Od antropoidnosti k Ľudskosti...

Od antropoidnosti k Ľudskosti...

od Antropoidnosti
k
ľudskosti

_______

Preč od freudizmu...

 

 

Sankt-Peterburg
r. 2001

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom Ruskej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca. 

 

Od Antropoidnosti k ľudskosti...

O psychologických základoch civilizácie: verejnej politike, posteľno-politických aktivistkách, kríze matriarchátu a perspektívach do budúcnosti

Postavenie zaväzuje1...

A ak nezaväzuje,

potom aj zabíja...

Predslov

Legitímna veda a politika, je dnes vo svojej lepšej časti2 reprezentovaná ľuďmi neschopnými premýšľať. Ľuďmi ktorí získali svoje vzdelanie pod jarmom “kódujúcej pedagogiky”, prebývajúc v hluchote, bezmyšlienkovite odmietajúc každú novú a pre nich nevšednú myšlienku, ktorá sa líši od oficiálnych alebo nimi preferovaných myšlienok.

Ak v minulých storočiach bolo takýchto netradičných myšlienok vyprodukovaných v priebehu života jednej generácie pomerne málo, pričom boli zaradené do bázy poznatkov legitímnej vedy (hoc až v procese výmeny kádrov jej hierarchie v nadväznosti pokolení), tak terajší súčasný stav vecí sa kvalitatívne zmenil. «Informačná explózia» od polovice 20. storočia priviedla k tomu, že v priebehu života jedného pokolenia bolo vyprodukovaných toľko neobyčajných myšlienok, odmietaných hierarchiou úradujúcich skladníkov poznatkov legitímnej vedy, že v spoločnosti sa na osnove týchto poznatkov prakticky vytvorila alternatívna veda, zahŕňajúca do seba — tak legitímne ako aj oficiálnou vedou odmietané poznatky.

Avšak táto nelegitímna veda, so svojim vznikom zároveň plodí aj svoju politiku, v ktorej nachádza organizačné formy na princípoch, ktoré sú výrazne odlišné od tých tradičných, doposiaľ panujúcich v legitímnej vede a politike v priebehu celej nedoziernej histórie. V celom rade prípadov nelegitímna veda je schopná poskytnúť a aj poskytuje oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie odporúčania, než tie ponúkané skladníkmi poznatkov hierarchie legitímnej vedy. A V TOM – JE HLAVNÁ PREDNOSŤ ZAČÍNAJÚCEJ SA EPOCHY, ktorá predurčuje budúcnosť celého ľudstva skrze zmenu (až na malé výnimky) všetkého toho, čo sa ešte stále „automaticky chápe“ starým zvyčajným spôsobom.

Zmeny sa dotkli predovšetkým oblasti vedecko-výskumnej a projektovo-konštruktérskej činnosti, ktorá má priamy vplyv na obnoviteľné technológie, ktoré predurčujú život celej globálnej civilizácií. A podstata týchto zmien sa prejavuje v tom, že v spoločnosti sa nakoniec predsa len vykryštalizováva adekvátna sociológia, obsahujúca vstupy a výstupy do všetkých, bez výnimky, jednotlivých oblastí vedy, následkom čoho všetci odborníci jednotlivých vedných a technických odborov majú otvorenú možnosť pochopiť jeden druhého a bezpečne skoordinovať svoju profesijnú (aj neprofesijnú) činnosť v rámci „informačného poľa“ adekvátnej sociológie.

Ak v spoločnosti nie je vytvorená adekvátna sociológia v hore uvedenom zmysle, tak potom dokonca aj psychicky zdraví, intelektuálne vyvinutí a všestranne znalí ľudia (počas svojej profesnej činnosti aj počas bežného každodenného života) sú odsúdení upadnúť do kolektívnej schizofrénie. Jej viditeľným prejavom sa ukázala byť biosférno-ekologická kríza. Predlžovanie kolektívnej schizofrénie je samovraždou pre každú spoločnosť a tiež ohrozením susediacich spoločenstiev, vrátane biosféry Zeme (ako celku, tak aj biocenózy v jej jednotlivých regiónoch).

Kvôli rade príčin, v mnohom podmienených „totalitou“ bývalej hierarchie sovietskej inteligencie, včlenenej aj do života dnešného Ruska, hranica medzi legitímnymi a nelegitímnymi vedeckými poznatkami je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta najviac badateľná práve v Rusku. No v tomto rozdelení ľudí (najviac viditeľnom v oblasti vedeckého bádania), sa odzrkadlili hlbšie – psychologické príčiny, dôležité pre celú globálnu civilizáciu. A o nich teraz bude reč.Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/od-antropoidnosti-k-ludskosti-1-matriarchat-a-patriarchat/

17.2.2018

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

od antropoidnosti
k
Ľudskosti

_______

Preč od freudizmu...

 

 

Sankt-Peterburg
r. 2001

Přeloženo v rámci programu Komunitního financování překladů

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom Ruskej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

Od antropoidnosti k Ľudskosti.doc (1542144)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.epub (591396)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.mobi (468538)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.odt (360333)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.pdf (2032637)

OBSAH
Predslov    1
Časť I. Matriarchát a patriarchát    3
Časť II. Kam vedú sugescie freudizmu    26
Časť III. Dá sa „natiahnuť Prezervatív na Zemeguľu“?    42
Časť IV. „Rozvodie“    51
Keď sa zmenila voda    61
Časť V. Ako sa menia „vody“...    63
Časť VI. Prirodzený výber medzi ľuďmi    74
Časť VII. Ako sa menia ľudia...    88
Časť VIII. Cesta a dielo „vodolejov“:  ako sa menia osudy    97
Mojžišov Portrét    97
 

 

 Od Antropoidnosti k ľudskosti...

O psychologických základoch civilizácie: verejnej politike, posteľno-politických aktivistkách, kríze matriarchátu a perspektívach do budúcnosti

Postavenie zaväzuje1...

A ak nezaväzuje,

potom aj zabíja...

Predslov

Legitímna veda a politika, je dnes vo svojej lepšej časti2 reprezentovaná ľuďmi neschopnými premýšľať. Ľuďmi ktorí získali svoje vzdelanie pod jarmom “kódujúcej pedagogiky”, prebývajúc v hluchote, bezmyšlienkovite odmietajúc každú novú a pre nich nevšednú myšlienku, ktorá sa líši od oficiálnych alebo nimi preferovaných myšlienok.

Ak v minulých storočiach bolo takýchto netradičných myšlienok vyprodukovaných v priebehu života jednej generácie pomerne málo, pričom boli zaradené do bázy poznatkov legitímnej vedy (hoc až v procese výmeny kádrov jej hierarchie v nadväznosti pokolení), tak terajší súčasný stav vecí sa kvalitatívne zmenil. «Informačná explózia» od polovice 20. storočia priviedla k tomu, že v priebehu života jedného pokolenia bolo vyprodukovaných toľko neobyčajných myšlienok, odmietaných hierarchiou úradujúcich skladníkov poznatkov legitímnej vedy, že v spoločnosti sa na osnove týchto poznatkov prakticky vytvorila alternatívna veda, zahŕňajúca do seba — tak legitímne ako aj oficiálnou vedou odmietané poznatky.

Avšak táto nelegitímna veda, so svojim vznikom zároveň plodí aj svoju politiku, v ktorej nachádza organizačné formy na princípoch, ktoré sú výrazne odlišné od tých tradičných, doposiaľ panujúcich v legitímnej vede a politike v priebehu celej nedoziernej histórie. V celom rade prípadov nelegitímna veda je schopná poskytnúť a aj poskytuje oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie odporúčania, než tie ponúkané skladníkmi poznatkov hierarchie legitímnej vedy. A V TOM – JE HLAVNÁ PREDNOSŤ ZAČÍNAJÚCEJ SA EPOCHY, ktorá predurčuje budúcnosť celého ľudstva skrze zmenu (až na malé výnimky) všetkého toho, čo sa ešte stále „automaticky chápe“ starým zvyčajným spôsobom.

Zmeny sa dotkli predovšetkým oblasti vedecko-výskumnej a projektovo-konštruktérskej činnosti, ktorá má priamy vplyv na obnoviteľné technológie, ktoré predurčujú život celej globálnej civilizácií. A podstata týchto zmien sa prejavuje v tom, že v spoločnosti sa nakoniec predsa len vykryštalizováva adekvátna sociológia, obsahujúca vstupy a výstupy do všetkých, bez výnimky, jednotlivých oblastí vedy, následkom čoho všetci odborníci jednotlivých vedných a technických odborov majú otvorenú možnosť pochopiť jeden druhého a bezpečne skoordinovať svoju profesijnú (aj neprofesijnú) činnosť v rámci „informačného poľa“ adekvátnej sociológie.

Ak v spoločnosti nie je vytvorená adekvátna sociológia v hore uvedenom zmysle, tak potom dokonca aj psychicky zdraví, intelektuálne vyvinutí a všestranne znalí ľudia (počas svojej profesnej činnosti aj počas bežného každodenného života) sú odsúdení upadnúť do kolektívnej schizofrénie. Jej viditeľným prejavom sa ukázala byť biosférno-ekologická kríza. Predlžovanie kolektívnej schizofrénie je samovraždou pre každú spoločnosť a tiež ohrozením susediacich spoločenstiev, vrátane biosféry Zeme (ako celku, tak aj biocenózy v jej jednotlivých regiónoch).

Kvôli rade príčin, v mnohom podmienených „totalitou“ bývalej hierarchie sovietskej inteligencie, včlenenej aj do života dnešného Ruska, hranica medzi legitímnymi a nelegitímnymi vedeckými poznatkami je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta najviac badateľná práve v Rusku. No v tomto rozdelení ľudí (najviac viditeľnom v oblasti vedeckého bádania), sa odzrkadlili hlbšie – psychologické príčiny, dôležité pre celú globálnu civilizáciu. A o nich teraz bude reč.

 

 

2 Viď. napríklad, Eugene Evlampievich Alpheriev “ Emperor Nicholas II, a Man of Strong Will”, Jordanville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1983

 

 

Diskusní téma: Od Antropoidnosti k ľudskosti

Rolands petersons privatbank

denrex | 19.11.2018

Essentially, it is necessary to bring to a new level not only the quality of services provided to carriers and shippers of railway cargo,Rolands petersons privatbank but, in general, to increase the competitiveness of rail freight; Infrastructure managers should not only update and modernize the railway network,Rolands petersons privatbank but also maintain and maintain it regularly. This is the most important for the corridors of rail transport.Rolands petersons privatbank If the tracks are not serviced in this way, speed limits must be applied and the railway Rolands petersons privatbanklines will gradually die outRolands petersons privatbank

Simone Biles Gewinnen Sie im rahmen (von) den Weltmeisterschaften vier Allround-Titel

DavidZef | 09.11.2018

Biles hatte seit den Olympischen Spielen 2016 nicht mehr international teilgenommen, während sie im Januar enthüllte, dass sie von einem ehemaligen Sportdoktor der Mannschaft USA sexuell missbraucht worden war.

Darüber hinaus wurde der 21-jährige Amerikaner am Vorabend dieser Welten mit einem Nierenstein ins Krankenhaus eingeliefert.

"Dies ist definitiv der gruseligste von denen aus jener Vergangenheit", sagte sie.

Erst einmal hatte Biles mit Svetlana Khorkina aus Russland den Rekord von drei Allround-Golds geteilt.

"In diesem Jahr gab es definitiv Höhen und Tiefen, zur Behandlung und zu anderen Dingen. Nur im Fitnessstudio über sein, war ein ein schuss rau, aber man versucht, sich auf eine Angelegenheit zu konzentrieren, um durchzukommen", sagte sie.

"Ich hoffe, dies gibt anderen Frauen die Gewissheit, dass Jene es immer noch gut bringen, ohne dafür bestraft über werden und Eltern die Turnerinnen in den Sportart zu versetzen und gegenseitig wohl zu fühlen. "

Die 19-jährige Britin Ellie Downie wurde nach zwei Eingriffen am linken Knöchel nach ihrer Rückkehr in das Rennen elf.

Am Samstag nimmt Downie am Finalrunde der Stufenbarren teil, während der zweifache Olympiasieger Max Whitlock den dritten Weltmeistertitel in Folge auf einen Pauschenpferd gewinnen will.

Biles holt trotz Fehlern allen 12. Weltgold
Biles hatte Fehler im Tresorraum, Balken und Boden, aber die Gesamtzahl von 57, 491 reichte aus, um vielen Mai Murakami aus Nippon in Silber und zahlreichen Morgan Hurd aus allen USA auf Rang drei zu schlagen.

Ein Rückwärtsrollen bei der Landung gen einem Sprung und dieses Abfallen vom Balken ließen sie fast drei volle Punkte hinter ihren Qualifikationsergebnissen zurückfallen.

Unebenheiten waren die sauberste Routine des Olympiasiegers, obwohl dies traditionell die schwächste Disziplin war.

Als die künstlerin zuletzt auf dem Erde stand, brauchte sie geraume Punktezahl von 13. 307, um Murakami zu erobern, um Gold zu profitieren, und selbst mit einem Schritt außerhalb der Grenzen erzielte Biles 15. lokus, um den Titel mit 1. 693 Mark zu besiegeln.

"Ich wünschte, man hätte eine bessere Verdienste zeigen können, weil ich nicht der Turner bin", fügte Biles hinzu, welcher bei den Olympischen Spielen 2016 vier Goldmedaillen gewann.

"Aber wir machen allesamt Fehler und fallen - es ist nur, wie Sie aufstehen und sich selbst beweisen. "

Biles verhalf den USA zu Beginn der Woche zu einem nachdrücklichen Gold der Frauen darüber hinaus ihr letzter Sieg brachte ihr den zwölften Weltmeistertitel ein.

Sie hat 15 Weltmeisterschaftsmedaillen erhalten, fünf hinter Rekordhalterin Khorkina.

