KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (8)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (8)

24.7.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 8..doc (113664)

 

Na príslušnej etape rozvoja spoločenskej výroby je prosba podnikateľa o kredit sprevádzaná otázkami protistrany:

 1. Čo chcete vyrábať?

 2. Podľa koho patentov a technológii?

 3. Komu to chcete predávať?

apod..

V závislosti od odpovedí na tieto otázky sú formulované aj podmienky kreditu, určujúce rámec možného NEÚSPECHU USKUTOČNENIA DANEJ VÝROBY, vychádzajúc so spoločenských záujmov, a STABILITU PLATOBNEJ SCHOPNOSTI podnikateľa, vychádzajúc zo záujmu kreditora na úspešnom fungovaní danej výroby v danom spoločenstve pri jeho danej sociálnej organizácii a vlastníckych vzťahoch výroby jeho reálnych vládcov1.

 

Potom si už stačí iba spomenúť na Starozákonné

A budeš dávať na úver mnohým národom, ale sám na úver brať nebudeš!“

a pozrieť sa do brožúry B.P. von Egerta „Treba sa chrániť“ (SPb, r.1912, tá oznamuje s odkazom na židovské kruhy USA nasledovné: svetové židovstvo, včítane toho „ruského“, vyhlásilo Rusku vojnu; preto Rusko kredity nedostane, a výhodné kredity a bezúročné pôžičky dostanú jeho protivníci). Tak zrazu všetky kamienky danej mozaiky do seba krásne zapadnú. Globálna organizácia úverovania v rukách židovskej mafie, podriadenej rabinátu direktívno-adresným spôsobom, sa javí byť prostriedkom bezštruktúrneho riadenia „trhovej“ ekonomiky a korupčnej politiky v globálnom merítku. Organizovanie kreditovania v rukách pseudoetnickej mafie podriaďuje direktívno-adresné riadenie v prakticky akejkoľvek, navonok hoci aj akože samostatnej výrobe, záujmom generality globálnej MAFIE od momentu podpisu dohody o prijatí úveru.

 

Jednoducho povedané:

 

Židovská „veda“ kabala

Starozákonnou mystikou bývala.

Kľúče písiem Mojžiša chránila,

Starožidovská tradíci v nich žila.

Iba úzky kruh do nich bol zasvätený,

A zmysel jej bol tajomstvami ohradený.

No hoc by aj mnohé za tajom tým neskryté,

Je spoznané v tom taji zriadenie kredita.

Nie náhodou arabská že vrava,

Zvala židovským slovom kabala

Úpisy dlhové.

 

Vo význame tom –

Ja, myslím, že sotva sa mýlim, -

Na zmenu jarmu otrockému

prišla ku našim predko dávnym:

Vypočul „boh“ národné prosby

A počal zmenu od Kulikovskej hrozby

Z tých čias ľud náš kabalu plne spoznal,

Útlak bezvýchodný v nej doznal,

A v tomto strašnom zmysle,

Ona teraz kočuje v živote našom a hĺbke mysle.

Hoc i časom upadla a stála v diaľke zahalená,

No v deformách režimu nového vystupuje obnovená.

 

Mechanizmus2 ÚROKU sa javí byť

 1. jedným zo všeobecných prostriedkov riadenia, keď sa nachádza v rukách samotnej spoločnosti alebo JEJ štátu(zriadenia).

 2. Naopak, ak sa orgán úročenia nachádza v rukách protinárodnej internacistickej mafie, ide o jednu z najefektívnejších kategórii vyšších komplexných zbraňových systémov.

 

V Euro-Americkom konglomeráte sa táto zbraň 4.operačnej úrovne nachádza pomerne pevne v rukách sionistických internacistov.

 

Požiadavka nevmiešavania sa jednotlivých štátov do ekonomickej činnosti poločnosti,

je vo svojej podstate požiadavkou MAFIE o poskytnutie voľnosti jej zasahovaniu do

riadenia ako

 1. celonárodného hospodárstva každej tejto jednotlivej krajiny, tak i do

 2. globálnej ekonomiky celého ľudstva.

 

Z toho vyplýva, že v krajinách konglomerátu sú riadenie a financie v tomu zodpovedajúcom prepojení. Tak je i Východná Európa bojovým poľom, kde je všetko ničené.

Riešenia majú jej národy dve:

 1. buď sa vzdať na milosť a nemilosť siointernacizmu a stať sa jeho pracovným dobytkom, alebo

 2. likvidovať siointernacizmus v globálnom merítku.

 

To je však záležitosť bezštruktúrneho riadenia, ktorého základné princípy je nutné pochopiť každému občanovi, ak chce prestať byť otrokom-ovčanom. Mechanizmus úročenia, predsa ako nástroj riadenia, ako sme si už v predchádzajúcich kapitolách vysvetlili, patrí taktiež pod paletu jednotlivých spôsobov bezštruktúrneho riadenia spoločnosti, burzy a trhu.

 

Ďalší aspekt problému sa prejavuje v tom, že dlžník by aj z kože vyliezol, len aby sa vyplatil s kreditorom(veriteľom)3. V momente keď sa inštitút kreditu stane sociálnym javom, ústi tento dej(proces) do toho, že fond času života spoločnosti sa posúva smerom k poškodzovaniu rozvoja jej duchovnej kultúry myslenia a oddychu. T.j., ťažisko fondu času4, a ďalších zdrojov, ktoré má daná spoločnosť k dispozícii, sa posúva smerom k 

 1. rozvoju technokracie – rôznych umelých „protéz“5, namiesto

 2. rozvoja potenciálu druhu HSS(Homo sapiens sapiens) - Človeka ako takého.

 

Práve preto sa celý svet pripravuje arogantne osláviť výročie 500-rokov6 od počiatku genocídy pôvodného obyvateľstva Ameriky po jej „objavení“ K. Kolumbom – jedným z mnohých sliediacich po svete, hľadajúc bohatstvo-zdroje, aby mohli vyplatiť svojich židovských kreditorov. Ak cirkev aj niečo splietala o pokání a poprosení o odpustenie za hriechy minulosti, tak i tento príklad nám jasne hovorí, že celé pokolenia sú schopné hrešiť po smrti zakladateľa nového typu hriechu. Pritom hriech úžerníctva - dávanie na úrok, vôbec nie je hriechom „prvotným“, ale niečo „kvalitatívne“ iné ..a dokonca aj Bibliou7 ospevovavé..

 

V živote sa stretávame s degradáciou dávnejšie vyprodukovaných výrobkov dôsledkom živelného a vojenského poškodenia, starnutia fyzického i morálneho. SAMO-S-Práva spoloČnosti by mala zabezpečovať kompenzáciu strát vyplývajúcich z degradácie, rast spotrebiteľskej kultúry a blahobytu spoločnosti. V podmienkach existencie kreditno-finančného systému spoločnosti sa všetky tieto procesy prejavujú ako:

 1. inflácia;

 2. pád cien produkcie (deflácia);

 3. rast fondov spotreby pri zachovaní úrovne cien;

 4. vytláčanie produkcie zo spotrebného trhu do oblasti bezplatných fondov spoločenskej spotreby atď.

Cez kreditno-finančný systém je riadený aj rast efektivity PRÁCE CELEJ DANEJ SPOLOČNOSTI (no i jej pád..). Židovská úžera je priemerne8 vždy vyššia, ako tempá rastu efektivity práce(jednotlivých krajín) v ich finančnom vyjadrení včítane zohľadnenia inflácie.

 

Vďaka tejto osobitosti sa financie v priebehu stáročí skoncentrovali v Euro-Americkom konglomeráte v rukách niekoľkých židovských rodín:

Majetok z bankrotov (od občanov neschopných splácania) len za symbolickú cenu prechádzal k úžerníkovi, alebo bol predávaný v dražbách.. kto šéfuje aukčným domom, sme si už rozobrali dávnejšie..

Peniaze sú „všeobecnou protihodnotou“9 vzájomne odcudzujúcim ako

 1. človeka od podstaty práce a bytia(života), tak aj

 2. prácu a bytie od človeka.

*Úžera = úrok vyšší ako tempo rastu efektivity práce10.

Úžera v priebehu stáročí pohlcovala ako znovu vytvorený, tak aj dávnejšie vyprodukovaný majetok spoločnosti a jednotlivcov v jeho peňažnej, podstatou dávno odcudzenej forme do rúk súkromného kreditora.

 

Židovstvo počas stáročí celkovo vystupovalo ako jediná korporácia kreditorov11, podriadených jednej generalite MAFIE, vykladajúcej ich spoločný zákon podľa okolností a cieľov-príkazov nadžidovského prediktora.

Presne podľa Biblie:

i vládnuť budeš nad mnohými národmi a oni nad tebou vládnuť nebudú“

(Deuteronómium 23:19-20, 28:12)

a

Ktorí nebudú chcieť tebe slúžiť, tí umrú, také národy úplne vyvraždené budú“

(Izaiáš12 60:10-12)

 

 1. Jeden úžerník je teda akože špekulant a podvodník

– drobný kriminálnik a 

B) druhý úžerník „zo zákona“ akoby Mojžišovho je už súčasťou nadnárodného systému bezštruktúrneho(nepriameho) riadenia ekonomiky. T.j., súčasťou nikoho z tejto obrovskej kriminálnej zločinnosti nepodozrievajúcich „slobodných“ „súkromných“ podnikateľov.

 

T.j., úžerníci(moderne: banksteri), konajúci organizovane podľa Starého Zákona, sú proste armádou, uskutočňujúcou programovú EKONOMICKÚ GENOCÍDU voči celým národom.13

 

Ak podľa názoru niektorých, „je politika zkoncentrovaným vyjadrením ekonomiky“,

tak zhrnutím vyjadrenia „nového politického myslenia“,

vyjadrujúceho „nové ekonomické myslenie“

týchto niektorých „samovyvolených“,

vyzerá byť obyčajný primitívny predstarozákonný internacizmus, ktorého cieľom je:

 

 1. zničiť riadenie ekonomiky, dôsledkom čoho sa zrýchlia degradačné procesy a spadne nie len tempo rastu danej ekonomiky, ale aj efektivita jej pracovnej produktivity;

 2. zničiť konkurenčný(štátny) monopol na riadenie zahraničného obchodu a urobiť východoeurópske meny „konvertibilnými“;

 3. ponúknuť kredity a keď hra dvoch falošných(označených) dolníkov bude dokončená, koruna bude za pár centov14, vystavia nám faktúru na skúpenie hospodárstva novej kolónie za práve tých pár centov15..

 

Táto koncepcia deforiem (predtým perestrojky) – A INEJ PROSTE NIET – umožňuje akožezákonne16 okrádať (vo svojej realite odcudzenej peňažnej forme) celú Východnú Európu17 o majetok jej národov a i jej národy ako také vyhubiť. Pritom majú p-oslanci18 „zahraničné benefity motivačné“ isté. T.j. tiché úplatky v rôznych modernejších, často nie otvorene finančných formách.

 

Celý tento v podstate zvrhlý proces zotročenia a poroby19 sa novopropagandistcky nazýva aj „obnovenie všeobecných humanistických základov pokroku vo Východnej Európe a III. svete, kde Západ pokrok nesie“20.

 

Keďže sú však mimo Euro-Amerického konglomerátu základy progresu iné, tak ako propagátor celospoločenského humanistického pokroku vystupuje v podstate siointernacizmus.

Ako vyššie v citáciách z Biblie vidíme, Izaiáš úplne priamo na rovinu otvorene hovorí, čo treba urobiť s národmi, neželajúcimi si podriadiť sa takémuto „pokroku“..

 

Máme tu teda podľa všetkých dostupných príznakov dočinenie s agresiou nielen na 1., 2. a 3., ale dokonca i na 4. úrovni kategórii zbraňových systémov.

 

„Zákony“ a obyčaje vojny hovoria, že porazený, včitane agresora, sám platí za svoju porážku a náklady dobyvateľa. Toto ustnovenie možno potom však taktiež úplne právoplatne použiť aj voči agresii nadnárodnej siointernacistickej mafii, jej výpalníkom, nájomníkom a kolaborantom.

Mafiózny charakter-podstata agresie siointernacizmu zostáva jedinou efektívnou nadzákonnou cestou odrazenia tohto útoku:

„Zaplakali vaše peniažky!“ – odstránenie série falošných kartičiek, demonštrujúcich efektivitu tandemného princípu organizácie práce s cieľom všeobecného rozkladu21, v prípade že tandem vodcov nedisponuje nijakou metodologickou kultúrou a tak rozkladá dav na dve vernepoddané stáda, nenávidiace sa ako navzájom, tak i seba samého, ako národ predovšetkým22. Viď staré DIVIDE ET IMPERA – Rozdeľuj a panuj..asociálni inžinieri-mannažeri rozdeľujú tak nie len ľudí navzájom do schizofrénie kolektívnej, ale i osobnej.

 

V tomto boji má každý právo sám si vybrať svoje miesto:

 1. nezúčastneného príslušníka davu;

 2. siointernacistu, alebo jeho lokaja;

 3. Človeka.

 

Čo urobiť s porazeným, o tom rozhoduje víťaz v rámci Božieho dopustenia podľa svojej ĽUBOVôLE..alebo SVOJVôLE. Hlavným teda podľa všetkého je – nepomýliť sa v svojej ĽUBOVôLI: Dnešná „vojna zákonov“ je totiž len časťou spomínanej vojny siointernacizmu proti národom našich krajov23 a sveta celkovo.

 

A ak ľudia chcú žiť ďalej a byť Ľuďmi, tak treba oslobodiť seba i nasledujúce pokolenia od tohto hlavného, fatálne chybne tolerovaného zlo-zvyku (najvážnejšieho „dedičného hriechu“).

Na to sú ale nevyhnutné NIE

 1. vášnivé kolaborantské užívanie si na úkor utrpenia druhých,

 2. prázdne nadávanie na cudzie zločiny a všeobecné slová o dobromyseľnosti, abstraktnom humanizme apod.. , ale

 3. konkrétna konceptuálna alternatíva, za prítomnosti ktorej sa v spoločnosti ukazuje byť nemožným uskutočňovanie koncepcie minulej.

 

Preto prejdeme od úvodných všeobecných slov k vedeckému, odborne presnému definovaniu24 a preskúmame možnosti použitia(aplikácie) reálneho vedeckého prístupu k úlohám riadenia v rámci ekonomiky.

 

Matematický opis výmeny tovarov25 a riadenia.

 

Matematika je abstraktná veda, pomáhajúca pochopiť, vyjadriť a opísať mieru(cez „h“ – mhra, v pôvodnej AzьBukVě cez h — «ять»: мhра26) všetkých vecí a ich procesov.

Súčasná aplikovaná(praktická) matematika sú predovšetkým numerické(výpočtové) metódy, ktoré možno v každodennom živote vo všetkej ich rôznorodosti zjednodušiť na štyri úkony(operácie)27 aritmetiky, uskutočňované s konkrétnymi číslami a v príslušnej postupnosti.

Inými slovami: z pohľadu praktickej matematiky sú všetky matematické abstrakcie a symboly – prostriedkami viac-menej zhusteného balíka práve týchto štyroch funkcii aritmetiky.

 

Aby však čisto matematické metódy nadobudli vlastnosť nástroja - prostriedku riešenia úloh rôzneho druhu mimo matematiky, je nevyhnutné matematickým abstrakciám každej z nich náležite prideliť objektívne prakticky merateľné kategórie tej oblasti činnosti spoločnosti, ktorá sa snaží použiť tento čisto matematický aparát(nástroj). Aritmetika je totiž nefunkčná v podmienkach hodnotovej nejasnosti (číselnej neurčitosti28).

 

V mnohých prípadoch sa však nepodarí

 1. rozlíšiť všetko, čo objektívne existuje

 2. takto identifikované deje a ich kľúčové hodnoty aj zmerať.

 

Vtedy, aby sme zaplnili prázdne miesta mozaiky29už dopredu vybranom vhodnom matematickom modeli a odstránili číselné neurčitosti30, používame tzv. metódu „expertných odhadov“. Podstata tejto metódy je v tom, že sa uskutoční prieskum „všeobecného názoru“ profesionálov31 na základe nejakého špeciálne na každý relevantný prípad vypracovaného dotazníka. Zo štatistického spracovania výsledkov dotazníka skupiny profesionálov(expertov) sa vyvodia odhady číselných hodnôt parametrov, nevyhnutných pre prácu algoritmu32 vybranej vhodnej numerickej metódy aplikovanej matematiky.

 

V podmienkach davo-„elitárneho“ spoločenstva však veľmi často nastáva prípad, keď metóda expertných odhadov degraduje na nič iné, ako vyslovený prostriedok potláčania intelektu a psychiky osôb, nesúhlaciacich s daným režimom. Deje sa tak systematicky pomocou matematického aparátu absurdných pseudodôkazových konštrukcii a štatistík na nepriamu(podvedome), či dokonca priamu zákazku.

(*Viď rozsah mentálnej korupcie v dnešnej vede a jej zneužívanie spolu s Médiami ako kedysi náboženstvá.)

Medzicieľom je tak dať profesionálnemu šarlatánstvu a podvodníkom masku serióznej vedy..

Deje sa tak nie len pri zámernej manipulácii v boji o moc, ale zvyčajne pri zjavnej neschopnosti porozumieť prebiehajúcim dejom života, správne postaviť úlohu a gramotne organizovať jej riešenie. Pri maskovaní neschopnosti, lenivosti, pri „korytárstve“ a „tunelárstve“.

 

Metóda expertných odhadov sa často používa v úlohách, ktoré sa vo svojej podstate javia byť úlohami určenia hierarchickej usporiadanosti vektora cieľov a s nimi prepojených úloh určenia tzv. „váhových koeficientov“ v rôznych typoch vyhodnocovacích kritérií optimálneho výberu iba jedného z množiny možných riešení zadanej projektovej(riadiacej) úlohy. O práve tomto sa teraz budeme aj baviť..

 

Keďže sa však morálna predurčenosť výsledkov akejkoľvek činnosti33 vzťahuje aj na expertov, tak v spoločenstve, v ktorom vládne zvrátená morálka, bude sa jej skazenosť cez metódu expertných odhadov v úlohách príslušnej tématiky nevyhnutne a pre dané spoločenstvo nekontrolovateľne zhmotňovať(realizovať) v chybných výsledkoch aplikácii, inak plne práceschopnej a bezchybne „čistej“ objektívnej matematiky ako takej.

 

Výsledné „chyby“ - problémy sú o to spravodlivejšie, ak v množine odpovedí expertov nachádzajúce sa INÉ názory(do celkovej ŽELANEJ34 schémy nezapadajúce), buď organizátori zo skúmania priamo vylučujú, alebo elegantne akožesamosebou „potopia“ v rámci celkovej štatistiky35.

V praktickej každodennej realite sa problémy o to viac kumulujú v krízových situáciách, keď je väčšina expertov akcieneschopná36 a práve z radu vyčnievajúce názory môžu vyjadrovať najlepší pohľad na skutočný stav vecí37 a tendenciu(smerovanie) vývoja javov..udalostí.

Práve preto by sa im v normálnom systéme riadenia podľa schémy prediktor-korektor mala venovať osobitná pozornosť. Príčinou odmietania osobitného preskúmania INÝCH názorov expertov môže byť ako nemožnosť ich použitia v už prijatom modeli, tak aj nekompatibilita(nezlučiteľnosť) s prevládajúcim svetonázorom, na základe výlučne ktorého je už v podstate vopred vybrané riešenie, potrebujúce iba svoje „vedecké zdôvodnenie“.

 

Preto sa treba snažiť o to, aby sme sa vyhýbali metóde expertných odhadov a vytvárať aplikované matematické modeli vo všetkých odvetviach praktickej činnosti na základe:

 1. objektívne merateľných, vyčísliteľných parametrov(hodnôt) a

 2. vedome účelovej hierarchickej usporiadanosti ich dôležitosti, ktorú možno pochopiť, objasniť a opraviť(skorigovať v prípade paralelného, či neskoršieho vypracovania iných- lepších, objektívne funkčnejších a z hľadiska stability-udržateľnosti riadenia bezpečnejších modelov a pohľadov na problematiku).

 

Ak sa toto nepodarí urobiť, tak matematický model stráca vlastnosť metrologickej podloženosti38, keďže zahrňuje v sebe objektívne nemerateľné39, t.j. číselne objektívne nezistiteľné parametre a vyjadruje neurčitý morálne podmienený subjektivizmus (neprimeranú neistotu) pri konštruovaní-strojení VŽDY objektívne prítomného vektora cieľov.

 

Ku kategórii úloh, kde sa za pomoci metódy „expertných odhadov“ úmyselne alebo podvedome snaží niekto niekoho egoistickému výplodu navliecť masku objektívnosti, patria žiaľ väčšinou práve úlohy riadenia a organizácie samoregulácie mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov (úlohy „makroekonomiky“ – v slangu „profesionálnych“ ekonómov) v spoločensky prijateľných režimoch.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 T.j., všetky kľúčové „biznis“-informácie má tak k dispozícii daná banková asociácia-trust a jej dcérske priemyselné spoločnosti, ktoré oficiálne, či potichu vlastní-riadi. Tak v podstate pri dostatočnom vplyve- zdrojoch, skúsenostiach, odhodlaní.. moci, riadi ako každá mafia, ktorá nestrpí konkurenciu, cez monopolný „pool“(tichú radu „najvyšších“ s tandemom na čele) +- celý trh a burzu ako nástroj súčasti definovania rámca vývoja stereotypov kultúry myslenia a správania sa danej cieľovej skupiny, či celej civilizácie. Treba si teda uvedomiť, že bankám a korporáciam.. v reálnej politike naozaj nejde o peniaze, ale o moc. (pozn. prekl.)

2 Fenomén, zriadenie, inštitút, inštitucionalizácia. (pozn. prekl)

3 Aby sa vyslobodil, keď pochopí, “vo co go”. (pozn. prekl.)

4 Fond príslušného počtu biologických, sociálnych, resp. astronomických cyklov.

5 z ktorých niektoré môžu byť však i dočasne prospešné, resp. pri dočasne chybnom smerovaní celkového vývoja spoloČnosti i nevyhnutné (pozn. prekl.)

6 Tento odsek bol napísaný ešte pred týmto výročím, ktoré bolo „oslavované“ v r. 1992.

7 Hlavne v Starom Zákone – z pohľadu dnešnej cirkvi je Starý a Nový Zákon nedeliteľná časť jednotne nazývaný Biblia. Deuteronómium, 23:19-20, 28:12; Izaiáš 60:10-12 (pozn. prekl.)

8 Niekedy je akože nižšia, no je maskovaná rôznymi zámerne zneprehľadňujúcimi, maskovacími poplatkami. Nižšie úroky ako rast HDP sa dávajú len dočasne a z čisto politických dôvodov – viď nadnárodná korporátna súkromná výnimka pre Nemecko a Japonsko po II. svetovej vojne. (pozn. prekl.)

9 Ekvivalentom, invariantom (pozn. prekl.)

10 *Priemernej efektivity práce v danej spoločnosti, pri zohľadnení hrubého domáceho produktu v stálych cenách.

11 I keď prísne hierarchicky, kastovo štruktúrovaná, kde i najnižšie vrstvy „vlastnej rasy“ dostávajú nejaké tie výhody-omrvinky z cekovo ostatným národom nakradnutého stola, no zato sú i ako „dymová clona“, chvost jašteričky-slepúcha, neraz v prípade potreby-zahmlenia obetované, aby hydra-hlava XXII utiecť a systém úžery neskôr, či ZATIAĽ inde reštartovať mohla.. (pozn. prekl.)

12 Boh na lotra cieli: Alexander Izaievič Co-LŽE-nicin je „prorokom“(projektantom) rovnakej zverskej doktríny. *Starozákonný Izaiáš zomrel hroznou násilnou smrťou – bol vraj podľa biblie rozpílený.

13 Talmud komentuje Starý Zákon v rovnakom duchu:

«Majetok gója (nežida) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten bude jeho pánom»

(traktát “Baba batra” 54, 16).

„Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú:

„I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

14 Po nemecky známy „Richtungostcheißeweiterleitungsgesetz“ – čím ďalej na východ, tým vyššia úroková sadzba = viac OTVORENEJ korupcie, mafiánčenia a tým príťažlivosť Západu s jeho skrytou systémovou korupciou, politickou korektálnosťou a vydieraním. Zároveň tak všetky zdroje Východu, kontinentu a ďalších kolónii idú prakticky zadarmo na Západ za splácanie matematicky zámerne nesplatiteľných podvodných dlhov. I DPH(Daň z pridanej hodnoty), vyprodukovaná v nových masových pracovných táboroch Východnej EÚ je odvádzaná v mieste spotreby, na Západe. Tým sa financuje i „Der bekannte deutsche Sozialstaat“. T.j. reálny socializmus, komunizmus pre vyvolených na Západe na úkor Východu. Skopírované tak, ako i nacizmus so židovského: „Komunizmus? – Áno, jasne, ale iba pre nás.“ „Komunizmus? Áno, jasne: Čo je tvoje, to je aj moje a čo je moje, do toho ťa nič!“

15 Napr. v Rusku v roku 1997 stál 1 $ = 6000 ₽ (rubľov)

16 či už podľa Deuteronómia, deklarovaného „kresťanstvom“ ako „sväté“; alebo podľa „Zákona Mojžišovho“ celkovo; prípadne podľa zákona „ceny“ – všetky tieto zákony sú ZloČinné.

17 i ostatné kolónie „zvyšku“ 95% sveta (pozn. prekl.)

18 Oficiálni, západom ako za otrokárskeho Ríma školení a/alebo vydieraní lokálni vodcovia, výpalníci zahraničných nadnárodných šéfov, rozdávajúcich tieto tiché výpalnícke licencie lokálnym pobočkám banksterov a ich korporácii(J&T, Penta &co.), tie zasa „motivujú“ oficiálnych politikov a tých strážia korporátne média, hliadkujúci psý tejto démonkracie, dementokracie, totalitno-fašistickej davokracie, maskujúcej sa za demokraciu. (pozn. prekl.)

19 Popri jeho niektorých i reklamným pozitívam - zlepšeniu životného štandardu hlavne pre „šikovnejšie“.. pre s novým režimom efektívnejšej pyramídovej hry viac kolaborujúce vrstvy, staro-nové kasty.. horných 10%. (pozn. prekl.)

20 A za „pokrok“ ich verzie demokracie proste „platiť treba“.. a občas doslovne vraj i za pár stoviek tisícov mŕtvych stojí.. „C'est la vie“, či známe „Keď sa rúbe les, lietajú triesky“, resp. vyjadrenie Človeka nehodné : „Účel svätí prostriedky“..namiesto Človeka rozhodne dôstojnejšieho: „Účel svätIA prostriedky“ (pozn. prekl.)

21 Tento zvrhlý asociálny apokalypticky profeSionálne prednastavený operačný systém dokola infernálne reštartujúcej sa katastrofy.(pozn. prekl.)

22 Tu máme na mysli zobrazenie napr. boja V.Havla s V.Mečiarom a V.Klausom, či M.S.Gorbačova s B.N. Jeľcinom v rokoch 1992 a 1993.

23 Ďalší text je až po posledný matematický vzorec(včítane) fragmentom našich pracovných materiálov z r. 1992-1995, nazvaných „Národnohospodárske aspekty života-schopnosti“..sTrojenia spoloČnosti (ru: жизнеречения).

Nasledujúca časť je do aktuálneho vydania doplnená pre lepšie znázornenie toho, ako uskutočniť prechod k riešeniu konkrétnych životných úloh na základe akoby životu vzdialených abstrakcii „čistej“ matematiky a DVTR(Dostatočne všeobecnej teórie riadenia). V podstate prepája Koncepciu spoločnej bezpečnosti Časť I a Časť II, pokračujúc vo výklade-vySvetlení DVTR v trochu inej forme a je zavŕšená opisom najvšeobecnejšieho-najUniVerzálnejšieho algoritmu riadenia. V nasledujúcej časti sú vysvetlené iba najpodstatnejšie svetonázorové otázky. Preto sa k nej treba správať nie ako k sebestačnému(samodostatočnému) opisu matematického modelu ekonomiky, ale ako základu, na ktorom môže byť model takéhoto druhu postavený-skonštruovaný.

24 Z lat. de-fini = od konca, od cieľa (pozn. prekl.)

25 A služieb. (pozn. prekl.)

26 „h“ podobné znaku, hieroglyfu a nie hláske pre odznak moci faraóna (pr ˤ3, pr-aa, dvojznak -.dom a obelisk, per-tri): WAS-sCept (odznak). Podobne, ako sa Téby volajú aj WasAt. Weset W3stmesto sTrojaceho inDiviDua. Tak zostal odznak moci aj pre mieru číselnú, pre číslo „2“. Výraz pr ˤ3 je plne zaznamenaný ako titul už od kráľovnej Hatšepsut (18. dynastia) a presnejšie od Achnatona. Cca 300 rokov (jeden bazálny kulturologický cyklus = masovo-štatistických 12 generácií, cca. 25 x 12) bol následne s cieľom zabudnutia inými titulmi prehlušený, pre„SOLEný“, no po boji ďalšom znova na výSlnie navrátený. Začiatky titulatúry vśak siahajú po 4. dynastiu (cca. 2600 pred n. l.) a spájanie kráľa s Hórom a kultom sprostredkovateľa (Proxy), Otca krajiny troch úrovní chápania, syna jediného boha so symbolikou Re.

Spomínaný rovnocenný indicko-arabský znak pre okrem iného spájanie extrémov (ako hraníc optimalizácie Normy-Miery, ako hľadanie súvislosti v odlišnostiach, či projekčno-korekčných mechanizmov strojenia „osudu“ a pod.), je napr. tiež onen obraz čísla „2“.

Výraz pre strojenie, tvorenie «ять» bol zachovaný možno z časti v rečiach védickej etymológie aj vo vyššie uvedených formách koncoviek JaAt, Jať, iať, pre zovšeobecnenia, neUrčitky slovies, konaní atď., viď. špecifikácie na tému, odhady v publikácii DUMT – pozn. prekl.

27 +, -, x, : (pozn. prekl.)

28 Gaussov a ďalšie odvodené pravdepodobnostné rozptyly rámca štatistickej predurčenosti daného skúmaného a riadeného deja-javu-procesu sú samozrejme niečo iné, lebo tie sa nachádzajú prakticky vo všetkých zatiaľ známych javoch v prírode i spoločnosti, ktoré nepodliehajú boolovej algebre (1/0 – áno/nie) dominujúcej zasa v iných socio-naturálnych dejoch. Boolova algebra ľudovo: Žena nemôže byť len „trochu“ tehotná 

29 Mozaiku však vždy (pod-)vedome skladáme podľa konkrétneho cieľa, morálky.

1) Neegocentrickej, alebo

2) egocentrickej.

Viď 1.kategória komunikačný nástrojov (/zbraní v prípade informačnej vojny). T.j., informácia nejde do prázdnej hlavy jedinca a/alebo kolektívu, ale do jeho príslušného systému stereotypov, algoritmiky spracovávania informácii. Algoritmiky vrodenej + naučenej. Od

 1. bazálnych pudových vzorcov myslenia a konania, až po

 2. prebrané kulturologické, rodinné, školské, pracovné a iné zvyky,

 3. ich vlastné cielené modifikácie za účelom zlepšenia vlastnej situácie a svojich blízkych-klanu/mafie,

 4. až po diktatúru sveDomJa - sVedomia Človeka, ktorý vie, že nie je stredom vesmíru.. (pozn. prekl.)

30 maximálne možne minimalizovali množstvo premenných a tak aj odchýliek riadenia. (pozn. prekl.)

31 alebo tých, ktorých zvyknú za profesionálov v danej oblasti považovať.

32 Alebo skupiny vzájomne previazaných algoritmov, metód (pozn. prekl.)

33 Ako sme si v rámci objektívnych pravidiel sociologickej mechaniky vysvetlili v predchádzajúcich kapitolách. (pozn. prekl.)

34 Či už politicky-grantovo, alebo podvedome v rámci príslušnosti k nejakej záujmovej skupine, najlepše s maskou ostentatívnej „nezávislosti“.(pozn. prekl.)

35 Viď nie štatistické riadenie, ale riadenie štatistiky, manipulácia podľa priameho, či nepriameho(podprahového-podvedomého) zadania cieľa. Kľúčový je vtedy napr. spôsob výberu tzv. „štatisticky reprezentatívnej vzorky“, čo býva okrem celej palety ďalších metód „fokusácie grafov“ atď apod.. základom tzv. „spin-doctoringu“ – manipulácie a riadenia „verejnej mienky“ cieľovej skupiny „štatistickými agentúrami“ na ZAKÁZKU (Koho??) robiacimi „akoženezávislé“ prieskumy verejnej mienky. Prieskum je totiž VŽDY závislý od stereotypov myslenia, správania sa, vzdelania nie len objektu, ale hlavne subjektu prevádzkujúceho danú štúdiu, a samozrejme celkových cieľov jej zadávateľa, financovateľa. Deklarácia „NEZÁVISLOSTI“ vždy a všade, v neposlednom rade pri bežiacej totálnej informačnej vojne hlavne u žoldákov prvej línie - v žurnalistike, signalizuje hrubý systémový podvod, lož. (pon. prekl.)

36 KRÍZA – je dôsledok dlhodobej neschopnosti väčšiny populácie konať v rámci objektívneho priebehu udalostí; ak by väčšina bola akcie-.. konania schopná, tak by sa v minulosti správala inak a kríza by nevznikla.

37 Javov-dejov-procesov. Jovov..(eur-ind. myt. etym.) pozn. prekl.

38 Opodstatnenosti, konzistentnosti.

39 Intuícia by mala spravidla prichádzať do akcie až PO vypracovaní takéhoto logicko-empirického modelu. Samozrejme za predpokladu, že má dotyčný človek dostatočne vyladený „stroj“ psychiky. Kritériá jeho funkčnosti a dostatočnosti sme taktiež rozoberali v predchádzajúcich kapitolách. T.j. logicko-empirická štruktúra daného modelu je kostra-konštrukcia, na ktorej môžem(e) ďalej intuitívne operovať. Tak sa o.i. znižujú riziká veľmi nebezpečnej zámeny intuície za emócie. Viď aj: Emócie sú ako oheň – dobrý sluha, no zlý pán..(pozn. prekl.)

 

 

_

Diskusní téma: KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (8)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ľ | 02.08.2018

Tak, takto to máte. Čo sa tým mení? Stalin mal zase problém s cigaretami a alkoholom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ludo | 03.08.2018

Nebol alkoholik, no obcas si dal. Taka bola doba. Asi si to neuvedomoval.. alebo myslis azda, ze bol dokonaly? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ľ | 04.08.2018

To nie. Veď preto som to v reakcii podotkol.
Pretože aj napriek jeho neduhom ho nikto s konceptuálov nezpochybňuje čoby konceptuálne zdatného. U iných sa neduhy podobného druhu vyťahujú s nejasným cieľom. Na toto poukazoval i Pjakin nedávno. Akoby poskytol akýsi marker, či rovno omarkoval pokrytectvo v radoch konceptuálov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ludo | 05.08.2018

Nerozumiem.
Preco nehladas ramec platnosti danych vyrokov, ale sa stale pohybujes mimo neho?
Je to nekonstruktivne spravanie sa v akejkolvek diskusii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ľ | 06.08.2018

Tak mi ho vysvetli

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ľ | 06.08.2018

Ps: boli by vhodné sa takto pozrieť aj na kolegov, či sú ozaj kolegovia.

Ps2:
moje otázky sú zvyčejne rečnícke, čiže nečakám odpoveď. I to mazanie je veľavravné. ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ludo | 07.08.2018

A zase kva-kva?
Dobre si pochopil, tak nekecaj.
Tu neni krcma, ani LGBTI-kabinet.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ľ | 08.08.2018

No dobre, no. Aj toto je vysvetlenie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Ludo | 11.08.2018

Ako sa do hory vola, tak sa z hory ozyva.. alebo i ZHora :)

?

Ľ | 31.07.2018

"Talmud komentuje Starý Zákon v rovnakom duchu:

«Majetok gója (nežida) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten bude jeho pánom»

(traktát “Baba batra” 54, 16).

„Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú:

„I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

Toto +- beriem. Ale v Kontexte ostatného textu sa musím pýtať... Čo má Talmud s Kresťanstvom a Bibliou. Talmud je Židovský výklad SZ, oni NZ odmietli.
Kresťania majú Novo Zákonný výklad SZ. Tak čo má znamenať...?

Z nz: „Beda vám, bohatí! Vy už máte svoje potešenie! Beda vám, ktorí sa ľahkomyseľne smejete. Budete plakať a nariekať……….a vám, ktorí nepočujete, radím – Milujte svojich nepriateľov. Prajte dobro tým, ktorí vám nedožičia. Modlite sa za tých, ktorí sú nespravodliví a neuznávajú právo…………….Tomu, kto ti berie kabát, pridaj aj košeľu. Každému, kto ťa o niečo poprosí, daj. Keď ťa niekto okradol, nevymáhaj to späť. Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s vami. Akú čakáte od Boha pochvalu, keď milujete len tých, ktorí milujú vás? To vedia aj ľudia, ktorí sa na Boha nepýtajú. Ak sa správate pekne iba k ľuďom, ktorí sa pekne správajú k vám, aké uznanie od Boha čakáte? Boh chce od vás viac. Milujte svojich nepriateľov, konajte dobro. Požičajte, ale nevymáhajte späť. Veď vás čaká veľká odmena! Konajte ako Božie deti."

?????

Tak mi to prosím vysvetlite, keď som tak nevzdelaný.
Kde Biblia ospevuje lichvu?
Aj paste bin alebo tvrde zmazanie je pre mňa jasná odpoveď.

Re: ?

Hox | 31.07.2018

Není snad Starý zákon součástí Bible a nepovažuje ho církev za bohem inspirovanou Pravdu, neomylnou, Boží slovo?

Není snad zřejmé, že když jedné skupině lidí jejich "svaté" písmo říká, že všechen majetek ostatních lidí je jejich a že ostatní jsou méně než zvířate, a těm ostatním jejich "svaté" písmo říká, že se nemají takovému okrádání bránit a ještě na něm spolupracovat a trénovat se v milování těch, co je okrádají, tak že je to vzájemně se doplňující celek, vyprojektovaný sociálními inženýry právě za tím účelem, aby jako celek fungoval a zajistil vykonávání koncepce, jejíž půlka je v Talmudu a Starém zákoně, a půlka v Bibli?

Není zřejmé, že když by v Bibli nebylo uvedeno, že se člověk nemá bránit okrádání, ale ještě má odevzdat i kabát, když mu berou košili, tak že by okrádající ("zákonným" způsobem, skrz lichvu) nemohli být nikdy tak úspěšní?

Historicky zformovaná židovská kultura má informačně-algoritimické zabezpečení orientované na to, aby se s pomocí lichvy (finančního zotročení) získávala moc a převaha nad ostatními.

Historicky zformovaná křesťanská kultura má informačně-algoritmické zabezpeční orientované na to, aby křesťané byli snadnou obětí.

Co je tu k nepochopení?

Re: Re: ?

Stela | 01.08.2018

A řešením KSB je přijmout Korán, protože:

„Zo všetkých svätých kníh regionálnych civilizácií, tak, či onak priznávajúcich fakt Zjavenia Mosemu, Korán jediný je celostným, vyzýva k dobru, spravodlivosti, nerozsieva antagonizmy v spoloČnosti a v duši človeka.“ (Mrtvá voda)

Re: Re: Re: ?

merlin | 01.08.2018

Kľud a pokojné premyslenie procesov na Zemi, Stela.

KSB o žiadnych "svätých" knihách neuvádza, že by boli pravdou v poslednej inštancii. Každá kniha má viac úrovni chápania, a to podľa svetonázoru a chápania čitateľa. Ak sa človek vypracuje k tzv. mozaikovému chápaniu tak sa mu všetky kruhy postavia na správne miesta a ľahko zistí pravdu a lož.
Je však fakt, že Korán sa zákulisným hráčom podarilo najmenej sfalšovať(pri analýzach sa zistilo, že asi tretina súr je v rôznej miere deformovaných a poškodených starými zapisovateľmi zjavení a kázaní Mohameda), lebo mnohé súry hovoria v iných súvislostiach o tom istom a veršovaný štýl v arabčine sa nedá len tak ľahko zvrátiť, niekedy až do pravého opaku, ako sa to stalo s bibliou po jej mnohých redakciách, cenzorských zásahoch, prepisovaniach a vyškrtnutí "nevhodných" textov.
A tak zákulisie a elity aspoň chronologicky Korán poprehadzovali a výsledok je vidieť aj na dnešných islamistoch. Ťažko je pochopiť celostné učenie Mohameda, ktorý dostal isté zjavenia z vyšších sfér, keď začnete povedzme 55. dielom pokračujete 24., potom 103. a ďalej 8. atď.
Zákonite z toho vzniká mišmaš.
To isté praktizujú zombie kňazi v "kresťanských" kostoloch, ako ich naučili v seminároch a čítajú ovciam z tých "svätých" kníh raz zo Starého zákona, potom z Nového, rôzne pasáže v rôznych obdobiach a žiadna ucelená chronológia sa tak neprezentuje. A zákonite vzniká podobný chaotický efekt na podvedomých úrovniach psychiky veriacich (ale obyčajne nepremýšľajúcich aspoň o jednu úroveň vyššie).

Korán vznikol v neskoršom období ako zdeformovaná biblia, o čom mnohokrát hovorí v rôznych súrach a "opravuje" biblické informácie a napáchané škody. A keďže je najmenej zdeformovanou "svätou" knihou, tak je pri SPRÁVNOM POCHOPENÍ oveľa lepšou filozofiou života ako totálne zvrátená biblia, o Pentateuchu, Talmude, Kabale ani nehovoriac.
Z tých základných bodov Korán zakazuje a odmieta "pravým" veriacim:
- úžeru (čo je základ ekonomického ovládnutia sveta a monopol bol historicky prisúdený "židovským" klanom)
- pitie alkoholu a užívanie drog
- cudzoložstvo
- hazardné hry
- okrádanie blízkych
- pornografiu a sexuálne zvrátenosti.

KSB vyzýva k tomu, aby každý človek na sebe pracoval, získal Ľudský typ psychiky a s tým spojené tzv. Rozlíšenie. Potom ľahko rozozná všetky lži, a to aj v tých "svätých písmach", ktoré boli a žiaľ naďalej sú určené na riadenie príslušných stád ľudského "dobytka".
A v tom majú tí ortodoxní rabíni pomerne veľkú pravdu, keď hovoria o gojimoch, ako o dobytku.
Hoci bežné židovské stádo nie je o nič lepšie, ale rabíni (niektorí) sú oveľa vyššie zasvätení a tak o zvieracom type psychiky cca 2/3 svetovej populácie (a hlavne v tej biblickej, keďže v islame a vo východných kultoch prevažuje psychotyp zombie) dobre vedia...

Takže odporúčam pekne z tých zdeformovaných a do rôznej miery sfalšovaných "svätých" kníh vyberať zrnká pravdy a nenechať sa rozoštvávať.
Veľká väčšina vojen bola totiž globálnym zákulisím vyvolaná náboženskými rozpormi, a to aj v rámci rovnakých ideologických systémov, čo sa týka aj katolicizmu, islamu, či rôznych východných učení.
Zver-enci a zombie sa totiž pomerne ľahko ovládajú do "svätých" kníh zavedenými antagonizmami a vybudiť stádo, žiaľ dokonca aj v dnešnej dobe, nie je až tak zložité, ako vidíme denne po svete.
Jednoducho sa využívajú podvedomé stádno - stajňové inštinkty tých vyšších opičiakov, ktorí si myslia, že sú už ľudia...

Re: ?

graul | 31.07.2018

"Nedomnievajte sa,že som prišiel zrušiť zákon(rozumej Starý zákon),alebo prorokov.Neprišiel som zrušiť,ale naplniť.
Ako znela otázka o článok nižšie?Je problém v biblickej koncepcii,alebo len v nedodržiavaní?No pre mňa je jednoznačne problém v koncepcii.Trp,znášaj okrádanie,ponižovanie,veď po smrti budeš v raji(možno).Ak je človek stvorený na Boží obraz(a ja verím,že je),tak prečo by som mal ticho znášať celý život ponižovanie?

?

Ľ | 30.07.2018

https://pastebin.com/akwmJdWH

Re: ?

Paľo | 30.07.2018

Vôbec si to nemyslím, že sú všetci mechom udretí Ľ, ale keď tak čítam tvoje a Julesove biblické litánia, tak neviem...-))
Menej píš, študuj a skús sa doučiť aj lovenčinu, lebo takto to vyzerá, že moc vecí nechápeš, len si chceš z dlhej chvíľky povypisovať... a bláboliť 2 na 3, či dokonca 2 na tretiu.

Veď vyšli aj Protokoly "sionských" mudrcov a ovce si stále berú na úver, tak kde bude problém?
Najskôr v ich gebuliach...

Re: Re: ?

Ľ | 31.07.2018

Nedal si mi ani jeden argument. Teda, okrem urážok. Hovor k téme prosím a vysvytli mi čo a kde nechápem.

Re: Re: ?

Ľ | 31.07.2018

Mne su mazane prispevky za osobnú rovinu. ... A takto osobný a vyslovene urazlivi prispevok bez jedineho argumentu tu ostane?

Re: Re: Re: ?

Hox | 31.07.2018

Ty jsi "Tomi", ne?

Re: Re: Re: Re: ?

Ľ | 31.07.2018

?

Re: Re: Re: Re: Re: ?

Hox | 02.08.2018

Troll, co psal totožným stylem s totožnými gramatickými chybami a měl problém s drogama.

Poněkud zmatený text

Přemek | 28.07.2018

Jako ekonom nezatížený marxismem ani ekonomickými teoriemi kapitalismu konstatuji, že kdo neví, co je inflace a deflace, nemůže hodnotit žádný ekonomický systém. Inflace je růst cenové hladiny, deflace její pokles, tj. jde o jev znehodnocení, resp. zhodnocení národní měny inflací a naopak zhodnocení domácí měny deflací. Inflační měnou je poškozován každý spotřebitel a každý věřitel, s deflací je poškozován každý prodejce a každý dlužník. Stalin usiloval o deflaci v přesvědčení, že škoda prodejců (výrobců) bude pokryta snižováním jejich nákladů v důsledku toho, čemu se dnes říká inovace. Deflace demotivuje k půjčkám a úvěrům, což je přirozená restrikce zadlužování a motivace k úsporám. Pochopitelně že ani úspory nejsou nezbytné, jak je patrné na projektu ekonomickareforma.cz. Ta je současně tím paradigmatem, které plně odpovídá KSB a peníze používá pouze v nezbytné fukčnosti zprostředkovatele směny odděleně od majetku, což je účinnou prevencí materiální moci a finanční kriminality. ekonomickareforma.cz vznikla jako reakce na absenci systémového řešení současného socioekonomického systému, jehož vady jsou neodstranitelné stejně jako toho předchozího. Nový systém je založen na minimalizaci existence a použití peněz a na maximalizaci ledské tvořivosti v mezích právního řádu na základě ústavních mravních principů. Proto je klíčové změnit především finanční a právní systém, jež představují nástroje k řízení socioekonomického systému.

Re: Poněkud zmatený text

Přemek | 28.07.2018

Inflace měnu pouze znehodnocuje, omluva za chybu v textu mého příspěvku.

Re: Poněkud zmatený text

Hox | 28.07.2018

Myslím že inflaci a deflaci do důsledku spíš nerozumíte vy, a z poznámky o "usilování Stalina" vidím, že také nerozumíte dostatečně té ekonomické situaci, co bylo cílem těchto kroků a jako byly sociální, kulturní a makroekonomické vazby a důsledky. V tomto světle, tipuji že vaše ekonomická reforma nejspíš KSB příliš neodpovídá, i když se přiznám že ji neznám, soudím podle vašich komentářů zde.

Inflace a deflace je o poměru hodnot v ekonomice a množství peněz, pokud je rovnováha, tak není deflace ani inflace. To znamená že samotná emise nekrytých peněz nemá s inflací žádný přímý vztah, pokud se totiž za ty nekryté peníze vyprodukují nové hodnoty, takže poměru hodnot ku penězům zůstane stejný jako předtím, tak nejenže nenastane inflace, ale naopak můžou se i snížit ceny, protože se zvýší výroba což povede ke snížení nákladů na jednu vyrobenou položku.

Snížení cen se také nerovná deflace, pokud existuje zboží, které si lze za ty nižší ceny koupit, a kdy je snížení cen vyvoláno nikoliv tím že lidé nemají peníze, ale tím, že se zvýšila efektivita výroby a tím pádem lze prodávat zboží levněji.

Když zvýšíte produktivitu výroby, takže například následujících rok za stejné náklady vyrobíte o 15% větší objem hodnot, tedy například jízdních kol (například díky modernizaci výrobní linky), tak máte dvě možnosti:
- buďto nechat cenu stejnou a zisk navíc rozdělit manažerům (ostatním se dostanou drobky, a důchodci ostrouhají, protože z tohoto zvýšení efektivity nebudou mít nic). Krátce při této variantě budou bohatší bohatší a chudší na tom budou stejně nebo budou ještě chudší, protože platy se jim zvýší až jako posledním, ale vyšší ceny za vše budou muset platit už dříve. Toto je systém, který vidíme kolem sebe, neustále se zvyšující ceny a teprve s odstupem se zvyšují příjmy nejchudších a bezbranných.

- nebo můžete snížit cenu tak, že finančně zisk navíc oproti předchozímu roku nevznikne. V této variantě, místo aby podniku teklo více peněz a bohatší byli bohatší, tak budou naopak profitovat všichni ostatní, protože si najednou budou moci koupit o 15% více. A bohatší o nic nepříjdou, protože ti na to kolo mají i tak a 150 kol jeden člověk nepotřebuje.

Takže, v jedné variantě (utržit více peněz a ty někomu rozdělit) máme ve výsledku příjmovou polarizaci, bohatší jsou bohatší a chudší jsou chudší nebo jsou na tom stejně, a v druhé variantě máme situaci opačnou, že čím chudší, tím více si polepší, a bohatší na tom budou přibližně stejně.

A to je přesně to, co Stalin chápal a jakou cestou se vydal (snižování cen), a co od sebe odlišuje Lidskou koncepci od davově-"elitární" fašistické. V tisícileté historii lidstva bylo období 1947-1953, kdy se v SSSR snižovaly pravidelně ceny na demograficky podmíněné zboží základní potřeby, jediným takovým obdobím. Kulturní, sociální a technologický vzlet SSSR a mohutný tvůrčí impuls, na kterém "jede" Rusko ještě dodnes, byl z velké míry způsoben právě tímto faktorem,
snižováním cen místo zvyšováním peněz v oběhu, což mělo za následek jistotu v budoucnosti a masivní zvyšování životní úrovně, počínaje těmi nejchudšími - čím byl člověk chudší, tím větší efekt pocítil.

Pro představu, představte si, že jste matka samoživitelka a po zaplacení všech fixních nákladů vám zbyde třeba 2000 korun měsíčně na jídlo. Situace tristní, suchý chleba a občas máslo, když to přeženu.
A nyní si představte, že během pěti let klesnou ceny potravin na polovinu, při zachování nebo zlepšení jejich kvality. Jogurt bude větší, lepší a levnější, namísto toho aby byl menší, horší a dražší.
A to je přesně to, co zažili všichni lidé v SSSR v letech 1947-53, kdy se po válce snížily během pěti let ceny potravin o více než 50%, včetně věcí jako lahůdky, kvalitní maso, ryby, krabí maso, z nichž většinu věcí si předtím většina populace mohla jen prohlížet přes výlohy speciálních prodejen pro nomenklaturu. A najednou to bylo dostupné pro všechny a za stále se snižující ceny. Dokážete si představit sociokulturní účinky, v porovnání s tím, co se děje například dnes u nás?
A to je přesně také důvod, proč byl Stalin zavražděn a trockista Chruščov začal cílenou likvidaci tohoto všeho a předělání systému na davově-"elitární" ekonomiku sociální stratifikace.

Zatmenie

Ahoj | 27.07.2018

V prvom rade prepáčte že sa pýtam tu, ale rád by som vedel čo značí zatmenie mesiaca dátum 27.7.2018 čas 22:22 pritom Mars bude najbližšie k zemi. Ďakujem za odpoveďe

Vďaka

Paulo | 26.07.2018

Hodnota tohto textu v tom čase predbehla svoju dobu, rovnako ako tento preklad bude k dispozícii pre všetkých chápajúcich do budúcnosti. Dôležité je, že už sa "usadil" v noosfére.

Přidat nový příspěvek