3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (7)

3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (7)

15.3.2014

 

-předchozí část-

 

Dôsledkom toho, že typ stroja psychiky je charakterizovaný vyššou frekvenciou(podľa kritéria bezpodmienečnej preferencie), nevidí, alebo deformovane vníma tie procesy, ktoré patria do pásma porovnateľne nižších frekvencii. Tým aj pri dosiahnutí vrcholného výsledku môže nezbadať jeho sprievodné nízkofrekvenčné prílohy, dôsledkom čoho môže chápať svoju v budúcnosti už nevyhnutnú porážku1, ako nespornú výhru, dosiahnutú „tu a teraz“. Je to podobné tomu, ako keď sa rybári, tráviaci celý deň na love na mori, vracajú večer na breh a zbadajú, že ich dedina bola zničená cunami. T.j. dlhou (vo vzťahu k frekvenčnému spektru obyčajného vlnenia nízkofrekvenčnou) a v hĺbke oceánu miernou, plochou vlnou, ktorú oni počas svojho pobytu na mori ani nezbadali, keď prechádzala z oblasti vzdialeného podvodného zemetrasenia cez oblasť ich aktuálnej činnosti2.

 

Štatisticky predurčeným dôsledkom porážky takéhoto druhu vysokofrekvenčnejších typov stroja psychiky v konfliktných situáciách s relatívne nízkofrekvenčnými typmi stroja psychiky, sa javí byť miznutie vysokofrekvenčnejších typov stroja psychiky. Buď bezprostredne počas samotného konfliktu, alebo ako výsledok ním vyvolaných dôsledkov, jedným z ktorých sa javí byť prehodnotenie minulosti a samotného konfliktu, vedúce k prechodu k inému, životaschopnejšiemu typu stroja psychiky. Pre dospelého jedinca to však nie sú schodíky, či rebrík po ktorým má stúpať zo stupienka na stupienok, ako to interpretujú vyznávači pyramídových systémov zasvätení ako zjavných, tak aj tajných..

 

To, že sú tieto psychické profily zoradené po poradí, vytvára ilúziu, že ide o stupne jednej a tej istej cesty stúpania spoloČnosti. Neplnoletá osobnosť vo svojom rozvoji od detstva do dospelosti prechádza postupne rôznymi štádiami, na každom z ktorých sa viac- či menej výrazne vo svojom správaní počas rôznych periód svojho rastu vyjadrujú črty každého z pomenovaných typov stroja psychiky. Ak aj túto okolnosť je možné vnímať za normálnu, tak pre spoločnosť a ľudstvo ako celok takúto evolučnú postupnosť za normálnu považovať možné nie je.

Pre akúkoľvek spoločnosť a ľudstvo ako celok je iba jedna evolučná cesta civilizácie: „živočíšny stroj psychiky stroj psychiky typu človek“.

Je však možný odklon, odchýlka od tejto normálnej cesty vývoja:

živočíšny stroj psychiky stroj psychiky zombi-bioautomatu démonický stroj psychiky zánik civilizácie - Buď dôsledkom démonickej kolektívno-individuálnej samovraždy, alebo dôsledkom prerušenia nežiadúceho smeru(slepej uličky) Zhora. Príkladom by mohol byť osud demýtizovanej Atlantídy3.

 

No z cesty do deÁmonickej evolučne slepej uličky nie je nikdy neskoro odbočiť k Človečenstvu..Ľudskosti.

 

Z ktoréhokoľvek stavu je možné vzlietnuť k stroju psychiky, psychotypu Č(e)lověk, minúc všetky medzistupne. (v zmysle ich rozčlenenie podľa frekvenčných pásiem)

 

Vzlet zo živočíšneho stroja psychiky môže byť pritom realizovaný ľahšie, ako zo stroja psychiky bioautomatu(zľudovelo: „zombi“, či konzument), alebo deamona. V živočíšnom stroji psychiky je totiž menej pút. Pri bioautomatickom režime správania sa jedinca je nutné potlačovať inštinkty a neprichádza k oslobodeniu. Deamonický stroj psychiky pridáva k nevyhnutnosti potlačovania inštinktov v príslušných situáciách ešte za niektorých okolností aj prekonávanie tradícii kultúry a ďalších programov správania sa, vlastných psychotypu bioautomat. Dôsledkom toho nesú v sebe psychotypy bioautomat a deamon rôznorodé vnútroosobnostné konflikty, od ktorých je však nositeľ živočíšneho stroja oslobodený. Posledná veta sa však netýka stiahnutia(zvedenia) osobnosti k živočíšnemu stroju psychiky umel(eck)ými prostriedkami, čo pridáva k vnútornému napätiu(dlhodobému stresu4) zombi a deamonov niektoré ďalšie vnútorné konflikty.5

 

Vnútorná konfliktnosť pri typoch stroja psychiky zombi, deamona a do živočích zvedenom, je u každého jedinca špecifická. Táto jedinečnosť vnútornej konfliktnosti každého, vytvára problémy vo vzájomných vzťahoch indivíduí v ich spoločenskom živote. Dôsledkom toho sa kolektívna psychika spoločnosti skladá a stáva taktiež vnútorne konfliktnou. Z tohto dôvodu sa kolektívne podvedomie spoločnosti javí byť neschopným udržiavať a podporovať súlad v spoločnosti. Jednotlivými článkami(jedincami, indivíduami) spoločnosti je tento jav chápaný ako konflikt osobnosti a spoločnosti. Riešenia tohto konfliktu sú v zásade 2:

 

  1. Buď pôsobenie na kolektívne podvedomia a zameranie sa na nápravu, na riešenie podstaty tohto vnútorného konfliktu,

  2. Alebo oddelenie sa(až mentálna, či dokonca fyzická izolácia) od spoločnosti a zachovávanie vo vzťahu s ostatnými „ozbrojenej neutrality“, čo vyžaduje kumulovanie svojich vlastných rôznorodých možností. V podstate ide o márnu snahu zastúpiť svojou osobou celé ľudstvo = bezperspektívny podvrh.. podVod

 

Varianta B prevláda v západnej spoločnosti, ktorá sa vzďaľuje od „stádneho“ spôsobu života, kde bol jedinec vlastníctvom plemena..rodu(?). Stádny spôsob myslenia je dominantný pri nadvláde živočíšneho stroja psychiky.. Západ tak prešiel ku kultu individualizmu. Presnejšie v jeho egoistickej variante. A práve tento kult falošného individualizmu6 je schopný seriózne vzdorovať pri prechode západnej spoločnosti k Ľudskosti(sTroju psychiky typu ČloVěk) a j(J)eho zboru(súbornému intelektu = typu kolektívneho podVieDomJa, jemu zodpovedajúceho). Preto je priamy prechod od živočíšneho sTroja psychiky (a do živočícha umel(eck)ými prostriedkami zvedeného) smerom k sTroju psychiky Človeka (minúc bioautomaty a deAmonov), pre spoloČnosť vhodnejší..preferovaný.

 

Taká je Objektívna realita, aksa pozeráme na ňu triezvo a nazývame veci svojimi menami, pamätajúc na vzájomné vzťahy medzi nimi. Nič nám nebráni, aby sa práve táto cesta vedomého prechodu k Človeku stala pre nás a celé ľudstvo, cestou hlavnou rozvoja kultúry, systému výchovy a vzdelávania, normou života spoločnosti.

 

verze ke stažení - kompletní příloha 3 DVTR: prílohaDVTR3.4.doc   prílohaDVTR3.4.odt

 

poznámky

1 Napr. šachová operácia s názvom gambit, keď je obetovaná vybraná figúrka(napr. ako pasca, no nie len), aby hráč-iniciátor operácie, získal v pomere k strate výhru. Buď čiastočnú v jednom konflikte, alebo úplnú formou dosiahnutia celkového cieľa – plnej porážky konkurenta, či dostatočného ovládnutia nejakého konkrétneho procesu, prípadne celej množiny procesov. Ďalej..výraz „vždy“ popisuje neohraničený proces. Ide o špecifický vzťah k „času“(obdobiu trvania) ohraničených procesov, vysokofrekvenčných vo vzťahu k výrazu „vždy“..alebo „stále“. Vysvetlenie platí pre tých, ktorí dostatočne chápu filozoficko-fyzikálne dôsledky toho, že objektívny čas v skutočnosti neexistuje(presnejšie existovať ani nemôže) a je len asociálnou, spoločensky nebezpečnou politicko-manipulatívnou fikciou.

2 Také situácie sa v dejinách Japonska opakovali neraz.

3 Podľa mnohých technicko-archeologických príznakov nie len na blízkom východe, vyzerá byť pravdepodobné, že tu už existovala nejaká rozvinutejšia civilizácia, ktorá z istých..konkrétnych dôvodov skolabovala. Staré grécke a iné báje naznačujú, že mala asi okrem iných technológii, niečo dočinenia aj s genetickým inžinierstvom. T.j. išlo z odborného hľadiska skôr hlavne o biogénnu agregátno-modulovú n-titu kolektívno-dištančného riadenia. Tá sa dostala do stavu takmer udržateľného davoelitarizmu, keď úzka elitárna skupina skoro nesmrteľných vládla davu s hlavne živočíšno-pudovým a bioautomatickým psychoprofilom. Dav sa už zrejme nebol schopný vymaniť a to je samozrejme z pohľadu Boha nezmysel. Tak prišlo ku katastrofe, pri ktorej sa kolektívny podprahový modul otrokov rozpadol. Z bývalej elity však určite všetci nezomreli a vyzerá, že v Egypte sa snažili vytvoriť podobný model spoločnosti. Nič iné totiž nepoznali. Avšak dav už nebol dostatočne homogenizovaný, keďže sa prerušila kontinuita funkčnosti manipulačných nástrojov. Vznikali povstania, čo predtým nebolo.. Toľko k základnému popisu tohto teoretického(z gr.“pozorovanie“) pravdepodobnostného modelu, vychádzajúceho z pomerových procesných konštelácii vývoja dominantných objektívnych socio-naturálnych supersystémov. Podrobnejšie sme sa im venovali v ďalších vyššie uvedených publikáciách.

4 Ktorého dôsledkom je celá spomínaná paleta psycho-fyzikálnych, -somatických ochorení, ktorým v konečnom dôsledku s odstupom vojvodia fyzicky viditeľné kumulatívne mutácie. T.j. tzv. rakovina, ako inFormačná anomália, choroba č.1 spolu s jej logicky komparatívne vyšším štatistickým výskytom u niektorých špecifických zložiek, samozvaných „kást“ populácie.

5 To vyzerá byť aj jedným z dôvodov, prečo si známi „učitelia dejín“ vyberali väčšinou za doprovod, za študentov jednoDuchých ľudí. Dobromyseľných, no často skôr živočíchov. Viď aj známe vyjadrenie B.Polívku „Klaun je takovej živoČich“..Bolek(o jeho talentu zrejmě žádná..) si samozrejme pri jeho mnohých nerestiach, mierne povedané komplikovaných rodových stereotypoch a niekedy až vyslovenej zlobe, asi skôr neuvedomuje podstatu toho, čo vlastne vyslovil.. a tak i celú paletu možností hĺbky pochopenia uvedenej formulácie..

6 Existuje aj pôvodný inDiviDualizmus (kontinuálny vzťah, dialóg jedinca s Bohom = skutočný, pravý vzťah Človeka s Otcom = lat. “religio“)..spolu s dialektickým vzťahom so svojimi súputníkmi, ktorí mu nadhľad zo systému poskytnúť môžu, bo tvorom spoločenským zostáva.. Pôvodný inDiviDualizmus(slov: „vo dvojici s Bohom, božský dualizmus“) bol však postupne padlými inžiniermi rovnako do adeistického absurda zvrátený. Podobne ako aj dialektika(DioElKaTikos?), prečo sme na rozlíšenie pôvodného významu dočasne zaviedli pojem protodialektika. Tak aj tzv. “náboženstvá“ v ich ateistickej(presnejšie aDeistickej) rôznorodosti a vlastne celý biblický kult rozdeľovania a PANovania, systematického zamieňania pojmov a dojmov, eufemizácie, proste cielenej zámeny dobra a zla, nahlodávania prirodzenej morálky: „Nepokradneš!“..no o pár strán ďalej: „Keď už kradneš, tak jemne a kultúrne, cez systém úročenia“; „Nezabiješ!“..a ak, tak iba na môj osobný povel. „Nescudzoložíš!“..a ak, tak v skrytosti a podľa starých zvykov. Zdravý Človek tú knihu buď zahodí, alebo skončí na psychiatrii..z jej samo(?)vražedného, interpretačne smrtiaceho multilevel cockTailu, ktorý ku kolektívnej schizofrénii, psychózam a exegetickým autoritkám skôr medzi riadkami vyzýva, ako konflikty riešiť pomáha. Pritom „samo“zrejme, ako systém zo zakrytým kódom, verejne opak deklaruje..bo temer žiadny zdravý človek by priamy povel k zvrhlosti neprijal. I tak bol jed zo šľahačkou podaný..

 

Diskusní téma: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (7)

a zas ten alkohol

popolvár | 18.03.2014

v prvom rade KOB/DVTR nikomu nič neprikazuje, ale len ozrejmuje a odporúča. Aj ohľadom alkoholu. Je na každom z nás, ako s danou informáciou naložíme. Buď ju prijmeme a budeme sa ňou riadiť, prípadne potvrdzovať sebapozorovaním pri jej aplikácii jej opodstatnenosť, alebo ju odignorujeme a budeme hľadať dôvody na ospravedlnenie tejto ignorácie. Nič viac a nič menej.
U alkoholu je to to isté. Viac menej prevažná časť z nás je na alkohole buď vedome, či nevedome závislá. Niekedy ani nie priamo na alkohole, cez chuťové pôžitky pri pití alkoholu /lahodné vína, pohár dobrého oroseného s bielou čiapočkou od smädu počas letných horúčav, v zime grog, či varené víno na zahriatie, dobrý likér na trávenie .../. Často je tá závislosť nepriama, napr. na tradíciach, na ktoré sa vekmi alkohol "prilepil". Aj keď nám nechutí, tak si dáme, lebo sa to patrí a je neslušné odmietnuť atď.
Od krstenia až po kar, celý život nás alkohol sprevádza. Tak sme naučení a je niekedy veľmi ťažké tieto zaužívané zvyklosti prelomiť a odolať vplyvu večne ponukujúceho okolia: "Šak si daj. Len jeden. Na zdravie. Mám narodeniny - azda ma neodmietneš. Hádam ma nechceš uraziť. Aj do druhej nohy, aby si nekríval." A pod.
Vždy ide o určitý stupeň a formu závislosti. Na chuti, na rituáloch, na spoločných posedeniach, alebo aj priamo na alkohole.
Všelijaké aj klinické štúdie poukazujúce na nejaký priaznivý aspekt pitia alkoholu na ľudské zdravie sa týkajú len fyzického tela, niektorých fyziologických procesov, ale nikdy nie duševnej činnosti spätej s fungovaním mozgu. A aj tie priaznivé účinky na fyziológiu nie sú primárne späté s alkoholom, t.j. etanolom, ale s prírodnými látkami obsiahnutými v prvotných surovinách, z ktorých sa ten kvalitnejší alkoholický nápoj vyrobil. V každej štúdii sa odvolávajú na účinok tej ktorej látky, ale ak si to všimnete podrobnejšie, tak je to vždy prírodná látka obsiahnutá v prírodných surovinách a nikdy nie nejaká novovzniknutá vplyvom procesu výroby alkoholu.
Takže ak budeme k sebe úprimní, tak si musíme priznať, že akonáhle hľadáme akýkoľvek argument na zdôvodnenie opodstatnenosti, či zľahčenie dôsledkov pitia alkoholu, tak vždy len hľadáme ospravedlnenie našej závislosti, ktorú si nechceme priznať.

