KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (14)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (14)

23.10.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 14..doc (118272)

 

V podmienkach

 1. podpory zabezpečenia platobných prostriedkov(obeživa) energetickým štandardom a

 2. riadenia bázy cenníka

je objem možných dotácii ohraničený zhora práve nimi.

Koncepcia demografického definovania CELOspoločensky prospešnej výroby (a služieb) vychádza z objektívneho usporiadania potrieb podľa priorít dôležitosti, ukázaných na obr. č.3. Na tomto obrázku sú v jednotlivých skupinách produkcie označené podskupiny, patriace rôznym štandardom kvality. Štandardy kvality podskupiny I sú nižšie, ako štandardy podskupín II, III, IV vo všetkých skupinách produkcie. Objemy výroby v davo-„elitárnej“ spoločnosti sú podmienené početnosťou jednotlivých skupín obyvateľstva, ktorých príjmy umožňujú žiť podľa každého z príslušných spotrebiteľských štandardov.

 

A v súlade s týmto usporiadaním(zoradením) podľa priorít by mali dotácie vytesňovať výrobu z oblasti platenej spotreby smerom do oblasti mimocenníkovej (t.j. bezplatnej, alebo priamo hradenej zo spoločných-štátnych fondov) spotreby. Celý proces samozrejme prebieha v závislosti od miery rastu spektra produkcie, zodpovedajúcej štandardom, objektívne želaných1 spotrebiteľmi.

 

Dejinná skúsenosť nám ukazuje, že práve tento proces(dej) prebieha pod tlakom okolností a v podmienkach „elitárno“-otrokárskeho mechanizmu riadenia spoločnosti.

 1. V dejinách sa ako prvý objavil systém povinnej všeobecnej školskej dochádzky na účet štátu, ktorý bol pri svojom rozvoji rozšírený na všetky vrstvy spoločnosti a dvíhaný k stále vyšším úrovniam vzdelania. T.j. od základnej školy v 19.stor (v rôznych krajinách) až do VŠ, Univerzít a ašpirantúr v býv. Východnom bloku a niektorých ďalších krajinách v 20.stor.

 2. Reálne sa dejinách ako druhá prejavila nevyhnutnosť dotovania poľnohospodárskej výroby;

 3. Nasledovala nutnosť dotovania dopravnej infraštruktúry, MHD2, atď..;

 4. Dotovanie bytovej politiky;

atď.. ,

pekne postupne podľa zoznamu v Celkovom hospodárskom cenníku(CC).

 

To znamená, že koncepcia plánovania riadenia hospodárstva krajiny, vychádzajúc z princípu demografického definovania spotreby, pri zladenom bezštruktúrnom i štruktúrnom riadení makroekonomických systémov rôznych hierarchických úrovní závažnosti3, vyjadruje objektívne existujúcu tendenciu rozvoja vzťahov v systéme «riadenie – výroba - distribúcia». Druhá vec je, že v podmienkach „elitárno“-otrokárskej konštrukcie „spoločnosti“ si táto tendencia razí cestu, prekonávajúc odpor okamžitého egocentrického prospechárstva4. Prospechárstva rodiaceho slepotu, tupohlavosť a nezodpovednú bezstarostnú svojvôľu v správaní sa rôznych sociálnych skupín - ako považujúcich samých seba za „elitu“, tak aj ich nohsledov-lokajov, závidiacich týmto jelitám ich (a)sociálny status.

 

Tak prebieha „sociálny pokrok“, vývoj.

Zákony cenotvorby sú podmienené5

 1. v priebehu dejín stabilným usporiadaním potrieb zosumarizovaným v katológu Celkového Cenníku(CC) a

 2. masovým egoizmom, egocentrizmom hierarchie „elít“, odmietajúcich spotrebiteľské práva ne-„elít“.

Práve z tohto dôvodu ten jav6, ktorý dostal názov „spoločenský pokrok“ (prejavujúci sa v raste kvality vzdelania, sociálnej ochrany atď.7), nie je možný bez dotácii, chrániacich hlavne dlhodobé spotrebiteľské práva8 väčšiny populácie pred rôznym (e)momentálnym prospechárstvom ako

 1. rôznorodých „elít“, tvoriacich menšinu, tak aj

 2. pred bezstarostnosťou samotného väčšinového davu-tlupy ohľadom svojej vlastnej budúcnosti.

Snaha zrušiť dotácie spôsobuje spravidla sociálne katastrofy v ktorejkoľvek krajine, kde by taká politika bola aplikovaná, keďže pri daných už sformovaných existujúcich cenových proporciách a „mechanizme“ reálnej cenotvorby znemožní zaužívané objemy a kvalitu výroby(a služieb) v mnohých odvetviach, vytvárajúcich zaužívané spektrum komfortnej základnej spotreby9.

