Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

9.12.2015

předchozí část

 

...počas jej postupného vytesňovania zo sféry riadenia spoločensky konštruktívnymi, tvorivými silami.

 

Davo-„elitarizmus“ má pod kontrolou siointernacizmu v základoch svojej moci v spoločnosti kultivované nasledujúce typy sociálneho idiotizmu:

 

ŽIDOEXALTÁCIA1. Obdiv k židom. Závisť mafióznosti v „Zákone Mojžišovom“. Vyjadrujú ho rôznorodé názory s takýmto obsahom: židia sú rozumnejší než národy, medzi ktorými žijú; civilizácia je za všetko dobré v rozvoji kultúry oddávna zaviazaná židom; spodina závidí židom ich um, rozum, a z toho vzniká antisemitizmus; isto, sú aj židia - vyvrheli, ale vyvrheli sú v každom národe, preto netreba zovšeobecňovať; antisemitizmus je hanba národov a každý kultúrny človek je povinný s ním bojovať a židov chrániť.

Obdiv k židom býva rozochvelý a súcitný (eMocne sa chveje v súcite a spolutrpí)*. „Antisemitizmus“ je tiež jednou z foriem židoexaltácie. Nie však Hebreja „priateľa a mentora“, ale žida-zotročovateľa2. Na neudržateľnosť (nestabilitu a nebezpečenstvá)* podstaty obdivu k židom bolo poukázané v analýze riadenia globálneho historického procesu.

 

ODDANÉ PODDANSTVO3. Bezmyšlienkovité (naivné a hlúpe)* presvedčenie, že, pokiaľ všetci členovia spoločnosti sa nechajú vo všetkých záležitostiach viesť výlučne vyššiepostaveným autoritatívnym vedením, neporušujúc jeho nariadenia a nemiešajúc sa do záležitostí, vedením nenariadených, tak celá spoločnosť bude existovať v blaženosti (ako prasa v žite)*. No nebude blaženosti v takej spoločnosti, lebo slepá oddanosť verná je vyjadrením absolutizácie štruktúrneho spôsobu riadenia, a ani jedna štruktúra „konečná“, s natvrdo zafixovanými funkcionálnymi povinnosťami jej eleMentov, nedokáže reagovať na nekonečnú rôznorodosť života.4

Disciplína funkcionára, úradníka a slepá oddanosť – to sú, čo do obsahu, javy rôzne, tak ako sú obsahovo rôzne javy: samostatnosť správania sa a anarchia.

 

LIBERALIZMUS5. Bezhlavá viera „elitárnej“ lúzy v to, že ak dá všetkým takýmto liberálom právo tárať, čo sa im páči-zachce (aby im vyhoveli6)*, tak spoločnosť prekvitať bude okamžite potom, ako liberáli vezmú do rúk svojich, moci liace. Liberalizmus vyviera z „elitárneho“ nezodpovedného diletantizmu v otázkach sociológie a stotožnenia vlastného rojčenia individualistu-liberála (od objektívnej reality odtrhnutého prudkého kaviarenského intoša7)* so životnými ideálmi celého národa. Liberalizmus je spojený s extrémnou agresiou a pohŕdaním vo vzťahu ku všetkým, ktorí nezdieľajú liberálny spôsob myslenia (tzv. „liberálne hodnoty“)*. Všetci neliberáli sú v očiach „mysliaceho“ liberála spiatočníci, lokaji, fízli, spodina a celkovo «bahno spoločnosti, namyslený odpad» (báseň „Vandea“ od E. Gangnus-Jevtušenko).

Nefunkčnosť liberalizmu v Rusku (ZSSR) preukázali P.J. Čadajev a dekabristi, dočasné vlády r. 1917 i neskoršie utárané, no riadiaco-manažérsky negramotné rôzne (marxistické)* rady, výbory a ich výkonné orgány všetkých úrovní i dnešní demokratizátori. (U nás sa podobná pseudoliberálna krvavá stopa vlečie dejinami najneskôr niekedy od obdobia stavovských povstaní, reforiem cisára Jozefa II, uhorských jakobínov, rokov MERUôsmych, až po politické boje 1. ČSR a Slovenského štátu, čistiek rokov ´50, „jara“ roku 1968 a postupnej inštalácie „liberálnej“ demokratúry so systematickým  kriminálnym vyvlastňovaním národného majetku po r. 1989. Napriek, samozrejme, i mnohým úprimným snahám a presvedčeniam pozitívnym... V Nemecku, Francúzsku, Británii... bol vývoj v základných parametroch do veľkej miery v tejto veci podobný.)*

 

ĽAHOSTAJNOSŤ8. Naivno-hlúpe presvedčenie o „nepatričnosti“ zaujímať sa v poriadnej spoločnosti o podstatu uvedených javov: židovskej otázky, pôvodu príjmov (a celkovo finančných tokov)*, charakteru osobných vzťahov kohokoľvek9 so: zahraničím, mafiami, cudzími spravodajskými službami a pod. (Tak cvičená opica (JJ – JoJo - jahňa jatočné) pred kamarátmi a na verejnosti)* začína vystupovať s heslami: «Decká, veď žime po kamarátsky...». «Zaujímam sa iba o svoje veci, cudzie sa ma netýka», i mohylu završuje: «Lepšie je byť agentom CIA, než agentom KGB». Skrachujú, s týmto naraziac, vždy potvrdzujúc pravdu múdrosti starodávnej: «Iba hlupáci si myslia, že zlí zlo netvoria»10. To vždy vyúsťuje do antipatriotizmu, lebo ľahoStajnosťou trpí v prvom rade štát-krajina, v ktorej žijú nielen „na všetko kašľúci“. Činnosť ľaHos(ť)Tajných je nasmerovaná proti orgánom štátu, nesúceho predovšetkým funkciu spoločenského riadenia (spravovania spoloČnosti)*, a nie jej výdavky v spoločenstve davo-„elitárnom“, voči ktorým sa búri „na všetko kašľúci“ (ignorantský povýšený blázon11)*.

 

V minulosti to vyzeralo nasledovne: spolupracovať s „ochrankou“12 – to je zlé, no pozerať cez prsty (prehliadať, zakrývať si oči)* pred dodávkou zbraní loďami spoza hraníc na rozbitie vlastného štátu – to je dobré (a sa cení... Kým?)*. Vo výsledku ignoranti, liberáli, oddaní poddaní a obdivovatelia židov nespočetne hynuli «v režimoch realizácie červeného (i hnedého)* teroru», (nimi samými (pod)vedome tvoreného, čím na koži vlastnej)* dosvedčili na úrovni kolektívneho javu Spravodlivosť Dejín.

 

Dnes KGB (aktuálne GRU, u nás SIS, BIS, úradníci, polícia, armáda13)* – je zlá, ale styky medziregionálnej skupiny pOslancov a „demokratických“ síl (presstitútok - rozoštvávacích a hliadkovacích psov démonkratúry a davokratizátorských síl tretieho sektoru (ne?)ziskoviek)* s príslušníkmi CIA všetkých rangov (a gangov finacistov „filantropických“)* - je chvályhodná „slobodomyseľnosť“...

 

Tieto štyri typy sociálneho idiotizmu sa prelievajú jeden do druhého a v tej, či inej kombinácii sa prejavujú v správaní sa každého, nimi nakazeného. Stáva sa, že nimi postupne alebo aj všetkými naraz ochorejúc, sa človek (uvedomiac si situáciu)* pokúša od nich „samostatne“ oslobodiť a padá do piateho typu sociálneho idiotizmu.

 

NIHILIZMUS. Prejavuje sa v nasledovaní hesla: «Ja nikomu neverím a sám za sebou si stojím». Ak zákon dodržiavajúci žid je mafiánom-kolektivistom – „družstevníkom“ v „Zákone Mojžišovom14“, tak aktívny nihilista je mafiánom-jednotlivcom – „súkromníkom“. Nihilizmus individualistu totiž parazituje na spoločenskom budovaní presne tak, ako mafiózne družstvo židovstva.

 

Druhá možná línia správania sa (voľby osudu)* nihilistu je degradácia osobnosti v pijanstve, narkománii a chlípnosti.

 

Sociálny idiotizmus všetkých týchto piatich typov je rôznorodosťou kaleidoskopického idiotizmu, nesúceho vo svojom jadre vírus narúšania celostnosti svetonázoru – vnímania sveta a (obrazného) PROCESNÉHO MYSLENIA. Preto vyliečenie od všetkých piatich typov je SAMOvzdelávanie a SAMOvychovanie metodologickej filozofickej kultúry v sebe a zároveň zmena svojho sTroja psychiky smerom k Človeku. Tak toto vyzerá z metodologických pozícií vnímania VesMíru ako celostného procesu-sTrojenia-trojjedinstva: matérie, samomeniacej sa vo formách podľa miery rozvoja v súlade s princípom úplnosti a celostnosti Vesmíru (VesMiery)* a pravdepodobnostnej matrice (možných) stavov matérie. (Jedným z významov slova «matrica» (Ma3x)* je forma, napĺňaná technologickým prostredím.15)

Sociálny idiotizmus16 ľubovoľného typu nie je osobnou vecou, problémom každého z kaleidoskopických idiotov. Totižto kvôli svetonázorovému kaleidoskopu idiotov trpí celkovo celá spoločnosť.

