Koncepce společné bezpečnosti, svazek II, kapitola 2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti

Koncepce společné bezpečnosti, svazek II, kapitola 2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti

22.11.2015

předchozí část

 

II. AKTUÁLNY STAV

VÝCHODOEURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI

Epigraf (nadpis) – anekdota:

Cisár, N.G. Černiševského román „Čo robiť?“ prečítal, i na strane knihy titulnej, myšlienku veľkú napísal: „Ako čo? – rudu1 ťaŽiť“

 

Pred tým, ako postavíme otázku večnú „Čo robiť?“, nevyhnutné je, na to, čo UŽ JE, odvetiť2. Inak treba buď rudu (pre)kopať3, alebo sa pokajať, prehodnotiť a spomenúť na to, čo „dávnejšie bolo lepšie.“4

 

V.I. Lenin (LS, zv. 39, str. 15) rozlišuje 3 príznaky, ktorých spoločný výskyt umožňuje rozlíšiť v spoločnosti triedu (kastu):

1. podľa jej miesta-pozície v dejinne sa sformovanom systéme spoločnej výroby;

2. podľa vzťahu k prostriedkom výroby, zväčša zakotvenému z zákonoch;

3. podľa role v spoločnej (spoločenskej) organizácii práce, spôsoboch získavania a časti spoločného bohatstva, ktorou oni disponujú.

 

Z toho je zrejmé, že začiatkom reforiem sa byrokracia vo východnom bloku už dávno sformovala ako spoločenská trieda:

  1. zaoberajúca sa oblasťou riadenia;

  2. postoj vo vzťahu k prostriedkom výroby zaujala špecifický: „nomenklatúru“5 bolo možné iba zachovať, alebo do dôchodku poslať. Avšak nie odstrániť zo sféry riadenia výroby a distribúcie (služieb);

  3. vnímala seba sama sťa „elita“ - dielom obzvlášť vážnym zaujatá a preto cenu monopolne veľkú vymáhala, v rámci spoločenskej špecializácie práce-zamestnania. Tak priamo ako aj cez prístup prednostný k elitárnym fondom korporátnej6 (a nie spoločenskej) spotreby „vernostným“.

Pojem „právo vlastníctva na prostriedky výroby“ sa obsahovo interpretuje iba ako právo riadenia produkcie a jej distribúcie buď priamo, alebo cez „osobitne dôveryhodné osoby“.

 

Pojem „právo vlastníctva na zem7, jej nerasty, vodu a iné prírodné zdroje“ je obsahovo interpretovávané iba ako právo organizovať prácu ľudí na týchto prírodných zdrojov využívanie.

 

Právo a cena sú kategórie patriace do sociálnej organizácie a nie do prírody. Preto prírodné zdroje cenou neoplývajú, čo sa v chápaní sveta ľudovom, v slovách odráža: „Zem, vzduch i voda, je predsa Božia! Ber a užívaj, koľko obrobiť vládzeš, no pomni, že i po tebe Človek, dieťa ďalšie príde na Zem, v rovnakom žitia práve“. Cení sa vždy práca ľudská8: minulá, súčasná i budúca. Snahy dokázať iné, sú buď hlúposť, alebo podlosť.

 

Keďže je pojem VLASTNÍCTVA na PROSTRIEDKY výroby a služieb, i prírodné zdroje definovaný pojmom RIADENIE9, tak právo neohraničeného vlastníctva zodpovedá riadeniu podľa Plnej funkcie. Obmedzenie práva neohraničeného vlastníctva zodpovedá vyňatiu príslušných (a špeciálne prvotných) etáp procesu uskutočňovania (realizácie) Plnej funkcie riadenia (PFR) a taktiež iných jej ohraničení, z kompetencii majiteľa - manažéra10.

 

Pojmy osobného a spoločného vlastníctva sú zviazané so spoločenskou integráciou (zlučovaním, normalizáciou a špecializáciou) práce. Obsahovo ich možno odhaliť pomocou toho, akým spôsobom sa formuje okruh riadiacich pracovníkov = moderne „manažérsky korpus“.

 

Vlastníctvo OSOBNÉ:

ak zamestnanci, pracujúci pri obsluhe daného súboru prostriedkov výroby (a/alebo služieb), NEmajú REÁLNU možnosť OKAMŽITE zosadiť z vedenia osoby, NEzasluhujúce si úrovňou svojej práce ich dôveru, i najať, alebo vyzdvihnúť zo svojho prostredia riadiacich pracovníkov nových.

