“), v psychike ktorých najvyššou prioritou disponujú tradície kultúry, prehrávajú s nositeľmi démonického sTroja psychiky a sTroja psychiky typu Človek

  3. Nositelia deÁmonického stroja psychiky(osoby s tzv. symbiontom, no skôr parazitom z blockbusteru „Star Gate“?) prehrávajú s nositeľmi ČeloVěka.

 

V základe takejto pravdepodobnostno-štatistickej predurčenosti stojí logika odovzdania bezpodmienečnej prednosti(preferencie) účasti v procesoch s vyššou frekvenciou, charakteristická pre každý z typov stroja psychiky pri jeho conFrontácii so všetkými ďalšími. Pod prehrou v konflikte tu chápeme neuskutočniteľnosť postavených cieľov riadenia a zároveň stratu udržateľnosti už dosiahnutých výsledkov, alebo jej znehodnotenie behom istého konkrétneho času pri pohľade na konflikt na dostatočne širokom časovom úseku(diapazóne).

 

 

-pokračování-

 

 

poznámky

1 Spom.Cit. Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12, Izaiiáš 60:10 — 12) je v tomto zmysle návodom na praktizovanie finančného otrokárstva(globálneho finančného terorizmu). Z odborného hľadiska politickej filozofie ide prakticky jednoznačne o bazálny algorytmus princípu uskutočňovania vojenskej akvizície, agresie s cieľom ovládnutia zvolených oblastí(voj.polygónov) a globálnej dominancie(svetovlády)

2 Podobne, ako zombifikačný efekt nechápanej liturgickej latiny pre našich predkov.

3 „Letí sama sebou, ako metla s babou jagou“(ger.tzv.Rollentausch) .. tak sa na dedinách v rozprávkach deťom nenadarmo preDáva obgeneračne tento viaczmyselný mnohovravný obraz, skúsenosť, antivírus, že by sa neskôr aspoň podvedome zamysleli nad rozlíšením pravdy a lži v kultúre so zakrytým kódom, hlásajúcej spravidla vždy opak toho, čo naozaj po tichu chce. Tak, ako starí rabíni v ješivách svojim študentom vravievali: „Áno, všetko je tak a aj nie celkom tak“, či v českej zľudovelej rozprávke o Spejblovi a Hurvajsovi, kde tatínek Hurvínkovi dlho vysvetľuje životné pravdy, načo Hurvajs jeho monológ zaklincuje: „Jo táto, všechno je přesně tak, ale úplně jinak.“

4 Uvedené dominantné procesy dejín globalizácie sú bližšie rozobrané v prácach VP „Sinajský pochod“(zahrnutej v zborníku „Intelektuálna pozícia“ č.1,2, r.1997) a „Smutný odkaz demýtizovanej Atlantídy“ („Trockizmus je minulosť, no nikdy nie budúcnosť“..trockizmus v zmysle konania opaku hovoreného)

5 Viď kniežacie a ríšske, cisárske uVery, kupovanie daňového práva(starovekých foriem exekúcie), systematické generovanie vojenských konfliktov a financovia(úžerovania) všetkých strán atď,..atď

6 Podobne, ako pri podobných operáciách v oblasti genetického inžinierstva, programovania klónov(použitia obalu z inej bunky, resekcie a injektáže iného jadra so želaným genofondom).

7 Ukončenej, zavŕšenej prakticky na koncile v Nicae 25. mája r.325, kde z 220 prítomných Ni(e)kým vybraných delegátov hlasovalo ako v parlamente 218 za „božskosť Krista“(podľa tzv.Osirisovho modelu) a 2 delegáti sa hlasovania zdržali. No také veci sa hlasovaním nerozhodujú.. Po ošéfovaní, výmene vrchných pozícii novej hierarchie cirkví, nasledovalo postupne rozširujúce sa dogmatizovanie, mystifikácie a silnejúce prenasledovanie a mnohovariantné ničenie ostatných nepodvolených cirkví.