Závislosti

Lin | 18.03.2014

Pánové, z vaší diskuse jsem docela rozpačitá...
U nás doma se tradovalo rčení:
"Každému chodí po světě jeho závislost. A běda tomu, kdo se s ní skutečně potká."
No... navzdory "dialektice" se tím řídím, protože mi to přijde pravdivé a prosté k chápání.
Závislým se člověk může stát prakticky na čemkoli - od drog až po závislost na konkrétním člověku nebo konkrétním jídle. Však kolik je dneska závisláků na mobilu nebo na PC? :) Vše v duchu "dobrý sluha, ale zlý pán".
Podle mého nedialektického uvažování je závislost všechno, bez čeho (si myslím), že se neobejdu a mám nutkavou potřebu "denního užívání" (nejblíže se mému uvažování přiblížil Hox). A je jasné, že tímto vším jsem manipulovatelná, ovlivnitelná a vydíratelná.
A prosím, abyste tu si odpustili případné komentáře o "závislosti na vzduchu, vodě" atd.

pre taurusa

borky74 | 17.03.2014

http://gifakt.ru/archives/index/chto-sblizhaet-sionizm-s-ukrainskim-neonacizmom/#more-24549

Mohol by si, prosim, z toho urobit nejaky suhrn?

Dobre. Ci?

Maros | 16.03.2014

Mala radost je tiez radost. Este ostatny lebo toto by som bral ako sebecke. Ale zase nebolo by sa co cudovat za tie zrady. ci? Slava velkemu bratovy

Zdravim Slovanov

http://slovak.ruvr.ru/news/2014_03_16/Na-Kryme-sa-skoncilo-referendum-o-pripojeni-k-Rusku-6899/

otazky

Paulo | 16.03.2014

Stále mám otázky ohľadom toho alkoholu - tá totálna abstinencia, ktorá je podľ a KOB v podstate nevyhnutná na pochopenie a riadenie nízkofrekvenčných procesov... Či to nie je niečo podobné ako kňažský celibát - teda totálne odopieranie si sexu a z toho vyplývajće psychózy? Totálne odopieranie alkoholu silou mocou....?

Re: otazky

Hox | 16.03.2014

jde spíš o navození stavu, aby člověk neměl potřebu, aby ho "ani ve snu" nenapadlo, že by se napil nebo měl napít... pokud má nutkání a musí se silou vůle kontrolovat, měl by hlavně přemýšlet nad tím, z čeho to nutkání plyne (tj. jaký nevyřešený problém, úkol..) nebo čeho je důsledkem.

Re: otazky

radiator | 16.03.2014

s tym celibatom si to vystihol len ten celibat je sprievodny jav tych psychoz co dohnali cloveka za knaza. a tak aj stym alkoholom. pricina je v cloveku.

Re: otazky

Florián | 16.03.2014

Je nesprávne prirovnávať nepožívanie alkoholu k celibátu. Čo to má spoločné? Niečo si "odopierať" už znamená zápasiť so závislosťou. Tak je to.

umel(eck)é prostriedky

Jaroslav | 16.03.2014

Bolo by možné upraviť a využiť umel(eck)é prostriedky na stiahnutie osobnosti tak, aby fungovali presne opačným smerom a zapríčinili vzlet psychiky? Vzhľadom na možnú skokovú zmenu, by niečo také malo existovať. Alebo je to blbosť a umelé prostriedky vždy povedú k umelým stavom?

Re: umel(eck)é prostriedky

udo | 16.03.2014

re:Paulo a chľast
Nebavíme tu sakra o absolutizme.
Spýtajte sa samy seba, kto Vás ucil každý výraz
hnať do extrému a prečo?
Úlohou abstinencie nie je zombifikovať ako celibát!!!
Alkohol je obsahom liekov, dezifenkciou, atď.
No zneužívať by sa nemal.
Všetko s mierou a u chľastu je miera sakra špecifická.
Hráte sa azda s morfiom len tak?
S kokainom?
Keď niekto po ťažkom boji presadí legalizáciu heroinu..alebo úraku, pôjdete s bezprízorným davom k priepasti družne cvalom?
A vieme, že niektoré podstatné deštrukčné parametre na kľúčové biologické tkanivá sú proste u alkoholu objektívne výrazne horšie ako u heroinu. I keď rýchlosť vytvorenia fyzickej závislosti je zasa napriek jej extrémnej zotrvačnosti u alkoholu nižšia, ako u heroinu.

Kto chce, môže sa pomaly i rýchlo zabiť, či debilizovať.
No platí za to nie len on, ale aj celé jeho okolie.
V prípade manažéra, či politika firmy, alebo celé štáty, resp. civilizácie. O objektivite kolektívnej zodpovednosti sme sa tu tiež v tomto zmysle bavili a tak sa nebudem opakovať.

re: Jaroslav
Samozrejme, že v tomto zmysle áno.
Zovšeobecňovanie má zrovna tak svoju mieru, tiež musí byť adekvátne realite. Inak ide o deMagóghiu.

Umel(eck)é prostriedku sú tiež len nástroj.
Aj nôž možete rôzne za rôznych okolností použiť.
Život zachrániť pri operáci, chleba odrezať i zabiť.

..a zpátky do lesú, zpátky na stromy?
To by sa asi predkovia naši,
čo tisíce rokov pre blaho naše makali,
vynálezy po generácie dietkam dávali,
asi v hrobe obracali..
a kukali, či nám pri ďašej revolúcii nešibe, keď máme net..

Oni ho nemali a my na ich mieste by sme asi lepśie nekonali.
Preto majú mať úctu našu a rešpekt za to,
že vytvorili šancu pre nás striasť to otroctva svinstvo..blato.

Re: Re: umel(eck)é prostriedky

Florián | 16.03.2014

Nepožívanie alkoholu je extrém? A prečo? Abstinovať môže iba alkoholik. Nepiť alkohol je úplne prirodzené. O akej miere je reč? Opäť závislosť?

Re: Re: umel(eck)é prostriedky

Paulo | 16.03.2014

Ďakujem Udo, podľa mňa však tri roky na "vyčistenie" je dosť absolútne a extrémne :)
Nie aby ste ma chápali nesprávne, 24 rokov som skoro vobec nepil, posledné 2 roky sem tam vinko, opitý som nebol nikdy, len teraz mam podvedome nepríjemný pocit, keby si mám vypiť čo i len za pohárik, pri čom nejde o nutkanie, skor "klasickú spoločenskú príležitosť".
Na druhú stranu na tomto webe sú ľudia, ktorí vo väčšej či menšej miere chápu a vnímajú aj nízkofrekvenčné procesy, pričom nejaký ten alkohol počas svojho života (aj nedávno tak ako ja) požili - predpokladám...

Re: Re: Re: umel(eck)é prostriedky

Miki | 17.03.2014

U mna to prislo spontanne, najprv som sa ne(pod)vedome zbavil cigariet, a potom alkoholu, nie som ziadny svatec :-) ale cele sa to odohralo uplne spontanne a prirodzene. Ziadne "nasilie" na sebe... tymto sposobom sa da zbavit aj nadvahy-ako nahle. Organizmus pociti ze je nieco na silu protestuje a brani sa

Re: Re: Re: Re: umel(eck)é prostriedky

Miki | 17.03.2014

Niekde som cital ze ludska dusa (jemnohmotne tela) je ako divak v kine, sleduje co sa deje nezasahuje a ak ma toho filmu "plne zuby" dviha kotvy a hlada si nove telo...

Re: Re: Re: Re: Re: umel(eck)é prostriedky

udo | 17.03.2014

re>Miki
V podstate plný súhlas

re:Florián a Paulo
Vkladáte mi do úst veci, ktoré som nepovedal.
A už vôbec nie v tomto kontexte.

Miesto hľadania konštelácii, v ktorých je nejaké vyjadrenie lož,
skúste sa zamerať na konštelácie, kde je pravdou.
Inak ide o boj protikladov a nie o pôvodnú dialektiku.

Viete predsa, že DioLogos bez DioLeKaTikos dialógom nie je.
V tom prípade ide o dva monológy, kde hlavná časť, t.j. vzájomná korekcia chýb v emóciách(streotypoch) oboch, možná nie je..ak chápete.

Netraťme teda zbytočne čas.
Ako Ľudia ho máme predsa riadiť.
Presnejšie "formovať časotvorné procesy"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: umel(eck)é prostriedky

Florián | 17.03.2014

V poriadku, Udo. Veď na to sú otázniky. Nemusíš hneď strašiť dialektikou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: umel(eck)é prostriedky

udo | 17.03.2014

Bu-bu-bu :)

Přidat nový příspěvek