3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (5)

3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (5)

11.3.2014

 

-předchozí část-

...

Pokiaľ jedinec NErozpozná objektívne pravdivé súvislosti s konkrétnymi okolnosťami života spoločnosti(a nie len jemu najbližšej) práve ohľadom týchto otázok, stav jeho a jeho blízkych sa bude prehlbovať až do ich úplného vytrhnutia z existencie.1 Platí to o to viac, ak v kultúre už našla vyjadrenie alternatívna koncepcia riadenia spolocnosti, ktorá je schopná objektívne správnejšie odpovedať na otázky „Čo je to DOBRO a čo ZLO?“. Na rozdiel od tej koncepcie, ktorú svojou činnosťou(a o to viac nevedomo-automaticky v náväznosti na „tradíciu“) podporujú manažéri spôsobujúci nešťastie celých dedín, národov, či kultúr a civilizácii.

 

Vo vzťahu k živočíšnemu stroju psychiky nižšiefrekvenčným (a tak aj vzhľadom na frekvenčné parametre rušivých impulzoch, ktorým daný jedinec nie je schopný sa brániť), vyzerá byť ďalším v poradí stroj psychiky typu biorobot (inak v žargóne aj tzv. zombi). V ňom tradičnou kultúrou podmienené programy správania sa disponujú vyššou významovou prioritou, ako inštinktívne a reflexné programy podvedomia.

 

Laicky zjednodušená frekvenčná analýza, porovnanie A.„Živočícha“ a B.„Biorobota“:

  1. Z dlhodobejších(nízkofrekvenčnejších, v porovnaní s okamžitými reflexami, “náladami“ zvieraťa) procesov nositelia živočíšneho stroja psychiky „samo“voľne vypadávajú vplyvom ich podriadenosti inštinktom a automatickému odpracovávaniu reflexných reakcii, alebo do nich nositelia(hostitelia) živočíšneho stroja psychiky ani vojsť proste nemôžu.

  2. Pritom nositelia psychiky biorobota-zombi, naprogramovaní kultúrou(jej riadenými stereotypmi), sa v rovnakých procesoch držia jednoducho preto, že v istých okolnostiach ich psychika zamieta tie línie správania sa, s ktorými súhlasí živočíšny stroj psychiky, alebo jedinec zVedený(stiaHnutý) do zvieraťa fajčením, alkoholom a inými narkotikami a psychotropnými prostriedkami.

 

Osobitne manažérsky významným a asi najmasovejším zo psychotropných2 prostriedkov sú napr. priamo do domu cez TV a internet dodávané hrôzy3, paralyzujúce a usmerňujúce vnímanie. Postihnuté cieľové objekty si následne štatisticky masovo nevyhnutne blokujú vedomie stresom vyhodnocovania šialených absurdít a zabúdajú na to, že Zhora je im dané Ľuďmi stať sa. Vypadávajú tak zo schopnosti identifikácie, hodnotenia a riadenia nízkofrekvenčných procesov a stávajú sa obeťami tých, ktorí zneužívajú moc, včítane síce samozrejme nie úplnej, no pritom dostatočnej masovo-štatistickej kontroly nad ich psychikou, realizovanej profesionálnymi súkromnými vojakmi formovanými kultologickými mat(r)icami.

 

I tak však existujú situácie, v ktorých sa tradičné manažérske riešenia javia byť neefektívnymi. Za takých okolností nositelia stroja psychiky typu zombi vypadávajú pri spracovávaní informácii z procesov s porovnateľne nižšou frekvenciou..a to z dôvodu bezpodmienečného preferovania tradície pred riešením, korigujúcim(rozvíjajúcim tradíciu v nových okolnostiach meniacich sa dlhodobých tendencii procesov), či plne zavrhujúcim tradíciu, alebo jednoducho úplne novým riešením. Táto oddanosť(niekedy až obsedancia, posadnutosť kedysi hoc aj funkčnou tradíciou, algoritmom konania)4 nevyhnutne paralyzuje schopnosť daných jedincov(a kolektívov) vypracovávať netradičné riešenia, na základe ktorých by bolo možné podporiť plynutie zvoleného procesu v budúcnosti, v prípade že tradičné riešenia vedú k jeho krachu.

 

Tradičná starozákonno-talmudistická kultúra judaizmu s jej zákazom opíjania sa(i keď umiernenú pravidelnú konzumáciu podporuje) a nemilosrdnosťou k osobám porušujúcim starozákonno-talmudický Zákon a k odpadlíkom, je kultúrou vytvárania stroja psychiky typu zombi už celé pokolenia.

 

V historicky reálnych podmienkach tradícii kultúr väčšiny národov biblickej civilizácie, v ktorých sa tradície alkoholizmu(pitia s mierou i bez miery) zakorenili spôsobom „samopochopiteľnej záväznej normy“, zaťahujú programy umelého zvádzania k živočíšnemu stroju psychiky ak už nie všetkých, tak aspoň základnú masu obyvateľstva.

 

Porovnanie frekvenčných pásiem udržateľnej práceschopnosti

A. živočíšneho a do živočícha stiahnutého stroja psychiky so 

B. strojom psychiky zombi

je také, že popíjajúci borci nemajú voči „slobodomurársko-židovskému sprisahaniu“ žiadnu šancu na víťazstvo. V momente, keď si znova vypijú, vždy vypadnú zo stavu v ktorom je možná efektívna reakcia voči uskutočňovaniu „sprisahania“5. Ak by sme boli konkrétnejší, tak dôsledkom toho, že k uvedomeniu si nevyhnutnosti boja so „slobodomurársko-židovským sprisahaním“ dotyčné osoby prichádzajú v rámci tradičnej pijanskej kultúry, tak v podstate celkovo vôbec nemôžu vojsť do stavu, pri ktorom by mohli konať v tých frekvenčných pásmach, ako starozákonno-talmudickí zombi. Tak skúmaní jedinci a nimi riadené celé kolektívy vzdávajú bez boja nízkofrekvenčné pásmo riadenia, v ktorom sa realizuje praktické riadenie každodenných vysokofrekvenčných procesov, vložených v socio-naturálne objektívne dominantných masívnych nízkofrekvenčných.

 

Avšak aj vytriezvenie v rámci biblickej kultúry, napríklad na účet priznania pravdivosti abstinenčnej vierouky nasledovníkov brata Jána Samarijského(Čurikova)6 samotnou oficiálnou hierarchiou tzv. RPC(Ruskej pravoslávnej cirkvi), nie je riešením problému boja so „slobodomurársko-židovským sprisahaním“. Problém je v tom, že biblická tradícia obsahuje programy správania sa zombi.manažérov(„rasy vodcov“ - židov) a programy správania sa zombi-pracujúcich(členov rôznorodých kánonicky-novozákonných cirkví, väčšinou nazývaných „kresťanskými“ bez akýchkoľvek podstatných predpokladov k tomu výrazu v obsahu ich vierouky). Tieto programy sú vzájomne odsúhlasené umelcami z oblasti zaklínania sociálneho prostredia takým spôsobom, že všetci budú vypĺňať im ni(e)kým7 za oponou predurčené role:

  1. Starozákonno-talmudický zombi dozerá(neriadi) a

  2. Novozákonný zombi tvorivo pracuje v oblasti produkcie tovarov a služieb.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Dnešná „postkomunistiscká elita“ už tiež stihla nahromadiť smutnú štatistiku tohto druhu.

