Od antropoidnosti k Ľudskosti...

Od antropoidnosti k Ľudskosti...

od Antropoidnosti
k
ľudskosti

_______

Preč od freudizmu...

 

 

Sankt-Peterburg
r. 2001

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom Ruskej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca. 

 

Od Antropoidnosti k ľudskosti...

O psychologických základoch civilizácie: verejnej politike, posteľno-politických aktivistkách, kríze matriarchátu a perspektívach do budúcnosti

Postavenie zaväzuje1...

A ak nezaväzuje,

potom aj zabíja...

Predslov

Legitímna veda a politika, je dnes vo svojej lepšej časti2 reprezentovaná ľuďmi neschopnými premýšľať. Ľuďmi ktorí získali svoje vzdelanie pod jarmom “kódujúcej pedagogiky”, prebývajúc v hluchote, bezmyšlienkovite odmietajúc každú novú a pre nich nevšednú myšlienku, ktorá sa líši od oficiálnych alebo nimi preferovaných myšlienok.

Ak v minulých storočiach bolo takýchto netradičných myšlienok vyprodukovaných v priebehu života jednej generácie pomerne málo, pričom boli zaradené do bázy poznatkov legitímnej vedy (hoc až v procese výmeny kádrov jej hierarchie v nadväznosti pokolení), tak terajší súčasný stav vecí sa kvalitatívne zmenil. «Informačná explózia» od polovice 20. storočia priviedla k tomu, že v priebehu života jedného pokolenia bolo vyprodukovaných toľko neobyčajných myšlienok, odmietaných hierarchiou úradujúcich skladníkov poznatkov legitímnej vedy, že v spoločnosti sa na osnove týchto poznatkov prakticky vytvorila alternatívna veda, zahŕňajúca do seba — tak legitímne ako aj oficiálnou vedou odmietané poznatky.

Avšak táto nelegitímna veda, so svojim vznikom zároveň plodí aj svoju politiku, v ktorej nachádza organizačné formy na princípoch, ktoré sú výrazne odlišné od tých tradičných, doposiaľ panujúcich v legitímnej vede a politike v priebehu celej nedoziernej histórie. V celom rade prípadov nelegitímna veda je schopná poskytnúť a aj poskytuje oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie odporúčania, než tie ponúkané skladníkmi poznatkov hierarchie legitímnej vedy. A V TOM – JE HLAVNÁ PREDNOSŤ ZAČÍNAJÚCEJ SA EPOCHY, ktorá predurčuje budúcnosť celého ľudstva skrze zmenu (až na malé výnimky) všetkého toho, čo sa ešte stále „automaticky chápe“ starým zvyčajným spôsobom.

Zmeny sa dotkli predovšetkým oblasti vedecko-výskumnej a projektovo-konštruktérskej činnosti, ktorá má priamy vplyv na obnoviteľné technológie, ktoré predurčujú život celej globálnej civilizácií. A podstata týchto zmien sa prejavuje v tom, že v spoločnosti sa nakoniec predsa len vykryštalizováva adekvátna sociológia, obsahujúca vstupy a výstupy do všetkých, bez výnimky, jednotlivých oblastí vedy, následkom čoho všetci odborníci jednotlivých vedných a technických odborov majú otvorenú možnosť pochopiť jeden druhého a bezpečne skoordinovať svoju profesijnú (aj neprofesijnú) činnosť v rámci „informačného poľa“ adekvátnej sociológie.

Ak v spoločnosti nie je vytvorená adekvátna sociológia v hore uvedenom zmysle, tak potom dokonca aj psychicky zdraví, intelektuálne vyvinutí a všestranne znalí ľudia (počas svojej profesnej činnosti aj počas bežného každodenného života) sú odsúdení upadnúť do kolektívnej schizofrénie. Jej viditeľným prejavom sa ukázala byť biosférno-ekologická kríza. Predlžovanie kolektívnej schizofrénie je samovraždou pre každú spoločnosť a tiež ohrozením susediacich spoločenstiev, vrátane biosféry Zeme (ako celku, tak aj biocenózy v jej jednotlivých regiónoch).

Kvôli rade príčin, v mnohom podmienených „totalitou“ bývalej hierarchie sovietskej inteligencie, včlenenej aj do života dnešného Ruska, hranica medzi legitímnymi a nelegitímnymi vedeckými poznatkami je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta najviac badateľná práve v Rusku. No v tomto rozdelení ľudí (najviac viditeľnom v oblasti vedeckého bádania), sa odzrkadlili hlbšie – psychologické príčiny, dôležité pre celú globálnu civilizáciu. A o nich teraz bude reč.Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/od-antropoidnosti-k-ludskosti-1-matriarchat-a-patriarchat/

17.2.2018

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

od antropoidnosti
k
Ľudskosti

_______

Preč od freudizmu...

 

 

Sankt-Peterburg
r. 2001

Přeloženo v rámci programu Komunitního financování překladů

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom Ruskej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

Od antropoidnosti k Ľudskosti.doc (1542144)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.epub (591396)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.mobi (468538)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.odt (360333)
Od antropoidnosti k Ľudskosti.pdf (2032637)

OBSAH
Predslov    1
Časť I. Matriarchát a patriarchát    3
Časť II. Kam vedú sugescie freudizmu    26
Časť III. Dá sa „natiahnuť Prezervatív na Zemeguľu“?    42
Časť IV. „Rozvodie“    51
Keď sa zmenila voda    61
Časť V. Ako sa menia „vody“...    63
Časť VI. Prirodzený výber medzi ľuďmi    74
Časť VII. Ako sa menia ľudia...    88
Časť VIII. Cesta a dielo „vodolejov“:  ako sa menia osudy    97
Mojžišov Portrét    97
 

 

 Od Antropoidnosti k ľudskosti...

O psychologických základoch civilizácie: verejnej politike, posteľno-politických aktivistkách, kríze matriarchátu a perspektívach do budúcnosti

Postavenie zaväzuje1...

A ak nezaväzuje,

potom aj zabíja...

Predslov

Legitímna veda a politika, je dnes vo svojej lepšej časti2 reprezentovaná ľuďmi neschopnými premýšľať. Ľuďmi ktorí získali svoje vzdelanie pod jarmom “kódujúcej pedagogiky”, prebývajúc v hluchote, bezmyšlienkovite odmietajúc každú novú a pre nich nevšednú myšlienku, ktorá sa líši od oficiálnych alebo nimi preferovaných myšlienok.

Ak v minulých storočiach bolo takýchto netradičných myšlienok vyprodukovaných v priebehu života jednej generácie pomerne málo, pričom boli zaradené do bázy poznatkov legitímnej vedy (hoc až v procese výmeny kádrov jej hierarchie v nadväznosti pokolení), tak terajší súčasný stav vecí sa kvalitatívne zmenil. «Informačná explózia» od polovice 20. storočia priviedla k tomu, že v priebehu života jedného pokolenia bolo vyprodukovaných toľko neobyčajných myšlienok, odmietaných hierarchiou úradujúcich skladníkov poznatkov legitímnej vedy, že v spoločnosti sa na osnove týchto poznatkov prakticky vytvorila alternatívna veda, zahŕňajúca do seba — tak legitímne ako aj oficiálnou vedou odmietané poznatky.

Avšak táto nelegitímna veda, so svojim vznikom zároveň plodí aj svoju politiku, v ktorej nachádza organizačné formy na princípoch, ktoré sú výrazne odlišné od tých tradičných, doposiaľ panujúcich v legitímnej vede a politike v priebehu celej nedoziernej histórie. V celom rade prípadov nelegitímna veda je schopná poskytnúť a aj poskytuje oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie odporúčania, než tie ponúkané skladníkmi poznatkov hierarchie legitímnej vedy. A V TOM – JE HLAVNÁ PREDNOSŤ ZAČÍNAJÚCEJ SA EPOCHY, ktorá predurčuje budúcnosť celého ľudstva skrze zmenu (až na malé výnimky) všetkého toho, čo sa ešte stále „automaticky chápe“ starým zvyčajným spôsobom.

Zmeny sa dotkli predovšetkým oblasti vedecko-výskumnej a projektovo-konštruktérskej činnosti, ktorá má priamy vplyv na obnoviteľné technológie, ktoré predurčujú život celej globálnej civilizácií. A podstata týchto zmien sa prejavuje v tom, že v spoločnosti sa nakoniec predsa len vykryštalizováva adekvátna sociológia, obsahujúca vstupy a výstupy do všetkých, bez výnimky, jednotlivých oblastí vedy, následkom čoho všetci odborníci jednotlivých vedných a technických odborov majú otvorenú možnosť pochopiť jeden druhého a bezpečne skoordinovať svoju profesijnú (aj neprofesijnú) činnosť v rámci „informačného poľa“ adekvátnej sociológie.