 

Vlastníctvo SPOLOČNÉ:

ak riadiaci pracovníci, ktorí stratili dôveru, neschopní zvládať svoje povinnosti, môžu byť zosadení z riadiaceho postu iniciatívou personálu, zaoberajúceho sa obsluhou daného súboru prostriedkov výroby (a/alebo služieb).

 

Spoločné vlastníctvo na čokoľvek ale nemožno zaviesť zákonom11. Právo zosadiť (vymeniť, „deložovať“) manažéra z funkcie, môže byť spoločensky prínosné iba vtedy, ak je personál schopný prevziať zodpovednosť za to, že jedinou príčinou výmeny riadiaceho pracovníka (manažéra) bola naozaj iba neschopnosť riadiť na nevyhnutnej kvalitatívnej úrovni. Toto právo môže naopak v rukách (niekým zámerne) debilizovaného davu, alebo systematicky znetvorenej lúzy12, u ktorej prevládajú neľudské typy psychiky, vytesniť zo sféry riadenia najkvalifikovanejších riadiacich pracovníkov a zameniť ich za kecálkov, ktorí budú vlastnú nekompetentnosť na sabotáž (modernejšie na tzv. „osobné zlyhanie“) svojich podriadených zvaľovať. Tláchači egoistickí (sociopati), v tichosti ponúknutí Ni(e)kým davu, tak za normu správania konanie opaku toho, čo vravia majú, väčšinou ani pre koho pracujú nechápajú a poničia všetko, čo im páníškovia lúzy pod ruku dajú..

 

Preto právo vlastníctva spoločného, zo svetonázoru spoločenstva samotného a nikdy nie iba z tzv. „foriem právnych“ vyplýva, ktoré si „šikovnejší“ svojvoľne,, podľa potreby (Ad Hoc) sťa onen symbol paragrafu ohýba. Najprv musí byť svetonázorový základ vytvorený, meniaci vlastníctvo štátne a družstevné na spoločné a až potom môže byť ono samotné uzákonené konečne. Ak i formy právne máme, avšak podkladu svetonázorového niet, tak vlastníctvo „spoloČnosti“ aj tak súkromné jest. Svetonázorový základ zasa osebe, závisí na psychickej osnove – na stroji psychiky Človeka, alebo aspoň snahe k nemu namierenej a nie „do pekla“.

 

Súkromné vlastníctvo existuje ako osobné (jednej osoby), tak aj korporatívne. V druhom prípade môže formálne vyzerať ako spoločenské (spoločné, národné). Vo východnom bloku vystupovalo

  1. „národné“ (neskôr tzv. „štátne“13) a 

  2. družstevné vlastníctvo

formálne ako vlastníctvo spoločenské. Keď sa však z dôvodu „elitárnej“ uzavretosti a nepodriadenosti nomenklatúry (verchušky) byrokracie vo vzťahu k majorite spoločnosti, začala táto ideologická elita14 seba samu reprodukovať v dynastiách, tak všetok formálno-právne „spoločenský“ majetok sa v podstate stal majetkom súkromno-korporátnym.

 

Avšak ani právo súkromno-korporátneho vlastníctva sa nejaví byť neohraničeným, keďže východoeurópska byrokracia po roku 1953 úplne stratila kultúru metodológie a s ňou aj konceptuálnu samostatnosť riadenia na všetkých úrovniach. Dôsledkom toho sa riadenie v bývalom východnom bloku praktizuje podľa importovaných koncepcii, dodávanými (stanovovanými, zriaďovanými) sionizovanou náukou z Euro-Amerického interregionálneho konglomerátu. Preto sa výrobné prostriedky Východného bloku v súčasnosti nachádzajú v neohraničenom korporátnom vlastníctve nadžidovského prediktora. Bývalý Východný blok nedisponuje suverenitou, o jeho jednotlivých republikách15 ani nehovoriac.

 

Uzáver z toho je jasný: socializmus vo Východnom bloku nikdy neexistoval a neexistuje ani dnes16. Krajiny prežívajú ohavnú bolestnú formu prechodného obdobia, ktorá môže byť zavŕšená buď víťazstvom „socializmu“ (spoloČnosti pravej ľudskej spravodlivosti), alebo vytvorením nejakej formy zjavného, alebo skrytého davo-„elitarizmu“ s následnou katastrofou kultúry17.

 

Spoločnosť sa dnes javí byť davo-„elitárnou“. „Nomenklatúrna“ byrokracia je vykorisťujúca trieda-kasta18. Spolu s ňou existuje sio-murárska internacistická „elita“, medzinárodná mafia, predstavujúca v krajinách bývalého Východného bloku „mocenskú“ vôľu pohlavárov Euro-Amerického19 konglomerátu.

 

Všetky triedy (kasty) davo-„elitárneho“ spoločenstva rodia zberbu - lúzu, ktorá si nemôže nájsť miesto v procese Celospoločenskej integrácie špecializácie (CIS) z rôznych vnútorných i vonkajších (vo vzťahu k nej) dôvodov. „Elitárna“ lúza, vzdelanejšia a informovanejšia ako tá prostonárodná, vidiac nespravodlivosť jej súčasnej organizácie spoločnosti a oddaná20 „dobročinnosti“, prechádza na cestu organizovaného ničenia systému spoločenského samoriadenia. T.j., v stave rastúceho chaosu, preregulovania systému sa „elitárna lúza“ snaží väčšinou zničiť samotnú štátnosť. Táto vo svojej podstate z právneho hľadiska vlastizradná činnosť je lokálnou lumpenelitou vykonávaná za NEopodstatnených21 úvah o svojej vlastnej schopnosti sformovať spravodlivejšiu spoločnosť. To robí z tejto lokálnej „inteligencie“ ideálny slepý nástroj v rukách interregionálneho centra riadenia Euro-Amerického konglomerátu. Prostonárodný dav tvorí zasa potenciálnu členskú základňu rôznorodých kriminálnych živlov, ktorých úlohou je nahlodávať systém pre zmenu zo strany druhej, odspodu22. V období kríz riadenia lokálna lumpElita (LLE), ako špongia nasáva do seba politicky aktivizovaný dav so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. V prípade úspechov hnutia (revolúcie) sa dostane k moci táto „elitárna“ lúza (LLE). Okrem dobromyseľných hesiel však u nej v duši niet ničoho. Preto sa jej darí, skôr ako v ohni vlastnom zhorí, mnoho dreva narúbať23. Sama tak hynie v prachu svojich klanov boja, počas jej postupného vytesňovania zo sféry riadenia, spoločensky konštruktívnymi (tvorivými, pojivými) silami.

 

-pokračování-

 

 

1 Ruda znamená v istých súvislostiach aj kormidlo, v nemčine (Ruder) a tak i v ruštine..

2 Nem.: der „Ist Wert“ a „Soll Wert“. Čo mám a Čo chcem?..a aký je medzi tým rozdiel, chyba, odchýlka riadenia, jej parametre. T.j., stĺpec prioritných položiek chybového vektora riadenia, ktorý v praktickej každodennej reálnej politike býva vždy vektorom cieľov môjho nepriateľa.

3 I obrazne, ako sa z rudy postupne, tvrdou prácou, „prekopanim“ a spracovaním.. zhodnotením získava kov čistý.

4 Žiale a doznania tohto druhu sa stali údelom mnohých, ktorí sa nezodpovedne radovali a j“elitárnych“ reformátorov rôznych období po r. 1989 podporovali.

5 Prebranie, transformácia moci bola východoeurópskymi silovými zložkami detailne dohodnutá so západnými korporátno-štátnymi „bezpečnostnými“ zložkami spolu s podelením sfér vlivu dávno pred rokom 1989.

6 Napr. rôznym „nadáciám“, a iným, hoc i na prvý pohľad „bezštruktúrnym“ organizáciám atď..fr. „étAt“ – zriadenia, organizácia, štát v štáte, nem.“Der tiefe Staat“, tal. „Mafia“, „Fasca“. Skupinka osôb, držiaca spolu a žijúca na úkor spoloČnosti..dodržiavajúca tzv. vnútro“elitný“ konCenzus: „Verejne viditeľní, akože zvolení politici sa tvária, že riadia a korporácie sa robia, že počúvajú, pričom realita je presne opačná“. Kto cenzus, mlčanie (tal. „Omertà“) poruší..ten kedysi komplikácie zo systémom, režimom okúsil.

7 V materiáloch štúdií KSB (Koncepcie spoločnej bezpečnosti) je problematika práv vlastníctva zeme a jej nerastov podrobnejšie rozpracovaná v práci „K chápaniu makroekonomiky hospodárstva a sveta“ a v analytickej správe z r. 2001 „Zákon o zemi“ a „Pochopenie princípov systému zneužívania zákonodárnej moci“ (súbor 010224 – O Zákone o zemi.doc). (Dodatok z r.2004).

8 Pričom zdaňovať sa majú stroje (DPH) a nie vyrubovať daň z príjmu, ktorá je aj tak záporná. T.j., čo sa týka nákladov na jej výber, tak tie aj celkovo prevyšujú výdaje, a tak vyzerá byť tzv. „daň z prijmu“ čisto umelou depriváciou (ľudovo-slengovo: „buzeráciou“) populácie. Stroje (spotrebúvavajúce elektrickú a nie biogénnu –ľudskú a zvieraciu energiu), automatizácia poskytuje dnes viac ako 95% tovarov a služieb. Základný plat pre každého novonarodeného občana je podľa prepočtov vyššie uvedenej veľkej štúdie združenia nemeckých univerzít možný v celej EÚ (s ohľadom na lokálne rozdiely) dávno už i dnes a v prípade postupnej transformácie bankového sektoru na investičné bezúroćné spoločnosti, o to viac. T.j. vo výrazne vyššej forme, čo zároveň automaticky odstraňuje “nutnosť” parazitovania západných ekonomík na tzv. 3. svete. Viď príslušné percentá z objektívne neoprávneného “zisku” zištných pôžičiek MMF, SB a ďalsích privátnych bankh chudobnejším krajinám Afriky, Južnej Ameriky, Ázie a Východnej Európy. Zvyšky kanibaalskej hostiny sú potom predhodené zo stola lokálnemu plebsu západných krajín, ako kosti na “zacpanie papúľ”..a svedomia za drábsku účasť na zloDejine.. Včítanie deLegácie zodpovednosti na samotné obete inFormačnej agresie pomocou vytvorenia prostredia pre zachovanie informačného náskoku otrokára (a tým “zabezpečenie” hlúposti obete). Mier(a), znemožnenie vydierania zamestnancov korporáciami, zabezpečenie základných potrieb (bývania, jedla, dopravy) populácie a uvoľnenie jej potenciálu, času na myslenie, rodinu, vzdelávanie a hľadanie sebarealizácie vlastných talentov, je nočnou morou otrokárskeho pyramídového modelu Západu. Že by ľudia potom nepracovali, je podľa podrobných štúdii na túto tému propagandistická lož. Viac, ako 70% ľudí (zdroj: ZZNU) by si aj tak vhodnú prácu (nie len na privyrobenie) samo hľadalo. Zvyšok sú väčšinou chorí, invalidi a ľudia pracujúci v dnes zámerne adekvátnym finančným ocenením ignorovaných sociálnych oblastiach, tak kľúčových (esenciálnych) pre chod zdravej spoločnosti (jelitám priečnej), ako je práca v domácnosti, s okrajovými spoločenskými skupinami, výchova detí, rodina, samovzdelávanie apod. Koncepcia “samo”riadenia (projekcie kulturologických automatizmov asociálneho inžinierstva) dnešnej spoloNEčnosti totiž systematicky finančne výrazne preferuje spoločensky dlhodobo najškodlivejšie, hlavne paraziticko-deštrukčné funkcie-“zamestnania”.

9 Základy manažmentu: „Vlastní ten, kto riadi“. V tomto zmysle je objektívne irelevantné, nepodstatné, kto „na papieri“ (tzv. oficiálne) vlastní nejaký majetok, pôdu, vodu, fabriku, firmu, politickú stranu, štát, atď.., ale kto objekt reálne riadi, kto predovšetkým formuje základné parametre informačného prostredia, identifikuje a vyhodnocuje vo vzťahu k svojim cieľom dovtedy neznáme faktory-procesy, kto formuje bazálnu koncepciu. Isto, mnohí majú ilúziu, žijú v príbehu, že riadia.. a často miera ich viery (spolu s psy-profilom..stereotypmi ich myslenia a konania) rozhoduje, či sú príslušnými poradcami personálneho ma(na)gora do danej „funcie“ (role) so štatistickou pravdepodobnostnou predurčenosťou ich konania v tzv. „bežných (štandardných) situáciách“ (no i neštandardných) obsadení. Viď Základy vyššieho personálneho manažmentu, HR („ľudské zdroje“ = eufemistickejší výraz pre hantýrku typu „biomasa“, či tzv. „etnografický materiál“). Plutarch cisárovi: „TY riadiš, no i riadený SI.“ Clona-křoví-hmla tzv. majetkovo-právnych (virtuálnych) vzťahov je preto jedným z pilierov dymovej clony chrániacej programovú ilúziu (matrix) i samotnú existenciu nositeľov skutočnej politickej autokratickej konceptuálnej moci, a tým automaticky na ňu napojenej ideologickej (dnes mediálnej - kedysi „náboženskej“), zákonodarnej, výkonnej i súdnej. Viď Základy vyššieho politického marketingu.

10 V tomto zmysle sú aj pojmy majiteľ a manažér v realite vždy ekvivalentné. Z oboch pohľadov.

11 Zamlčanie tohto faktoru je ďalšou z hlavných chýb marxistických komunistov (na rozdiel od komunistov-antimarxistov) a zámerná lož samotných projektantov marxistickej aDeológie.

12 Ako sa v kluboch vraví: „I pomôcť chcel ProMéteus davu, tak zrobme z neho lúzy tej samej stravu“. T.j., „Poštvime médeami dav samotný proti tomu politikovi, ktorý mu najviac pomôcť chcel, bo garancia našej (jelít) moci, je miera hlúposti, lúzy chápania noci“ – tak baSník ich – deÁmonov mních v šere pel.

13 Z právneho hľadiska ilegálne zoštátnenie pôvodne národného majetku prechádzalo privatizačnému vykrádaniu po roku 1989 a snahe o materiálne zabezpečenie vtedajších - budúcich j“elít“, snahe o vytvorenie zdania legálnosti tejto masívnej organizovanej trestnej činnosti, objemovo porovnateľnej snáď iba s „otvorením bankového trhu“

14 Na západe sa v podstate to isté týka „elity“(mafie) finančnej..gloBaalnych klanov

15 Práve z tohto dôvodu (okrem predchádzajúcej systematickej sabotáže a diskreditácie) bolo možné uskutočniť jeho hospodársky krach a „výpredaj“ (krádež za globálnymi finacistickými teroristami falšované obeživo) majetku jednotlivých národov a ich republík.

16 Boli a aj sú ale krajiny, v riadení ktorých sú niektoré zásadné funkčné parametre „socializmu“ v nemalej miere prítomné. Pričom sa niekedy tieto krajiny navonok (oficiálne) „socialisticky“ ani nedeklarujú.. Často na rozdiel od „deklaratívne socialistických“.

17 Pritom netreba zabúdať ani na globálne marxistické, neomarxistické a „trockistické“ projekty. Podrobnejšie na tému v materiáloch Koncepcie spoločnej bezpečnosti (KSB) viď. prácu Vnútorného Prediktora (VP) „Trockizmus je „včera“, no nikdy nie „zajtra“.

18 V materiáloch KSB viď taktiež robotu na túto tému „Ford a Stalin: O tom, ako žiť po ľudsky“. (Poznámka z r. 2004)

19 Nie Americko-Európskeho, ako sa niektorí dnes chybne domnievajú. Americké skutočné vrchné štruktúry vždy boli a sú riadené z Európy (Zuerich a Londýnska City) a vykonávajú následne tlak na „zvyšok“ Európy. Podobne, ako sa žena parádi – iniciuje kontakt a sleduje, kto z mužov (pod)vedome „odpovie“. Muži si pritom často chybne myslia, že oni ženu „balia“, hoci sa výnimočne i to stáva. Nakoniec však v tzv. Západnej civilizácii aj tak znova rozhoduje žena.. Ostane nie nadarmo má i v šachu dáma moc väčšiu, ako kráľ.. Viď prácu o „západnej skryto tvrdo matriarchálnej spoločnosti“ v publikácii „Ľudstvo, to sú muži, ženy a deti“.

20 Oddaná, niekedy až posadnutá.. Tzv. „tretí sektor“ a jeho úloha poistného ventilu otrokárskej lode. Regulačného ventilu však i útočného, pri smerovaní úžerníckeho napätia na matematicky potrebnú démonkratickú expanziu pyramídovej hry (v opačnom prípade samopožierajúceho sa parazita) na svojich „partnerov“. Onen známy expanzný ventil na tzv. „grécky oheň“.

21 Viď staré ľudové porekadlo o tom, „Prečo revolúcia svoje dietky požiera“. KarneBaalizmus miesto evolúcie. Tal. „CarneVale“..(údolie mäsa, krvi, alebo platenie vlastným mäsom, krvou) – jedna z prípadových etymologických interpreacii

22 Napr. cieľ Havlových amnestii z pohľadu agresora. T.j. destabilizácia spoločnosti nie len zhora, ale aj zdola. Maneuver: „Doppelte Zange“, či eng. „Double impact“. Ako „križiacke“ výpravy. Protežovanie, financovanie zradcov a rôznych (ne?)Ziskových organzácii, chaos a následná invázia feudálov (moderne korporácii), každého pod svojou vlajkou a delenie koláča pod zásadou: „Hlavne, aby zdroje obsadenej krajiny, v žiadnom prípade pre potreby miestnej populácie vyuźivané neboli“. Až keď sa nový zotročený „etnografický materiál“ prestane voči režimu búriť a pri nevyhnutnej pyramídovej expanzii ďalšej kolaborovať, ako či už Kanonenfutter s chlapcami s najlepśím genetickým materiálom, alebo výrobou ekonomicko-vojnového materiálu v koncentračných „montážnych dielňach“, dostane zopár ohlodaných kostí zo stola Kanni(s)Baalovho. Teda aspoň vyššie, tradične režimu lojálnejšie prudko-intošské „stavy“ dostanú od svojich kmotrov licencie na znížené úžernícke sadzby.. Po dostatočnej „prirodzenej“ deprivačnej príprave tak takmer všade na svete prichádza k zvolaniu z úst utýraného prostonárodia: „Poďte a vládnite nám vy, bačovia!“. I tak po chvíli vĺčky baranice zhadzujú i hostinu poslednú na púšti hotujú a ráno ďalej hostiteľov hľadajúc, kočujú..

23 To dokázali i naši „davokratizátori“ v priebehu reforiem po roku 1989.

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti, svazek II, kapitola 2: Aktuálny stav východoeurópskej spoločnosti

Anti Aging Anorak Be enamoured of Products

estГ©e lauder revitalizing supreme creme 50 ml | 16.06.2018

Condense to today, when there is a surfeit of anti aging derma disquiet products like sedis.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/estee-lauder-revitalizing-supreme-creme-50-ml.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this well-spring of youth. Some tenure poenfec.gojijeugd.nl/instructies/deep-cleansing-black-mask-reviews.html their anti aging sleight of pointer be means of ingredients that be durable a ton of undiluted analyse inex.gojijeugd.nl/dokters-advies/astigmatisme-tegen-de-regel.html and hint on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

pro Uda

Sugar | 25.11.2015

nemohl byste někam hodit tu studii německých univerzit k základnímu příjmu, pokud je k dispozici?

Re: pro Uda

udo | 25.11.2015

Skúsim to nájsť.
Alebo skúste prípadne aj vy (bo mám toho veľa) a pastenite to potom sem.
Myslím aj v tom videu s SK titulkami, čo som dole nakopíroval to spomínajú. Dať do hľadania na Youtube, Rutube "Grundeinkommen" a bolo k tomu hneď niekoľko videí.
I reportáž priamo z tej śtúdie, ak sa dobre pamätám.
Študoval som to asi tak pred piatimi rokmi.

Tak by sa k tomu malo dať dostať.
Následne do archívu, resp. Anfrage na Kontakt na Uni na vyžiadanie, ak by link už nebol k dispozícii.
Každopádne štúdia, ako taká, sa isto nestratila.

Re: Re: pro Uda

udo | 26.11.2015

Ešte presnejšie:
Tu nejde o pôvodný ruský text KSB.

Ide o rozšírenie a snahu o aplikáciu na európske podmienky,
s poukázaním na to, źe podobné štúdie (a v tomto konkrétnom smere vyzerá rozsiahlejšie) boli robené dlhodobo aj v EÚ (a nie len). Vćítane návrhov komplexných rieśení s cieľom dlhodobo udržateľného rozvoja, modelované viac na naše podmienky.

Ak sa dobre pamätám, tak bolo v komentároch tých reportáží (v nemčine) uvádzané, źe taktiež beźali min. od ´70 rokov minulého storoćia. Myslím konkrétne ten nemecký univerzitný projekt. Niećo podobné, ak sa nemýlim i vo Švajčiarsku a ešte predtým aj v Rakúsku (Worgl). Dokonca prvé pokusy tým smerom boli už v druhej pol. 19.stor.

Avśak politický tlak známych úzkych mocných kruhov, mlynských kolies, sa podobné iniciatívy vždy snažil systematicky mariť, keďźe sa to týka narúšania základov modernizovaných foriem kolonializmu, či dokonca priamo neootrokárstva.

Nie nadarmo boli i "ruskí" revolucionári svorne vyućovaní na západe. Hlavne vo Švajci a Nemecku..(i Fr, Ang, .. testovaní v Esp..) I "Dolfiho" suita. Keď sa následne tieto konkrétne idei a ich formulácie (abstrahované sekvencie obrazov) spojili s ruskými tradíciami prostonárodia, vzniklo to, ćo vzniklo..až po KSB/DVTR. Jej autori však čerpali eśte aj z ďalśích zdrojov. Okrem západnejśej Euroázie, i od Blízkeho východu, aź po Indiu, Čínu a Japonsko (Viď taktiež neraz spomínané štúdie Nakasoneho inštitútu globalizačných štúdii v Tokiu).

Žiaľ my nemáme zatiaľ kapacity na preskúmanie a preloženie všetkých týchto.. i pôvodných dokumentov, týkajúcich sa témy.
Ak môžte, pomôžte teda Sugar. Aspoň to znova nájsť, prípadne i "prekopať". Dik.

Btw., my sme nejakých 15 rokov dozadu tiež len tušili , že niečo, ako KSB/DVTR muselo vzniknúť (samy sme na vytvorenie niečoho takého kapacity nemali) a vedeli sme aj z logických dôvodov kde a prećo.. Akurát sme nemali vtedy ani žiadnu priamu indíciu. Až keď sa viac rozšíril internet, začali sme hľadať. Ubehli roky..

Našťastie o existencii vami dotazovaných dokumentov máme teda i priame dôkazy..

Re: Re: Re: pro Uda

udo | 26.11.2015

Aj o toto sa spomínané nemecké študentské a doktorantské think-tanky opierali:
https://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Gesell
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rgl#W.C3.B6rgl_im_Tiroler_Freiheitskampf

Uvedené hnutia a štúdie majú svoj pôvod ešte v tirolských povstaniach proti Napoleónovi a Bavorsku, až po 30-ročnú vojnu a švajčiarsku domobranu pri bojoch s cisárskymi, atď..
To len pre lepšie pochopenie tradície hĺbky a šírky komunitného myslenia na západe, ak sa tým chcete serióznejśie zaoberať.
Detto podobný fenomén Guernseyských ostrovov v anglo-frankofónnom prostredí.

Princíp právnej transformácie "minimálnej mzdy" na tzv. "základný plat" by bez pochopenia cieľov týchto odskúšaných modelov asi pokrivkával..

Prof. Dr. Michael Vogt: Bedingungsloses Grundeinkommen ist finanzierbar
https://www.youtube.com/watch?v=YwQRlrc6xlc

Kulturimpuls: Bedingungsloses Grundeinkommen
https://www.youtube.com/watch?v=gEsKRsjou5k

ZDF Nachtstudio - 1000 Euro für jeden - Zukunftsmodell
Grundeinkommen
https://www.youtube.com/watch?v=1-NDoC9ULIM

atď..
je tam toho spústa, štúdii,
len sme sa tým presekávali uź dávnejśie..

V základných parametroch sa ale v zásade viac-menej zvyknú zhodovať. Navrhovali sme to aj v problémových oblastiach napr. na Slovensku v kooperácii s LET systémami (ktoré sú už dávno k dispozícii na nete) pre samosprávy. Na 3-4 miestach sa s tým i u nás dlhodobo experimentuje, no tlak musí ísť, ako vźdy, zdola, vzlínať ako voda.

Riešenia väčśiny problémov, ktoré dnes máme,sú dávno k dispozícii. Ľudia len musia chcieť. Prestať sedieť v krćme nadávať a osud detí svojich do rúk vziať.

Musí to ísť z dedín a malých miest do 20 000 obćanov, kde kaźdý kaźdého pozná. Väčšie mestá sú príliś anonymné ľahśie masovo-štatisticky manipulovateľné sociálne dlhodobo patologické molochy..

Obávam sa, źe zhora nám to len tak nikto tak skoro zadarmo asi nedá.. No snáď s mýlim :)

koncepcie

David | 23.11.2015

Tieto informácie ekonomického charakteru sú pre mňa veľmi zásadné. Som ekonom. Už roky sa zaoberám konceptom sociálnej trojčlennosti (vznik 1919) viď napr. aj moju knihu k tejto téme http://www.webareal.sk/sofian/eshop/1-1-Knihy/0/5/58-Socialna-trojclennost ktorý považujem za primeraný stredoeurópskym pomerom. V ňom sa v rámci ekonomického modelu dlhodobo rozpracuvávajú myšlienky Základného nepodmieneho prijmu, nahradenie DPH namiesto dani z príjmu a majetku a tiež otázka bezúročného finančného systému ako aj iný prístup k vlastnickým právam (dispozične práva). Som rád že KSB v tejto oblasti dospel k podobnému videniu ekonomiky. Skúsim do budúcnosti vypracovať porovnanie oboch systémov a ich možnej spolupráci. Tak ako KSB je primeraný pre Rusko tak Koncept sociálnej trojčlennosti pre Európu, oba by dokázali perfektne koexistovať.

Re: koncepcie

jana123 | 23.11.2015

zakladny nepodmieneny prijem tu uz mame pre jedno etnikum,
co z toho vyplyva, ze najvacsiu populacnu krivku dosahuje prave toto etnikum, ktore nie je motivovane pracovat ani pre seba, ani pre spolocnost, vzdelavat sa nemaju zaujem, je to jedna nepracujuca a stagnujuca generacia plodi este vacsiu nepracujucu generaciu - o incestoch ani nehovorim -
na pracujucu a aktivnu generaciu nakladame coraz viac povinnosti dani a tak maju coraz mensie moznosti na to aby rozvijali potencial novej aktivnej , pracovitej a vzdelavajucej sa generacie.
Pri vstupe noveho imigrantskeho faktoru, ktorych tu uz mame a treba s nim pocitat ci sa nam to paci a ci nie, to bude este horsie.
AKO PISE LAZAREV - ak nechceme podporovat parazitizmus, treba podat pomocnu ruku tomu, co chce nieco tvorit, chce sa vzdelavat a pracovat na sebe, aby bol druhym uzitocny. bunka organizmu spotrebovavacca 20% a 80% vracia organizmu - naopak je to len u rakovinovej bunky. Rozpravka o troch grošoch je jednoducha a vystizna. Rovnako i Bez prace nie su kolače.
Dnes to je , že jedny pracuju 12-16 hodin aby prežili, lebo musia živiť tych čo nikdy nepracovali. Kto chce mat zakladny minimalny prijem - o k - ale mal by odpracovať aspon polovicny uvazok

Re: Re: koncepcie

udo | 23.11.2015

Obávam sa Janka, že ste v zásade nepochopili,
čo to je "základný nepodmienený príjem" a čo pri ňom ide.
Skúste si to aspoň trochu naštudovať,
ak sa uź takto skúśate vyjadrovať.

Jou..a od ciganov sa máme hodne čo ućiť.
Čo napr. podľa Vás?
Avšak samozrejme i oni od nás.

PS: Pod cigánmi nemyslím degešov.
To je zasa úplne iné kafe.

Hlavne si prosím nepliesť pojmy a dojmy.

Re: Re: koncepcie

udo | 24.11.2015

PS:
"Základný plat"..či "Bezpodmienečný základný plat"
rozhodne vôbec neznamená, že ľudia by nepracovali.

I tak je dnes väčśina reálnej práce, hlavne vo väčšine sociálnej sféry neplatená. V dnešnom Západnom režime sú najlepšie platené protispoločensky zamerané posty, funkcie.

Hlavne nezabúdajte, že všetko je dnes už takmer plne automatizované. Výroba i sluźby.
Robotníkov väčšinou vo fabrikách pri pásoch uź len umelo držia. Reálne prosto nie sú potrební.
Stovky generácii makali, aby sme dosiahli tento štandard materiálneho zabezpećenia a cez úžeru a infláciu si ho prisvojuje úzka skupinka sociopatov.

Ľudia sa majú venovať primárne samovzdelávaniu, rodine, riadeniu a práci, na ktorú majú talent, predispozície, ktorá ich baví.

Spomínané rozsiahle štúdie jasne hovoria že ľudia by pracovali, tvorili i bez nútenia. Navyše celkovo neporovnateľne efektívnejšie. Akurát by boli režimom takmer nevydierateľní.

"Náklady" na cigánov, či úplatky sú v porovnaní s organizovanou korporátnou krádežou zanedbateľné.
Ich medializácia je len dymovou clonou pre prastarý tzv."globálny finančný terorizmus"

To len na úvod tohto udržateľného (v zmysle stabilnejśieho rozvoja) ekonomického modelu.

Re: koncepcie

petržlen | 29.11.2015

Sociálna trojčlennosť je jednou z mnohých teórií z „dielne“ GP, ktorej jedinou úlohou je odlákať človeka od hľadania pravdy. Podľa počtu nešťastníkov, ktorí doteraz naleteli a ešte len naletia, sa dá odhadovať sila konceptuálneho riadenia.

DPH

Paulo | 22.11.2015

nejake odkazy na štúdiu uvedenú v poznámke č.8?

Re: DPH

udo | 22.11.2015

https://www.youtube.com/watch?v=ExRs75isitw
(s titulkami)
Názvy tých štúdii sú uvedené vo videách a článkoch pod pojmom "Grundeinkommen", keď si dáte do googlu, alebo na youtube.

Alebo sa na daň z príjmu spýtajte nejakého skúsenejśieho daňováka.. a jej pomer k výberu DPH
Resp. formulujte otázku nasledovne:
Do akej miery žije štát z
A) nepriamych a
B) priamych daní (tam patrí aj daň z príjmu)

T.j., aký je pomer objemov ich celkového výberu (prípadne aj nákladov na výber jednotlivých daní - zhruba dlhodobo)

Re: Re: DPH

Paulo | 22.11.2015

Ok ďakujem.

Přidat nový příspěvek