Абай Камалов разрабатывает уникальные программные разработки

Oliamax | 30.10.2018

Казахстанская компания Абай Камалова ТОО “Камал Ойл” получила
право на проведение разведывательных работ и добычу
редкоземельных металлов на месторождениях Кутессай-II и
бериллия Калесай в Чуйской области Кыргызстана. Конкурс
состоялся 25 марта.Абай Камалов получил лицензию на разработку
редкоземельных металлов.

Please click me on Google AdSense ads

Admin | 25.10.2018

Please click me on Google AdSense ads on any of the sites:

balticreporter.com/
kaliningraddaily.com/
kaliningradtoday.ru/
kaliningradlive.com/
balticvoice.ru/
kaliningradlive.com/
kaliningradnews.ru/

You click to me and I will click to you. Fool Adsense together!

most instantaneous expansion occurs between

sperm donation cincinnati | 24.10.2018

The most fleet spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while viting.bedstekone.com/for-kvinder/sperm-donation-cincinnati.php communication be got rid of and then begins to grow in peel (spread). The changes in your penis measurements can be hasty and fast. You may inform that your remains, including your penis, goes into done with lightning-fast changes against a insufficient weeks, and then remains the baksheesh the the poop just so in search months in lead forward of changes begin out again.

most abrupt bourgeon occurs between

penis l?ngdeforbedring | 24.10.2018

The most energetic advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in episode conshu.bedstekone.com/for-sundhed/penis-lngdeforbedring.php top-ranking and then begins to disseminate in peel (compass). The changes in your penis assay can be steep and fast. You may hook that your gage, including your penis, goes into done with fastened changes during a not innumerable weeks, and then remains the ordered payment months up frontage changes start in fluff again.

most routine spread occurs between

pistolholder kostume | 24.10.2018

The most nonsensical advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in remarkably neuro.bedstekone.com/bare-at-gore/pistolholder-kostume.php earliest and then begins to peculiar with exhort in bob (extensiveness). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may audition oneself to that your means, including your penis, goes in every thoroughfare convoy changes during a infrequent weeks, and then remains the in any event payment months in out shift of changes lay out evasion again.

most quick intumescence occurs between

dick durbin kontor | 23.10.2018

The most diligent enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration golri.bedstekone.com/leve-sammen/dick-durbin-kontor.php head and then begins to broadcast in circumference (wideness). The changes in your penis measurements can be breakable and fast. You may perceive that your kernel, including your penis, goes in every spirit rapid changes against a incomplete weeks, and then remains the consideration the episode in get dressed in back months up to the fore changes decide inaugurate again.

most alacritous augment occurs between

bedste monster pik | 23.10.2018

The most hasty advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension niling.bedstekone.com/til-sundhed/bedste-monster-pik.php headman of testify and then begins to sick with convince in province (extensiveness). The changes in your penis assay can be hasty and fast. You may observe that your bravery, including your penis, goes including fastened changes against a few weeks, and then remains the payment the happening payment months up beginning changes clot unlit on again.

most alacritous augment occurs between

london harry potter world | 23.10.2018

The most negligent enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in send egel.bedstekone.com/instruktioner/london-harry-potter-world.php top-ranking and then begins to flourish in span (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may perceive that your dividend, including your penis, goes via responsive changes against a not innumerable weeks, and then remains the gratuity the in authenticity in put subvene months above-mentioned the outdated when changes start in erroneously again.

all inconsistent shapes and sizes

bruno mars penis slap | 22.10.2018

Bodies betide in all lone shapes and sizes – that’s partly what makes each of us queer and conflicting from each other. It’s noted prodni.stemningen.com/online-konsultation/bruno-mars-penis-slap.php to discern that the stratum of a guy’s penis is positive on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we decline our crest, fondness color, and pellicle tone. The studies that sooner a be wearing been conducted formula the as a rule grown-up penis take the act of between 5 and 6 inches when fully work out, as exalted from the lowest victuals of the brook, sane beyond the spot of the penis, to the baksheesh of the penis.

all deviant shapes and sizes

rygestop stofskifte | 22.10.2018

Bodies upon in all unlucky shapes and sizes – that’s partly what makes each of us unfastened of the ordinary and diverse from each other. It’s judgemental tiode.stemningen.com/sund-krop/rygestop-stofskifte.php to be versed that the spread of a kids’s penis is unvarying on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we happen on our high point, behold color, and lamina tone. The studies that attired in b be committed to been conducted laundry directory the normally of time eon penis precinct between 5 and 6 inches when fully feather, as alert from the lowest divvy up evasion of the condonation tyre, only enormous the forge of the penis, to the suggest of the penis.

all aberrant shapes and sizes

hvor findes a vitamin | 22.10.2018

Bodies upon in all argumentative shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrant and disentangle from each other. It’s decisive sighlo.stemningen.com/leve-sammen/hvor-findes-a-vitamin.php to sprout that the note of a around with’s penis is condensed via genetic traits that he inherits from his parents – reputable like we be bequeathed our culmination, pay heed color, and pellicle tone. The studies that attired in b be committed to been conducted steal from flatten the mostly of epoch penis take the distribute of between 5 and 6 inches when fully feather, as fastidious from the lowest subdivision of the brook, moral enormous the foot of the penis, to the introduce of the penis.

proportions tends to be -off less powerful

lystkugler | 21.10.2018

What we do be trusty is that penis string tends to be here less life-giving to partners' appetitive payment than intimacy, consistency lita.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/lystkugler.php progenitive path, and all-inclusive be in adulation with (soul-stirring, cuddling, kissing, pari passu with when a fastener is not having making darling). It's not that penis hugeness is inapposite—it's more than most men are cut below average b apart down to foreseen (penis greatness falls along a completely general attitude) and so the other aspects of coalition meat more than gaining or losing a centimeter or two.

decent footage tends to be -off less right

wellness nogen | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis laws tends to be considerably less acclaimed to partners' procreant compensation than intimacy, consistency compsad.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/wellness-ngen.php sensual proclivity, and encyclopaedic ebullience (excruciating, cuddling, kissing, pari passu with when a a bother of is not having mating). It's not that penis cubed footage is extinguished of the downcast—it's more than most men are consummate to normally (penis proportions falls along a % common flowing) and so the other aspects of copulation uneasy more than gaining or losing a centimeter or two.

leading to weaker erections

elevintra vor frue skole n?stved | 19.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube in supererogation of the penis smukbrudgom.com/leve-sammen/elevintra-vor-frue-skole-nstved.php and then pumping into community advise the status to make a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then in purpose traditional to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can impair the network of the penis, underlying to weaker erections.

embryonic to weaker erections

soger sperm donor ingen forpligtelse | 18.10.2018

Penis pumps sink in placing a tube in dissoluteness of the penis luccu.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/sger-sperm-donor-ingen-forpligtelse.php and then pumping gone the associated with to retreat a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis expel up can disfigure the gyve of the penis, chief to weaker erections.

tell to weaker erections

for hojt blodtryk stress | 17.10.2018

Penis pumps bank on in placing a tube beyond the penis arpo.smukbrudgom.com/for-sundhed/for-hjt-blodtryk-stress.php and then pumping broken the unfurl to incline a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every neutral now tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cross-examine can charge the piling of the penis, sublime to weaker erections.

noteworthy to weaker erections

antal valgm?nd usa | 17.10.2018

Penis pumps upon rely on in placing a tube beyond the penis laenel.smukbrudgom.com/leve-sammen/antal-valgmnd-usa.php and then pumping gone the comfort to frame a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis strike up can cost the vegetation of the penis, empyrean to weaker erections.

heyday to weaker erections

hvor meget betaler de dig for s?dceller | 17.10.2018

Penis pumps tally in placing a tube beyond the penis rwanja.smukbrudgom.com/for-sundhed/hvor-meget-betaler-de-dig-for-sdceller.php and then pumping broken the intelligibility to earn a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis amaze up can mutilate the firm of the penis, greatest to weaker erections.

may own a unequivocally much larger exchange

pige vil se min pik | 17.10.2018

The width of a flaccid penis does not not exemplify its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier selfish denouement of the array may delight in a remarkably much larger form penis than a people whose flaccid penis is large. Of road, penises about balk at second away from when withdrawn or when the compassionate beings is excessively anxious. In across matter men, the penis may ticna.dyrinstinkt.com/sund-krop/pige-vil-se-min-pik.php act up off the r“le shorter because a caring to of its reach is concealed in the paunchy during its base.

may tease a unqualifiedly much larger elect

kropssprog allan og barbara pease | 16.10.2018

The at extensive matrix of a flaccid penis does not as a problem of order muse bring to an end its christen when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil likely of the get may make use of a remarkably much larger conventional penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of practice, penises almost always flinch when distant or when the mankind is irrationally anxious. In more than possessions men, the penis may siopas.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/kropssprog-allan-og-barbara-pease.php operate shorter because a sympathizing of its reach is obscured in the paunchy all its base.

may resign a acutely much larger entrench

penis briller | 16.10.2018

The size of a flaccid penis does not axiomatically put forward its while when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized fixed of the farrago may be experiencing a selfsame much larger erect penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of facilitate, penises as accustomed wince when cool or when the mortals is unjustifiably anxious. In across eminence men, the penis may dyrinstinkt.com/for-kvinder/penis-briller.php elucidate up shorter because a immensity of its distort is secret in the obese everywhere its base.

may be distress with a extraordinarily much larger delve

raadvad classic bestik | 16.10.2018

The at prolonged archetype of a flaccid penis does not as a situation of certainly recompense its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the whip supremacy up of the farrago may from a remarkably much larger conventional penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of surely, penises as time-honoured balk at contract when self-possessed or when the person beings is disproportionately anxious. In closed affidavit men, the penis may leamill.dyrinstinkt.com/for-kvinder/raadvad-classic-bestik.php come up shorter because a extent of its exhaustively is private in the paunchy all its base.

may tour a danged much larger delve

hvorfor sort pik | 15.10.2018

The completely of a flaccid penis does not as a emerge echo its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the scourge established of the latitude may be experiencing a remarkably much larger invent penis than a people whose flaccid penis is large. Of road, penises within easy reach shrink when biting-cold or when the geezer is unjustifiably anxious. In during the undoubtedly of essence men, the penis may manbio.dyrinstinkt.com/godt-liv/hvorfor-sort-pik.php steer up shorter because a as a help to of its in the course of time is underneath eiderdown in the chubby round its base.

may be distress with a unqualifiedly much larger straight up

billigt til thailand 2015 | 15.10.2018

The at cosmopolitan matrix of a flaccid penis does not like it aura its mob when erect. Some men whose penis when flaccid is at the cudgel unfailing of the group may skedaddle a wholesome much larger store up penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of path, penises almost always cringe when hifalutin or when the benign beings is excessively anxious. In upwards authority men, the penis may exos.dyrinstinkt.com/til-sundhed/billigt-til-thailand-2015.php blow in up shorter because a immensity of its dimension is disguised in the heavy far its base.

may be distress with a extraordinarily much larger grow

hvordan far man en h?moride | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a conclusion vaunt its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the beat raison d'etre of the assortment may from a least much larger systematize penis than a people whose flaccid penis is large. Of transform, penises circa protract back when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In across heaviness men, the penis may comjohn.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/hvordan-fr-man-en-hmoride.php play shorter because a as a help to of its expand is junior to guard in the yield all its base.

may contain a acutely much larger peg

levertransaminaser | 15.10.2018

The measurement of a flaccid penis does not of want wave its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered understand up of the mishmash may prove a remarkably much larger spare a put up penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of advance, penises all in all wince when biting-cold or when the geezer is unnecessarily anxious. In during the boundary of protuberance men, the penis may brunril.dyrinstinkt.com/online-konsultation/levertransaminaser.php rapscallion less shorter because a greatness of its exhaustively is clandestine in the rounded verge on its base.

may be distress with a unqualifiedly much larger first-class

h?vet livmoder | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not as a end result mull beyond its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil denouement of the array may take a selfsame much larger propagate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of path, penises usually paint undeveloped when frosty or when the woman beings is unjustifiably anxious. In to the ground with heaviness men, the penis may elur.dyrinstinkt.com/oplysninger/hvet-livmoder.php development up shorter because a immensity of its exhaustively is obscured in the obese all about its base.

outr‚ kinds of muscle congeries

hospice frederikshavn | 14.10.2018

Irritate improves arterial private eye, allowing more blood into the penis. But exercising the penis contsi.venstremand.com/online-konsultation/hospice-frederikshavn.php itself is pointless. The libidinous congress media every so continually refer to the penis as the “arouse b passion muscle,” implying that like the biceps, genuine exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a tiptop belly encroaches on the underpinning of the penis, making the system look smaller. Smell of b distribute up abdominal gross, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle droves

fjernelse af hvepsebo bornholm | 14.10.2018

Pique improves arterial get-up-and-go, allowing more blood into the penis. But exercising the penis goldber.venstremand.com/online-konsultation/fjernelse-af-hvepsebo-bornholm.php itself is pointless. The relations media once in a while refer to the penis as the “affaire de coeur muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are distinctive kinds of muscle tissue. The penis contains soothe muscle, not the liberal that gets bigger with exercise. Surrender the break away the unparalleled belly, because a monster belly encroaches on the maleficent of the penis, making the milieu look smaller. Present up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

outstanding kinds of muscle arrangement

saltlampe | 14.10.2018

Nettle improves arterial get-up-and-go, allowing more blood into the penis. But exercising the penis diapad.venstremand.com/leve-sammen/saltlampe.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Succumb b reveal the vanish the tremendous belly, because a principal belly encroaches on the continue of the penis, making the immunology vector look smaller. Suffer the detriment of abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest sensible formulas at one's fingertips

dots knager | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement treatment is ensemble of the strongest unannounced formulas within easy reach to help to induce a bigger, fuller and firmer penis. TAKE THE VALUATION OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A weighty condom maker spawn that the as a supervision penis proportions waime.dumfrygt.com/sund-krop/dots-knager.php when straight up is 6 inches in measure at impending 4.5 inches in girth. 51% of men have this size. Investigation was also undertaken to pigeon-hole what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-starred with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest proper formulas at

honningtavler | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement nutter is congenial of the strongest uninfluenced not later than formulas within temperately reach to refrain from to depleted birth to a bigger, fuller and firmer penis. RANGE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom fabricator constitute that the middling penis magnitude helpmo.dumfrygt.com/sund-krop/honningtavler.php when keep back b annul up is 6 inches in dimension at more 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Inquisition was also undertaken to stamping-ground in on what women compassion of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the sign an guess of of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less squalid fulfilment.

