Prídi na pomoc mojej neviere… (2)

Prídi na pomoc mojej neviere… (2)

31.1.2016

předchozí část

 

2. Naše svetonázorové pozície

Predtým než prejdeme k samotnému vysvetleniu podstaty veci a analýze literatúry scientológov, je nutné sa vyhraniť vo vlastných svetonázorových pozíciach. Každá recenzia1 je porovnaním svetonázoru recenzentov so svetonázorom autorov recenzovanej práce. Následkom toho má čitateľ do činenia s dvoma svetonázormi: 1) аutorov práce a 2) jej recеnzentov.

Vývody, závery recenzentov môžu byť nepochopené (i nepochopiteľné)* kvôli tomu, že ich svetonázor sa odlišuje, jak od svetonázoru autorov posudzovanej práce, tak aj od svetonázoru čitateľov recenzie. Preto, aby bolo pochopené, prečo menovite recenzenti spravili určité závery, treba si uvedomiť to, ako oni sami vnímajú svet, a v čom sa ich svetonázor odlišuje od svetonázoru čitateľa recenzie i od svetonázoru, vyjadreného v recenzovanej práci jej autormi.

O to dôležitejšie je zverejniť svoj svetonázorový štandart pri analýze literatúry historicko-spoločenskej témy, ku ktorej v spoločnosti chýba jednotnosť názorov, a predovšetkým v prípade nesúladu svetonázorov recenzentov a autorov posudzovanej práce. Do pozornosti dávaná analytika vychádza z nasledujúcich názorov.

 

*    *    *

Ľudstvo sa v biosfére planéty odlišuje prítomnosťou kultúry, Pod týmto termínom chápeme celý objem geneticky nezdedenej informácie, odovzdávanej v spoločenstve z generácie na generáciu. Avšak pritom geneticky je podmienený a sa aj odovzdáva z generácie na generáciu genetický potenciál schopností pre osvojenie si kultúrneho dedičstva predkov i jeho ďalšie pretvorenie.

Každé spoločenstvo je nositeľom jemu vlastnej kultúry a existuje v globálnom2 dejinnom procese, ktorý je čiastkovým procesom v živote biosféry Zeme. Stabilita celkovej biosféry planéty a vzájomná podmienenosť existencie všetkých biologických druhov v nej vládne aj nad ľudstvom, v dôsledku čoho bezpečné cesty rozvoja spoločnosti i každého z ľudí sú dosť úzke a vedú k veľmi ohraničenej pod-množine cieľov z celého množstva objektívne možných.

Kultúra a smerovanie jej rozvoja sú podmienené mravnosťou ľudí a ich slobodnou sebadisciplínou (a/alebo ich neprítomnosťou) v nasledovaní vybraných ideálov.

Idea Boha, Tvorcu a Všedržiteľa v kultúre nie je výtvor „umeleckej tvorivosti“ ľudí, ale odraz objektívneho, svet presahujúceho bytia Božieho.

Všetko zahŕňajúci jedinečný dôkaz bytia Božieho dáva Boh každému Sám:

Оn opravdu odpovedá v súlade so zmyslom modlitby každému, kto mu verí, ak človek konaním, dielami svojho života sám odpovedá Bohu, keď Boh hovorí skrze svedomie človeka alebo sa k nemu obracia sprostredkovane, t.j. prostredníctvom iných ľudí a kultúry spoločnosti ako celku.

Každý proces vo Vesmíre - Stavbe sveta môže byť interpretovaný (predložený, skúmaný) ako proces riadenia alebo samoriadenia. Kvôli tomu je pojmový a terminologický aparát teórie riadenia zovšeobecňujúci. To umožňuje s jeho pomocou rovnako – jednotne opisovať procesy: celoprírodné, biologické, technické, a tým viac – všetky sociálne i procesy psychickej činnosti.

Jednotný opis rôznorodých procesov s použitím dostatočne všeobecnej teórie riadenia umožňuje stáť na fundamente všetkých čiastkových vied; ľahko vchádzať do každej z nich3; a pri nevyhnutnosti — nájsť spoločný jazyk so špecialistami v nich. To jest, pojmový a terminologický aparát dostatočne všeobecnej teórie riadenia je prostriedkom interdisciplinárnej komunikácie špecialistov rôznych čiastkových odvetví poznania a činnosti; je prostriedkom zjednotenia rôznorodých izolovaných vedeckých poznatkov a praktických návykov do k Stavbe sveta harmonickej ucelenosti. Tá je nevyhnutná pre bezpečný život a činnosť jednotlivcov i kolektívov, z ktorých sa skladá spoločnosť. V tomto je hlavná hodnota pojmového a terminologického aparátu teórie riadenia.

Vo všetkej mnohotvárnosti procesov4 (udalostí) pri ich skúmaní ako procesov riadenia alebo samoriadenia možno odhaliť to, čo je im všetkým spoločné, a primerane tomu spoločnému vytvoriť pojmový a terminologický aparát dostatočne všeobecnej teórie riadenia. Preto v krátkosti preskúmame všetky jej kategórie5.

V teórii riadenia je možné zadanie nanajvýš dvoch úloh. Prvá úloha: chceme riadiť objekt v procese jeho fungovania priamo sami bez sprostredkovania. To je úloha riadenia. Druhá úloha: nechceme riadiť objekt v procese jeho fungovania, ale chceme, aby objekt – bez nášho priameho zasahovania do procesu – sa riadil sám v pre nás prijateľnom režime. To je úloha samoriadenia. Pre vedomé zadanie a riešenie každej z nich i oboch úloh naraz (keď jedna sprevádza druhú) je nevyhnutné získanie troch súborov informácií:

Vektor cieľov riadenia (rovnako: samoriadenia, kde nie je stanovený rozdiel), predstavujúci opis ideálneho režimu fungovania (správania sa) objektu. Vektor cieľov riadenia sa zostavuje podľa subjektívnej vôle, ako hierarchicky usporiadaná množina čiastkových cieľov, ktoré majú byť zrealizované v prípade ideálneho (bezchybného) riadenia. Poradie nasledovania čiastkových cieľov v ňom je opačný k poradiu postupného vynúteného zrieknutia sa každého z nich v prípade nemožnosti uskutočnenia kompletného súboru cieľov. Patrične na prvej priorite vektora6 cieľov sa nachádza najdôležitejší cieľ, na poslednej – najmenej významný.

Jeden a ten istý súbor cieľov, podriadených rôznym hierarchiám priorít (rôznemu poradiu významnosti pre riadenie), vytvára rôzne vektory cieľov, čo vedie aj k možnému rozdielu v riadení. Strata riadenia môže byť vyvolaná aj vypadnutím niektorých pre riadenie procesu objektívne nevyhnutných cieľov i vypadnutím celého vektora alebo nejakých jeho fragmentov z objektívnej matrice možných stavov objektu, objavením sa vo vektore objektívne a subjektívne vzájomne sa vylučujúcich cieľov alebo v procese riadenia neudržateľných cieľov (to všetko sú rozličné druhy defektnosti vektorov cieľov). Obrazne povedané, vektor cieľov – to je súpis, prehľad toho, čo si prajeme, s číslami, napísanými v poradí, opačnom k poradiu núteného zrieknutia sa realizácie každého z týchto prianí.

Vektor (priebežného) stavu kontrolných parametrov, оpisujúci reálne správanie sa objektu podľa parametrov, patriacich do vektora cieľov.

Tieto dva vektory tvoria navzájom spojený pár, v ktorom každý z nich predstavuje usporiadanú množinu informačných modulov, оpisujúcich tie alebo oné parametre objektu, presne zodpovedajúce čiastkovým cieľom riadenia. Usporiadanosť informačných modulov vo vektore stavu opakuje hierarchiu vektora cieľov. Оbrazne povedané, vektor stavu – to je súpis, ako aj prvý, ale toho, čo je vnímané ako stav objektu riadenia, reálne majúceho miesto v skutočnosti-realite. Nakoľko vnímanie-chápanie stavu objektu nie je ideálne, a má subjektívne podmienený charakter, tak vektor stavu v sebe vždy obsahuje nejakú chybu v určení skutočného-opravdivého stavu, ktorej zodpovedá pre subjekt riadenia nejaká objektívna neurčitosť, ktorá môže byť jak prípustnou, tak aj neprípustnou pre uskutočnenie cieľov konkretného procesu riadenia.

Vektor chyby riadenia, predstavujúci „rozdiel“ (v úvodzovkách preto, lebo nie nevyhnutne v každom prípade rozdiel obvyklý algebraický): «vektor cieľov» mínus «vektor stavu». Оpisuje odklon reálneho procesu od procesu v ideálnom režime, predpísaného vektorom cieľov, a takisto obsahuje nejakú neurčitosť, zdedenú od vektora stavu. Оbrazne povedané, vektor chyby riadenia – to je súpis-výpočet nenaplnených želaní zo súpisu vektora cieľov s určitým ohodnotením stupňa nenaplnenosti – nesplnenia každého z nich; buď číselným ohodnotením navzájom porovnateľných úrovní, alebo číselne neporovnateľných úrovní, ale stupňovito usporiadaných diskrétnymi (t.j. číslicovými)* celočíselnými indexami prioritnosti každej z úrovní pri jej porovnaní so všetkými ostatnými úrovňami.

Vektor chyby je osnovou pre formovanie ohodnotenia kvality riadenia subjektom-riadičom. Оhodnotenie kvality riadenia nie je samostatnou kategóriou, pretože na základe jedného a toho istého vektora chyby je možné vytvorenie množstva ohodnotení kvality riadenia, zďaleka nie vždy vzájomne zameniteľných.

Kľúčovým pojmom teórie riadenia je pojem: udržateľnosť objektu v zmysle predpovedateľnosti jeho správania v definovanej miere pod vplyvom vonkajšieho prostredia, vnútorných zmien a riadenia7. V krátkosti – udržateľnosť podľa predpovedateľnosti, hoci ani v plnom terminologickom pomenovaní niet zbytočných slov. Riadenie je v princípe nemožné, ak správanie sa objektu nie je predpovedateľné v pre riadenie dostatočnej miere.

Plná funkcia riadenia. Оpisuje cirkuláciu i premeny informácie v procese riadenia, počínajúc od momentu formovania vektora cieľov riadenia po uskutočnenia cieľov (vrátane) v procese riadenia. Je to systém stereotypov vzťahov a stereotypov premien informačných modulov, tvoriacich informačnú bázu riadiaceho subjektu, modelujúceho na ich základe správanie (fungovanie) оbjektu riadenia (alebo modelujúceho proces samoriadenia) v tom prostredí, s ktorým komunikuje objekt (а cez objekt – aj subjekt).

Etapou, fragmentom plnej funkcie riadenia je cieľová funkcia riadenia, t,j. koncepcia dosiahnutia v procese riadenia jedného z čiastkových cieľov, patriacich do vektora cieľov. Kvôli skráteniu a vylúčeniu mýlenia si s plnou, budeme cieľovú funkciu riadenia všade tam, kde niet osobitej nevyhnutnosti presného termínu, nazývať: koncepciou riadenia.

Po definovaní vektora cieľov a prípustných chýb riadenia, sa podľa koncepcie riadenia (cieľovej funkcie riadenia) uskutočňuje v procese reálneho riadenia zabezpečovanie spájania informačných tokov z vektora cieľov do vektora chyby (alebo jemu ekvivalentné spájanie do vektora stavu).

Dôležité je nezabúdať, že pri formovaní súboru koncepcií riadenia, zodpovedajúcich vektoru cieľov, veľkosť, dimenzia priestoru parametrov vektora stavu sa zväčšuje o pripočítanie k stĺpcu kontrolných parametrov ešte aj parametrov objektívne i subjektívno-riadiaco informačne zviazaných s kontrolnými, opisujúcich stav objektu, okolitého prostredia i systému riadenia.

Tieto parametre, informačne zviazané s kontrolnými parametrami a dopĺňajúce vektor stavu, sa delia na dve kategórie: riadené – v zmene ich významu sa prejavuje bezprostredne riadiaci vplyv (zobrazujú vektor riadiaceho vplyvu); a voľné – tie sa menia pri zmene riadených, no nepatria do zoznamu kontrolných parametrov, tvoriacich vektor cieľov riadenia. Všetky zmeny voľných parametrov sa v procese riadenia považujú za prípustné. Таkto pre loď: uhol kurzu je kontrolný parameter; uhol natočenia kormidla je (priamo) riadený parameter; uhol driftu ((zanášania, posuvu)* medzi rýchlosťou a vertikálnou rovinou symetrie, nazývanou diametrálnou rovinou) je voľný parameter.

Ďalej, vo väčšine prípadov sa pod vektorom stavu rozumie tento rozšírený vektor, zahŕňajúci v sebe hierarchicky usporiadaný vektor kontrolných parametrov. Súbor riadených parametrov môže byť taktiež hierarchicky usporiadaný (normálne riadenie, riadenie v potenciálne nebezpečných situáciách, havarijné a pod.) a zobrazuje vektor riadiaceho vplyvu, vyčleňovaný z vektora stavu, a preto vo vzťahu k nemu sekundárny. Pritom, v závislosti od variantu režimu riadenia, niektoré z voľných parametrov môžu dopĺňať vektor cieľov i vektor riadiaceho vplyvu8.

Plná funkcia riadenia sa v procese riadenia realizuje bezštruktúrnym spôsobom (riadenia) i štruktúrnym spôsobom.

Pri štruktúrnom spôsobe riadenia sa informácia predáva adresne po plne definovaných elementoch štruktúry, vyskladavšej sa ešte do začiatku procesu riadenia.

Pri bezštruktúrnom spôsobe riadenia takýchto, predtým sa vyskladavších, štruktúr niet. Prebieha bezadresné cirkulačné rozširovanie informácie v prostredí, spôsobilom vytvoriť v sebe štruktúry pri stanovení vzájomných informačných väzieb medzi elementami, z ktorých sa skladá prostredie. V procese bezštruktúrneho riadenia sa štruktúry v prostredí vytvárajú i rozpadávajú, a riadenými a kontrolovanými parametrami sú pravdepodobnostné a štatistické charakteristiky množinových javov v riadenom prostredí. To jest, stredné hodnoty parametrov, ich stredné kvadratické odchýlky, hustoty rozdelenia pravdepodobnosti nejakých udalostí, korelačné funkcie a ďalšie objekty oboru matematiky, nazývaného teória pravdepodobností a matematická štatistika.

 

Štruktúrne riadenie v živote sa vykryštalizuváva z bezštruktúrneho.

