Prídi na pomoc mojej neviere… (o podstate dianetiky a scientológie)

Prídi na pomoc mojej neviere… (o podstate dianetiky a scientológie)

14.1.2016

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

Prídi na pomoc mojej neviere…

O podstate dianetiky a scientológie:
pohľad zboku

 

Sankt-Peterburg, 1998 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto nemá vo vzťahu k nim osobné autorské práva. V prípade prisvojenia si podľa zákonom ustanoveného poriadku autorských práv právnickou alebo fyzickou osobou, toto vykonavší sa stretne s odplatou za krádež, prejavujúcej sa nepríjemnou „mystikou“, prekračujúcou rámec jurisdikcie. Napriek tomu, každý, kto si praje má plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského osohu, kopírovať a publikovať, vrátane za komerčným účelom, tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach všetkými jemu dostupnými prostriedkami. Ten, kto tu prítomné materiály využíva vo svojom konaní, pri ich čiastočnom neúplnom citovaní, alebo pri odkazoch na nich prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia ním zmyslového kontextu, prekrúcajúceho zmysel tu prítomných materiálov v celostnosti, má šancu naraziť na „mystickú“, mimoprávnu odplatu. 1

 

 

Preklad z ruského originálu Приди на помощь моему неверью…, Санкт-Петербург 1998

Preložil: popolvár

Gramatické a textové korektúry: popolvár

 

 

OBSAH

 

Namiesto predslovu

Časť I. Je dianetika azda cestou budúcnosti celého ľudstva?

1. Filológovia idú po sebe...

2. Naše svetonázorové pozície

3. Dvojité štandarty

4. Zbožnosť, bigotnosť, povera — tri rozdiely!

5. Dianetika: miesto v kultúre

6. Dianetika podľa Hubbarda

7. Problémy globálneho otrokárstva

8. Dve jednoty: ale nie podľa Tjutčeva

Časť II. Koránický fundamentalizmus: mozaika umu v svedomitej Ľúbosti

9. «Islamský fundamentalizmus» proste Islam

10. Historická realita: «Homo Sapiens» — Ľudia a človekupodobní neľudia

11. Rozlíšenie a stotožnenie

12. Korene myšlienok

13. «Furkan»: Boh miluje trojicu

14. Sloboda v predurčení

 

 

 

Prídi na pomoc mojej neviere!..

Namiesto predslovu

Naša doba

 

Nie mäso, а duch rástol v naše dni,

A človek vášnivo túži…

Оn k svetu sa rve z nočnej tôni

A, svet najdúc, narieka a sa búri.

 

Bezvierou pálen a vysušen,

Neznesiteľné on dnes znáša...

I uvedomí si svoju skazu on,

I dychtí po viere — no о ňu prosiť neskúša…

 

Nepovie nikdy, s modlitbou a v slze,

Ako ani netrúchli pred zamknutou bránou:

«Vpusti ma! — Ja verím, môj Bože!

Prídi na pomoc s mojou nevierou!…

F. I. Тjutčev "Naša doba"
 

Slová «prosiť neskúša» sú vyznačené F. I. Tjutčevom; slová «zamknutou bránou» sme zvýraznili my. No otvorená je dokonca nie brána, ale široké vráta, ktorými všetkých pozývajú vojsť. No ľudia uprednostňujú rozbiť si hlavy o nedobytné múry, namiesto toho, aby sa započúvali a podumali o tom, ako k týmto vrátam dôjsť a prejsť nimi do inej kvality života. Oddávna sa už Kráľovstvo Božie zvestuje - je o ňom blahá zvesť2, ale len vlastným úsilím do neho cesta človeka môže viesť...

 

 

ČasťI.
Je dianetika azda cestou budúcnosti celého ľudstvа?

1. Filológovia idú po sebe...3

Тakých slov, аko «dianetika», «scientológia» v ZSSR (aj u nás)* vcelku možno nikto neznal, iba ak tí, ktorí boli povinný služobne – ex offo ich poznať. V našich dňoch, v období reforiem v Rusku, zriedkavo noviny sa vyhnú tomu, aby neociachovali uprostred množstva «totalitných siekt» «scientologickú cirkev» a “ideový jed ”, na princípe ktorej ona funguje: «dianetiku». A v prejave nevôle s konaním stúpencov L. R. Hubbarda sa zliali hlasy jak svetských publicistov, tak aj činiteľov historicky vzniknutých cirkví. Takisto „Ekonomické noviny“ v Čísle 17 (186) (apríl 1998) uznali za pozitívne zorganizovať besedu na túto tému s pravoslávnym hierarchom, nazvúc ju „Zlodeji duší z Hubbardovej cirkvi“.

 

Korešpondent novín А.Simenenko začal svojími dojmami z návštevy jednej akcie scientologickej cirkvi:

«Pokúšal som sa obísť dav , ale bol som zastavený dvoma veľmi zdvorilými mladými ľuďmi, ktorí mi ponúkli vojsť do sály a zúčastniť sa podujatia, ktoré tam organizujú. Pokúšal som sa odmietnuť, no moji neočákavane získaní známi nástojili.

Usadili ma do jedného z prvých radov a viedli rozhovor o mojich potrebách, duchovných dotazoch a ostatných veciach, o ktorých sa netreba s hocikým deliť („vešať hocikomu na nos“)*… Zatiaľ sa na scéne objavil mladý človek a prehlásil: „Ja, Ježiš Kristus, som prišiel k vám, aby som zvestoval…”

Nedokážem si vybaviť v pamäti všetko, čo hovoril tento besniaci, posadnutý človek. Nie som poverčivý, no cítil som sa nepríjemne. Pokúsil som sa nájsť vysvetlenie u mojich zdvorilých opatrovníkov. Povedali mi, že v prvej časti tejto šou prebieha kritika zastaraných relígií, a v druhej bude kázanie opravdivej súčasnej cirkvi, Scientologickej cirkvi. Čo je to za cirkev? S touto otázkou som sa obrátil na otca Alexia.»

 

Оtec Аlexij — patriarcha, predstavený chrámu Svätej Trojice v Ramenskom — sa v besede prvými slovami pokúsil chytiť svojich protivníkov vo viere za rohy:

«Satanizmus sa sformoval ešte v helénskej epoche v Mezopotámii v dobe nástupu zoroastrizmu a kresťanstva a neskôr islamu. Pohanstvo postavilo do protikladu to, čo v nich zosobňuje zlý satanský princíp4. Mimochodom, židia, kresťania a muslimovia tiež nerobili ceremónie (neokolkovali)* s pohanskými kultmi, ničili chrámy, zavrhovali „pohanské“ umenie, filozofiu i ostatné. (...)

Korešpondent: Prečo je Scientologická cirkev priradená k satanistickým?

— Príčin je niekoľko. Symbolika — prečiarknutý kríž, trinásť stupňov. Antikresťanské doktríny. Sám zakladateľ, Ron Hubbard neraz prehlásil, že je učeníkom Aleistera Crowleyho5 a že on v posledných rokoch odhalil skryté tajomstvo o tom, že jeho „misia“ je misiou Antikrista na odvrátenie Druhého príchodu Krista.

Áno, osobnosť, rovno povedzme, démonická. Podľa niektorých vyhlásení v tlači to bol veľký aférista, hľadaný a sledovaný orgánmi, činnými v trestnom konaní, mnohých krajín. A podľa spomienok vlastného syna, všetky svojeprácevykonával v mraku narkotického opojenia.

— Ron Hubbard nie raz a nie v jednom štáte stál pred súdom kvôli všemožným priestupkom, no celý čas unikal odsúdeniu.»

