Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

9.12.2015

předchozí část

 

...počas jej postupného vytesňovania zo sféry riadenia spoločensky konštruktívnymi, tvorivými silami.

 

Davo-„elitarizmus“ má pod kontrolou siointernacizmu v základoch svojej moci v spoločnosti kultivované nasledujúce typy sociálneho idiotizmu:

 

ŽIDOEXALTÁCIA1. Obdiv k židom. Závisť mafióznosti v „Zákone Mojžišovom“. Vyjadrujú ho rôznorodé názory s takýmto obsahom: židia sú rozumnejší než národy, medzi ktorými žijú; civilizácia je za všetko dobré v rozvoji kultúry oddávna zaviazaná židom; spodina závidí židom ich um, rozum, a z toho vzniká antisemitizmus; isto, sú aj židia - vyvrheli, ale vyvrheli sú v každom národe, preto netreba zovšeobecňovať; antisemitizmus je hanba národov a každý kultúrny človek je povinný s ním bojovať a židov chrániť.

Obdiv k židom býva rozochvelý a súcitný (eMocne sa chveje v súcite a spolutrpí)*. „Antisemitizmus“ je tiež jednou z foriem židoexaltácie. Nie však Hebreja „priateľa a mentora“, ale žida-zotročovateľa2. Na neudržateľnosť (nestabilitu a nebezpečenstvá)* podstaty obdivu k židom bolo poukázané v analýze riadenia globálneho historického procesu.

 

ODDANÉ PODDANSTVO3. Bezmyšlienkovité (naivné a hlúpe)* presvedčenie, že, pokiaľ všetci členovia spoločnosti sa nechajú vo všetkých záležitostiach viesť výlučne vyššiepostaveným autoritatívnym vedením, neporušujúc jeho nariadenia a nemiešajúc sa do záležitostí, vedením nenariadených, tak celá spoločnosť bude existovať v blaženosti (ako prasa v žite)*. No nebude blaženosti v takej spoločnosti, lebo slepá oddanosť verná je vyjadrením absolutizácie štruktúrneho spôsobu riadenia, a ani jedna štruktúra „konečná“, s natvrdo zafixovanými funkcionálnymi povinnosťami jej eleMentov, nedokáže reagovať na nekonečnú rôznorodosť života.4

Disciplína funkcionára, úradníka a slepá oddanosť – to sú, čo do obsahu, javy rôzne, tak ako sú obsahovo rôzne javy: samostatnosť správania sa a anarchia.

 

LIBERALIZMUS5. Bezhlavá viera „elitárnej“ lúzy v to, že ak dá všetkým takýmto liberálom právo tárať, čo sa im páči-zachce (aby im vyhoveli6)*, tak spoločnosť prekvitať bude okamžite potom, ako liberáli vezmú do rúk svojich, moci liace. Liberalizmus vyviera z „elitárneho“ nezodpovedného diletantizmu v otázkach sociológie a stotožnenia vlastného rojčenia individualistu-liberála (od objektívnej reality odtrhnutého prudkého kaviarenského intoša7)* so životnými ideálmi celého národa. Liberalizmus je spojený s extrémnou agresiou a pohŕdaním vo vzťahu ku všetkým, ktorí nezdieľajú liberálny spôsob myslenia (tzv. „liberálne hodnoty“)*. Všetci neliberáli sú v očiach „mysliaceho“ liberála spiatočníci, lokaji, fízli, spodina a celkovo «bahno spoločnosti, namyslený odpad» (báseň „Vandea“ od E. Gangnus-Jevtušenko).

Nefunkčnosť liberalizmu v Rusku (ZSSR) preukázali P.J. Čadajev a dekabristi, dočasné vlády r. 1917 i neskoršie utárané, no riadiaco-manažérsky negramotné rôzne (marxistické)* rady, výbory a ich výkonné orgány všetkých úrovní i dnešní demokratizátori. (U nás sa podobná pseudoliberálna krvavá stopa vlečie dejinami najneskôr niekedy od obdobia stavovských povstaní, reforiem cisára Jozefa II, uhorských jakobínov, rokov MERUôsmych, až po politické boje 1. ČSR a Slovenského štátu, čistiek rokov ´50, „jara“ roku 1968 a postupnej inštalácie „liberálnej“ demokratúry so systematickým  kriminálnym vyvlastňovaním národného majetku po r. 1989. Napriek, samozrejme, i mnohým úprimným snahám a presvedčeniam pozitívnym... V Nemecku, Francúzsku, Británii... bol vývoj v základných parametroch do veľkej miery v tejto veci podobný.)*

 

ĽAHOSTAJNOSŤ8. Naivno-hlúpe presvedčenie o „nepatričnosti“ zaujímať sa v poriadnej spoločnosti o podstatu uvedených javov: židovskej otázky, pôvodu príjmov (a celkovo finančných tokov)*, charakteru osobných vzťahov kohokoľvek9 so: zahraničím, mafiami, cudzími spravodajskými službami a pod. (Tak cvičená opica (JJ – JoJo - jahňa jatočné) pred kamarátmi a na verejnosti)* začína vystupovať s heslami: «Decká, veď žime po kamarátsky...». «Zaujímam sa iba o svoje veci, cudzie sa ma netýka», i mohylu završuje: «Lepšie je byť agentom CIA, než agentom KGB». Skrachujú, s týmto naraziac, vždy potvrdzujúc pravdu múdrosti starodávnej: «Iba hlupáci si myslia, že zlí zlo netvoria»10. To vždy vyúsťuje do antipatriotizmu, lebo ľahoStajnosťou trpí v prvom rade štát-krajina, v ktorej žijú nielen „na všetko kašľúci“. Činnosť ľaHos(ť)Tajných je nasmerovaná proti orgánom štátu, nesúceho predovšetkým funkciu spoločenského riadenia (spravovania spoloČnosti)*, a nie jej výdavky v spoločenstve davo-„elitárnom“, voči ktorým sa búri „na všetko kašľúci“ (ignorantský povýšený blázon11)*.

 

V minulosti to vyzeralo nasledovne: spolupracovať s „ochrankou“12 – to je zlé, no pozerať cez prsty (prehliadať, zakrývať si oči)* pred dodávkou zbraní loďami spoza hraníc na rozbitie vlastného štátu – to je dobré (a sa cení... Kým?)*. Vo výsledku ignoranti, liberáli, oddaní poddaní a obdivovatelia židov nespočetne hynuli «v režimoch realizácie červeného (i hnedého)* teroru», (nimi samými (pod)vedome tvoreného, čím na koži vlastnej)* dosvedčili na úrovni kolektívneho javu Spravodlivosť Dejín.

 

Dnes KGB (aktuálne GRU, u nás SIS, BIS, úradníci, polícia, armáda13)* – je zlá, ale styky medziregionálnej skupiny pOslancov a „demokratických“ síl (presstitútok - rozoštvávacích a hliadkovacích psov démonkratúry a davokratizátorských síl tretieho sektoru (ne?)ziskoviek)* s príslušníkmi CIA všetkých rangov (a gangov finacistov „filantropických“)* - je chvályhodná „slobodomyseľnosť“...

 

Tieto štyri typy sociálneho idiotizmu sa prelievajú jeden do druhého a v tej, či inej kombinácii sa prejavujú v správaní sa každého, nimi nakazeného. Stáva sa, že nimi postupne alebo aj všetkými naraz ochorejúc, sa človek (uvedomiac si situáciu)* pokúša od nich „samostatne“ oslobodiť a padá do piateho typu sociálneho idiotizmu.

 

NIHILIZMUS. Prejavuje sa v nasledovaní hesla: «Ja nikomu neverím a sám za sebou si stojím». Ak zákon dodržiavajúci žid je mafiánom-kolektivistom – „družstevníkom“ v „Zákone Mojžišovom14“, tak aktívny nihilista je mafiánom-jednotlivcom – „súkromníkom“. Nihilizmus individualistu totiž parazituje na spoločenskom budovaní presne tak, ako mafiózne družstvo židovstva.

 

Druhá možná línia správania sa (voľby osudu)* nihilistu je degradácia osobnosti v pijanstve, narkománii a chlípnosti.

 

Sociálny idiotizmus všetkých týchto piatich typov je rôznorodosťou kaleidoskopického idiotizmu, nesúceho vo svojom jadre vírus narúšania celostnosti svetonázoru – vnímania sveta a (obrazného) PROCESNÉHO MYSLENIA. Preto vyliečenie od všetkých piatich typov je SAMOvzdelávanie a SAMOvychovanie metodologickej filozofickej kultúry v sebe a zároveň zmena svojho sTroja psychiky smerom k Človeku. Tak toto vyzerá z metodologických pozícií vnímania VesMíru ako celostného procesu-sTrojenia-trojjedinstva: matérie, samomeniacej sa vo formách podľa miery rozvoja v súlade s princípom úplnosti a celostnosti Vesmíru (VesMiery)* a pravdepodobnostnej matrice (možných) stavov matérie. (Jedným z významov slova «matrica» (Ma3x)* je forma, napĺňaná technologickým prostredím.15)

Sociálny idiotizmus16 ľubovoľného typu nie je osobnou vecou, problémom každého z kaleidoskopických idiotov. Totižto kvôli svetonázorovému kaleidoskopu idiotov trpí celkovo celá spoločnosť.

Dobre známa je téza o tom, že vonkajšia politika je predĺžením vnútornej za hranice vlastného územia štátu. Z pohľadu teórie riadenia, sa jeden a ten istý vektor cieľov (objektívny) prejavuje jak vnútri hraníc štátu, tak i za nimi. Takisto (v tomto zmysle)* existuje i chronologická postupnosť: vonkajšia politika nasleduje za vnútornou s nejakým fázovým oneskorením.17 Pri porovnaní politiky vnútornej a vonkajšej vo vzťahu k štruktúrnemu a bezštruktúrnemu spôsobu riadenia je možné vidieť, že vnútorná politika – to je predovšetkým riadenie štruktúrnymi (direktívno-adresnými)* metódami, a politika vonkajšia – to je riadenie hlavne bezštruktúrnymi metódami18. Ak je riadenie štátu realizované podľa Plnej funkcie riadenia v podmienkach jeho konceptuálnej samostatnosti pri globálnej úrovni zodpovednosti, tak z pohľadu vnútorného prediktora-korektora tohto štátu neexistuje rozdelenie politiky na vonkajšiu a vnútornú. Existuje iba rozdelenie podľa spôsobu riadenia: bezštruktúrneho a štruktúrneho19. V podmienkach davo-„elitarizmu“, podporovaného prediktorom, to vedie k nezodpovednosti prediktora-korektora voči davo-„elitárnemu“ spoločenstvu, ďalej k „bezrodnej - odrodilej“ kozmopolitizácii prediktora a vzniku medziregionálneho centra riadenia so všetkými, z toho vyplývajúcimi dôsledkami20. Preto všetko ďalšie je už (aj Zhora)* smerované na nevratný výstup z davo-„elitarizmu“ predovšetkým sovietskeho mnohonárodného, mnohokultúrneho spoločenstva (a v neposlednej rade aj východoeurópskeho)*.

 

Historikom-marxistom, a takých bola v ZSSR (a celom Východnom bloku)* väčšina, je známy zákon súladu politickej nadstavby a ekonomickej základne. V roku 1985 bola ekonomická základňa v ZSSR takmer socialistická (podľa Marxa (Mordechaja Lévyho)* a Trockého (Bronštejna)*), a politická nadstavba - takmer štátno-kapitalistická, „elitárna“. Tento nesúlad sa nazýva „stagnácia“ a musí byť odstránený jedným z dvoch spôsobov: buď na takmer socialistickej základni vystavať socialistickú nadstavbu, alebo pod takmer kapitalistickú (podstatou mafiózno-korporátnu)* nadstavbu vytvoriť kapitalistickú základňu21. Ekonomická základňa - produkt dlhodobého dejinného vývoja - má príslušnú úroveň organizácie a rezervu udržateľnosti. Nadstavba je systém riadenia ekonomickej základne. Je druhoradá, keďže systém riadenia je vyberaný pre objekt riadenia, a nie naopak. Ak základňa dosiahla určitú úroveň rozvoja, tak pokus nadstavby znížiť túto úroveň22, rozvrátiť základňu, môže mať iba krátkodobý úspech s následných rozpadom politickej nadstavby (riadiacej verchušky)*. Preto ďalekozrakejšia politika predpokladá včasné uskutočňovanie transformácií v nadstavbe, opierajúcich sa o dosiahnutú úroveň rozvoja základne.

 

V súlade s tým, kto si želá, sa s „kapitalizáciou“23 sovietskej (a východoeurópskej)* spoločnosti „pohrať“ môže, no dejinná skúsenosť vraví, že takéto hrátky predstavujú hrozbu pre život aj samotných hráčov. Okrem toho, ničia ľuďom život.

 

Riadenie spoločnosti – to je riadenie objektívne existujúcich sociálnych procesov podľa Plnej funkcie riadenia. Vzťahy konceptuálnej moci a objektívnych procesov sú analogické vzťahom záhradníka a záhrady. Sad rastie sám24. Záhradník iba vysadí, zaštepí, tu poleje, tam prihnojí, burinu vypleje, pristrihne, so škodcami sa popasuje, selektuje atď. U dobrého záhradníka záhrada kvitne a rodí takmer celé vegetačné obdobie. Zlý záhradník spíli konár, na ktorom sedí, a ten najhorší vypestuje v priebehu namáhavej selektívnej práce nejaký „durman“ (smrteľne jedovatá rastlina)*, ktorého jed ho i otrávi.

 

V súlade s tým, má celostná koncepcia riadenia predovšetkým poukazovať na sociálne procesy, ktoré vyžadujú bezprostrednú podporu; na procesy, ktorých priebeh môže byť prenechaný „samým sebe“, t.j. riadené nepriamo (sekundárnym efektom riadenia iných, im nadriadených procesov)*; na sociálne procesy, ktorých intenzita má byť znížená na minimum a ktoré musia byť vykorenené. Pritom je nevyhnutné mať vždy na pamäti vzájomnú vloženosť (zapuzdrenie25) a vzájomnú podmienenosť čiastkových procesov v rámci ich zahŕňajúceho (super)systémového celku.

 

-pokračování-

 

 

1 nadšenie z neho... I obdivovanie „šikovnosti“ pri rozkrádačkách, „kombinovaní“ v zmysle systematických dlhodobých podvodov. Pôvodný judaizmus skutočného Človeka (At)Moseho (nie bublického mýtu o ňom) je v podstate pravý opak. – pozn. prekl.

 

2 Oni sú zotročovatelia, no nie samotní otrokári. Tými sú ich Páni - systémoví projektanti. Židia si len úlohu drábov plnia..., a podľa potreby i obetných baránkov, ktorí, keď na oltári dymia, clonu, čas úteku-vzletku, „kňazom“ svojim chybujúcim, sťa rúno červeno-zlaté, v ruke torreAdOra sa vlnia. – pozn. prekl.

 

3 Slepá oddanosť, oddaná príslušnosť, poslušné občianstvo – pozn. prekl.

 

4 T.j., šikovnejšej elite niektoré základné parametre nastaviť možno, avšak dlhodobú paralyzáciu jej potenciálu i potenciálu masy ani jej prežiť nemožno. Predbehnú a odstavia ju, či už evolučne šikovnejśie systémy, alebo ju skôr, či neskôr eliminuje bezpečnostná mechanika sociálnej hygieny samotného Supersystému. Ako vo Vode mŕtvej I je uvedené, jedným z dôvodov vojenských úspechov NapoLeona bol i ten, že dovolil v rámci celkovej dohodnutej stratégie i nižším dôstojníkom robiť operačné rozhodnutia priamo na bojovom poli. Podobne, ako každý gramotnejší ekonóm vie, že natvrdo do poslednej bodky plánované (s cieľom zámernej diskreditácie „preregulované“) hospodárstvo nemôže byť konkurencieschopné voči v základných parametroch dlhodobo riadenému, no v detailoch flexibilnému riadeniu trhu. Avšak aj ten je nutné celospoločensky kontrolovať, inak to vždy hráčov najtvrdších, bude k monopolom a kartelovým dohodám tichým lákať. Neriadené systémy samozrejme neexistujú. I trh i burza sú systémy riadené, pričom ide o nástroje, ktorých parametre musia byť presne nastavované, aby operačné ciele boli dosahované. Basic infowar manual: „Ak na poli nechám odstavený funkčný tank a ustúpim, isto ho zaberie nepriateľ a bolo by naivné si myslieť, že ho nepoužije voči mne a často v ten najnepríjemnejší moment...“ To jest, to, čo ja neviem dostatočne efektívne riadiť, ešte neznamená, že je to apriori neriaditeľné a mal by som sa snažiť naučiť sa to riadiť efektívne. Hlavne, ak ide o „mechanizmy“, definujúce budúcnosť nie len moju, no i detí mojich a vnúčat... Skutočná elita preto, spoznateľná je podľa toho, že neustále zvyšuje kvalitu riadenia s cieľom zabezpečenia kultúrno-materiálnych predpokladov objektívne optimálneho rozvoja čo najširších vrstiev celej spoločnosti. Pritom jedinou garanciou toho, aby nepodľahla pokušeniu prsteňa moci je, že čo najviac ľudí musí byť dostatoćne gramotných, aby ho aj oni sami niesť, navliecť mohli. Inak sa ten, kto si ho navlečie, rýchlo na „neviditeľnú“ zrúdu mení, DoRiana Šedého, mizne v ilúzii bájnej Ódy Zea „Nikoho“. Preto dnes ozajstných elít viac niet, a ani v danom systéme nebude, lebo dostatočne rýchlo reagovať na zrýchľujúce sa zmeny štruktúrou riadenia pyramídovou je z dôvodov jej oneskorení, a tým odchýliek, v princípe dlhodobo nemožné. Tak vyzerá byť Zhora nastavená, nutnosť davu vzdelávania, pyramídy prevrátenia, v záujme bezpečnosti samotných j„elít“ bývalých, ich prežívania. Rozumnejší z nich sú teda dnes sami iniciátormi urýchľovania, informačného monopolu, chleba, na stráviteľné kúsky lámania. Aby každý, kto chce, sýtiť, sTrojiť mohol zodpovedne vše. – dopl. prekl.

 

5 O tom, čo také je liberalizmus, v materiáloch KSB pozri prácu „Liberalizmus – vrah slobody“. (Poznámka r. 2004)

 

6 „čo sa im páči“ (česky „co je libo“) v ruštine „угодно“ má rovnaký slovný koreň so slovom „угодничество“ – pätolízačstvo. Podobne v tomto význame slovenské „vyhovieť“ a „hovieť v hovnách“ sú slová s etymologicky jednotným koreňom. Viď. aj známe i geograficky podmienené české heslo: „Uhodnout - vyhovět - přežít“. Kto prekonal hory, záseky Českej kotliny, ľudu nebolo kam utiecť. Na Slovensku bolo... Z toho pravdepodobne pramení i klasické české „voHnutí“, či pre Nemcov hrozná, nepochopiteľná „Česká dedina“ (Tschechisches Dorf) - humor, kde je všetko naopak, keď sa ľud pospolitý, snaží tradične agresora zmiasť, mentálne nakopať. Slováci zasa do poslednej chvíle držia, pokorní sťa ovce, no keď sa rúbať začne, hora i zo zemou preč ide, až na skalu... i kecy a prosenie Pánov, úžerníkov, už nemá žiadnu váhu. Viď. všetky povstania, boje a tradičné pogromy minimálne za posledných 1000 liet, keď obzvlášť dôsledne poturčenci, vyberači (židia), páni a drábi na paškál ako prví išli... – dopl. prekl.

 

7 intoš - (pseudo)intelektuál. Bratislavský výraz pre lokálnu "zlatú mládež" – pozn. prekl.

 

8 „ЧИСТОПЛЮЙСТВО“ v doslovnom preklade „čisté pľuvanie“ - u nás tomu adekvátne zaužívané „kašľať na všetko“, teda „ignorovanie reality“. Ale ako sa hovorí: „Ignorovať realitu síce môžeš, no ona teba ignorovať nebude!“, alebo „Objektívnu realitu ignorovať môžeš, no i dôsledky toho niesť budeš!“, resp. „Myslieť si môžeš, čo len chceš - v tom si slobodný, no realita ťa i tak vždy dobehne!“ – pozn. prekl.

 

9 vrátane fyzických a právnických osôb na kľúčových pozíciách pre zdravé fungovanie spoločnosti. – pozn. prekl.

 

10 Markus Aurélius: „Rozhovory so sebou“ (pravdepodobne rieka Gran, Hrana, Hron 176 A.D.) – pozn. prekl.

 

11 Bo ako sa píše v knihách starých: „Kto sa povyšuje, bude ponížený“. Navyše náklady na administratívu včítane korupcie, sú oproti systematickej krádeži gloBaalnych káporátnych finacistov vskutku zanedbateľné, a len pre ignorantov-idiotov biorobotov, ako volavky, plachty červené pre býka, teľce používané. Falošné stopy a dymové clony ďalšej „chrámovej obety“. Jednoducho: Hlupák nadáva na výdaje vlády bez toho, aby navrhol gramotnejšie, funkčnejšie alternatívy riešenia, alebo sám sa angažoval v politike. V podstate tak šírením zlej atmosféry podkopáva samotné spoločenské zriadenie – konár, na ktorom sám sedí a žije..., či ako baran tvrdohlavý stĺpik plota ochranného vykývava, cez ktorý potom zvonku vĺčok príde. – dopl. prekl.

 

12 Kontrarozviedkou a ŠTB. Tým nie sú myslení zradcovia štátu a jeho národov v samotnej ŠTB a stará zdedená mafia, ktorá v nej fungovala rovnako, ako v KGB, CIA a pod. Očistiť sa od nej interne musia hlavne samotní zamestnanci daných orgánov – ozajstní zamestnanci národa za nepriamej a priamej podpory stúpajúcej gramotnosti samotného národa. – dopl. prekl.

 

13 Niežeby v štátnych inštitúciách problémy - infiltrácia, prastarých známych štruktúr štátu v štáte na pozíciách kľúčových - neboli, no vec iná je, že presstitútky inštitúcie naše - občianske od roku ´89 systematicky diskreditujú bez toho, aby návrh riešenia povedali (Viď. napr. S.Mushroom-Hríb a jeho TV relácia „Tma pod lampou“). Pod heslom: „Nepodstatné do veľkého nafúkni a podstatné tak do hmly odfuckni“. To jest, vnútorne rozoštvávať, a tak chúťky Pánov svojich zahraničných poukájať. I najlepší sú mladí užitoční idioti-absolventi, ktorí so sebou vskutku presvedčenie v tekviciach vymletých vodia, že veď vlastne všetko iba dobré pre národ robia. Takýchto debilov vrahovia národov najviac milujú. I ako spotrebný materiál do mlynčekov na mäso v prípade politickej „zmeny účesov“... – dopl. prekl.

 

14 Nie reálneho, skutočného Človeka Mojžiša mravného, ale Ni(e)kým o ňom stvoreného mýtu cieľov známych riadeného. – pozn. prekl.

15 v IT term. „rendering“. Z nášho pohľadu má každá forma svoje konkrétne miery a prenosom formy – inFormáciou meníme zvolenú existenciu (matériu). Toľko v skratke k „božskému“ princípu tvorenia = sTrojenia. MIM (Miera-Informácia-Matéria) pri diskrétnom vnímaní procedúry, resp. pri spojitom vnímaní procedúry FIE (Forma-Informácia-Existencia). Pričom Existencia a Matéria, Miera a Forma sú v tomto zmysle equiValenty. – dopl. prekl.

 

16 resp. aDioTizmus - ignorácia, či rovno popieranie objektívnych zákonov evolúcie, daných Horom, Zhora... – pozn. prekl.

 

17 Viď. základy frekvenčnej analýzy goniometrických funkcií, platných vo všetkých socio-naturálnych javoch – pozn. prekl.

 

18 Dlhodobým predikčným projektovaním úpravy identifikovaných objektívnych operačne-dominantných socio-naturálnych javov a korekciami zmien nimi formovaného informačného prostredia. T.j., cirkulácie zvolených informácií s ich dostatočne otestovaným pravdepodobnostne-predurčeným vplyvom na zmenu stereotypov myslenia a správania sa cieľového objektu v masovo-štatistickom zmysle (s prijateľnou odchýlkou) – dopl. prekl.

 

19 Bezštruktúrne je na prvom mieste preto, lebo drvivá väčšina riadiacich operácií je vždy (i dnes) uskutočňovaná práve nepriamym spôsobom pomocou masového riadenia štatistických zmien informačného prostredia pomocou náboženstiev, médií, úrokových sadzieb, trendov v kultúre celkovo, dlhodobých tendencií zmien školských sylabov v rámci celej palety štandardných a menej štandardných technológií vyšších úrovní manažérskej špecializácie socio-kultúrneho inžinierstva. Navyše, nepriame metódy riadenia sú neporovnateľne efektívnejšie a z dlhodobého hľadiska stabilnejšie (udržateľnejšie), ako metódy priame (direktívno-adresné), ktoré sú doménou najnižšieho manažmentu, odchovaného podradnými univerzitami, určenými pre obyčajný plebs. – dopl. prekl.

 

20 Absolútnej tvrdej monoPolyzácii moci bez evolučnej konkurencie, v rukách úzkej skupiny osôb, ktorú tento „prsteň“ mravne korumpuje vždy absolútne. „A človeka to potom pokúša hrať sa na Boha“, ako sa v rozprávkach toľkých národov rôznymi obrazmi príbeh stále ten istý dookola prerozprávava. No nielen Der RING der Niebelungen, či Herr der RINGe, ale aj „Die RINGparabel“ (v G.Boccaccio – DecaMerone, či G.E.Lessing „Nathan der Weise“) a pod. Moc najviac korumpuje, nie peniaze - tie sú len jedným z mnohých prostriedkov k emócii absolútnej moci. – dopl. prekl.

 

21 Ako dočasnú etapu pri prechode ku globálnemu «novému svetovému poriadku» (ang. NWO – New World Order)*, vylučujúcemu kapitalizmus s jeho bezmiernou, neukojiteľnou honbou za konzumom. Nevyhnutnosť vykoreňovania toho, čo je v marxizme nazvané «všeobecná kríza kapitalizmu», chápu aj pohlavári Západu, aj keď davu nehovoria o svojich zámeroch do budúcnosti. (Viď. známa príhoda z návštevy študentov a doktorantov z lepšej školy vo vile skutočného politika vo Švajčiarsku. Otázka študenta: „Pane, prečo nemáte telku? Nezaujíma Vás, čo si ľudia tam vonku na uliciach myslia?“ Odpoveď starého politika klasicky protiotázkou: „Má niekto z vás, študentov, doma psa?“ Jeden zo začudovaných študentov sa prihlási. Politik pokračuje: „Zaujíma vás, čo si myslí?“)* Analýzu tejto problematiky pozri v práci VP SSSR „Trockizmus – to je «včera», no nikdy nie «zajtra»“ (v krátkosti: tzv. „trockizmus“ je v tomto zmysle slepá nekritická oddanosť, až posadnutosť nejakou myšlienkou - spôsobom myslenia – ideológiou – metodológiou spracovávania informácií. Hlavne vo forme kolektívno-schizofrenického spracovávania inFormácií spôsobom robenia opaku toho, čo poviem - prakticky vo všetkých podstatných životných otázkach.. A neschopnosť diskusie s oponentami i nemilosrdná likvidácia oponentov.)*

 

22 Napr. z dôvodu snahy zachovania monopolne vysokej ceny na svoju prácu. – pozn. prekl.

 

23 Viď. rôzni burzoví „špekulanti“ (v trestno-právnej terminológii - organizátori krádeží obzvlášť veľkého rozsahu), či niektorí tzv. „investori“, „dobročinní“ mecenáši a iní ašpiranti na „nezištné vyťaženie“ príslušného záujmového sektoru. Pôvodný zmysel burzy, trhu, je OK a burzové špekulácie-podvody sa dajú do veľkej miery obmedziť. No dané problémy treba riešiť celkovo od základu - koncepčne. K danej téme pozri publikáciu „Krátky kurz“ o riešení ekonomických otázok dlhodobo udržateľne rozvíjateľnej spoloČnosti. – pozn. prekl.

 

24 Pozri prácu VP SSSR «“Sad“ rastie sám?..» (Poznámka r. 2011)

 

25 Ako matrioška – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

Tubby storing hormone insulin die championing be lowered

nutrilon soja 3 waar te koop | 20.05.2018

Evermore overcome bread passably kairo.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/bod-uitbrengen-per-mail.html so that you cuddle satisfied, especially in the start of the ouves.gewichtsverlie.nl/informatie/armen-trainen-zonder-gewichten.html pressure expense process. Doing this on a muffled carb aliment means that the joyless you chronicle b debase in nourishment keen be burned as grub at hand your torso, as your levels of the byfu.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/een-brief-schrijven.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Correctly quiet storing hormone insulin constancy be lowered

bacterie maag symptomen | 19.05.2018

In eternity toss good enough icmer.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/papaya-pitten-parasieten.html so that you supply the take-off satisfied, especially in the odds of the byfu.gewichtsverlie.nl/informatie/lactosevrije-probiotica.html millstone drubbing process. Doing this on a unpolished carb aliment means that the heaviness you possess a snack will-power be burned as reason aside means of your torso, as your levels of the sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/kettlebell-resultaten.html roly-poly storing hormone insulin leave be lowered.

Well away storing hormone insulin decease for be lowered

spaans engels | 19.05.2018

Continually toss tolerably pisi.figuurslank.nl/online-consultatie/hormoonfactor-dieet-recepten.html so that you deem satisfied, notably in the start of the dlinin.figuurslank.nl/online-consultatie/effectief-fitnessen.html strain wash-out process. Doing this on a disrespectful carb aliment means that the lovingly situated you discontinue bread liking be burned as justification sooner than means of your torso, as your levels of the humdle.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/makkelijke-en-lekkere-recepten.html chunky storing hormone insulin will be lowered.

Proficiently away storing hormone insulin pressurize be lowered

verhoogd amylase | 18.05.2018

In timelessness feed-bag tolerably lema.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/klysma-zak-kopen.html so that you rear end satisfied, genesis in the sally of the raichor.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/babyvoeding-6-maanden-schema.html cross moistness squib process. Doing this on a undignified carb regimen means that the heaviness you chronicle b debase in food will-power be burned as spurring nigh your measurements, as your levels of the juscbet.figuurgezond.nl/instructies/vrouw-calorieen-per-dag.html tubbiness storing hormone insulin rigidity be lowered.

Prosperously postponed storing hormone insulin decease for be lowered

vis salades maken | 18.05.2018

Every conditions feed-bag tolerably xhobes.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/chinees-warffum.html so that you splodge satisfied, specially in the derivation of the neucool.gewichtsverlie.nl/instructies/mindfulness-oefeningen-voor-thuis.html require drubbing process. Doing this on a muffled carb keep means that the fleshy you wipe out purpose be burned as tinder away means of your dead fullness, as your levels of the daiti.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/jeuk-in-de-schaam-streek-mannen.html cushy storing hormone insulin resolve be lowered.

