KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (16)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (16)

12.11.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 16..doc (105984)

poznámka redakce: některé matematické symboly nepřežily konverzi do HTML, ve verzi ke stažení jsou v pořádku.

 

...

Pre bezpodmienečnú zrovnateľnosť1 makroekonomických situácii je však proste nevyhnutný prepočet2 všetkých finančných ukazovateľov vo vzťahu k všeobecnému energetickému štandardu zabezpečenia platobných prostriedkov.

 

Tak veľká pozornosť je štruktúre výdajov venovaná z toho dôvodu, že reálna výroba v mnohoodvetvovom výrobnom systéme pri príslušnom cenníku3 trhu výrobnej sféry (18 TVS – obr. č.2) sa finančne prejavuje vo výdajoch a podriadeniu spektru(štruktúre) funkčne podmienených výdajov podnikov. Príjmy sú iba prostriedkom zabezpečenia minulých a budúcich výdajov v procese výroby.

 

Preto, ak máme záujem na

 1. udržateľnej4 výrobe, zabezpečujúcej ľudí v spoločnosti všetkým nevyhnutným pre život v rámci dlhodobej kontinuity pokolení, tak štruktúra príjmov podnikov jednotlivých odvetví má význam iba ako zdroj pokrytia nevyhnutných výdajov pre činnosť daných podnikov. Ak je však cieľom primárne

 2. vlastná bezstarostná spotreba, tak nič iné (s výnimkou vlastných príjmov, nezávisle od ich zdroja a spoločenských i biosférnych dôsledkov ich získavania) nemá zmysel.

 

V súvislosti s každým z 2 týchto druhov mravnosti5 a etiky v spoločnosti,

existujú i 2 pohľady na mikro- a makroekonomiku,

2 TYPY EKONOMICKÝCH TEÓRII,

ktoré sa v mnohom vzájomne vylučujú.

 

Medzi rozličnými úrovňami funkčne podmienených výdajov v jednotlivých odvetviach, medzi výrobou a spotrebou v ich naturálnom účte(zohľadnení), existujú štatisticky vzájomné vzťahy(prepojenia), ako v statike6, tak aj v dynamike makroekonomického systému. Riadenie samoreguláciou môže byť postavené na rozlíšení(identifikácii) a doplňujúcom(dodatočnom) zostrojení, zosilnení alebo zoslabení štatistických vzájomných vzťahov nasledujúceho typu:

 1. «FDV (funkčne definované výdaje)

vo vzťahu k ich

B) efektu v naturálnom účte(prejave)»

a naopak.

V takom prípade môže byť úloha lineárneho programovania LP-T (alebo funkčne voči nej analogické iné modely riadenia) postavená a interpretovaná, vychádzajúc zo štatistiky FDV(Funkčne definovaných výdajov) jednotlivých odvetví, zohľadňovaných v celkovej bilancii(súvahe).

 

Inak povedané, interpretácia úloh lineárneho programovania vo vzťahu k mnohoodvetvovým výrobno-spotrebiteľským systémom, by mala zodpovedať práve vyššie v texte pojednávaným funkčne definovaným úrovniam výdajov v jednotlivých odvetviach (FUV, … , FUV8) a s ňou7 by mali byť zladené aj princípy formovania celosupersystémového Fondu riadiaceho signálu (FRS):

Rozdelenie funkčne definovaných výdajov vo vzťahu k frekvenčnému pásmu riadených procesov , na a) nízkofrekvenčné a b) vysokofrekvenčné, umožňuje:

 1. nízkofrekvenčné zložky vyčítať(identifikovať) z každého FUV, ktorý ich obsahuje a v prípade nevyhnutnosti ich pre-dať(posunúť) k dispozícii štruktúre vzájomných vzťahov

«1. spektrum riadiaceho (referenčného) signálu

– 2. spektrum riadiaceho pôsobenia»

v rámci medziodvetvového bilančného systému.

To sa v danej úlohe vyjadruje v závislosti «zmena spektra FK dôsledkom zmeny vektora RZHD .

 1. vysokofrekvenčné zložky cieľavedome využívať ako prostriedky riadenia vo vzťahu k hierarchicky nižším ekonomickým objektom a vloženým(interným) štruktúram, včítane vyjadrovania všetkého tohto v zákonodarstve, týkajúcom sa finančnej a hospodárskej(ekonomickej) činnosti.

 

Na to, aby sme pochopili prepojenie úlohy LP-RH so systémom Úrovní funkčne definovaných výdajov, je nevyhnutné zladiť s nimi štruktúru pravej časti rovníc rentability vo forme:

­R = ATC + rZHD alebo

[XКB ii]­R = [XКB ii]ATC + [XКB ii]rZHD

Ďalej si treba vektor rZHD predstaviť ako súhrn položiek, zodpovedajúcich každému z funkčne definovaných výdajov. Predovšetkým je nevyhnutné identifikovať úroveň nákladov formovania zákona hodnoty pri uskutočňovaní zvoleného plánu, včítane istej rezervy udržateľnosti(stability), zodpovedajúcej princípu nenapäťového plánovania:

RZHD = rZHD P + rVL  ,8

kde je rZHD P - plánovaná hodnota9 častí výdajov pri formovaní(tvorbe) celkovej ceny podľa zákona hodnoty10; rVL – je dodatok(prídavok) k plánovej časti nákladov formovania zákona hodnoty, podmienený princípom plánovania výroby bez existencie vnútorného napätia(interných konfliktov v systéme) v rámci daného projektovaného produkčného systému.

 

V tomto dodatku(prídavku) rVL a v jej príslušnom hrubom ukazovateli (parametri) RVL sa vyjadruje plánovaná nevyťaženosť výrobných kapacít11, nevyhnutná pre zabezpečenie ako slobodného rozvoja podnikov, tak aj pre vytvorenie rezervy finančnej stability vybraného plánu pri jeho budúcom uskutočňovaní. Táto veličina môže byť normovaná, vychádzajúc z analýzy reálnych medziodvetvových bilancii a očakávaného prírastku energopotenciálu celkového daného makroekonomického systému. V tejto práci je uvedená otázka vo vzťahu k ťažisku skúmanej témy ponechaná ako druhotná.

 

Po tomto vysvetlení si môžeme vektor rZHD P predstaviť vo forme jeho jednotlivých položiek, zodpovedajúcich funkčne podmieneným výdajom:

ATC + rZHD = ATC + rZHD P +rVL = ATC + rVPL + rFRVV +

+ rPVSIP + rRD + rVL + rKRPB + rBDD

Analogický zápis môžeme získať aj pre hrubé ukazovatele:

[XКB ii]ATP + RZHD =[XКB ii]ATP + RZHD P +RVL =

=[XКB ii]ATP + RVPL + RFRVV + RPVSIP + RRD + (4)

+ RVL + RKRPB + RBDD  R

 

Uvedené skratky znamenajú:

VPL – výplata12, FRRV – fond rozvoja a rekonštrukcie výroby, PVSIP – program výroby spoločný s inými podnikmi, RD - Rozličná dobročinnosť, VL - voľné nepridelené prostriedky a rezerva určená pre stabilitu procesu uskutočňovania plánu, KRPB – kreditno-poistná bilancia, BDD – bilancia daní a dotácii.

 

Ak prerušíme pripočítavanie vo vzorci (4), získame na každej z daných úrovní výpočtu, príslušnú úroveň funkčne definovaných výdajov od FUV1 po FUV8 .

 

Týmto spôsobom získame pre riadenie na úrovni mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému ako celku, potrebné ohraničenia(rámec), vyplývajúce z nevyhnutnosti zabezpečenia krytia platobných prostriedkov(obeživa) energetickým štandardom:

Ri  RMAX , i =1 , … , n ,

ktoré určuje hraničnú kapacitu spektra riadiaceho vplyvu na celkový výrobný systém. Hlavnými prostriedkami(nástrojmi) riadenia sa však javia byť RKRPB a RBDD , spektrum ktorých má pri jeho distribúcii(pridelení) v rámci jednotlivých odvetví vyvolať príslušné želané plánované zmeny v spektrách výroby XK a FK . Pre získanie spektra RIADIACEHO finančného vplyvu potrebujeme rozlíšiť úrovne funkčne definovaných výdajov, vzťahujúcich sa k nízkofrekvenčným pásmam charakteristík objektu riadenia.

 

Za normálnych okolností sa v sociálnej13 orientovanej ekonomike, určenej k uspokojovaniu potrieb veľkej väčšiny obyvateľstva, javia byť nízkofrekvenčnými položkami celkového obsahu vektora RZHD :

 1. mzdy v jednotlivých odvetviach, ďalej

 2. RVPL a

 3. základné(bázové) spektrum zdanenia,

vytvárajúce fond výdavkov, určený na podporu činnosti štátneho aparátu a života dôchodcov.

Nízkofrekvenčnosť tejto skupiny výdajov pri ich určovaní v rámci zákona hodnoty je podmienená tým, že koncepcia demograficky definovaného plánovania nepredpokladá finančno-ekonomickú genocídu.

T.j., ak sú prítomní ľudia14, tak je pri akýchkoľvek štrukturálnych zmenách nevyhnutné v 1.rade15 im vyplatiť prostriedky na živobytie. Otázka rekvalifikácie je otázkou ďalšou, týkajúcou sa riadenia samotnej štruktúry pomocou rekonštrukcie a rozvoja jednotlivých vzájomne prepojených odvetví. Za uvedených podmienok možno v úlohe LP RH identifikovať nízkofrekvenčnú zložku NF . Následne je možné úlohu LP RH zapísať ako:

[XKB ii](E - AT) CB - RNF = RRDC  R - RNF
RRDC  RMIN (LP-3).
Nájsť Max( Y ), Y = CB T FK

 

RRDC - tu znamená spektrum vysokofrekvenčného16 RIADIACEHO (index „RDC“) finančného signálu vo vzťahu k celkovému mnohoodvetvovému výrobno-spotrebiteľskému systému národného hospodárstva(ekonomiky);

RNF – je podmienka ohraničenosti kapacity spektra RRDC energetickým potenciálom danej spoločnosti(krajiny)17 a vlastnými inerčnými18 charakteristikami systému riadenia výroby (pomocou vektora RNF).

 

Podmienka optimálnosti „nájsť Max(Y)“ vyjadruje podmienku maximálnej produkcie konečnej výroby, meranej v bázových cenách cenníka CB a javí sa byť vzájomne sa dopĺňajúcou podmienkou vo vzťahu k podmienke priamej úlohy LP-T „nájsť Min(Z)“ – t.j. finančne vyjadrené minimum výdajov19 výrobných kapacít.

 

V danom modeli získame spektrum riadiaceho vplyvu RRDC ako dôsledok vylúčenia výdajov, zodpovedajúcich FUV2 - FUV1 (pri zapojení nejakej časti RBDD), zo spektra ohraničení R, kladených na RZHD . V závislosti od špecifík konštrukcie zákonodarstva, týkajúceho sa finančnej a hospodárskej(ekonomickej) činnosti, môžu byť zo spektra ohraničení R vylúčené aj iné zložky FDV(Funkčne definovaných výdajov). T.j., v zápise, zahrňujúcom vo svojej štruktúre funkčne definované úrovne výdajov, sa ohraničenia úlohy zapíšu ako:

XKB(E - AT) CB - (FUV2  - FUV1)= RRDC  R - (FUV2  - FUV1),

 

keďže RNF  (FUV2  - FUV1). To vytvára predpoklad pridať vektoru RRDC v zápise úlohy LP-3 index «2» (RRDC 2). Tento index umožňuje prepojiť(dať do vzťahu) spektrum riadiaceho signálu s pre neho bázovou20 funkčne definovanou úrovňou výdajov (FUV2) a prepísať danú úlohu do všeobecnejšieho tvaru:

RRDC m   R - (FUVm - FUV1
 Ri    k  EP , i = 1, … , n 
RRDC m   Rmin (LP-4) ,

Najsť Max( Y ), Y = FT CB 

Kde je m – index-indikátor(ukazovateľ) funkčne definovaných úrovní výdajov od 2.(druhého) do 7.-(siedmeho)21, vo vzťahu ku ktorému sa meria kapacita22 (t.j. jednotlivé komponenty) v spektre finančného riadiaceho signálu RRDC m .

Podmienka:

Ri   RMAX = k  EP , i = 1, … , n 

predstavuje ohraničenie, vyjadrujúce Energetický štandard zabezpečenia platobných prostriedkov (krytia obeživa).

 

Táto úloha LP-4 sa vo svojej makroekonomickej podstate javí byť prepojenou23 s úlohou LP-T, t.j., - s úlohou ju doplňujúcou. Formálne matematicky však nie je identická s k úlohe LP-T duálnou úlohou LP-R, aj keď sme ju získali na jej osnove.

 

V páre úloh LP-T a LP-4 podliehajú všetky parametre objektívnemu meraniu v naturálnej forme pomocou externého nezaujatého24 pozorovateľa. Následne sa všetko zaznamenáva v účtovníctve. To eliminuje otázku ohľadom potreby použitia metódy improvizovaných expertných odhadov pri formulovaní úlohy LP-T. Vyžaduje sa iba príslušná kultúra25 zbierania a poskytovania informácii, vkladaných26 do matematických modelov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zostrojenie príslušných adekvátnych štátnych štandardov(noriem), dovedených do formy štandardizácie konkrétneho programu27, využívaného v technických prostriedkoch podpory riadenia.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že konkrétne je potrebný algoritmus, ktorý by v štádiu plánovania výrobného cyklu T národného hospodárstva(ekonomiky) umožňoval na základe dôveryhodnej informácie, zodpovedajúcej systému štátnych štandardov - noriem (zahŕňajúcich v sebe XKB , A, RNF , Ri   RMAX = k  EP , i = 1, … , n) sformovať vektor RRDC. Vektor RRDC následne prenesie do reality - stvorí28 v skutočnom(a nie účtovníckom) živote spektrum výroby FK FK min .

 

 

Tento algoritmus by mal pracovať ako súčasť konštrukcie objemnejšieho algoritmu, formujúceho postupnosť:

FK(T1) FK(T2)  …FK(TN) FK(t)demograficky definovaný ,

 

S ktorou ide zároveň29 spomínaná postupnosť monotónne klesajúcich30 nominálnych31 cenníkov C(T1 C(T2 …   C(TN 0  produkcie a služieb osobnej, rodinnej a celospoločenskej mimovýrobnej32 spotreby.

 

Je však viacero okolností, spojených s algoritmickou podstatou riadenia v systémoch, opisovaných veľkým množstvom parametrov a k týmto systémom patria aj vyššie uvedené mnohoodvetvové výrobno-spotrebiteľské systémy.

Keď treba na tieto okolnosti poukázať priamo a nedvojzmyselne, tak ich vnímame ako „samozrejmé“.

Avšak napriek takejto „očividnosti“, ak ich niekto zamlčiava, vychádzajúc z toho, že sú všeobecne aj tak dobre známe, vzniká dojem, že buď neexistujú vôbec, alebo sú neznáme33.

Každopádne tieto okolnosti tak následne nenachádzajú svoje vyjadrenie34 v prácach, zameraných na praktické aspekty(aplikácie) matematiky v úlohách riadenia mnohoparametrických systémov a ekonomiky špeciálne.

 

Tak možno napísať a vydať v niekoľkých jazykoch knihy, v ktorej je nadpis nazvaný

Riadenie v ekonomike. Lineárne programovanie a jeho aplikácia v praxi

(príklad je prebraný z japonskej knihy M. Kuboniho „Matematická ekonómia na PC“)

a ani raz v nich nespomenúť,

 1. aké ciele má ekonomická politika štátu, neukázať v nej,

 2. čo sa považuje za vektor chýb riadenia, a 

 3. ako sú ciele riadenia a chyby formalizované35 v matematickom modeli.

Taký prístup k úlohám riadenia je v technických prílohách teórie riadenia neprípustný a je považovaný za šarlatánstvo.

Avšak toto šarlatánstvo je v tzv. ekonomických „vedách“ žiaľ zatiaľ určitým druhom NEPÍSANEJ normy.

 

Ak je toto z pohľadu súčasného ekonomického myslenia úplne normálne,

tak z pohľadu teórie riadenia ide proste o tzv. TICHÉ36 RIADENIE.

T.j., ide o riadenie, pri ktorom objektívne existuje nejaký vektor cieľov, vektor chýb, a koncepcia37 riadenia, ktorá ich in-formačne prepája, avšak utajenou alebo oficiálne neznámou zostáva.

Tzv. „NEPRÍTOMNOSŤ“ RIADENIA je v podstate činnosťou pod vplyvom okolností, formovaných hierarchicky vyšším systémom riadenia vo vzťahu k systému danému(riadenému).

 

Preskúmali sme už otázku ohľadom

 1. metódy „expertných“ odhadov,

 2. vektora cieľov a

 3. vektora chýb riadenia.

Sú však aj ďalšie otázky, podstatu ktorých je nevyhnutné pochopiť ak chceme pri úlohách riadenia využívať pomoc matematického aparátu.

Tak sa stretávame s námietkou, že ekonomické procesy sú nelineárne a preto im aparát lineárnej algebry, včítane lineárneho programovania nezodpovedá38 (lineárnosť je priama proporcionálna závislosť: y = k  x , kde je k – koeficientom proporcionality a x – je argumentom funkcie, premennou)

 

Realita je však taká, že dnes môže byť medziodvetvová výmena tovarov na definovanom intervale času opísaná iba tak, že v ponímaní súčasnej matematike patrí do oblasti lineárnej algebry.

Je možné, samozrejme, čisto formálne napísať

(E - A(t)) XK(t) = F(t) ,

a tak ukázať, že matrica A a vektory XK , FK

sú funkcie argumentu(premennej) t, interpretovanej ako čas. 

To nám však zároveň pomáha vytvoriť tak potrebný rámec.

Keď totiž prejdeme k praktickým výpočtom a používaniu aritmetiky, tak sa vlastne ukáže, že všetkým teoretickým nelineárnostiam a spojitostiam abstraktnej objektívnej matematiky, zodpovedajú v aritmetike všetkým z 1.triedy ZŠ známe 4 diskrétne operácie s diskrétnymi konkrétnymi číslami:

 1. sčítanie, B) odčítanie, C) násobenie a D) delenie.

 

T.j., všetky matematické abstrakcie objektívnej teoretickej matematiky sú vo vzťahu k aplikovanej39 matematike, ako bolo aj v predchádzajúcom texte vysvetlené, prostriedkami viac- či menej nahustených modulov, zložených z algoritmicky pospájaných postupností 4(štyroch) operácii aritmetiky s konkrétnymi číslami. Pritom ide o čísla konečné a s konečnou presnosťou (s ohraničeným počtom znakov do, i po desatinnej čiarke).

 

A ak je realita taká, že aparát lineárnej algebry je v takýchto typoch úloh jediným funkčným40 aritmetickým aparátom41 ktorý je schopný spracovávať prvotnú mikro- i makroekonomickú informáciu, tak otázka nie je v neadekvátnosti abstraktného aparátu voči reálnym ekonomickým procesom v živote spoločnosti;

ale v tom, ako využívať daný práceschopný matematický aparát tak, aby chyba, spôsobovaná predsa len väčšou a menšou odlišnosťou

a) reálneho života od 

b) jeho matematických abstrakcii,

v konečnom dôsledku vedúcich do bezchybnej aritmetiky,

nepriviedla k tomu, čo je v reálnom živote vnímané ako škoda42.

 

V ešte presnejšej manažérskej43 definícii znie otázka nasledovne:

Ako používať dostupný aparát tak, aby chyba, vznikajúca vždy neadekvátnosťou popisov, vlastných kultúre našej civilizácie, bola kompenzovaná rezervou stability44 získanou na základe dostatočne funkčných opisov riešenia pri jeho realizácii v praktickom každodennom živote. A to jeden z aspektov45 širšieho46 problému47 – t.j. problému popisov48.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Porovnateľnosť, súmeriteľnosť (pozn. prekl.)

2 Naviazanie, prepojenie, napojenie na Energo.. viď postup budúcej transformácie Eura v rýchlej i pomalej variante, okľukou, overstackom, atď. apod.(pozn. prekl.)

3 Celkovom cenníku (CC) - pozn. prekl.

4 Stabilnej v zmysle predikcie, prognózy (pozn. prekl.)

5 Morálky, prístupov k životu, svetonázorových štandardov

 1. neegocentrického = Bohocentrického s nachádzaním.. a tak orientáciou na Jeho ciele

 2. egocentrického = ...

T.j., na najvyšších úrovniach chápania existuje vskutku iba rozhodovanie typu 0-1

Pri veľmi sofistikovanej manipulácii sa táto objektívna realita zneužíva na podprahovú manipuláciu vnímania davu-oviec, keď ich padlý inžinier, prípadne jeho papagay v neadekvátnom kontexte programuje-tvrdí, že

 1. svet nie je čierno-biely, že

 2. je „mnohofarebný“(multikultifašizmus tlakových meltingpotov, ničiacich národy na homo-génnu masu, namiesto ich spolupráce), má

 3. „veĺa odtieňov šedi“, alebo

 4. Nech si teda „Vyberú medzi dvoma-troma lžami, žeby hlavne pravdu nepoznali“.

Pričom inžinieri a-sociálni v tomto.. v hlbokej podstate, i keď „nie úplne v kontexte“ vlastne pravdu vravia, čím sa do istej „miery“, na úkor obetí svojich, pred Dopustením Zhora chránia..

(pozn. prekl.)

6 Resp. presnejšie asi v kinematike – viď 1 derivácia daných ekonomických vzťahov, procesov - funkcii podľa času (t), pri ich ďalšom skúmaní a práci s nimi, riadení. (pozn. prekl.)

7 Interpretáciou (pozn. prekl.)

8 V označení vektora rVL  znamená parameter „VL“ = voľné nepridelené(zatiaľ nealokované) prostriedky (pozn. prekl.)

9 Vo finančnom vyjadrení (pozn. prekl.)

10 Termín prevzatý z marxizmu. Ide o ekonomický zákon spoločný všetkým spoločensko-ekonomickým formáciám s tovarovou výrobou, podľa ktorého sa výroba a výmena tovarov uskutočňuje na základe množstva spoločensky nutnej práce vynaloženej na ich výrobu. (zdroj Wikipédia) pozn. prekl.

11 Predimenzovanie, projektovanie systému s príslušnou rezervou (pozn. prekl.)

12 Plat, mzda, zárobok, pláca. (pozn. prekl.)

13 V 1.rade CELOspoločensky prospešnej a až v 2.rade pre tých „šikovnejších“ (pozn. prekl.)

14 Podľa miery automatizácie a robotizácie – robotom sa v tomto zmysle samozrejme neplatí, keďže v tom prípade ide skôr o otázku ich(robotov) zdanenia hlavne cez DPH – viď princípy financovania Základného bezpodmienečného príjmu. (pozn. prekl.)

15 A nie úroky bankám, ktoré sú za normálnych okolností „treťoradé“. (pozn. prekl.)

16 V zmysle uvedenom v predchádzajúcom texte.

17 Cez už v predchádzajúcich kapitolách ohraničený(rámcovo definovaný) vektor R.

18 Zotrvačnými. Ide o charakteristiku robustnosti, stability nastavenia systému, ktorú je treba pri jeho prevode, riadenom prechode na iný režim výroby, taktiež prekonať(energeticky, logisticky, personálne, atď..) pozn. prekl.

19 Náklady na „hybernáciu“ prevádzky, resp. náklady na prevádzku pri minimálnej výrobe atď. (pozn. prekl.)

20 Základnou (pozn. prekl.)

21 FUV8 získame z FUV7, keď k nemu pridáme riadiaci signál RRDC 7 .

22 Resp. Výkon, pri aktívnom využívaní danej kapacity (pozn. prekl.)

23 Združenou, spojenou, súbežnou, konjugovanou (pozn. prekl.)

24 Nepredpojatým, mimopodnikovým (pozn.prekl.)

25 Kultúra myslenia, úroveň myslenia, procedúra, algoritmika (pozn. prekl.)

26 IT eng: „input“ (pozn. prekl.)

27 SW-aplikácie (pozn. prekl.)

28 Zrodí, zostrojí, transformuje do života, in-formuje (pozn. prekl.)

29 ju sprevádza (pozn. prekl.)

30 Neustále stabilne padajúcich (pozn. prekl.)

31 V ich finančnom vyjadrení. (pozn. prekl.)

32 MIMO samotného produkčného cyklu dodávateľsko-odberateľských vzťahov - či už v rámci jednej firmy alebo viacerých firiem.(pozn. prekl.)

33 Prípadne „tajné“ (pozn. prekl.)

34 Neprejavujú sa (pozn. prekl.)

35 Zobrazené, pretavené do.., „zhmotnené“ (pozn. prekl.)

36 Zamlčané, medzi riadkami, utajené, skryté (pozn. prekl.)

37 Spolu s metodológiou, algoritmikou a metódami dosahovania jednotlivých čiastkových medzicieľov (Teilsollwert-ov) danej zvolenej projektovanej Koncepcie riadenia od bodu A (Istwert) po bod Z(Sollwert). (pozn. prekl.)

38 Neadekvátny, neprimeraný.

Viď napr. L. Larush „Naozaj by ste chceli vedieť o ekonomike všetko?“, vydanie „Schiller institut UUM“, r.1992 preklad z amerického vydania New York r.1984

39 Praktickej (pozn. prekl.)

40 Práceschopným (pozn. prekl.)

41 ak nerátame metódy „priameho veštenia“ hotových riešení nejakými prorokmi a orákulmi (*tu ide prípadne napriek všetkému i o niektoré potenciálne funkčné  technológie zasa iného príbuzného druhu..pozn. prekl.)

42 Nešťastie, nehoda, chyba (pozn. prekl.)

43 Z pohľadu riadenia (pozn. prekl.)

44 Udržateľnosti, robustnosti, primeranou predimenzovanosťou systému riadenia (pozn. prekl.)

45 Strán, pohľadov (pozn. prekl.)

46 Objemnejšieho, celkového, všeobecnejšieho (pozn. prekl.)

47 -výzvy-príležitosti (pozn. prekl.)

48 Analýz a z nich vyplývajúcich viac- či menej adekvátnych modelov, určených na riadenie danej situácie – systému. (pozn. prekl.)

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-174771