O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018 (4)

O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018 (4)

13.12.2021

předchozí část

 

(...) Prosíme proto všechny: nevymýšlejte nesmysly a nepomlouvejte – to vyvolává znechucení, bez ohledu na to, zda pomluvy očerňují nebo pochlebují.

Teď se vrátíme k tématu „center koncentrace řízení“. Vysvtává otázka:

 • Írán se stal konceptuálně mocným a disponuje koncepcí globalizace?

 • Čína se stala konceptuálně mocnou a disponuje koncepcí globalizace?

 • USA, Anglie, Japonsko byly v minulosti konceptuálně mocnými státy? A nyní ztráci konceptuální moc?

Odpovědi na všechny ty otázky jsou negativní:

žádná z těchto zemí nebyla v minulosti konceptuálně mocná na globální úrovni a není jí ani v současnosti, v důsledku čehož jsou všechny objekty manipulace nadnárodní globální mocí vládců a mistrů biblického projektu – prakticky monopolní v intrasociálním aspektu zkoumání, protože KSB a ideje bolševismu zatím neovládají globální politický život. Tj. žádná ze jmenovaných zemí není a nemůže být centrem koncentrace řízení globálně-civilizační úrovně či regionálně-civilizační úrovně.

A z tohoto pohledu může být globální moc zeměpisně kdekoli, není potřeba Čína ani Írán se svými problémy jako místo jejich sídla. Technologie prosazování „nezbytných myšlenek“ do osobní psychiky převážné části populace jsou dlouhodobě zvládnuté, jsou používány a zneužívány po tisíce let. Musíme jen pochopit, že kultura jsou informace a algoritmy přenášené z generace na generaci extragenetickými prostředky. A zatímco většina lidí vnímá kulturu jako samozřejmost, a ne jako nástroj pro řízení svých životů obcházejících kontrolu vědomí, vše funguje spolehlivě: média, církve, školství – utvářejí psychiku lidí pro řešení budoucích politických úkolů globální moci vládců a mistrů biblického projektu. Ano, v lokalitách mohou být prvky programově-adaptivního modulu řídicího systému, periferie v podobě různých prostředků ovlivňování společnosti, ale monopolnímu centru ve věci koncentrace řízení v rámci biblického projektu konkurenti nejsou třeba v současnosti ani v budoucnosti přesně tak, jako nebyli potřeba v minulosti.

V opačném případě dochází ke zkreslení definice globální konceptuální moci jako fenoménu, který je v prvé řadě nutno chápat jako sílu idejí a pojmů. Myšlenka nemá žádné prostorové hranice, pokud nejsou její nositelé lokalizovaní v určité oblasti, která má hranice; může společnost jak rozvíjet tak i zničit v perspektivě desítek let.

A další důležitá otázka, kdo potřebuje systematickou redefinici významu pojmů? - nejprve „hybridní válka“, poté „mafie“, poté „centrum koncentrace řízení“. Vzhledem k tomu, že V.V. Pjakin nechápe plnou funkci řízení (pokud by chápal, zorientoval by se v tom), tato neznalost otevírá možnosti pro jeho použití naslepo bez jeho vědomí ve věci překroucení KSB s cílem její integrace do kultury v překroucené a pro davo-“elitarizmus“ bezpečné podobě. Jako fenomén je Pjakin nyní „centrem koncentrace řízení“ globální konceptuální moci, která uvádí v omyl několik stovek tisíc lidí. A sám V.V. Pjakin a FKT „Altaj“ pro globální moc vlastníků biblického projektu vůbec nejsou „nezávislým“ centrem koncentrace řízení v souladu s alternativní koncepcí, ale periferií, přes kterou se řeší určité úkoly překrucování KSB a zavlečení masy intelektuálně závislých osob pod moc zvrácené KSB.

Z dříve uvedených zemí, které jsou podle V.V. Pjakina potenciálními „centry koncentrace řízení“, jen Japonsko po skončení druhé světové války ve dvacátém století začalo zkoumat příčiny své státní katastrofy, rozvíjet a prosazovat svou koncepci globalizace1. V tomto ohledu je státnost Japonska před státností Ruska, protože:

 • V Japonsku je vlastní koncepce globalizace využívána státností, a aby nebyly překážky jejímu šíření, státní orgány zakázaly výuku euroamerických humanitních studií na předních univerzitách v zemi, což je důležitý krok k obnovení intelektuální suverenity japonské společnosti2. Suverenita jako schopnost společnosti realizovat plnou funkci řízení v zájmu vlastního rozvoje a rozvoje celého lidstva začíná získáním intelektuální suverenity. Ale ve vědeckém a politickém mainstreamu Ruska tato skutečnost zůstala nepovšimnuta a zůstala bez komentáře.