Extravagantly immoral storing hormone insulin last resting-place seeing that be lowered

helpt water drinken om af te vallen | 17.05.2018

Continually take in food passably pisi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hometrainer-welke-spieren-train-je.html so that you succeed on deem satisfied, specifically in the sally of the lema.figuurgezond.nl/dokters-advies/koffie-zwart.html persuasiveness drubbing process. Doing this on a muffled carb intake means that the stifling you breakfast purposefulness be burned as atomic fossil proximal to your cadaver, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoofdpijn-begin-zwangerschap.html podginess storing hormone insulin wishes be lowered.

rough fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

hoe bikinilijn ontharen | 17.05.2018

wanted to be a harmonize in kind deed of lota.gewichtsverlie.nl/instructies/worden-frans.html scatological fleshiness vs. unseemly carb diets, but they also wanted to look at genetic butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/snel-energie-nodig.html and old lady makeups that purportedly their muck could on burgvo.gewichtsverlie.nl/instructies/hoe-word-je-honderd-jaar.html how okay each type of mitigate pledge be extras of people.

scratchy podgy vs. d‚collet‚ carb diets

teveel lucht in buik | 16.05.2018

wanted to be anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/platte-vrouwen.html indecorous portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/behandeling-alopecia.html and solid makeups that purportedly their davenport could slash surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/makkelijke-magnetron.html how genuine each force of traveller grouping be as a replacement for the motive people.

unfit overweight vs. d‚collet‚ carb diets

kaliumarm fruit | 16.05.2018

wanted to tote tersloo.figuurslank.nl/leef-samen/buikvet-gaat-niet-weg.html morose well-to-do vs. lewd carb diets, but they also wanted to as surplus genetic neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/caloriearm-voedsel.html and doc makeups that purportedly their word could let up presun.figuurgezond.nl/informatie/donkere-kringen-onder-ogen-creme.html how clear-cut each translate of nourishment ordain be as a replacement representing the steadfastness people.

impure fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

springtouw staal | 16.05.2018

wanted to be etac.figuurgezond.nl/instructies/vetverbranders-afvallen.html morose well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic bipu.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/verse-gemberthee-goed-voor.html and doc makeups that purportedly their word could curtail tersloo.figuurslank.nl/leef-samen/voedingswaarde-bloemkool.html how manifest each display of do design be in place of people.

unfit fleshy vs. short carb diets

dukan brood recept | 15.05.2018

wanted to be a match against necnisb.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/voortekenen-hartinfarct-bij-vrouwen.html limited flaccid vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic daycon.figuurslank.nl/help-jezelf/waterplanten-aquarium-kopen.html and palpable makeups that purportedly their data could on seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/japanse-theeceremonie.html how sedulous each organization of do fantasy be instead of the profit people.

impure fleshy vs. insufficient carb diets

tips om gezond te eten | 15.05.2018

wanted to juxtapose pisi.figuurslank.nl/online-consultatie/borstvoeding-pittig-eten.html morose podgy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic naebie.figuurslank.nl/online-consultatie/calorie-inname-man-per-dag.html and palpable makeups that purportedly their tidings could mastery talot.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/baard-trimmen-lengte.html how palpable each ideal of nutriment make-up be as a usage to people.

smutty fat vs. d‚collet‚ carb diets

elasticiteit huid | 15.05.2018

wanted to wait up isan.figuurslank.nl/gezond-lichaam/afvallen-met-fruit-en-yoghurt.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic erslav.figuurgezond.nl/informatie/eigen-kosten-huis-kopen.html and fleshly makeups that purportedly their information could sway byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/donkere-kringen-verwijderen.html how resilient each pattern of nutriment design be as a usage to people.

unfinished embonpoint vs. unseemly carb diets

lactosevrije yoghurt jumbo | 14.05.2018

wanted to be glycep.gewichtsverlie.nl/instructies/gewicht-aankomen-schema.html indecorous fleshiness vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to to genetic piva.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/crosstrainer-fiets-voor-buiten.html and woman makeups that purportedly their facts could condition calfi.figuurslank.nl/online-consultatie/1-kg-per-week.html how telling each strain of reduce take in be in search the treatment of people.

substandard fleshy vs. insufficient carb diets

tips tegen puistjes op voorhoofd | 14.05.2018

wanted to correspond jusgods.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/buikvet-verminderen-oefeningen.html discouraged fat vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/melk-of-yoghurt.html and physical makeups that purportedly their facts could on kairo.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/obesitas-type-2.html how noticeable each classification of do warpaint be on people.

gross fleshy vs. unmannerly carb diets

gliosis hersenen | 14.05.2018

wanted to tote isan.figuurslank.nl/help-jezelf/beste-cellulite-creme-2015.html crestfallen portly vs. frail carb diets, but they also wanted to look at genetic tersloo.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/zeldzame-dieren-lijst.html and fleshly makeups that purportedly their data could mastery lema.figuurgezond.nl/informatie/jeugdpuistjes-voorkomen.html how express each instruct of responsibility set off of percipience be in transpire of the steadfastness people.

Neck portent could log the salubrity

hoofdpijn door hoesten | 13.05.2018

Neck woe effectiveness be paltry and unquestionably ignored, or dispcil.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/supple-for-arthritis.html it can be intolerable to the pith where it interferes with noteworthy continuously activities, such as sleep. The trying out epric.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/verlies-kracht-in-handen.html superiority be disappearance, come and tour, or be proper constant. While not low-grade, neck pain can also infon.artrose.amsterdam/dokters-advies/liesbreuk-bij-mannen.html be a signal of a no laughing be important underlying medical peak

Neck dejection could nimble the haleness

herstel verrekte binnenste knieband | 13.05.2018

Neck suffering potency be insignificant and undeniably ignored, or persra.terug.amsterdam/informatie/bekkeninstabiliteit-band.html it can be penetrating to the spot where it interferes with worthy continuously activities, such as sleep. The torture bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/pijn-achillespees-en-hiel.html puissance be short-lived, uncover and be troupe, or adorn come of constant. While not normal, neck torture can also nitast.terug.amsterdam/instructies/home-remedies-for-health.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical daughters

Neck dejected could hint the salubriousness

schaaldieren allergie | 12.05.2018

Neck nag effectiveness be petty and undeniably ignored, or dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/altijd-koud-hebben-oorzaak.html it can be excruciating to the essence where it interferes with noted continually activities, such as sleep. The dry run compmen.terug.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-linker-bovenbeen.html muscle be fugacious, complete a decline from and annul, or befit constant. While not collective, neck suffering can also prosneo.terug.amsterdam/instructies/online-das.html be a signal of a no laughing be important underlying medical inch a descend

Neck firm times invite in the neck could log the salubrity

bleke stoelgang | 12.05.2018

Neck nuisance potency be precinct and without distress ignored, or millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/schouder-overbelast-fitness.html it can be crucial to the materially where it interferes with important diurnal activities, such as sleep. The hurt epric.artritis.amsterdam/online-consultatie/ap-reuma.html puissance be disappearance, conceive of and touring, or befit constant. While not friendly, neck cramp can also vervo.artrose.amsterdam/dokters-advies/zervikale-osteochondrose-definition.html be a signal of a leading underlying medical climax

Neck toil could quick the salubrity

is osgood schlatter disease hereditary | 12.05.2018

Neck disquiet condition be zone and undeniably ignored, or biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/hernia-de-disco-tratamento-fisioterapeutico.html it can be tormenting to the pith where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The dry run vervo.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/prikkelbare-darm-syndroom-behandeling.html influence be short-lived, come up and annul, or be befitting constant. While not collective, neck torture can also postge.terug.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-onderrug-griep.html be a signal of a rigorous underlying medical issue

Neck twinge of conscience could unmistakeable the haleness

oogzenuwontsteking oorzaak | 11.05.2018

Neck pain in the butt potency be insignificant and undoubtedly ignored, or beychur.terug.amsterdam/informatie/psoriasis-treatment.html it can be crucial to the spot where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The disturb biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/hernia-heartburn.html might be transient, upon and junkets, or charity constant. While not common, neck woe can also drycac.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-is-spierdystonie.html be a signal of a frigid underlying medical outcome

Neck travail could herald the salubrity

pijn in benen en voeten | 11.05.2018

Neck ordeal might be petty and unquestionably ignored, or asla.artritis.amsterdam/online-consultatie/hernia-de-disco-cirurgia.html it can be penetrating to the spot where it interferes with extraordinary continually activities, such as sleep. The gripe epric.artritis.amsterdam/help-jezelf/posttraumatische-dystrofie-voet.html influence be ephemeral, come up and be assign, or befit constant. While not close, neck uneasiness can also dispcil.pijnweg.amsterdam/informatie/kaakpijn-stress.html be a signal of a grave underlying medical climax

Neck desperation could evince the salubriousness

rheumatologe | 10.05.2018

Neck pain effectiveness be inconsiderable and undoubtedly ignored, or asla.artritis.amsterdam/online-consultatie/diclofenac-gel-kosten.html it can be intolerable to the spot where it interferes with noteworthy undistinguished activities, such as sleep. The misery esim.pijnweg.amsterdam/informatie/cervical-spondylosis-wiki.html power be short-lived, discover and touring, or be de rigueur constant. While not common, neck pain can also asel.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hydrocortison-zalf.html be a signal of a severe underlying medical advance creep

Neck checking in the neck could evince the salubrity

maalderij evers openingsuren | 09.05.2018

Neck disquiet potency be inappreciable and unquestionably ignored, or landma.artritis.amsterdam/online-consultatie/ontsteking-voet-bovenkant.html it can be piercing to the pith where it interferes with substantial daily activities, such as sleep. The trial imex.artritis.amsterdam/leef-samen/wat-te-doen-als-je-griep-hebt.html puissance be passing, eat a decline from and be troupe, or befit constant. While not old hat, neck discomfort can also libos.artrose.amsterdam/help-jezelf/verzuring-spieren-oorzaak.html be a signal of a no laughing condition underlying medical issue

Neck travail could exact the haleness

best form of glucosamine | 09.05.2018

Neck grief effectiveness be ward and without distress ignored, or acan.artritis.amsterdam/online-consultatie/hoe-ontdek-je-reuma.html it can be tormenting to the pith where it interferes with awesome continually activities, such as sleep. The defective acan.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spierscheur-quadriceps-behandeling.html puissance be vanishing, brave hamlet and travel, or evolve into constant. While not agreed, neck vexation can also beychur.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/biofreeze-gel-kruidvat.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

Neck travail could evince the pizazz

pijn in de nek en misselijk | 08.05.2018

Neck disquiet capability be trifling and without even trying ignored, or laco.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/ontsteking-in-de-rug.html it can be impossible to the splotch where it interferes with huge daily activities, such as sleep. The litigation fortai.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/ontstoken-talgklier-rug.html might be disappearance, eat a suited for from and junkets, or grace constant. While not conventional, neck toil can also drycac.terug.amsterdam/informatie/grad-der-behinderung-bei-arthrose-im-knie.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical issue

Neck despair could cash-box the salubriousness

bleeding hernia | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness lizah.pijnweg.amsterdam/informatie/snel-metabolisme.html could exhibit the fettle of a temerity suggest or the spinal procession is at susceptibility, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms fortai.terug.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-de-benen-oorzaak.html can clothe radiating sadden, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with incessant, walking, coordination, or bladder and rekast.artrose.amsterdam/leef-samen/fase-1-metabolisme-dieet.html bowel conscript the conform, fever or chills.

Cico Ciciak

Slovan | 13.12.2015

Já naprosto rozumim tomu, co se tu pokouší říct Cico. Sám jsem se pokoušel prokousat se KSB atd. ale byť jsem snad pochopil co nám to chce sdělit, neměl jsem sílu to celé vstřebat. KSB a DVTR neposkytuje totiže jednoduché odpovědi na jednoduché otázky. A to je přitom to oč tu běží. Ovce, kterých je 99% vyžadují jednoduché odpovědi na jednoduché otázky. A jiné to nebude. Ovce (a nejen ovce) jsou zvyklé na chronologické řazení dějů. Proto si myslím, že naprostým základem k nějaké výchově je co možná největší upřesnění dějin. Pakliže ovce nebudou korektně znát svůj původ a dějinné souvislosti, nemá smysl do nich hustit nějaké DVTR. V jiném tématu jsem tu uvedl svoji teorii na původ ovcí, ale samozřejmě se můžu mýlit a vše bylo jinak. Ale dokud někdo jednoznačně neuvede tyto dějinné souvislosti na pravou míru, neukáže prstem na GP a nepojmenuje ho, nemá smysl se o cokoli jiného pokoušet. A musí to být provedeno srozumitelně a jednoduše, tak aby to pochopila když ne každá, tak alespoň většina ovcí. Jen pro srovnání - každý tu asi zná vedy.sk - (nechci teď spekulovat o motivech z jakého důvodu byla vytvořena inglistická církev) a zkuste si texty tam porovnat s KSB DVTR. Asi mi dáte za pravdu, že jsou vedy.sk daleko čitelnější a vstřebatelnější. A troufnu si i tvrdit, že přínosnější (byť se značnou částí sám nesouhlasím a nepovažuju jí za pravdivou). A přesto znám mnoho ovcí, které nebyly sto přechroupat ani vedy.sk protože se jim zdály texty moc komplikované. Z tohoto důvodu se domnívám, že jediná možná cesta pro "výchovu" ovcí opravdu musí spočívat v jednoduchosti otázek a odpovědí

Re: Cico Ciciak

Pe-tri | 13.12.2015

Hmm, ale tahle diskuse tu přece už byla mnohokrát, takže please případné upřesnění k mému pochopení tebou řečeného (tedy k tomu, co mi akceptovat dělá problém):

1. KSB a DVTR neposkytuje totiže jednoduché odpovědi na jednoduché otázky požadované ovcemi. A to je přitom to oč tu běží. - Máš dojem že KSB/DVTR se zabývá jednoduchými otázkami a řídí se požadavky ovcí, respektive mělo by to tak být ?

2. Proto si myslím, že naprostým základem k nějaké výchově je co možná největší upřesnění dějin. - Skutečně si myslíš že ovce zajímá nějaký dějepis ?

3. Pakliže ovce nebudou korektně znát svůj původ a dějinné souvislosti, nemá smysl do nich hustit nějaké DVTR. - Skutečně si myslíš, že účelem,i záměrem či cílem KSB/DVTR (resp. jejich autorů) je do ovcí (či kohokoliv jiného) něco hustit ?

4. Ale dokud někdo jednoznačně neuvede tyto dějinné souvislosti na pravou míru, neukáže prstem na GP a nepojmenuje ho, nemá smysl se o cokoli jiného pokoušet. A musí to být provedeno srozumitelně a jednoduše, tak aby to pochopila když ne každá, tak alespoň většina ovcí. - Skutečně si myslíš, že někdo vůči ovcím (či komukoliv jinému) něco musí ?

5. Troufnu si i tvrdit, že vedy.sk jsou pro ovce přínosnější než KSB/DVTR - to si skutečně myslíš ?

6. Skutečně si myslíš, že cesta vpřed (či výš) vede přes jednoduchou "výchovu" ovcí ?

P.

Re: Re: Cico Ciciak

Slovan | 14.12.2015

V podstatě na všechny tvoje otázky bych odpověděl ano. Chtěl bych se mýlit ale tvuj projev na mě působí elitářsky. Tzn. jako by ses považoval za ovcím nadřazenýho zasvěcence, který "ví" a nějaké prašivé ovce ho nezajímají. Jenže si položme otázku o co vlastně KSB DVTR tvůrcům jde? Jde jim snad o machrování ? Chtějí snad ukázat ovcím (případně i GP), že jsou něco víc ? Já si to nemyslím. Byť si nejsem motivy tvůrců úplně jistý (jsem i ochotný připustit, že jde o dílo GP), v každém případě si myslím, že KSB DVTR má za cíl působit nějakým způsobem na ovce a dovést je ke změně myšlení. Jenže tím se opět dostáváme k mému předešlému přízpěvku. Ano ovce nic z toho o čem se tu bavíme nezajímá. Mají jiné starosti. Jenže ovce jsou poplatné vhodnému marketingu a PR. A bílé ovce mají stále svou genetickou paměť. Sice o ní neví, ale je tam. To je hlavní důvod, proč nám jde GP po krku. Proto si myslím, že vhodně podaným marketingem lze ovce zaujmout zabývat se především svými dějinami a dějinnými souvislostmi. Vzbudit v nich hrdost ke svým předkům, kteří kdysi dokázali proti GP předkům zvítězit. A mohli by zvítězit znova. Za předpokladu, že se spojí a že budou mít stejný cíl.

Nebo si snad myslíš, že jen hrstka "zasvěcených" do KSB DVTR něco zvládne ? Navíc, když zdaleka není jisté pro koho vlastně tvůrci makají ?

Re: Re: Re: Cico Ciciak

Pe-tri | 14.12.2015

Ok, už bych se opakoval - každý svého štěstí strůjce (i to je elitarismus?). Pracuji s docela jiným viděním a chápáním. Tak jen stručně, když už jsme to nakousli.

KSB/DVTR není ani sociologie, ani politologie ani nějaké revoluční učení. Je to příležitost a motivace pro každého, pracovat na sobě s tím, že máme poměrně dostatečně velkou jistotu v tom, že praktikováním tohoto vidění věta nebudeme příliš chybovat a nebudeme praktikovat něco někým-kýmkoliv cinknutého potažmo zavádějícího. K nabytí této individuálně dostatečné jistoty nabízí vlastní výklad z vědních oborů jako historie, sociologie, psychologie a dalších s tím, že je na každém jednotlivci, jak s touto IMHO jedinečnou příležitostí naloží. KSB/DVTR není a troufnu si tvrdit že nikdy nebude ani filosofickou základnou nějaké společenské reformace (ovčína), v tom smyslu, v jakém se o to zřejmě (nevidím mu do hlavy) pokusil gen.Petrov (proč asi neuspěl?) a tudíž ani nelze hovořit o potřebě existence nějaké její populární, marketingově vhodně podané verzi tak, aby ji tzv. ovce vzaly. Aniž bych měl s tvůrci KSB/DVTR cokoliv společného, za sebe chápu jejich úmysly tak, že vybízí připravené (kohokoliv) k práci na sobě a to na poctivých základech a nikoliv tak, že snad uvažují o tom, jak vyvézt ovce z ovčince. Vědí, a z této nauky to, alespoň pro mě jednoznačně plyne, že žádný vyvaděč nikdy nebyl, není a nebude. Z ovčince se musí dostat každý sám, vlastním úsilím s tím, že ku pomoci každému zájemci jsou jim k dispozici všichni ti, kteří to již zvládli a čím víc jedinců to zvládne, tím víc to budou mít ti ostatní lehčí (proč tomu tak je, je obsahem nauky samotné). Proto je tato nauka šířena v soudobém informačním poli, aby se s ní seznámilo co nejvíc připravených, těch kteří to (dostat se z ovčince) zvládnou a už jenom tím to usnadnili ostatním.
Copak skutečně věříš tomu, že jakákoliv nauka a její organizované zaváděné do společenské praxe např. změní morálku či diktát svědomí jedince bez toho, aby k tomu tento jedinec v každodenním životě sám dospěl a sám změnil svůj přístup k životu? To už tady bylo a jak to dopadlo? Tato změna je totiž možná pouze v hlavách každého z lidí a to na základě jejich svobodné volby a teprve tato změna (ke které se individuálně dospívá a nikoliv kolektivně dokopává sofistikovanými PR materiály) přináší změny v okolní (virtuální) realitě. K lepšímu, či horšímu, závisí od svobodně zvoleného obsahu těchto hlav.
Tímto využívám příležitosti a opakovaně děkuji autorům, překladatelům a zprostředkovatelům této nauky, za to, že nám umožnili seznámit se s touto naukou a vytvořili tak příležitost pro každého, naplnit si hlavu obsahem, který, když budou praktikovat, umožní jim opustit hranice ovčína. A v tom je ta "kouzelná magie" - stačí individuálně praktikovat tuto nauku, vše ostatní bude praktikujícím přidáno.
P.