2 Plurál: Psychotropika; z gréckeho výrazu ψυχή = „duch“, a τρόπος = „smerovanie“

3 Nafukovanie reálne štatisticky marginalneho javu do podstatnosti a embargo, démonkratická cenzúra na reportáže s celospoločensky rozhodujúcimi témami(frakčné rezervy, technológie riadenie trhu a burzy úrokovými sadzbami, atď.). Vytváranie ilúzie apokalyptickosti, strachu a tým zvýšených možností a efektívity manipulácie takto deprivovaného davu. Podobne, ako manipulácia, zlomenie psychiky väzňa pri deprivácii spánku, hlade, smäde, waterboardingu a podobnom aj „masovom mučení“ celých kultúr asociálnymi inžiniermi technológiami mediálno-banksterského konglomerátu.

4 Nemenej nebezpečné je však snaha o ignoRáciu(obrazne aj „pálenie mozgu“) existencie odskúšaných funkčných tendencii v rámci riadenia(tvorenie, strojenia) a snaha o skúšanie „vždy všetkého nanovo“, tzv. osobnej skúsenosti za každú cenu vždy, všade a vo všetkom. T.j. napr. fixovanie sa na hlúpu, nelogickú negáciu skúseností predkov(KSPPP - Konzervy skúseností prvej pomoci predkov). Zo zneužívania oboch extrémnych tendencii, kde jedna bez druhej spojitej nádoby jednoDucho fungovať nemôže, plynie ďalšia zo známych opakovaných prastarých manažérskych technológii typu Divide et impera(slov. rozdeľuj a PANuj), formulovaná v zámerne hrubo negramotnej politickej otázke: „Konzervativizmus, alebo liberalizmus?“..,či tzv “pravica, alebo ľavica?“..a pod.., keď vieme, že jedno bez druhého existovať nemôže. A tak, ako sme si už neraz spomenuli: „I naháňať budete ich medzi dvoma lžami, žeby nikdy pravdu nepoznali..i tak nad nimi vládnuť budete..“

5 Popíjajúci Švejk(CZ), či napr. snáď sváko Ragan(SK) sú symbolmi, s ktorými mnohí sympatizujú. Tak, ako v Rusku opitý Vereščagin zo známej filmovej klasiky „Biele slnko púšte“. Aj keď tento colník na hranici zeme nikoho „neberie úplatky“(a odkiaľ má pávy?) a je mu „smutno za veľmocou“, ležiac na zemi spieva s gitarou generačnú kultovú pieseň „Vaša urodzenosť, pani šťastena..“, nie je protivníkom „žido-slobodomurárskeho sprisahania“. Keďže kým vytriezvie z opice, situácia sa môže (vo vzťahu k jeho možnostiam na ňu vplývať) nevratne zmeniť. Podobne, ako Švejk v príbehu, keď sedí v krčme a prepíja peniaze na cestu.

Prečo v roku 1961 G.Powers(nie rovnomenný superagent A.Powers! so známej komédie) letel na špionážnom lietadle „U2“ práve 1.mája? Aby pokazil ľuďom vtedajšieho ZSSR ich veľký sviatok? Nie. Preto, že plánovači operácie v USA, hoci aj len na úrovni kolektívneho podvedomia vedeli, že v ZSSR je počas dní národných sviatkov a po nich, viac ako polovica(mierne povedané) leteckých posádok neschopná prejsť predletovými testami na alkohol a dôsledky(reakčné časy, bazálne kognitívne procesy,..) jeho požívania. To isté sa týka aj ďalších druhov ozbrojených zložiek(v danom prípade protileteckej obrany), v ktorých bude bojové velenie deformované dôsledkami uvedených vplyvov, aj keby boli v rámci bojového poplachu povolaní všetci operačný dôstojníci. Tak vtedy pri celosvetovo odborne politicky veľmi známom incidente zostrelili nie len G. Powersa, no aj svoje stíhačky, čo už verejne až tak známe nie je..Smrť pilotov vysvetľovali operační dôstojníci veliteľstvu ako nejakú zanedbateľnú maličkosť v porovnaní s celkovým úspechom a pred národom celkovo zatajili „ako skutok, ktorý sa nestal“.

6 Ján Samarský vystúpil z kresťanstva. Ide o príklad ruského národného interpréta(exegéta) biblie z konca 19. a 1.polovice 20.stor, ktorý bez stopy zmizol v GULAGu. Uznával celú pravoslávnu tradíciu s výnimkou „prijímania pod obojím“ , keďže nástojil na záväzku kresťana k vedeniu absolútne triezveho života. Tvrdil, že tradícia rituálneho pitia vína pri omši je zvrátenosťou v rámci kresťanstva, keďže Ježiš bol nasarijcom. T.j. absolútnym abstinentom, ktorí dodržovali špecifické diétne smernice. Vďaka činnosti brata Jána sa v Petrohrade a ďalších ruských mestách začal proces vedomého triezvenia národa ktorému bránila tak oficiálna cirkev(podľa vyjadrení niektorých ruských analytikov), ako aj imperátorské zriadenie. (Podobne, ako masívne hnutie spolkov triezvosti na Slovensku koncom 19. a zač. 20 stor., ktorému ale u nás cirkev nebránila a skôr ho vďaka špecifickej situácii vo forme nejedného kňaza sama iniciovala..) Cár Mikuláš jednu zo žiadosti brata Jána o obnovu verejných prednášok a dialógu ohľadom triezvosti v Petrohrade odbil vyjadrením „nevidím nevyhnutnosť“. O tejto imperátorovej rezolúcii sa brat Ján vyjadril, že aj Boh nevidí nevyhnutnosť v existencii Mikuláša II. Aj keď tieto svoje slová po roku 1917 oľutoval, ako jeho blízki povedali. Avšak dejiny sa zavŕšili v súlade s nimi. T.j., realistická prognóza ohľadom zodpovednosti za objektívne významné parametre vývoja spoloCnosti sa(nielen vďaka tomu) naplnila. Po roku 1917 bola cirkev čurikovcov podobne, ako aj ďalšie komunistické kresťanské cirkvi, vystavená prenasledovaniu zo strany marxistov, pokúšajúcich sa presadiť svoju lžikomunistickú dogmu ako pravdu. Po odchode brata Jána na druhý svet sa jeho cirkev pretvorila(transformovala) na sektu, žijúcu minulosťou a vytvárajúcu stroj psychiky novozákonných zombi v nasledujúcich pokoleniach. To isté sa týka aj triezvosti staroobradníkov, žijúcich podľa biblických programov.