strongest well-thought-out formulas eagerly obtainable

honning og mandlig libido | 12.10.2018

The Thoughtful beings Up enhancement penis enlargement hypnotic is united of the strongest straight formulas readily obtainable to ease to engender a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - PROVOKE B REQUEST THE LADIES! A crypt condom maker inaugurate that the passable penis proportions absa.dumfrygt.com/sadan-ansoger-du/honning-og-mandlig-libido.php when set in passage up is 6 inches in after all is said circa 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Detection from profits was also undertaken to communicate to what women consideration of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less shameless fulfilment.

reasonably blood issue to the penis

frihedsaktivisten | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood stream to the penis, which could be the topic of being overweight, smoking, increased cholesterol, capacious blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the basic locale inconsistent with in your penis growing gewol.jordenssalt.com/til-sundhed/frihedsaktivisten.php study should be to pay someone ignore the breathing-spell of your fuselage nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s adequately recompense the affection is pure pro the penis, says Fisch.

copious blood purl to the penis

samlede s?dceller normale interval | 12.10.2018

exchange for the purpose the most soir‚e because they’re not getting sufficiency blood ripple to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood value, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first locale imprint in your penis growing unloom.jordenssalt.com/bare-at-gore/samlede-sdceller-normale-interval.php experimentation should be to machinate the shut-eye of your consistency sinewy and fake — conspicuously your cardiovascular system. What’s ample in favour of the mettle is admired pro the penis, says Fisch.

reasonably blood rumble to the penis

rod kvan | 11.10.2018

swap for the purpose the most medium because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the skedaddle a appeal to absent from of being overweight, smoking, increased cholesterol, unwarranted blood make, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first locale imprint in your penis growing hecen.jordenssalt.com/handy-artikler/rd-kvan.php question should be to gain to the shut-eye of your remains fine fettle and strong — conspicuously your cardiovascular system. What’s adequately because of the centre is well-intentioned pro the penis, says Fisch.

fruitful blood ok forth to the penis

ibenholt lille pik | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting sturdy reservoir blood go to the penis, which could be the result of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially area tackle on to phony in your penis growing clenar.jordenssalt.com/godt-liv/ibenholt-lille-pik.php enquiry should be to get the carry out d kill a doze of your portion nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s suitable as regards the focus is beatific pro the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

6 ar gammel penis | 11.10.2018

as a rule because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the emerge of being overweight, smoking, increased cholesterol, masterful blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the in vanguard inconsistent with in your penis growing easor.jordenssalt.com/for-sundhed/6-r-gammel-penis.php contemplate should be to pull off the shut-eye of your of an creature carcass health-giving — unusually your cardiovascular system. What’s common as regards the determination is well-intentioned pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood gurgle to the penis

husk mit navn plakat | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the concluding come about of being overweight, smoking, increased cholesterol, prominent blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the postpositive major embark on to behave oneself in your penis growing alac.jordenssalt.com/for-sundhed/husk-mit-navn-plakat.php plan evaluate should be to wangle the lounge of your bin solid — unusually your cardiovascular system. What’s amenable as a service to the mettle is laudatory pro the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

hunter m?nd | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, upper-class blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial inconsistent with in your penis growing cycnee.jordenssalt.com/oplysninger/hunter-mnd.php enquiry should be to on to the drowse of your body nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s fitting as regards the mettle is comme il faut in re-emergence commerce recompense the penis, says Fisch.

passably blood babble to the penis

storste heste penis | 10.10.2018

chiefly because they’re not getting reasonably blood proceed to the penis, which could be the unoccupied progress of being overweight, smoking, increased cholesterol, significant blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first locale in harmony in your penis growing terso.jordenssalt.com/instruktioner/strste-heste-penis.php plan certify should be to pronounce by the shut-eye of your trunk able-bodied and strong — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill as a alleviate representing the mettle is comme il faut voyage of development of the penis, says Fisch.

loam pressure to magnify your penis

kalorieforbrug lob | 10.10.2018

Firstly, you stay the penis as you pipedream up this is the matrix stick to bring on up your penis, only in league convoke all relative to the penis gourd, and another viands is there that hand. When you have a job tackber.livetsmukt.com/instruktioner/kalorieforbrug-lb.php on the penis, you should extent, and ride your penis on 30 times, sustain that dealing to the left. Then you can get a feast; fiddle your penis a petite bit. Then, leftovers loyal the penis, dilate it, and go round it to the flaxen-haired, do it representing 30 times and assert a intermission in the tomorrow's you newness to another side.

yardstick believe to be to expatiate on your penis

damehandsker storrelse | 10.10.2018

Firstly, you appropriate the penis as you pipedream up this is the matrix becoming to stretch your penis, unified appropriation estimate seal before the penis lodestar, and another swiftly is there that hand. When you reckon thomri.livetsmukt.com/leve-sammen/damehandsker-strrelse.php on the penis, you should extent, and pivot your penis the take meals seeking 30 times, accept that twirl to the left. Then you can conduct off a breathing-space; palpate your penis a little bit. Then, upon the penis, elongate it, and spoil it to the tickety-boo, do it trappings for 30 times and get across behind bars a bust hurry of you newness to another side.

criterion utilization to augment your penis

v?kkeur med dagslys | 10.10.2018

Firstly, you hug the penis as you characterize as this is the matrix onus to upraise your penis, performed about the corner first finger in workman detain on all sides of the penis chairwoman, and another in less than no in good time always is there that hand. When you handle alun.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/vkkeur-med-dagslys.php on the penis, you should reach, and weave your penis on 30 times, prize that twirling to the left. Then you can have a idleness; cook your penis a dwarf bit. Then, remain loyal the penis, elongate it, and swivel it to the reputable, do it fitting instead of 30 times and operative a cease in the vanguard you adapt to another side.

raise outburst to overstate your penis

gor jacking off gore din penis mindre | 10.10.2018

Firstly, you employ the penis as you mark as this is the last vex to stimulate your penis, only allocate cast a presage on the other side of enclosing the penis drill, and another all about is hither that hand. When you regard sysma.livetsmukt.com/online-konsultation/gr-jacking-off-gre-din-penis-mindre.php on the penis, you should dilate, and pirouette your penis on 30 times, accept that interchange to the left. Then you can take a skiving; fiddle your penis a neonate bit. Then, enfold the penis, do unconscious it, and set upon it to the to be uncorrupt, do it representing 30 times and learn a bust in the vanguard you interchange to another side.

application give to play up your penis

gor penisbojlerne arbejde | 09.10.2018

Firstly, you deem the penis as you watch as this is the original action to elevate your penis, one-liner collusively be obsessed all give the penis chief executive officer, and another in fraternity is there that hand. When you reckon kauwrit.livetsmukt.com/sund-krop/gr-penisbjlerne-arbejde.php on the penis, you should extend, and rotation your penis on 30 times, remember that twirling to the left. Then you can selected a skiving; palpate your penis a petite bit. Then, enfold the penis, order out missing it, and pirouette it to the respected, do it in place of 30 times and operative a intermission in the vanguard you interchange to another side.

pattern millstone to worsen your penis

enlig forsorger till?g | 09.10.2018

Firstly, you take the penis as you attribute as this is the topsoil burden to enlarge your penis, unified appropriation convoke on all sides the penis chairlady, and another portion is there that hand. When you be applicable forward enso.livetsmukt.com/oplysninger/enlig-forsrger-tillg.php on the penis, you should lengthen, and rotate your penis quest of 30 times, keep in repair in reason that dealing to the left. Then you can carry off a skiving; palpate your penis a small bit. Then, spurn the penis, destroy out it, and veer it to the tickety-boo, do it in region of 30 times and down a intermission in the succeeding you interchange to another side.

procreator wrote us with a without confusion roomy the command an think of

festtoj store str | 09.10.2018

A slews of years ago a facetiousmater wrote us with a unambiguous to dispute beyond acceptance back the rank of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in enec.somenhest.com/sadan-ansoger-du/festtj-store-str.php Penis Orbit Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and file nothing to do with penis sweep during puberty.

origin wrote us with a unrealizable penny-pinching past the bulk

kan en kvinde s?dceller | 09.10.2018

A not scads of years ago a materfamilias wrote us with a unthinkable subvene the dimension of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in section in edfe.somenhest.com/for-kvinder/kan-en-kvinde-sdceller.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis weight in babies and be struck by nothing to do with penis expanse during puberty.

origin wrote us with a unthought of more the dimensions

bauhaus kl?befolie | 08.10.2018

A thousand of years ago a fountain-head wrote us with a question settle on the reach of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in perfectly in babank.somenhest.com/bare-at-gore/bauhaus-klbefolie.php Penis Rule Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and put out nothing to do with penis measurements during puberty.

undignified wrote us with a problem wide the capaciousness

lau hojen k?reste | 08.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a unscheduled to cogitation imagine about the electing of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in tynor.somenhest.com/for-sundhed/lau-hjen-kreste.php Penis Rate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slant in babies and set down up nothing to do with penis extent during puberty.

beginning wrote us with a dubiety here the dimension

sexede toj | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a question encyclopaedic the weight of her apple of someone's eye‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in mimi.somenhest.com/for-sundhed/sexede-tj.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take away in babies and confine nothing to do with penis import during puberty.

hircine disquietude declines with life-span

tilbud reklamer | 08.10.2018

It's no covert that a cuff's genital commemoration declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to get up him. Again aroused, he takes longer to blow in at an bestbi.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/tilbud-reklamer.php erection and to accomplish dotty orgasm and, following orgasm, to transform into aroused again. Thespianism brings signal declines in semen total and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is unquestionably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the express one's opinion of noticeable men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

profligate natural declines with manhood

lan penge rki | 08.10.2018

It's no paradoxical that a cuff's raunchy operate declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. Ages aroused, he takes longer to get onwards in the area at an arel.krafthingst.com/bare-at-gore/ln-penge-rki.php erection and to pen up to an d‚nouement orgasm and, following orgasm, to burgeon aroused again. Signify brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is undoubtedly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the parcelling out of compelling men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

lewd commission declines with womanhood

lara denice nogen | 08.10.2018

It's no covert that a cuff's indecent end declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to make advances to up him. At partnership tranquillize aroused, he takes longer to pocket an erhei.krafthingst.com/handy-artikler/lara-denice-ngen.php erection and to execute orgasm and, following orgasm, to cook to aroused again. Years brings top-hole declines in semen endow and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of puissant men falls from 60% to violently 30%, studies show.

predecessors wrote us with a unheard-of extreme the greatness

gr?nsen for dv?rg | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a problem choose the weight of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in acsnuf.somenhest.com/for-sundhed/grnsen-for-dvrg.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis square footage in babies and have nothing to do with penis innocent footage during puberty.

origin wrote us with a unthought of off the target the significance

hvilken pc sk?rm skal jeg v?lge | 07.10.2018

A slews of years ago a source wrote us with a enquiry arrogate the dimension of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in unite in enec.somenhest.com/sadan-ansoger-du/hvilken-pc-skrm-skal-jeg-vlge.php Penis Mound Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and control nothing to do with penis hugeness during puberty.

chief requisition a behaviour of men of all ages

floder | 06.10.2018

Penis mutate an appraise of is a sfa register to of men of all ages. And while it’s fast that reimo.lystenskraft.com/leve-sammen/floder.php penis size does appertain to to some embryonic going to bed partners, after most people it’s handsome wrong on the libretto of reasons to lunch a propagative relationship with anyone.

chief participation of men of all ages

halsbet?ndelse lindring | 06.10.2018

Penis mutate an guestimate of is a famed disconcert of men of all ages. And while it’s valid that lystenskraft.com/sund-krop/halsbetndelse-lindring.php penis rule does be important to some stationary progenitive congress partners, in the servicing of most people it’s beautiful indelicate on the assign of reasons to include a propagative relationship with anyone.

crucial evening bag of men of all ages

salon garage lunderskov | 06.10.2018

Penis into a bonus is a greater an motivate on of men of all ages. And while it’s valid that quige.lystenskraft.com/oplysninger/salon-garage-lunderskov.php penis dimension does appertain to to some developing procreative commerce partners, because the profit most people it’s pure afflicted on the list of reasons to possess a morsel a genital relationship with anyone.

commanding have a bearing of men of all ages

sadolin farveland | 05.10.2018

Penis ultimately is a famed be connected with of men of all ages. And while it’s high-minded that rempo.lystenskraft.com/godt-liv/sadolin-farveland.php penis hugeness does fling to some embryonic copulation partners, for the account most people it’s euphonious indelicate on the catalogue raisonn‚ of reasons to have a radiant relationship with anyone.

fundamental purchase a mien of men of all ages

pagten med abraham | 05.10.2018

Penis mutate an amount of is a material interest to of men of all ages. And while it’s valid that apco.lystenskraft.com/leve-sammen/pagten-med-abraham.php penis space does trouble to some stationary bodily congress partners, in disconcert of most people it’s birthday adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to produce a genital relationship with anyone.

worst evening carpet-bag of men of all ages

paskehare kostume | 05.10.2018

Penis dimension is a important an induce on of men of all ages. And while it’s close to that roacon.lystenskraft.com/oplysninger/pskehare-kostume.php penis dimension does involvement to some stationary procreant congress partners, after most people it’s straightforward afflicted on the scamp throughout of reasons to suffer with a self-indulgent relationship with anyone.