 

A ďalej tri kolónky textu o podfukoch a intrigách satanistov a vyjadrenie údivu nad tým, že rastie počet scientológov v Rusku, a dav6 sa stáva nevnímajúcim k skutočným pravdám, dostávajúc sa pod vplyv aféristov:

«Korešpondent: Divné, génius ľudstva Lev Nikolajevič Tolstoj sa pokúšal vytvoriť relígiu, vo všeobecnosti blízku kresťanskej, a neuspel, a čistí podvodníci majú masu nasledovníkov. Usudzujúc podľa rastu všemožných siekt a samozvaných cirkví, každý podvodník, prehlásiaci sa za boha, je ihneď uznaný davom a obrastá masou nasledovníkov a neobmedzeným kapitálom. Ako to vysvetliť?

— Тоlstoj utrpel nezdar preto, lebo sa pokúšal prinášať skutočné pravdy7, а doktrína Hubbarda je klamstvom a zároveň aj veľmi efektívnym spôsobom kontroly ľudí. Ježiš Kristus takisto nebol uznaný davom, pretože vyzýval k spravodlivému životu, k budovaniu – tvorbe. A Hubbard vyzýva: „Zarábajte peniaze, zarábajte viac peňazí, núťte druhých ľudí pracovať tak, aby zarábali peniaze“.»

 

А po ukončení posúdenia toho všetkého otec Alexij zhrnul besedu:

«— Už som hovoril, že idey Krista, Pána nášho, takisto neboli prijaté davom a ukrižovali ho. On trpel za naše hriechy, no jeho idey sú živé už dvetisíc rokov a nemajú konca.

Je mnoho teraz želajúcich si ukrižovať Rusko, ukrižovať pravoslávie, no nikomu to nie je potrebné. Naša cirkev, ako aj naša krajina, prežíva ťažké obdobie, ale práve teraz ľudia obrátili zrak k Pravoslávnej Cirkvi. Obnovujú sa chrámy, v našom blahokonajúcom kruhu pracuje už 27 cirkví, teraz pripravujeme dokumentáciu k obnove ešte siedmich chrámov, ktoré sú teraz spustošené. Počet prichádzajúcich sa zvyšuje každým rokom. Nie náhodou tento proces nazývajú „druhým krstením Rusi“. Áno, aj Hospodin nám pomôže!»

 

Hľa, tak je to...

А tu sú iné názory, v základe ktorých sa nachádza vlastná skúsenosť kontaktu s dianetikou a iným dedičstvom L.R.Hubbarda:

«DENIS HUISMAN

Profesor filozofie, ktorého knihy sa prednášajú vo francúzskych školách:

“Práce L. Rona Hubbarda sú celkovo nasmerované na vylepšenie človeka. Je to silné, otvorené a optimistické myslenie, smerujúce do budúcnosti.”

JULIA MIGENES

Celosvetovo známa operná speváčka a herečka:

“Dianetika ma naučila byť a zostať šťastnou, pomohla mi zbaviť sa mojich problémov, strachu, agresivity a iných vecí, ktoré človeka ťažia.”» — L.Ron Hubbard “Dianetika. Súčasná veda duševného zdravia”, Моskva, Vydavateľstvo New Age, 1996, рreambula k textu knihy. Tu i následne, pri odkazoch na “Dianetiku”, sa opierame o toto vydanie.

 

А tu, čo je možné sa dozvedieť z brožúrky Humanitárneho centra Hubbarda „L.Ron Hubbard. Človek a jeho dielo”, kde sa uvádzajú názory jak profesionálnych scientológov, tak aj tých, ktorým poskytli pomoc alebo si podriadili ich duše (komu aké hodnotenie sa viac páči):

«“Používame metodiku L.Ron Hubbarda z roku 1972, pomáhajúc ľuďom sa zbaviť závislosti na narkotikách. Vo výsledku… štyri roky dozadu, v skupine, ktorá prešla plným programom očistenia, 78,6 % ľudí sa úplne zbavilo závislosti na narkotikách. Už skoro 20 rokov “Narkonon”8 používa metodiku L.Rona Hubbarda s ohromným úspechom.”

Centrum Rehabilitácie,
konzultant, Lоs Аngeles.

 

“Dnes, 19.11.96, končím program N.N. Chalani! Je to vynikajúci program, on ma zmenil od základu. Veľmi veľa som sa dozvedela v tomto programe. Тí, ktorí hovoria, že program nefunguje, klamú! Ja cítim na sebe jeho ohromné výsledky. Nikdy by som si nemyslela, že sa stanem takou, аko teraz. Prestala som klamať a nemilovať ľudí. Veľmi dobre sa správam k ľuďom, pomáham každému vysporiadať sa s jeho problémom. Viem presne, že návratu k drogám niet! Pochopila som, že tento „blažený stav“ je len fikcia. Je to vymyslené šťastie, iba ľudia, sami sebe neveriaci, používajú drogy. Veľmi chcem pomôcť všetkým ľuďom, ktorí padli do drogovej pasce. Vyslovujem veľkú vďaku všetkým spolupracovníkom N.N., oni sú ľuďmi dobrej vôle, oni sú skutoční profesionáli svojho remesla. Prajem všetkým úspech a šťastie!”

Аlexandrova М. 19.11.96»

А tu názor človeka z miesta straty slobody:

«Vo veku 28 rokov sa už tretí krát nachádzam vo väzení a považoval som sa za definitívne uväzneného človeka, nо dozvedel som sa o Dianetike a začal som pracovať podľa programu „Кriminon“9. Teoretické cvičenia mi išli veľmi ľahko, ale najťažšie, pre mňa, bolo začať s praktickými úlohami. Zdalo sa mi, že vo väzení je to nesplniteľné. А najviac zo všetkého, ja som sa bál vyzerať ako „biela vrana“. Na pochopenie toho, koľko síl ma stálo prekročiť svoje presvedčenia a pokračovať v práci, to si musí každý vyskúšať sám. Ale keď začneš konať dobro, postupovať podľa svedomia a uvedomíš si to, tak už sa nemôžeš zastaviť. Chce sa byť ešte lepším a vykonať, čo možno najviac dobrého. A len vtedy, keď takto postupuješ, а nielen o tom premýšľaš, začneš sa cítiť človekom. Človekom — v plnom význame tohto slova! A potom k tebe prichádza sebaúcta a úcta okolia. Hlavné je, pozbierať sily a prekročiť hranicu od slov k činu. A potom pochopíš, čo znamená — šťastný život a ako je nádherný!

Каzаnin Аlexander
Nikolajevič. 11.04.97

Program „Kriminon“.

 

Počas kurzu som sa začal cítiť oveľa lepšie. Pochopil som, že som vykonal to, čo sa robiť nesmie a rozhodol som sa, že sa to viac nezopakuje. Dozvedel som sa, ako lepšie vychovávať svoje deti i mnoho iného. U mňa je teraz všetko normálne. Ak mi hovoria niečo zlé, nevenujem tomu pozornosť, lebo viem, že to nie je o mne. A vo všeobecnosti, mne sa páči program „Kriminon“.

Bаrаnоv Nikolaj
Аlеxеjеvič. 06.04.97

Program „Kriminon“

 

Oboznámil som sa s Dianetikou bližšie a prvýkrát prešiel túto procedúru. Pochopil som, že to, čo som dosiahol s audítorom, rozmýšľajúc a analyzujúc svoje neúspechy, by som sám nedokázal. Pocítil som uľahčenie a tento pocit sa stal pre mňa niečim novým. Strávil som časy nevidiac a chystám sa pokračovať v Dianetike.

Filimonov Sergej

15.06.97.»

 

Zdá sa, že všetci títo ľudia, ktorí nadobudli veľmi smutnú a ťažkú životnú skúsenosť, následne vyriešili mnohé svoje problémy života v spoločnosti pomocou scientológov, neuveria nepodloženým uisteniam otca Alexija o tom, že L.Ron Hubbard je zjavným satanistom a scientologická cirkev je satanistickou organizáciou.

Okrem toho, о. Аlexij sa dostal do krajne nevýhodného postavenia, pretože všetka ním opísaná symbolika (prečiarknutý kríž, trinásť stupov, odkazy na Alesteira Crowleyho a iných zjavných satanistov) proste nie je v tej literatúre, ktorú masovo rozširuje scientologická cirkev. Na obaloch, vo väzbách kníh, vydávaných scientologickou cirkvou, je umiestnené vyobrazenie pyramídy, rozdelenej horizontálnymi úsečkami na štyri stupne a označené znakom ® medzinárodnej registrácie právnickej osoby. Toto je jediný symbol, s ktorým sa môže stretnúť jednoduchý čitateľ, nevediaci nič o tom, či sú v scientologickej cirkvi tajné rádové štruktúry, používajúce inú symboliku a odkiaľ a ako sa tieto štruktúry vzali, aké ciele a akými prostriedkami sledujú, alebo či tajné štruktúry v scientologickej cirkvi vôbec nie sú.

Inými slovami, o. Alexij, buď niečo nedopovie, alebo nie je v obraze (nie je informovaný)*, pretože dovolil autorom druhotných zdrojov sformovať „jeho vlastný“ názor o problematike scientológie a dianetiky, no nepozná zdroje, ktoré vyšli z pera samotného L.R.Hubbarda, ani oficiálnu literatúru scientologickej cirkvi.

Je užitočné venovať pozornosť tomu, že problém rehabilitácie narkomanov rieši scientologická cirkev na základe osvety narkomanov a pomoci im v prehodnotení tej skúsenosti, ktorú už získali (program „Narkonon“). То isté sa týka aj prevýchovy zločincov (program „Kriminon“).

 

А akú alternatívu týmto programom scientologickej cirkvi môže predložiť tradičná kultúra? „Spoločné noviny“ № 17 (247) z 30. apríla — 6. mája 1998 informujú o takejto alternatíve v rubrike «Sme v moci vedy» v článku „Narkomanov zbavujú centier pôžitku. Аle centrála Hubbarda je proti“.

V článku sa píše:

«Nedávno do redakcie prišiel list z Humanitárneho centra Hubbarda. Centrum vyjadrilo maximálne znepokojenie nad tým, že narkomanov v Rusku začali liečiť chirurgovia. Nové metódy sa prirovnávajú k lobotómii10a elektrošoku: Psychiatri ponúkajú Rusku dokaličiť ohromnú časť budúcej generácie, „vrátiac do rodinyživé mŕtvoly s poškodenými mozgami.”

— Môžete nájsť koľko len chcete príkladov toho, — prehlásil pri stretnutí tlačový sekretár centra Аlexej Danenkov, — ako chirurgická operácia mozgu viedla k strate intelektu, k oslabeniu pamäte, emócií. Do práce mozgu chirurgicky zasahovať neslobodno, pretože môžete zmeniť osobnosť, poškodiť dušu.

Ako sa aj dalo očakávať, problém sa ukázal zďaleka nie jednoznačným. Оperácie, ktoré vykonáva Аnatolij Lucik, patria do kategórie «stereoplastických», to jest, sústreďujú sa na bodový zásah do bedlivo vybraného hlbinného úseku mozgu. V danom prípade sa zásah realizuje na tzv. «centre pôžitku», drobučkom úseku o rozmere niekoľkých milimetrov, ktorý vypracováva u chorého drogovú závislosť.

Mozog pacienta sa vopred starostlivo skúma, na počítači sa vytvára jeho priestorová (3D)* kópia, následne cez neveľký otvor, vyvŕtaný v lebke, sa vykonáva presne nasmerovaný úkon tenkou ihlou — «kanilou», ktorej koniec v momente dosiahnutia cieľa sa zmrazuje na mínus 85 stupňov pod nulou. «Centrum pôžitku», sa takýmto spôsobom vypína z mozgovej činnosti, a chorý prestane potrebovať drogy...

Chirurg tvrdí, že s lobotómiou jeho operácia nijaký vzťah nemá a že k nijakému neželateľnému narušeniu osobnosti v dôsledku podobných operácií nedochádza. «Koriguje sa» len nenormálne, chorobné správanie sa pacienta. А funkcie, ktoré «centrum pôžitku» vypĺňa v normálnej situácii, sa plne zastupujú inými časťami mozgu.»

 

Centrum Hubbarda tvrdí, že v mozgu zbytočných štruktúr niet, a v programe „Narkonon“ sa dosahujú lepšie výsledky, pretože drogová závislosť mizne bez narušenia štruktúr mozgu a narušenia ich vzájomných väzieb. Je takisto dobré vedieť, že Lucik nie je priekopníkom v tejto oblasti neurochirurgie. Ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia prebleskovali v tlači správy o tom, že v USA zbavujú ľudí alkoholickej závislosti, chirurgicky zničiac v ich mozgu «centrum pôžitku».

Je potrebné si uvedomiť, že každý človek, u ktorého zostalo hoc len trocha uvažovania, uprednostní duševné a srdečné besedy i saunu11 v programe „Narkonon“ pred chirurgickým zásahom do jeho, aj bez toho, narkotikami poškodeného organizmu. No sotva pôjde k otcovi Alexijovi, pretože ten nepovedal nič o svojej schopnosti tvoriť konkrétne dobro milosťou Božou.

Ale Ježiš, na rozdiel od drvivej väčšiny služobníkov cirkvi jeho mena, nielen zvestoval všeobecné slová o Dobre a Zle, ale aj aktívne sám milosťou Božou tvoril konkrétne dobro konkrétnym trpiacim ľuďom v konkrétnych spoločensko-dejinných podmienkach, ignorujúc k tomuto obdobiu sa vyskladavšie kánony – pravidlá.

Je užitočné si takisto spomenúť na to, že k 1998 roku Ruská pravoslávna cirkev, ku hierarchii ktorej patrí o. Alexij, sa stala (po rozpade Národného fondu športu) jedným z najväčších importérov tabakových výrobkov a alkoholu do Ruska12. Тo jest, jedni jej hierarchovia rozširujú alkoholicko-tabakový satanizmus; druhí vysvetľujú, že «pijanstvo i ostatné nedostatky manžela sa chápu ako kríž, pretože príčinou pijanstva môže byť žena, ktorá svojim správaním vedie k tejto boľavej chybe - chorobnej poruche. (...) Preto sa od Vás vyžaduje toto hrdinstvo lásky v modlitbe za vašeho manžela»13; а tretí obviňujú zo satanizmu, z vytvorenia systému kontroly nad ľuďmi, z túžby zarábať peniaze i z ďalších hriechov tých, ktorí sú schopní pomôcť človeku v oslobodení sa od drogovej závislosti.

Inými slovami, v otázke o činnosti pravoslávnej cirkvi v spoločnosti i o účelovom vzťahu k scientologickej cirkvi a jej učeniu, to vidíme v našom prípade teraz tak, ako o tom povedal K. Prutkov:

«Rozum ukazuje človeku nielen vonkajší obraz, krásu a dobrotu každého predmetu, ale aj ho opatruváva jeho skutočným využitím14

 

-pokračování-

 

 

1 Uvedený © Copyright pri publikácii knihy neodstraňovať, lebo v texte sa nachádza naň odkaz. V prípade potreby možno za neho umiestniť ešte jeden © Copyright vydavateľa. TÚTO POZNÁMKU PRI PUBLIKÁCII ODSTRÁNIŤ.

2 «Od teraz Kráľovstvo Božie sa zvestuje a KAŽDÝ ÚSILÍM (nami zvýraznené pri citovaní) do neho vchádza.» — Evanjelium podľa Lukáša. 16:16. Okrem toho treba mať na zreteli, že Kráľovstvo Nebeské je len časť Kráľovstva Božieho.

3 «Po sebe filológovia idú, / Druh druha režú i druh druha hubia / a chórom o svojich víťazstvách trúbia.» — А.S.Puškin «Domček v Kolomne». (Stavba vôkol mňa...)*

4 Proste hovoria, svätyne predchádzajúcich kultov v nových vieroukách boli vyhlásené za satanizmus..

5 Ako sa hovorí v citovanom odseku, A. Crowley (rodený ako Edward Alexander Crowley, 12.10.1985 – 1.12.1947)* - jeden zo zakladateľov súčasných satanistických kultov v USA.

6 V.G.Bеlinskij dal následnú definíciu davu: «Zhromaždenie ľudí, žijúcich podľa tradícií a rozhodujúcich sa podľa autority.» Inými slovami, dav a každý jej predstaviteľ – tlupár – žijú podľa hotových receptov, nezaťažujúc sa duševnou činnosťou jak vo vzťahu k k svojim osobným problémom, tak aj vo vzťahu k riešeniu problémov spoločenských skupín, národa, iných národov, ľudstva celkovo.

Na druhej strane uzbecký básnik a mysliteľ А.Navoi (1441 — 1501) vyriekol: «Ak ty si človekom, tak nenazývaj človekom toho, kto sa nestará o osud svojho národa».

То jеst, tlupár nie je človekom, no v dnešné dni ani výrok А.Navoi sa nesmie ohraničovať starosťou o osud výlučne svojho národa: človek sa musí nevyhnutne dobrotivo starať aj o osudy všetkých národov bez výhrady, a takisto aj o mnoho iné.

Pamätajúc na povedané v tejto poznámke, takto treba chápať slovo «dav - tlupa», mnohokrát sa s ním stretnúc v texte tejto práce.

7 Uznávajúc, že L.N.Тоlstoj bol nositeľom skutočných právd, оdvrhnutých pravoslávnou cirkvou, vyobcujúcou L.N.Тоlstého, оtec Аlеxij usvedčuje hierarchiu, ktorej sám slúži, z pohonu na pravdu. Pýtame sa: Коmu je potrebná hierarchia honcov pravdy?

8 Z fr. «Narko»+«Non» = narkotikám nie!

9 «Кrimi»+«Nоn» = zločinu nie!

10 Chirurgické oddelenie pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Konkrétne sa používa ako jeden z prostriedkov „liečenia“ bolestivých epilepsií. Lobotómia anatomicky znižuje jedinca, ktorý sa jej podrobí, na úroveň telesného usporiadania rýb, u ktorých pravá a ľavá hemisféra mozgu sú rozdelené a pracujú nezávisle na sebe, disponujúc každá svojou pamäťou a návykmi. Pritom u rýb i jedincov po lobotómii zosúlaďovanie práce pravej a ľavej hemisféry má vonkajší charakter, základom ktorého je podmienenosť jednotnosťou informácie, postupujúcej do každej z nich zo zmyslových orgánov v prirodzených podmienkach. Zdravému človeku, na rozdiel od rýb a jedincov po lobotómii, je vlastná schopnosť aj vnútorného zosúladenia práce hemisfér, ktorá môže byť podriadená aj jeho vedomej vôli.

11 20. novembra 1998 televízia odvysielala, že novosibírski medici rozpracovali procedúru oslobodenia narkomanov оd chemicky podmieneného tiahnutiu k drogám, založenú na zohriatí ich tela vo vodnom kúpeli s teplotou 42о — 43о С. Vďaka osobitosti procedúry sa krv nezráža, hoci teplota v procedúre presahuje teplotu zrážania krvi v prirodzených podmienkach. Pod vplyvom vysokej teploty chemické zlúčeniny, vyvolávajúce drogovú závislosť, sa intenzívne vylučujú z mozgového tkaniva a následne z organizmu. Chemická závislosť na drogách mizne v dôsledku očisty organizmu termickou procedúrou. A sauna, používaná v programe „Narkonon“ — to je tiež termická procedúra, pritom na rozdiel od procedúry novosibírskych medikov nevyžaduje celkovú narkózu pacienta, veľmi škodlivú z pohadu dianetiky, o čom budeme hovoriť neskôr.

12 „Nové noviny“ - “Новая газета”, № 25 (497) 29. júna — 5. júla 1998 „Cirkev diktuje svoju vôľu štátu“.

13 Citát z rubriky «Оdpovedá tatko» v „Pravoslávnej prílohe“ № 8 zo 7. júna 1997 jedných z regionálnych novín Ruska.

14 K.Prutkov. „Plody zamyslenia sa, nezahrnuté do zbierky diel Kozmy Prutkova „Мyšlienky a aforizmy“, 89.

 

Diskusní téma: Prídi na pomoc mojej neviere… (1)

POTVRDENIA Z VELKÉHO VELKÉHO MASTERA!

Mr David | 03.08.2018

POTVRDENIA Z VELKÉHO VELKÉHO MASTERA! Pokiaľ ide o to, že sa stanete členom Veľkého osvietenia, VÁS VÁM. Buďte súčasťou niečoho ziskového a zvláštneho (VITAJTE NA NOVÝ SVET ILLUMINATI). Ste POLITICKÝ, ENGINEER, LEKÁR, ZÁUJMATEĽ, MODEL, FOTBALER, STUDENT, E.T.C, ALEBO MALI VYZÝVAŤ VÁŠ PODNIK, aby ste sa stali dobrými myslmi. Dôležité je tiež vedieť, že sa stať členom a zarábať sumu 3.000.000,00 dolárov ako členstvo Illuminati a 8000 dolárov každý tri dni. Buďte súčasťou týchto ZLATÝCH "PRÍLEŽITOSTÍ" Veľká Illuminačná organizácia vás robí bohatá a slávna vo svete, vytiahne vás z koreňa trávy a vezme vás do vyššej výšky, keby ste sa dlho snažili byť a spolu budeme vládnuť svetu s veľkou a mocnou silou iluminátov, dlhým životom a prosperitou tu na zemi s večným životom a radosťou. INBOX MR PATRICK TERAZ, ak ste zaujatí !! .... VIA EMAIL: agentpatrick5@gmail.com ALEBO VIA WhatsApp +2348055329159 ALEBO VIA Webová stránka http://gravatar.com/agentpatrick5 MÔŽETE BYŤ AKO SI BLOG agentpatrick5.blogspot.com osud je vo vašej ruke.

Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat. Mažeš mi příspěvky takovým způsobem, abys vytrhával moji diskuzi z kontextu. Smazal jsi mi i pouhé poděkování putnikovi. Podívej se na svoje vyjádření, když se něco podobného stane tobě:
Hox 23.9.2016 o 19:33
……..poté, co mi „J.“ zablokoval možnost reakce, a pak se vyjadřuj o rýpání. Nu a jestli ti to příjde korektní, pak není o čem se bavit.
Zjistil jsem, že takovým lidem jako jsi ty a pan J. vadí především pravda. Jste schopni hlásat lidskost, poučovat ostatní, jak se stát Člověkem a za tím účelem si vytvoříte i stránky, ale moje dosavadní zkušenost mi napovídá, že pravdou je spíš to co napsal Oracle 911 | 01.04.2017: „Mýliš sa a ešte k tomu KAPITÁLNE, lebo my nenávidíme.“ Nevím, jaký způsobem jste se spolu s panem J. vydrápali na vykladače koncepce. Hlavní však je, že vy oba jste pro mne ovocem, které tato koncepce přináší a je to nechutná podívaná.
Tahle odpověď byla původně pro Otazníka k článku Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu. Nyní ji však určuji všem k zamyšlení nad tím, kdo si nás to na obou webech dovoluje neustále pohlavkovat a kdo má tu drzost nás poučovat jak se stát Člověkem.
Upravená odpověď pro otazníka: Ono to je to bohužel mnohem vážnější než by se mohlo zdát. Pokusím se vám mozaiku doplnit o trochu větší střípek. Nevím, jak dlouho tu jste, tak z toho důvodu vám doplním, že zdejší diskuze byla v září 2016 rozdělena díky akci majitele a tvůrce, nebo spolutvůrce stránek pana J. Budiž, takové věci se mohou stát, lidé se pohádají a začnou vidět rudě. K povšimnutí už, ale je to, že obratem začal kydat hnůj na svoji celou dosavadní práci, jeho „nová“ diskuze v podstatě nebyla určena k ničemu jinému a on kupodivu dělal, že se ho to vůbec netýká. Zřejmě zapomněl, že se jednalo o jeho stránky, které sám vytvořil.
Re: Re: Re: DVTR
J. | 07.06.2015
texty na dvtr.eu sú z 09.01.2015, verzia R po korektuře
do kapitoly 12 doplnené o schémy z DVTR13.03_schémy_finál_26.4.2014.pdf
Odpovědět
Re: Re: Re: DVTR
J. | 09.06.2015
vo verzii z 9.1.2015 už budú asi všetky podstatné chyby opravené, pretože pri vzájomnom porovnaní zdrojových súborov použitých pre tvorbu webu a najnovšej verzie z 27.3.2015 som našiel iba kozmetické úpravy, možno sú väčšie zmeny v kapitole č.15 ale tá na webe ešte nie je
Autorské práva za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“ na za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“
Zřejmě nedopatřením, odeslal do diskuze svoje vysvětlení pro Hoxe, ale to už je spíš pro jeho lékaře:
admin 23.9.2016 o 20:04
Ahoj Hox.
Ad 0/ Je úplne jasné, že Ti a Tvojím spolupracovníkom v zbrani patrí obrovská vďaka a uznanie za to čo ste všetko urobili pre dobrú vec a prebúdzanie Človeka.
Ad 1/A k veci. Hox, niečo ZLÉ sa stalo s týmto webom. Došlo, možno zámerne a dosť PROFESIONÁLNE, k rozbitiu jednoliatosti tohoto sajtu – jednota bola naštrbená. Profesionálne aj preto, lebo zneužili všetky Tvoje slabosti, ktoré každý väčší intelekt má (IT-intelektuál je na to veľmi citlivý) – to poznám …. :-(
PRETO sa Ťa pýtam so všetkou vážnosťou vzniklej situácie:
a/ máš zabezpečené naše IP adresy pred náhlym príchodom tajných ku Tvojmu serveru s požiadavkou vydania týchto adries?
b/ máš premyslené, ako nevydať tieto naše pravé IP-adresy a ich relácie alebo ako to zfejkovať …?
Uvedom si, že reguluješ/regulujete web, ktorý sa úrovňou dosť vymyká zabehnutým alter_webom a je ideovo strašne silný pre mladých ľudí. Nikdy toto nepusti zo svojho zreteľa a konaj na našu ochranu maximálne tak, ako keby nás mali všetkých ….

admin 24.9.2016 o 16:00
Ale kľud, nechceme z týchto vecí robiť akúkoľvek komédiu. Písal som to pre Hox pracovne, bolo to určené k jeho zamysleniu, z určitých dôvodov som vtedy nechcel použiť email na Hox-a. Nesprávne som ale predpokladal, že to Hox zmaže po prečítaní, a teraz je to už jedno. Chcem zdvorilo požiadať všetkých, aby z toho nerobili senzáciu. Bola to moja chyba v úsudku, ale účel sa myslím splnil.

V současné době neustále někoho obviňuje a drží si své ovečky pěkně zkrátka. Třeba ke mně se vyjádřil tímto způsobem. Jeho paranoidní chování nebere konce.
J. 2. apríl 2017 o 13:26
Nejaká pomstychtivá plačka sa sem zase včera skúšala nabúrať od 14:20, celé 4 minúty po mojej odpovedi Cliftonovi skúšal heslá do administrácie. A takýto zmrd ktorému nepoľutuješ bebino a obratom ti ide vylámať vchodové dvere a nasrať do obývačky má ešte drzosť vyplakávať o slobode slova.
Podobným způsobem obviňoval už řadu lidí a má i potěšení z toho, že se nemůžete bránit, protože jste zablokován v diskuzi „Chcel si vyjebať, narazil si a bolo s tebou vyjebané“. Naposledy pomlouval Pe-triho, že střídá strovky adres. Co mi však uniká, je to, že si nikdo nevšiml, že se jedná o zjevně vyšinutého člověka. Jak je možné, že bylo umožněno takovému „Člověku“, že dostal k licenci na tvorbu stránek o dvtr, že mu bylo dovoleno takové stránky vytvořit? Od takového člověka se mám učit, jak se stát Člověkem? Takový člověk, který ani nerespektuje naši platnou legislativu na ochranu svobody slova, mě povede k lepší společnosti? Co bude dělat takový člověk, pokud se dostane na jinou pozici než jen na majitele stránek o dvtr? Takových otázek je bohužel spousty a můžete si je sám pokládat a lehce doplnit. Srandou bylo, když se zdejší admin rozčiloval na mazáním svých vlastních příspěvků. Ono totiž jejich chování je dost podobné.
Hox 1.10.2016 o 8:11
Informace, především asi pro osazenstvo dvtr.eu/diskuse: tamní admin zuřivě maže veškeré názory…
Jak je možné, že si podivného chování pana J. předtím nevšimli ani ti, kteří mají koncepci v malíku? Jak je možné, že zrovna lidé takového zrna jako je Hox a J. se vždy doperou k „moci“. O čem je koncepce takových lidí mě už nemusí nikdo přesvědčovat. Jedná se jen o další odpornou manipulaci

Výborná série článků - díky

Sugar | 20.01.2016

Chtěl jsem se zeptat, nebyl jste někdo se na Scientology podívat na nějaké semináře? Aby si člověk osahal, jak fungují a jak si ovečky do ohrady nahánějí? Viděl jsem pár dokumentů, ale to není ono...

Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

Nič nie je nad to, než získať skúsenosť priamo, na vlastnej koži a bez sprostredkovateľa a jeho subjektívnych dojmov a výkladov!

Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

Už z tvojho príspevku je vidieť, že máš už predom/apriórne sformovaný (zdeformovaný?) subjektívny názor/pohľad/dojem na scientológov, takže keby som ti napísal, že to nie je sekta, ale naopak ten najautentickejší prostredník Boha na svete, tak by si my kvôli svojmu už sformovanému (zdeformovanému?) názoru na ňu proste neuveril. A naopak, keby som ti povedal, že je to tá najsatanskejšia sekta na svete, tak by si sa len utvrdil vo svojom (možno mylnom) názore (ktorý ti natlačil do hlavy majnstrím alebo farár v kostole) a išiel ďalej s tým, že si (zdanlivo/klamlivo) našiel odpoveď na svoju otázku. Áno, na takomto princípe oblbujú mocní tohto sveta ovce už minimálne tisícky rokov, že im (de)formujú pohľad na svet tak, ako im to vyhovuje a vovce (väčšina) im to proste neustále (zo)žerú.

Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Sugar | 20.01.2016

Chtěl jsem zjistit reálné zkušenosti v našem prostředí od dalších lidí. Váš rozbor mojí osobnosti, aniž byste cokoliv o mě a mých znalostech Dianetiky věděl, je velmi úsměvný.

Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

No možno si si ten môj "rozbor" nemal zobrať tak moc osobne a brať ho skôr len ako také obecné tliachanie. A možno by si mi dal aspoň trochu za pravdu.

Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

Akože poviem ti to na rovinu, tvoje znalosti dianetiky sú mi u prd... O to mi vôbec nešlo. Chcel som len napísať, že ak chce človek niečo vedieť, tak najlepšie to zistí na vlastnej koži.

Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

"Chtěl jsem zjistit reálné zkušenosti v našem prostředí od dalších lidí."

Reálne skúsenosti získaš najlepšie tak, ako som už napísal: nie je nič lepšie nad to, ako vopchať prst do horúcej vody, aby si vedel ako reálne je horúca.

Re: Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

Inak ti zostáva len veriť a dôverovať. To máš to isté ako s dnešným his-torickým globálnym procesom. Buď budeš veriť nejakému historikovi, alebo nie. Problém je v tom, že niektoré veci si sám neoveríš (napríklad, či ussáčkovia pristáli na Mesiaci) a maximálne tak môžeš k nim zaujať len neisté stanovisko.

Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

imelo | 20.01.2016

Žeby podla seba súdim teba?

Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

Neviem, na koho vlastne reaguješ a celkovo mi to pripadá hodne od veci.

Re: Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Cico Ciciak | 20.01.2016

Inak, máš pravdu. Moje úsudky sú vždy subjektívne.

Re: Re: Výborná série článků - díky

anonym | 22.01.2016

Ano, zvlášť jedná-li se o instalaci různých démonů a energii sajících mentálních parazitů.
Aneb milé děti, nejlepší je získat zkušenost o elektřině na vlastní kůži, bez zprostředkování tím, že strčíme prsty do zásuvky...
To už můžete jít rovnou na kurz reiki.

Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Sugar | 21.05.2016

Nehodlam dat mega za kliring, tak me zajimalo, zda nekdo ano. Pripadne v jake fazi to ukoncil atd...

Asi jde tedy o v podstate prevychovavani nynejsi elity, protoze bezny obcan si to nemuze dovolit?

Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

S. | 18.08.2016

Znam nekoho, kdo za to dal - ne sice mega, ale hodne - neni z elity. Nevim, jestli vam tato jim zprostredkovana informace k necemu bude, ale muzete zkusit napsat na: ruzovka.lbc@seznam.cz

Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Zvažovač | 16.12.2016

Mega není moc... Já jsem za posledních 3 let už mnohem více prolil hrdlem - zkrátka mi to chutná. Zde jde o to, zda se "investice" vrátí. Hubbard v Dianetice tvrdí, že po jeho proceduře lidem prudce vzrůstá inteligence. Chytřejší jedinec by pak logicky měl mít větší příjmy. To nutně vyvolává otázky, zda je z pohledu "elit" něco takového pak i vůbec žádoucí. Snahy o infiltrace a následné znevěrohodnění v jehož důsledku přijde i zničení jsou tudíž logické, což vede k podivným jevům popisovaným výše... Člověk zkrátka nikdy neví s kým má tu čest - zda s propgátorem metody, nebo s agentem, který pod rouškou propagandy má metodu dehonestovat a před veřejností zničit její pověst. Zkrátka klasika, neb tak se to dělávalo odnepaměti.

Re: Re: Re: Re: Re: Výborná série článků - díky

Zvažovač | 16.12.2016

oprava 30 let...

.

Cico Ciciak | 19.01.2016

Trefný článok o tom, jak sa staré historický z(de)formované cirkve (hlavne "kresťanské") = sekty, boja, že prídu o svoje ovečky kvôli tým novým "njú-ejdž satanským sektám" - bububu..., jak ich oni nazývajú. Typické strašenie oviec a diskreditovanie všetkého nového, bez toho, aby sa k tomu pristupovalo ne-dogmaticky ale naopak s rozumom. Čo čakať iného od zadubencov a dogmatikov? Tým sa nechcem zastávať týchto moderných cirkví/"sekt", ako je napríklad scientologická cirkev, ale chcem sa o nich dozvedieť objektívnu pravdu, v čom majú pravdu a prínos pre človeka a spoločnosť a v čom naopak nie, v čom sú zadnými vrátkami/trojským koňom a koho. Takto funguje ne-dogmatický vždy na metodológii stavajúci človek. Iná cesta k poznaniu objektívnej (Božej - jak je libo) pravdy skutočne nevedie.

A jak je to u nás?

Eva | 16.01.2016

Je užitočné si takisto spomenúť na to, že od 1998 roku Ruská pravoslávna cirkev, k této hierarchii patrí o. Alexij, sa stala (po rozpade Národného fondu športu) jedným z najväčších importérov tabakových výrobkov a alkoholu do Ruska....

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/pridi-na-pomoc-mojej-neviere-1/

Výňatky z knih německého autora píšícího pod pseudonymem Van Helsink Tajné společnosti 1 a Tajné společnosti 2

NicNezNula | 15.01.2016

L. RON HUBBARD, zakladatel církve scientologů.
V počátcích MK ULTRA, programu kontroly vědomí v USA, zkoumal bývalý námořní důstojník
Hubbard, pozorujíce to, co námořnictvo drželo v tajnosti, mechanismy lidského myšlení. Poté, co
odmítl shodnout se s vládními výzkumy a připojit se ke kontrolním psychiatrům, uveřejnil knihu
„DIANETIKA – moderní věda o duševním zdraví“. Kniha proklamovala duševní svobodu a
integritu jako přirozené právo lidstva. Kniha se stala se bestselerem, a Hubbardovy „kontrolní
techniky“ byly popisovány jako velice úspěšné. Některé z metod, které Hubbard nabízel k dosažení
duševní svobody, byly vládou tajně používány při pokusech o zotročování lidstva. Jiné
z Hubbardem popsaných technik byly ve skutečnosti protiprostředky k metodám kontroly vědomí
MK ULTRA.
Vláda USA poté zahájila proti Hubbardovi ďábelskou pomlouvačnou kampaň, jež byla vedena
Sekcí kontroly myšlenek CIA. Tenkrát ještě mladý autor totiž – pravděpodobně bez úmyslu –
odhalil klíč k nejlépe střeženému tajemství Studené války. Byla vypáčena jeho kancelář a odcizen
protokol popisující mechanismy kontroly myšlenek, které dnes nazýváme „PSYCHOTRONIKA“.
Hubbard a jeho kolegové byli fyzicky napadeni a jen těsně unikli pokusu o únos. Že Hubbard přesto
není žádné nevinné jehňátko, ukazuje už enormní vliv scientologické církve. A L. Ron Hubbard měl
zajisté přehled o několika velmi důležitých záležitostech světového dění, jelikož nejenže strávil své
„magické roky“ v sektě „Thelema“ Aleistra Crowleye v Kalifornii, ale dokonce se vypracoval až k
33. stupni Skotského obřadu svobodných zednářů (možná i stupni Iluminát). Poté co se skrze své
zaškolení seznámil s principem moci, používal techniky, které současně vláda užívala proti národu,
aby tím svázal své scientology do hierarchického systému.

L. Ron Hubbard byl jedním z „Wilsonů“, jeho otec byl adoptován rodinou Hubbardů,
ale jmenoval se správně „Wilson“ a pocházel z jednoho z nejstarších skotských kouzelnických klanů.
Jiné kouzelnické klany jsou např. Cameroni, Crowleyovi, a Parsonovi. Všechny tyto rodiny spolupracovali
ve čtyřicátých letech na experimentu Philadelfia, o kterém se zmíním ještě později (píše autor).
Díky svému „wilsonovskému“ původu měl Hubbard přístup k CIA a také k tajné službě „Naval Inteligence“
pro kterou mnoho let pracoval. Tam získal přehled o psychiatrických podkladech z personálního oddělení NAVY62
a také poznatky o experimentech s kontrolou vědomí, které se tam prováděli. Jeho bádání se stalo základem pro
jeho techniky z dianetiky a návraty zpět, které v tehdejší době představovali první techniku k zpětným návratům na solidním základě
(dnes je to zatlačeno v hlavních rysech podobnou, ale rychlejší a levnější kineziologií - E-Meter u testu paže).
Hubbard studoval také Aleistera Crowleyho, jehož principy můžeme najít v Hubbardově literatuře.
Přesto však nejsou nikdy úplně stejné, nýbrž Hubbard na jejich základě vyvinul svoje vlastní techniky.
Začal uvádět stovky lidí do jejich minulosti, do jejich předešlých životů, dále a dále zpět až dosáhl po mnoha letech výzkumu u všech svých klientů stejného výsledku.
.. Příběhy jsou přibližně takové: v Souhvězdí Pegasa se nachází sluneční systém „Marcab“, obydlený Marcabiany.
Sluneční systém má sedm obydlených planet, jehož obyvatelé již před dlouhým časem poznali, že jejich slunce již brzy vyhasne.
Proto se začali rozhlížet po jiné planetě, kam by se mohlo obyvatelstvo Marcabu přestěhovat.
Protože Marcabiané žádný špatný vkus, přišla jejich delegace konečně také
do naší sluneční soustavy a osídlily tam tehdy bližší planety (jako např. Mars).
Konečně přišli také na planetu Zemi , ale uviděli Zemi již obydlenou. Kontaktovali tedy na zemi národ,
který odpovídal představám Marcabianů a hráli „bohy“.S využitím své technologie konali „zázraky“ a zotročili lidi „duševně“.
Vynutili si poslušnost, nechali se zbožňovat a pomocí krvavých obětí kolem sebe vystavěli kult. Poté co Marcabiané uviděli,
že lidé se stali poddajnými, uzavřeli s nimi smlouvu, ve které jim nabídli, že lid který kontaktovali,
se stane vládnoucím národem na Zemi, jestliže Marcabianům pomohou s jejich cíli. Plán byl takový, že pár Marcabianů převezme vedení tohoto lidu (Marcabiané vypadají jako lidé)
a ten si potom měl pod vedením Marcabianských učitelů na věčné časy podmanit jiné národy Země.
Poté co by byla Země sjednocena pod světovou vládou, bylo by obyvatelstvo Země tak široce decimováno,
že by zůstala jen malá skupina otroků, kteří by potom sloužili Marcabianům. ...
L. Ron Hubbard objevil, kdo je vlastně JHVH - El Schaddadai! ...
Zjistil, co je psáno na sumerských hliněných tabulkách s Gilgamešovým eposem, v řecké mytologii, a také v bibli, -
že Marcabiané jsou „bohům podobné bytosti“ nebo „bozi“ (Annunaki), kteří sestoupili s nebes na létajících talířích.
Lidé tehdejších časů, kteří přirozeně neznali žádné stroje, popsali létající disky jako „létající kola“,
která „v ohni a kouři přišla s nebes“ nebo jako „vševidoucí oka“
Sitchin věří, že tato technologií vybavená rasa (Annunaki), která udělala s Hebrejci „Deal“, povstala na dvanácté planetě naší
sluneční soustavy. Hubbard se naopak domnívá, že přišla se slunečního systému Marcab.
Jak se zdá přišli Marcabiané z Marcabu nejprve na dvanáctou planetu,
z této na Mars a potom teprve na Zemi. Snad se jedná také o různé rasy. Kdo ví?
Přesto došli oba, Sitchin stejně jako Hubbard, k tomu stejnému závěru Jahve-El Schaddadai, starozákonní bůh,
je mimozemšťan (nebo přinejmenším osoba z masa a krve, která přilétla na létajícím talíři),
který udělal smlouvu s ..... Tato smlouva byla pro pozemšťany označena jako „ krevní svazek ...“ a nachází se mezi jinými také v Talmudu a ve Starém zákoně.
A v scientologické církvi se učilo výše uvedeným příběhům od stupně OT 3 jejich hierarchie (ale mnohem detailněji).
Hubbard se pokusil pomocí svých auditing-technik odstranit blokády, které marcabiané a ... v lidech instalovali a
tak vrátit lidem svobodu ...
Určité mocenské elity ze zkušenosti rychle zjistili, co se u scientologů vyučuje a začali s tím, aby scientologickou církev ovládli.
CIA s tím pomáhala. Odnože „církve“ byly použity jedna proti druhé a Hubbard byl ve své pozici stále více tísněn.
A v roce 1981 po výpovědi L. Kina, (zřejmě asi převzal míněno, zmatečný překlad z něm.) jistý Bronfman, který je pravděpodobně
největším světovým producentem whisky (se sídlem v Kanadě), je scientologická církev v celém světě skoupena.
Pod tímto zorným úhlem je potom zřejmé, proč se od roku 1981 objevila velká vlna zájmu o scientologii.
To tvrdí přinejmenším jeden můj přítel (autora), který mnoho let s Hubbardem spolupracoval, neteř Aleistera Crowleyho, kterou skutečně dobře znám (autor).
Dvě osoby, které byly spoluzakladateli scientologické církve v Německu a obě vystoupili v roce 1981 proti „ Bronfman Deals“ - stejně jako lidé z „volných zón“,
lidé, kteří dělají nezávisle na scientologické církvi „audit“ („svobodné zóny“ se zaměstnávají hlavně tématem Marcabianů).
Scientologická církev byla tedy až do roku 1981 v našem smyslu konstruktivní společností (píše autor).
...
zkráceno a mírně cenzurováno (klíčová slova)

Re: Výňatky z knih německého autora píšícího pod pseudonymem Van Helsink Tajné společnosti 1 a Tajné společnosti 2

jana123 | 18.01.2016

dakujem za prispevok, logicky to sedí, nieco podobne sa udialo tiez
so vsetkymi ostatnymi cirkvami - myslim tým infiltraciu
lyzica dechtu zkazi sud medu

Re: Re: Výňatky z knih německého autora píšícího pod pseudonymem Van Helsink Tajné společnosti 1 a Tajné společnosti 2

Cico Ciciak | 19.01.2016

Sa preber "kresťanka"! rkc je vadná už od začiatku a preto aj bola k tomuto účelu vytvorená! Aby oblbovala s tým bludom bibliou v ruke ovce! rkc nikdy nemala nič spoločné so skutočným Bohom alebo s ľudovým učiteľom pôvodných odpadlíckych židov a veľmi morálnym a chápajúcim Človekom Isom! Tým nechcem povedať, že tam nie sú aj morálni ľudia! Bohužiaľ len stále užitoční idioti (podľa miery chápania pracuješ na seba a...)! gp začal rkc v stredoveku ničiť a obmedzovať jej obrovskú svetskú moc nie preto, že by mala niečo spoločné so skutočným Bohom a pracovala v prospech ľudstva (do určitej miery hej), ale preto, lebo mu už jednoducho prekážala v realizácii jeho globálnych plánov/zámerov. Preto ju odzbrojil a v podstate nahradil svetovým zednárstvom, byť aj dnes rkc a "kresťanstvo" plní určité čiastkové ciele globálnej moci! Ak ľudia na slovensku toto už konečne nepochopia, tak sa nikdy nič nezmení a budú len slepo veriť v biblického pseudo-"boha" a nie skutočnému Bohu! Samozrejme sa tu teraz nejdem baviť o tom, čo si ja pod pojmom "Boh" predstavujem"

Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
---------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Re: Re: Re: Výňatky z knih německého autora píšícího pod pseudonymem Van Helsink Tajné společnosti 1 a Tajné společnosti 2

Cico Ciciak | 19.01.2016

S pár úpravami:

Sa preber "kresťanka"! rkc je vadná už od začiatku a preto aj bola k tomuto účelu vytvorená! Aby oblbovala s tým bludom bibliou v ruke a svojimi dogmami ovce! rkc nikdy nemala nič spoločné so skutočným Bohom alebo s ľudovým učiteľom pôvodných odpadlíckych židov a veľmi morálnym a chápajúcim Človekom Isom - s jeho filozofiou života! Tým nechcem povedať, že v cirkvi tam nie sú aj morálni ľudia! Bohužiaľ len stále užitoční idioti, ktorý slúžia "temným silám" (podľa miery chápania pracuješ na seba a podľa miery nechápania na tých, čo chápu viac)! gp začal rkc v stredoveku ničiť a obmedzovať jej obrovskú svetskú moc nie preto, že by mala niečo spoločné so skutočným Bohom a pracovala v prospech ľudstva (do určitej miery hej), ale preto, lebo mu už jednoducho prekážala v realizácii jeho globálnych plánov/zámerov. Preto ju odzbrojil a v podstate nahradil svetovým zednárstvom, mocou buržujov a fingovanou parlamentnou "demokraciou" (davo-kraciou), byť aj dnes rkc a pseudo-"kresťanstvo" plní určité čiastkové ciele globálnej moci! Ak ľudia na slovensku už toto konečne nepochopia, tak sa nikdy nič nezmení a budú len slepo veriť v biblického pseudo-"boha" a nie skutočnému Bohu! Preto Korán správne hovorí: Niet Boha okrem Boha, odmieta akékoľvek pridružovanie k Bohu a Jeho "prostredníkov/vykladačov" - to znamená, že aj svinské cirkve! Skutočný Boh vedie dialóg s každým človekom v osobnej rovine jazykom okolností (ľudia sa mu ale ešte stále nenaučili "načúvať" aj vďaka relígiám a cirkvám)! Všetky cirvke sveta do jedného a relígie (nie náBoženstvá, pretože v nich skutočného Boha niet!) plnia len funkciu bariéry, ktorá oddeľuje ľudí od skutočného Boha! Samozrejme sa tu teraz nejdem baviť o tom, čo si ja pod pojmom "Boh" predstavujem".

Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

super

Paulo | 14.01.2016

Dakujem za preklad tohto diela, dávno som po ňom pokukoval, velmi sa tesim na pokracovanie.

Re: super

popolvár | 14.01.2016

druhá kapitola az tak nejako okolo 5. februára. Skôr nestíham...

hm

zxz | 14.01.2016

Doufam ze se to tu nezvrhne v propagaci scientologie, to by byl smutny konec levanetu... chapu ze VP ZSSR nema rad pravoslavnou cirkevni organizaci, ono to asi nebude o tolik lepsi nez u nas ta katolicka.. ale protlacovat misto toho scientologii??? To je jak z blata do louze.

I kdyby mela scientologie nektere ucinne metody na lecbu kriminality, zavislosti apod. (to by ostatne byla spatna sekta, kdyby nemela propracovane metody brainwashingu a zmeny mysleni), tak to je irelevantni, protoze tady jde v prvni rade o to jaky je cekovy smysl cele organizace, a principy typu
„Zarábajte peniaze, zarábajte viac peňazí, núťte druhých ľudí pracovať tak, aby zarábali peniaze“.
me spise vedou k souhlasu s hodnocenim otce Alexije.
(...viz kdo ty penize vlastni a komu/cemu tim asi tak pomahame...)

Scientologie vs pravoslavna cirkev mi prijde asi tak jako ebola vs spalnicky :)

Re: hm

Hox | 14.01.2016

bez obav, práce jako celek je kritikou scientologie, nikoliv propagací.

Re: hm

popolvár | 14.01.2016

VP CCCP aj vo svojich prácach a analýzach pracuje systémom protodialektiky:
1. s cím môzem súhlasit, resp., co je na tom pozitívne
2. s cím nesúhlasím, resp., co je na tom zlé, a preco
3. navrhnút miesto toho zlého nieco iné, to, co povazujem za dobré, a preco...
Tak aj tu najprv zverejnujú známe fakty, to, co je zjavné navonok, a postupne sa budú prepracovávat do hlbky. Táto prvá kapitola je v podstate vysvetlením toho, preco scientológia má tolko stúpencov, a preco v tomto iné smery (tu spomenutá pravoslávna cirkev, ci oficiálne medicínske centrá) tahajú za kratsí koniec.
Ber to tak: ak zabehnuté struktúry ti pre tvoju tazko zranenú nohu navrhnú ako jedinú liecbu amputáciu, a tzv.liecitel ti tú nohu "zázracne" dá behom mesiaca do funkcného stavu, tak aj v inom budes dôverovat liecitelovi a nasledovat jeho rady, preberat jeho názory a videnie sveta - prevazne uz nekriticky, neposudzujúc a nezamýslajúc sa. Je pre teba "bohom". Oficiálne struktúry u teba skoncili... A tak je to aj so scientológiou.

Re: hm

jana123 | 18.01.2016

namyslim si ze by tu robil niekto propagaciu scientologii, len sa snazia
vysvetlit, na co chytaju tak uspesne svoje rybicky
a celkom ligicky i dolu prispevok vysvetluje, ako sa infiltruju
satanisti - slobodomurari - iluminati do radov, ktore by mohli zvratit ich zamery

Re: hm

Cico Ciciak | 19.01.2016

Chlapče, tento veb bol už obvinený aj z propagandy Islamu/Koránu! A čo tak ho radšej "obviniť" z propagandy objektívnej pravdy?! To by sa mi páčilo viac! Pravda oslobodzuje, nech je akákoľvek! A ja ju chcem poznať!

Re: Re: hm

Cico Ciciak | 19.01.2016

"kresťania" a rôzni ortodoxní dogmatickí (ne-metodolotickí) bigoši ju dokonca obviňujú aj zo šírenia njú-ejdžu! :DD

Re: hm

Ahoj | 27.01.2016

Pametam, ako v cechach ste mali gurua, ale uz nepametam jeho meno, co vymienal jeho ejakulat, ktory bol dobry k oralnemu aplikovaniu a uzdravoval neplodnost. (Ci sa jednalo aj o muzov to neviem)
Ale pametam si ked nam chceli vnutit aj h1n1 a v tom case som mal 41 horucky, fakt ako na drogach. Ale len co som vosiel k doktorke som citil, ako vyrazne mi ta teplota padla. Len tak ci to nieje aj vec vyberu "choreho" cloveka, t

Re: Re: hm

Ahoj | 27.01.2016

Jeho profil, minulost atd, proste take klise z tv. A potom zmanipulovanie je jedoduche, malo sugescie, viac hypnozy. Nech astar seran nas chrani pred takymto hadim sycanim

Přidat nový příspěvek