 • V Rusku je jeho vlastní koncepcí uplatňování suverenity jako celku - Koncepce sociální bezpečnosti. Rozvíjí se a šíří na základě činnosti výhradně veřejných iniciativ, přičemž státní politikou vůči ní je mlčení a epizodické potlačování. Média, vzdělávací systém, věda jako veřejná instituce, finance, mnoho sektorů reálného sektoru ekonomiky jsou buď ovládány domácím liberálním davem, prostoupeny nadnárodní zednářskou mafií, nebo jsou ovládány zahraničními „investory“, kteří se k Rusku chovají jako ke kolonii a mají své agenty vlivu v podnikání a ve veřejných orgánech, jejichž činnosti není ničím a nikým bráněno - ani FSB, ani kolegy: ani ne tak díky vlivu čl. 13, část 2 Ústavy Ruské federace (o tom, že státní ideologie je v RF zakázána, pozn.), jako spíše kvůli nepochopení toho, co je to globalizace jako „hybridní válka“ za světovou nadvládu.

Tj. státnost Ruska je v konfliktu s KSB; a problémy Ruska jsou do značné míry důsledkem toho, že od roku 1995 do současnosti státní orgány neudělaly nic pro to, aby se vytvořila kádrová báze a řídící sbor na základě KSB, schopnou identifikovat a řešit problémy země a lidskosti na základě znalosti objektivních zákonitostí všech šesti priorit, kterým je podřízen život lidí.


Abychom mohli řešit problémy země a světa, je nutné neustále odpovídat na čtyři otázky:

 • Jaké problémy existují?

 • Jak vznikají?

 • Jak odstranit důvody jejich vzniku a jejich následky?

 • Kdo to může udělat?

Ale v ruské politické a vědecké oficialitě je o těchto otázkách pouze ticho nebo prázdná demagogie, včetně demagogie série Otázka-odpověď. Schopnost odpovědět na tyto otázky je však kořenem suverenity společnosti a státu v jeho celistvosti, tzn. ve schopnosti vykonávat plnou funkci řízení v globální, zahraniční i domácí politice.

Pro svou neschopnost odpovědět na tyto otázky státnost Ruska i přes opakovaná prohlášení V.V. Pjakina není subjektem globální politiky a nemůže se jím stát, dokud se nenaučí na tyto otázky odpovídat slovem i skutkem.

Proto je v současnosti a v blízké budoucnosti Rusko objektem manipulace ze strany zahraničních, nadnárodních a globálních politických sil, i když se třepotá. Ale třepotá se pod ochranou principu, který vyjádřil Němec - polní maršál ruské služby - Kryštof Antonovič Minich (1683 - 1767): Ruský stát má oproti ostatním tu výhodu, že je řízen přímo samotným Pánem Bohem, jinak je nemožné vysvětlit, jaktože existuje.

Do tohoto ale diváci seriálu Otázka-odpověď nejsou zapojeni, protože seriál jim nedává znalosti, na jejichž základě lze uplatňovat suverenitu společnosti a státu jako celku, na jejichž základě by mohli vstoupit do státní moci a byzbys-moci a poskytnout podporu V.V. Putinovi jako hlavě státu, starající se ze všech sil a porozumění o blaho a rozvoj země a globální civilizace. Právě naopak: seriál Otázka-odpověd většinu diváků v těchto zásadních otázkách mate.

 

Za osmé. Navíc V.V. Pjakin spolu se svou analytikou a FKT Altaj uvízli ve starém známém scénáři integrace do davově-„elitární“ kultury učení, která je pro ni nepřijatelné. Je to scénář vybudování totalitní sekty, ze které je možné v budoucnu při přání vypěstovat další světové „pravé náboženství“. K vybudování totalitní sekty je nutné provést čtyři skupiny akcí, uvedené v tabulce níže:

 

Skupina akcí

Co se dělá

Co reálně proběhlo

1

Vytvořit kánonické obrazy a životopisy „svatých zakladatelů“.

Na ty „funkce“ už jmenovali K.P. Petrova a V.M.Zaznobina. Sami už namítat nemohou, protože odešli na onen svět. Okolnost, že V.M. Zaznobin nejednou říkal, že VP SSSR to není on osobně, ale kolektiv, a on jeho jen reprezentuje směrem na veřejnost – se cílevědomě zamlžuje a předává zapomnění. Postupně mohou stoupenci zařadit do seznamu „svatých zakladatelů“ i samotného V.V.Pjakina.

2

Zformovat: 1) kánon (standard) věroučení a 2) jeho doplňující seznam zakázaných textů, které nesmí „věrní“ číst.

V.V.Pjakin od začátku září 2018 pravidelně vypouští do éteru: „Doporučuji číst jen práce VP SSSR do června 2018. Po smrti V.M.Zaznobina už VP SSSR není ten samý, a je nelegitimní. Navíc, vše hovoří o tom, že nepřátelé pronikli do VP SSSR ještě za života V.M.Zaznobina, a proto budeme „tvrdě upravovat“ (© VVP) i práce před červnem 2018“.

3

Organizovat třídění stoupenců Ideje do kategorií:

 • věrní pokračovatelé ideí;

 • pastva, věrně a bezmyšlenkovitě následující ideovím pokračovatelům;;

 • kariéristé hledající koryto v prostředí Ideje;

 • odpadlíci

 • kacíři, kteří překrucují ideály a pravdy.

Tím už se začala zabývat „znepokojená veřejnost“ z řad aktivistů – stoupenců analytiky VV Pjakina a osobně „velkého guru“ VV Pjakina: VP SSSR po smrt Zaznobin = kacíři-překrucovači; Petrohradské konceptuální fórum bylo organizováno kariéristy; na V.A. Jefimova – jednoho z nich (ačkoliv reálně pro KSB udělal mnohonásobně více, než drtivá většina nespokojených s ním) – útočí že ukradl 30 milionů rublů (ačkoliv účetní dokumenty to nepotvrzují, pozn. VP SSSR) a tak dále.

4

Organizovat certifikaci kádrů propagandistů a „aparátčíků“, včetně „inkvizitorů“.

Už jsou školy „konceptuální analytiky“, odznaky „připraven k práci a řízení“. A to navzdory tomu, že konceptuální moc je autokratická, a její nositelé nepotřebují certifikaci jakýmikoliv „guru“.

 

Všechno podle principu „nemůžeš zničit Myšlenku – postav se do jejího čela a nasměruj požadovaným směrem“.

Proto takové scénáře nebývají bez kurátorů v pozadí.

V.V. Pjakin s FKT Altaj a jejich stoupenci „spadli“ do podobného scénáře, což je nevyvratitelný důkaz konceptuální bezmocnosti jak samotného V.V. Pjakina, tak jeho okolí z FKT Altaj.

 

Podstata toho scénáře může být ilustrována snímky ze záznamů různých epoch:

Ve skutečnosti jsme se mohli omezit na zveřejnění této dvojice fotografií a nepsat tento text ani odpověď na dotaz ze Slovenska, ale bez věcného zdůvodnění by ne každý pochopil oprávněnost této sekvence.

Z mnoha videí, která zachycují lidi v průběhu konverzace, zejména když gestikulují a mrkají, můžete samozřejmě vystřihnout snímky, ve kterých budou ještě „nefotogeničtější“ než ve výše uvedených snímcích.

Ale ne všechna videa mohou být takto nařezána, protože jak ukazuje historie fotografie a kinematografie, včas zachycený okamžik může ukázat mnoho, co není možné vidět pouhým okem mimo stavy transu, ačkoli nevědomé úrovně psychiky si dokáží všimnout spousty podstatných věcí a vygenerovat odpovídající emoce, jejichž podstata a role v psychice jedince je objasněna v části první díla VP SSSR „Základy sociologie“, a generovat určitý postoj k jednotlivci jako hlubinně psychologickou reakce na dojem, který dělá.

Hitler byl také emocionální a zvráceně přesvědčivý, měl široký okruh obdivovatelů jeho talentu, své politické analytiky a politických projektů, kteří byli příliš líní myslet sami za sebe a zapojit se do rozvoje efektivní osobní poznávací a tvůrčí kultury a osobního rozvoje. Co by výsledkem? - Chcete, aby se to opakovalo v Rusku?

V.V. Pjakin a FKT Altaj pracují na tomto scénáři navzdory skutečnosti, že s cílem zabránění realizace podobného scénáře byl Shora ukončen život imperátora Alexandra III. ve věku pouhých 49 let, jednoho z nejpatriotičtějších a nejefektivnějších hlav ruského státu za posledních několik set let.

 

————————

Závěr.

Vše výše uvedené ukazuje, že v projevech V.V. Pjakina v mezích KSB leží jen doporučení vyjádřená v posledních minutách každého vydání programu Otázka-odpověď v průběhu několika let s určitými obměnami: „... buďte koncepčně silní, studujte Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení. ... “, kterou provází od září 2018 s tím, že nejprve je třeba prostudovat díla publikovaná před 18. červnem 2018 a teprve poté je přípustné obrátit se na díla publikovaná po tomto datu, aby se člověk nestal obětí klamu údajně nového složení VP SSSR, údajně pracujícího podle výcvikových příruček ministerstva zahraničí USA.

Ve zbývající části vysílacího času se výklad jakýchkoli principů KSB v souvislosti s aktuálním děním prezentuje velmi zřídka. Ale svého druhu „solipsismu“3, podle kterého objektivní realita existuje pouze v souladu s názorem V.V. Pjakina a vše, co s ním nesouhlasí, jsou klamy a záměrné lži — je hodně.

Názor člověka ze zahraničí, který zná KSB a zná FKT Altaj (osobní informace jsou odstraněny):

 

"Pjakinovy překlady do jazyka XXXXX velmi poškozují pokrok vědění na Západě. V jazyce XXXXX stále neexistuje žádný teoretický základ, ale termíny se již plazí ve skupinách konspiračních teorií. Tohle je sabotáž. Do očí bijící sabotáž a provokace."

————————

Ostatní. Otázka pojmů „hybridní válka“ a „centrum koncentrace řízení“ je jen jedním příkladem toho, že V.V. Pjakin a členové FKT Altaj by předtím, než vznáší výtky VP SSSR na téma, které si vycucali z prstu, že po odchodu Vladimíra Michajloviče Zaznobina pracuje VP SSSR pod kontrolou a podle příruček amerického ministerstva zahraničí a překrucuje „pravou KSB“, údajně známou a srozumitelnou pouze V.V. Pjakinovi a úzkému okruhu jím "certifikovaných" osob, - měli sami zvládnout Koncepci sociální bezpečnosti (minimálně v objemu prvního dílu "Základů sociologie"), jmenovitě:

 

 • za prvé, nastudovat teorii

 • a za druhé, aplikovat teorii především k sobě a pozvednout na kvalitativně jinou úroveň vlastní poznávací kulturu.

Bez toho zahajovat „tvrdé editování“ (tento záměr byl vyjádřen v pořadu Otázka-odpověď ze dne 3. února 2020) materiálů VP SSSR zveřejněných před 18. červnem 2018 (datum smrti V.M. Zaznobina), i po tomto datu - znamená především porušovat religiozně-noosférické zákony mravní a etické povahy, což bude mít určité důsledky - stěží příjemné pro ty, kdo provádějí "tvrdé editování", i pro intelektuálně závislé kteří uvěřili v takovýmto způsobem slátaný kánon „svatéh písmo KSB“.

————————

Kromě toho v budoucnu při čtením „tvrdě upravených“ verzí textů, jestli se takové objeví, bude možné s pomocí funkce programu Word „porovnat verze“ srovnat obě verze a odlišit pjakinovské „opravy“, aby čtenář viděl:

 • co konkrétně napsal VP SSSR

 • a co konkrétně do textu přidali a ubrali editoři a inkvizitoři V.V.Pjakin a kolektiv.

 

————————

Materiály VP SSSR mohou obsahovat chyby, kterých se dopustil kolektiv autorů a kterých si nevšiml, ale přesto: naprostá většina obvinění z chybnosti některých ustanovení KSB ve verzi VP SSSR pramení z neschopnosti číst texty; a tato neschopnost číst texty se projevuje v algoritmice: napsáno je jedno  přečetli a pochopili něco jiného, tzn. „vytáhli z textu“ význam, který v textu nikdy nebyl a ani být nemohl, nebo rozkryli zamlčení v rozporu s tím, co bylo řečeno zjevně  došli k závěru, že „VP SSSR udělal chybu“ nebo “VP SSSR podvedl". Takže mnozí se potřebují nejprve naučit číst, tzn. vytahovat z textů význam, který do něj autoři vložili. A k tomu se musíte naučit nejen abecedu, ale také sebeovládání (viz 1. díl „Základy sociologie“).