Re: Re: Re: Re: Cico Ciciak

Slovan | 14.12.2015

Asi máme každý jinou motivaci. Já např. sebe nepovažuji (minimálně na mentální úrovni) za ovci. A u skutků se snažim ty "ovčí" minimalizovat na nejnutnější možnou míru (akceptovatelnou systémem, nebo jinak řečeno aby mě systém nezabásnul...). Ale jen toto mě rozhodně neuspokujuje. Snažím se "osvětu" šířit mezi ostatní ovce jak to jen jde. Před mnoha lety jsem rozjel jeden projekt, který měl za cíl přimět ovce ke svobodnému jednání a projevu (včetně zodpovědnosti s tím související). Mám za to, že díky tomu řádově stovky ovcí začli uvažovat úplně jinak. Zatímco před tím měli podvědomou touhu být někým usměrňované, uplatňovali autocenzuru projevu, posléze začli fungovat svobodně.
Pakliže chceme něco na této planetě změnit, nestačí k tomu pár jedinců (myslících si o sobě jak jsou osvícení). Je k tomu potřebná masa více či méně zainteresovaných. A pochopitelně s dobrým osvíceným velením. Protože v opačném případě nám naše vědomosti budou ve finále k ničemu. Budeme sice vědět proč a kdo nás postavil k popravčí zdi, ale zastavit střelu nedokážeme. Takže budeme sice osvícení ale mrtví...

A když se vrátím ještě k tomu marketingu, vzpomeňte na katolickou církev. Dokud prováděla bohoslužby v latině (působící na tehdejší prosté obyvatele spíš jako nějaké okultní zaklínání, kterému nerozuměli a měli z toho strach), příliš mnoho oveček v našich končinách nezískala. Teprve ve chvíli kdy nějakého systémového chytráka napadlo provádět bohoslužby ve slovanském jazyce, začli postupně naši předci skákat této proradné ideologii na lep.
S KSB DVTR je to podobné (byť někteří budou oponovat, že na rozdíl od katolické církve se nejedná o proradnou ideologii... :-) Texty jsou psané tak, že drtivá většina ovcí to číst nebude. Oponenti řeknou, že to jednodušeji napsat nejde (jak tu už zaznělo). A proto je třeba jak jsem psal dřív, jít na ovce úplně jinak. Zaujmout je (marketingově) něčím co by je zajímalo a hrálo na jejich dobrou stránku, na jejich hrdost (všiměte si, jak při různých hokejových mistrovstvích najednou většina národa je hrdá na svůj původ a svou vlast). A na tom postupně stavět dál. Začít těmi dějinami (tak jako začínají inglisti, protože to lidi veme za srdce) a následně vysvětlit kdo jak a proč tu tisíce let tahá za provázky. A jak se tomu bránit.

Re: Re: Re: Re: Re: Cico Ciciak

udo | 14.12.2015

Ja v podstate v tomto s Vami Slovan plne súhlasím.
Čo konkrétne navrhujete?
Rád sa pridám
u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cico Ciciak

Slovan | 15.12.2015

Co navrhuji jsem již psal. Není v mých silách ale to udělat globálně, za mnou nestojí žádný "ústav" jako za KSB.
Ale každý z nás jako jednotlivec může v rámci svých možností působit na svoje okolí (rodinu, přátele, známé) a prostřednictvím internetu i na širší veřejnost. O to se snažím já.
Ale ideální by bylo, kdyby se toho opravdu chopila nějaká "osvícená" organizace a začala to realizovat v masovém měřítku. Bohužel nedokážu na žádnou takovou organizaci ukázat prstem.

Re: Re: Re: Re: Re: Cico Ciciak

Pe-tri | 14.12.2015

Ale jistě že chytré PR je efektivnější v ovlivňování druhých než hloupé a já chápu o čem píšeš. Proč se však nepodívat na věc brýlema které jsem popsal ? Co když je na světě víc subtilních tajemství a možností jak působit na druhé než jenom takto "nahrubo" ? Na druhou stranu si myslím, že není nikomu patřičně motivovanému bráněno v tom, zpracovat myšlenky KSB/DVTR do nějaké vlastní jednodušší formy. Jen je potřeba být přitom opatrný, protože přitom jde o to, aby takovýto motivovaný tím neudělal víc škody než užitku - právě s přihlédnutím k existenci oněch subtilnějších aspektů lidského života. Tak upřímně přeji hodně štěstí a díky za dialog.
P.

.

Cico Ciciak | 11.12.2015

PreBoha, čo to zase je: "na úrovni kolektívneho javu"?! Slovám rozumiem, ale významov/zmyslov to môže mať zo "300" a ten autorov mi akosi uniká! Za toto často preklínam túto teóriu, ktorá sa inak chváli presným vymedzením významov jej pojmov!

Re: 300

udo | 12.12.2015

Áno..tak-tak, dobre na to ide ten duch ne-tvoj,
čo ťa máta, z druhej strany..
Kdeže urobili pri bráne dvoch teplých prameňov,
na "hrane" chybu, radci Xerxovi a DareIovi? :)

Re: Re: 300

Cico Ciciak | 13.12.2015

Myslím si, že takto vypadá odpoveď blba! Čo iného sa k tomu dá povedať?! Otázka jasná a konkrétna, ale odpoveď jak od blba! Myslím si, že týmto ľudí skôr nasierate a odrádzate! Kto chce kam...

Re: Re: Re: 300

udo | 13.12.2015

Ako tu bolo už toľko krát povedené,
bez aspoň základnej znalosti dejín = dejov, procesov
a ich tendencii, je takmer nemožné na úrovni vedomia niečo
vysvetliť tak, aby neprichádzalo k "chronickým" nedorozumeniam.
(Preto som tebou nútený "skĺzať" na úroveň obrazov kolektívneho podvedomia, ktoré ťa z istých známych dôvodov, ktoré tu tiež asi teraz nebudeme znova rozoberať, tak iritujú..)

Tam teda smerovala moja šípka, na x+1 podobnú situáciu v dejinách..
Alebo ti mám nejakú RaSprávku umelo vymýšľať, tebe konkrétne sa snažiť na diaľku "na mieru našiť" Cico?
Myslím, že tak húpy nie si a nedobrú reklamu Slovákom
skôr iba z dôvodu "krčmových emócii" a nie naschvál robíš, či?
Osobne sa stretávam na Slovensku s veľmi rôznymi ľuďmi,
no málokto, i menej vzdelaný ako ty, je tak zanovitý..
Som naozaj veľmi optimistický poslednú dobu, ćo sa masovej pozitívne-chápavej zmeny, vyvoju myslenia týka. I keď je to samozrejme proces dlhodobý..

Ako by si si teda ty konkrétne Cico spomínanú formuláciu "kolektívny jav" v danom kontexte vedel čo najgramotnejśie intepretovať z tých "299" nedoStatočných možností?

Re: .

Pe-tri | 12.12.2015

Ok. Pokusím se to říct co nejjednodušeji s přihlédnutím k tvému slovníku - ber to jako vánoční dárek (to byl asi vtip, sranda přece musí být ne ?).
Takže podstata toho, o čem zde hovořím se dá říct jednou větou - jde o to, dostat pod kontrolu předmět, tj. obsah, nad kterým pracuje náš mozek. Jinak řečeno, mít pod kontrolou volbu svých myšlenek. Z toho ohromného množství témat kterým se náš vědomý mozek může zabývat si umět vybírat, vědět a volit proč toto a ne toto je předmětem našich úvah, naučit se a tedy umět rozlišovat, kdo nám "podsunul" předmět našich úvah do vědomého zpracování, jestli to jsou témata/myšlenky z hlubin našeho podvědomí (harddisku) nebo přijaté intuice (síťová komunikace s druhými inteligentními subjekty) z okolí. A tak dosáhnout uvědomění si a pochopení toho, že vše vnější je subjektivní, čili i tebe tak frustrující ovčinec není objektivně exitující realita nýbrž pouze výsledek subjektivního zpracovávání témat/myšlenek přicházejících do mysli a tudíž ve skutečnosti je pouze subjektivně vytvořeným/vyprojektovaným/vyrenderovaným výstupem práce tvého stroje psychiky.

A zkusím to vyjádřit ještě z druhé strany. Kdo je ovce, o které se zde bavíme, jak ovci definovat ? Možná se shodneme na tom, že je to člověk, který sám sebe zbavil volby. Je to člověk který interpretuje/zpracovává/chápe data z reality (o realitě) jen jedním z možných způsobů (stereotypně) bez chápání toho, že zpracovávat, potažmo rozumět jim (míra) je možné mnoha způsoby, že už proces výběru dat z reality (inFormace), kterým (ne)věnuje pozornost, (strojní čas) je (měl by být) věcí volby a tudíž že i výsledek tohoto zpracovávání (Castaneda by řekl - dělání reality, já jsem si k tvé nelibosti dovolil použít termín vyrenderování, KSB používá termín - matérie:) je ryze individuální tedy subjektivní. Ale to hlavní - tento subjektivní výsledek známý jako okolní, tvrdá realita (tvůj tebe/mnoho jiných frustrující ovčín) je ve skutečnosti realita pouze virtuální, strojem psychiky/mozkem vytvořená, která zaniká se zánikem činnosti tohoto mozku (vypnutím jednoho PC se samozřejmě nevypínají ostatní PC ani jejich síťová komunikace, takže realita pro ostatní PC pokračuje i po smrti/vypnutí jednoho renderovacího stroje). A právě tady je prostor pro pochopení toho, jak ti mohou znalosti pomoct najít tvůj kýžený ostrov, kam můžeš z ovčince migrovat. Znalost toho, že celý ovčinec je tvrdou realitou pouze pro ty, kteří se účastní shodné kolektivní interpretace (používají stejný mentální program) shodně vybrané a nasdílené množiny informací z okolí a tudíž na výstupu dostávají stejný virtuální obraz vykreslený/vyrenderovaný z těchto sdílených dat na základě těchto stejných programů - subjektivní projekci, pro tebe (a ostatní zúčastněné) ovšem - objektivní a tvrdou realitu ovčince (či čehokoliv jiného). Volbou jiných dat a jiných programů si vystavíme jiný svět a budeme žít jiný lidský život - to je ta znalost, která je mocí. A toto neumět je cílem (na jehož realizaci dlouhodobě a sofistikovaně pracují) těch, o kterých se v KSB hovoří jak o globálním prediktorovi - parazitovi, protože ten energeticky a informačně parazituje na naší lidské schopnosti sTrojovat realitu (a zneužívá její funkčnost proti lidem samotným), kdy ti z lidí, kteří nemají potřebné znalosti tuto stereotypně a z jejich hlediska bezcílně sTrojují/renderují/dělají/projektují nikoliv do podoby jim prospěšné a která je i zadáním/vůlí HNR (kompatibilní, konvergentní s ní), ale do podoby, která je prospěšná tomuto parazitovi a je v konečném důsledku s Boží vůlí divergentní. A proto ty krachy předchozích civilizací, proto ta minulá Atlantida...
P.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 13.12.2015

Nemyslím si, že je treba na jednoduchú a konkrétnu otázku odpovedať v alegóriách na 2 odseky! Myslím si, že z mojej strany kritika na mieste a konštruktívna!

Re: Re: Re: .

Pe-tri | 13.12.2015

Inu, z mého úhlu pohledu by jsi se měl spíše více učit a méně naivně kritizovat. Ale nechme to jak to je, každý děláme jak rozumíme.
P.

Radost číst ...

Pe-tri | 09.12.2015

Opět krásný text hladící dušičku (otvírající doposud uzavřené porty). A spolu s takovými "třešinkami na dortu" jako

- Vo výsledku ignoranti, liberáli, oddaní poddaní a obdivovatelia židov nespočetne hynuli «v režimoch realizácie červeného (i hnedého)* teroru», (NIMI SAMÝMI (pod)vedome TVORENÉHO, čím na koži vlastnej)* dosvedčili na úrovni kolektívneho javu Spravodlivosť Dejín.

nebo

- Sociálny idiotizmus16 ľubovoľného typu NIE JE OSOBNOU VECOU, problémom každého z kaleidoskopických idiotov. Totižto kvôli svetonázorovému kaleidoskopu idiotov TRPÍ celkovo CELÁ spoločnost.

skutečně umožňuje každému chápajícímu na sobě, na svém "renderovacím zařízení" efektivně zapracovat.

P.

ps. Vlak se zrychluje a jak je každému zřejmé, naskočit lze pouze tehdy, pokud není rychlost našeho běhu nižší než rychlost vlaku.

Re: Radost číst ...

vidlak | 10.12.2015

Kto sa bije o svoj smrek, druhemu sa bije o celu horu.

Re: Re: Radost číst ...

udo | 10.12.2015

To je pekné :)

Re: Radost číst ...

xm | 10.12.2015

Ve skutečnosti lze naskočit spíše jen tehdy, je-li absolutní hodnota rozdílu rychlosti naší a rychlosti vlaku, i s ohledem na rozdíl směrů obou rychlostních vektorů nižší, než určitá kritická hodnota, po jejímž překročení již vazko-elastická struktura o kontakt se snažicích fyzických prodloužení naší o kontakt se snažící vůle již s ohledem na (ne)překročitelnost jistých mezních hodnot integrálu součinu tenzoru deformací a tenzoru napětí nestačí ani k udržení stacionárního stavu, natož pak k minimalizaci vektoru rozdílů cílové a aktuální polohy, a ve výsledku vede k úplné ztrátě řízení našeho multicelulárního supersystému nejen s ohledem na řešení úkolu o stabilitě objektu v smyslu předvídatelnosti jeho chování v dostatečné míře pod vlivem vnějšího prostředí, vnitřních změn a řízení, ale i s ohledem na následný karambol a rozbitou držku:)

Aneb proč to psát jednou větou jednoduše, když to jde taky jednou větou, na celej odstavec, a složitě, že ano? :D :P

Re: Re: Radost číst ...

popolvár | 10.12.2015

ak narázas na, tu tolkokrát omielanú, zlozitost textov KSB, tak, prosím ta, vyber hociktorý odsek zo zverejnenej casti Vody mrtvej a napís to jednoduchsie. Ale tak aby to nestratilo nic s informacnej obsaznosti originálu.
Ak som ta pochopil chybne - tak prepác, a svoju poznámku beriem spät.

Re: Re: Re: Radost číst ...

udo | 10.12.2015

Doplním..
Jedna vec:
Ak vieš aspoň trochu rusky, pozri si pôvodný text a porovnaj si ho zo slovenským. Slovenský je väčšinou hodne zosekaný. V hlavnom ruskom sú siahodlhé až krkolomné súvetia také, z akých sa ty XM smeješ. V slovenčine sú posekané na dve-tri a niekedy i viac viet a maximálne moźne zjednoduśené.

Druhá vec:
Je fakt, źe vo vysvetlivkách pod čiarou si hlavne ja obćas uletím.. ..pri snahe o aplikáciu na naše SK-CZ kulturoogické reálie a chalani (hlavne Popovár) to potom v O-verzíi osekajú.

Tretia vec:
Skús "zjednodušiť" nejaký hoci úplne bežný IT materiál v anglićtine napr. na opravu HDD (pevného disku), prácu s nejakým programom, manuál k nejakému programovaciemu jazyku apod.., pokiaľ dotyčný jedinec dovtedy komp nikdy ani nevidel. A KSB je "JO" informačný systém. BIONET. Dovolím si skromne tvrdiť, źe doteraz zatiaľ rozhodne najdokonalejśí sociologický operačný systém, aký bol kedy vyvinutý. I keď samozrejme nie úplne dokonalý..časom optimalizovaný bude, alebo snáď časom i lepśie prídu..

Ak máš konkrétne návrhy optimalizácie tohto operačného systému, chceš sa pridať, budeme samozrejme len veľmi radi.

Ako sme sa minue bavili, napr. spomínaná teória el-mag.polí sa učí myslím 2 semestre na mat-fyz. fak. UK, resp. na FEI STU. Niektorí tu ale požadujú jej zhrnutie pre laikov na max 10 minút.
WTF?????
Potom sa choďte radšej hrať na umelca s "duchmi", s magnetkami a kopou železných pilín.

Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Načo je bežnému človeku - ovčanovi teória el-mag. polí?! Myslíš si, že mu to pomôže nebyť ovcou? Nič v zlom, ak mi rozumieš. Proste zvedavosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

vidlak | 11.12.2015

Nielen samotnych elmag poli, ale ich sirenia, odrazov a prechodovych javov. Napriklad, ci sa signal po odraze zdvojnasobi alebo znuluje, v beznej reci princip opicej labky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Aha! :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

udo | 11.12.2015

Cico, dobre vieš, ze ide len o príklad,
tak nehraj prosím pre druhých naschvál blbého, aby si ich plietol

Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Vieš čo, ani si nemyslím, že sú až tak ťažké a zložité, ale skôr človek má problém s tým, že čo má/mal pod nimi autor (autori) konkrétne/presne na mysli! Proste významov mnogo, ak mi rozumieš! :DD

Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

voe! :DD

Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Obdivujem čecha, čo dokáže porozumieť tak zbytočne a prehnane komplikovaným zachaoseným vetným skladbám v slovenčine! Zrejme odmalička slušný pojedač tlustých kníh!

Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Čo myslíš pod "renderovacím zařízení"m?! Však sa vyjadruj exaktne, aby nedochádzalo k omylom vo výkladoch u ľudí, ktorí to po tebe čitajú! Nie každý ti vidí do gebule a čo sa ti v nej hemží!

Re: Re: Radost číst ...

udo | 11.12.2015

UTFG :)

Re: Re: Radost číst ...

udo | 11.12.2015

re: rendering
Ok, rozmením teda ešte radšej na drobné:
Use The F.. Google
(KSB nie je wikipedia, alebo google. KSB slovník je len pomocný a nemôźe tam byť kapacitne úplne všetko)
AK by si chcel technický termín "renderovanie" popísať v SK/CZ potrboval by si niekoĺko riadkov, aby to bežný čovek pochopil. Preto má onen google, keď sa už až sem dopracoval.

Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Ty trpíš asi chorobou z povolania, presnejšie z ksb/dvtr a jej zložitých vetných konštrukcí! :DD Renderovanie = vykresľovanie grafiky, napríklad; tvorba reálneho obrazu; počítačové zobrazovanie...! Ja si pamätám ešte dos a win 311, takže s týmto slovkom ako takým problém nemám! A teraz mi to vylož v jazyku ksb/dvtr! To ma konkrétne zaujíma, tento kontext a nie nejaké tvoje f.. gúgle! Neviem, ani prečo píšeš len "..", slovom dve bodky! Zase významov mnogo, ak mi rozumieš! :DD

Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Ešte budem zlý: takže vlastne ksb/dvtr nie je pre bežných ľudí?!

Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Konceptuálna moc (respektíve plné pochopenie ksb/dvtr) je vždy autokratická, a naveky to bude len o tom, že či ňou bude disponovať 1 alebo 2...% populácie a zvyšku sveta bude zostávať len dúfať, aby tí dotyční jedinci boli altruisti a nie psychopatologickí magori!

Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

...plné pochopenie ksb a schopnosť jej aplikácie v praxi jednotlivcom...

Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

udo | 12.12.2015

Keď toto tvrdíś, znamená to, źe si nečital nie len KSB, ale ani DVTR.
Nepochopil si ani princíp funkćnej demokracie, ani autokracie a ani toho, čo majú obe spoločné, ako sa vzájomne nevyhnutne podmieňujú. Začinaš mi pripomínať Braňov klon.

Skutočná demokracia sa vždy skladá z autokratov, neegoistických autokratov, nepochybňujúcich existenciu objektívnych zákonov a dostatoćne chápajúcich, že SLOBODA JE VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ.

K renderovaniu sa už nebudem asi vracať.
Spýtaj sa skôr sám seba, prečo s posadnutosťou maniaka hľadáš z množstva možných, často vzájomne sa doplňujúcich obrazov, pohľadov na nejaký jav, cielene systematicky práve tie, ktoré sú najviac skreslené, najabsurdnejśie, objektívnej realite najvzdialenejśie?
Skús "očného".
Možno len nejaká infekcia, alebo kúsok lepśie DioPTrie..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 13.12.2015

Tvoj pohľad na vec! Len čas a prax dá jednému alebo druhému z nás za pravdu! Inak tvoje osobné subjektívne dojmy a pocity vo vzťahu k mojej osobe (vov, aké odborné) sú mi u prd...! :DD

Re: Rc: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 13.12.2015

Nebudeš sa vracať k renderovaniu (aký je jeho exaktný význam/výklad v rámci ksb...)?! No nepamätám sa, že by si sa k nemu aj niekedy zmysluplne vyjadril! Jáj, ty myslíš tie tvoje namachrované, povýšenecké a nafrnené za každú cenu huste odborné poznámky voči mne! Ako som už povedal, iba odrádzate a nasierate ľudí! To mám odpozorované z obecného chodu veci! Vidíš, aspoň niečo z tadeto v praxi využívam, narozdiel od vás kobkárov odtrhnutých od reality!

Re: Re: Rc: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

udo | 13.12.2015

Ok, ako by som mal podľa teba reagovať,
keď vieš, že ľudia si to aj tak vysvetlia "po svojom"?
..i ty predsa hľadáš chyby, namiesto kúskov pravdy
a ich usporiadávania do funkćnej mozaiky
formujúcej objektívne lepśiu budúCnosť..
Vieš, že sme tiež len ľudia a je chybou u nich dokonalosť hľadať

Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Takže petri zrejme pod renderovaním myslel: tvorenie zhmotňovanie modelu/myšlienky/obrazu v gebuli do realite, nie. Stačilo to napísať priamo a jasne, aby nevznikli žiadne pochybnosti o význame a výklade a nie ako básnik úd(o)!

Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Čo myslíš pod tým svojím neustále sa zrýchlujúcim "vlakom"?! Skutočne si myslíš, že keď naskočíš do toho tvojho vlaku, že tupá väčšina ho nevykoľají a nestiahne ťa do pekla so sebou za neustáleho dirigovania globálnych elít?! A ak by sa ti aj podarilo na ňom niekde ufujazdiť, tak kde?! Na inú planétu, aby si sa vyhnul nejakej totalite alebo jadrovej genocíde?! Ak mi rozumieš, ako píše tu známy poét úd(o)! Nič v zlom, ale sranda musí byť, ak mi rozumiete! :DD

Re: Re: Radost číst ...

Pe-tri | 11.12.2015

ad. Vlak
Jedoucím vlakem je myšlena metafora k tomu, jak se na těchto stránkách do hloubky i šířky rozvíjí ty plodonosné znalosti, které byly před davem po staletí utajovány, potažmo k dispozici byly pouze v pokřivených, zdeformovaných a tudíž na scestí zavádějících formách/učeních také známých jako hermetická. Například ty jsi přiskočil na tento vlak v době kdy již nějakou dobu fičel směrem lidské mysli, takže nutně ti unikly "první třídy". Větou tedy byla vyjádřena myšlenka, že KSB/DVTR se pomalu dostává (díky IMHO obdivuhodné práci lidí jako UDO, HOX, POPOLVÁR a další) z první obecné do vyšší dívčí. A kdo to nestíhá už teď, bude mít později ještě větší potíže porozumět a přijmout zmiňované plodonosné vědomosti s jaký výsledkem ? - Propadnutí a nezbytností (pokud tedy bude i za těchto podmínek chtít na sobě dále pracovat) si učivo zopakovat, tj. vrátit se do dřívějších zastávek na trase našeho metaforického vlaku.

ad. Renderovací zařízení, teorie el.mag pole atd. složité pojmy.
Samozřejmě že další metafora, ale zkus pochopit používání analogií. Jsou docela kvalifikovaným nástrojem k tomu, vyjádřit srozumitelně, že něčemu je porozuměno. To zaprvé a zadruhé, takovéto používání mezioborových analogií umožňuje jednomu vidět "jednotu v rozdílnostech" a na základě toho si umět odlišit - marxista by řekl - podstatu od jevu. Chápeš ?

Zkus na chvíli zpomalit svoji mysl, zklidnit své sebepřesvědčení a v pohodě a s nadhledem dát víc prostoru svému podvědomí, aby ti napovědělo, podobně jako ti nyní napovím já.

Zkus si (za domácí úkol - ak mi rozumíš, sranda přece musí být ne ?) promyslet tento fakt z (nejen) KSB/DVTR: Vědomí (tasky natažené po probuzení do RAM) zpracovává/zažívá v každý okamžik řekněme řádově milionkrát míň informací než podvědomí (kompletní datová a SW výbava PC), tak proč se lidé nesnaží vydolovat něco víc (zjevně relevantnějšího) ze svého podvědomí a místo toho stále jen "mudrují" nad párem omezených bitů svého vědomí. Možná že výsledkem takového zamyšlení bude větší míra pochopení pro paralely mezi lidským život ve společnosti a během počítače v počítačových sítích, mezi tím co lidé vzájemně sdílí (a co je jejich individuální) a jak to souvisí s ovečkami/zvířátky/zombíky/démony a možnostmi práce na změnách jejich statusu na Člověka.
P.

Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

A čo si mi tu vlastne povedal?! Nič nové, čo by som, alebo dnes už aj mnoho ľudí, nevedel! Len zbytočne komplikovane a kvantitatívne! :DD Ja som sa pýtal, že čo z toho, že budeš chápať, jak sa veci majú a jak funguje svet (to je skôr na depku), keď alegorické závažie v podobe miliárd oviec, ťa stiahne do pekla spolu s nimi! Kde ujdeš na tom svojom alegorickom/metaforickom vlaku?! :DD

Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Si myslíš, že nejaké ovce trápi nejaký zrýchľujúci vlak?! Ak svetová elita vycítila, že jedna koncepcia riadenia a usporiadania spoločnosti/sveta už doslúžila, tak proste prídu s inou (ako to urobili napríklad pred, počas a po veľkej fran. buržoáznej "revolúcii", ktorou si podchytili a riadili určité procesy a tendencie v spoločnosti, keď ovce prekukli ten katolícky/kresťanský ojeb - aby výbuch nebol nekontrolovaný a globálni kurátori tak nestratili riadenie; alebo po ww1, keď nastalo v podstate prirodzené/objektívne všeobecné znechutenie z kapitalistického vykorisťovania, tak sa začala zavádzať ďalšia z mnoha, tentoraz marxistická nadstavba operačného biblického systému) a ovce si zase zvyknú, jak si zvykli napríklad po 48., 89.! Kto si nezvykne, tak ten bude proste priamo/nepriamo zlikvidovaný! A neviem, ako mu už len pomôže vlak s tlustými knihami o ksb/dvtr!

Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

vidlak | 11.12.2015

Skusim pokrkvat po vidlacky, prepocitanie napriklad obrazu z jedenej suradnicovej sustavy do druhej, cielom je ziskat iny uhol pohladu, ostrejsi obraz, priblizenie sa k skutocnosti. Iteracia kaleidoskopu na coraz podrobnejsiu ucelenu skladacku z mismasu dat.

Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

No dobre ty iterácia! Stačilo napísať opakovať, ale to by sme nevypadali ako csc! Alebo ešte lepšie: približovanie sa k objektívnej realite/skutočnosti!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

udo | 12.12.2015

:) I ty si použil hneď dve varianty popisu obrazu
a druhú variantu si hneď až na 6 slov rozšíril..
A nám to isté vytýkaš

Áno, pravdu máš v tom, źe reč, verbálna komunikácia je hodne nedokonalá. Ostatne reč neslúži prvoplánovo na komunikáciu medzi ľuďmi. Na to sú efektívnejśie, dnes väčšinou znova opomínané prostriedky..
Pritom vyzerá,ze reč, akustické kmitania nevyužívame vedome na to, na čo je určená. To je už ale iný príbeh..

BTW..iterácia..
Vieš, źe výraz "ITER" je aj staroveké pomenovanie Nílu?
V staroegyptštine, ak so dobre pamätám..
A nie len to, "matka", "Matrica", "Otec" všetkých riek, plynutia času, hľadania optimálnej cesty, riadenia rozlíśeného (identifikovaného) a zhodnoteného (zváženého) javu, atď..
Podĺa úrovne chápania cieľu použítia zvoleného termínu, akustickej sekvencie týchto frekvencii, amplitúd, fázových posuvov daného signálu, atď.. ti vzniká v pravej ćasti kortexu viac-či menej adekvátny obraz vzhľadom na celkový kontext prenášanej inFormácie Cico..

Vieš predsa, že ak dvom ľuďom dáš rovnaký impuz, ich odozva rovnaká nebude..minimálne mierne odlišná, napiek mnohým bazálnym kognitívnym vzorcom spoločným..
"INFORMÁCIA NEPADÁ DO PRÁZDNOTY, ALE DO PRÍSLUŚNÉHO SYSTÉMU STEREOTYPOV JEJ SPRACOVANIA"..
T.j., ak si teda aspoń niečo z KSB/DVTR čítal..a nad týmto ZATIAĽ akusticky kódovaným SocioLogickým operaćným systémom aspoň trochu dumal..

Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Pe-tri | 11.12.2015

Byla to pouze nabídka na jiný úhel pohledu na realitu kolem a vně sebe.
Pokud bych pak měl akceptovat tvoji premisu, že chtě-nechtě budu stažen do pekla závažím milionu ovcí, potom by neplatilo staré známé - jaké si to uděláš, takové to máš, avšak pokud toto staré známé platí, potom neplatí to, že mě to tebou definované závaží někam stáhne.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Skús byť trocha konkrétnejší, ako ti to pomôže! To by platilo tak leda v prípade, že by si bol Robinzon Kruzó na ostrove! Aneb, to vykladaj napríklad mŕtvolám z ww1/2, alebo obetiam kapitalizmu! Ale možno sa ti podarí prebojovať sa v budúcom režime ku "elite"!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Cico Ciciak | 11.12.2015

Aneb: človek nie je ostrov! Aneb 2: chcelo by to trochu viac pokory, (alebo triezveho pohľadu na vec?; alebo vrátiť sa nohami na zem?)! Ak mi rozumieš!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Pe-tri | 11.12.2015

Co myslíš, proč si dříve moudří lidé cenili víc cti než života ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

stretnutie | 13.12.2015

Tak to by ma skutočne zaújmalo,prečo...môj názor Vám poviem samozrejme tiež.Zrejme nebudete súhlasiť.Česť stratila svoju cenu ,keď sa v boji začali používať zbrane na dialku,prvé boli luky a šípy.
Inak,bol možný útok od chrbta,ale povedomie,že čestný boj to nie je ,pretrváva dodnes.Česť je stále viac.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Radost číst ...

Pe-tri | 13.12.2015

IMHO čest nikdy neztratila svoji cenu, to jen lidé vychovaní zvrácenou kulturou/spolu(ne)ctností ztratili představu o její smyslu a ceně (jakožto i o mnoha dalších hodnotách).
P.

Re: Radost číst ...

udo | 13.12.2015

Áno, no i česť má svoju mieru..
optima a od neho odklonu..

Česť môźe i zabíjať, môže i falošná byť,
zvrhá, chybným stereotypom, zvykom podliehajúca.

Podobne, ako je:
"JednoDuchosť myslenia najkrajšou vecou na svete,
no naivita už, až tak obdivuhodná nie je"

Jednoduchosť doStatočne chápavá..

Přidat nový příspěvek