8 za čias Mojžiša, misiou ktorého bolo už v zárodku vykoreniť túto hanebnosť, avšak samotnými židmi bola kvôli vidine „prsteňa moci“ zavrhnutá; Od Mosseho do Issu(Krista); po Kristovi do Nikejského koncilu, potvrdzujúceho kánony nového kultu; nasledujúce epochy

9 marginalizácia = z eng.“margin“ hranica..t.j. systematickej manipulácie vnímania, okrem formovania falošných obrazov reality (pasce krivých zrkadiel), hlavne preťažovaním(system overload) spoznávania paralyzujúcimi dogmami a množstvom absurdných predpisov-príkazov a zákazov a tým vytváraním (ne)prirodzených hraníc vnímania a chápania populácie štýlom: „Potiaľ budem uvažovať a ďalej nie“.. t.j. na krok-dva a pak stop..Tak samozrejme funkčné prognózy, ako predpoklad riadenia osudu, robiť nemožno. Ide o jeden z prvých predPokladov funkčnosti prevedenia otroctva z vedomej úrovne na úroveň podvedomia.

10 Motivácia pre Človeka, že by „Na vavrínoch nezaspal i ďalej sa v chápaní Jeho posúval“?

 

Diskusní téma: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (6)

Sinajský pochod

Hox | 16.03.2014

pozn.: analýza "Sinajský pochod" zmiňovaná v poznámce 4 je zde také přeložená, viz hlavní strana vpravo nahoře, sekce Analytika

Nuvjork

Maros | 14.03.2014

Zaujmave je ze sa ziadna budova nezrutila. Tam to je normalne ci?

http://slovak.ruvr.ru/news/2014_03_12/Dvaja-ludia-zahynuli-asi-20-utrpelo-zranenia-v-dosledku-vybuchu-domu-v-New-Yorku-2357/?slide-1

Zdravim Slovanov.

od témy: kto vybudoval Čínsky múr?

borky74 | 14.03.2014

http://gifakt.ru/archives/index/kuda-smotrit-velikaya-kitajskaya-stena/#more-24533

Má niekto k tomu iné informácie?

Re: od témy: kto vybudoval Čínsky múr?

popolvár | 14.03.2014

niečo je na vedy.sk. Vybudovali to Číňania, ale nie na ochranu svojej krajiny pred útokmi zvonka, ale naopak, ako prekážku pre ich útoky voci susedom. Bolo to po prehratej vojne so susedom, a výstavba múru im bola prikázaná... Toľko na vedy.sk - či je to pravda? Neviem...

Re: od témy: kto vybudoval Čínsky múr?

.T | 15.03.2014

na tejto stránke bol k tomu jeden článok spred troch rokov...
http://leva-net.webnode.cz/products/velka-proti-cinska-zed/

Re: Re: od témy: kto vybudoval Čínsky múr?

popolvár | 15.03.2014

áno, je to pôvodný článok z vedy.sk, sem prebratý, keď ešte bežala spolupráca leva-netu a vedy.sk

ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

neználek | 13.03.2014

Celo-Vĕk, človĕk neseLže...má před sebou cestu Puť(ina)...první byl omyl...ras(Putin)...možná, kdyby už tenkrát byl Rusputin...v zadání pouze chyba v samohlásce...
A jsme tu my interVal...
To, co nedáme, jsou přeci dĕti...

Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

udo | 14.03.2014

Áno, zaujímavý pohľad, úroveň..celo-,celok, celý,celkový, mozaika..
Ak by sme išli do abreviatúry, kulturologickej mat(r)ice staršej abecedy, rsp. azbuky(49 znakov),
viď napr:
http://www.dunmers.com/wp-content/uploads/2013/02/az.jpg

tak "C" je znak aj pre CIEĽ (ako vieme, po jeho deFinicii sa automaticky u každého jedinca podprahovo spúšťa Ad Hoc nejaký konkrétny proces MDP..metódy dynamického programovania následných udalostí = tvorenia, sTrojenia nejakého objektu, či celého osudu seba, svojich blízlkych..spoloCnosti..žiadne vúdu, len technéLogos myslenia)
..tak je znak "C" aj obrazom vyšších, objekmnejších štruktúr systémov, supersystémov samotný cieľ určujúcich

"Č" zasa znamená v obrazoch, symbolike tejto matice, tenzoru(viď znak, logo wikipédie a roztoč ho s jeho symbolikou i dosaď, aktualizuj políčka jej ne?konečného objemového "puzzle" gule) hranu, rozlíšenie, rámec, črtu, náznak, záblesk mysle..

"S"u nás (v AzьBu..písané ako "C") zasa znamená SLOVO, vyjadrené..prednesené..vyformovanú myšlienku, tok, potok, zmena, jednotiaca forma, pojem, pochopenie = podľa Daliovho veľkoruského slovníka: "Poňatyje - eto zatopľajuššie berega", chápanie brehy zmýva,..v dialektike..protodialektike
..a nie nadarmo sa v starých knihách písavalo:
"I slovom astanovlivajut soľnce i slovom razrušajut goroda"
..padlye žreci..angely..znachary
"A slovom slnko zastavujú a slovom mestá rozrúšajú"

No mohli by sme ísť v úrovniach chápania ďalej.
Do doby pred pálením kníh, pred Kyrilom(“nádhery” ..pokušenia..no v gréckej ethúmologos by sme taktiež I ďal ísť mohli, bo tiež ide o jazyk EuroInDRos) a Methódom..
Ako to oni, on myslel, čo sa z pôvodných ideí..snáď protekcie zachovalo a čo zvrhnuté bolo?

Veď vieme, že misia C&M v 9.stor si osvojiť pôvodnú maticu našich predkov s názvom "ВсеЯСветная Грамота" schopná nebola. Hlavne s morálnych dôvodov. Morálka "emisárov" totiž pravdepodobne nedostatočnou bola.
No pravdou je asi aj to, že žreci končín a začiatkov našich, znalosti neveľmi púšťali elít medzi ľud pospolitý(ktorý črty svoje prostoduché mal)..čo k po(s)tupnému koncu ich moci viedlo a k civis noci..noce..notte..
Nav, Jav, Prav..InFormatio, Mathéria, Forma(Miera)?

http://s01.yapfiles.ru/files/33291/azbuka.jpg
(pôvodných 147 priestorových znakov, dynamickej-"časovo"adaptabilnej, transFormačnej 3D symboliky predkov)

VseJa..celé odo Mńa, Ja(Boh, Miera Mier)..Celý Ja..Odo mňa dietkam Mojim, Naším..osveta..OsSvätá,chrbtica, kostra, Konstrukcia SpoloCnosti..Čnosti..gramotnosti..g=glagol..spev..harmónie slova k svetlu sveta..atď..atď

Ok,to asi stačí zatiaľ.. že by sme neulítli ako Quetzal “božský”
Dik za podnet, inSpirare Ználek

Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

Pe-tri | 14.03.2014

Ano, ovšem neztrácejme ze zřetele, že vše je pouze PRAVDĚPODOBNÉ. Tím pádem by se naše úvahy měly zaobírat spíše faktory, ovlivňujícími míru pravděpodobnosti uskutečnění našeho (ne jejich) záměru, našeho vektoru cílů. A zde již zajisté panuje plná shoda, v 1. přiblížení alespoň v tom, co určitě nechceme.

Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

udo | 14.03.2014

Úrovní chápania je, ako aj vyššie vidíme, mnoho.
Preto je kľučom k zhode (pri objektívne dostatoćnej miere chápania)
morálka.
Tá zároveň podmieňuje prísun informácii, inFormačný náskok Zhora. Intuíciu zjednoteného sTroja psychiky.
..pre, tých ktorí si ich vedia reálne obdržané osobné info vyhudnotiť, skladať, a transformovať do reality(tvoriť, sTrojiť) nie nahádzať do ni(e)kým kontrolovanej ilúzie, polostatiského modulu kolektívneho podvedomia.

Vieme čo chceme. DeFinovali sme si to tu..(lat."fini" v zmysle cieľa kvôli spúšťaniu MDP.)
Spôsob zvyšovania pravdepodobnosti chápania objektívnej reality je napr.DVTR, ako systémovo objemnejšia alternatíva voči biblii a spol.

Zhoda o tom, čo nechcú, PANuje u našich oponentov..masových vrahov.
Nechcú vrátiť moc Človeku, Nechcú prestať imitovať Boha.
Nechcú za dnešnej situácie udržateľný(bezpečný v zmysle prognostiky) rozvoj civilizácie, ktrorý je objektívne pri zachovávaní pyramídového systému riadenia hry s nenulovou sumou matematicky vždy nevyhnutne apokalyptický.
Známy obraz rozprávkového draka, čo si kúše v nejednej kultúre do chvosta. Autokanibalizmus.

Globálna nadbankhsterská mafia vedie ľudstvo tak, že sa samo stáva ohrozením biosféry. Hrozí, že systém ho bude musieť striasť. Preto radšej strasme mafośov a dajme lepšie ciele ako oni.
Aby sa čo najviac človeku podobných opíc Ľuďmi stali.
Také podmienky treba vytvoriť, tak trh riadiť.

Metódy máme rovnako k dispozícii. Ničiť to, čo už máme(my se vytvorili) sa nebude. Len transFormácia "BAnkhového" na "KAankhový" systém. Nič "nové". T.j.banky ako bezpaušálnoúrokové investičné spolocnosti. Napr.

Ostatné sme tu tiež už dostatočne podrobne rozobrali.
Detaily sa riešia za pochodu.

Myslieť treba pozitívne, nie negatívne.
"Budeš a nie nebudeš."

Inak dopadneme ako kočovníci bez domova, nasledovníci falošného obrazu skutočného Človeka MoseHo.

Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

som trochu mimo | 14.03.2014

Pokúšam sa vniknúť do problematiky KOB. Časť s objasňovaním - ako sa veci majú a prečo mi je pomerne jasná. Čo s tým? DVTR tak, ako je písaná sa mi zdá ťažká. Nesmierne komplikované vyjadrovanie. Vzdala som to pri 4.kapitole, pri výpočtoch pravdepodobností a to som bola s matematikou kamarátka.

Dostať mi do hlavy podstatu teórie riadenia v tejto forme je problém.
Čítala som si aj vaše diskusné príspevky, udo, na zvedavci. Rok 2010,2011,2012. Všetko jasné, polopatistické. Postupne , posledný rok pre mňa stále menej zrozumiteľné.

Ruština mi je pomerne blízka, no nie až tak, aby som všetkému rozumela. Je k dispozícii nejaká "populárno-vedecká" verzia DVTR? Niečo ako prednášky Petrova?
Alebo to mám nechať tak a nehrabať sa vyššie?

Re: Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

Maros | 14.03.2014

Vsetko musi fungovat jednoducho na jasnych podmienkach cim zlozitejsie tym viac sa da zavadzat.

Zdravim Slovanov.

Re: Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

Pe-tri | 15.03.2014

Já to vidím jako rozdíl mezi učením se násobilky a osvojováním si cizího jazyka. Pro mě je výsledkem osvojení si Ksb schopnost každodenně myslet a řešit úkoly v "pojmologii a konceptologii" Ksb, podobně jako dobré osvojení si cizíhojazyka znamená být schopen v tomto jazyce myslet.
Proto vidím úsilí o osvojení si Ksb jako trvalou snahu a zdokonalování se. Příklad si můžeme vzít z Udových příspěvků - na nich je ukázkově vidět ta osvojená schopnost uvažovat v termínech a konceptech Ksb. Budiž nám příkladem.
Zdravím a přeji vytrvalost
P.

Re: Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

udo | 15.03.2014

Re: Maros
pre zopakovanie..
Vsetko funguje jednoDucho vtedy, keď si navzájom určíme, vyšpecifikujeme komunikačnú úroveň.
T.j. A) morálny štandard
1.Hľadajúci objektivitu, (naj)vyššie princípy..niekedy aj tzv. Bohocentrický, alebo
2.egocentrický, hľadajúci výlučne produkty subjektivizmu v manažerskom štýle BEZohľadného "YES, WE CAN"

..existuje totiž aj objektívnu realitu zohľadňujúce "YES, WE CAN"..či "YES, I CAN"
Preto kontrolná otázka RaBinov:
A akože myslíte to, čo vravíte?
Dvoj- a viac „zmyselnosť“ podľa kritéria hĺbky vzťahu A a B

..ďalej k určeniu komuNíkačnej úrovne(z gr.spolocnej plnej výhry spoloCnosti):
B) Dostatočná uroveň miery chápania objektívnej reality.

Keď niekto napr. nechápe základy poľnohospodárstva, ako s ním bude sedliak vyprávať?
Keď si myslí, že mlieko a mäso pochádza z plastových obalov a netuší, že existuje nejaké zvieratko ako kravka..
Chleba vzniká v obchode a pod..
Teda..subjektívna realita daného jedinca sa môže v niektorých situáciách(aj životne kľúčových..napr. že vo vode sa nedá plávať) prejaviť ako fatálna ilúzia, nedostatoćné, až nebezpečné (ne)chápanie objektívnej reality.