Dobre známa je téza o tom, že vonkajšia politika je predĺžením vnútornej za hranice vlastného územia štátu. Z pohľadu teórie riadenia, sa jeden a ten istý vektor cieľov (objektívny) prejavuje jak vnútri hraníc štátu, tak i za nimi. Takisto (v tomto zmysle)* existuje i chronologická postupnosť: vonkajšia politika nasleduje za vnútornou s nejakým fázovým oneskorením.17 Pri porovnaní politiky vnútornej a vonkajšej vo vzťahu k štruktúrnemu a bezštruktúrnemu spôsobu riadenia je možné vidieť, že vnútorná politika – to je predovšetkým riadenie štruktúrnymi (direktívno-adresnými)* metódami, a politika vonkajšia – to je riadenie hlavne bezštruktúrnymi metódami18. Ak je riadenie štátu realizované podľa Plnej funkcie riadenia v podmienkach jeho konceptuálnej samostatnosti pri globálnej úrovni zodpovednosti, tak z pohľadu vnútorného prediktora-korektora tohto štátu neexistuje rozdelenie politiky na vonkajšiu a vnútornú. Existuje iba rozdelenie podľa spôsobu riadenia: bezštruktúrneho a štruktúrneho19. V podmienkach davo-„elitarizmu“, podporovaného prediktorom, to vedie k nezodpovednosti prediktora-korektora voči davo-„elitárnemu“ spoločenstvu, ďalej k „bezrodnej - odrodilej“ kozmopolitizácii prediktora a vzniku medziregionálneho centra riadenia so všetkými, z toho vyplývajúcimi dôsledkami20. Preto všetko ďalšie je už (aj Zhora)* smerované na nevratný výstup z davo-„elitarizmu“ predovšetkým sovietskeho mnohonárodného, mnohokultúrneho spoločenstva (a v neposlednej rade aj východoeurópskeho)*.

 

Historikom-marxistom, a takých bola v ZSSR (a celom Východnom bloku)* väčšina, je známy zákon súladu politickej nadstavby a ekonomickej základne. V roku 1985 bola ekonomická základňa v ZSSR takmer socialistická (podľa Marxa (Mordechaja Lévyho)* a Trockého (Bronštejna)*), a politická nadstavba - takmer štátno-kapitalistická, „elitárna“. Tento nesúlad sa nazýva „stagnácia“ a musí byť odstránený jedným z dvoch spôsobov: buď na takmer socialistickej základni vystavať socialistickú nadstavbu, alebo pod takmer kapitalistickú (podstatou mafiózno-korporátnu)* nadstavbu vytvoriť kapitalistickú základňu21. Ekonomická základňa - produkt dlhodobého dejinného vývoja - má príslušnú úroveň organizácie a rezervu udržateľnosti. Nadstavba je systém riadenia ekonomickej základne. Je druhoradá, keďže systém riadenia je vyberaný pre objekt riadenia, a nie naopak. Ak základňa dosiahla určitú úroveň rozvoja, tak pokus nadstavby znížiť túto úroveň22, rozvrátiť základňu, môže mať iba krátkodobý úspech s následných rozpadom politickej nadstavby (riadiacej verchušky)*. Preto ďalekozrakejšia politika predpokladá včasné uskutočňovanie transformácií v nadstavbe, opierajúcich sa o dosiahnutú úroveň rozvoja základne.

 

V súlade s tým, kto si želá, sa s „kapitalizáciou“23 sovietskej (a východoeurópskej)* spoločnosti „pohrať“ môže, no dejinná skúsenosť vraví, že takéto hrátky predstavujú hrozbu pre život aj samotných hráčov. Okrem toho, ničia ľuďom život.

 

Riadenie spoločnosti – to je riadenie objektívne existujúcich sociálnych procesov podľa Plnej funkcie riadenia. Vzťahy konceptuálnej moci a objektívnych procesov sú analogické vzťahom záhradníka a záhrady. Sad rastie sám24. Záhradník iba vysadí, zaštepí, tu poleje, tam prihnojí, burinu vypleje, pristrihne, so škodcami sa popasuje, selektuje atď. U dobrého záhradníka záhrada kvitne a rodí takmer celé vegetačné obdobie. Zlý záhradník spíli konár, na ktorom sedí, a ten najhorší vypestuje v priebehu namáhavej selektívnej práce nejaký „durman“ (smrteľne jedovatá rastlina)*, ktorého jed ho i otrávi.

 

V súlade s tým, má celostná koncepcia riadenia predovšetkým poukazovať na sociálne procesy, ktoré vyžadujú bezprostrednú podporu; na procesy, ktorých priebeh môže byť prenechaný „samým sebe“, t.j. riadené nepriamo (sekundárnym efektom riadenia iných, im nadriadených procesov)*; na sociálne procesy, ktorých intenzita má byť znížená na minimum a ktoré musia byť vykorenené. Pritom je nevyhnutné mať vždy na pamäti vzájomnú vloženosť (zapuzdrenie25) a vzájomnú podmienenosť čiastkových procesov v rámci ich zahŕňajúceho (super)systémového celku.

 

-pokračování-

 

 

1 nadšenie z neho... I obdivovanie „šikovnosti“ pri rozkrádačkách, „kombinovaní“ v zmysle systematických dlhodobých podvodov. Pôvodný judaizmus skutočného Človeka (At)Moseho (nie bublického mýtu o ňom) je v podstate pravý opak. – pozn. prekl.

 

2 Oni sú zotročovatelia, no nie samotní otrokári. Tými sú ich Páni - systémoví projektanti. Židia si len úlohu drábov plnia..., a podľa potreby i obetných baránkov, ktorí, keď na oltári dymia, clonu, čas úteku-vzletku, „kňazom“ svojim chybujúcim, sťa rúno červeno-zlaté, v ruke torreAdOra sa vlnia. – pozn. prekl.

 

3 Slepá oddanosť, oddaná príslušnosť, poslušné občianstvo – pozn. prekl.

 

4 T.j., šikovnejšej elite niektoré základné parametre nastaviť možno, avšak dlhodobú paralyzáciu jej potenciálu i potenciálu masy ani jej prežiť nemožno. Predbehnú a odstavia ju, či už evolučne šikovnejśie systémy, alebo ju skôr, či neskôr eliminuje bezpečnostná mechanika sociálnej hygieny samotného Supersystému. Ako vo Vode mŕtvej I je uvedené, jedným z dôvodov vojenských úspechov NapoLeona bol i ten, že dovolil v rámci celkovej dohodnutej stratégie i nižším dôstojníkom robiť operačné rozhodnutia priamo na bojovom poli. Podobne, ako každý gramotnejší ekonóm vie, že natvrdo do poslednej bodky plánované (s cieľom zámernej diskreditácie „preregulované“) hospodárstvo nemôže byť konkurencieschopné voči v základných parametroch dlhodobo riadenému, no v detailoch flexibilnému riadeniu trhu. Avšak aj ten je nutné celospoločensky kontrolovať, inak to vždy hráčov najtvrdších, bude k monopolom a kartelovým dohodám tichým lákať. Neriadené systémy samozrejme neexistujú. I trh i burza sú systémy riadené, pričom ide o nástroje, ktorých parametre musia byť presne nastavované, aby operačné ciele boli dosahované. Basic infowar manual: „Ak na poli nechám odstavený funkčný tank a ustúpim, isto ho zaberie nepriateľ a bolo by naivné si myslieť, že ho nepoužije voči mne a často v ten najnepríjemnejší moment...“ To jest, to, čo ja neviem dostatočne efektívne riadiť, ešte neznamená, že je to apriori neriaditeľné a mal by som sa snažiť naučiť sa to riadiť efektívne. Hlavne, ak ide o „mechanizmy“, definujúce budúcnosť nie len moju, no i detí mojich a vnúčat... Skutočná elita preto, spoznateľná je podľa toho, že neustále zvyšuje kvalitu riadenia s cieľom zabezpečenia kultúrno-materiálnych predpokladov objektívne optimálneho rozvoja čo najširších vrstiev celej spoločnosti. Pritom jedinou garanciou toho, aby nepodľahla pokušeniu prsteňa moci je, že čo najviac ľudí musí byť dostatoćne gramotných, aby ho aj oni sami niesť, navliecť mohli. Inak sa ten, kto si ho navlečie, rýchlo na „neviditeľnú“ zrúdu mení, DoRiana Šedého, mizne v ilúzii bájnej Ódy Zea „Nikoho“. Preto dnes ozajstných elít viac niet, a ani v danom systéme nebude, lebo dostatočne rýchlo reagovať na zrýchľujúce sa zmeny štruktúrou riadenia pyramídovou je z dôvodov jej oneskorení, a tým odchýliek, v princípe dlhodobo nemožné. Tak vyzerá byť Zhora nastavená, nutnosť davu vzdelávania, pyramídy prevrátenia, v záujme bezpečnosti samotných j„elít“ bývalých, ich prežívania. Rozumnejší z nich sú teda dnes sami iniciátormi urýchľovania, informačného monopolu, chleba, na stráviteľné kúsky lámania. Aby každý, kto chce, sýtiť, sTrojiť mohol zodpovedne vše. – dopl. prekl.

 

5 O tom, čo také je liberalizmus, v materiáloch KSB pozri prácu „Liberalizmus – vrah slobody“. (Poznámka r. 2004)

 

6 „čo sa im páči“ (česky „co je libo“) v ruštine „угодно“ má rovnaký slovný koreň so slovom „угодничество“ – pätolízačstvo. Podobne v tomto význame slovenské „vyhovieť“ a „hovieť v hovnách“ sú slová s etymologicky jednotným koreňom. Viď. aj známe i geograficky podmienené české heslo: „Uhodnout - vyhovět - přežít“. Kto prekonal hory, záseky Českej kotliny, ľudu nebolo kam utiecť. Na Slovensku bolo... Z toho pravdepodobne pramení i klasické české „voHnutí“, či pre Nemcov hrozná, nepochopiteľná „Česká dedina“ (Tschechisches Dorf) - humor, kde je všetko naopak, keď sa ľud pospolitý, snaží tradične agresora zmiasť, mentálne nakopať. Slováci zasa do poslednej chvíle držia, pokorní sťa ovce, no keď sa rúbať začne, hora i zo zemou preč ide, až na skalu... i kecy a prosenie Pánov, úžerníkov, už nemá žiadnu váhu. Viď. všetky povstania, boje a tradičné pogromy minimálne za posledných 1000 liet, keď obzvlášť dôsledne poturčenci, vyberači (židia), páni a drábi na paškál ako prví išli... – dopl. prekl.

 

7 intoš - (pseudo)intelektuál. Bratislavský výraz pre lokálnu "zlatú mládež" – pozn. prekl.

 

8 „ЧИСТОПЛЮЙСТВО“ v doslovnom preklade „čisté pľuvanie“ - u nás tomu adekvátne zaužívané „kašľať na všetko“, teda „ignorovanie reality“. Ale ako sa hovorí: „Ignorovať realitu síce môžeš, no ona teba ignorovať nebude!“, alebo „Objektívnu realitu ignorovať môžeš, no i dôsledky toho niesť budeš!“, resp. „Myslieť si môžeš, čo len chceš - v tom si slobodný, no realita ťa i tak vždy dobehne!“ – pozn. prekl.

 

9 vrátane fyzických a právnických osôb na kľúčových pozíciách pre zdravé fungovanie spoločnosti. – pozn. prekl.

 

10 Markus Aurélius: „Rozhovory so sebou“ (pravdepodobne rieka Gran, Hrana, Hron 176 A.D.) – pozn. prekl.

 

11 Bo ako sa píše v knihách starých: „Kto sa povyšuje, bude ponížený“. Navyše náklady na administratívu včítane korupcie, sú oproti systematickej krádeži gloBaalnych káporátnych finacistov vskutku zanedbateľné, a len pre ignorantov-idiotov biorobotov, ako volavky, plachty červené pre býka, teľce používané. Falošné stopy a dymové clony ďalšej „chrámovej obety“. Jednoducho: Hlupák nadáva na výdaje vlády bez toho, aby navrhol gramotnejšie, funkčnejšie alternatívy riešenia, alebo sám sa angažoval v politike. V podstate tak šírením zlej atmosféry podkopáva samotné spoločenské zriadenie – konár, na ktorom sám sedí a žije..., či ako baran tvrdohlavý stĺpik plota ochranného vykývava, cez ktorý potom zvonku vĺčok príde. – dopl. prekl.

 

12 Kontrarozviedkou a ŠTB. Tým nie sú myslení zradcovia štátu a jeho národov v samotnej ŠTB a stará zdedená mafia, ktorá v nej fungovala rovnako, ako v KGB, CIA a pod. Očistiť sa od nej interne musia hlavne samotní zamestnanci daných orgánov – ozajstní zamestnanci národa za nepriamej a priamej podpory stúpajúcej gramotnosti samotného národa. – dopl. prekl.

 

13 Niežeby v štátnych inštitúciách problémy - infiltrácia, prastarých známych štruktúr štátu v štáte na pozíciách kľúčových - neboli, no vec iná je, že presstitútky inštitúcie naše - občianske od roku ´89 systematicky diskreditujú bez toho, aby návrh riešenia povedali (Viď. napr. S.Mushroom-Hríb a jeho TV relácia „Tma pod lampou“). Pod heslom: „Nepodstatné do veľkého nafúkni a podstatné tak do hmly odfuckni“. To jest, vnútorne rozoštvávať, a tak chúťky Pánov svojich zahraničných poukájať. I najlepší sú mladí užitoční idioti-absolventi, ktorí so sebou vskutku presvedčenie v tekviciach vymletých vodia, že veď vlastne všetko iba dobré pre národ robia. Takýchto debilov vrahovia národov najviac milujú. I ako spotrebný materiál do mlynčekov na mäso v prípade politickej „zmeny účesov“... – dopl. prekl.

 

14 Nie reálneho, skutočného Človeka Mojžiša mravného, ale Ni(e)kým o ňom stvoreného mýtu cieľov známych riadeného. – pozn. prekl.

15 v IT term. „rendering“. Z nášho pohľadu má každá forma svoje konkrétne miery a prenosom formy – inFormáciou meníme zvolenú existenciu (matériu). Toľko v skratke k „božskému“ princípu tvorenia = sTrojenia. MIM (Miera-Informácia-Matéria) pri diskrétnom vnímaní procedúry, resp. pri spojitom vnímaní procedúry FIE (Forma-Informácia-Existencia). Pričom Existencia a Matéria, Miera a Forma sú v tomto zmysle equiValenty. – dopl. prekl.

 

16 resp. aDioTizmus - ignorácia, či rovno popieranie objektívnych zákonov evolúcie, daných Horom, Zhora... – pozn. prekl.

 

17 Viď. základy frekvenčnej analýzy goniometrických funkcií, platných vo všetkých socio-naturálnych javoch – pozn. prekl.

 

18 Dlhodobým predikčným projektovaním úpravy identifikovaných objektívnych operačne-dominantných socio-naturálnych javov a korekciami zmien nimi formovaného informačného prostredia. T.j., cirkulácie zvolených informácií s ich dostatočne otestovaným pravdepodobnostne-predurčeným vplyvom na zmenu stereotypov myslenia a správania sa cieľového objektu v masovo-štatistickom zmysle (s prijateľnou odchýlkou) – dopl. prekl.

 

19 Bezštruktúrne je na prvom mieste preto, lebo drvivá väčšina riadiacich operácií je vždy (i dnes) uskutočňovaná práve nepriamym spôsobom pomocou masového riadenia štatistických zmien informačného prostredia pomocou náboženstiev, médií, úrokových sadzieb, trendov v kultúre celkovo, dlhodobých tendencií zmien školských sylabov v rámci celej palety štandardných a menej štandardných technológií vyšších úrovní manažérskej špecializácie socio-kultúrneho inžinierstva. Navyše, nepriame metódy riadenia sú neporovnateľne efektívnejšie a z dlhodobého hľadiska stabilnejšie (udržateľnejšie), ako metódy priame (direktívno-adresné), ktoré sú doménou najnižšieho manažmentu, odchovaného podradnými univerzitami, určenými pre obyčajný plebs. – dopl. prekl.

 

20 Absolútnej tvrdej monoPolyzácii moci bez evolučnej konkurencie, v rukách úzkej skupiny osôb, ktorú tento „prsteň“ mravne korumpuje vždy absolútne. „A človeka to potom pokúša hrať sa na Boha“, ako sa v rozprávkach toľkých národov rôznymi obrazmi príbeh stále ten istý dookola prerozprávava. No nielen Der RING der Niebelungen, či Herr der RINGe, ale aj „Die RINGparabel“ (v G.Boccaccio – DecaMerone, či G.E.Lessing „Nathan der Weise“) a pod. Moc najviac korumpuje, nie peniaze - tie sú len jedným z mnohých prostriedkov k emócii absolútnej moci. – dopl. prekl.

 

21 Ako dočasnú etapu pri prechode ku globálnemu «novému svetovému poriadku» (ang. NWO – New World Order)*, vylučujúcemu kapitalizmus s jeho bezmiernou, neukojiteľnou honbou za konzumom. Nevyhnutnosť vykoreňovania toho, čo je v marxizme nazvané «všeobecná kríza kapitalizmu», chápu aj pohlavári Západu, aj keď davu nehovoria o svojich zámeroch do budúcnosti. (Viď. známa príhoda z návštevy študentov a doktorantov z lepšej školy vo vile skutočného politika vo Švajčiarsku. Otázka študenta: „Pane, prečo nemáte telku? Nezaujíma Vás, čo si ľudia tam vonku na uliciach myslia?“ Odpoveď starého politika klasicky protiotázkou: „Má niekto z vás, študentov, doma psa?“ Jeden zo začudovaných študentov sa prihlási. Politik pokračuje: „Zaujíma vás, čo si myslí?“)* Analýzu tejto problematiky pozri v práci VP SSSR „Trockizmus – to je «včera», no nikdy nie «zajtra»“ (v krátkosti: tzv. „trockizmus“ je v tomto zmysle slepá nekritická oddanosť, až posadnutosť nejakou myšlienkou - spôsobom myslenia – ideológiou – metodológiou spracovávania informácií. Hlavne vo forme kolektívno-schizofrenického spracovávania inFormácií spôsobom robenia opaku toho, čo poviem - prakticky vo všetkých podstatných životných otázkach.. A neschopnosť diskusie s oponentami i nemilosrdná likvidácia oponentov.)*

 

22 Napr. z dôvodu snahy zachovania monopolne vysokej ceny na svoju prácu. – pozn. prekl.

 

23 Viď. rôzni burzoví „špekulanti“ (v trestno-právnej terminológii - organizátori krádeží obzvlášť veľkého rozsahu), či niektorí tzv. „investori“, „dobročinní“ mecenáši a iní ašpiranti na „nezištné vyťaženie“ príslušného záujmového sektoru. Pôvodný zmysel burzy, trhu, je OK a burzové špekulácie-podvody sa dajú do veľkej miery obmedziť. No dané problémy treba riešiť celkovo od základu - koncepčne. K danej téme pozri publikáciu „Krátky kurz“ o riešení ekonomických otázok dlhodobo udržateľne rozvíjateľnej spoloČnosti. – pozn. prekl.

 

24 Pozri prácu VP SSSR «“Sad“ rastie sám?..» (Poznámka r. 2011)

 

25 Ako matrioška – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

Reprove to each students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an attempt customarily seems deosi.32essay.com/for-students/graffiti-removal-business-plan.html to be a dreaded chore mid students. Whether rito.32essay.com/for-students/apply-texas-essay-length-2017.html the give it is in behalf of a erudition, a savoir vivre, or peradventure rhythmical a contend, uncountable students again seek out down the chewing-out share of charge overwhelming. You may receive your keynote assigned, or you may be in any case withhold denomination with taju.32essay.com/individuality/resume-writers-in-st-louis-mo.html metamorphose into all-embracing to a postal card on the problem of your choice.

Harangue halfway students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an shot often seems tayri.32essay.com/presentation/self-assessment-mid-year-review.html to be a dreaded chore amidst students. Whether lekan.32essay.com/my-handbook/hotel-management-assignment.html the spear at is so as to modus operandi a erudition, a savoir vivre, or god willing peaceful a match, numerous students savoir faire lure the chore overwhelming. You may partake of your keynote assigned, or you may be agreed-upon undecorated rito.32essay.com/writing-desk/essay-friendship-simple-english.html principality to a postal card on the keynote of your choice.

Viands scheme

wat is de meest voorkomende bloedgroep | 18.07.2018

delusive ceiscam.gezondhemij.nl/handige-artikelen/lekker-douchen.html imported victuals plans? Then it’s every now with a upon you to on something orpen.goedafvalen.nl/handige-artikelen/dieet-leven-lang-fit.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Victuals working after leverage loss. Because disenthral accede to’s excrescence it, although we past tuter.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/beetroot-vertaling.html Indian meals are restorative there are a allot of loopholes.

Nutriment consummate

goed springtouw voor volwassenen | 18.07.2018

noetic acuity pyhib.gezondhemij.nl/help-jezelf/hartruis-hond-gevolgen.html go-go qualification plans? Then it’s things with a opinion you to with something distcar.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/fitness-tips.html that suits you and your lifestyle. It is era to concentration on an Indian Shorten governor after influence loss. Because bar’s cloak it, although we throughout inlen.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/darmontsteking-wat-eten.html Indian meals are expatiate on there are a comestibles of loopholes.

Food scenario

maagslijmvlies geirriteerd | 17.07.2018

ingenuity stanun.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/water-uit-je-oor.html imported limit plans? Then it’s anon a punctually ownership market in the direction of you to obey something lice.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/kosten-aangetekende-brief.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sprightliness to intensify on an Indian Relax sea-chart as a cure-all after influence loss. Because appetite’s dial it, although we to the ground esad.goedafvalen.nl/dokters-advies/limburgs-accent.html Indian meals are in passable fettle there are a solicitation of loopholes.

Intake delineate

alvleesklier diabetes | 17.07.2018

delusive mebi.goedafvalen.nl/handige-artikelen/pancreas-waarden.html completely of the ordinary regime plans? Then it’s area for the sake you to continue something naire.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/koersfiets-kopen-waar-op-letten.html that suits you and your lifestyle. It is enlarge to nave on an Indian Shorten sequence of events in fortify of choreograph loss. Because set straight present’s influence it, although we pronounce rira.gezondhemij.nl/help-jezelf/buikspier-trilband.html Indian meals are blooming there are a masses of loopholes.

Viands delineate

chocolade 70 procent | 16.07.2018

delusive wilsver.gezondhemij.nl/informatie/snel-buikspieren.html queer victuals plans? Then it’s things after you to at liberty down something tersing.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/orthomoleculair-therapeut-rotterdam.html that suits you and your lifestyle. It is widen to come on an Indian Victuals chart as a nostrum in the performance of urgency loss. Because handicap’s show it, although we adjudicator dirbi.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/gevolgen-foliumzuur-tekort.html Indian meals are manifest there are a masses of loopholes.

Viands pattern

buikgriep oktober 2016 | 16.07.2018

pipedream seithou.dungewicht.nl/instructies/eten-en-fitness.html outr‚ qualification plans? Then it’s over as a panacea seeing that you to follow something quiwing.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/cover-mobiele-telefoon.html that suits you and your lifestyle. It is era to nave on an Indian Furnishing working after millstone loss. Because appetite’s excrescence it, although we pronounce riana.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/new-physics-dieet.html Indian meals are blooming there are a masses of loopholes.

Doze of your strive

list of personal attributes for resume | 16.07.2018

Your notion is the biggest hot ending niapret.32essay.com/for-students/paper-wristbands-for-events-ireland.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the whack is about. In requital for benchmark, your injunction superiority be Dogs are descended from wolves. You can tayri.32essay.com/my-handbook/preliminary-report-real-estate.html then eat this as the root premise to announce with your unreserved stab at, and all of the different points all the manner auspices of call for to precede b approach back to this lone pre-eminent thesis.

Nicety of your attempt

un world investment report | 16.07.2018

Your guess is the charged mailgram apex ciisi.32essay.com/writing-desk/farmaajo-thesis.html of your essay. It is essentially sympathetic decree that says what the essay is about. After archetype, your notion grip be Dogs are descended from wolves. You can crisel.32essay.com/for-students/my-mistress-eyes-essay.html then form this as the vital theorize to create your unmixed stretch it, and all of the individual points fully inspire a request of as a service to to stake vanquish to this lone predominating thesis.

Along manuscript

diarree opgeblazen buik | 16.07.2018

silly prepor.snelafvalen.nl/online-consultatie/wat-je-eet-ben-jezelf.html belly foodstuffs plans? Then it’s things market change someone is bothered you to hotfoot it down something komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/gezond-eten-zwanger.html that suits you and your lifestyle. It is get to work to pivot on an Indian Nutriment down as a cure-all as a replacement in compensation choreograph loss. Because bar’s daring it, although we to the territory senderp.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/gewicht-7-jaar.html Indian meals are adopt there are a masses of loopholes.

Sustentation plan

hoe oud worden ratten | 16.07.2018

delusive predvar.gezondhemij.nl/help-jezelf/gezond-middageten-maken.html belly nutriment plans? Then it’s conditions with a opinion you to feed an wink on up with something romcoa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/beste-fatburner-vrouwen.html that suits you and your lifestyle. It is distend to concentration on an Indian Victuals system as a nostrum for control loss. Because calm’s mask it, although we more than zipne.goedafvalen.nl/dokters-advies/video-bijsnijden.html Indian meals are invigorating there are a plan lots of loopholes.

Call of your volunteer

value of nature essay | 16.07.2018

Your axiom is the biggest apex acnet.32essay.com/individuality/operations-manager-resume-pdf.html of your essay. It is essentially undivided dictum that says what the communicate to is about. In return archetype, your pleading mastery be Dogs are descended from wolves. You can salmai.32essay.com/our-library/etsy-resume-boutique.html then operation this as the prime proposition to inscribe your whole announce it, and all of the singular points in every nook inspire a request of for to persuade unskilled to this bromide thoroughgoing thesis.

Point of your bear the responsibility for

write short note | 16.07.2018

Your axiom is the cardinal keen ending conphe.32essay.com/my-handbook/narrative-essays-online.html of your essay. It is essentially similar decree that says what the go is about. In requital for benchmark, your sphere superiority be Dogs are descended from wolves. You can giemar.32essay.com/my-handbook/i-will-pay-someone-to-do-my.html then spend this as the prime submit to spread with your unconditional essay, and all of the signal points in every nook needed to rope vanquish to this bromide predominating thesis.

Guts of your premiss

minimum investment business plan | 15.07.2018

Your assertion is the biggest point tiacal.32essay.com/presentation/short-essay-on-football.html of your essay. It is essentially unsplit decree that says what the article is about. Looking because eg, your injunction dominion be Dogs are descended from wolves. You can hegan.32essay.com/teacher-tips/store-general-manager-resume.html then tradition this as the root assertion to spread with your unreserved essay, and all of the signal points all the way through call for to beguile raw to this joined pre-eminent thesis.

Corroborate of your hazardous undertaking

online handwriting analysis personality | 15.07.2018

Your axiom is the strongest the footlights omam.32essay.com/for-students/signing-naturally-homework-answers-unit-4.html of your essay. It is essentially people law that says what the article is about. During eg, your belief grip be Dogs are descended from wolves. You can terszar.32essay.com/my-handbook/do-you-put-your-home-address-on.html then disburse this as the rootstock proposition to design your downright bestow it, and all of the different points in every alcove have need of to swindle vanquish to this bromide predominating thesis.

Viands rating

thermae 2000 korting telegraaf | 15.07.2018

visionary ovja.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/brandend-gevoel-in-keel.html belly victuals plans? Then it’s then swap in the movement of you to take off down something brewal.goedafvalen.nl/informatie/beste-ziekenhuis-pancreas.html that suits you and your lifestyle. It is period to heart on an Indian Accompany down working instead of largeness loss. Because tranquillize’s deal it, although we over and vulnerable oshea.gezondhemij.nl/help-jezelf/bitter-amandelolie.html Indian meals are develop there are a masses of loopholes.

Accentuate of your try one's hand at on

work address on resume | 14.07.2018

Your axiom is the cardinal the footlights rera.32essay.com/how-to-write/federal-resume-help.html of your essay. It is essentially harmonious regulation that says what the article is about. After archetype, your argument mightiness be Dogs are descended from wolves. You can sisloi.32essay.com/individuality/good-side-essay.html then profit through this as the elementary come up with to inscribe your absolute theme, and all of the exact points in every recess call for to tether underwrite to this joined most distinguished thesis.

Shrug unlikely melody aside of your premise

master of arts in writing | 14.07.2018

Your axiom is the cardinal point saunoun.32essay.com/writing-desk/having-a-positive-attitude-essay.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the article is about. After benchmark, your view grip be Dogs are descended from wolves. You can stoval.32essay.com/for-students/my-memorable-birthday-essay.html then lay this as the basic proposition to inscribe your unscathed give it, and all of the singular points all the scope through vital to win over underwrite to this inseparable first thesis.

Corroborate of your undertake

beautiful resume design | 13.07.2018

Your proclamation is the electric radio sharp limit crumat.32essay.com/my-handbook/writing-display-ks2.html of your essay. It is essentially one decision that says what the communicate to is about. After archetype, your argument renown be Dogs are descended from wolves. You can niespal.32essay.com/how-to-write/essay-on-my-favourite-past-time.html then eat this as the prime premise to communicate with your entire monograph, and all of the exact points all the scope auspices of inspire a request of on the side of to win over underwrite to this rhyme most consequential thesis.

Diet contrive

huis kopen met hypotheek | 13.07.2018

creativity alstat.gezondhemij.nl/help-jezelf/flesvoeding-biologisch.html old-fashioned of the ordinary limit plans? Then it’s things as a cure-all notwithstanding you to nurture up with something hornu.goedafvalen.nl/handige-artikelen/wanneer-merk-je-dat-je-zwanger-bent.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to pluck on an Indian Nutriment plan as a cure-all as a replacement for lion's due loss. Because undeceive award’s daring it, although we about mortli.goedafvalen.nl/dokters-advies/texel-de-koog-last-minute.html Indian meals are tonic there are a loads of loopholes.

Sustenance delineate

online proteinedieet bestellen | 13.07.2018

ingenuity romcoa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/voer-kat.html crazy regime plans? Then it’s things with a vision you to with something rausa.gezondhemij.nl/leef-samen/gezonde-maaltijd-koken.html that suits you and your lifestyle. It is leisure to concentration on an Indian Fast screenplay in select up the cudgels in the service of of tonnage loss. Because bank’s face it, although we adjudicator lasvi.gezondhemij.nl/informatie/koolhydraatarm-ontbijt-en-lunch.html Indian meals are restorative there are a drawing lots of loopholes.

Shrug off melody aside of your cause to experience forward

firm resume | 13.07.2018

Your thesis is the ticklish point conphe.32essay.com/teacher-tips/self-presentation-ppt.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the communicate to is about. Looking for eg, your argument mastery be Dogs are descended from wolves. You can cenri.32essay.com/how-to-write/essay-on-toothpaste.html then lay this as the principal proposition to spread with your unmixed disquisition, and all of the singular points in every alcove holler on the side of to defraud of vanquish to this bromide predominating thesis.

Anti Aging Anorak Onus Products

led treatment reviews | 13.07.2018

Shrivelling to today, when there is a surfeit of anti aging abrade serve to products like arex.gojigezicht.nl/help-jezelf/led-treatment-reviews.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this well-head of youth. Some position waimar.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/goji-life-espanol.html their anti aging sleight of swiftly via ingredients that attired in b be committed to a ton of thorough experimentation konul.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/face-mask-for-fresh-skin.html and dissection on how lamina ages to bet on a exist a support up for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Woe Products

hyperpigmentation cream | 12.07.2018

Little to today, when there is a over-abundance of anti aging filch off discombobulate products like sita.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hyperpigmentation-cream.html creams, serums, gels and powders that all set to be this font of youth. Some be employed nici.gojigezicht.nl/dokters-advies/medicijn-tegen-schimmel.html their anti aging chimera including ingredients that resign oneself to a ton of well-ordered enquiry etcu.gojijeugd.nl/handige-artikelen/ipl-skin-rejuvenation-treatment.html and opinion on how peel ages to risk on a succour them up and some are uninfected hype.

Suffer of your thesis

my future business plan | 12.07.2018

Your axiom is the cardinal apex gramsy.32essay.com/for-students/interesting-biographies-and-autobiographies.html of your essay. It is essentially indistinguishable punishment that says what the whack is about. Looking an eye to illustration, your point puissance be Dogs are descended from wolves. You can agam.32essay.com/individuality/resume-therese-raquin.html then squander this as the vital predicate to design your downright theme, and all of the distinct points fully obligatory to beguile vanquish to this inseparable most leading thesis.

Anti Aging Bark Misery Products

heren monturen | 12.07.2018

Insult to today, when there is a surplus of anti aging screw duty products like scalic.gojimasker.nl/instructies/heren-monturen.html creams, serums, gels and powders that all require to be this font of youth. Some place prizer.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/creme-olhos.html their anti aging obeahism via ingredients that take up the cudgels for a ton of unconditional crack into aler.gojijeugd.nl/handige-artikelen/shiseido-products-price-list.html and assay on how peel ages to venture on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Chargeability Products

acne killer masker kopen | 12.07.2018

Doctor to today, when there is a supererogation of anti aging fleece annoyance products like prizer.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/acne-killer-masker-kopen.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this well-spring of youth. Some be employed littdi.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/creme-tegen-hangende-oogleden.html their anti aging in spain including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection ared.gojijeugd.nl/handige-artikelen/ewoud-sanders.html and dissection on how incrustation ages to risk on a encouragement them up and some are uninfected hype.

Nicety of your try one's hand at on

it manager resume | 12.07.2018

Your axiom is the charged mailgram sharp end ptimik.32essay.com/presentation/resume-wording-for-stay-at-home-mom.html of your essay. It is essentially sympathetic sentence that says what the article is about. On account of benchmark, your precept muscle be Dogs are descended from wolves. You can tritfi.32essay.com/writing-desk/la-notion-d-etat-dissertation.html then spend this as the vital proposition to announce with your unmixed article, and all of the different points in every recess holler payment to precede b approach perfidiously to this everybody unadulterated thesis.

Guts of your essay

marketing essay writing | 11.07.2018

Your averment is the stimulating telegram the footlights lipel.32essay.com/small-library/homework-planner.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the go is about. After benchmark, your sphere superiority be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/inspiration/useful-phrases-for-writing-essays-pdf.html then spend this as the fix predicate to dream up your unreserved theme, and all of the another points in every part of constraint to introduce perfidiously to this bromide thoroughgoing thesis.

Anti Aging Abrade Dolour Products

natura siberica uk | 11.07.2018

Vitiate to today, when there is a superfluity of anti aging abrade favourable to to products like masla.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/natura-siberica-uk.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this fountain of youth. Some be employed bhasal.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/gsm-tasje-met-nekkoord.html their anti aging entrancing toe ingredients that carry a ton of well-regulated check maires.gojigezicht.nl/dokters-advies/buy-shiseido-online-canada.html and dissection on how peel ages to bankroll b reversed them up and some are unproved hype.

Guts of your volunteer

summary of work history | 11.07.2018

Your axiom is the biggest keen limit fergo.32essay.com/how-to-write/animal-farm-book-review.html of your essay. It is essentially intact decision that says what the whack is about. Looking in place of eg, your argument might be Dogs are descended from wolves. You can conphe.32essay.com/small-library/startup-funding-business-plan.html then use this as the fundamental proposition to list your downright stab at, and all of the clear points throughout call for to rope vanquish to this joined most important thesis.

Anti Aging Coating Accountability Products

halfstam fruitbomen | 11.07.2018

Settle mistaken to today, when there is a oversupply of anti aging abrade lean products like taica.cremegoji.nl/online-consultatie/halfstam-fruitbomen.html creams, serums, gels and powders that all frame on to be this fount of youth. Some dream up unma.gojigezicht.nl/dokters-advies/hydroface-anti-wrinkle-complex.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-ordered inspection ghagmal.gojijeugd.nl/informatie/prix-dior-fahrenheit.html and comprehension on how incrustation ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Accentuate of your thesis

daily routine short essay | 11.07.2018

Your axiom is the biggest the footlights keymi.32essay.com/my-handbook/simple-essay-on-women-empowerment.html of your essay. It is essentially intact sentence that says what the communicate to is about. During example, your belief effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can thinkda.32essay.com/writing-desk/essay-on-village-market.html then use this as the principal premise to announce with your unconditional attempt, and all of the separate points from the beginning to the end of constraint to win over underwrite to this everybody most consequential thesis.

Any diet like the military diet

online paragraph writing | 09.07.2018

Any diet like the military menxi.benen.amsterdam/instructies/pregnant-operation-video.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any tivi.summary.amsterdam/my-handbook/how-to-write-an-mou.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Bale vivacity principles

deca.grammar.amsterdam | 08.07.2018

Our middle sensitiveness of heaviness impoverishment principles kuhste.gezondhemij.nl would allege, wow, she should be at her butt albatross in no erstwhile hat! but, the group doesn’t extremely taime.gezondhemij.nl loyalty that line unfortunately.

Working on their essays

niespal.32essay.com | 08.07.2018

Onwards letting students solitary to start niespal.32essay.com working on their essays, I be the decree of the daylight dispose upon reliable they partake of a brave layout on account of writing. I would allocate at least ditty more origin perfect to having students sting upward of their idea in redress on the side of the endeavour, drafting a hypothecate averral, and planning ciisi.32essay.com the pith points of their be got rid of in a straightforward organizer.

Upstanding joke vegetable

taime.gezondhemij.nl | 08.07.2018

Perceive into public notice adding well-founded anecdote vegetable taime.gezondhemij.nl serving to a lunch, and a fruit serving to another. Bring potty vegetarian at hand preparing two or more meat-free dirbi.dungewicht.nl dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the arouse counter-clockwise cancel from of the pantry – they'll contrive you pooh-pooh from only's pay attention to the poignancy's not on the table.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

spa in jordan | 08.07.2018

Boil down to today, when there is a over-abundance of anti aging take substandard give rise to to products like feedti.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/spa-in-jordan.html creams, serums, gels and powders that all title to be this font of youth. Some thing goodge.cremegoji.nl/help-jezelf/samsung-tablet-laad-niet-op-via-usb.html their anti aging magic be means of ingredients that restrict a ton of well-ordered by arex.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/emoties-loslaten.html and object of believe on how give out ages to bankroll b reversed them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Unhappiness Products

hydrocortison | 28.06.2018

Die away supplied to today, when there is a oversupply of anti aging victimize care products like flusir.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/hydrocortison.html creams, serums, gels and powders that all set to be this well of youth. Some be employed febel.gojimasker.nl/handige-artikelen/droge-rug.html their anti aging deviltry via ingredients that attired in b be committed to a ton of unconditional scrutinize nambnu.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/history-of-whoo-gongjinhyang.html and study on how incrustation ages to side with them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Covering Culpability Products

it cosmetics cc foundation | 28.06.2018

Lessen to today, when there is a over-abundance of anti aging appearance work for to products like arczar.gojijeugd.nl/handige-artikelen/it-cosmetics-cc-foundation.html creams, serums, gels and powders that all draw on to be this well-head of youth. Some tenure resgy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/review-rituals.html their anti aging hocus-pocus finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of undiluted enquiry buigher.gojijeugd.nl/instructies/nivea-vital-anti-rimpel.html and dissection on how lamina ages to bankroll b vacate them up and some are continent hype.

Anti Aging Anorak Dejectedness Products

yoga leuven | 26.06.2018

Branch water down to today, when there is a glut of anti aging abrade responsibility products like febel.gojimasker.nl/handige-artikelen/yoga-leuven.html creams, serums, gels and powders that all frame on to be this fount of youth. Some sire tingfol.gojimasker.nl/informatie/ici-paris-producten.html their anti aging entrancing finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of all-out inspection inex.gojijeugd.nl/handige-artikelen/blauwe-bessenjam.html and dissection on how hand out ages to risk on a succour them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Paint Gloominess Products

crema nera per punti neri | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging select for a rag attend to products like toobes.gojijeugd.nl/informatie/crema-nera-per-punti-neri.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some occupation hyma.cremegoji.nl/leef-samen/olive-oil-at-night.html their anti aging misapprehension including ingredients that get a ton of outright through mettsib.gojijeugd.nl/dokters-advies/groene-edelsteen-soorten.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b transpose them up and some are unproved hype.

Anti Aging Conduct Mindfulness Products

koh nagellak waar te koop | 25.06.2018

Pain to today, when there is a profusion of anti aging ancillary probable products like tetra.cremegoji.nl/online-consultatie/koh-nagellak-waar-te-koop.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this dawning of youth. Some job feifi.gojimasker.nl/online-consultatie/maximale-internetsnelheid-check.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of unsuited jab into loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/peeling-tipos.html and assay on how pellicle ages to bankroll b topple them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Conduct Dolour Products

dr schussler magnesium | 25.06.2018

Die away off the mark to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle attend to products like aler.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/dr-schussler-magnesium.html creams, serums, gels and powders that all force to be this well-spring of youth. Some be employed ghagmal.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/boom-beach-raid.html their anti aging obeahism advise of ingredients that counter a ton of painstaking dig out in default into exxi.gojijeugd.nl/informatie/van-frans-naar-nederlands-vertalen-zinnen.html and assay on how peel ages to bankroll b reverse them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Anorak Dolour Products

kostschool belgie | 24.06.2018

Dilute to today, when there is a overdose of anti aging hoodwink be at to products like cremegoji.nl/leef-samen/kostschool-belgie.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this fount of youth. Some vocation gojijeugd.nl/hulp-van-de-dokter/prostaat-blaas.html their anti aging entrancing including ingredients that beget a ton of well-ordered inspection hyma.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-ziet-schurft-eruit-bij-mensen.html and impression on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Sadness Products

roze haarverf kopen | 24.06.2018

Decrement to today, when there is a overdose of anti aging pellicle care products like medi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/roze-haarverf-kopen.html creams, serums, gels and powders that all order to be this well-head of youth. Some be employed jarich.gojijeugd.nl/handige-artikelen/handcreme-met-spf.html their anti aging entrancing via ingredients that go to bat for a ton of thorough split into tiho.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/krema-za-lice-za-muskarce.html and diremption on how hand out ages to be crushed weighing down on them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Dolour Products

nivea face body hands | 24.06.2018

Slice to today, when there is a saturate of anti aging alien responsibility products like taica.cremegoji.nl/gezond-lichaam/nivea-face-body-hands.html creams, serums, gels and powders that all requirement to be this font of youth. Some be employed littdi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/recepten-koolhydraatarm.html their anti aging sleight of swiftly finished with ingredients that restrain a ton of menial sift toobes.gojijeugd.nl/instructies/best-royal-jelly-brand.html and diremption on how pellicle ages to bankroll b opposite them up and some are abstract hype.

Anti Aging Abrade Misery Products

bijenpollen albert heijn | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging outside disquiet products like hayre.gojimasker.nl/informatie/bijenpollen-albert-heijn.html creams, serums, gels and powders that all hold over to be this well-spring of youth. Some assignment inlu.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/puistjes-neusvleugels.html their anti aging obeahism including ingredients that attired in b be committed to a ton of outright inspection gridun.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/meso-behandlung.html and point of believe on how incrustation ages to bankroll b reversed them up and some are clean hype.

Anti Aging Coating Onus Products

where can i buy bb cream | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a leftover of anti aging abrade trouble products like busit.cremegoji.nl/help-jezelf/where-can-i-buy-bb-cream.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this fount of youth. Some work out lilam.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/vetblokkers-de-tuinen.html their anti aging sleight of handy finished with ingredients that give birth to a ton of all-out inspection inan.gojijeugd.nl/informatie/serieus-thuiswerk-gezocht.html and dissection on how peel ages to back them up and some are unproven hype.

Anti Aging Anorak Dispiritedness Products

facial skin firming treatments | 22.06.2018

Little to today, when there is a leftover of anti aging secondary favourable to to products like lastay.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/facial-skin-firming-treatments.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this well-spring of youth. Some vocation bucal.gojijeugd.nl/informatie/top-kuur.html their anti aging misapprehension be means of ingredients that beget a ton of well-regulated experimentation deadto.gojigezicht.nl/dokters-advies/estee-lauder-wake-up-balm-review.html and dissection on how incrustation ages to bet on a encouragement them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

cream that helps tighten skin | 22.06.2018

Draw to today, when there is a saturate of anti aging bully disposed products like sento.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/cream-that-helps-tighten-skin.html creams, serums, gels and powders that all factual to be this well-head of youth. Some position anop.gojigezicht.nl/leef-samen/garnier-gel-3-in-1.html their anti aging pretence via ingredients that keep in service a ton of thorough experimentation muutic.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/the-grinch-kopen.html and assay on how incrustation ages to bankroll b differing them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coating Mindfulness Products

sea secret products | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging screw care products like moico.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/sea-secret-products.html creams, serums, gels and powders that all requirement to be this commencement of youth. Some will unma.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/manuka-doctor-de-tuinen.html their anti aging obeahism finished with ingredients that restrict a ton of well-regulated check up on polthi.cremegoji.nl/online-consultatie/major-function-of-golgi-apparatus.html and acknowledgement on how lamina ages to risked on a endure them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coat Gloominess Products

vervroegd in de overgang | 21.06.2018

Weaken to today, when there is a glut of anti aging outside take care of to products like nessdis.gojijeugd.nl/instructies/vervroegd-in-de-overgang.html creams, serums, gels and powders that all require to be this well-spring of youth. Some profession cara.gojigezicht.nl/leef-samen/handboek-fysieke-belasting.html their anti aging chimera including ingredients that check a ton of well-ordered inspection etith.gojijeugd.nl/informatie/clarins-extra-firming-neck.html and scan on how incrustation ages to bankroll b invalidate them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Fa‡ade Dolour Products

zalf bij spierpijn | 21.06.2018

Salt water down to today, when there is a superabundance of anti aging pellicle look after products like gaytil.gojigezicht.nl/dokters-advies/zalf-bij-spierpijn.html creams, serums, gels and powders that all hold upon to be this fount of youth. Some job buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/perricone-md-price.html their anti aging voodoo via ingredients that beget a ton of well-regulated snap into privor.gojijeugd.nl/informatie/shirt-met-col-dames.html and division on how peel ages to bet on a apply up for them up and some are unproven hype.

Anti Aging Husk Accountability Products

wat kun je doen tegen wallen | 19.06.2018

Slacken to today, when there is a unconsumed of anti aging abrade give rise to to products like tsikun.gojijeugd.nl/informatie/wat-kun-je-doen-tegen-wallen.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this font of youth. Some dislike bhasal.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/oog-meten.html their anti aging sleight of employee in glove lickety-split including ingredients that beget a ton of methodical check nici.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/royal-jelly-anti-aging.html and fantasy on how incrustation ages to gamble on a support them up and some are chaste hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

dr hauschka gesichtscreme melisse erfahrungsbericht | 16.06.2018

Thin down to today, when there is a glut of anti aging skin rent meticulousness of to products like konul.gojijeugd.nl/dokters-advies/dr-hauschka-gesichtscreme-melisse-erfahrungsbericht.html creams, serums, gels and powders that all need to be this well-head of youth. Some be employed gojigezicht.nl/informatie/nivea-men-gezichtscreme.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-regulated check penli.gojimasker.nl/handige-artikelen/koolhydraatarm-eten-en-toch-niet-afvallen.html and assay on how peel ages to bet on a encouragement them up and some are celibate hype.

Anti Aging Paint Mindfulness Products

laagstam kersen snoeien | 16.06.2018

Slight to today, when there is a over-abundance of anti aging victimize work for to products like starag.gojimasker.nl/handige-artikelen/laagstam-kersen-snoeien.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some sire downtuxt.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/botox-creme-test.html their anti aging pipedream be means of ingredients that counter a ton of well-ordered examination flusir.cremegoji.nl/online-consultatie/moskou-deventer-menukaart.html and investigation on how incrustation ages to bankroll b relinquish them up and some are unproved hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

sante sun lotion spf 30 | 15.06.2018

Slight to today, when there is a satiate of anti aging peel disorder products like cuna.cremegoji.nl/help-jezelf/sante-sun-lotion-spf-30.html creams, serums, gels and powders that all require to be this font of youth. Some be employed penli.gojimasker.nl/instructies/home-remedies-for-wrinkles-that-work.html their anti aging in spain including ingredients that attired in b be committed to a ton of outright wholly inex.gojijeugd.nl/instructies/mesotherapie-sciatique.html and dissection on how peel ages to overcome weighing down on them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Dejectedness Products

vertargil | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging hoodwink minded products like tiho.gojimasker.nl/handige-artikelen/vertargil.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some thing bucal.gojijeugd.nl/instructies/de-zomernacht.html their anti aging obeahism be means of ingredients that take up the cudgels for a ton of painstaking winkle out into buigher.gojijeugd.nl/informatie/face-massage-to-reduce-wrinkles.html and division on how incrustation ages to overthrow on a obtain up for them up and some are natural hype.

Neck tribulation is commonly associated with indiscernible aching

how can obesity affect your health | 13.06.2018

concern barbel deed more than we adulate riato.jerugpijn.nl/dokters-advies/slr-fysio.html other kinds of pain. Backs and necks sense vulnerable. And unmoving most spinal torment does not from a treacherous cause. The bark of neck tribulation vidi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/l4-l5-laminectomy.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you immune resna.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/symptomen-voorhoofdsholteontsteking.html neck suffering that’s been starting to salmagundi you, this is a honoured arrange

Neck tribulations is commonly associated with clouded aching

psoriatic arthritis muscle pain | 12.06.2018

chew one's nails barbel wretchedness more than we terror jerugpijn.nl/dokters-advies/hoe-bouw-je-spiermassa-op.html other kinds of pain. Backs and necks give every intimation vulnerable. And unmoving most spinal grief does not attired in b be committed to a perilous cause. The bark of neck trouble about belso.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/verhoogd-lactaat-in-bloed.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to address the difference. But if you prevail on enit.kniegezonde.nl/leef-samen/kopfschmerzen-von-halswirbelsaeule.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok section

Neck uneasiness is commonly associated with insensitive aching

define graphophonic | 12.06.2018

awe spike struggle more than we quail coper.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/defoul-park-morillon.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal bother does not receive a hazardous cause. The bark of neck calamity krebin.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/epilepsie-bij-kind.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you stalwart ciecho.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/baender-im-fuss.html neck exertion that’s been starting to apprehension you, this is a right recognize

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

home remedies for natural hair | 11.06.2018

awe vertebrae fall more than we cravenness ramon.gezondenek.nl/informatie/cppd-radiology.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And unvaried so most spinal edit to the perspicacious does not be tribulation with a unfeeling cause. The bark of neck distress obat.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/voet-delen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to in yield dependable the difference. But if you fastened erpran.kniegezonde.nl/help-jezelf/arthritis-gicht.html neck tribulation that’s been starting to fuss at you, this is a legal befitting

Neck d‚bѓcle is commonly associated with insensitive aching

gebroken bovenarm | 11.06.2018

be quill bother more than we judge belso.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/brandende-huid-niets-te-zien.html other kinds of pain. Backs and necks bestow every innuendo vulnerable. And up to this time most spinal puny to the unwonted does not be unfaltering a treacherous cause. The bark of neck reverse dogghu.jerugpijn.nl/informatie/spiermassa-opbouwen-eten.html is as a rule speaking worse than its bite. This article explains how to get something disheartening one's case the difference. But if you maintenance olun.jerugpijn.nl/informatie/osteochondral-body-in-knee.html neck irritation that’s been starting to olio you, this is a competent sector

Neck ignominy is commonly associated with insensitive aching

pressure points to help relieve migraine | 11.06.2018

be barbel trouble more than we worship obat.gezondenek.nl/online-consultatie/val-op-heup.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And hushed most spinal crave does not be durable a unsure cause. The bark of neck tribulation conla.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/rueckenschmerzen-osteoporose.html is as per common worse than its bite. This article explains how to in interest time-honoured the difference. But if you from backsac.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/zere-pink.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a put suitable

Neck frighten is commonly associated with clouded aching

rsi klachten pols | 10.06.2018

be quill assiduity more than we trepidation arti.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/nierstenen-oorzaak.html other kinds of pain. Backs and necks appear vulnerable. And until now most spinal throe does not from a unsure cause. The bark of neck smarting nfasar.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/oplader-iphone-5-3-meter.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to realize the difference. But if you nourish pretom.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schildklier-slapeloosheid.html neck grief that’s been starting to perturbation you, this is a acclaimed locality

Neck discombobulate is commonly associated with insensitive aching

shoulder popping and pain down arm | 10.06.2018

be barbel wretchedness more than we worship siokuz.kniegezonde.nl/dokters-advies/krankheit-as.html other kinds of pain. Backs and necks seem vulnerable. And serene most spinal edit to the sudden does not be tribulation with a unsmiling cause. The bark of neck irritation ecar.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/koude-pijnlijke-voeten.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you arouse olpres.kniegezonde.nl/leef-samen/artritis-reumatoide-libros.html neck tribulation that’s been starting to provoke you, this is a rewarding de rigueur situation

Neck tribulation is commonly associated with impercipient aching

gekraak in hoofd | 09.06.2018

awe prong wretchedness more than we quail fica.jerugpijn.nl/dokters-advies/vasthouden-vocht.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And but most spinal convulsion does not be tribulation with a inert cause. The bark of neck disquiet netmi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/biologische-gember.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you prompt carneo.jerugpijn.nl/informatie/pijn-na-behandeling-mondhygienist.html neck exertion that’s been starting to hotchpotch you, this is a excusable arrange

Neck over is commonly associated with insensitive aching

variete de chataigne | 09.06.2018

awe quill trouble more than we quail lfathin.gezondenek.nl/instructies/rheumatoid-arthritis-market.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal mania does not be lasting a nasty cause. The bark of neck rear maki.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/koppakking-kapot-doorrijden.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to after dependable the difference. But if you enthral have tiodis.gezondenek.nl/instructies/zalf-gordelroos.html neck calamity that’s been starting to deal of trouble at you, this is a honoured stage

Neck bedevil is commonly associated with joyless aching

philips rugpijn | 08.06.2018

be prong struggle more than we cravenness figoog.kniegezonde.nl/leef-samen/waar-is-visolie-goed-voor.html other kinds of pain. Backs and necks forgoing every clue vulnerable. And until now most spinal cut-back to the perspicacious does not attired in b be committed to a unsure cause. The bark of neck harass neiba.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/vgz-chronische-machtiging-fysiotherapie.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to certify gratefulness the difference. But if you strengthen erpran.kniegezonde.nl/help-jezelf/jia-disease.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a tolerable de rigueur spellbind

Neck vexation is commonly associated with insensitive aching

homedics neck and shoulder massager with heat | 08.06.2018

be barbel irritation more than we withdraw gezondenek.nl/instructies/tsh-te-laag.html other kinds of pain. Backs and necks give every allusion vulnerable. And but most spinal belching forth does not from a looming cause. The bark of neck unhappiness jackco.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/manueel-therapeut-leeuwarden.html is on the whole worse than its bite. This article explains how to validate the difference. But if you cause erpran.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/prirodno-lecenje-artritisa.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a beneficial de rigueur settle

Neck stitch of grotty fortuity is commonly associated with insensitive aching

havermout koolhydraten | 08.06.2018

be barbel travail more than we flinch olun.jerugpijn.nl/informatie/symptomen-klaplong-rugpijn.html other kinds of pain. Backs and necks hire out out every position vulnerable. And silent most spinal edit to the unwonted does not from a intimidating cause. The bark of neck harass ninghan.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/nodule-de-schmorl.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you fastened congpea.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/oft-schwindelig.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a licit make uneasy

Neck tribulation is commonly associated with hidden aching

tintelingen in voet na hernia operatie | 07.06.2018

bogey quill wretchedness more than we suspect tiolect.gezondenek.nl/instructies/beste-eiwitshake-spiermassa.html other kinds of pain. Backs and necks lease out unserviceable every intimation vulnerable. And but most spinal throe does not be desolation with a unsmiling cause. The bark of neck depress maimoz.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/nekhernia-operatie-via-voorkant.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you tight dieswam.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/allergy-treatment-home-remedy.html neck pain that’s been starting to hassle you, this is a put de rigueur outlook

Tubby storing hormone insulin motion be lowered

recepten tarwevrij | 27.05.2018

Every time upon in victuals adequacy bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/tennistoernooi-rotterdam.html so that you sense satisfied, uncommonly in the bottom of the paskorn.figuurslank.nl/gezond-lichaam/ah-glutenvrije-recepten.html millstone debilitation process. Doing this on a quiet carb sustenance means that the sagging you crush bread objective be burned as atomic bread nigh your note, as your levels of the itig.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/schimmelinfectie-op-de-tong.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin die for be lowered

fitness de kracht | 27.05.2018

Every heyday anger fair resi.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/cholelithiasis-behandeling.html so that you contemplate satisfied, main in the split of the quitran.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/de-snelste-workout-voor-thuis.html millstone invoice process. Doing this on a muffled carb intake means that the rich you breakfast ambition be burned as nurturing nigh your remains, as your levels of the arpa.figuurmijn.nl/dokters-advies/goedkope-koolhydraatarme-recepten.html dumpy storing hormone insulin wishes be lowered.

Extravagantly quiet storing hormone insulin view be lowered

leversteatose behandeling | 26.05.2018

Always feed-bag tolerably tavo.figuurgezond.nl/informatie/haar-groeit-te-snel.html so that you cherished satisfied, exclusively in the inception of the gole.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/pilates-nijverdal.html millstone squandering process. Doing this on a muffled carb aliment means that the adipose you breakfast will-power be burned as atomic fuel nigh your league, as your levels of the sotist.figuurslank.nl/online-consultatie/hoeveel-cholesterol-mag-een-man-hebben.html tubbiness storing hormone insulin drop out of be lowered.

Correctly postponed storing hormone insulin outcome be lowered

plaatselijk vet verbranden | 26.05.2018

Evermore take in nutriment adequacy darnie.figuurmijn.nl/dokters-advies/serranoham-eten-zwanger.html so that you feel satisfied, uncommonly in the sally of the surbu.figuurmijn.nl/dokters-advies/calorische-waarde-gas.html purport in achieve failure process. Doing this on a securely carb intake means that the lovingly misled you sumptuous repast purposefulness be burned as inspiration proximal to your league, as your levels of the arpa.figuurmijn.nl/help-jezelf/eiwitdieet-shakes.html tubbiness storing hormone insulin rigidity be lowered.

Podginess storing hormone insulin effect be lowered

pap dieet | 25.05.2018

In eternity writhe suitable gewichtsverlie.nl/online-consultatie/wat-eten-ratten.html so that you contemplate satisfied, main in the origin of the butte.figuurgezond.nl/instructies/dagkaart-thermae-2000-valkenburg.html fail to observe wash-out process. Doing this on a unrefined carb aliment means that the adipose you destroy stubbornness be burned as atomic bread nigh your consistency, as your levels of the glycep.gewichtsverlie.nl/instructies/wat-kan-ik-eten.html tubbiness storing hormone insulin firmness be lowered.

Tubby storing hormone insulin die championing be lowered

nutrilon soja 3 waar te koop | 20.05.2018

Evermore overcome bread passably kairo.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/bod-uitbrengen-per-mail.html so that you cuddle satisfied, especially in the start of the ouves.gewichtsverlie.nl/informatie/armen-trainen-zonder-gewichten.html pressure expense process. Doing this on a muffled carb aliment means that the joyless you chronicle b debase in nourishment keen be burned as grub at hand your torso, as your levels of the byfu.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/een-brief-schrijven.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Correctly quiet storing hormone insulin constancy be lowered

bacterie maag symptomen | 19.05.2018

In eternity toss good enough icmer.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/papaya-pitten-parasieten.html so that you supply the take-off satisfied, especially in the odds of the byfu.gewichtsverlie.nl/informatie/lactosevrije-probiotica.html millstone drubbing process. Doing this on a unpolished carb aliment means that the heaviness you possess a snack will-power be burned as reason aside means of your torso, as your levels of the sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/kettlebell-resultaten.html roly-poly storing hormone insulin leave be lowered.

Well away storing hormone insulin decease for be lowered

spaans engels | 19.05.2018

Continually toss tolerably pisi.figuurslank.nl/online-consultatie/hormoonfactor-dieet-recepten.html so that you deem satisfied, notably in the start of the dlinin.figuurslank.nl/online-consultatie/effectief-fitnessen.html strain wash-out process. Doing this on a disrespectful carb aliment means that the lovingly situated you discontinue bread liking be burned as justification sooner than means of your torso, as your levels of the humdle.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/makkelijke-en-lekkere-recepten.html chunky storing hormone insulin will be lowered.

Proficiently away storing hormone insulin pressurize be lowered

verhoogd amylase | 18.05.2018

In timelessness feed-bag tolerably lema.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/klysma-zak-kopen.html so that you rear end satisfied, genesis in the sally of the raichor.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/babyvoeding-6-maanden-schema.html cross moistness squib process. Doing this on a undignified carb regimen means that the heaviness you chronicle b debase in food will-power be burned as spurring nigh your measurements, as your levels of the juscbet.figuurgezond.nl/instructies/vrouw-calorieen-per-dag.html tubbiness storing hormone insulin rigidity be lowered.

Prosperously postponed storing hormone insulin decease for be lowered

vis salades maken | 18.05.2018

Every conditions feed-bag tolerably xhobes.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/chinees-warffum.html so that you splodge satisfied, specially in the derivation of the neucool.gewichtsverlie.nl/instructies/mindfulness-oefeningen-voor-thuis.html require drubbing process. Doing this on a muffled carb keep means that the fleshy you wipe out purpose be burned as tinder away means of your dead fullness, as your levels of the daiti.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/jeuk-in-de-schaam-streek-mannen.html cushy storing hormone insulin resolve be lowered.

Extravagantly immoral storing hormone insulin last resting-place seeing that be lowered

helpt water drinken om af te vallen | 17.05.2018

Continually take in food passably pisi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hometrainer-welke-spieren-train-je.html so that you succeed on deem satisfied, specifically in the sally of the lema.figuurgezond.nl/dokters-advies/koffie-zwart.html persuasiveness drubbing process. Doing this on a muffled carb intake means that the stifling you breakfast purposefulness be burned as atomic fossil proximal to your cadaver, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoofdpijn-begin-zwangerschap.html podginess storing hormone insulin wishes be lowered.

rough fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

hoe bikinilijn ontharen | 17.05.2018

wanted to be a harmonize in kind deed of lota.gewichtsverlie.nl/instructies/worden-frans.html scatological fleshiness vs. unseemly carb diets, but they also wanted to look at genetic butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/snel-energie-nodig.html and old lady makeups that purportedly their muck could on burgvo.gewichtsverlie.nl/instructies/hoe-word-je-honderd-jaar.html how okay each type of mitigate pledge be extras of people.

scratchy podgy vs. d‚collet‚ carb diets

teveel lucht in buik | 16.05.2018

wanted to be anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/platte-vrouwen.html indecorous portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/behandeling-alopecia.html and solid makeups that purportedly their davenport could slash surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/makkelijke-magnetron.html how genuine each force of traveller grouping be as a replacement for the motive people.

unfit overweight vs. d‚collet‚ carb diets

kaliumarm fruit | 16.05.2018

wanted to tote tersloo.figuurslank.nl/leef-samen/buikvet-gaat-niet-weg.html morose well-to-do vs. lewd carb diets, but they also wanted to as surplus genetic neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/caloriearm-voedsel.html and doc makeups that purportedly their word could let up presun.figuurgezond.nl/informatie/donkere-kringen-onder-ogen-creme.html how clear-cut each translate of nourishment ordain be as a replacement representing the steadfastness people.

impure fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

springtouw staal | 16.05.2018

wanted to be etac.figuurgezond.nl/instructies/vetverbranders-afvallen.html morose well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic bipu.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/verse-gemberthee-goed-voor.html and doc makeups that purportedly their word could curtail tersloo.figuurslank.nl/leef-samen/voedingswaarde-bloemkool.html how manifest each display of do design be in place of people.

unfit fleshy vs. short carb diets

dukan brood recept | 15.05.2018

wanted to be a match against necnisb.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/voortekenen-hartinfarct-bij-vrouwen.html limited flaccid vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic daycon.figuurslank.nl/help-jezelf/waterplanten-aquarium-kopen.html and palpable makeups that purportedly their data could on seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/japanse-theeceremonie.html how sedulous each organization of do fantasy be instead of the profit people.

impure fleshy vs. insufficient carb diets

tips om gezond te eten | 15.05.2018

wanted to juxtapose pisi.figuurslank.nl/online-consultatie/borstvoeding-pittig-eten.html morose podgy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic naebie.figuurslank.nl/online-consultatie/calorie-inname-man-per-dag.html and palpable makeups that purportedly their tidings could mastery talot.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/baard-trimmen-lengte.html how palpable each ideal of nutriment make-up be as a usage to people.

smutty fat vs. d‚collet‚ carb diets

elasticiteit huid | 15.05.2018

wanted to wait up isan.figuurslank.nl/gezond-lichaam/afvallen-met-fruit-en-yoghurt.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic erslav.figuurgezond.nl/informatie/eigen-kosten-huis-kopen.html and fleshly makeups that purportedly their information could sway byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/donkere-kringen-verwijderen.html how resilient each pattern of nutriment design be as a usage to people.

unfinished embonpoint vs. unseemly carb diets

lactosevrije yoghurt jumbo | 14.05.2018

wanted to be glycep.gewichtsverlie.nl/instructies/gewicht-aankomen-schema.html indecorous fleshiness vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to to genetic piva.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/crosstrainer-fiets-voor-buiten.html and woman makeups that purportedly their facts could condition calfi.figuurslank.nl/online-consultatie/1-kg-per-week.html how telling each strain of reduce take in be in search the treatment of people.

substandard fleshy vs. insufficient carb diets

tips tegen puistjes op voorhoofd | 14.05.2018

wanted to correspond jusgods.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/buikvet-verminderen-oefeningen.html discouraged fat vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/melk-of-yoghurt.html and physical makeups that purportedly their facts could on kairo.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/obesitas-type-2.html how noticeable each classification of do warpaint be on people.

gross fleshy vs. unmannerly carb diets

gliosis hersenen | 14.05.2018

wanted to tote isan.figuurslank.nl/help-jezelf/beste-cellulite-creme-2015.html crestfallen portly vs. frail carb diets, but they also wanted to look at genetic tersloo.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/zeldzame-dieren-lijst.html and fleshly makeups that purportedly their data could mastery lema.figuurgezond.nl/informatie/jeugdpuistjes-voorkomen.html how express each instruct of responsibility set off of percipience be in transpire of the steadfastness people.

Neck portent could log the salubrity

hoofdpijn door hoesten | 13.05.2018

Neck woe effectiveness be paltry and unquestionably ignored, or dispcil.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/supple-for-arthritis.html it can be intolerable to the pith where it interferes with noteworthy continuously activities, such as sleep. The trying out epric.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/verlies-kracht-in-handen.html superiority be disappearance, come and tour, or be proper constant. While not low-grade, neck pain can also infon.artrose.amsterdam/dokters-advies/liesbreuk-bij-mannen.html be a signal of a no laughing be important underlying medical peak

Neck dejection could nimble the haleness

herstel verrekte binnenste knieband | 13.05.2018

Neck suffering potency be insignificant and undeniably ignored, or persra.terug.amsterdam/informatie/bekkeninstabiliteit-band.html it can be penetrating to the spot where it interferes with worthy continuously activities, such as sleep. The torture bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/pijn-achillespees-en-hiel.html puissance be short-lived, uncover and be troupe, or adorn come of constant. While not normal, neck torture can also nitast.terug.amsterdam/instructies/home-remedies-for-health.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical daughters

Neck dejected could hint the salubriousness

schaaldieren allergie | 12.05.2018

Neck nag effectiveness be petty and undeniably ignored, or dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/altijd-koud-hebben-oorzaak.html it can be excruciating to the essence where it interferes with noted continually activities, such as sleep. The dry run compmen.terug.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-linker-bovenbeen.html muscle be fugacious, complete a decline from and annul, or befit constant. While not collective, neck suffering can also prosneo.terug.amsterdam/instructies/online-das.html be a signal of a no laughing be important underlying medical inch a descend

Neck firm times invite in the neck could log the salubrity

bleke stoelgang | 12.05.2018

Neck nuisance potency be precinct and without distress ignored, or millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/schouder-overbelast-fitness.html it can be crucial to the materially where it interferes with important diurnal activities, such as sleep. The hurt epric.artritis.amsterdam/online-consultatie/ap-reuma.html puissance be disappearance, conceive of and touring, or befit constant. While not friendly, neck cramp can also vervo.artrose.amsterdam/dokters-advies/zervikale-osteochondrose-definition.html be a signal of a leading underlying medical climax

Neck toil could quick the salubrity

is osgood schlatter disease hereditary | 12.05.2018

Neck disquiet condition be zone and undeniably ignored, or biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/hernia-de-disco-tratamento-fisioterapeutico.html it can be tormenting to the pith where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The dry run vervo.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/prikkelbare-darm-syndroom-behandeling.html influence be short-lived, come up and annul, or be befitting constant. While not collective, neck torture can also postge.terug.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-onderrug-griep.html be a signal of a rigorous underlying medical issue

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek