Kryptokolonizace: Jak se to dělá

 Kryptokolonizace: Jak se to dělá

9.6.2018

Z knihy Základy sociologie 4

 

Mnohé formálně suverénní státy fungují v režimu kryptokolonií po dobu mnohých desetiletí a někdy i několika staletí, aniž by se v nich kdy projevily nějaké tendence k získání reálné suverenity, a to včetně té ekonomické. Přitom se v mnohých z nich po celou tu dobu rozvíjejí a fungují demokratické instituty: široké volební právo, pluralitní systém, svoboda slova apod., které však nezbavují společnosti těchto států kryptokoloniálního charakteru jejich ekonomiky.

Tato skutečnost nás staví před otázku: Jak je takový kryptokoloniální režim praktikován a udržován? Ještě jednou se tedy podívejme na článek šéfa Střediska vývoje komplexních ekonomických programů Modernizace Jevgenije Giľbo – Technokracie musí vyzdvihnout kompetentní národní lídry. (časopis MOST, č. 25 z roku 1999). V preambuli k článku Giľbo píše:

«Existují dva systémy znalostí o světě, a to znamená také dva systémy vzdělávání. První systém znalostí je určen pro široké masy a ten druhý pro úzký okruh lidí, jejichž posláním je – řídit.

Historicky lze toto rozlišení1 vysledovat ve všech typech kultur, jejichž vzdělávací systém je nám znám. Již ve starověkém Egyptě se vzdělání pro úředníky a nižší žrečské kasty značně lišilo od toho, do kterého byl zasvěcován úzký okruh vyvolených, kteří stáli v čele žrečské kasty a tvořili blízké okolí faraonů. Ve starověké Mezopotámii můžeme pozorovat podobné rozlišení.»

V samotném článku se Giľbo dotýká i otázky náplně současného ekonomického vzdělání:

«V ekonomickém vzdělání … existuje zásadní rozdíl mezi „ekonomikou pro úředníky“ a „ekonomikou pro pohlaváry“. Takové oblasti jako je nepřímé řízení na úrovni předpisů, struktura oběhu peněz, nepřímá stimulace, makrořízení apod., v podstatě nejsou součástí základního ekonomického vzdělání. Příčina je jednoduchá, neboť funkcí „ekonomiky pro úředníky“ je vnutit jim určité stereotypy (často se blížící čisté mytologii), které v souhrnu programují předvídatelné chování ekonomických subjektů. Funkce veřejné ekonomické vědy je vlastně analogická. Existence předvídatelného chování těchto lidí zajišťuje podmínky, za kterých si s takovým systémem mohou pohrávat ti, kteří mají znalosti z oblasti vyšší ekonomiky (vyčlenili jsme v citaci tučně).

Stejně to funguje v mnohých oblastech znalostí. (…) Tento systém přípravy úředníků jim znepřístupňuje ty znalosti, na jejichž základě potom skuteční pohlaváři západního světa zajišťují efektivní řízení ekonomiky a stabilní prosperitu svých států.»2

V souladu s Giľbovým tvrzením:

Náplň sociologicko-ekonomického vzdělání, které má zajišťovat samořízení reálně suverénního3 státu ve všech aspektech jeho života, včetně řízení jeho hospodářského systému, se musí lišit od náplně vzdělání určeného pro cizí politické síly, které umožňuje vykořisťování kryptokolonie nominálně řízené jejími vlastními společenskými institucemi. V opačném případě by kryptokolonie mohla dosáhnout reálné suverenity, která by už nebyla pouze formální, a to včetně reálné ekonomické suverenity.4

Tvrzení, že na Západě má sociologicko-ekonomické vzdělání založené na výsledcích ekonomické vědy, které je určeno „pro úředníky“, kryptokoloniální charakter, nevyhnutelně vede k otázce: A proč na to tedy vědecko-pedagogické společenství ani studenti nedokážou přijít?

Odpověď na tuto otázku již byla dána v Části 3 tohoto kurzu (kapitola 10.7, díl třetí), kde se mluvilo o zombifikačním charakteru vzdělání. Zde zopakujeme část textu z kapitoly 10.7, abychom poukázali na globálně-politické následky takového vzdělání.

Skutečnost je taková, že v základu současného vzdělávacího systému leží především texty (přičemž z větší části se jedná o texty z učebnic napsané v souladu se vzdělávacími standardy a tradičními názory) místo toho, aby byl vzdělávací systém založen na praktické práci studujících (a také mnohých pedagogů) v příslušné oblasti činnosti na různých úrovních hierarchie řízení, díky které by na základě vlastních pracovních výsledků mohli posoudit hodnověrnost teorií, jež tuto sféru života společnosti popisují.

„Výrobní praxe“ má v době studia krátkodobý, epizodický charakter, a pouze zčásti doplňuje osvojení textového materiálu, takže poskytuje studentům dost obecnou a povrchní představu o oblasti činnosti, pro kterou je vysoká škola připravuje, a navíc jen z hlediska spodní státní hierarchické úrovně funkcí a kompetencí, zatímco úkoly kryptokolonizace jsou řešeny na nadnárodní úrovni řízení, o které se v kurzech sociologicko-ekonomického vzdělání a dějin nemluví vůbec; a takové traktáty jako Protokoly sionských mudrců schválně poskytují o procesech na této úrovni falešnou představu, což na základě podobných materiálů také neumožňuje získat reálnou a plnou suverenitu.

Vzhledem k tomu, že nikdo není v tempu osvojování si učebního programu schopen prověřit pravdivost všech názorů prezentovaných v učebnicích jako hodnověrně zjištěná vědecká fakta, je notný podíl učebního materiálu, ať se nám to líbí či ne, napřed žákem a potom studentem přijímán bez pochybností jako vědecky zjištěná pravda, aniž by se snažil tyto znalosti porovnat se životem. Jak dokládají dějiny rozvoje vědy a vzdělávání, platí to jak s ohledem na tvrzení, která jsou v životě průkazná, tak i s ohledem na všemožné vědecké omyly a vědomé lži, o jejichž pravdivosti mohou být přesvědčeny velmi dlouhou dobu celé společnosti.

Přitom však absolutní většina programů profesionální přípravy nezahrnuje osvětlení problematiky, jak si vypracovat kritéria dokládající pravdivost teorií, na kterých je příslušná profesionální činnost založena.5 Tato problematika je brána jako implicitní, čímž se rozumí „očividnost“ nalézání odpovědí na otázku: Je to pravda?, nebo absolutní zbytečnost pokládání podobných otázek (což se v sociální statistice davo-„elitářských“ společností projevuje více).

Kromě toho učební plány neponechávají studentům žádný volný čas, aby mohli sami překročit rámec učebních programů, vypracovat si a osvojit nějaké znalosti a návyky, které jejich učební programy opominuly, ale z jejichž pozic by je dokázali zhodnotit z jiného úhlu pohledu a mohli tak začít různým svým učitelům pokládat nepříjemné otázky, na které v učebních programech buď nejsou odpovědi vůbec, nebo se po porovnání se životem jako takovým jeví jako nesmyslné.

Součástí našich domácích učebních programů není ani seznam povinné literatury, kterou by si studenti měli kromě učebnic přečíst, což je nezbytné pro to, aby si rozšířili svůj obzor a zformovali vlastní představy o tom, co psali zakladatelé a klasici těch či oněch oblastí rozvoje vědy, techniky a dalších sfér činnosti, a také účastníci a pamětníci těch či oněch událostí.

Když se z nich potom po ukončení vysoké školy stanou diplomovaní odborníci, porovnávají tito bývalí studenti operativní informace, se kterými se střetávají ve své praxi, s těmi teoriemi, které se naučili na vysoké škole (viz obr. 13.1-1). Na základě takového porovnávání operativních informací a teorií je potom vypracovávána a do života uváděna absolutní většina řešení ve všech sférách profesionální činnosti. A jestliže je cílem sociologicko-ekonomického vzdělání kryptokoloniálního charakteru zajistit vykořisťování státu rukama a „intelektem“ jeho vlastního obyvatelstva, je dosahování tohoto cíle naprogramováno i charakterem vzdělávacího procesu a náplní učebních programů.

V důsledku toho je pro společnost a její rozvoj státní řízení založené na sociologicko-ekonomickém vzdělání kryptokoloniálního charakteru velmi nebezpečné, neboť rozvoj vyžaduje reálnou a plnou suverenitu, a to včetně té ekonomické6. Zatímco sociologicko-ekonomické vzdělání kryptokoloniálního charakteru je zaměřeno na to, aby v zájmu kryptokolonizátorů znehodnotilo (udělalo ho nerentabilním, neuplatnitelným) jakýkoliv a jakkoliv vysoký profesionalismus ve všech oblastech činnosti, jejichž rozvoj v této společnosti budou kryptokolonizátoři při sledování svých cílů považovat za nežádoucí.

Z toho jasně vyplývá, že modernizace státu s jeho dalším inovačním rozvojem a sociologicko-ekonomické vzdělání kryptokoloniálního charakteru jsou neslučitelnými jevy.

Řečené o vzdělání kryptokoloniálního charakteru má přímý vztah k tématu vztahů mezi národy, neboť národní charakter vyjádřený v kultuře se určitým způsobem projevuje i ve vědě. A věda je oblast kolektivní činnosti lidí, kteří vyrostli v té či oné národní nebo mnohonárodnostní kultuře, nejedná se o dílčí práci těch či oněch intelektuálů bez jakýchkoliv národních kořenů. Vzdělávací systém a obsah vzdělání je důsledkem té či oné demografické politiky a založen je na vědě, která je zase „přizpůsobená“ tomu, aby do života uváděla tu či onu politiku.

Takže likvidace svébytného vzdělávacího systému a jeho nahrazení vzdělávacím systém převzatým z vnějšku nemusí být vždy jen nástrojem modernizace společnosti, která skutečně ve svém svébytném rozvoji zaostala, ale také nástrojem pro utlačování a zotročení společnosti, nástrojem pro potlačení a likvidaci jejích národních kultur – buď všech, nebo selektivně jen některých z nich.

To je k té otázce, jak D. A. Medvěděv ve funkci prezidenta RF rozhodnul o zavedení vzdělávacích programů, jejichž cílem měla být masová příprava kádrů „řídících pracovníků v byznysu a politice – modernizátorů Ruska“ v zahraničí7 – ve „vyspělých státech“. Tento proces je navíc doprovázen a podporován státní politikou cíleného vykořeňování dědictví Rusko-imperiální a sovětské školy – jak s ohledem na vzdělání základní, střední, tak i to vysokoškolské. Toto vzdělání bylo totiž ve svém základu orientováno na praktikování samoděržaví – tj. reálné suverenity Ruska, ne té právnicky formální.

V této souvislosti teď uvedeme úryvky z projektu Strategie inovačního rozvoje Ruské federace do roku 2020 – Inovační Rusko 2020, který připravilo ministerstvo ekonomického rozvoje v roce 2010 a zveřejnilo ho na svém webu (http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016#):

«…v maximálně možném rozsahu bude zajišťováno rozšiřování mezinárodních norem do oblastí vzdělávání, vědy, techniky a řízení, a také efektivní stimulace mezinárodní a vnitrostátní akademické mobility studentů a učitelů. Charakteristiky mezinárodní mobility budou zařazeny do ratingů vzdělávacích zařízení. Ve stejné míře bude podněcována mobilita studentů, učitelů a administrativních pracovníků uvnitř státu a praktikování změny místa studia a zaměstnání na vysokých školách. Tyto zkušenosti získané při práci na jiných vysokých školách, a to i na těch zahraničních, se musí stát jedním z kritérií při atestaci a určování výše mzdy pedagogů a vědeckých pracovníků»8.

Jako jedny z kontrolních parametrů sociálně-ekonomického systému RF – „indikátory řešení vytyčených úkolů“ – navrhlo ministerstvo ekonomického rozvoje tyto:

 

Název indikátoru

2010

2016

2020

Podíl státních úředníků získávajících každoročně doplňkové vzdělání v zahraničí.

0,1 %

1 %

3 %

Podíl osob zaujímajících funkce řídících pracovníků ve vyšší a hlavní skupině funkcí státní civilní správy, které získaly vysokoškolské odborné vzdělání v zahraničí.

> 0,5 %

4 %

12 %

Povšimněme si přitom, že ve výše uvedeném fragmentu tabulky „indikátorů řešení vytyčených úkolů“ se v prvním řádku jedná o doplňkové vzdělání9 získané státními úředníky v zahraničí a ve druhém o získání odborného vysokoškolského vzdělání v zahraničí, čímž se implicitně rozumí upřednostňování těch kandidátů, kteří získali své první vysokoškolské odborné vzdělání v zahraničí, při obsahování „vyšší a hlavní skupiny funkcí ve státní civilní správě“

Potom už zbývá jen těch předpokládaných 12% zombií, které získaly odborné vzdělání v zahraničí, protlačit do nejvýznamnějších funkcí. Příkladem takovéhoto druhu „protekčníků“ se stal poradce prezidenta RF – D. A. Medvěděva v otázkách ekonomiky – A. V. Dvorkovič10, který má jeden ruský, jeden jakoby ruský a jeden americký diplom z oblasti ekonomie11, a přesto řízení hospodářství státu prakticky nerozumí a ještě méně toho ví o společensky prospěšném řízení12, přičemž není jediným takovým „vzdělancem“:

«Massachusettský technologický institut (MTI) 25-26. ledna <2010> speciálně pro ruské úředníky vyšší úrovně organizoval seminář o inovacích. Tento kurz absolvovali první vicepremiér Igor Šuvalov, vicepremiér a ministr financí Alexej Kudrin, vicepremiér Sergej Sobjanin, ministryně ekonomického rozvoje Elvira Nabiullinová, první náměstek hlavy prezidentovy administrativy Vladislav Surkov, pomocník prezidenta Arkadij Dvorkovič, prezident Sberbanky Herman Gref, šéf Rosnano Anatolij Čubajs, rektor Akademie národního hospodářství Vladimir Mau a generální ředitel RVK (Russian Venture Company) Igor Agamirzjan, uvádí deník Vědomosti (Ruští úředníci vyšší úrovně absolvovali školení v USA: http://www.newsru.com/finance/29jan2010/gov.html).

Navíc E. S. Nabiullinová13 a A. V. Uljukajev14 svého času ještě absolvovali jakési další kurzy na „zvýšení kvalifikace“ na Yaleově univerzitě v USA. [viz obr. P4-1. Velvyslanectví USA v RF: Blahopřejeme Elvíře Nabiullinové, absolventce výměnného programu IVLP15, ke jmenování do funkce hlavy Centrální banky RF / Blahopřejeme Alexeji Uljukajevovi, absolventovi výměnného programu #IVLP s tématem ekonomika z roku 1991, ke jmenování do funkce ministra ekonomiky.]

Ale obyčejní lidé v Rusku z tohoto jejich „studia“ prospěch nemají a ani se nepředpokládá, že by ho mít měli.

A jak pohlížejí na svou motivaci stimulovat státní úředníky a kandidáty do funkcí ve státní správě k zahraničnímu studiu úředníci ministerstva ekonomického rozvoje:

«Podle Fomičovových slov povede skutečnost, že státní úředníci budou získávat vzdělání v zahraničí, k „ideologickému obratu“ v náhledu lidí na úředníky: „Nebude se již říkat, že u nás v RF jsou úředníci osoby nevrlé a nepřístupné, sedící v šedivých, špatně vybavených kancelářích, ale že jsou to normální lidé plně způsobilí plnit si své povinnosti“, prohlásil náměstek hlavy ministerstva ekonomického rozvoje» (Ministerstvo ekonomického rozvoje: Image úředníka zlepší jeho studium v zahraničí, Vzgljad, deník se zaměřením na ekonomiku a politiku, ze dne 13.01.2011: http://vz.ru/news/2011/1/13/460919.html).

Jenže s ohledem na řečené tu vyvstává otázka: A je sám Fomičov společně s dalšími přívrženci programu Inovační Rusko 2020 normální a plně způsobilý plnit si své povinnosti ve vztahu k mnohonárodnostním zájmům rozvoje Ruska? Neboť z jeho slov a textu projektu státního programu Strategie… vyplývá, že algoritmiku kryptokolonizování RF na ministerstvu pro ekonomický rozvoj jedni nechápou, a druzí na tom vědomě pracují ze všech svých sil v rozporu se zájmy ruského národa, což znamená, že jsou výslovně zaměřeni na udržování režimu kryptokolonizace RF.

Nicméně v roce 2013 administrativa prezidenta Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina projekt Globální vzdělávání, který je jedním z nástrojů kryptokolonizace RF, poněkud přibrzdila:

«Spuštění programu Globální vzdělávání, jež byl iniciován v době prezidentství Dmitrije Medvěděva, a následně schválen jeho nástupcem Vladimirem Putinem, se odkládá na dobu neurčitou. Projekt ve výši 4,5 miliardy rublů, na jehož základě měla vláda v úmyslu platit studium třech tisíc Rusů v zahraničí, byl v administrativě hlavy státu zkritizován, píše Kommersant.

Spočítali tam, že projekt, jehož realizace byla plánována v letech 2014 – 2016, „neodpovídá cílům a úkolům inovačního rozvoje“, a poslali ho k dopracování, uvádějí noviny s odkazem na dopis zastupujícího šéfa Státně-právního úřadu při prezidentovi RF Sergeje Pčelinceva odeslaný náměstkovi šéfa aparátu vlády RF Denisi Molčanovovi, přičemž 1,5 miliardy rublů, které již na tento projekt byly vyčleněny, půjdou na jiný program.

Jestliže Globální vzdělávání nebude v září schváleno, nestačí si jeho účastníci vyřídit dokumenty pro studium v následujícím roce, konstatovali autoři projektu. V prezidentově administrativě však říkají, že v tomto roce program zcela určitě podepsán nebude, už jen proto, že část peněz byla již utracena.

Teď mají autoři tohoto projektu v plánu obrátit se pro pomoc k vládě, v jejímž čele stojí iniciátor této ideje – Dmitrij Medvěděv, který s ní přišel už v roce 2010, když byl ještě prezidentem. Později v roce 2011 program schválil Putin. Od té doby však byla realizace projektu již nejednou odložena»16.

Zda je či není možné přibrzdění projektu Globální vzdělávání považovat za jeden z výsledků řízení politiky státu matričně-egregoriálními prostředky (viz kapitola 13.2.2 v tomto díle) na základě uplatnění své vůle, ať si každý rozhodne sám. Ovšem nezávisle na mínění o této věci, je tu ta skutečnost, že v práci vnitřního prediktoru SSSR – Řešení národnostních problémů v rámci Koncepce sociální bezpečnosti (O likvidaci systému vykořisťování „člověka člověkem“ v mnohonárodnostní společnosti – z roku 2012) byl předveden mechanismus kryptokolonizace Ruska, ke kterému tam byl vyjádřen krajně negativní vztah. Tato Příloha č. 4 byla sestavena na základě příslušného fragmentu uvedené práce.

Příloha č. 4 ve verzi ze dne 01.08.2015

 

1 V daném případě mělo být použito slovo „odlišnost“ a ne „rozlišení“ («различие», а не «различение»), které má jiný význam: viz Část první tohoto kurzu.

2 Ta věta si přímo říká o pokračování: …na úkor ostatních států.

3 Jehož kultura zajišťuje obnovu jeho vnitřní konceptuální moci.

4 Podrobněji o roli vědy a vzdělávacího systému ve společenském samořízení a vnějším řízení společností v rozporu s jejich zájmy viz kapitoly 10.6 a 10.7 tohoto kurzu (Část třetí, díl třetí).

5 O kritériu pravdivosti viz Část první tohoto kurzu.

Je bohužel nutné konstatovat, že studenti třetího a čtvrtého ročníku, kteří již absolvovali určité filosofické minimum, na otázku: „Co je kritériem pravdivosti teorií a co odhaluje jejich neprůkaznost?“, nedokážou odpovědět dokonce ani po položení návodných otázek.

6 Při svém vystoupení ve Státní dumě dne 20.04.2011 s výroční zprávou o činnosti vlády RF se Vladimir Vladimirovič Putin, který v té době zastával funkci premiéra, dotknul tématu suverenity:

«Lekce pro nás všechny spočívá v tom, že ekonomická a státní bezmoc a nestabilita vůči vnějším šokům se nevyhnutelně stává hrozbou pro národní suverenitu. A my všichni si velmi dobře uvědomujeme, buďme k sobě upřímní, že v současném světě, pokud jste slabí, vždy se najde někdo, kdo rád přijede nebo přiletí a poradí, jakým směrem se dát, jakou politiku uplatňovat, jakou cestu vlastního rozvoje zvolit. A takové na první pohled zcela dobře míněné a nevtíravé rady se v podstatě nezdají být špatné, jenže ve skutečnosti se za nimi ukrývá bezohledný diktát a vměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států. A my všichni si to velmi dobře uvědomujeme. Vím, že v této věci všechny parlamentární strany zaujímají konsolidovanou pozici a jsem vám za tento postoj vděčný.

Znovu chci zopakovat, že musíme být samostatní a silní. A ještě, a to je samozřejmě to nejdůležitější, musíme uplatňovat politiku odpovídající zájmům občanů našeho vlastního státu, a ti nás potom budou v našem jednání podporovat (vyčlenili jsme tučně v citaci)» (Oficiální stenogram z premiérova vystoupení, který byl v té době zveřejněn na jeho webu: http://premier.gov.ru/events/news/14898/).

Ale jak má být realizováno to, co jsme tučně vyčlenili v citaci, při kryptokoloniálním charakteru vzdělání v oblasti sociologie a ekonomiky? To už premiér neřekl, a z Dumy se ho na to nikdo nezeptal, protože za „mozkovými trusty“ všech politických stran stojí jedna a ta samá sociologická věda kryptokoloniálního charakteru (viz obr. 13.1-1).

7 «Na posledním Petrohradském ekonomickém fóru (v citovaném zdroji se mluví o fóru, které se konalo v červnu roku 2010: naše vysvětlení k citaci), které se zapíše do dějin bezprecedentním počtem státních iniciativ, včetně vytvoření inovačního městečka Skolkovo, prezident Dmitrij Medvěděv nařídil vládě vypracovat program, v jehož rámci bude z rozpočtu financováno studium ruských studentů na těch nejlepších zahraničních univerzitách. Pro tyto potřeby plánuje stát vyčlenit až 45 miliard rublů. (…)

Do prezidentova seznamu bude zařazeno 65 zahraničních univerzit, kam bude za státní prostředky vysláno okolo 200 lidí. Později by počet těchto studentů měl vzrůst až do 30 tisíc lidí ročně. Jejich výběr nebude probíhat formou výběrového řízení, absolvent střední školy musí být napřed přijat na vysokou školu, a potom si může zažádat o financování. Úvěry budou vyčleňovány prostřednictvím zahraničních bank na základě státní záruky, aby věřitel mohl kontrolovat dlužníka. Pokud se poté student rozhodne zůstat v zahraničí natrvalo, bude muset půjčku vrátit. Jestliže se nechá zaměstnat ve státních službách v Rusku, úvěr v plné výši uhradí vláda (vyčlenili jsme tučně v citaci). Jestliže se absolvent vrátí do své vlasti, ale nechá se zaměstnat u soukromé společnosti, bude muset uhradit polovinu vynaložených prostředků» (http://www.dailyj.ru/articles/2010/08/24/68430.html).

Půl roku poté ve svém proslovu při zahájení Davoského ekonomického fóra 26. ledna 2011 řekl D. A. Medvěděv následující:

«Doufám, že v nejbližším desetiletí přinejmenším deset tisíc našich mladých vědců, inženýrů, úředníků a oborníků v jiných oblastech získá magisterské a doktorské tituly na předních světových univerzitách. Doufám, že potom zaujmou klíčové pozice v ruském byznysu, ve státní správě, ve vědě a vzdělávacím systému. Naším úkolem je vytvořit z Ruska místo, které bude pro ty nejlepší světové mozky více přitažlivé. Myslím, že je to realizovatelný úkol přilákat k nám a zaměstnat u nás tisíce nejlepších vědců a inženýrů z celého světa. Přítok zahraničních odborníků potřebujeme především proto, abychom přejali zkušenosti a vytvořili živnou půdu pro tvořivost našich odborníků (podle našeho názoru je hojnost problémů v našem státě dostatečným předpokladem pro to, aby se mohla uplatnit tvořivost našich odborníků a přestože je jistě užitečné seznámit se i s názory zahraničních kolegů, nejedná se o klíčový faktor: naše poznámka k citaci). Právě proto jsme připraveni přistoupit k jednostrannému uznávání, automatickému uznávání diplomů a vědeckých titulů získaných v předních světových univerzitách. Takový návrh je již připravován. Chtěl bych také zmínit tu skutečnost, že jsem zjednodušil migrační režim pro vysoce kvalifikované odborníky, kteří k nám přijíždějí. Požádali mě o to zástupci byznysu a já jsem jim vyhověl» (http://www.kremlin.ru/transcripts/10163. — Vše, co je v textu vyčleněno tučně a kurzívou, jsme vyznačili my: v podstatě se jedná o variace na téma: „náš stát je bohatý, chybí nám jen protektor (tj. efektivní vláda): přijďte a vládněte nám…).

Přičemž D. A. Medvěděv veřejně, ani soukromě v kuloárech nikdy nevyjádřil žádné své výhrady k západnímu vzdělání v oblasti sociologie, ekonomiky, politologie a sociálně-ekonomického řízení z hlediska jeho průkaznosti v řízení a adekvátnosti zájmům společenského rozvoje. A samozřejmě, že reakce zainteresovaných osob na Západě na toto jeho vystoupení nemohla být jiná než kladná:

«…část Medvěděvova projevu o ekonomických tématech byla účastníky fóra přijata velice srdečně. K otázkám rozvoje ruské ekonomiky se Medvěděv dostal někde uprostřed svého proslovu, když prohlásil, že nyní v krátkosti probere nevelký seznam těchto otázek, kterých bude jen deset. Samozřejmě, že mnohým účastníkům fóra se to v té chvíli již zdálo být poněkud zdlouhavé, ale samotná skutečnost, že prezident tomu věnoval tolik času a předvedl detailní porozumění těmto „nudným“ ekonomickým otázkám, a také zájem o jejich projednání, se stala druhým důležitým signálem pro investory. Třetím signálem v řadě ekonomických témat. Prvním a nejdůležitějším tématem byla privatizace. Proč? Je to velice jednoduché – Rusko bude po prodělané krizi potřebovat peníze. Medvěděv řekl, že i když třeba privatizace nepřinese velké příjmy, je přesto v tomto okamžiku potřebná, neboť její důležitost spočívá v tom, že aby bylo možné dobře prodat státní aktiva, bude stát nucen zlepšovat investiční klima. Problém ekonomických reforem v Rusku totiž spočívá v tom, že elita na jejich provedení často nemá zájem. Jestliže tedy nutnost privatizovat povede k reformám zlepšujícím investiční přitažlivost Ruska, bude to velmi přínosné. Obzvláště důležitou novinou pro mne bylo opatření pro zkvalitnění „lidského kapitálu“ Ruska, kdy prezident potvrdil program podporující studium Rusů v zahraničí, a to včetně státních úředníků, a zjednodušení procedury vydávání víz cizincům s vysokou odbornou kvalifikací (vyčlenili jsme v citaci)» (O. Cyvinskij – Jaké signály vyslal Medvěděv investorům v Davosu – autor je profesorem na Yaleově univerzitě. Článek komentující vystoupení D. A. Medvěděva na Davoském fóru dne 26. ledna 2011 byl uveřejněn dne 27.01.2011 na webu ruské verze časopisu Forbes: http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/62595-kakie-signaly-medvedev-podaet-investoram-v-davose).

Avšak tato snaha státní moci Ruska a mezinárodního společenství podruhé poevropštit (poprvé to provedl Petr I.) vzdělání v Rusku, má i svou kladnou stránku, kterou je skutečnost, že ne všichni, kteří pojedou studovat do zahraničí, jsou idioti, kteří ve svém poklonkování Západu přijmou veškeré ty nesmysly obsažené v západní sociologii a ekonomice jako pravdu: mnozí pochopí, že je podvedli a místo skutečného vzdělání jim jen poskytli přístup k falzifikátu certifikovanému jako důvěryhodné znalosti a adekvátní návyky. A to bude mít nevratné následky.

8 V citaci byly opraveny některé překlepy a nesladěnost pádů v originálním ministerském textu.

9 To je užitečné za podmínky, že je první, základní vzdělání získané ve Vlasti z hlediska života průkazné, což potvrzuje princip „praxe je kritériem pravdy“, který nezná žádné výjimky.

10 Po zvolení V. V. Putina do funkce prezidenta RF v roce 2012 a jmenování D. A. Medvěděva do funkce premiéra se A. V. Dvorkovič stal vicepremiérem vlády RF nárokujícím si péči o celý reálný sektor ekonomiky našeho státu.

11 Diplom Moskevské státní Lomonosovovy univerzity — obor ekonomická kybernetika, diplom magistra Ruské ekonomické školy (nestátní vzdělávací zařízení zřízené v roce 1994 profesorem Jeruzalémské univerzity Gurem Oferem: což ovšem znamená, že za „ruskou“ je možné tuto školu považovat pouze hypoteticky – podle místa, kde ulehčuje peněženkám budoucích „vzdělanců“) a jeden americký diplom – z Dukeovy univerzity (která patří mezi deset nejprestižnějších vysokých škol v USA). (G. Garin – Poradce z Dukeovky. Kdo a jak „pomáhá“ ruskému prezidentovi» - týdeník Zavtra č. 6 (899) ze dne 09.02.2011: http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/11/899/51.html).

12 To na sebe prozradil sám Dvorkovič, když se nepromyšleně prořeknul při svém vystoupení před studenty Moskevské finančně-průmyslové akademie v červnu roku 2009:

«Já jsem především ekonom. Ekonomové rádi pokládají otázky, ale neradi na ně odpovídají, protože odpovědi neznají, znají pouze varianty odpovědí. To, co se dnes zdá být správné, je zítra úplně špatně. Dokonce na to existuje i vtip: Ekonomy si lidé vymysleli proto, aby vedle nich meteorologové vypadali dobře.

Samozřejmě, že existují ekonomové, kteří předpověděli krizi probíhající dnes v celém světě. Ale to se jim nejspíše povedlo náhodou. Pokud si vyberete z různých variant prognóz, tak se nevelký počet odborníků strefil do černého, ale 80% dalších to neuhodlo a neočekávalo, že k ní dojde.» (uvedeno podle publikace Alexandra Zjuzjajeva v novinách Komsomolskaja pravda ze dne 11.06.2009: http://spb.kp.ru/daily/24309.4/502853/ — tučně jsme text v citaci vyčlenili my). To, co je v textu vyčleněno tučně, nám připomnělo jeden z výroků akademika A. N. Krylova (1863-1945, matematika a lodního stavitele): «Existují dvě skupiny pozorovacích věd, vědy nazývané „exaktní“ jako je astronomie, fyzika, chemie a další, a potom je tu ta druhá skupina – bílá a černá magie, astrologie, grafologie, chiromantie a další. Do této skupiny patří i meteorologie» (Krylov A. N. – Mé vzpomínky – Moskva: vydavatelství Akademie věd SSSR, 1963 / Hlava Zvolení řádným členem Akademie věd. Jmenování do funkce ředitele Hlavní fyzikální observatoře; uvedeno podle publikace na webu Vojenská literatura http://militera.lib.ru/memo/russian/krylov_an/05.html). Takže A. V. Dvorkovič, aniž by to věděl, umístil „ekonomiku“, takovou, jak ji sám zná, až na samý chvost výčtu „nepřesných věd” A. N. Krylova, až za meteorologii…

13 V letech 2007 — 2012 — hlava ministerstva ekonomického rozvoje RF, v letech 2012 – 2013 – pomocnice prezidenta RF, od 24. června 2013 – hlava Centrální banky RF. Dříve zmíněný projekt Strategie inovačního rozvoje Ruské federace do roku 2020 – Inovační Rusko 2020, byl vypracován v době, kdy řídila ministerstvo ekonomického rozvoje.

14 Podle informací z Wikipedie:

  • V letech 1991—1992 — ekonomický poradce ruské vlády. Člen „týmu“ Jegora Gajdara.

  • V letech 1992—1993 — vedoucí skupiny poradců ruského premiéra.

  • V letech 1993—1994 — pomocník prvního náměstka ruského premiéra Jegora Gajdara.

  • V letech 2000—2004 — první náměstek ruského ministra financí Alexeje Kudrina.

  • Od dubna 2004 do června 2013 – první náměstek předsedy Centrální banky Ruské federace Sergeje Ignatěva.

  • Od 24. června 2013 ministr ekonomického rozvoje Ruské federace.

  • V lednu 2015 se na popud ruské vlády stal členem dozorčí rady banky VTB.