7 Spomínaný Polyfémov..resp.ÓdyZeov „Nikto“

 

 

Diskusní téma: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (5)

Dotaz

Jana | 13.03.2014

Předem se omlouvám za kostrbaté vyjádření. Na jedné straně manžel - příležitostně pije alkohol, kouří, televize, "zemité" vyjadřování... Na druhé straně manželka - nepije, nekouří, navštěvuje Levanet, snaží se o studium KSB. Co v takovém případě přináší manželce sex s tímto člověkem?

Re: Dotaz

Pe-tri | 13.03.2014

Zkusím to takto:
1. Správná otázka (uvědomění si pozice) je půlka řešení (protože alespoň vím, kde mám problém). Kdyby bylo vše pořádku, předmětná otázka by se na světlo světa ani nedostala.
2. Propojování biopolí zajisté přináší i sdílení napojování na egregory obou partnerů. Tak se jeden každý dostává do kontaktu s jemu cizorodými "problémy/výzvami".
3. Biopole vstupují do interference a dochází k jejich frekvenčně/energetickému součtu respektive rozdílu. Ve výsledku to znamená, že může docházet ke třem principiálním (hraničním) situacím s diametrálně rozdílnými konsekvencemi:
a) interference je ve fázi - tj. realizuje se součet a oba partneři se vzájemně posilují (navyšuje se jak amplituda tak frekvence biopolí/aury).
b) interference je v protifázi - tj. realizuje se rozdíl oba partneři se vzájemně oslabují (ponižuje se jak amplituda tak frekvence, tj. snižuje se frekvenční pásmo sTroje psychiky obou).
c) interference jsou rozladěny - tj. realizuje se aktuálně proměnlivé superponování (skládání - od jednoho aktuálně třeba plus a od druhého třeba mínus, příště naopak) obou biopolí, která přináší jejich deformace, tj. nepředvídatelně se mění jak amplitudy tak frekvence - jak na horské dráze a tomu odpovídají i instantní emoce - italská varianta vztahu:).
Za nejzávažnější však považuji vliv na otevírání se vlivu "cizorodých" egregorů.
P.

Re: Re: Dotaz

Jana | 13.03.2014

Děkuji za odpověď. Pokud jsem pochopila dobře, po stránce duševního rozvoje je pro ženu takový partner nevhodný (?) Bohužel v dnešní době je takových vztahů více. Je vůbec možné s tím něco dělat, když taková žena chce zůstat v manželství a zároveň se chce duchovně rozvíjet?

Re: Re: Re: Dotaz

Pe-tri | 13.03.2014

Děkuji za poděkování, které ale plně patří Udovi - viz jeho příspěvek níže. Lepší recepturu snad ani nelze namíchat. Takže odpověď je nasnadě - samozřejmě, že se s tím dá něco dělat (když situaci vezmete nikoliv jako problém druhého, ale jako výzvu pro Vás). Skutečně objektivně platí - nikomu se nic neděje náhodou. Na lámání hole je vždycky dost času.

Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 13.03.2014

Ano, naše reakce se minuly, přesto děkuji i Vám :).

Re: Re: Re: Dotaz

Florián | 13.03.2014

Umiestňujem svoju poznámku sem aby som zdôraznil, že vaša úvaha o nevhodnom partnerovi je nesprávna. Solídne to "vyperlil" nižšie Udo. Pridal by som odporúčanie "vyladiť myseľ" zoznámením sa s dielkom Vadima Zelanda: Ovlivňování reality.

Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 14.03.2014

Děkuji. Jen pro upřesnění. Tato myšlenka mi přišla po přečtení Přirozený pořádek vládnutí - ohledně alkoholu a ovlivňování biopolí při sexu. Do té chvíle jsem brala svého partnera jako karmického partnera, se kterým se spolu máme něčemu naučit a dostala jsem trošku strach, že by moje práce byla díky jeho nevědomému ovlivňování podvědomí zbytečná. Snad jsem se do toho moc nezamotala :). Možná jsem to měla spíše napsat všeobecnou formou, protože takových vztahů je jistě více. Díky Udově odpovědi budou snad i ostatní vědět, co dělat :).

Re: Dotaz

udo | 13.03.2014

Hmm..veď len podvedome proti niečomu protestuje. Jeho správani e je v tomto zmysle prirodzené. Ako u každého nedospelého. Len by som to takto na plno pred ním pre začiatok asi nevravel, že by sa cesta nezarúbala,..keď uź aj šarvanci po nej idú..ako sa na dedine vravieva

Vždy je to problém-výzva-PRÍLEŽITOSŤ, hľadať taký komunikačný vzťah-cestu-commuNíkáciu..interPretáciu, pri ktorej by mohol byť prekonaný koniec začiatku. Riešenie existuje vždy a schované býva spravidla na povrchu, skrýša je pod lampou, ktorá prirodzené svetlo prehlušiť zvykne, keď v noci spať a podvedomia pracovať nechať treba..

Nikto nepije len tak. VŽDY je nejaký hlbší dôvod. Blízky Človek môže dať obeti pohľad zboku, nadhľadu. Len ako prejsť cez bezpečnostnú bránu kolektívneho ducha, parazita, Pana, ktorý svoju obeť,hostiteľa aj trochu chráni? Nájsť tých povestných sedem kľúčov, či len TEN jeden od komnaty č.13?

Sex je zrýchlený vzťah. Jedna z vrcholových komunikačných úrovní. V niektorých situáciách moment takmer úplného zjednotenia s druhým jedincom, bod singularity v transFormácii. Tvorenie, sTrojenie, kontakt najosobnejších mier dvoch InDiviDuí.
No možno si jedno,alebo obe nedoStatočne uvedomujú kto je, sú.
Dvaja námestníci Boha na zemi,ktorí by konať v Jeho mene mali.

No ak niekto vyslovene nechce byť Človekom, ak Dietko tortu nechce, nemožno mu ju vnucovať.
Isť v budovaní intuície(vnemovo-emocne-racionálnej jednote sTroja psychiky) príkladom a vnímavo sledovať konštelácie poskytované Otcom, že by situáciu podania lyžičky sladkej akcentoval.
Ako žena isto vieš, že nie je na škodu, ak to dotyčný tak vníma, že veď sám ju do ruky vzal..sa hodovať rozhodol. Ak si trochu zvykne na priame benefiti REligio, stačí po ich dobrovoľnom vzdaní sa a prijatí umelého urýchlenia "času"(pohárika, cigy, seriálu, zápasu..) mu vhodne ..najlepšie nepriamo pripomenúť čoho sa vzdal.

Hra a hádanie, ako deti v škôlke.
Dôležité je uhádnuť reč(pomoc) Jeho..jemný jazýček váh,
zmien každodenného života, ktorým s každým osobne si spieva.
Dobré býva skúsiť dostať danú osobu na dlhší výlet do lesa..
Namiesto minimálnej deformácie a maximálne harmonizácie..hlboký les
Podľa moźnosti aspoň mimo bufetov :)

Vy viete Jana, proti čomu protestuje. Vieto aj on, no iba na úrovni podvedomia.
Vašou úlohou je,v pre oboch prijateľnej forme a dávkach, previesť inkriminovanú emóciu(informačný blok, komplex) na úroveň vedomia. Pomenovať. Možno ni ehneď dokonale, no postupne napr. protodialekticky nenútene stále lepśie. Nie na silu.
Pýtať sa čo najviac ako prvé, v čom má pravdu?

Ktokoľvek Vám bude hovoriť, či veštiť, že to za vás porieśi, klame.
O svojom osude mierou svojho chápanie objektívnych pravidel reality rozhodujete vy.
So všetkými dôsledkami, balíčkami.
Celý život sa učíme a obzvlášť na tých osobnejších reláciách.
Možno, ak budete dostatočne vnímavá, na koniec začiatku aj sama zistíte, že viac pomohol on Vám, ako vy jemu. Napriek tomu, že ste “do toho” išli s opačným presvedčením..a pamätajte, že kto zlo očakáva, tým ho privoláva..”i tak stáva sa,kto čerta na stenu maľuje od pása..”

U lepších terapeutov, ktorí pacienta ako kolegu vnímajú, to VZÁJOMNÉ učenie sa je takmer pravidlom.
Ostatne aj v biznise k Vám Vis Maior hovorí o objektívnej správnosti nastavenia Vašej služby svetu práve cez zákazníkov, ktorí prestali byť obeťami, či Panmi, ale tiež sa stali kolegami.

Kľúč má vždy dve časti. Jednu má vo vrecku on a druhú vy. V tandemoch to tak býva. Ak sú čo i len minimálne funkčné, vždy predbehnú singlistov. A keď sa zladia..
No konkrétnu situáciu poznáte aj tak najlepšie vy sama.
Otázka je iba ako PRÍKLADNE, ako šikovne použijete dostupné technológie myslenia.

Vedzte aj to, že Vy ste sa do tejto situácie tiež nedostala “náhodou”.
Ak ju dostatoćne nevyriešite, zvykne sa inde vrátiť.
Náhoda je aj tu skutočnou konšpiráciou v dneśnom prevrátenom zmysle pôvodného výrazu hĺadania súvislostí v odlišnotiach, miesto samovražedného boja protikladov.

Btw. Dnes je skôr v tomto zmysle zarážajúce, keď zdravý jedinec nechľastá.
Presne ako na strednej: Tí šikovnejší, s väčším prehľadom spravidla začnú skôr či neskôr brať nejaké drogy a školu flákať. Intuitívne totiž cítia, źe systém smrdí.
Niektorí sa nechajú ďalej až na doraz zombifikovať rôznymi nie moc potrebnými hlúposťami, miesto toho, aby sa učili to čo potrebuju(hlavne metodológiu spracovávania informácii).
O tzv. UniVesittách ani nehovoriac.
Aj deti zčasti oprávnene nemajú pred staršou generáciou, rodičmi a učiteľmi rešpekt,
bo tá im nie je schopná nielenže ponúknuť riešenia aktuálnych váźnych celospoločenských(a na nich naviazaných osobných) problémov, no ani len ich pomenovať.

Možno jedno zo sto detí ten psychomasaker prežije v akom takom zdraví bez toho, aby podľahlo.
Mohli by ste riešiť workoholika, či nejakého sektára..hoc aj firemného. Ako iste viete, je ich mnoho..a hlavne s mnohovariantným kultom permutácii deÁmoné je to obzvášť veľká výzva..

Teda.. pokiaĺ dotyčná polovička nie je permanentne na šalát, môže štatisticky ísť skôr o pomerne životaschoného jedinca a nehádzal by som asi hneď flintu(metodiku) do žita.

Tým nechcem chľastanie obhajovať, no bavíme sa na rovinu..bez vzdušných zámkov..pri zemi.
Bo nie nadarmo sa v podobnej situácii, no o pár krokov ďalej vravieva:
“Bližšie je Bohu ten, čo mu neverí, ako ten, čo verí v Boha, ktorého niet”.

Think positive?
Dotyčný totiź urobil ten povestný krok.
Minimálne podvedome ukázal systému povestný “prostredník”.
Teraz už len ide o to, aby nezastal na polceste.
V púśti bez vody, a ešte aj s chľastom.
Bo smäd bude o to väčší.
V horšom prípade po smrti.
Vodu máš ty.

Toľko na prvý..všeobecnejší pohľad

u.

Re: Re: Dotaz

Jana | 13.03.2014

Děkuji za Váš čas Udo. Pochopila jsem. Mám to ve svých rukou...
Jen ještě malá otázka ohledně antidepresiv 3. generace - vychytávání serotoninu a učení mozku ho efektivně využívat :). Krásně řečeno až na to, že z člověka dělají monstrum, kterému nic nevadí a má radost ze všeho. Dají se účinky přirovnat k alkoholu a je doba po vysazení srovnatelná s vysazením alkoholu - 2,5 - 3 roky, nebo je to úplně o něčem jiném?

Re: Re: Re: Dotaz

udo | 14.03.2014

Myslíte SSRI?
Serotonín je len jednou z regulovaných látok.
Ten mechanizmus je samozrejme komplexnejší.
Asi aj z letákov viete, že "nábehová" a "výbehová" fáza trvá od nejakých 3.tyždňov, ak sa dobre pamätám, po niekoľko mesiacov, až rokov. Dávkovanie je síce individuálne, no existujú samozrejme aj všeobecné štandardy. Závisi od typu a intenzity zásahu a takisto aj špecifík jednotlivca.

Psychofarmaká sú vo všeobecnosti pomerne silné drogy, no najmä v akútnych prípadoch môžu dočasne pomôcť stabilizovať niektoré anomálie. Ako dané anomálie vznikajú, sme si zhruba rozoberali..Fáza rozvoja osobnosti po umelej stabilizácii, je vśak problematická..

Určite sa však psychotropné látky tohoto typu neodporúča "šokovo vysadzovať". Výbeh(znižovanie dávok) by (po konzultácii s ośetrujúcim lekárom) mal byť postupný. Žiadne veľké skoky, no držať líniu(Line holding). Nebýva na škodu ísť aj na nejaké online fórum pre psychiatrov(aj keď vybavenie registrácie nebýva ľahké), aby ste vedeli, ako reálne myslia, keď sa im zverujete do rúk. (Mimo štatistík "bežnej mortality"..aby ste nebola šokovaná)

Môžu niekde trochu pomôcť, no oni sami hodne experimentujú s týmito látkami na sebe. Podľa vyjadrení niektorých kolegov tak aj na 70-80% min.sporadicky, ak chápete. Ak sa vám osoba absolvujúca hoc aj príležitostné chemické bombardovanie relatívne "bezpečnými high tech drogami" snaží pomôcť, bol by som isto opatrný. Pod čoho , koho vplyvom môže byť, čo na Vás táto pre Vás možno autoritka môźe podvedome projetovať?
Napriek ich vzdelaniu, skúsenostiam. Hlavne pri návrhoch riešení cez spomínané chemické hypnózy, či rôzne parciálne, semi-hypnotické aktivizačné stavy, konštelácie a pod.

No aj medzi psychiatrami a psychológmi sa isto nájdu pomerne zodpovedné a vzdelané osoby. Dôležité je vnímať sa tiež v hlbšom zmysle viac ako kolegovia a menej ako autorita-klient.. Z toho sme snáď uź pomaly ako spolocnosť vyrástli. To bolo v divokej ére rokov ´90 min. stor.

Oni majú svoje špecifické odborné čiastočné skúsenosti a tak aj vy..min trochu zdravého selského rozumu. Isto môžete na sedeniach(dodržiac základy funkčného dialóg) s osobami tohoto druhu občas prísť k zaujímavým vývodom, riešeniam.
Svoje dieťa aby som tam ale asi skôr neposielal.

Neviem..stačí takto?

Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 14.03.2014

Děkuji Udo.
"Fáza rozvoja osobnosti po umelej stabilizácii, je vśak problematická.." toto je pro mne asi nejdůležitější část z Vaší odpovědi. Znamená to, že není nemožná. Člověk až v tyto chvíle zjistí, kolik dokáže mít síly. Když po traumatickém zážitku musí proti svému přesvědčení něco takového brát a následně vysadit. Je to těžké, ale jde to. Zřejmě jsem měla štěstí na "kolegu" psychiatra ještě ze staré školy. Jeho věta - Když ty nepříjemné pocity nebudete chtít, tak je mít nebudete - opravdu funguje.

Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

udo | 14.03.2014

Človek dokáže veci temer neuveriteľné.
Aj bez protéz.
No sú situácie, keď môže byť prijateľné ich použitie.
Viď celá dnešná technosféra, či tzv. aktuálna noosferická forma.

upresním:
"Fáza rozvoja osobnosti po umelej stabilizácii, je však pri pokračovaní užívania psychofarmák problematická."
Stačí takto?

..inak s vetou "kolegu" do veľkej miery isto súhlas.
Čo intenzívne projektujete, to sa veľmi často zvykne realizovať.
Objektívne logicky. So všetkými náležítými súvislosťami.
Vždy sa pri existujúcej úrovni morálky a miery chápania uskutoční najlepśia možná varianta. TÁ SPRÁVNA VEC.
..i keď môže niekedy znamenať takmer plnú transformáciu vo forme exitu, ak chápete..

..t.j., ak jedinec začína byť objektívne(z pozície VM, HNR) nepriateľným ohrozením pre seba a/alebo svoje okolie.(Def.tzv.max odchýlky tvorenia(sTrojenia)..riadenia kolektívno-inDiviDuálneho osudu..nedostatočnej korelácie(relígie) s Hierarchicky najobjemnejším riadením("Bohom")
To len na rámec potenciálneho vývoja situácie v pohľade K optimu. T.j. iDeaAl.

..a potenciálne je za istých neštandardných okolností pravdepodobne možná aj s umelou stabilizáciou.
No to by už bolo asi fakt na dlhśie a zrejme "off topic".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 15.03.2014

Ano Udo, nechtěla bych odbíhat od tématu. Myslím si, že v dnešní době užívá tyto léky hodně lidí a že by to v souvislosti s duševním rozvojem mohlo zajímat i někoho dalšího. Děkuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 15.03.2014

Ještě malá poznámka. Ve Vašich příspěvcích se často objevuje otázka...ak chápete, ano Udo, rozumím všemu, co píšete a vysvětlujete. Díky za Vaši práci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Pe-tri | 15.03.2014

Cituji: "Vždy sa pri existujúcej úrovni morálky a miery chápania uskutoční najlepśia možná varianta. TÁ SPRÁVNA VEC."

Tohle je docela klíčová věta. Je možné ji chápat jako mechanismus/algoritmus sTrojení (tvoření/plození) ? Lze ji chápat např. tak, že - 1.otcem je zde moráka, 2. matkou míra chápání (dva aspekty/parametry/setbou přítomnosti) a 3. dítětem (sklizní v budouCtností) je uskutečnění - té správné věci (např. náprava vztahů, zdraví, okolností) ? Pokud je tohle správné uvažování, pak se ptám - není na čase udělat krok dál a pokusit se rozebrat si, JAK tento sTroj vlastně uskutečňuje/realizuje svoji funkčnost ? Přiznáváme si tím přece příčinou souvislost mezi pojmy, které spolu na první pohled nemají žádnou fyzikálně/biologickou vazbu. Jaké objektivně existující nosiče či prvky tedy vlastně realizují přenos vlivu morálky a míry chápání na hmotu nemocného těla, úroveň párového nedorozumění či konfiguraci strastiplných okolností ? Dávám tuto otázku v plén, neboť se domnívám, že její rozlousknutí by nám mohlo pomoci v míře zbavení se mechanistického (hmotného, apriorního) pojetí člověka jako subjektu - sTroje (poskládaného z genetických součástek) a rozvinout pojetí člověka jako flexibilní, dynamicky "renderovanou/vykreslovanou/manifestovanou/výstupní" entitu, která má svůj výstupní stav, svoji pozici i onen podmíněný, renderovací mechanismus pod kontrolou právě prostřednictvím v praktickém životě aplikované (osvědčené, nikoliv jen deklarované) morálky a mírou svého chápání objektivních skutečností. Odpověď na položenou otázku by nám zajisté onu míru chápání opět posunula žádoucím směrem tj. od človíčka k Člověku.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

popolvár | 15.03.2014

ad. "1.otcem je zde moráka, 2. matkou míra chápání (dva aspekty/parametry/setbou přítomnosti) a 3. dítětem (sklizní v budouCtností) je uskutečnění - té správné věci (např. náprava vztahů, zdraví, okolností)
- neviem, či morálku a mieru chápania je celkom vhodné asociovat do vztahu otca a matky - môže to byť trocha zavádzajúce a nie vždy správne pochopené...
Ja by som to skôr nazval parametrami východiskového stavu pre zvolenie toho najlepšieho medzikroku, Vami nazvaného dieťaťa - budúcej varianty. V súlade s cieľovým vektorom = vektorom poľudštenia indivídua..
Až po vyjasnení si tejto východiskovej pozíicie a uistenia sa navzájom, že píšeme aj myslíme , predstavujemi si, máme obraz toho istého - môžme pokračovať v úvahách o prinípoch funkčnosti tohto "stroja"...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Pe-tri | 15.03.2014

Chápu sTrojování jako tvůrčí mechanismus/algoritmus, takže tou paralelou s biologií chci poukázat na to, že se nejedná o jakési indiferentní vstupní parametry, ale na specifickou dvojici "klíče a k němu pasujícího zámku". Analogicky k tvůrčím "opylovacím" mechanismům/algoritmům v přírodě. Jinými slovy - samotná morálka, jakož ani samostatná míra chápání samy o sobě nestačí k realizaci sTrojení - tvůrčímu zrození žádoucího výsledku. Obě jsou pouze potenciálně plodonosné, ale jedna bez druhé se neobejdou. Na rozdíl o technokraticky chápaných vstupních parametrů či podmínek...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

popolvár | 15.03.2014

"smekám před Váma klobouk" na znak mojej úcty. Vaše príspevky som si zaradil do kategórie "oplatí sa pozorne si prečítať", aj kvôli talentu vybrať a vycítiť to podstatné, ako napr. toto: "Vždy sa pri existujúcej úrovni morálky a miery chápania uskutoční najlepśia možná varianta. TÁ SPRÁVNA VEC."
V súvislosti s týmto citátom mi opätovne prišli na myseľ dve myšlienky - pravdy:
1. "Samovláda (autokracia) hocikoho je iluzórna a prejavuje sa len v pre neho ustanovených hraniciach Božieho strpenia." - aj v zmysle samovlády, autokracie voči sebe samému, t.j. ako sa správa dané indivíduum, jak voči sebe, tak aj voči okoliu - a to je podmienené jeho morálkou a mierou chápania, čiže otcom a matkou jeho samovlády nad sebou - správaním sa, a až to by sme mohli pomenovať súčasnou sejbou /setbou/, ktorá prinesie budúci variant udalostí - žne - aj v zmysle Božieho strpenia.

