KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (13)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (13)

13.10.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 13..doc (181760)

 

Z pohľadu riadenia sú všetky ľudské činnosti bez výnimky účelové1 a zodpovedajú cieľom buď

 1. samotného daného človeka, alebo

 2. tých, kto zneužívajú pyramídu nechápania a pyramídu uvedomelých znalostí2 na egocentrické ciele, zaujímajúc vyšší stupeň3 v jej(pyramídy) hierarchii.

Každý v davo-elitárnom spoločenstve mierou svojeho chápania pracuje na seba, a mierou nechápania na tých, kto chápe viac v tom, ako z cudzej práce vyťažiť svoju korisť4 počas života tu na Zemi. V súlade s tým sú námietky proti prijatiu vnútorného cenníka za finančne ekonomické vyjadrenie vektora chýb samoriadenia spoločnosti, vedomou alebo hlúpou snahou podporiť a stabilizovať chybné riadenie so zámerne NEnulovými chybami.

T.j. námietky proti označeniu cenníka ako vektora chýb, sa vzťahujú už nie k teoretizovaniu na ekonomické témy, ale k praktickej psychiatrii a hlavne kriminalistike, keďže sú dôsledkom zlomyseľnosti5hlúposti, ohraničujúcej efektivitu činnosti zlo-dejov6 v spoloČnosti.

 

Intelekt zlého génia sedí v klietke, zostrojenej jeho zlou morálkou.

Hoci môže pritom aj nesporne excelovať, aj tak exceluje7 (svieti) vždy iba z klietky.

Vysvetlenie je dané v koráne (8:29):

Boh každému človeku dá priamo podľa úcty jeho - vnímavosti k Nemu, schopnosť Rozlíšenia rôznorodostí v udalostiach-dejoch, plynúcich v Univerze. A nijaké výmysly svoje, v pýche prednesené, neschopné sú zachvátiť Rozlíšenia-schopnosť, ak nie je Zhora daná. Intelekt iba tú informáciu spracováva, ktorá je človeku v Rozlíšení daná-odhalená. Ak nieto Zhora Rozlíšenia, je intelekt na obmedzenosť odsúdený a beh za tieňom8 svojim. A preto NE-Rozlíšenie iba klietkou intelektu človeka nemravného býva a o plnosť výberu ciest do budúcna ho berie; zbavuje ho ona o možnosť informáciu získať novú. Za príkladmi tohto deja ďaleko veru chodiť netreba.

 

V súčasnej civilizácii sa „ZDIVOČELOSŤ“9 nevoľníkov zloby10 v ich nasledovaní zla, zvykne eufemisticky aj slobodou osobnosti nazývať.. včítane tzv. intelektuálnej slobody, a to napriek tomu, že ide o jednu z najhorších foriem tyranie. A tento podvedomý psychiatrický komplex chtíča tyranie, chtíča otrokára nachádza svoj prejav v ekonomickej literatúre krajín, nachádzajúcich sa v nevoľníckom područí sioparazitizmu. Pozrime sa na knihu Roberta N. Antoni, profesora Školy biznisu Harvardskej univerzity „Základy účtovníctva“ (1. vydanie prekladu B. Chersonský a M. Šnajdeman – priezviská hovoria za seba..)

 

«1-10 (...) pracovníci tejto firmy sú pravdepodobne jej najcennejším zdrojom, avšak napriek tomu ... (javia sa/nejavia sa) byť zdrojom, podliehajúcim účtovníctvu. Podčiarknite správnu odpoveď». – to za prvé.

«2-27. Z pohľadu účtovníctva nemôžu byť pracovníci firmy považovaní za prostriedok, keďže firma nie je ich majiteľom». – to za druhé.

 

T.j., v uvedenom harvardskom biznis-kurze je opakovane nasmerovaná pozornosť na právnu problematiku evidovania, alebo neevidovania nevoľníkov(otrokov) ako súčasti „základného majetkového fondu“ firmy. Smerovať pozornosť na neprípustnosť takejto evidencie v podmienkach akože zrušeného otroctva má DE-JURE(právne) zmysel iba vtedy, ak otrokárstvo naďalej reálne existuje DE-FACTO(v skutočnosti), dôsledkom čoho treba študentov školy biznisu, nosiacich v sebe tak ako aj kedysi otrokársky chtíč, neustále systematicky poučovať a im pripomínať, že:

«Otrokárstvo je de-jure zrušené. Otrokov preto de-facto zahrnúť do súvahovej(celkovej) účtovnej bilancie nemožno».

Priamo však profesor-otrok nič také pred poslucháčmi vyhlásiť nemôže a preto musí podstatou to isté formulovať v inotajoch a medzi riadkami11.

 

Aké z toho vyplýva makroekonomické zhrnutie?:

Mravy doby otrokárskej, podprahovo(podvedome) vládnuce na Západe i v tunajšej vede aj v súčasnosti, neumožňujú dať do súvislosti cenník produktov a služieb vnútorného trhu mimovýrobného charakteru12 s pojmovým aparátom všeobecnej teórie riadenia a jej ekonomickými aplikáciami.

 

Preto ten, kto nemôže prijať vnútorný mimovýrobný cenník makroekonomického systému ako vektor chýb jeho(systému) riadenia, považujúc uvedené tvrdenie za blúznenie, nech podumá: prečo sa, možno, jemu samému, jeho deťom a vnukom – svojho času – nezdal byť blúznením námet známeho románu „Predavač vzduchu“, v ktorom sa zlý technický génius rve ku globálnej tyranskej moci a zlobnej nezodpovednosti otrokára, odsávajúc atmosféru Zeme do kryogénnych zásobníkov (  180 о С), aby predával kedysi bezplatný vzduch za monopolne ním stanovenú cenu.

 

Román poukazuje na to, že CENA za vzduch13 je nevyhnutne potrebná JEDINE pre neho ako nástroj(prostriedok) na finančnú tyraniu. O to ľahšie je ako nástroj finančnej tyranie(terorizmu) použiť množstvo cien, zozbieraných do CC(Celkového cenníka), nepripúšťajúc jeho (vy)nulovanie = jeho krach spolu s vynulovaním cenníka globálnej tyranie nadžidovského prediktora a sioparazitizmu. Pritom sa každý otrok, ako slobodný súkromný podnikateľ starajúci sa primárne o SVOJ finančný zisk, snaží udržiavať dostatočne vysoké ceny a neraz ich za ním vytváraný produkt aj všemožne umelo nahor tlačí, čim podporuje celý tento systém finančného otrokárstva, upevňujúc moc otrokárov14.

 

Tá okolnosť(situácia), že si ľudstvo za tie tisícročia „zvyklo“ trpieť pri nenulovom cenníku (CC) NEznamená, že nenulový cenník(CC), zlomyseľne podporovaný hlavne úžerníctvom a štvanicou rozmarov módy, prestal byť prostriedkom finančnej tyranie a finančno-ekonomickým vyjadrením celej množiny chýb samoriadenia spoločnosti.

 

Cena na čokoľvek vzniká nie v súvislosti s pracovnou „teóriou hodnoty“, a nie v súvislosti s blúznivo-bláznivou teóriou „nadhodnoty“. Cena vzniká ako štatisticky usporiadaná masová vnútrospolOčenská reakcia, majúca cieľ ohraničiť platobnou schopnosťou spotrebu toho, čo je spoločnosti dostupné v množstvách menších, ako by chcelo.

Reálne je cena ohraničením množstva spotrebiteľov.

Uvedená formulácia je pravdivá aj

 1. vo vzťahu k tomu, čo spoločnosti v hotovej forme ponúka príroda; tak aj

 2. vo vzťahu k tomu, čo spoločnosť vyrába sama, využívajúc prírodné zdroje; či

 3. vo vzťahu k čomu spoločnosť v sebe samej vytvára špekulatívne kšeftársko-zločinecké záujmy, vyvolané poruchami morálky a ničivým šmelinárskym komplexom parazitizmu prvého stupňa – konkrétne: získavania (making money) mimo výroby a riadenia akýmikoľvek spôsobmi a prostriedkami.

 

Pri „cenotvorbe“ niet rozdielu, či sa nejaká nedostatočnosť vo vzťahu k reálnemu spektru morálne podmienených slobodných požiadaviek (dopytu) javí byť dôsledkom

 1. unudených vrtochov zdiveného stáda človeku podobných opíc, utápajúcich sa v chtíči blaženej oázy darmožráčstva, dôsledkom čoho jeho prírodné zdroje po strate dostatku15 nadobúdajú cenu v jej finančnom vyjadrení;

 2. alebo morálnej degradácie a zdivočenia, prinášajúcich stratu Rozlíšenia a biologickú degeneráciu do zrúdnosti, degenerátom nestačia psychotropné látky a beštiality, následkom čoho degeneráti platia besné sumy peňazí za dovtedy odpadovú makovú „slamu“ a vypatlané konope, komerčne „kultúrne“ pestujú tabak a vyrábajú alkohol, kupujú „dievčatá“, „chlapcov“, úchylne mučia, kaličia a zabíjajú, vymýšľajú čo najzvrhlejšie sexuálne praktiky na základe posledných „výdobytkov“ vedy a techniky;

 3. alebo vyčíňania bandy proste tupohlavých deformátorov16, ktorí prišli k moci v štáte v atmosfére prevládajúcej ležérnosti, nihilizmu a prenášania zodpovednosti za celonárodné záležitosti zo seba na koho-koľvek, čím bolo zničené riadenie v komlexnom celostnom makroekonomickom systéme hospodárstva daného štátu(alebo skupiny štátov), dôsledkom čoho sa výroba prakticky vo všetkých odvetviach prepadla (či niekde aj prakticky takmer úplne skolabovala) a ceny tak vystrelili hore17;

 4. ..a hlavne – organizovaných premyslených a zámerne účelovo vytváraných deficitov (*a úžerníckych dlhov) všetkých týchto i iných typov, aby bolo možné nezodpovedne terorizovať tyraniou kde kade kohokoľvek po dľa možnosti celej Zemeguli18:

Veru-veru, aké hlúpe je myslieť si, že zlí zlo netvoria, ako rukami svojimi, tak i rukami hlupákov, otvorene predajných a nadšených19 prisluhovačov, pacholkov-lokajov“

 

V každom prípade, pri akejkoľvek organizácii života spoločnosti, sú vo vnútornom cenníku na produkciu a služby (mimo samotného produkčného cyklu) mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému, vyjadrené ekonomické a neekonomické chyby, spôsobené zvrátenosťami morálky, ako:

 1. „boj“ človekupodobných opíc s biosférou;

 2. Defektivita morálky, v danej kultúre kontinuálne vštepovaná ďalším a ďalším novonarodeným pokoleniam20;

 3. Kaleidoskopickosť svetonázoru, ktorý stratil celostný mozaikový pohľad na svet primeraných príčinno-dôsledkových vertikálno-horizontálnych vzťahov medzi jednotlivými socio-naturálnymi dejmi;

 4. Zdivočelé správanie, ako alternatíva k slobodne vybranej samodisciplíne21;

 5. Neadekvátnosť úrovne nevyhnutného profesionalizmu zo strany osôb v služobných pozíciách (funkciách), nachádzajúcich sa v celospoločenskom procese špecializácie a zjednocovania(integrácie) práce.22 Napr. „v zastúpení pána..“23 až do posledného zamestnanca.

 

Preto, aj keď celospoločenská úloha vynulovania cenníka nemá riešenia izolované iba v rámci sféry spotreby, hospodárskej a finančnej činnosti, tak nominálny vnútorný cenník produktov a služieb neprodukčnosystémového charakteru mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému tým neprestáva byť vektorom chýb samoriadenia spoločnosti, prejavujúcim sa vo finančno-ekonomickej činnosti.

T.j. finančným meradlom(mierkou, etalónom) všetkých chýb riadenia v spoločnosti nezávisle od ich lokalizácie, je Cenník24.

 

V súlade s tým sú tempá rastu nominálnych(v ich finančnom vyjadrení) cien merítkom zlomyseľnosti, nevedomosti, hlúposti a zdivočelosti (t.j. neprítomnosti disciplíny vnútorného a z vonku viditeľného správania sa) ako spoločnosti celkovo, tak aj vládnuceho režimu, a vládnucej triedy(jelít) predovšetkým.

 

Jediným v rámci dejín zatiaľ známym režimom, ktorý nielen že zabezpečoval systematické znižovanie cien podľa miery rastu produkcie, no toto aj deklaroval ako svoj strategický kurz zvyšovania životnej úrovne občanov, bol tzv. „Stalinizmus“:

 

«... treba, ďalej, podstatným spôsobom zlepšovať podmienky bývania a ZDVIHNÚŤ REÁLNY PLAT ROBOTNÍKOV A ZAMESTNANCOV minimálne na dvojnásobok, ak nie viac, ako cestou priameho zvýšenia platu, tak aj, NAJMä ĎALŠIEHO SYSTEMATICKÉHO ZNIŽOVANIA CIEN NA PREDMETY MASOVEJ SPOTREBY»

 • Ekonomické problémy socializmu v ZSSR“, osobitné vydanie z r. 1952, str. 69, všetko zvýraznené v texte, sme zvýraznili my.

 

V súvislosti s týmito okolnosťami treba k analýze obdobia rokov 1917 – 1953 pristupovať menej domýšľavo a predpojato, ako si to dovoľujú mnohí spisovatelia a histórici:

Ten totiž, kto nevidí, alebo nechce vidieť

 1. celospoločensky významé výdobytky-úspechy tzv. „Stalinizmu“, nevidí ani

 2. reálne chyby a zlomyseľnosť tej doby;

 3. a nemôže ľuďom ukázať nič, okrem svojho vlastného NE-Rozlíšenia a zlomyseľnosti, interpretovaných cez jemu známe reálne a VYMYSLENÉ fakty tej doby25.

 

Rast objemov výroby pri kúpyschopnom26 dopyte, ohraničenom na celospoločensky bezpečnú úroveň pomocou

 1. Energoštandardu,

 2. riadením Bázy cenníka a 

 3. ohraničením spotrebiteľských príjmov v rodinách,

umožňuje zvýšiť množstvo spotrebiteľov produkcie iba na úkor zníženia nominálnych27 cien.

 

Avšak ceny v bezštruktúrne riadenom supersystéme nemôžu byť stabilne28 nižšie ako je prah rentability, určovaný štruktúrou funkčne podmienených nákladov (viď. kedysi ich konkrétny zoznam) výrobných podnikov, nachádzajúcich sa pod vonkajším(externým) riadením cez daňovo-dotačnú, kreditnú a poisťovaciu politiku, uskutočňovanú v rámci danej spoločnosti. A pokiaľ je pre spoločnosť nevyhnutný nejaký objem výroby, pri ktorom sa reálne ceny produkcie nachádzajú nižšie ako je vytvorený prah rentability produkcie daného odvetvia, tak sa spoločnosť dostáva pred výber:

 1. buď dotáciami znížiť prah rentability a dosiahnuť spoločensky nevyhnutnú úroveň spotreby;

 2. alebo zákonu hodnoty obetovať blaho väčšiny spoločnosti možno i v priebehu niekoľkých pokolení.

 

Dokonca aj pri prevládaní škodlivého mamonárskeho egocentricko-vlastníckeho pohľadu na svet(svetonázoru) podporujú tzv. „rozvité“ krajiny dotáciami úroveň poľnohospodárskej výroby, umožňujúcej tamojšej „elite“ nebáť sa hladových vzbúr tamojšieho plebsu(davu). To isté sa týka aj systému národného všeobecného a špeciálneho vzdelávania(školstva), ktoré sa v žiadnej „rozvitej“ krajine nezaobíde bez finančnej podpory zo štátneho rozpočtu29.