15 International Visitor Leadership Program - https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Visitor_Leadership_Program

 

Diskusní téma: Kryptokolonizace: Jak se to dělá

Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 21.06.2018

Abych shrnul diskuzi výše ohledně Bible a křesťanství:
Musím dát za pravdu Júliovi - abych shrnul některé lži a mýty KSB o Bibli a křesťanství:

1) Ježíš Kristus není Bůh. Nikde v Bibli nic takového není uvedeno:

Bible tuto lež sama vyvrací:

"Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." (Jan 10,33)

"Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?" (Mk 2,7)

Ježíš se samozřejmě nerouhal - on Bohem je!

2) Eucharistie je praktikování kanibalismu (i rituálně):

Eucharistie není a nemá nic společného s kanibalismem (ani rituálně). Eucharistie je jednak připomínkou samotné události "Poslední večeře", a za další se jedná o duchovní přijímání Kristovy Krve a Těla (něco jako přijímání vyšší duchovní energie). Sama Bible potvrzuje, že se nejedná o kanibalismus:

"51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“ 52Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“ 53Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. 55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm". (Jan 6,51-56)

Hádám, že Ježís Kristus tímto nevyzýval ke kanibalismu. A stejné je to i s eucharistií.

3) Starý zákon je postavený na účení židovské světovlády, "židovské nadřazenosti" a právu židů vyhlazovat druhé národy, které nepřijmou židovskou nadvládu:

Nic takového Bible ani Starý zákon nehlásá. Nikde na žádném místě Bible nehlásá žádnou"židovskou nadřazenost", nebo že židé mají právo jen tak vyhlazovat druhé nežidovské národy z důvodu "židovské nadřazenosti".

Už jsem to vysvětloval u jednoho minulého článku - a vysvětlím to znovu:

Židé byli vybráni Bohem, aby uchránili a uchovali pravou víru v Nejvyššího Boha. A urovnali cestu příchodu Mesiáše. 
To, že pod vlivem farizejů nakonec od Boha odpadli a ukřižovali i Božího Syna Ježíše Krista, je věc jiná. Stejně i to, že si židé (v pozdějších dobách) pod satanským farizejským vlivem mylně vyložili biblické univerzální duchovní Boží království jako židovskou pozemskou světovou řísi. A boží předpověď milosrdného a láskyplného Mesiáše jako příchdod židovského krále, který vojensky lidu Izraele podrobí celý svět. A židovské poslání chránit pravou víru v Nejvyššího Boha (a s tím související boží zákaz rasového míšení mezi Izraelity a okolními národy) jako "židovskou nadřazenost" nad všemi nežidovskými národy.

Pokud někdo naráží např. na vyhlazení měst a obyvatelstva Kanaánu Izraelity - zdejší města a obyvatelstvo nebyly vyhlazeny kvůli "židovské nadřazenosti",
ale kvůli svým ohavnostem a rouhání se vůči Bohu. A každý, kdo si zjistil, jaké věci a zvěrstva se v Kanaánu děly, ví proč - krvavé lidské oběti, sodomie, od homosexualismu, po chrámovou prostituci, atd. Proto byl vyhlazen a zničen např. Kanaán. Ne kvůli tomu, že nebyly židé, ale kvůli svým ohavným démonským zločinům vůči Bohu a lidstvu. 
Stejně jako byla vyhlazena a zničena Sodoma a Gomora. 
A Bůh měří všem stejným metrem. Pokud i Izraelité odpadli od Boha k démonskému modlářství, trest je neminul též (viz např. babylónské zajetí). 

Tož tak.

Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

jardob | 21.06.2018

len taký detail:
"Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." (Jan 10,33)
- tu ide o zlý preklad. Správne malo byť: ...preto, že hoci si len človek, robíš sa Bohom.
https://biblia.sk/porovnanie/seb/jn/10/33
(je to tak aj v starogréckej verzii). Takže Ježiš sám o sebe priamo nikdy netvrdil, že je Bohom. Zato druhým sa mohlo zdať, že sa chová, akoby sa považoval za Boha.
Ježiš ale povedal aj: "Či nie je napísané vo vašom Zákone: Povedal som: Bohovia ste?"

Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 21.06.2018

Děkuji za potvrzení toho, co jsem uvedl výše:
"...preto, že hoci si len človek, robíš sa Bohom."

V českém překladu: "...proto, že ačkoli si jen člověk, děláš ze sebe Boha."

Ježíš nemusel ze sebe dělat Boha, jelikož on jím je.

A když už, zapomněl jste zmínit tato Ježíšova slova:

"30Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30)

Tady je to jasně černé na bílém řečeno - Boží Syn Ježíš Kristus a Bůh Otec jsou jedno - stejná podstata - Ježíš totiž Bohem je. Což i mj. potvrzuje křesťanské učení o Nejsvětější Trojici (Trojjediném Bohu - Otec, Syn a Duch Svatý). Kdyby Ježíš nebyl Bohem, asi těžko by byl roven Bohu Otci - tj. stejné podstaty. Skrze Ježíše Krista sestoupil Bůh mezi lidi.

Toto výše se nedá okecat. A můžete se snažit, jak chcete.

Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Július | 21.06.2018

Dík za podporu. Je to presne tak, ako píšeš. Som rád, že sú tu viacerí, ktorí so mnou súhlasia a vidia tie manipulácie o kresťanstve a biblii v KSB...

Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

Július

V pohodě. To nic není.

Btw. trochu jste se nechal vláčet těmito (KSB) demagogickými tvrzeními v případě Starého zákona. Stačilo přitom uvést kontext a skutečnosti výše. A to jsem ještě v případě Starého zákona nevyčerpal veškeré argumenty.

Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

jardob | 21.06.2018

To, že sa niekto chová, ako by bol Bohom (napr. hovorí ľuďom: "odpúšťajú sa ti hriechy", čo židov rozčúlilo) - ešte nie je predsa dôkazom, že Ježiš je Boh...
Ak budú o tebe hovoriť ľudia, že sa chováš ako Boh (privlastňuješ si slovne jeho privilégiá) - bude to dôkaz, že si Boh? Nie!

- "Ja a Boh jedno sme" - má samozrejme viacero vysvetlení a zďaleka nemá len jeden jednoznačný význam (ten cirkevný), reč to umožňuje, a nebolo by to prvé podobenstvo, ktoré Ježiš ľuďom povedal.

- "rovnakej podstaty" - to si už dodal sám, je to dodatok cirkevnej interpretácie (v Créde), v Evanjeliu sa o podstate nič nehovorí...

Ak chce niekto niečo neurčité použiť ako nezlomný dôkaz, kľudne môže, ale na podstate veci to nič nezmení...
Napr. je tento prírodný úkaz dôkazom plochej zeme?
https://flatearthscienceandbible.files.wordpress.com/2016/02/img_7263-1.jpeg
- nie je. Ale pre mnohých je dostatočným dôkazom tejto teórie.

Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

Vaše slova stále více vyvrací vaši teorii. Chápu, snažíte se chytit každého stébla trávy, ale když se v tom snažíte plavat, stále více se do toho zamotáváte.

Opravdu - nikdo nemůže odpouštět hříchy - kromě samotného Boha.
Ani takoví významní služebníci Boha jako Abrahám, Mojžíš, Izaiáš, Jeremiáš, Jan Křtitel (a řada dalších) toto nesměli činit. Směl to činit jen Ježíš Kristus, člověk božského původu.
Že Ježíš je Bůh, dokazuje i způsob jeho narození - viz panenské početí Panny Marie (která tímto obdržela titul "Matka Boží" a "Bohorodička"). Touto cestou přichází Bůh na svět v podobě člověka.
Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Oracle 911 | 22.06.2018

>Ani takoví významní služebníci Boha jako Abrahám, Mojžíš, Izaiáš, Jeremiáš, Jan Křtitel (a řada dalších) toto nesměli činit. Směl to činit jen Ježíš Kristus, člověk božského původu.
Že Ježíš je Bůh, dokazuje i způsob jeho narození - viz panenské početí Panny Marie (která tímto obdržela titul "Matka Boží" a "Bohorodička"). Touto cestou přichází Bůh na svět v podobě člověka.


A odkiaľže pochádza toto tvrdenie, žeby od cirkvi?
Tá ako mocenská organizácia robí všetko preto udržala moc a preto priveľkú váhu jeho slovám v týchto veciach netreba dať.

Ostatne aj ostatné národy a kulty majú svojho boha alebo velikána zakladateľa, ktorého porodila panna a ktorého často brali ako personifikáciu Slnka. Inými slovami motív "zrodený z panny" je najväčšou pravdepodobnosťou je prebratý z nejakého slnečného kultu, ktoré boli tak obľúbené v Rímskej ríši.

Ďalšia vec je, že podľa kumránskych zvitkov, ktoré pochádzajú asi 100 rokov pred narodením Ježiša, celá vec s Ježišom kopíruje práve scenár zo sekty Esejcov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

"Ostatne aj ostatné národy a kulty majú svojho boha alebo velikána zakladateľa, ktorého porodila panna a ktorého často brali ako personifikáciu Slnka. Inými slovami motív "zrodený z panny" je najväčšou pravdepodobnosťou je prebratý z nejakého slnečného kultu, ktoré boli tak obľúbené v Rímskej ríši."

To nic neznamená. Zde platí - KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ. Mj. řada pohanských králů či božstev užívala např. titulu "syn boží", "král králů", "Pán", atd. Znamená to snad, že křesťanství titulováním Ježíše Krista těmito výrazy přebírá pohanství? Ne. Ježíš Kristus je skutečně Synem Božím, Králem králů, naším Pánem.

A stejné je to i s panenským početím Panny Marie, skrze nějž přišel Bůh na svět mezi lidi - toto panenské početí bylo skutečné, skrze které přišel SKUTEČNÝ PRAVÝ NEJVYŠŠÍ BŮH NA SVĚT.
Žádný falešný pohanský kult či bůh. O to go.

"A odkiaľže pochádza toto tvrdenie, žeby od cirkvi?
Tá ako mocenská organizácia robí všetko preto udržala moc a preto priveľkú váhu jeho slovám v týchto veciach netreba dať."

Toto tvrzení nemá prvotně původ v církvi, ale v Bibli:

"26Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. 28Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ (Někt. rukopisy přidávají Požehnaná jsi mezi ženami.) 29Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. 30Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! 31Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. 33Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce.“ 34„Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě nepoznala muže.“ 35„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. 36A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. 37U Boha přece není nic nemožné.“ 38Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Tehdy od ní anděl odešel." (Lukáš 1,26-38)

"18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 20Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,hebr. Ješua, tj. Hospodin zachraňuje neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ 22To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: 23„Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“(Iza 7:14) což se překládá: Bůh je s námi. 24Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. 25Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš." (Matouš 1,18-25)
...

Jinak, toto výše uznává nejen katolická, ale i pravoslavná církev a také řada protestantských církví.

Pokud něčemu nevěřit, tak židovské-zednářské satanské propagandě, která se opakovaně, už celá staletí, snaží zpochybnit nejvyšší Pravdy evangelia.

Židé se už od počátku snažili podkopat Kristovu Církev. Nešlo jim jen o zničení křesťanské církve/církví jakožto organizace, ale o zničení samotné Kristovy Církve (každý, kdo uvěří v Syna Božího Ježíše Krista a přijme jej do svého srdce, je živým údem této Církve) - nejen zabíjením křesťanů (viz židovské štvaní římských úřadů proti křesťanům [což vyústilo v krvavé perzekuce křesťanů v římské říši], Velká francouzská revoluce, komunismus, atd.), ale zejména i snahou popřít nejvyšsí zjevené Pravdy evangelia. A to nečili jen dnes, ale již v dávné minulosti - např. zakládáním různých pseudokřesťanských "heretických sekt" (jako např. hnutí ariánů, donatistů, katarů, atd.). Sekty, z řady z nichž dělá KSB nevinné oběti "církevní zvůle".

Nechci nic říkat, ale zřejmě vy a další příznivci KSB jste naletěli židovské protikřesťanské zednářské propagandě na špek.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Oracle 911 | 23.06.2018

To nic neznamená. Zde platí - KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ. Mj. řada pohanských králů či božstev užívala např. titulu "syn boží", "král králů", "Pán", atd. Znamená to snad, že křesťanství titulováním Ježíše Krista těmito výrazy přebírá pohanství? Ne. Ježíš Kristus je skutečně Synem Božím, Králem králů, naším Pánem.

A stejné je to i s panenským početím Panny Marie, skrze nějž přišel Bůh na svět mezi lidi - toto panenské početí bylo skutečné, skrze které přišel SKUTEČNÝ PRAVÝ NEJVYŠŠÍ BŮH NA SVĚT.
Žádný falešný pohanský kult či bůh. O to go.

Tvrdíš to ty a cirkev, či je to pravda je vec druhá.

>Toto tvrzení nemá prvotně původ v církvi, ale v Bibli:

A ktože to kanonizoval tú bibliu?!

>Jinak, toto výše uznává nejen katolická, ale i pravoslavná církev a také řada protestantských církví...

A všetky tieto cirkvi vznikli po Nicejskom koncile, ktorý z Ježiša urobil Boha,čo sa konalo a príkaz konštantína, ktorý bol veľkňazom kultu Sol Invictus a prijal kresťanstvo pred smrťou. A to netvrdím ja ale kresťanský historici.

Takže, kto skočil na koho špek?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 24.06.2018

"A ktože to kanonizoval tú bibliu?!"

Bible, ač ji máme v různých překladech, se zachovala v principu dodnes v nezměněné podobě. Ty pomluvy a lživé řeči o tom, jak církev z Bible vymazala např. reinkarnaci (což je dnes prokázaná lež vzhledem k tomu, že samotní prvotní křesťané reinkarnaci neuznávali, nepočítaje esejce [v čase před Kristem], držících se pravověrné víry Mojžísovy, kteří žádnou reinkarnaci neuznávali, nýbrž pravověrnou nauku o Nebi a Peklu), atd., jsou nepravdivé.

"A všetky tieto cirkvi vznikli po Nicejskom koncile, ktorý z Ježiša urobil Boha,čo sa konalo a príkaz konštantína, ktorý bol veľkňazom kultu Sol Invictus a prijal kresťanstvo pred smrťou. A to netvrdím ja ale kresťanský historici."

No a? Obě dvě církve (mám teď na mysli církev pravoslavnou a katolickou) vycházejí z pravověrné křesťanské nauky, kterou zastávali svatí církevní otcové ještě před samotným Nikajským koncilem. Pravověrnou nauku o božství Ježíše Krista zastávala křesťanská Církev už dávno před samotným Nikajským koncilem, proto ji tam logicky císař Konstantin nemohl nařídit.
Samotný Nikajský koncil nevznikl čistě kvůli libovůli a mocenským zájmům císaře Konstantina, ale kvůli sporům pravověrných křesťanů s heretickou (pseudo)křesťanskou odnoží ariánů, kteří božství Ježíše Krista neuznávali. Nikajský koncil, svolaný císařem Konstantinem (který tím sledoval stabilizování situace v římské řísi), měl tuto situaci urovnat a vyřešit. A nebyl to císař Konstantin, kdo silně protlačoval pravověrnou církevní nauku o božství Ježíše Krista, nýbrž většinoví pravověrní církevní biskupové. Konstantin (zpočátku) naopak navrhoval kompromis, což většinoví pravověrní církevní biskupové odmítli. Až poté vrtkavý Konstantin rozhodl ve prospěch pravověrných biskupů proti ariánské herezi.

Vrtkavost a nerozhodnost císaře Konstantina v této věci však neskončila. V jednu chvíli podporoval katolicismus, podruhé ariánství, nakonec sám před svou smrtí (což jste zapomněl dodat) konvertoval k ariánství (nikoli ke katolicismu, jak jste nepravdivě uvedl). Což vylučuje tezi, že by císař Konstantin byl úhlavním propagátorem dogmatu o božství Ježíše Krista.
Tím je vaše tvrzení výše usvědčeno ze lži.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

.lak | 23.06.2018

Mám ikonu panny marie z měždugorje na chajdě a párkrát jsem se zmínil v okolí že je to její kaplička sice takovou orgonitovou placku ale bylo fascinující jak se jí jednou třpytila róba, možná to bylo světelnými podmínkami a užitým kysličníkem kovu z čehož jsou zpravidla pigmenty ale někdo by řekl znamení a proč ne.

Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

jardob | 22.06.2018

Ale vôbec nie... Ježiš nikomu hriechy neodpúšťal... Iba konštatoval dotyčnému človeku, že sa mu práve odpúšťajú hriechy, pretože videl jeho zmýšľanie a jeho vnútornú zmenu.

Na odpustenie hriechov človek nepotrebuje Ježiša, ale zmeniť seba, svoje postoje, konanie. Vtedy sa prirodzene človeku odpúšťajú hriechy a on sám prispieva k odčineniu následkov, ktoré spôsobilo jeho predchádzajúce konanie voči nemu a okolitým ľuďom, prostrediu.
Všetko dobré :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

Nic proti, ale v tomto případě jste zřejmě vědomě překroutil jasná slova evangelia. Bohužel tuto praxi přejímá řada příznivců KSB ve stylu "chytit se každého stébla trávy".

Bible hovoří jasně - žádné konstatování, Ježíš přímo odpouští hříchy:

"1Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, 2shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, 3přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. 4Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. 5Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“ 6Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: 7„Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“ 8Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: „Jak to přemýšlíte? 9Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?‘ 10Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" – tehdy pověděl ochrnutému – 11„říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“ 12On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: „Nic takového jsme nikdy neviděli!“"

Je tam zcela jasně řečeno, že Syn Boží (Bůh v podobě člověka) má moc odpouštět hříchy. Kdo zná Bibli a křesťanskou nauku, ví, že člověk může dosáhnout odpuštění hříchů jedině skrze vyznání svých hříchů před Bohem, učinění pokání a obrácení ke Kristu.
Člověk sám vlastními silami nic nedokáže. Jedině s pomocí a skrze Ježíše může dosáhnout věčného života - včetně odpuštění svých hříchů.

O tom to celé je. Nic víc v tom není.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

Menší dodatek:

Uvedený citát z Bible (Marek 2,1-12).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

jardob | 22.06.2018

Milý Forever Slav,
nemohol som prekrútiť slová evanjelia, pretože pre mňa NZ nie je etalón (nepovažujem v ňom všetko za autentické a neprekrútené). Hovorím len názory zo svojej logiky chápania, na základe rôznych zdrojov, nie len NZ.
Mám svoj názor, tak ako ty máš svoju vieru.
Všetko dobré...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 22.06.2018

Co muslimové, ti jsou podle křesťanské nauky zatracení plošně? Co křováci, kteří nikdy o Ježíši neslyšeli?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 25.06.2018

Hox

Sám Ježíš se vyjádřil jasně:

“6„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14,6)

Kdyby nebylo třeba osobní přijetí Ježíše ke spáse člověka, asi těžko by Ježíš vyslal své učedníky hlásat do světa evangelium.

Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 22.06.2018

K tomuto jen, jistě, Židé (s velkým Ž) měli nejspíš v minulosti misi dělat mezi ostatními národy osvětu ohledně Jediného Tvůrce, a od této mise odpadli. Ale my nemluvíme o tom, co reálně bylo a co nikdo přesně neví, ale o tom, jaký dojem formuje současné znění Starého zákona, kde je třeba toto:

«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl»
Deuteronomium, 23:19, 20.

«a budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou»
Deuteronomium, 28:12.

«Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.»
Izajáš, 60:10-12.

Myslíš, že by Tvůrce, ten který je, mohl instruovat k něčemu podobnému? Když víme, že považuje úrok (a parazitismus skrz něj) za jedno z nejtěžších provinění.
Dochovalo se spousta indicií, že Starý zákon v jeho současném znění vůbec neodpovídá tomu, co bylo jeho obsahem v době Ježíše a dříve.

Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 23.06.2018

Hox

Trochu vám přestávám rozumět. Vždyť tímto svým komentářem popíráte samotnou podstatu KSB, která označuje židy (i v době Starého zákona) jako nástroj onoho "GP".
Tohle mi připomíná diskuzi typu: "Já o voze, vy o koze." Zde byla řeč o skutečné dávné historické úloze židů v čase Starého zákona + skutečný a pravdivý výklad Starého zákona. Nikoli řeč a diskuze o různých úhlech pohledu a výkladů Starého zákona.
Pravdivý výklad Starého zákona je neoddělitelný od historického kontextu doby, ve které se události doby starozákonní, kde figuroval židovský národ jako Bohem vyvolený národ s mesiánským posláním chránit pravou víru ve skutečného a pravého Nejvyššího Boha, udály.

To, co výše popisujete, je překroucený judaistický výklad Starého zákona z pozice Talmudu. V judaismu totiž Talmud jako svatá kniha zaujímá první nejvyšší místo - proto je výklad Starého zákona v judaismu podřízen výkladu Talmudu. O to go.

Btw. (když už jste zmínil lichvu) tak Bible nevystupuje ani (přímo) proti otroctví (tj. možnosti vlastnit otroka) - sám ani Ježíš ve své době proti otroctví nikde nevystupoval. Dokonce vyléčil těžce nemocného sluhu římského setníka, kterého navíc vyzdvihl pro jeho víru, jakou nenašel v celém Izraeli.
Tak je to obdobně i s půjčováním na dluh.Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 23.06.2018

> Tak je to obdobně i s půjčováním na dluh.

To jest jak?

Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 23.06.2018

Vysvětlit lze všechno, ale ne každému.

Na půjčování na dluh není nic špatného, bez vzniku dluhu ani půjčování nejde. Řeč byla o půjčování na úrok, což je podstatný rozdíl. Půjčování na dluh se dá chápat i tak, že je vráceno tolik co bylo půjčeno, což je ok.

Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 23.06.2018

Pujčování na dluh jsem myslel celkově celou tuto oblast, včetně pujčování na úrok. Ale dobře, chceme - li se bavit čistě o pujčování na úrok v Bibli, budiž:

Bible pochopitelně (mluvím teď o Starém zákonu) židy varuje, aby si nepůjčovali od ostatních národů, jelikož by je to uvrhlo do otroctví okolních národů a do hrozby služby pohanským kultům. Což by ohrozilo uchování čistoty jediné pravé víry v pravého Nejvyššího Boha.
Avšak Bible dovoluje židům půjčovat na úrok okolním národům. Obdobné je to i s otroctvím, kdy Bible varuje židy, aby se vyvarovali (výjimka u vlastnění hebrejských otroků existovala s tím, že po sedmi letech jej museli propustit - pokud se tedy otrok nerozhodl zůstat v domě svého pána a jeho rodiny, pak musel ale zůstat jeho otrokem už navždy) zotročování vlastních krajanů. Ale na druhé straně povoluje vlastnění nežidovských otroků, které směli židé vlastnit do konce života. Co to znamená? Znamená to, že snad je vůči nežidům vše dovoleno? Jako v Talmudu?

Nuže, podívejme se, jaký vztah přikazuje židům Bible vůči cizincům:

"9Neutiskuj přistěhovalce – vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" (Exodus 23,9)

A jak je to s otroctvím v Bibli:

"44Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. 45Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi – ti budou vaším vlastnictvím. 46Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat." (Leviticus 25,44-46)

Znamená to, že si žid mohl dělat s otrokem (tj. i s nežidovským otrokem) dělat, co se mu zlíbilo? Nuže, podívejme se na další příkazy Bible:

"20Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. 21Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem." (Exodus 21,20-21)

"26Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu. 27Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub." (Exodus 21,26-27)

"8Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. 11V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej." (Exodus 20,8-11)

Shrnutí:
Bible (lépe řečeno, Mojžíšův zákon) přikazuje a ukládá židům ve věci otroctví a pujčování na úrok a obecně chování vůči okolním národům jisté morální prinicipy - kruté utiskování okolních nežidovských národů (ať už kruté zacházení s nežidovskými otroky či kruté terorizování nežidů pomocí lichvy) je zde zakázáno jako připomenutí toho, že sami židé kdysi byli utiskovanými otroky Egypťanů. A když si uvedeme toto do historického kontextu (konkrétně uvedené citáty z Exodu), bylo otroctví a celkově útisk pro židy právě čerstvou zkušeností. Když k tomu přidáme fakt, že židovský národ v čase žití v Zemi Zaslíbené, pokud se držel božích přikázání, žil s okolními nežidovskými národy (když nepočítame židovskou obranu např. proti Pelištejcům aj. národům a zemím, které se pokoušeli dobýt Zemi Zaslíbenou) v míru. Proti dnešnímu Izraeli, který provádí rozsáhlou dobyvačnou expanzi arabských zemí na BV, je to velmi rapidní rozdíl.

Výjimkou bylo vyhlazení a vyhnání místních národů (v Bibli titulované též jako "pronárody") v Zemi zaslíbené, když přišli do ní Izraelité. Ale ne kvůli "židovské nadřazenosti", ale kvůli boji proti okultismu a démonskému modlářství, jemuž tehdejší místní národy, které byly v nejvyšším stupni zkaženosti (obdobně jako Sodoma a Gomora), propadly.

Jaký to rozdíl oproti Talmudu, kde je nežid považován za zvíře bez jakýkoliv práv, se kterým si může žid dělat, co se mu zlíbí.

Proto veškerá srovnávání příkazů Mojžíšova zákona či obecně Starého zákona s dnešním židovským útiskem Palestinců či učením Talmudu o "židovské nadřazenosti" a světovládě je úplně mimo mísu.


Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 23.06.2018

Nevím na co reagujete, ale dnešním útlakem Palestinců ani učením Talmudu nikdo neargumentuje, ani v KSB na tom není žádná argumetnace založena.

Parazitování s pomocí lichvy na okolních národech je tedy podle vás ok?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 25.06.2018

Hox

Reakce ohledně Palestinců se týkala ohledně srovnávání některých pasáží Starého zákona se současným životem Palestinců v Izraeli.

Co se týče půjčování na úrok:
Osobně nemám nic proti půjčování na úrok (to automaticky neznamená ještě lichvu), pokud jde o přiměřený úrok. Případně je dobré, když člověk, který půjčuje někomu na úrok, se dokáže ke svému dlužníkovi chovat lidsky a soucitně. Jsem proti nekřesťanských půjčkám na úrok (což je to, čemu se říká lichva), které devastují lid a celé krajiny. Jsem pro morální etiku v této záležitosti.

Jinak, vaše diskuze ohledně Starého zákona (která nedává ani smysl, protože podstata a znění Starého zákona a celkově celé Bible zůstala a zůstává po celá staletí až tisíciletí nezněměná) je v zásadě bezpředmětná. Měla by jistý smysl, pokud by židé uznávali Tóru a Knihy Proroků na prvním místě. Ale vzhledem k tomu, že židé na prvním místě v judaismu mají Talmud (jemuž je podřízený výklad Tóry), je tato diskuze ohledně Starého zákona bezpředmětná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 25.06.2018

Pokud proti půjčování na úrok nic nemáte, pak jen nechápete etické a socio-ekonomické souvislosti a neřešitelné společenské problémy, které úrok vytváří, můžu jen poradit se dovzdělat (například práce KSB, kde je to vysvětleno).
Pokud je údajně v pořádku, proč ho mají křesťané zakázaný?
V neposlední řadě, v koránu se půjčování čehohokoliv na úrok charakterizuje jako nejtěžší hřích, horší než vražda, to může být vodítko, pokud už se člověk nedopracuje sám k tomu, proč je to škodlivé.
Peníze jsou vyjádřením existujících hodnot a hodnoty se tvoří lidskou prací, ne přesouváním nul nebo účtováním úroků. Asi nevíte nic o systému půjčování peněz do existence, vytváření peněz z ničeho a jejich následné půjčování na úrok?

Úroky jsou nepracovní příjmy a kdo žije s nepracovních příjmů a nárokuje si podíl na společenské produkci, na jejíž tvorbě se nepodílel, ten je sociální parazit. A Bůh nemá rád sociální parazity.

ps: http://ksh.nazory.cz/documents/Encyklika,%20urok,%20lichva%20a%20hrich.pdf

Závěr Lateránského koncilu z r. 1139 :
„Ten, kdo bere úrok, musí být vyhnán z církve a může být do ní přijat nazpět jenom po nejpřísnějším pokání a s v elkou opatrností. Tomu, kdo bral úrok a zemře, aniž by došlo k jeho obrácení se, musí být odmítnut křesťanský pohřeb“.

Těžký hřích, ze kterého se časem stala "bezproblémová činnost"?

děje se něco?

babaru | 15.06.2018

Může mi někdo napsat, jestli tato stránka byla zrušena, nebo se něco děje? Už více než týden očekávám nového Pjakina, ale vidím, že ani ve stručných zprávách není nic nového. Takže co?

Re: děje se něco?

Hox | 15.06.2018

Kdyby byla zrušená, nemohl bys tu nic napsat :)

Pjakin měl týden pauzu, nový díl vyšel až 11.6., bude snad tento týden. Na aktualizace krátkých zpráv nemám v poslední době moc času, stačí sledovat diskusi na vodaksb.eu, většinou to byly příspěvky odtud.

Vidím Hoxi

Fx | 13.06.2018

že si mi zařiznul příspěvky. Dobře ty, soudruhu. Takhle vypadá svoboda podle KSB

Re: Vidím Hoxi

Hox | 13.06.2018

Jsi svéprávný?

Demokracie v Cesku

Palo | 13.06.2018

Taky.jsem si vsimnul, ze "ceska" vlada, parlament, politici, ... delaji vsechno pro to, aby likvidovali podnikatelske "podhoubi".

Ze ktereho vznikaji a vyrustaji nove osobnosti, napady, projekty, ... a podniky.

A kdyz se casem preci jen nejake samovolne vytvori, tak ho iniciativne zlikviduji pomoci "Spidlovy dane" (danove pausaly), EET, konkurzni a exekutorske mafie, ...

Nebo pomoci "rozvodoveho a juvenilniho businessu". (Existuje nejaka vetsi motivace nez vlastni rodina a deti?)

Proc?

Protoze zahranicni "investori" potrebuji otroky. A boji se lokalni konkurence.

Nejvetsi hodnotou "demokracie" neni prace a tvorivost, ale vychcanost, "investovani", "privatizace", trafiky, ... A kecy, kecy, kecy.

+ a -

Ľ | 13.06.2018

Veru. Tiež som si všimol, že pri Kresťanstve a Biblii sú v KSB iba samé mínusi. Ale pri Koráne a Islame iba pluská. Až mi je to podozrivé. Rovnako ako moderná História kde má západ iba "plus" a Rusko "mínus".

Re: + a -

Hox | 13.06.2018

Zkus uvést nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství, pak se můžeme bavit dále už o konkrétním.

Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Základnou manipuláciou KSB voči kresťanstvu je ten fakt, že píše, že Ježiš bol len človek a nie Bohočlovek. A že prví kresťania verili práve na tento názor, čo je lož. Pričom kresťanstvo je práve založené na tej viere, že Ježiš je Boh.
Aby KSB tento svoj názor nejako zdovodnila používa mnohé manipulačné metódy. Napríklad to, že klame o tom, akú vieru mali prví kresťania, že neverili v Ježiša ako Boha, že Ježiša ako Boha zaviedol až Nicejský koncil v 4 storočí, pričom ten len potvrdil to na čo prví kresťania verili už od vzniku prvej Cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí.
KSB napríklad vobec nerieši, že prví kresťania prvé 3 storočia boli prenasledovaní a mučení Rímom preto, že odmietali dať obetu rímskym pohanským bohom, pretože verili v Ježiša ako Boha a za túto vieru boli ochotní zomierať...
Keby neverili v Ježiša ako Boha, prečo by mali problém obetovať pohanským bohom Ríma , aby si zachránili život ? To KSB nerieši.
Tým, že KSB o tomto manipuluje, tak potom rovnako útočí na RKC v tom zmysle, že keď RKC poskytuje sviatosti pre kresťanov, že všetko toto je lož, pretvárka podvod, že žiadne sviatosti RKC neexistujú sú podvodom a vy tu tvrdíte, že skrytým satanizmom, kanibalizmom, že Eucharistia je rituálny kanibalizmus...
Takže, KSB útočí na podstatu kresťanstva, že Ježiš nie je Boh a rovnako útočí aj na sviatosti, ktoré RKC poskytuje,že sú lož...Pretože až je RKC lož a podvod, čo razí KSB, rovnako jej poskytované sviatosti pre kresťanov sú lož a podvod, pretože podĺa KSB Ježiš nie je Boh.
Takéto názory a tézy KSB sú priamym útokom na podstatu kresťanstva.
Rovnako KSB manipuluje aj v tom,že určuje = razí tézu, že praví kresťania sú tí, čo odmietajú Ježiša ako Boha a tí kresťania v čo neho veria sú pseudokresťania zotročení biblickým projektom a RKC...
Nedostatky hierarchov RKC, ktoré sa vyskytli počas histórie RKC sú na to vhodným nástrojom, aby sa útočili aj na postatné veci v kresťanstve, o ktorých vyššie píšem...
Pričom sviatosti, ktoré poskytuje RKC a zločiny niektorých hierarchov RKC sú odlišné veci.
A presne opačný meter používa na islam a korán, kde vypichuje len určité súry z koránu, ktoré sa im hodia, pričom čo sa týka SZ a NZ, tak tam vypichuje to negatívne a mínusuje, pričom negatívne súry v koráne decentne ignoruje = neposudzuje korán, ako ho poznáme v celistvosti ,ale vyberá si len hrozienka, ktoré im vyhovujú. Takýto prístup používajú sekty a je to neobjektívny, manipulačný prístup...

Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Zkus uvést nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství, opět se ti to nepodařilo, opět panická snaha vyhnout se diskusi o čemkoliv konkrétním.

> Napríklad to, že klame o tom, akú vieru mali prví kresťania, že neverili v Ježiša ako Boha

Tyto tvoje a další bludy ohledně toho, že KSB v něčem manipuluje, vyvrátil Lux v této brilantní diskusi, doporučuji všem přečíst i když je to delší, sem to není prostor vkládat: https://pastebin.com/CbwJAuee

Problém "diskuse" s tebou je právě v tom, že když si někdo dá tu práci a všechny tvoje bludy vyvrátí a uvede věci na pravou míru, ty jen počkáš nějakou dobu a vylezeš s tím samým, jako by žádné argumenty nikdy nezazněly. A opět tvrdíš, že jsi všechno dávno dokázal a vyargumentoval, zatímco v realitě jsi byl x-krát usvědčen z nevědomosti a šíření bludů, viz Lux výše.

KSB neobsahuje proti křesťanství žádnou manipulaci, KSB stojí na učení Ježíše (tom skutečném), není s ním v rozporu, KSB to jsou znalosti nutné pro to, aby se naplnil hlavní Ježíšův odkaz, který cenzoři v církvi neměli odvahu odstranit: Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.

Tvoje milovaná církev prohlásila snahu vybudovat Království Boží už tady na Zemi úsilím samotných lidí za kacířství a herezi, a celou historii pronásleduje všechny, kdo se o to snaží. Učí, že člověk má být zticha, makat a trpět (čím více, tím lepší "křesťan"), a že "odměna" bude po smrti, a že to tak Bůh chce, aby na Zemi panovala nespravedlnost. Zvrácenost. Jedna z mnohých zvráceností, na které stojí současná církev, svou podstatou institucionalizovaná pseudokřesťanská sekta, mocenská struktura na podporu davo-"elitarizmu", egregoriální kult. Podrobnosti zde - http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek/

Tvoje milovaná církev popírá svou činností hlavní modlitbu křesťanství, Otče náš, a prohlásila za herezi snahu o její naplnění.

To, že Ježíš nebyl Bohočlověk není manipulace proti křesťanství ale zdravý rozum, je to poukázání na manipulace pseudokřesťanského egregoriálního kultu jménem církev.

Nejsou žádné argumenty na podporu teorie Bohočlověka, kromě tvrzení "církevních otců" (překrucovačů a cenzorů Ježíšova učení), a v Bibli není jediné místo, kde by Ježíš říkal něco podobné, ani tam není jediné místo, ze kterého by něco podobného vyplývalo. Je to výmysl, určený na znefunkčnění rozumu těch, kdo tomu uvěří, jak je vidět, sociální inženýři sloužící hierarchii Satana, kteří pseudokřesťanství navrhovali, nebyli břídilové, funguje to bohužel dobře.
Detailně je to vysvětleno a popsáno v linkovaném materiálu "Přemožení křesťanství světovým zákulisím" - kdo máš oči, viď.

Ty jsi ilustrace faktu, že pokud někoho Bůh zbaví Rozlišení a zapečetí jeho srdce, není mu pomoci. Mají oči ale nevidí, mají uši a neslyší. Hluchota k jakýmkoliv argumentům, režim "zaseklá deska".

> Pričom kresťanstvo je práve založené na tej viere, že Ježiš je Boh.

Na tomto dogmatu je založené pseudokřesťanství, nikde v Bibli není nic, co by opravňovalo podobnou absurditu tvrdit.

Pití krve Ježíše a pojídání jeho těla je jedna z nejabsurdnějších věcí, jaké si lze představit, a jistě nemá nic společného s Jeho učením ani s Božími zákony.
Když budeš mít nějaký problém a budeš potřebovat něčí odbornou pomoc, tak se tvůj problém vyřeší tím, že budeš pít jeho krev a jíst jeho tělo?

> Takéto názory a tézy KSB sú priamym útokom na podstatu kresťanstva.

Informace v KSB usvědčují pseudokřesťanskou sektu z její podstaty, ty jako člen této sekty to vnímáš pochopitelně jako útok. Bůh ale dal lidem také rozum a intelekt, a také svědomí a Své vedení, není na škodu někdy tyto Boží dary použít, nikdy není pozdě.

> Rovnako KSB manipuluje aj v tom,že určuje = razí tézu, že praví kresťania sú tí, čo odmietajú Ježiša ako Boha

Lež, nic takového v KSB není. Je tam pohled na to, co je křesťanství a co je biblický projekt pokoření světa ve jménu Boha, ale nikde tam není nějaké dělení, kdo jsou praví křesťané a kdo nikoliv, ani tam není jakékoliv odsouzení těch, kteří v dobré víře věří.

> a tí kresťania v čo neho veria sú pseudokresťania zotročení biblickým projektom a RKC...

Lež, žádné odsouzení miliardy a něco křesťanů v KSB není, ani tam není jakékoliv vyjádření na jejich adresu.

> A presne opačný meter používa na islam a korán, kde vypichuje len určité súry z koránu, ktoré sa im hodia, pričom čo sa týka SZ a NZ, tak tam vypichuje to negatívne a mínusuje

Lež. Jak vyplývá i z úryvků které jsem dal zde, KSB se přímo opírá o citace z Nového zákona a není pravda, že je uvádí v negativním smyslu. Ve skutečnosti se texty KSB opírají zhruba stejnou měrou o citace z Bible a Koránu, jednoduše proto, že v obou zdrojích je to stejné, které se navíc navzájem doplňuje. Ale to se musí člověk nezaujatě podívat a použít rozum, kterým byl Bohem nadělen.

Napsal jsi jednoduše lež. Udělej si statistiku, kolikrát KSB cituje Nový zákon negativně a kolikrát pozitivně, a pak si teprve otvírej ústa. Skončili jsem tam kde jsme začali: ukaž nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství.

Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

https://pastebin.com/BP88NgQT

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Odporúčam prečítať. Poukazujem na klamstvá v dielach VP .

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

V zájmu duševního zdraví nedoporučuji ani otevírat. Tento element má zvláštní "dar" znásilňovat realitu kdykoliv otevře ústa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 15.06.2018

A ja sa zas pozastavujem nad tým, že nie je v nejakom ústave pre psychicky narušených...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

Ty sa pozastav nad tým, čo sa z teba stalo...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 17.06.2018

Človek, ktorý sa vedome buduje spravodlivú spoločnosť/kráľovstvo Boha na Zemi. To ale o tebe sa nedá povedať lebo opakuješ len dogmy RKC, ktorý Milleniarizmus t.j. vybudovanie Božieho kráľovstva na Zemi vyhlásil za kacírstvo...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Milenarizmus je sektárske učenie, ktoré tvrdí, že na Zem príde Ježiš Kristus a tu na Zemi založí so svojimi vyvolenými tisíročné kráľovstvo.
Úplne ignoruje to, čo stojí v NZ, že Kristus sa vráti pri druhom príchode, pretože príde súdiť živých a mŕtvych.
Ty vobec nechápeš jeho kráľovstvo. Ježiš sa jasne vyjadril, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, čím naráža, že jeho kráľovstvom je kráľovstvo duší v nebi, kde sa dostanú ľudia, čo si to zaslúžia.
Povinnosťou človeka, spoločnosti je vytvoriť spoločenský systém, kde sa dá žiť, ktorý rešpektuje Božie zákony.Nie je to povinnosťou kresťanstva, ktorého hlavnou úlohou je to,aby ĺudia žili v súlade s učením Ježiša Krista. Pretože nie všetci ľudia sú kresťania a nie všetci by akceptovali kresťanskú vládu a kresťanský spoločenský systém v dnešnej dobe.A ani nechcú rešpektovať Božie zákony.
Ako chceš ty vytvoriť to kráĺovstvo Božie na Zemi, keď nerešpektuješ ani Božie zákony ? Napríklad taký cico hovorí, že potrat je právo ženy, pričom nerieši, že sa to protiví Božiemu zákonu nezabiješ. Hox podsúva polygamiu, že sice monogamia je lepšia, ale že ĺudský typ psychiky zvláda ja polygamiu. Učil niečo takéto Ježiš ? Podporoval v NZ polygamiu, alebo ju povolil ?
Veď vy ani neuznávate Božie zákony, pričom trepete o tom,že chcete kráľovstvo Božie na Zemi...
Je to akurát tak schíza z vašej strany, ani neviete a nepoznáte, čo vyučoval Ježiš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 18.06.2018

Recitovať cirkevné bludy dokážeš na jedničku ale zmysel toho, ťo Ježiš skutočne povedal ti uniká.
Pretože Ježiš povedal2 veci:
-jeho kráľovstvo nie je z toho sveta;
-do Božieho kráľovstva vchádza každý sám svojim úsilím.

Inými slovami, plány Božieho kráľovstva pochádzajú od Boha a každý kto vedome snaží ju vybudovať na Zemi sa stáva vyvoleným Ježiša a automaticky do neho vchádza.

Tváriš sa akoby historicky vzniknuté kresťanstvo, RKC a kresťania žili podľa učenia Ježiša a dodržovali by Božie zákony lenže podľa výsledkov opak je pravdou lebo súčasné kresťanstvo nielen nedodržuje skutočné Božie zákony a učenie Ježiša ale rovno rúha pred Bohom.

A zbytok tvojho príspevku je demagógia, lož a blud.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Budovanie a snaha priblížiť sa na Zemi Bohu ešte neznamená, že Ježišove kráľovstvo je z tohto sveta a nič nehovorí o tom,že heréza milenarizmu je nejaká pravda...

Rúhajú sa pred Bohom tí, čo nahrádzajú kresťanstvo náboženstvom slobodomurárov a ignorujú to,čo učil svojich apoštolov a čo je napísané v NZ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

No, RKC ti napchal riadnu kopu bludov a lží do hlavy...

Keby globálne zákulisie nezaradilo herézu a rúhanie na Nicejskom koncile, tak by si neštekal na slobodomurárov...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

To,že prví kresťania mali Ježiša za Boha nie je a nebola žiadna heréza. Nicejský koncil v 4 storočí to len potvrdil...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Sorry ale Luxom pozberané hystorické fakty hovoria o opaku:
https://pastebin.com/CbwJAuee
Zaujímavé vec je, že Konštantín bol nielen veľkňazom slnečného kultu Sol invictus (pomerne rozšírený kult) ale prijal kresťanstvo len na smrteľnej posteli...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Lux aj sám potvrdil,že prví kresťania verili v Ježiša ako Boha.

"1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?"

V podstate existovali 2 smery:
1) Pre niektorých bol Issa (Ježiš) plnoprávnym bohom s niektorými ľudským atribútmi.
2) Pre ďalšie sekty bol smrteľný Prorok, ktorý sa v podstate neodlišoval, napr. od Budhu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Lux napsal že některé sekty měly Ježíše za boha, a další křesťané s tím zase nesouhlasili a viděli to jinak Ty si vybereš půlku výroku a tváříš se že je to celá realita, to už opravdu hraničí s šílenstvím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Keby som si vybral polku výroku, ako na mňa klameš a manipuluješ, tak by som neuviedol priamo v citácií Luxa obe možnosti, ktoré spomínal. Písal som,že Lux musel uznať, že boli prví kresťania, čo verili na Ježiša ako Boha ešte skor ako prebehol v 4 storočí Nicejský koncil. Nikde nepíšem,že tento názor mali VŠETCI prvotní kresťania, pretože od krátko od začiatku vzniku prvej Cirkvi vznikali rozne mnohé sekty, čo si vysvetľovali učenie Ježiša a apoštolov po svojom.
Ale vy ste tu razili ten názor, že prví kresťania vobec neverili, že Ježiš je Boh, čo je lož, pretože dokazy sú o inom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Zas trepeš blbosti a bludy lebo Lux jasne hovorí o DVOCH smeroch, a na Nicejskom koncile bolo doslova pretlačené božskosť Ježiša s tým, že rozhodnutie koncilu bolo potvrdené cisárskym ediktom. A z tohto rozhodnutia vzišla aj katolícka cirkev, ktorá ti do hlavy natlačila svoje bludy ako pravdu poslednej inštancie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Ďalšie tvoje lži, bludy a omyly. Už som to vysvetlil vyššie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

> Ale vy ste tu razili ten názor, že prví kresťania vobec neverili, že Ježiš je Boh, čo je lož, pretože dokazy sú o inom...

Július. Právě jsi napsal, že když část prvních křesťanů měla Ježíše za boha a druhá půlka ne, tak tvrzení

"první křesťané měli Ježíše za boha"

je pravdivé, ale tvrzení

"první křesťané neměli Ježíše za boha"

je lež.

Ty si asi ve škole neměl předmět Logika, co? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

To je omyl.Prekrucuješ to, ako ti to vyhovuje...To, čo píšeš priznal Lux, až v diskusii...
Nakoniec v diele VP CCCP sa jasne píše, že viera v Ježiša ako Boha bola vykonštruovaná Pavlom.

Prijatie Vyznania Viery (Symbolu Viery) v Nicei je výmysel. (strana 6 pdf)

Teda prediktor popiera vieru kresťanvo v Ježiša ako Boha a má ju za výmysel Niceského koncilu v 4 storočí..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

A na Nicejskom koncile prehlásili s vysloveným súhlasom Konštantína t.j. na jeho príkaz, že ten prvý prvý prístup je jediný správny, ale to je už modlárstvo a rúhanie a de facto satanizmus.

A to celé z teba Július de facto robí krypto-stanaistu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Označkovanie od nevedomca, bludára a sektára, ktorý nechápe, čo hovorí je smiešne...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Kresťan ako ty, ktorý uveril bludom RKC v ničom podstatnom nelíši od pracovného dobytka, ktorého hnajú na jatky. A najhoršie na tom je, že toho kto ťa nechce nasledovať si ochotný rozdupať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Tento opis ťa presne vystihuje. Ty budeš z tých, čo budú zbabelo utekať, až sem príde islam a pojde ti po krku. Možno ti dovolia však konvertovať na islam a konečne si nájdeš nejakú moslimskú zotročenú ženu.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Vidím niečo napísané ale je to len bučanie pokrsteného dobytka...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Oracle, ty svoj komplex ponesieš celý život. Nemáš na to, aby si sa ho zbavil...Pozorujem to každým tvojím príspevkom.Žiadne zmeny. Chceš byť doležitý, mať pravdu, aj keď ju nemáš, mať posledné slovo. Aspoň u Hoxa si možeš tento komplex liečiť...
No nič, nechám ti posledné slovo, zjavne to potrebuješ.
Kresťan musí mať súcit aj s tým, ktorý na neho klame a brýzga..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 20.06.2018

Podľa dogiem RKC, ktorý je sumarizovaný v ora et labora katolík je pracovný dobytok a keďže so aj pokrstený, tak si pokrstený pracovný dobytok. A ako každý sa môže presvedčiť na vlastné oči aj sa tak správaš, žiaľ...

PS: Ak zistím, že nemám pravdu, tak to uznám, žiaľ dogmy RKC ktoré vydávaš za pravdu konečnej inštancie a tak vehementne ich brániš sú ďaleko od pravdy...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Názor nevedomca.

PS : ty si neuznáš ani to, keď si pristihnutý pri očividnom klamstve

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 21.06.2018

Fanatik by nemal kázať o nevedomosti...

A ak káže o nevedomosti, tak toho, koho nazval nevedomcom by nemal klamárom.
Inými slovami nielen nielen vykazuješ ten istý psychický profil ako samovražedný atentátnici ale ani logiku nezvládaš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Nevedomec može byť v niečom nevedomec v inom klamár, žiadny problém s logikou...
Zbytok tvojich invektív pasuje na teba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 22.06.2018

Inými slovami, nemáš v tom ani ty jasno.
A otrok, ktorý je podľa rímskeho chápania zakotvenom v dogmách RKC hovoriaci dobytok nech nekáže o invektívach...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

popolvár | 19.06.2018

"...stojí v NZ, že Kristus sa vráti pri druhom príchode, pretože príde súdiť živých a mŕtvych..."
Ani Boh nesúdi... Tak prečo by to mal robiť Ježiš?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Boh nesúdi podľa teba...Zaujímavé...A kto teda súdi , popolvár ? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 21.06.2018

Ty, ktorý sa tvári, že dostal patent na pravdu od Boha.
Ale v skutočnosti si len chudák, ktorému RKC nas@la do hlavy...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Oracle, snažíš sa zbytočne. Ty mňa nemožeš uraziť. Mňa urazí len inteligentný človek, ktorého si vážim pre jeho morálku. Nespĺňaš z toho ani jedno..
Až poukazujem na tvoje invektívy na moju osobu, robím to preto, aby som ostatných, čo to tu čítajú, upozornil na to, aký si a čo sa zač..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 22.06.2018

O morálke káže ten, ktorý nielen nerobí ani to čo RKC káže ale ani to čo on hlása.

Podľa rímskeho chápania zakotvenom v dogmách RKC si hovoriaci dobytok, tak nehovor o invektívach lebo uraziť sa dá len Človek a nie hovoriaci dobytok. Pritom z mojej strany je to LEN konštatovanie vecí a nie urážky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

Táto entita sa bojí pravdy, keď je dokázané ako VP CCCP klame vo svojich dielach, tak na toho, kto na to poukáže okamžite zaútočí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

haha... v kterém přesně okamžiku se "Július se domnívá" změnilo na "je dokázané" :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 17.06.2018

Po požití omšového vína a skonzumovaní oplátky, tiež známi ako Ježišova krv a telo/mäso v tom kanibalistckom rituáli zvaný sväté prijímanie.

Mali by to zakázať lebo to rozkladá psychiku...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Problém so psychikou máš ty, keď ti doteraz nedošlo, že Ducha nie je možné skonzumovať, takže nedochádza k žiadnemu kanibalizmu a ani rituálnemu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 18.06.2018

Tí ktorí praktizujú rituálny kanibalizmus veria, že po skonzumovaní tela získajú niečo nehmotné ako silu, vedomosti, ducha atď.

A kňaz na svätom prijímaní tvrdí podľa učenia RKC, že kresťan konzumuje krv a telo Ježiša, ktorý obsahuje jeho ducha, ktorú prijímaš a týmto aktom nielen zdieľaš jeho muky ale aj získavaš vykúpenie zo svojich hriechov.

Toľko o tvojom tvrdeniu, ž sväté prijímaniee nie je rituálny kanibalizmus a o tvojom duševnom zdraví...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Rituálny kanibalizmus pestujú ešte aj teraz niektoré primitívne domorodé kmene v tichomorskej oblasti, prípadne v Papue-Novej Guinei a v odľahlých džungliach Afriky a Južnej Ameriky. Dôvodom takéhoto ľudožrútstva nie je primárne zahnanie hladu, nasýtenie, ale viera v to, že zjedením určitých častí ľudského tela prejdú na konzumenta vlastnosti „príslušnej potravy ľudského pôvodu“ - napríklad zjedenie srdca dodá smelosť, odvahu a nezraniteľnosť, zjedenie mozgu rozum a vynaliezavosť a podobne.

Rituálny kanibalizmus je o jedení určitých častí ľudského tela a nemá to nič spoločné s prijímaním Euchatistie.

To kňaz netvrdí, to tvrdíš ty a píšeš hlúposť.
Kresťan NEKONZUMUJE Eucharistiu, ale tebe je to zbytočné vysvetľovať, čo je to Eucharistia.
Prijímaním Eucharistie kresťan nezískava vykúpenie zo svojich hriechov, to bolo získané smrťou Ježiša Krista na kríži...
Ani nevieš, na čo slúži Eucharistia, nepoznáš učenie RKC, ale stále máš potrebu sa k tomu vyjadrovať. Je to smiešne..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Dajako ignoruješ slová kňaza pri rituálu eucharistie keď vyhlasuje, že víno je Ježišova krv a chlieb/oplátka je Ježišovo telo/mäso, ktoré podľa dogiem RKC nesie Ježišovho ducha.

A po tom celom tresneš, že:
>Rituálny kanibalizmus je o jedení určitých častí ľudského tela a nemá to nič spoločné s prijímaním Euchatistie.

>Kresťan NEKONZUMUJE Eucharistiu, ale tebe je to zbytočné vysvetľovať, čo je to Eucharistia.

A čo robí kresťan s tým vínom a oplátkou, ktorý podľa dogiem RKC nesie ducha Ježiša, dáva si klystír?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Pozri sa, Oracle, ja tu nie som na to, aby som ti robil učiteľa katolíckych sviatostí, o ktorých vieš kulové.. Preštuduj si poriadne katechizmus RKC a keď to z neho nepochopíš, poraď sa s kňazom...
Až to neurobíš, tak stále tu budeš písať bludy a hlúposti...

Eucharistia je konsekrovaná hostia...Hostia je nekvasený chlieb...
Kresťania prijímajú Krista teda jeho telo a krv v podobe konsekrovanej hostie, teda prijímajú (fyzicky) nekvasený chlieb ako nosič, kde je Ježiš so svojím telom a krvou prítomný len duchovne..
Teda v prvom rade nekonzumujú Ježiša, nejedia jeho maso a krv, pretože tam nie je prítomný ako fyzické telo a krv, ale je tam prítomný len duchovne a Ježiša v duchovnej forme nemožeš zjesť, skonzumovať, stráviť, pretože konzumovanie sa deje len pri kaniballizme alebo rituálnom kanibalizme, kde sa jedia určité časti ľudského tela ako fyzické maso a krv.

Takže kresťania nejedia žiadne maso , žiadnu, krv, žiadne telo Ježiša vo fyzickej forme. Prijímajú ho duchovne do svojej duše ako hosťa, ktorý prináša dary posvacuje ich dušu....
Je to podobné, ako keď človeka navštívi jeho dobrý priateľ a donesie mu dary a človek je v jeho blízkosti...
Neskonzumuje ho i keď od neho fyzické dary prijme.

Ježiša kresťan, čo ho prijíma v Eucharisti rovnako nemože skonzumovať, pretože ho prijíma duchovne. Ducha človek nemože konzumovať, len ho prijať. Nejde o žiadnu formu konzumácie, či už za účelom potravy alebo z dovodu rituálneho kanibalizmu. Ježiš ako hosť prináša du jeho duše duchovné dary svojou blízkou prítomnosťou...

Aj tak, to nepochopíš, ale opakovať ti to už nebudem, až budeš znova šíriť bludy, že Eucharistia je rituálny kanibalizmus, tak napíšem,že proste klameš a nebudem to rozvádzať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Sám si napísal, že podľa katolíckych dogiem omšové víno a oplátky/chlieb menia svoju podstatu z vína a chleb/oplátok na Ježišovu krv a mäso/telo ktoré nesú jeho ducha.

A to všetky tvoje reči o tom, že eucharistia nie je rituál kanibalizmu anuluje lebo v symbolickej forme ním je.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Prekrucuješ význasm toho, čo som napísal...

"Sám si napísal, že podľa katolíckych dogiem omšové víno a oplátky/chlieb menia svoju podstatu z vína a chleb/oplátok na Ježišovu krv a mäso/telo ktoré nesú jeho ducha."

Toto som nikde nenapísal. Drzo klameš. Je mi jasné, že nemáš na to,aby si pochopil, čo je to Eucharistia, takže radšej budeš klamať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Ale to je presne zmysel toho, čo si napísal o omšovom víne a oplátke. Ostatne ja vychádzam z dogiem RKC, ktoré jasne tvrdia, že počas rituálu omšové víno a oplátky menia svoju podstatu na Ježišovu krv a telo, ktoré nesú jeho ducha.

Mimochodom v jednej vete hovoríš, že neviem o čom hovorím a klamem, ale klamstvo je vedome hovorenie nepravdy. Takže si to urovnaj vo svojej hlave. ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Klameš, tak som to nenapísal. Napísal som :

"Kresťania prijímajú Krista teda jeho telo a krv v podobe konsekrovanej hostie, teda prijímajú (fyzicky) nekvasený chlieb ako nosič, kde je Ježiš so svojím telom a krvou prítomný len duchovne..
Teda v prvom rade nekonzumujú Ježiša, nejedia jeho maso a krv, pretože tam nie je prítomný ako fyzické telo a krv, ale je tam prítomný len duchovne a Ježiša v duchovnej forme nemožeš zjesť, skonzumovať, stráviť, pretože konzumovanie sa deje len pri kaniballizme alebo rituálnom kanibalizme, kde sa jedia určité časti ľudského tela ako fyzické maso a krv."

Ty tvrdíš toto :

"Dajako ignoruješ slová kňaza pri rituálu eucharistie keď vyhlasuje, že víno je Ježišova krv a chlieb/oplátka je Ježišovo telo/mäso, ktoré podľa dogiem RKC nesie Ježišovho ducha."

To je blbosť, pretože konsekrovaná hostia neobsahuje Ježišove telo AKO FYZICKÉ MASO, Ježišovu krv AKO FYZICKÚ KRV..

Čiže píšeš blbosti. Až nedokážeš pochopiť, čo som napísal veľkým písmoim, to nie je moj problém.

Takže buď vedome klameš, alebo si hlúpy a neschopný pochopenia toho, čo vlastne katolíci veria ohĺadom Eucharistie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Opakuješ bludy a lži ako zamestnanec Goebblesa.

A ešte raz aby to aj klinický prípad ako ty pochopil, že v symbolickej rovine víno a oplátka predstavuje Ježišovu krv a telo, ktorý nesie jeho ducha ale to znamená, že eucharistia je hoci aj v symbolickej rovine kanibalistický rituál. A celé to je logicky odvodené z dogiem RKC...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Názor sektára úplne neschopného pochopiť, aký je rozdiel medzi kanibalizmom a prijímaním Eucharistie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Ty, ako pravý sektár nechápeš ani slova kňaza pri premenení a vysvetľuješ si to sektársky po svojom, chybne, stále tam vidíš len fyzickú krv a fyzické maso, lenže katolíci dobre vedia, čo kńaz hovorí a čo sa deje pri konsekrácií...

Keď Ježiš dával pri poslednej večeri svojím apoštolom kúsky chleba a hovoril tie výroky o jeho tele a krvi, tak im v tom chlebe nedával kúsky svojho fyzického masa a ten chlieb nenamáčal do svoje fyzickej krvi ...
Ale to je najskor nad možnosti tvojho pochopenia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Sektári majú svoje bludy za pravdu poslednej inštancie, a daktorí za svoju vieru sú nielen ochotní zdochnúť ale aj zabíjať.
A jediný, kto sa tvári, že pozná pravdu poslednej inštancie si ty a to z teba robí jediného sektára v tejto diskusií.

A čo sa týka toho, čo údajne Ježiš povedal na poslednej hostine. Pozrime sa na to zblízka:
Ježiš povedal, že víno reprezentuje jeho krv a chlieb jeho telo a ty počas eucharistie konzumuješ veci, ktoré reprezentujú/symbolizujú je krv a telo t.j. praktizuješ kanibalizmus, síce v symbolickej rovine ale predsa...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Teba hlúposť skonzumovala rozum, Oracle.
Teda si vykonal rituálny kanibalizmus vlastného mozgu svojou hlúposťou..Slušnejšie sa to nedá napísať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 20.06.2018

Prvá vec, ty tu sa nesprávaš slušne, skôr ako rozzúrený pokrstený pracovný dobytok.
Druhá vec je, že aj Aztékovia jedli telo svojho Boha vo forme pečiva z amarantu a veľký rozdiel medzi týmto rituálom a kresťanskou eucharistiou nevidím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Entita, čo nechápe rozdiel medzi prijímaním a konzumáciou nie je schopná pochopiť sviatosť Eucharistie správne.

Kresťania totiž nejedia telo svojho Boha, ale teba pravda nikdy nezaujímala..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 21.06.2018

A čím sa prijíma hmotný nosič ducha Ježiša?

Ostatne zdravý rozum zostáva stáť, že ako môže uveriť niekto tomu bludu, že omšové víno a oplátka nadobudnú duchovnú podstatu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Ani ľudskú dušu si nevidel v jej skutočnej duchovnej podobe a že existuje veria aj najprimitívnejší domorodci v pralesoch...
Zdravý rozum zostáva stáť nad tým,že tu niektorí dodokobi tvrdíte,že Boh je energetické pole...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 22.06.2018

No si vedľa ako bedľa lebo Boha všemohúceho a milujúceho nepovažujem za pole lebo stojí nad realitou.

Tú vec, ktorú uctievaš ako Boha a pred ktorým plazíš od strachu ja zas nepovažujem za nič iné ako agregátne pole, naplnené strachom, zlobou a nenávisťou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Vtedy, keď tam napísali lži, ako napríklad, kedy vznikli listy apoštola Pavla. Jasne som dokázal,že vnútorný prediktor v tom diele klame a takých lží je tam viacero.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 18.06.2018

Jasně jsi dokázal, že máš jiný názor, nikdo ti ho nebere. Kdy vznikly epištoly Pavla nevíš neb to neví nikdo kromě Boha, a označovat subjektivní pohled na věc víry, který nesouhlasí s tvým subjektivním pohledem, za lež, je projev posedlosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

https://pastebin.com/fBrudTNb

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Vidím, Hox, že sa bojíš pravdy a okamžite presúvaš dokaz, kde je vnútorný prediktor prichytený ako klame vo svojich dielach...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jardob | 19.06.2018

Ak dnes dokážu presvedčiť ľudí, že obeť po otrave "Novičokom" (látka A234) sa môže úplne zotaviť bez následkov na zdraví, a nikto z odbornej verejnosti sa cez média neozve a nepovie nahlas, že to je nezmysel - potom nie je ťažké presvedčiť ľudí, že špeciálne nekonzervovaný a neskladovaný papyrus môže na vzduchu prežiť viac ako 1500 rokov bez toho, aby sa rozpadol na prach... Alebo bez toho, aby bolo nutné ho periodicky prepisovať na nový papyrus, pergamen alebo iný nosič, aby sa zachoval obsah informácie ktorú nesie: lenže potom by nebolo možné určiť datovanie jeho prvotnej vzorky, keďže by šlo o kópie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Jardob, tvoje názory sú ukážkou takej krásnej relativizácie a zahmlievania, že by si si za to zaslúžil aj odmenu. Vieš, čo je na tebe zvláštne ? Že keď KSB autori vytiahnu vo svojich prácach nejaké gnostické evanjelium, tak nemáte problém tu tvrdiť, že tak to Ježiš myslel, že to je jeho pravé učenie, za predpokladu, že to odporuje NZ a učeniu RKC.
Vtedy neriešiš životnosť papyrusa ako nosiča informácií. Keď sa však jedná, ako v mojom prípade, že fyzické dokazy a veda dokazuje niečo iné, ako píšu tlsté knihy KSB, alebo práve VP CCCP, tak nastúpiš ty a začnes papyrusy spochybňovať..
A vieš vobec, že papyrus ako nosič uchováva informáciu tisícky rokov ? Stačí, až je uskladnený v dobrých podmienkach...
alebo chceš povedať, že to nie je pravda ?
Vieš jardob, argumentovať tým, že všetko, čo ja možem dokázať vedeckými fyzickými dokazmi a faktami, že Pavlove listy máme skor ako z 15 storočia po vynájdení knítlače v Európe, može byť podľa teba lož znamená, že proste vy, ako dodokobi, úplne ignorujte vedecké fakty a dokazy a relativizujte a spochybňujete všetko, čo sa vám nepáči a dokazuje to vedou, a fyzickými dokazmi, ako tie papyrusy, že VP CCCP vo svojich dielach klame...
Toto možno platí na naivné ovce, ktoré chcete do svojich radov získať, ale neplatí to v prípade osob, ktoré uvažujú...

"potom nie je ťažké presvedčiť ľudí, že špeciálne nekonzervovaný a neskladovaný papyrus môže na vzduchu prežiť viac ako 1500 rokov bez toho, aby sa rozpadol na prach..."

Nikto nepíše, že tie papyrusy , ktoré dokazujú skoršie datovanie Pavlových listov ako je 15 storočie, boli vo voľnej prírode a na vzduchu...Toto, jardob, nikto netvrdí. Stačí však, keď boli vhodne uskladnené ,tak aj bez špeciálnej konzervácie mohli prežiť tisícky rokov...
Chceš aj tento fakt spochybniť ?

Jardob, hľadáš ty vobec tú skutočnú pravdu a istinu, čo sa ma snažíš presvedčiť, alebo radšej kryješ klamstvo a relativizuješ pravdu ?

Až neveríš, tak si to daj zistiť...
doteraz sa občas nájdu papyrusy dobre zatvorené= v hlinených nádobách , ktoré majú stovky rokov...A prežili. Čo ty na to ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jardob | 20.06.2018

Július,

rozdiel medzi mojím tvrdením a tvojím tvrdením je len v tom, že je to neprezentujem ako nespochybniteľnú pravdu, ako nejakú dogmu, a preto si môže dovoliť sa prikloniť k rôznym pravdepodobným hypotézam, čo sa týka dejín. Nedávam svoje tvrdenia do roviny niečoho nespochybniteľného.

Ty ale svoje tvrdenia staviaš do roviny nespochybniteľných faktov, a to je rozdiel. Vďaka tomu strácaš cit pre objektivitu.

Ja nemám potrebu sa s tebou dohadovať o niečom, čo sa ťažko dokazuje. Veď, ver si čomu chceš. Nikto ti to neberie. Ja budem radšej občas trochu tápať, než slepo veriť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Vedecké výsledky overovania datovania papyrusu sú relevantným faktom v argumentácií.
Nikde nepíšem,že sú dogmou. O aké vedecké výsledky sa opiera VP CCCP , keď tvrdí, že listy apoštola Pavla sú z 15 storočia ?
Ja som poskytol relevantný vedecký dokaz, z akého sú obdobia. O čo sa opiera tvrdenie VP CCCP ?

Zbytok o mne manipuluješ.Až spochybňuješ všetky vedecké dokazy, ktoré poukazujú na lži VP CCCP, len na základe pocitu, tak sa relevantná argumentácia nerobí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 21.06.2018

Kdo platí, ten určuje muziku.
Věda je konceptuálně podmíněná a historická "věda" není věda, ale nástroj obsluhy panující koncepce, takže nikdy nepříjde s ničím, co by mohlo ohrozit panující koncepci, to chápe každý člověk, který se trochu zamyslí.

"Věda" datovala části těla žijících organizmů uhlíkovou metodou jako 2,5,10 tisíc let staré. Realita je taková, že neexistuje žádná spolehlivá metoda datace, vždy se jedná o konsenzus, subjektivní zařazení, které se provádí v souladu s tím, jaký je názor, jak staré by něco mohlo nebo mělo být. Uhlíková metoda je vtip a zbytek metod tady - vrstva se určuje podle jejího obsahu a stáří obsahu zase podle vrstvy, a to celé jen výlučně v souladu s posvátnou krávou oficiálně přijaté datace, to znamená něčího subjektivního názoru v minulosti na dané téma, který vznikl zpravidla bez jakéhokoliv důkazu. Jak funguje historie? Jeden historik napíše že se o něčem, co bylo před 1000 let, domnívá že to bylo tak a tak, a v průběhu času se to z jedné knihy přepíše do 500 dalších knih a změní se to v "objektivní fakt".
Za co stojí celá "historická věda" se lze podívat zde: http://leva-net.webnode.cz/products/rozhovor-s-historikem/

V čem spočívá skutečně vědecký přístup? V tom, že pokud se objeví jediný fakt, zjištěný údaj, který vyvrací nějakou teorii, tak je třeba od té teorie odstoupit nebo ji upravit, neb je mylná. Jak to funguje v korporátní vědě, hlavně v historii, která obsluhuje panující koncepci? Cokoliv se objeví a nezapadá to do určených představ, se likviduje nebo zametá pod koberec. Případ by stačil jeden, reálně jsou jich tisíce, kdy se objeví nález, který kompletně bourá tzv. vědecké zažité představy o minulosti. Skutečně vědecký, ve smyslu poctivé vědy, je právě přístup v pracech VP, protože se snaží brát v úvahu celé spektrum toho, co je známo, a ne jen oficiálně schválené představy. V minulosti se velké objevy vždy udály navzdory, a proti vůli korporátní vědy, která proti nim zpravidla fanaticky bojovala, aby pak další generace vědců uznala jako vědecké to, proti čemu předchozí generace bojovala.

Ty "důkazy" nemají cenu zlámané grešle, neb se jedná jen o konsenzus, tvořený podle panující koncepce, objektivně nic nedokazují, neb ani nemohou. Jinak zvláštní, v jedné větě napíšeš že nejsou dogma a v další větě se s nimi snažíš umlátit oponenta jako by to byla absolutní objektivní pravda, což není.

Existují důkazy, že leningradský kodex Tanachu, jsou podvrh - současná "věda" je má za autentické dokumenty 10. století, ačkoliv je to absurdita - v 19. století se jejich autor v tisku přiznal, že je to podvrh který on sám vytvořil, a laboratorní výsledky analýz prokázaly, že pergamen je měkký, to znamená nový, nemůže být starý 1000 let. Výsledek? Nulový, ignorace těchto faktu a prohlášení těch pergamenů za nejstarší, a tím pádem nejsprávnější, text Tóry. Tolik k věrohodnosti té "vědy", se kterou se pořád oháníš.

(upraveno, původní verze zde https://pastebin.com/33kDbsqT)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

"Věda je konceptuálně podmíněná a historická "věda" není věda, ale nástroj obsluhy panující koncepce, takže nikdy nepříjde s ničím, co by mohlo ohrozit panující koncepci, to chápe každý člověk, který se trochu zamyslí."

Lenže ja som neriešil "historickú vedu", ale niečo konkrétne a vedecky už overené a to datovanie papyrusov - listov sv Pavla, ktoré fyzicky existujú.

"Realita je taková, že neexistuje žádná spolehlivá metoda datace"

Uhlíková metóda je vcelku spoĺahlivá metóda datácie, pokiaľ daný fyzický predmet datácie spĺňa podmienky pre správnu datáciu uhlíkovej metódy. Až áno, tak nedojde k rozptylu niekoĺkých storočí...
Datovanie papyrusov, ktoré som dával je odhadnuté s presnosťou 50 rokov...

Takže relativizovať metódu určovania veku papyrusov apštola Pavla sice možeš, ale nemáš nejmenšie dokazy, ktoré by potvrdili tvoj názor, že datácia tých papyrusov je sfalšovaná.
Metóda spochybňovania relativizácie všetkého, čo veda može dokázať alebo dokázala len preto,že to nevyhovuje manipulácií starcov KSB a VP CCCP, ktorí manipulujú bez dokazu o tomto nie je žiadny argument...

"Skutečně vědecký, ve smyslu poctivé vědy, je právě přístup v pracech VP, protože se snaží brát v úvahu celé spektrum toho, co je známo, a ne jen oficiálně schválené představy."

Ale kdeže. VP CCCP manipuluje svoje úvahy a tézy a vytrhnuté časti niečoho tak, aby to sedelo ich teóriám o pravde, pričom neposkytuje, ako v prípade listov sv apoštola žiadne skutočné a relevantné argumenty...

Až chceš diskutovať štýlom, že nič, čo veda dokázala nie je pravdou, pokiaľ to nie je v súlade s prácami VP CCCP, tak sa dostaneš do polohy obmedzeného sektárskeho fanatika, ktorý si vždy nájde vysvetlenie na omluvenie omylu, lži a manipulácie, na ktorý niekto poukáže, pričom poskytne aj vedecké dokazy...toto zaberie na nevedomých a nevzdelaných. Na tých, ktorí premýšlajú však ťažko.

Tie dokazy, čo som dal sú relevantné a neplatné by boli len vtedy, keby sa dokázalo, že papyrusy neexistujú alebo datovanie je chybné. To sa nestalo...

To, že niečo je podvrh, ako prípady, čo spomínaš, neznamená, že podvrhom je všetko, čo veda može dokázať...Keď sa napríklad dokázalo na základe vedy, že datovanie Turínskeho plátna nie je do 1 storočia, ale do stredoveku, tak si sa na to nesťažoval, že sa veda pomýlila a rovnako si sa nepozastavil nad tým, keď som uviedol, že kúsky z Turínskeho plátna odobraté na vedeckú analýzu datovania boli zámerne vybraté z tých častí plátna, ktoré boli poškodené požiarom v stredoveku a prešité, čo ovplyvnilo datovanie. Taký výber časti plátna na datovanie bol zámerný...
Takže súčasná veda skor potiera fyzické dokazy o správnosti učenia RKC, ako v prípade Turínskeho plátna, kde ústrižky plátna vybraté na datovanie dodali slobodomurári v Cirkvi zámerne tak, aby spochybnili pravosť plátna, na čo určitou vedeckou prácou poukázal aj jedenš ateistický vedec, ktorý na základe vedy spochybnil datovanie Turínskeho plátna.
Hox v dnešnej dobe systém skor útočí na učenie RKC na dokazy o existencii Ježiša a roznych fenoménov v RKC, indícií, ktoré dokazujú že katolícka viera je pravá. samotné práce KSB sú toho dokazom, robia, čom možu ,aby ĺudí ovplyvnili, že Ježiš bol len človek, pričom ignoprujú všetky fenomény a indície v historíií RKC, ktoré potvrdzujú pravdu a učení kresťanstva, ktoré storočia, ako magistérum učila a uchovávala RKC.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 21.06.2018

> Lenže ja som neriešil "historickú vedu",

A já jsem nepsal o historické vědě ale o vědě kompletně, kromě toho, oháníš se metodami datace, které věda používá, takže opět demagogie.

Uhlíková metoda je nespolehlivá, protože například části krunýře živé želvy byly touto metodou datovány jako 2700 let staré, přičemž realita = stáří té dané ještě stále živé želvy.

> Datovanie papyrusov, ktoré som dával je odhadnuté s presnosťou 50 rokov...

Abys mohl něco takového tvrdit, musel bys znát skutečné stáří, které neznáš, to zná jen Bůh. Jedná se jen o víru, že je to přesně datované.

> Uhlíková metóda je vcelku spoĺahlivá metóda datácie

omyl, metoda je to tak gumová, že dojde k čemukoli co je třeba.

Ty jednoduše zaslepeně odmítáš vzít na vědomí, že lidé mají právo na vlastní názor a budeš tu demagogicky protlačovat ten tvůj "jediný správný názor", a útočit na každého kdo máš pocit že tě svým názorem ohrožuje. Jak chceš, tvůj problém. Autoři KSB nic nikomu dokazovat nemusí, protože nikoho o ničem nepřesvědčují, jen píší svoje pohledy. Kromě toho je lež, že ohledně té datace tam není argumentace. Jsou tam odkazy na historiky 19. století, jejichž práce si může zájemce prostudovat, a je tam spousta dalších argumentů, což si může každý ověřit.

> Až chceš diskutovať štýlom, že nič, čo veda dokázala nie je pravdou, pokiaľ to nie je v súlade s prácami VP CCCP

demagogická lež a manipulace z tvojí strany, nic podobného jsem nikde nenapsal

> Tie dokazy, čo som dal sú relevantné

Pouze tvoje víra, jak už bys mohl pochopit.

> To, že niečo je podvrh, ako prípady, čo spomínaš, neznamená, že podvrhom je všetko, čo veda može dokázať

nic podobného jsem opět nenapsal, tvoje konstrukce = manipulace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 22.06.2018

Písal si AJ o historickej vede.
Vysvetlil som ti, kedy je uhlíková metóda spoĺahlivá.
Datovanie papyrusou je urobené na základe vedy. Dodnes si nenapísal nič konkrétne v tomto prípade, čo by to vyvrátilo.Zahmlievanie inými prípadmi nie je dokaz.

Ty odmietaš vziať na vedomie, že nemožeš spochybniť bez dokazu všetko,čo poukazuje na lži VP CCCP v ich dielach..
Dokaz nie je to, čo si ty želáš alebo cítiš...
Až chceš spochybniť konkrétny vedecký výsledok datovania tých papyrusov, musíš dať konkrétny dokaz, ktoré sa týka tých papyrusov. spochybňovanie uhlíkovej metódy,že vždy ukazuje bludy, alebo v tomto prípade je len účelová manipulácia bez dokazu, ktorá má zakryť a schovať, omlúvať lži v dielach VP CCCP, na ktoré som poukázal.
Datovanie uhlíkovou metódou, pokiaľ datovaný objekt spĺňa predpoklady na možné správne datovanie touto metódou je bežná prax súčasnej vedy a plne akceptovaná, bez ohĺadu na tvoj subjektívny názor..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 23.06.2018

Július, ad uhlíková metoda.

Skořápka ze šneka co právě pošel byla uhlíkovou metodou datována jako 27.000 let stará. Publikováno ve Science č.224 , 1984, strana 58. Viz také tato přednáška https://youtu.be/xPQJF21IOhA?t=1h21m40s

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 23.06.2018

Anthropological journal of Canada 3, 1981, str. 9:

"Datování karbonovou metodou není schopno dodat přesné výsledky. Jsou tam velké nesoulady (gross discrepancies), chronologie je relativní a akceptovaná data jsou ve skutečnosti zvolená data. Tato posvátná kráva je ve skutečnosti obdoba alchymie 13. století."

https://youtu.be/xPQJF21IOhA?t=1h19m16s

Jedna část zmrzlého mamuta byla datována 40.000 let stará, jiná část téhož těla 26.000 stará, a kus dřeva nalezený s ním jako 9-10 tisíc let starý (tamtéž, s referencemi).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 23.06.2018

ještě něco k "vědeckým" metodám:

"Radiometrické datování poskytuje mnohá překvapení. Čedič v Hualalai na Havaji explodoval roku 1800-01, a metoda draslík-argon (K-Ar) určila rozmezí jeho stáří 160 — 3 300 milionů let. Lávová kupole hory St Helens, USA, utvořená po roce 1980, dala metodou draslík-argon stáří v rozmezí 350 000 až 2 800 000 let. Sopka Ngauruhoe na Novém Zélandu chrlila lávu v letech 1949 až 1975 a metoda K-Ar určila věk na 3,5 miliónu let."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jardob | 21.06.2018

Július,
ty stále nechápeš a vyzerá to, že ani nepochopíš...
VP ZSSR nemusí nikomu nič dokazovať, iba predkladá svoj názor, ktorý pokladá za vysoko pravdepodobný, tak ako množstvo iných ľudí, pre každého kto má rozum a môže mu to byť k niečomu dobré. Nikomu nič nevnucuje, preto sa ani nepotrebuje s nikým hádať.

Žiadna udalosť, ktorá sa stala/nestala pred stovkami až tisíckami rokov sa nedá úplne stopercentne dokázať, vždy je tam určitá miera neurčitosti.
Tým skôr že žijeme stovky rokov v civilizácii, kde klamanie je jav častejší ako nachladnutie, a zároveň prebieha boj "elít" medzi sebou o tom, kto bude pásť stádo, a celkovo o udržanie davo-"elitarizmu". Zároveň prebieha už storočia globalizačná studená vojna, minimálne medzi Západnou civilizáciou a tým, čo sa scvrklo na dnešnú Ruskú civilizáciu. To jest, so technikami dezinformácie a maskovania treba v každej vojne počítať. A ja s tým počítam, nie som naivný.
Nemám najmenší dôvod naslepo veriť nejakým "ujom", ktorí sa chovajú ako s prepáčením, vedecké prostitútky, ktoré na objednávku vyrobia alebo interpretujú artefakt podľa požiadavky zadávateľa. To nie je žiadne tajomstvo. Ani veda nie je neomylná a robí množstvo chýb, ktoré neskôr spätne napráva. Kedysi tvrdila že zem je plochá. A nie je dôvod nepredpokladať, že dnes sa dopúšťa chýb v iných oblastiach, kde nevidí alebo nechce vidieť za horizont.

Prečo niektoré fakty odmietam a iným pripúšťam vierohodnosť? To je jednoduché... Ak človek zhromaždí viacero iných indícii, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že cirkev sa vo vierouke mýli, potom nie je dôvod tento názor meniť, kvôli inému "dôkazu", ktorý neposkytuje stoporcentnú záruku pravdivosti interpretácie, lebo je v ňom ľudský faktor, a človek je omylný.

Ak je mozaika, ktorú si človek skladá podporená množstvom iných vysoko pravdepodobných indícii, samozrejme, že tam nebudem tlačiť niečo, čo tvrdí opak a nejde pritom o spoľahlivý dôkaz. Pre mňa má názor, že katolícka cirkev (a nie len ona) sa v zásadných otázkach vierouky mýli, pravdepodobnosť nie menšiu ako 99 percent.

Inak zaťahuješ ma zase len do debát o hlbokej minulosti, aj keď nerád riešim históriu, lebo ťažko v nej presne určiť, čo je mýtus a čo nie. Je v nej veľa mystifikácie a fatamorgán. Historici nerozumejú politike súčasnosti, tak ako by mohli rozumieť politike minulosti, ak by aj poznali niektoré fakty. V dejinách ja osobne iba nachádzam indície, možné pravdepodobnosti, ale rozhodne nie dôkazy.
Ak máš iný názor, ja ti ho neberiem. Sám si ale nenechám nič vnucovať, a prepáč, svoje predpoklady a potenciálne názory budem aj naďalej zdieľať na týchto stránkach, ak budem mať možnosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

https://pastebin.com/5E9LAzE2

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 21.06.2018

V 19. století by bylo podobným vědeckým faktem v argumentaci, že nic těžšího než vzduch nemůže létat, nebo že člověk, který jede ve vlaku rychleji než 30 km/h, se udusí, nebo že DDT je neškodné (polovina 20. století) a tak dále a tak dále.

Dnešní věda také tvrdí, že potrat je ok. To je pro tebe také relevantní vědecký fakt v argumentaci?

Proč vědě věříš v jednom případě a nikoliv v jiném případě?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 22.06.2018

Manipuluješ.
Nemám dovod neveriť datovaniu tých papyrusov, kým nepredložíš skutočný dokaz, že datovanie bolo sfalšované.
Nič také si doteraz nepredložil...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 22.06.2018

Manipuluju tím, že se tě zeptám proč v jednom případě vědě bezvýhradně věříš, a v druhém máš odlišný názor než věda?

:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 20.06.2018

> Vidím, Hox, že sa bojíš pravdy a okamžite presúvaš dokaz, kde je vnútorný prediktor prichytený ako klame vo svojich dielach

Na tvoje sprostoty nemá smysl reagovat. Co se týká toho "důkazu", jak už jsem ti vysvětlil, jen věříš nějaké verzi jak to bylo, to je celé.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Preto poctivo mažeš, však ?
Sprostosť je všetko, čo dokazuje,ako VP CCCP klame, však ?
A neverím v nejaké verziu, klameš, zahmlievaš, manipuluješ. Dal som jasný vedecký, relevantný dokaz, že existujú papyrusy datované skor ako z 15 storočia, ktoré dokazujú, že VP CCCP klame o vzniku apoštolských listov sv. Pavla...A to sa ti do krámu nehodí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 21.06.2018

> Dal som jasný vedecký, relevantný dokaz, že existujú papyrusy datované skor ako z 15 storočia, ktoré dokazujú, že VP CCCP klame o vzniku apoštolských listov sv. Pavla

V příspěvku výše tvrdíš, že to není žádná dogma ale jen názor, to znamená že se jedná o verzi, které věříš. Reálně nevíš s jistotou, jestli je to pravda, to ví jen Bůh, jak už ti asi potřetí píšu. Historicky reálně se věda ve všem mýlí, vždy po nějakém čase dojde k mylnosti předchozích představ, zkus si něco postudovat i historii vědy. Proto argument aktuálními závěry jako objektivní pravdou je nesmysl.

Jsi schopný připustit, že ten názor co stále cituješ o stáří těch papyrusů není objektivní Pravda, ale jen názor, který se může časem změnit?

Kdybych chtěl něco smazat, dávno by to tu nebylo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Vedecký dokaz má iný stupeň pravdivosti ako dogma a je založený na niečom inom ako dogma...

"Jsi schopný připustit, že ten názor co stále cituješ o stáří těch papyrusů není objektivní Pravda, ale jen názor, který se může časem změnit? "

Iba vtedy, keby si priniesol relevantný dokaz, že tie papyrusy neexistujú, alebo datovanie bolo zámerne sfalšované. Nič také si však nepriniesol a nenapísal. Relativizácia všetkého, spochybňovanie celej vedy, preto,že nesedí tomu, čo píše VP CCCP nie je žiadny dokaz..

Okrem toho v tej práci je plno ďalších lži, čo sa rovnako dá dokázať...VP CCCP v tom diele zámerne klame..


...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 21.06.2018

Jsi schopný připustit, že ten názor co stále cituješ o stáří těch papyrusů není objektivní Pravda, ale jen názor, který se může časem změnit?

Podle tebe to tedy není něčí stanovisko, ke kterému došel nebo na němž se ustanovil konsenzus (na základě konceptuálně podmíněné vědy, která obsluhuje panující koncepci ve společnosti), ale objektivní Pravda, rovnocenná sdělení od Boha?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 22.06.2018

Už som ti odpovedal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 22.06.2018

Nenašel jsem tam jestli připouštíš že je to jen názor, který se může změnit, nebo to považuješ za objektivní Pravdu-Skutečnost rovnocennou zjevení od Boha. Nuže? Stačí krátká odpověď, buďto "připouštím že to není objektivní Pravda, ale jen názor", nebo "je to Objektivní Pravda".

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 16.06.2018

Ještě něco k zamyšlení: https://pastebin.com/raw/uJZg6Ybi

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

. | 16.06.2018

Velkou chybou je směšovat dohromady nástroj s jeho uživatelem. I ten nejlepší nástroj v rukách hlupáka selže. Dejte lidem nůž a každý s ním udělá něco jiného. Nepomůže obviňovat nůž, ani pořídit si lepší.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 16.06.2018

Cože? :)

Jestli se to týká toho úryvku, co chápeš pod nástrojem a co pod uživatelem? Jestliže je podle tebe ten duchovní Titov "uživatelem", co je tím "nástrojem"? Bůh snad? :)
A jestli to myslíš naopak, že Bůh je uživatel a ten otec Titov je nástroj, pak, jak jsem pochopil, označuješ Boha za hlupáka?

Radši se jen omezím na konstatování, že mám jiný názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

. | 16.06.2018

uživatel - člověk (např. Titov)
nástroj - idealistický ateismus, marxismus a další..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 16.06.2018

Idealistický ateismus, marxismus a tak dále zdaleka nejsou v pořádku, příměr nesedí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

. | 16.06.2018

Ano, v pořádku je jen KSB :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 16.06.2018

Vizitka tvojí úrovně.

Re: Re: Re: + a -

m | 17.06.2018

Julo, ty píšeš výhradně o židokřesťanství a to je něco zásadně jiného než křesťanství. Dovzdělej se.

Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Židokresťanstvo je chybný termín, nič také neexistuje.
Dovzdelaj sa ty. V čase vzniku kresťanstva pojem a termín žid ani neexistoval...Ten vznikol storočia neskor...
Okrem toho ten, kto prijme židovské náboženstvo nemože mať s kresťanstvom nič spoločné, pretože židovské náboženstvo - teda judaizmus, talmudizmus zásadne odmieta Ježiša ako Boha, čo je zasa centrom a podstatou kresťanského náboženstva...
Teda sa nezmieriteľné odlišujú...

Re: + a -

Hox | 13.06.2018

Vidím že nějak nejsi schopný ukázat nějaké takové místo. Není se co divit, protože tam nic takového není. Realita je taková, že skoro v každé z prací KSB se upomíná Ježíš mnohokrát v různých kontextech, přičemž vždy pozitivně, nikdy ne v negativním smyslu.

Jeden příklad, který ilustruje vztah KSB ke křesťanství a Ježíšovi -jak se o tom může přesvědčit každý, kdo do knih KSB alespoň nahlédne. Práce Dialektika a ateizmus, strana 72:

... Pravdivý Kristus liečil nemocných a mrzákov — a tu, Šavol bol zbavený zraku, i keď len dočasne (Boh a Jeho poslovia jednajú bez sprievodných „doplnkových“ efektov tohto druhu).
Pravdivý Kristus nikdy a nikoho nenútil nasledovať ho silou, ani strachom, ani vydieraním — Ale Šavol sa chvel a bol vydesený, keď sa podriadil tomu, kto ho povolal do služby.
Dokonca aj keď sa pozrieme na epizódu vyhnania obchodníkov z chrámu, keď Kristus mal akoby použil hrubú silu, tak aj v tomto prípade nebol nikto zmrzačený, nikto nebol zachvátený hrôzou, vôľa nikoho nebola v jeho psychike zamenená cudzou vôľou.
Pravdivý Kristus nikdy a nikomu nenaháňal strach, nikdy a nikoho nespravil mrzákom (ani dočasne), nikdy a nikoho nevydieral (tým skôr rafinovane v zamlčaniach, a nie otvorene slovami), nepotláčal a neprekrucoval vôľu nikoho3, nevytváral dvojzmyselné situácie umožňujúce obviniť jeho i Boha v čomkoľvek podobnom.
V činnosti pravdivého Krista a v činnosti toho, čo sa v duchu zjavil Šavlovi na ceste do Damasku, sa prejavili dve rozdielne a navzájom nezlučiteľné mravnosti.
A takéto obrátenie ku «kresťanstvu», aké podstúpil Šavol, nemohlo nastať, ak by bol povolaný do služby pravým Kristom. Pravý Kristus odkrýval pred každým (koho oslovoval) pravdu, a vykladal ju buď priamo a jasne, aby ho jednoznačne chápali; alebo, ako pravý dialektik, kládol jednoznačne pochopiteľné pomocné otázky, na ktoré ak respondent odpovedal úprimne podľa svojho svedomia, tak sa svojim umom začal vzďaľovať „múdrosti“ tohto sveta, ktorá je pred Bohom bláznovstvom, a približoval sa chápaniu pravdy. A každý mohol Kristom mu odhalenú pravdu slobodne odmietnuť, alebo ju prijať do základov svojho života.
No Šavol sa stal «kresťanom» a apoštolom Pavlom nie zo svojej vedomej dobrej vôle, nachádzajúc sa pritom v pokojnom a optimistickom rozpoložení, prehodnocujúc svoje dovtedajšie presvedčenia-omyly, načerpané „múdrosťami“ tohto sveta behom svojho dovtedajšieho života, a ich podmienenosť jeho reálnou mravnosťou — ale urobil to trasúc sa a v zdesení, podriaďujúc sa pritom duchovi ktorý ho vyzval, pričom si zachoval svoju dovtedajšiu mravnosť (ako hierarchicky usporiadaný súbor mravných kritérií) a nezmenil v sebe nič, okrem rozumového postoja k faktom, ktoré mu boli už dávno známe:
predtým horlivo odmietal, že Ježiš je Kristus (Mesiáš, Boží pomazaný — Jeho vyvolenec pre uskutočnenie určitej misie v rámci Zámeru), potom začal horlivo hlásať, že práve Ježiš je Kristom.
A špeciálna otázka:
Potrebuje pravý Kristus či pravý Boh, aby ľudia pravé kresťanstvo prijímali v stave chvenia a hrôzy, neschopní čokoľvek pochopiť; aby ho prijali tak, ako prijal „čosi“ Šavol-Pavol?
Ak človeka zachváti trasenie a hrôza, treba požiadať priamo Boha o ochranu a pomoc.

Re: Re: + a -

Ľ | 13.06.2018

No. Niekto sa aj musi nejak živiť a robi to rukami. Treba aj niekde byvat a to miesto sa treba starať. Tiež o rodinu. Zrovna malujeme. Tak sa ospravedlňujem, že tu nesedím celý deň.

Čítal som to. v prípade Farizea Saula, sa nestotožňujem s názorom VP SSSR.

Re: Re: Re: + a -

Hox | 13.06.2018

Ok, uveď nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství.

Re: Re: Re: + a -

Hox | 14.06.2018

> v prípade Farizea Saula, sa nestotožňujem s názorom VP SSSR

Odlišný názor máš jen v pohledu na Saula, s názorem VP SSSR na Ježíše se tedy ztotožňuješ, kdyby ne, napíšeš nějaké námitky. Nicméně tvrdíš, že je to protikřesťanský názor - absurdita, kterou jsi právě svojí reakci sám vyvrátil. K tomu, tvrdíš že sis v KSB všiml spousty míst, kde je něco proti křesťantví. Ale nejsi schopný uvést jediné takové místo. Obrázek o tobě a tvojí činnosti už si bez problémů udělá každý sám.

Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 14.06.2018

ja sa chcem opytat, asi mi nieco uslo, ale biblicky projekt != krestanstvo?

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 14.06.2018

Nie, biblický projekt=zotročenie ľudstva úrokom, tak aby zotročenie nebolo na vedomej úrovni ale na nevedomej.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Prečo to starci KSB nenazývajú judaisticko - talmudský projekt, pretože zotročenia ĺudstva úrokom je doménou talmudu a judaizmu a nie kresťanstva...

Na to je odpoveď ľahká...Biblický projekt a bibliu si ľudia automaticky spájajú s kresťanstvom a nie so židovstvom, takže ide o to, aby vina za toto zlo padla na kresťanstvo, inak by starci KSB použili presné označnie, ktoré by presne vystihovalo o aký projekt ide..
Lenže starci KSB sú predsa lóžoví bratia a na svojich kurátorov nebudú ukazovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 15.06.2018

preto som sa aj pytal este raz na potvrdenie od tunajsich veducich, teda som rad, ze odpovedal hox, co je biblicky projekt.

pretoze ma napadlo to iste co teba, je to talmudsky projekt, nie biblicky. nespravnym nazvoslovym sa ukazuje inam, a hlavne nie na seba samych...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Talmudický projekt by to byl, kdyby byl založen jen na Starém zákoně a týkal se jen židů a jejich činnosti.

Nový zákon v jeho současné podobě prohlašuje svatost Starého zákona a to, že dříve pomine nebe a země, než by se jedno písmenko z něj nenaplnilo.
Čili prohlašuje, že dogma o vyhlazení všech národů, které se nepodřídí Židům a nebudou jim sloužit jako otroci, je Boží vůle. To je zvrácenost a nevidí to jen ignorant.

SZ a NZ Je provázaný systém ze dvou komponent,
Starý zákon = pravidla pro agresory
Nový zákon = pravidla pro oběti agrese, aby se nemohly efektivně bránit

Pokud bys do KSB nahlédl, pochopil bys to lehce sám, není to nic složitého. V čím zájmu je šířit manipulační lži o tom, že KSB o něčem manipuluje, nad tím si musíš popřemýšlet sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Talmud vobec nie je to samé ako Starý zákon. Vypracovaný a kodifikovaný bol až v 7 storočí, v tom istom storočí, ako vznikol islam.
Je to náboženská kniha židov, ktorí odmietli Ježiša ako Mesiáša a Boha a vybrali si smer, ktorí hlásali farizeji, ktorí už za života Ježiša prekrucovali Zákon..
Základnou metódou úspechu je tam práve lichva, úrok a sposob, ako sa má postupovať v ovládnutí gojimov..

No, daj dokaz, kde NZ prehlasuje to, čo tvrdíš...
Tak to totiž nie je.
Rovako som hľadal aj tú tvoju dogmu :

"dogma o vyhlazení všech národů, které se nepodřídí Židům a nebudou jim sloužit jako otroci, je Boží vůle."

A predstav si, že som ju medzi katolíckymi dogmami nenašiel...Kde je chyba ?

https://www.scribd.com/doc/76091155/Dogmy-Katolickeho-nabo%C5%BEenstva

ˇO Písme je tu len táto dogma :

2. Sv. Písmo je inšpirované Duchom Svätým, to znamená, že Duch Svätý je prvým autorom Písma..

ale tvoju dogmu som nenašiel. Vieš, Hox, nemožeš interpretovať správne SZ,NZ a dogmy RKC, keď to nemáš ani prečítané, chápeš vobec túto moju radu ?

"Starý zákon = pravidla pro agresory
Nový zákon = pravidla pro oběti agrese, aby se nemohly efektivně bránit

Ďalšia blbosť. Keby to bola pravda, tak by kedysi kresťanské krajiny nikdy nevyháńali Židov zo svojich krajín, čo v histórií a viackrát urobilo mnoho európskych krajín a kráľovstiev. Mám ti dať dokaz ?
Keby boli Židia ako agresori privilegovaná kasta a kresťania len ich sluhovia, tak by čosi také neprešlo hneď od vzniku kresťanstva...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Podle tebe je to talmudicko-judaistický projekt zatímco doktrína skoupení světa monopolem na lichvu je součástí starého zákona, něco hapruje tobě.

> Keby boli Židia ako agresori privilegovaná kasta a kresťania len ich sluhovia

Rozhlédl ses někdy kolem sebe? Kdo vlastní světový finanční systém, který zotročuje všechny národy? Kdo vytváří hodnoty prací, aby se přesouvaly bankám skrz mechanismus peněz vytvářených z ničeho a zatížených úrokem, na které mají monopol opět banky?
To, že se jedná o zotročení v nepřímé podobě, skrz finanční systém a úroky, neznamená že to otroctví není. Nejspolehlivější otrok je ten, kdo sám neví že je otrok a ještě považuje svoje otrokáře za dobrodince.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

Doktrína skúpenia sveta s monopolom na lichvu, s konkrétnymi ďalšími návodmi ako sa správať a toto dosiahnúť je súčasťou talmudu...

"Rozhlédl ses někdy kolem sebe? Kdo vlastní světový finanční systém, který zotročuje všechny národy?"

Biblickí Júdejci, Izraeliti a ani kresťania nového zákona to nie sú. Vlastníci sú vyznavači HLAVNE judaisticko talmudského svetonázoru, ktorý bol kodifikovaný v 7 storočí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

> Doktrína skúpenia sveta s monopolom na lichvu

Ta doktrína je součástí Starého zákona ťulko. Izajáš. Selektivní slepota?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Kresťanstvo sa neriadi do písmena všetkým, čo je napísané v SZ. Už som sa vyjadril, že si myslím, že tá doktrína tam bola vložená nepriateľmi kresťanstva, pretože úplne odporuje aj Božiemu desatoru v SZ.
A že to v SZ zostalo doposiaľ je následok infiltrácie RKC jej nepriateľmi..
Lenže ty akosi zabúfaš, že talmud je tá kniha ,ktorá do podrobnosti rozvádza, ako realizovať doktrínu skúpenia sveta do praxe a tí, čo uznávajú talmud to robia storočia a nie sú to kresťania, ale talmudisti a preto projket skúpenia sveta cez úrok je ich projektom, nakoĺko oni ho realizujú v praxi a nie kresťania a preto je to judaisticko talmudský projekt a nie biblický..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 18.06.2018

> Už som sa vyjadril, že si myslím, že tá doktrína tam bola vložená nepriateľmi kresťanstva, pretože úplne odporuje aj Božiemu desatoru v SZ.

Nicméně Nový zákon v jeho současné podobě trvá na tom, že je to Slovo boží a Boží záměr. Tedy nepřátelé křesťanství infiltrovali i Nový zákon? Jiná možnost není.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 15.06.2018

Július samozrejme zas tresol blud, lebo zmienená pasáž na ktorý sa v prácach autorov KSB je v Tóre t.j. v Starom zákone, konkrétne u proroka Izajáša keď hovorí komu treba požičiavať na úrok, komu treba odpúšťať dlhy a čo treba urobiť s národmi, ktorí sa odmietli podrobiť dlhovému otroctvu, konkrétne:

«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj (tj. ďábel, proto hospodin s malým h, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska
svědomí) požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl» (to poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze
zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale
ze současné, masově vydávané knihy, propagované všemi Církvemi a
určitou částí „inteligence“ jako jediná pravda seslaná nám údajně
Shora)» - Deuteronomium, 23:19, 20. «a budeš vládnout nad
mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou»
-
Deuteronomium, 28:12. «Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou
dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu
milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve
dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím
a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.»
-
Izajáš, 60:10-12.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Tak Tóra to nie je len SZ...
Ale pravdou je,že som toho názoru , že state o lichve do SZ nepatria, že tam boli vložené tými, ktorí ovládli RKC zvnútra.
Ide tu totiž aj o to, že kresťanstvo sa riadi hlavne NZ. Zo SZ nepreberá automaticky všetko, napríklad neuplatňuje Mojžišove trestné zákony, starozákonné obrady, rovnako aj morálka je iná...

Tieto rozpory sú častočne vysvetlené tu :

http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=27

Rovnako RKC od svojho vzniku tvrdo zakazovala lichvu, dá sa to dokázať, takže sa neriadili SZ.
Argumentácia typu, že prenechala lichvu a úžeru židom, tak to je na dlhšiu debatu, pretože židia mali zakázané pracovať a podnikať v mnohých oblastiach, kde mohli kresťania mali zakázaný aj vstup do stredovekých miest,atď...
Teda úžera bola sposob ich obživy..
Mám za to,že RKC tvrdo podcenila riziko a hrozbu úžery, pretože dlho existovalo krytie peňazí zlatom, kde nedochádzalo k tým príšerným efektom, ak neskor po zrušení krytia zlatom...
A RKC na to,že dovolila židom úžeru a úrok aj tvrdo doplatila...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 15.06.2018

SZ nie je Tóra?! Takou námahou si mohol povedať aj to, že Zem je plochá.

A ak SZ neplatí tak prečo je v nej história židov a Mojžišove zákony?!

A zbytok, nuž ešte väčšie bludy a hlúposti než zvyčajne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

Nauč sa čítať a nekritizuj to,čo som ja nenapísal...

"Tak Tóra to nie je LEN SZ"

Čo sa týka SZ, to že je zaradená v kresťanstve ako súčasť biblie kvoli kontinuite neznamená, že všetko v SZ platí aj pre kresťanstvo...

To len v tu razíte blud, že všetko v SZ je akceptované a nutné dodržiavať do písmenka, pretože nechápete vobec celkový zmysel a ani kresťanstvo..

Presne ako sekty, ktoré si vytrhnú nejaký citát z biblie a interpretujú si ho mylne a bludne po svojom...Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 17.06.2018

Pouívaš argumenty ako "remeň" lebo:
«Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky.
Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka
ze Zákona, dokud se všechno nestane.»

Matouš 5:17, 18.

A čo sú židovské zákony ktoré sa dostali z Tóry, ktorý údajne nie je rozšírená verzia SZ? Žeby tento nižšie citovaný text?
«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj (tj. ďábel, proto hospodin s malým h, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska
svědomí) požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl» (to poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze
zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale
ze současné, masově vydávané knihy, propagované všemi Církvemi a
určitou částí „inteligence“ jako jediná pravda seslaná nám údajně
Shora)» - Deuteronomium, 23:19, 20. «a budeš vládnout nad
mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou»
-
Deuteronomium, 28:12. «Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou
dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu
milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve
dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím
a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.»
-
Izajáš, 60:10-12.

Inými slovami ty musíš ako kresťan akceptovať každú židovinu, trpieť ako otrok, ťahať káru ako pracovný dobytok, žiadať vykúpenie z hriechu a likvidovať každého kto postavil židom na odpor.
Ak je to podľa teba existencia vhodná Človeka, tak prosím užívaj si to ale nikoho ďalšieho do toho nenúť a nikomu nebráni aby sa toho otroctva sa zbavil...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

V prvom rade vobec nechápeš, čo tam hovorí Ježiš. Vykladáš si to sektársky, po svojom. Napríklad v SZ stojí, že cudzoložné ženy sa možu podĺa Mojžišovho zákona ukameňovať. V NZ vieme, že sa proti tomu Ježiš postavil a takú ženu bránil. Takže, ako je to s tým do písmena ? Je to zložitejšie...Okrem toho som presvedčený ,že doktrína o lichve tam bola násilne vložená nepriateľmi kresťanstva v SZ a nepatrí tam, pretože odporuje aj desatoru.

"Inými slovami ty musíš ako kresťan akceptovať každú židovinu, trpieť ako otrok,"

Blbosť. Až sa RKC zbaví slobodomurárov v budúcnosti, tak zo SZ zákona iste odstránia aj to o tej lichve a doktríne o skúpení sveta...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 18.06.2018

Nazval som Matúšov citát vírusom, ty si povedal, že tým nie je.

>Blbosť. Až sa RKC zbaví slobodomurárov v budúcnosti, tak zo SZ zákona iste odstránia aj to o tej lichve a doktríne o skúpení sveta...

SZ je manuálom agresorov a drábov, NZ manuálom pre pracovný dobytok a obetí. Takže drž hubu a makaj, ako ti RKC káže...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Názor sektára, ktorý trepe o tom, čo nechápe a nepozná..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Povedal to ľudský tvor, ktorý prijal dôstojnosť pracovného dobytka...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Entita, čo nerozozná pravdu od lži i keď niekto druhý o tom podá dokaz, može ťažko objektívne hodnotiť iného človeka...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 21.06.2018

Entita, ktorá sa tvári, že má patent na pravdu pritom len hlása bludy RKC a správa sa ako dobytok nech nekáže o tom čo je slušnosť, pravda a čo je lož...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 15.06.2018

A do nového zákona bol zanesený tento vírus:
«Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky.
Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka
ze Zákona, dokud se všechno nestane.»

Matouš 5:17, 18.

Takže názov sedí tak ako niečo na niečo...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

To vírus nie je. Treba pochopiť, čo je tým myslené a správne to interpretovať - vyložiť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 15.06.2018

chlapi, stary zakon je vyklad zidovskych dejin, ci skor pribehov, ktore zrejme maju zaklad este v nejakom starsom diele. co ma je po starom zakone!!!! krestanstvo, jezis, to je hlavne novy zakon, uz sa opakujem ako julius, ale taka je realita. vy sami ste tu rozoberali svojho casu moznost, kedy vlastne stary zakon bol pripojeny k novemu v rusku, uz ste zabudli? je to mozno praca niekoho na diskrediciu krestanstva ako takeho a vy v tom pokracujete, pretoze to je talmudacky projekt. nie biblicky. mimochodom, viete ako je to vo vasom nevinnom islame s urokom? plati sa dopredu za poskytnutie sluzby uveru. pracoval som pre islamske banky, takze tak chlapci. niekto jednoducho musi zaplatit minimalne za bosluhu uveru, ci kto ma platit tych uradnikov v banke podla vas?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Pán trpí akutní júliusitidou?

Podle tebe je projekt zotročení lidstva ve jménu Boha to pravé křesťanství?

Ještě jednou tedy, pro lepší pochopení.

1) Starý zákon obsahuje dotrínu skoupení světa monopolem na lichvu a doktrínu vyhlazení těch národů, které se nepodřídí Židům.

2) Nový zákon prohlašuje, že tento obsah Starého zákona je svatý a jedná se Boží záměr - zjevná zvrácenost.

Co tu bebceš o nějakém talmudu, když se tohle všechno dá jednoduše dovodit zcela jednoznačně z textů Bible?

A pokud s tím nesouhlasíš, že povinnost tvého vyhlazení, pokud se nepodřídíš židům a nebudeš souhlasit s finančním otroctvím, že tohle je Slovo Boží a Boží záměr, tak jsi z pohledu současného křesťanství heretik a odpadlík od boha.

Takže, co tu chceš ještě řešit? Znáš vůbec text Bible? Přečti si to sám, je to tam černé na bílém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 17.06.2018

takze zidia = krestania. to je mi teda novinka.

presne si to napisal, jedna sa o podriadenie zidovskemu kapitalu. co s tym preboha maju krestania??? sam si na to prisiel, ze je to talmudacky projekt, tak tu netaraj o biblickom. trepete tu dve na tri, vymyslate nove terminy, aby ste v ramci svojej doktriny pluli na krestanstvo a to len z toho titulu, ze je to ako tak posledna organizovana hradza proti NWO. samozrejme so vsetkymi svojimi chybami, ale napriek tomu lepsie nez akykolvek islam a vsetko liberalne co sem ide. odteraz neexistuje ziadny biblicky projekte ale je to talmudacky a bodka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

hox | 17.06.2018

> takze zidia = krestania

kde píšu něco takového?

> presne si to napisal, jedna sa o podriadenie zidovskemu kapitalu. co s tym preboha maju krestania???

Vědomě nic. Podvědomě věří, pokud věří Bibli, že ta doktrína jejich zotročení je Boží záměr.
NZ = paralýza vědomí, aby ta doktrína vůči nim mohla být realizována a aby byla oslabena jejich schopnost obrany před agresí na 4. ekonomické prioritě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 17.06.2018

"kde píšu něco takového?"
bod 1 a bod 2. lichva + krestanstvo, neustale podsuvanie tejto premisy..

"NZ = paralýza vědomí, aby ta doktrína vůči nim mohla být realizována a aby byla oslabena jejich schopnost obrany před agresí na 4. ekonomické prioritě."

tak si to teda zhrnme. biblicky projekt je doktrina, specialne novy zakon, urcena na oslabenie schopnosti obrany pred utokom na 4 priorite, teda urokom.

kde je v novom zakone napisane nieco take, ze podporuje zidovsku lichvu oslavovanu v starom zakone?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

Už to přece Oracle citoval. Nový zákon tvrdí, že dříve pomine nebe a země, než by se jedno písmeno ze Starého zákona nesplnilo. A ve Starém zákoně se píše, že ti kdo se nepodřídí židům, mají být vyhlazeni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

A skadiaľ vieš ,že to, čo sa píše v SZ o podriadení sa židom je autentické ? Veď to ani nevieš.Už pojem žid neexistoval v biblických časoch, to označenie sa nepoužívalo...

Mohlo to tam byť kĺudne vsunuté nepriateľmi kresťanstva, nakoľko od pádu templárov RKC strácala kontrolu a bola centrom infiltrácie jej nepriateľmi, ktorí sa doteraz zvnútra snažia pozmeniť jej učenie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 18.06.2018

> A skadiaľ vieš ,že to, čo sa píše v SZ o podriadení sa židom je autentické ?

a já nic takového neříkám, jen mluvím o tom, co tam reálně stojí. Odkud víš, že to co se píše v NZ je autentické?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Ano je to v SZ, ale to neznamená, že to nutne musí byť pravda a patrí to tam..Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Jak víš že co je v NZ, musí být nutně pravda a patří to tam?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Až odpovieš, prečo klame VP CCCP vo svojich dielach, ako som v prípade apoštolských listov sv Pavla dokázal, tak ti odpoviem...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Podle tebe klame každý, kdo nemá stejný názor, jako je tvoje vnitřní subjektivní přesvědčení, což je absurdita a stavět věci takto není normální. Nic jsi nedokázal, protože ani nemůžeš v dané věci, jak jsem psal pravdu o minulosti zná jen Bůh. Kromě toho se vyhýbáš odpovědi na podstatnou otázku, která by tě měla zajímat v první řadě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Hox, manipuluješ a klameš. Netvrdím toto :

"Podle tebe klame každý, kdo nemá stejný názor, jako je tvoje vnitřní subjektivní přesvědčení, což je absurdita a stavět věci takto není normální."

Kritizuješ si vlastný konštrukt, čo je manipulácia.

"Nic jsi nedokázal, protože ani nemůžeš v dané věci,"

Možem, v konkrétne v danej veci je možné vedeckými fyzickými dokazmi dokázať, že VP CCP klame v tom,že Pavlove Apoštolské listy boli napísané, až v 15 storočí v období vynájdenia knítlače...
Že je táto manipuláčná informácia v diele VP CCCP dokazateľná lož som už dokázal..

"pravdu o minulosti zná jen Bůh"

Netýka sa sa to vobec konkrétnej veci, čo veda objasnila...Zahmlievaš, Hox, manipuluješ.....

Keďze si nepriznáš že nielenže klameš a manipuluješ ,ale aj kryješ klamstvá v diele VP CCCP nemám dovod ti odpovedať...
Namáhať sa kvoli klamárovi, čo to robí vedome nemá zmysel...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Pěkná ukázka demagogie a posedlosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Pekná ukážka pokrytectva a faloše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 21.06.2018

Hovorí to kresťan, ktorý po vykonaní rituálu eucharistie a spovede sa tvári, že je naj nevinnejší tvor na svete....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 18.06.2018

hox, najskor povies takto tvrdo, ze:
"Co tu bebceš o nějakém talmudu, když se tohle všechno dá jednoduše dovodit zcela jednoznačně z textů Bible?"

oznacis ma za heretika, ako keby som ja ten urok schvaloval (aj ked tvrdim, ze kazda emisia penazi, nieco jednoducho stoji, niekto to zaplatit musi, ak to bude stat, kto bude to buducna emitovat, tak sa budu musiet zaplatit aspon nejaky obsluzny pracovnici s dani ludi..) a nakoniec povies, ze je to "LEN" ten citat oracle-a?

ten citat naozaj nijako nepotvrdzuje lichvu, skor udalosti, ktore su v starom zakone popisane. ale o lichve sa da maximalne tak polemizovat. ak to mate postavene na tomto, tak to je jednoducho malo. tuto vec nateraz uzatvaram s tym, ze je to velmi chaby dokaz.

podme ale poriesit iny technicky detail:
co to podla teba znamena, ze biblicky projekt KONCI? nebude sa uz poziciavat na urok?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Ty jsi sem přišel a označil KSB v podstatě za klam, podvod, protože údajně "ignoruje talmud" a nazývá biblický projekt biblickým, nikoliv talmudickým, pokud se příjdeš s podobným tónem (a ještě nejspíš bez znalosti KSB), nediv se reakcím.

"oznacis ma za heretika" - lež, zkus se podívat pořádně o čem jsem mluvil

> nakoniec povies, ze je to "LEN" ten citat oracle

je to obsah Bible, který oracle ve své odpovědi citoval, odkázal jsem se na jeho citáty, abych to nemusel citovat znovu


> ten citat naozaj nijako nepotvrdzuje lichvu, skor udalosti, ktore su v starom zakone popisane. ale o lichve sa da maximalne tak polemizovat.

"nebudeš dávat bratru svému na úrok, a cizímu budeš dávat na úrok, a on se ti podřídí, a kdo se ti nepodřídí bude vyhlazen"... to je zcela jednoznačné a člověk pokud není slepý tak vidí že se tato koncepce realizovala, ale samozřejmě, každý má právo na svůj názor

> podme ale poriesit iny technicky detail:

dokud není pochopen celek, nemá smysl se bavit o detailech. Které knihy KSB máš přečteny? Pokud žádné, nemá smysl tu z mé strany o něčem diskutovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 19.06.2018

"nebudeš dávat bratru svému na úrok, a cizímu budeš dávat na úrok, a on se ti podřídí, a kdo se ti nepodřídí bude vyhlazen"

ked uvedies citat, tak aj daj zdroj, kde najdem takto napisany vers v novom zakone?

a ja som sem prisiel diskutovat, pretoze si myslim, ze nemate pravdu. prist s niecim inym ako mate zauzite vy neznamena, ze som prisiel provokovat, ale jednoducho si pytam dokazy toho, co tvrdite. zatial to vobec nevyzea na biblicky projekt, ale na talmudacky, a za dalsie, krestania to vobec nepodporuju podvedome, ale tym, ze talmudaci si svoje tajomstva napr. frakcneho bankovnictva az donedavna uzko strazili. vacsina ludi nema sajn o tom, ako svet okolo nich funguje.

nemam precitane s ksb nic, je to dovod, aby si sa so mnou nebavil. mam precitane tony ineho materialu, sam velmi dobre vies, ze k vedeniu sa da dopracovat aj inak, ksb nie je modla. takze povies mi co bude po tom ukoncenom biblickom projekte?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Jak můžeš vědět že "nemáme pravdu", když si odmítáš něco o KSB přečíst a pochopit, o čem to je? O čem chceš jako mluvit, když neznáš předmět diskuse a odmítáš se s ním seznámit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jh | 20.06.2018

takze nedozviem sa od teba, kde je ten vers v novom zakone? nedozviem sa od teba, co sa stane po ukonceni biblickeho projektu? nasiel si si zadrapku. tvoj problem.

Jak můžeš vědět že "nemáme pravdu"
stacilo odpovedat na otazky..

takze ukoncime tuto frasku, nemas ziadne dokazy, len omielas neustale dokola to iste a myslis si, ze ked to 100x povies, tak to bude pravda. toto je styl, akym sa tu funguje od zaciatku, co vas sledujem, a to je uz nejaky rok. vydate nejake vyhlasenie a povazujete ho za svate, nie je mozne ho zmenit. islam je dobry, existuje "biblicky" projekt, bezstrukturne riadenie, ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 20.06.2018

Nedozvíš se to, protože po mě chceš něco, co už zde Oracle 3x citoval i s odkazy na konkrétní pasáže a ty po mně chceš abych ti to uvedl počtvrté na stříbrném podnose. Je to v KSB, najdi si to (Ctrl+F "Deuteronomium"). Na zbytek těch věcí nebudu reagovat, nemá to smysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 20.06.2018

Ok, ještě tedy výjimka. Dal jsem si tu práci a ty citáty našel, v této diskusi (ctrl+f):

«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl»
Deuteronomium, 23:19, 20.

«a budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou»
Deuteronomium, 28:12.

«Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.»
Izajáš, 60:10-12.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 20.06.2018

V KSB se tato doktrína nazývá "doktrína Deuteronomium-Izajáš", stačí hledat frázi "Deuteronomium-Izajáš" v textu pro nalezení míst, které se tomu z různých aspektů věnují.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 15.06.2018

https://pastebin.com/svuySgQR

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 17.06.2018

JH bola to reakcia na Júliusa...

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 14.06.2018

Biblický projekt je protipól skutečného křesťanství. Je to vysvětleno v KSB, například kniha Základy sociologie 3, příloha s názvem Přemožení křesťanství světovým zákulisím: politické technologie a výsledek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

Bilblický projekt je umelý konštrukt starcov KSB, ktorý má v ľuďoch vytvoriť dojem, že za všetko zlo sveta možu tí, čo uznávajú bibliu a to sú kresťania...
Zámerne sa vyhýba rozobratiu talmudu, hlavnej knihe náboženstva určitého etnika, kde sa veľmi podrobne zaoberajú práve tým, čo sa vytýka biblii a kresťanstvu...teda skúpeniu a ovládnutiu sveta aj s návodom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

Pouhý tvůj názor, navíc obsahuje demagogickou lež.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Je to pravda, čo píšem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 18.06.2018

Stav sveta vyvracia všetky tvoje tvrdenia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Názor, ktorý si ničím nedokázal.A stav sveta nehovorí nič o tom, čo je pravda.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Cirkev nielen, že nevybudoval lepší svet ale ide to s nami od 10 k 0, tak o čom rečníš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Píšem o tom, že stav sveta má na svedomí judaisticko talmudský projekt a nie biblický projekt, ako manipulačne tvrdia starci KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

SZ, ktorá je zmiernená verzia Tóry, ktorá je súčasťou katolíckej biblie. Pritom RKC v stredoveku robil toto:
-strašil pekelnými mukami;
-kázal o odmene v posmrtnom živote;
-kázal o poslušnosti k pánom odkazujúc na Saula*.

Inými slovami kresťan má žiť podľa ora et labora t.j. byť pracovným dobytkom, trpieť a nekecať do vecí pánov a viery.A ak pánko je nespravodlivý, má to trpieť lebo odmena kresťana príde po smrti.
Čo v konečnom znamená, že nech každý zabudne na budovanie spravodlivej spoločnosti a nápravu situácie.

Túto líniu v takej či onakej forme razí RKC doteraz a to bez rozdielu či bola infiltrovaná slobodomurármi alebo nie.

*Saul hovoril, že pánom aj keď sú nespravodlivý otrok má slúžiť celým srdcom, ale podľa rimanov otrok bola živá vec ktorá rozprávala t.j. veľmi sa nelíšil od dobytka...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 21.06.2018

Pomatený sektársky názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 18.06.2018

>Je to pravda, čo píšem.

To je taky pouze tvůj názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jardob | 18.06.2018

ad: Je to pravda, čo píšem.

Július, uvedomuješ si, že sa de-fakto staviaš na úroveň Boha, ak svoje subjektívne dohady označuješ za Pravdu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Nestaviam, zveličuješ a relativizuješ. Vyjadril som sa ku konkretnej veci...

Može vysvetliť jardob, prečo starci KSB nazývajú ten projekt biblickým, pričom pravdou je, že praktizovanie úroku, lichvy, doktrínu skúpenia sveta uplatňujú v praxi judaisti- talmudisti, píšu o tom podrobne aj s návodom vo svojich knihách a realizujú ju aj v praxi. Tí majú zodpovednosť za súčasný stav sveta. Nejde o biblický projekt, pretože NZ lichvu zakazuje, pričom kontinuitou SZ je kresťanstvo, čo ty dobre iste vieš, až si študoval teológiu.
Prečo starci KSB teda tento marazmus a tento projekt nenazývajú podľa tých, ktorí ich realizujú v praxi ?
Alebo chceš tvrdiť, že doktrína lichvy, úroku, skúpenia sveta a jej realizácia nie je centrom toho, čo musia robiť judaisti - talmudisti ?
Je judaizmus a talmud kresťanstvom ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jardob | 19.06.2018

1. Július, pravdu môžeš mať nanajvýš vnútornú, ak hovoríš to, čo si naozaj myslíš a čomu veríš. T.j. ak hovoríš pravdivo pred sebou samým, o čom si presvedčený. To je subjektívna pravda. No s pravdou vonkajšou, objektívnou to nemusí mať nič spoločné... Ak niečo, čo nedokážeš spoľahlivo dokázať označuješ za pravdu poslednej inštancie, potom to naozaj nie je normálne.

2. "prečo starci KSB nazývajú ten projekt biblickým..."
Tu ide o rozdiel medzi celkom a časťou. Ty sa snažíš oddeliť čerešničku od zbytku torty... Ale ak je celá torta otrávená, tak treba postupovať inak...
Celý príbeh myšlienky globalizácie formou "kultúrnej spolupráce" a skúpením sveta, čoho súčasťou je sformovanie rasy drábov (vyvoleného národa - alebo ako vravíš ty: talmudistov) a rasy otrokov (nositeľov náboženstva trpiteľov). Vznikol ešte v Egypte.
Čo sa týka Talmudu, ten tiež nespadol z neba len tak sám. Dnešný judaizmus má svoju dlhú genézu, a tá smeruje tiež do Egypta.
Ak si prečítaš "Vyriešenie problémov vzájomných národných problémov podľa KSB", tam sa VP jasne vyjadruje aj k Judaizmu a Talmudu a k ich mizantropným postojom. Lenže to je iba časť problému, kresťanstvo bolo tiež prekrútené na účely biblickej globalizácie, a tiež nemôže ostať neliečené...
Pojem biblický je veľmi široký, a zahŕňa aj judaistickú aj kresťanskú zložku. Biblickým projektom sa v najširšom zmysle slova myslí spôsob globalizácie (súčasnej civilizácie) aby sa zachoval davo-"elitarizmus" a väčšina ľudí nemohla psychicky dospieť do skutočných Ľudí. T.j. aj liberalizmus a marxizmus je súčasťou biblického projektu, lebo vyšiel z rúk tých istých zákulisných pohlavárov.

- a na rozdiel od teba, VP, Hox alebo ja toto predkladáme iba ako veľmi vysoko pravdepodobnú intepretáciu dejinného procesu, ale nie ako neomylnú pravdu poslednej inštancie. Nie je to žiadna dogma. Každý tvor ktorý disponuje pamäťou, rozumom a intuíciou, toto môže racionálne dialekticky spravovať s inými ľuďmi, potvrdiť a zdetailizovať, alebo nájsť prípadné chyby a urobiť korekcie. Ale možné to je len vtedy, ak človek nelipne na dogmách a je ochotný dohliadnuť tak ďaleko, ako je toho schopný jeho rozum, a zložky jeho psychiky rozumu pomáhajúce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

jardob | 19.06.2018

oprava: dialekticky spraCovať

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

https://pastebin.com/p7gtm11X

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

1 x zmazané Hoxom | 21.06.2018

Július | 19.06.2018

1.Jardob, pravdu mám v úplne konkrétnej veci, čo sa dá dokázať na základe vedy, že VP CCCP klame ohĺadom toho,kedy boli napísané listy apoštola Pavla.
2. Keby si hľadal pravdu, tak prídeš na to, že v bode 1 mám pravdu, lenže ty sa to snažíš relativizovať a zahmlievať. To už o niečom svedčí.
3.Prečo je použitie termínu "biblický projekt" manipulačné a protikresťanské som x krát vysvetlil, opakovať sa už teraz nebudem.
4.Diskutovať má význam len vtedy, keď protistrana prejavuje snahu o skutočnú pravdu a objektivitu, to tu u mnohých dodokobov nenachádzam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 21.06.2018

Je to v linku výše, kdybych to smazal, nebylo by to tu vůbec. Ne že by si to smazání jako osobní útok a k tomu navíc demagogie a projev posedlosti (můj názor) smazat nezasloužilo - ale chci ať si o tobě může udělat obrázek každý sám.

Re: Re: Re: Re: + a -

Ľ | 14.06.2018

Pokiaľ ide o Saula, tak boli nejaké príspevky pod článkami o premožení kresťanstva. Ale neviem to nájsť. By som čo to prekopčil keď už sme pri tom. Ale niektoré príspevky asi neboli košér.

Takto. Stotožňujem sa s názorom o premožení kresťanstva či biblickom projekte zotročenia v tom zmysle, že Biblia je dielo, povedzme svetového zákulisia. S tým, že sa jedná o "prepis" nejakých pôvodných textov. Určitých znalostí z rôznych oblastí života predaných formou príbehu, tak aby boli lahšie zapamätatelné. Dajú sa tam nájsť popisi o použití nejakej jadrovej zbrane (resp. o katastrofe) v Sodome. Podľa toho že sú tam popísané následky nukleárnej katastrofi. Dajú sa z nej vyčítať astrologické poznatky. Sociálne technológie a mnoho iného. Avšak, nejedná sa o moc presný prepis textov a teda aj popis napríklad minulosti.
Biblia je preto už len nejaká okresaná forma pôvodného textu + u0pravená tak, aby zapadla do učenia RKC a Globálneho projektu premoženia Kristovho odkazu.

Avšak ohľadne toho čo tam chýba, či tam bolo pridané. Alebo čo a ako bolo zmenené by už bolo na diskusiu.
Tam už nachádzam nejaké tie nezhody. Napríklad v názore ohľadne príbehu o Saulovi. To znamená, že aj na Krista či jeho život a učenie mám iný pohľad či názor. Práve z toho pramení iné chápanie napr. príbehu o Saulovi.

Chcel som skopčiť konkrétne výhrady z predošlích diskusií lebo nemám teraz moc času vypisovať tu ... Hlavne keď vidím, ako niektoré príspevky miznú. Nestojí to za námahu. Radšej sa povenujem o chvíľu viac rodine. Toto mám len na pár minútovky na odreagovanie popri živote, aby som nestratil nejaký ten globálny prehľad.
a odsledoval pokroky študentov KSB ...

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Kroutíš se jak žížala na pánvičce, abys zakecal svoje lži a manipulace. V KSB podle tedy podle tebe už najednou není nic proti křesťanství? Nebo stále je? Jestli máš tedy vůbec vlastní konzistentní názor a neplácáš tu podle aktuální nálady. Pokud máš vlastní názor, jsi schopný ho vyjádřit, nebo to taky "nestojí za námahu"?

Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Na viacerých miestach NZ sa píše,že farizeji mali z Ježiša strach = takže im strach asi aj naháńal a kvoli tomu strachu, že sa báli, že ohrozí ich moc ho dali aj ukrižovať, na čo je množstvo dokazov v NZ..
V súvislosti s vyhnaním peňazomencov z Chrámu tam podľa všetkého Kristus nejakú silu aj použil, na čo poukazuje aj Evanjelium Jána :

Evanjelium podľa Jána - kapitola 2
13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.
15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly

Načo si urobil Ježiš ten bič ?

Možeš, Hox odpovedať ?

Samozrejme, Šavlove obrátenie, ako ho vysvetľuje KSB je rovnako forma manipulácie, pretože to vysvetľujú tak, ako to im vyhovuje a aby to zapadlo do ich mozaiky toho, čo chcú šíriť. Dá sa to vysvetliť aj inak...

Mimochodom, Kristus za života aj uplatnil svoju moc ničiacu nad prírodou a hmotou, aby ukázal, že to,čo nerodí bude zničené :

Evanjelium podľa Marka - kapitola 11

12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad.
13 Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg.
14 I povedal mu: "Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" A jeho učeníci to počul

20 Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa.
21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.

Takže jasná ukážka, predobraz, že tak ako Ježiš zničil figovník, ktorý nerodil ovocie a nechal ho vyschnúť, tak raz dopadnú aj ľudia, ktorí nežijú podĺa Božích prikázaní, neprinášajú ovocie a budú raz za to rovnako potrestaní ako ten figovník..

Takže, je jasné,že Ježiš nebol len nejaký pohoďák a pravdoláskar, ako to vysvetľuje cirkev nwo, ale vedel aj trestať, čo dokazom je aj ten vyschnutý figovník..

Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Nevím na co odpovídáš, ale otázka byla na konkrétní místo v KSB, kde je něco proti křesťanství. Nuže?

Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Jinak pochopitelně to je jedno z míst, kde je NZ překroucený za účelem paralýzy vědomí těch, kdo každé slovo z něj berou jako Boží zákon. Ježíš nemohl proklít fíkovník za to, že na něm nejsou fíky v době, kdy tam ani podle Božího předurčení žádné být neměly, Ježíš nebyl schizofrenik a nešířil pohoršení.
To je jakoby proklel ženu, že neporodila zdravé dítě ve třetím měsíci těhotenství, zatímco porodit ho má, podle přirozeného řádu věcí a Božího předurčení, až v devátém měsíci.

Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

To je práve tá sranda sledovať, ako tie state z NZ, ktoré ti nevyhovujú sú prekrútené a tie na,ktoré sa KSB odvoláva a interpretuje ich po svojom prekrútené nie sú ,však ?

1. Ježiš netvrdí, že preklial figovník.
2. To, že figovník vyschol na príkaz Ježiša nemusí znamenať, že to Ježiš nemohol urobiť preto,že na figovníku neboli figy v čase, keď tam byť ani nemohli.
A,že keď taký príkaz dal, tak by musel byť schizofrenik...


Vysvetlenie totiž može byť úplne iné, ako to interpretuješ ty...

Išlo totiž o ukážku moci Ježiša, moci trestať ako predobraz toho, ako dopadnú ľudia, ktorí nedávajú svetu a Bohu ovocie viery.
A že ich trest može zastihnúť v ľubovoĺnom čase ich života i keď to neočakávajú...
Rovnako šlo o ukážku Božej moci nad prírodou a hmotou a rovnako silu viery, na čo poukazujú aj ďalšie state, ktoré potom pokračujú...
Pochop Hox, že nie si to ty, kto určuje,čo kedy Ježiš može alebo nie vykonať. Iste dobre vieš, že Ježiš urobil zázraky uzdravenia aj v sobotu, kde to bolo podľa farizejov zakázané vykonať, ale on im povedal,že Boh je pánom soboty...
Takže netvrď, čo ježiš mohol a nemohol urobiť,pretože to nevieš potvrdiť a dokázať.

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 15.06.2018

Jen můj názor, je úsměvné, jakou mým názorům přikládáš váhu :)

Tak pro tebe speciálně: Fíkovník je součástí Božího stvoření a Boží stvoření je dokonalé, celé je hodné Boha. Podle mého názoru, Ježíš nemohl proklít fíkovník proto, že na něm nebyly fíky v době, kdy tam být podle Božího záměru vůbec neměly, a podobné tvrzení je lidský výmysl a pomluva skutečného Ježíše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

Nikde nepíšem, že tvojím názorom prikladám váhu, len ich rozoberám a poukazujem na lži, manipulácie a omyly..A to kvoli ostatným, čo to tu čítajú.
Znova si si vytvoril vlastný konštrukt, ktorý si sám rozoberáš, pričom moj nie je..

Už som písal, že Ježiš figovník nepreklial, len mu prikázal vyschnúť, to je rozdiel...
Zbytok je len tvoj názor, ktorý pramení z nepochopenia NZ, nepochopenia Ježiša ako Bohočloveka, ktorý raz príde súdiť živých a mŕtvych. A preto nechápeš ani správanie Ježiša a jeho moc dať výstrahu a aj trestať a to aj na prírode (ako predobraz toho, čo čaká určitých ľudí, čo porušujú Božie zákony), ktorej je on skutočným pánom a majiteľom, ako jeho Stvoriteľ..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

Kdybys mým názorům nepřikládal váhu, tak bys tu vůbec nebyl.

> len ich rozoberám a poukazujem na lži, manipulácie a omyly.

pouhý tvůj názor, můj názor je že šíříš demagogické nesmysly.

> Znova si si vytvoril vlastný konštrukt, ktorý si sám rozoberáš, pričom moj nie je..

pouhý tvůj názor

> Zbytok je len tvoj názor, ktorý pramení z nepochopenia NZ

To je také jen tvůj názor, pochop že nemůžeš rozhodovat kdo co nepochopil... nebo si snad myslíš že to rozhoduješ? :D

> A preto nechápeš ani správanie Ježiša

Chápu velmi dobře, na rozdíl od tebe :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Nie som tu kvoli tebe a ani kvoli tvojím názorom, ale kvoli tomu, že prostredníctvom KSB a prác VP CCCP tu šíriš bludy proti kresťanstvu a podporuješ islamizáciu do vedomia ĺudí, čo je trójskym koňom na likvidáciu našich národov a spoločností..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 18.06.2018

Prax je kritérium pravdy a prax ukazuje, že historicky vzniknuté kresťanstvo je takým istým nástrojom na zotročenie ľudstva ako úžera praktizovaná židmi.
A Mohamedovo učenie bolo pokusom o nápravu lenže tí, ktorí skrivili učenie Ježiša skrivili aj toto učenie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Hlúpy názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Hovorí to ten, kto verí v to, že keď skonzumuje víno a oplátku, ktoré symbolizujú krv a telo na smrť umučeného človeka, prijme ducha toho úbožiaka cez ktoré bude nielen zbavený hriechu ale aj získa spasenie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 18.06.2018

Július: opět pouhý tvůj názor, nic více.

Re: Re: + a -

. | 16.06.2018

a tu, Šavol bol zbavený zraku, i keď len dočasne (Boh a Jeho poslovia jednajú bez sprievodných „doplnkových“ efektov tohto druhu)

Omyl. Neříká se "Bůh ho zbavil zraku", "Bůh na něj seslal nemoc"? Když se člověk chová nepravdověrně, neposlouchá boží varování a upozornění, tak teprve vážná choroba ho přiměje, aby se nad sebou zamyslel. Teprve když mu jde o život, cítí strach a hrůzu, tak je ochoten se změnit a obrací se k Bohu.

Re: Re: Re: + a -

Hox | 16.06.2018

Mám na to jiný názor.

Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 16.06.2018

Iste, kto potrebuje znásilňovať niekoho vôľu, Boh všemohúci a milujúci alebo nečisté a temné sily, ktorým slúži aj RKC?!

Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 17.06.2018

On jeho volu neznásilnil. Len dostal varovanie, preto dočasne stratil zrak.. Nakoniec ty sám tvrdíš, že ma HNR potrestá za názory, čo tu šírim a dopredu ma "lutuješ"...To je v poriadku ? To tvoj HNR može ? A u Šavla už nemože ?

Takže, chceš tvrdiť, že Reč životných okolností v KSB neplatí ?
Dočasne Pavol stratil zrak,ako varovanie pred tým,že sa správa zle v rámci Božieho dopustenia. Na základe toho varovania si vstúpil do svedomia a zmenil sa. K žiadnemu znásilneniu vole Šavla nedošlo.

To, že došlo k znásilneniu vole Šavla je znova len manipulačný konštrukt starcov KSB, aby im to sadlo do ich teória a manipulácie. Vysvetliť sa to dá aj inak..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

Přinutit někoho změnit názor terorem a vyvoláním strachu, to je podle tebe podstata Krista?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

. | 17.06.2018

Každý kdo porušuje Boží zákony dostane se do zóny božího dopuštění (třeba oslepne) = Trpí. Dokud se nevzpamatuje a nevrátí se do koryta božího záměru. Utrpení se zbaví jen nastoupením zpět na dráhu božího záměru. To se stalo i Šavlovi. Nějak se sami zamotáváte do těch svých konstrukcí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 17.06.2018

Šaul se "navrátil do koryta božího záměru"? :) Jakpak to víme? Že začal deformovat křesťanství na pauliánství?

Jaký je jeden z hlavních Božích zákonů? Svoboda volby, Bůh nikdy neznásilní vůli člověka. Klidně ho nechá zemřít, ale nikdy mu nevnutí svou vůli, což se stalo zde. V té epizodě byla svobodná vůle Šaula potlačena, vnitřně se nezměnil, nepřehodnotil svoje stereotypy myšlení a mravnost, jen narazil na "silnějšího psa" a podřídil se, ve strachu, roztřepán, paralyzován. Pokud člověk nevidí mravní problém v této epizodě, vypovídá to jen o něm.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

. | 18.06.2018

Podle tebe Bůh neporušuje svobodnou vůli člověka a tak ho nechá žít nemravně a všem okolo ubližovat? To je tvoje představa? A co svobodná vůle ostatních? Nechápeš význam "božího dopuštění"?

Pavlova slepota = slepota vůči pravdě a světlu jímž je Kristus, projevená navenek
Vrácení zraku = byl uzdraven z vnitřní slepoty a začal vidět dobře

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 18.06.2018

> Podle tebe Bůh neporušuje svobodnou vůli člověka a tak ho nechá žít nemravně a všem okolo ubližovat? To je tvoje představa? A co svobodná vůle ostatních?

Podle tebe ano? Bůh porušuje svobodu volby člověka, porušuje dar, který člověku sám dal? Slovo gentlemena, slovo dal, slovo vzal zpět?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

. | 19.06.2018

Bůh nikomu své slovo nedal, Bůh je pravá podstata bytí člověka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Hox | 19.06.2018

Pán je demagog? Nebo dělá že nechápe?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

To je len tvoj konštrukt,že teror....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 17.06.2018

Július ty stelesnenie kresťanskej morálky:
Ak ti výpalníci, ktorí majú policajnú ochranu budú vyhrážať čo urobíš?!

A údajný Ježiš presne to urobil Saulovi t.j. Saul sa nezmenil len začal kopať pre iný tým toho istého vlastníka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Máš schizofrenické názory. Na jednej strane básniš o tom, že kedy ma tvoj HNR zasiahne a potrestá, čo pokladáš za samozrejmé a rád to pripomínaš, lebo si to podĺa teba v rámci dopustenia HNR zaslúžim, keď sa výstraha od Boha udeje Šavlovi, tak je Boh výpalník...
Zrovnaj si to v hlave, alebo choď na liečenie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 18.06.2018

Prvá vec, vložil si mi do úst niečo čo som takto nepovedal.
Druhá vec je, Boh ti prepáči ale následkov svojich činov musíš niest ty. A žiaľ, ty ideš nielen ideš proti Bohu ale aj brániš ostatným aby kráčali v Božom predurčení...

>Zrovnaj si to v hlave, alebo choď na liečenie...

Hovorí to ten, ktorý verí bludom RKC a praktizuje rituálny kanibalizmus...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 19.06.2018

Ani tebou uplatňované Goebbelsove pravdilo o 100x opakovanej lži z toho, čo píšeš pravdu neurobí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Oracle 911 | 19.06.2018

Hovorí to ten, ktorý opakuje cirkevné bludy akoby boli pravdy poslednej inštancie...

názor

Július | 12.06.2018

Mňa by celkom zaujímalo, kedy začnú starci a gurovia KSB vo svojich dielach riešiť ten fakt, že ako je možné to, že tá malá fašistická elita dokáže vždy kryptokolonizovať tú vačšinu a dokonca aj vtedy, keď bol Stalin na vrchole moci a národ bol na jeho strane...
Kde je teda ten problém kryptokolonizácie, kryptoinfiltrácie spoločnosti ?
Rozhodne nie je v tom, čo si myslí alebo nemyslí vačšina...Pretože k infiltrácií spoločnosti dochádza skor, ako sa spoločnosť masíruje fašistickými názormi...
Tak ako je to teda možné ?
Starci KSB poukázali na 6 priorít riadenia, druhy moci, vrátane konceptuálnej a stále nič, stále sa to nemení...
A ani čítanie tlstých kníh KSB na to nestačí...
Kedy konečne tí starci KSB napíšu tú prioritu riadenia, ten druh moci, ktorú používajú elitári už storočia a masy, rovnako aj štáty ju nepoužívajú ?
Prečo sú štruktúry elitárov stabilnejšie a odolnejšie v čase, ako verejne štruktúry más ? Prečo štruktúry elitárov majú kontinuitu programu storočia a okrádané masy nič také nemajú ?
No, nedá sa čakať, že nám starci KSB prezradia, ako naozaj zmeniť systém a čo to obnáša a aký boj by masy museli uskutočniť s minoritnými fašistickými elitármi, aby to dosiahli, pretože keby to objasnili a napísali pravdu, tak sa zistí, že čítaním tlstých kníh KSB sa žiadna zmena systému neuskutoční, že nadpolovičná populácia si tlsté knihy KSB ani neprečíta, nezíska koncepčné poznatky a keby aj, tak neprevezme riadenie a nezmení systém a ani koncepciu, pretože tieto ciele a tézy KSB sú utópia ,ktorá je nerealizovateľná v praxi...
Starci KSB to dobre vedia. Takže čitateľom - konceptuálom tlstých kníh KSB ponúkajú mrkvu na povrázku pred ich papuľou, pretože vedia, že somár na tú mrkvu aj tak nedočiahne, pričom počas honu na mrkvu ho možu "patrične vychovať a vytvoriť toho nového človeka, čo robí každá fašistická ideológia"...

Prečo padol Stalin, prečo ho otrávili ? Konceptuáli tvrdia ,že preto,že nemal kádre. To úplne pravda nie je a keby aj bola, prečo nemal Stalin kádre ? Prečo elitári majú vždy dostatok kádrov a nahraditeľných užitočných idiotov ? A to v každom čase a už storočia ?

No, nič...Čakám, kedy sa aspoń jednému "konceptuálovi" zapne...
Zatiaĺ nič.

KSB totiž vobec neučí a nerieši, ako zmeniť systém, miesto toho podsúva akceptáciu islamu a nenávisť ku kresťanstvu, proste podobne ako marxizmus, akurát s pridanou ezoterikou HNR a egregorov, ktoré požadovali masy, aby to lepšie strávili...
Jedine toto v skutočnosti starci sledujú. Vydláždiť cestu islamu, článkami o dobrom morálnom Mohamedovi, koránickom islame, kráse a nutnosti polygamie z "lásky" a ohováranie, nenávisť a klamanie na kresťanstvo, ako jedinej sily, ktorá ešte i keď len slabo bráni niektoré štáty Európy od zničenia a totálneho morálneho úpadku spoločnosti, ktoré nahradí v budúcnosti islam, lebo tak to projektujú elitári silou v EÚ a starci KSB cez soft metódy vedomia ĺudí...

Re: názor

Hox | 12.06.2018

Pokud někdo hledá potvrzení praxí toho, co se píše v KSB (vliv egregorů, egregoriální posedlost atd.)

Július | 06.01.2015
Brano,
uvedom si, že si na českej stránke a ešte ako hosť.Používaš také invektívy ako posledný buran a nič tu ani nepomože fakt, ako si navrhoval správny tok peňazí, alebo iné tvoje dobré myšlienky.Sám sa zhadzuješ svojím prejavom na úroveň primitíva.
O Hoxa sa nestaraj, aké informácie poskytol na tejto stránke, či sú pre niekho užitočné alebo nie. Nie si nejaklý sudca, ktorý tu rozhoduje, takže ti odporúčam sa spamätať a chovať slušne alebo stadiaľto vypadnúť.Som dosť prekvapený tým, že ti Hox nemaže tie vulgarity a invektívy..
A hlavne nezabudni, že týmto škodíš len Slovákom, že nemáš ani základy slušnej komunikácie a správania sa..

Július | 26.06.2014
Hox, dobre napísané, k technickým možnostiam, nemožeš poveriť taurusa alebo iných nickov, čo tu sú častejšie právomocou mazať príspevky v diskusií ? Urýchlilo by to čistenie diskusie a možno znechutilo trollov..

Július | 03.07.2014
Zaznobin a jeho názor treba brať vážne.O tej matrici som tiež čítal. Až jeho scenár vyjde, tak by to bolo super. Chazin, tiež píše:
"Mám za to, že se Ukrajina nakonec rozpadne, ne však tak, že z ní odejde jihovýchod, ale nacionalistická Halič.“ Právě proto, že jde o střet „pojetí moci – a takové obvykle vyhrává konstruktivnější model“.
http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/781/michail-chazin-pod-kameny-ukrajinskeho-hlavolamu

Július | 05.07.2014
Taurus,
napísal si to naozaj od srdca a logika v tom je. Je to vlastne ukážka tvrdosti a reality skutočného života, príklad:
"Putin prý obětuje menšinu za blaho většiny...Ha! Nenasákli jste náhodou propagandou o západních hodnotách, kdy jedinec je nade vše? Není vám známo, že jedině tak je společnost, v době války, schopna přežit? "
Myslím, že Putin tiež odkladom referenda, ktorý odporúčal JV nepriamo naznačil, že ich v danom čase nepripojí k Rusku ako Krym. Lenže ja chápem aj JV, pretože od začiatku, hlavne aj od Odesy bolo jasné, že tam pojde o genocídu Rusov na území JV. Najlepším riešením by bolo, keby sa vačšina národa postavili v JV na obranu proti junte. To však neurobili a z gauča vyčkávali nech to Putin urobí za nich, ten to neurobil v takej miere, ako si želali...
Neviem, ako JV dopadne, ale som si istý, že až Rusko vojensky nezasiahne, tak JV to dlhodobo nemože vydržať, tá súčasná podpora Ruska JV nebude stačiť.
Putina by som sa však neodvážil kritizovať, má na starosti nielen Rusko, ale jeho rozhodnutia sa týkajú celého sveta, pre riziko III. svetovej vojny...Jeho informačné zdroje nemáme, preto je treba od každého nicka určitá pokora vo svojom názore a kritike..

kdo by si chtěl počíst hlouběji: https://uloz.to/!57MptQUbDNzF/prispevky-julius-html

Re: Re: názor

Július | 12.06.2018

[osobní útoky, přesunuto -> https://pastebin.com/Tg9E2tXY]

Re: Re: Re: názor

Hox | 12.06.2018

Nějak ti zajímavě uniká, že se lze také vrátit od pravdy k lži, změna názoru sama o sobě nevypovídá o ničem. Tvoje argumentace připomíná jehovisty, nula konkrétních argumentů, jen obecné fráze. Máš nějaký strach z konkrétnosti, pročpak asi?

To tvoje údajné poukázání na lež je jen tvoje přesvědčení, že něco napíšeš ještě neznamená že je to pravda - to, že se chováš jako by každé tvoje slovo byla absolutní objektivní pravda, která nepotřebuje žádné vysvětlení a argumenty, je další znak posedlosti. Jakmile bych přišel na to, že je s KSB něco v nepořádku, budu první kdo změní názor, ale to by mě o tom někdo musel přesvědit argumenty, sociální agresivita není argument. Abys tady někoho přesvědčil, musel bys svoje tvrzení přesvědčivě vyargumentovat, což se ti ještě nikdy nepovedlo.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 12.06.2018

[osobní útoky, přesunuto -> https://pastebin.com/UraaTrTN]

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 12.06.2018

Omlúvam sa za chybu, príspevok je,samozrejme odo mňa, nie od Hoxa.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 12.06.2018

Pokud bys měl odpovědět upřímně a pravdivě, vytrháváš ve svojí argumentaci z kontextu a překrucuješ celkový smysl, nebo podle tebe tvoje argumentace věrně a pravdivě reflektuje celkový smysl toho, k čemu se vyjadřuješ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 12.06.2018

Vyjadrujem sa úplne jasne, ale ty si aj tak nič neuznáš, takže ďalšia debata na túto tému je zbytočná...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 12.06.2018

Tvoje argumentace tedy podle tebe věrně a pravdivě vystihuje podstatu toho, k čemu se vyjadřuješ, a nejedná se o vytrhování z kontextu a překrucování smyslů?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 13.06.2018

Ok, zjevně máš problém potvrdit, že jsi přesvědčený o pravdivosti toho co tvrdíš, to znamená že snad ještě máš zbytky svědomí, dobré znamení.

Tvrdíš že konkrétnosti už jsi mnohokrát uvedl. Ok, dej link na to, kde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 13.06.2018

Nemám nič problém potvrdiť, akurát,že ty nerozumieš, čo píšem a vyvodzuješ mylné závery.
Rovnako v minulosti si žiadal konkrétnosti a uviedol som ich.
Opakovať tútu zbytočnú hru s tebou nemienim, rovnako máš konkrétnosti aj v tejto diskusii, že ich nevidíš, nechceš vidieť alebo chápať je tvoj problém...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 13.06.2018

Nemáš problém potvrdit? Potvrď tedy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.06.2018

Musíš byť presný a konkrétny. Napíš presne, čo mám potvrdiť...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 14.06.2018

O pár příspěvků výše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.06.2018

"Tvoje argumentace tedy podle tebe věrně a pravdivě vystihuje podstatu toho, k čemu se vyjadřuješ, a nejedná se o vytrhování z kontextu a překrucování smyslů?"

Ano.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 14.06.2018

Jaká argumentace?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.06.2018

Taká, ktorú zjavne nechápeš...Možno ti raz Boh pomože a osvieti ti rozum..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 15.06.2018

Nu, pokud svoji tvorbu považuješ za adekvátní argumentaci, pak funguješ alespoň jako odstrašující příklad jak to vypadá, když někoho Bůh zbaví rozlišení :)

Ta tvoje "plíživá islamizace v KSB", to je třeba toto? :)
---------------------------------------
...Jak je vidět z toho, co jsme vyčlenili tučně v daném úryvku z Lukášova vyprávění, obsahuje v podání zákoníka přikázání „miluj“ pouze návrh milovat Boha a zamlčuje, kdo je „bližní“. Zákoník se tedy na „bližního“ zeptal sám. Kristus mu v odpověď vyprávěl podobenství o bližním, které probereme o trochu dál v kapitole 12.2.4. Tímto podobenstvím vyvrátil židovskou tradici, že za bližní, které je třeba Milovat, je možné považovat pouze židy.
Kromě toho je v kánonu Nového zákona vyřčeno ještě jedno předurčení (predestinace) osudů lidstva předané Kristem: «Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť“» (Matouš, 9:13). A Bůh čeká, až se my – lidstvo – naučíme milosrdenství, tj. až se naučíme Milovat.
Jenže my – lidstvo – se po dobu několika tisíciletí se vzácnými výjimkami vyhýbáme naplnění tohoto předurčení. Navzdory Kristovým přikázáním o Lásce žijí společnosti podle Janova přikázání chápaného doslovně dokonce i v případě, že ho neznají:
«Nemilujte svět ani to, co je ve světě» (Nový zákon, První list Janův, hl. 2:15)
---------------------------------------

Jestli tohle není ta tvoje "islamizace", tak kdepak je, kdepak se nám schovala? :) ó vlastně ano, zapomněl jsem: na všechny otázky už jsi dávno odpověděl se všemi potřebnými argumenty a kdo se na ně ptá, ten je na tebe zlý, uaaa :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 15.06.2018

Už som dal dokaz, strana 255 DVTR, kde starci KSB odporúčajú, aby ľudia prijali korán, ktorý prináša svetonázor od Boha,
nepíšu, aby ľudia prijali NZ, svetonázor od Boha...
Prijatie koránu, ako svetonázoru znamená prijatie islamu, korán je kniha, ktorá vyučuje islamské náboženstvo, oficiálne, v skutočnosti vyučuje islamskú ideológiu = kultúru vrahov.

Pričom starci KSB dobre vedia, koĺko defektných súr obsahuje korán, ktorý ľuďom onúkajú...Mám ti tu tie súry vypísovať ?

A čo tvoje články, ktoré sem dávaš, kde sa manipuluje o tom,že Mohamed bol dobrý a morálny človek, pričom sa ignorujú všetky dokazateľné fakta a fyzické dokazy, kroniky, zápisy, ktoré doteraz existujú o tom,aký bol v skutočnosti Mohamed za svojho života ako šíril islam a rozhodne to nebol dobrý a morálny človek, ako ho lživo vykresľuje KSB, ale diktátor, vrah, otrokár, tyran, čo šíril islam silou, mečom a brutalitou a to okamžite od meddinských čias...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 15.06.2018

Inými slovami zamieňaš obsah koránu, ktorá je odporúčaním na to ako usporiadať spoločnosť aby bola spravodlivá t.j. bolo kráľovstvom Boha na Zemi a historicky sformované vierovyznanie.

Čo sa týka Mohameda, legenda o jeho úchylnosti a amorálnosti vychádza od britských resp. Západných výskumníkov a vzhľadom na to, že aká je britská elita (pedofília a satanizmus je pre nich kratochvíľa), tak tvojmu tvrdeniu netreba dať veľkú váhu.
Ďalšie vec je, že ako sa šírilo historicky sformované vierovyznanie po Mohamedovej smrti/nanebovzatiu nie je jeho chyba a takou námahou by aj mohamedáni mohli obviňovať Ježiša z toho, že RKC šírila kresťanstvo ohňom a mečom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 15.06.2018

Nič nezamieňam.Obsah koránu nie je o odporúčaní, ako usporiadať spoločnosť, aby bola spravodlivá..

Svetonázor z koránu mal zásadný vplyv na vytvorenie historicky sformovaného islamu, aký poznáme aj dnes.. Dokonca AJ šária sa odvodzuje aj priamo zo súr koránu.

"Čo sa týka Mohameda, legenda o jeho úchylnosti a amorálnosti vychádza od britských resp. Západných výskumníkov a vzhľadom na to, že aká je britská elita (pedofília a satanizmus je pre nich kratochvíľa), tak tvojmu tvrdeniu netreba dať veľkú váhu."

Nie. Sú aj arabské a iné zdroje ,historické kroniky a zápisy, všetko fyzické dokazy, ktoré existujú..

"Ďalšie vec je, že ako sa šírilo historicky sformované vierovyznanie po Mohamedovej smrti/nanebovzatiu nie je jeho chyba a takou námahou by aj mohamedáni mohli obviňovať Ježiša z toho, že RKC šírila kresťanstvo ohňom a mečom..."

Chyba to nebola, pretože tak ako po jeho smrti, rovnako aj za jeho života sa takými agresívnymi metódami šíril islam už od medinských čas, na čo sú historické dokazy...Aj z arabských zdrojov..
Takže moslimovia postupovali podľa toho, čo ich "prorok" Mohamed naučil a čo sám robil...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 15.06.2018

Opět stejná polívčička, mravenečku?

V tom úryvku se nikdo nikomu nedoporučuje přijmout korán, úsměvná lež z tvojí strany, řeč je tam jen bohocentrickém o světonázoru, jako protiklad egocentrického, a o tom, že pro člověka by měl být normou bohocentrický názor. Nechceš snad tvrdit, že ideálem je egocentrický názor a egocentrizmus, takový šílenec snad nejsi, ne? :)

Pokud přijetí bohocentrického světonázoru znamená podle tebe přijmout kulturu vrahů, tak je mi tě líto a držím ti palce, ať se z toho s pomocí boží dostaneš.

O tom co někdo jiný ví nebo neví, nevíš nic, jen psychologická manipulace z tvojí strany. Pokud projektuješ svoje názory na ostatní a myslíš si, že se všichni chovají na základě motivací, které na ně projektuješ a podsouváš jim, pak potřebuješ odbornou pomoc.

Zatím ses ani nepokusil doložit argumenty, že se v nějakém článku manipuluje o Mohamedovi, stále jen tvrdíš jako zaseklá deska že je to manipulace, protože to neodpovídá tvým čistě subjektivním přesvědčením, a nejsi schopný zvážit jakékoliv argumenty, jednoduše stoprocentní hluchota. To je také známka šílenství.

Co se týká toho článku, je ve skutečnosti protiislámský, což pochopí každý kdo si přečte. Jen vnucuješ ostatním svoje názory, nech každého, ať si udělá vlastní názor. Vždy jen o tom článku mluvíš, ale nikdy na něj nedáš odkaz ať si ho může každý zájemce přečíst, pročpak asi? Tvoje výmysly by se odhalily v celé nahotě. Nebude tedy na škodu dát link, ať může každý zhodnotit, jestli to co tvrdíš odpovídá skutečnosti:

http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Jinak, je to jediný článek na tomto webu který se věnuje Mohamedovi, z asi 2 tisíc článků. To dělá kolik, 0,01 promile obsahu? Pročpak tedy vzteklý psík Július stále vyvolává dojem, jako by tu nic kromě článků o Mohamedovi nebylo? To si myslím už lehce dovodí každý sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 15.06.2018

"Opět stejná polívčička, mravenečku?"

Nervičky, Hox ? Už nedokážeš diskutovať vecne k téme ? :-)

V tom úryvku sa ľuďom navrhuje,aby prijali SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU a to prostredníctvom koránu...

Čiže z tohto úryvku sa dá logicky odvodiť:

a) korán obsahuje súry, ktoré po prijatí dajú ľuďom svetonázor prichádzajúci od Boha
b) prostredníctvom koránu sa uskutoční bod a)

A keďže korán je náboženská kniha, ktorá učí islam a islamský svetonázor, tak KSB starci sa snažia islamizovať ľudí tým, že tvrdia, že svetonázor od Boha získajú prostredníctvom čítanía koránu a prijatím toho,čo sa tam píše...

Uzurpujú si právo rozhodnúť, že prostredníctvom koránu sa dá získať ten pravý svetonázor od Boha.

Tým podsúvajú islam do vedomia ĺudí a jeho akceptáciu...

Svetonázor od Boha ku každému človeku sa nedá získať prostredníctvom Nového zákona ? NZ nie je bohocentrický ?
Korán je na to podĺa nich vhodnejší ?

A čo tie všetky svinstvá v koráne, tie nenávistné súry ? A rovnako majú ĺudia uveriť aj to,čo tvrdí islam o posmrtnom živote v raji u Alaha ? Aj tomu majú ľudia veriť ? Mám sem dať tie primitívne, bláznivé súry, vrátane mladých chlapcov, čo oblažia homosexuálnach moslimov v raji ? Alebo nenávistné súry z koránu určené kafírom ? Alebo to, čo tvrdí korán o ženách ? To nie je súčasťou toho správneho svetonázoru od Boha ?
Hox, nebuď smiešny...:-)

Korán neučí žiadny správny svetonázor od Boha, až sa prečíta celý v komplexnosti, aký je...Na to som neprišiel len ja, ale omnoho múdrejšie mozgy, čo korán roky študovali...

"Pokud přijetí bohocentrického světonázoru znamená podle tebe přijmout kulturu vrahů, tak je mi tě líto a držím ti palce, ať se z toho s pomocí boží dostaneš."

Akceptáciou celého koránu dotyčný človek prijme aj kultúru vrahov....

"Zatím ses ani nepokusil doložit argumenty, že se v nějakém článku manipuluje o Mohamedovi,"

Strácaš pamať, doložil som ti to v minulosti,vrátane presných citácií z daného článku na levanete..
A ,že to nepokladáš za argumenty je z tvoje strany len alibizmus.

"Co se týká toho článku, je ve skutečnosti protiislámský, což pochopí každý kdo si přečte."

Je tam vložená manipulácia na akceptáciu dobrého a morálneho Mohameda, čiže článok zavádza a klame o živote a morálke Mohameda.A to,že ty neuznávaš žiadne historické dokazy, ktoré na amorálnosť Mohameda poukazujú, tak to neznamená, že máš pravdu...

Jediný článok to nie je .. :-) rovnako KSB je plná toho, ako sa snaží omlúvať islam a vytvoriť jeho skreslený obraz o možnosti zmeny na koránický, dobry, aby sa ľudia islamu nebáli, akceptovali ho a verili, že sa raz može zmeniť k lepšiemu, čo je trójsky koń do vedomia ľudí...
vieš vobec o tom,že KSB a jej autori používajú určité a presné manipulačné techniky vypracované islamom a odovodnené v koráne a jeho súrach ?

Na zbytok tvojich invektív je škoda času reagovať..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 15.06.2018

Klzký, páchnuci, lživý had, z "rajskej" záhrady je proti tebe Jules agentes úplný šuviks. -)))

" Mám sem dať tie primitívne, bláznivé súry, vrátane mladých chlapcov, čo oblažia homosexuálnach moslimov v raji ? Alebo nenávistné súry z koránu určené kafírom ? Alebo to, čo tvrdí korán o ženách ? To nie je súčasťou toho správneho svetonázoru od Boha ?"

No daj pochábes, pokiaľ možno z prekladov Sablukova, alebo Kračkovského, prípadne sem daj arabský originál a dám si to preložiť.

"vieš vobec o tom,že KSB a jej autori používajú určité a presné manipulačné techniky vypracované islamom a odovodnené v koráne a jeho súrach ?"

No vlož sem pochábes tie súry, to som zvedavý na tie techniky. A islam vypracoval? To máš problém s elementárnou logikou, či aj s niečím iným?

Ináč napĺňaš všetky skutkové podstaty amorálneho činu šírenia debilín a hlúposti, ale na to si asi tunajšia komunita už zvykla, keď tak čítam rôzne príspevky na margo tvojich múdrosti. -))

Takých starých, morálne zhnitých paprdov, velebiacich všetky možné nelogické zvrátenosti a svinstvá a vyťahujúcich rôzne svoje nelogické kombinácie tento fašistický režim potrebuje ako soľ. Do rany.
Dúfam, že ťa supervisor z nejakého kultu, či klubu degenerátov chváli, nielen panenka Mária skákava na dvtr.eu.
-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 15.06.2018

Hádam si nemyslíš, ty starý primitívny páprdo, že keď sa takto správaš a na mňa vyjadruješ, že budem sem dávať preto,že tu niečo vygrciaš...
Nauč sa najprv chovať ako človek a potom uvážim, či na teba budem reagovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 16.06.2018

Nech skutočný Pán Boh a panenka Mária skákavá a "sedembolestná" pomáha všetkým zvráteným, slizkým a zákerným paprďackým renegátom a agentom za 30 toliarikov, Jules pochábes.

-))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 17.06.2018

Tú pomoc Panny Márie, ktorú tak posmievačne značkuješ budeš raz ty hodne potrebovať, keď budeš stáť pred Božím súdom, kde ťa bude súdiť za tvoj život...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 17.06.2018

Hahaha...ako úplne pomýlený demagóg, dobrééé.
Tá panenka Mária skákava bude obžalobca, alebo obhájca, alebo asesor, či čo na tom súde?
A duša asi nemá nohy, tak keby aj ten biblický zvratok o božom súde niekedy nastal, tak nemôže stáť - tupý biblický, slizký had. -))
Naštuduj si históriu, odkiaľ blábol o "božom súde" pre ovce prebrali do pseudokresťanstva. Prečo sa tí zasvätení sloboši a ich predchodcovia templári nebáli nejakého súdu a šliapali a pľuli aj na tvoj "posvätný" kríž? Lebo boli aj do niečoho zasvätení, takže tu nežvatlaj svoje bludy, ktoré si preberal od všetkých možných bludárov, demagógov a tupých pastierov.

Alebo dokonca sa ten tvoj nelogický duševný exkrement, ktorý si tu napísal, dá vyložiť aj tak, že tá panenka Mária bude dokonca hlavným sudcom...
Tak to je už na psychušku, pochábes. -))

Ty budeš mať asi všetkých 5 pohromade Jules (podlosť, prekrucovanie, prefíkanosť, pýcha a pád do informačných zvratkov)...


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 18.06.2018

Paľko... :-)

Duša nemá nohy...Duša može zobrať na seba podobu človeka a stať sa viditeľnou i keď nehmotnej podstaty....Takže je može byťvidieť aj nohy....
Akú budeš mať ty podobu na Božom súde, to nevieš...

Naštuduj si Fatimské zjavenie a posolstvo, odporúčam ti aj tú časť, kde Panna Mária deťom ukázala peklo....
Možno sa ti podarí, až sa zmeníš, sa mu vyhnúť...:-)

A bludy o termplároch si nechaj pre seba..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 18.06.2018

Jules pochábes, keď si sa v škole flákal a neučil si sa fyziku, tak potom píšeš také dodoviny, ako je už u teba asi zvykom...
Proste dodo"kresťan", ktorý nechápe objektívne zákonitosti vesmíru, a potom plodí len dodoftákoviny, teda nezmysly a bludy a svoje uletené konštrukty.

"Duša môže vziať na seba podobu človeka i keď nehmotnej podstaty."
A ty si sa s koňom niekde zrazil? Z nejakým štajerákom? Nehmotný je len Boh a všetko ostatné má hmotnú podstatu. Svätá trojica (Matéria-Informácia-Miera), ktorú cirkev zatajila a zvrátila. A aj fyzikálne pole má materiálnu podstatu, ak o tom nevieš, aj keď ho nevidíš a nemôžeš ho omacať, pochábes. Či chceš povedať, že nejaké magnetické, alebo elektomagnetické, či mnohé iné polia nie sú materiálne a nevplývajú na "hmotu"??
Takže ezoterické zvrátenosti a debiliny si nechaj pre svoj prasačinec, tam možno uspeješ. -))

Fatimské zjavenia - a čo sa tam zjavilo tým detičkám, vieš? Panenka Mária guadalupská, či fatimská. Alebo nejaké "biblické" fyzikálne pole? Každému sa v gebuli občas zjaví to, v čo verí a na čo myslí, ale to by si zase musel poznať viaceré funkcie mozgu, podstatu detskej "intuície", vlnové charakteristiky mnohých fyzikálnych polí, chápať ako sú rôzne vesmírne polia do seba vložené a mať aj isté psychologické a psychoanalytické znalosti, dodo. A to u biblických a iných kultových dodov zdá sa, že nehrozí.

A peklo - to je len v biblii a v tvojej gebuli (ako aj v iných gebuliach, ktoré veria v mnohé biblické zvrátenosti a bludy)...
A ovce si straš nejakým bubulákom doma v paneláku, alebo vybehni na salaš a tam im vykladaj svoje dodoviny, prezlečený (a možno ani nie) za čierneho vlka, či mnícha. -)))

A o templároch vieš tak akurát biblické žvásty a objektívna pravda ti, ako správnemu dodovi, ktorí sedí na už zasmradnutých vajciach a vrtí sa len vo svojom hniezde, na potvoru vždy uniká. Typické pre dodo ftákov, neschopných prekonať svoje bludné kruhy.
Bludár...

Treba aj vyskočiť z hniezdočka a pozrieť sa po svete, aby si nevysedel nejakú dušu zmoka, či démona, na ktorú sa tá nehmotne premení a ten ťa potom zakúsne, dodo...-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 19.06.2018

"Nehmotný je len Boh a všetko ostatné má hmotnú podstatu."

Rozhodol kto ? Ty so starcami z KSB ? Pričom niektorí "konceptuáli, ako Jox tvrdia,že Boh je "energetické pole"...A pole je hmotné.
Takže si to poriadne najpr rozhodnite.. :-)

Človek je hmotná bytosť, ktorá má dušu stvorenú na Boží obraz. A tá duša hmotná nie je.Tým sa práve človek podobá Bohu, svojou dušou - teda jej podstatou ako je stvorená.. Je mi úplne jedno, čo si o tom myslíš a aký máš na to svoj sektársky názor.

Jasné, že ako pravý sektár popieraš Fatimské zjavenie, hoci ho videli tisícky ľudí, myslím slnečný zázrak a bolo to aj v dobových novinách...
Už vtedy to však slobodomurári popierali, rovnako ako aj ty. Ale to mi je jedno...

Paľko, ty razíš náboženstvo slobodomurárov.To učí naturalistické náboženstvo, ktoré hlása indeferentizmus a rovnako vami propagovaní názorov dodokobov, že človek sa može rovnocenne utiekať k Bohu zatiaľ čo je členom akéhokoĺvek náboženstva.
Prakticky ponúkate ľuďom cez KSB paralelné náboženstvo voči kresťanstvu, vášho boha HNR a egregory...

Mne je jedno, čo tvoja sektárska myseľ verí. Je mi jasné, že si si prisposobil svoj svetonázor tomu, čo tebe vyhovuje, aby si sa neobťažoval s Božími zákonmi desatora a s Cirkvou, ktorú založili apoštoli ježiša po jeho smrti v Jeruzaleme v 1 storočí..
Farizeji túto Cirkev nenávideli a rovnako ju nenávidíte teraz aj vy dodokobi...A preto šírite lži a bludy o tom,aké bolo prvé kresťanstvo, VP CCCP klame vo svojich dielach, ako som tu v diskusii dokázal, atď...

Na teba je škoda času reagovať...Platí na teba podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, kde sa boháčovi jasne poukázalo na to,že jeho príbuzní neuveria v Ježiša i keby sa im zjavil...

To je tvoja vec, tvoj život. Si príliš arogantný, pyšný a primitívne sa snažíš ma urážať. Lenže mńa, Paľko, urazí len inteligent s morálkou, to tebe nehrozí, že sa ním staneš...

Takže, nemám záujem v budúcnosti na tvoje invketívy reagovať, pretože nedokážeš písať slušne a vecne...

Keď raz zomrieš, potom sa najskor presvedčíš, kto z nás dvoch má pravdu...Až sa nezmeníš,tak ťa čaká silné prekvapenie.
Nemám záujem ti už nič vysvetlovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 19.06.2018

Dodo, veď neseď na svojich zaprdených vajciach. Vo vesmíre platia isté objektívne zákonitosti, ktoré preddefinoval Boh a ak si serkal na fyziku, tak píšeš stále len svoje dodoviny, ako tupý papagáj...-)))

Fatimské zjavenia videlo tisíce ľudí? Si spadol z čerešne? Ah dodo...videl som aj propagandistický film, aj som o tom dosť čítal, takže bláboly si vešaj na nos iným. Ak nechápeš ako sa prejavujú fyzikálne polia, tak je s tebou zbytočné diskutovať a k slobošom zajtra vstúpim, lebo takých sektárom ako ty je potrebné "prevychovať". -)))

"Lenže mńa, Paľko, urazí len inteligent s morálkou, to tebe nehrozí, že sa ním staneš..."

Mám ti tu skopírovať mnohé tvoje morálne príspevky z prasačinca na dvtr.eu? Ty budeš hovoriť o morálke??

"Keď raz zomrieš, potom sa najskor presvedčíš, kto z nás dvoch má pravdu...Až sa nezmeníš,tak ťa čaká silné prekvapenie."

Aby si nebol skôr ty prekvapený, keď sa budeš pýtať, prečo práve ja?

"Nemám záujem ti už nič vysvetlovať.."

Veď nemusíš. -)))
Vysvetľuj si vo svojom prasačinci, tam máš ešte pár idiotes, ktorí ti niečo aj veria. A pozdravuj starú ochechulu v tom prasačinci - panenku Máriu skákavú...

P.S.: A ja sa teda za konceptuála zďaleka nepovažujem a Joxa nepoznám, ale taktiež pochybujem, že má hlbšie konceptuálne znalosti, dodo.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 19.06.2018

Paľko,

Psy štekajú ,ale karavána ide ďalej, zmier sa s tým a želám viac nervov, keď pravidelne čítaš ,čo píšeme ja a Mária na dvtr a navierajú ti žilky...
Je to dobrá rada, ktorá ti može predĺžiť život, lebo keď ťa raz Ježiš bude súdiť, do smiechu ti už nebude...
Tým s tebou definitívne končím...
Entity tvojho kalibru si nezaslúžia,aby som sa s nimi dlhšie špinil...
O tvoje bahno, čo produkuješ nestojím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 19.06.2018

Dodo, dodo, ty si už z tých biblických zvratkov načisto zmagoril...-))

Občas, keď nemám čo robiť skočím aj do prasačinca a smejem sa do popuku, takže žilky mi navierajú nanajvýš v konečníku, aby som si neuprdol z tých niektorých zvráteností a debilín, čo si tam vymieňate...-)))

"Je to dobrá rada, ktorá ti može predĺžiť život, lebo keď ťa raz Ježiš bude súdiť, do smiechu ti už nebude..."

Ježiš ma bude súdiť? A nie panenka Mária, alebo Baphomet? Ty si skutočne z tých grckov z biblie načisto osprostel??? A ešte sa s tým chváliš...ako posadnutý Solfernus...

"Entity tvojho kalibru si nezaslúžia,aby som sa s nimi dlhšie špinil...
O tvoje bahno, čo produkuješ nestojím."

Tak, tak, choď si smradiť do svojho prasačinca a nemusíš sa so mnou "špiniť" a aj svoje zaprdené, čierne a sektárske bahienko si tam preberaj do alehuja. -)))

Koľko vymletých a tupých dodov ešte pobehuje po tomto svete, "Ježiš" si musí "nehmotnú" dušu trieskať o "nohu", ako mu dokatovali jeho učenie a koľko blbečkov ešte tým zvratkom verí a propaguje ich. -)))

Pretiahni radšej starú ochechulu Maryšu (ak nie si ovšem pupuš, lebo takí biblickí sektári bývajú všelijako "odmenení" Zhora) a daj si pauzu od písania debilín a "intelektuálnych" zvratkov, lebo skutočne pôsobíš ako dogmatický debil, dodo pochábes.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 19.06.2018

Ako som písal, psy štekajú a karavána ide ďalej.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 19.06.2018

Tak tu neštekaj bludy a maž do svojho prasačinca zavracať na "správnu" cestu svoje ovce, dodo... -)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 21.06.2018

Z prasačinca tvojej spoločnosti som už odišiel, veď sa píše v NZ nehádž sviniam perly....
Ale pri tom tvojom besnení si si to ani nevšimol...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 21.06.2018

Ty si neodišiel z prasačinca, veď si od tých výkalov celý zaserkaný...-))
Teraz som si pozrel tvoje najnovšie "moudrá" v tvojom prasačinci a musím sa za brucho chytať dodo.
Hej, platia ma dobre a tak tvoje najvyššie "pravdy" musím dávať na poriadok. -)))

Debilitám sa medze nekladú, pochábes a ty si zdarný príklad pravého "kresťana", ktorý ide mrmlať o morálke, svedomí, pričom patrí k najväčším špinavcom, pokrytcom, mystifikátorom a otvoreným klamárom, akého som kedy na nete stretol.

Si proste Lumen namber wan!
A pokrytecký, zvrátený Idioto namber tú (aj tu)...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 21.06.2018

Vidíš, aj tie posledné perly, čo som hodil si zasral výkalmi...
Nemýlil som sa.

PS. Tvoje značkovanie mojej osoby ma neodradí, aby som tu písal pod článkami. Tými invektívami, len dokazuješ, kde morálne stojíš.A každý to vidí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 15.06.2018

Július. Nečteš zprávy? :)

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Akce-podpalene-cervene-trenyrky-jede-dal-Zeman-nachcal-do-mraveniste-a-pochcani-mravenci-uz-kvici-Jindrich-Sidlo-omdlel-v-CT-to-radsi-ani-nepustili-540082

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 15.06.2018

Jinak, nejlepší na tom celém je, že ten článek ani není o Mohamedovi (jen ho má v názvu), ve skutečnosti jen na jeho příkladě vysvětluje určité mechanismy a zákonitosti, a samotnému Mohamedovi se věnuje jen okrajově.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 14.06.2018

A: Bůh ti pomáhej.

Re: názor

Paľo | 12.06.2018

[https://pastebin.com/CH1YcqqQ]

Re: názor

77 | 12.06.2018

julko starci z KSB a KGB aj iní mudri starci nás učia že treba začať od seba a zmeniť samého seba potom sa zmeni system...

Re: Re: názor

Július | 13.06.2018

Nezmení. Pretože tí ĺudia, čo sa zmenia a chcú zmeniť systém neprejdú cez sito moci, aby mohli systém zmeniť..
A nikdy sa nezmenia všetci...
Na ovládanie spoločnosti stačí 10 - 15 % populácie, ktorá dokáže ostatných, teda vyše 80 % ĺudí zotročiť...
Takto funguje dnešný systém moci.

Re: Re: Re: názor

M. | 13.06.2018

Ježíš přece také učil, aby se lidé stávali lepšími a mravnějšími. Tak proč to podle vás učil, když se stejně nic nezmění?

Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 13.06.2018

Tady je třeba si položit otázku trochu jinak. Komu ku prospěchu je šíření přesvědčení, že lidé se nemohou změnit a nezmění? Odpověď je prostá, je to ku prospěchu pána lži a je to činnost zaměřená proti Božímu záměru.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

M. | 14.06.2018

Július ale nepíše, že se lidé nezmění, ale že i když se někteří změní tak nedokáží převzít moc od GP. Jakým způsobem je možné převzít moc od GP? Je možné ho odstranit ze světa a nahradit někým lepším? Anebo to možné není, stejně jako není možné odstranit ze světa Satana? Takže jediná možnost je s ním žít a naučit se mu bránit, ve smyslu - "nad spravedlivými nemá GP moc". A i kdyby se podařilo GP svrhnout silou a nahradit ho někým jiným, tak ten by stejně brzy klesl na jeho úroveň, protože GP odráží celkovou mravnost lidstva.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.06.2018

Ježiš nepovedal, že sa nič nezmení. Len netvrdil, že keď dostatočné množstvo populácie bude robiť to, čo vyučuje, že získa kontrolu a prevezme riadenie a zmení koncepciu...

Pozri, zober si to takto. Vyše 80 % populácie je tvrdo vykorisťovaných, vedia to, myslíš,že len preto, že si prečítajú tlsté knihy KSB , že to stačí, aby prevzali riadenie ?
A ako to podĺa teba urobia, založením politických strán, ktoré im zakážu a zrušia ako nedemokratické a extrémistické ?
Alebo infiltrácou do už existujúcich štruktúr, kde ich vyhodia skor, ako stihnú niečo zmeniť ?
Ako sa dostanú do riadiacich štruktúr moci a ako prejdú sitom moci ? Rieši toto KSB ?
Ako si ochráni vačšina svojich vodcov a lídrov, ktorí keď prekročia odporový gradient moci, tak zvyčajne bývajú fyzicky zlikvidovaní tajnými službami ?
Nevšimol som si, že by to KJSB riešila.

Na, daj praktický návod...Zmena moci totiž neprebieha v praxi vobec štýlom, o ktorom píše KSB...
Problém s mravnosťou spoločnosti je aj ten, že ľudia sú v súčasnej dobe odmeňovaný za servilitu k systému a nie za mravnosť, slušnosť a morálku...
A súčasťou servility k systému je amorálnosť a podlosť k vačšine spojená s jej okrádaním a vykorisťovaním v prospech menšiny...

Vačšina ľudí sa totiž može zmeniť k lepšiemu len vtedy, keď zmena príde zhora, nikdy nie opačne...
Tak sa vačšina populácie nikdy nezmení. A problém je, aby sa k moci dostali ľudia, ktorí pracujú pre vačšinu a nie pre elitárov..

Získať takú moc nad spoločnosťou je rozhodne zložitejšie, ako sa píše v KSB...

Takže miesto toho, aby KSB učila pravdu, ako na elitárov, tak radšej podsúva korán a islam, ako svetonázor od Bohu, útočí na kresťanstvo a na kresťanov, čo uznávajú Ježiša za Boha, čím plní vektory cieľov elitárov, ktorým rovnako prekáža kresťanstvo v Európe a chcú ho nahradiť islamom.

Pekné tézy o zmene spoločnosti, zostanú len nerealizovateľnou utópiou, podobne, ako to bolo v marxizme..

Re: Re: Re: Re: Re: názor

MIROSLAV | 14.06.2018

zdravim ta Julo

Cital som pozorne tvoje postrehi a skusim tak povedat. KSB je navodka pravdaze ale ona sama o sebe nieje spasitelom a naplastou na vsetko, lebo do takej pozicie ju ty sam tlacis ak jej vycitas to ci ono. Ved aj samotny internet nas informacne doslova oslobodil a funguje uz nejaky ten piatok a predsa, zazrak sa neudial. Lenze pointa tohoto vsetkeho je predsa ta, ze percentualny podiel ludi ku ktorym sa dostavaju/presakuju informacie o tom co sa skutocne na svete deje, je cim dalej tym viac. Komunikujeme vsetci s ludmi. Ved ani ty, ani nikto tu nezije v bubline a sam vidi urcite zmeny hoci male ale predsa. Pred 30timi rokmi nemyslitelne, ze by info o KSB prerazila sem ku nam a pozri dnes, vecne sa tu o nej diskutuje. Alternativa svojou troskou tak isto priliala ,,benzin,, do ohna a prebrala posluchacov mainstreamu ja viem, kde kto namietne, ze je to stale malo, ale zakon casu ta nepusti. Je to nezvratny proces a priestor a cas sa postaraju o zvysok. A co sa tyka samotnej implementacie KSB je to predsa to iste ako s vyucbou matematiky alebo prirodovedy. Jedine co potrebujes je dostat ju do vzdelavacieho procesu a zvysok je uz len detail. To je ako keby sme sa hadali o tom, ci je na aute peknejsia cierna alebo biela farba...pan boh zaplat za take problemy ak uz by sa toto malo riesit. Vzdelanie je liek na uplne vsetky bolacky sveta a to doslova! Len vzdelany clovek sa nedopusta fundamentalnych chyb, ktore ovplyvnia jeho sameho a spolocnost v ktorej zije a ktoru svojim spravanim tvori. Preto je predsa prekrucovana pravda o Stalinovy a robia z neho nie div satana. On urobil to, co sa este nikomu nikdy nepodarilo a co je najvacsi strasiak pre elitarov. Pozdvyhol uroven vzdelania svojho naroda tak, ze este dnes cerpame vdaka kadrom ktore vyrastli vdaka jeho vzdelavacieho systemu vo vsetkych oboroch!!! v 2018tom!! Vzdelanie je kladivo na utrpenie tohoto sveta a oni to velmi dobre vedia, cize riesenie? vzdelanie...ako? Staci jeden clovek ako je VVP a pozri co dokaze mimochodom, ten clanok o VVP vs Stalin bol trefny, oboch spaja ten najsilnejsi odkaz aky moze vodca narodu/svetu dat, vzdelanost. Pjakin to popisoval trefne. Neviem ci to napisem presne ale ak sa spolocnost raz dostane na urcitu uroved vedomia/vzdelania, velmi tazko sa vrati nazad. Mna na tom celom mrzi akurat to. ze male narody ako Ceskoslovensko doteraz neboli schopne v modernych dejinach dat takeho syna, ktory by narodu svojmu cestu ukazal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.06.2018

Miroslav,

KSB je prakticky určitá ideológia, ktorá uprednostňuje korán a svetonázor islamu a razí určité tézy a poukazuje na určité priority moci, nie všetky...
Už len tým,že uprednostnila korán a razí určité tézy o kresťanstve, že až kresťan verí, že Ježiš je Boh, tak KSB píše, že to tak nie je...už len tým rozdeľuje ľudí...
Ľudí po celom svete nespojíš na základe náboženstva jedine na základe určitých spoločných ideí prospešných pre všetkých...
KSB nie je zameraná, len na toto, určitým sposobom vychováva ľudí, aby akceptovali určitý svetonátor, určité hodnoty, určitý výklad histórie...Je úplne jasné, že vačšina toto nikdy neprijme i keby si to neuznával...
Hlavná téza KSB o tom, že dostatočné množstvo ĺudí prečíta knihy KSB, získa konceptuálne poznatky a prevezme riadenie a zmení systém je rovnaká ako ideály marxizmu a vytvorení beztriednej spravodlivej spoločnosti...
Realita je o inom, ako som naznačil...
Poznanie a vzdelanie, na ktoré sa odvolávaš je stále kontrolované systémom.
Alternatívne weby plánujú elitári v budúcnosti zakázať. ako sa potom budú šíriť nové myšlienky ? Samizdatom ?
Ako chceš reálne elitárom vyrvať moc ? Doteraz som reálny a praktický návod neprečítal a nie je ani v KSB..

KSB z viacerých dovodov nebude nikdy akceptovaná vačšinou a ani prečítaná dostatočným množstvom populácie, s tým sa nedá nič narobiť, možno to nevidíš, ale je to len ideológia, nový, oprášený marxizmus, kde pridali ezo prvky, HNR a egregory, miesto ateizmu , ale klasika zostala rovnaká, tvrdý útok na RKC, tvrdý útok na kresťanstvo, za všetko zlé može "biblický projekt" už názov evokuje vinu kresťanom, proste manipulácia...
Na pravých vinníkov neukazuje, pretože GP riadi bezštruktúrne, nechytíš ich, vlastne sa pohybuješ v kruhu..
Hlavná téza je prostriedkami KSB nerealizovateľná, takže zostáva v človeka len výchova KSB k nenávisti k RKC, ku kresťanstvu, k ĺudí, čo majú Ježiša za Bohočloveka a ešte pripravuje vedomie ĺudí na akceptáciu, islamum koránu, manipuláciou...To je totiž skutočný a hlavný cieľ KSB, otvoriť vedomie ĺudí pre akceptáciu islamu, podporovať globalizáciu ako objektívny a nevyhnutný proces a tým vydláždiť cestu NWO.

Toto pokladáš za riešenie ?

Vzdelanie je jedna vec KSB iná vec...I keď je v KSB mnoho pravdivých poznatkov, tá manipuláciu, ktorá je tam jasne vnorená KSB znehodnocuje.
Autori KSB to dobre vedia, že manipulujú, že klamú o histórií a preto zostávajú v anonymite, rovnako ako aj ich GP ktoré riadi svet bezštruktúrne,čo je sprostosť...

A vzdelanie, na ktoré sa odvolávaš je stále pod kontrolou elitárov.
Voĺné myšlienky, ktoré sa šíria netom a alternatívou sú problém, ktorí elitári plánujú riešiť a aj to robia.
Ako zariadiš, aby ľudia získlai to vzdelanie a dobré vzdelanie, ktoré zaručí zmenu ?
Stalin to zabezpečil zvrchu, pretože so svojím klanom získal moc. Keby nie, tak vedomostný rozvoj v Rusku nie je.

Neviem,prečo je tak ťažké pre mnohých chápať odstatu toho, na čo poukazujem...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.06.2018

Ako vždy, bludy a lži.
Námatkovo:
>Ako chceš reálne elitárom vyrvať moc ? Doteraz som reálny a praktický návod neprečítal a nie je ani v KSB..

"Moc je v praxi realizovaná možnosť riadiť" a riadenie je informačný proces. Takže ak niekto dokáže pracovať s informáciami, tak ten dokáže aj riadiť t.j. preberá veci do vlastných rúk.
A KSB je len koncepcia v rámci ktorého by sa mal riadiť tak, aby bola vybudovaná spravodlivá spoločnosť a DVTR dáva teoretický základ pre to aby boli vytvorené riadiace systémy.

>Hlavná téza je prostriedkami KSB nerealizovateľná, takže zostáva v človeka len výchova KSB k nenávisti k RKC, ku kresťanstvu, k ĺudí, čo majú Ježiša za Bohočloveka a ešte pripravuje vedomie ĺudí na akceptáciu, islamum koránu, manipuláciou...

A ako si preveril, že spravodlivá spoločnosť t.j. božie kráľovstvo je nerealizovateľná? Lebo RKC pohorela alebo kvôli tomu, že to prehlásil za kacírstvo. Vzhľadom na dôsledky jeho činnosti by som povedal, že RKC bol odjakživa nástrojom protiľuských a proti-národných síl, ktoré sa maskovali ľúbozvučnými heslami, podobnosť s neziskovkami nie je čisto náhodná.
Ježiš sa nikdy neprehlásil za Boha, celé to je dôsledok jednej všelijako vyložitelnej vety ale to stačilo Konštantínovi, ktorí bol vrcholným kňazom kultu Sol Invictus (slnečné kulty v Rímskej ríši boli obľúbené) aby Ježiša na Nícejskom koncile prehlásili za Boha.

>To je totiž skutočný a hlavný cieľ KSB, otvoriť vedomie ĺudí pre akceptáciu islamu, podporovať globalizáciu ako objektívny a nevyhnutný proces a tým vydláždiť cestu NWO.

V ktorej publikácií tvrdia autori KSB a DVTR aby sme hromadne prijímali historicky vzniknutý Islam, alebo si k tomuto bludu došiel na základe toho, že v niektorých prácach sa cituje z koránu? Ostatne Islam, je súčasťou Ruskej civilizácie, ktorá je prevažne pravoslávna...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.06.2018

""Moc je v praxi realizovaná možnosť riadiť" a riadenie je informačný proces. Takže ak niekto dokáže pracovať s informáciami, tak ten dokáže aj riadiť t.j. preberá veci do vlastných rúk."

Už z tohto je vidieť, že nedokážeš hlbšie rozmýšlať.

Až niekto dokáže pracovať s informáciami správne, dokáže tak riadiť seba a maximálne ľudí, ktorí mu podliehajú. Nič to však nehovorí o tom, že preto,že vie pracovať s informáciami automaticky získa moc nad spoločnosťou...
Okrem toho verejnosť nemá ani objektívne a reálne informácie, aby si vobec uvedomovala, v akom marazme sa nachádza...Preto nemože dobre pracovať s informáciami.
Pretože informačný priestor je deformovaný a tí, ktorí prekročia ako jedinci odporový gradient systému sú zlikvidovaní... v prípade, že na nich daný systém dočiahne svojou mocou...

Ako chceš, Oracle riadiť, keď dodnes vymýšlaš na Kotlebu hlúposti,že je fašista, nacista, že tu chce plynové komory a hladomor, pričom ani nevieš, kde je pravda.. Čo ty chceš riadiť ? :-)

"A KSB je len koncepcia v rámci ktorého by sa mal riadiť tak, aby bola vybudovaná spravodlivá spoločnosť a DVTR dáva teoretický základ pre to aby boli vytvorené riadiace systémy."

Jednak je tá koncepcia a to, čo učí defektná a rozdeľuje spoločnosť, ako som tu poukázal, na druhej strane nedáva, žiadne praktické informácie a návod, ako takú spoločnosť vybudovať.

Tvoje názory na RKC a Ježiša, škoda času komentovať...Samé hlúposti, omyly a manipulácie, ktoré si nasal z diel KSB autorov.

"V ktorej publikácií tvrdia autori KSB a DVTR aby sme hromadne prijímali historicky vzniknutý Islam"

Priamo v DVTR strana 255 :

"Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých
variánt „Ja-centrizmu“ (egocentrizmu)*.
Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
prekladmi."

Starci v KSB nám núkajú, aby sme prijali korán -SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU

Pričom korán - kodifikovaný, ktorý je aj preložený a mohli sme si ho tu všetci prečítať práve taký korán sformoval historicky vzniknutý islam, ktorý pretrval do súčasnosti so všetkými negatívnymi dosledkami pre spoločnosť...

Pretože, Oracle neexistuje nič také, ako nejaký dokonalý, neexistujúci korán, ktorý by šíril koránický islam, nič také verejnosť nemá. Starci KSB chcú, aby ľudia zobrali bežne dostupný korán a nasali z neho islamský svetonázor, pričom v koráne je plno nenávistných a príšerných súr ku kafírom, k ženám a je plný zla...

S tým nič neurobíš...KSB šíri korán- teda islam...
Tým, že akceptuješ svetonázor z koránu, prijímaš svetonázor historicky sformovaného islamu...

Pochybujem však, že pochopíš, čo som napísal...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.06.2018

Tak pekne po odstavciach:
>Už z tohto je vidieť, že nedokážeš hlbšie rozmýšlať.

Osobný útok=nemáš vecné argumenty.

>Až niekto dokáže pracovať s informáciami správne, dokáže tak riadiť seba a maximálne ľudí, ktorí mu podliehajú. Nič to však nehovorí o tom, že preto,že vie pracovať s informáciami automaticky získa moc nad spoločnosťou...

Ako základ stačí aby človek dokázal chrániť svoje a rodinné záujmy už len tým, že šíri tie správne informácie alebo odovzdáva hlas vo voľbách. Ostatne, existuje aj neštruktúrne riadenie t.j. riadenie cez klebety a fámy, príkladom je nákup cukru pred vstupom do EU ako reakcie na fámy o zdražení cukru.

>Okrem toho verejnosť nemá ani objektívne a reálne informácie, aby si vobec uvedomovala, v akom marazme sa nachádza...Preto nemože dobre pracovať s informáciami.

Väčšina Američanov si uvedomuje, že CNN a spol. klame a preto ich sledovanosť klesá. A niečo podobné sa deje aj na Slovensku t.j. čoraz viac ľudí kašle na propagandu.

>Pretože informačný priestor je deformovaný a tí, ktorí prekročia ako jedinci odporový gradient systému sú zlikvidovaní... v prípade, že na nich daný systém dočiahne svojou mocou...

Zaujímave je, že tieto stránky stále existujú ale podľa toho čo hovoríš...

>Ako chceš, Oracle riadiť, keď dodnes vymýšlaš na Kotlebu hlúposti,že je fašista, nacista, že tu chce plynové komory a hladomor, pričom ani nevieš, kde je pravda.. Čo ty chceš riadiť ? :-)

Však Kotleba ním je a keď sa dostane k moci, a to sa udeje len keď sa preleje dosť krvi. To bude samozrejme dôsledok toho, že taký ako ty budú chcieť jednoduché a rýchle riešenia.
Ostatne to by bolo aj dôsledok toho, že jeho profesinalizmus mu dovolí riadiť nanajvýš autobus alebo dedinku.

>Jednak je tá koncepcia a to, čo učí defektná a rozdeľuje spoločnosť, ako som tu poukázal, na druhej strane nedáva, žiadne praktické informácie a návod, ako takú spoločnosť vybudovať.

Ak ti vadí, že rozdeľuje spoločnosť na spravodlivých, ktorí počúvajú svedomie a tých, ktorí sú nespravodlivý a nepočúvajú svoje svedomie, tak ty máš vážny problém...
Ostatne aj Nemci chceli jednoduché a rýchle riešenia lebo sa im nechcelo rozmýšľať ale nasledovať, a vieme ako to dopadlo...

>Tvoje názory na RKC a Ježiša, škoda času komentovať...Samé hlúposti, omyly a manipulácie, ktoré si nasal z diel KSB autorov.

Žiaľ následky a dôsledky konanie RKC dávajú mne a autorom KSB za pravdu.

>Priamo v DVTR strana 255...

No keď to niekto vyloží, že všetci máme konvertovať na islam, nuž dotyčný to nemá v hlave poriadku...

>Pretože, Oracle neexistuje nič také, ako nejaký dokonalý, neexistujúci korán, ktorý by šíril koránický islam, nič také verejnosť nemá. Starci KSB chcú, aby ľudia zobrali bežne dostupný korán a nasali z neho islamský svetonázor, pričom v koráne je plno nenávistných a príšerných súr ku kafírom, k ženám a je plný zla...

Miešať pojmy a dojmy, a vzniknutú zmes vydávať za pravdu konečnej inštancie signalizuje vážne problémy s hlavou...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 17.06.2018


"Osobný útok=nemáš vecné argumenty."

V tom príspevku máš nižšie argumenty...

"Ako základ stačí aby človek dokázal chrániť svoje a rodinné záujmy už len tým, že šíri tie správne informácie alebo odovzdáva hlas vo voľbách. Ostatne, existuje aj neštruktúrne riadenie t.j. riadenie cez klebety a fámy, príkladom je nákup cukru pred vstupom do EU ako reakcie na fámy o zdražení cukru."


Vo fašistickom systéme nemože jednotlivý atomizovaný človek dostatočne chrániť svoje a rodinné záujmy, čo nie je problém dokázať.
Šírenie správnych informácií je iste dobrá vec, ale sama o sebe ešte nezabezpečí získanie moci v spoločnosti.
Čo sa týka volieb, nemusí byť k dispozícií vhodná strana, ktorá sa dostane k moci.Systém zvyčajne kontroluje všetky politické strany a tie, ktoré nie maximálne ostrakizuje, prenasleduje a izoluje, uplatňujúc odporový gradient riadenia spoločnosti.
Neštruktúrne riadenie nie je efektívne na skutočné riadenie spoločnosti...

"Väčšina Američanov si uvedomuje, že CNN a spol. klame a preto ich sledovanosť klesá. A niečo podobné sa deje aj na Slovensku t.j. čoraz viac ľudí kašle na propagandu."

Dočasná strata kontroly infopola, kvoli prefláknutým oficiálnym médiám sama o sebe ešte nie je nástroj na zmenu... Pretože oklamaní ľudia nevedia, ako a čo majú robiť, aby zmenili systém.Súčasne systém može zariadiť obmedzenie a zákaz alternatívy, čo už postupne vo svete prebieha, pričom už teraz sú nevhodné názory v niektorých štátoch tvrdo pokutované a zakazované a dokonca sú zavieraní ľudia do vazení, za šírenie pravdivých názorov.

"Zaujímave je, že tieto stránky stále existujú ale podľa toho čo hovoríš..."

Tieto stránky nepracujú pre zmenu systému. Nie sú dokonca zaradené ani v Smatanovom zozname takýchto alternatívnych nepriateľských webov systému. To má iste svoj dovod.. :-)
Takže zďaleka neprekročili odporový gradient systému. Dokonca majú so systémom spoločný vektor cieľov, ako islamizáciu a útok na kresťanstvo...

"Však Kotleba ním je a keď sa dostane k moci, a to sa udeje len keď sa preleje dosť krvi. To bude samozrejme dôsledok toho, že taký ako ty budú chcieť jednoduché a rýchle riešenia.
Ostatne to by bolo aj dôsledok toho, že jeho profesinalizmus mu dovolí riadiť nanajvýš autobus alebo dedinku."

Škoda aj komentovať. Jasný dokaz, ako očierňuješ skutočné národné sily na Slovensku..

"Ak ti vadí, že rozdeľuje spoločnosť na spravodlivých, ktorí počúvajú svedomie a tých, ktorí sú nespravodlivý a nepočúvajú svoje svedomie, tak ty máš vážny problém...
Ostatne aj Nemci chceli jednoduché a rýchle riešenia lebo sa im nechcelo rozmýšľať ale nasledovať, a vieme ako to dopadlo..."

Len tvoj názor- konštrukt, ktorý pramení znepochopenia toho, čo som napísal.
Príklad s Nemecko je úplne mimo misu, pretože Slovensko sa s Nemeckom vobec nemože porovnávať a ani, čo sa týka údajne hrozby fašizmu, zo strany Kotlebu v tomto prípade.

"Žiaľ následky a dôsledky konanie RKC dávajú mne a autorom KSB za pravdu."

Nedávajú.

"No keď to niekto vyloží, že všetci máme konvertovať na islam, nuž dotyčný to nemá v hlave poriadku..."

Tak si to vyložil akurát tak ty. :-) zjavne vobec nechápeš, čo tým autori KSB ponúkajú...

"Miešať pojmy a dojmy, a vzniknutú zmes vydávať za pravdu konečnej inštancie signalizuje vážne problémy s hlavou..."

Len tvoja neschopnosť uznať realitu a miesto toho dokážeš len dehonestovať názor oponenta...To nie sú žiadne relevantné argumenty..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 14.06.2018

Pozerám, že admin to tu maže ako ďábel. -))
Jules pochábes, aj si čítal ten korán v nejakom lepšom preklade, či nebodaj v arabčine? A chronologicky?
Aj nejaké lepšie výklady a analýzy, nie tie od imámov?
Veď všetky "sväté" knihy majú množstvo výkladov a úrovní chápania, ale to ty asi ťažko, preťažko pochopíš...zato budeš stále poučovať iných...

A "svätú" bibliu si vôbec čítal?
Aj s tými miliónmi zavraždených tvojim bohom, čo tu nedávno dával niekto odkaz?
A tie svinstvá a špinavosti, ktoré sú v nej ti nevadia?
Tebe vadí len korán?

Tak si niečo prečítaj zo svojej "svätej" knihy:
http://dolezite.sk/old/Niektore_nepravdy_a_krutosti_ktore_hlasa_BIBLIA___44.html

Ďalšia "perla" biblického ducha:

"Okrem toho verejnosť nemá ani objektívne a reálne informácie, aby si vobec uvedomovala, v akom marazme sa nachádza...Preto nemože dobre pracovať s informáciami."
Hlavné, že ty tu dávaš "objektívne" informácie, keď ani nevieš ako beží svet a veríš v množstvo nelogických bludov, pochábes. Na tvojich príspevkoch je vidieť, ako ty "objektívne" pracuješ s informáciami. Proste vždy ma pochytí rehot. -)))
Ak takíto guru, ako ty, dávajú ľuďom svoje "objektívne" informácie, tak s Pánem Bohem. To už skôr tá stará bosorka, teda panenka Mária so svojimi špinavosťami na dvtr.eu, keď tam niekedy zabrúsim, je na tom občas lepšie...a v perverzitách, špinavostiach, ohováraniach sa asi cca vyrovnáte - skvelá "kresťanská" morálka... Len tak ďalej, iste tu lepšiu spoločnosť vybudujeme s takou avantgardou. -))

A ďalší výplod "vrcholného" umu "génia":

"S tým nič neurobíš...KSB šíri korán- teda islam...
Tým, že akceptuješ svetonázor z koránu, prijímaš svetonázor historicky sformovaného islamu..."

Neprečítal som tu všetko, ale koľko promile so všetkých informácii v KSB je venovaných islamu a koránu?

Svetonázor koránu - áno milé deti, treba vraždiť nepokorných a neposlušných, sekať im na čo najvyšší úrok a zotročovať a okrádať ich všade, kde sa len dá, detičky moje, musíte piť veľa omšového vínečka, alebo nejakého silnejšieho trúnku, a potom vytrieskať ženu a deti, prípadne ich ešte prizabiť, homosexualita a zoofília je fajn, veď koľkí v mojej "svätej" knihe tam súložia hore dole so všetkým čo má nejakú dieru,ale zo stromu poznania nejedz, bo by si hneď išiel do pekla, vy pitomci, musíte sa neustále modliť a kajať, lebo ste od narodenia hriešni, musíte počúvať tých "mudrcov" v ornátoch a rúchach, lebo tí vedia ako a čo, vášho boha som musel nechať zabiť, aby vykúpil vaše hriechy, môžete hrešiť ďalej, potom pár odpustkov a Zdravasov a bude vám odpustené, dobre bude až po smrti, tu ťahaj káru, trp, posluchaj svojich pánov a "duhovných" a budeš spasený...
Húúps, veď to som si pomýlil s blbliou...-)))

Takže svetonázor z koránu...a vieš vôbec aký tam je? Či len drístaš a grckáš horem dolem, ako je u teba asi zvykom?

Mal by si radšej pásť ovce Jules pochábes, ako písať svoje "objektívne" pravdy a "učené" analýzy. Krypto"kresťan"...

Lebo tým, čo nielen tu predvádzaš iba neustále potvrdzuješ, že budeš asi dosť vyšinutý ...na "správnu koľaj, ktorá vedie len do prepadliska (každý si doplní ... podľa uváženia, aby ma admin nehodil na "pohrebisko" -))).Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 15.06.2018

Jak už ti Oracle napsal, vkládat do úryvku vytrženého z kontextu ten smysl, který tu neustále podsouváš, je diagnóza.

Lze se vytrháváním z kontextu a vytvářením konstrukcí, které v originálu vůbec nejsou, při kompletní ignoraci toho, co tam skutečně je, dobrat k Pravdě? Nikoliv, nelze. Jak se nazývá ten, kdo něco takového dělá? Demagog.

> Tým, že akceptuješ svetonázor z koránu, prijímaš svetonázor historicky sformovaného islamu...

To je asi tak stejně absurdní tvrzení jako tvrdit, že ten, kdo pochopí učení Ježíše, akceptuje světonázor historicky sformovaného křesťanství a katolické církve, která má k učení Ježíše asi tak stejně daleko, jako současný systém k demokracii.

Za další je idiotská lež, že by v KSB bylo nějaké místo propagující islám (pohled na historicky zformovaný islám je tam čistě negativní) nebo že by tam někde bylo něco o akceptaci světonázoru z koránu, nebo obecně, že by tam kdekoliv bylo něco propagující cokoliv - KSB jsou informace a vědomosti, kde o nich není čtenář přesvědčován a nepředpokládá se, že by měl cokoliv akceptovat nebo čemukoliv věřit, ale předpokládá se, že si udělá vlastní názor. Což je zjevně to, co je pro tebe nepřekonatelný problém pochopit, protože ty pořád hledáš nějaké guru a "autority", které budou vysvětlovat kdo si má co myslet, a běžné lidi považuješ za nesvéprávný dobytek neschopný vlastního myšlení, jak vyplývá z KAŽDÉHO slova, které tady vypustíš. Což vypovídá o tvojí reálné mravnosti a pohledu na svět. Nejsi schopný pochopit, že jsou lidé, kteří žádné "guru" nemají ani nehledají, ale jednoduše posuzují informace a dělají si vlastní názor. V KSB předpokládá, že lidé sami uvažují nad poskytnutými informacemi, což je něco, čeho zjevně nejsi schopný. Není tam jediné místo, kde by se předpokládalo, že by měl někdo akceptovat nějaký názor a něčemu věřit jen proto, že se to tam píše. KSB není koncipována jak snaha kohokoliv o čemkoliv přesvědčit, jsou to jen informace ke zvážení, v rozporu s tím, co tady stále podsouváš. Ve skutečnosti nemáš jakékoliv smysluplné argumenty protože KSB ani neznáš ani nechápeš, takže ti zbývají jen lži a demagogie. KSB odmítá davo-"elitarizmus" a stojí na tom, že je nedůstojné člověka mít jiného pána kromě Boha, a že normou je lidský typ psychiky a vypracovávat si vlastní názor, namísto toho, vypnout mozek a přebírat názory "autorit" a "guru". O čem pak svědčí tvoje neúnavná snaha KSB očernit? Nejspíše o tom, že to odmítáš, to znamená že jsi zastánce davově-"elitářských" systémů (fašismu). To, že považuješ lidi za dobytek, který musí být veden aby měl ty správné názory, vyplývá ze všeho, co píšeš. Ale tvoje projekce tohoto na KSB a hledání tam nějakých "guru" neznamená že tam něco takové je, znamená to jen že neumíš nebo nechceš pochopit, co tam skutečně je.

Další důvod mravně podmíněného odmítání KSB často spočívá v tom, že pochopení KSB předpokládá práci na sobě, podobně jako alkoholik, který pochopil škodlivost alkoholu, je postaven před mravní volbu - buďto na sobě začne pracovat, nebo zvolí popření a zůstane při alkoholizmu. Jednodušší je pochopitelně popření. Když se někdo setká s KSB, je tím automaticky postaven před řadu mravně podmíněných voleb, protože informace jsou moc ale také odpovědnost, takže to chování, které pro něj nemělo důsledky dokud ty informace a souvislosti neznal (nevědomost není hřích, hřích je v ní vědomě zůstat), už od okamžiku, kdy je má k dispozici, mít důsledky bude, pokud se člověk nezmění a bude chtít fungovat jako dřív, což většinou znamená bezstarostně si užívat. Boží zákony.

Nakonec, když už tu stále kopíruješ jeden úryvek a překrucuješ jeho smysl, podívejme se, o čem je ta pasáž (DVTR, příloha 9), ze které je. O tom, co podsouváš, nikoliv.

----------------------------

9. Svetonázor pre všetkých ľudí

Predovšetkým treba mať na zreteli, že všetko citované z "Posvätnej knihy Thovta" – to sú druhotné výklady a prekrúcania, a nie prvotná osnova-princíp toho svetonázoru, ktorý nie je určený pre všetkých v biblickej civilizácii.

Aby sme pochopili, o čom sa snažili hovoriť citovaní okultisti, je lepšie nehľadať vstupy do systémov zasväcovania biblickej kultúry o to viac, že vyššie z nich sú skryté pred väčšinou kvôli nevhodnému krvnému pôvodu1, ale je potrebné sa obrátiť na zdroje, obsahujúce prvotný princíp-osnovu tohto svetonázoru.

Jedným z takýchto zdrojov je Korán. V ňom obsiahnutej súre 25, nazvanej "Rozlíšenie", je daný systém prvotných rozlíšení v  medzne zovšeobecňujúcej významovej kategórii «Všetko». Pozrieme sa na ňu:
«1. Blahoslavený ten, kto zoslal «аl-Furkán» («Rozlíšenie»)2 Svojmu otrokovi, aby on (t.j. Mohammed) sa stal prehováračom k obyvateľom svetov; 2. [blahoslavený] Тen, ktorému patrí moc <presnejšie zvrchovaná moc: — naše upresnenie pri citovaní> nad nebesami i zemou, ktorý nezrodil pre Seba dieťa3, a ktorý sa s nikým nedelil o moc <presnejšie zvrchovanú moc: — naše upresnenie pri citovaní>. Оn stvoril všetko jestvujúce a dal mu [funkčnú] mieru. 3. [Neveriaci] sa namiesto Nemu začali klaňať iným bohom, ktorí nič nevytvoria, ale sami sú stvorení. Dokonca ani im samotným nie je podriadená ani škoda, ani úžitok, nie je im podriadená ani smrť, ani život, ani vzkriesenie» (v preklade M.-N.O. Osmanova).
Tie isté verše v preklade G. S. Sablukova:
«1. Blahoslavený Ten, kto zoslal Furkán4 svojmu otrokovi na to, aby on bol učiteľom svetov, 2. — Тen, komu prináleží kraľovanie na nebesiach i na zemi; ktorý nikdy nemal deti, ktorý nemal spoločníka v kraľovaní; ktо stvoril všetky bytosti a predurčujúc predurčil ich bytie. 3. Аle oni si vybrali bohov, zaprúc Ho, tých, ktorí nič nestvorili, ale sami sú stvorení; 4. ktorí nemajú silu nič spraviť, ani škodlivé, ani užitočné pre seba, nemajú silu ani nad smrťou, ani nad životom, ani nad vzkriesením».
To isté v preklade I. J. Kračkovského:
«1(1). Blahoslavený ten, ktorý zoslal rozlíšenie Svojmu otrokovi, aby sa stal kazateľom svetov, — 2(2). ktorý má moc nad nebesami i zemou, a On Si nezobral dieťa, i nebolo u Neho spoločníka na moci. Оn vytvoril každú vec i rozmeral ju mierou. 3.(3). A vzali oni namiesto Neho bohov, ktorí nič netvoria, ale sami sú stvorení. 4. Оni samotní pre seba nevládnu ani nad škodou, ani úžitkom, a oni neovládajú ani smrť, ani život, ani vzkriesenie».
Rôzne preklady vyjadrujú rôzne zmyslové roviny - aspekty významu, obsiahnutého v slovách pôvodného jazyka, preto sme uviedli niekoľko vydaní prekladov. Nami v texte hrubo zvýraznené – to sú klúče pre vstup do systému nemenne prvotných rozlíšení v  medzne zovšeobecňujúcej kategórii «Všetko», zodpovedajúcich koránickým nazeraniam na tvárnu Stavbu Sveta, nad ktorou (celkovo i po častiach) zvrchovaná moc nedeliteľne patrí iba Bohu: «...Boh daruje Svoju moc tomu, komu si praje5» (súra 2:248). A samovláda hocikoho je iluzórna a pôsobí iba v pre ňu ustanovených hraniciach Božieho strpenia.

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých variánt „Ja-centrizmu“.
Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev VIDENIE SVETA, IDÚCI OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho prekladmi.
Videnie sveta, smerujúci od Boha má prinajmenšom dva vzájomne sa doplňujúce významy:
aj ako daný v Zjavení Zhora,
aj ako určujúci usporiadanosť rozvíjania mozaiky duchovného stromu človeka v jednoznačne určenom poradí: po prvé - Obraz Boží v duši každého, po druhé – оbrazy tvárnej Stavby Sveta (dávané v Rozlíšení ako systém párových vzťahov «to» — «nie to»), ktorej súčasťou je aj samotný človek spolu s jeho psychickou usporiadanosťou a vnútorným svetom.

Teraz prejdeme k otázke o nemenne prvotných rozlíšeniach v medzne zovšeobecňujúcej kategórii «Všetko», zodpovedajúcich koránickým nazeraniam na tvárnu Svetostavbu. Ako je vidieť z vyššie uvedených textov prekladov Koránu do ruštiny, jedni prekladatelia dávali prednosť tomu, aby vyjadrili po rusky význam predurčenosti bytia, iní dávali prednosť tomu, aby vyjadrili význam miery, rozmeranosti bytia a súmernosti6 v toku udalostí.

To jest, arabské slovo, s ktorým sa stretávali, zahŕňa v sebe obidva významy, ktoré v ruskom jazyku je možné zjednotiť iba v dvojslovnom spojení «predurčená miera», ktorú M.-N.O. Osmanov nazval «funkčnou» - slovom, ktoré vyjadruje jeden z odtieňov určenia, definovania, ako súčasti Vyššej predurčenosti.

Preto, ak sa zameriame na slová, nami zvýraznené v uvedených prekladoch veršov 25-tej súry Koránu, tak ich zovšeobecnený mnohovýznamový zmysel možno vyjadriť v ruštine aj nasledujúcou súhrnou frázou:

Boh stvoril všetko jestvujúce v Stavbe Sveta a dal mu Ním predurčenú mieru7.

Ak máme hovoriť jazykom súčasnej vedy, tak všetko jestvujúce v tvárnej Svetostavbe je matéria v jej rozličných agregátnych stavoch: vákuum8, fyzikálne polia, plazma (vysokoionizovaný plyn, v ktorom elektróny majú toľko energie, že sa nemôžu udržať v atómoch na stabilných orbitoch), plynné skupenstvo hmoty, kvapalné skupenstvo hmoty, pevné (kryštalické) skupenstvo hmoty. Agregátne stavy, cesty a spôsoby prechodu z jedného stavu do druhého, vlastnosti matérie v každom z nich i v prechodových procesoch sú predurčené pre ňu Zhora. A predstavy ľudí o týchto rôznych agregátnych stavoch tak, či onak zodpovedajú prísloviu „niet veci bez obrazu“. Ale čo také je miera a ako súvisí s obrazmi matérie? - táto otázka sa v „Ja(ego)-centrických“ filozofických systémoch neskúma.
... (pokračování zde - http://leva-net.webnode.cz/products/dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia-1-cast/ )

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 15.06.2018

Zhrniem to pre tých, ktorí stále nevedia o čo ide:
Július chce aby mu nejaká nim uznaná autorita dala dopredu pripravené názory a postupy ale niečo také funguje len v prípade jedla a nápojov (a aj tam sú výsledky a následky otázne) lebo život je dosť komplexný na to aby takéto návody a názory doviedli dotyčného do slepej uličky.
Ďalšia vec je, že slepé nasledovanie hocijakej autority alebo guru degraduje človeka na ovcu či pracovný dobytok t.j sám sa zriekol ľudskej dôstojnosti a najhoršie na tom je to, že Július očakáva, že to urobí každý.
Preto mu priznávam len toľko dôstojnosti, koľko priznávam svojmu psovi, ktorí keď zaprší šteká a pobehuje na dvore lebo sám odmietol stať sa plnohodnotným Človekom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 17.06.2018

No, čo na to Oracle napísať ?
Názor entity, ktorá má menej rozumu as dostojnosti ako ten pes, o ktorom píše...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 18.06.2018

Hovorí to ten, ktorí akceptuje bludy RKC a odmietol ľudskú dôstojnosť lebo sa riadi heslom "ora et labora" t.j. modli, ťahaj tú káru ako dobytok a do vecí pánov nekecaj...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 19.06.2018

Sektársky blábol...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 17.06.2018

"Jak už ti Oracle napsal, vkládat do úryvku vytrženého z kontextu ten smysl, který tu neustále podsouváš, je diagnóza."

Diagnózu z toho vyrábaš hlavne ty, aby si takýmto sposobom umenšoval a relativizoval pravdu, na ktorú poukazujem.

"Lze se vytrháváním z kontextu a vytvářením konstrukcí, které v originálu vůbec nejsou, při kompletní ignoraci toho, co tam skutečně je, dobrat k Pravdě? Nikoliv, nelze. Jak se nazývá ten, kdo něco takového dělá? Demagog."

To tvrdíš ty, že vytrhávam z kontextu...Doteraz si to nedokázal.

"Tým, že akceptuješ svetonázor z koránu, prijímaš svetonázor historicky sformovaného islamu...

To je asi tak stejně absurdní tvrzení jako tvrdit, že ten, kdo pochopí učení Ježíše, akceptuje světonázor historicky sformovaného křesťanství a katolické církve, která má k učení Ježíše asi tak stejně daleko, jako současný systém k demokracii."

Nie je to absurdné tvrdenie,ale pravda. Pretože akceptovaním svetonázoru z koránu, človek akceptuje celý korán, tak ako je napísaný a kodifikovaný.Pretože iný, ako oficiálne kodifikovaný korán čítať ani nemože.
Žiadny korán, ktorý by šíril svetonázor koránického islamu neexistuje pre verejnosť.
Pričom samotní autori KSB tvrdia, že súčasný kodifikovaný korán neobsahuje len nejaké dokonalé ačisté koránické súry, ale aj historicvky sformované súry a práve tier vytvorili aj historicky sformovaný islam. veď dokonca základ šárie vychádza aj zo súr koránu...
to všetko sa dá dokázať.

Tvoj názor na kresťanstvo a učenie Ježiša je typicky sektársky. V NZ totiž na rozdiel od koránu nenájdeš nič morálne závadné...

"Za další je idiotská lež, že by v KSB bylo nějaké místo propagující islám"

Proste klameš, to som už dokázal a vysvetlil...

"KSB jsou informace a vědomosti, kde o nich není čtenář přesvědčován a nepředpokládá se, že by měl cokoliv akceptovat nebo čemukoliv věřit, ale předpokládá se, že si udělá vlastní názor."

Informácie plné klamstiev a manipulácií, ako som už dokázal aj v diskusii pod týmto článkom...
Txypická ukážka tvojho alibizmu a pokrytectva.
Až niečo klame a manipuluje, tak to nerobí s dobrým úmyslom...

Zbytok škoda aj komentovať...

Neziskovky

Six | 10.06.2018

Neziskovky se ve společnosti začínají, konečně, pomalu spojovat s označením zahraniční agent. Jejich management prošel povinným zahraničním školením, či vymíváním mozků.
Zde je vidět tento vliv zahraničních stáží v přímém přenosu.

Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Ľ | 09.06.2018

Chcel som k tomu (povinnemu/nútenému) vzdelaniu ale potom som skúsil nájsť, čo chcem povedať na nete.

https://www.databazeknih.cz/blog/povinna-cetba-nepovinne-utrpeni-8280

https://aktualne.centrum.sk/slovensko/spolocnost/ziakov-nebavi-povinna-literatura-nechcu-ju-citat.html

Zrejme problém bude práve v onej povinnosti, ktorá vedie k odporu.
Ako dobre že KSB je dobrovoľná. Psychotrockijsti musia byť nešťastný, že nie zaradená do školských osnov.

Skúsenosti učiteľov aj prieskumy dokazujú, že pokiaľ ide o literatúru, deti čítajú málo, ak vôbec. O to menšiu chuť majú, keď ich do toho niekto núti.

Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Ľ | 09.06.2018

Povinné vzdelávvanie je efektívna selekcia poslušných a neposlušných.
Teda tých, ktorí plnia príkazy na slovo = jedničkári (majú vyšie postavenie=privilegovaný otrok) a tých ktorý poslúchajú menej alebo neposlúchajú vôbec. Dobrá známka na vysvečku je známka (pochybnej) odbornej spôsobilosti a zároveň známka stupňa poslušnosti a pasivity.
Pomocou povinného vzdelávania a blokáciou či zosmiešňovaním a prekrúcaním presiaknutých informácii, GP kontroluje informačné vybavenie väčšiny ľudí

Správanie samostatne (z vlastnej vôle) sa vzdelávajúceho človeka je z pohľadu GP nepredvídateľné a preto takých v rámci povinného vzdelávania pomocou hodnotiaceho systému vyselektuje. Zároveň im bráni v získavaní znalostí mimo systém, tak aby mu nemohli konkurovať. Preto v "civilizovanom" svete v ktorom sú informácie ľahko dostupné, je povinná školská dochádzka a (alebo) je spoločenské postavenie podmienené dosiahnutým vzdeláním na "vybraných" školách. Tak sa tiež zabezpečuje, že motívom pre vzdelávanie sa nieje snaha sa rozvíjať, ale snaha získať moc a peniaze /vyššie spolocenské postavenie. Tak sa zabezpečuje, že normálny ľudia sa nebudú môcť a neskôr ani chcieť vzdelávať mimo systém, pretože toho budú len ťažko schopný.
...

Psychotrockijsti navrhujú zmeniť osnovi či zaradiť takú či onakú výuku či knižku ako povinnú. = chcú kontrolovat, čo človek číta a ci to chápe "správne". Ak áno, dostane jedničku.

Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Tak nějak | 09.06.2018

https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/19098-proc-odmitat-skolu-jako-takovou-komentar-stepana-chaba.htm?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetuhttps://mysearch.avg.com/tab?sap=nt&rvt=1&pid=wtu&cid=&mid=c90594348eed36678cf44a4411e717a4&ds=avgsxa&v=4.3.9.6&lang=cs&pr=&d=2017/12/24%2020:46:47&ud=&cmpid=

Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Ľ | 09.06.2018

Sa stavim, že psychotrockijstický -Kobisti a globalisti by radi KSB prebrať v rámci povinného vzdelávania, ale debili zo súčasnej elity to blokujú bo ich znalosť riadenia a chápanie spoločenských procesov im nedovoluje pochopiť ako sa preberá kontrola nad nejakým procesom.
Globalisti však nečakajú a snažia prebrať kontrolu bezštruktúrne (prektrúcaním pomocou psychotrockijzmu) a neskôr ju zaradiť aj do štruktúr priamej kontroli riadenia.

Psychotrockijsti v KSB by radi aby sa to dostalo do osnov v rámci povinného vzdelávania Davu. Tak sa chcú dostať do pozície budúcich Elít ktoré budú kontrolovať "správnosť" pochopenia KSB zo strany Davu. Trochu Podobne, ako svojho času kresťanský mnísi na zväčša násilne pokresťančených uzémiach vyučovali Sväté písmo (Bibliu), overovali a hodnotili správnosť chápania svätého textu (ktorému ani sami nerozumeli), tak aby bolo v súlade s učením církve a jej (Glabalnym prediktorom dosadených) hodnostárov.

Keď Pjakin nemôže povedať priamo kto v Kobi tíme je Psychotrockijsta a ako to funguje tak to môže podať na príklade Boľeševikov a Trockijstov.
Keď Globalisti videli v Boľševizme silu, ktorú niesú schopný zastaviť, tak k Boľševikom nahnali armádu (psycho)Trockijstov aby svojou činnosťou, v túžbe po moci nad davom diskreditovali Boľševizmus, jeho myšlienky a ciele.
Podobne to robia aj dnes. Iniciatívnych idiotov je viac než dosť. Stačím im len zľahka pomôcť a trochu ich zviditelniť.
Keď to nejde skrze súčasne-minulé elity a zdiskreditovaný vzdelávací systém, tak ho odstavíme a prepereme kontrolu nad KSB pomocou médii, ktoré ju šíria. Keby Pjakin začal hovoriť niektoré veci priamo = ukazovať prstom. ... No... To by bolo veselo.

By ho skoro všade začali blokovať. Teda okrem iného.

Re: Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Hox | 10.06.2018

Lháři a manipulátoři se snaží vyvolat dojem, že globalisté mají všechno pod kontrolou.

Re: Re: Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Ľ | 10.06.2018

No Dobre. Oprava. Skoro všade by ho (Pjakina) zablokovali. Tu predsa žiadny psychoTrockijsti niesú...

Nuž, veru, nie všetko riadi GP. Nad spravodlivím človekom kontrolu nemá.
No nieže by som bol spravodliví. nesúdil by som ani Hitlera, Stalina, Clintonovu či Putina. Takže určite nemôžem byť pre nikoho spravodliví. Však že. O tom predsa rozhodujú konkrétny ľudia, čo je spravodlivé a čo nie. Tak 1500 rokov do zadu to bol každý kto papagájoval Kristove Slová a oháňal sa bibliou... No a dnes su iný proroci a iné texty ktoré kde kto papagájuje a tvári sa jak pán. On hneť vie povedať kto aký je. Ukázať prstom na konkrétneho človeka a kričať: "zlodéj, chyťte ho!"
Takých bolo je a... ale už ich nebude.

Fajn pokec. Zatím ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Hox | 11.06.2018

Tady psychotrockiljsti nejsou, jistě. A pokud jsou tak nevydrží, ani když si mění nicky.

Re: Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

graul | 10.06.2018

Myslíš,že Koroľov bol trojkár,alebo ešte horšie a preto bol vedúci sovietskeho raketového výskumu a vďaka nemu ZSSR predbehol USA v letoch do vesmíru?Či Jozef Masarik sa stal jadrovým fyzikom preto,že mal trojky z fyziky...ale máš pravdu v tom,že peniaze vedia najlepšie hrabať tí,čo mali trojky.Ale vďaka takým svet je tam,kde je.

Re: Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Sergio | 11.06.2018

Ľ ..... :-) .... ale nemyslim , ze to pochopili tí o ktorych pisete :-) .... pekny den Vam VSETKYM prajem

Re: Re: Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Hox | 11.06.2018

Psychotrockisté mimikrují. Například, jsou medově sladcí, i když jejich skutečné záměry jsou poněkud jiné. Poznávací znamení je rozpor mezi slovy a realitou, záměry. Ale tobě to není třeba vysvětlovat, že?

Re: Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

ČT | 10.06.2018

Ten Štěpán Chába je "pěkné kvítko" a vy ho dáváte za vzor??
Je to něco podobného, jako když se k závažným tématům vyjadřují různí herci (herečky) nebo zpěváci (zpěvačky).

Ad povinná literatura - záleží, zda je povinná četba přínosem, nebo záporem. Nebo, za jakým účelem byla vybrána jako POVINNÁ - aby vedla k člověčenství nebo k NEčlověčenství (otroctví).

Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

ujo | 10.06.2018

R-ko, ďakujem za výborný link. Presne ako píšeš aj ty, vyjadril skoro všetko to, čo by som mal aj ja - na jazyku. A ešte kus navyše a s veľmi trefnými formuláciami.
Lebo, čas prebrúsi nielen kadečo, ale hodne zmení aj uhly pohľadu a chápania.

Re: Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

M. | 12.06.2018

Je to tak :)

Jak se to delá

ujo | 09.06.2018

Kto "vždy" vyhráva "všetky" konkurzy?! Jedničkári.
Kto je vybraný skoro "vždy" do vyššej funkcie? Jedničkári.
Prečo?
Lebo vo výberovej komisii "vždy" sedia jedničkári.
Výnimka: alebo rodinný príslušníci, vybraní aj do komisii.

Potom prídeme my, trojkári a napravuje prasárny po jedničkároch.
Samozrejme, že bez povášenia..
Pragmatické riešenie:
Každý jedničkár by sa mal obklopiť ŠPIĆKOVýMI trojkármi, pokial možno, bez! zahraničného vzdelania.
Najlepší trojkári sú ešte zo starých zásob ČFSR a ešte asi tak 5 rokov po z(DEMO)kradnutí systému. Lebo cca do roku 1995, ešte zotrvačnosťou fungoval náš (aj váš) svetovú špičku dosahujúci systém vzdelávania!!! Aj toho duálneho ("baťovského"), ktoré práve objavujú na západe.
Potvrdia všetci pedagógovia pracujúci v tomže systéme, ktorý dokázal pripraviť nášho maturanta na takú úroveň, že z fleku mohol ísť na štátnice na ľubovoľnú vysokú školu na, už vtedy demokraciou zdegenerovanom ZáPADE.
Dnes?!
Už neplatia slová uja Senecu, ktorý už tehdá ochkal nad morálnou spustlou mládežou. Prežili sme svoju spustlosť, aj svojich detí, aj svojich vnukov.
ALE!
Už neprežijeme systémové osprostievanie našich detí, tak ako je to popisované hore. Lebo Senecov plač, sa napráva alebo palicou, alebo kádrovým profilovaním/formátovaním.
ALE!
Čo urobíš s DOBROVOľNýM dementom, debilom, či kreténom, ktorý čumí do mobilu. Učiť sa mu nechce, lebo NEMUSí (... a kdyš nemusím, tak nemúžu! Viď - Básnici 02, keď príchádzajú o ilúzie).
Lebo je to niečo, čo tu ešte nebolo, čo sa ani Sibyle nesnívalo - lavína multidebokulty z Afriky a od susedov, lebo že vraj - agbar stríci alahu.
Toto už je na ďalšiu potopu, vrátane ohavnosti pustošiacej (buzeranti), podľa Starého zákona.
Alebo, že by Boh Otec nahodil ešte nejakú šancu?!

Re: Jak se to delá

Kox | 11.06.2018

Skôr ako príde potopa, môžeš pozrieť, ako sa dá pokefovať film o historickej udalosti, keď ho režíruje "odborník".
https://www.youtube.com/watch?v=eB0AJduLUPA

Re: Jak se to delá

Fx | 13.06.2018

Špičkoví trojkári, tak to si mě pobavil. Takže ty si se trojkami vymezoval proti systému vzdělávání

Přidat nový příspěvek