Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (3)

Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (3)

28.3.2016

předchozí část

 

Chórovod je jedným z atribútov ruskej kultúry a je jedným z prostriedkov uskutočňovania kolektívnej mágie národa ľuďmi, ako sú-časti jeho skutočného prirodzeného života.

 

Ďalej pokračuje text v znení z r. 2000.

 

Zo všetkých epických opier ruskej hudby má „Príbeh o neviditeľnom meste Kitež a deve Fevrónii“ N.A. Rimskeho-Korsakova a V. I. Beľského najvyššiu svetonázorovú úroveň. Je to najväčší úspech Ruskej hudby v rámci kultúry, zotročenej Bibliou. V tejto opere autori, začavší tvoriť v ohraničeniach tradičnej biblickej kultúry, dokázali podísť až tesne k jej hraniciam, nahliadnúc za ne, avšak nedokázali sa cez ne prervať na slobodu. Je možné i vyššie vystúpiť, ale len zahodiac Bibliu.

 

V dôsledku tejto okolnosti, všetko v hudobnej kultúre Ruska, napísané komponistami po „Príbehu“, je buď úpadok cestou degradácie v bezduchom formalizme, alebo viac-menej vedomé pokusy vyrvať sa zo zajatia kultúry, zotročenej Bibliou.

Práve z tohto dôvodu je opera „Príbeh o neviditeľnom meste Kitež a deve Fevrónii“ našim súčasníkom najmenej známou epickou operou. Cenzúra miestnej periférie nadžidovského prediktora...

 

Preto sio-internacizmus, prehlásiac, že pre neho je najdôležitejším umením kino, umiestnil operné1 umenie v ZSSR do rezervácie Veľkého divadla („Boľšoj teatr“ v Moskve)*, a národné epické opery vytesnil zo scén všetkých, aj bez toho málopočetných, operných divadiel pomocou západných klasických opier a pseudoepických výtvorov socialistického realizmu, vo všeobecnosti nič nehovoriacich ani rozumu, ani srdcu ruského ľudu.

 

A akýže je osud národnej klasickej opery a vzťah národa k nej v Číne? - Národná epická opera existuje ako samostatný žáner hudobnej tvorby. Pretvorenie epického národného videnia sveta na uvedomelú filozofickú metódo-logickú kultúru vyžaduje zosúladené informačné pôsobenie na podvedomie a vedomie spoločnosti.

 

Hlavnými prostriedkami formovania aktuálneho stavu spoločenského vedomia a tlaku na spoločenské podvedomie sú: systém národného vzdelávania, prostriedky masovej informácie (médiá)*, javiskové umenie a masové (spoločensko-kultúrne)* podujatia.

 

Opatrenia v systéme národného vzdelávania

 

Kríza riadenia «direktívno-administratívneho» byrokratického systému a neschopnosť pseudodemokratických a demokratických síl vyviesť krajinu z krízy, odrážajú ich celkovú svetonázorovú bezmocnosť a neudržateľnosť. Príčinou tohto stavu je neadekvátnosť systému národného vzdelávania vo vzťahu k aktuálnym a perspektívnym spoločenským potrebám.

 

V súčasnosti a v dohľadnej budúcnosti je etalónovou frekvenciou, s ktorou je zviazaný pojem sociálneho času, frekvencia obnovy aplikovanej faktológie prakticky využívaných vedomostí. Toto znehodnocuje – robí bezcennou – aplikovanú faktológiu, a tým samým zvyšuje spoločenský význam metodológie osvojenia si nových aplikovaných faktologických poznatkov.

 

Naše stredné a vyššie školstvo so všemožnými kurzami zvyšovania kvalifikácie, tak ako predtým, aj naďalej zostáva školstvom kaleidoskopického osvojovania si faktológie.


 

* * *

Doplnenie, r. 2004

 

Inak povedané, vyvstáva otázka: Čo reálne patrí do štandardu povinného vzdelávania v Rusku (i v Európe)*? - Odpoveď na ňu, na prvý pohľad, sa môže zdať paradoxná.

Reálne sa na škole vyučujú iba dve objektívne vedy: matematika a geografia.

Ich objektívnosť je podmienená tým, že matematika2 učí množstevné a poradové (kvantitatívne a kvalitatívne)* vzťahy, tvoriace základ bytia Stavby Sveta (jeho Stvorenia, S-Trojenia)*, ktoré nie sú človeku podriadené. Geografia3 skúma planétu Zem, ktorej zmeny prebiehajú pomaly (vo vzťahu k rýchlosti plynutia dejín) a do začiatku 19. storočia (priemyselná r-evolúcia)* boli taktiež nie veľmi od človeka závislé.

Okrem toho učí škola návykom-remeslám4, ku ktorým možno zaradiť aj ovládanie písomníctva a jazykov, informatiku a pod.

Všetko ostatné, čomu škola učí - to sú subjektívne interpretácie pozorovaní a exPeriMentálnych údajov (prírodné vedy) a z väčšej časti textov a arteFaktov, zdedených z dôb minulých (humanitné vedy).

 

Prax ukazuje, že značná časť návykov a interpretácií v dnešnom svete zastaráva – prestáva byť aktuálna - v priebehu 5 - 10 rokov. A toto nás privádza k odpovedi na otázku: Čo škola neučí a čo učiť má, aby neunavovala učiteľov a žiakov bifľovaním sa interpretácií, ktoré aj tak v mnohom stratia praktickú (aplikačnú) aktuálnosť skôr, než deti ukončia, ak nie všeobecnevzdelávaciu školu, tak vysokú školu (a nezabíjala tak prirodzený smäd detí a mládeže po vedomostiach)*?

 

Odpoveď je jednoduchá: Škola neučí deti umeniu interpretovať pozorovania, experimentálne fakty, texty a artefakty v tempe vzniku potrieb riešenia praktických úloh na osnove interpretácií.

