Měděný jezdec, to vám není měděný had... (19)

Měděný jezdec, to vám není měděný had... (19)

10.9.2015

předchozí část

 

Hlava 6. Zachránili se i lidé, i dobytek.

 

Раз он спал                                                           Jednou spal

У невской пристани. Дни лета                             u něvského přístaviště. Letní dny

Клонились к осени.                                              se chýlily k podzimu.

 

Letní dny se chýlí k podzimu v srpnu. Těmito slovy fakticky začíná popis druhé, závěrečné etapy sebeidentifikace (a znamená to i zániku) židovstva, pokud za první počítáme události Října r. 1917.

 

Дышал                                                                  Dýchal

Ненастный ветер. Мрачный вал                           Sychravý vítr. Temný val

Плескал на пристань, ропща пени                      pleskal o molo, cákal pěnu

И бьясь о гладкие ступени,                                  A bijíc se o hladké stupně

Как челобитчик у дверей                                      Jako petent u dveří

Ему не внемлющих судей.                                   Soudců, jeho neslyšících.

 

Formálně jsou tyto dvě etapy v básni spojeny zdůrazněnými slovy: dýchal, temný, cákal.
 

Nad potemnělým Petrohradem

Dýchal listopad podzimním chladem

Pleskajíc bouřlivou vlnou

až na kraj své ohrady pevné,

Něva se zmítala jak nemocná

Ve svém korytě neklidné.

 

Ale pokud v první etapě Něva celkem jen bezmyšlenkovitě „cákala hlučnou vlnou“ (vlna je obraz davu), pak ve druhé již „temné vlny cákaly na molo chrchlajíc pěnu a tlouc o hladké schody“ davově-„elitární“ pyramidy.

Budeme-li přistupovat k pochopení tohoto textu na úrovni všedního vědomí (první smyslová řada), mohou u čtenáře vznikat trvalé rozpory: z jedné strany může chápat, že od vzniku povodně „uplynul týden, měsíc“, a z druhé devět měsíců, jedno je začátek tragických událostí vyznačen listopadem („Nad zamračeným Petrohradem dýchal listopad podzimním chladem“), ale zakončený srpnem („letní dny se chýlily k podzimu“). Jinými slovy, Puškin alegoricky informuje budoucího pozorného čtenáře o nějakém cyklu, odpovídajícímu období klíčení, dozrávání a narození nějakého nového sociálního jevu v ráci jednoho století. Dnes víme, že toto období bylo rovno 73 rokům.

Blízko k rozluštějí algoricky označeného cyklu dospěli také autoři „Nevydaného Puškina“: „Technika datování konfliktu v básni představuje zvláštní zájem. V desáté komponentě básně se o chodu času hovoří takto:
 

Прошла неделя, месяц                                         Uběhl týden, měsíc
 

Pro správné pochopení uvedených slov je velmi důležité si všimnout, že před námi je preparovaný citát z Krylovovy bajky „Chudý boháč/ Бедный Богач“ (r. 1829):
 

Ну что ж?                                                                Nu a?

Проходит день, неделя, месяц, год.                     Ubíhá den, týden, měsíc, rok.


Pokud nebudeme brát v úvahu Puškinovo prozřetelné vypuštění „roku“, smysl obou řádků je stejný: ubíhá měsíc. Nicméně, to je jen první pohled, protože puškinova varianta krylovova textu má dvojí smysl. Kromě smyslu první řady, má Puškin ještě na mysli vypuštění slov „potom ještě“:
 

Прошла неделя, потом еще месяц.                         Uplynul týden, potom ještě měsíc.


Jinými slovy, to již není měsíc, ale „týden+měsíc“. Ve výsledku, pokud připojíme obdržený řádek k předtím popsanému datu petrohradské povodně 7. listopadu 1824, dostaneme velmi výmluvné datum: 14. prosince.

A pokud by Krylovovo slovo „rok“ vypuštěno nebylo, měli bychom co do činění s datem „14. prosince 1825“. Nepochybně by to bylo nadmíru riskantní, v souvislosti s čím byl Puškin nucen řešit opisně úkol, jak doplnit vypuštěné slovo. Přitom se plně zachovalo rozdělení dvou smyslových řad. Slova básně:
 

Дни лета                                                      Dny léta

Клонились к осени.                                     Skláněly se k podzimu
 

Z jedné strany znamenala, že uběhla zima, uběhlo jaro, a léto r. 1825 dosáhlo prvních dnů září (od 9. dne tohoto měsíce začíná podzim). Takový smysl je v první smyslové řadě, což potvrzují propočty P.G. Antokolského1.

Z druhé strany, uvedené slova obsahují zcela jiný smysl. „Letní dny“ (dny léta), to jsou „dny roku“. Jak bylo jednou v tomto smyslu použito „léto“ v nápisu na soše Falconeho. Slovo „později“ bylo také vypuštěno, stejně jako předtím „potom ještě“ a jak v obou smyslových řadách bylo vypuštěno celkem mnoho měsíců, a ve výsledku vznikl smysl takovýto:
 

Дни года                                                     Dny roku

Клонились к поздней осени.                      Se chýlily k pozdnímu podzimu.
 

To označovalo polovinu prosince r. 1825, což Puškin potřeboval.“2

Co „Puškin potřeboval“ je složitá otázka. To zaručeně ví jen samotný Puškin. Uvedli jsme daný fragment „puškinistů“, abychom ukázali neužitečnost pokusu odhalit druhou smyslovou řadu básně přes násilné přivázání Jevgenijova obrazu k děkabristům. „Násilným“, a proto neplodným, je podobný pokus nazván proto, že se dotýká jen jednotlivých částí básně, ponechávající mimo záběr neschopnost interpretů zabezpečit původní celistvost celého vyprávění. Nicméně, je třeba si povšimnout, že autoři práce „Neznámý Puškin“ (možná si to nepřejíce) se nevědomky dostali dost blízko k odhalení původu sociálního jevu, zahrnujícího děkabrismus, tj. židovstvu.

Výše jsme již posuzovali zvláštní Puškinovy vztahy s časem: minulost a budoucnost pro něj existují jakoby paralelně v jejich vzájemném prolínání. Odtud může pozorný čtenář správně pochopit vzájemné prolínání procesů již se naplňující minulosti a spatřovat tendenci, schopnou stát se realitou v budoucnosti, jen přes adekvátní chápání současnosti.

Bajka „Nuzný boháč“ je skutečně klíčem k šifrovacímu kódu časového období mezi dvěma ruskými kataklyzmaty 20. století, ale stále je to klíč „druhé úrovně“, pokud chápeme text „Úvodu“ jako klíč „první úrovně“, protože především v něm jsou stanoveny tempa chodu času:
 

Прошло сто лет, и юный град,                            Uběhlo sto let, a mladé město,

Полнощных стран краса и диво...                       Půlnočních zemí krása a div...
 

Téměř jedno století mělo Petrovo město jiné jméno. Po srpnu r. 1991 jakoby se znovu zrodilo. Proto pro odhalení chronologického kódu vyprávění je nezbytné větu:
 

Прошла неделя, месяц                                         Uběhl týden, měsíc
 

dát do souvislosti s celou, a nikoliv ořezanou větou Krylovovy bajky:
 

Проходит день, неделя, месяц, год.                    Ubíhá den, týden, měsíc, rok.
 

Avšak při tom je důležité mít na paměti nejen vypuštění slova „rok“ v textu básně, ale též zamlčení slova „den“, neboť v básni „Domek v Kolomně“, předcházející a textuálně svázané s  „měděným jezdcem“, je den obrazně roven roku. A tehdy rovnováha zamlčováním skrytých slov „den = rok“ (forma) a do nich vložených „týden(7), měsíc(30)“ (obsah) dává již známý časový úsek mezi dvěma významnými událostmi 20. století v Ruské historii. Pak je možné hovořit o tom, že židovstvo, nezávisle na přání jednotlivých jedinců, tvořících toto „putovní“ společenství, je nuceno se probudit, tj. nějak zareagovat na vědomé úrovni na výsledky zpracování „královské informace“ podvědomím:
 

Бедняк проснулся. Мрачно было:                             Nuzák se probudil. Bylo chmurně:

Дождь капал, ветер выл уныло,                               Déšť padal, vítr unyle vyl,

И с ним вдали во тьме ночной                                 A s ním vdáli ve tmě noční,

Перекликался часовой...                                          Překřikoval se strážný...
 

Dáme do souvislosti popis počátku událostí srpna r. 1991 s listopadem 1917 a uvidíme, že skutečně Jevgenijův sen trval téměř století, což v měřítku ročního cyklu dává přibližně devět měsíců (listopad – srpen):
 

Так он мечтал. Но грустно было                              Tak snil. Ale smutno bylo

Ему в ту ночь...                                                         Jemu té noci, a přál si

Чтоб ветер выл не так уныло                                   Aby vítr vyl ne tak unyle

И чтоб дождь в окно стучал                                     A aby déšť do oken bil

Не так сердито...                                                      Ne tak rozzlobeně...

              Сонны очи                                                                Ospalé oči

Он наконец закрыл.                                                 On nakonec zavřel.
 

Oběma částem je společná věta, poukazující na délku období, v jehož průběhu Jevgenij nereagoval na „královskou informaci“ vynořující se z podvědomé úrovně, „vítr vyl unyle“. Od ní se táhne nitka ke lvům, jimiž je Jevgenij „jakoby zaklet, jakoby k m-RA-moru přikován“, ke strážcům židovstva, Levitům.

Po listopadových událostech se židovstvo dlouho nacházelo ve stavu porevoluční euforie, projevující se nevědomými pokusy zbavit se své přináležitosti k mezinárodní mafii prostřednictvím připojení se k internacionalismu, podávaného masovému vědomí „Levity-strážci“ jako přijatelná náhražku kosmopolitismu. Z toho důvodu po nějaký čas židovstvo jakoby zapomnělo na existenci „Levitů-strážců“. V tomto smyslu srpen r. 1991 vyznačil nějakou hranici, znamenající, z jedné strany, probuzení Ruského židovstva k otevřené politické aktivitě na základě kosmopolitismu, a z druhé, jeho neschopnost vypracovat si celkovému chodu věcí adekvátní vztah k bezmyšlenkovitému parazitismu na „nivě“ lichvy: ne všichni židé jsou bankéři, ale téměř všichni bankéři Jelcinovského Ruska se z nějakého důvodu ukázali být židy. Tím samým dali „Levité-strážci“ židovstvu najevo, že bdí a jsou stále na svém místě!

Nicméně, vynucené probuzení židovstva proběhlo po změně poměrů etalonových frekvencí biologického a sociálního času, což mu dávalo reálnou šanci se zbavit sociální hluchoty, vyvolané „šumem vnitřního neklidu“, vrhajícího jej do stavu zombie. Ale za tím účelem by si židé museli uvědomit své místo v globálním historickém procesu, a skutečnou roli Levitů v jejich vlastním historickém údělu. Pokud by se takový zázrak přihodil, znamenal by, že jsou společně s ostatními národy schopni aktivně vstoupit do kvalitativně jiného informačního stavu, ale již v rámci Bibli alternativní koncepce sebeřízení. Bohužel, jak ukázal Puškin a historická realita současného Ruska, nedošlo k tomu, protože Jevgenij si jednoduše „vzpomněl na minulou hrůzu“ biblické koncepce samořízení, ale nenašel si čas na vytvoření vztahu k němu na vědomé úrovni, což ho dovedlo do gravitačního pole „lvů strážných“, pracujících jako vždy pod příkrovem „idolu s nataženou ruku“.
 

Вскочил Евгений; вспомнил живо                 Vyskočil Jevgenij; vzpomněl si živě

Он прошлый ужас; торопливо                      Na minulý úžas (hrůzu); rychle

Он встал; пошел бродить, и вдруг               Vstal; šel se toulat, a najednou

Остановился, и вокруг                                  Se zastavil, a dokola

Тихонько стал водить очами                        Tichounce začal se rozhlížet

С боязнью дикой на лице.                            S divokým strachem na tváři.
 

A zde je příčina „divokého strachu“
 

Он очутился под столбами                           Octnul se pod sloupy

Большого дома. На крыльце                        Velkého domu. Na verandě

С подъятой лапой, как живые,                     Se zdviženou tlapou, jak živí

Стояли львы сторожевые                             Stáli lvi strážní

И прямо в темной вышине                           A přímo v temných výškách

Над огражденною скалою                           Nad ohrazenou skálou

Кумир с простертою рукою                         Idol s nataženou rukou

Сидел на бронзовом коне.                          Seděl na bronzovém koni.
 

„Lvi strážní“ jsou Levité a jsou těmi samými strážnými, se kterými „v dáli v noční tmě na sebe pokřikovali“ bůh větru Amon, rozsévaje mystickou hrůzu v chorobném vědomí šíleného Jevgenije. Přibližně tři tisíce let se pod kontrolou znacharstva Amonova kultu bezmyšlenkovitě židovstvem utvářelo kolektivní nevědomí (starozákonní egregor), jehož rukojmím stádního chování se stal každý samostatně vzatý žid, vyvolávaje tím samým směrem k takovému, svou skladbou živočišnému, typu psychiky závist židouctívání u druhých.

Ale pokud do poloviny 20. století židovstvo a národy, na kterých parazitovalo, doprovázelo dopuštění Shora v oblasti bezmyšlenkovité existence v rámci biblické doktríny otrokářství bez vypracování vědomého vztahu (hodnocení) k ní, pak po změně vztahu frekvencí biologického a sociálního času není taková rozkoš pro nikoho, včetně židovstva, přípustná.

Lidstvo, dosáhnuvši počtu, blízkému šesti miliardám, se stalo spolu s technokratickou kulturou, jím vytvořenou, agresivním faktorem nátlaku na biosféru planety, což vedlo k situaci, obrazně odražené jedním okřídleným vyjádřením: „Bolívar dva neunese“. To může znamenat, že Všedržitel, vyčleňujíce člověka ze světa zvířat, ho nenáhodně obdařil instinkty, rozumem, intuicí, ale i svobodou volby a vlastní vůlí k určení hierarchie těchto komponent individuální psychiky takovým způsobem, aby na jejím základě vytvářel své chování buď v souladu s okolním světem a Bohem, nebo v bezmyšlenkovitém odporu s ním. Připomeneme si, o čem se hovořilo v úvodu:

Jsou lidé, jejichž chování je podřízeno instinktům, a rozum obsluhuje instinktivní potřeby a pokouší se této službě přizpůsobit intuici.

Jsou lidé, jejichž rozum slouží instinktům, ale kteří systematicky odmítají svá intuitivní prozření anebo jsou obecně zbaveni intuice.

Jsou lidé, jejichž rozum není nevolníkem instinktů, ale vyžívaje se ve své nezávislosti na nich, odmítá intuitivní prozření, nebo oni jsou jich zbaveni.

Existují lidé, jejichž rozum se ve svém rozvoji opírá o instinkty, ale naslouchá intuitivním prozřením a staví své chování na tomto základě.

Pokud vycházet z chápání toho, že v polovině 20. století došlo k jevu změny poměrů etalonových frekvencí biologického a sociálního času, je možné předpokládat, že Všemohoucí určil lidstvu čas na samostatné a vědomé překonání živočišného typu psychiky v sobě, a s největší pravděpodobností tento čas vypršel. Ale v takovém případě Všedržíci stěží bude mít za smysluplné existenci nového druhu (Homo Sapiens) na planetě Zemi současně ve dvou formách, živočišné a lidské: ještě jeden druh zvířat, k tomu také nejpočetnější, ale již v lidském obraze, planeta nevydrží. Vše to předurčuje (a přitom s vysokým stupněm pravděpodobnosti) možnost realizace sociální hygieny, povolené Shora.

Jevgenijovo vnímání pravděpodobnosti zániku části druhu „člověk rozumný“ s rysy živočišného typu psychiky ve formě hrozivého varování Shora o završení mise židovstva jako aktivního zombi popotopní civilizace, na nějaký čas před samolikvidací „projasňuje v něm hrozně mysl“ a v jeden okamžik dovoluje vyplout z hlubin podvědomí na úroveň vědomí všemu tomu, co jako mrtvá váha leželo v jeho dlouhodobé genetické paměti a potlačovalu tu informační podporu, kterou potřeboval, aby se dostal ze stresové situace.
 

Евгений вздрогнул. Прояснились                   V Jevgenijovi hrklo. Projasnili

В нем страшно мысли. Он узнал                     se v něm strašně myšlenky. Poznal

И место, где потоп играл,                              I místo, kde potopa hrála,

Где волны хищные толпились,                       Kde vlny lačné se kupily,

Бунтуя злобно вкруг него,                              Zlobně bouříc kolem něj,

И львов, и площадь, и того,                           I lvy, i náměstí, i toho,

Кто неподвижно возвышался                          Kdo se bez hnutí vyvyšoval

Во мраке медною главой,                              V temnotě měděnou hlavou,

Того, чьей волей роковой                              Toho, čí vůlí osudovou

Под морем город основался...                       Pod mořem bylo založeno město...
 

V této krátké části, končící třemi tečkami, se otevírá grandiózní obraz počátku (kdy po potopě se „zachránili jak lidé, tak dobytek“), vzniku (pod utajenou kontrolou „lvů strážných“) a blížícího se konce období formování biblické civilizace, pronikající do všech ezoterických učení po názvem epocha „Ryb“, jejíž informační toky (vody), musí být nahrazeny Novou vodou období „Vodnáře“.

Takže, opět hádanka, skrytá mlčením. Tentokrát otázka stojí přímo: proč „pod mořem“, a ne u moře „bylo město založeno“? Může se zdát: nu, jaký je v tom rozdíl a stojí-li za to si nad tím lámat hlavu? Stojí, protože takovou, navenek provokativní nelogičností, se ukazuje nepřítomnost jakýchkoliv náhod v Puškinově tvorbě.

„Historii Pargolova, a to je rozsáhlé území od Poklonné hory, přes řetězec Suzdalských jezer a dále na sever, učí mnohá léta regionalista G.I. Volkov, velký znalec těchto mystických míst. Volkov objasňuje, že pásmo vyvýšenin od Poklonné hory ke Starému Parnasu není nic jiného, než bývalá pobřežní linie Starobaltického moře, které se nazývalo Litorinové moře, a pargolovské pahorky samy byly pobřežním výčnělkem tohoto moře. Moře pozvolna začalo ustupovat, odcházet z těchto míst. Současné Baltské moře a Ladožské jezero jsou pozůstatky po tomto Starobaltickém moři. Později, když moře zmizelo, se vytvořilo rameno, které začali nazývat Něvou, tj. Novou vodou.“ – Ze studie I. Volkova, publikované k 250. výročí Šuvalovského parku v petrohradských „Sportovních novinách“ č.24(63) r. 1996.

Nemůžeme hodnověrně posoudit, zda Puškin znal tuto informaci nebo ne. Důležité je něco jiného: I. Volkov ve svých historických výzkumech míst založení Petrohradu3, dává nejen přesvědčivé důkazy pravdivosti Puškinova vyjádření „pod mořem bylo město založeno“, (tj. pod bývalým mořem) ale, odhalujíce obsahovou stránku jména řeky (Nová voda), na jejichž březích probíhají události, popsané v „Měděném jezdci“, dává základy pro odhalení mystického spojení obsahu básně s Novou (nebo Jinou) vodou ze Súfijského podobenství „Jak se mění vody“. Jinými slovy, věta Puškinovy Předmluvy: „Události, popsané v této povídce, jsou založeny na pravdě“, získává obsah druhé smyslové řady, protože pravda „obecně“ nebývá v tom smyslu, že pravda je vždy konkrétní.

 

-pokračování-

 

 

1 П.Г.Антокольский. “Медный Всадник”. — “Октябрь”. 1960, № 2, с. 209.

2 “Неизданный Пушкин”, под редакцией А.Н.Могилянского, С-Петербург, 1994 г., с. 45 - 46.

3 V ruském folklóru existuje jediné „podvodní“ město – Kitěž, které se skrylo před nepřáteli v období tataro-mongolského jha. Vzniká mystická vazba: jedno město v dosavadní vodě – skrylo se, druhé v Nové vodě – založilo se.

 

Diskusní téma: Měděný jezdec, to vám není měděný had... (19)

hľadači

y | 14.09.2015

Искатели. Загадка медного всадника

https://www.youtube.com/watch?v=XwynVBUHJJM

Vdaka za preklad

AA. | 10.09.2015

Kolko casti este zostava?

Re: Vdaka za preklad

Hox | 11.09.2015

zhruba 6-8

Přidat nový příspěvek