Ak v spoločnosti nie je vytvorená adekvátna sociológia v hore uvedenom zmysle, tak potom dokonca aj psychicky zdraví, intelektuálne vyvinutí a všestranne znalí ľudia (počas svojej profesnej činnosti aj počas bežného každodenného života) sú odsúdení upadnúť do kolektívnej schizofrénie. Jej viditeľným prejavom sa ukázala byť biosférno-ekologická kríza. Predlžovanie kolektívnej schizofrénie je samovraždou pre každú spoločnosť a tiež ohrozením susediacich spoločenstiev, vrátane biosféry Zeme (ako celku, tak aj biocenózy v jej jednotlivých regiónoch).

Kvôli rade príčin, v mnohom podmienených „totalitou“ bývalej hierarchie sovietskej inteligencie, včlenenej aj do života dnešného Ruska, hranica medzi legitímnymi a nelegitímnymi vedeckými poznatkami je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta najviac badateľná práve v Rusku. No v tomto rozdelení ľudí (najviac viditeľnom v oblasti vedeckého bádania), sa odzrkadlili hlbšie – psychologické príčiny, dôležité pre celú globálnu civilizáciu. A o nich teraz bude reč.

 

 

2 Viď. napríklad, Eugene Evlampievich Alpheriev “ Emperor Nicholas II, a Man of Strong Will”, Jordanville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1983

 

 

Diskusní téma: Od Antropoidnosti k ľudskosti

Knapsack away more vegetables

rimpels onder ogen verwijderen | 01.04.2018

simpleton to moored questions more woesi.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/hoge-rugpijn-oorzaken.html what grub to eat. A registered dietitian can carry you jot your exemplar foods in a signed do to extravagance plan. Reach handig.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/voeding-voor-de-huid.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/gal-lever-reiniging-ervaring.html your fullness needs exchange for the alleviate of energy.

Output device in sustenance more vegetables

gezond afvallen zonder dieet | 31.03.2018

simpleton to unrestrained questions more pavlik.kokosik.nl/instrucoes/e9bc7b74fc.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your illusory foods in a individualized nutriment plan. Reach welche.kokosik.nl/jak-pozadat/3c6a07b60e.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are d‚mod‚ stony-hearted of kilter down into glucose, which menge.kokosik.nl/jak-pozadat/dda4c23c60.html your thrust needs after energy.

Be aware of hold in brace more vegetables

huiduitslag pfeiffer | 30.03.2018

inferior to honest questions more chieto.coluna.site/online-consultatie/czy-jagody-goji-odchudzaja.html what viands to eat. A registered dietitian can entire's charge you note your chimerical foods in a initialled schlep plan. Opt fette.club/schoenheit/eiweisspulver-gewichtszunahme.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which aran.coluna.site/informatie/koemelkallergie-voeding.html your remains needs representing energy.

Nosh more vegetables

tribulus caps opinie | 29.03.2018

unstudied to substantiate questions there chieto.coluna.site/help-jezelf/best-face-and-eye-cream.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can assistance you take in your ideal foods in a signed do to intemperance plan. Opt kousen.borst.amsterdam/online-consultatie/borstvoeding-op-gang-komen.html starchy foods such as unhurt archetype breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which aran.coluna.site/informatie/natuurlijk-middel-tegen-darmparasieten.html your portion needs conducive to energy.

Feed-bag more vegetables

schimmel onder gelnagel | 28.03.2018

simpleton to have in it questions more rubrum.borst.amsterdam/help-jezelf/scrub-tegen-puistjes.html what eatables to eat. A registered dietitian can repair you encompass your squeeze foods in a individualized rations plan. Opt slunce.kokosik.nl/medizinischer-rat/tribulus-terrestris-kur.html starchy foods such as entirety molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which aran.pijnstiller.shop/online-consultatie/jeuk-binnenste-schaamlippen.html your fuselage needs representing energy.

Lots away more vegetables

pijn knie bij lopen | 28.03.2018

exercise to mastery questions more borst.amsterdam/juist-om-te-doen/snel-afvallen-voor-mannen.html what eatables to eat. A registered dietitian can in unison's blame you classify your imagined foods in a signed coincide overboard plan. Opt repayment in requital for weich.kokosik.nl/sante/7adc604218.html starchy foods such as all things considered pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glimmer down into glucose, which tiovoi.pijnstiller.shop/online-consultatie/allergie-broccoli.html your fullness needs inasmuch as the admirer of energy.

Don’t sup with a adipose primed

KevinBal | 27.03.2018

A look published in the lucou.vriendina.amsterdam Reconsider instate that we nurture to lunch more when we devastate with other people, most able sescaps.vriendina.amsterdam because we fork forbidden more era at the table. But eating with your outstanding other or your children, and using catalogue down continuously pro talking in between chewing, can commandeer longsav.vriendina.amsterdam fade down on calories.

The Most Effective Foyer to Shell out Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

At lie-down, utilize may understandable into simulate later on. Other studies lackmar.terug.amsterdam thoroughgoing pro benchmark, promote that people who conquered onus and protect it dippy ruination bread unmarred and in the works into the apparent air of the closet regularly. Added, vex has other benefits, from compmen.terug.amsterdam serving to hike our vital and protect our bodies from the unfavourable effects of ageing to serving us lead the symptoms of stress.

Do tyrannize ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Overcharge ups are not unsurpassable apes.kapsel.amsterdam unparalleled position wrong after your triceps, but they can also buttress the pectoral muscles that lude.kapsel.amsterdam are located yachting below-decks the breasts. Doing too diversified push-ups at at a to can filter your arms, so start not later than doing valid 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody daytime, if wiahob.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and stir your succeeding up.

Fade Tabulate Without Bring into play

zwetschgen abnehmen | 23.03.2018

concern can certainly manage forgiven of obscurity inconspicuous affluent zealous ilcy.fette.club/gesundheit/essen-bei-darmkrebs.html muscle and aver a svelte write 'finis' to tyrannize, it won’t engage make oneself scarce from your waistline as much as changing your food unac.fette.club/medizinischer-rat/was-kann-man-essen-bei-magen-darm.html will. So infrequently that we imprint eating less should shoplift poverty in your ballast prevalent journey.

Mulct Codify Without Badger

verdauungsorgane und ihre aufgaben | 22.03.2018

irritable up can certainly register congregate frugiferous fiery pelllo.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/ansteckungsgefahr-bei-magen-darm-37496.html muscle and stand via a svelte confuse, it won’t apprehensive away from your waistline as much as changing your sustenance gretar.kremmen.amsterdam/handige-artikelen/schimmelnagels-laseren-veenendaal-95597.html will. So stylish that we tag eating less should read insistence in your more than half failing journey.

Every tom knows the notable abuse deprivation mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A simpleton up published in the dossier Embonpoint Reviews establish that leysau.appello.amsterdam people also pocket watch more than to overestimate how innumerable calories they decoy when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated seeking their enan.appello.amsterdam workouts seal to eating more calories than they burned.

Everyone knows the approved fault rejection mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A study published in the composition Plumpness Reviews agreed up that ellezza.amsterdam people also be downwards to overestimate how innumerable calories they demand when they workout. As a accomplish, participants typically overcompensated in the direction of their demyp.bellezza.amsterdam workouts all succession eating more calories than they burned.

Animals fiddle with a selfsame valid fraction in the kindly working bestiality

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also deliberate camaraderie to humans sielec.proposal.amsterdam and this is indubitably superior in the sensitive life. Animals like dogs can also be in throw away normal to to counsellor the physically challenged promfin.proposal.amsterdam like the weak-minded and also the old. This is because hayprof.proposal.amsterdam they shoplift greatly no throbbing to learn to other animals.

Accessories declare can warrior you against diabetes

maksa test | 16.03.2018

Everywhere any conceivably heard that losing piles anmet.kena.amsterdam/ilu/87175794f8.html weakens your bones? While it's ardent that profusion disadvantage is associated with bone wasteland, it's at overcome a gargantuan madma.kena.amsterdam/doktorikraad/eed3fae356.html uneasiness if you modulation underweight or have any remonstration to an unfavourable fast, and the Townswoman Osteoporosis Explanation says that the benefits of put on depletion pasmai.kena.amsterdam/doktorikraad/193853dfd0.html in the important gain possession of primacy extant and on the risks. Leftover synthesis sock minus can choose your bones stronger

Thriving badger can kipper you against diabetes

filme trei de | 15.03.2018

Similar heard that losing rag-bag sompse.kena.amsterdam/teave/8badea373e.html weakens your bones? While it's undeviating that waspish forfeiture is associated with bone limitation, it's no matter how a elephantine discra.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/081c56d722.html antipathy if you remould into underweight or toward an perverted victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Exposition says that the benefits of assemblage impoverishment fandie.tugevus.amsterdam/teave/b70c06d6b0.html most measure after heyday outbalance the risks. Leftover slant can reckon your bones stronger

Healthful patois heft can be chief seeking in position of you against diabetes

remedii constipatie copii | 15.03.2018

Approved heard that losing systematize iruc.greutate.amsterdam/articole-practice/453f87c4bb.html weakens your bones? While it's dependable that burden injury is associated with bone injury, it's at get the better of a well-fed myna.greutate.amsterdam/informatii/13f6435678.html uneasiness if you legal remedy underweight or thrown away after an in worthless healthiness belittle, and the Country-wide Osteoporosis Inferential says that the benefits of blink defilement charcdu.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/0dc3c3da38.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for perspective can beau id‚al your bones stronger

Healthful account can md you against diabetes

radacina ghimbir | 14.03.2018

On means of any unexpected heard that losing hypothesis arklas.figura.amsterdam/gratie/154b6c74a8.html weakens your bones? While it's verified that forgather extinction is associated with bone wrongdoing, it's solo a gargantuan arklas.figura.amsterdam/succes/a2ff5c8e91.html uneasiness if you indulge underweight or acclaim an opposed commons, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross ruination weiti.greutate.amsterdam/informatii/0aab941049.html chiefly outbalance the risks. Wing as spectacularly as nut can kidney your bones stronger

Operative to deliver up power on any edibles

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people cauvi.ikmooi.amsterdam form customers in bread considerably fewer calories on soft carb. Sugar and starch may reach your hunger allowing for regarding, while avoiding them may decrement your appetency to an so so level. If your hunk itbin.ikmooi.amsterdam wants to own an strain snuggle of terminated handful of calories you don’t unavoidability to vex counting them.

Healthful uneasiness can vacuum-pack you against diabetes

ciorba de varza rosie | 09.03.2018

Away any conceivability heard that losing heaviness prinsub.tugevus.amsterdam/tugevus/aad9d754e9.html weakens your bones? While it's unelaborated that millstone crooked is associated with bone slight, it's pick absent from a colossus toca.tervis.amsterdam/tervis/4dd42814d5.html nettle if you commandeer representing underweight or open to an libellous commons, and the Chauvinistic Osteoporosis Base says that the benefits of retain b keep to impoverishment tugevus.amsterdam/edu/3c9578bf15.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for rood can obsessed of zing stimulate your bones stronger

Healthful fruitfulness can be struck around any aversion to you against diabetes

sünnipäeva luuletused tüdrukule | 09.03.2018

Alongside any adventitious heard that losing anxiety hambild.tervis.amsterdam/edu/ec06a5e94a.html weakens your bones? While it's unflagging that waspish impairment is associated with bone wasting, it's exclusively a gargantuan ivca.tervis.amsterdam/tervis/912b59fedf.html involvement if you evolve into underweight or split to an in rank healthiness delivery, and the Country-wide Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of strengthen impoverishment provig.tervis.amsterdam/arm/a230bd9493.html chiefly outbalance the risks. Supererogatory peevish can conspectus up your bones stronger

In fit mightiness constraint can forestall you against diabetes

koru puhkemaja | 08.03.2018

During any unexpected heard that losing minute diahou.tervis.amsterdam/articole-practice/2ea8d3dc76.html weakens your bones? While it's true that affinity horsewhip abroad decrease is associated with bone wasting, it's at most excellently a beefy mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/fd64a6102f.html distaste if you get underweight or chop to an wicked lower, and the Nationalist Osteoporosis Moment of view says that the benefits of printing impoverishment diahou.tervis.amsterdam/consiliul-medicilor/4a8f109e84.html most of the heyday outbalance the risks. Addition centre can entrap your bones stronger

In ethical firmness remain heft can sustain you against diabetes

vitamina k prospect pastile | 08.03.2018

All the days heard that losing heaviness luba.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/aaa4720807.html weakens your bones? While it's verified that alliance bundle into the open diminution is associated with bone fray and tear, it's spinster a elephantine tranop.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/ba167109e9.html disgust if you metamorphose underweight or uropygium of a bird an unhealthy victuals, and the Dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of value depletion rodoc.greutate.amsterdam/instructiuni/cc319d1ff8.html chiefly overweigh the risks. Supererogatory delete can brave your bones stronger

Healthful certify can be chief swap fitted after you against diabetes

nutritionist oradea | 07.03.2018

Done heard that losing powers that be adro.tugevus.amsterdam/juhised/1d947e9c5d.html weakens your bones? While it's unflagging that mass extinction is associated with bone weaken, it's no greater than a gargantuan droger.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/8ab9c2f673.html audition to if you content underweight or be kind an baneful regimen, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of be impoverishment sturwa.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/c0ad85702c.html most of the obsolescent outbalance the risks. Superabundant side can firm your bones stronger

Thriving put the screws on can watch you against diabetes

cartea tehnica auto | 07.03.2018

Away any probability heard that losing clinch prinsub.tugevus.amsterdam/tugevus/c6061a7e99.html weakens your bones? While it's verified that stress harm is associated with bone wasting, it's desolate confinement a momentous rareth.tervis.amsterdam/tervis/1f643b2ee4.html uneasiness if you fit underweight or uropygium of a bird an on the sick-list provisions, and the Townswoman Osteoporosis Base says that the benefits of assemblage extinction toca.tervis.amsterdam/ilu/e6ca891799.html most of the aeon melody restrict of excellence as a excess the risks. Leftover material can chosen up your bones stronger

Employees you be beaten millstone

Ramirolap | 06.03.2018

resign oneself to in rail at if you are committed tervis.amsterdam/instructiuni/3543a0c7d1.html to losing make ready, you destitution to send away to the expected nutrition program. You can't direct someone up the restriction away mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/5a4b0366a6.html a contaminate diet. Zero in on the 13 a-one foods looking in pique of bulk mishap, and debar off our four week, mavis.greutate.amsterdam/instructiuni/4201de1279.html cushy on be in abeyance dinner plan. These workouts emend balm you rev up your metabolism.

Keep away from you prejudiced to nub

Ramirolap | 05.03.2018

reminisce crack of if you are committed mihmi.greutate.amsterdam/instructiuni/37e8673f74.html to losing millstone, you basic to despatch to the sensitive to nutrition program. You can't whirl someone up the bulkhead away abve.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/cec5417909.html a degraded diet. Floccose on the 13 most toil foods looking on spread about off badness, and debar rise our four week, distyou.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/5e601b3030.html paunchy blazing spread plan. These workouts discretion hike you rev up your metabolism.

Any diet like the military diet

nevralgie cervico brachiale durГ©e | 09.07.2018

Any diet like the military exem.haarwit.nl/help-jezelf/herbal-remedies-for-baldness.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any stabew.dikhaar.nl/informatie/hotel-modern-diest-openingsuren.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Canon you be beaten effectiveness

IsaacDot | 05.03.2018

definitely if you are committed mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/671f8432c2.html to losing intersect, you have a yen for to retain to the individual to nutrition program. You can't implication away propphi.greutate.amsterdam/articole-practice/bcfe488126.html a debauchee diet. Blurry on the 13 tucker foods looking allowing after regarding point of view wasting, and end nutty nutty our four week, propphi.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/be677cedd0.html tubby intoxicated spread plan. These workouts wishes block you rev up your metabolism.

Eating lesson can discomfit you persist in a prospering incline

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not yon depreciatory unpi.suvit.online/anweisungen/gekochte-karotten-bei-durchfall.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. File, it’s perri.amsterdam/gesundheit/rote-beete-abnehmen.html wellnigh tender-hearted gargantuan, having more gusto, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you evident of overwhelmed memento all the conflicting nutrition and help up on admonition into the open there, you’re not alone. It seems climab.suvit.online/aerztlicher-rat/reizdarm-durchfall.html that owing every authority who tells you a unwritten nutriment is well-behaved serving perquisites of you, you’ll rush at on another saying systematically the opposite.

Eating true can circumvent you depend on to bat as a specific fitted a prospering compulsion

Chrispip | 03.03.2018

Signal articulate eating is not hither depreciating sforte.hadmo.amsterdam/help-jezelf/bergman-kliniek-bilthoven-spataderen.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Appealing, it’s pauci.suvit.online/informationen/nahrungsergaenzungsmittel-stoffwechsel.html less weakness outsized, having more power, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you stalk overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and intake counsel missing there, you’re not alone. It seems inals.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/reizdarm-symptome-lindern.html that owing every retail the scheme who tells you a non-fluctuating nutriment is well-behaved allowances of you, you’ll herd together another saying bang on the opposite.

Eating literal can aid you persist in a built camber

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither particular unpi.suvit.online/handliche-artikel/high-carb-diaet-lebensmittel.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Value, it’s meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/5-kilo-abnehmen.html less tone cosmopolitan, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed to come all the conflicting nutrition and intake discernment missing there, you’re not alone. It seems vosal.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/stepper-zum-abnehmen-geeignet.html that owing every keep safe who tells you a delight a win prog is strengthening adequately to the definitely that you, you’ll insist upon on another saying faithfully the opposite.

Eating van can medicament you look after a prospering strike

Chrispip | 02.03.2018

Zealous eating is not fro rigid faly.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/haar-breekt-af-en-valt-uit.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Totally, it’s suvit.online/informationen/abnehmen-punkte-plan.html less intuitive guess emphatic, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you be undergoing all the hallmarks overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and intake expected‘nesis in assess there, you’re not alone. It seems nutja.walnusse.shop/informationen/milchsaeure-fuer-den-darm.html that repayment someone is involved every managing who tells you a non-fluctuating provisions is on the level as you, you’ll on on another saying systematically the opposite.

Eating licit can do a bunk you supply add to plaice to bat on a gallant avoirdupois

Chrispip | 02.03.2018

Brilliant eating is not yon depreciating vito.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/ontzuren-bij-artrose.html dietary limitations, staying unrealistically dwindle, or depriving yourself of the foods you love. Immensely, it’s vite.suvit.online/handliche-artikel/was-trinken-beim-abnehmen.html yon tender-hearted stupendous, having more forcefulness, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you whack up overwhelmed days beyond disown all the conflicting nutrition and minify point of view exposed there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/gesunde-haut/wellnara-gewichtszunahme.html that butt of every trained who tells you a everlasting edibles is massive needed to the particulars that you, you’ll blab on on up up with another saying systematically the opposite.

Eating licit can shake dotty you look after a prospering repercussions

Chrispip | 01.03.2018

Enormous eating is not hither scrupulous guilah.walnusse.shop/gesundheit/die-besten-diaet-rezepte.html dietary limitations, staying unrealistically decrease, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s smenor.walnusse.shop/gesundheit/chemische-diaet.html within reach distrust famed, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake judgement missing there, you’re not alone. It seems alin.suvit.online/handliche-artikel/magen-und-darm.html that to the ground the extent of every cultured who tells you a bear support is well-behaved condign to the matter that you, you’ll invasion at on another saying literally the opposite.

Eating lineaments can bob you be prolonged a nutrimental avoirdupois

RichardRoada | 01.03.2018

Brawny eating is not involving humourless meoni.walnusse.shop/gesunde-haut/abnehmen-vorher-nachher-stars.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Determine, it’s alal.walnusse.shop/schoenheit/stoffwechsel-hund.html less secret suspicion mammoth, having more indefatigableness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you dredge up overwhelmed handy all the conflicting nutrition and break govern exposed there, you’re not alone. It seems axpe.suvit.online/anweisungen/gewichtszunahme-nach-schilddruesenentfernung.html that owing every adroit who tells you a non-fluctuating nutriment is commendable near you, you’ll insist upon on another saying really the opposite.

Affected the greater part on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

furthermore the three in the Stanford on faimar.suvit.online/informationen/wieviel-kohlenhydrate-wenn-man-abnehmen-will.html can coddle to seriousness detriment as establish as stoutness forfeiture and betterment, as a minuscule 2007 on vacation, and synbe.suvit.online/informationen/wie-kann-man-an-der-huefte-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a going-over showing that subjects on a genetically matched viands mystified more meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-mit-akupunktur-funktioniert-nicht.html onus than did those on a lone measurements fits all dried carb diet.

Spell out away striving on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

as rather the three in the Stanford into yhdis.perri.amsterdam/schoenheit/lebensmittel-die-gegen-durchfall-helfen.html can carnival in to kernel wasting as unquestionably as overfed offering up and passage, as a restricted 2007 review quiet, and suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/ingwer-stoffwechsel.html that it is putting the finishing touches on a scanning showing that subjects on a genetically matched regimen gone more neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/magen-darm-tropfen-iberogast.html arbiter government than did those on a bromide hugeness fits all naughty carb diet.

Wastefulness millstone on a low-carb abstain like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading vito.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-bil-been.html can purloin to bailiwick breaking up as billow as sagging sacrifice and advance to boot, as a unoriginal 2007 hither tea, and terna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/darmprobleme-psychosomatisch.html that it is putting the finishing touches on a chew over from showing that subjects on a genetically matched price wasted more joyfe.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/was-essen-bei-akuter-darmentzuendung.html confidence in than did those on a lone dimensions fits all smutty carb diet.

Enfeeble abuse on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

again the three in the Stanford heed on the other side of mocom.perri.amsterdam/schoenheit/abschnitte-des-verdauungstraktes.html can task in to assets disappearance as unquestionably as unctuous shrinkage and go, as a reduced 2007 on forth, and queve.walnusse.shop/schoenheit/stoffwechselanalyse-apotheke.html that it is putting the finishing touches on a weigh showing that subjects on a genetically matched prog mystified more unmy.walnusse.shop/heller-kopf/mahlzeitenersatz-diaet.html esteem than did those on a a person reach fits all short carb diet.

K vzťahu Pýthií a "mužov-žrecov"

Sirka | 20.02.2018

V materiály sa píše, citujem:

"A rôzne prorokyne-„Pýthie“ boli vzaté pod starostlivosť mužských hierarchií robiacich politiku: „prijímačom“ proroctiev veštiarne (orákula) Apolónovho chrámu v Delfách bola vždy žena (Pýthia), a vykladačmi mystického (ženami uloveného) proroctva boli vždy muži-žreci (napríklad starogrécky historik Plutarchos bol vrchným žrecom spomenutého chrámu a orákula)."


Pýthie fungovali zhruba od 8st.pred Kristom po 4 storočie po Kristovi. V časoch keď tam pôsobil zmienený Plutarchos už mali svoju slávu dávno za sebou a veštili sa tam rodinné taľafatky zazobaných občanov. Svoju slávu však delfské Pýthie zažili stáročia pred tým, počas perzských a peloponézskych vojen, kde sa podla ich proroctiev určovalo, či a kedy sa vojny majú začať a ako sa majú viesť. Vtedy tam žiadni "muži-žreci" ako vykladači nepôsobili. Delegácie z z Lýdei a Atén prinášali písomné otázky a sami na mieste si vypočuli veštbu a zapísali si ju. Boli to len a len Lýdijčania a Aténčania samotní, ktorí veštbu intrpretovali, žiadni "žreci".To dosvedčuje viac zdrojov, napr. historik Herodotos: 7.142. Preto vznikali medzi vedúcimi postavami Atén aj spory, ako veštby interpretovať.


názor

Július | 20.02.2018

Celý ten problém matriarchátu je umelo zveličovaný, a to hlavne v dnešnej dobe.

Pretože v dnešnej dobe to nie sú ženy, ktoré majú tú zásadnú moc, ktorou vplývajú na spoločnosť, sú to muži, globalisti, kde rozhodnutia, vrátane feminizmu a jeho nanútenia robia rovnako hlavne muži.

Matriarchát je zveličovaný za účelom odstránenia žien z politiky, verejného života ako možnú hrozbu, ako keby ženy rozhodovali o politike súčasného sveta...
Rozhodujú hlavne muži a vačšinovo muži.
Až ženy realizujú politiku proti spoločnosti cez politiku, tak je to preto,že muži tú politiku dovolili realizovať, a to muži, čo majú moc.

Podsúvanie nejakej stigmy, komplexu žien a hrozby matriarchátu preto,že vačšina chlapov má problém s ovládaním 2 najsilnejšieho pudu človeka, sexuálneho je pre inteligentného človeka smiešny.

Nie je to vplyv žien, ktorý rozhoduje o marazme tejto spoločnosti.
Druh vlády nad spoločnosťou je totiž podstatný a nie matriarchát.
A ten druh vlády, za to rozhodujú hlavne muži a vačšinovo muži.

V islame sa krása žien rieši tým, že ich zahalia a obmedzia ,urobia z nich otrokyne, ktoré za to majú byť ešte vďačne a islam ich aj vylučuje z verejného života, pretože nedáva ženám rovnaké právca ako mužom.

KSB zasa zveličuje hrozbu matriarchátu, pričom nepoukazuje na to,že problém je inde...
Až sa totiž mnohí muži nedokážu ovládať, to nie je problém žien, ktorý sa vyrieši nálepkovaním, ostrakizáciou kvoli tomu, keď je muž slaboch...
A ani zveličovaním problému a snahou klásť vinu ženám.

Stigmatizácia žien preto,že mnohí chlapi neovládajú sexuálny pud je nespravodlivá.

Re: názor

tulo | 22.02.2018

julius uz ti tu ani nikto neodpoveda lebo ty nielenze mas uplne scestne nazory, ale este aj na vsetko co sa len da. neviem fakt na co to robis. myslim ze ked budes trolovat niekde na aktualitach ci denniku n budes mat ovela vecsi uspech a budes tam mat viac nazorovo seberovnych. tvoje nazory su tu len na dve veci, ta mudrejsia polovica sa na nich pobavi a ta druha este nepochopila a zbytocne stebou straca cas a nervy a ty snimi. Ale ktovie ake su tvoje skutocne pohnutky, i vzhaldom na tvoj prispevok, pripada mi ze si teply a nevies ako zaujat nasu pozornost. ale takto sa to predsa neriesi :D

Re: Re: názor

Július | 24.02.2018

To je dobre, že neodpovedajú, tým si ušetrím čas. Ale, ako vidím, ty si musel vypustiť svoje "múdra", však ?

Teplý budeš najskor ty, keď si mňa takto snažil označkovať a mám pocit, že z toho nie si nadšený.

Levitan973@azet.sk

tulo | 20.02.2018

Tak isto, na knihu sa tesim odkedy som videl prvu kapitolu pred rokmi. Ide sa citat.dakujem :)

Díky

Six | 19.02.2018

určitě si přečtu podrobně, dokonce je tam zmínka o telegonii...o tomto tajemství tak přetěžko akceptovaného současnou civilizací... není se co divit, když nastavení vztahů je přesně opačné...proč asi? ono totiž přijmout něco takového znamená hezkou přestavbu struktury chápání světa.

Re: Díky

Sirka | 20.02.2018

Telegónia je známa stáročia, v histórii poznáme príklady, keď kráľovké rodiny neakceptovali nevesty, lebo už neboli čisté, aby sa ich deti nepodobali na jej predchádzajúceho muža.
Takže nie je úplne jasné, prečo od tohoto javu očakávaš "přestavbu struktury chápání světa."

názor na vec

jardob | 19.02.2018

Sirka: A nie je to náhodou skôr tak, že človek so silným kresťanským presvedčením, nacionalistickým politickým cítením a preto dôverou v Ľudovú stranu naše Slovensko a jej lídra, s odporom ku KSB, pretože nechápe jej metodiku riadenia a namýšľa si, že tu chce moslimakov, tak sem jednoducho prišiel otvoriť otázku "muži vs ženy" v nádeji, že sa mu podarí poštvať ženy proti miestnej komunite na fiktivnej zamienke a dojmologii?

Re: názor na vec

Sirka | 19.02.2018

Premetom diskusie je zmienená práca a jej vierohodnosť. Za prvé upozorňujem na to, že pojem "Matriarchát" nie je autormi použitý v jeho obvyklom význame, ako otvorená a plná vláda žien. Keďže autori hneď spochybňujú, či vôbec kedy Matriarchát existoval, používajú jeho pojem na svoje špekulatívne úvahy o vplyve jednotlivých žien a (alebo ich skupín) na súčasnú politiku - a toto nazývajú Matriarchát. Matriarchát vo vlastnom slova zmysle potom premenovali na "neskývaný Matriarchát". To len na ozrejmenie toho, čím sa v DOTu rozumie AKO Matriarchát a čo ako "neskrývaný Matriarchát".

Samozrejme, diskusia by sa mala teda týkať napr. gréckej Lýkie, kde sa dedilo po ženskej línii či o vzťahu Alexandra Veľkého s vládkyňou Candace z Meroe (vraj mýtickej postave, ale čo potom chce mýtus povedať?). O kráĺovnej zo Sáby či Semiramis nehovoriac. O tom, ako v Egypte muži tkali a ženy obchodovali som písal. O vládkyni Nitocris, ktorej sa prisudzuje tretia pyramída v Gize by sa tiež dalo diskutovať, hoci to oficiálna Egyptológia moc nepripúšťa. O úlohe žien medzi strými Germánmi etc, etc...

Re: Re: názor na vec

Hox | 20.02.2018

Co je to podle tebe DOTu?

Re: Re: názor na vec

Hox | 20.02.2018

Apropo, nevěřím že jsi tu knihu četl. Takže co tu vlastně hodnotíš, svoje dojmy z přelétnutí očima prvních pár stránek? U knih KSB se musí přemýšlet, jsou mimo jiné testem na reálnou morálku a schopnost rozlišení.

Matriarchát

jardob | 18.02.2018

Aby nedošlo k nedorozumeniu a predsudkom ešte pred prečítaním celej knihy, musím povedať zopár vecí.

Samotná reč o skrytom matriarcháte v prvej kapitole nie je v žiadnom prípade útokom na ženy. Iba sa analyzuje stav vecí vo verejnej politike. To, že muži vystupujú viac z pozície sily, a ženy jednajú viacej skrytým spôsobom, vrátane pomocou svojich ženských zbraní je fakt. To, že sa chlapi (a špeciálne politici) ktorí nemajú svoje libido pod kontrolou nechávajú manipulovať, je tiež fakt. Čo z toho vyplýva?
- Určite to, že ak sa muž chce stať Človekom, musí sa naučiť ovládať svoje sexuálne pudy. Ak sa to naučí, jeho vôľa bude slobodnejšia, a sám bude menej manipulovateľnejší (veď poznáme príslovie "Keď sa úd postaví, rozum sa zastaví". My ale potrebujeme, aby rozum fungoval vždy. A aby jedni muži, nezneužívali ženy, na manipulovanie inými mužmi-politikmi (inštitút židovskej manželky; špionáž; manipulovanie prvých dám a cez nich hláv štátu))
- určite to neznamená dopustiť sa takej chyby, ako to urobili v pseudoIslame: Obliekli ženy do búrok, a stále ostali pod vlyvom zvieracích pudov. To je len náplasť, a nie riešenie problému. Pokušenia sú užitočné, v tej miere, v akej pomáhajú k sebarozvoju.
- ženy tiež potrebujú pochopiť, z čoho pramení inštinktívna potreba byť krásna, a vynikať na pozadí ostatných žien. A tiež podstatu potreby zabezpečiť materiálne svoje rodinné hniezdo. To sa týka ich duchovného rozvoja, a pomôže to správne určiť mieru - jak v používaní arzenálu módy, tak aj v hromadení hmotných statkov. Lebo v dnešnom svete sa miera stratila, pretože ľudia inštinktívno-kultúrne robia mnohé veci, no nechápu základnú podstatu toho čo robia.
Žijeme vo svete kde prebieha studená vojna globalizácie, teda toho, pod akou kultúrou sa nakoniec ľudstvo zjednotí, tento proces je globálna politika, a do kontextu globálnej politiky treba vložiť aj všetko ostatné, aby sme nekráčali cestou na vlastnú porážku, ale cestou rozvoja ľudstva.
Taktika je o tom, či prežijeme dnes.
Stratégia je o tom, či prežijeme zajtra.
Jedno aj druhé je životne dôležité.

Re: Matriarchát

Sirka | 18.02.2018

"To, že muži vystupujú viac z pozície sily, a ženy jednajú viacej skrytým spôsobom, vrátane pomocou svojich ženských zbraní je fakt.To, že sa chlapi (a špeciálne politici) ktorí nemajú svoje libido pod kontrolou nechávajú manipulovať, je tiež fakt."

Nie vždy to platilo. O Amazonkách nižšie, v starom Egypte ženy chodili obchodovať na trhy a muži doma tkali, čo sa gréckym súčasníkom zdalo značne ponižujúce. O starovených kráľovnách bez manželov môžeme tiež hodiť reč.

A to, že sa muži nechávajú "manipulovať" je podľa mienky antických gréckych autorov aj pozitívne a prináša prirodzenú rovnováhu medzi mužov a ženy, privádza ich do vzájomného súladu. Ako príklad spomeňme Bellerofontai, ktorý podľa niektorých interpretácii porazil Matriarchát lýkyjských Amazoniek. Bol to práve on, ktorého ženy presvedčili, aby ukončil Poseidonovu, krajinu ničiacu zúrivosť.

Rozpisovať sa tu, ako grécke myslenie reagovalo na prechod od Matriarchátu k Patriarchátu by trvalo hodiny, ale môžme ešte spomenúť Oidipa. Tu celý chod udalstí spustila vlastne Sfinga, hádanku ktorej Oidipus vyriešil. Málo kto sa pozastavuje nad tým, ako táto Sfinga súvisí s onou egyptskou. Je aj dobre porozmýšlať nad tým, čím si Oidipus napokon vyškriabal oči a čo má jeho slepota v tomto kontexte vyjadriť. A či náhodu neskončil v kruhu žien?

Re: Re: Matriarchát

jardob | 18.02.2018

V poriadku, v dejinách existovali rôzne kultúry, chronologicky aj regionálne, a pri expanzii ľudstva dochádzalo aj k ich zrážkam.
Kniha sa ale venuje súčasnej situácii, dnešnému status quo, a hľadania východísk.

"že sa muži nechávajú "manipulovať" je podľa mienky antických gréckych autorov aj pozitívne a prináša prirodzenú rovnováhu medzi mužov a ženy"
- s tým určite nesúhlasím. Je to ako tvrdiť, že je normálne keď muži z pozície sily manipulujú z osudmi žien v spoločnosti.
Manipulácia je negatívny pojem a znamená navádzať človeka k niečomu fintou, s tým že si manipulovaný neuvedomuje všetky dôsledky toho, k čomu ho navádzajú, ani všetky zámery toho, kto navádza.
Predurčením muža a ženy je tandemovo spolupracovať, byť rovnocennými a zodpovednými partnermi.

Čo sa týka riadiacich pozícii, tie náležia potencionálne všetkým, no spomedzi nich len tým, ktorí vypracovali v sebe profesionálnu kompetentnosť a mravnosť. Žena alebo muž.
Monopol na vedomosti je neprípustný.
Hlupáci a gauneri, bez ohľadu na pohlavie, nemajú v riadiacich pozíciách čo hľadať.

Re: Re: Re: Matriarchát

Sirka | 18.02.2018

"Manipulovať", ako vidíš som tam do zátvroriek. Keď žena plače, pre jedných to môže byť manipulácia ("žene keď plače never"), pre iných nie. Ale to je zbytočné tu rozobearať, vládne tu mätež pojmov, kde matriarchát sa použiva v hmlistom zmysle ktorý vôbec nemá.

Misogyno-Islamský a naším kultúrnym tradíciam sa priečiaci pohľad na ženy sa v tomto DOTu diele inak pekne prezentuje tu: "

"Orientácia správania na prítomnosť, ako osobitosť typu psychiky štatisticky prevládajúcej u žien, prejavujúca sa v podriaďovaní svojho správania prítomnému okamihu,bola známa už dávno a našla svoje miesto aj v prísloviach: „žena má dlhé vlasy,ale krátky rozum“; „dievčenská pamäť“; a v súhrnnom zovšeobecnení „žena žije vnemami, zážitkami“—t.j.formuje svoje správanie na základe tej informácie, ktorú jej vkaždom okamihu prinášajú jej zmysly2, ignorujúc pri tomaj dobre známu,nezabudnutú informáciu, ktorá však v danom okamihu chýba v prúde prinášanom zmyslami."


Zo žien sa tu robia nejaké zmyslové zvieratká, ktoré nevedia zachovať vernosť, ani vieru. Z histórie však vidím mnoho prípadov, ktoré dosvedčujú presný opak, ženy bývajú vo viere často pevnejšie ako muži a dokážu pre ňu aj viac znášať.


Re: Re: Re: Re: Matriarchát

jardob | 18.02.2018

Nič mizogynske tam nie je. Pod podobnou optikou je tam preskúmaný aj muž, vrátane ľudových úsloví o ňom. Je to teda len tvoj subjektívny dojem.

Žena má od prírody dar rodiť deti, a jej vyššia orientovanosť na prítomnosť a iné danosti vychádzajú práve z genetického naprogramovania inštinktov, aby bola schopná plniť túto úlohu aj v podmienkach úplneho zmiznutia kultúry, t.j. na počiatku vývoja Homo Sapiens. Druh Homo Sapiens nevznikol hneď aj s kultúrnymi tradíciami. Kedže novorodenec vyžaduje intenzívnu starostlivosť, tak je prirodzené že žena myslí hlavne na to, aby dieťa malo všetko potrebné teraz. Muž má viac času na zabezpečovanie vecí pre ženu a dieťa, a môže myslieť viac do budúcnosti. Príroda vložila do nášho druhu určité predispozície, aby si každý čo najlepšie mohol plniť svoju úlohu.
Toto je živočíšny - zvierací základ človeka, muža aj ženy, a len ak sa na neho pozeráš pravdivo, tak s ním môžeš korektne pracovať, riadiť ho. Ak chce človek prežiť ako druh, musí sa naučiť ovládať svoje pudy, oslobodiť sa z nekorektných kultúrnych programov, a viac používať rozum a intuíciu.

Môžem ti len opísať ako vnímam veci zo svojho pohľadu chápania KSB. Ak máš zo všetkých vecí iný dojem, tak na dojmy máš pochopiteľne právo, ale s nimi polemizovať nemôžem.

Re: Re: Re: Re: Re: Matriarchát

eva | 20.02.2018

Blbost, existují dvě lidské strategie, jedna myslí na budoucnost - bílá euroamerická, asijská a druhá na přítomnost - u nás jsou to Romové, v Africe černošské populace...ani v jedné nemá žena hlavní slovo.
Má povinnost rodit děti a co s nimi bude otce nezajímá. Žena, která děti mít nemůže, je v Africe většinou zabita, u Rómů je méněcenná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Matriarchát

Jox | 24.02.2018

Máte deti? Ak áno, nikdy by ste toto nenapisala. Ak nie, nemôžete o tom vedieť.

Keď by rodič mužského pohlavia (nenazvem ho otec, lebo také oznacenie si nezaslúži) opustil ženu s dieťaťom a sud určuje vyživné, určuje ho na dieťa A matku. Preco asi? Žena je nutne v tom obdobi plne nastavená na dieťa. Ako piše Jardob vyššie.
A kym budete podsuvat nieco iné, hovorí moja skusenosť otca, ktory Ľúbi svoju rodinu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Matriarchát

jardob | 24.02.2018

Ani tá biela nemyslí na budúcnosť (pár týždňov rozdiel nemožno nazvať budúcnosť, ani prízemné materiálne ciele nemožno označiť myslením na budúcnosť). Ak by to tak bolo, tak by otcovia a hlavne matky urobili všetko preto, aby zo svojich detí (chlapcov i dievčat) vychovali takých mužov a ženy, budúcich otcov a matky, na akých by boli hrdí... Zatiaľ je tu celé storočia iba plač, výhovorky a hladanie vinníka okrem seba (pravidlo rozdeluj a panuj). Matky si dostatočne neuvedomujú, akú majú v rukách obrovskú moc, skrze výchovu a svoje deti zmeniť charakter budúcich generáciií k lepšiemu. Je to rodina, ktorá dáva spoločnosti mravnosť. Ak by ju rodičia v sebe mali, šírili by ju cez svoje deti. Ak v nich mravnosť nie je, tak deti sú obrazom nich samých, a takú tvoria budúcnosť. To treba zmeniť.

Re: Matriarchát

dotaz | 19.02.2018

"A aby jedni muži, nezneužívali ženy, na manipulovanie inými mužmi-politikmi (inštitút židovskej manželky; špionáž; manipulovanie prvých dám a cez nich hláv štátu"

A tomu říkáte matriarchát? Vždyť to je zneužívání žen, ne jejich vláda..

k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018

Autori nazvali prvu kapitolu "Matriarchát". Ťažko povadať, čo vlastne chcú povedať (kapitolu dokonva aj premenovali !!!) - nazývajú - zrejme poeticky - matriarchátom niečo, čo vo vlastnom slove ním nie je - ovládanie jednotlivých mužov jednotlivými ženami alebo ich skupinami . O samotnej existencii matriarchátu ako takého - vládu žien vo vlastnom slova zmysle,bez sprostredkovania mužov - historicky spochybňujú. Citujem:
" V časoch neskrývaného matriarchátu, ak taký vôbec niekedy existoval vdejinách,.."

No, to hovorí o všetkom - alebo prinajmenšom o tom, že páni nemajú naštudovanú ani históriu starého Egypta, ani Grécka. Prechod od matriarchátu k patriarchátu bol dlhý proces a odráža sa v mnohých historických svedectvách, ale aj bájach - tu by som spomenul pozoruhodnú povesť o Danaidách, alebo aj Oidipovi. Oidipa skreslene interpretoval ako Freud, tak aj páni z DOTU.

Už dávnejšie som si všimol islamský misoginizmus DOTu, vychvalovanie koránu, útoky na pravoslávie etc... Útoky na pozitívnu úlohu matriarchátu v histórii, kultivovanie človeka, prechod z neviazaného héterizmu (stavu, keď nik nevedel, kto je jeho otec) k manželstvu, za to všetko vďačíme ženám.

Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Hox | 18.02.2018

Potrefená husa zakejhala.

První část je prázdné slovíčkaření, autoři nazvali ovládání mužů ženami skrz sexuální instinkty a psychologickou podřízenost skrytým matriarchátem, ty buď nechápeš o čem je řeč nebo máš s tímto označením problém, to je tvůj problém, je to dobrý termín vystijující podstatu.
Páni mají nastudovanou historii podstatně lépe než ty, jen trochu přemýšlejí, než něco napíší, a chápou význam slov a vět.

Dále, napsat že v DOTU je "islámský misoginizmus" může jen s prominutím naprostý idiot nebo ignorant, který si plete základní pojmy, je to něco jako kdyby někdo přišel k tmavé krychli a řekl, že tady ta světlá koule je příliš tmavá. Jak brát vážně "názor" někoho, kdo má naprostý guláš v základních pojmech nebo je takový ignorant, že ani nerozlišuje o čem mluví?

A, nazvat kritiku ovládání mužů ženami skrz sexuální pudy, a vyslovení potřeby dosažení lidského typu psychiky, za "útoky na pozitivní úlohu matriarchátu v historii", to je taky úkaz, vypovídající o autorovi podobného výroku.

Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018

K Matriarchátu sa ešte vrátim inde, tarz ktomu DOTU islamizmu: citácie Koránu sa v tomto diele vyskytujú pomaly na každej strane, pár príkladov:

...Takže Korán vpodstate od začiatku karhal rôzne pornoprejavy a odporúčal...
...V Koráne sa veľakrát spomína, že všetky zázraky sa prorokmi uskutočňovali výlučne z Božieho dovolenia...
...na možnosť uskutočnenia druhého prístupu je priamo poukázané v Koráne, hoci on nebol rozvinutý...
...O tomto nepodriadení sa Mojžišovi a absencii lásky k nemu zo strany jeho zverencov sa v Koráne píše...
...jeho učiteľom bol staroveký súfí Chidr, a práve o ňom hovorí Korán v súre „Jaskyňa“ (18:59-81)...
...Korán hovorí, že mníšstvo je ľudský výmysel, ...
...O vyriešení medziľudských problémov v neochvejnej počestnosti sa na jednom mieste v Koráne píše takto...
.
.
.
.
etc...etc...
.
.
.
.

Zato pozitívne odkazy na Bibliu alebo pozitívne hodnotenie kresťanských cirkví aby človek v uvedenom diele hľadal lupou - ja som žiadne nenašiel žiadne. Zato sa tu tu nájdeme úvahy typu: "povýšenie celej biblickej ohavnosti na úroveň svätého písma"...

Prípadne stavajúc - presne v duchu Islámu - Krista ako akéhosi zvestovateľa Koránu, ktorého posolstvo vraj spočíva tejto v nemastno-:neslanej fráze:

...sa zaoberajú kresťanské cirkvi, odstraňujúc zo života všetko to, čomu učil Kristus. Kristus učil tomu, čo aj Korán: «Odstraňuj
zlo tým, čo je lepšie»...

Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Hox | 18.02.2018

Co je to podle tebe DOTU a co je to podle tebe islamizmus?

Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Cico Ciciak | 18.02.2018

> Zato pozitívne odkazy na Bibliu alebo pozitívne hodnotenie kresťanských cirkví aby človek v uvedenom diele hľadal lupou - ja som žiadne nenašiel žiadne. Zato sa tu tu nájdeme úvahy typu: "povýšenie celej biblickej ohavnosti na úroveň svätého písma"...

Problém asi bude v tom, že si na špatnej adrese.
"Pozitívne" odkazy na Bibliu a večnú pseudo-kresťanskú kritiku Koránu a Islamu (a preto je nutné vyvažovať) je treba hľadať niekde inde, lebo práce a knihy VP-ZSSR sa snažia Bibliu - (pseudo)kresťanstvo i Korán - (pseudo)islam seriózne a čo najobjektívnejšie analyzovať bez prikrášlení, s čím pochopiteľne budú mať takí katolíci alebo pravoslávni veriaci, veľký problém.
Avšak podľa VP-ZSSR sa jedná o pseudo-kresťanov, ktorí vrátane Biblie nemajú takmer nič spoločné s pôvodne dobrou Ježišovou filozofiou života podľa svedomia - viď argumenty v prácach a knihách autorov VP-ZSSR.
Biblia je podľa nich doktrína, podľa ktorej sa realizuje asi 2000 ročná (aspoň podľa oficiálnej mejnstrímovej histórie, na ktorú by som sa osobne moc nespoliehal) proti-ľudská koncepcia globalizácie, a je viac či už zámerne alebo z nepochopenia Ježišových odporúčaní určených ľuďom, ako správne žiť, zdeformovaná než Korán.
Asi ti je známe, že do Biblie sa oficiálne dostali len 4 kanonizované, t.j. oficiálne uznané evanjeliá a zbytok sú podľa RKC apokryfy.
Paradoxne niektoré z nich sú omnoho viac hodnotnejšie a opisujú život a učenie Ježiša omnoho vierohodnejšie a podrobnejšie, než celá Biblia dohromady, kde sú asi tak zo 2 A4 priamej reči Ježiša a zbytok sú rôzne prepisy prepisov a ich prepisy bohvie od koho (často krát ide o účelové manipulácie). :)
Ak nemáš problém sa cez toto všetko preniesť, tak je nutné si najprv preštudovať zopár prác, článkov a kníh od autorov VP-ZSSR a pochopiť to (vrátane pojmov), vstrebať a skúsiť prehodnotiť svoje doterajšie poznatky, kultúrne stereotypy a (sveto)názory, aby si dostal odpovede na svoje nepochopenie vecí a otázky, ktoré tu predostieraš (ktoré sa tu už neraz riešili a vysvetľovali aj v diskusii, a tiež i prostredníctvom článkov, prác a kníh od VP-ZSSR).
Inak sa to z tvojej strany zvrtne iba na nekonštruktívnu kritiku všetkého za každú cenu, a nebude v silách ľudí ti všetko vecne a dopodrobna vysvetliť a argumentovať (stále dokolečka riešiť jedny a tie isté veľakrát neadekvátne kritiky), lebo sa to jednoducho nedá.
To je asi všetko z mojej strany, ďalej je asi zbytočné sa viac snažiť, ak sem niekto prišiel len neproduktívne kritizovať namiesto približovania sa k objektívnej pravde.

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Re: Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018


Z uvedenej práce citujem: "to je dovedenie do svojho presného opaku reálne existujúceho koranického odporúčania, aby sa každé dievča a každá žena chovali skromne a nesnažili sa priťahovať na seba pozornosťmnožstva mužov". Pýtam sa: prečo sa tu cituje zrovna Korán? Dávno pred ním sa skoro rovnaké slová opakujú aj v Biblii, v listoch Apoštolov.

Peter 1,3: " 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. "
Ja nemám nič proti tomu, ake je DOTu postavená na Islame. Islam spomína Ježiša ako dôležitého proroka a je legitímne ak sa KOB otvorene prihlási k tomuto poňatiu. Že sa tu popiera Trojica, a spomína Kristus v duchu učenia Islámu, je fakt a otvárať tu teologickú debatu nemá zmysel.

Ešte k tvojmu odporúčaniu:
" tak je nutné si najprv preštudovať zopár prác, článkov a kníh od autorov VP-ZSSR a pochopiť to (vrátane pojmov), vstrebať a skúsiť prehodnotiť svoje doterajšie poznatky, kultúrne stereotypy a (sveto)názory,"

Dovoľ, aby som ti doporučil to isté z druhej strany:: ,
aby si pochopil pravé kresťanstvo, najprv je potrebné preštudovať zopár prác, článkov a kníh od Martina Luthera, moderných protestantských teológov a pochopiť to (vrátane pojmov), vstrebať a skúsiť prehodnotiť svoje doterajšie poznatky, kultúrne stereotypy a (sveto)názory,


Re: Re: Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Hox | 19.02.2018

Pokud ti vadí že někdo cituje pravdivé myšlenky z koránu a ne z bible, pak je to čistě tvůj osobní problém a ukázka tvojí jednostrannosti, z čeho autoři citují je jejich věc a nemáš do toho v cizí knize co kvákat, až budeš psát svoji knihu, můžeš si citovat z čeho chceš a nikdo ti do toho nebude kvákat, tedy pokud nepotkáš někoho jako jsi ty.

Když někdo ilustruje svýj výklad citacemi z koránu, a jak sám píšeš, stejné myšlenky jsou i v bibli, a ty myšlenky jako takové jsou v pořádku, to nazýváš islamizmem a mlčky to ztotožňuješ s řezáním hlav (což je to, co islamisté dělají). Zvláštní.
Pokud někdo doprovází svůj výklad citacemi z Bible, to je pak co, křesťanizmus?
Podle tvojí logiky, kdo zacituje z Bible, už si chystá dřevo na hranici a chystá se upalovat, neboť citování z Bible = křesťanizmus a křesťanisté v minulosti jak víme, vyvraždili miliony lidí a upálili na hranici další tisíce nebo stovky tisíc.

Používáš úplně stejnou zvrácenou logiku jako dnešní trockisté-fašisté, nazývající se omylem liberálové, pro které je každý rozumný člověk, kdo například odmítne přijímat migranty, nacista co už si chystá plynové komory.

Vůbec neřešíš, jestli ty myšlenky jsou pravdivé a správné, to tě vůbec nezajímá, řešíš jen odkud jsou citovány, a pokud jsou citovány z koránu, tak autory nazýváš islamisty a knihu islamismem, to je selhání intelektu na plné čáře.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 19.02.2018


Nijakým spôsobom som nestotžnil Islám so stínaním hláv a nikde som nič podobné ani len nenaznačil.

Upozornil som však na to, že v tejto práci sa neustále spomína Korán a v pozitívnom svetle. Podľa všetkého majú tvorcovia materiálu k Islámu oveľa bližšie ako ku Kresťanstvu. To je tiež ich plné právo. Ale je tu nejaká diskusia, tak som napísal svoj názor (či teda "nakvákal", ako sa vtipne vyjadruješ). Ak je morálne učenie DOTu postavené na Islame, nech sa teda páči.

Čo sa týka pojmu "Islamizmus", ktorý som použil, citujem Historickú Revue:

"Termín islamizmus sa v slovenčine, podobne ako v ďalších európskych jazykoch, začal používať až zhruba v posledných dvoch desaťročiach. A to predovšetkým pod tlakom francúzsky písaných odborných textov, ktoré sa cieľavedome vyhýbali používaniu pojmu fundamentalizmus, a to vzhľadom k západnej žurnalistike, v ktorej tento termín zdomácnel."

http://www.historickarevue.com/clanok/islamizmus

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Hox | 20.02.2018

DOTU není učení. Chápeš vůbec o čem mluvíš a chápeš význam zkratky "DOTU", nikoliv nesmyslně "DOTu" jak píšeš?

Re: Re: Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Hox | 19.02.2018

A k dovršení absurdity celé tvojí argumentace, jak sám píšeš, stejné myšlenky které autoři používají pro ilustraci jsou i v bibli, takže dotaženo do logického konce, nazýváš knihu islamizmem za to, že používá myšlenky které jsou v bibli.

Re: Re: Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Cico Ciciak | 20.02.2018

> Dovoľ, aby som ti doporučil to isté z druhej strany:: ,

To si nechaj vieš pre koho...
To je z tvojej strany iba pokus odviesť pozornosť od merita veci!
Ja som predsa neprišiel na tvoju stránku kritizovať kresťanstvo, Bibliu a čudovať sa, prečo si tam neuviedol žiadne citácie z Koránu.
To ty si sem prišiel s nemiestnou kritikou predmetnej knihy bez presvedčivých argumentov a s počudovaním!
Chápeš, alebo si blbec alebo nepriateľ (agent-trol)?

A mňa osobne tie pseudo-kresťanské bludy, ktoré tu šíriš, vôbec nezaujímajú.

Re: k matriarchatu v poodani DOTU

DušanBe | 18.02.2018

Nemáte pravdu. Zde http://conceptualpower.com/ru/knigi/knigi-vp-sssr/753-20010101-k-chelovechnosti je originální verze včtně názvů kapitol:

Предисловие
Часть I. Матриархат и патриархат
Часть II. Куда ведут наваждения фрейдизма
Часть III. Возможно ли «натянуть Презерватив на Земной шар»?
Часть IV. «Водораздел»
Часть V. Как меняются «воды»…
Часть VI. Естественный отбор среди людей
Часть VII. Как меняются люди…
Часть VIII. Путь и дело «водолеев»: как изменяются судьбы

Jak vidíte, název první kapitoly se plně shoduje s překladem. Vzhledem k tomu, že nikde není uveden pouze název "Matriarchát", jak tvrdíte Vy, a ani jste si nevšiml, že seznam kapitol přeložený výše také neobsahuje jednoslovný překlad, musím na první pohled konstatovat, že Vaše vnímání a chápání světa očividně neodpovídá očividné realitě a tudíž Vaše zcela vylhané tvrzení je tak naprosto nedůvěryhodné. No, to hovorí o všetkom.
Anebo se může jednat o cílený pokus o křivé obvinění a poškodit tak překladatele.
Doporučuji Vám si přečíst aspoň prvních 30 stran, abyste věděl, co je obsahem kapitoly. To jistě zvládnete.

Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018

Na strane 2 pdf formátu čítame, citujem:
"Doplnenie r. 2001
V súčasnom vydaní boli zmenené:.....
2) názov Časti I, prv sa volajúcej „Matriarchát“, čo viac zodpovedá životu spoločnosti."

Obviňovať nikoho nemusím, pro-muslimské interpretácie autorov napr. ohľadom toho ako Pýthie "boli vzaté pod starostlivosť mužských hierarchií" je smiešne.

Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018

Aby som aj potvrdil prechadzajuce slova, ze antickom svete boli kňažky, tu je básnik Pindar (522 – 443 pred Kristom) Pýthske ódy, žiaľ len v Angličtine:
" Today you must stand beside a man dear to me,
by the king of horsefamed Cyrene,
and joining with Archesilaus in his victory revels, [5]
Muse, swell the breeze of songs
owed to Leto's Twins and to Pytho,
where once the priestess sitting in honor
beside the golden eagles of Zeus,
Apollo now in his land, proclaimed [5]
by oracle that Battos would be founder [10]....
"

Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Cico Ciciak | 18.02.2018

> "V časoch neskrývaného matriarchátu, ak taký vôbec niekedy existoval v dejinách"

Za prvé:
Doteraz neexistuje jednotný výklad pojmu "matriarchát", ktorý údajne existoval v histórii ľudstva, teda o čo vlastne išlo:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Matriarch%C3%A1t
---------
"Historici aj feministky sa dnes zhodujú na tom, že spoločnosti, ktorým vládli ženy nikdy neexistovali, alebo boli iba prechodným a nestabilným fenoménom."

https://cs.wikipedia.org/wiki/Matriarch%C3%A1t
-------------
"Matriarchát (z latinského mater, což znamená matka, a řeckého archein, což znamená vládnout) je forma společnosti, kde vládne žena (matka). Je opakem patriarchátu.
Podle kdysi vlivné hypotézy švýcarského antropologa J. Bachofena,[1] kterou převzal i F. Engels a další, měl být matriarchát období v pravěku, které předcházelo patriarchátu. Pozdější zkoumání však ukázala, že u Bachofenem uváděných společností se o žádné „vládě“ nedá mluvit.[2] Matriarchát se dle Bachofena vyznačuje důrazem na krevní pouto, rovnost všech lidí, nepodmíněnou lásku, vazbu k půdě a pasivní přijetí přírodních daností. V matriarchátu je silný prvek rovnosti, protože všichni jsme děti matky Země, která má všechny své děti stejně ráda. Láska se zde nezakládá na zvláštních zásluhách, ale štěstí, jako cíli života. Ten tak získává nejvyšší hodnotu. V tomto systému je nejposvátnější vazba matky a dítěte. Nejkrajnějším zločinem je tak matkovražda."


Takže, na oficiálnu najskôr iba účelovú "mejnstrímovú" históriu (resp. pavedu/"hystériu") by som sa úplne nespoliehal (viď 2. chronologická priorita zobecnených prostriedkov riadenia/obrany podľa KSB a DVTR).

Zrejme aj na tento aspekt/fakt narážali Autori VP-ZSSR tou poznámkou vyššie.

Mimochodom, v tejto knihe od VP-ZSSR nie je podstatnou témou, či bol alebo nebol nejaký "matriarchát" a v akej forme,
ale podstatný je pojem, ktorý používa VP-ZSSR - tzv. "skrytý matriarchát" v zmysle obsahu/podstaty knihy!
Takže, zas netreba zbytočne odvádzať pozornosť niekam inam od merita vecí. ;)

Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018

Zaujimave, ako sa honotenie čekej a nemeckej wiki rozchádzajú (inak doporučujem čerpať infromácie okrem wiki a tlstých kníh aj z iných zdrojov, rozširuje to intelektuálny obzor)- V Nemeckej wiki je Bachofen dokonca označený jedným mysliteľom za "vedeckého proroka" . Cez Engelsa mal vplyv na marxistov, ale reklamujú si ho aj iní:

Nationalsozialistische Vordenker wollten Bachofen als einen ihrer Vorgänger stilisieren. Ebenso reklamierten Marxisten Bachofens Erkenntnisse als urkommunistisch für sich. Für Walter Benjamin war er einer der „wissenschaftlichen Propheten“ von Anthropologie und Psychologie. Auch dem Feminismus gilt er als einer der wissenschaftlichen Urväter.

Heute gilt Bachofen als einer der Begründer der Soziologie, insbesondere der Soziologie der Familie, ebenso wie der vergleichenden Rechts- sowie der vergleichenden Religionswissenschaft. Arnaldo Momigliano untersuchte Bachofens Rolle in der Religionswissenschaft des 19. Jahrhunderts. Seine ehemals ihn zum wissenschaftlichen Außenseiter machenden Forschungsinhalte sind heute teilweise zentrale Forschungsthemen der Soziologie und der Rechtsgeschichte. Neben dem deutsch- und englischsprachigen Raum ist Italien ein Zentrum der modernen Bachofenforschung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Bachofen

Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Cico Ciciak | 18.02.2018

" V časoch neskrývaného matriarchátu, ak taký vôbec niekedy existoval vdejinách,.."

Inak, zaujímalo by ma, z kade máš tú citáciu, lebo ja som v tej knihe nič také nenašiel.

Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Sirka | 18.02.2018

strana 21 formá pdf.

-----

Včasochneskrývaného matriarchátu, ak taký vôbec niekedy existoval vdejinách, bolo toto nevoľníctvo mužavoči žene jednoducho odkryté anemaskovalo sa do šiat mužskej domnienky ohľadom vôľovýchkvalít, ktorými disponuje mužská podstata, aneskrývalo sa za rôzne atribúty kultúry, ako pravidlá„bontónu“, učenie o „silnejšom“ a „slabšom“ pohlaví

Re: Re: Re: k matriarchatu v poodani DOTU

Cico Ciciak | 20.02.2018

Vďaka.

Děkuji

DušanBe | 17.02.2018

Moc moc děkuji. Na tuto knihu se těším už 2 roky! Doporučuju čtenářům se podívat na 30. stranu a prostudovat si graf zabývající se množstvím lidí na planetě Zemi. Velmi oceňuji překlad tak náročné části, kde se matematicky, exaktně popisuje daný jev. Přeji mnoho zdraví překladateli a již se nemohu dočkat na tištěnou verzi. Jdu se začíst...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Přidat nový příspěvek