 

Ale to je práve to, čo je nevyhnutné na prekonanie krízy celého systému vzdelávania, a taktiež nevyhnutné pre uskutočnenie všeobecného rastu KULTÚRY RIADENIA V SPOLOČNOSTI. V súčasnom vedeckom lexikóne sa opis takéhoto druhu umenia interpretácie pozorovaní, experimentálnych údajov, textov a artefaktov nazýva metodológiou poznania5. A ju sa treba učiť, a preto je nevyhnutné sa učiť toto umenie sám, vyjadrujúc ho v teórii – takisto intepretácii tohto umenia.

 

Ďalej nasleduje pokračovanie textu vydania z r. 2000.

 

* *
*

 

Jediný rozumný východ z tejto situácie je preložiť osvojenie si novej praktickej faktológie a informačnú adaptáciu k miestu svojej práce na samotného človeka. No toto vyžaduje vytvorenie jednotného štátneho systému6 prípravy a preškolovania kádrov, rovnako SKUTOČNE prístupného jedincom, pohádzajúcim zo všetkých vrstiev spoločnosti7, ktorý by zahŕňal vekové hranice od detských jaslí a škôlok až do odchodu do dôchodku8.

 

Tento systém musí zabezpečovať taký rozvoj procesu (osobnostného rozvoja)*, pri ktorom človek po zavŕšení pre všetkých povinného vzdelania:

 • má celostný svetonázor, t.j. vníma, uvedomuje si svet – prírodu a spoločnosť - ako vzájomnú vloženosť (množinu-matricu)* procesov trojjedinstva: matéria sa vo formách mení podľa miery rozvoja (alebo to chápe ešte hlbšie9). A na tejto osNove vie interpretovať pozorovania, experimentálne údaje, texty a artefakty v tempe vznikania potrieb riešenia praktických úloh na osnove interpretácií;

 • je v stave čítať knihu v tempe listovania.

 • vie používať klávesnicu prostriedkov spracovania informácií (IT klávesnicu)* metódou naslepo všetkými desiatimi prstami, pretože po zodpovedajúcej príprave človek píše strojovo rýchlejšie, než písaným písmom.

 

Z praktickej faktológie musí vedieť, poznať predovšetkým nasledovné:

 • aktuálnu koncepciu uplynulého globálneho dejinného (tu historického)* procesu, ako čiastkového v evolučnom procese biosféry Zeme;

 • základné predchádzajúce koncepcie globálneho dejinného procesu;

 • že umelecká literatúra, veľká literatúra (ako aj iné druhy veľkého umenia), dostatočne často predbieha sociológiu v analýze stavu spoločnosti a perspektív jej rozvoja, dokonca aj napriek zámerom samotných umelcov a sociológov. Preto pre človeka s celostným10 svetonázorom niet nijakých zákazov na držanie ľubovoľnej faktologickej informácie11. Či už mravnej, alebo nemravnej. Akákoľvek nemravnosť – neprítomnosť mravov, konceptuálna neurčitosť a konceptuálna „všežravosť“ správania sa - je vyjadrením rozpadu celostnosti svetonázoru;

 • dostatočne všeobecnú teóriu riadenia v jej základnej časti i prílohách pre riadenie davo-„elitárnej“ i neelitárnej celonárodnej spoločnosti;

 • vzájomnú spolusúčinnosť abstraktno-logického a procesného myslenia, vzájomný vzťah vedomia a podvedomia, odovzdávanie informácie rečou i písmom;

 • možné rozdiely v stroji psychiky tých, komu Zhora dané bolo Človekom byť.

 • že ľubovoľné praktické znalosti, vnímané a používané mimo uvedomenia si globálneho dejinného procesu a perspektív jeho rozvoja, predstavujú obrovské sociálne nebezpečenstvo, pretože následky ich použitia sú v takom prípade nepredvídateľné;

 • aktuálnu praktickú faktológiu čiastkových odvetví poznania: medicíny, všeobecnej biológie, sociológie, geografie, fyziky, chémie a matematiky v objeme, dostatočnom na vedomé vedenie zdravého spôsobu života a začiatok – štart – základnej profesionálnej špecializácie;

 • plynulé ovládanie nie menej ako dvoch cudzích jazykov z nasledovných: anglický, arabský, nemecký, čínsky, japonský, španielský.12 Samozrejme okrem ovládania povinného (úradného)* v mnohonárodnom štáte jazyka národa, na území kultúry ktorého človek prebýva. Ruský jazyk v Rusku pri tom množstve jazykov je ako predtým jedine možným jazykom vybudovania kultúry, zjednocujúcej všetky jeho národy13.

Informačná adaptácia na konkrétne pracovné miesto a podpora aktuálnej kvalifikačnej úrovne pre metodologicky vzdelaného špecialistu, ovládajúceho rýchločítanie a schopného samodisciplíny myslenia (a to predovšetkým), nie je problémom. Samozrejme za predpokladu, že knižnice, odborné odvetvové a celoštátne informačné databázy sú dostatočne rozvinuté a schopné poskytnúť ľubovoľný, v ich správe sa nachádzajúci, materiál ľubovoľnému špecialistovi v krajine do dvoch týždňov (maximálne do dvoch mesiacov) od momentu vzniku požiadavky.14

 

*       *      *

-pokračování-

 

1 Operné umenie, to jest pre národnú kultúru oporné... - pozn. prekl.

2 MaThémaTikos je univerzálny jazyk popisu zákonov UniVersa. Podobne, ako hudba, či geoMetria. (Porovnaj stredoveké Trivium a Quadrivium) Spolu tvoria jeden celok a nemožno ich vzájomne oddeliť. Hudba a geometria sú aplikáciou, praxou matematiky (abstrakcie). Tak, ako abstrakcia nemôže vzniknúť bez pozorovania (gr. „TheoRia“) praxe, praktického pozorovania reality. Gr.-hel. (koiné) výraz θεωρεῖν theorein ‚pozorovať, pozerať, skúmať‘; θεωρία theoría - pohľad, predpoklad, náhľad, vedecký pohľad. Na jeho princípe sa následne tvorí model, slúžiaci v konečnom dôsledku vždy k prognóze, a tým praktickému riadeniu reality. – pozn. prekl.

 

3 Pri slove GEOgrafia je dobré spomenúť stredoveký model GEO-centrického usporiadania Stavby sveta a v súvislosti s tým uvedomenie si jeho modernejšieho pokračovania v dezinfo-pyramídovom modeli EGO-centrickom. Resp. paralelne projektovanie kolektívnej ilúzie – pasce objektivity času ako kategórie, na ktorej podklade je samotný bezMIERÝ egocentrizmus stavaný – čisto politicko-propagandistická teória tzv. „Big Bang“. Bo ak niet počiatku, niet ani konca. Koniec otrokárskej „civilizácie“ je odhalenie jej princípu (gr. „apoKalypsó“ – odhalenie..ľudovo: všeobecne po svete dobre známy „Príbeh o nahom cisárovi“). T.j., odhalenie princípu vzťahu subjektívnosť a objektívnosť, kde subjektívnosť je tiež len mierou objektivity. Tak by sa obeť mohla vymaniť z košiara pasených ovečiek, z pavučiny križiaka... a jeho ďalšej náväznej fikcie umelého rozdelenia sveta na tzv.„hmotný a duchovný“, ...pričom on je len jeden. Tak, ako aj On. – pozn. prekl.

 

4 Zručnostiam... – pozn. prekl.

 

5 Meno METODovo tiež nebolo len tak zvolené, a tak i matrice tejto sa prejavenie. Avšak jedna vec je, ako často sa prejavuje skutočný človek METOD, jeho objektívne kladné stránky, miera chápania a nechápania, a ako často histericko – hisTórický mýtus o ňom, pseudocirkvou sformovaný. Tak i u Moseho, či Issu a pod. – pozn. prekl.

 

6 Jednotného, čo do obsahu, nie formy. Formu vzdelávania, prístupu učiteľa k žiakovi je možné prenechať na rozhodnutie a voľbu jednotlivých škôl a výber rodičov. – pozn. prekl.

 

7 Nie jedno vzdelanie pre „elitu“ a iné pre „dav“, ako na ZaPáde. – pozn. prekl.

 

8 To umožní v konečnom dôsledku evolučne kľúčové využitie čo najširšieho potenciálu populácie. – pozn. prekl.

 

9 V SK/CZ verzii OSSOS bolo toto základné, fundamentálne chápanie procesu strojenia, (s)tvorenia sveta v priebehu posledných rokov posunuté ešte ďalej – hlbšie, resp. na snáď vyššiu a zároveň pochopiteľnejšiu, praktickejšiu úroveň. V skratke: vnímanie sveta na princípe MIM (Matéria, Informácia, Miera) bolo posunuté k pre človeka kognitívno-prakticky bližšiemu, duálnemu analógovo-digitálnemu (spojito-abstraktnému) horizontálno–vertikálnemu krížu (focusu - koncentrácii na v pohybe „stály“ bod „singularity“), komplexnejšiemu modelu MIM-FIE. Po rozlíšení konkrétnych Mier obrazu-Formy Matérie, prenášam Miery tejto formy, to jest, InFormujem, a tak ďalšiu procesne náväznu Existenciu vytváram... S-Trojím. Vektory, matrice, tenzory zvolenej formy matérie osadím rozlíšenými mierami, a tie cielene zmením, čím matériu novú z materiálu („plastelíny“) starej vytvorím.

1) Diskrétne (detailne): Miera – InFormácia – Matéria a 

2) obrazne (všeObeCnie-všeObeCnosť): Forma – InFormácia – Existencia,

pričom samotná inFormácia (l´At) je oným SLOVESOM, činom, aktom Tvorenia-sTrojenia (tak úzkostlivo znacharmi po tisícročia pred davom skrývaným, pomocou zavedenia vedy a poznania do slepej uličky chybných, medzne zovšeobecňujúcich kategórií HEČP – METS (hmota, energia, čas, priestor), ktorých sa ešte ani súčasná veda nezbavila...). InFormácia je v tomto zmysle aj onen nekonečný Pohyb, imPulz Života Vesmíru. – dopl. prekl.

10 To jest, holistickým svetonázorom. Z gr. ὅλος holos „celý“. Nie však v zmysle preventívne deformovaného holizmu, ako opaku atomizmu a redukcionizmu, ktoré sú v skutočnosti jeho nedeliteľnou súčasťou, a nie protikladom. (Podobne, ako manipulácie koletívneho podvedomia známymi zámerne chybnými „prúsero“-navigačnými otázkami typu: konzervativizmus alebo liberalizmus, evolúcia alebo stvorenie, duch alebo hmota, viditeľný alebo neviditeľný..., namiesto zatiaľ nedostatočne videný, rozpoznaný...) Deformovaný holizmus navyše popiera kauzalitu (príčinnú súvislosť, podmienenosť) a smeruje v extrémnom prípade k hlásaniu pre jedinca a spoločnosť osudných absurdít typu vopred danej nepochopiteľnosti (super)systému ako celku, nerozlišujúc pojmy „dokonalosť“ a „doStatoČnosť“. – pozn. prekl.

 

11 Takýto zákaz, alebo výraz typu „akoby“, signalizuje spravidla snahu o podprahovú manipuláciu - iluzionizáciu - ovládnutie cieľového objektu. Vytvorenie (dez)informačnej hierarchie. Dogmy v tzv. náboženstvách a axiomy v pseudovedách. Spoločenskú nebezpečnosť, protiľudskosť a antireligiozitu tzv. dogiem asi netreba bližšie osvetľovať. U axiomov ide o riziká spojené s ich absolutizovaním, keďže sú len pilierom príslušnej teórie, pričom ak sa ukáže nedostatočne funkčná pri skúmaní a riadení nejakého socio-naturálneho javu (zákona), môže byť ľpenie na danom axiome pre daného jedinca a/alebo spoločnosť osudným. Okrem toho hrozí slepá oddanosť axiómom (tzv. paradigmám a pod.), cenzúrovanie vedy ako takej, pričom nutnosť hľadania kategórií (hranične zovšeobecňujúcich pojmov, pohľadov) samozrejme nevylučuje možnosť dočasnej potreby vytvorenia týchto „základov“ modelovanej konštrukcie. Tak, ako tu v tomto zmysle „ani pyramídy nebudú večne“, ak prídeme na niečo lepšie... – pozn. prekl.

 

12 Pre neruské krajiny a národy do tohto počtu patrí samozrejme aj jazyk ruský... Aby vedel, že „Aj iné svety, než len ten jeho existujú!“. Avšak črty spoločné, mravy hľadať treba, bo spoločným ich menovateľom by uniVerzálnosť byť mala. (Parafráza I.Kant) Ak mrav nejaký nie je univerzálny, o mrav skutočný ísť nemôže... – pozn. prekl.

 

13 Tento názor o úlohe ruského jazyka v Rusku v daných kruhoch momentálne prevláda, ale v zmysle a význame jazyka, schopného zjednotiť, lepšie povedané zahrnúť, vpísať multikultúrnu mnohojazyčnosť Rusi do spoločnej kultúry, so zachovaním a rozvojom pôvodných kultúr a jazykov. No nie v zmysle potlačenia, asimilácie pôvodných kultúr, čoho príkladom sú napríklad: jazyk nemecký v Nemecku, kde boli pôvodné národy Prusov, Lužických Srbov, Kúrov atď. z časti aj cielenou systematickou politikou (krátkozrako ochudobňujúcou evolučnú stabilitu a konkurencieschopnosť rozvoja samotného Nemecka) prakticky úplne asimilované, zničené a vykorenené. Podobne vo Francúzsku, Británii, Španielsku, USA atď. O ich kolóniách často ani nehovoriac... Sem patria aj maďarizačné snahy v rámci Uhorska v 19. a začiatkom 20. storočia, či germanizácia Čiech a Moravy... Viď. objektivita procesu koncentrácie moci (globalizácie) vs. ničenie mozaiky pôvodných kultúr a antikultúrna degradačná homogenizácia. – pozn. prekl.

14 Požiadavka na systém vzdelávania možno síce na prvý pohľad vysoká, no určite nie nerealizovateľná, pritom v princípe oveľa jednoduchšia, ako doterajšie bezbrehé rozširovanie nemetodologickej faktológie, alebo ešte spoločensky fatálnejšia koncentrácia na okamžitú prax a špecializáciu bez aspoň ZÁKLADNÝCH interdisciplinárnych vedomostí, tzv. všeobecného prehľadu, typickú pre tzv. záPadnú cestu tichej programovej debilizácie populácie a následnej postupnej depopulácie Zeme, so zámerom vytvorenia zo zbytku obyvateľstva špecializovaného obslužného zombie personálu pre „samovyvolenú elitu“. – pozn. prekl.

 

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (3)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

jsem k nicemu

rafik | 30.03.2016

Mne vzdelavaci system znicil. Koncil komunismus, rozdelili tridu, zavadeli se novoty a mne to nesedlo. Problemy k tomu v rodine a uz jsem se vezl. Spatne vybrana stredni skola, z ktere neslo jit navysokou- v me generaci a bez znymych to jeste neslo. Dnes no problem. Mohl bych byt cokoliv, ale nema mne to kdo naucit a ja sam si nejsem dobrym ucitelem. Jinak receno- je mne docela skoda. Paradox je, ze mam talent od Boha lidi ucit.
Proste jsem se nenasel v rozlicnych oborech, ktere nas zivot nabizi. Bud taky na to nemam talent, nebo kdyz mam, tak mne to nezajima. Spoustu oboru beru vylozene skodlivych.
Mimochodem matematika za kazdou cenu je zabijak. S trojkou z matiky na medicinu jit nemuzete, pritom muzete byt klidne nejlepsi chirurg na svete. To nema s matematikou vubec nic.
Nakonec mi nezbylo nez se stat ksefcmanem, coz nesnasim a pohrdam timto povolanim, jakozto sam sebou.

Re: jsem k nicemu

petržlen | 30.03.2016

Skúste sa prestať ľutovať, možno už nebudete musieť pohŕdať sám sebou. Ak máte talent skutočne od Boha, prečo ho nevyužívate? Myslíte, že Vám ho dal z márnotratnosti? Ak Vám niečo bráni, nie sú to vonkajšie okolnosti – tie sú prejavom vnútorných zábran. Hľadajte ich, odstráňte a tešte sa zo života. Možnosti sú aj mimo „úradné“ školstvo. O:-)

Re: jsem k nicemu

Sio | 30.03.2016

Dnešní doba má jednu velkou ne/výhodu. Nevystačíte s kvalifikací získanou ve škole po celý život.
Vždy můžete začít od nuly, i kdyby vám bylo 50. Pokud sebou pohrdáte a přesto to ve vás nevyvolává touhu něco změnit, asi jste prostě rezignoval. Můžete se po zbytek života oplakávat, nebo s tím něco udělat.
Je možné (a dost pravděpodobné) že potřebujete pomocnou ruku. Pokud máte něco zájem měnit, napište mi na siorak@seznam.cz Netvrdím, že dokážu všechno, ale třeba bych v něčem mohl být užitečný.

Re: jsem k nicemu

jana123 | 31.03.2016

Vsetci sme v jednej velkej skole zivota a to je ta najdolezitejsia skola.
Ak sa ocitame v ,,nechcenej ulohe,, tak zvacsa preto, aby sme sa naucili LASKE a POKORE a nechcena uloha ocistuje nasu dusu najviac a prave o to ide.
Cim viac sa priecime prijat horký liek, tým viac a dlhsiu dobu ho musime uzivat. Ak ten horký liek prijmeme s pokorou a zachovame si lasku k Bohu, k zivotu, k sebe, k ostatným, to znamena, ze dusa sa ocistuje a liek nam uz nie je treba v takych davkach /alebo vobec/a sme oslobodení. Pretoze sme sami presli niecim, nauci nas to pochopit a mat rad i tych kseftmanov i kohokolvek ineho, ako kazda rastlina na velkej luke ci v lese má svoj jedinecny vyznam , tak je to i s ludmi. Treba milovat celok i kazdu jednotlivu ciastocku celku. Rovnako ako je skodlive presvedcenie o ,,vyvolenosti a nadradenosti a s tým spojene uctievanie,, tak je skodlive presvedcenie o podradnosti a stým spojene pohrdanie. Materia je jedna spirala, duchovnost je druha spirala a spája ich Laska do unikatnej a zivotodarnej DNA . Prajem ti, aby si zivotne skusky absolvoval co najlepsie, lebo zivotny doktorat je najcennejsi. / mozno ti k tomu napomoze Lazarev -https://www.youtube.com/watch?v=6RPu01MfXMg/

Re: Re: jsem k nicemu

petržlen | 31.03.2016

Ďakujem Vám, napísali ste to oveľa krajšie a prijateľnejšie ako ja.

Pe-tri, Udo

Sio | 29.03.2016

Hlavní myšlenkou, jak to vnímám, je nezbytnost zásadně zkvalitnit proces výuky a zmodernizovat osnovy, ve kterých udělováno příliš prostoru věcem méně významný a předměty nebytné pro život tam často úplně chybí.
S tím se dá bezvýhradně souhlasit. Na druhé straně není namístě se připravovat na minulou válku. Platí to i pro výuku jazyků. Generace, která teprve nastoupí do škol nebo se ještě nenarodila a to je právě generace, které se reforma týká (je třeba myslet nejméně 20 a víe let dopředu) se dožije miniaturních perfektních překladačů mluveného slova do i z cizích jazyků, o tom jsem pevně přesvědčen na základě aproximace založené na znalosti IT revoluce za posledních 30 let. Proto znalost cizích jazyků nebude mít už takový význam, jako dnes. O to větší význam bude mít dobrá znalost nativního jazyka, umění se vyjadřovat stručně, jasně a logicky. Souvisí to totiž i s kvalitou myšlení, složitější abstraktní myšlení není možné očekávat od toho, kdo má slabou slovní zásobu a neumí logicky konzistentně sestavit ani větu, natož projev.
Velmi slabé jsou dnes znalosti lidí (i těch relativně vzdělaných) o procesech probíhajících ve vlastním organismu, o principech spojených s duchovním životem, znalost psychologie, umění pochopit druhého a vcítit se do něj. Je toho hodně v životě užitečného, co by škola měla učit a neučí.

Re: Pe-tri, Udo

udo | 30.03.2016

Práve preto je DVTR navrhovaná ako záplata (eng. "patch")
dnes u nás existujúceho "tradićného" najrozšírenejśieho sociologického operačného systému.
Z dôvodu plynulého postupnému prechodu k novému modelu školstva ..a tak neskôr i spoloČnosti.
(podobne, ako "patches" vydávané príležitostne pre uzavretý syntetický systém typu MS Windows, avśak aj s istým rozdielom..)

T.j., sylaby sa v zásade nejako výrazne meniť nemusia,
len DVTR bude aplikovaná vo forme kurzov, resp. jednosemestrového "vstupu" napr. do predmetu "Etika" (či "Relígioetika") na ZŠ, prípadne SŠ ako interdisciplinárny modul.

Konkrétne cca. 20 vyučovacích hodín á 30-45 min.
2 x 100 str. v základnej verzii v 2 etapách (10+10)
(100 strán pojmový aparát + 100 str. praktické modelovanie)
To je vśetko.

Väčšina primárnych problémov śkolstva by tým
v zásade bola dlhodobo vyrieśená.
V testovacej fáze cca. 8 rokov dozadu však vznikol
v tomto ohľade jeden váźny problém, ktorý zatiaľ nie je dorieśený..

Re: Re: Pe-tri, Udo

Sio | 30.03.2016

Vtipně použitá analogie z oboru IT. Měl bych za výstižnější pojem plugin. Záplata se ve většině případů používá pro odstranění bugů zjištěných už v reálném provozu. Plugin je rozšíření, přidání dalších funkcionalit. Ale o to nejde, jen si hraji.
Jde o to, že DVTŘ je jeden z mnoha pluginů, kterými by měl být současný školský systém obohacen. Navíc by musela být propracována metodika, pokud by to mělo jít už na střední nebo dokonce základní školy.
Obávám se ale, že problém je v samotné architektuře systému, v koncepci školství. Jde přece o to změnit vzdělanost z kaleidoskopické na mozaikovou. A to znamená některé předměty vyřadit, některé sloučit, některé omezit a jiné přidat nebo rozšířit.
Když si vzpomenu, kolik nepodstatných informací jsme museli na gymplu biflovat v zeměpisu, dějepisu, přírodopisu nebo literatuře, jde mi z toho hlava kolem. Vše se naučit, nechat se vyzkoušet a za dva týdny zapomenout. Přehlídka ztraceného času. A kdyby jen ztraceného času, ten způsob výuky pěstoval v duši odpor vůči učení samotnému. Vůbec nerespektoval zákonitosti procesu učení. Vycházel z toho, že vše je zapotřebí vysedět nad knihami, s bičem ve formě strachu ze špatné známky. Dialog s pedagogem se scvrkl na pedagogův monolog u tabule. Je málo činností tak málo efektivních, jako je výuka na školách podle klasického paradigmatu.

Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

udo | 30.03.2016

Ide o odstránenie bugu, backdooru.. parazita
aplikáciou liečivého symbionta :)
Kaźdý jedinec je predsa aj "sám" kolektívnou osobnosťou,
a tak i súćasťou ďalśej kolektínej osobnosti.

..a s niećím jednoduchým, realizovateľným začať musíme..
Nechcime hneď pascu dokonalosti
"Pomaly ďalej zájdeś"
..no časoMieru nestrácať zo zreteľu..

DVTR evokuje práve onu mozaiku.

Jediný vážny problém sú učitelia,
lebo celková úroveň chápania decák (i z problémových tried)
po absolvovaní kurzu rýchlo prevýśi
úroveň chápania ućiteľov a tí,
ak sa tiež nezačnú znova realite ućiť,
stratia aj posledné zvyšky umelej autority
starého, uź neexistujúceho sveta
(viď Zmena logiky sociálneho správania)..

Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

Sio | 30.03.2016

Souhlas, začít je třeba s jednoduchým a pak rozčšiřovat step-by-step. Už jste s něčím alespoň začali prakticky?

Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

udo | 30.03.2016

Ako by ste nazval toto tu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

Sio | 31.03.2016

Rozumím. Myslel jsem nějaké akce v rámci školství. Tady bych to viděl jako počátek, takový brainstorming. Podle mého názoru je KOB v plenkách. Sice má tlusté knihy a diskusní weby, diskutuje se dost i v ruštině, jak jsem si všiml, nicméně, když to vezmu podle DVTŘ a úplné funkce řízení. Je jasně specifikován vektor cílů (na strategické a taktické úrovni) ? Je jasně specifikován stavový vektor? Pakliže ano, znáte je? Stálo by za to je rozebrat v nějakém článku. Kde se podařilo zmenšit chybový vektor, kde ne?
Logicky další otázka mě napadá - jaké akce probíhají ze strany VP SSSR na každé z priorit řízení? O co se má snažit řadový kobák, pokud chce reálně přispět?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

udo | 31.03.2016

Áno, logické, správne otázky, ktoré sme tu tak často dokola podrobne rozoberali a veľa rokov dozadu i na Zvedavec.org.
Tu to asi nebudem znova rozoberať po x+1 krát.
Možno, ak Vás to naozaj zaujíma, priśiel čas aj pre Vás
si zopár "tućných kníh" podrobnejśie prelistovať
a tak si budete vedieť isto i sám odpovedať,
ći tu sa na uź konkrétne veci opýtať..
Prípadne si pozrite staré diskusie
(kliknite si na napr. môj nik na zvedavec.org)

Ako 1. treba samozrejme postupne dostatoćné vhodné
informačné prostredie, tlak populácie vyformovať.
Konkretizovaná sformulovaná, uź existujúca
celospoloćenská potreba, požiadavka..
Bo dobre vieme, źe nebude sa "sám od seba"
meniť byrokratický aparát.
Tu sme, myslím, na dobrej ceste
a tiché, no o to hlbśie efekty na spoloćnosť
sa prejavujú uź teraz..

Zatiaľ by dorektívne presadenie "záplaty"
bolo neprimerane nákladné a neefektívne.
Všetko má svoj čas, mieru..
Nejaké návrhy cez ľudí na dvoch ministerstvách boli,
no reakcia aktuálneho európskeho reźimu
nebola až tak prekvapivá.
Kaźdý proces má svoje fázy,
cykly vývojovej špirály.
Tak masívny a dlhodobý o to viac..
Niť neprepáliť!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

Sio | 31.03.2016

No, podívám se. Popravdě ale způsob řízení prosazování KOB moc nechápu. To, co jsem vyjmenoval dává dohromady nějaký program, něco ve stylu :
Kdo jsme?
Co chceme?
Kam chceme dojít?
Jaké budou důsledky?
Jak toho chceme dosáhnout?
Odpovědi na tyto otázky bych očekával na titulní straně tohoto webu. Pokud se k široké veřejnosti nedostanou odpovědi na tyto otázky a to stručně a srozumitelně, dost těžko lze doufat v rychlé rozšíření KOB&DOTU.
Popravdě, vyslechl jsem -/+ 20 lekcí generála Petrova. Tam je hodně z toho shrnuto, ale odpovědi na tyto otázky, které jsem získal, mi připadají málo jednoznačné.
Můžeme tu vést dlouhé debaty o Karmě, Bráhmovi, Ježíšovi nebo Mohamedovi. Ale informační prostor to změní jen málo. Podle mého názoru se musí koncepce dostat mezi masy. Zatím se šíří jen v nepatrném zlomku těch, kteří hledají řešení těchto problémů na internetu a jsou ochotni se nad tím zamyslet, což jim rozhodně není ulehčováno. Mimochodem, ke čtení tlustých knih vyzývali také zde i nevybíravě kritizovaní marxisté. Moc jim to nepomohlo, řekl bych. Znalost marxistických idejí a porozumění byla záležitostí jen velmi úzkého okruhu lidí, řádově šlo o desetiny procenta populace. To Bibli znalo o dost více lidí, i když většina křesťanů jí také nerozumí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

udo | 01.04.2016

Riadiť svoj osud bolo ovciam veky odopierané.
O elektromagnetizme sa ako o samozrejmej veci
dokážu rozprávať len inžinieri daného odboru, alebo samouci.
Bolo by veľmi hlúpe si myslieť, že tak komplexný jav,
ako je riadenie budúcnosti = tvorenie,
je naučiť sa o moc ľahšie..

To, čo ste popísali, je presne to, čo je osnovou DVTR.
200 strán.
100 str. pojmový aparát.
+
100 str. samotné tvorenie
(modelovanie tzv. supersystémov)

Pozrite si prípadne krátku niekoľko stranovú publikáciu
"Od ovčana k Človeku" ako "intro"
a potom DVTR.
Moźno v tom tiež uvidíte zatiaľ asi najlepśie, najkomplexnejśie
riešenie krízy západnej kultúry a prakticky vśetkých vecí náväzných.
A moźno nie, a práve Vy nám ponúknete nejaké Vaśe,
alebo sprostredkované riešenie lepśie.

Petrov urobil pre šírenie tejto Koncepcie veľa,
no dopustil sa i nemalých chýb
v interpretácii KSB/DVTR,
ktorých by bolo asi dobré sa vyvarovať..

Jednoduché riešenia existujú
aź na prísluśnej úrovni chápania.
Preto je nevyhnutné vždy začinať od konca, zhora.
Nie postupne zdola. To je pasca.
Ilúzia moźnosti ľahkého nadobudnutia vedomostí.
Tie jediné sa kúpiť nedajú
a preto cenu nesmiernu majú.
Cestou za Mierou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

Sio | 01.04.2016

Ale s tím já souhlasím. Když si vypůjčím pojmy z networkingu, jmenovitě ISO stack, je "nahoře" aplikační vrstva. Je to ta část informace, která má za úkol spolupracovat s aplikací, tj. programem, se kterým komunikuje uživatel. Ta má příkazy zadávané aplikaci-programu uživatelem předat realizačním vrstvám věnovaným síťové komunikaci.
Například si představme počítač, který využívá síťovou tiskárnu. V známém programu Word mu kliknutím na "Tisk" řekneme, že má vytisknout část souboru nebo třeba i celý. Aplikační vrstva dokáže ten příkaz přijmout od aplikace (Word) a zadá "úkoly" níže položeným vrstvám aby jej ošetřily. Například transakční vrstva pohlídá, aby se žádný segment dat neztratil, nižší vrstvy se postarají o spojení s tiskárnou a zaslání všech segmentů dat na správnou adresu.
Co tím chci říci. Pro začátek by měla být studována aplikační vrstva. Ta se zabývá takovými věcmi jako co chceme vytisknout, v jaké kvalitě, na jak velký papír, v kolika kopiích, na jakou tiskárnu atd. Obsahuje tedy popis úlohy, která má být provedena. A nezabývá se tím, JAK to má být provedeno. Spojení může být například přes WIFI nebo po drátě. Může být také klasické na lokální tiskárnu. Tím, jak je tiskárna připojena se nezabývá, to řeší nižší vrstvy. Nezabývá se ani tím, že data budou rozloženy na pakety a ty se zase v tiskárně ve správném pořadí složí. Že pokud nějaký paket nedojde, bude to rozpoznáno a bude poslán znovu. Tedy pokud je použit transakční protokol. Už vůbec neřeší fakt, že data jsou zakódovány do jedniček a nul a zabaleny v paketech.
Jde tedy o to, nejdříve vysvětlit KOB a DOTU na nevyšší vrstvě. Říci, proč je potřeba, co je cílem a jen hrubou strategii, kterou by měl být dosažen. A pak jít směrem k nižším vrstvám. Tak jako vrstvy network protokolů, čím nižší vrstva, tím je potřeba více znát, a tím specializovanější jsou potřeba znalosti. ano, pojmy, principy atd.
Pokud před vás někdo hodí 500-stránkovou knihu TCP/IP a řekne - čtěte tlusté knihy, s největší pravděpodobností se tím nedokážete prokousat a pochopit to. Je zapotřebí vědět něco málo o kódování signálu, organizaci dat (bity, bajty, pakety, protokoly) atd. Ale především musíte vědět, co se děje na aplikačních úrovních. Bez znalosti tohoto jsou všechny ostatní k ničemu, protože pokud nevíte, proč to děláte, čeho chcete dosáhnout, je zbytečné probírat techniky, jak se jednotlivé věci mají udělat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pe-tri, Udo

Sio | 01.04.2016

Od ovčana k člověku se mi v info bázi KSB nepodařilo najít. Neposkytl by si mi odkaz? Podíval bych se na to.

otázka

Paulo | 29.03.2016

K tej poznámke 9 pod čiarou a "upgradu" - aj to bolo s VP odkomunikované? Ako na to reagovali? Ostatne vela veci, Udo, by s Vami mohli prebrat a co to sa aj naucit...

Re: otázka

udo | 30.03.2016

Zatiaľ sa k tejto konkrétnej dôležitej veci žiaľ
celkovo zásadne nevyjadrili, aj keď viaceré konzultácie
s nejakými "zástupcami" prebehli.
Ako som neraz povedal, nejde o jedinú námietku,
doplnenie v pomerne vážnych veciach, ktoré navrhujeme.

Na druhej strane je ten optimalizaćný proces
moźno fakt nekonećný a my stojím niekde v jeho zaćiatku.
Cesta, výlet je do veľkej miery ešte len pred nami
a netreba zabúdať sa z nej, neho aj tešiť :)
Ostatne i cesta, dobrý pocit môźe byť jedným z čiastkových "pod"cieľov.

Zvláštní přístup

Sio | 29.03.2016

Psaní všemi deseti naslepo - zastaralá záležitost. Tohle se učili na ekonomkách a kurzech psaní na psacím stroji. Takže možná se to hodí pro ty sekretářky, co píší pod diktát nebo přepisují texty. Jakmile jde o složitější témata, jde spíše o myšlenky, než o rychlost psaní na klávesnici. Znám pár desítek programátorů, ale nikdo z nich nepíše včemi deseti naslepo.
Rychločtení rychlostí obrácení stránek. Tohle může mít význam při prvním prolistování knih, co vlastně obsahují. Knihy bývají plné vaty, takže to pomáhá určit strategii, co v té knize studovat a jak. Číst takto beletrii ... to raději nebudu komentovat.
Navíc, jsou dva typy osobností, co se týče strategie řešení úkolů. Konvergentní a divergentní.
Konvergentní osobnosti řeší dobře úkoly, u kterých je dopředu znám pracovní postup - algoritmus. Mohou z nich být dobří řemeslníci, ale i lékaři nebo inženýři na určitých pozicích. To jsou obory, kde se vyžaduje přesné provedení s minimem chyb a nedodělků. Většinou nevyžadují tvořivý přístup přesahující určité hranice, může být spíše zdrojem chyb a nedostatků, což není žádoucí. Přeučovat takové lidi na vysoce tvořivou práci je stejné, jako přeučovat leváka, aby psal pravou rukou.
Pak je tu divergentní typ. Ten jen nerad dělá opakované úkoly s předem známým algoritmem. Jeho doménou je tvořivost. Když začíná řešit nějaký úkol, neví, kam ho to zavede, tedy jakými cestami dojde k strategickému cíli. Dokáže tvořit principiálně nové věci, hledat nové cesty. Většinou ovšem není dobrý v rutinních oborech, chybí mu trpělivost, nebaví jej řešit rutinní úkoly.
Není dobré učit oba typy osobností stejným způsobem, protože je zapotřebí je učit různým věcem. Ti i ti jsou užiteční. Dobrý řemeslník steně jako nadaný projektant, vědec nebo umělec. Stará německá škola, která je od Rakousko-Uherska zavedená u nás byla zaměřena na dril a řemeslo, vyhovovala tedy spíše divergentnímu typu. Sovětská škola, kterou jsem měl tu čest navštěvovat byla poněkud diferencovanější, elektrotechnická univerzita byla jednoznačně výhodnější pro divergentní typy a medicína zase pro konvergentní.
Samozřejmě, jen málo lidí je zcela konvergentními nebo zdela divergentními osobnostmi. Myslím že rozdělení lidí podle konverrgence a divergence by se dalo popsat docela dobře Gaussovou křivkou.

Re: Zvláštní přístup

udo | 29.03.2016

Isto..
Hore napísané samozrejme nie je dogma a má slúžiť primárne na orientáciu.
Parafráza myslím z koránu:
"Pravda zopakovaná za iných okolností je lož"
..tak, ako aj v kvantovke:
"zopakovať úplne identické podmienky pokusu je principiálne nemožné"

Nemôźe to prosto platiť vźdy a všade za kaźdých okolností.
Kto vníma KSB ako "svätú knihu" má namierené na psychośku
podobne, ako keď tak niekto vníma bibliu,či korán, védy, scientológiu, atď..

Zaznobin sa napr. na spomínanú tému rýchločítania vyjadril tak,
že podstatné je skôr vybrať si v texte to dôleźité a nad tým sa zamýšľať.
(čo vyššie v texte KSB napísané samozrejme nevylučuje, len upresňuje KONTEXT a jeho..jej-KSB primárny cieľ, celkový cieľový vektor)
Ostatne, ako si aj ty správne SIO poznamenal..
To len na ilustráciu, na príklad "programovania aplikácii" (praktického kaźdodenného použivania) tohto otvoreného (open source) Sociologického Operaćného Systému..
(vs. Biblia - uzavretého, exoterického OS)

Re: Zvláštní přístup

Pe-tri | 29.03.2016

S těmi konkrétními připomínkami lze zajisté v mnohém souhlasit. Osobně však text chápu kontextuálně, tedy spíš jako vzdělávací rámec, který bude schopen produkovat/vychovávat jedince, kteří budou v dospělosti schopni samostatného myšlení a vůle, dvou předpokladů zvládnout výzvu svého života a to jak konkrétně - "tady a teď", tak filosoficky - tedy vyřešit smysl/osud své aktuální existence (a pomoci k tomu ostatním). Takovýto výchovný rámec pak je, jak můžeme vidět, téměř plným opakem toho, co se dnes provozuje. Bohužel. Je tedy docela nezbytné (pro ty kdo pochopí), přiložit ruku k emancipačnímu dílu.
Zdravím
P.

chór

udo | 28.03.2016

Chalani, upravte to prosím fakt na "chórovod"
Inak to znie fakt "choro"..
Skupina spievajúcich ľudí v pohybe s dejom.
Nestoja, ako "bežný chór"
Alebo to má nejaké etymologické opodstatnenie,
ktoré mi nedocvaklo?
Hmm?
dik
u.

Re: chór

Hox | 29.03.2016

taky bych dal "chórovod", změněno.

Re: Re: chór

popolvár | 29.03.2016

v slovníku slovenského pravopisu je to jednoznačne chorovod a nie chórovod. Nie je to jediný prípad, kedy spojením dvoch slov do jedného dochádza k ich úprave...

Re: Re: Re: chór

udo | 30.03.2016

Áno dik, uź to vidím..
ale je tam uvedené aj to, že ide o archaizmus.
Obávam sa, že v dnešnej dobe by ten výraz mohol ľuďom
kvôli neaktuálnosti evokovať obraz "choroby".
Preto by som asi navrhoval nepoužiť onu "úpravu"
a ponechať to v základnom etymologickom zložení.

Přidat nový příspěvek