Pravdu hovoriť je ľahké a príjemné Maroš vtedy, keď sa bavíme na jednej úrovni.
T.j. napr., ako keď sedí modulačná frekvencia vysielania a aj základné parametre taktovacej na vysielači i prijímači..keby sme išli do v DVTR spomínaných analógii technických výrazov z praktického rozhlasového vysielania.

Zavádzať sa začína vtedy Maros, keď prestávame veci pomenovávať svojimi menami. Presnejšie, ak sa snažíme ísť smerom od stále objektívnejšieho, k stále subjektívnejšiemu egoistickému pomenovaniu. Preto logicky, z pohľadu adeológie rozdeľovania a hľadania protikladov miesto súvislostí, dnes kultovo dominuje fragmentácia s "homoGenizáciou biomasy"(davu). Vyjadrená v rôznych formách egoistického individualizmu, oproti pôvodnému religiózno-communitnému inDiviDualizmu.(Napr. spoinaná „Filozofia egoizmu“ od A.Rend)

Tak do relígie, ako aj do komunizmu sa známym starým asociálnym inžinierom behom stoviek a tisícov rokov podarilo infikovať dogmy. Statickú fikciu nemennosti. Zuholnatelý kameň celého virtuálneho sveta, ilúzie ich moci..a kultúry-civilizácie noci..

Obrazne povedané ide pojmy smrti: Hmota, Energia, Čas a Priestor.
Fiktívne kategórie na miesto projekcie budúCnosti metódou rozpoznávania objektívnych Mier rôznorodých obrazov(lat.Foriem) existencie sTrojenia sveta a ich nekonečného prenosu(InFormácie).
Toľko k dehermeneutizovaniu, odkliatiu základu tvorenia(=riadenia, manaźmentu), prsteňa skutoćnej moci bývale najvyššej kasty. Tým dnes samovyvôlený ka(na)balizujú monotikov a manažérov na tímbildingoch pre "zasvätencov". No cez pokračovanie "mystifikácie SEFIROTU" cesta dnes nevede. Je evolučne slepá. O tom snáď inokedy podrobnejšie..

re: Som trochu mimo
DVTR je odborný komunikačnýt štandard, ktorý je z vyššie uvedených dôvodov navrhovaný tak, aby bol čo najjednoznačnejśí.
V návode na začiatku a aj na konci DVTR je jasne zopakované, aj sme tu podrobnejšie o tom často diskutovali, že pri prečítaní každej stránky si treba nakresliť obrázok a prerozprávať si to VLASTNÝMI SLOVAMI. Tak max. priemerne 5 strán za deň. V žiadnom prípade nememorovať odboré definície, ako ste sa to učili v deformujúcom školstve. Vaše obrazy, Váš vnútorný svet a úlohy sú jedinečné. Je dôleźité, aby ste zostali samy sebou. Tento modul, methodika spracovávania myšlienok(inFormácii..obrazov) je navrhnutý/á tak, aby Vám usporiadala knižnicu v hlave. Predstavte si, že vśetko, čo ste sa doteraz naučili a niekde tam v koši na disku máte, vám z tej kaše skryštalizuje do pekných jasných a hlavne funkćných tvarov, mat(r)íc, ktoré si môžete podľa potreby a miery discipliny vašeho myslenia používať. Tie tekuté kryštály, hmotné objekty vo vašej hlave sú vaśe emócie..mocné..inFormačné moduly, ktorými tvoríte..náStroje..či násTroje..ak chápete

Ide len o úzus, návrh. Áno, trochu odbornejśie napísaný a s pomerne vysokou, aź hranićnou mierou inFormačnej nasýtenosti.
To, čo sa manažéri a politici fragmentálne učia roky na špeciálnych školách a drahých kurzoch, absolvujete vy za niekoľko týždňov v ucelenej a tým neporovnateľne bezpečnejśej forme. Bez "ustrelenia deklu" viete tak po preśtudovaní viac, ako ktorýkoľvek vrcholový manaźér, CEO, ći niekto zo skupiny falošne mýtizovaného "Globálneho parazita"..bývalého prediktora.

DVTR bola je zodpovednejśími inžiniermi navrhnutá ako najsilnejśia zbraň, obsah daný cez novodobú masovokomunikaćnu formu s názvom "internet" obćanom, aby mohli samy zlomiť inFormaćný monopol pyramídového otrokárskeho sytému. Aby mohli nahradiť ktoréhokoľvek manažéra v prípade, že si bude nedostatoćne plniť svoje povinnosti zvyšovania miery všeobecnej kvality riadenia v danom sektore v záujme celej spoločnosti. Každý, kto chce, môze teraz zodpovedne riadiť. Koncom 20.stor komunikaćná forma predbehla obsah. To vždy prináša zo sebou riziká. Tak aj naopak, ako vidíme za posledné tisicroćia. Cez DVTR/KSB obsah zasa dobehol formu a situácia sa tak stabilizuje v zmysle predikovateľnosti riadenia celospoloćenských javov.

Tak, ako Petrov, mám aj ja(a kolegovia) svoje vlastné spôsoby vyjadrovania, Viď Vaša poznámka ohľadom príspevkov pod nikom udo a udo1 na zvedavec.org za posledné roky.
Jednotiaca, štandardizovaná verzia DVTR je tu ako pomôcka, aby nevznikali nedorozumenia. Samozrejme sa tak, ako vśetko na svete, v UniVerse neustále upravuje, dopĺňa, rozširuje a prerába. Moźno niekto z vás, či nás vśetkých, alebo našich detí, vnúčat raz príde na objektívne lepśiu, objemnejšiu metódu hľadania Pravdy, ako je DVTR a napíše ju celú nanovo a možno jej dá aj iný, lepśí názov.

Bo nehybnosti bez zmeny, niet v Jeho sTrojení.

Ďalšia otázka by bola, čo konkrétne nerozumiete? Stretávame sa totiž aj s názorom, že tam vlastne nić nové nie je, že ide len o kompiláciu, sumarizáciu starých známych vecí s pridaním 2-3. nových termínov(„GPP“ a „protodialektika“..možno ešte HNR).

Btw. Keď niečo nerozumiete, napíšte na mail, alebo tu na fórum a pokúsime sa to osvetliť. Ja aj kolegovia tiež čakáme na dobré otázky, ktoré by mohli pomôcť rozśíriť kruh aj náśho poznania. Viete predsa, že čím väčší je kruh poznania niekoho, tým viac naráža na nepoznané.(SóKratés)
Nakreslite si obvod menšej a väčśej kružnice.
Ktorá má väčší kontakt s nepoznaným, čo je vśade okolo?
Správne. Tá väčšia.
V tomto zmysle vy neviete viac ako ja, no ani ja neviem viac ako vy STM.

Prípadne, ak niečo nechápete, choďte v tej "bell-e-trii"DVTR trochu ďalej a často vám to z kontextu docvakne. Prebehnite si ale občas obsah..celkový kontext a kľudne pár kapitol preskočte, keď vás niečo zaujme, no potom si to prebehnite aj ako chronologicky náväzný celok. Komu ako lepšie. Aby Vás to hlavne bavilo. Aj následné sny, efelty a kontinuálne zlepśovanie vašeho relígio i reLatio s blízkymi a kolegami. Len aby Vás to príliš potom nelákalo hrať sa pred nimi na "guru", bo každý má právo na túto inFormáciu. Každý sa ako tvorca, dietko Jeho, Námestník rodí..
Kľudne použite aj komerčne ako pomoc spoloCnosti v zamýšľanom kontexte.
Viď "preambulu" a potenciálne objektívny nárok na odMenu.

DVTR je niečo ako demystifikovaný návod starých mágov.
No dnes je už aj kaźdé dieťa mediálnym mágom..len že by sa aj Človekom stalo.

A neponáhľajte sa príliš v osvojení tejto technologie, nech si jednotlivé moduly konštrukcie postupne pekne sadnú, vyzrejú. No drźte líniu(Hold the line! Stay together, you survive..ako v tomto zmysle popravde povedané bolo v blockFormery Gladiator) . Pokračujte, robte, spracuvávajte info tak, aby to bavilo Vás..i vaše okolie..blízke aj ďaleké. Príkladom a výsledkami.

Tak asi tak zatiaľ..
Neviem..stačí takto?

Re: Re: Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

Maros | 15.03.2014

Udo rozdiel medzy pocitacom a clovekom je svedomie.
Nepotrebujeme navody ani instrukcie moznosti vykorculovat akoze bez viny.