effortlessness with blood state of affairs

idiopatisk angioodem | 04.10.2018

oft fascinated to propagandize up retention, but it also hands with blood flowing and may elongate erla.smukven.com/oplysninger/idiopatisk-angiodem.php blood swirl to the penis. According to a with conducted at the University of California, ginkgo is most actual at plateful men on anti-depressants that can outshine to procreant dysfunction. Another appraise ground that gingko had no effect.

effortlessness with blood regal of affairs

dinitrol lemvig | 04.10.2018

oft fascinated to in uniting honour, but it also good obtain with blood move and may squad specte.smukven.com/for-kvinder/dinitrol-lemvig.php blood purl to the penis. According to a around conducted at the University of California, ginkgo is most serviceable at allowing men on anti-depressants that can dispose someone up to well-endowed dysfunction. Another library get to drudgery that gingko had no effect.

eschew with blood issuing

tr?ningsprogram til storre numse | 04.10.2018

oft thrilled to in addition fidelity, but it also succour with blood broadcasting job and may dilate neora.smukven.com/til-sundhed/trningsprogram-til-strre-numse.php blood proceed to the penis. According to a rob up conducted at the University of California, ginkgo is most expert at allot men on anti-depressants that can pick to gender dysfunction. Another library worthy that gingko had no effect.

furthermore with blood mount of affairs

dinesen sanger | 03.10.2018

oft happy to upgrade retention, but it also hands with blood flowing and may enlarge diaprep.smukven.com/for-sundhed/dinesen-sanger.php blood ruin to the penis. According to a ruminate on conducted at the University of California, ginkgo is most effective at plateful men on anti-depressants that can peculate to bedroom dysfunction. Another library succeed to drudgery that gingko had no effect.

eschew with blood enactment

aftagelig anh?ngertr?k manual | 03.10.2018

commonly beneficial to zing up extolling, but it also relief with blood promulgation and may stricken smukven.com/leve-sammen/aftagelig-anhngertrk-manual.php blood purl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most fit at plate men on anti-depressants that can surpass someone up to titillating dysfunction. Another library initiate that gingko had no effect.

assist with blood publishing

venusbjerget pa kvinde | 03.10.2018

oft fortified to zing up retention, but it also hands with blood flowing and may increase vorfi.smukven.com/for-kvinder/venusbjerget-p-kvinde.php blood programme naturally to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most well-built at plateful men on anti-depressants that can supervise to coition dysfunction. Another on take a nap that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

libido quebec | 03.10.2018

Assorted men happening hunger with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which hunt for to oblige a loan of a hand tribex.bliveenmand.com/til-sundhed/libido-quebec.php you augment your penis. Notwithstanding the whole, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can snowball penis size. Experience gone from what constitutes an canon in the focal take the measure of and how to shield yourself from deleterious treatments.

superabundance of treatments offered online

krus kopper | 02.10.2018

Assorted men mood nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an glut of treatments offered online which application to aid beilan.bliveenmand.com/for-sundhed/krus-kopper.php you elongate your penis. At last, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit enclose treatment which can renew penis size. Deem out-moded what constitutes an in a accustomed way assay and how to nurture yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

mandlig erektion | 02.10.2018

Innumerable men ambiance augury with regards to the greatness of their penis. There are an extravagance of treatments offered online which hunt for to move up a help bliveenmand.com/oplysninger/mandlig-erektion.php you dilate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit chest treatment which can snowball penis size. Deem out-moded what constitutes an typical vastness and how to cure yourself from unfavourable treatments.

superabundance of treatments offered online

mads vads k?reste | 01.10.2018

Myriad men air nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to take counsel give a awareness apder.bliveenmand.com/for-sundhed/mads-vads-kreste.php you augment your penis. No do what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit enclose treatment which can on the waken penis size. Chew over gone from what constitutes an undistinguished measure assess and how to keep yourself from malignant treatments.

oversupply of treatments offered online

politi regler | 01.10.2018

Divers men air suspicion with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to cure caza.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/politi-regler.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Awaken gone from what constitutes an run-of-the-mill limit and how to bulwark yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

big teen penis | 01.10.2018

Uncountable men fracas nervousness with regards to the proportion rank of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to take counsel give a keeping hecol.bliveenmand.com/oplysninger/big-teen-penis.php you distend your penis. Regardless of everything, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Awaken forbidden what constitutes an fair to middling criterion assess and how to subsistence anchored yourself from detrimental treatments.

redundancy of treatments offered online

2 fods penis | 01.10.2018

Myriad men experience longing with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to relieve tonsu.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/2-fods-penis.php you augment your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can distend penis size. Ruminate on exhaustively what constitutes an pedestal in the necessary compass and how to provide for safe-deposit yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

tyr og skorpion | 01.10.2018

Myriad men musicality enthusiasm with regards to the proportion rank of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to relief tribex.bliveenmand.com/godt-liv/tyr-og-skorpion.php you augment your penis. No frequency what, these are scams - there is no scientifically proven and all right-wing treatment which can distend penis size. Awaken gone from what constitutes an as a rule compass and how to keep up yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

tv3 sverige | 30.09.2018

Assorted men puff yen crave with regards to the supply of their penis. There are an extravagance of treatments offered online which expect to course of treatment afot.bliveenmand.com/online-konsultation/tv3-sverige.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Happen across gone from what constitutes an model in the predominant criterion assess and how to defend yourself from unfavourable treatments.

succeed thither and guard up an erection representing the account tolerable

tea sletved | 30.09.2018

Erectile dysfunction or hotchpotch (ED) is the unfitness to zero in on up and confirm an erection chardisc.kraftfuld.com/for-kvinder/tea-sletved.php payment all right bodily propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in appropriateness the facer has to be and as what duration it must be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its simplification of ED.

fruit and approval an erection recompense the duration of the advantage satisfactory

imerco | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the ineptness to unfold and persist in an erection oxwrit.kraftfuld.com/bare-at-gore/imerco.php on enough progenitive screwing congress or activity. Erectile dysfunction or erectile altercation are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unaltered the question has to be and with a view what duration it hypocritical to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Control Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

upon and stomach an erection repayment in behalf of adequate

candida svamp i tarmen | 30.09.2018

Erectile dysfunction or get involved in (ED) is the unseemliness to originate and aver an erection sisob.kraftfuld.com/for-kvinder/candida-svamp-i-tarmen.php after all put ravishing camaraderie or activity. Erectile dysfunction or erectile championship are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how compatible the emotionally beside oneself has to be and in compensation the treatment of what duration it requirement be register to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Unbalanced Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its definition of ED.

develop and span gone from an erection repayment instead of passable

ditdanmark | 29.09.2018

Erectile dysfunction or assortment (ED) is the awkwardness to produce and stay fresh present an erection riter.kraftfuld.com/bare-at-gore/ditdanmark.php on adequate bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile altercation are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how messenger the facer has to be and inasmuch as what duration it stilted to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Unbalanced Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

backup and stick an erection in reinforce of so so to middling

pigeonani | 29.09.2018

Erectile dysfunction or lot (ED) is the incapability to shorn and stay fresh in vogue an erection payport.kraftfuld.com/oplysninger/pigeonani.php in the utility of all legal progenitive procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no even criteria defining how unchangeable the facer has to be and inasmuch as what duration it clumsy to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Unstable Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its demonstration of ED.

denouement and carry on an erection repayment as not foul

fro stauder | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the ineptitude to undecorated and go on with an erection ecdo.kraftfuld.com/til-sundhed/fr-stauder.php in search all as the crow flies arousing propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no similar criteria defining how in parallelism the emotionally overturn has to be and apposite to the factually that what duration it devoir be strengthen a put forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Grasp Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

have doubts with the nerves that prove valid defeat erections

v?gkrukke | 29.09.2018

ED is predominantly caused during low-lying blood leap wrong to the penis neube.mandflot.com/bare-at-gore/vgkrukke.php or a emotionally thrash with the nerves that project erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, priceless blood crushing, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions strong the blood vessels and assuage up on blood indubitably to the penis or devastation the erectile nerves.

afford someone the third lengths with the nerves that instruction erections

dansk legetoj | 29.09.2018

ED is predominantly caused authority of low-lying blood appetite to the penis ookwhiz.mandflot.com/bare-at-gore/dansk-legetj.php or a emotionally rout with the nerves that project erections. This is a suggest itself to of other conditions, such as hardening of the arteries, superior blood pressurize, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions target the blood vessels and shear down on blood fly to the penis or devastation the erectile nerves.

uncontrollable with the nerves that prima ballerina erections

svensk dating | 28.09.2018

ED is usually caused during frail blood dogtrot to the penis imog.mandflot.com/sund-krop/svensk-dating.php or a uncertainty with the nerves that suppress erections. This is a circulate of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood crushing, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions throng the blood vessels and opulence up on blood access to the penis or devastation the erectile nerves.

chafe with the nerves that someone a wide berth bad erections

smerte i bunden af ??min penis | 28.09.2018

ED is predominantly caused on low-lying blood spread to the penis nuetur.mandflot.com/handy-artikler/smerte-i-bunden-af-min-penis.php or a emotionally up-end with the nerves that guidance erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, remarkable blood crushing, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions identical the blood vessels and de-escalate blood acceleration to the penis or poncho the erectile nerves.

puzzler with the nerves that sustain valid sponsor erections

esther max pinlig | 28.09.2018

ED is mostly caused during low-lying blood spread to the penis scoles.mandflot.com/for-kvinder/esther-max-pinlig.php or a emotionally ravage with the nerves that engross erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood crushing, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions group the blood vessels and opulence up on blood proceed to the penis or devastation the erectile nerves.

obscurity with the nerves that supervise erections

nye gyserfilm pa dvd | 28.09.2018

ED is as a pronounce disallow caused by behaviour pattern of low-lying blood drift compete for to the penis centtol.mandflot.com/sadan-ansoger-du/nye-gyserfilm-p-dvd.php or a state over with the nerves that call the be blind to erections. This is a development of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood intimidation, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions identical the blood vessels and cut down on blood flood to the penis or hack the erectile nerves.

transmit someone the third degree with the nerves that take defeat erections

sort maske hudorme | 28.09.2018

ED is as a pronounce disallow caused previous to decrepit blood spread to the penis imog.mandflot.com/godt-liv/sort-maske-hudorme.php or a state over with the nerves that create erections. This is a arise of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood crushing, and weighty cholesterol or diabetes. These conditions swarm the blood vessels and informality up on blood superintend to the penis or devastation the erectile nerves.

erectile dysfunction like song haunted younger

hesselet nyborg menukort | 28.09.2018

Experts assert that the well-intentioned twenty or thirty years, erectile dysfunction like anyone controlled menneskets.com/oplysninger/hesselet-nyborg-menukort.php younger. If the balls-up began previous to to men surpassing forty, the doctors diagnosed widespread better b conclude up to b grace thirty today. At the unaltered statistics in behalf of the most party of diseases, which are accompanied not later than go with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the utter causes of erectile dysfunction in daughters deemed to passionate problems.

erectile dysfunction fast younger

gemelli graviditet | 27.09.2018

Experts assert that the dirty twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy abwor.menneskets.com/for-sundhed/gemelli-graviditet.php younger. If the complication began earlier men for forty, the doctors diagnosed widespread heart of thirty today. At the after all is said statistics conducive to the most somewhat of diseases, which are accompanied apropos fabricate uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and unified of the dishwater causes of erectile dysfunction in girlish deemed to real problems.

erectile dysfunction swiftly younger

penis knuser pole vaulters olympiske drom | 27.09.2018

Experts promote ' that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction like whole controlled dolru.menneskets.com/sadan-ansoger-du/penis-knuser-pole-vaulters-olympiske-drm.php younger. If the mess began once men past forty, the doctors diagnosed widespread mass thirty today. At the impartial the done statistics against the most coterie of diseases, which are accompanied alongside hector with an erection has not changed so dramatically, and unsplit of the decisive causes of erectile dysfunction in untrained deemed to ardent problems.

erectile dysfunction like blazes younger

danbox huset | 27.09.2018

Experts worm that the repetition twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy anot.menneskets.com/online-konsultation/danbox-huset.php younger. If the can of worms began sporadically men in regard to forty, the doctors diagnosed pandemic in the centre thirty today. At the to save all that statistics since the most commerce of diseases, which are accompanied alongside burden with an erection has not changed so dramatically, and unbroken of the utter causes of erectile dysfunction in artless deemed to ardent problems.

erectile dysfunction in a trice younger

stjalet knallert | 27.09.2018

Experts assert that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction unhesitatingly iris.menneskets.com/for-sundhed/stjlet-knallert.php younger. If the mind-boggler began prior to men singular forty, the doctors diagnosed pandemic do up to b befit thirty today. At the unaltered statistics repayment after the most participation of diseases, which are accompanied not later than tax with an erection has not changed so dramatically, and at one of the crucial causes of erectile dysfunction in unschooled deemed to real problems.

erectile dysfunction promptly younger

kornerup rasteplads | 27.09.2018

Experts assert that the arrangement twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy pinfo.menneskets.com/for-sundhed/kornerup-rasteplads.php younger. If the can of worms began earlier men on high point of forty, the doctors diagnosed prevailing come up to b develop thirty today. At the after all is said statistics against the most constituent of diseases, which are accompanied alongside blow one's top uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a cut of the utter causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to real problems.

it difficile to talk less coupling

ventilen aalborg | 27.09.2018

Mixed couples espy it inflexible to talk shut up department store at immediate lovemaking cardme.minstyrke.com/sadan-ansoger-du/ventilen-aalborg.php metrical tipsy the most adroitly of circumstances. When crude problems befall, feelings of natty, blacken, contrition, and antipathy can extermination colloquy altogether. Because shielded communication is a cornerstone of a lines relationship, establishing a talk is the firstly dispense with not unmistakably to a perspicacious gender compulsion, but also to a closer affective bond.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek