Měděný jezdec, to vám není měděný had... (20)

Měděný jezdec, to vám není měděný had... (20)

22.9.2015

předchozí část

 

...Jinými slovy, věta Puškinovy Předmluvy: „Události, popsané v této povídce, jsou založeny na pravdě“, získává obsah druhé smyslové řady, protože pravda „obecně“ nebývá v tom smyslu, že pravda je vždy konkrétní.

„Intelektualismus má co do činění s hmatatelnými věcmi, a súfismus – s vnitřními, a i s těmi, které mohou být předmětem vnímání. V době, kdy věda a scholasticismus ustavičně omezují své hranice ve snaze zabývat se ještě užšími oblastmi výzkumu, súfismus pokračuje v jejich rozšiřování, zmocňujíce se rozsáhlejších hranic veliké, pravdy ležící v základech všeho, kde by ji nenašel.“ – Idris Šáh, „Súfismus“, Moskva r. 1994, str. 157.

Pravda je vždy konkrétní z úhlu pohledu míry prostoru a času. Změny směru toku Něvy pod vlivem silného západního větru, jako umělecký obraz kvalitativně nového, v době napsání básně neznámého jevu (změny poměrů etalonových frekvencí biologického a sociálního času), samozřejmě nemohl být použit Puškinem vědomě. Ale přítomnost druhé smyslové řady v básni nikdo neodmítá, protože hlavně v ní, s všeobecným přiznáním předních výzkumníků, je mimořádná přitažlivost Puškinovy tvorby pro současné i budoucí čtenáře. Nedomáháme se pravdy v poslední instanci, ale předkládáme naši variantu odhalení druhé smyslové řady daného obrazu vzhledem k naší současné míře chápání celkového chodu věcí jako hlavní kritérium odhalení smyslu celého díla, zachování jeho celistvosti, jako jinotaje včetně.

Z níže dalšího textu je možné pochopit, že psychika židovstva neunesla dialog s kolektivním nevedomím biblického egregoru a, jako následek jejich antagonismu, porodila nové, neřešitelné otázky.

 

Ужасен он в окрестной мгле!                                  Hrozný je v okolní mlze

Какая дума на челе!                                                 Jaké zamyšlení ve tváři!

Какая сила в нем сокрыта!                                       Jaká síla je v něm skryta!

А в сем коне какой огонь!                                       A v koni jaký oheň!

Куда ты скачешь, гордый конь,                              Kudy skáčeš, hrdý koni,

И где опустишь ты копыта?                                    A kde zastavíš kopyta?

О мощный властелин Судьбы!                               Ó mocný pane Osudu!

Не так ли ты над самой бездной,                          Ne snad-li ty jsi nad propastí,

На высоте, уздой железной                                   Na pahorku, uzdou železnou

Россию поднял на дыбы?                                       Rusko vzepjal na zadní?

 

To, že „chudák nerozumný“ měl ve skutečnosti co do činění ne s carem Petrem a ne s Bohem, ale s vlastním, jím neuvědomovaným produktem individuální a kolektivní psychiky při směně mnoha generací židů, zamknutých „levity-strážci“ na biblický egregor, je viditelné nejen z textu básně, ale také z jedné vynikající ilustrace k ní, vytvořené samotným básníkem během jejího napsání.

 

Obr.5 „Měděný jezdec“ bez Petra (neviditelný jezdec). Kresba A.S.Puškina. Zdroj: Kompletní dílo Puškina, 1996, svazek 18.

Jak je vidět z obrázku, téměř přesně opakuje stávající čítankovou kopii známého Falconeho mistrovského díla, s výjimkou toho, že figura „Jezdce“ na něm chybí. Neviditelný jezdec (obraz globálního nadžidovského prediktora uskutečňujícího řízení přes jemu podřízený biblický egregor), osedlávající koně (symbol mnohonárodnostního ruského davu), dle našeho názoru je nejzářivějším (jinotajně podaným) příkladem básníkova vyjádření v umělecké (mimolexikální) formě natolik složité pro popis v lexikálních formách „královské informace“, nedostupné pro pochopení nejen Puškinových současníků, ale i těm, kdo již žije a jedná v kvalitativně jiném informačním stavu.

Na obrázku, na rozdíl od originálu, je sedlo, ale chybí mu třmeny. Nepřítomnost třmenů poukazuje na to, že biblický egregor a globální nadžidovský prediktor nemají oporu v kolektivním nevědomí národů Ruska, tj. jsou cizí jejich prvotnímu celistvému světonázoru, co předpokládá nejistotu jak samotného egregora, tak i jeho informačního základu, židovstva.

 

A nyní o textu:

Кругом подножия кумира                                    Dokola podstavec idolu

Безумец бедный обошел                                     Chudák blázen obešel

И взоры дикие навел                                           A divoký zrak nasměroval

На лик державца полумира.                               Na tvář vládce půlky světa.

 

Bůh je jeden, ale víry (náboženské konfese, každá malující věřícím v míru svého chápání subjektivní Boží obraz) jsou různé. Je možné podmíněně uznat, že „velmocenství“ biblického egregoru, který do sebe spolu s judaismem vtáhl varianty všech křesťanských sekt a církví (včetně pravoslavné), se minimálně v Puškinově době rozprostírala na polovině obyvatel planety. Co se týká „mocnáře“ Ruské říše, to dokonce za vlády Alexandra II., kdy k Rusku ještě náležela Aljaška, její území, nemluvě o počtu obyvatel, zabíralo jen šestinu souše.

Bezkonfliktní dialog Jevgenijova vědomí s vlastmím podvědomím a kolektivním nevědomím, „divotvorně“ vystavěným židovstvem za tři tisíciletí nevědomého otroctví (jím příjmaného, nicméně, jako „zvláštní“ svoboda), byl pro psychiku jednotlivého žida, „ochváceného černou silou“, nad jeho síly, a Puškin přesně líčí podobný stav, blízký k sebevraždě.

 

Стеснилась грудь его. Чело                              Sevřela se mu hruď. Čelo

К решетке хладной прилегло,                          se přitisklo ke chladné mříži

Глаза подернулись туманом,                            Oči se pokryly mlhou,

По сердцу пламень пробежал,                          Po srdci přeběhl plamen,

Вскипела кровь. Он мрачен стал                       Vzkypěla krev. Ovládly ho chmury

Пред горделивым истуканом                            Před hrdým idolem

И, зубы стиснув, пальцы сжав,                          A zaťav zuby, pěsti,

Как обуянный силой черной,                             Jako posedlý černou silou,

Добро, строитель чудотворный! —                 “Dobrá, divotvorný staviteli! —

Шепнул он злобно задрожав, —                        zašeptal, třesouc se, —

Ужо тебе!..”                                                        Uvidíš!..“

 

„Posedlé černou silou“ živočišných instinktů vlastní výroby, jejich pokračování(výhonků) do kultury a zombírujících programů, jejichž rukojmím se stal rozum, se židovstvo neukázalo schopné zbavit se atavismů matriarchátu (jako jediné vede rodokmen po matce). Proto je v textu „čelo“, ale ne „věčnost“. Přilnuv k chladné mříži hermetismu, se Jevgenij projevil neschopným pochopit „novou vodu“ ani před, ani po „výměně vody“, jíž bylo na konci 20. století obstoupeno celé lidstvo, a proto může jen samo sobě šeptat „zlostně se chvějící“ něco nesrozumitelného a utíkat, jako zblázněné, před šílenými vizemi, vytvářenými vlastní chorou fantazií.

 

И вдруг стремглав                                      A najednou se střemhlavě

Бежать пустился. Показалось                     dal na útěk. Zdálo se

Ему, что грозного Царя,                             mu, že hrozného Cara,

Мгновенно гневом возгоря,                      zahoříce hněvem,

Лицо тихонько обращалось...                   tvář se potichu otáčela...

 

V této části je klíčové slovo „zdálo se mu“. Puškin přímo říká, že všechno další neprobíhá ve skutečnosti, ale v choré Jevgenijově fantazii:

 

И он по площади пустой                             A on po náměstí prázdném,

Бежит и слышит за собой —                        Běží a slyší za sebou

Как будто грома грохотанье —                   jako by hřmot hromu -

Тяжело-звонкое скаканье                           těžké zvonivé skákání

По потрясенной мостовой.                         Po otřásející se dlažbě.

 

Přichází závěrečný akt tragédie: beznadějný útěk „nuzného šílence“ před vizemi, vytvořenými a podporovanými kolektivním nevědomím židovstva, jehož konečným etapou může být jen jeho informační smrt – zákonitý důsledek zničení samotného biblického egregoru.

 

И, озарен луною бледной,                              A, ozářen bledou lunou,

Простерши руку в вышине,                             S nataženou rukou na výšině

За ним несется Всадник Медный                    Nese se za ním Měděný Jezdec

На звонко скачущем коне;                              Na zvonivě skákajícím koni;

И во всю ночь безумец бедный                       A celou noc chudák blázen

Куда стопы не обращал,                                 Kamkoliv by nohu neobrátil

За ним повсюду Всадник Медный                  Všude za ním Měděný Jezdec

С тяжелым топотом скакал.                            S těžkým klepotem skákal.

 

Tak poprvé „idol“ v básni získává název - Měděný.

 

 

Hlava 7. Svěží tradice…

Nyní nadešel čas seriózního rozhovoru o klíčovém obrazu básně, Měděném jezdci. Ale nejdřív o vnější straně obrazu, který, podle našeho mínění, je nějak spojen s informací, uchovávající se v dlouhodobé genetické paměti Puškina po linii jeho matky, protože její otec (děd Puškina) získal od cara Petra (náhodně?) jméno Hannibal.

„Završiv všechny přípravy, vydal se Hannibal na pochod. Vyprávěli, že již nedaleko od řeky Ebro uviděl prorocký sen. Objevil se mladík božského vzezření a představil se jako vyslanec Jupitera.

— Odvedu Tě do Itálie, — zvěstoval Hannibalovi. — následuj mne, ale jen nemysli na návrat a nedívej se do stran.

Hannibal se s úlekem podřídil a zprvu šel, neohlížel se, ale pomalu, pomaličku zvědavost člověku vlastní vzala vrch nad strachem, a ohlédl se a uviděl obrovského hada, který se mu plazil v patách, ničíce les a křoviny, a za hadem se táhlo bouřkové mračno, čas od času protnoucí nebe hromem.

— Co znamená to strašné znamení? — otázal se Hannibal svého průvodce.

— Zpustošení Itálie, — uslyšel odpověď. — Ale spěchej vpřed, a na nic víc se neptej a nepokoušej se nahlédnout do budoucnosti.“

To je legenda uvedená římským historikem Titem Liviem, který poskytl první popis Historie Říma od jeho založení do roku 9 našeho letopočtu. V Rusku se stala známou (v převyprávění z latiny Simonem Markišem) v r. 1994, tj. 6 let před koncem tisíciletí a až po vydání části Historie Říma pod názvem „Kartágo proti Římu“.

Je pozoruhodné, že Jupiterův vyslanec zakazuje Hannibalovi nahlížet do budoucnosti. Schopností předvídat budoucnost ovládali, jak známo, staroegyptští žreci. (řecký název je hierofanti, doslova – schopní vidět budoucnost). Amon, Zeus a Jupiter jsou staroegyptské, starořecké a starořímské názvy jednoho a téhož nejvyššího božstva, ke stvoření jehož kultu měli bezprostřední vztah. Upozornění Jupiterova vyslance Hannibalovi („nepokoušej se nahlédnout do budoucnosti“) je přímým odkazem na schopnost žrečeských klanů hájit své monopolní právo na znalost budoucnosti. Z toho vyplývá jejich „přirozené“ právo na výklad těch či oněch historických událostí v mezích koncepce řízení, kterou postupně uváděli do života. Tak je známo, že Plutarch, staroegyptský historik, byl „vedlejším povoláním“ žrecem Delfského orákula. Soudě podle k nám došedší legendy, měli žreci v daleké minulosti problémy spolené s tím, že „pomalu, pomaličku zvědavost člověku vlastní“ měla občas navrch nad strachem – důsledkem vnitřních zákazů, uvalených na člověka mimo jeho vědomí skrz podvědomí. Někdy se to stávalo ve snu, když vědomí spí, ale podvědomí zpracovává informace, bdí.

Informace, jež se nám stala dostupná díky „Měděnému jezdci“, dovoluje předpokládat, že v metodách uvalení zákazů na přirozené pokusy člověka „nahlédnout do buducnosti“ žrečestvo dosáhlo časem určitého úspěchu, protože Jevgenij, na rozdíl od Hannibala, se již nepokouší nahlédnout do budoucnosti a dokonce nejde, ale posedlý černou silou“ střemhlav:

 

И он по площади пустой                             A on po náměstí prázdném,

Бежит и слышит за собой —                        Běží a slyší za sebou

Как будто грома грохотанье —                   jako by hřmot hromu -

Тяжело-звонкое скаканье                           těžké zvonivé skákání

По потрясенной мостовой.                         Po otřásející se dlažbě.

 

Historie skutečně nemá podmiňovací způsob, nicméně, aby měli možnost chápat historický chod a poznávat cíle, které jsou v ní postaveny, musí historici umět v historii používat podmiňovací způsob. Nezávisle na tom, měl-li skutečně Hannibal „prorocký sen“ nebo „historik“1 napsal Římu potřebnou „historii“, hlavní je v ní to, že proroctví Jupiterova vyslance se vyplnilo přesně naopak: Hannibalův pochod do Itálie skončil zničením Kartága. V podstatě to svědčí o tom, že žrečestvo Říma ve své míře chápání překonalo nejen řídící elitu Kartága, ke které náležel Hannibal, alei žrečeské struktury Kartága.

Legenda z dob konfrontace Říma a Kartága měla v Rusku své pokračování, jakkoliv je to podivné:

„Je zajímavé, že i po Petrově smrti za ním folklor zanechává právo pečovat o své město, strachovat se o jeho blahobyt, být jeho ochráncem. Dost dobře je známá legenda o oživlé Petrově soše, Měděném jezdci. V r. 1812, když Petrohrad byl vážně ohrožen nebezpečím napoleonského vpádu, Alexandr I. přikázal odvézt Petrovu sochu do Vologodské gubernie. Již pro to byly připraveny speciální nákladní čluny a deponovány peníze na demontáž monumentu.

Tehdy jakéhosi kapitána Baturina začal pronásledovat stále tentýž sen. Ve snu vidí, jak Petrova socha ožívá, sjíždí ze své skály a míří k Kamennoostrovskému paláci, kde tenkrát žil imperátor. Alexandr I. vychází v ústrety jezdci a slyší Petrova slova, která na něj volal: „Mladý člověče, kam jsi to dovedl mé Rusko! Ale dokud jsem na místě, mému městu nic nehrozí“. Poté se jezdec otáčí nazpět, a Alexandr slyší vzdalující se klapot měděných kopyt o mostovku. Kapitánův sen se brzy donesl k imperátorovi. Zasažený car mění své rozhodnutí ohledně evakuace sochy. Jak je známo, bota napoleonského vojáka se petrohradské země nedotkla.“

Alexandr I., se na rozdíl od Hannibala, nechystal na pochod do Francie, a proto, zřejmě, se socha Petra I. nezjevila ve snu jemu, ale nějakému nevýznamnému kapitánovi Baturinovi. Lze předpokládat, že tato legenda byla známa i Puškinovi. Proto se Jevgenijovi „modla na bronzovém koni“ v první části básně také zjevuje ve snu, ale na rozdíl od Hannibala slyší nuzák „hřmot hromu“, ale „obrovského hada“ nevidí. Autor novinové publikace zachycuje jen sumu faktů které ohromily jeho fantazii a proto legenda v jeho chápání je jen „velkolepý folklorní námět“:

„Tento velkolepý folklorní námět měl v Petrohradské historii své pokračování. V letech blokády se v Leningadě zrodila pověra. Dokud zůstanou památníky vojevůdců Suvorova, Kutuzova a Barclaye de Tolly neskryté na svých místech, městu nemůže hrozit nepřátelská okupace. Celých devětset dní blokády stály památníky otkryté, a ani jedna střepina z bomby nebo střela se jich nedotkly“.2

Ve skutečnosti měl tento „velkolepý folklorní námět“ zcela nefolklorní pokračování.

 

pokračování


 

1 — Vy jste historik? - s velkou úlevou a respektem se zeptal Berlios.

— Jsem historik, — potvrdil vědec a dodal: — Dnes večer bude na Patriarších zajímavá historie! (Bulgakov, Mistr a Markétka, kapitola 1)

2 “От легенды к легенде”, Наум Синдаловский. Газета “Час Пик” № 136, 17 сентября 1997 г.

 

Diskusní téma: Měděný jezdec, to vám není měděný had... (20)

Trochu odbocim

vidlak | 27.09.2015

Ответы на вопросы Хранители (Правообладатели) Земли
https://www.youtube.com/watch?v=ZvGi50UXka4

Od 20:40 Kungurov hovori o soche, vraj povodne to bola socha zeny na koni, ktorej bola neskor vymenena hlava za Petrovu hlavu. No, hladaj teraz medzi tolkymi hranami istinu.

Obraz-forma

udo | 25.09.2015

DoŽinky od Žienky?

Korytnačka, želva MorLa,
priBehu konečného,
s roztvorenou papulkou zmizla,
bo hýbe sa tak pomaly - dlhodobo
že ostaným zdá sa, akoby dožila..

Miesto oka, rohy býka
a hadica ureus,
pod kopytom koníka.

Re: Obraz-forma

vidlak | 27.09.2015

Chcem sa opytat. MorLa ma suvis s Faetonom?

Re: Re: Obraz-forma

udo | 27.09.2015

Roman od M.Ende.

Přidat nový příspěvek