2. "Božie mlyny melú pomaly ale isto" - čo je jedným zo zjavných prejavov funkčnosti tohto sTroja, princípy fungovania ktorého nielen Vám tak vŕtajú hlavou... Tu by bol namieste upgrade daného výroku v súvislosti s tou pomalosťou - myslím, že sa nezrýchlila len frekvencia obmeny technologického času, ale aj obmena životných udalosti v živote jednotlivca za účelom upgrade jeho morálky a miery chápania, čiže tie mlyny v poslednom čase melú závratne rýchlo...
Súvisí to aj s udalosťou /budúcou udalosťou, o ktorej už prvá indícia bola zjavená/ v živote blízkeho človeka. Jeho pravá morálka a miera /ne/chápania ako rodičov skutkov/sejby danej osoby - mierne povedané "nenápadného šírenia jedov, ohovárania, snahy o rozvracanie vzťahov a povyšovania sa aj na piedestál vzoru "morálky" - prekročili mieru Božieho strpenia a budúca dlhodobá životná lekcia bude veľmi strastiplná. Aj keď som očakával, že Božie mlyny zasiahnú niekedy v budúcnosti, nebol by som veril, že tak rýchlo a na tak citlivom mieste. A je to tak nezvratné, že najbližšie okolie aj keď má poznatky a možnosti /v zmysle jemnohmotnejšieho poznania, resp. vie na koho sa obrátiť/ má nielenže Zhora "cestu zarúbanú" pre priamu, ale aj pre nepriamu pomoc, ako sa tejto budúcej lekcii vyhnúťvčasným uvedomením si kvality svojho konania daným jedincom, ale doslova je Zhora zákaz sa aj v tom vŕtať,starať sa, či len pozrieť sa na to, čo konkrétne bolo tou sejbou. Tu bola doslova vybratá jedna jediná tvrdá bolestivá cesta z množstva potenciálne možných a menej bolestivých.
Je to aj na zamyslenie pre nás všetkých a najmä nech je to mementom pre tých, čo nielen na tejto stránke sa snažia rozoštvávať a slúžia, či už vemome, či nevedome ničote...
Mám pocit, že v terajšej dobe bude každý už v aktuálnom živote žať to, čo zasial bez možnosti preniesť úrodu sejby svojich skutkov na plecia potomkov, čoho sme často boli svedkami v minulosti. Nastal čas rýchlokurzu vývoja jednotlivcov k Človeku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 15.03.2014

Pe-tri a Polpováre, Vaše příspěvky jsou opravdu hodnotné. Škoda, že je občas musím číst se slovníkem cizích slov :). Nic ve zlém...bohužel (?) se tak odborně vyjadřovat neumím. Myslím si, že ta nejlepší možná varianta se stane i tehdy, pokud nemáte tu správnou úroveň morálky a míru chápání. Protože to, že ji nemáte, vás neomlouvá. Prostě vykolejíte ze své cesty a nevšímáte si mírných varování. Když potom začnete být nebezpeční nejen sobě, ale i okolí, potom zasáhne "prozřetelnost" v tom nejtvrdším kalibru. Ano, boží mlýny melou rychleji a je jen dobře, pokud si dotyčný jedinec musí sám uvědomit, že je vedle. Proč by za něj měli trpět potomci. Alespoň já to tak beru. Je velmi důležité si toto všechno uvědomit a udělat úplný restart v myšlení a chování a tím se automaticky nastaví i míra morálky. V návaznosti s tím se začne zvyšovat i míra chápání. Ve spojení s VM (HNR) formou prosby o radu a pomoc (modlitby) je možné tuto dávku "trestu" zvládnout.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Pe-tri | 16.03.2014

Ano Jani, o to právě jde, to co se na výstupu (v (ne)budou?(ne)Ctnosti) stane, je vždy v příčinném vztahu k vstupním parametrům (kvalitě rodičů). To je algoritmus který předepisuje, CO se děje, druhá věc je, že se snažíme pídit i po tom, JAK se to děje.
A aby to bylo úplně jasné, tou správnou věcí, která se jako reakce na "zkřížení" morálního a znalostního přístupu k životu sklízí, tak pod tou správnou věcí bychom si měli dosadit věc - která ať už je věcně vyjádřena v jakékoliv formě, tak ideově je - SPRAVEDLIVÁ.
A ještě slovíčko k tomu restartu myšlení, potažmo chování a k tomu odvozené změně v míře morálky. Z vlastní zkušenosti vím, že bez skutečně silného impulsu, není takový restart pro človíčka vůbec jednoduchý a lehce dosažitelný. Ale to by bylo na delší diskusi. A i to, že míra morálky je závislá proměnná doporučuji opětovně promyslet. Právě jsme si přece řekli, že morálka vystupuje v pozici jednoho z "rodičů" spravedlnosti (faktoru algoritmu božích mlýnů), tedy z pozice nezávislé, tedy z in-di-duální vůlí apriorně (jedinec má vyřešenu motivaci k morálnímu myšlení a chování) zaujímaného postoje k životu.
Měj se a díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

popolvár | 16.03.2014

Jana, dovolím si trocha rozviesť vami uvedené vyjadrenie: "Myslím si, že ta nejlepší možná varianta se stane i tehdy, pokud nemáte tu správnou úroveň morálky a míru chápaní." Takto uvedené to môže byť trocha zavádzajúce. Ta najlepšia možná varianta pre daného jedinca /či iný objemnejší systém - kolektív/ nastane vždy a presne vo vzťahu, t.j. adekvátne danej úrovni morálky a miere chápania. Vždy tu najlepšiu možnú variantu musíte vnímať z pozície toho, koho sa týka a v zmysle jeho vývoja k Človečenstvu. To, čo sa nám, pozorovateľom, z odstupu zdá ako trest, či niečo tragické, je pre daného jedinca - pre "spásu jeho duše", ktorého sa to konkrétne týka to najlepšie. Preto "správnosť" morálky a miery chápania v štylizácii vašej vety je trocha zavádzajúca.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz

Jana | 17.03.2014

Nechci se už do toho více zamotávat, protože nemám tolik vědomostí z KOBU, abych věděla, proč se to všechno děje. Chtěla jsem jen ukázat na vlastní případ. Samozřejmě, že i já ze svého pohledu na sebe vím, že vše, co se mi přihodilo bylo to nejlepší pro mě, i když to bylo hodně zlé - bylo to tím, že úroveň morálky a míry chápání nebyla na takové úrovni, abych si toto byla schopná uvědomit. Vše se dělo postupně i ten vlastní restart, ke kterému jak píše Pe-tri, musí být hodně silný impuls. Tento restart není otázkou okamžiku, ale děje se postupně a je hodně bolestivý - jsou to myšlenky, které na vás útočí a jako by vás Něco neustále zkoušelo. Je to otravné a únavné, protože víte, že ty myšlenky už nejsou vaše a musíte je nestále přesívat - s tím přichází i změna míry morálky a chápání. Možná neumím slovy vyjádřit, co se v člověku děje, ale dává mi to smysl i když to zřejmě odporuje teorii :).

Druhá strana mince

Pe-tri | 12.03.2014

Lapidárně řečeno - manažeři na výši doby musí být schopni rozlišovat frekvenci (laicky - rychlost opakování) jimi řízených procesů a dle ní volit lidi (pracovníky), kteří se jimi zabývají. A tak lze (správně identifikovanou) psychiku zombi zaměstnanců využít ve vysokofrekvenčních pracovních činnostech (každodenní rutiny) a nechtít od nich něco, na co psychologicky nemají (např. strategické plánování). Samozřejmě to platí i obráceně. Stejná chyba je chtít od psychikou rozeného stratéga, aby se zabýval rychle se opakujícími činnostmi. Kvalifikovaná práce s lidmi prostě musí vycházet ze znalostí psychologie a schopnosti uvědomovat si frekvenci firemních procesů. Alkohol v praxi samozřejmě posunuje lidi k zvířátkům a od nich pak už nelze čekat žádnou odpovědnost, pouze vysokofrekvenční uspokojování osobních fyziologických potřeb. Jsou použitelní analogicky k jednovektorovému využívání ostatních zvířátek.

Re: Druhá strana mince

udo | 12.03.2014

Ešte presnejšie:
Báchorka o prepracovaní sa zospodu nahor je v realite praktického manažmentu absurdum a každý gramotnejší manažér to dobre vie.

Preto sa aj táto sprostosť cieľavedome demagóghicky v školstve, médeami a kedysi v "náboženstvách" ovciam propagovaná:
t.j. čestné robenie si svojej mechanickej práce a potom ťa vyberú..iba tak sa vyštveráš po spoločenskom rebríčku hore..každý upratovač sa môže stať milionárom a pod. hlúposti
"(Dravo) Pracovať a nerozmýšľať!"(Arbeiten, nicht denken)
..Vhodný akurát tak na dozorcu, nie skutočného riadiaceho, ľudí formujúceho funkcionára s "víziou"..

V systéme so zakrytým kódom, otrokárskou pyramídovou koncepciou zvnútra a démo(n)kratickou maskou zvonku, platí skôr tiež známe: "Každý obyčajný syn prezidenta sa môže stať prezidentom" (G.W.Bush).

Opačne to platí v tom zmysle, že pokiaľ jedinec "DOSTATOČNE CHÁPE OBJEKTÍVNU REALITU" (základné vzťahy medzi dominantnými globálnymi procesmi), môže si robiť svoju jednoDuchú robotku a existuje istá konrétna Ad-Hoc konštelačná pravdepodobnostná predurčenosť, že klanmi, majúcimi logicky kvôli u nich dominantným psychotypom neustály hlad po šikovných manažéroch, bude protežovaný a na vrcholové pozície postupne vyberaný.

Stači v zásade opatrne, no POZITÍVNE hovoriť vždy to, čo si daný gramotnejší jedinec myslí..t.j. Pravdu tak, ako ju svojou morálkou a mierou chápania vníma. Bo tichí personálni manažéri na detašovaných pracoviskách methodikov, si jeho vyjadrenia v rámci svojho sfetonázoru aj tak budú vždy interpretovať po svojom. (voľ.cit. Otto von Bismarck a "vojna klanov(kniežactiev) v rozdrobenej býv. sv.Rímskej ríši Nemeckého národa koncom 18. a v 1.pol 19.stor")..

..tak možno aj Putin..alebo Dva-, či Ras-Putin..Stalin..trochu Napoleón, atď..

Podľa hesla jednotlivých frakcii globálnej mafie v kľúčových, tzv. NEŠTANDARDNÝCH situáciách:
"Najprv sa na spoločnom kandidátovi dohodnime a potom uvidíme"..čo s ním ďalej..

..no ako vždy, pozor na jednotlivé interpretačné úrovne. O krok ďalej, môźe totiž často na takej pozícii ísť kolektívnu, či individuálnu samovraždu. O tom je praktická "Hra života"..v ktorej fakt ide o život..so všetkými kladmi i zápormi

Re: Re: Druhá strana mince

Pe-tri | 12.03.2014

Ano, souhlas. Že jde o život (i pro kvalifikovaného, který chce s vlky býti a tedy s nimi i výti) si lze ukázat i na příkladu Saddáma Husseina (v minulosti Napoleon atd...). Kdyby s vlky byl a akceptovat své místo v konceptu, dodnes mohl výt.
Jinou otázkou (asi individuální) je, čím by mohl být kvalifikovaný jedinec motivován, aby svoji jednoDuchou práci vyměnil za službu systému. Ve velkém tak za minulého režimu mnoho schopných lidí v poklidu, vědouce, co je a co není možné, věnovali svoji kvalifikaci nikoliv systému, ale svým zahrádkám a chalupám.
Díky a mějte se.
P.

Re: Re: Re: Druhá strana mince

udo | 12.03.2014

Áno, no útek asi nieje v tomto zmysle riešenie.
Dnes navyše v podstate niet kam ujsť.

"Keď nie my, tak niekto druhý" platí aj opačne.

O čom sa nás tiež snaží v tejto veci mééDIO presvedčiť?
"Politika je špinavá vec a preto to nechajte na nás.."

..alebo v kostole:
"Hlavne nezhrešte, aby ste do pekla nešli",..a politik aje na prvý pohľad neprehľadná..druhý nechajte na autoritky..
..my svoje pasieme a iní zasa svoje a do kapusty si nelezeme..ovečky moje
Tej dohody na papiery niet, no vskutku, v tichosti ona už DLHO existuje..

či presnejšie a hlbšie:
podprahovo blokačné, sekulkárnejšie:
"Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni nerobili tebe"
..miesto prirodzeného pozitívneho
"Rob druhým to, čo chceš, aby oni tebe robili"
..ísť príkladom..vytvárať, sTrojiť pozitívne atraktory.

t.j. máme, musíme ísť na tie kľučové posty my. Ľudia. Do všetkých strán, hnutí, úradov, firiem. Hlad po manažéroch s funkčnou víziou je a bude obrovský..A pri dobrej, obecne prospešnej práci, zvyšovaní kvaliti riadenia spoloCnosti aj násobné právo na odmenu isto jesto..

Nevyť s vlkmi, ak s nimi musíš žiť.. je práve tou kvalifikáciou, tréningom predchádzajúcim post, funkciu postavenú, pochopenú vyššie, ako jej pozemskí programátori a admini.
Tým, že cieľ postavíte funkčne objektívne vyššie, váš nadriadený začne od toho momentu pracovať pre Vás a automaticky preberáte kontrolu nad organizáciou. Ostáva len identifikačno-interpretačná hra komunikačnej úrovne cieľov tak, aby boli prijaté, ak chápete..

Chudák bežný príslušník cirkví, zneužívajúcich Kristovo meno a rúhajúcich sa Bohu porušovaním 1.prikázania, ak aj prejde cez pascu podprahovej dogmy o špinavej politike a riziku zhrešenia..t.j. ak v ňom zvíťazí objektívna zodpovednosť za osud detí a seba, väčšinou vybuchne na míne dlhodobo výrazne obmedzeného chapania reality príčinno-dôsledkových väzieb skutočného sveta sTrojenia Jeho..

Jednoduchápavo sedliacky povedané:
"Cesta do skutočného pekla je dláždená onými síce dobrými, no nedostatoćne chápavými úmyslami"
..spôsobenými kliešťami dogiem

RaJe..má byť tu na zemi.. dietok Jeho.

Ako sme sa neraz bavili, príde doba,
keď sa už dietky malé o našom veku
baviť budú, ako stave čudnom,
plnom nelogiky, neumného miery prieku.

Re: Re: Re: Re: Druhá strana mince

Pe-tri | 12.03.2014

Ano, usuzujete tedy, že vědomě zvolený útěk, potažmo veřejná nečinnost kvalifikovaného - ať je to kdokoliv (bytí a nevytí s vlky) je v dnešní, postapokalyptické době, validní volba (byť neodměněná) či spíše osobním selháním (z Božího kolejiště nevybočujícími konsekvencemi) nebo projevem přece jen nedostatečné kvalifikace kvalifikovaného (a tedy konsekvencemi, které lze charakterizovat jako osobní dluh životu) ? Lze zde být v obecném úsudku kategorický ?
Klíč k úsudku vidím v tom, jak správně se nám individuálně daří identifikovat aktuální stav a vývojové tendence v probíhajících objektivních nf procesech. Evidentní je, že cyklus od sametu jde do finále. Neměli bychom ignorovat příležitosti, které blízký start cyklu nového bezesporu přinese.
Ale plný souhlas s tím, že není proč a nač čekat (Godot, Issa2 či Kalki etc...), pokud rozpoznáme, že příležitost přichází dřív než restart systému respektive přechod od vidlí k macu. Příležitost je třeba beze strachu chytnou za pačesy a vidět dítka naše, v novém světě, radostně se rozvíjet tím správným, Lidským směrem.
P.

Re: Druhá strana mince

Vasiľ | 12.03.2014

"Stejná chyba je chtít od psychikou rozeného stratéga, aby se zabýval rychle se opakujícími činnostmi."

Pokúsim sa doplniť:
Treba si všímať aj tie rýchle deje - veď na čom sa už majú prejaviť dominantné nízkofrekvenčné deje, keď nie na zmenách charakteru tých vysokofrekvenčných? Ide o o správnu interpretáciu javov všemožných frekvencií v zmysle správneho pochopenia ich previazanosti medzi sebou (najmä podmienenosti vysokofrekvenčných dejov tými nízkofrekvenčnými).

Toto si mal na mysli? (len sa ti nechcelo tak podrobne?) - či ani nie? :-)

Alebo som v tomto ja akosi vedľa?

Re: Re: Druhá strana mince

Pe-tri | 13.03.2014

Ano, považuji za samozřejmé, že rozený stratég se prakticky plně orientuje v probíhajících vf dějích a procesech a jejich vzájemných provázanostech. Na rozdíl od méně kvalifikovaných, však je schopen vnímat jejich relevantnost právě ve vztahu k dominantním nf procesům a tak oddělovat zrno od plev (užitečnost od zbytečnosti či imitace) a činit validní rozhodnutí.
Další rovinou, kterou jsem měl na mysli pak je to, že je takového kvalifikovaného pracanta-myslitele nevhodné, pracovně zaměstnat vf činnostmi. Nebyl by na takové pozici - na svém místě, nebyl by na něm produktivní, spokojený, užitečný ani využitý ani vytížený. A jak správně píše Udo, myšlenka, že je to OK protože kariéra se dělá odspodu nahoru a to jak funkčně tak časově je čirá hloupost a nekompetentnost každého, kdo to prosazuje či aplikuje. Umět pracovat s psychologií lidí je důležité při tvorbě a optimalizaci týmových kolektivů, ve kterých je třeba lidí obou (všech) hlavních psychotypů (sTrojů psychiky). Samozřejmě dle povahy řešených cílů. Prostě nejen funkční, ale i psychologická sladěnost týmu je klíčem k jeho úspěšnosti. To by neměl dobrý manažer ztrácet ze zřetele.
Mimochodem v této souvislosti není úplně od věci znát alespoň základy psychologické astrologie. Je to bezesporu jeden z funkčních nástrojů, který tomu, kdo ho ovládá, výrazně pomáhá v práci s lidmi.
P.

Re: Re: Re: Druhá strana mince

udo | 13.03.2014

Isto, no ešte by som dodal, že nemenej dôležité je aj to,
čo kto chápe pod výrazom AzьTroLogos..či tzv."Astrológiou",
alebo aj AsTroNomos..Nonnos
čo majú všetky uvedené majú spoločné, čim sa líšia..atď
Hlavně PŘIMĚŘENĚ..hladať objektívnu realitu, konSenzus

Re: Re: Re: Re: Druhá strana mince

Pe-tri | 13.03.2014

Ano, rozhodně nemám na mysli nějakou bezmyšlenkovitou ezoteriku. Osobně zde vycházím pouze ze své vlastní letité empirie, kdy korelace mezi astrologickými archetypy (a zde mohu s klidným svědomím doporučit vynikající knihu Lindy Goodmanové - Sluneční znamení) a reálnými lidmi jsou neoddiskutovatelné. Konsekvence pak jak ve vztahu ke schopnosti pragmaticky rozumět (řídit vztahy) druhým, tak ve vztahu k osobnímu, "filosofickému" chápání kvality času jsou velice efektivní.
P.

.doc

Slovan | 12.03.2014

Poprosím, bolo by možné aj .doc súbory?
Kde nájdem aj z predchádzajúcich príloh tento formát.
Vďaka za info.

Re: .doc

udo | 12.03.2014

Prílohy 1 a 2 na stiahnutie komplet
na Pravej strane hlavnej stránky pod rubrikou
Základní materiály - DVTR - Prílohy
Na kompletizácii 3. prílohy v .doc formate sa pracuje.

Přidat nový příspěvek