Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (4)

Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (4)

14.4.2016

předchozí část

 

..Informačná adaptácia na konkrétne pracovné miesto a podpora aktuálnej (momentálnej, priebežnej) kvalifikačnej úrovne by pre metodologicky vzdelaného špecialistu, ovládajúceho rýchločítanie a schopnosť samodisciplíny myslenia (a to predovšetkým), nemala predstavovať problém. Samozrejme za predpokladu, že sú k dispozícii dostatočne rozvinuté knižnice, odborné a celoštátne informačné databázy, schopné poskytnúť akémukoľvek špecialistovi v zemi potrebné materiály. Tak by prispôsobenie („zaučenie“) sa na novú pozíciu danému jedincovi nemalo trvať dlhšie, ako 2 týždne (a maximálne 2 mesiace) od momentu vzniku požiadavky (dopytu).1

 

* * *

 

V ZSSR (i na západe) sú kvalifikačné úrovne odbornosti nastavované v súčasnosti na princípe ovládania nejakej aplikovanej faktológie. Preto sa javí byť rast tempa obnovovania aplikovanej faktológie v metodologicky negramotnej spoločnosti presvedčivou príčinou odstraňovania systému vedeckých titulov udeľovaných vyššou atestačnou komisiou, akadémiou vied v rámci jednotlivých jej odborov, republík a celého nášho zväzu. V metodologicky gramotnej spoločnosti sú všetky tieto slávnostné vyznamenania príťažou. Javiac sa základom „elitárnej“ časti davu, formuje akadémia vied „hodnotenie podľa autoritiek“ a zákonite vytvára lživedu. Táto „delikátna otázka“ bola predmetom skúmania na marcovom každoročnom zjazde Akadémie vied v roku 1991. Uvedený fakt sa stal verejne známym vďaka publikácii dopisu adresovaného prezídiu zjazdu akademikom A. Alexandrovom2 v „Pravde“ 15.03.1991:

 

„V dokumentoch nie je zmienka o boji Akadémie vied s lživedou. Tá si vybojováva stále ďalšie a ďalšie pozície. Je to najhorší nepriateľ súčasnej vedy. Akadémia musí organizovať boj s lživedou. Ignorácia tejto otázky je zbábelosť“.

 

Dobre chápajúc, že AV (akadémia vied) nemôže bojovať s tým, čo sama vytvára, dobromyseľne čestnému akademikovi A. Alexandrovi odpovedá ešte „čestnejší“ akademik G. Mesiac:

 

„Dnes zverejnili záznam o kolosálnom besnení lživedy. Hovorilo sa o tom, že samotní vedci dopúšťajú zostrujúce sa útoky na akadémiu. Kritika je plne prípustná, avšak samotní vedci sa musia správať zodpovedne, keď ide o také DELIKÁTNE OTÁZKY“.

 

* *
*

Špeciálne kurzy zvyšovania kvalifikácie môžu byť užitočné iba pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Obdobie ranného detstva do 5 - 7 rokov hrá v živote každého človeka osobitú rolu. Práve v tomto období (perióde vývoja) prebieha formovanie základov osobnosti človeka, formovanie konkrétneho stroja psychiky3. Vo vývoji dieťaťa potom nasleduje už iba rozvoj týchto základov a pokusy o „prevýchovu“. Z toho vyplýva, že v rannom detstve by mal byť človek obkolesený najvyšším profesionalizmom pedagógov. Pri súčasnom narušení kontinuity pokolení rodín a celkovej časovej tiesni prítomnej v dnešnej civilizácii, môže výchova v rámci rodiny žiaľ v podstate už iba dopĺňať činnosť predškolského systému vzdelávania spoločnosti4.

 

Profesia „vychovávateľ predškolských zariadení“ by mal disponovať najvyššou úrovňou spoločenskej úcty (a nie prestíže, keďže pojem profesnej prestíže je nerozlučne spojený s nezodpovednosťou za výsledky svojej činnosti). Základom prípravy špecialistov tejto špecializácie sa môžu stať dejinno-filozoficko-jazykové špecializácie pedagogických inštitúcii a univerzít. V predškolskom veku by totiž malo byť zabezpečené formovanie základov kultúry myslenia pokolení vstupujúcich do života.

 

Základ metodologickej prípravy tejto špecializácie by malo tvoriť štúdium procesu vývoja svetonázoru ľudstva zobrazeného v mýtoch, eposoch, národných rozprávkach a piesňach, prejavujúceho sa v priebehu globálneho dejinného procesu a skúmanom jednotlivými oblasťami znalostnej špecializácie v jasnej vedeckej terminológii.

 

Základ faktologickej prípravy5 tohto typu pedagógov by malo tvoriť

 1. učenie sa národných eposov, príbehov a rozprávok;

 2. detskej psychológie; 

 3. základov detskej medicíny.

 

* * *

 

Nevyhnutnosť prechodu k vyššiemu profesionalizmu predškolskej výchovy je určitou zákonitou etapou v rozvoji organizácie spoločnosti. Je podobná tomu, ako bolo v minulosti preduniverzitné vzdelávanie nahradené systémom gymnázií, atď.

 

V momente zavŕšenia predškolského vzdelávania by malo dieťa:

 1. vedieť, že svet je celostný a existuje ako proces (dej);

 2. vedieť čítať a písať;

 3. ovládať základy jógy6 v zmysle schopnosti koncentrovať svoje vnímanie na príslušné predmety vlastnou vôľou a hoci aj čiastočne regulovať únavu a vysilenie, riadiac dynamiku psychických a fyziologických procesov v svojom organizme.

 

To vytvorí základ decentnosti7 vonkajšieho správania sa človeka, čo je najvážnejším prvkom kultúry ľudského spolunažívania, umožňujúceho tvorivo riešiť rozpory ku všeobecnej spokojnosti. Namiesto ničenia doteraz vytvorených diel v návale nejakých momentálnych neriadených emócii.

 

Mnohému sa deti ľahko učia hrou8. Väčšina ťažkostí pri vzdelávaní tak detí, ako aj dospelých, je spojená s neprítomnosťou disciplíny9 myslenia u žiakov. Dôsledkom toho sú prosto neschopní udržať svoje vnímanie na danom predmete v priebehu vyučovania dostatočne dlhý čas, potrebný na jeho pochopenie. T.j., bez zbytočného prerušovania, bez toho, aby ich vlastné myšlienky neutopili podstatu skúmanej veci (deja - procesu). To odstráni väčšinu problémov súčasnej spoločnosti, vyvolávaných chaotickým tancom svojich a cudzích myšlienok väčšiny jej členov a ich neschopnosťou vypočuť si z tohto dôvodu čokoľvek do konca, udržiavajúc kontakt s niťou výkladu.

 

Školské vzdelávanie by sa malo začínať učením rýchločítania, pokiaľ tomu deti neboli naučené už do začiatku školskej dochádzky. Učenie sa rychločítaniu je však každopádne nevyhnutné. Čím skôr, tým lepšie. Následne by mal žiak čítať samostatne čo najviac učebníc, sprievodnej a doplňujúcej literatúry. Hojnosť predmetov všeobecného vzdelania by mala napomáhať získavaniu návykov plánovania využitia svojho času. Základná časť úloh žiaka by svojim obsahom mala byť zostavená z a) diskusných, b) tvorivých, c) písomných (kontrolných), d) úvodných, e) prehľadových a f) záverečných zhrňujúcich lekcii. Človek slobodne využíva iba samostatne osvojené vedomosti. Pri chybných vedomostiach sa ich vzdáva ľahko iba v prípade, ak je schopný samostatne a rýchlo si osvojiť vedomosti nové.

 

Súčasná stredná škola je neefektívna, keďže učiteľ 45 minút vypráva to, čo je žiak schopný prečítať si samostatne za minút 20. Z tohto dôvodu sa nadanejšie deti10 (jednotkári, dvojkári) už od piatej triedy (druhého stupňa) nudia a ostatné si iba tupo zapisujú, bojac sa premeškať vysvetlenia učiteľa. To napomáha formovaniu nepodložených „elitárnych“ samohodnotení u detí nadaných, ktorí ešte nič pre spoločnosť nevykonali a možno ani nič dobré nevykonajú11.

 1. Osvojiť si veci známe a

 2. Tvoriť,

sú totiž dva činy kvalitatívne hodne rozličné.

Pretože neopodstatnené zvyšovanie samohodnotenia (sebavedomia), znamená v perspektíve nevyhnutné narušenie plynutia samotného života, čo je žiaľ dnes takto predprogramovávané samotnou školou - samotným systémom vzdelávania.

 

Súčasný žiak je prepracovaný nie ani tak z dôvodu informačného výbuchu (ZLSP12), ale z dôvodu nesprávnej organizácie vzdelávania a svojej nepripravenosti k samostatnej cieľavedomej práci13. Kto si vďaka rôznym okolnostiam zachoval (alebo získal) schopnosť koncentrovať svoju pozornosť, disponuje dostatočne celostným svetonázorom a rýchlo číta, ten sa i ľahko učí. T.j., osvojuje si potrebnú faktológiu14 všetkých predmetov bez výnimky. Úzko špecializovaní nadaní žiaci sú veľmi zriedkaví a evokujú ďalšie známe špecifické otázky a riešenia. Tu sa však venujeme z dôvodov nutnosti obmedzenia rozsahu štúdie v 1. rade riešeniu problémov (výziev, príležitostí) majoritnej populácie v rámci Gaussovej krivky.

 

Osobitná otázka súčasnej školy je ergonómia triedy. Farba stien, rozmiestnenie nábytku a jeho forma i ďalšie prvky organizácie priestoru (prostredia)15 sú schopné ako zvýšiť efektivitu učenia sa, tak ju aj znížiť prakticky na nulu. Vzdelávanie je tiež vzájomná vloženosť v rámci procesu trojjedinosti: matérie, informácie a miery. Parazitické procesy by tak mali byť zo školy odstránené samotnou organizáciou prostredia triedy a procesu výučby.

 

Na strednej škole je možné rozlíšiť (identifikovať) 3 nasmerovania vzdelávania:

 1. Dejinno - filozoficko - jazykovo – literárne. Má formovať celostný svetonázor, odborné myslenie a kultúru reči. T.j., presnosť v používaní slov, ako nositeľov obraznosti reči;

 2. Matematické. Má vypracovať u jedinca kultúru abstraktno - logického myslenia;

 3. Aplikované faktologické. Jeho úlohou je vytvoriť kultúru spolupráce (interakcie)

 1. procesného (predmetno – obrazného) a

 2. abstraktno - logického myslenia.

 

Samostatne vOči nim existuje ešte vzdelanie estetické: výtvarné umenie, hudba a ich technické doplnky, praktické aplikácie (dizajn), keďže iba vedomosti a vnímanie zákonov harmónie, prejavujúcej sa vo všetkých týchto typoch kultúry, umožňuje človeku byť človekom a nie „prudko“intelektuálnym biorobotom.

 

Každá učebnica by sa mala začínať úvodom, ktorý obsahuje

 1. najvýraznejšie spoločné definície prepojení

 1. konkrétnych príkladov z daného predmetu s 

 2. podstatou procesu trojjedinstva UniVersa (VesMíru).

 1. Ďalej by sa v úvode malo poukázať na vzájomnú vloženosť procesov16 na konkrétnych príkladoch skúmaných daným predmetom,

 2. Poukázať na ich vzájomnú vloženosť do celkovo objemnejších a čiastkových procesov iných súvisiacich vied17

 

Žiak by sa mal učiť rozlišovať (rozpoznávať) NAJDOLEŽITEJŠIE spoločné zákonitosti podstaty procesov trojjedinosti v konkrétnych príkladoch ich prejavu, predkladanými mu jednotlivými špecializovanými vedami. V TOM TKVIE ZÁKLAD FORMOVANIA CELOSTNÉHO SVETONÁZORU. (a tým aj základ konkurencieschopnosti daného národa, kultúry v rámci globálnej evolúcie myslenia18)

 

Už žiak by si mal uvedomiť nasledujúce:

Človek sa odlišuje od člena davu tým, že vníma a myslí samostatne a ničomu bezmyšlienkovite neverí19. Preto je schopný

 1. sám rozlišovať pre neho nové javy (deje, procesy, „príbehy“) sveta,

 2. sám vylepšovať (optimalizovať) systém stereotypov rozlišovania týchto javov vonkajšieho a vnútorného sveta,

 3. formovať ich obrazy20 (u seba v podvedomí i navonok), 

 4. vzájomné vzťahy medzi nimi a

 5. svoj osobný morálne podmienený postoj k nim.

 

Človek sa totiž môže stať súčasťou davu, ak sa dostane do dovtedy neznámej situácie a disponuje natoľko slabou metodologickou kultúrou, že nie je schopný rozlíšiť všeobecne pre celý svet platné zákonitosti rozvoja procesov v ich konkrétnosti (prípadoch), dovtedy jemu v ich prejavoch neznáme. A to napriek tomu, že sa s týmito zákonitosťami už neraz stretával v iných formách ich prejavu. Práve z tohto dôvodu je kľúčový ROZVOJ METODOLOGICKEJ KULTÚRY, ktorý je založený na preverovaní stability21 všetkých faktologických a metodologických systémov, stretávaných jedincom na svojej ceste životom.

 

Všetky učebnice (skriptá) by mali byť chronologicky prepojené22. Spomenutie dátumu nejakej udalosti, závažnej pre akurát študovaný predmet, alebo umenie, by malo byť sprevádzané spomienkami súčasníkov. Hlavne tých, ktorí závažne prispeli do iných odvetví ľudskej kultúry. Napr. K. Marx a A. S. Puškin boli súčasníkmi, pričom tento fakt vyzýva u mnohých väčší údiv, ako guľový blesk. V rovnakom období dejín žijú i literáti, fyzici, i sedliaci Pytagoras a starozákonný prorok Ezdráš23 taktiež nie len že žili v rovnakom čase, ale sa dokonca osobne24 poznali. Kultúra ľudstva je celostná. Z tohto dôvodu by chronológia25 národných a štátnych dejín mala byť krížovo previazaná s chronológiou dejín druhých štátov, národov a regiónov26 priamo na úrovni vedomia už v chronologických odkazoch (poznámkach pod čiarou). Starý Egypt a Hélada (Grécko) sú súčasníci. To je žiaľ pre mnohých taktiež prekvapením. V dobe, keď v Sparte Lýkurgos (Λυκοῦργος27) ústavu - zákony formoval, takmer v rovnakom čase sa po Indii Budha prechádzal a na Blízkom východe starým Hebrejom niekto Tóru v jej hIsTóricky známom tvare ohlášal.

 

Všetky čiastkové28 učebnice by mali odkazovať na učebnice dejín. Totiž každá aplikovaná (praktická) veda, mimo uvedomenia si globálneho dejinného procesu (v rámci celkového evolučného procesu biosféry Zeme29) osvojená, je z dôvodu nepredpovedateľnosti dôsledkov jej použitia v praktickom živote spoločnosti, potenciálne nebezpečná (zodpovedne nepoužiteľná).

 

Ak si žiak osvojí rýchločítanie, tak by sa učenie dejín malo zakladať na samostatnom uvedomovaní si faktológie30. Učebnice dejepisu31 by mali obsahovať údaje archeológie, citáty z oficiálnych kroník, letopisov a análov, obsiahle citácie zo spomienok súčasníkov skúmaných udalostí (pamätníkov), hodnotenia udalostí historikmi, vyjadrujúcimi výlučne protikladné názory, správnosť alebo chybnosť ktorých by mali vyhodnocovať32 samotní žiaci.

 

Potreba krížových – vzájomne previazaných chronologických odkazov – prepojení na druhé vedy, sa týka predovšetkým učebníc dejepisu. Naučeniu všeobecných dejín štátnosti Ruska (či Slovenska, EÚ,..) a národných dejín, by mal predchádzať výklad Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a koncepcie globálneho dejinného procesu ako čiastkového procesu v rámci evolučného procesu biosféry zeme. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná naučeniu sa procesu rozvíjania svetonázoru v jednotlivých typoch spoločenstiev v priebehu dejín. Od

 1. prvotnopospolného cez

 2. davo-„elitárne“ formácie do

 3. bezalternatívne všeľudovej spoloČnosti.

Pritom by mali byť uvedené obšírne citácie textu posvätných kníh najväčších svetových náboženstiev a ukázaný spôsob chápania tých istých textov z pozície jednotlivých národných más („davov..stád“), elít, duchovenstva, znacharov (a)sociálnych technológii, žrecov. Aby bol jasne viditeľný mechanizmus práce pyramíd

1) nechápania a 

2) hlbokého pochopenia33.

 

Matematické vzdelávanie by malo zanechať rozdelenie matematiky na vyššiu a „nižšiu“.

Je iba jedna matematika a v nej navzájom sa prenikajúce jednotlivé oblasti. Stredná škola by mala žiaka, čo sa týka obsahu, oboznámiť so všetkými najdôležitejšími oblasťami univerzálneho jazyka popisovania, zobrazovania sveta = matematiky: aritmetikou, teóriou čísel, množín, diferenciálnych a integrálnych počtov, teóriou mier a špeciálne s teóriou pravdepodobnosti, diferenciálnymi rovnicami, geoMetriou a metódami numerickej matematiky. Dôležitá je v danom prípade nie univerzitná plnosť, hĺbka kurzu a presnosť dokazovaní, ale všeobecná predstava o podstate súčasnej matematiky, vzájomnej vloženosti jej oblastí a poukázanie na to, že praktické vedy technokratickej a technologickej civilizácie sa stávajú vedami v plnej miere iba ak začnú používať matematiku ako skutočne vedecký metrologický podklad abstraktno-matematických modelov.

 

Technická vysoká škola by mala poskytovať fundaMentálnu (základnú) matematickú prípravu v objeme univerzitného kurzu každému, kto je schopný si ju osvojiť. Mala by taktiež poskytovať chronologicky zladený obraz dejinného rozvoja praktickej oblasti vedy alebo techniky v zmysle vysokoškolských štandardov a jeho miesto v kultúre ľudstva ako celku a danej spoločnosti i jej štátu. Špecializácia prednášok v rámci jednotlivých konkrétnejších problematík by sa mala začínať až po osvojení si všeobecného kurzu praktických (aplikovaných) vied daného odvetvia vedy a techniky. Základom by sa malo stať samostatné osvojenie si skrípt (učebníc) a odbornej literatúry študentmi a preskúmanie všetkého v spoločných diskusiách, kontrolných a semestrálnych prácach. Prednášok by malo byť minimum:

 1. úvodná, poskytujúca celkový prehľad (na začiatku kurzu),

 2. metodologická - ohľadom priebehu kurzu a 

 3. záverečná (zhrnutie).

 

Iba pri takto vyladenom, vyhladenom systéme stimulovania SAMOVZDELÁVANIA od škôlky až po vysokú školu človek, ktorý začal pracovať, schopný bude svoju kvalifikáciu si na pre bezpečnosť rozvoja spoločnosti nevyhnutnej úrovni udržiavať, aktualizovať34.

 

Na lekársku vysokú školu možno pripustiť iba ľudí so základným zdravotným kurzom a následnou praxou v dĺžke minimálne 3 rokov v oblasti nemocničného ošetrovateľstva a pohotovostnej služby35.

 

-pokračování-

 

1 Požiadavka na systém vzdelávania možno síce na prvý pohľad vysoká, no určite nie apriory nerealizovateľná, pričom v princípe oveľa jednoduchšia, ako doterajšie bezbrehé rozširovanie nemetodologickej faktológie, alebo ešte spoločensky fatálnejšiu koncentráciu na okamžitú prax a špecializáciu bez aspoň ZÁKLADNÝCH interdisciplinárnych vedomosti (tzv. záPadná cesta tichej programovej debilizácie populácie a následnej postupnej depopulácie..Zeme pre „vyvolenú elitu“).

2 Nie je nám však známe, ktorým z dvoch: Alexandrom Danilovičom (matematik), alebo Anatoliom Petrovičom (fyzik, riaditeľ atómových programov vo vede a technike). (poznámka z r.2004)

3 Určovania, definovanie psychologického profilu jedinca. Viac na tému viď publikáciu VP „Dialektika a ateizmus: dva protiklady“ (poznámka z r. 2004)

4 V rámci masovej štatistiky samozrejme. Česť výnimkám - gramotným iniciatívam samotných rodičov. (pozn.prekl.)

5 inFormačnej databázy tohto metodologického programu (dopl. prekl.)

6 Ide o určité jej techniky v konkrétnom kontexte a nie jogínske filozofie, ideológie a kvázináboženstvá, bez rozlíšenia, čo v nich objektívne vyzerá byť v poriadku a čo je pre človeka skôr škodlivé. Viď mechanizmy programovej deformácie védickej kultúry podobne, ako kultúry biblickej, islamu, konfuciánstva, atď.. zavedené do týchto myšlienkových prúdov zištnými j“elitami“ lokálnymi a globálnymi. (dopl. prekl.)

7 Skutočnej, nehranej uhladenosti, slušnosti (dopl. prekl.)

8 Viď celú plejádu moderných metód vyučovania typu „škola hrou“..až po niektoré J.A. Komenského pohľady v minulosti. Platí pre deti i dospelých v rámci rôznych alterNatívnych prístupov k výučbe na školách, týmbildingoch, apod.. (dopl. prekl.)

9 Lat. „disciplina“ je učiť sa, poriadok, sústredenie, v prenesenom zmysle latinizovaných jazykov i „žiak, nasledovník, pokračovateľ,..“ (dopl. prekl.)

10 Vo všeobecnosti samozrejme, keďže nadaní je veľa druhov a reakcia nositeľov niektorých typov vynikajúcich talentov môže byť (a spravidla často i býva) naopak takmer absolútna ignorácia celého výučbového procesu až po demonštratívny konzum psychotropných látok a iné druhy samovraždy adolescentov. „Rebeli“ bývajú väčšinou tí celkovo najzdatnejší, životom „znudení“..Viď téma „Protestná kultúra mládeže“ v našej obsiahlej publikácii „Základy sociológie“ (pozn. prekl.)

11 Ako E. T. Gajdar.

12 Fenoménu „Zmeny logiky sociálneho správania“ od II. pol. 20.stor. (cca. od r.1950). Viď DVTR (pozn. prekl.)

13 Avšak okamžitá koncentrácia detí na „prax“, „sebarealizáciu“, „zábavu“ a ich zadelenie podľa osobných preferencii do volených výučbových smerov typu umeleckého, humanitného, atď ..už na ZŠ (niekde dokonca hneď na 1. stupni) bez znalosti základov efektívneho modelovania, riadenia, matematiky, fyziky, chémie, biológie..metodológie a aspoň bazálnej faktológie úvodného spektra kedysi oprávnene povinných predmetov, vychováva z detí nevyhnutne tupé stádo zombi - idiotov. Touto cestou žiaľ šiel do veľkej miery Západ. T.j., nie elitné školy, ale bežné štátne vzdelávanie pre „plebs“. Programová debilizácia populácie, pre asociálnych inžinierov: „biomasy“, či tzv. „etnografického materiálu“. Tak sa stáva, že docenti, profesori, doktori západných univerzít sú tzv. „Fachidioten“ (odborní idioti), úzki špecialisti vo svojom obore, no celkový prehľad niekedy nemajú ani taký, ako mal kedysi absolvent ZŠ. To teda asi tiež nebude pre nás úplne správna cesta.. (pozn. prekl.)

14 Jednotlivé potrebné informačné databázy. Viď napr. záber zo známeho holyVúdskeho film: „Čislo 5 žije“, kde sa robot učí, expresne behom pár hodín - dní oboznamuje s kultúrou ľudí rýchločítaním kníh, tv, teletextu, atď.. Plní si databázu, vytvára hologramový predikčný model akčného prostredia. (pozn. prekl.)

15 Prostredie, od koreňa slova prostriedok (riadenia). Viď napr. aj nákupné centrá a celé filozofie tímov psychológov ohľadom voľby farieb, rýchlosti pohyblivých schodov a predĺžených kachličiek, aby sa osobný rytmus, puls - tep zákazníkov pri pomalšom ťukaní kolies tlačeného vozíka medzi jednotlivými kachličkami spomalil a zostali v nákupnom centre dlhšie, viac nakúpili. Ďalej usporiadanie regálov a jednotlivých produktov napr. cielene v dosahu detí, či drahších produktov vo výške rúk a očí dospelých, podprahových vôní, hudby, ich cyklické premiestňovanie podľa identifikovaných sociologických prahov lokálne dominujúcich subkultúr, až po frekvenčné meniče celej elektrifikačnej sústavy a tým reguláciu celkového el-mag. poľa objektu, atď..atď (pozn. prekl.)

16 viď ľudový obraz cibuľky, či matriošky (pozn. prekl.)

17 viesť žiakov k horizontálno-vertikálnemu vnímaniu interdisciplinárnemu (pozn. prekl.)

18 I preto existuje v niektorých patriotických kruhoch názor, že sabotáž vzdelávania je jeden z najťažších protištátnych, protiľudských zločinov, genocídneho a vlastizradno-teroristického charakteru podľa dnešných zákonov. (pozn. prekl.)

19 Nepreberá automaticky cez „firewall“ svojho vedomia do podvedomia. Neprijíma nič len tak (bez primeraného prehodnotenia). „Kde končí miera, tam začína slepá viera.“ (pozn. prekl.)

20 Cielená spolupráca mozgových hemisfér A) abstraktno-logického a B) obrazno-procesného myslenia, spracovávania inFormácii (pozn. prekl.)

21 praktickej adekvátnosti popisu skúmaného javu (deja = procesu) vo vzťahu k objektívnej realite. Viď formulácia: „Prax kritérium pravdy“ (pozn. prekl.)

22 Učiť napr. matematický aparát popisujúci (primerane danému stupňu vzdelania) nejaký fyzikálny, či chemický, alebo biologický, sociálny jav vtedy, keď to treba a nie 1 -2 semestre, či roky hore-dole. (pozn. prekl.)

23 Aramejské meno Esra (eng. transkript „Ezra“) znamená po slovensky „PoMoc“. Po starohebrejsky AsArJa „Boh (mi) pomohol“. U Pytagora Πυθαγόρας môže byť jednou z interpretácii jeho mena aj had..Pytón Hóra. Ako väčšina vedcov a filozofov Héllady študoval okrem domáceho vzdelania hlavne v Domoch života (starovekých univerzitách..neskôr MúseIonoch) Egypta a v Babylónii (pozn. prekl.)

24 Možnosti a realita boli v staroveku oveľa väčšie, veľmi odlišné od neutíchajúcej propagandy holývúdú a masáže davu mnohými inými systematickými mýtami histericko-hIsTórickými. (pozn. prekl.)

25 Základná časová os, ako kostra skúmaného prí(e)behu, deja, dejepisu. Viď mýtus HéLady o Chronovi, bohov pôVodcovi.. (pozn. prekl.)

26 Pre možnosť ľahšieho, automatického porovnania so stupňom vývoja (eVolutio) nielen blízkych susedov, no i vzdialených regiónov planéty. (pozn. prekl.)

27 Príslušník elity z kráľovského rodu. Taktiež študoval politiku v Egypte, na Kréte (dlho Egyptská kulturologická kolónia spolu s Cyprom), v Lýbii, Malej Ázii a v hellénskych kolóniách v Španielsku. RAdiť sa chodil taktiež tradične ku kňazom Delfskému orákulu (RIAdiaceho centra vtedajšieho Stredomoria). pozn. prekl.

28 Partikulárne, špecifické, špecializované (pozn. prekl.)

29 ..a jeho HNNR („Bohom“) deFinovanými, ku konkrétnym cieľom cielenými zákonmi (pozn. prekl.)

30 Postupné napĺňanie si databázy. Ak však už nejakú databázu má do osvojenia si aspoň základov DVTR, nastane u neho v podvedomí defragmentácia a preskladanie, preusporiadanie už nazhromaždenej databázy do optimálnejšej formy (a´la jedna z prvých, starých známych PC hier - TETRIS). Asi neporovnateľne efektívnejší prístup, bez zbytočných strát, opakovaní (redundancii) a chybných prepojení, je ale samozrejme počiatočné naučenie sa aspoň základov metodológie práce s informáciami.. Preto deti potom rýchlo vedomostne (behom 2 – 3 mesiacov) v mnohom predbiehajú svojich učiteľov, ktorým tak tiež treba dať „patchový“ kurz moderných technológii práce s informáciami (napr. DVTR). Žiaľ niektorí učitelia sa tomu zo známych „dôvodov“ bránia a tak blokujú evolúciu vo vzdelávaní. (pozn. prekl.)

31 V stredovekej scholastike, na univerzitách bola najvyššou úrovňou vzdelania v rámci trivia (spolu a quadríviom) teológia. Dnes je TOP v tomto zmysle v podstatete dejepis. T.j., skúmanie, skladanie, formovanie, riadenie..písanie dejov, procesné inžinierstvo včítane inžinierstva sociálneho. Ako sme sa už neraz na tému bavili, na západe sa dejepis deformovane nazývaný aj „h-isTória“ dejiny podľa biblie, presnejšie podľa Tóry. (pozn. prekl.)

32 Podobný proces vzdelávania hľadania, obhajovania a spochybňovania názorov sa čiastočne metodicky praktikoval napr. v antike u pôvodných sofistov, v judaistických ješivách hlavne pri vzdelávaní rabinov, atď.. dnes napr. pri štúdiu práva, avšak žiaľ bez snahy o metodické hľadanie objektivity. (Pseudoliberalizmus obhajoby plurality názorov, bez formulovania metódy hľadania názoru objektívne najsprávnejšieho. Preto je dnešná forma „liberalizmu“ vždy len bratom, pravou rukou fašizmu.) T.j., „vzdelávanie“ je aj v oblasti týchto pôvodne protodialektických technológii deformované, marginalizované dnešnou modlou subjektivizmu (alebo inak egoizmu). Tmársku stredovekú ilúziu geocentrizmu pre dav, nahradili asociálni mágovia (inžinieri) bludiskom krivých zrkadiel egocentrizmu. (pozn. prekl.)

33 Viď jedna z interpretácii tzv. Davidovej hviezdy (i keď tá tu bola dávno pred vznikom judaizmu..), ako prekonanie otroctva (i na úrovni podvedomia): Obrátený trojuholník vedomostí zhora presekávajúci pyramídu „CheOpsa“-hermeneutiky, (dez)informačnej pyramídy prostriedkov masovej dezinformácie. Hellénsky „apokalypsa“ = ODHALENIE Zákonom času. (pozn. prekl.)

34 Eng. „upDating“ (pozn. prekl.)

35 Keď sa už jedincovi alternatívnej vojenskej služby zachcelo, tak práca v nemocniciach u pomocného personálu je jedno z miest, kde môže charakter mladého človeka dospieť.

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (4)

uver

Christine Holland | 07.09.2016

Dobrý deň vám všetkým z vás, volám sa Christine Holland, som z USA, Florida, som veľmi rád, pretože som písanie svedectvo, ako som dostal pôžičku od tohto úveru veriteľa, verím, že Boh má plán pre mňa potom, čo som bol scammed z mojich peňazí mnoho takzvaných úverov veritelia, bol som oklamaný a takmer myšlienka brať svoj život, ale Boh má zmysel pre mňa, ak chcete získať úver od akejkoľvek spoločnosti máte, aby si vybral, Mike Johnson firma, keď som bol prvýkrát začal s ním, ja myslel, že rovnako ako ostatné, a moje najväčšie prekvapenie som dostal pôžičku vo výške $ 69,000.00 na mojom účte, a to bol Presná suma, ktorú žiadal vo svojej firme, a tie, ktoré cítia, že existuje žiadna nádej pre vás? Je to lož, pretože ak máte záujem o akýkoľvek druh úveru, môžete ho kontaktovať prostredníctvom e-mailu, jeho e-mail je: mikejohnsonfirm@yahoo.com, Boh vám žehnaj, ako by mi požehnal s pánom Mikom Johnsonom podľa potom, čo dostal môj úver klesá v rukách podvody.

Vďaka.
Christine Holland.

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

Realistické požiadavky?

petržlen | 17.04.2016

Nie som odborník v oblasti detskej psychológie, ale požiadavky, ktoré by malo spĺňať dieťa v momente zavŕšenia predškolského vzdelania, mi pripadajú trochu prehnané, ak nie škodlivé pre ďalší úspešný vývin ľudského stroja psychiky. Prečo chce ktosi okrádať deti o detstvo?

Napríklad aj snaha naučiť všetkých „rýchločítanie“ podľa možnosti už v predškolskom veku mi pripadá trochu uletená. Viem, že súčasný stav u nás sa nedá brať za etalón, ale značné množstvo absolventov gymnázia nechápe text, ktorý číta. Úradne som vzdelanie zavŕšil ešte „za totáča“, ale poznám viacerých ľudí o nie veľa rokov mladších, ktorí majú problémy s čítaním, odmietajú čítať, dokonca si obstarávajú čítacie programy, aby sami čítať nemuseli. Priepasť mi pripadá príliš veľká.

Ak si dobre spomínam, jeden projekt rušiaci rodinu ako prenášateľa neželaných tradícií zlyhal medzi vojnami. Toto mi pripadá ako podobný experiment.

Celkovo mám dojem, že časti venované vzdelávaniu a výchove pojednávajú o vzdelávaní a výchove elity. Mýlim sa?

Re: Realistické požiadavky?

udo | 18.04.2016

hej..kedysi "elity" tvrdili aj to,
že pre plebs je čítanie zbytočné,
ženy by nemali voliť, atď..

Naozaj mi je ale záhadou, ako si to mohol pochopiť tak,
že KSB má rušiť úlohu rodiny..?

odľahčiť, pomôcť. Navyše, keď je dnes rodina, ako základná bunka spoločnosti a vśetkých potrebných inštitúcii, dlhodobo systematicky zámerne preťažovaná, aby sa "opotrebovala".
Vieme predsa, že pre Človeka je rodina nenahraditeľná

..a áno, každý by sa mal stať elitou.
Iba vtedy je skutočná demokracia vôbec moźná.
Vláda ľudí pre ľudí.

Re: Re: Realistické požiadavky?

petržlen | 19.04.2016

Sám mám plebejský pôvod, keď jeden rodič maturoval horko-ťažko zároveň so mnou a druhý nedosiahol ani potiaľ. ;-)

Nehovorím, že rýchle čítanie je zbytočné, len poukazujem na to, že zďaleka nie každý ľudský jedinec je schopný rýchločítanie zvládnuť na rozumnej úrovni v rozumnom čase, aby tým neutrpel napriklad jeho emocionálny vývin alebo iné zručnosti.

Ohrozenie úlohy rodiny mi vyplynulo z formulovaných požiadaviek na žiakov aj učiteľov – rodičia vzťah medzi týmito dvomi stranami dopĺňajú na trojuholník, ktorý by mal zostať vyvážený (čo najbližší k rovnostrannému), ak už to musí byť trojuholník. Koncepcia vychádza z ideálneho stavu – čo však s odchýlkami?

Na vlastnej koži som sa nedávno presvedčil, že už zveriť vzdelanie detí „odborníkom“ a „vzdelávacím inštitúciam“ je v konečnom dôsledku pokus zbaviť sa časti vlastnej zodpovednosti za výchovu a vzdelanie potomstva, čo sa neskôr prejavuje nepríjemnými prekvapeniami. A to si dovolím tvrdiť, že sme deťom podriadili kopec vecí, ktoré mávajú u mnohých vyššiu prioritu.

Myslím, že chápem, prečo autori tejto časti koncepcie naformulovali dosť vysoké požiadavky. Ak sa nemýlim, snažia sa tým riešiť problém s rastúcou frekvenciou spoločenských zmien – chcú pritlačiť človeka, aby sa zvyšovaniu frekvencie prispôsobil. Veď tak funguje evolúcia, či? Prežije, kto sa prispôsobí. Berú to ako objektívnu nutnosť.

Som presvedčený, že je to chybný prístup, teda prístup možno ani nie, lebo chyba je už v predpokladoch, z ktorých sa vychádza. Ak sa totiž zvyšovanie frekvencie spoločenských zmien nezastaví, raz musí prekročiť možnosti aj tých najschopnejších jedincov. Čo potom? Poslední ľudia zostanú stáť „s otvorenou hubou“ a bude „koniec“?

Keď vyjdem z iného predpokladu, že Riadenie z úrovne HNR je dokonalé, vychádza mi, že zvyšovanie tej jednej frekvencie nie je „objektívna danosť“, ale odpoveď tohto Riadenia na smerovanie ľudstva. Ľudstvo je v slepej uličke a Koncepcia minimálne v tejto časti radí ísť hlbšie, čo asi nie je ideálny prístup. Netvrdím, že ju treba zahodiť, len mám obavy, že jej platnosť je dočasná. Tipujem, že keď dostatočný počet ľudských jedincov pochopí, že treba zmeniť niečo iné a možno aj čo, nastane kvalitatívna zmena.

Človek nie je na tomto svete, aby vládol iným ľuďom (vrátane „demokracie“), ale aby sa naučil žiť v súlade s ostatnými. ;-)

Re: Re: Re: Realistické požiadavky?

udo | 20.04.2016

Áno. Možno.
Aké by malo byť teda podľa teba riešenie situácie?
Vedel by si si intepretovať formulácie KSB v takom kontexte,
aby boli aj podľa teba použiteľné?

ešte raz:
ksb/dvtr NIE JE "konečné riešenie", objektívne najoptimálnejšie.
Kto také niečo hĺadá, nie je na tejto stránke správne.

Určite prídu objektívne lepšie sociologické operaćné systémy
a otázka je iba, do akej MIERY budú KSB/DVTR podobné.
Avšak ja zatiaľ lepśí napoznám
a preto toto riešenie globálnej situácie predkladám.

Re: Re: Re: Re: Realistické požiadavky?

petržlen | 23.04.2016

Riešenie zatiaľ stále hľadám. Skúmam dokonalé (takmer bezštruktúrne) riadenie HNR a snažím sa pochopiť, ako a prečo sme v jeho rámci dospeli do takmer bezvýchodiskovej situácie.

KSB/DVTR ma zaujalai ako možné východisko, ale čím hlbšie vnikám, tým nachádzam viac vecí, ktoré HNR odporujú. Na tomto základe som nedávno vyslovil podozrenie, že niekto z autorského kolektívu pracuje pre GP (neviem určite, či vedome, ale nevedomá „spolupráca“ je málo pravdepodobná, hoci úplne sa nedá vylúčiť).

Z tohto pohľadu si neviem predstaviť, v akom kontexte by sa dali takéto formulácie „interpretovať“, aby boli použiteľné. Záujmy GP sú opačné – snažia sa narúšať HNR. Ale napríklad aj takú pyramídu ako stavebný prvok GP HNR dokáže využiť na dosiahnutie svojich zámerov.

Dosť ma prekvapuje, že napriek týmto nedostatkom koncepcia prináša akési ovocie. Tipujem, že je to vďaka jej rozsiahlosti. Človek si nezapamätá všetky princípy a kým sa „náhodou“ drží tých, ktoré sú v súlade s HNR, darí sa mu. Ťažko však predpokladať, že to bude fungovať dlhodobejšie (ibaže by sme „fičali“ na „nepravdepodobnostný pohon“).

Poznám náuku, ktorá mi z tohto pohľadu pripadá lepšia, ale ani po necelom storočí sa nepresadila a časť jej používateľov sa stala akousi sektou takmer v náboženskom zmysle. Ostatní čakajú na vhodnejšie podmienky na jej šírenie.

Na základe doterajšieho poznania sa zdá, že žiadne riešenie nie je celkom konečné, lebo závisí od schopností a možností populácie, ktoré sa menia so striedaním pokolení. Základom je dlhodobá koncepcia, z ktorej vychádzajú výhonky kratšej platnosti. KSB vyzerá ako jeden z výhonkov.

Asi sem celkom nezapadám, ale zatiaľ nemám pocit, že by som sa mal zdekovať. Ani neviem, či tu mám ešte niečo nájsť, alebo naopak niekoho oplodniť nejakou myšlienkou. (Chrobák v mravenisku)

Re: Re: Re: Re: Re: Realistické požiadavky?

udo | 24.04.2016

1.Človekom kódovanú dokonalosť, dokonalý systém nenájdeš.
V tom má HNNR navrch a asi aj vźdy mať bude..

2. Zrýchľovanie frekcie informačnej obnovy systému má o.i. dotlačiť ovce k tomu, aby sa stali Ľuďmi.
Ide o bezpećnostný mechanizmus HNNR, ktorí má "dohnať" Človeka k bezstresovosti v zmysle absolútnej dôvery Bohu. Samozrejme pri neustále odlaďovanej jednote jeho (Človeka) inDiviDuálneho, jedinečného stroja psychiky.
"Zaspať na vavrínoch" ideálneho (pod)vedomia možno iba spolu s Bohom. Zároveň je tým pádom..výstupom nutné, vedieť Ho rozlíśiť od kadečoho-koho iného, čo sa ho simulovať snaží. Metodicky

3) S GP spolupracovať je predsa správne a nutné.
T.j., na tých veciach, na ktorých sa zhodneme.
Alebo chceš zasa z akože"princípu" bojovať PROTI niekomu, niećomu len preto, źe možno na prvý pohľad vyzerá ako bubulák, namiesto hľadania čo i len zvyškov ľudskosti v ňom, dobrých stránok?

Potom by si mohol dopadnúť ako tí pomätenci, programoví rozoštvávači MééDei, čo odmietajú v našom parLamente "akúkoľvek" spoluprácu s Mariánom.
..i keď ja s ním a jeho spolupracovníkmi tiež vo viacerých veciach súhlasiť nemôźem, čo však neznamená, že sa v mnohom i nezhodneme.

Na tejto planéte sme "odsúdení" na spoluprácu, na lásku a to je dobre.
Navyše je GP motiváciou k ostraźitosti.
Avšak obviniť niekoho z celkovej koncepčnej spolupráce s GP, je dosť silné kafe.
Znova: "Ide o to, ako to chápeš?"
Pre mňa je ten pohľad VP, ohľadom "nenávratného nadobudnutia ľudskej psychiky" taktiež dosť "náročný" ideál..na druhej strane to zasa ale tiež chápem ako zrejmú nevyhnutnosť..

Vždy ide petržlen o interpretačnú úroveň, kontext myšlienky, vyjadrenia, kódu, formulácie.
To zďaleka nie je "hra so slovíčkami",
aj keď i na to to môźe degradovať, zneuźité byť

4) Znova: Aké konkrétne lepśie formulácie KSB textu by si teda navrhoval?
Opakujem: Nemoźno povedať, čo nechceš.
To ani tu, ani nikde v živote nikoho normálneho nezaujíma.
Musíś povedať, čo konkrétne chceš a prečo je to lepśie oproti návrhu VP, resp. našemu.

5) Tou svojou náukou myslíś nejakú verziu véd, ći kresťanstva, alebo niečo iné? Prepáć, ale uź si to z tých tvojich dikusii nepamätám a ani som vśetky ćítať nemohol.

6) Dik za úprimnú spätnú väzbu. to sa cení.

u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Realistické požiadavky?

petržlen | 27.04.2016

K 2.: Som presvedčený, že Boh nikoho do ničoho nenúti, že nám necháva slobodu v rozhodovaní (spojenú so zodpovednosťou). Tým pádom nás ani k ničomu nedotláča, naopak v rámci princípu „človek sa začína správať rozumne, až keď vyčerpá všetky ostatné možnosti“ (overeného na vlastnej koži) nás sprevádza pri ich skúmaní. Problém je, že sú stále menej „životaschopné“ a primerane skôr sa ukazuje ich bezvýchodiskovosť. Výsledkom je ono zrýchľovanie.

K 3.: GP je majster lži. Podotýkam, že v tejto súvislosti používam pojem pravda ako súhlas nie so skutočnosťou, ale s dobrom. („Skutočnosť“ na tejto úrovni zahŕňa „dobro“ aj „zlo“.) S GP môže bezpečne „spolupracovať“ iba niekto, kto je nad GP, čiže Boh. Stopy (zvyšky, ostatky) dobra a pravdy sú iba v „hmotnej časti“ pyramídy. V „oku“ niet pravdy ani dobra.

Spoluprácu vidím ako východisko. „Odsúdení“ sme naopak v prípade, ak nespolupracujeme s tým, čo je v ostatných dobré a pravdivé (s „blížnymi“). Vzhľadom na to má spolupráca s „okom“ nepríjemné následky, ale komu sa ešte nechce správať rozumne, môže to skúšať (v rámci skúmania „ostatných možností“). ;-) Marián je v tejto situácii do značnej miery môj človek.

V diskusii k Вопрос - ответ z 18.4.2016 som stručne opísal, akým spôsobom prakticky všetci spolupracujeme s GP. Zatiaľ som nikoho neobvinil a hľadanie „vinníka“ je asi na najnižšej priorite. Pohľad VP je z môjho pohľadu príliš komplikovaný, čo dáva veľa priestoru na skryté pasce. V koncepcii vidím viac odchýlok od HNR ako v niektorých iných náukách, a to ju zatiaľ poznám dosť povrchne. Súhlasím, že mnohé záleží na čitateľovi, ako si niektoré inFormácie vysvetlí, ako ich pochopí.

K 4.: Vidím zatiaľ jediný „kameň úrazu“, okolo ktorého nenachádzam obchádzky: pojem (terminus technicus) „biblická koncepcia“. Celkom by ma zaujímalo, kto a akým spôsobom k nemu dospel. Že ho ostatní prevzali, je celkom zrejmé.

Tomuto nerozumiem: „Nemoźno povedať, čo nechceš.“

K 5.: Ak sa nemýlim, tú náuku som tu nemenoval. Ku Koncepcii sa snažím pristupovať bez predsudkov ako k objektu hodnému skúmania. Neprišiel som sem robiť reklamu iným náukám. Vzhľadom na 4. je aj tak málo pravdepodobné, že by niekto dokázal prestúpiť. Opakujem, neprišiel som sem kradnúť ovce a odvádzať ich do iného košiara.

Na druhej strane som inú náuku nemal spomínať, lebo teraz to vyzerá, že zbytočne naťahujem. Keďže som nebol dosť obozretný, nebudem tajiť, vedomý si následkov, ktoré mi z toho vyplývajú.

Zhodou okolností je to náuka, ktorú nedávno spomenul (ale tiež tuším nemenoval) Svetlý (na základe čoho som odhalil jeho totožnosť, lebo s ním mávam dlhé rozhovory cez skype). Je novšia, prispôsobená chápaniu súčasného človeka, ktorý staršie náuky (védy, bibliu, korán…) nie je schopný pochopiť. Bola spísaná v období medzi 1. a 2. svetovou vojnou v Nemecku (Posolstvo Grálu – Vo svetle pravdy) a posledné aktualizácie vznikli u nás na Slovensku v desaťročí okolo roka 2000 (Večné zákony).

Re: Re: Re: Re: Re: Realistické požiadavky?

Pe-tri | 24.04.2016

Jen jediná poznámka - vnímat současnost jako "téměř bezvýchodnou situaci" považuji za hodně mimo objektivní mísu. Možná by pomohl větší historický nadhled, zbavit se tohoto IMHO hrubě chybného předpokladu a hned by mohly být závěry objektivně optimističtější.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Realistické požiadavky?

petržlen | 27.04.2016

Dokážete spoľahlivo rozoznať, čo je objektívne? O akom „chybnom predpoklade“ je reč?

Celkom by ma zaujímalo, čo vidno vzhľadom na „väčší historický nadhľad“. Priznávam, že v dejepise som nikdy nevynikal.

Nie je história v konečnom dôsledku hnijúcim odpadom prítomnosti? Nepíšu dejiny „víťazi“?

Ak vidím prekážku a hľadám spôsoby. ako ju prekonať, som pesimista? Optimista je ten, kto žiadne prekážky nevidí?

poznámka č.35

udo | 15.04.2016

Hox, prosím ťa, odstráň tam to "(pozn. prekl.)",
lebo ide o pôvodný text.
dik
u.

Přidat nový příspěvek