Zdravim Slovanov

Re: Ano pozemske partii...hrajeme ji my

udo | 15.03.2014

Nechápem v danom kontexte.
Môžete to prosím rozviesť?
Interpretácie vašeho vyjadrenia sú možné rôzne.
Nechcem narýchlo špekulovať.
Ako to myslíte Maros?

Re: Re: Ano pozemske partii...hrajeme ji my

Maros | 15.03.2014

Udo pisete ze treba program alebo ako to chcete nazvat ja pisem ze uz je.

Zdravim Slovanov

Re: Re: Re: Ano pozemske partii...hrajeme ji my

udo | 16.03.2014

Ako by ste ho popísali..po-, resp.uchoPili? ..ten "program"

..inak plne súhlasím, že SVEdomie je základom Človeka.

Re: Re: Re: Re: Ano pozemske partii...hrajeme ji my

Maros | 19.03.2014

Udo tak ze nepotrebujeme zakony. Ten kdo ho ma vie ocom rozpravam a ten kdo ho nema pozera ako jelen a urcite mu to nevysvetlim tak sa ani nesnazim.


Zdravim Slovanov

Re: Re: Re: Re: Re: Ano pozemske partii...hrajeme ji my

Pe-tri | 20.03.2014

Program je jednoduchý - s poctivostí nejdál dojdeš. Souhlas ?

Re: Re: Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

som trochu mimo | 15.03.2014

Stačí, ďakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

udo | 16.03.2014

Stačí, děkujeme, odejděte? :)

Re: Re: ne, ne, ne pozemske partii...hrajme ji my

neznalek | 14.03.2014

Udo,díky...
(če)Pýřím se...a jdu dál ...budou-Ctnosti?...

Rekapitulace

Pe-tri | 13.03.2014

Výborný text, stojí za stručnou rekapitulaci podstatných sdělení:
1. Původní, koranický islám (zakazující drogy a úroky) je správně orientován na účast na Božím díle. Podobně jako původní učení Ježíše (Šimona Mága) však byl pervertován do podoby, sloužící nikoliv této lidské účasti na Božím díle, ale n(ě)komu (GPP) jinému, kdo má s lidmi jiné záměry a které známe v úchylné podobě tzv. Biblického konceptu správy pozemských poměrů (biblické kultury).
2. Biblická kultura nevznikla samospádem historických událostí, nýbrž cílevědomou a sofistikovaně organizovanou činností tohoto n(ě)koho - GPP.
3. Celospolečenské, pozemské poměry v podobě biblické kultury NEJSOU Bohem chtěnou formou trenažéru (karmicky podmíněného), určeného k evolučnímu růstu (či nějaké transformaci) lidské populace (vzestupu od housenky k motýlu).
4. Celoplanetární implementace biblické kultury je hodně dlouhodobý proces a je prováděn sofistikovanou a maskovací salámovou metodou vaření žáby (další krok je podmíněn konsekvencemi kroku předchozího). Proto si tohoto procesu není po celou implementační dobu většina populace vědoma a postupně mu podléhá. To ji však nezbavuje spoluzodpovědnosti za dobový status quo (platí objektivní - neznalost zákonitostí neomlouvá).
5. Hlavní protagonisté (manažeři) tohoto implementačního procesu jsou (ne)lidé s tzv. démonickou psychologií, přičemž mantinely řízení dlouhodobých procesů v tomto nízkofrekvenčním pásmu jsou i když hodně široké, přece jen limitovány. Existují ještě dlouhodobější procesy (nebál bych se zde přímo říct - jsou tak nízkofrekvenční, až jsou stejnosměrné (neměnné) v podobě - objektivních Božích zákonitostí:), které jsou co do vlivu na společnost ještě mocnější. V tomto stejnosměrném pásmu je schopen operovat pouze Člověčí stroj psychiky.
6. Společnost Člověků je tedy tím prostředkem či hráčem, který drží nejvyšší trumfy v pozemských poměrech. Pokud Člověk selže, lze očekávat, že démoničtí protagonisté by dotáhli pozemské poměry do takového stupně perverze, že by se vymkly intervalu tzv. Božího dopuštění a bylo by na místě počítat s reakcí Vis Major, která by aktuální pozemskou partii uzavřela podobně, jako se to stalo v Atlantidě, v předchozí partii.
P.

Přidat nový příspěvek