KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (17)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (17)

3.12.2018

předchozí část

 

Problém popisov1

 

Problém popisov je problémom formovania nejakého jazyka a výchovy kultúry2 jeho vedomého3 používania4. Zen-budhistický učiteľ staroveku Daj-e5 v liste upozorňuje svojho žiaka:

«Existujú dve chyby, ktoré sú v súčasnosti medzi nasledovníkmi Zenu rozšírené. Ako u milovníkov, tak i u profesionálov.

 1. Jedna spočíva v tom, že si človek myslí, že v slovách sú skryté obdivuhodné veci. Tí, ktorí sa držia tohto názoru, snažia sa naučiť podľa možnosti čo najviac slov a výrokov.

 2. Druhá predstavuje druhú krajnosť-extrém, keď človek zabúda, že slová sa javia byť prstom, ukazujúcim na Mesiac6. Slepo veriac predpisom sútier7, v ktorých je povedané, že slová bránia správnemu chápaniu pravdy Zenu i budhizmu, zavrhujú všetko napísané i povedené a proste sedia so zavretými očami a kyslím ksichtom, ako nebožtíci»

 

Ako vidíme z citovaného úryvku, spomínaný problém nie je vôbec nový.

Človek koná na základe svojho osobného chápania reality a na základe pochopenia tých opisov reality, ktoré urobili druhí ľudia, používajúci na opis všetkým spoločnej reality8 príslušné jazyky9.

A slová, symbolika, znaky, zobrazenia atď.. týchto «jazykov»10 sa javia byť oným „prstom na Mesiac ukazujúcim“.

Beda tomu, kto „Mesiac“ nevidí, „prst“ si s „Mesiacom“ spletie, alebo to dokonca tak celé pochopí, že Mesiaca niet a neprítomnosť „prsta“ s neexistenciou „Mesiaca“ stotožní..

 

Vesmír11, ako taký, existuje v Bohom danej miere, ako trojjedinstvo MIM

«Matéria-informácia12-miera13»

Toľko k realite..

 

U človeka vznikajú pri prijímaní14 reality, v duši nejaké jeho osobné obrazy, podmienené ako charakterom15 objektívnych obrazov reality, tak aj stavom16 dotyčného v danom momente a v procese prijímania informácii17 z objektívnej reality. Osobné, subjektívne obrazy, ktoré sa už stali súčasťou vnútorného sveta človeka, nadobúdajú do istého všeobecne dobre známeho stupňa, v danom jedincovi samostatnú existenciu. Pravdepodobnostne usporiadane a štatisticky predurčene tak tieto subjektívne obrazy (sekundárne voči objektívnym), prerastajú v duši človeka úrodou pojmov podľa toho, ako človek, ozmysľujúci18 realitu, rozlišuje19 vo svojom vnútornom svete sebou privlastnené subjektívne obrazy.

 

Chápanie, poňatie20 (ako životný pre-jav, vlastný inDiviDuálnej a nie kolektívnej psychickej činnosti človeka21, stabilne existujúce v nej v určitom časovom intervale, po uplynutí ktorého ono môže zmiznúť, alebo sa zmeniť), je vzájomne sa podmieňujúca jednota

 1. «nejazykového» subjektívneho obrazu v psychike jednotlivca a

 2. «slov“ jedného z «jazykov», rozvinutých v kultúre spoločenstva, spájajúceho podľa «jazykovej» charakteristiky22 ľudí do rozličných skupín.

Práve preto je «slovo» (a slovo, špeciálne23) bez obrazu24, s ním spájaného, holé, prázdne. Ak vznikne(je vytvorený) v psychike jedného človeka POJEM o niečom (životnom jave-deji, a lebo25 výmysle-ilúzii), môže byť šírený v spoločnosti, t.j. prenikať do psychiky druhých ľudí, prevažne26 cez «jazykové» prostriedky kultúry. V mnohých prípadoch vytvorí za účelom šírenia nových pojmov väčší alebo menší kruh ľudí aj nový «jazyk», keďže v už v danej kultúre existujúcich «jazykoch» niet slov na vyjadrenie ich chápania sveta vo vzťahu k danému novému rozlíšenému (identifikovanému) objektu-javu-deju-procesu.27

 

procese, pri ktorom nový pojem získava ozmyslenú určitosť-definovanosť(celkový zmysel), systém rozlíšenia subjektívnych obrazov vnútorného sveta človeka nedovoľuje subjektívny obraz stotožniť (zmiešať, popliesť) s obrazmi inými.

Tento proces plynie „automaticky“ podvedome. Keď však v rámci hierarchicky organizovanej psychiky človeka vyjde na úroveň vedomia, tak daný človek hľadá prostriedky na vyjadrenie príslušných získaných dodatočných NOVÝCH hraníc rozlíšenia svojich obrazov a:

 

 1. buď ich nachádza v jednom z už existujúcich «jazyko;

 2. alebo vytvorí nové «jazyky» - prostriedky na vyjadrenie svojich vnútorných obrazov a tak ozmysľuje(chápe) a opisuje vnútornú a vonkajšiu realitu.

 

Tak na úrovni vedomia v psychike človeka vzniká pojmová báza28:

A) + B)

 1. «rozlíšené29 subjektívne obrazy vnútorného sveta»

+

 1. «jazykové» konštrukcie, adresne prepojené so subjektívnymi obrazmi.

 

Pri procese pochopenia cudzích popisov plynie proces opačne:

 1. S jazykovými formami získaného popisu porovnávame z vlastnej pojmovej databázy vytiahnuté nevyhnutné obrazy a «jazykové» konštrukcie a dostrojíme pojmy chýbajúce:

«Mnohé veci nechápeme nie preto, že naše chápanie(*lat.:„inteligencia“) je slabé, ale preto, že tieto veci nepatria (*zatiaľ) do kruhu našich pojmov30»

(K. Prutkov)

B) Porovnať s pojmami známe (ale jazykovo nevyjadrené) obrazy reality alebo zostrojiť dovtedy neznáme obrazy reality, čoho následkom vznikne vo vnútornom svete daného jedinca subjektívna predStava (modelovanie na základe vnútorných obrazov) o plynutí procesov v objektívnej realite.

T.j., stretávame sa tu so svojho druhu mechanizmom(algoritmom) kaskády informačných transformátorov

« a : b : c : d »

« a) obrazy všetkým známej reality : b) vnútorné obrazy človeka (jedinca) : c) pojmová (*data)báza : d) «jazyky» rôzneho druhu samy osebe, ako prostriedky vyjadrenia vnútorných obrazov pri komunikácii s druhými ľuďmi ».

 

V rámci masovej štatistiky danej skúmanej spoločnosti ide o jej celospoločenskú kultúru31 1) vnímania sveta, 2) myslenia a 3) vzájomného chápania32.

Ide o spoločný majetok všetkých, kto ju používajú.

Úroveň kultúry je tým vyššia,

 1. čím menej je deformácii pri priamom a spätnom priebehu jednotlivých článkov informačných transformácii(prevodov) jednotlivca smerom k jeho osobným cieľom;

 2. čím viac úrovní «jazyka»33, ako hierarchického systému kódovania informácii, je využívaných ľuďmi;

 3. a čím menej pritom informácia pre-dávaná jedným a prijímaná druhým, stráca svoju kvalitu (čím menej sa deformuje).

Týka sa to ako reality pre všetkých spoločnej, tak aj subjektívnej reality vnútorného sveta každého človeka34.

 

V dnešnej dobe je kultúra 1) vnímania sveta, 2) myslenia a 3) vzájomného chápania sa, extrémne povrchná a primitívna. Drvivá väčšina ľudí „komunikuje“ prázdnymi formami mnohotvarých, rozmanitých «jazykových» opisov, napĺňajúc prijímané prázdne a zvrátené formy výmyslami svojich ilúzii na základe podvedomých kulturologicko-asociálnym inžinierstvom predprogramovaných automatizmov35. Stádo-dav sa pritom nezamýšľa nad adresovaním(prepojením) «slov» s konkrétnymi obrazmi ako vo svojej duši, tak ani u tých, ktorým dotyčný človek niečo hovorí, alebo ich počúva.

 

Mnohí pritom nechápu, že živé slovo, vychádzajúce z úst, podobne ako aj myšlienka preblesknúca dušou, je už sama osebe materiálnou (=energiou36).

Slovo je časť objektívnej reality spoločnej nám všetkým a mení(ovplyvňuje, riadi) tok procesov samotným faktom jeho vyslovenia alebo iného ohlásenia37.

 

Pritom nezávisle od toho, či sa človek zamýšľa nad svetom alebo nie, tak sa nejaké konkrétne smerovanie(zaMeranie) vzájomných vzťahov v rámci systému

“«jazyk», ako taký : pojmová základňa kultúry : realita”

ustanovuje(inštaluje) na všetkých etapách objektívne automaticky.

Deje sa tak z dôvodu celostnosti sveta, existujúceho ako proces trojjedinstva MIM

«Matéria-InFormácia-Miera»,

v ktorom celovesmírna miera disponuje holografickými vlastnosťami.

 

F.I. Tiučev to vnímal a varoval:

«Nie je dané predvídať nám, ako slovo naše odozve sa.. »

 • z toho dôvodu by sme nemali nezodpovedne, alebo zlomyseľne prijímať na seba rolu starenky „veštice“ z rozprávky „Šípová Ruženka“ a kecať len tak čo nás napadne, lebo sa môže stať to, čo sa stalo šoumenovi V. Listevovi, ktorý sám sebe smrť navravel38.

 

T.j., treba sa VEDOME starať-zaujímať o jednoznačnosť39 vzájomných vzťahov40

A) «jazykových» konštrukcii a

B) obrazov (subjektívnych a objektívnych)

v procese postupného chápania sveta - reality ako takej.

Ako vo vzťahu k tomu, čo je všeobecne vnímané ako oduševnené41, tak aj k tomu, čo je všeobecne vnímané ako neoduševnené. Svet je totiž jednotný a celostný a NE-zladenou mysľou, nie len slovom, možno vyvolať katastrofu bez akýchkoľvek mocných (z pohľadu materialistu) prostriedkov pôsobenia. Podstata je iba v 

 1. objektívne sa zloživšom adresovaní informácii v matrici možných stavov matérie

 2. úrovniach intenzity(resp. výkonu) energetického toku, nesúceho danú inFormáciu.

To, čo sa totiž javí byť v hierarchicky zosTrojenom systéme zanedbateľne malým pôsobením na jednej úrovni, skúmanej izolovane od druhých, reálne s ním previazaných úrovniach (v rámci celkovej organizácie systému), môže zničiť celý systém. Deje sa tak cez súčiastky prepojení (uzlové body42), ktoré v prípade ich vírusovej (chybovej) kontaminácie môžu dominovým efektom zničiť aj ďalšie úrovne organizácie daného systému43. *Viď bezpečnostný(/alebo útočný44) proces, procedúra identifikácie najslabších bodov ľubovoľnej konštrukcie45 na príslušných simulátoroch, modelujúcich na princípe dostatočne známych zákonitostí(logicko-matematických) popisov, správanie sa daného systému. (pozn. prekl.)

 

A hoci sú «jazykové» prostriedky iba povrchovou vrstvou v rámci celkovej kultúry myslenia a vzájomného sa chápania ľudí, tak sú možnosti jednotlivých jazykov v najvšeobecnejšom zmysle slova rôzne. Preto sú v jedných konkrétnych prípadoch jedny «jazyky» ako prostriedky informačnej výmeny a komunikácie ľudí vhodnejšie ako druhé46. Tak boli v stredoveku v Európe do prechodu na pozičný systém počítania (indicko-arabské číslice a desatinné miesta) používané rímske číslice alebo iné systémy, založené na číselnej miere uvádzanej hlavne v znakoch abecedy. Pri nepoužívaní spomínaného východného pozičného systému počítania (indicko-arabského), bola veľkým problémom hlavne operácia delenia. T.j., napr. vznik zvyšku pri nedeliteľnosti na celé čísla a následný problém pomeru jednoduchých zlomkov47.

Pr. MCMXCV/ХVI alebo XXII/VII.

S prechodom k pozičnému systému počítania sa tento problém vytratil:

Operácia delenia dvoch čísel sa v tomto systéme zmenila na použitie tabuľky s násobilkou a vyrovnávanie poradia deliteľa a delenca (t.j., prenos desatinnej čiarky doprava alebo doľava).

Čísla zostali teda rovnaké, ale zmenil sa spôsob ich zápisu:

1995/16 a 22/7 - viď rímsky zápis hore vyššie

(vo všeobecnosti je 22/7 presnejšie priblíženie sa, aproximácia iracionálneho čísla , ako dnes všeobecne používané 3,14159..., pričom sa presnejší zápis vo forme 22/7 používal pri výpočtoch ešte v Starom Egypte).

 

A ak rodina a škola ešte ako-tak napriek všetkým tlakom ešte stále učia gramatiku rodného jazyka a logiku jazyka matematiky48, ako spojiť túto úroveň systému kódovania informácii s druhými? ako vyzerá NElingvistická gramotnosť v nich?

– To sa učia sami odhodlane iba tí, kto sa s týmto problémom stretol a pritom pochopil, že nejde o dáke kecy a fantáziu, ale že prázdne a neurčité adresovanie „slov“ rôznych «jazykov», je minimálne zbytočné, no ešte častejšie vyslovene nebezpečné.

 

Rozvoj kultúry je rozvojom prostriedkov opisu vnútorného a vonkajšieho (vo vzťahu k človeku) sveta. A od opisov, či už slovných alebo matematických formulácii zákonov prírodných a/alebo spoločenských vied, nesmieme požadovať absolútnu zhodu s čo do zložitosti, ich predsa len objektívne nutne presahujúcou zložitosťou reality vo všetkej jej plnosti a celostnosti. Hoc aj keď len z dôvodu ohraničenosti človeka v čase, priestore, *hmotnosti a iných čiastkových mierach celkovej Božej Miery49. Odhliadnuc od toho, človek využívajúci niektorý z «jazykov» pri opise reality a/alebo prečítaní opisov urobených druhými ľuďmi, je povinný vidieť chybu opisu a uvedomiť si,

 1. akému typu činnosti (deja) vytvára(zvyšuje)50 táto chyba rezervu udržateľnosti -stability, zvyšujúc úroveň bezpečnosti jeho činnosti a

 2. v akých prípadoch chyba opisu znižuje(čerpá) rezervu stability jeho bezpečnej činnosti,

ktorá by mala prebiehať v súlade so Stvorením(sTrojením sveta) a Bohom.

 

Ťažko však môže v podmienkach dnešnej kultúry existovať absolútny jazyk, úplne zodpovedajúci51 realite. Dôvodom je obmedzenosť človeka a jeho prakticky nutná závislosť na množstve faktorov svojho okolia, včítane celkovo antibiosférneho, parazitického charakteru dnešnej kultúry (žiaľ v neposlednom rade)52.

Preto je problém53 dnešnej civilizácie duálny:

 1. problém vychovávania bezpečnej kultúry osobného vnímania(prijímania) sveta a myslenia každého z ľudí, t.j. prijímania vedomostí podľa miery praktickej nevyhnutnosti mimo jazykových prostriedkov.

Z nášho pohľadu o tom Nový Zákon hovorí nasledovne:

«Duch svätý na každú pravdu nastaví vás».

Tu ide o získanie toho, čo možno nazvať aj prvotnou znalosťou(vnuknutím), ktorú človek získava priamo Zhora, každý podľa svojej skutočnej morálky.

Prorok Mohamed zasa na tému použil slová:

«Otrok Boží dostáva od modlitby to, čo pochopil».

2. Problém jednoznačnej54 výmeny názorov, t.j. šírenia „vnuknutia“55 medzi sebe podobnými ľuďmi za pomoci «jazykových» prostriedkov je práve oným vyššie v texte spomínaným „prstom na «Mesiac» ukazujúcim“.

 

A toto všetko spolu je jeden z aspektov problému vytvárania spoločnej morálky v spoloČnosti:

Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi (t.j. vonkajšiu situáciu56), pokiaľ ľudia sami nezmenia to, čo je v nich“;

A tým, ktorí sa vystríhajú hnevu Božieho, tým Boh dá Rozlíšenie, ako schopnosť“,

Tak chápeme my zmysel tvrdení koránu 13:12 a 8:29.

 

Väčšina «jazykových» formulácii existuje ako uzavreté systémy z dôvodu ohraničenosti možností človeka, pričom v realite(v skutoČnosti) ide vo všetkých prípadoch o vzájomne vložené systémy s virtuálnou (okamžite existujúcou a v momente sa meniacou) štruktúrou, nachádzajúcou sa v materiálno-informačnej výmene medzi sebou a zároveň medzi hierarchickými úrovňami, definujúcimi usporiadanie vzájomnej vloženosti, v súlade s matricou možných stavov a transformácii57 (v Miere).

 

Na to často ľudia zabúdajú, keď opisujú niečo ako sebestačný58 systém, očividne alebo potichu(skryto) vynechajúc opis jeho vzťahov s objemnejšími systémami ako procesmi(=dejmi).59 Keď takéto konanie vedie k očividnej škode a nešťastiu v dôsledku činnosti na základe nejakých opisov, tak za chybami tohto druhu nasleduje chyba druhá: absolutizácia chybovosti predchádzajúceho opisu.60

 

Akýkoľvek ľudský popis čohokoľvek je iba snahou o „kópiu“ Bohom danej miery. Ak vstúpime - ak sa snažíme vstúpiť do miery, t.j. ak meriame, tak sú dve ľubovoľné čísla (nameraná a reálna hodnota) približne61 rovnaké.62

Ide teda o otázku Rozlíšenia:

Za jedných okolností je prípustné používať zvolenú približnú rovnosť a za iných okolností zasa nie. To sa týka akýchkoľvek vedomostí, zafixovaných ako opis v kultúre daného spoločenstva – či už ide o „Druhý zákon termodynamiky“ alebo „Bilančnú metódu“ v úlohách makroekonomiky a pod. T.j.:

Ako využívať ľubovoľné opisy63 a prostriedky opisov («jazyky») tak, aby chyba, VŽDY vyvolávaná neadekvátnosťou opisov pri ich porovnaní so samotným vnuknutím a objektívnou realitou64 ako takou, bola kompenzovaná rezervou stability(udržateľnosti) bezpečnej činnosti?

Pamätajúc na podstatu tejto otázky, sa vrátime k lineárnej algebre, ako k prostriedku opisu makroekonomiky.

 

* * *

...pokračování

 

 

1 Problém(=výzva, príležitosť) popisu je čiastkovým problémom modelovania. Začína vytvorením prestáv budúcnosti vývoja nejakého deja(súboru dejov)-objektu, napr. kameň s jeho transformačnými dejmi, poćasie, človek,..atď. Nasleduje čo najpresnejšie z-meranie základných mier zvoleného objektu pri jeho príprave na A) prenos. T.j., nakódovanie-vytvorenie „hologramu“ daného objektu vo vlastnom mozgu, mozgu spolupracovníka - komunikačného partnera, a/alebo v nejakom syntetickom interface-i, prípadne jeho („hologramu“ objektu vyjadreného v meraných parametroch, určeného na reprodukciu) B) uskladnenie v nejakej databáze pre budúce použitie. Resp. C) príprava na okamžitú priamu alebo nepriamu(cez nejaký-é objekt-y sprostredkovanú) zmenu(transformáciu) = riadenie zvoleného objektu do inej formy, stavu. (pozn. prekl.)

2 Zvykov, stereotypov myslenia, kolektívnych emócii = predpracovaných extrémne nahustených informačných modulov. Kultúra je informačno-algoritmický systém. (pozn. prekl.)

3 Uvedomelého, ozmysleného, chápavého(= lat. “inteligentného“) pozn. prekl.

4 Tým sa obšírnejšie zaoberajú ďalšie sprievodné materiály KSB, viď práca „Jazyk náš: ako objektívna danosť a ako kultúra reči“ (pozn. z r. 2004)

5 Žil v rokoch 1089-1163, zen-budhistický učiteľ, žiak slávneho Juaň-u. Daj-e je známy aj výrokom „Niet zenu bez satori.“ Satori (jp.), po čínsky „u“ znamená „osvietenie“. Ide o typ meditácie: vnútorného osobného prežívania skúsenosti pochopenia skutočnej podstaty človeka cez dosiahnutie jednotnej mysle, a/alebo vnímaním jednoduchých bežných udalostí a predmetov. (pozn. prekl.)

6 ..a nie Mesiacom samotným. (pozn. prekl.)

7 Sútra (sanskrt..samSkryt) poučka, stručné pravidlo. Sútry tvoria stručný súhrn budhistickej filozofie. Podobne ako verše v biblii, či súry v koráne. (pozn prekl.)

8 Včítane jej základnej zložky – svojho vlastného psychického sveta.

9 Včítane matematického jazyka, fyzikálnej, chemickej, biologickej, astronomickej.. atď. terminológie, skratiek, veličín a základných vzťahov (pozn. prekl.)

10 Tu i ďalej myslíme(chápeme) výraz «jazyk» v « » v najširšom zmysle slova jazyk, ako vnútrospoločenský prostriedok predávania informácii.

11 VesMiery, VesťMier, UniVersUm, Stvorenie, STrojenie (pozn. prekl.)

12 Objektívne obrazy

13 Miera je 1) matrica možných stavov matérie – nositeľa informácii-obrazov a 2) objektívny celovesmírny systém kódovania informácii-obrazov.

14 Vnímaní, v procese chápania..pochopenia a uchopenia (pozn. prekl.)

15 Podstatou (pozn. prekl.)

16 Naladením..ako sa vyspal, či pil, jeho vzdelaním, rodinou, prácou..mierou chápania. Ako vyladenie rádioprijímača na želanú stanicu, či naladenie vysielačky na potrebnú frekvenciu. (pozn. prekl.)

17 Jednotlivých konkrétnych mier danej celkovej formy pri jej prenose = procese in-formácie, či paralelnej, alebo neskoršej transformácie. (pozn. prekl.)

18 Chápajúci postupne, snažiaci sa pochopiť. (pozn. prekl.)

19 Diferencuje, ohraničuje, definuje podprahovo(podvedome) a/alebo vedome jednotlivé konkrétne miery(slovo-logos-miera-číslo-numeri-kódy-symboly na popis objektu za účelom prenosu, jeho aplikácie a/alebo zmeny inde, v inej lokácii). Konkrétne miery (podľa zvoleného „programovacieho“ jazyka) majú svoje pojmy, terminológiu. „Chápanie brehy(hranice) zmýva.“..ako sa ľudovo vravieva. V opačnom garde, pri zneužití tejto technológie MIM na manipuláciu, t.j., pri neadekvátnosti, zámernom posuve, či dokonca obrátení významu daného termínu a jemu objektívne zodpovedajúcemu javu=deju=procesu v prírode, ide zasa o ľudové príslovie zhmotnené v upozornení: „Pojmy a dojmy, poj ma a doj ma..“, poukazujúce na útok na 1.najvyššej informačno-vojenskej priorite kategórii zbraňových systémov. T.j., ide v tom prípade o použitie rovnakých prostriedkov(nástrojov) nie na komunikáciu(so zámerom spolupráce na spoločných cieľoch), ale naopak – útok, na nepriateľskú operáciu zameranú na zmenu spôsobu myslenia, no hlavne vnímania morálnych hodnôt obeťou agresie. Moderne v (a)socIT žargóne ide o súčasť, jeden zo základných principov tzv. psyop, resp. mindCTRL operations. Nástroje zo sveta sociologických operačných systémov boli postupne cca.60 rokmi následne preberané do sveta syntetických IT systémov (PC, internet, robotika, atď..) a nie naopak. T.j., ako sme sa v i v predchádzajúcich kapitolách bavili, internet bol projektovaný ako kópia sieťových sociologických operačných systémov prakticky až do posledných detailov, včítane tzv. OSI modelu apod. (pozn. prekl.)

20 Pojem, predStava, pochopenie (pozn. prekl.)

21 Dlhšej, ako činnosť špekulatívne z celkového kontextu psychiky odčleneného intelektu.

22 Charakteru, príznaku. V IT terminológii programovacích jazykov, štruktúrou, „gRaMatikou“, podstatou - cieľovým zameraním informačno-algoritmických systémov TVORENIA - sTrojenia, identických s bežnými tzv. „ľudskými“ jazykmi, rečami. (pozn. prekl.)

23 Ako i výraz „hmota“(matéria). (pozn. prekl.)

24 Formy (obraz, tvar, podoba = lat. „forma“) pozn. prekl.

25 Gramatík – pravidiel písania a ústnej reči môže byť v jednom a tom istom jazyku niekoľko: To, čo sa v jednej gramatike vníma ako spojenie «alebo», môže byť v druhej gramatike chápané ako chybne spolu napísané 2 logické spojky «a» a «lebo». Rola tej druhej prešla vo všeobecne prijatej gramatike k spojeniu «alebo», pričom bolo skryté to, že všeobecne prijaté «alebo» logicky znamená aj «a», aj «lebo» súčasne. Slovné spojenie «alebo» je vo všeobecne dnes používanej gramatike zabudnutým «a lebo». Na to poukazuje špeciálne aj tá okolnosť, že vo vo všeobecnosti používanej gramatike sú «alebo» a «či» synonymá, pričom od zmyslu «či» odlišný zmysel «a lebo» sa vo všeobecne prijatej gramatike ne-pre-dáva(nesprostredkováva) jedným slovom. T.j., všeobecne používaná gramatika v jej aktuálnom vzore vyzerá byť do istej miery nezmyselná a foneticky prázdna. Proste nie je dostatočne zviazaná s kultúrou obrazného myslenia a bráni rozvoju v mnohých prípadoch nepresným predávaním skutočného zmyslu prenášaného obrazu. Podobne, ako napr. v ruskom jazyku niektoré lingvistické deformy(„reformy“) *z obdobia Petra I.(osekanie a znetvorenie pôvodnej azbuky s nástupom umelej zámernej politickej dominancie zahraničných akademikov, hlavne nemeckých), Lenina, atď. (na rozdiel od napr. korekčných reforiem Lomonosovova, po ktorých nasledovalo, naopak, obdobie veľkých básnikov – Puškin, Lermontov,.. a celkové obrodenie národa až do vzdelávacích deforiem Alexandra III. „Zákon o kuchárkiných deťoch“) čiast. pozn. prekl.

26 NEprevládajúci spôsob šírenia pojmov v spoločnosti je jednotná psychická kultúra „štandardných obrazov“ u rôznych ľudí, stretávajúcich sa v živote s jednou a tou istou problematikou. Nejde však o unifikáciu osobnosti v rámci daného spoločenstva, keďže životné skúsenosti a snaha každého z nich nestráca svoju osobitosť (svojráznosť, jedinečnosť). Riešenia jedných a tých istých problémov, vypracovávané dotyčnými osobami v rovnakej situácii, môžu byť totiž veľmi podobné. Podstata však spočíva NIE v tom, do akej miery sú podobné, ale v tom do akej miery zodpovedajú okolnostiam tendencii vývoja situácie(deja). T.j., z celkovej množiny možných riešení identifikovaného problému je podmnožina tých najlepších (vo vyššie uvedenom zmysle) riešení obyčajne malá (úzka). A miera dokonalosti psychickej kultúry nejakej osoby sa prejavuje NIE v jej nepodobnosti na iné osoby, ale v schopnosti dopracovať sa čo najbližšie k najlepšiemu(optimálnemu) riešeniu reálneho životného problému. Uvedenú algoritmiku - metodické približovanie sa (aproximáciu, iteráciu) optimálneho riešenia však isto nenájdeme v nejakých TV - šou typu „Čo? Kde? Koľko zaplatia“ a iných pseudovedomostných kvízoch a ich životných analógiách.

27 Tak vzniká niekedy čiastočne aj slang, resp. jazyky rôznych špecifických subkultúr, no hlavne terminológia odborných špecializácii. U tzv. slangu ide totiž často aj o maskovanie rôznych dejov-javov, ktoré majú inak v bežnej reči svoj ekvivalent. (pozn. prekl.)

28 Presne ako s princípom definovania a adresovania v oblasti IT pri programovaní ľubovoľného systému. T.j., hlavne pri databázových systémoch, konštruovaných podľa vzoru dávno existujúcich - prírodou dostatočne vytestovaných biologických databázových systémov prirodzených informačných polí. (pozn. prekl.)

29 Rozlišujúce, vymedzujúce, ohraničujúce, delimitujúce (pozn. prekl.)

30 Chápania (pozn. prekl.)

31 Sociologický Operačný systém. SOS (pozn. prekl.)

32 Viď v predchádzajúcich kapitolách: 1) porovnanie svetonázoru (pohľadu na svet) a 2) chápania sveta. T.j. ľudovo: „Mnohí síce vidia, no nechápu“, alebo biblické z Nového Zákona: „Oči majú, no nevidia, uši majú, no nepočujú“, alebo známy list-odpoveď Aristotela svojmu žiakovi Alexandrovi Macedónskemu: „Povedal som to, i nepovedal“ - povedal som síce ostatným to, čo som i podľa tzv. vnútroelitného koncenzu povedať nemal, no oni to aj tak nepochopili, keďže miera vzdelania a chápania nižších kást spoločnosti je nedostatočná pre chápanie daných dominantných-kľúčových (pre riadenie) socionaturálnych dejov-procesov v ich vzájomnej vertikálno-horizontálnej previazanosti. Viď listy Aristotela – interná komunikácia A-A. (pozn. prekl.)

33 Významových levelov (podľa miery chápania) jazyka, ako mechanizmu kódovania(popisu mier) daného informačno-algoritmického systému. (pozn. prekl.)

34 Miera slobody jedinca je definovaná mierou odlišnosti(potenciálnej konfliktnosti) jeho a) vnútorného sveta(názorov), b) všeobecnej prevládajúcej mienky (tzv. verejných názorov) a d) objektívnej reality (pohľadu Božieho na dané veci – jeho pravidlá a ciele ku ktorým tieto deje vedú). Z toho vyplývajú automaticky aj predpoklady - základy pravidiel konštruovania vnútorne nekonfliktných (beznapäťových) komunikačných-inFormačných systémov riadenia-tvorenia-sTrojenia. T.j., ako sa vyhnúť konfliktom 1) s Force Majeure(Vis Maior - Bohom) a tak sa aj „s Božou pomocou“(ako etalónom, pevným bodom) vyhnúť konfliktom s 2) systémami kolektívnych osobností(rodina, kamaráti, spolužiaci, kolegovia, spoluhráči, náboženstvo,..), ktorých je daný jedinec nevyhnutne počas svojho života(a pravdepodobne do istej miery i po ňom) súčasťou, ako môže znižovať aj ich vzájomné napätie ako reálny(a nie fiktívny-„rýchlokvasený“) mediátor, spojník, pozitívny atraktor apod. Inak vznikajú u jedinca dôsledkom primárneho konfliktu kolektívnych osobností, ktorých je súčasťou, rôzne psychózy a z kolektívnej schizofrénie následne i schizofrénia individuálna, psychosomatické ochorenia až po tie fyzické, včítane akoženáhodných nehôd z dôvodu rozladenej psychiky - prijímača. (pozn. prekl.)

35 Zlozvykov, zámerných chýb autoprojekcie preventívne programátormi zavíreného operačného systému, bežiaceho v podvedomí daného jedinca, vo forme danému spoločenstvu dominujúcej kultúry myslenia, aplikovanej dlhodobo ako celkový Koncept samoriadenia cez médiá, náboženstvá, vyberané a upravované ideológie, filozofie, systematické úpravy vzdelávacích sylabov, reguláciou miery stresu úrokovými sadzbami a ďalšími z palety nástrojov riadenia spoločnosti technológiami (a)sociálneho inžinierstva. (pozn. prekl.)

36 Viď model myslenia a riadenia MIM, kde matéria a energia sú jedno, podobne ako v Einsteinovej rovnici E=m.c2 (kde je „c“ proste len konštanta) a čas a priestor sú len dve z mnohých ďalších Mier, rozmerov, ktoré majú prekryť, schovať a tak zmiesť a zotročiť „veriaceho“ danej ilúzii do rúk jej projektantov. (pozn. prekl.)

37 napr. písomného, keď si ho iný prečítajú, či z nahratého a odvysielaného záznamu apod.(pozn. prekl.)

38 Ide o mediálny prípad, keď známy šéf TV hovoril o svojej smrti a krátko na to mal „nehodu“.

39 Určitosť, definovanosť, konkrétnu priradenosť (pozn. prekl.)

40 Väzieb (pozn. prekl.)

41 Nadchnuté, „oživené“ (pozn. prekl.)

42 V GER technische Terminologie: „Dreh- und Angelpunkt.“, resp. ešte presnejšie v eng. IT terminology čiastočne aj „interface“. (pozn. prekl.)

43 Včítane systému biologického, alebo hybridného, bionického a samozrejme i človeka ako takého, či ich skupiny-spoločnosti. Viď „zabitie myšlienkou“ v mnohých príbehoch-priebehoch-dejoch-procesoch-preJavoch (pozn. prekl.)

44 Pri studenej (= informačnej) vojne v jednej z jej základných 5.kategórii zbraňových systémov. Pričom v danom prípade ide o útok na najvyššej, najmocnejšej vojenskej priorite pri aplikovaní TOTÁLNEJ informačnej vojny, nie len tzv. „hybridnej“. Pre niektoré nadnárodné vojenské štruktúry je klasická „horúca“ vojna nie zlyhaním bežných (studených, alebo eufemický nazývaných „soft“) prostriedkov, ale „prirodzeným“ pokračovaním operačného nasadenia. T.j., podľa niektorých asociálnych inžinierov – sociopatov, je informačná časť operácie ovládnutia(krádeže) cudzích zdrojov vyslovene iba prípravou na horúcu(krvavú) operáciu, spojenú s priamou fyzickou likvidáciou a zotročením obete agresie, resp. konkurenta. (pozn. prekl.)

45 Konštrukcie biologickej, syntetickej, sociologickej,.. (pozn prekl.)

46 Viď aj porovnanie možno čiastočne všeobecnej vhodnosti 1) tzv. „modernej“ angličtiny (ako umelej, nie úplne prirodzenej reči) na pomerne simplifikovaný bazálnu povrchnú medzinárodnú komunikáciu a texty plytších pesničiek; 2) nemčiny na exaktné pomenovania-terminológiu hlavne vo fyzike; 3) slovienskych jazykov na mnohoúrovňové koncepčno-umelecké, tvorivé-sTrojivé myslenie, riadenie,.. 4) apod. (pozn. prekl.)

47 Tabuľky pre porovnanie zlomkov s rôznymi menovateľmi boli v minulosti v praktickej(aplikovanej) matematike rovnako nevyhnutné, ako logaritmické tabuľky v dnešnej praktickej matematike (industriálnej spoločnosti) ..samozrejme DO zavedenia kalkulačiek, PC, smartfónov a digitálnych zariadení obecne * (tieto „protézy“ však boli zosTrojené aj tak na rovnakých algoritmoch pozičnej numerickej matematiky, ako samotné logaritmické a iné pozičné výpočty indo-arabskej kódovacej sústavy.) pozn. prekl.

48 Oproti dnešnej masívnej dlhodobej systematickej zámernej degradácii, demontáži školstva a idiotizácii populácie do beztvarého davu ako na Západe, boli v mnohých krajinách Východného bloku za bývalého „režimu“ súčasťou vyučovania na ZŠ o.i. aj predmet Logika a predmet Psychológia.

49 Matrice možných stavov (a presnejšie: nekonečných inFormačných, transFormačných dejov) existencie hmoty. (pozn. prekl.)

50 T.j., v pozitívnom zmysle(?), hľadať v 1.rade možné pozitívne interpretácie, „výhody“ identifikovanej „nepresnosti“(odchýlky) a až potom potenciálne riziká. pozn. prekl.

51 Zhodný, identický (pozn. prekl.)

52 Treba dnes obzvlášť veľký pozor dávať na tie osoby, ktoré o sebe vyhlasujú, že sú „nezávislí“. Ide buď o bláznov, alebo podvodníkov (klamárov a grázlov, manipulátorov). Kto otvorene prizná, od koho, čoho je závislý, s tým sa dá aspoň ako-tak dohodnúť. Kto si to neuvedomuje, alebo dokonca popiera, s tým je to pre zodpovedného občana, ktorému záleží na budúcnosti svojich detí a vnukov, oveľa ťažšie. Áno, dobrý úmysel, zhoda postupnosti cieľov je síce základom spolupráce, no zďaleka nestačí. (pozn. prekl.)

53 =výzva=príležitosť. (pozn. prekl.)

54 Rovnoznačnej, adekvátnej, ekvivalentného významu (pozn. prekl.)

55 Vnuknutie, intuícia sa od emócii odlišuje tým, že pri riadení sa ním CELKOVO zlepšuje situáciu (minimálne v žiadnom z parametrov nezhoršuje) dotyčného jedinca a/alebo kolektívu. Nie len v niektorých parametrov a v iných zhoršuje, ako emócie. T.j., ak riadenie sa „vnútorným hlasom“, pocitom neprispelo k riešeniu problému (alebo problém vyriešilo, no iné problémy vyrobilo, či zhoršilo), musí intelekt(rozum, vedomie) hľadať chybu v emóciách(už spracovaných informačných moduloch, zvykoch, prebraných stereotypoch) daného jedinca (a kolektívnych osobností, ktorých je súčasťou) a odstrániť príčinu-y jeho-ich rozladeného „prijímača/vysielača“. Tak jedinec postupne znovu zjednotí a sfunkční svoju „psychiku“ do jej jednotného vnemovo-emočno-rácionálneho sTroja(prijímača), čo je predPokladom funkčnej intuície(6.zmysel) na báze svedomia(7.zmysel) a tak svojho bezpečného „osudu“.. riadenia. Intelekt= rozum=vedomie je len nástrojom k tomu. (pozn. prekl.)

56 Pomery, okolnosti (pozn. prekl.)

57 Pretvorení, zmene (pozn. prekl.)

58 Samostatný, či dokonca „nezávislý“ (pozn. prekl.)

59 Viď najklasickejšie príklady manipulácii, riadenia myslenia, emócii davu pseudonovinárskymi presstitútkami a „speleologickými analytikmi“ (pozn. prekl.)

60 T.j. klasická manipulácia zámerným neustálym presoľovaním, preháňaním a naháňaním obete, (de)mentálneho otroka z jedného extrému (absurdu) do druhého, prípadne tretieho, atď. apod. (pozn. prekl.)

61 Zhruba, rámcovo, takmer (pozn. prekl.)

62 V prípade už definovateľných a vyčísliteľných mier - viď v predchádzajúcich kapitolách a odbornej literatúre vysvetľovaný systém definície etalónov (referenčných veličín) na základe príslušných frekvencii, meracích metód a ich ODCHÝLIEK, kalibrácie meradiel, štandardizovaných postupov spracovávania nameraných hodnôt nástrojmi vyššej štatistiky, a oboru Metrológie ako takej..(pozn. prekl.)

63 Modely, ide vlastne o modelovanie, konštruovanie dostatočne presných funkčných, prípadne ďalej optimalizovaných modelov(primeraných zjednodušení, simplifikácii reality) na riešenie konkrétnych úloh každodenného života. V 1.rade ale tých dlhodobých, celkovo dominantných, najdôležitejších dejov. Tak ich môžeme moderne i nasimulovať a vytestovávať jednotlivé varianty riadenia = riešenia. Či už na dnešných rôznych(podľa zamerania) SW-simulátoroch, alebo aj intuitívne, ale najlepšie kombináciou,. T.j., racionálne podložená intuícia. (pozn. prekl.)

64 Pohľadom Vis Maior na danú vec-konšteláciu-súbor dejov-procesov v ich vzájomnej previazanosti a ich optimálnu tendenciu vývoja z Jeho pohľadu. (Viď miera garancie bezpečnosti vývoja daného deja a/alebo súboru dejov je definovaná mierou jej odklonu od objektívneho optima.. - príbeh Optimus Prime)

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-180509