Jidášův hřích 20. sjezdu (14)

Jidášův hřích 20. sjezdu (14)

4.1.2016

předchozí část

 

J.V.Stalin byl bolševikem, kterému se v životě povedlo vejít v marxistické hnutí a použít marxismus ke svému bolševickému vnímání světa; povedlo se mu stát se učněm živého klasika ruského marxismu V.I.Lenina a dále tvůrčím způsobem „rozvíjet“ marxismus, což i udělal – až do plného odmítání jeho vědecké adekvátnosti v práci „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“.

V čem spočívaly politické cíle bolševismu řekl J.V.Stalin přímo a jasně už na počátku století. Uvedeme úryvek z jeho relativně pozdní práce na to téma (1907) proto, že právě v jejím názvu vyjádřil podstatu věci: „Samoděržaví kadetů nebo samoděržaví lidu?“. Píše v ní:

„Kdo by měl vzít do rukou moc během revoluce, jaké třídy jsou dlužny stát u kormidla společensko-politického života? - Lid, proletariát a rolníci! - odpovídali a odpovídají i nyní bolševici. Podle jejich názoru, vítězství revoluje je diktatura (samoděržaví) proletariátu a rolníků v cílech vybojování osmihodinového pracovního dne, konfiskace veškeré panské země a zavedení demokratických pořádků. Menševici odmítají samoděržaví lidu a dodnes nedali přímou odpověď na otázku, kdo by měl uchopit moc do svých rukou.“ (J.V.Stalin, „Samoděržaví kadetů nebo samoděržaví lidu?“, Sebrané spisy sv.2 str.20, publikováno prvně v novinách „Dro“ (čas) 13.3.1907, překlad z gruzínštiny).

Pokud hodnotíme tento text z pozic esoteristů, konajících pod rouškou marxismu, pak je to kvalitní politikaření, řešící úkol shromáždit stádo, které bude věřit vůdcům, jehož úkolem bude podporovat politickou činnost marxistické strany ve společnosti. Takovým ve své podstatě má být hlavní účel všech řečí vůdců: vybojovat si pozornost a přesvědčit o pravosti své věci co nejvíce představitelů prostého lidu a „elity“, což je základem pro podřízení milionů lidí, nic nechápajících ani v globální politice ani v řízení státu, straně.

Pokud hodnotíme ten text z pozic jedince, který uvěřil v adekvátnost marxismu a nepodezřívá ho z přítomnosti nějakého esoterismu pod rouškou marxismu, pak žádné otázky nevznikají, v důsledku čehož se řadový marxista dostává do moci autority toho či onoho vůdce, provádějícího ten či onen politický kurs a vysvětlující ho na základě marxistické terminologie.

Pokud hodnotíme ten text z pozic bolševismu, pak jsou v něm ohlášeny skutečné cíle politiky bolševismu, včetně integrálního cíle – samoděržaví (suverenity) lidu.

Ale za ohlášením cíle – zavést a podporovat stabilní samoděržaví a svobodu národa – následuje množství otázek, jejichž podstaty je možné rozdělit na tři:

• je objektivně možné to udělat, nebo je to neuskutečnitelná utopie?

• na základě jaké sociologické teorie to společnost jako celek může udělat?

• a jak to udělat?

Ve vědomí bolševika tyto otázky vyžadují konkrétní odpovědi, které mohou být srovnány s životní praxí. Pokud ve vědomí člověka neprobíhá srovnání podobného druhu slov s realitou, pak není bolševikem. Pokud si ne-bolševik přisvojil slova, pak se jedná o bludaře. A mnozí skuteční marxisté z řad nezasvěcených do esoterismu byli právě takovými bludaři. Tento rozdíl bolševiků-marxistů od marxistů-bludařů je také třeba chápat pro chápání epochy Stalina.

Odpověď na první otázku může být získána jedním ze dvou způsobů: buď praktickým vybudováním odpovídající společnosti a demonstrací jejího reálného života skeptikům, což především vyžaduje překonání skepticismu v samotné společnosti a úspěšné završení procesu; nebo intuitivně.

Ale intuitivní odpověď je podmíněna mravností jedince a strukturou jeho psychiky, v důsledku čehož není jednoznačná a může být jak pozitivní (ano je to možné) nebo negativní (ne, je to utopie). Poslední okolnost přesunuje odpověď na tuto otázku do oblasti osobní víry, osobního předsvědčení a měřítek společnosti – do oblasti věrouky, včetně historicky zformovaných věroučení, jejichž tradice nejsou vždy a ve všem adekvátní Odhalením – prvozdrojům, ačkoli něco z prvozdroje obsahují.

Odhalení říkají, že bolševismus je ve svých cílech pravý:

„Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svou duši jako výkupné za mnohé.“ Matouš 20:25-28

Ale historicky zformované křesťanství, včetně „pravoslaví“ v Rusku, nahrazuje Boží přikázání (Matouš, 20:25-281) tradicemi „církevních otců“, ospravedlňuje moc císařů, knížat a velmožů a není vnímavé k varováním Evangelia o nahrazení slova Božího tradicemi otců: Matouš 15:1-112. V důsledku toho jsou církve jména Kristova od Boha dále, než ÚV KSSS od komunismu.

O tomtéž je v Koránu, ale jinými slovy:

„Řekni: „Ó majitelé písma! Přicházejte ke slovu, stejnému pro nás i pro vás, abychom se neklaněli nikomu kromě Boha, a nepřidávali mu pomocníky, a aby si jedni z nás nedělali pány z druhých, kromě Boha.“ (Korán 3:57). „A nechť je mezi vámi společenství, které vyzývá k dobru, přikazuje chvályhodné a zdržuje od nechvályhodného. To jsou šťastlivci!“ (Korán 3:100)

A v podobě světské literatury jedno z nejlepších vyjádření přesvědčení o uskutečnitelnosti bolševického ideálu života lidí bez parazitismu, tím více bez organizovaného systémového parazitismu menšiny na většině, nacházíme u M.J.Lermontova:

 

Kdyby nás v pokornosti neznalosti
Stvořitel odsoudil žít,
Nesplnitelné tužby
By v naši duši nevložil,
Nedovolil by usilovat
O to, co se nemá stát,
Nedovolil by hledat
V sobě i ve světě dokonalost,
Pokud bychom nebyli dlužni
Věčnou blaženost poznat.


Pokračování je podmíněno nemožností dát v hranicích biblické kultury odpověď na otázku „jak to uvést do života na Zemi?“:
(nedaří se přeložit, pozn. překl.)

Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней, —
Она в душе, где всё земное,
Живёт наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски её мятежной
Душа узнать не может вновь.

 

Přesto nezávisle na námitkách, podobným námitkám bulgagovského Piláta, jsou lidé, kterými v průběhu celé historie hýbala víra a přesvědčení o uskutečnitelnosti na Zemi, a ne někde v posmrtném ráji, ideálu života společnosti bez parasitismu – ideálu stejně tak skutečně křesťanského, skutečně muslimského a bolševického.

Realizace toho ideálu vyžaduje určitou kvalitu osobního rozvoje každého člověka a určitou kvalitu rozvoje kultury společnosti.

V.I.Lenin – ne jako marxista, fanaticko-posedle pracující na uzurpování státní moci v jemu neznámých zájmech majitelů marxistického projektu, – ale jako bolševik, usilující o realizaci toho ideálu v životě, chápal, že Rusko v dosažené kvalitě rozvoje kultury a lidí není připraveno k přechodu k socialismu a komunismu. V roce 1905 o tom psal následovně:

„Marxismus nenávratně odhalil fantazie národovců a anarchistů, že je údajně možné například v Rusku minout kapitalistický rozvoj, vyskočit z kapitalismu nebo přeskočit jej nějakým způsobem, kromě cesty třídního boje v rámci toho samého kapitalismu. (...)

…reakční je myšlenka hledat spásu dělnické třídy kdekoliv jinde, kromě dalšího rozvoje kapitalismu.

V takových zemích jako Rusko strádá dělnická třída ani ne tak od kapitalismu, jako z nedostatku rozvoje kapitalismu.“ (V.I.Lenin “Dvě taktiky sociál-demokracie v demokratické revoluci“, Sebrané spisy 5.vydání, sv.11, s.37)

Tj. Lenin předpokládal, že nadcházející revoluce bude buržoazně-demokratická a za ní bude následovat celkem dlouhé období rozvoje kapitalismu, kultury společnosti, lidí na základě buržoazní demokracie. A teprve potom, až si společnost a její ekonomika osvojí možnosti rozvoje, nabízené buržoazní demokracií, přejde k socialismu s cílem zajištění dalšího rozvoje globální civilizace.

Žádné „extremistické“ názory (kromě svržení carismu cestou síly a likvidace stavově-kastového zřízení) V.I.Leninovi a bolševikům do r. 1917 nebyly vlastní. Byly jim připsány zpětně po roce 1985 záměrnými pomluvami i neznalostí grafomanů, kteří nepovažovali za nutné seznámit se s historickými fakty.

Ale toto pro mnohé neočekávané odhalení vede k otázce: Odkud se vzal extremismus, jehož autorství bylo následně připsáno bolševikům?

Odpověd je prostá: extremismus pramení od Parvuse a L.D.“Trockého“ - kurátorů marxismu v Rusku od biblického politického esoterismu. Přibližně v té době, kdy Lenin vydal „Dvě taktiky...“, se L.D.“Trocký“ držel zcela jiných pohledů. V práci „Výsledky a perspektivy. Hybné síly revoluce“ vydané v r.1906 a znovu v r.1919 psal:

„Ruská revoluce vytváří z našeho pohledu takové podmínky, při kterých moc může přejít (při vítězství revoluce – musí) do rukou proletariátu, předtím než politici buržoazního liberalismu dostanou možnost v plné míře rozvinout svého státního génia...“ (L.D.Trocký. Sborník „K historii ruské revoluce“ pod redakcí N.A.Vaseckého, Moskva „Politizdat“ 1990, str 95).

Ale pokud V.I.Lenin v „Dvou taktikách...“ vyjadřuje svůj názor, vycházeje z marxistické teorie přirozeně-historické změny společensko-ekonomických formací v míře rozvoje kultury a ekonomiky společnosti, pak L.D.Trocký píše o nadcházejícím osudu Ruska jako „prorok“ budoucí historie, pro kterého je marxismus jen forma veřejného vyjádření nějakého smyslu, nemajícího žádný vztah k exoterickému marxismu pro všechny.

O něco dále L.D.“Trocký“ pokračuje v osvětlení tehdy ještě politických perspektiv (komentáře v závorkách jsou naše):

„Ruská revoluce nedává a ještě dlouho nedá vzniknout jakémukoli buržoazně-konstitučnímu pořádku, který by mohl vyřešit nejprimitivnější úkoly demokracie. Co se týká reformátorů-byrokratů ve stylu Witte nebo Stolypina, pak všechna jejich „osvícená“ úsilí jsou negována jejich vlastním bojem o existenci. V důsledku toho osud nejelementárnějších revolučních zájmů rolnictva, jako třídy, je spojen s osudem revoluce, to znamená s osudem proletariátu. Proletariát u moci znamená pro rolnictvo třídu-osvoboditele“ (str. 97)

„Ale možná samotné rolnictvo vytěsní proletariát a zaujme jeho místo? To je nemožné. Veškerá historická zkušenost protestuje proti takovému předpokladu. Dokazuje, že rolnictvo je zcela neschopné samostatného politického boje.“ (str. 98)

„Z řečeného je jasné, jak se díváme na myšlenku „diktatury proletariátu a rolnictva“. Podstata není v tom, máme-li to principálně za přípustné, zda „chceme nebo nechceme“ takovou formu politické kooperace. My ji máme za principiálně neuskutečnitelnou – minimálně v přímém smyslu.

A skutečně. Koalice takového druhu předpokládá, že buďto jedna z existujících buržoazních stran získá rolnictvo, nebo rolnictvo vytvoří svou samostatnou stranu. Ani jedno ani druhé, jak jsme se pokusili ukázat není možné.“ (str. 99)

„Každý nový den bude prohlubovat politiku proletariátu u moci a stále více určovat její třídní charakter. Spolu s tím se bude rušit revoluční spojení mezi proletariátem a národem, třídní rozdělení rolnictva vystoupí v politické formě, antagonismus mezi jednotlivými částmi se bude samourčovat a z celkově demokratického se stane třídním.

Pokud absence zformované buržoazně-individualistické tradice a antiproletářských předsudků u rolnictva a inteligence i pomůže proletariátu dostat se k moci, pak, z druhé strany, musíme vzít v úvahu, že tato absence předsudků se opírá ne o politické uvědomění, ale o politické barbarství, o sociální neforemnost, primitivnost, bezcharakternost. (...)

Proletariát bude nucen přenést třídní boj na vesnici a takovým způsobem narušit tu jednotu zájmů, která nepochybně existuje u všeho rolnictva, ale v relativně úzké oblasti. Proletariát bude muset hned zkraje svého panování hledat opory v konfrontaci vesnické chudoby vesnickým boháčům, zemědělského proletariátu – zemědělské buržoazii“ (str. 100).

„Takovým způsobem, čím jednoznačnější a rozhodnější bude politika proletariátu u moci, tím užší bude mít pod sebou základnu, tím horší bude půda pod jeho nohama. Vše to je krajně pravděpodobné, dokonce nevyhnutelné (...)

Dvě hlavní části proletářské politiky se střetnou s odporem ze strany jeho spojenců: je to kolektivismus a internacionalismus.

Představovat si věc tak, že sociál-demokracie vchází do Dočasné vlády, vede ji v období revolučně-demokratických reforem, hájí jejich nejradikálnější charakter a opírá se přitom o organizovaný proletariát, a poté, co je demokratický program vyplněn, sociál-demokracie vychází z jí postavené budovy, ustupuje místo buržoazním stranám, a sama přechází do opozice a takovým způsobem odkrývá epochu parlamentní politiky, - představovat si věc tak by znamenalo, kompromitovat samotnou myšlenku dělnické vlády, a ne proto, že je to „principiálně“ nepřípustné – taková abstraktní formulace otázky je zbavena obsahu, - ale proto, že je to naprosto nereálné, je to utopismus nejhrubšího zrna.

Rozdělení našeho programu na minimální a maximální má hluboký principiální význam za té podmínky, že se moc nachází v rukou buržoazie. Právě tento fakt – příslušnost moci buržoazii – vyhání z našeho minimálního programu všechny požadavky, které jsou neslučitelné s privátním vlastnictvím výrobních prostředků. Tyto požadavky tvoří obsah socialistické revoluce, a jejich předpokladem je diktatura proletariátu.

Ale jakmile se moc nachází v rukou revoluční vlády se socialistickou většinou, pak v tom okamžiku rozdíl mezi minimálním a maximálním programem ztrácí praktický smysl. Udržet se v rámci tohoto rozdělení proletářská vláda nemůže.“ (str 101, 102).

Dále „Trocký“ píše, že dělnická vláda, prováděje politiku v zájmech dělnictva (to je nemožné bez změny struktury spektra výroby a spotřeby produkce), se nevyhnutelně setká s odporem fabrikantů, nespokojených s politikou, v nejrůznější formě. Vláda bude mít dvě cesty: buďto „hrát roli „neangažovaného“ prostředníka buržoazní demokracii“ a jít v ústrety kapitalistům, nebo „expropriace fabrik a zavedení v nich státní nebo komunální výroby“, tj. jít cestou potlačení sabotáže soukromých vlastníků. To se týká i zemědělské oblasti: v případě sabotáže soukromými vlastníky - „organizace kolektivní výroby pod komunální kontrolou nebo přímou státní“. Ale to je cesta vybudování ekonomiky socialismu cestou represí společnosti, bez fáze dlouhého kapitalistického rozvoje.

„To vše zcela jasně ukazuje, že sociál-demokracie nemůže vstoupit do revoluční vlády,@kk pokud dá předem proletariátu závazek v ničem neustupovat z minimálního programu a buržoazii slib nepřekračovat. Takový dvoustranný závazek by byl zcela nesplnitelný. Vstupujíc do vlády ne jako bezmocné rukojmí, ale jako řídící síla, představitelé proletariátu tím samým stírají hranici mezi minimálním a maximálním programem, to jest vynášejí na pořad dne kolektivizmus. To, v jakém bodě bude proletariát v tom směru zastaven, závisí na poměru sil, ale nijak ne na počátečních záměrech proletariátu.

Z tohoto důvodu nemůže být řeč o nějaké zvláštní formě proletářské diktatury v buržoazní revoluci, o demokratické diktatuře proletariátu (nebo proletariátu a rolnictva). Dělnická třída nemůže zabezpečit demokratický charakter své diktatury, aniž by překročila hranice svého demokratického programu. Jakékoliv iluze na to téma by byly zhoubné. (...)

Jakmile strana (ve jménu – naše upřesnění) proletariátu uchopí moc, bude za ní bojovat do konce (včetně i proti proletariátu a komukoliv jinému, pokud někdo projeví neloajálnost její moci: - naše doplnění při citování)“ (str.104)

„Politické panování proletariátu je neslučitelné s jeho ekonomickým otroctvím. Ať už by se proletariát ocitl u moci pod jakýmkoliv znamením, bude nucen vkročit na cestu socialistické politiky“ (str. 105)

To je extremismus, ale ne bolševický, nýbrž marxistickou-internacistický.

Výše uvedené útržky z práce L.D.“Trockého“ z r.1906 ukazují, že toho kdo stál za ním, nezajímal přechod k socialismu v zájmu osvobození pracujících mas od parazitismu na jejich práci a životě ze strany „elitarizované“ buržoazní menšiny Ruska, ale rychlá likvidace kapitalismu a historicky zformované státnosti Ruska v nějakých svých – otevřeně neohlášených – zájmech. Vítězství revoluce v Rusku se mělo stát prologem k likvidaci historicky zformovaného kapitalismu v globálních měřítkách a zavedení v globálních měřítkách tvrdé židovsko-zednářské fašistické diktatury pod rouškou celonárodního socialismu, jak to i předpokládala teorie „permanentní revoluce“.

 

-pokračování-

 

1 Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují.

Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;

a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.

Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

2 Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:

„Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“

On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?

Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘

Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘

ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.

Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:

Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“

Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte:

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“

Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“

Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.

Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“

 

Diskusní téma: Jidášův hřích 20. sjezdu (14)

Parazit

Dušan | 12.05.2016

ČÁSTEČNÝ SEZNAM ŽIDŮ A ŽIDOVSKÝCH MÍŠENCŮ V POLITICE ČSFR, ČR A SR PO R. 1989
http://aryanrebel.files.wordpress.com/2008/03/castecny-seznam-zidu-a-zidovskych-misencu-v-politice-csfr-cr-a-sr-po-r-1989.pdf

Tito a další Židé jsou odpovědni za devastaci a cílenou likvidaci naší země – její národní suverenity a bazarový výprodej národního bohatství do rukou mezinárodního židovského kapitálu! Toto (stejně jako i vtažení ČR do EU a NATO) bylo posláním všech vlád po roce 1989!

.

Cico Ciciak | 10.01.2016

Keby sme sa ďalej mali zamýšľať nad tým a popísať, že čo vlastne znamená "to", čo si len ľudia subjektívne označili pojmom "Boh", tak by sme asi začali nejako takto: Skutočný "Boh" nemá ani formu, ani meno (len v pseudo-"kresťanských" pokrivených mysliach)! "Boh" je všade a všetko, respektíve vo všetkom! "Boh", to sú všetky zákony, princípy, programy alebo algoritmy, hierarchicky usporiadané, našej, človekom vnímateľnej reality (prírody, Vesmíru), aj tej celkovej objektívnej, nazvime to nad-reality (prípadne nad-realít) (ktorej štruktúra môže byť tiež hierarchicky usporiadaná - do rôznych úrovní, Vesmírov alebo dimenzií), ktorú absolútnu "pozná len Boh" (to čo si len ľudia nazvali subjektívne "Bohom")! Vôbec toto všetko nemuselo mať nejaký pra-počiatok (však sa hovorí, že "Boh" je večný; a čas je len subjektívna človekom vnímaná veličina), ale môže to tu byť už odjakživa, teda aspoň v našom chápaní, alebo ako by som to povedal (i keď človek si vlastne ani nedokáže predstaviť večnosť, lebo nie je "Boh" :DD)!

Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Eva | 05.01.2016

nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně – nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce…http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-valku-proti-slovanum-dzo-/p_spolecnost.aspx?c=A111107_222234_p_spolecnost_wag
http://aeronet.cz/news/vseobecna-valka-ktera-prichazi-rozdrti-slovanske-spojenectvi-a-vyhladi-tyto-zatvrzele-narody-bude-valka-opet-vyhlazovat-i-zidy-a-kde-se-vzala-takova-nenavist/

Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sio | 05.01.2016

Dnes světu dominuje jiná válka - informační. Na prvních třech prioritách řízení, pokud jste o nich slyšela, Evo.
No a články pod vašimi odkazy jsou její součástí. S největší pravděpodobností lži.

Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

udo | 05.01.2016

Myslíte Sio, že existuje možnosť,
že by tam mohlo nebyť ani štipky pravdy?
..aspoň v nejakých súvislostiach,
na istej úrovni chápania..

I v Biblii je mnoho pravdy,
napriek tomu, že jej podstata je
v dnes globálne dominujúcich interpretáciách lož,
temnota, program smerujúci k ApisKalypsó
..či skôr k odhaleniu?

Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sio | 07.01.2016

No, jak jste naznačil. Jedna věc jsou výroky, druhá je jejich autentičnost a třetí je kontext, ve kterém byly vyřčeny a jejich interpretace.
Realita je obvykle mnohem složitější, než na první pohled vypadá. S informacemi lze manipulovat různými způsoby. I ze souborů výroků, které jsou všechny pravdivé, se dá udělat velká lež.

Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sugar | 06.01.2016

Když už jste u té dialektiky...
Jaký byl původ rodiny Marxe a v jakém ideologickém duchu byl od dětství vychováván? Jaký vztah ke Slovanům byl ve světonázoru jeho předků?

Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

udo | 06.01.2016

Veď práve..
Nie len medzi jednotlivými tzv. "židovskými" frakciami panuje nejedno tisícročie boj na život a na smrť,
pričom ich spája akurát tak spoločný hlboko zakorenený fašistický pohľad na svet na rasových, resp. pseudorasistických princípoch "vyvoleného národa"

Avšak konflikt tisícročí panuje hlavne medzi pôvodným judaizmom a oným tzv. "židovstvom" (amenizmom).
Ide o dve koncepčne protichodné ideológie.
Ako sa ľudovo vraví:
"Nemožno na dvoch stoličkách sedieť."

Vieme, k akej židovskej kaste, spoločenskej triede patrili obaja Maurovi (Marxovi) dedovia.
Vysokopostavení finacisti, raBini (synovia svetla-koho svetla? lampa tmy).
Tak je dobre známe aj to, źe v uvedenej pozícii z princípu nemôźete NEbyť členom guildy, "cechu"..lóže.
Nech si to už nazvete, ako len chcete.
Také nebýva.

Minimálne od nich manželku dostanete, kompramat,
priamo, no ešte častejšie, efektívnejšie nepriamo napojený, riadený budete. Nikto Vám nebude vysvetľovať, čo a ako robiť treba, bo to máte vedieť samy od seba. Inak tam nemáte čo hľadať a budete odstránený, obetovaný tak či onak.
Na oltári Médei, alebo inak..
Na tom sa dodnes moc nezmenilo..

Židia strašne nenávidia všetkých, svoje obete.
Najmä tie, ktoré sa opovážia brániť.
Nie len Slovienov

Pôvodný judaizmus, viera miery
je úplne iné kafe, z iného súdka,
ideálom zopár správodlivých..

Re: Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sio | 07.01.2016

Přeháníte. Pár Židů znám a jsou v pohodě.

Re: Re: Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

udo | 09.01.2016

Áno, aj ja.. dokonca veľmi dobrý kamaráti
a..viac-menej i v rodine :)
Avšak hovoriť s nimi na isté témy,
je žiaľ stále ešte zatiaľ nemožné.

Ako som neraz povedal,
ja sám som úprimným zástancom
pôVodnej verzie judaizmu,
vychádzajúceho do miery nemalej z Atonizmu,
ten z tradícii RE, atď..
Chabiru, HéBaRe, alebo ako
neskoršiu "exPort"nu modifikáciu,
neskôr vo svoj opak zvrátenú,
v rámci sociálneho a asociálneho inžinierstva,
kulturologického projektovania,
či vtedajšej a dnešnej informačnej vojny nazvete

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

heretik | 11.01.2016

take znam par takovych,inteligentnich,pritom pokornych, s kterymi pycha z vyvolenosti netriska.. avsak hovorit s nimi na iste temy je zial nemozne nikoli "stale este zatial", ale je to nemozne vubec. jista temata jakoby "nechapou", lepe receno chapat nechteji a a priori, instinktivne, podvedome a natruc ocividnym faktum a datum haji vseobecne uznavane historicky,politicky korektni lzi. Cokoli zavani odhalenim techto lzi, je ihned uvede do bojove pohotovosti a haji tyto lzi bez ohledu na logiku, ba i etiku. Vylozene maji cuch se ihned takto zorientovat i v tematech jim ne zcela vlastnich. Znechucujici. Politovanihodne. Geneticky zakodovane !!

Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sio | 07.01.2016

No a jak to souvisí s dialektikou?

Re: Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

udo | 09.01.2016

Otázkou je, ako Vy Sio chápete
výraz dialektika a ako ju podľa Vás chápal Marx,
Hegel, Sókratés,.. v čom sa ich pohľady zhodovali,
v čom sa odlićovali a v čom mal ktorý z nich viac
a menej Pravdu?

Dialektika je UMENIE vedenia dialógu (Dio-Logos),
metóda približovania sa objektívnej realite (Pravde),
pomocou "navigačných" otázok.
Podrobnejšie sme jej algorytmiku i tu na stránke neraz rozoberali. Je popísaná aj v KSB/DVTR.
Ide o jednu z najmocnejśích komunikačných a analytických prostriedkov, či, ak chcete zbraní pri vedení informačnej vojny.

Teda..nie boj protikladov,
ale hľadanie súvislostí v odlišnostiach.
Aproximačná, iteračná procedúra
hľadania optimálnych stavov
a ich tendencii vývoja, trendov, zákonov
keďźe všetko sa vyvíja, hýbe, tečie, plynie..
Panta Rhei podľa evolučných praVidiel.

Veľké umenie vedenia dialógu starých Domov života,
či oveľa neskôr mnohých Ješív..

Re: Re: Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sio | 12.01.2016

Vcelku dobře jste to popsal. Ale nejde jen o umění jak vést dialog, to bylo snad původně. Jde o vysvětlení duální podstaty hmoty a procesů. Jde také o zákony panující vzhledem k interakci duálních entit. Ano vše se mění, vše plyne. A to právě díky vlnění, houpání kyvadel procesů od jedné úvratě ke druhé tak, že žádná perioda nemá dokonale stejné vlastnosti jako ta předchozí. Proč, to je jasné. Vše se děje s příměsí dalších faktorů vnášených okolním prostředím. V ideálu by hodinky nepotřebovaly pružinku. Stačilo by jednou rozhýbat nepokoj.

Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

eva | 06.01.2016

Karel Marx se narodil se jako třetí dítě do původně židovské rabínské rodiny v tehdy pruském Trevíru v Porýní. Otec však těsně před jeho narozením (1816/17) konvertoval ke státnímu luteránství, aby mohl nadále vykonávat práci advokáta. Roku 1824 pak byly pokřtěny také jeho děti.
Tohle je milý Sio z wiki, původní jméno je smazáno.
Když máme ty možnosti jako je internet, zatím ho ještě nezakázali, tak je třeba využívat jeho možnosti.
Stačí zadat do google heslo, už jste o tom asi slyšel a strejček google to udelá. A pak otevírat a otevírat a číst a číst.

Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Sio | 07.01.2016

No a? Jakože když něco řekne Žid, tak to určitě není pravda? Dost primitivní ...

Re: Re: Re: Re: Výroky Karla Marxe na adresu Slovanů

Cico Ciciak | 18.01.2016

Takto sa primitívne bez argumentov, len na základe svojich pokrivených dojmov, zastávať židov? To je vážne úbohé! Jedine, že by si bol sám žid, alebo potom len užitočný idiot! Proste marxista.

Lenin

Sio | 04.01.2016

nebyl jen vědec a vyjímečný teoretik, který se Marxovi plně vyrovnal. Byl to i vynikající manažer. Dokázal vystihnout hlavní problémy vznikajícího socialistického státu, s uměřeností přistoupit k řízení, prakticky řešil problémy a zároveň ukazoval cestu jako filosof. Jen díky tomu se SSSR udržel.
Stalin byl nesporně rovněž vynikající manažer a velmi vzdělaný člověk. Po filosofické stránce ovšem vycházel z Marxe a mnohem více z Lenina. Stalin není autorem filosofických teorií a knih jako Lenin. Nicméně byl to muž na pravém místě, který dokázal moc uchopit, využít ji ku prospěchu lidí a rozšířit.

Re: Lenin

Hox | 04.01.2016

"Po filosofické stránce ovšem vycházel z Marxe" - velmi vtipné. Stalin musel dělat 30 let psychoterapeuta šíleným marxistům, aby jim z marxismu alespoň trochu vyléčil mozek a nemusel je nechat postřílet jako společensky nebezpečné osoby... Stejně jako se podobnou terapií musel zabývat i Lenin. Tolik k marxismu... živoucí pomník jeho škodlivého vlivu jsou zástupy zapálených marxistů, obviňujících Stalina a Lenina že hned po r. 1917 nezrušili zbožní výrobu, což by se tehdy rovnalo a stále se rovná instantní sebevraždě jakéhokoliv státu.

Re: Re: Lenin

Martin | 04.01.2016

"Stalin musel dělat 30 let psychoterapeuta šíleným marxistům, aby jim z marxismu alespoň trochu vyléčil mozek a nemusel je nechat postřílet jako společensky nebezpečné osoby..."
Tak tahle větička se hodně povedla. :)) Skoro jsem v pokušení požádat vás o svolení ji občas někde použít...
Jinak díky za tento seriál. Čteno spolu s Rakovského protokoly je to opravdu potrava k pohledání...

Re: Re: Re: Lenin

Hox | 05.01.2016

neautorská kultura = použití bez omezení .)

Rakovského protokoly jsem četl poprvé před pár dny, souhlas, stojí to za to. Jen kdybych to četl před pár lety, asi bych byl dost zmatený..., chce to holt nějakou laťku vědomostí a celkového obrazu. díky za připomenutí

Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Taky jsem si je přečetl, moc na mě nezapůsobily. Jsou to kecy, podobně jako třeba Protokoly sionských mudrců.

Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 07.01.2016

Kdo nechce chápat, většinou nepochopí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 09.01.2016

A kdo velmi chce být oklamán, jistě oklamán bude.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

heretik | 11.01.2016

a kdo chce klamat druhe, sam byva oklaman.. dle vzoru kdo jinemu jamu kopa..
jinak tez : LEZ NICI INTELEKT akce - reakce neboli karma

Re: Re: Lenin

Sio | 05.01.2016

Pokud si pamatuji, Lenin byl poslední, kdo marxismus skutečně kreativně rozvíjel a jeho závěry použil ve svých pracech. Neodmítal v žádném případě materiaismus ani dialektiku.
Ty, co uvádíte, že chtěli zrušit zbožní výrobu, byli naivní dogmatici. Lenin na toto téma napsal "Dětská nemoc levičáctví v komunismu". Toto dílko je zářným příkladem aplikace dialektiky k vytvoření strategie praktického řízení. Kde píše Marx o požadavku zrušení zbožní výroby? Nemám to tak zmáknuto, možná o tom jen nevím.

Re: Re: Re: Lenin

Hox | 05.01.2016

Problém bude v pojmech, je rozdíl mezi používáním marxistické terminologie, což dělal Stalin i Lenin, a být marxistou ve smyslu loajálnosti esoterickému projektu, jehož byl marxismus vnější obálkou. Byli marxisté a zednáři zasvěcení do "vyššího marxismu" (esoterismu), jako "Trocký", byli nezasvěcení trockisté-marxisté, byli bolševici-marxisté, kteří jen věřili v marxismus, ale loajální zednářskému projektu nebyli ani o něm nevěděli, a byli bolševici, kteří vše chápali, a byli jednoduše "marxisté", kteří ty nuance nerozlišovali, a všichni dohromady používali tutéž marxistickou terminologii... co tedy konkrétně chápat pod "být marxistou"?
- loajálnost zednářskému fašistickému projektu?
- přesvědčení ve všemocnost marxismu?
- používání marxistické terminologie?
-...

Lenin používal marxistickou terminologii, ale byl skutečným marxistou? A v jakém smyslu? Netvrdil bych. Proč Stalina zhruba polovina marxistů obviňovala ze "zrady marxismu"?

Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 05.01.2016

"Esoterický marxismus" (budu používat zkratku EM) si kritizujte do alelujá, já ho ani nehájím a ani neuznávám. Pokud něco podobného existovalo, rozhodně to nemělo nic společného s tím, co klasici marxismu psali a co jsem četl.
Pokud má EM něco společného se zednáři a fašismem, je to něco úplně jiného, než samotný marxismus, pak je to já o koze a vy o voze.
Takže nic takového jako EM nehájím, protože to nemá nic společného s klasickým marxismem. Pro mě je to marxismus, pro která platí:
- žádná esoterika
- materialismus
- dialektika
Pokud tento marxismus používal ke svému krytí nějaký EM, tak to je jiný problém. Nejde tolik o terminologii, jako o obsah.
Marxismus v mém pojetí je vědecký světový názor. DVTŘ není s ním v žádném konfliktu. S KSB mám problém, protože některá tvrzení v něm jsou nevědecká až směšná. Koho se dalo opravdu poslouchat na toto téma s vážnou tváří? Generála Petrova. Uspavač hadů Veličko občas brebtnul pořádnou hovadinu. A jak jsem poslouchal na youtube Zaznobina ... škoda mluvit.
Shrnu:
- loajálnost zednářskému fašistickému projektu? No way.
- přesvědčení ve všemocnost marxismu? Relativně. Asi na takové úrovni jako "víra" v moc vědy. Jenže víra a věda nejdou moc dohromady.
- používání marxistické terminologie? No, terminologií se může ohánět každý kokot a dokonce může význam termínů zkreslovat za účelem diskreditace. Což je ve společenských vědách dost běžné.

Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 05.01.2016

Zavádíš věci do osobní roviny, bez snahy o argumenty. Celkově směšné, podpora marxismu ze strany zednářů a globálního zákulisí se nedá vyvrátit. Neznepokojuje tě to? Co je vědeckého na přesvědčení, že pokud revoluce nezvítězí najednou po celém světě, je třeba opět předat moc kapitalistům a čekat další desítky let, až opět vznikne revoluční situace? Kompletní idiotismus - revoluční situace nikdy nevznikne všude najednou. Marxismus jako celek byla lobotomie mozku pro masy, ale marxistům to asi vysvětlit nelze.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 05.01.2016

Nevím, proč osobní. Že jsem mluvil o mém pojetí marxismu? To o čem mluvíš (světová revoluce) je trockismus. Bylo to vyvráceno Leninem i praxí.
K podpoře marxismu zednáři atd. neznám žádné relevantní důkazy, které bych musel snad vyvracet. Takže si o tom myslím své.
Klidně můžeme probírat nedostatky marxismu jeden po druhém. Něco jako světová revoluce je naznačeno snad v Komunistickém manifestu - rok vydání 1848. Lenin toto podrobil kritice a dokázal vybudovat socialistický stát. A to bylo skoro o 70 let později.
Stejně tak se tam nemluví o socialismu, ale o komunismu. Bylo jasné, že přímý přechod o kapitalismu ke komunismu v té době byl bez šance.
Výrobní síly nebyly dostatečné, aby si vyžádaly potřebu změnit výrobní vztahy. Dnes, po sto letech je situace kvalitativně jiná. Uspokojit na solidní úrovni základní lidské potřeby všech 7 mld lidí by dnes nebyl problém. Navíc jsou vidět procesy, které k tomu vedou.
Globalizace - vede k vyrovnávání životní úrovně ve světě. Viz Čína, Japonsko x USA a EU.
Automatizace - vynutí si zaměstnat nějak masu lidí, pro které nebude práce.
Jaderný arzenál - velmi ztěžuje, téměř znemožňuje válku mezi velmocemi.
Atd...
Lidstvo nakonec k tomu komunismu dojde a v tomto má KSB pravdu. Souvisí to s rozrušením pyramidy moci prostřednictvím rozrušení obrácené pyramidy vzdělání.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 05.01.2016

"Uspavač hadů Veličko"
"Zaznobin ... škoda mluvit."

To jsou podle tebe seriózní argumenty?

Co se týká podpory marxismu ze strany globálního zákulisí, no je logické že pokud se ty osobně nezajímáš, tak okolnosti neznáš, ale to neznamená že nejsou. Kdopak nám podpořil Marxe publicitou v New York Times a Washington post, takže na druhý den co vyšel Kapitál o něm věděl celý svět a bylo to téma č.1?
Samosato, náhoda? Ale běž...
Problém je tvoje hluchota k argumentům, selektivní filtry. Chtěl jsi analýzu defektnosti dialektického materialismu, odkázal jsem tě na knihu, jelikož to není téma na diskusi, tvoje reakce byla "tím se nebudu zabývat, jsou to blbosti, ničemu nerozumí". Argumenty z tvojí strany žádné, ochota se s materiálem seznámit absentuje. Ale opět tvrdíš že údajně chybí argumenty - se kterými se odmítáš seznámit. Pokud tvrdíš že argumentace nesedí a chceš být legitimní, máš jen jednu možnost, ukázat v čem je chybná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Oracle 911 | 05.01.2016

Čudujem sa ti Hox, dohaduješ sa niekym kto má za nik slovo sio.
Nomen est omen.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 05.01.2016

Chápu, co myslíš, ale jsi trochu vedle. Je to zkratka jednoho příjmení z Merleho královských ság.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Oracle 911 | 06.01.2016

Ja za to nemôžem, že to evokuje u väčšiny čitateľov týchto stránok spojenie so Sionizmom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

marvo | 07.01.2016

Oracle, ja si naopak myslím, že takéto "výmeny" sú prínosné až až (v zdravej miere pochopiteľne) - máš hádam dojem, že dnes v "médiach" je prítomná vôbec dajaká diskusia? Asi nie. Napokon (možno aj samotným mediálnym vplyvom) sa väčšina "diskusii" aj mimo mediálneho priestoru podobá na výmenu: argumenty vs dojmy, citoslovcia, pocity ... ; prípadne sa dialógy vedú akoby z dvoch rozličných paradigiem - ako keby si dal nejakému dnešnému sopliakovi čítať "Rakovského"...Ak sa vedie diskusia: argumenty vs argumenty, častokrát je jadro "diskusie" presunuté mimo rovinu diskutujúcich do roviny intersubjektívnych dôkazov a pod. (netvrdím, že je to zlé, skôr naopak)... takže hoci Hoxova snaha sa ti môže javiť ako márna, ver, že takou nie je.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 05.01.2016

Jo, to o Veličkovi a Zaznobinovi jsou mé osobní dojmy z jejich vystoupení. Nejsou to argumenty, to je pravda, jen moje subjektivní porovnání těchto dvou s Petrovem. Škoda, že jeho lekce nemají titulky.
K tomu ostatnímu - ano, moje celoživotní zkušenost vykrystalizovala v názor, že kdo neumí stručně vypíchnout podstatu problému, ten obvykle dané téma nemá promyšleno nebo mu moc nerozumí.
Pravdou ale je, a to uznávám, že někteří lidé také problematice rozumí, ale neumí se vyjadřovat. Proto se hodí výborně k solitárním činnostem, u kterých nemusí nikomu nic vysvětlovat.
Akceptuji většinu tezí z DVTŘ, navíc mám podle zdejších projevů dojem, že jsem do toho ze sebe reálně investoval více, než kdokoli na tomto serveru.
Jsem ale letory kritické, nic nepřijímám bez skepse a promýšlení. Diskuse tady, i když to tak nevypadá, mi pomáhá si věci ujasnit. Některé věci chtějí čas, abych se rozhodl pro řešení. Odmítám se seznamovat s knihami obsahujícími 90% nepodstatné vaty, mám také svou práci, takže na to nemám čas. Pokud ty knihy stojí za to, časem si někdo dá práci a ti vatu odstraní, počkám si.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 05.01.2016

Vypíchneš mi laskavě podstatu Kapitálu? Nebo marxismu obecně. Můžeš přibrat rovnou i leninismus a Hegela. Případně nějaké jiné mnohasetstránkové knihy. Jinak tomu zřejmě nerozumíš?
> Jsem ale letory kritické, nic nepřijímám bez skepse a promýšlení.
Marxismus taky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Podstata kapitálu?
Kapitál objasňuje, jak se menší peníze prostřednictvím výrobního procesu mění ve větší peníze. Objasňuje, že peníze určené tímto způsobem k množení, se nazývají kapitál.
***
Kritika marxismu?
Samozřejmě, že jej přijímám kriticky. Pokud někdo marxismus nepřijímá kriticky, tak mu nerozumí. Totéž platí pro KSB a DVTŘ.
***
A co ty? Přijímáš KSB a DVTŘ kriticky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 07.01.2016

Co podle tebe znamená přijímat KSB/DVTR kriticky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 08.01.2016

Přemýšlet o jeho tezích, ne pouze je přečíst a uvěřit jim. Pokud se ti něco nezdá nebo to chápeš jinak, vyjít z vlastního názoru a zjišťovat v čem a proč se liší. Tvůrci DVTŘ a KSB nejsou bohové.
Hledat ve věcech a myšlenkách jejich skutečnou podstatu. Vždyť můžeme mít o problému spoustu informací, ale stejně mu nerozumět.
Například, když to trochu zvulgarizuji, můžeš se dívat na ženu podle vzhledu, oblečení, líčení a jejího chování a mít pocit že víš dost. Ale kde je znalost jejích potřeb, tužeb, myšlenek, starostí a trápeních? Přitom tyto znalosti mohou o ní říci daleko víc, než fakt, že je 60-90-60. Takže vědět, které znalosti jsou důležité a ZÍSKAT je.
Pak je tu druhá věc. Pokud už tyto znalosti máš, umět si je UTŘÍDIT, dát si dohromady její žebříček hodnot, zjednodušeně, co obdivuje co zavrhuje a co je jí šumafuk. Vědět, co cítí a očekává, čím ji zaujmeš a čím odpudíš.
No a nakonec třetí věc. Umět ZÍSKANÉ a UTŘÍDĚNÉ znalosti POUŽÍT. Ani to není samozřejmost, existují nejen racionální úvahy a postupy, ale také automatismy. Otevíráš automaticky ženě dveře? Dokážeš jí bez přemýšlení vyjádřit obdiv? Ohneš se a podáš předmět, který ji spadne na zem bez přemýšlení, tudíž okamžitě? Dokážeš mluvit, když se to očekává a říct co se očekává a naopak nemluvit a konat, když je to potřeba?
Teprve pokud zvládáš tyto znalosti ve všech stupních, můžeš být u žen úspěšný. A zdaleka ne všechno o tom si přečteš v knížkách, je potřeba získat zkušenosti. A zdaleka ne všechny knížky jsou dobré, je třeba umět oddělit zrno od plev.
Tohle je kritický přístup k problémům, týká se to nejen KSB/DVTŘ.
Předpokládám, že to, co jsem napsal o ženách, znáš, ber to jen jako demonstraci kritického, přemýšlivého přístupu a k učení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 08.01.2016

Nikdo neříká že cílem je věřit, nebo že tvůrci jsou bohové, KSB je bezchybná atp., naopak stále zdůrazňujeme opak. Co se týká zbytku, celkem souhlas, jen na základě kritického přístupu se naše závěry liší. Vypustil jsi totiž jednu podstatnou věc, a to je revize stereotypů, tuto vlastnost zpravidla člověk s postupujícím věkem ztrácí. Tedy to co ty označuješ za kritický přístup může obsahovat i porovnání obsahu s už zformovaným systémem stereotypů (v tvém případě, dialektickým materialismem, marxismem atp), a odvržení na základě nesouhlasu se stereotypy, namísto zkoumání, co je třeba revidovat, zda stereotypy nebo novou informaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 08.01.2016

Stereotypy jsou, jak už to dialektika říká, v něčem užitečné a v něčem naopak škodlivé. Cokoli nového samozřejmě musí překonávat stereotypy. Kdyby žádné nebyly, systém by byl nestabilní kmital by ve vleku myšlenek, které jsou zrovna v módě.
Na druhé straně, bez rušení stereotypů není možný vývoj, takže jejich užitečnost má své meze. Pokud se podíváš na plnou funkci řízeni, zjistíš, že důležitým krokem k udržení stability systému na novém stavovém vektoru je potřeba vytvořit stereotypy nové.
Takže ano, držím se stereotypů marxismu a materialismu. A zároveň čekám dostatek silných argumentů, které umožní vývoj stereotypů ve stereotypy jiné. Rozšířenost a teoretická báze marxismu je z kvantitativního hlediska v takovém poměru k teoretické bázi KSB, jaký je mezi hmotnostmi Slunce a Země. To neznamená, že to jednou nemůže být naopak. Ale také to neznamená, že tomu tak bude.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 09.01.2016

To je vyjádření stádovitého postoje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 09.01.2016

A to má být argument? Nebo snaha o urážku?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 09.01.2016

Konstatování - princip kvantity jako údajný argument nečeho jsi vyjádřil sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

?? | 11.01.2016

nechapu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

eva | 06.01.2016

Veličko jde zrychlit, dole je kolečko a když na to kolečko klikneš, objevi se rychlost a tam si jeho video uprav.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Evo, jsem IŤák, nemusíš mi radit, jak se podívat do wikipedie nebo zrychlovat prohlížení filmů. Ne, že by mi to vadilo, ale proč bys měla nosit dříví do lesa? :-)

Re: Lenin

udo | 06.01.2016

Isto.. o viacerých názoroch Zaznobina, Velička, jefimova a spol. sa dá určite polemizovať, no vaničku by som i s deckom nevylieval.

Keby som ale celkovo porovnal Petrova a prípadne Pjakina, s vyššie uvedenými troma, tak sú Z V a J asi predsa len o niečo dôveryhodnejší.

Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

No vidíte, a mě nejdůvěryhodnější připadá Petrov. Navíc je pedagogicky nejnadanější. I když také netvrdím, že žeru všechno, co řekne.
Veličko a Zaznobin jsou obvykle dost nudní. Pjakina sleduji, ale to jsou praktické aplikace DVTŘ na současné politické dění . Ale jeho analýzy se mi líbí. Někdy však opravdu nevím, kde bere k některým tvrzením jistotu.

Re: Re: Re: Lenin

Hox | 07.01.2016

Problém s tebou je v tom, že tě nezajímá pravda, jen potvrzení vlastní "pravdy". To co nezapadá do tvých stereotypů je automaticky blbost, bez nutnosti argumentů. Tím se v diskusi s tebou nerodí pravda, jen ztráta času.

Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 08.01.2016

Vážně? Nebo si tímto jen potvrzuješ svou pravdu? Je to trochu jinak. Pokud něco nezapadá do mých stereotypů, potřebuji dobrý důvod, abych je případně změnil. Třeba solidní argumenty. A celá ta diskuse začala kvůli argumentům.

Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 08.01.2016

Nemám v úmyslu tady někoho "mlátit" argumenty, jde o to aby člověk pochopil sám. Navíc stereotypy myšlení brání vnímání právě oněch argumentů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 09.01.2016

Klidně mě těmi argumenty mlať a co nejvalitnějšími, pokud možno jasně formulovanými. Ale jistě, pokud nechceš, nikdo tě nenutí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

heretik | 11.01.2016

pane Hoxy, zda se mi, ze mate v argumentacne slabsich momentech tendence sklouzavat k, abychtakrekl, dogmatismu ? nebo je to jen dojem lichy ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 11.01.2016

Možná to tak působí, nevím. U Sia je styl odpovědí dán z mé strany i tím, že na téma marxismus mezi námi proběhla už nejedna konverzace na stovky příspěvků, takže mám omezenou chuť v tom pokračovat a často opakovat už jednou řečené, navíc když neproběhl žádný posun.

Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 05.01.2016

Ještě tady k tomu:

>S KSB mám problém, protože některá tvrzení v něm jsou nevědecká až směšná.

Zkus být konkrétní, víš, ať to nevypadá jako laciné výpady bez argumentů. Argumenty jsou? Nebo jde zase o materializmus? Materialismus je defekt myšlení a vnímání reality, vědecky nemající žádné opodstatnění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 05.01.2016

Také mi tu vybrnkneš bez solidních argumentů větu:
"Materialismus je defekt myšlení a vnímání reality, vědecky nemající žádné opodstatnění.", jako nějaký kazatel. Proč bych tomu měl věřit? Protože je to někde v tlustých knihách? Sorry, takový důkaz mi nestačí.
Já si třeba myslím, že idealismus je neslučitelný s exaktní vědou. Popravdě mi idealiamus v KSB připadá spíše jako dobrá propagační finta, protože masy k idealismu tíhnou a dají se přes víru dobře manipulovat. Ale uznávám, debata na to téma by mohla být dlouhá. Nejprve bychom se museli shodnout na tom, co je a co není exaktní věda.
Dobrá, spíše pár příkladů.
Například ono hledání náznaků používající jakousi podivnou numerologii.
Historku o 11+11 hierofantech také moc nežeru. Nepopírám jejich existenci, ale popírám jim přisuzovanou roli. Kde jsou k takové hypotéze důkazy?
Kecy Velička, že Židé jsou permanentně ve stavu sexuálního nabuzení, protože jsou obřezaní a tak nejak je to víc stimuluje když je obřezaný penis v kontaktu s trenkama ve mě vyvolaly záchvat smíchu. Nejsou pro to absolutně žádné důkazy. Vůbec kolem Židů a obřízky je tam spousta legračních hypotéz, které nejsou nikterak podloženy výzkumem nebo jinak dokázány. Prostě jen tvrzení, tvrzení, tvrzení.
Pojem egregor se mi zalíbil, ale teprve když jsem ho oprostil od idealismu, podivné mimosmyslové komunikace atd.
Prostě - KSB obsahuje velké množství překvapivých tvrzení odporujících známé skutečnosti a bez seriózních důkazů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Cico Ciciak | 06.01.2016

Existuje len metodológia (metodologická kultúra) slúžiaca k neustálemu približovaniu sa k objektívnej pravde/realite! Delenie na "exaktnú vedu" vs. "nedôveryhodný" idealizmus, to je len klasický defektný dualizmus a hegelov nezmyselný boj protikladov! Nie nadarmo má človek 2 hemisféry mozgu!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Cico Ciciak | 06.01.2016

Ideály, ku ktorým sa človek postupne približuje, ľudia musia mať, inak ustrnú vo vývoji!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Také mám ideály. A mám i svého "boha". V sobě. Nepotřebuji nikoho, aby s ním mluvil za mě. Určitě máte něco podobného taky. S vírou to moc nesouvisí, umím si jej pojmout i zcela materialisticky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Cico Ciciak | 10.01.2016

Kto tu hovoril o viere?! Žeby len tvoj defektný stereotyp uvažovania a chápania textu?! Inak Boh je všade a v každom z nás! To nevieš?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 06.01.2016

Kdo mluví o idealismu? Opět stereotypy myšlení, nepochopení podstaty KSB.
Ještě k tvému argumentu o "vypichování". Vypíchnout lze něco někomu kdo rozumí a pracuje v podobném systému stereotypů myšlení, pokud to není ten případ, je naopak třeba více textu a slov než ve zdrojovém materiálu. V tomto seriálů zatím vyšlo asi 60 stran informačně nasyceného textu, je možné ty samé informace "vypíchnout" do jednoho diskusního příspěvku, jak si asi představuješ? Ne, není to možné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Nejde o to něco vypíchnout do jednoho příspěvku. Někdo tu zmiňoval postupné přibližování k ideálu. Jako iterační proces. A lidské poznání (o to přece v KSB a DVTŘ jde takřka nejvíce) je iterační proces. Vzdělání se nabaluje jako sněhová koule, ze které chceme postavit sněhuláka. Začíná se s jádrem, kuličkou, kterou uděláme v dlaních. S každou vrstvou přibývá více a více materiálu, jak se koule valí po sněhu. Ale také je stále těžší koulí pohnout. Dokonce každý dojde do situace, kdy už mu na to nestačí síly. A síly máme různé. Navíc - reálný život je spojen s tvorbou mnoha koulí najednou a síly se musí rozdělit. Stejně jako čas, je to pseudoparalelní proces.
Tak tedy - to co říkám je - začněme se základními principy - s kuličkou. A v rukavičkách, aby tomu, co tu kouli tlačí, nemrzly prsty, než si zvykne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 07.01.2016

Podstata tkví v tom, že není třeba volit ze dvou lží. Existuje třetí možnost, která ti uniká.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Oracle 911 | 06.01.2016

Ty si prijal bez rozmýšľania marxizmus, leninizmus a možno aj trockizmus za svoje.

To je urobil si to isté, z čoho nás obviňuješ, lebo si prijal ICH IDEÁL BEZ EXAKTNÝCH DÔKAZOV A BEZ RIGORÓZNEHO VÝSKUMU.
A nechoď na mňa s tým, že marxizmus je materialistický lebo vychádza z VEDECKY nepreskúmanej premisy resp. ideálu, že prvotná je matéria a informácia ako objektívna kategória neexistuje. (Podľa stavu súčasnej vedy hlavného prúdu, táto premisa/idea je NESPRÁVNA.)
A už vôbec nechoď na mňa s tým, že nechápem pojmy ako "materializmus", "ideál", "idealizmus" atď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

To, že tady dělám řekněme "ďáblova advokáta" marxismu podle tebe znamená, že jsem ho přijal bez rozmýšlení?
Nebo snad to, (což bylo primární), že způsob, kterým je zde dokazována jeho nezpůsobilost je značně primitivní a závěry nepravdivé, jsem automaticky marxista? Nechci být jakýkoli -ista.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 07.01.2016

Takže už ses seznámil s argumenty, nebo jen opět hodnotíš něco co neznáš a znát nechceš?
To je nějaká profesionální deformace z dialektického materialismu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 09.01.2016

Komentoval jsem argumenty v tomto článku. Rád si ale poslechnu další. Třeba mě natolik nadchnou, že budu nakonec se vším souhlasit. A to bez ironie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Oracle 911 | 09.01.2016

Prijal si, lebo:
1) Odmietaš prečítať hocičo čo by vyvrátilo tvoju vieru.
2) Diablov advokát pozná čo hovorí oponent a použije diery v argumentácií.

Inými slovami si náboženský fanatik nie diablov advokát.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

eva | 06.01.2016

http://inner-light.ning.com/forum/topics/rukopis-mari-magdaleny
Je tam o sexuální magii, jelikož v Indii je další podobné učení a je známé jako Kámásutra, naši dávní předkové museli něco na těchto tělesných spojení magického vidět.
Po přečtení mě okamžitě napadlo právě obřezáni a to i u žen, například faraonská obřízka. Ti kdo tohle zavedli museli vidět, že zejména ženy trpí a že jich spousta zemřelo a přesto se to dodnes praktikuje.
U křesťanů se žádal stud, patrně toto učení se tu nepraktikovalo.
Mimochodem neobřezaná žena je neprovdatelná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

ek | 06.01.2016

Pokud někde probíhala sexuální magie, jenž měla vyvolat spojení se zdrojem byla to Eulesiánská mysteria. Jinak se používaly určité extatické rituály, které měly zajistit plodnost a úrodu (slušně o tom pojednává např. Dumezil).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

heretik | 11.01.2016

Ooo, vy tomu tak bajecne rozumite!))
V takove zkratce shrnout vpravde okrajove tema sexuality, na to treba nejen genia, ale tez poradne koule!!
Jen houst a jeste housteji !!! )))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Já obřízku nikterak nehájím. Mužská obřízka má možná v teplejších krajinách a nedostatku vody a hygieny svůj význam. Ženská obřízka mi připadá jako totální nesmysl a zločin.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 06.01.2016

KSB si neklade za cíl dokazovat, jsou to informace pro přemýšlející - ber nebo nech, je to na tobě, ale opět jsi uvedl jen svoje názory bez jakýchkoliv argumentů. Vycházíš z úsměvné premisy, že to o čem nevíš, to neexistuje... není základem materialismu zdravá pochybnost? Bohorovně tvrdíš: "nejsou pro to absolutně žádné důkazy", přičemž skutečnost je: "důkazy nejsou součástí tvého pohledu na svět". Normální reakce by bylo uvědomění, že nevíš zda takové důkazy jsou nebo ne, protože se v té oblasti nevyznáš a nemáš přehled. Veličko citoval konkrétní neurologické výzkumy, dále uvádí že odkazy na všechny jeho tvrzení jsou v Základech sociologie 1-5, jelikož v rozhovoru na to není prostor. Takže na základě čeho tvrdíš, že nejsou důkazy? Prostě jen tvrzení, tvrzení, tvrzení...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 07.01.2016

Není samozřejmě pravdou, že to, co nevím, neexistuje a také, že vycházím z této premisy. Pokud ale někdo vysekne nějaké tvrzení, které je faktologicky dost neobvyklé, je důkazní břemeno na něm, jinak mu těžko uvěřím. Klidně můžeš zpochybňovat moje výroky, pokud ti připadají nedostatečně podložené. Ale totéž dělám já.
Základní kámen této debaty od kterého to začalo se dá říci jednou větou.
KSB tvrdí, že marxismus je omyl, ale dokazuje to velmi nedostatečně zmínkou o brožuře Stalina, kde se opírá o některé jeho výroky a interpretuje je chybně a po svém.
Tečka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 07.01.2016

Pokud jsi schopný dokola demagogicky opakovat nesmysl, že argumentace je založená na zmínce Stalina, pak s tebou diskuse jaksi nemá smysl. Je jednoduchý fakt, že ta zmínka v brožuře Stalina není nikde používána jako argument, nýbrž jen jako ilustrace, nad tvoje chápání? Nebo pod rozlišovací schopnost? Co se týká argumentů, ty asi stále neznáš, neboť jsi se s nimi odmítl seznámit.
Co je faktologicky neobvyklé pro tebe, může být zcela běžná věc pro lékaře-neurologa, směšný argument. Tedy znova, protože ses vyhnul podstatě: z čeho vyplývá, že to není tak jak Veličko uvádí, že příslušné výzkumy neexistují, že to není běžná znalost mezi kvalifikovanými neurology, sledujícími stav poznání v této oblasti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 09.01.2016

Znáš osobně nějakého neurologa, který ti to potvrdil? Protože já jednoho ano a ten se tomu s chutí zasmál. To asi nebyl dost kvalifikovaný, že?
Co se týče těch argumentů, dal jsi mi sice dva odkazy, prohlédl jsem si to zběžně a nic dostatečně vyvracejícího dialektický materialismus jsem tam nenašel. Zda jsi to četl ty, to nevím, vlastní interpretaci jsi neuvedl.
Zeptám se tedy znovu. Jaký je hlavní důvod, proč je marxismus mylnou teorií?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Hox | 10.01.2016

To je argumentace typu všechny labutě jsou bílé, protože jedna je bílá. Oba víme že to není ten případ.

Co se týká marxismu, je to pro tebe otázka víry, takže o další diskusi nemám zájem. Zkus to zjistit sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

Sio | 13.01.2016

Zato ta tvoje je typu "všechny labutě jsou bílé, protože žádnou neznám" :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

heretik | 11.01.2016

Materialismus vskutku je defekt mysleni i vnimani. Kdo nedaval pozor na hodinach fyziky v 6. tride, kde nam priznali, ze atom je prazdny prostor vymezeny el. nabitymi casticemi nikoli hmoty, ten necht zkusi kvantovou mechaniku ci teorii morfickych poli, poslechne si moderni fyziky.. a snadno dospeje k temuz zaveru jako celni fyzikove dospeli prinejmensim v 80. letech (konference v Kodani? myslim), tj. ze prostor je-li, je prazdny, tzv. "hmota" je el.-magn. vlneni..atd... zkratka, shodli se, ze buddha mel pravdu. ale to uz Tesla psal ve 40. letech..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lenin

el | 11.01.2016

Oni k tomu závěru dospěli podstatně dříve, ale jak je vidět, mnoho dalších se k nim nepridalo. A tak ač jsou tyto závěry naší součástí, nic to nemění na faktu, že tím hlavním oč v systému jde, je skutečná realizace touhy po moci.

Bludaři

Sio | 04.01.2016

Tento termín používala ráda církev katolická

Re: Bludaři

Hox | 04.01.2016

V originále je "slovoblud" (mluvka, žvanil), nenašel jsem lepší slovo. Básník chtěl říci co konkrétně?

Re: Re: Bludaři

Sio | 05.01.2016

Nic zvláštního, připomnělo mi to Jana Husa a Kladivo na čarodějnice.

Re: Re: Re: Bludaři

udo | 05.01.2016

Áno..ako mnoho iných slov,
bol i obraz "blúdenie"..blud,
mocnými neraz v dejoch, dejinách zneužívané.

Spravodlivosť je vždy mocná,
no moc nie vždy spravodlivá

Re: Re: Re: Re: Bludaři

Sio | 05.01.2016

Tím si se dotkl mé
nitky stříbrné
tvůj text
je mile poetický

Text rezonuje
a cosi zatrne
jsem blázen halt
a byl jím vždycky

Re: Re: Re: Re: Re: Bludaři

JJan | 06.01.2016

Sio, velký obdiv k Vašim příspěvkům, dialektický materialismus je i podle mě zatím nejobjektivnější teorie,
odrážející realitu v jejím vývoji. Skutečně stojí za to přečíst alespoň celého Lenina, pokud možno i Marxe,
i když ten je daleko obtížnější (nemám na mysli Kapitál, kde se zřejmě zaměřil na jednoznačnost),
na konci Německé ideologie je třeba načrtnutý pohled na nejvzdálenější obzory sociálního vývoje.
Pak skutečně vypadají zdejší
teorie, sestavené zřejmě v dobré víře, někdy poněkud podivně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bludaři

udo | 07.01.2016

"Nemeckej" ideológie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bludaři

Sio | 07.01.2016

No, sebrané spisy Lenina jsem viděl v ruštině, bylo to tuším 55 třistastránkových knih. Pokud jste to opravdu přečetl, tak klobouk dolů před vaší vytrvalostí, to jste tak jeden ze sta miliónů. Já přečetl jen pár klíčových brožurek a Kapitál jsem přeletěl.
Na "zdejších teoriích" má největší cenu myšlenka uplatnění obecné teorie řízení k analýze společenských procesů.

Přidat nový příspěvek