O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018 (3)

O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018 (3)

10.12.2021

předchozí část

 

(...) A to dělá práci s V.V. Pjakinem v tandemových a polytandemových režimech z principu nemožnou.

Pokud se ve světonázoru KSB chápe pod skutečným člověkem vůle, která realizuje tvůrčí potenciál v souladu se svědomím, pak tato psychotechnika není z KSB, ale proti KSB. A komentování všemožného shonu na základě této psychotechniky se předkládá jako „konceptuální analytika“, založená na metodologii KSB.

Proto na základě psychotechniky, realizované ve V.V. Pjakinovi v pořadech otázka-odpověď a týmu FKT Altaj okolo něj, může vzniknout jen mafie typu totalitní sekty, ale nikoliv soubornost.

Proto se obrátíme ke „konceptuální analytice“ a konceptuální analytice. V.V. Pjakin často vykládá o „centrech koncentrace řízení“.

Začneme tím, že v KSB se termín „centrum koncentrace řízení“ nepoužívá a nikde materiálech VP SSSR se nenachází. Ale v KSB skutečně jde řeč o koncentraci řízení obecně (v teorii supersystémů) a o koncentraci řízení výrobních sil lidstva během procesu globalizace, která se zkoumá na základě teorie supersystémů. V první verzi Dostatečně všeobecné teorie řízení se říká:

 

*    *    *

«Ak ľubovoľné z regionálnych Centier Riadenia si do svojho vektora cieľov vloží ako hlavnú prioritu: — vo všetkých prípadoch koncentrovať riadenie v supersystéme, bez ohľadu na čokoľvek, pretože cieľ svätí prostriedky — tak vzniká stabilný líder.

(…) medziregionálne Centrum Riadenia samo seba hodnotí ako centrum celosupersystémovej úrovne, uskutočňujúce plnú funkciu riadenia, a stráži si svoje monopolné postavenie. Koncentrácia riadenia v supersystéme pod jeho vedením (z dlhodobého pohľadu) vyzerá ako zničenie regionálneho autonómneho riadenia a integrácia úlomkov (zbavených riadenia) do jemu podriadeného konglomerátu, s následným nepripustením možnosti znovuzrodenia regionálnych centier riadenia celosupersystémovej úrovne zodpovednosti, ktoré by uskutočňovali plnú funkciu riadenia.

Vo výsledku takýchto činov sa v supersystéme rozširuje medziregionálny konglomerát, ktorý je charakteristický dvomi osobitosťami:

— medziregionálne centrum riadenia získava kolosálnu rezervu stability v porovnaní s ostatnými Centrami Riadenia v konglomeráte, v dôsledku svojho monopolného práva dostupu k ľubovoľnej informácii v konglomeráte;

— rezerva stability procesov riadenia ľubovoľného z Centier Riadenia, ktoré sú pod kontrolou Medziregionálneho Centra, je nepatrná a určuje sa Medziregionálnym Centrom. Základom tohto je neinformovanosť podriadených centier a nezabezpečenosť ich okruhov riadenia od nežiaduceho pôsobenia cez nimi nekontrolované a neidentifikované kanály informačnej výmeny, štruktúry, úrovne hierarchie atď.

Celý tento systém vzájomných vložení — Medziregionálne Centrum a regionálna periféria pod jeho kontrolou — je ovládateľný kvôli úplnej podriadenosti ľubovoľného regiónu konglomerátu, avšak celková rezerva stability riadenia je oveľa nižšia, než potenciálne možná, v dôsledku zaťaženia individuálnych vektorov cieľov v konglomeráte mnohopočetnými defektmi a vzájomnými inverziami, ktorých udržiavanie je základom pre nadvládu Medziregionálneho Centra.»

 

*    *    *

 

A všude v materiálech KSB ve verzi od VP SSSR (a nikoliv ve verzi od Pjakina a spol.), kde je řeč o koncentraci řízení v globálním supersystému-lidstvu, se vždy hovoří o konceptuální moci jako o generátoru koncentrace řízení, tj. řeč jde o řízení podle plné funkce, což předpokládá řízení v intelektuálním schématu řízení prediktor-korektor bezstrukturním a strukturním způsobem.

 

Přičemž termín „centrum řízení“ v rámci globální civilizace je možné chápat dvojako, v závislosti na okolnostech a cílech činnosti1:

 • ve smyslu prostorové (zeměpisné) lokalizace (v tomto smyslu jsou hlavní města a centrální kanceláře firem různého druhu centry řízení);
 • ve smyslu lokalizace v té či oné kultuře, zkoumané jako informačně-algoritmický systém, nositelem které je kulturně svébytná společnost (v tomto smyslu nejsou vždy hlavní města a centrální kanceláře centry řízení, jak si všiml V. Ključevský - „v Rusku je centrum na periferii“ - a měl pravdu).

Globální moc, realizující biblický projekt zotročení lidstva, je takovým centrem koncentrace řízení, jehož charakteristika byla poskytnuta ve výše uvedeném úryvku z Mrtvé vody verze 1991. Hovořit o jeho lokalizaci má smysl jen ve druhém smyslu – tj. Lokalizaci v konkrétní subkultuře a ve společnosti nositelů té subkultury, ale nikoliv ve smyslu zeměpisné lokalizace.

Je samozřejmé, že šéfové a majitelé biblického projektu, kteří v minulosti dosáhli postavení globální moci, mají své vlastní názory na Čínu, Írán, Rusko, Spojené státy, Evropu a všechny ostatní oblasti planety a jejich státy. Bezesporu, ve všech regionech světa probíhají různé sociální procesy; probíhají částečně v režimu samořízení, částečně v režimu manipulování prostřednictvím různého druhu nástrojů, podřízených globální moci kurátorů biblického projektu. Během těch procesů se skutečně realizuje výrobní specializace států a regionů, organizuje se jejich komutace jako prvků globálního výrobního systému; postupně probíhá přerozdělování funkcí států a regionů v tom systému. A skutečně probíhá koncentrace řízení, v tom smyslu, že pod biblickou koncepci a její kulturu se dostávají všechny svébytné kultury všech regionů planety. To je jeden z cílů řízení v biblickém projektu.

Ale hlavní, o co se stará globální moc pánů biblického projektu, je to, aby nevznikly jiná centra koncentrace řízení úrovně supersystému lidstvo, tj. aby nevznikly konceptuálně mocné centra řízení.

Tj. ani Čína, ani Rusko, ani Japonsko, ani Írán, ani žádný jiný stát světa se nemá z pohledu globální moci biblického projektu stát centrem koncentrace řízení globální úrovně. Taková je reáln situace.

Proto když V.V. Pjakin prezentuje svoje pohledy o tom, že Čína a Írán se v budoucnu stanou „centry koncentrace řízení“, a USA a EU jimi přestanou být, pak je třeba chápat, že za těmi zdánlivě KSB termíny se v jeho interpretaci skrývá něco, co je známé jen jemu, ale ke KSB to něco, známé jen jemu, nemá žádný vztah, a nebo by se to mělo v rámci KSB jmenovat jinak proto, že termín „centrum koncentrace řízení“ je definován tak, jak bylo uvedeno v úryvku výše.

Pokud se podívám na pořady Otázka-odpověd jako na seriál, pak většinu dílů spojuje téma boje „státních elit“ a „globalistů-kosmopolitů“. „Státní elity“ bojují mezi sebou o získání statusu „centra koncentrace řízení“, a „globalisté“ v tom jedněm z nich pomáhají, a druhým překážejí ten status udržet nebo získat, a sám V.V. Pjakin objasňuje to co probíhá v režimu komentátora fotbalového zápasu, čímž lidi dezinformuje ohledně podstaty probíhajících událostí, ale vytváří při tom u nich iluzorní přesvědčení o správném chápání probíhajících událostí. Celkově vše ve stylu nekonečného seriálu „Santa Barbara“ (2137 dílů), pokud si někdo ten seriál pamatuje.

Rozdíl je jen v tom, že:

 • v „Santa barbaře“ jsou intriky městské úrovně a jsou klanovým a osobním bojem o moc;
 • a intriky, které rozkrývá a jindy si vymýšlí a komentuje V.V. Pjakin v seriálu „Otázka-odpověď“ jsou bojem „státních elit“ a „globalistů“ v mezích jedné a té samé biblické koncepce zotročení lidstva, během jejíž realizace „globalisté“ často prohrávají „státním“ a vypadají jako kompletní idioti. A sám V.V. Pjakin se prezentuje jako jasnovidec, který jediný ví a chápe, co se doopravdy děje a co si kdo myslí.

Tj. rozdíl je jen v měřítku intrik a zapojených klanů. Ale to není úroveň konceptuální analytiky: to je úroveň analýza intrikánství různých politických sil v mezích jedné a té samé globální koncepce davo-“elitarizmu“ při nadstátním měřítku zkoumání.

Ale ani s touto úrovní není vždy v analytice V.V. Pjakina vždy vše adekvátní. Proto se podíváme k té úrovni a začneme od reálně existujících problémů.

Hlavní problém lidstva je globální ekologická krize.

Jeho příčinou je mentalita drtivé většiny představitelů lidstva, neodlišitelná od „mentality“ stádních opci: kudy chodí, tudy kadí. Pokud se krize nevyřeší, pak nynější globální civilizace zanikne: viz práci VP SSSR Základy sociologie, sv. 6, Závěr, „menu“ variant sebevraždy globální civilizace, bod 1. Tento typ „mentality“ se projevil v liberálně-buržoazním-kapitalistickém systému, ve kterém:

 • peníze jsou cennost nejvyšší hodnoty, která vládne všem i všemu, s malými výjimkami;
 • úsilí zvýšit svůj status ve stádní hierarchii díky dosažení obchodní úspěšnosti rodí závody ve spotřebě, ve kterých se bez užitku ztrácí lidské a přírodní zdroje, a které produkují vše to, co rodí ekologické problémy všech úrovní a měřítek.

To je dlouho neřešený problém. Hospodáři biblického projektu se ho pokusili řešit zavedením marxismu, provedením světové revoluce a přechodem k „socialistickému“ globálnímu systému, který by zabezpečoval „rozumný dostatek“ ve spotřebě a zlikvidoval by závody ve spotřebě, které jsou generátorem globální ekologické krize. Ale marxistický projekt neuspěl, protože bolševizmus v čele s J.V. Stalinem vložil do slov „socialismus“ a „komunismus“ ne ten smysl, který plánovali kurátoři biblického projektu. Proto se problém prohlubuje.

Další pokusy jeho řešení ze strany kurátorů biblického projektu zahrnují dva proudy činností:

 • záměna biomasy, nesoucí liberálně-buržoazní kulturu ve státech Evropy, v Austrálii, v USA a Kanadě, migranty, kteří se neasimilují do liberální kultury; a stimulování biologické degradace tradičních společnosti, vyznávajících liberální hodnoty;
 • nabídka všem státům přejít ke koncepci udržitelného rozvoje.

První proud činnosti pozorujeme v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Rusku. Druhý proud činností se nedostává do zorného pole veřejnosti, proto je třeba ho vysvětlit detailněji.

V roce 1992 se v Rio de Janeiro konala konference OSN ohledně životního prostředí a rozvoje, které se účastnily představitelé 179 států, na které byl ohlášen přechod ke Koncepci udržitelného rozvoje. Pro realizaci podobného přechodu se vyžadovalo:

 • vytvořit soubor charakteristických statistik, které by popisovaly život biosféricko-sociálně-ekonomického systému v každém regionu planety, disponující přírodní svébytností;
 • vytvořit soubor kritérií, která by umožnila posoudit soulad těchto statistik a trendů jejich změn s Koncepcí udržitelného rozvoje;
 • formovat vědeckou a metodickou podporu veřejné správy a managementu v podnikání v souladu s Koncepcí udržitelného rozvoje;
 • na základě této vědecké a metodické podpory rozšířit přípravu manažerů pro všechny obory činnosti;
 • vyřadit ze sféry veřejné správy a managementu v podnikání všechny, kteří „vládnou“ v rozporu s Koncepcí udržitelného rozvoje v jejím neustálém rozvoji.

Od té konference uplynulo 28 let, ale z toho seznamu nebylo vědeckou obcí a politiky neuděláno vůbec nic – od slova naprosto.

Rezoluce OSN z 25. září 2015 „Proměna našeho světa: agenda udržitelného rozvoje do roku 2030“ je další návrh „světového zákulisí“ přejít k jinému způsobu života globální civilizace a k jinému charakteru vzájemných vztahů států. Ale i to jsou stále prázdná slova, neboť vědecká a metodická podpora veřejné správy a managementu v podnikání v souladu s úkoly v ní proklamovanými není rozvinuta a nevstoupila do vzdělávacích standardů všeobecného a vyššího odborného vzdělávání (především , manažerský, politicko-ekonomický) v ani jednom státu na světě.

Otázka: jak by měl na toto „vůbec nic“ reagovat „světové zákulisí“ a noosféra Země? - Pokud „světové zákulisí“ jako subjekt globální moci nechce být vyčištěno noosférou Země spolu s několika miliardami „banderlogů“ (podle uspořádání jejich psychiky se nerealizovali jako lidé kvůli politice samotného „světového zákulisí“), pak sama musí tak či onak očistit planetu od přebytku „banderlogů“, kteří jsou připraveni zničit sebe i biosféru planety jejich způsobem života a bezmyšlenkovitě slabomyslnou neochotou jej změnit. Navíc by tato čistka musela být proaktivní, protože žádný z představitelů „zákulisí“ nechce sám zahynout při globální katastrofě, kterou může zorganizovat „banderlog“ nebo noosféra Země.

O tom „světové zákulisí“ dávno informovala všechny zainteresované v monumentu „Georgijské poradní kameny“:

 1. Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.

 2. Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.

 3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.

 4. Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.

 5. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.

 6. Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.

 7. Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.

 8. Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.

 9. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.

 10. Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu!2

Dále vyvstává ryze praktická otázka: Jak očistit planetu od několika miliard „Banderlogů“, kteří nic nevnímají – ani tlak proudu životních událostí, ani slova rozumu?

Světová jaderná válka s využitím toxických látek pro řešení tohoto problému není vhodná, protože prohloubí již tak nebezpečnou globální ekologickou krizi tak, že sami příslušníci „zákulisní“ budou chtít uniknout ze Země někam, kde je to pro ně vhodnější. život, kde nejsou žádní „banderlogové“ s jadernou bombou a vysoce vyvinutou chemií.

Co v tomto případě zůstává? - Pandemie nebo série pandemií.

———————

 • Pandemie mohou zabít miliardy lidí, pro které infekce musí:
  • buď vytvářet vysoké statistiky infekce a úmrtnosti;
  • nebo, s vysokou mírou infekce, infikovat reprodukční systém, takže ti, kteří byli nemocní, jsou s vysokou pravděpodobností neplodní;
 • oběťmi pandemií se stanou především biologicky slabí lidé, což (jak se mnohým zdá) geneticky zdokonalí lidstvo a tím vykompenzují dopady na zhoršování lidské genetiky evropskou lékařskou tradicí a způsobem života globální „civilizace spotřeby“;
 • v důsledku pandemie nebo řady pandemií se zhroutí stávající světový ekonomický řád a jeho organizační a technologický komplex, které daly vzniknout současné celosvětové ekologické krizi;
 • Ve změněné situaci se otevřou nové možnosti pro postup do kultury postpandemických tendencí lidstva k dominanci mentality zajišťující život v souladu s principy vylučujícími obnovení globální biosféricko-sociální ekologické krize.

———————————————————————

Závěrem:

 1. Problém globální ekologické krize lze vyřešit pandemií nebo řadou pandemií.

 2. Všechno lze udělat bez porušení noosférických-religiozních zákonů, morálních a etických ve své podstatě, protože "banderlogové" i tak pracují na své sebevraždě, do které mohou zapojit ostatní a potomky.

 3. Vše lze provést anonymně, protože je obtížné identifikovat skutečný zdroj pandemií, nemluvě o tom, že veřejně zveřejněné spolehlivé informace mohou být utopeny v množství věrohodných falešných možností nebo jejich autorství lze připsat fikcím „maniaků“ oddaných teorii celosvětového spiknutí.

 4. A kromě toho vždy existuje možnost obvinit kteroukoli státní nebo veřejnou organizaci z vypuštění biologických zbraní, které pandemii způsobily, do společnosti, pokud je to z globálních politických důvodů považováno za vhodné.

———————

Ostatně biologický druh „Homo sapiens“ má zcela jasný účel svého bytí, předurčený pro něj jako biologický druh Shora:

«Hle, Pán tvůj k andělům pravil: „Umístím na zemi náměstka!“ I řekli: „Chceš tam ustanovit někoho, kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat, zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme?“ Pravil: „Já věru znám to, co vy neznáte!“» (Korán súra 2:30).

Ale bohužel, naprostá většina lidí se tomuto nejdůležitějšímu poslání vyhýbá, unesena vášní pro různé druhy fyziologických a psychologických potěšení. A ve skutečnosti, pokud se podíváme na biosféru planety Země, jako na systém zodpovědný za propagaci určité myšlenky od Všemohoucího, pak i ona může pomoct při likvidaci těch, kteří vedou nespravedlivý životní styl; kdo má oslabený imunitní systém v důsledku drogové závislosti; kdo má vyčerpané biopole (a je to také nejmocnější faktor imunity, ačkoli o tom evropská lékařská tradice nic neví a vědět nechce); někoho, kdo zažívá neustálé deprese a stres. A globální moci a vlastníkům biblického projektu je třeba pouze poznat začátek tohoto procesu.

Můžete citovat ajáty Koránu3 s varováním pro celé lidstvo:

«1. Chvála Bohu, který stvořil nebesa a zemi a učinil temnotu a světlo. A přece potom ti, kdož

neuvěřili, Pánu svému rovné dávají!

2. On je ten, jenž z hlíny vás stvořil a pak stanovil lhůtu života vašeho - a lhůta u Něho je pevně

stanovena - a přece o tom pochybujete.

3. On je Bůh na nebesích i na zemi, On zná vše, co tajíte i co odkrýváte, a zná i to, co jste si vysloužili.

4. A ať se jim dostalo od Pána jejich jakékoliv znamení, odvrátili se od něho

5. a prohlásili za lež pravdu, když k nim přišla. Však dostane se jim zvěsti o tom, čemu se posmívali!

6. Což neviděli, kolik jsme zahubili pokolení, jež byla před nimi a která jsme upevnili na zemi tak, jak jsme neupevnili ani vás; a seslali jsme jim z nebes déšť hojný a dali jsme vytrysknout řekám pod nimi. A pak jsme je zahubili za hříchy jejich a dali jsme po nich vzejít pokolením jiným.» (súra 6).

Rozdíl mezi pozicí VP SSSR a pozicí „zákulisí“ ve vztahu k otázce řešení problému globální biosféricko-sociální krize je ten, že:

 • VP SSSR preferuje snížení počtu „Banderlogů“ díky osobnímu rozvoji lidí a především dětí, s vědomím toho, že pandemii v extrémních případech iniciuje samotná noosféra planety buď prostřednictvím biosféry nebo prostřednictvím „vědecko-technologického pokroku“ v průběhu vědeckého výzkumu mikroorganismů a genových modifikací;
 • „zákulisí“ je připraveno spustit pandemii jako nástroj k radikálnímu snížení počtu „banderlogů“ pomocí zkorumpovaných vědců nebo za použití jednoho z nich naslepo, a distributory biologických zbraní schopných vyvolat pandemii mohou být "zombie" z Al-Káidy, ISIS nebo něčeho podobného.

Při několikatýdenní inkubační době a stávající intenzitě osobní letecké dopravy bude prakticky nemožné zabránit pandemii, a komu bude třeba, tomu provede periferie „zákulisí“ předem očkování a poskytne účinné léky, nemluvě o tom, že oni sami používají jiný – „esoterický“ systém zdravotní péče založený na principech, které se liší od systémotvorných principů panující západní medicíny, ve své podstatě technické a technologické, schopné nějak pracovat s příznaky, ale ne s lidským tělem, ne s člověkem jako celkem.

Tak vypadá globální analýza situace z pohledu VP SSSR.

O úroveň níže probíhají ty události, o kterých V.V.Pjakin mluví v nekonečné sáze „státní proti globalistům“ v seriálu Otázka-odpověď.

Nyní se obrátíme k tématu covid-19.

 

Úmrtnost na koronavirus COVID-19 je 3,4 %. Méně než 1 % umírá na chřipku, řekl Tedros Adan Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO). Koronavirus se podle něj šíří méně efektivně než chřipka. (…)

Řekl, že koronavirus není SARS, respirační virus na Středním východě nebo chřipka, ale „jedinečný virus se svými zvláštními vlastnostmi“. Nemocné tedy nelze léčit jako na chřipku, ale je mezi nimi „mnoho podobných věcí“.
Podle šéfa WHO 1 % pacientů s COVID-19 nemá příznaky nebo se objeví do dvou dnů. Lidé si vůči koronaviru dosud nevytvořili imunitu, takže často vede k závažným formám onemocnění.
Celkově počet případů ve světě přesahuje 92 tisíc. Více než 3,1 tisíce zemřelo, z toho téměř 3 tisíce - v Číně“ (kommersant.ru).

 

Proto veškerá analytika, která tvrdí, že koronavirus je záměrně vytvořený “fejk“, pod jehož záštitou „globalisté“ a „státní“ i malí „velcí kombinátoři“ řeší některé své cíle, jsou VP SSSR vnímány jako absurdní: pokud v Itálii úmrtnost přesáhla 12 % z počtu případů, koronavirus není falešný, ale skutečné nebezpečí, škodě od nehož je třeba zabránit, i když s pomocí médií a blogů je skutečně možné od nuly vyvolat celosvětovou paniku a donutit státní orgány mnoha zemí, aby podnikly určité kroky bez skutečných důvodů.

Nicméně verzi, že do tohoto představení byl nucen se zapojit i „suverénní gosudar“ V.V.Putin stejně jako do něj byly vtaženy hlavy jiných států, což V.V. Pjakin oznámil v jednom z pořadů „Otázka-odpověď“ ze dne 23. března 2020 (od 13 minuty, ačkoli v dubnu již tuto verzi bez jakéhokoli vysvětlení poslal do zapomnění), nevnímá jako hodnověrnou, protože existuje reálná hrozba bioterorismu a reálná hrozba úniků bojových bioagens z laboratoří kvůli nedbalosti.

V souvislosti s reálnou hrozbou bioterorismu je jednání ruských státních orgánů v souvislosti s hrozbou (nebo pod záminkou) pandemie koronaviru:

 • užitečné, protože představují plnohodnotný test provozuschopnosti systémů veřejné správy a možností života občanů v kontextu potenciálně katastrofické pandemie.
 • Pokud existují spolehlivé zprávy o tom, že jedním z důsledků koronavirové infekce COVID-19 (bez ohledu na skutečné statistiky závažnosti průběhu onemocnění a související úmrtnosti) je neplodnost, pak jsou opatření zaměřená v Rusku na zamezení pandemie více než oprávněné, i když země může utrpět velmi těžké ekonomické škody, protože tato opatření mají za cíl zabránit demografické katastrofě, kterou může způsobit pandemie COVID-19.

Nicméně to, co se skutečně děje, je zvláštní téma pro analytiku, protože existuje oficiální informační politika státu, která má dvě složky:

 • zpřístupňování určitých informací (spolehlivých i nepravdivých) veřejnosti;
 • skrývání některých spolehlivých informací před širokou veřejností, mimo jiné proto, aby se nevzbuzovala panika;

Ale kromě masmédií je tu internet, na kterém nezávislí občané publikují, co chtějí, a vedle nich jsou tu „profesionální blogeři“, kteří buď provádějí určité „společenské zakázky“ za peníze, nebo jsou manipulováni jak domácími a zahraniční „kompetentními“ službami.

Proto téma koronaviru není tématem, u kterého by se analytikům mělo okamžitě věřit – tím spíše, pokud jsou analytici vždy připraveni poskytnout vyčerpávající odpověď na jakoukoli otázku, založenou na „Deklaraci o vlastní neomylnosti“; a kteří sami mají daleko do odborných znalostí v daných oblastech.

Když se podíváme na prvních 15 - 20 minut pořadů Otázek-odpovědí týkajících se koronaviru: 27. ledna 2020, 24. února 2020, 2. března 2020, 9. března 2020, 16. března 2020, pak je zřejmé: V.V. Pjakin skutečně hodnotil COVID-19 jako vtip a intriku, pod jejíž záminkou jednoduše provedou vytvoření mýtických „center koncentrace řízení“ v Číně a Íránu, v jednom z dílů dokonce Pjakin kategoricky prohlásil, že „řekli jsme a hotovo...“ tj. otázka je uzavřena.

Ale V.V. Pjakin neočekával apel Vladimira Vladimiroviče Putina k národu, že COVID-19 je jím hodnocen jako skutečné nebezpečí a ohrožení budoucnosti země. A tady zřejmě před V.V. Pjakinem vyvstala otázka jak toto téma dále pokrýt:

 • nemůže jít proti názoru gosudara, pozice zavazuje;
 • ale už stihl COVID-19 zesměšnit a nebrat vážně.

Ale naštěstí pro FKT "Altaj" a V.V. Pjakina osobně má dav paměť dva týdny nazpět, a pokud si některý z obdivovatelů analytických talentů vzpomene na minulá témata, blahosklonně je svému idolu odpustí a nebude mu klást nevhodné otázky; a pokud se někdo ptá, tak je tu "casting", kterým tyto otázky neprojdou a nedostanou se ani k V.V. Pjakinovi, ani do dalšího vysílání.

A aktivity, které V.V. Pjakin a FKT "Altaj" pod jeho vedením provádí, nepředpokládají a nedovolují uvnitř struktury přítomnost svobodně smýšlejících lidí, kteří by "géniovi" kladli otázky: proč právě takto? kde a jak vznikaly názory v minulosti ohlašované a následným vývojem nepotvrzené.

Místo nepříjemných otázek V.V. Pjakin, jako gladiátor v aréně, sklízí masivní potlesk a podporu v komentářích publika k epizodám. To je jedna ze složek udržování režimu sebeklamu.

V.V. Pjakin v programu „Otázka-odpověď“ ze dne 6. dubna 2020 vyjádřil názor, že po 18. červnu 2018 se tým VP SSSR nezabývá vývojem řešení skutečně naléhavých problémů, že pouze FKT „Altaj“ se tím zabývá. Tento názor se lidem zdá být buď zásadní, nebo absurdní, v závislosti na tom, co se rozumí pod pojmy „konceptuální analytika“ a konceptuální analytika. My a V.V. Pjakin to zjevně chápeme jinak: pro něj je relevantní sága „státních proti globalistům“; pro nás to není zajímavé, protože je to neaktuální.

Pro diváky je nekonečná sága „ státních proti globalistům“ také neužitečná, protože požírá jejich čas a nedává jim skutečné znalosti o tom, jak získat konceptuální moc a pracovat na proměně globální civilizace z vlastní iniciativy na principech, které generují soubornost.

Další otázka souvisí s poklesem intenzity vydávání analytických poznámek a nových knih, jako s projevem degradace VP SSSR po odchodu Vladimíra Michajloviče.

Ano, skutečně bývaly doby, kdy VP SSSR vydával měsíčně jednu tematicky zaměřenou analytickou práci a jednu práci ze série „O současné situaci“. Dosažený „stabilizec“4 však vedl k tomu, že nyní je možné vydávat analytické poznámky ve stylu kompilace „fakta dnešní doby týkající se naléhavého problému – o tomto naléhavém problému si přečtěte analytickou poznámku N z roku XX, a k tomuto problému si přečtěte analytiku M z roku YY“.

Zápisky ze série „O aktuální situaci“ jsou jakousi „politickou informací“, aktuálním pokrytím situace, a to je pomocný žánr. Ale hlavním žánrem děl VP SSSR jsou „tlusté knihy“, protože zvládnutí jejich obsahu otevírá každému příležitost, aby si podle potřeby vytvořil „politické informace“. Navíc v prvním vydání Mrtvé vody v roce 1991 byl následující fragment:

 

*    *    *

Ešte v r. 1961 povedal veliteľ odboru (riadenia) špeciálnych operácií CIA nasledovné:

«Knihy sa od všetkých ostatných prostriedkov masovej propagandy odlišujú najmä tým, že dokonca aj jedna kniha môže výrazne zmeniť postoj a správanie5 čitateľa do takej miery, na akú sa nedotiahne ani tlač, ani rádio, ani kino… Toto, pochopiteľne, neplatí vždy a pre všetky knihy, ani pre všetkých čitateľov6, no deje sa to dosť často. Preto knihy sú najdôležitejším nástrojom strategickej (t.j. dlhodobej) propagandy».

V r. 1976 boli ohlásené nasledovné údaje:

«… do roku 1967 bolo viac ako 1000 kníh pripravených, dotovaných alebo schválených CIA», a v posledných niekoľkých rokoch bolo «takým spôsobom vydaných ešte 250 kníh»7.

*    *    *

 

Existuje také takový názor: "Ti, kteří sledují televizi, žijí pod vládou těch, kteří čtou knihy." Ale tato myšlenka může pokračovat: „A ti, kdo čtou knihy, žijí pod vládou těch, kdo knihy píší. Proto je nutné psát a číst takové knihy, jejichž zvládnutím by se čtenář mohl osvobodit ze zajetí cizích názorů."

Zdůrazněno námi v předchozím odstavci tučně - to je hlavní cíl v činnosti VP SSSR, kterého nelze dosáhnout týdenními nebo měsíčními publikacemi krátkých „Aktuálních momentů“, stejně jako týdenními vydáními videí typu „Otázka-Odpověď“.

Proto nepublikujeme své alternativní nebo doplňující program Otázka-odpověď apely ve stylu „Chceme vám říci...“ že číslo našeho bankovního účtu je XXX YYY a tam nám můžete posílat protředky na podporu naší činnosti za účelem našeho emocinálního uspokojení.

„Tlusté knihy“ a tematické analytické poznámky VP SSSR pokrývají k současnosti poměrně široké tematické spektrum. A je jich dost na to, aby lidé, kteří věří, že v tomto spektru jsou nějaké „díry“, mohli rozvíjet svou osobní poznávací kulturu a tyto „díry“ svými pracemi zaplnit nebo sami něco pochopit, pokud je to zajímavé jen pro ně a jejich blízké.

Tento výsledek, nashromážděný v minulosti, nyní umožňuje VP SSSR přeorientovat své zdroje a svůj tvůrčí potenciál pro řešení jiných problémů. Ale V.V. Pjakin, který nemá zasvěcené informace o kolektivu VP SSSR, to neví a na základě svých dohadů a pomluv jiných lidí, které se k němu dostaly, uvádí své hodnocení vnitřního stavu a činnosti VP SSSR před a po datu 18. června 2018.

VP SSSR navíc není Ústředním výborem KSSS a není představenstvem společenství vlastníků bytových jednotek: v souladu s tím ani v této poznámce, ani v žádných jiných materiálech VP SSSR neučiní veřejnou zprávu o odvedené práci nebo plány do budoucna, nebo publikaci osobních údajů každého z účastníků. Prosíme proto všechny: nevymýšlejte nesmysly a nepomlouvejte – to vyvolává znechucení, bez ohledu na to, zda pomluvy očerňují nebo pochlebují.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Об этом говорилось ещё в первой редакции «Мёртвой воды» при изложении теории суперсистем в ДОТУ — см. также раздел 3.13.2 («Мёртвая вода», т. 1) в более поздних редакциях.

2 Более обстоятельно см. аналитическую записку ВП СССР «Снова о перспективах…» из серии «О текущем моменте» № 1 (139), август 2019 года.

3 Священен Коран либо нет — каждый решает сам. Но для этого надо прочитать Коран хотя бы один раз как послание, адресованное Вам лично заботливым другом. Если же Вы после этого не признаете его священным, то и в этом случае Вам надо быть готовым к тому, чтобы дать аргументированный ответ на вопрос, поставленный в нём самом: «Видите ли, если он (Коран) от Бога, а вы не веруете в него (Коран), то как вы оправдаетесь в этом перед <его> Ниспославшим?» (Коран, сура 41:52).

Верованиями предков оправдаться не удастся: «И когда скажут им: “Следуйте за тем, что ниспослал Бог!” — они говорят: “Нет, мы последуем за тем, на чём застали наших отцов.” А если бы их отцы ничего не понимали и не шли бы прямым путем?» (Коран, сура 2:170).

4 Ещё раз: «стабилизец» — термин, который не нравится В.В. Пякину. «Стабилизец» — благо, но при условии, что пользуясь предоставленными им возможностями, люди личностно развиваются в относительно комфортных условиях, поскольку при возобновлении режима развития катастрофы будет не до личностного развития потому, что придётся вести борьбу за выживание, как это делают гастарбайтеры, приехавшие в Россию, и как это было в России в «святые девяностые» (© Н.И. Ельцина). Если же не использовать возможности для развития, которые предоставляет «стабилизец», то он может трансформироваться в катастрофу.

5 T.j. stereotypy postoja a správania príslušníka davu.

6 T.j. neplatí to pre tých, čo nie sú príslušníkmi davu.

7 «Особая благодарность» Валерию Викторовичу и сотрудникам ФКТ «Алтай» за то, что на основании воспроизведения этих сведений в первой редакции «Мёртвой воды» ими не было выдвинуто обвинение в том, что ВП СССР изначально работал и работает по методичкам ЦРУ.