 

Pod tlakom okolností boli „vládnuce“ „elity“ všetkých krajín donútené vyhlasovať slová ako «sociálne orientovaná ekonomická politika», «udržateľný rozvoj» atď. Tieto slová sú však iba prázdnymi slovami, pokiaľ tí, ktorí ich vyhlasujú a tí, ktorí ich počujú, sami nepochopili, KOMU z tých, čo sa s ľudským výzorom narodili, konceptuálna moc kompletnú plnosť práv rozvoja ich osobností priznáva a komu nie. Vyhlásenia, deklarácie a priznania tohto typu sú podmienené objektívnymi mravmi danej kultúry a v procese celospoločenského samoriadenia sa prejavujú:

 1. buď ako nanútené ohraničenia možností rozvoja zvolenej časti populácie(včítane ohraničení formou kaličenia rôznych častí tela10) s cieľom vytvorenia podmienok, za ktorých dotyční(jelít) môžu zámerne celkovo mocensky prevládať a predovšetkým dominovať v oblasti spotreby, disponujúc bezstarostne slobodným časom;

 2. alebo je za neprítomnosti priamych donucovacích obmedzení11 vytváraný systém masového programovania (kódovania) podvedomých úrovní psychiky väčšiny populácie.

 3. druhý spôsob je prakticky dopĺňaný prvým.

 

Avšak neprítomnosť obmedzení12 možnosti rozvoja aj tak pripúšťa tzv. vonkajšie donucovacie(rámcové) ohraničenia - vylučujúce programovanie psychiky, narúšajúce Bohom danú slobodu vôle, ktorá v mnohom znamená slobodu intelektuálnej činnosti).

V NORMÁLNEJ spoločnosti sú totiž vonkajšie donucovacie ohraničenia predovšetkým systémom priamych zákazov na nejaké činnosti vo vzťahu k biocenózam(jednotlivým ekosystémom) a rôzne kvalifikačné obmedzenia na výkon určitých činností, povolaní apod.

T.j., ide o spoločenský systém ochrany 1) prírody a 2) spoločnosti

pred činnosťami rôzneho typu obsedantných (ľudovo: „posadnutých“), namyslených a ješitných(chválenkárov) tupých osôb, ktoré nedisponujú pre danú činnosť potrebnou samodisciplínou vnútorného a vonkajšieho správania sa, alebo sa štatisticky často pridŕžajú život ničiaceho(v jeho najrozličnejšom prejave) spôsobu správania.

 

Uvedený pohľad predpokladá, že vnútrospoločenské hierarchie osôb(ľudí) sú Bohu protivné, protiprírodné, antibiosférne a protiľudské. Celé dejiny od dôb dávnejších ako žil Achnaton (10. Faraón XVIII dynastie, r.1375 B.C.) a Mose (Mojžiš) nám ukazujú, že hierarchie osôb13 tvoria svojvôľu14, systematicky obmedzujúc možnosti rozvoja „nižších“ stupňov rebríčka tejto „pyramídovej hry“ aby na úkor „stáda“ uspokojili okamžité, v podstate úchylné nekonečné15 spotrebiteľské nároky tých „vyšších“. Z nášho pohľadu Ježiš práve preto prežil život ako obyčajný človek, aj keď boli vraj jeho dynastické práva na trón v JuDei(Júdsku)16 podľa mnohých jeho súčasníkov nespochybniteľné. Mesiáš sa však nestal ako kráľom, tak ani veľkňazom nie len v mikroskopickom Júdsku, no ani v jednej z „ríš“ staroveku. Taká pozícia by síce mohla z pohľadu človeka z najspodnejších vrstiev davu(stáda) poskytovať oveľa viac možností jeho potenciálnej mesianistickej činnosti, pričom ale stádo začarované rozprávkou „O dobrom kráľovi“ nevidí, že by to mohla byť podstatou v skutoČnosti skôr NIE TÁ činnosť..17 K práve tejto NIE TEJ činnosti sa veľmi pravdepodobne vzťahuje aj príbeh z evanjelia o pokušení Krista diabom, s návrhom pre-dania mu všetkých kráľovstiev sveta a SLÁVY ich, avšak odmietnutého Kristom (Matúš, 4:10, Lukáš, 4:6)18.

 

Sionisticko-totalitárne vodcovstvo a nádeje, realizácia ktorých je zviazaná s príchodom kráľa, hierarchu-mesiáša19, nebolo Zhora oprávnené. Mesiáš prežil pozemský život ako jednoDuchý človek tej doby. Prijatiu tohto faktu, ako príznaku nevhodnosti hierarchie osôb vo vnútri spoločnosti, môže brániť iba dogmatická tradícia davo-„elitárneho“ spoločenstva, prejavujúca sa z jednej strany (de)mentálnej ohrady

 1. závisťou voči spotrebiteľskému statusu20 vyššie stojacich(avšak sa taktiež plaziacich21) na stupňoch vnútrispoločenskej pyramídovej, dlhodobo vždy sociálne smrteľnej „hry“, skonštruovanej na sebectve;

 2. a z druhej strany dementálnej ohrady – prejavujúca sa ako programovanie psychiky nižších spotrebiteľov22 na kolektívno-samovražednú podporu stability(udržateľnosti) tejto pyramídy za akokoľvek absurdných okolností23.

Tak je to teda zhruba.. A ako si každý môže v II. hlave knihy Ekleziastikus (SZ, Dt.) prečítať, autor24 pociťoval komplex neplnohodnotnosti25, vnímajúc škodlivosť a prázdnotu davo-„elitárnej“ existencie, pričom sám stál v podstate na samom vrchole spotreby vnútrospoločenskej pyramídy a mohol si dovoliť všetko, na čo si len zmyslel.

 

Inak povedané, námietky zamerané na ochranu „elitárnosti“ vyplývajú zo žiadostivosti(chtíču) a/alebo skúpeho strachu narušenia svojho vlastného spotrebiteľského statusu v prípade, že by sa zo sociálnych vzťahov vytratila hierarchia „osobností“.

 

Diagnóza bola pre tento fenomén Zhora určená už dávno:

Korán, 17:102(100). « Povedz: „Ak by ste vlastnili bohatstvo milosti Vládcu môjho, aj vtedy by ste sa vy zo strachu, schudobnieť bránili. Vpravde hovorím vám, človek tvorom je skúpim!“»

Korán, 102:1. « Vášeň opantala vás k násobeniu(bohatstva, t.j. m´amonu), 102:2. Pokiaľ hroby ste nenavštívili. (…) 102:8. V ten deň (Súdny deň), na odpoveď sa pýtať vás budú na k pôžitkárstvu lpenie26 (lpenie-lipnutie je nesloboda, závislosť, nevoľníctvo, otroctvo) ».

Vysvetlivky a komentáre v texte koránu, ktoré sú zátvorkách, sú nami pridané.

 

Objektívne je neprípustné:

 1. vidieť v spoločenskom a technologickom delení profesionalizmu, hierarchiu ľudských osobností v spoločenstve27 ľudí;

 2. vyhľadávať takú hierarchiu pri snahe zaujať v nej svoje miesto;

 3. vytvárať hierarchie tohto typu, aby sa sám dotyčný človek stal ich nevoľníkom-otrokom a vtiahol do otroctva a degradácie v hierarchii ľudí ďalších.

 

Preto prinášali všetci proroci28 učenia o samodisciplíne v otázkach dobročinnosti a bezvýhradnej nezištnej Láske v spoločenstve ľudí, disponujúcich rovnakými ľudskými hodnotami29 v súlade s Kráľovstvom Božím, avšak rozličnými, niekedy mnohými profesiami. Pri súhlase s týmto pohľadom na svet, je konceptuálne neprípustné obetovávať MODLE zákona hodnoty30 možnosti slobodného rozvoja väčšiny31. A o to viac v prípade, ak je zákon hodnoty sformulovaný v rámci konfliktu riadenia celkového národného hospodárstva(ekonomiky) rôznymi „elitárnymi“ skupinami32.

 

O žiadnej „slobodnej“ makroekonomike33 nemôže byť v realite reč.

Preto formulujeme nasledujúce úlohy:

 1. ochrana spotrebiteľských práv a) väčšiny pracujúcej populácie v oblasti výroby pomocou celosupersystémových prostriedkov riadenia pred b) degradačno-parazitickými chtíčmi „elitárnej“ menšiny;

 2. potláčanie autosynchronizácie degradačných procesov v spoločnosti;

 3. a taktiež špeciálne – úloha ochrany nových generácii, vstupujúcich do života a tých, ktoré sa ešte len narodia, pred degradačnými procesmi a bezuzdnou34 spotrebou okamžitého35 egoizmu dnešných dospievajúcich a „dospelých“ pokolení36.

 

Pri takom prístupe sa z pohľadu všeobecnej teórie riadenia skúma spektrum výroby podľa demograficky definovaných potrieb.

 1. Demograficky zadefinované37 potreby sa tak stávajú výstupným signálom celkového mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému (národného hospodárstva ako celku).

 2. Naopak, spektrum produkcie, určovanej degradačno-parazitickými potrebami, je vnímaný ako porucha. Porucha vonkajších pokušení a vlastných šumov systému, potláčajúcich a deformujúcich riadiaci38 signál, čo môže priviesť spoločnosť (celkový systém) k samolikvidácii.

 

Akékoľvek riadenie je nemožné, ak je riadiaci signál nerozlíšiteľný od signálu rušiaceho, dôsledkom čoho nemožno

a) riadenie očistiť od rušiaceho vplyvu alebo

b) rušenie potlačiť systémovými prostriedkami.

 

Keďže sa národné hospodárstvo javí byť jedným zo superstémov v rámci vzájomnej vloženosti39 celkovej množiny supersystémov ľudstva, tak je nevyhnutné zladiť bezštruktúrne(nepriame) riadenie s riadením štruktúrnym. To znamená, že zložky vektorov rZHD a rZHD P40, porovnávané v úlohe LP-R:

 

(E - AT) C = rZHD  r

 

s vektorom ohraničení r, by mali byť v procese riadenia celkového národného hospodárstva korigované prostriedkami daňovo-dotačnej politiky.

Korekcie by mali vychádzať z:

1) vo výrobnom cykle pozorovaných zmien reálneho cenníka C, ktorý môže byť zobrazený aj vo forme C = CB + CM, a 

2) dosiahnutého spektra výroby FK, súvisiaceho s demograficky definovanými potrebami(spotrebou).

T.j. vychádzajúc z analýzy medziodvetvových bilancii rôzneho druhu.

Tu i ďalej je CM vektor zmien reálneho cenníka vo vzťahu k bázovému. 

 

Pri takomto postavení úlohy riadenia celkového mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému, vystupuje vektor r vo vzťahu k vektorom rZHD a rZHD P , ako vektor riadiaceho vplyvu41. Inak povedané, ako vektor riadenia štatistiky rentability vo všetkých odvetviach. To teda znamená, že v koncepcii demograficky definovaného riadenia výroby a distribúcie národného hospodárstva(ekonomiky) nemôžu existovať fixné42 sadzby daní a dotácii.

Štátne zákonodarstvo, a daňovo-dotačná43 politika ako jeho súčasť, tak v tomto prípade nadobúdajú význam44:

 1. popisu algoritmov riadenia na rozličných úrovniach hierarchie výrobno-spotrebiteľského supersystému, vylučujúcich vzájomne protichodné interpretácie;

 2. včítane algoritmov určovania sadzieb príslušného potrebného zdanenia a dotovania, vychádzajúc z reálneho cenníka C = CB + CM a spektra výroby FK , súvisiacich s demograficky definovanou spotrebou.

Výkonná moc, ako centrálna, tak aj miestna, musí mať za tým účelom splnomocnenie na zmeny sadzieb daní a dotácii v bilančnými výpočtami podložených rámcoch, s cieľom podpory plánovaného spektra výroby pri meniacich sa voľných cenách, nepatriacich do stanovenej bázy cenníka.

 

Keďže je riadenie založené na miere45, tak

 1. metrologicky zväčša negramotní „právnici“ a 

 2. taktiež osoby neovládajúce matematický aparát, nevyhnutný pre popis procesov výmeny v makroekonomických systémoch,

 3. i tí, komu Zhora nie je dané Rozlíšenie v oblasti pojmov a terminológie všeobecnej TEÓRIE RIADENIA, nechápajúc jej prepojenie s reálnym praktickým každodenným životom,

nepotrební pri vytváraní46 zákonodarstva takéhoto funkčného zamerania (a tak samozrejme aj pri procedúre hlasovania o schválení jeho jednotlivých bodov).

 

Takto definované zákonodarstvo, určujúce rámec hospodárskej činnosti, môže byť vo svojej podstate iba právne uznanou zbierkou komentárov a vysvetlení k rôznym interpretáciám matematických modelov a algoritmov zberu a spracovávania informácii, na ktorých je založené modelovanie v procese vypracovávania celospoločensky cieľavedomých riadiacich zásahov v makro- i mikroekonomických úlohách riadenia.

 

Interpretácie už, vo svojej podstate, prepájajú koncepciu riadenia, podmienenú objektívne prítomnými mravmi(morálkou), s kategóriami objektívnej matematiky a metrológie, chápanými ako veda o miere a meraniach47, nazývaná aj metrológia.

 

A v tomto systéme

 1. algoritmov vo forme mravne podmienených právnych noriem;

 2. štátnych a korporátnych štandardov;

 3. právne uznávaného aplikovaného programového zabezpečenia, realizovaného pomocou technických prostriedkov,

sa výsledným bodom javí byť interpretácia matematických popisov medziodvetvových bilancii (reálnych, hypotetických, prognóznych a plánovaných), zodpovedajúca každej z príslušných hierarchických úrovní riadenia supersystému národného hospodárstva(ekonomiky) ako celku.

 

Na hierarchicky vyššej úrovni skúmania národného hospodárstva ako celku,

- t.j. v podmienkach

a) zohľadnenia energetického štandardu zabezpečenia platobných prostriedkov48

b) OHRANIČENIA demograficky definovaného maximálneho objemu nominálnych49 peňažných výplat obyvateľstvu,

je súčet celkového zoznamu odvetví

Ri , i = 1, … , n komponentov vektora R v úlohe LP RH:

[XKB ii](E - AT) CB = RZHD  R ,

 

taktiež ohraničený energetickým štandardom a sociálnou inerciou proporcii výdajov, plynúcich cez fondy rekonštrukcie a rozvoja výroby a cez fondy platieb cenníkovej a mimocenníkovej (t.j. bezplatnej) spotreby konečnej produkcie, ktoré sú súčasťou spektra FK v rodinách:

R RMAX .

 

Úloha LP RH má definovanú spojitosť s rovnicou rovnovážnych cien (3).

Pre rovnicu rovnovážnych cien je charakteristické splnenie rovnice:

Celková hodnota produkcie konečnej spotreby je rovná celkovému súčtu «pridanej hodnoty».

Alebo v nami prijatej terminológii:

Celková hodnota produkcie konečnej spotreby je rovná celkovým nákladom formovania zákona hodnoty.

Matematicky sa táto vlastnosť rovnice rovnovážnych cien (3) zapisuje ako:

 

XK i rЗСТ i =RZHDi =PiF, i=1, … , n .

Uvedený vzťah, vyjadrujúci hodnotou spektra produkcie konečnej spotreby RZHDi =PiF, nám hovorí o nasledovnom: Ohraničenia kladené50 priamo na celkové náklady formovania zákona hodnoty RZHDi cez systém hospodárskych vzťahov a technológii, opisovaný rovnicou (1), sú takto sprostredkovane kladené na hodnotu vyrábaného spektra konečnej produkcie PiF. Ak zohľadníme ohraničenosť kmitania(rozptyl) cien pri zahrnutí energetického štandardu zabezpečenia obeživa, ide o nepriame energeticky podmienené ohraničenia na emisiu produkcie konečnej spotreby. Analogicky sú ohraničenia na komponenty vektora RZHD cez systém hospodárskych(ekonomických) vzťahov nepriamo kladené na komponenty vektora F.

 

Tu poznamenávame taktiež, že štruktúra úlohy LP RH obsahuje v jej

 1. ľavej časti rovnice

[XKB ii](E - AT) CB = [XKB ii]rZHD

informáciu o výmene tovarov a energie (hlavne formou technogénnej energie51) v procese výroby spektra XKB v rámci bloku 18 TVS („trh“ výrobnej sféry) na obr. č. 2;

 1. pravá časť tejto rovnice obsahuje zasa informáciu o supersystémovom riadení, vyjadrenú pomocou komponentov a jednotlivých položiek vektora RZHD , zodpovedajúcich funkčne definovaným nákladom.

 

Okrem toho obsahuje pravá časť uvedenej rovnice aj informáciu o využívaní biogénnej energie zamestnancov52 (cez jednotlivé zložky vektora RZHD , zodpovedajúce platu atď.), zúčastňujúceho sa na obsluhe výroby.

 

-pokračování-

 

1 Celkovo gramotne. T.j., je nutné podporovať neidiotizačné školstvo a tak zvyšovaním miery chápania prebúdzajúceho sa davu obmedzovať postupne možnosti prestitútnych médií formovať systematicky stádo egocentrických oviec-kobyliek. (pozn. prekl.)

2 Reálna ziskovosť MHD je aj v mestách principiálne vylúčená kdekoľvek vo svete. Viď porovnanie nákladov a čo i len potenciálnych výnosov v rozočte ľubovoľného magistrátu, či štátneho rozpočtu. (pozn. prekl.)

3 váhy, dôležitosti, relevancie (pozn. prekl.)

4 Jelitá sa samozrejme snažia dokola(cyklicky po stáročia) tento prirodzený bezpečnostný proces(VM) garancie tlaku na rozvoj sabotovať rôznymi systematickými provokáciami, akožerevolúciami, vojnami, debilizáciou, pseudonáboženstvami, dnes meédiami, infiltrovaním vzdelávania s cieľom výchovy slepo paragrafo-poslušných idiotov s fiktívnou nereálnou pseudokreativitou NEschopnosti rozlíšenia (=identifikácie) objektívnych socio-naturálnych dejov(treba aspoň základy frekvenčnej analýzy a procesného inžinierstva) v ich vzájomnom horizontálno-vertikálnom prepojení atď. T.j., šokovanie „obrábanej“ cieľovej skupiny ako vo väzení, či obrovskom podprahovom koncentračnom tábore, všemožné vychyľovanie a brzdenie tohto a ďalších evolučno-referenčných procesov. V prejave obrazov mnohogeneračných skúseností kolektívneho podvedomia jednotlivých kultúr = v rozprávkach aj napr. „infernálny kolo-toč“, či do vlastneho chvosta si kúsajúci had apod. (pozn. prekl.)

5 Definované, určované (pozn. prekl.)

6 =dej=proces(pozn. prekl.)

7 Druhá vec je, že zvyšovanie životnej úrovne a miery chápania „svojho miestneho plebsu“ ako „nástroja“ expanzívnej globalizačnej politiky poskytovalo jednotlivým lokálnym jelitám konkurenčnú výhodu oproti iným lokálnym jelitám, či voči ašpirácii na jelitá globálne. To isté sa však týka aj jelít globálnych ako takých. Viď aj dnešná potreba reálneho(nefejkového) riadiaceho (manažérskeho) aparátu, ktorého je zúfalý nedostatok a tak napr. i možnosti študentov KSB/DVTR pretiecť do riadiacich štruktúr po prirodzene sa nevyhnutne takto z dôvodu zrýchľovania sa sociálno-technologického času(ZLSS) v in-Formačnej dobe odkrývajúcich „sociálnych výťahoch“. T.j., globálne jelitá do hľadania objektívne funkčnejšieho riadiaceho aparátu tlačí vznikajúca masívna ekologicko-ekonomocko-sociálno-biosférická kríza nezvládania dostatočne efektívneho(s prijateĺnými odchýlkami) riadenia dominantných socio-naturálnych dejov. (pozn. prekl.)

8 V neposlednom rade i základného materiálneho zabezpečenia, aby človek nemusel každý deň iba bojovať o život, ale mal čas sa aj rozvíjať. Viď B. Brecht: „Najprv žrádlo, potom morálka“. T.j. aj najlepší psík, ktorý nedostane piť, jesť a spí len niekde mokrý v zime, je týraný, bude „zlý“, keďže o život bojuje, o „nosič svojho infopoľa“.(pozn. prekl.)

9 S pravdivosťou tohto tvrdenia sa žiaľ vo svojom živote stretla veľká väčšina populácie býv. Východného bloku.

*T.j. uvedené asociálne experimenty na Západe za týmto účelom vyškolených a/alebo podľa ich NEvedomosti vybraných deformátorov, stáli za posledné roky život mnoho a mnoho miliónov ľudí. Táto informačno-vojenská masívna agresia účelovo genocídneho charakteru a testovanie-odlaďovanie jelitami Západu daných inžinierskych praktík pred ich použitím na programovú redukciu vlastného obyvateĺstva-otrokov(kvôli rastúcej automatizácii ďalej väčšinou nepotrebného), sa u nás prejavila na rastúcej miere kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, potratov, exodu, atď.. z umelej deprivácie a stresu.. ako polooficiálne-odborne akože iba „kolaterálnych škôd“ príslušnej rozsiahlej vojenskej operácie. (pozn. prekl.)

10 Pr.:

a) Obriezky - preťažovanie a paralýza časti informačno-algoritmického systému daného jedinca(neprestajnými impulzami na úrovni BIOS-u, t.j. pudov) napr. z dôvodu vyvolania a údržby paralýzy jeho morálky a tak jeho prípravy ako kolektívneho nositeľa špecifických účelových foriem kultúry takýmito jedincami;

b) oslepovania žobrákov ich kápami pre zber peňazí, či

c) kaličenie kriteriálne šamanmi vybraných jedincov za účelom ich špeciálnej výchovy na socio-vnemové živé „nástroje“ pri „nedostatku“ dostupnosti nositeľov štatistických vnemovo-stereotypových ODCHÝLIEK(tzv. „postihnutí“) v danej populácii, príp. pri výchove podomových pevcov, alebo špecificky určených jedincov kňažských kást, distribujúcich zmeny riadenia infopoľa v starých kultúrach podĺa projekcii tzv. „starejších“;

d) ďalej nositelia..vykonávatelia prakticky akéhokoľvek vrcholového športu (Panem et circenses..);

e) atď. apod.

11 OhRaNičení, marginalizácii (z eng. „margin“). Kast(r)ovanie spoločnosti = znižovanie jej potenciálu systematickým programovým obmedzovaním možností napĺňania svojho optimálneho potenciálu nižšími a zpravidla početnejšími kastami. T.j., davo-„elitarizácia“ daného spoločenstva, pyramídová hra jeho v podstate postupnej paralýzy a konzervácie na tzv. STATUS QUO nejakej formy otrokárskeho, resp. dočasne dostatočne stabilného fašistického režimu v rámci aktuálne maximálne možnej odchýlky od celkovo ideálneho rozvoja spoločnosti, definovanej tzv. „Božím Dopustením“. (pozn. prekl.)

12 Na prvý pohľad (pozn. prekl.)

13 Druhá vec je prirodzená hierarchia, vyjadrená v porekadle „Jeden vie to, druhý zas ono a všetci spolu urobia mnoho“. T.j. prirodzená autorita ľudí, ktorí majú v niečom skúsenosti, vzdelanie, apod. a s vedomosťami svojimi sa deliac, iní sa s nimi radiť môžu. Zrovna tak je prirodzená-normálna osobná zodpovednosť za riadenie nejakej operácie zvoleným riaditeľom, veliteľom apod. Kde však nastupuje egocentrizmus(viď „Pýcha a pád“), prsteň moci-noci, tam nastáva problém. Pýcha a pád nie len dotyčného a jeho rodiny, no nevyhnutne i celého jeho okolia, spoločnosti, ktorá také niečo dopustila, vzdávajúc sa svojich vrodených práv rozumu a vôle (známe „Lidé bděte“). T.j., umelá hierarchia a jej podpora je chybou, odchýlkou, úchylkou danej kolektívnej osobnosti, psychickou chorobou, kolektívnou psychózou prerastajúcou nutne následne do kolektívnej a následne i do individuálnej schizofrénie nosičov takého typu kolektívnej zombi-, biorobotickej psychiky, podporujúcej koncentrovanie sa šikovných sociopatov, (vždy sa v každej spoločnosti vyskytujúcich ako memento myslieť-bdieť) vo vrchných vrstvách postupne stále otrokárskejšej pyramídy. „Veď my sme len pokušeniu neodolali, keď oni(stádo) stále ustupovali“ – tak sa potom pri vypočúvaní jelitá vyhovárať zvyknú..po kucapace.. (pozn. prekl.)

14 Zvôľu, zlovôľu (pozn. prekl.)

15 Bezhraničné, nesmierne (pozn. prekl.)

16 Kráľovstvo Izrael bolo dávno predtým zničené aSýrčanmi (722 B.C.) . Zostala iba Judea(Júdsko). I preto je tak zaujímavá globaálno-politická otázka, prečo bol dnešný štát židovský Izraelom a nie Judeou(Júdskom) nazvaný a po koho iniciatíve.. (pozn. prekl.)

17 T.j., okrem iných vyššie uvedených sociologických problémoch-výzvach-príležitostiach by tento „syn Boží“ (narodený medzi mnohými ďalšími „dietkami Božími“) bol ešte aj pod neustálym tlakom prsteňa moci, ktorému dlhodobo asi nikto neodolá, keď ho okolie jeho (poddaní, či slepo veriaci a nie mieriaci – viera namiesto Miery) v ňom ponechá. Viď ďalšie ZHora(?) predprogramovávané supersystémové bezpečnostné mechanizmy automatických korekcii odklonu od optimálneho kmitania riadeného deja-jeavu-procesu. (pozn. prekl.)

18 Ako nám ďalej hovoria niektoré zdroje, orginálny grécky(hellénsky) text Nového Zákona uvádza aj druhú odpoveď-rozkaz Kristov: «Nasleduj ma... ». Cirkevný starosloviensky text Ostrožskej Biblie (prvé vydanie Ivana Theodora) je blízky prekladu v zmysle: «poď za mnou, satan» (Mt, 4:10).

19 Výzva k nečinnosti, neuskutočňovaniu kráľovstva Božieho s Božou pomocou tu na Zemi vlastnými silami, ale čakanie na mýtického „GodOta“. T.j., podprahová výzva, masívne programovanie k pasivite, nihilizmu akoženepochopiteľného mechanizmu systémovo-autokorekčného tzv. „Božieho Dopustenia“. Resp. masochistické úchylné „Boh nás miluje, keď nás trestá“, bez akejkoľvek podstatnej sebareflexie hlavne kolektívneho systému (kultúry – myslenia) a jeho koncepcie, ktoré do katastrofických až apokalyptických situácii ľudstvo a hlavne tzv. Západnú „civilizáciu“ neustále vedie. Ide zároveň i o projektovanie cudzej viny programátorov & adminov systému na seba(z pohľadu príslušníkov davu) aj z dôvodu zámerného nepochopenia tzv. „dedičného hriechu“ ako chybných stereotypov zmanipulovaného myslenia predkov, atď. a pod. Tak vyzerá program v pseudoreligióznom zaobalení starých padlých, no šikovných kňažských gangov od staroveku v rôznych, pomerne hlboko a-sociologicky vytestovaných formách-kultoch od Egypta a Mezopotámie.. Dnes ide o kult delegovania zodpovednosti vodcov-mannažerov na svoje opice formou tzv. „spontánneho osobného zlyhania jednotlivcov“, či projektovania hesla „pracovania a nerozmýšľania“(Arbeiten, nicht Denken) do mysle-podvedomia otrokov, atď a pod. (pozn. prekl.)

20 Nádej, že aj dotyčnému egoistickému „ašpirantovi“(„po nás potopa..“ - doslovne) sa podarí ešte aspoň trochu si zaparazitovať na práci väčšiny, keď je to už akože zlegalizované v novodobom otrokárskom režime = fašizme a jeho rôznych formách, včítane tej najmodernejšej – totálne idiotizačnej – neoliberalistickej. (pozn. prekl.)

21 Či kakajúcich vtáčikov.. t.j. ľudovo známy obrázok: „Čím vyššie sliepka na bydle, tým menej hovienok má na hlave a viac v hlave..“ Česť čiastočným výnimkám.. (pozn. prekl.)

22 konzumujúcich hlavne prebalený načačkaný odpad. (pozn prekl.)

23 T.j.,

1) maximálna možná idiotizácia davu a pritom

2) slepá zákonoposlušnosť..lojalita k čo najšialenejším zákonom, chrániacim podstatu high-low end globálneho paralyzačného soft-totalitného režimu.(pozn. prekl)

24 Autor je Ježiš(Jeshua) ben Eleazar ben Sirach – rabín, hebrejský exulant žijúci v Alexandrii okolo r.180 B.C. V knihe sa nachádzajú ponaučenia a pravidlá pre rôzne okolnosti života, náuka o múdrosti, náuka o ľudskej spoločnosti (úloha a dôležitosť rodiny), sociálna etika apod., na niekoľkých miestach definuje hriech. Jeho vnuk ju preložil a dostala sa do Septuaginty(helénskej verzie). Katolická cirkev ju za kánonickú považuje, avšak evanjelici a židia(judaisti?) nie. (pozn. prekl.)

25 Nenaplnenia, menejcennosti(?) (pozn. prekl.)

26 Priviazanosť, pripútanosť, obsesia (pozn. prekl.)

27 spoloČnosti (pozn. prekl.)

28 V podstate starovekí prognostici (pozn. prekl.)

29 Cnosťami, dôstojnosťou (pozn. prekl.)

30 Ceny, „trhu“ (pozn. prekl.)

31 , čo vyžaduje garantované uspokojovanie príslušného spektra fyziologických potrieb organizmu a organizácie života spoločnosti v priebehu pokolení

32 Klanov, mafii (pozn. prekl.)

33 Deklarácia tzv. “slobodného trhu”, či tzv. “slobodnej, alebo voľnej ekonomiky” je vždy iba skrývaním viac-, či menej úspešných snáh iných hráčov o jeho/jej ovládunie, riadenie. Prípadne hrubou sociologickou negramotnosťou, nevzdelanosťou toho, kto také slovné spojenie používa. (pozn. prekl.)

34 Neviazanou, prebujnelou, neprimeranou (pozn. prekl.)

35 Okamžitého, „(e)moMentálneho“ neoliberalistického kolektívne-samovražedného hesla „Žijem len tu a teraz“. (pozn. prekl.)

36 Predprogramovaných šialenou apokalyptickou starou koncepciou samoriadenia populácie a jej kultúry Nemyslenia (pozn. prekl.)

37 určované (pozn. prekl.)

38 tech. aj „referenčný riadiaci“ (pozn. prekl.)

39 vertikálno-horizontálnej (pozn. prekl.)

40 Vektor rZHD sme získali ako riešenie úlohy «LP-T, LP-R». Ďalší, ako skratka použitý index «P» poukazuje na výber získaného riešenia ako plánovanej perspektívnej bilancie (*želanej, projektovanej konečné súvahy, miery, vyčísleného vzájomného VZŤAHU danej celkovej riadenej skupiny procesov –pozn. prekl.)

41 Pôsobenia, ovplyvňovania, tlaku, zásahu (pozn. prekl.)

42 V čase nemenné, časom sa nemeniace (pozn. prekl.)

43 Dnes nazývaná aj „Daňový kódex“.

44 Podstatu a tak i formu (pozn. prekl.)

45 Cez “ять”

46 Konštruovaní, sTrojení (pozn. prekl.)

47 cez “ять”

48 Obeživa, peňazí (pozn. prekl.)

49 V číselnom vyjadrení (pozn. prekl.)

50 vychádzajúc z energetického štandardu zabezpečenia platobných prostriedkov(obeživa)

51 T.j. el. energie a energonosičov (v nej vyjadriteľných, na kWH kapacitne prepočítateľných), nie energie biogénnej v zmysle výkonu danej práce človekom a zvieratami. (pozn. prekl.)

52 personálu

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-169241