KSB je třeba rozvíjet, ale abyste to udělali a nenahrazovali životně důležitá ustanovení KSB svými chybami a nesnížili jeho pochopení na úroveň své vlastní nevědomosti, musíte se rozvíjet, abyste život pochopili hlouběji a podrobněji, než je představeno v materiálech KSB ve verzi SSSR VP.

Konkrétně:

 • Dialektika jako nástroj poznání a tvořivosti cestou identifikování nejistot a jejich řešení (tedy kladením otázek a hledáním odpovědí na ně) umožňuje rozvíjet nové znalosti a dovednosti pouze při dosažení určitého minimálního povědomí (znalostí), jinak se pokusy o její aplikaci stávají ilustrací rčení „jeden blázen může položit tolik otázek, že 100 mudrců nedokáže odpovědět“;

 • DVTR je sama o sobě prázdná abstraktní forma, a proto pokud neznáte fyziku, chemii, astronomii, biologii, geologii, historii v určitém základním objemu, pak ji nebudete moci naplnit reálným obsahem, tj. Nebutete moci používat DVTR nebo budete získávat jen plody nevědomosti, mnohokrát vámi zesílené s její pomocí.

Tj. šíři a detailnost rozhledu je třeba vypracovávat. Bez toho neobjevíte chyby VP SSSR, ale nakupíte spoustu vlastních chyb i v chápání KSB, i ve svém životě.

————————

A separátní otázka ke stálým divákům programu Otázka-odpověď:

S počtem zhlédnutí v několika desítkách tisíc, získanými v prvních dnech po vydání dalšího dílu, až 200 000 a více za několik měsíců, s více než 96 tisíci odběrateli kanálu Video Archiv V. Pjakina, s více než 93 tisíci předplatitely Fondu konceptuálních technologií Altaj, jaký podíl z těchto více než stovek tisíc systematických diváků zareagoval na výzvu ke studiu KSB na základě materiálů VP SSSR zveřejněných před 18. 6. 2018 (pokud ne v plném rozsahu, tedy včetně děl publikovaných po tomto datu), tzn. sestavil si pro sebe učební plán a začal na sobě pracovat, pravidelně a cíleně studovat KSB a Život jako takový?

- Zřejmě (podle statistik prodeje "tlustých knih", podle statistik stahování materiálů ze stránek), - takoví lidé jsou v publiku V.V. Pjakina výjimkou; zbytek je intelektuálně závislý a emocionálně živený týdenními názory ze série Otázek a odpovědí, a do příštího dílu zapomene vše, co bylo řečeno před několika týdny, a nedává do souvislosti to, co bylo řečeno, se životem: v tomto ohledu doporučujeme přečíst si epizodu "Setkání s hadem" v "Hodině býka" od I.A. Jefremova a zamyslet se nad svým chováním.

Pokud neodpovíte na výzvy V.V. Pjakina studovat a ovládnout koncepci, abyste ji mohli v životě použít, pak se psychologicky nelišíte od neméně početného publika obdivovatelů „talentů“ liberastki Jekatěriny Mikhailovny Shulman. Pokud prohodíme komentáře pod videonahrávkami V.V. Pjakina a E.M. Shulman a sladíme jména v apelech na „oblíbence veřejnosti“, nikdo si takového nahrazení některých komentářů za jiné nevšimne, protože tam i tam komentáře většinou vyjadřují intelektuální závislost a emocionální opojení.

Proto obdivovatele talentů V.V. Pjakina a FKT „Altaj“ ještě jednou vyzýváme, aby ovládli své emoce a znovu si přečetli vše výše uvedené, aby:

 • neobviňovali ty, kdo pracoval na textu této analytické poznámky, z toho že vše v ní uvedené je nesmyslné, vyjadřuje závist nebo zášť, a proto je neadekvátní;

 • přišli sami k rozumu.

Nebo se seznamte s publikací „Valerij Pjakin. Ani náhodou sekta“ na stránkách https://kob-alt.ru/valerij-pyakin-ni-razu-ne-sekta/ — k ní nemá VP SSSR vztah.

————————

Kromě toho, komentáře na stránkách https://vk.com/wall-64179184_317581 (k 20. dubnu 2020) ukázaly, že „věrní pjakinovci“ přiznávají svému idolu právo lhát a vymýšlet si, šířit solipsistické nesmysly pod rouškou „analytiky“, a když na to bylo poukázáno poukázáním na fakta – považovali takové poukazy na fakta a osobní urážky jejich „guru“ a ignorovali všechnu argumentaci, která jim byla představena v krátké odpovědi stoupencům KSB ze Slovenska, u kterých vyvstaly otázky o činnosti V.V. Pjakina a FKT Altaj a o vztahu VP SSSR k tomu.

A tito omámení lží „věrní pjakinovci“ chtějí žit lidsky, ačkoliv při takovém vztahu k životu k tomu nejsou způsobilí; a kvůli tomu že narušují religiozně-noosférické (ve své podstatě mravně-etické) objektivní zákonitosti bytí jsou odsouzeni na upozornění jazykem životních okolností.

Myslet je třeba nejen tím útvarem, který získal název „plazí mozek“, ale je třeba i „zapnout“ mozek lidský v celém jeho potenciálu.

————————

 • Propagovat KSB, ukazovat na analytice běžících událostí její adekvátnost, to je jedna věc;

 • a emocionálně přikrmovat a pást intelektuálně závislé, to je druhá věc a v KSB nemá místo.

VP SSSR se emocionálním přikrmováním a pasením davu intelektuálně závislých nezabývá.

Vnitřní prediktor SSSR
5. - 12. dubna 2020

 

poznámky

1 См. аналитическую записку ВП СССР «Япония и Русь: «прожектёрство»? — либо «предиктор-корректор» в действии?» (из серии «О текущем моменте», № 6 (54) 2006 г.).

2 «Министр образования Хакубун Шимомура направил в 86 государственных университетов Японии письмо, в котором призвал их сосредоточиться на областях знаний, «лучше отвечающих потребностям общества», то есть — сократить или и вовсе отменить учебные программы по гуманитарным и социальным наукам. Лучшие университеты страны — Токийский и Киотский — отказались подчиняться декрету, однако издание Times Higher Education сообщает, что 17 вузов объявили о закрытии гуманитарных программ, а еще девять согласились их сократить; университеты не будут готовить юристов, экономистов, политологов, социологов и других специалистов-гуманитариев» (Соломонова И. Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно? // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://republic.ru/posts/56806. Дата обращения: 30.01.2018).

3 «Солипсизм (от лат. solus — один, единственный и ipse — сам) — разновидность идеализма (идеализм — множество направлений философии, исходящих из принципа первичности сознания и идей по отношению к материи: — М.В.), утверждающая, что несомненной реальностью является только мыслящий субъект, а все другие индивиды и предметы существуют лишь в его сознании. А. Шопенгауэр заметил, что крайним солипсистом, признающим реальность только своего Я, может быть лишь умалишённый» (Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004).

В более мягкой форме солипсизм, в который может переходить аналитика при утрате самокритичности аналитиками, работает по принципу: «Я мыслю, следовательно, существую», а мир существует именно так, как я мыслю, и все должны согласиться с тем, как я его представляю (рисую) себе и всем прочим, кого я тоже мыслю».

Фрагмент этой фразы, взятый в кавычки и выделенный жирным, — широко известное высказывание Рене Декарта (1596 — 1650). А фраза в целом аналогична афоризму Козьмы Пруткова: «Философ легко торжествует над будущею и минувшею скорбями, но он же легко побеждается настоящею» (“Плоды раздумья. Мысли и афоризмы”, № 112).

Ключ к пониманию этого афоризма — в двойственности смысла в русском языке слова «настоящее»: это и настоящее время, т.е. непрестанно текущий момент «сейчас», и действительные, а не вымышленные со-бытия. «Прошедшая» же и «будущая» скорби в этом афоризме принадлежат к категории субъективных — т.е. вымышленных — представлений философов о свершившейся в прошлом или возможной в будущем реальности, которые могут быть сколь угодно далеки от настоящих, действительно происшедших или объективно возможных или неизбежных событий, но образами которых в своей психике философ легко может управлять так, как пожелает. Поэтому деятельность в настоящей реальности на основе иллюзорных представлений о ней неизбежно ведёт к скорбям, действительно непреодолимым на основе сложившейся у философа «научной картины мира».

 

_