 

Tak sú v podmienkach „elitárno“-otrokárskeho mechanizmu30 riadenia kultúry na úrovni makroekonomiky (s cieľom podpory stability danej spoločnosti a poriadku31) - POD TLAKOM OKOLNOSTÍ32 – vládnucou „elitou“ prijímané miery, zodpovedajúce koncepcii riadenia hospodárstva príslušného štátu ako celku podľa schémy prediktor-korektor. Ide tu o koncepciu, vychádzajúcu z princípu demografickej podmienenosti potrieb.

Rozdiel je iba v tom, že v podmienkach „elitárno“-nevoľníckeho sociálneho stroja33 sú tieto opatrenia34 zavádzané do života pod tlakom okolností a stávajú sa časom tradičnou črtou štýlu vládnutia (a hospodárenia) v každej krajine35. Deje sa tak však NAPRIEK objektívne m´amonárskej egocentricko-majetníckej morálke a názorom privilegovaných kást36 a pseudopodnikateľskej lokálky.

V Koncepcii spoločnej bezpečnosti ide však u týchto opatrení o normálne prostriedky samoriadenia systému spoločenskej výroby a služieb, zameraného na garantované uspokojenie demograficky podmienených potrieb37 všetkých občanov v kontinuite pokolení.

 

 

 

Obr.č 3.Schéma historicky dlhodobo stabilného - udržateľného usporiadania produkcie v celkovom cenníku(CC)V podmienkach

 1. podpory zabezpečenia platobných prostriedkov(obeživa) energetickým štandardom a

 2. riadenia bázy cenníka

je objem možných dotácii ohraničený zhora práve nimi.

Koncepcia demografického definovania CELOspoločensky prospešnej výroby (a služieb) vychádza z objektívneho usporiadania potrieb podľa priorít dôležitosti, ukázaných na obr. č.3. Na tomto obrázku sú v jednotlivých skupinách produkcie označené podskupiny, patriace rôznym štandardom kvality. Štandardy kvality podskupiny I sú nižšie, ako štandardy podskupín II, III, IV vo všetkých skupinách produkcie. Objemy výroby v davo-„elitárnej“ spoločnosti sú podmienené početnosťou jednotlivých skupín obyvateľstva, ktorých príjmy umožňujú žiť podľa každého z príslušných spotrebiteľských štandardov.

 

A v súlade s týmto usporiadaním(zoradením) podľa priorít by mali dotácie vytesňovať výrobu z oblasti platenej spotreby smerom do oblasti mimocenníkovej (t.j. bezplatnej, alebo priamo hradenej zo spoločných-štátnych fondov) spotreby. Celý proces samozrejme prebieha v závislosti od miery rastu spektra produkcie, zodpovedajúcej štandardom, objektívne želaných38 spotrebiteľmi.

 

Dejinná skúsenosť nám ukazuje, že práve tento proces(dej) prebieha pod tlakom okolností a v podmienkach „elitárno“-otrokárskeho mechanizmu riadenia spoločnosti.

 1. V dejinách sa ako prvý objavil systém povinnej všeobecnej školskej dochádzky na účet štátu, ktorý bol pri svojom rozvoji rozšírený na všetky vrstvy spoločnosti a dvíhaný k stále vyšším úrovniam vzdelania. T.j. od základnej školy v 19.stor (v rôznych krajinách) až do VŠ, Univerzít a ašpirantúr v býv. Východnom bloku a niektorých ďalších krajinách v 20.stor.

 2. Reálne sa dejinách ako druhá prejavila nevyhnutnosť dotovania poľnohospodárskej výroby;

 3. Nasledovala nutnosť dotovania dopravnej infraštruktúry, MHD39, atď..;

 4. Dotovanie bytovej politiky;

atď.. ,

pekne postupne podľa zoznamu v Celkovom hospodárskom cenníku(CC).

 

To znamená, že koncepcia plánovania riadenia hospodárstva krajiny, vychádzajúc z princípu demografického definovania spotreby, pri zladenom bezštruktúrnom i štruktúrnom riadení makroekonomických systémov rôznych hierarchických úrovní závažnosti40, vyjadruje objektívne existujúcu tendenciu rozvoja vzťahov v systéme «riadenie – výroba - distribúcia». Druhá vec je, že v podmienkach „elitárno“-otrokárskej konštrukcie „spoločnosti“ si táto tendencia razí cestu, prekonávajúc odpor okamžitého egocentrického prospechárstva41. Prospechárstva rodiaceho slepotu, tupohlavosť a nezodpovednú bezstarostnú svojvôľu v správaní sa rôznych sociálnych skupín - ako považujúcich samých seba za „elitu“, tak aj ich nohsledov-lokajov, závidiacich týmto jelitám ich (a)sociálny status.

 

Tak prebieha „sociálny pokrok“, vývoj.

Zákony cenotvorby sú podmienené42

 1. v priebehu dejín stabilným usporiadaním potrieb zosumarizovaným v katológu Celkového Cenníku(CC) a

 2. masovým egoizmom, egocentrizmom hierarchie „elít“, odmietajúcich spotrebiteľské práva ne-„elít“.

Práve z tohto dôvodu ten jav43, ktorý dostal názov „spoločenský pokrok“ (prejavujúci sa v raste kvality vzdelania, sociálnej ochrany atď.44), nie je možný bez dotácii, chrániacich hlavne dlhodobé spotrebiteľské práva45 väčšiny populácie pred rôznym (e)momentálnym prospechárstvom ako

 1. rôznorodých „elít“, tvoriacich menšinu, tak aj

 2. pred bezstarostnosťou samotného väčšinového davu-tlupy ohľadom svojej vlastnej budúcnosti.

Snaha zrušiť dotácie spôsobuje spravidla sociálne katastrofy v ktorejkoľvek krajine, kde by taká politika bola aplikovaná, keďže pri daných už sformovaných existujúcich cenových proporciách a „mechanizme“ reálnej cenotvorby znemožní zaužívané objemy a kvalitu výroby(a služieb) v mnohých odvetviach, vytvárajúcich zaužívané spektrum komfortnej základnej spotreby46.

 

-pokračování-

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-166835

 

poznámky

1 Cielené. Či už podvedome (väčšinou), alebo i vedome. Človek vyše 95% svojej činnosti vykonáva v automatickom(podprahovom) režime. (pozn. prekl.)

2 Docent študentom: „Vy všetci všetko to, čo sa tu na skole učí, už dávno viete. Našou úlohou, ako pedagogického Zboru, je pomôcť vám vyniesť tieto vedomosti z vášho podvedomia, na úroveň vedomia..proste si ich len uvedomiť, aby ste vedeli následne oveľa efektívnejšie tvoriť-sTrojiť, so zodpovedným inžinierskym prístupom k životu pracovať, aby ste sa Ľuďmi stali. Všetci ste tu géniovia a našou úlohou je pomôcť vám toho konkrétneho génia-talent v sebe objaviť..uvedomiť, odčarovať a následne prejaviť“ (pozn. prekl.)

3 “Knowledge is the Power, not Money!“

4 Ako sa priživiť, parazitovať (pozn. prekl.)

5 Zlej morálky, zloby (pozn. prekl.)

6 Zlo-čincov a zlo-myseľníkov. (pozn. prekl.)

7 Z eng. ex-cell (z klietky) pozn. prekl.

8 U dvoch osôb podobného intelektu, ten evolučnú výhodu náskoku máva, kto rozlíšenie – informáciu kľúčovú, bonusovú pre lepšie mravy svoje Zhora dostáva. T.j., ak nie je priveľký rozdiel v chápaní aspoň základov objektívnych socio-naturálnych javov, tak človek s celkovo lepším mravom(morálkou), dostane kľúčový nápad riešenia(prípadne sen), ktorý zlo-dej proste nedostane. Ide o ďalšie z bezpečnostných praVidiel(mechanizmov), spätných projekčno-kontrolných väzieb evolúcie, smerujúcich vývoj k „Miere“(cieľom HNNR „Božím“). (pozn. prekl.)

9 Rozmarnosť, roztopašnosť, falošná akoženezávislosť a akoženeviazanosť (pozn. prekl.)

10 „hriechu“(pozn. prekl.)

11 V podstate ide o zďaleka nie jediný, ale skôr klasický prípad dvojtvarosti západnej morálky, keď sa žiaľ neraz spravidla koná opak toho, čo sa navonok deklaruje a v korporáte i politike potom tímy psychológov po kulturologicko-stereotypovej analýze „cieľovej skupiny“(obetí agresie) hľadajú verbálne formulácie také, aby to mohli nielen danému obrábanému „zákazníkov“ predať, ale aj agentovi(kontraktorovi, zamestnancovi korporácie, salesmanovi-predajcovi, servicemanovi), ktorý má zvolenú pripravenú „operáciu“ vykonať. Tak, aby nemal hlavne morálne pochybnosti o „správnosti“ svojho konania. Od vrcholovej politiky až po podomových predajcov (tzv. šmejdov). Česť výnimkám. Indiáni severoamerickí mali na vyjednávania s Anglosasmi výraz „Sú sťa hady, keď duch ten chabý, cez ich ústa jazykom rozdvojeným vraví..“ (pozn. prekl.)

12 Mimo samotného výrobného cyklu

13 Viď základy celkového problému energetiky s rôznymi dostupnými i ZATIAĽ nedostupnými veľkými zdrojmi energie, ako spomínaného atmosferického dynama, širšieho využitia geotermálu a pod., oproti pomerne účinnostne celkovo skôr neefektívnej slepej uličke soláru, vetra, atď. Spolu s rizikom kolapsového efektu „kobyliek“ pri nedostatočnej priemernej morálke a vzdelaní populácie, čomu zasa bráni snaha jelít o a) zachovanie svojho infonáskoku, no hlavne b) delegácie zodpovednosti zo svojich hláv na obete agresie cez systematickú sabotáž a prevracanie morálnych štandardov más. Tak sa jelitá vlastne svojou nenažranosťou a nedôverou Vis Maior sami ženú rukou „svojho“ stáda znova do nešťastia, pričom kvôli jadrovej energii hrozí, že možno na tejto planéte i konečného. Pozri ďalej aj efekt dvojitého, či trojitého zovretia, alebo „double impact“ (pozn. prekl.)

14 Otrokárska parazitická pyramída je založená na temnejších stránkach, na EGOcentrizme(pokušení, afinite k moci BEZ-MIERNEJ) každého z nás. Bo moc Miery je fajn..keď sa o ňu(inFormáciu) Človek delí. Spomínané eng. príslovie: „Sharing is caring“. (pozn. prekl.)

15 Po strate prirodzených cyklov (pozn. prekl.)

16 Historicky reálne – nepriateľských zombiorobotov (biorobotov, zombi atď., keďže otroci medzi ľuďmi byť nemôžu; avšak osoby nehodné pojmu ĆLOVEK niekedy zvyknú drzo vztiahnuť nárok na zavedenie otrokárstva a snahu o zombifikáciu ľudí).

17 V neposlednom rade samozrejme i vďaka raketovému zvýšeniu úrokových sadzieb, ktoré boli podniky potrebujúce urgentne úver na modernizáciu, nútené okamžite premietnuť percentuálne do urýchleného zvyšovania cien, čím sa stali pekne podĺa pripraveného a v iných krajinách (hlavne Latinskej Ameriky) už opakovane osvedčeného neokolonizátorského programu ešte oveľa viac konkurencie neschopné. Prípadne prepustenie basistov a mafiánov na celkovú destabilizáciu a tak následné skasnutie zdrojov danej krajiny bez boja dobrovoľne a s nadšeným híkaním samotných nových skoro dokonale studenými info-operáciami zblbnutých otrokov. Ono od dôb informačno-vojenských, systematicko-korupčných, rozdeľovacích, rôznych diverzných a iných „diplomaticko-obchodných“ operácii starého Egypta a Ríma sa predsa len čo-to i zdokonalilo.. (pozn. prekl.)

18 Podľa potreby zadávateľov organizátorov. Následne si stádo myslí, že si akože nevie vládnut samo, pustia sa masovo von v amnestiách spomínaní basisti a mafiáni a v chaose sa dostanú zahraniční feudáli(korporácie) „cisár“(správcov banksterských klubov) ako „investori“ za zlomok ceny k majetku pokoreného a obsadeného národa premeneného nebadane(viď varenie žaby) pri dodržiavaní kolektívno-(ne)vnemových sociologických prahov na otrokov. Tým potom vládne zopár kolonizátormi vyvolených lojálnych staronových „podnikateľov“. Väčšinou zo „starej gardy“ potomkov tých osvedčených rodín a klanov, ktorí tu otrokárčili aj vo všetkých predchádzajúcich režimoch a v tichej „mierovej“ dohode si kontinuitu a legalizáciu nakradnutého majetku v novom režime rovnakej koncepcie vopred vyjednali. (pozn. prekl.)

19 Slepo prvoplánovo fasci-novaných..(pozn. prekl.)

20 Viď princíp spomínaného tzv. „dedičného hriechu“, ktorý je vlastne hierarchicky usporiadaným súborom neskorigovaných zlozvykov-chybných emócii=stereotypov myslenia a konania predkov, pre-dávaným na úrovni podvedomia z generácie na generáciu. Preto sú žiaĺ neraz hlavne v rodinách tragické osudy ich členov tak podobné.. (pozn. prekl.)

21 1. „Sloboda je vedomá nevyhnutnosť!“(kto nevie metodicky odhadnúť, čo by aspoň zhruba asi tak mohlo byť objektívne správne, akože sa môže rozhodnúť? Viď kritériá objektívnej správnosti rozhodovania (riešenia problémov-výziev-príležitostí), uvedené v predchádzajúcch kapitolách.) Iba potom totiž človek vie, čo by mal urobiť a hlavne, čo sa stane, ak to neurobí.

2. Človek je vo svojom vnútri slobodný. Môže si myslieť, čo len chce, hoc aj úplnú blbosť. Jeho absolútna sloboda však končí pri kontakte s jeho okolím a hlavne s objektívnou realitou (=pohľadom Boha na svet - danú konkrétnu situáciu v jej celkovom kontexte v súvislosti s Jeho cieľmi a metódami, objektívnymi pravidlami-zákonmi, k daným cieľom vedúcimi ..vedúcimi k Jeho cieľom pre ľudstvo, Vesmír a konkrétne jedinečne v tomto kontexte i pre daného človeka, ako súčiastku.. vedome dostatočne chápavo dôverujúcemu celému Božiemu mechanizmu.. i Jeho cieľom, ako takým..pričom „Účel svätIA prostriedky“, rozhodne NIE „účel svätÍ prostriedky“.) Ak človek chápe situáciu správne, rozhoduje sa väčšinou i správne, jeho CELKOVÁ situácia sa v základných-podstatných parametroch zlepšuje, nie len jednotlivé položky tak, a druhé zasa opačne.. Toľko pre zopakovanie ku kritériu správnosti myslenia, rozhodovania, rozlišovania dobra a zla (1/0) a následného nevyhnutného konania. Bo pasivita je neraz horšia, ako momentálne zlyhanie, chyba z nevedomosti, nedostatočného pochopenia, keďže paralyzuje celé civilizácie do infernálneho kruhu zbytočného utrpenia z histórie opakovania. História totiž nie je ani tak učiteľka, ako skôr dozorkyňa, ktorá trestá za nenaučené úlohy, aby sa rozvoj Človeka, evolúcia myslenia pohla. „Bo ako inak má dotlačiť Otec dietky zo stromu zísť?“ Zo stromu poznania sa ZA PRÍTOMNOSTI Otca papá a naň nelezie, veď plody nikdy privysoko nad Zemou nemáva.. a poznanie, chápanie diela Jeho má-je pre všetky dietky Jeho-Námestníkov zábava.(pozn. prekl.)

22 = nedostatočne gramotný riadiaci aparát ako obraz celkovej úrovne priemeru, resp. mediánu 1) morálky, 2) miery chápania a 3) disciplíny(schopnosti) konania v populácii.(pozn. prekl.)

23 Podpis pod nariadením(rozkazom) o zaslaní vojska vo filme L.Gajdaja „Ivan Vasilievič mení profesiu“.

24 Celkový cenní (CC). (pozn. prekl.)

25 Tak si treba aj u Napoleóna, Busha, Jána Pavla II., či dokonca aj Hitlera (SchekelGrubera) povedať, čo konkrétne asi urobili dobre, čo zle, a PREČO asi (pod čoho, koho boli pravdepodobne nutne vplyvmi)..akým stereotypom myslenia podliehali. Inak si ľudia budú dané nenaučené lekcie do konca vekov infernálne opakovať, keď umu svojho nebudú užívať a nechajú sa hysterickými histórikmi manipulovať. Ako sa v praktickej zákulisnej politike vraví: „Historici sú nastrčené koníky falošného „zasvätenia“..dezinformácie.“ T.j., ťažko nájsť v dejinách historika, kronikára, ktorý by nepísal na objednávku.. A keby aj sám písal, tak, ak by to mocipánom nevyhovovalo, v lepšom prípade by ho odstránili a spisy spálili, v horšom prípade by ich „upravili“ do pre nich vhodnej podoby – programu pre kolektívne podvedomie manipulovaných obetí, cieľových objektov. S tým problém sa stretávali všetci veľkí myslitelia dejín a preto mená drvivej väčšiny týchto velikánov nepoznáme..

26 Platbyschopnom, schopnom platiť(pozn. prekl.)

27 V ich finančnom, číselnom vyjadrení (pozn. prekl.)

28 udržateľne

29 Tak v podstate aj nosná časť verejnej dopravy, zdravotníctva, atď.., lebo v opačnom prípade sa nožnice sociálnej nerovnosti veľmi rýchlo roztvoria, čo má vždy nutne za následok sociálne nepokoje, revolúcie a vojny. Aj keď sa dá daný systém dočasne „ukľudňovať“ donáciami súkromných oligarchov, ktorí rôznymi spôsobmi (od špekulatívnych burzových, bankových, ticho-monopolno-trhových a ďalších operácii až po hrubo-vojenské) nakradli prostriedky doma, no hlavne expanziou v zahraničí na úkor ostatných krajín. Tak si ostatne aj drvivá väčšina, v podstate všetky západné krajiny reálne financujú veľkú väčšinu svojho rozpočtu. Viď princípy bankovo-korporátneho neokolonializmu. Tak vlastne už len čisto cez finančnú politiku za „svoje“ tlačené peniaze, deklarované ako valuty (pod strechou krytia zväzov lietadlových lodí) dostávajú prakticky zadarmo všade po svete surovinové a poľnohospodárske zdroje a hlavne otrokov(lacnú pracovnú silu –tzv. HR). T.j., vytlačia v podstate nekryté peniaze a za ne pod donútením nakupujú. Kto odmietne, je vyhlásený za nedostatočne demokratického a vybombardovaný, následne MMF a WB zaúverovaný až po uši a vláda je vymenená za lojálnu, nad ktorej poslušným správaním dozerajú lokálne kolaborantské presstitútky a ich zahraniční (de)mentori. (pozn. prekl.)

30 Stroja (pozn. prekl.)

31 Kľudu, pokoja (pozn. prekl.)

32 V prípade totiž, že vývoj spoločnosti nezodpovedá Úmyslu ..Vis Maior(v relígiách: „Boha“), prichádza upozornenie zákonmi Jeho Zhora. T.j., objektívnymi socio-naturálnymi praVidlami, vedúcimi k cieľom evolúcie. Akú majú formu? Nehody, ochorenia panovníkov, hodnostárov,.. až po potenciálne štatisticky zvýšenú intenzitu „živelných“ katastrof apod..ak sa nejaký objektívne kľúčový riadený systém, alebo skupina systémov dostáva vo svojom rozptyle kmitania do neprípustnej vzdialenosti od optima. Niektoré jelitá však tento problém paralýzy a zotročenia v príslušných obdobiach histórie riešili napr. i priamym, či nepriamym zacyklením identifikovaných kľúčových dejov-procesov do tzv. infernálnych kruhov (doČasne stabilných periód totality), končiacich však, ako zo skúsenosti vidíme, vždy prejavom niektorého zo spomínaných, či neskôr a v ďalších publikáciách preberaných bezpečnostných modulov supersystému. (pozn. prekl.)

33 Konštrukcie mechanizmu (samo)riadenia daného spoločenstva, cieľovej skupiny. (pozn. prekl.)

34 Prostriedky, miery. (pozn. prekl.)

35 V Nemecku(SRN) napríklad takto po páde spočiatku konkurenčného Východného bloku, po infiltrácii pôvodných verzii „socializmu“ a jeho systematickom vnútornom sabotovaní (riadenom ako vždy hlavne nadnárodne, zvonku) prišlo taktiež k pomerne rýchlej demontáži „Sozialstaatu“ napriek tomu, že prostriedkov na neho bolo z nových kolónii viac než dostatok. Viď nenažranosť globálnych jelít, no aj ich lokálnych pobočiek prakticky všetkých frakcii. (pozn. prekl.)

36 Západná spolo(ne)čnosť je ešte viac a tvrdšie kast(r)ovaná, ako napr. indický kastový fašizmus. Akurát potichu, neoficiálne, skryto v ekonomicko-politických kuloároch klanov a „frakových mafii“.

37 Objektívne základné naplniteľné potreby populácie (jej zabezpečenia) sa podľa aktuálne dosiahnutej úrovne hospodárstva vypočítavajú priebežne a do budúcna projektujú podľa miery plánovania jeho(hospodárstva) optimalizácie, automatizácie, t.j. rýchlosti rozvoja jeho efektivity; avšak s ohľadom na stabilitu rozvoja – udržateľnosti využitia zdrojov, ktoré sú k dispozícii, atď.. Tzv. NADštandard pre objektívne celospoločensky „prínosnejších“ občanov je druhoradý, ale taktiež zďaleka nie nepodstatný v rámci motivácie k aktivite. Aj nadštandard je samozrejme rámcovo obmedzený celkovými možnosťami dlhodobo udržateľného rozvoja spoločnosti, ekonomiky a využitia zdrojov, ktoré má daná krajina, ich skupina, nejaká nadnárodná megakorporácia, či celá planéta k dispozícii.(pozn. prekl.)

 

38 Celkovo gramotne. T.j., je nutné podporovať neidiotizačné školstvo a tak zvyšovaním miery chápania prebúdzajúceho sa davu obmedzovať postupne možnosti prestitútnych médií formovať systematicky stádo egocentrických oviec-kobyliek. (pozn. prekl.)

39 Reálna ziskovosť MHD je aj v mestách principiálne vylúčená kdekoľvek vo svete. Viď porovnanie nákladov a čo i len potenciálnych výnosov v rozočte ľubovoľného magistrátu, či štátneho rozpočtu. (pozn. prekl.)

40 váhy, dôležitosti, relevancie (pozn. prekl.)

41 Jelitá sa samozrejme snažia dokola(cyklicky po stáročia) tento prirodzený bezpečnostný proces(VM) garancie tlaku na rozvoj sabotovať rôznymi systematickými provokáciami, akožerevolúciami, vojnami, debilizáciou, pseudonáboženstvami, dnes meédiami, infiltrovaním vzdelávania s cieľom výchovy slepo paragrafo-poslušných idiotov s fiktívnou nereálnou pseudokreativitou NEschopnosti rozlíšenia (=identifikácie) objektívnych socio-naturálnych dejov(treba aspoň základy frekvenčnej analýzy a procesného inžinierstva) v ich vzájomnom horizontálno-vertikálnom prepojení atď. T.j., šokovanie „obrábanej“ cieľovej skupiny ako vo väzení, či obrovskom podprahovom koncentračnom tábore, všemožné vychyľovanie a brzdenie tohto a ďalších evolučno-referenčných procesov. V prejave obrazov mnohogeneračných skúseností kolektívneho podvedomia jednotlivých kultúr = v rozprávkach aj napr. „infernálny kolo-toč“, či do vlastneho chvosta si kúsajúci had apod. (pozn. prekl.)

42 Definované, určované (pozn. prekl.)

43 =dej=proces(pozn. prekl.)

44 Druhá vec je, že zvyšovanie životnej úrovne a miery chápania „svojho miestneho plebsu“ ako „nástroja“ expanzívnej globalizačnej politiky poskytovalo jednotlivým lokálnym jelitám konkurenčnú výhodu oproti iným lokálnym jelitám, či voči ašpirácii na jelitá globálne. To isté sa však týka aj jelít globálnych ako takých. Viď aj dnešná potreba reálneho(nefejkového) riadiaceho (manažérskeho) aparátu, ktorého je zúfalý nedostatok a tak napr. i možnosti študentov KSB/DVTR pretiecť do riadiacich štruktúr po prirodzene sa nevyhnutne takto z dôvodu zrýchľovania sa sociálno-technologického času(ZLSS) v in-Formačnej dobe odkrývajúcich „sociálnych výťahoch“. T.j., globálne jelitá do hľadania objektívne funkčnejšieho riadiaceho aparátu tlačí vznikajúca masívna ekologicko-ekonomocko-sociálno-biosférická kríza nezvládania dostatočne efektívneho(s prijateĺnými odchýlkami) riadenia dominantných socio-naturálnych dejov. (pozn. prekl.)

45 V neposlednom rade i základného materiálneho zabezpečenia, aby človek nemusel každý deň iba bojovať o život, ale mal čas sa aj rozvíjať. Viď B. Brecht: „Najprv žrádlo, potom morálka“. T.j. aj najlepší psík, ktorý nedostane piť, jesť a spí len niekde mokrý v zime, je týraný, bude „zlý“, keďže o život bojuje, o „nosič svojho infopoľa“.(pozn. prekl.)

46 S pravdivosťou tohto tvrdenia sa žiaľ vo svojom živote stretla veľká väčšina populácie býv. Východného bloku.

*T.j. uvedené asociálne experimenty na Západe za týmto účelom vyškolených a/alebo podľa ich NEvedomosti vybraných deformátorov, stáli za posledné roky život mnoho a mnoho miliónov ľudí. Táto informačno-vojenská masívna agresia účelovo genocídneho charakteru a testovanie-odlaďovanie jelitami Západu daných inžinierskych praktík pred ich použitím na programovú redukciu vlastného obyvateĺstva-otrokov(kvôli rastúcej automatizácii ďalej väčšinou nepotrebného), sa u nás prejavila na rastúcej miere kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, potratov, exodu, atď.. z umelej deprivácie a stresu.. ako polooficiálne-odborne akože iba „kolaterálnych škôd“ príslušnej rozsiahlej vojenskej operácie. (pozn. prekl.)