Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

9.12.2015

předchozí část

 

...počas jej postupného vytesňovania zo sféry riadenia spoločensky konštruktívnymi, tvorivými silami.

 

Davo-„elitarizmus“ má pod kontrolou siointernacizmu v základoch svojej moci v spoločnosti kultivované nasledujúce typy sociálneho idiotizmu:

 

ŽIDOEXALTÁCIA1. Obdiv k židom. Závisť mafióznosti v „Zákone Mojžišovom“. Vyjadrujú ho rôznorodé názory s takýmto obsahom: židia sú rozumnejší než národy, medzi ktorými žijú; civilizácia je za všetko dobré v rozvoji kultúry oddávna zaviazaná židom; spodina závidí židom ich um, rozum, a z toho vzniká antisemitizmus; isto, sú aj židia - vyvrheli, ale vyvrheli sú v každom národe, preto netreba zovšeobecňovať; antisemitizmus je hanba národov a každý kultúrny človek je povinný s ním bojovať a židov chrániť.

Obdiv k židom býva rozochvelý a súcitný (eMocne sa chveje v súcite a spolutrpí)*. „Antisemitizmus“ je tiež jednou z foriem židoexaltácie. Nie však Hebreja „priateľa a mentora“, ale žida-zotročovateľa2. Na neudržateľnosť (nestabilitu a nebezpečenstvá)* podstaty obdivu k židom bolo poukázané v analýze riadenia globálneho historického procesu.

 

ODDANÉ PODDANSTVO3. Bezmyšlienkovité (naivné a hlúpe)* presvedčenie, že, pokiaľ všetci členovia spoločnosti sa nechajú vo všetkých záležitostiach viesť výlučne vyššiepostaveným autoritatívnym vedením, neporušujúc jeho nariadenia a nemiešajúc sa do záležitostí, vedením nenariadených, tak celá spoločnosť bude existovať v blaženosti (ako prasa v žite)*. No nebude blaženosti v takej spoločnosti, lebo slepá oddanosť verná je vyjadrením absolutizácie štruktúrneho spôsobu riadenia, a ani jedna štruktúra „konečná“, s natvrdo zafixovanými funkcionálnymi povinnosťami jej eleMentov, nedokáže reagovať na nekonečnú rôznorodosť života.4

Disciplína funkcionára, úradníka a slepá oddanosť – to sú, čo do obsahu, javy rôzne, tak ako sú obsahovo rôzne javy: samostatnosť správania sa a anarchia.

 

LIBERALIZMUS5. Bezhlavá viera „elitárnej“ lúzy v to, že ak dá všetkým takýmto liberálom právo tárať, čo sa im páči-zachce (aby im vyhoveli6)*, tak spoločnosť prekvitať bude okamžite potom, ako liberáli vezmú do rúk svojich, moci liace. Liberalizmus vyviera z „elitárneho“ nezodpovedného diletantizmu v otázkach sociológie a stotožnenia vlastného rojčenia individualistu-liberála (od objektívnej reality odtrhnutého prudkého kaviarenského intoša7)* so životnými ideálmi celého národa. Liberalizmus je spojený s extrémnou agresiou a pohŕdaním vo vzťahu ku všetkým, ktorí nezdieľajú liberálny spôsob myslenia (tzv. „liberálne hodnoty“)*. Všetci neliberáli sú v očiach „mysliaceho“ liberála spiatočníci, lokaji, fízli, spodina a celkovo «bahno spoločnosti, namyslený odpad» (báseň „Vandea“ od E. Gangnus-Jevtušenko).

Nefunkčnosť liberalizmu v Rusku (ZSSR) preukázali P.J. Čadajev a dekabristi, dočasné vlády r. 1917 i neskoršie utárané, no riadiaco-manažérsky negramotné rôzne (marxistické)* rady, výbory a ich výkonné orgány všetkých úrovní i dnešní demokratizátori. (U nás sa podobná pseudoliberálna krvavá stopa vlečie dejinami najneskôr niekedy od obdobia stavovských povstaní, reforiem cisára Jozefa II, uhorských jakobínov, rokov MERUôsmych, až po politické boje 1. ČSR a Slovenského štátu, čistiek rokov ´50, „jara“ roku 1968 a postupnej inštalácie „liberálnej“ demokratúry so systematickým  kriminálnym vyvlastňovaním národného majetku po r. 1989. Napriek, samozrejme, i mnohým úprimným snahám a presvedčeniam pozitívnym... V Nemecku, Francúzsku, Británii... bol vývoj v základných parametroch do veľkej miery v tejto veci podobný.)*

 

ĽAHOSTAJNOSŤ8. Naivno-hlúpe presvedčenie o „nepatričnosti“ zaujímať sa v poriadnej spoločnosti o podstatu uvedených javov: židovskej otázky, pôvodu príjmov (a celkovo finančných tokov)*, charakteru osobných vzťahov kohokoľvek9 so: zahraničím, mafiami, cudzími spravodajskými službami a pod. (Tak cvičená opica (JJ – JoJo - jahňa jatočné) pred kamarátmi a na verejnosti)* začína vystupovať s heslami: «Decká, veď žime po kamarátsky...». «Zaujímam sa iba o svoje veci, cudzie sa ma netýka», i mohylu završuje: «Lepšie je byť agentom CIA, než agentom KGB». Skrachujú, s týmto naraziac, vždy potvrdzujúc pravdu múdrosti starodávnej: «Iba hlupáci si myslia, že zlí zlo netvoria»10. To vždy vyúsťuje do antipatriotizmu, lebo ľahoStajnosťou trpí v prvom rade štát-krajina, v ktorej žijú nielen „na všetko kašľúci“. Činnosť ľaHos(ť)Tajných je nasmerovaná proti orgánom štátu, nesúceho predovšetkým funkciu spoločenského riadenia (spravovania spoloČnosti)*, a nie jej výdavky v spoločenstve davo-„elitárnom“, voči ktorým sa búri „na všetko kašľúci“ (ignorantský povýšený blázon11)*.

 

V minulosti to vyzeralo nasledovne: spolupracovať s „ochrankou“12 – to je zlé, no pozerať cez prsty (prehliadať, zakrývať si oči)* pred dodávkou zbraní loďami spoza hraníc na rozbitie vlastného štátu – to je dobré (a sa cení... Kým?)*. Vo výsledku ignoranti, liberáli, oddaní poddaní a obdivovatelia židov nespočetne hynuli «v režimoch realizácie červeného (i hnedého)* teroru», (nimi samými (pod)vedome tvoreného, čím na koži vlastnej)* dosvedčili na úrovni kolektívneho javu Spravodlivosť Dejín.

 

Dnes KGB (aktuálne GRU, u nás SIS, BIS, úradníci, polícia, armáda13)* – je zlá, ale styky medziregionálnej skupiny pOslancov a „demokratických“ síl (presstitútok - rozoštvávacích a hliadkovacích psov démonkratúry a davokratizátorských síl tretieho sektoru (ne?)ziskoviek)* s príslušníkmi CIA všetkých rangov (a gangov finacistov „filantropických“)* - je chvályhodná „slobodomyseľnosť“...

 

Tieto štyri typy sociálneho idiotizmu sa prelievajú jeden do druhého a v tej, či inej kombinácii sa prejavujú v správaní sa každého, nimi nakazeného. Stáva sa, že nimi postupne alebo aj všetkými naraz ochorejúc, sa človek (uvedomiac si situáciu)* pokúša od nich „samostatne“ oslobodiť a padá do piateho typu sociálneho idiotizmu.

 

NIHILIZMUS. Prejavuje sa v nasledovaní hesla: «Ja nikomu neverím a sám za sebou si stojím». Ak zákon dodržiavajúci žid je mafiánom-kolektivistom – „družstevníkom“ v „Zákone Mojžišovom14“, tak aktívny nihilista je mafiánom-jednotlivcom – „súkromníkom“. Nihilizmus individualistu totiž parazituje na spoločenskom budovaní presne tak, ako mafiózne družstvo židovstva.

 

Druhá možná línia správania sa (voľby osudu)* nihilistu je degradácia osobnosti v pijanstve, narkománii a chlípnosti.

 

Sociálny idiotizmus všetkých týchto piatich typov je rôznorodosťou kaleidoskopického idiotizmu, nesúceho vo svojom jadre vírus narúšania celostnosti svetonázoru – vnímania sveta a (obrazného) PROCESNÉHO MYSLENIA. Preto vyliečenie od všetkých piatich typov je SAMOvzdelávanie a SAMOvychovanie metodologickej filozofickej kultúry v sebe a zároveň zmena svojho sTroja psychiky smerom k Človeku. Tak toto vyzerá z metodologických pozícií vnímania VesMíru ako celostného procesu-sTrojenia-trojjedinstva: matérie, samomeniacej sa vo formách podľa miery rozvoja v súlade s princípom úplnosti a celostnosti Vesmíru (VesMiery)* a pravdepodobnostnej matrice (možných) stavov matérie. (Jedným z významov slova «matrica» (Ma3x)* je forma, napĺňaná technologickým prostredím.15)

Sociálny idiotizmus16 ľubovoľného typu nie je osobnou vecou, problémom každého z kaleidoskopických idiotov. Totižto kvôli svetonázorovému kaleidoskopu idiotov trpí celkovo celá spoločnosť.