 

Оbjektívnym základom bezštruktúrneho riadenia sú оbjektívne pravdepodobnostné predurčenosti a štatistické modely, ktoré ich opisujútakisto aj priame subjektívne ohodnotenia objektívnych pravdepodobnostných predurčeností, získavané mimo formálnych algoritmických štatistických modelov, čoho človek objektívne schopný je). Usporiadúvajú masové javy v štatistickom zmysle, umožňujú odlišovať jednu množinu od druhej (alebo jednú a tú istú množinu, ale v rôznych etapách jej existencie) na základe ich štatistických opisov; a v mnohých prípadoch odhaliť aj príčiny, vyvolávajúce odlišnosť štatistík.

Preto, slovo «pravdepodobne» a slová s rovnakým slovným koreňom, treba chápať nie v bežnom každodennom zmysle „môže byť tak, a môže byť inak (proste všelijak)*“, аle ako poukázanie na možnosť a existenciu objektívnych pravdepodobnostných predurčení, podmieňujúcich objektívnu možnosť uskutočnenia toho, či onoho javu, udalosti, nachádzania sa objektu v nejakom stave, a takisto i ich štatistických ohodnotení; a primerane tomu ako potvrdenie existencie stredných-priemerných hodnôt „náhodného“ parametru (pravdepodobnosť 9 ich prekročenia = 0,5), stredných kvadratických odchýlok od priemeru a podobných kategórií, známych z teórie pravdepodobností a matematickej štatistiky.

Z pohľadu všeobecnej teórie riadenia, teória pravdepodobností (odbor matematiky) je tеóriou mier neurčitostí v toku udalostí. Rovnako tak: hodnota pravdepodobnosti, skúmaná štatistická početnosť-hustota, a takisto ich rozličné hodnotenia sú mierami neurčitosti možného alebo predpokladaného riadenia. Sú mierami udržateľnosti prechodného procesu, vedúceho z určitého stavu, (vo väčšine prípadov v tichosti stotožňovaného so súčasným), ku každému z rozličných variantov budúcnosti v množine jej možných variantov, za predpokladu, že:

1. Samoriadenie v skúmanom systéme bude plynúť na osnove jeho predchádzajúceho informačného zabezpečenia bez akýchkoľvek inovácií.

2. Nedôjde k priamemu adresnému zapojeniu hierarchicky vyššieho alebo iného, vo vzťahu k systému vonkajšieho, riadenia.

 

Prvej z týchto dvoch podmienok zodpovedá vzájomná podmienenosť: čím nižšie je ohodnotenie udržateľnosti prechodného procesu k vybranému variantu, tým vyššia musí byť kvalita riadenia prechodného procesu, čo primerane tomu vyžaduje vyššiu kvalifikáciu riadičov-manažérov10. To jest: v každej množine porovnávaných možných variantov veličina, оpačná pravdepodobnosti (alebo jej ohodnoteniu) samouskutočnenia každého určitého variantu, jе porovnateľná (vo vzťahu k druhým skúmaným variantom) miеrа efektívnosti riadenia, nevyhnutného pre uskutočnenie konkrétne toho variantu zo skúmanej množiny.

Druhá z týchto dvoch podmienok ukazuje okrem iného na možnosť konfliktu s hierarchicky vyšším objímajúcim riadením. V maximálnom prípade konfliktu, ak si niekto vybral zlo, snaží sa ho zrealizovať a vyčerpal Božiu trpezlivosť, tak svojim konaním vyvolá priamy adresný zásah Zhora do toku udalostí. A tento zásah prevrhne všetko jeho konanie na základe všetkých jeho predchádzajúcich prognóz a vyhodnotení ich udržateľnosti – mier neurčitostí.

Vektory cieľov riadenia a im zodpovedajúce režimy riadenia je možné rozdeliť do dvoch tried: rovnovážné režimy – výkyvy sú v prípustných hraniciach pomerne ideálneho v čase nemenného režimu; manévre - výkyvy relatívne sa v čase meniaceho vektora cieľov a prechod z jedného režimu do druhého, pri ktorom parametre reálneho manévru sa odchyľujú od parametrov ideálneho manévru v prípustných medziach. Strata riadenia je vyjdenie vektora stavu (alebo jemu ekvivalentné vyjdenie vektora chyby) z oblasti prípustných odchýlok od ideálneho režimu (rovnovážneho alebo manévru), inými slovami – vypadnutie z množiny prípustných vektorov chyby.

Маnévre sa delia na silné a slabé. Ich vzájomná odlišnosť je podmienená a určená subjektívnym výberom etalónového procesu času a jednotky merania času. No v mnohých prípadoch takéto ich rozdelenie umožňuje zjednodušiť modelovanie slabých manévrov, ignorujúc celý rad faktorov, bez straty kvality riadenia.

Každý čiastkový proces môže byť skúmaný (predstavovaný) ako proces riadenia alebo samoriadenia v rámci procesu objímajúceho hierarchicky vyššieho riadenia a môže byť opísaný v termínoch vymenovaných základných kategórií teórie riadenia. To nás privádza k jednej z osobitostí, zvláštností psychiky človeka.

Ľudské vedomie môže súčasne operovať so siedmimi až deviatimi objektami. Pri opise ľubovoľného životného problému v termínoch teórie riadenia, celkové číslo naraz používaných kategórií neprekračuje deväť: 1) vektor cieľov, 2) vektor stavu, 3) vektor chyby riadenia, 4) plná funkcia riadenia, 5) súhrn koncepcií riadenia (cieľových funkcií riadenia), 6) vektor riadiaceho vplyvu, 7) štruktúrny spôsob, 8) bezštruktúrny spôsob, 9) rovnovážny režim (alebo manéver).

To znamená, že informácia, nevyhnutná na stanovenie a riešenie každej z úloh teórie riadenia môže byť prístupná vedomiu zdravého človeka v nejakých obrazoch celá bez výnimky, naraz a usporiadane, ako nejaká mozaika, а nie nesúvislo-rozdrobene, ako sklíčka v kaleidoskope. Hlavné preto je, byť si vedomý, čo konkrétne v živote treba spojiť s každou z kategórií teórie riadenia, aby sa neupadlo do kaleidoskopického idiotizmu — prudko alebo pomaly plynúcej zadrhávajúcej schizofrénie.

Táto osobitosť psychiky človeka pridáva osobitý spoločenský význam všeobecnej teórii riadenia v praktickom živote: ak nejaké kategórie sa javia p r á z d n y m i a (alebo) správanie objektu je neudržateľné v zmysle predpovedateľnosti jeho správania, tak to znamená, že človek, ašpirujúci ho riadiť (rovnako voviesť ho do pre neho prípustného režimu samoriadenia) nie je pripravený – nielenže k riešeniu, ale ani k zadaniu úlohy, s ktorou sa stretol alebo na ktorú sa podujal; a preto on, оdhaliacprázdnotualebo neurčitosť niektorých z vymenovaných kategórií, môže vedome zavčasu sa zastaviť a premyslieť, pochopiť prebiehajúce, aby nespôsobil nešťastie, upadnúc do kaleidoskopického idiotizmu.

V opačnom prípade je on pravdepodobnostne predurčene odsúdený stať sa tupým nástrojom v rukách toho, kto vyriešil úlohu o predpovedateľnosti správania vo vzťahu k nemu samotnému.

*    *    *

Riadenie je vždy kоnceptuálne určité-definované 1) v zmysle určenia-definovania cieľov a ich hierarchickej usporiadanosti podľa významnosti v plnej množine cieľov a 2) v zmysle definovania prípustných a neprípustných kоnkrétnych prostriedkov realizácie cieľov riadenia. Neurčitosti obidvoch typov, inými slovami neschopnosť pochopiť zmysel rozličných určitých koncepcií riadenia, súčasne zavádzaných do života, rodia chyby riadenia, až do úplnej straty riaditeľnosti podľa vyhlásenej koncepcie (čo môže sprevádzať riadenie v tichosti v súlade s nejakou inou koncepciou, zahŕňajúcou alebo popierajúcou prvú).

Меtodologický test na riadiace šarlatánstvo alebo neprítomnosť šarlatánstva je algoritmus metódy dynamického programovania11. Vytvoriť a spustiť ho do činnosti je možné (ak to dovoľujú výpočtové kapacity) len pri určení-zadefinovaní vektora cieľov a jemu zodpovedajúcich koncepcií riadenia, а tak isto za podmienky, že vektor cieľov a koncepcie riadenia nestratia udržateľnosť v časovom intervale, počas ktorého trvá proces riadenia. Posledná podmienka vyjadruje algoritmickej formalizácii sa podriaďujúcu činnosť nie vždy v súlade s hierarchicky vyšším objímajúcim riadením.

Každá spoločnosť je tak alebo onak riadená. Z tohto dôvodu je možné globálny dejinný proces skúmať ako globálny proces riadenia, 1) zahŕňajúci množinu procesov regionálnych riadení, 2) prebiehajúci v hierarchicky, vo vzťahu k nemu, vyšších procesoch života Zeme a Vesmíru. Primerane tomu, pri pohľade z pozícií dostatočne všeobecnej teórie riadenia na život spoločenstiev v dejinne dlhodobých čаsových intervaloch (stovky a viac rokov), prostriedkami vlyvu na spoločnosť, premyslené použitie ktorých umožňuje riadiť jej život i smrť, sú:

1. Informácia svetonázorového charakteru, metodológia, osvojac si ktorú, ľudia sTroja – individuálne i spoločne – svoje „štandartné automatizmy“ rozpoznávania a ozmyslenia čiatkových procesov v plnosti a celostnosti Stavby Sveta a určujú vo svojom vnímaní ich hierarchickú usporiadanosť v ich vzájomnej vloženosti. Оnа je základom-osnovou kultúry myslenia a úplnosti riadiacej činnosti, zahŕňajúc aj vnútrospoločensky neobmedzenú moc.

2. Informácia letopisného (kronikárskeho)*, chronologického, charakteru všetkých oblastí Kultúry a všetkých oblastí Poznania. Umožňuje vidieť smerovanie toku procesov a vzájomne porovnávať čiastkové odvetvia Kultúry ako celku i oblasti Poznania. Pri disponovaní so Stavbou Sveta súladného svetonázoru, na osnove cítenia – zmyslu pre mieru, ona umožňuje odhaliť čiastkové procesy, prijímajúc „chaotický“ tok faktov a javov do svetonázorového „sita“ – subjektívnej ľudskej miery rozpoznávania.

3. Informácia faktologického charakteru: оpis čiastkových procesov v ich vzájomných súvislostiach je podstatou informácie tretej priority, ku ktorej patria vierouky religióznych kultov, svetské ideológie, technológie a faktológia všetkých odvetví vedy.

4. Ekonomické procesy, ako prostriedok vplyvu, podriadené čisto informačným prostriedkom vplyvu prostredníctvom financií (peňazí), javiace sa medzne zovšeobecňujúcim typom informácie ekonomického charakteru.

5. Prostriedky genocídy, postihujúce nielen žijúcich, ale aj následné generácie, ničiace geneticky podmienený potenciál оsvojenia a rozvoja kultúrneho dedičstva predkov: jadrové zastrašovanie – hrozba použitia; аlkoholová, tabaková a ostatná drogová genocída, potravinové prísady, všetko ekologické znečisťovanie, niektoré medikamenty – reálne použitie; „genetické inžinierstvo“ a „biotechnológie“ – potenciálne nebezpečenstvo.

6. Ostatné prostriedky vplyvu, predovšetkým silového, - zbrane v tradičnom ponímaní tohto slova, zabíjajúce a kaličiace ľudí, rozbíjajúce a ničiace materiálno-technické objekty civilizácie - hmotné pamätníky kultúry a nositeľov ich ducha.

Hoci jednoznačných rozhraničení medzi prostriedkami vplyvu niet, nakoľko mnohé z nich majú kvality, umožňujúce ich zaradiť k rôznym prioritám, tak uvedená ich hierarchicky usporiadaná klasifikácia umožňuje vyčleniť dominujúce faktory vplyvu, ktoré môžu byť použité ako prostriedky riadenia a, čiastočne, ako prostriedky potlačenia a zničenia riadiaco-konceptuálne neprípustných javov v živote spoločnosti.

Pri použití tohto súboru vo vnútri jedného sociálneho systému – sú to zovšeobecnené prostriedky jeho riadenia. Аle pri ich použití jedným sociálnym systémom (sociálnou skupinou) vo vzťahu k druhým, pri nezhodnosti koncepcií riadenia v nich – sú to zovšeobecnené zbrane, t.j. prostriedky vedenia vojny, v najvšeobecnejom ponímaní tohto slova; alebo – prostriedky podpory samoriadenia v inom sociálnom systéme, pri neprítomnosti konceptuálnej nezlúčiteľnosti riadenia v oboch systémoch.

Uvedené poradie určuje proritu menovaných tried prostriedkov vplyvu na spoločnosť, nakoľko zmena stavu spoločnosti pod vplyvom prostriedkov z vyššou prioritou má omnoho väčšie následky, než pod vplyvom nižších, hoc aj prebieha pomalšie bez „šumivých efektov“. То jеst, v dejinne dlhodobých časových intervaloch rastie rýchlosť od prvej k šiestej, ale nezvratnosť výsledkov ich použitia, v mnohom určujúca efektívnosť riešenia problémov v živote spoločnosti v zmysle rаz a navždy - klesá.

Pridŕžajúc sa uvedeného vysvetleného svetonázorového štandartu, skúmame všetky názory bez výnimky, vyslovené v otázkach dejín, relígií, ekonomiky a iných, patriacich do оblasti všeobecných znalostí. A z tých istých svetonázorových pozícií budeme viesť ďalšie osvetlenie problematiky, spätej s dianetikou a Kristom jak v živote Ruska, tak aj v živote globálnej civilizácie.

 

-pokračování-

 

1 „recenzia“ – odborný posudok, zhodnotenie daného diela, práce… - pozn. prekl.

2 V tejto práci slovo «globálny» i slová rovnakého slovného základu s ním vo všetkých prípadoch treba chápať v priamom zmysle slova: vzťahujúci sa k celej planéte Zem ako celku.

3 S výlukou vied, ktoré tаkisto ako teória riadenia sú samé o sebe jazykom opisu Stavby sveta, takých ako matematika, gramatika a pod., ktorých aparát môže byť použitý k opisu procesov riadenia..

4 Proces – udalosť, v ruštine „со-бытие“, teda sú-bytie, sú-existencia, v množstve vzájomne vložených procesov-súbytí, ktorých bytie prebieha súhrne. – pozn. prekl.

5 Podrobné vysvetlenie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia (DVTR)* sa nachádza v knihe „Voda mŕtva“, vydanie z r. 1998 (pri nemožnosti sa dostať ku knižnému vydaniu pozri internetovú publikáciu na http://www.vodaspb.ru), а takisto jej jednotlivé vydania z predchádzajúcich rokov. (Kapitola 13 „Vody mtvej“, venujúca sa podrobnému vysvetleniu DVTR, bola neskôr vydaná ako samostatná práca, doplnená viacerými vysvetlivkami a upresneniami, a takisto rozšírená o dvanásť Príloh. V preklade do slovenčiny ich možno nájsť na www.leva-net.webnode.cz v sekcii KSB.)*

6 V najvšeobecnejšom prípade pod termínom «vektor» sa rozumie — nie úsečka so šípkou, ukazujúca smer, ale usporiadaný (t.j. očíslovaný) súpis informácií rôznej kvality. V rámci každej kvality musí by určená hoc len v nejakom zmysle miera kvality. Vďaka tomu zloženie a odčítavanie vektorov má nejaký zmysel, definovaný pri zostrojení parametrov vektorového priestoru. Práve preto vektor cieľov nie je smerová cestná značka «tadeto», hoci zmysel takejto cestnej značky je aj blízky pochopeniu «vektora cieľov riadenia».

7 V ruskom originále je použité etymologické rozčlenenie a úprava slova riadenie – „управлениe na „упра-воле-ниe, t.j. v doslovnom preklade riadenie podľa vôle, riadenie, ako to chceme, čiže upriamenie pozornosti čitateľa, že riadenie je v podstate realizáciou vôle, želania niekoho. – pozn. prekl.

8 V konkrétnom príklade s loďou, drift dopĺňa vektor riadiaceho vplyvu, ak zmena kurzu lode sa deje v blízkosti pobrežia za silného vetra a hrozí, že driftom bude loď zanesená do nebezpečných, stroskotaním hroziacich vôd. Viď. nedávny prípad stroskotania výletnej lode „Concordia“ pri talianskom pobreží, či narazenie „Titanicu“ kvôli veľkému driftu na ľadovec. – pozn. prekl.

 

9 Číslo od 0 dо 1, v podstate sa javiace ohodnotením objektívne možného, mierou neurčitostí; alebo komu sa viac páči v každodennom živote – ohodnotením nádeje na „garanciu“ v pásme od 0 % do 100 %.

10 Kádre riešia všetko.

11 Pozri „Voda mŕtva“ vo vydaní z roku 1998, Časť II a takisto špeciálnu literatúru (vo „Vode mŕtvej“ v Časti II, konkrétne Kapitola 3, alebo v samostatne publikovanej DVTR Kapitola 14 – obe v slovenskom preklade k stiahnutiu na www.leva-net.webnode.cz)*.

 

Diskusní téma: Prídi na pomoc mojej neviere… (2)

DVTR

Putinovec | 12.02.2016

Přiznám se,že takto sepsané je to pro mne blíže k pochopení,než když to čtu v souboru O DTVR -13.05.A nebo je to tím,že těmito informacemi jsem se už jednou prohryzal a ted se mi vybavují.

diskusie

bigos | 08.02.2016

Ludia, tieto diskusie su velmi fajn. Teda hlavne ked su diskusne pripevky na urovni. Pretoze v nich clovek dava druhym to, k comu sa sam dopracoval studiom mnohych materialov. pre druhych to sluzi ako pomocka k lepsiemu pochopeniu problematiky. Takze vdaka zucastnenym diskutujucim, vsetko dobre, nech sa dari

.

Cico Ciciak | 04.02.2016

A ja že tam bude niečo o scientológoch a namiesto toho zase len tá otravná a nudná, prehustená, zbytočne komplikovaná a opakujúca sa ako papagáj, dvtr hatmatilka! Tie prdy by sa dali zhrnúť do 5 viet a hlavne napísať v bežnej ľudskej reči, ktorej porozumejú všetky kasty spoločnosti! A ešte vám dvtr hatmatilkárom dám jednu radu: v škole sme to mali tak, že po nudnej teoretickej časti nasledovala aj praktická, aby teóriu žiaci ľahšie pochopili!

Re: .

Cico Ciciak | 04.02.2016

Teda tým, čo tú teóriu zbúchali (zbúchavajú)!

UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH

jana123 | 01.02.2016

http://www.chelemendik.sk/Financial_Times_oznamila_smrt_BRICS_634683329.html

co to znaci???
http://fatcatart.com/?lang=en

Re: UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH

jardob | 01.02.2016

janka123
áno, svet je plný vecí, ktoré môžu človeka so svedomím desiť. Ale panika ešte nevyriešila ani jednu praktickú úlohu v živote...
Práve preto existujú tieto stránky, v nich každý ktorému záleží na civilizácií ako takej, nájde spôsoby ktorými môže tento cieľ dosiahnuť (individuálne aj kolektívne)... Nestačí len plašiť ľudí a čakať že niekto niečo spraví, samé sa to nejako vyrieši... Je prospekt, je manuál, treba pridať úsilie...

Re: Re: UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH

jardob | 01.02.2016

oprava - každý ktorému záleží na ozdravení (zharmonizovaní) civilizácie ako takej

Re: Re: UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH

jana123 | 02.02.2016

jardob
nechcela som nikoho plašiť, desiť ani spôsobovať paniku:),
ja sama to tak necitim, treba pracovat na sebe, aby sme boli vedomí a podla toho sa mohli rozhodovat a konat.
neexistuje len efekt ,, opičej pracky,, ale aj efekt stej opice - ked sa
100 opic niečo naučí - informačným polom - toto vedenie nadobudnu aj ostatne opice i tie na ostatnych ostrovoch, ktore nemali moznost prist s tymi ostatnymi fyzicky do styku.
manual je, ale kazdy s nim ma Tvorit svoje dielo na tom spolocnom DIELE - kazdy sadi svoj kusok originalneho sadu

Re: Re: Re: UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH

jana123 | 02.02.2016

k biblickemu konceptu trochu dejin miesto HisTORIE
http://www.ezopress.sk/2014/02/zneuzite-ucenie-krista-na-ideologicke-ciele-2/

Re: Re: Re: Re: UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH

Cico Ciciak | 04.02.2016

No však o biblickom koncepte sa dá hovoriť len realisticky a objektívne, o čo sa práve snaží tento portál a nie his-toricky, o čom hovorí biblia sama, respektíve kanón, rkc a teológia, proste his-torický majnstrím, respektíve his-torická majnstrímová (pa)"veda"!

BIBLICKY KONCEPT

jana123 | 01.02.2016

na celom leva nete sa stale hovori a pise a rozobera
BIBLICKY KONCEPT,
ALE to je len jedna cast - jena tretina DETI KNIHY - ABRAHAMMOVE
dve vlastne deti JUDAIZMUS naočkovaný sionizmom, ISLAM naočkovaný Mohamedom a adoptovane dieta KRESTANSTVO kde Kristove ucenie je nieco ine, ako historicky /zamerne/ formovany
biblicky koncept.

JEDNA OTAZKA PRE KSB, pána Pjakina, ci prediktora Ruska, ci Leva net - preco sa rozobera iba biblický projekt a ostatne nie???

Re: BIBLICKY KONCEPT

popolvár | 01.02.2016

pretoze cez biblický projekt bola a je este stále, cestou skúpenia celého sveta prostredníctvom úzery, relizovaná globalizácia. Biblický koncept bol hlavným motorom globalizácie posledných 2 tisíc rokov. Dalsím dôvodom bolo a este stále je, ze krajiny Európy a samozrejme aj Rusko boli a je prevazne krestanské a Biblia je hlavnou osnovou a synonymom celej ich kultúry. Judaizmus a islam sú len sprievodné nástroje biblického konceptu, s väcsou ci mensou váhou v priebehu dejín. Ako napríklad teraz vzrast vplyvu islamu na dianie v Európe.
Ak pozorne budete cítat vsetky tu uverejnované materiály, tak si uvedomíte, ze sa rozoberajú aj ostatné "dve deti Abrahámové" a sú neoddelitelnou súcastou biblického konceptu. Avsak v zabehnutom stereotype myslenia a triedenia informácii a spájania slov s jednotlivými obrazmi v pamäti si okamzite z pojmu biblický koncept vytrhávate z celkového kontextu len slovo Biblia, a tú stotoznujete s historicky sa vyskladavsím krestanstvom..., a judaizmus a islam ostávajú akoby stranou, nepovsimnuté...

Re: Re: BIBLICKY KONCEPT

jana 123 | 01.02.2016

Pan Prezident Putin dokazal ZAZRAK a POKRACUJE V NOM USPESNE prave preto, ze na svetovej sachovnici, ktora nie je iba 3D, ale viacrozmerná a kde nie je len jeden protihrac, ale viacero sucasne a nielen pred nim, ale zo vsetkych svetovych stran, dokaze subezne sledovat , predvidat niekolko tahov dopredu a reagovat SUBEZNE.
Sufijsky - mierumilovny islam - je skoro zlikvidovany a to potichu
miesto toho je podporovany madzinarodne demonicky mohamedov
pakistansky islam / pakistan ma 200 jadrovych hlavic/, ktory si hravo poradi s dnesnymi krestanmi co stratili pud sebazachovy co je vlastne cielom biblickej koncepcie psychopatov sionistov VYHUBIT BIELU RASU , postvavat narody bielej rasy proti sebe nemcov proti rusom, svedov proti rusom, poliakov proti rusom - utok na RUSOV , ked zlikviduju cez demonicky islam ,,bielych nepriatelov,, ruskeho naroda , ktori su vlastne geneticky pribuzní, potom dufaju ze si s Rusmi lahsie poradia .
Ak bol Mohamed osvieteny - tak iba demonom, lebo inak by nemohol pachat vrazdy,
to o Kristovi sa povedat neda, ze by sa on osobne niecoho dopustil,
Nasledovnici Mohameda ho napodobnuju, je to otravene demonicke jablko - mrtva voda ktora prinasa smrt a skazu. Kto napodobnuje Krista, ten kona dobro je to ziva voda od Boha,
Ktora cirkev ide v Kristovych slapajach?
Clovek, konajuci v Laske rozvijajuci Ludskost je radostou BOHA,
Clovek co ide proti Laske a Ludskosti sluzi demonom a satanovi.
Myslim, ze čierna sliepka - ZMOK je sionizmus a ten nam zniesol
a podvrhol troch drakov ako TORU, KORAN a BiBLIU,
vsetky tri tandemovo maju zabrzdit rozvoj LUDSKOSTI a zabit LASKU odpojit ČELO-VEKA OD ZDROJA - pre demonicky system je z vyssieho dovodu nebezpecna prave BIELA RASA pret na nu taky UTOK NA VSETKYCH FRONTOCH.

Re: Re: Re: BIBLICKY KONCEPT

Cico Ciciak | 02.02.2016

Ak tu chceš niekoho poučovať o kristovi alebo "démonickom mohamedovom" islame/koráne, tak to si na špatnej adrese! Lepšia bude asi na "slobodnom vysier..." alebo "konzervatívnej zberbe"! Tam si lepšie zanotuješ! :DD

INFORMACIE Z KTORYCH MRAZI

jana123 | 01.02.2016

https://www.youtube.com/watch?v=hpmTuJ9CmOI

biblicky koncept je na odpis, do areny vrha GP islam

Re: INFORMACIE Z KTORYCH MRAZI

Lin | 01.02.2016

Jsem tak trochu zmatená z toho, cos tu napsala.
- Píšeš tiskacími a já nechápu, čím mají ta sdělení (slova) výjimečný význam.
- Výše píšeš, jak se "Putinovi podařil zázrak" a o příspěvek níž dáváš Chobota. Jak se to slučuje? Chobota poslouchat nebudu (na to se mám ještě stále ráda), tak netuším, co tak "významně mrazivého" tam sděluje. Že by snad změnil názor na Putina a Rusko? Já jen, že několik let zpátky tvrdil, že Rusko je země zla, jaká temnota se odtud šíří a ničí svět - a Putin je převtělený ďábel.
- Zděsila jsem se tvého vyjádření, že "mrvá voda přináší smrt a zkázu". To jsi vzala kde? Pohádky neznáš? Mrtvá voda má sice pochmurný název, ale nikdy nezabíjela, naopak zcelovala mrtvé tělo, dokaličené všemožnými ranami. V ruských pohádkách hojně používaný obraz, v českých také, zvláště těch Erbenových. Vždy šli hrdinové pro mrtvou a živou vodu a jedna bez druhé byla k ničemu. Mrtvá voda rozsekané mrtvé tělo zcelila tak, aby bylo pro budoucí život použitelné a funkční. A živá do něj život vrátila - a ještě i cosi přidala (na kráse, na moudrosti...). Alegorický obrázek pro proces přechodu od kaleidoskopického vnímání k mozaikovitému.
- Biblický koncept není na odpis, milá Jano. Stále se v něm pokračuje, úlohy se plní, jak to okolnosti dovolují. I ten "islám v Evropě" je součástí biblického projektu - a zde na stránkách to bylo už několikrát zveřejněné.
- Tvůj výčet náboženství, podstatně ovlivňujících svět, není úplný.
A islám není o nic nebezpečnější, než ta náboženství ostatní.

Re: INFORMACIE Z KTORYCH MRAZI

Cico Ciciak | 02.02.2016

Však ale súčasný ne-Koránický pseudo-"islam" (zdeformovaný výklad Koránu, respektíve učenie Mohameda) majú na svedomí práve judaisti & co. globálneho prediktora z biblického konceptu! Vejk-ap! :DD "Dnešný pseudo-"islam" obsahuje biblické davo-"elitárne" jadro, pretože pôvodný Koránický Islam Mohameda hlása život pod "diktátom" svedomia a podrobenie sa Božej vôli!

Re: BIBLICKY KONCEPT

Cico Ciciak | 02.02.2016

Lebo momentálne okrem biblického konceptu žiadna alternatívna globalizačná koncepcia v behu nie je! Máš v tom zmätok!

V inom článku som ti odpísal, ale asi nečítaš. Myslím si, že sa to hodí aj sem:

Ideológia marxizmu bola/je len súčasťou biblického projektu (koncepcie globalizácie globálneho prediktora, ktorú realizuje západná "civilizácia"), ako všetky tie "izmy"! Sú to len rôzne obmeny biblického projektu, alebo jeho závoje/obaly, ktoré mu dávajú vonkajšiu podobu stráviteľnú pre dav! Pseudo-"kresťanstvo", kapitalizmus, "socializmus/komunizmus", liberálna "demokracia"/davokracia - to všetko je pôvodne fakticky vláda judaistov/rabinátu, či už cez staro-zákonnú úžeru, biblický mýtus/blud alebo nejak inak! Myslím si (podľa toho, čo som prečítal a pochopil), že judaistickí financisti financovali svoje "kone" na to, aby centralizovali riadenie v Rusku (prípadne v nejakej inej "socialistickej" krajine) a ekonomicky ovládli jeho surovinové a ľudské zdroje a nie preto, aby odfajčili kapitalizmus, ktorý ich udržuje pri moci, respektíve vybudovali "socializmus" vo svete alebo v jednej krajine z nezištných dôvodov preto, aby potom takto prišli o svoju moc (však to by boli padlí na hlavu)! Kultivácia marxizmu/"boľševizmu/socializmu/komunizmu", to už bol zámer a práca globálneho prediktora a jeho "koňov" (zednárov a ich hlavného agenta trockého), ktorý chcel marxizmus/"socialistickú" revolúciu rozšíriť do celého sveta a vyriešiť ním/ňou takto bujarý globálny konzum, spôsobený liberálnym kapitalizmom, aby oddialil globálnu ekologickú krízu/katastrofu! Myslím si, že keď ruský boľševizmus s Leninom a Stalinom nabral na sile a celo-svetovom význame, tak si financisti uvedomili, že je nad nimi ešte mocnejšia úroveň/sila (čiastočne identifikovali gp), ktorá riadi svet globálne a začali mať z boľševizmu obavy! trhovníkov ako sprostredkovateľov, ktorí skúpia celý svet za úrok, tam už nebolo treba! To k smrti vydesí!

Viac:

Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
-----------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Globálna pyramída moci - Všehovoriaci príspevok z internetu
----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html

Re: Re: BIBLICKY KONCEPT

jana123 | 04.02.2016

cico neviem kde si studoval dejiny islamu ci koran ci zivotopis mohameda, ale ako bol isu mierumilovny,tak bol mohamed krvilacny a svoje nabozenstvo siril rovnako ako ,,krestania,, mecom, ked bol este ,,neosvieteny,, z ,,cistej lasky,, si zobral za manzelku bohatu zenu, ktora mu mohla byt matkou a neskor ked bol stary si zase z lasky k detom vzal za manzelku uz ,,osvieteny,, dievcatko a cele to ucenie toho praveho a ,,cisteho,, koranu, ze nemaju mat prostrednikov ci sprostredkovatelov medzi veriacim a Bohom ani ritualy a sam sa postavil do ulohy toho jedineho a spravneho sprostredkovatela tej ,,spravnej viery,,
a kde je ten mierumilovny koran mohamedov? myslis ten preklad koran v rozovom baleni vytlaceny pre europanov? mohamed mal chazarskych skolitelov aj cez jeho manzelky, ktore mu podstrcili.

Re: Re: BIBLICKY KONCEPT

jana123 | 04.02.2016

cico neviem kde si studoval dejiny islamu ci koran ci zivotopis mohameda, ale ako bol isu mierumilovny,tak bol mohamed krvilacny a svoje nabozenstvo siril rovnako ako ,,krestania,, mecom, ked bol este ,,neosvieteny,, z ,,cistej lasky,, si zobral za manzelku bohatu zenu, ktora mu mohla byt matkou a neskor ked bol stary si zase z lasky k detom vzal za manzelku uz ,,osvieteny,, dievcatko a cele to ucenie toho praveho a ,,cisteho,, koranu, ze nemaju mat prostrednikov ci sprostredkovatelov medzi veriacim a Bohom ani ritualy a sam sa postavil do ulohy toho jedineho a spravneho sprostredkovatela tej ,,spravnej viery,,
a kde je ten mierumilovny koran mohamedov? myslis ten preklad koran v rozovom baleni vytlaceny pre europanov? mohamed mal chazarskych skolitelov aj cez jeho manzelky, ktore mu podstrcili.

bez titulku

ADM | 01.02.2016

Opakování matkou moudrosti, protože i po Xtém přečtení jsem zase na něco nového přišel, pojmy upřesnil, obrazy a informace updatoval...

Je to asi první literatura, která při "recenzi" toho či onoho dostatečně popisuje světonázorovou bázi, určujíc mantinely a kostru toho či onoho popisu.


idea boha

imelo | 01.02.2016

Оn opravdu odpovedá v súlade so zmyslom modlitby každému, kto mu verí, ak človek konaním, dielami svojho života sám odpovedá Bohu, keď Boh hovorí skrze svedomie človeka alebo sa k nemu obracia sprostredkovane, t.j. prostredníctvom iných ľudí a kultúry spoločnosti ako celku.

..tak to co je skrze coho za picovinu?

Re: idea boha

popolvár | 01.02.2016

no teba uvedomenie si toho, ze svet nie je len to, na co si môzem siahnut prostredníctvom piatich zmyslov, este len caká... Porozmýslaj o pojme materialistický adeizmus, vo Vode mrtvej nájdes...

Alebo takto: inými slovami je to vzájomná komunikácia, ci interakcia medzi nizsím hierarchickým systémom riadenia (clovekom) s hierarchicky najvyssím, vsetko zahrnajúcim, teda aj cloveka, riadiacim systémom - inými slovami Bohom, Allahom, Manitouom, Univerzom, Prasilou...

Re: Re: idea boha

neviem ci to ma zmysel | 01.02.2016

neviem ci to ma zmysel odpovedat imelu, ci niekomu, kto sa vyjadruje takym sposobom, AKY CLOVEK TAKA REC.

Re: Re: Re: idea boha

popolvár | 01.02.2016

je to otázka a provokácia do pléna, a preto je na nu potrebná aj primeraná, ale nie vyprovokovaná odpoved. Sú tu aj novácikovia bez komplexnejsieho obrazu o danej problematike a takéto otázky-provokácie bez primeranej odpovede (niekedy naozaj lepsie bez ziadnej, ak uz v predchádzajúcom to bolo dostatocne vysvetlené) ich môzu zviest k zapochybovaniu a stotozneniu sa s podobnými "podje.avácimi " názormi...

Re: Re: Re: Re: idea boha

imelo | 02.02.2016

Dakujem.Je fajn ze ta nerozhadzal expresivny vyraz a primerane odpovedal mne i dalsim. Chcel som sa opytat preco je komunikacia s Bohom, Stvoritelom v danej vete podmienena podmienena vierou, alebo som to nespravne pochopil? Taktiez mi tam popri skutkoch(konani) chybaju myslienky a slova.

Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

udo | 02.02.2016

Keďže slová, no i myšlienky informačné pole objektívne menia,
ide prísne vzaté v tomto zmysle o ekvivalent konania.

Nie nadarmo sa hovorí:
"Postavenie (funkcia) zaväzuje (k zodpovednosti), a ak nie, zabíja."
T.j., ak čim vyššia objektívna miera zodpovednosti danej osoby (vzhľadom na jeho funkciu v spoločnosti), tým väčšie následky.

Daný jedinec by si teda mal davať pozor nielen na svoje slová, ale i myšlienky.

Mannažerske technológie delegácie zodpovednosti na svoje obete pri (a)sociálnom inžinierstve pomocou využitia, manipulácie prednostne identifikovaných objektívnych dominantných socio-naturálnych javov (dejov = procesov), sú ďalśou náväznou témou zrovna tak, ako sociologická mechanika navrhovania a projektovania bezpečnostných modulov pre formované kolektívne osobnosti (napr. vo sfére korporátnej kultúry, tzv. "náboźenstiev", siekt, atď..). Teda.. riešenie otázky ochrany svojho riadiaceho aparátu a jeho periférnych zloźiek, ľudovo i výpalníkov, pasákov..ovečiek a pod. Toľko k z pohľadu na tento fenomén (jav) z pohľadu Informačnej bezpečnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

Pe-tri | 02.02.2016

Tak, tak. A ještě si dovolím rozšířit tuto problematiku o jeden aspekt. Nejen, že je potřeba si dávat pozor na to co říkáme a myslíme, ale je užitečné pracovat s představou, že slova, vyjadřující myšlenku jsou s touto "svojí" myšlenkou/ideou vnitřně svázána a to tak, že konkrétní myšlence odpovídá správné slovo, které při vyřčení (tvůrčí činnost stroje psychiky) spouští procesy přináležející se slovem svázané myšlence. A teď si představme, že se n(ě)komu podařilo zpřeházet správné vazby mezi myšlenkami a "jejími" slovy - kódovými trigery/spouštěči. Jako bysme doma používali hlasem ovládanou techniku, ale při vyslovení příkazu "světlo" by se místo rozsvícení zapnula TV nebo při příkazu - vyřčení slova "hudba" by se zapnul kávovar. To by byl chaos co? A přitom tenhle chaos je realita ve které žijeme. Nezajímáme se o správnou vazbu myšlenka a její slovo (kódové označení) a tak žijeme ve světě, kde na vyřčené slovo sice stejně pomýlení lidé reagují věcně/reálně jakoby správně, ale přitom se spouští informační procesy, které jsou zhusta v přímém protikladu k reálnému významu. Na tomto principu je postaven doublespeek a další manipulační (pseudoléčebné) techniky, kdy (rutinní) člověk řekne jedno, to se v reálnu nějak odehraje (zhusta bez viditelného výsledku), ale přitom myšlenkově (informačně) se startuje/realizuje/strojuje (uvádí do pohybu proces, uskutečňující) něco úplně jiného, co ve skutečnosti/naší vnější realitě podpoří/posílí opak vyřčeného. A právě tento chaos (nesoulad slov s jejich pravým významem) bývá příčinou mnoha a mnoha "nedorozumění". Takže etymologie je důležitá a proto je zde často na tento princip upozorňováno zejména tím, že do slov, ti kteří jim etymologicky lépe rozumí, vkládají oddělovací velké písmena, čímž je jen zdánlivě znepřehledňují.
Takže slova jsou nejenom skutkem/činem, ale i skutkem velmi mocným, když jsou ve správné vazbě na svoji myšlenku/ideu (automaticky spouštěný procesní modul/podprogram).
P.
ps. Kontrolní otázka do plna - pročpak se lidé modlí ? Že by zbůhdarma?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

jana123 | 02.02.2016

Pe-tri
,,Na tomto principu je postaven doublespeek a další manipulační (pseudoléčebné) techniky, kdy (rutinní) člověk řekne jedno, to se v reálnu nějak odehraje (zhusta bez viditelného výsledku), ale přitom myšlenkově (informačně) se startuje/realizuje/strojuje (uvádí do pohybu proces, uskutečňující) něco úplně jiného, co ve skutečnosti/naší vnější realitě podpoří/posílí opak vyřčeného.,,

jednoducho povedane zasadami neurolingvistickeho programovania:
ked vsade pisu ne-BER DROGU, ne-PI, ne-MYSLI NA SLONA
ne-SPADNI
dosiahnu pravy opak a BOL TO ZAMER TEMNOTY TAKTO PREKRUTIT JAZYK


k modlitbe tolko:

modlitba memorovana je ,, zbůhdarma,, prach rozpraseny vo vetre

modlitba zo srdca - je modlitbou lasky - intimne a intenzivne zblizenie s BOHOM

a teraz si uz odpovies sam preco sa ludia modlia

vedome sa ma hovorit KLADNE

ZI ZDRAVO, PI VODU, MYSLIM NA BOHA, DAVAJ SI POZOR, BUD OSTRAZITY....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

Pe-tri | 02.02.2016

Inu, vidím to trošku jinak, aniž cokoliv komukoliv vnucuji.
1. Nemám na mysli esoteriky oblíbené vysvětlování toho, že podvědomí nezná zápor. Na mysli mám skutečné záměny významů.
2. Modlitba pouze memorovaná není neúčinná stejně jako není neúčinná žádná činnost lidské mysli.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

popolvár | 02.02.2016

najlepsou odpovedou na tvoju otázku je otázka: "Budes komunikovat o tých svojích najvnútornejsích, najintímnejsích problémoch, ktoré ta trápia, s niekým komu neverís, nedôverujes?"
Vo vztahu s Bohom je u nás zauzívaná "viera v Boha", následne si to clovek spája s cirkevnou vierou ako takou - a to u mnohých vyvoláva averziu - a následne sa z vanicky so spinavou vodou vylieva aj dieta. Preto v kontexte KSB a logike myslenia, vecí a javov je vhodné nahradit "vieru v Boha" za slovné spojenie "viera, dôvera Bohu".
Takze dôverná komunikácia s Bohom je podmienená dôverou voci Nemu, tým, ze Mu verím... - je to takto pochopitelnejsie a logickejsie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

Pe-tri | 02.02.2016

Souhlas a vůbec bych se nebál zmínit ještě jeden IMHO klíčový aspekt - konsekvent světonázoru KSB/DVTR - a totiž ten, že má potenciál přivádět lidi s materialistickým, případně s neurčitě indiferentním světonázorem k názoru bohocentrickému. Osobně to skutečně považuji za jeden z klíčových potenciálů KSB/DVTR - ukázat racionálně smýšlejícím lidem, že je racionální postavit do středu svého života Boha a Jeho vůli a je racionální očekávat na takovýto upřímný a svobodně učiněný, osobnostní posun - individuální Boží reakci - odpověď.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

jana123 | 02.02.2016

Pe-tri
ja viem ze tu asi trochu tu vnasam zensky uhol vnimania,
ale privadza ma do rozpakov, ked chce niekto racionalne vysvetlit
co je to LASKA - BOH a ze je racionalne MILOVAT
ale snad kvantovu fyziku, by racionalisti mohli prijat.
https://www.youtube.com/watch?v=BFd3luPKPX4

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

Pe-tri | 02.02.2016

Z rozpaků se netřeba dělat těžkou hlavu. Jsou to standardní emoce a s jako takovými s nimi lze pracovat a tím pádem i racionálně je řešit.
P.
ps. Pokud Vás pak uvádí do rozpaků racionalita, snad v domnění, že se k pojmům jako Láska, Bůh či Milost nehodí, potom je užitečné zkusit věnovat chvilku svého času meritu světonázoru KSB/DVTR. V každém případě díky za reakci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: idea boha

imelo | 02.02.2016

Ďakujem za odpoveď a prajem Svetla na Ceste.

Přidat nový příspěvek