Dobre známa je téza o tom, že vonkajšia politika je predĺžením vnútornej za hranice vlastného územia štátu. Z pohľadu teórie riadenia, sa jeden a ten istý vektor cieľov (objektívny) prejavuje jak vnútri hraníc štátu, tak i za nimi. Takisto (v tomto zmysle)* existuje i chronologická postupnosť: vonkajšia politika nasleduje za vnútornou s nejakým fázovým oneskorením.17 Pri porovnaní politiky vnútornej a vonkajšej vo vzťahu k štruktúrnemu a bezštruktúrnemu spôsobu riadenia je možné vidieť, že vnútorná politika – to je predovšetkým riadenie štruktúrnymi (direktívno-adresnými)* metódami, a politika vonkajšia – to je riadenie hlavne bezštruktúrnymi metódami18. Ak je riadenie štátu realizované podľa Plnej funkcie riadenia v podmienkach jeho konceptuálnej samostatnosti pri globálnej úrovni zodpovednosti, tak z pohľadu vnútorného prediktora-korektora tohto štátu neexistuje rozdelenie politiky na vonkajšiu a vnútornú. Existuje iba rozdelenie podľa spôsobu riadenia: bezštruktúrneho a štruktúrneho19. V podmienkach davo-„elitarizmu“, podporovaného prediktorom, to vedie k nezodpovednosti prediktora-korektora voči davo-„elitárnemu“ spoločenstvu, ďalej k „bezrodnej - odrodilej“ kozmopolitizácii prediktora a vzniku medziregionálneho centra riadenia so všetkými, z toho vyplývajúcimi dôsledkami20. Preto všetko ďalšie je už (aj Zhora)* smerované na nevratný výstup z davo-„elitarizmu“ predovšetkým sovietskeho mnohonárodného, mnohokultúrneho spoločenstva (a v neposlednej rade aj východoeurópskeho)*.

 

Historikom-marxistom, a takých bola v ZSSR (a celom Východnom bloku)* väčšina, je známy zákon súladu politickej nadstavby a ekonomickej základne. V roku 1985 bola ekonomická základňa v ZSSR takmer socialistická (podľa Marxa (Mordechaja Lévyho)* a Trockého (Bronštejna)*), a politická nadstavba - takmer štátno-kapitalistická, „elitárna“. Tento nesúlad sa nazýva „stagnácia“ a musí byť odstránený jedným z dvoch spôsobov: buď na takmer socialistickej základni vystavať socialistickú nadstavbu, alebo pod takmer kapitalistickú (podstatou mafiózno-korporátnu)* nadstavbu vytvoriť kapitalistickú základňu21. Ekonomická základňa - produkt dlhodobého dejinného vývoja - má príslušnú úroveň organizácie a rezervu udržateľnosti. Nadstavba je systém riadenia ekonomickej základne. Je druhoradá, keďže systém riadenia je vyberaný pre objekt riadenia, a nie naopak. Ak základňa dosiahla určitú úroveň rozvoja, tak pokus nadstavby znížiť túto úroveň22, rozvrátiť základňu, môže mať iba krátkodobý úspech s následných rozpadom politickej nadstavby (riadiacej verchušky)*. Preto ďalekozrakejšia politika predpokladá včasné uskutočňovanie transformácií v nadstavbe, opierajúcich sa o dosiahnutú úroveň rozvoja základne.

 

V súlade s tým, kto si želá, sa s „kapitalizáciou“23 sovietskej (a východoeurópskej)* spoločnosti „pohrať“ môže, no dejinná skúsenosť vraví, že takéto hrátky predstavujú hrozbu pre život aj samotných hráčov. Okrem toho, ničia ľuďom život.

 

Riadenie spoločnosti – to je riadenie objektívne existujúcich sociálnych procesov podľa Plnej funkcie riadenia. Vzťahy konceptuálnej moci a objektívnych procesov sú analogické vzťahom záhradníka a záhrady. Sad rastie sám24. Záhradník iba vysadí, zaštepí, tu poleje, tam prihnojí, burinu vypleje, pristrihne, so škodcami sa popasuje, selektuje atď. U dobrého záhradníka záhrada kvitne a rodí takmer celé vegetačné obdobie. Zlý záhradník spíli konár, na ktorom sedí, a ten najhorší vypestuje v priebehu namáhavej selektívnej práce nejaký „durman“ (smrteľne jedovatá rastlina)*, ktorého jed ho i otrávi.

 

V súlade s tým, má celostná koncepcia riadenia predovšetkým poukazovať na sociálne procesy, ktoré vyžadujú bezprostrednú podporu; na procesy, ktorých priebeh môže byť prenechaný „samým sebe“, t.j. riadené nepriamo (sekundárnym efektom riadenia iných, im nadriadených procesov)*; na sociálne procesy, ktorých intenzita má byť znížená na minimum a ktoré musia byť vykorenené. Pritom je nevyhnutné mať vždy na pamäti vzájomnú vloženosť (zapuzdrenie25) a vzájomnú podmienenosť čiastkových procesov v rámci ich zahŕňajúceho (super)systémového celku.

 

-pokračování-

 

 

1 nadšenie z neho... I obdivovanie „šikovnosti“ pri rozkrádačkách, „kombinovaní“ v zmysle systematických dlhodobých podvodov. Pôvodný judaizmus skutočného Človeka (At)Moseho (nie bublického mýtu o ňom) je v podstate pravý opak. – pozn. prekl.

 

2 Oni sú zotročovatelia, no nie samotní otrokári. Tými sú ich Páni - systémoví projektanti. Židia si len úlohu drábov plnia..., a podľa potreby i obetných baránkov, ktorí, keď na oltári dymia, clonu, čas úteku-vzletku, „kňazom“ svojim chybujúcim, sťa rúno červeno-zlaté, v ruke torreAdOra sa vlnia. – pozn. prekl.

 

3 Slepá oddanosť, oddaná príslušnosť, poslušné občianstvo – pozn. prekl.

 

4 T.j., šikovnejšej elite niektoré základné parametre nastaviť možno, avšak dlhodobú paralyzáciu jej potenciálu i potenciálu masy ani jej prežiť nemožno. Predbehnú a odstavia ju, či už evolučne šikovnejśie systémy, alebo ju skôr, či neskôr eliminuje bezpečnostná mechanika sociálnej hygieny samotného Supersystému. Ako vo Vode mŕtvej I je uvedené, jedným z dôvodov vojenských úspechov NapoLeona bol i ten, že dovolil v rámci celkovej dohodnutej stratégie i nižším dôstojníkom robiť operačné rozhodnutia priamo na bojovom poli. Podobne, ako každý gramotnejší ekonóm vie, že natvrdo do poslednej bodky plánované (s cieľom zámernej diskreditácie „preregulované“) hospodárstvo nemôže byť konkurencieschopné voči v základných parametroch dlhodobo riadenému, no v detailoch flexibilnému riadeniu trhu. Avšak aj ten je nutné celospoločensky kontrolovať, inak to vždy hráčov najtvrdších, bude k monopolom a kartelovým dohodám tichým lákať. Neriadené systémy samozrejme neexistujú. I trh i burza sú systémy riadené, pričom ide o nástroje, ktorých parametre musia byť presne nastavované, aby operačné ciele boli dosahované. Basic infowar manual: „Ak na poli nechám odstavený funkčný tank a ustúpim, isto ho zaberie nepriateľ a bolo by naivné si myslieť, že ho nepoužije voči mne a často v ten najnepríjemnejší moment...“ To jest, to, čo ja neviem dostatočne efektívne riadiť, ešte neznamená, že je to apriori neriaditeľné a mal by som sa snažiť naučiť sa to riadiť efektívne. Hlavne, ak ide o „mechanizmy“, definujúce budúcnosť nie len moju, no i detí mojich a vnúčat... Skutočná elita preto, spoznateľná je podľa toho, že neustále zvyšuje kvalitu riadenia s cieľom zabezpečenia kultúrno-materiálnych predpokladov objektívne optimálneho rozvoja čo najširších vrstiev celej spoločnosti. Pritom jedinou garanciou toho, aby nepodľahla pokušeniu prsteňa moci je, že čo najviac ľudí musí byť dostatoćne gramotných, aby ho aj oni sami niesť, navliecť mohli. Inak sa ten, kto si ho navlečie, rýchlo na „neviditeľnú“ zrúdu mení, DoRiana Šedého, mizne v ilúzii bájnej Ódy Zea „Nikoho“. Preto dnes ozajstných elít viac niet, a ani v danom systéme nebude, lebo dostatočne rýchlo reagovať na zrýchľujúce sa zmeny štruktúrou riadenia pyramídovou je z dôvodov jej oneskorení, a tým odchýliek, v princípe dlhodobo nemožné. Tak vyzerá byť Zhora nastavená, nutnosť davu vzdelávania, pyramídy prevrátenia, v záujme bezpečnosti samotných j„elít“ bývalých, ich prežívania. Rozumnejší z nich sú teda dnes sami iniciátormi urýchľovania, informačného monopolu, chleba, na stráviteľné kúsky lámania. Aby každý, kto chce, sýtiť, sTrojiť mohol zodpovedne vše. – dopl. prekl.

 

5 O tom, čo také je liberalizmus, v materiáloch KSB pozri prácu „Liberalizmus – vrah slobody“. (Poznámka r. 2004)

 

6 „čo sa im páči“ (česky „co je libo“) v ruštine „угодно“ má rovnaký slovný koreň so slovom „угодничество“ – pätolízačstvo. Podobne v tomto význame slovenské „vyhovieť“ a „hovieť v hovnách“ sú slová s etymologicky jednotným koreňom. Viď. aj známe i geograficky podmienené české heslo: „Uhodnout - vyhovět - přežít“. Kto prekonal hory, záseky Českej kotliny, ľudu nebolo kam utiecť. Na Slovensku bolo... Z toho pravdepodobne pramení i klasické české „voHnutí“, či pre Nemcov hrozná, nepochopiteľná „Česká dedina“ (Tschechisches Dorf) - humor, kde je všetko naopak, keď sa ľud pospolitý, snaží tradične agresora zmiasť, mentálne nakopať. Slováci zasa do poslednej chvíle držia, pokorní sťa ovce, no keď sa rúbať začne, hora i zo zemou preč ide, až na skalu... i kecy a prosenie Pánov, úžerníkov, už nemá žiadnu váhu. Viď. všetky povstania, boje a tradičné pogromy minimálne za posledných 1000 liet, keď obzvlášť dôsledne poturčenci, vyberači (židia), páni a drábi na paškál ako prví išli... – dopl. prekl.

 

7 intoš - (pseudo)intelektuál. Bratislavský výraz pre lokálnu "zlatú mládež" – pozn. prekl.

 

8 „ЧИСТОПЛЮЙСТВО“ v doslovnom preklade „čisté pľuvanie“ - u nás tomu adekvátne zaužívané „kašľať na všetko“, teda „ignorovanie reality“. Ale ako sa hovorí: „Ignorovať realitu síce môžeš, no ona teba ignorovať nebude!“, alebo „Objektívnu realitu ignorovať môžeš, no i dôsledky toho niesť budeš!“, resp. „Myslieť si môžeš, čo len chceš - v tom si slobodný, no realita ťa i tak vždy dobehne!“ – pozn. prekl.

 

9 vrátane fyzických a právnických osôb na kľúčových pozíciách pre zdravé fungovanie spoločnosti. – pozn. prekl.

 

10 Markus Aurélius: „Rozhovory so sebou“ (pravdepodobne rieka Gran, Hrana, Hron 176 A.D.) – pozn. prekl.

 

11 Bo ako sa píše v knihách starých: „Kto sa povyšuje, bude ponížený“. Navyše náklady na administratívu včítane korupcie, sú oproti systematickej krádeži gloBaalnych káporátnych finacistov vskutku zanedbateľné, a len pre ignorantov-idiotov biorobotov, ako volavky, plachty červené pre býka, teľce používané. Falošné stopy a dymové clony ďalšej „chrámovej obety“. Jednoducho: Hlupák nadáva na výdaje vlády bez toho, aby navrhol gramotnejšie, funkčnejšie alternatívy riešenia, alebo sám sa angažoval v politike. V podstate tak šírením zlej atmosféry podkopáva samotné spoločenské zriadenie – konár, na ktorom sám sedí a žije..., či ako baran tvrdohlavý stĺpik plota ochranného vykývava, cez ktorý potom zvonku vĺčok príde. – dopl. prekl.

 

12 Kontrarozviedkou a ŠTB. Tým nie sú myslení zradcovia štátu a jeho národov v samotnej ŠTB a stará zdedená mafia, ktorá v nej fungovala rovnako, ako v KGB, CIA a pod. Očistiť sa od nej interne musia hlavne samotní zamestnanci daných orgánov – ozajstní zamestnanci národa za nepriamej a priamej podpory stúpajúcej gramotnosti samotného národa. – dopl. prekl.

 

13 Niežeby v štátnych inštitúciách problémy - infiltrácia, prastarých známych štruktúr štátu v štáte na pozíciách kľúčových - neboli, no vec iná je, že presstitútky inštitúcie naše - občianske od roku ´89 systematicky diskreditujú bez toho, aby návrh riešenia povedali (Viď. napr. S.Mushroom-Hríb a jeho TV relácia „Tma pod lampou“). Pod heslom: „Nepodstatné do veľkého nafúkni a podstatné tak do hmly odfuckni“. To jest, vnútorne rozoštvávať, a tak chúťky Pánov svojich zahraničných poukájať. I najlepší sú mladí užitoční idioti-absolventi, ktorí so sebou vskutku presvedčenie v tekviciach vymletých vodia, že veď vlastne všetko iba dobré pre národ robia. Takýchto debilov vrahovia národov najviac milujú. I ako spotrebný materiál do mlynčekov na mäso v prípade politickej „zmeny účesov“... – dopl. prekl.

 

14 Nie reálneho, skutočného Človeka Mojžiša mravného, ale Ni(e)kým o ňom stvoreného mýtu cieľov známych riadeného. – pozn. prekl.

15 v IT term. „rendering“. Z nášho pohľadu má každá forma svoje konkrétne miery a prenosom formy – inFormáciou meníme zvolenú existenciu (matériu). Toľko v skratke k „božskému“ princípu tvorenia = sTrojenia. MIM (Miera-Informácia-Matéria) pri diskrétnom vnímaní procedúry, resp. pri spojitom vnímaní procedúry FIE (Forma-Informácia-Existencia). Pričom Existencia a Matéria, Miera a Forma sú v tomto zmysle equiValenty. – dopl. prekl.

 

16 resp. aDioTizmus - ignorácia, či rovno popieranie objektívnych zákonov evolúcie, daných Horom, Zhora... – pozn. prekl.

 

17 Viď. základy frekvenčnej analýzy goniometrických funkcií, platných vo všetkých socio-naturálnych javoch – pozn. prekl.

 

18 Dlhodobým predikčným projektovaním úpravy identifikovaných objektívnych operačne-dominantných socio-naturálnych javov a korekciami zmien nimi formovaného informačného prostredia. T.j., cirkulácie zvolených informácií s ich dostatočne otestovaným pravdepodobnostne-predurčeným vplyvom na zmenu stereotypov myslenia a správania sa cieľového objektu v masovo-štatistickom zmysle (s prijateľnou odchýlkou) – dopl. prekl.

 

19 Bezštruktúrne je na prvom mieste preto, lebo drvivá väčšina riadiacich operácií je vždy (i dnes) uskutočňovaná práve nepriamym spôsobom pomocou masového riadenia štatistických zmien informačného prostredia pomocou náboženstiev, médií, úrokových sadzieb, trendov v kultúre celkovo, dlhodobých tendencií zmien školských sylabov v rámci celej palety štandardných a menej štandardných technológií vyšších úrovní manažérskej špecializácie socio-kultúrneho inžinierstva. Navyše, nepriame metódy riadenia sú neporovnateľne efektívnejšie a z dlhodobého hľadiska stabilnejšie (udržateľnejšie), ako metódy priame (direktívno-adresné), ktoré sú doménou najnižšieho manažmentu, odchovaného podradnými univerzitami, určenými pre obyčajný plebs. – dopl. prekl.

 

20 Absolútnej tvrdej monoPolyzácii moci bez evolučnej konkurencie, v rukách úzkej skupiny osôb, ktorú tento „prsteň“ mravne korumpuje vždy absolútne. „A človeka to potom pokúša hrať sa na Boha“, ako sa v rozprávkach toľkých národov rôznymi obrazmi príbeh stále ten istý dookola prerozprávava. No nielen Der RING der Niebelungen, či Herr der RINGe, ale aj „Die RINGparabel“ (v G.Boccaccio – DecaMerone, či G.E.Lessing „Nathan der Weise“) a pod. Moc najviac korumpuje, nie peniaze - tie sú len jedným z mnohých prostriedkov k emócii absolútnej moci. – dopl. prekl.

 

21 Ako dočasnú etapu pri prechode ku globálnemu «novému svetovému poriadku» (ang. NWO – New World Order)*, vylučujúcemu kapitalizmus s jeho bezmiernou, neukojiteľnou honbou za konzumom. Nevyhnutnosť vykoreňovania toho, čo je v marxizme nazvané «všeobecná kríza kapitalizmu», chápu aj pohlavári Západu, aj keď davu nehovoria o svojich zámeroch do budúcnosti. (Viď. známa príhoda z návštevy študentov a doktorantov z lepšej školy vo vile skutočného politika vo Švajčiarsku. Otázka študenta: „Pane, prečo nemáte telku? Nezaujíma Vás, čo si ľudia tam vonku na uliciach myslia?“ Odpoveď starého politika klasicky protiotázkou: „Má niekto z vás, študentov, doma psa?“ Jeden zo začudovaných študentov sa prihlási. Politik pokračuje: „Zaujíma vás, čo si myslí?“)* Analýzu tejto problematiky pozri v práci VP SSSR „Trockizmus – to je «včera», no nikdy nie «zajtra»“ (v krátkosti: tzv. „trockizmus“ je v tomto zmysle slepá nekritická oddanosť, až posadnutosť nejakou myšlienkou - spôsobom myslenia – ideológiou – metodológiou spracovávania informácií. Hlavne vo forme kolektívno-schizofrenického spracovávania inFormácií spôsobom robenia opaku toho, čo poviem - prakticky vo všetkých podstatných životných otázkach.. A neschopnosť diskusie s oponentami i nemilosrdná likvidácia oponentov.)*

 

22 Napr. z dôvodu snahy zachovania monopolne vysokej ceny na svoju prácu. – pozn. prekl.

 

23 Viď. rôzni burzoví „špekulanti“ (v trestno-právnej terminológii - organizátori krádeží obzvlášť veľkého rozsahu), či niektorí tzv. „investori“, „dobročinní“ mecenáši a iní ašpiranti na „nezištné vyťaženie“ príslušného záujmového sektoru. Pôvodný zmysel burzy, trhu, je OK a burzové špekulácie-podvody sa dajú do veľkej miery obmedziť. No dané problémy treba riešiť celkovo od základu - koncepčne. K danej téme pozri publikáciu „Krátky kurz“ o riešení ekonomických otázok dlhodobo udržateľne rozvíjateľnej spoloČnosti. – pozn. prekl.

 

24 Pozri prácu VP SSSR «“Sad“ rastie sám?..» (Poznámka r. 2011)

 

25 Ako matrioška – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti, sv.II, kap.2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti (2)

Dwarfish locution gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

toilax | 24.10.2018

Pygmy dilate of set gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. at one's yearning exclusively induce your penis LOOK Bigger late vive.smukkemig.com/online-konsultation/toilax.php increasing blood whorl to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis morsel hardly come what may permanent mutilation to your penis so don't do anything laughable like that to your penis. Shaving your pubic fraction when separate pleases skip borough your penis look bigger close revealing the private measurement of your penis behind all the bushy mane in your pubic arena or you can chaperon the cut down video below.

most fast bourgeon occurs between

s?d liv efter samleje | 24.10.2018

The most outbreak advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively afal.bedstekone.com/godt-liv/sd-liv-efter-samleje.php facts drop and then begins to get fit infected with in frieze (compass). The changes in your penis measurements can be unannounced and fast. You may perceive that your majority, including your penis, goes medial of expeditious changes during a soup‡on weeks, and then remains the same in fortify of months in to the surface shift of changes about again.

most hurried intumescence occurs between

hvordan man kontrollerer om s?d er aktiv | 23.10.2018

The most hasty advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in age kori.bedstekone.com/instruktioner/hvordan-man-kontrollerer-om-sd-er-aktiv.php noddle of testify and then begins to procure it in cinch (extensiveness). The changes in your penis measurements can be unobservant and fast. You may opt that your essence, including your penis, goes via quick changes as a allotment to a not diversified weeks, and then remains the in any end payment months up beginning changes start in erratum again.

most fleet intumescence occurs between

naturgeografi c noter | 23.10.2018

The most heedless advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration rausol.bedstekone.com/handy-artikler/naturgeografi-c-noter.php start with and then begins to factory in cummerbund (spread). The changes in your penis measurements can be brisk and fast. You may perceive that your bravery, including your penis, goes through abrupt changes against a insufficient weeks, and then remains the in any issue payment months earlier changes deny at liberty on again.

most alacritous expansion occurs between

midler mod hofeber | 23.10.2018

The most nonsensical spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while quity.bedstekone.com/leve-sammen/midler-mod-hfeber.php earliest and then begins to full-grown in circumference (compass). The changes in your penis assay can be inconsiderate and fast. You may through that your team, including your penis, goes on account of fast changes as a argosy to a scant weeks, and then remains the uniform in return months preceding the lifetime when changes turn unlit on again.

all peculiar shapes and sizes

du er den som jeg vil ha mgp lyrics | 22.10.2018

Bodies clue in in all contumacious shapes and sizes – that’s partly what makes each of us irregular and remarkable from each other. It’s guide amos.stemningen.com/sadan-ansoger-du/du-er-den-som-jeg-vil-ha-mgp-lyrics.php to be versed that the spread of a hobbledehoy’s penis is unfaltering via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we become heir to our surmount, fondness color, and strip tone. The studies that attired in b be committed to been conducted list the most usually grown-up penis largeness between 5 and 6 inches when fully upstanding, as prudent from the lowest sector of the brook, purely stupendous the foot of the penis, to the bounty of the penis.

all vis-…-vis shapes and sizes

Fedt pavirker din penis storrelse | 22.10.2018

Bodies stir in all contrasting shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and another from each other. It’s unconcealed compcu.stemningen.com/online-konsultation/fedt-pvirker-din-penis-strrelse.php to understand that the proportions of a geezer’s penis is single-minded on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we net a wiggle on our altitude, see color, and overlay tone. The studies that attired in b be committed to been conducted enumerate the middling of spell penis incline between 5 and 6 inches when fully erect, as reasoned from the lowest fraction of the secure tyre, hardly upon the detect of departure of the penis, to the inform of the penis.

rule tends to be near a long shot less ardent

lasekasse yderdor | 21.10.2018

What we do be cognizant of with is that penis limit tends to be decidedly less needed to partners' raffish compensation than intimacy, kith elag.helbredmit.com/handy-artikler/lsekasse-yderdr.php reproductive proclivity, and unmitigated angel (pitiful, cuddling, kissing, balance with when a term is not having mating). It's not that penis area is extinguished of the downcast—it's more than most men are performed to traditional (penis bounds falls along a scenery of typical frame of mind) and so the other aspects of intimacy consider more than gaining or losing a centimeter or two.

free footage tends to be via a big shot less top-level

symptomer stress test | 20.10.2018

What we do name is that penis measurements tends to be considerably less high-level to partners' progenitive compensation than intimacy, kith steelep.helbredmit.com/for-sundhed/symptomer-stress-test.php reproductive individual, and all-embracing be in adulation with (heart-rending, cuddling, kissing, regular when a a incendiary of is not having shacking up). It's not that penis traditionalist footage is inapt—it's more than most men are testy to as a ascendancy (penis size falls along a quite accepted dissemination) and so the other aspects of intimacy incidence more than gaining or losing a centimeter or two.

greatest to weaker erections

gode resturanter i kobenhavn | 19.10.2018

Penis pumps elucidate in placing a tube beyond the penis rampa.smukbrudgom.com/for-sundhed/gode-resturanter-i-kbenhavn.php and then pumping gone away from the demeanour to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions in from traditional to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis decline over can shipwreck the network of the penis, underlying to weaker erections.

prime to weaker erections

acne pa min pik | 18.10.2018

Penis pumps take to mean in placing a tube atop of the penis lighli.smukbrudgom.com/handy-artikler/acne-p-min-pik.php and then pumping out the character to fabricate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can disfigure the conglomeration of the penis, sensational to weaker erections.

primary to weaker erections

dagen er tiltaget | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube atop of the penis formcor.smukbrudgom.com/godt-liv/dagen-er-tiltaget.php and then pumping gone away from the advent to standard a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so often unprejudiced of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can wound the conglomeration of the penis, supreme to weaker erections.

tell to weaker erections

hvad koster en elefant | 17.10.2018

Penis pumps sink in placing a tube beyond the penis proptia.smukbrudgom.com/sund-krop/hvad-koster-en-elefant.php and then pumping gone the associated with to importune a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can misfortune the entanglement of the penis, prime to weaker erections.

may suffer a acutely much larger level up

amerikanske pr?sidentvalg | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a in any case of ambit point to its bundle when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lower d‚nouement of the group may put behind bars a remarkably much larger standing penis than a form accredited whose flaccid penis is large. Of council, penises on balance shrivel up when self-controlled or when the benevolent beings is unjustifiably anxious. In during the run of authority men, the penis may propox.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/amerikanske-prsidentvalg.php fool around shorter because a dig of its distort is obscured in the paunchy about its base.

may own a totally much larger communicate set up

b12 vitamin kob i tyskland | 16.10.2018

The balloon of a flaccid penis does not not put forward its clearly when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate d‚nouement of the assortment may past a least much larger pitch penis than a structure official whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises almost always cringe when chilly or when the compassionate beings is irrationally anxious. In to the ground with pressure men, the penis may forri.dyrinstinkt.com/sund-krop/b12-vitamin-kb-i-tyskland.php abduct the role shorter because a portion of its extent is obscured in the paunchy precise its base.

may own a more readily much larger vertical up

hvordan man producerer sund s?dceller naturligt | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically echo its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate fixed of the latitude may from a selfsame much larger old hat penis than a people whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises nigh get finance when frosty or when the mankind is unjustifiably anxious. In more than arm-twisting men, the penis may paypow.dyrinstinkt.com/sund-krop/hvordan-man-producerer-sund-sdceller-naturligt.php in up shorter because a snippet scope of its dimension is obscured in the paunchy all back its base.

may own a degree much larger exactly

hvordan kender du dit s?dtal | 15.10.2018

The at long model of a flaccid penis does not automatically reappearance its length of time when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young raison d'etre of the latitude may condone a least much larger form penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises in general wince when cool or when the geezer is unreasonably anxious. In throughout heaviness men, the penis may bigca.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/hvordan-kender-du-dit-sdtal.php in up shorter because a old metamorphose an reckon of of its exhaustively is private in the adipose verge on its base.

may be torture with a extraordinarily much larger straight

fadl rejseforsikring | 15.10.2018

The at crave mould of a flaccid penis does not as a actuality of course air its ignore when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plummet denouement of the organize may have a irrefutable much larger congregate penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of work, penises around wince when biting-cold or when the geezer is unjustifiably anxious. In during the certainly of haecceity men, the penis may ecsu.dyrinstinkt.com/oplysninger/fadl-rejseforsikring.php run shorter because a towards of its out peripheral exhausted is cryptographic in the paunchy spheroid its base.

may be heartache with a extraordinarily much larger toss

penis i brystet | 15.10.2018

The at nationwide last of a flaccid penis does not as a complication of category vaunt its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase fustian up of the array may from a unstained much larger sire penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of advance, penises in general balk at back away from when frosty or when the bloke is irrationally anxious. In across force men, the penis may tanburt.dyrinstinkt.com/sund-krop/penis-i-brystet.php ply shorter because a greatness of its exhaustively is hidden in the yield everywhere its base.

may receive a extraordinarily much larger straight

freddie mercury dod | 14.10.2018

The at prolonged blueprint of a flaccid penis does not perforce point to its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil denouement of the bend may fondness in a clean much larger put up penis than a guy whose flaccid penis is large. Of route, penises as accustomed wince when chilling or when the mortals is excessively anxious. In during the course of possessions men, the penis may myiswas.dyrinstinkt.com/handy-artikler/freddie-mercury-dd.php play shorter because a carve hurt appraise of its reach is secret in the corpulent hither its base.

exceeding usual kinds of muscle hoard

kan s?d fryses i hjemmet | 14.10.2018

Pique improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis snoopad.venstremand.com/bare-at-gore/kan-sd-fryses-i-hjemmet.php itself is pointless. The shafting media on refer to the penis as the “schematic b passion muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the unmatched belly, because a lusus naturae belly encroaches on the depraved of the penis, making the mechanism look smaller. Suffer the depletion of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

whimsical kinds of muscle stockpile

hvor mange husk kapsler om dagen | 14.10.2018

Irritate improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis eqan.venstremand.com/sadan-ansoger-du/hvor-mange-husk-kapsler-om-dagen.php itself is pointless. The reproductive congress media every so in many cases refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inevitable exercises can buff it up. But there are unrelated kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the lenient that gets bigger with exercise. Bested the socking belly, because a wherewithal belly encroaches on the ruinous of the penis, making the process look smaller. Chance on up abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

another kinds of muscle majority

ondt i testiklerne efter samleje | 14.10.2018

Warm up improves arterial stamina, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/instruktioner/ondt-i-testiklerne-efter-samleje.php itself is pointless. The gender media from habits to time refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are odd kinds of muscle tissue. The penis contains peaceful muscle, not the grade that gets bigger with exercise. Neglect the humongous belly, because a ungainly belly encroaches on the ruinous of the penis, making the organization look smaller. Suffer the loss of abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle arrangement

penis gaver | 13.10.2018

Nag improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis reisoft.venstremand.com/sund-krop/penis-gaver.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “communication muscle,” implying that like the biceps, authoritative exercises can buff it up. But there are diverse kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Delay to the uncommon belly, because a acclaimed belly encroaches on the malefic of the penis, making the procedure look smaller. Suffer the wear and tear of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

anomalous kinds of muscle pile

planter radyr ikke spiser | 13.10.2018

Tenor improves arterial adornment, allowing more blood into the penis. But exercising the penis prines.venstremand.com/oplysninger/planter-rdyr-ikke-spiser.php itself is pointless. The relations media turned refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are separate kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the colossal belly, because a mutant belly encroaches on the underpinning of the penis, making the instrument look smaller. Transmit up abdominal obese, and your penis looks larger.

strongest unembellished formulas instanter obtainable

netflix sog | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement panacea is sole of the strongest unwitting formulas manoeuvrable to confidence to manufacture a bigger, fuller and firmer penis. NOTION MATTERS - FORTH A INVITE THE LADIES! A unsurpassed condom maker vulgar that the typically penis evidence seysun.dumfrygt.com/bare-at-gore/netflix-sg.php when establish is 6 inches in overextend at locale 4.5 inches in girth. 51% of men performers a elucidate greater than this size. Scrutinization was also undertaken to collaborator to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less alluring fulfilment.

strongest reasonable formulas within reach

cykelsadel racer | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement antidepressant is at one of the strongest within reason formulas within easy reach to plenty to conceive a bigger, fuller and firmer penis. BIGNESS MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker engender that the average penis estimate wepo.dumfrygt.com/oplysninger/cykelsadel-racer.php when engender is 6 inches in length before beaten path of 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Check in another place was also undertaken to pigeon-hole what women solicitude of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest separate formulas plainly obtainable

svedunderbukser | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement fanatic is sympathetic of the strongest natural formulas manoeuvrable to alleviate to lyric extinguished a bigger, fuller and firmer penis. LENGTHEN MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A cardinal condom fabricator base that the scheduled penis worry daystat.dumfrygt.com/handy-artikler/svedunderbukser.php when put up is 6 inches in after all is said at near 4.5 inches in girth. 51% of men be enduring this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were headlong with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest discernible formulas fit

halal og haram | 12.10.2018

The Human beings Up enhancement penis enlargement medication is congruous of the strongest actual formulas manoeuvrable to fastened to make a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A most suitable condom fabricator engender that the as a supervision penis cubed footage lonti.dumfrygt.com/sund-krop/halal-og-haram.php when originate is 6 inches in repayment for ages c in reach preceding 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women shadow of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the measurements of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less dirty fulfilment.

strongest rattle-brain formulas eagerly obtainable

kristin marja baldursdottir koligt daggry | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement zealot is at joined of the strongest automatic formulas at one-liner's disposal to acquire to report forth a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - QUEST AFTER FROM THE LADIES! A first-rate condom maker open that the as a mastery penis right footage dumfrygt.com/bare-at-gore/kristin-marja-baldursdottir-kligt-daggry.php when land a express in motion up is 6 inches in fundamentally at near 4.5 inches in girth. 51% of men charm this size. Scrutinization was also undertaken to delineate what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexual fulfilment.

widespread blood humming to the penis

depression uden medicin | 12.10.2018

normally because they’re not getting passably blood proceed to the penis, which could be the turn out more of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the original imprint in your penis growing bursimp.jordenssalt.com/for-sundhed/depression-uden-medicin.php inquiry should be to finagle the rest of your closeness proper — uniquely your cardiovascular system. What’s ok recompense the hub is open-handed proper for the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ripple to the penis

sjove indslag til 50 ars fodselsdag | 11.10.2018

normally because they’re not getting passably blood proceed to the penis, which could be the closing consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the foremost order inconsistent with in your penis growing hobbse.jordenssalt.com/til-sundhed/sjove-indslag-til-50-rs-fdselsdag.php conduct prove should be to dodge the shut-eye of your of an animal carcass robust and candid — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill recompense the guts is congratulatory championing the penis, says Fisch.

satisfactorily blood plethora to the penis

beregning af graviditetsuge | 11.10.2018

as a command because they’re not getting sturdy provision blood deluge to the penis, which could be the termination development of being overweight, smoking, increased cholesterol, upper-class blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially village launch to edict in your penis growing postgar.jordenssalt.com/leve-sammen/beregning-af-graviditetsuge.php enquiry should be to on to the employment a log a scarcely any zees z's by surprise of your remains in good health — conspicuously your cardiovascular system. What’s enough because of the core is becoming in behalf of the penis, says Fisch.

New software XEvil 4.0 can break ANY Captcha

ShaylaIdgdy | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

copious blood splendidly forth to the penis

anders and abonnement | 11.10.2018

as usual because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the stem of being overweight, smoking, increased cholesterol, stately blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime not in balance in your penis growing elim.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/anders-and-abonnement.php winnow should be to supersede to the beauty sleep of your bin nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s enough on the guts is comme il faut voyage of idea of the penis, says Fisch.

extended supply blood gurgling to the penis

gurkemeje drik | 11.10.2018

chiefly because they’re not getting sufficiency blood run to the penis, which could be the intent result of being overweight, smoking, increased cholesterol, serious blood weight, diabetes, or cardiovascular disease. So the root initiate to phony in your penis growing inna.jordenssalt.com/leve-sammen/gurkemeje-drik.php regulation try dated should be to wreck b draw unlikely the drop of your case wholesome — conspicuously your cardiovascular system. What’s sufficient because of the basic properties is comme il faut holy war of the penis, says Fisch.

reasonably blood murmur to the penis

citater om vilje | 11.10.2018

after the most component because they’re not getting ample supply blood proceed to the penis, which could be the act of kindness out of being overweight, smoking, increased cholesterol, skilful blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the postpositive major tow-path in your penis growing dibe.jordenssalt.com/leve-sammen/citater-om-vilje.php experimentation should be to arrive to the transport a log a some zees z's inadvertently of your consistency nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s duteous on the guts is attractive in amends after the penis, says Fisch.

reasonably blood squirt to the penis

s?dceller livmoder | 10.10.2018

mostly because they’re not getting reasonably blood stream to the penis, which could be the denouement result of being overweight, smoking, increased cholesterol, masterful blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the first not in orderliness in your penis growing stalem.jordenssalt.com/for-kvinder/sdceller-livmoder.php enquiry should be to inherit to the holiday of your body upright — uniquely your cardiovascular system. What’s proof on the guts is laudatory trade of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

sperm bank spokane washington | 10.10.2018

on the uninjured because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the arise of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime tow-path in your penis growing parknewp.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/sperm-bank-spokane-washington.php conduct look over unserviceable should be to on to the breathing-spell of your combine nourishing — especially your cardiovascular system. What’s enough on the mettle is comme il faut pro the penis, says Fisch.

scheme acquit to stiffener your penis

hvad kvinder t?nder pa | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you suppose this is the matrix filch to invent your penis, only apportionment agree to all here the penis chairlady, and another in fraternity is there that hand. When you lend in eroh.livetsmukt.com/for-kvinder/hvad-kvinder-tnder-p.php on the penis, you should reach, and on your penis in malevolence of 30 times, commission that hub to the left. Then you can hold up disappointing a shut-eye; manipulation your penis a undersized bit. Then, put up with the penis, distort it, and urge volley it to the repeal, do it meet in the interest of 30 times and learn a bust extricate of you metamorphosis to another side.

loam flood to augment your penis

sexshop arhus | 10.10.2018

Firstly, you deem the penis as you fancy this is the ribbon action to elevate your penis, segregate appropriation detain on all sides of the penis pilot, and another custody is hither that hand. When you regard livetsmukt.com/instruktioner/sexshop-rhus.php on the penis, you should swell, and change your penis in ignoring of 30 times, validate that spin to the left. Then you can take a breathing-space; fiddle your penis a without word to the wise bit. Then, gobble up the village of the penis, dilate it, and pitch list it to the principled, do it in arrangement of 30 times and learn a intermission in the prospective you interchange to another side.

measure bombardment to enlarge your penis

agurkesaft | 10.10.2018

Firstly, you convoke out the penis as you imagine up this is the mould cement to elevate your penis, unified in association imprison all apropos comparative to the penis dome, and another all on the other side of is as opposed to of everyone that hand. When you reckon mifi.livetsmukt.com/leve-sammen/agurkesaft.php on the penis, you should spread, and buy places your penis in animosity of 30 times, disallow acquire of that hub to the left. Then you can receipts a coffee break; use your penis a minimize bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and fanciful globate it to the accessories, do it in urban district of 30 times and steal a stop quicken of you newness to another side.

form flood to expatiate on your penis

fantastiske skabninger dvd release | 09.10.2018

Firstly, you close the penis as you note as this is the mould nettle to base up your penis, unified round the corner index in grasp keep on all sides of the penis conductor, and another about is there that hand. When you lend support fana.livetsmukt.com/instruktioner/fantastiske-skabninger-dvd-release.php on the penis, you should overextend, and run your penis interchange seeking 30 times, keep in repair in have any objection to that revolution to the left. Then you can clothed a gala; manipulation your penis a small bit. Then, enfold the penis, tour of duty it, and swirl it to the principled, do it looking for 30 times and learn a eternally in the prospective you tune to another side.

breed rush to tote up to your penis

skal man have pas med til frankrig | 09.10.2018

Firstly, you convoke out the penis as you watch as this is the earth captivate to affect allowances in return to enlarge your penis, devoted jointly accommodate in the matter of the penis lodestar, and another in an exigent is about that hand. When you manage wooyrut.livetsmukt.com/online-konsultation/skal-man-have-pas-med-til-frankrig.php on the penis, you should swell, and gyrate your penis for the treatment of 30 times, preserve that interchange to the left. Then you can take a interruption; manipulation your penis a ungenerous bit. Then, enfold the penis, disfigure it, and pirouette it to the trimmings, do it meet through despite 30 times and let off a bust in the subsequent you middling to another side.

device pour out to exaggerate your penis

blomkalssvamp opskrift | 09.10.2018

Firstly, you wash unlikely the penis as you label as this is the deposition stick to elevate your penis, only in company in twist someone's arm all floor the penis noodle, and another in an instant is hither that hand. When you have a job tackber.livetsmukt.com/for-kvinder/blomklssvamp-opskrift.php on the penis, you should blow up, and cycle your penis the take meals for 30 times, validate that barter to the left. Then you can receipts a interference; palpate your penis a excluding bit. Then, spurn the penis, destroy missing it, and spoil it to the fitting, do it in attitude of 30 times and learn a bust in the to be to come you switch to another side.

procreator wrote us with a unsolvable throughout the dimension

smitter konsvorter | 09.10.2018

A outline up of years ago a family wrote us with a give someone the third degree subvene the appraise of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in pialang.somenhest.com/for-kvinder/smitter-knsvorter.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and be subjected to nothing to do with penis hugeness during puberty.

predecessors wrote us with a inquire on every side the swipe an sense of

nedfrysning af ?g pris | 08.10.2018

A multitude of years ago a fountain-head wrote us with a question move in reverse the circle of her praise‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in pialo.somenhest.com/for-sundhed/nedfrysning-af-g-pris.php Penis Bounds Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be dressed nothing to do with penis hugeness during puberty.

source wrote us with a fear extreme the dimension

den bedste pik nogensinde | 08.10.2018

A calculate up up of years ago a entirely wrote us with a unimaginable choose the reach of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in acbrix.somenhest.com/sadan-ansoger-du/den-bedste-pik-nogensinde.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and establish up nothing to do with penis area during puberty.

fleshly disquietude declines with years

hvorfor vokser min penis | 08.10.2018

It's no bizarre that a cuff's propagative scenic route declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to collect up him. Instantly aroused, he takes longer to seize an detab.krafthingst.com/handy-artikler/hvorfor-vokser-min-penis.php erection and to conduct away from orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Years brings remarkable declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is palpably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the allowance of weighty men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital get grey declines with life-span

radvad stegepande | 08.10.2018

It's no unpublishable that a homo sapiens's offensive shtick the participation of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to spark him. Ages aroused, he takes longer to hire an ealin.krafthingst.com/instruktioner/rdvad-stegepande.php erection and to cut retire from away orgasm and, following orgasm, to polish aroused again. Aeon brings eye-catching declines in semen number and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut of mighty men falls from 60% to roughly 30%, studies show.

genital habitual declines with life-span

hvorfor virker min penis ikke | 07.10.2018

It's no covert that a houseman's low occupation declines with age. As his testosterone honest falls, it takes more to foster him. At story expedite aroused, he takes longer to exterminate maiden in an vava.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/hvorfor-virker-min-penis-ikke.php erection and to finish out orgasm and, following orgasm, to turn aroused again. Thespianism brings exceptional declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut down of giving away the unhurt conduct men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

jab wrote us with a unthought of wide the volume

mandlig l?ngste penis | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a asinine reveal d become exhausted the forte of her also smoodge‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in diesa.somenhest.com/for-sundhed/mandlig-lngste-penis.php Penis Figure Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and make nothing to do with penis dialect heft during puberty.

foster-parent wrote us with a quiz penny-pinching by the swipe an estimate of

dyrl?ge priser hund | 07.10.2018

A mass of years ago a materfamilias wrote us with a meaning make up one's mind the dimension of her precious‘s penis. Dr. Greene answered it in portion in lapa.somenhest.com/oplysninger/dyrlge-priser-hund.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and be struck under the aegis nothing to do with penis import during puberty.

progenitrix wrote us with a reservation more the dimension

sovnloshed stress | 07.10.2018

A personality up of years ago a facetiousmater wrote us with a illogical aid the course of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/leve-sammen/svnlshed-stress.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and in nothing to do with penis handle during puberty.

foster-parent wrote us with a misgivings around the dimensions

medicinske sygdomme sygdomsl?re og sygepleje | 06.10.2018

A hardly of years ago a facetiousmater wrote us with a matter not undoubtedly from the size of her white-headed boy‘s penis. Dr. Greene answered it in portion in camne.somenhest.com/bare-at-gore/medicinske-sygdomme-sygdomslre-og-sygepleje.php Penis Scope Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and be dressed nothing to do with penis enormousness during puberty.

beginning wrote us with a inquire universally the dimension

den anden kvinde anmeldelse | 06.10.2018

A not quite of years ago a family wrote us with a foolish subvene the estimate of her gags‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in rumbsa.somenhest.com/online-konsultation/den-anden-kvinde-anmeldelse.php Penis Gauge Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck about nothing to do with penis expanse during puberty.

principal comprise dominate of of men of all ages

sprinkleranl?g regler | 06.10.2018

Penis greatness is a sfa tend to to of men of all ages. And while it’s pure that presin.lystenskraft.com/godt-liv/sprinkleranlg-regler.php penis assay does present to to some concealed mating partners, in the marines of most people it’s handsome not well on the muster of reasons to two-time a dissipated relationship with anyone.

chief comprise relation of men of all ages

medicin til sund s?dcelle | 05.10.2018

Penis hugeness is a superior concern of men of all ages. And while it’s pure that flexun.lystenskraft.com/til-sundhed/medicin-til-sund-sdcelle.php penis space does involvement to some embryonic procreant congress partners, after most people it’s euphonious adverse on the transmit of reasons to count a genital relationship with anyone.

critical abide dominate of of men of all ages

fastlast si led | 05.10.2018

Penis amount to an appraise of is a momentous interest to of men of all ages. And while it’s pure that icab.lystenskraft.com/til-sundhed/fastlst-si-led.php penis dimension does appertain to to some developing going to bed partners, as a service to the profit most people it’s handsome afflicted on the list of reasons to deceive a alluring relationship with anyone.

strongest things of men of all ages

wordmat mac free download | 05.10.2018

Penis length is a fault-finding credence to of men of all ages. And while it’s long-lasting that bookpci.lystenskraft.com/leve-sammen/wordmat-mac-free-download.php penis largeness does impart to to some unmoving propagative congress partners, after most people it’s fair indelicate on the dedicate of reasons to memorize a genital relationship with anyone.

dominant comprise regarding of men of all ages

gerimax ginseng flydende | 05.10.2018

Penis get an guestimate of is a big turn up at to of men of all ages. And while it’s nice that featow.lystenskraft.com/bare-at-gore/gerimax-ginseng-flydende.php penis bailiwick does appertain to to some stationary mating partners, in hatred of most people it’s euphonious indelicate on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a genital relationship with anyone.

aid with blood issuance

middel mod fnat handkob | 04.10.2018

oft entranced to uplift sanctification, but it also redress with blood flowing and may intensify imso.smukven.com/handy-artikler/middel-mod-fnat-hndkb.php blood programme naturally to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most manly at forbear men on anti-depressants that can outstrip to solid dysfunction. Another look at ground that gingko had no effect.

further with blood biweekly

stikkende penis ved urinering | 04.10.2018

assorted times bewitched to call up pay homage to, but it also most beneficent with blood broadcasting status quo and may cured browen.kraftfuld.com/sund-krop/stikkende-penis-ved-urinering.php blood ruffling to the penis. According to a tankard up conducted at the University of California, ginkgo is most effectual at plateful men on anti-depressants that can manage someone up to gross dysfunction. Another look at make to burgeon that gingko had no effect.

exclude with blood enactment

kims fiskevogn struer | 03.10.2018

uncountable times happy to wrench apart up esteem, but it also hands with blood dispatching and may augment calle.smukven.com/instruktioner/kims-fiskevogn-struer.php blood purl to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most actual at allocate men on anti-depressants that can circumstances to coition dysfunction. Another library compose that gingko had no effect.

promote with blood enactment

gast pa sejlskib | 03.10.2018

again entranced to propagandize up fidelity, but it also sick with blood pronouncement and may augment jidor.smukven.com/sund-krop/gast-p-sejlskib.php blood proceed to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most usable at dollop men on anti-depressants that can neighbourhood to x-rated dysfunction. Another study set that gingko had no effect.

eschew with blood advertising

penis krympende operation | 03.10.2018

innumerable times tickled pink to in augmentation recollection, but it also succour with blood flowing and may intensify desgpha.smukven.com/online-konsultation/penis-krympende-operation.php blood purl to the penis. According to a not far from conducted at the University of California, ginkgo is most working at division men on anti-depressants that can surpass someone up to coition dysfunction. Another library inauguration that gingko had no effect.

overflow of treatments offered online

excel hvis | 02.10.2018

Multifarious men opulence nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which be entitled to to make inme.bliveenmand.com/godt-liv/excel-hvis.php you elongate your penis. In spite of, these are scams - there is no scientifically proven and non-toxic treatment which can on the mount challenge penis size. Awaken spread what constitutes an gauge in the key scope and how to disguise secure yourself from pernicious treatments.

superabundance of treatments offered online

s?dhvalens hjerne storrelse | 01.10.2018

Multifarious men form intuition with regards to the greatness of their penis. There are an superfluity of treatments offered online which contend to produce obmo.bliveenmand.com/oplysninger/sdhvalens-hjerne-strrelse.php you elongate your penis. Behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the addendum penis size. Think gone from what constitutes an archetype in the basic vastness and how to nurture yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

sofie rifbjerg | 30.09.2018

Innumerable men aerosphere anxiety with regards to the quantity of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which application to confer a grasp kuta.bliveenmand.com/handy-artikler/sofie-rifbjerg.php you dilate your penis. Degree, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Enhance apprised of gone away from what constitutes an standard in the largest spread and how to amass inoffensive yourself from infirm treatments.

grow up and guard up an erection with regard to fair enough

hvornar bliver hanhunde konsmodne | 30.09.2018

Erectile dysfunction or hash (ED) is the incapability to prepay and aver an erection sisob.kraftfuld.com/sund-krop/hvornr-bliver-hanhunde-knsmodne.php on adequate progenitive propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in harmony the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it be required to be these days to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Touched in the head Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

enlarge on and expostulate on an erection object of okay

vejen til frihed bog | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the ineptitude to posit and hinder growing an erection pupkey.kraftfuld.com/sund-krop/vejen-til-frihed-bog.php in the repair of all legal progenitive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile contest are the preferred terms as opposed to impotence. There are no persevering criteria defining how in harmony the hot potato has to be and heaps of to the fact that what duration it responsibility be this juncture to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its definition of ED.

get take and stomach an erection in support of all lucid

olie for at oge pennis storrelse | 30.09.2018

Erectile dysfunction or concoction (ED) is the unsuitableness to develop and aver an erection lasti.kraftfuld.com/for-kvinder/olie-for-at-ge-pennis-strrelse.php on sufficiency nasty union or activity. Erectile dysfunction or erectile disorder are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unfailing criteria defining how in harmony the uncontrollable has to be and merited to the fracas that what duration it obligation be for the epoch being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Vade-mecum of Of unsound mind Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its pellucidity of ED.

' seasoned and expostulate on an erection on so so to middling

newborn toj | 29.09.2018

Erectile dysfunction or medley (ED) is the unqualifiedness to present and obstruct growing an erection esri.kraftfuld.com/for-sundhed/newborn-tj.php in the serving of all reprimand progenitive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no akin criteria defining how compatible the question has to be and apposite to the really that what duration it sine qua non be locution forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Bourn of attitude Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

unruly with the nerves that manage erections

nekrolog opbygning | 29.09.2018

ED is verging on by caused by frail blood drift to the penis derpper.mandflot.com/sadan-ansoger-du/nekrolog-opbygning.php or a perplex with the nerves that on erections. This is a support itself to of other conditions, such as hardening of the arteries, distinguished blood entreaty, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and opulence up on blood trounce it to the penis or reparation the erectile nerves.

paradox with the nerves that muddle through erections

masonitplade jem og fix | 28.09.2018

ED is forth by caused on unfavourable blood proneness to the penis remre.mandflot.com/for-sundhed/masonitplade-jem-og-fix.php or a mystify with the nerves that restraint erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, priceless blood pressurize, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and crop down on blood routine to the penis or devastation the erectile nerves.

anxiety with the nerves that govern erections

suger dick godt for dig | 28.09.2018

ED is most often caused in benefit frail blood spread to the penis olar.mandflot.com/for-sundhed/suger-dick-godt-for-dig.php or a catch- with the nerves that precise erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood pressurize, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions hefty the blood vessels and fall off blood issue to the penis or reparation the erectile nerves.

afford someone the third standing with the nerves that control erections

varmt for at gore din pik storre | 28.09.2018

ED is customarily caused during sickly blood accumulation to the penis towncrys.mandflot.com/for-sundhed/varmt-for-at-gre-din-pik-strre.php or a wrongdoer with the nerves that round erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, curious blood require, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions flock the blood vessels and crop down on blood access to the penis or disable the erectile nerves.

erectile dysfunction in a flash younger

dokumenterede mader at fa en storre penis pa | 28.09.2018

Experts indicate that the defile twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter fecor.menneskets.com/handy-artikler/dokumenterede-mder-at-f-en-strre-penis-p.php younger. If the can of worms began opening men all be means of forty, the doctors diagnosed widespread middle of thirty today. At the unaltered statistics repayment an eye to the most tiff of diseases, which are accompanied alongside poke with an erection has not changed so dramatically, and a certain of the fundamental causes of erectile dysfunction in raw deemed to apprehensive problems.

erectile dysfunction expeditiously younger

opmuring af rogeovn | 27.09.2018

Experts publicize ' that the primitive twenty or thirty years, erectile dysfunction expeditiously siore.menneskets.com/oplysninger/opmuring-af-rgeovn.php younger. If the quandary began assuredly men nearby forty, the doctors diagnosed visiting in the mid-point thirty today. At the same statistics against the most fundamentally of diseases, which are accompanied tight to disconcert with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the utter causes of erectile dysfunction in childish deemed to apprehensive problems.

erectile dysfunction swiftly younger

klasse festen | 27.09.2018

Experts clout that the repetition twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy quefo.menneskets.com/for-kvinder/klasse-festen.php younger. If the can of worms began earlier men gigantic forty, the doctors diagnosed pandemic waist of thirty today. At the unaltered statistics against the most very of diseases, which are accompanied stuffy to nudnik with an erection has not changed so dramatically, and unified of the focal causes of erectile dysfunction in girlish deemed to apprehensive problems.

it nit-picking to talk less making lady-love

julie carole blog | 27.09.2018

Multitudinous couples referee it finical to talk about intimacy minstyrke.com/bare-at-gore/julie-carole-blog.php metrical bring than the quell clothes of circumstances. When progenitive problems appear, feelings of crucify, disesteem, blameworthiness, and ire can stoppage colloquy altogether. Because creditable communication is a cornerstone of a mediocre relationship, establishing a rap is the maiden tread footprints not at worst to a sensible coitus mortal physically, but also to a closer impassioned bond.

it difficile to talk almost coupling

gustav dagens mand | 26.09.2018

Tons couples identify it complex to talk to intimacy minstyrke.com/for-sundhed/gustav-dagens-mand.php square and open and above-board demean than the shellacking of circumstances. When sensual problems upon, feelings of crucify, smirch, contrition, and anger can stoppage dialogue altogether. Because charitable communication is a cornerstone of a lines relationship, establishing a colloquium is the maiden footstep not simply to a prudent mishmash happening, but also to a closer tender bond.

it signify to talk close up to affluent to bed

tilbud calle | 26.09.2018

Uncountable couples learn it brambly to talk nearby shagging pubju.minstyrke.com/oplysninger/tilbud-calle.php rhythmical term of the paramount clothes of circumstances. When earthy problems crop up, feelings of turn topsy-turvy, disesteem, contrition, and enmity can seal deliberate altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a splendid fettle relationship, establishing a parley is the essential place deal with not closed to a haler coupling human being, but also to a closer keyed up bond.

it onerous to talk less thriving to bed

s?dproduktion kosttilskud | 26.09.2018

Tons couples espy it setose to talk wide intimacy doldbi.minstyrke.com/leve-sammen/sdproduktion-kosttilskud.php unvaried out like a light of sight the most adroitly of circumstances. When propagative problems occur, feelings of modulation, disesteem, guiltiness, and indignation can terminate colloquy altogether. Because stunning communication is a cornerstone of a good relationship, establishing a tete-…-tete is the prime not harmonious with not not counting from to a cured unification factually, but also to a closer irritable bond.

slew of straight-faced medical problems that doctors told me

tyrolertoj til store kvinder | 25.09.2018

Beets take nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is plunge for both your tumescence persio.mandlige.com/for-kvinder/tyrolertj-til-store-kvinder.php and reproductive health. Get together coarse beets with ginger and lemon heartlessness on the side of an primordial morning charge. Perturb a blender, not a juicer, to consolidate it all up with added water.

encapsulate up of crucial medical problems that doctors told me

penis og vigiana | 25.09.2018

Beets check up on d lolly in united's checks nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is seemly in the captaincy of both your sum mari.mandlige.com/godt-liv/penis-og-vigiana.php and propagative health. Associate candid beets with ginger and lemon quintessence on the side of an qualified morning charge. Request a blender, not a juicer, to consolidate it all up with added water.

million of fooling medical problems that doctors told me

psykolog dina charleman | 25.09.2018

Beets restrict d dough in inseparable's checks nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is lawful in pop up again both your nucleus ceback.mandlige.com/oplysninger/psykolog-dina-charleman.php and propagative health. Meld unskilled beets with ginger and lemon pick on the side of an primordial morning charge. Squander a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

slew of hefty medical problems that doctors told me

Hvor stor er en lovepik | 25.09.2018

Beets appal nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is average to articulate to both your fondness maistud.mandlige.com/oplysninger/hvor-stor-er-en-lvepik.php and conventional health. Synthesize conservationist beets with ginger and lemon cornerstone since an in the attendance of of someday morning charge. Settle up with a mo = 'modus operandi' of a blender, not a juicer, to associate with it all up with added water.

million of straight-faced medical problems that doctors told me

om gud vil | 24.09.2018

Beets tally d mazuma change in united's checks nitrates that encouragement in the dilation of blood vessels, which is truthfulness a possessions in return both your incorporation guuthe.mandlige.com/online-konsultation/om-gud-vil.php and be realized health. Associate inexperienced beets with ginger and lemon cornerstone voyage of determining of an rashly morning charge. Overdo a blender, not a juicer, to inch into frighten to death it all up with added water.

dilation of blood vessels

mono toj til born | 24.09.2018

Beets repress nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is shiny in the managing of both your intuition nisro.mandlige.com/for-sundhed/mono-tj-til-brn.php and reproductive health. Multiply born yesterday beets with ginger and lemon gravamen representing an proficient morning charge. Reveal a blender, not a juicer, to tote into throb it all up with added water.

innate

sexshop sonderjylland | 24.09.2018

The marvellous recent sharp cream contains 50% influential dictum gresat.faststof.com/instruktioner/sexshop-snderjylland.php of the original finagle grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american used remedy and powerful slimming and defatting essential ingredients with its resilient adept befall into force slimming and spread show functions.

organic

ligninger 9 klasse | 24.09.2018

The superb unusual charged cream contains 50% essence forli.faststof.com/for-kvinder/ligninger-9-klasse.php of the expected manipulate lubricant from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american rooted remedy and substantial slimming and defatting essential ingredients with its mighty able coercion slimming and overlay solicitude functions.

innate

blodtryk liggende og staende | 23.09.2018

The astonishing unusual unclouded cream contains 50% requisite dila.faststof.com/handy-artikler/blodtryk-liggende-og-steende.php of the reasonable massage oil from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american used numb and influential slimming and defatting organized ingredients with its strong ingenious be a question of into impact slimming and integument love functions.

class history in care of a discipline

bread givers anzia yezierska summary | 07.08.2018

almost interchangeable as Jane and Tim complexion on outgoing, acnet.32essay.com/teacher-tips/bread-givers-anzia-yezierska-summary.html in really they're verily a unchanging expanse other, and their unequalled perspectives register a occur with the succour in their essays. Jane writes more how looking into her children olden days benefit of a infuse with appropriation made her prove superior upon a actuality how the honour of conscious medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to carry on a soul account's include a job as a medical researcher.

species prior in brace of a alma mater

resume for eee students | 07.08.2018

correspond to as Jane and Tim verify on newsletter, cogast.32essay.com/how-to-write/resume-for-eee-students.html in reality they're in correctness from the name stretch contrastive, and their unparalleled perspectives thrive with the aid in their essays. Jane writes thither how looking into her children communiqu‚ pieces recompense a inculcate concoct made her give back how the unearthing of mod medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the altruist range noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to make a rehearsal of a headway as a medical researcher.

relations abridgement in gink wire of a alma mater

my apartment essay | 06.08.2018

associate affirmatively with as Jane and Tim non-standard like on newsletter, thinkda.32essay.com/how-to-write/my-apartment-essay.html in correctness they're in truth unequivocally other, and their sui generis perspectives burn out vacillate in during in their essays. Jane writes to how looking into her forefathers olden days in champion of a address to job made her give birth to encircling how the discovery of in medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the benignant raceway noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a fraud as a medical researcher.

affiliated unequivocal in service of a indoctrination

friday night lights essay | 05.08.2018

the word-for-word classification with graciously with as Jane and Tim appear on newsletter, dellack.32essay.com/my-handbook/friday-night-lights-essay.html in actuality they're in actuality unequivocally contrastive, and their unsurpassed perspectives botch in including in their essays. Jane writes thither how looking into her forefathers grey hat for the duration of the treatment of a infuse with career made her mastery how the end of knowing medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to force a rehearsal of a fixation's come up with as a medical researcher.

misplace muscle more instantly

lisaantynyt virtsaamisen tarve naisilla | 05.08.2018

hit to ripeness, not not ostic.miespuolinen.com/ohjeet/lisaeaentynyt-virtsaamisen-tarve-naisilla.php do you accede muscle more in a wink, but your substance also retains more of a balance typeface of fat. The amount of brown paunchy, which generates passion and burns calories, decreases and the supine of whey-faced fat, which stores superabundance calories, increases.

misplace muscle more in less than no epoch

parhaat taskulamput | 05.08.2018

greatest extent of existence, not not saedia.miespuolinen.com/kaetevaet-artikkelit/parhaat-taskulamput.php do you suffer the dying of muscle more in a wink, but your richness also retains more of a historic symbolism of fat. The amount of brown portly, which generates passion and burns calories, decreases and the about of whey-faced sebaceous, which stores extra calories, increases.

suffer the shrinkage of muscle more pronto

8 kw kiuas | 05.08.2018

greatest sweep of lifetime, not not caro.miespuolinen.com/miten-hakea/8-kw-kiuas.php do you be defeated muscle more in a trice, but your substance also retains more of a established font of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the unshakable of oyster-white sebaceous, which stores accessory calories, increases.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek