Jidášův hřích 20. sjezdu (12)

Jidášův hřích 20. sjezdu (12)

30.12.2015

předchozí část

 

6.3. Marxismus jako nástroj zotročování

 

Ke konci svého života J.V.Stalin vynesl smrtelný rozsudek marxistické doktríně. V jeho poslední ve své době masově vydané práci „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ - rukověti pro bolševiky budoucích pokolení – jsou tato slova:

„...naše výroba se zásadním způsobem odlišuje od výroby při kapitalismu“ (str.18)

To skutečně bylo tak, protože daňově-dotační mechanismus byl namířen na snižování cen v míře růstu produktivity. Stalin pokračuje:

„Kromě toho, myslím že je nutné odmítnout i některé další pojmy, vzaté z Marxova „Kapitálu“, … uměle přilepené k našim socialistickým vztahům. Mám na mysli například takové pojmy jako „nutná práce“ a „nadpráce“, „nutný produkt“ a „nadprodukt“, „nutná“ a „dodatečná“ pracovní doba. (...)

Myslím, že naši ekonomové musí skoncovat s tím rozporem mezi starými pojmy a novou situací v naší socialistické zemi, tím že zamění staré pojmy novými, odpovídajícími nové situaci.

Mohl jsme ten rozpor trpět do určité doby, ale nyní přišel čas, kdy nakonec musíme ten rozpor odstranit.“ (str.18,19)

Pokud se z politekonomie marxismu odstraní Stalinem zmíněné pojmy, pak z ní nic nezůstane, se všemi důsledky pramenícími pro marxismus.

Spolu s „dodatečným produktem“ a dalším zmizí i kouřová clona „dodatečné ceny“, která údajně existuje a kterou si vykořisťovatel přisvojuje, ale kterou Stalin neuvedl jmenovitě.

Uvedeným fragmentem své práce Stalin ukázal přímo na metrologickou nekonzistenci marxistické politické ekonomie: všechny jím vyjmenované prvotní kategorie jsou nerozlišitelné v procesu praktické hospodářské činnosti. V důsledku toho se objektivně nedají měřit v procesu hospodářské činnosti. Proto nemohou být součástí praktického účetnictví ani na úrovni podniku, ani na úrovni státního plánování a regulace. V důsledku toho není na jejich základě možná ani analýza minulé činnosti, ani prognóza a plánování.

To znamená, že marxistická politická ekonomie je společensky škodlivá, protože její propaganda deformuje představy lidí o průběhu procesů výroby ve společnosti a jejich řízení.

Ale jak tvrdí marxisté (a o čem jsou mnozí z nich upřímně přesvědčeni), marxistická politekonomie je výsledek aplikace dialekticko-materialistické filosofie k poznání výrobně-spotřebních vztahů ve společnosti.

Avšak pokud je výsledek špatný, pak poté, co si to společnost uvědomí:

Nevyhnutelně vyvstane otázka o revizi dialekticko-materialistické filosofie „mraksismu“, její teorie poznávání a praxe její aplikace ke zkoumání nejrůznějších jevů v životě přírody a společnosti.

V důsledku revize takového druhu se nevyhnutelně objeví nějaká jiná filosofie, obsahující kvalitativně jinou teorii poznání, která při upřímném přístupu k záležitosti revize a poznání nevyhnutelně bude efektivnějším prostředkem poznání života a ochrany psychiky jedince i společnosti před všemožnými nesmysly a zlými úmysly.

Pokud to chápeme a charakterizujeme marxismus jako celek, pak dostaneme následující:

• Hlavní otázka jeho filosofie „Co je prvotní: hmota nebo vědomí?“ odvádí stoupence té filosofie od podstaty hlavní otázky o způsobech realizace mnohovariantní prognostiky budoucnosti a volby nejlepší varianty pro realizaci v praxi. Proto pod nadvládou marxistické filosofie není možný rozvoj teorie řízení, a jako důsledek – v otázkách řízení gramotná samoorganizace společnosti při identifikaci a vyřešení svých problémů.

• Jeho politekonomie je metrologicky neadekvátní, což do ní vylučuje integraci účetních metod (především analytického účetnictví) a metod ekonomické prognostiky a plánování na mikro- i makro-úrovních výrobně-spotřebního systému společnosti. Proto pod nadvládou marxistické politické ekonomie není možný rozvoj ekonomických aplikačních odvětví teorie řízení.

• V důsledku toho „internacionalismus“ marxismu neznamená mír a družbu národů a vzájemnou pomoc a respekt lidí bez rozdílu ras a národností, ale antinárodní – internacistický – fašismus při vedoucí roli židovské diaspory v kultuře a vládě společností, zotročených marxismem.

Při takovém faktickém stavu věcí ve fundamentálních vědeckých discipínách sociologie (filosofie a politické ekonomie), marxismem hlásaná orientace na vybudování komunismu představuje nikoliv osvobození pracující většiny od vykořisťování ze strany menšiny, zneužívající moc a znalosti, ale past na důvěřivce s dobrými úmysly.

Protože na základě filosofie marxismu není možné poznávání, adekvátní životu, a na základě jeho politické ekonomie není možné řízení hospodářské činnosti, pak společnost, přiznávající marxismus v roli adekvátního učení, je odsouzena být rukojmím těch, kdo mu nabízí chápání problémů a cest jejich řešení v terminologických formách marxismu, ale získaných na základě jiné – společnosti skryté – esoterické subkultury poznávání, chápání světa a řízení.

*    *    *

Ti, kdo připravovali vystoupení N.S.Chruščova, byli profesionálními pracovníky sféry ideologie. Nemohli neznat text této – poslední – práce J.V.Stalina. A to vede k otázkám:

• byli to beznadějní idioti, kteří nepochopili význam toho, co Stalin napsal?

• nebo nebyli idioty a vše pochopili? Ale pak se jedná o šmejdy, kteří za tím účelem, aby zachovali systém zednářsko-fašistického otrokářství, odvedli pozornost lidí od zkoumání problematiky role marxismu v tragédii Ruska a SSSR k jimi vymyšlené problematice kultu osobnosti, kterou navíc představili v neadekvátním chápání.

Ale nezávisle na tom, zda byli autoři Chruščovovy zprávy beznadějnými idioty nebo lumpy, jeho zpráva na 20. sjezdu celkově sehrála v historii právě tuto roli: zbrzdila o 30 let přehodnocení politické role marxismu a identifikace algoritmiky zotročení společnosti na jeho základě.

Ačkoliv po publikaci Chruščovovy zprávy na Západě, spolu s autoritou SSSR spadla i popularita idejí komunismu mezi inteligencí, v důsledku čehož komunistické strany kapitalistických států, především nejrozvinutějších, začaly ztrácet členy. Ale ten proces se nedotkl mládeže, jejíž určitá část v důsledku psychologických osobitostí myslí velmi kriticky a radikálně-nihilisticky ve vztahu k jimi zděděnému„odkazu předků“.

V kapitalistických a rozvojových zemích se ten radikalismus projevoval rozhodným odmítáním historicky zformovaného kapitalismu mládeží.

V SSSR 20. sjezd uspokojil velkou část nihilistických potřeb mládeže tohoto druhu, a proto první roky po 20. sjezdu byly charakterizovány nadějemi mladých pokolení na návrat života země k takzvaným „leninským normám“. Ve své podstatě to bylo obnovení marxisticko-trockistických romantických iluzí na základě nesmyslného emocionálního vybuzení.

Avšak protože marxisté-trockisté druhého a třetího pokolení v SSSR, na rozdíl od svých vrstevníků v kapitalistických a rozvojových zemích, měli větší sklony k „handlu“ a bardovsko-pěvecké tvorbě, a ne k fanaticky-posedlému tlačení svých přesvědčení do politické praxe, globální neotrockistické obrození marxismu na konci 50. let a začátku 60. let se nekonalo, ačkoliv globální revoluční situace se v tomto období pěstovala záměrně.

Kuba, revoluční partyzánské války Che Guevary, „karibská krize“ (jedna nejvýraznějších událostí v tomto scénáři globální politiky), financování „bratrských stran“ po celém světě z rozpočtu SSSR, které se prudce zvýšilo za Chruščova a trvalo do krachu státnosti SSSR, - leží v tomto scénáři nové světové marxistické revoluce. Hnutí Hippies, studentské bouře ve Francii v roce 1967, „rudé brigády“ v Itálii, prezident Allende v Chile, to všechno jsou opožděné projevy tohoto scénáře, které proběhly bez globálních následků v mnohém díky sklonům představitelů neotrockistů v SSSR a odstranění N.S.Chruščova ze všech pozic lokálně-státně (a ne globálně) „myslícími“ byrokraty v roce 1964.

V důsledku této politické neakceschopnosti neotrockistů v SSSR - „romantiků“ - 60-tníků, 20. sjezd prodloužil epochu zednářsko-fašistického biblického otrokářství v globálních měřítkách ve formě kapitalismu. To vyvolalo opojení iluzemi a uspokojenost a sebevědomí představitelů liberálně-buržoazní části politického spektra nepodloženou reálnými životními okolnostmi.

*             *

*

Při všech těch okolnostech se marxismus během 20. století desítky let kultivoval ve společnostech mnohých zemí jako Pravda, zjevená lidstvu génii: Marxem, Engelsem a rozvíjená a prodloužená Leninem, Stalinem. Tj. marxismus byl oficiálním exoterickým učením, jehož účelem bylo skrýt před vědomím lidí moc, realizovanou ve vztahu k nim na základě nějakého jiného, esoterického učení. V socialistických státech to bylo bezalternativně kultovní učení, a v kapitalistických státech se kultivuje dodnes jako jedna z alternativ tam panující historicky zformované liberálně-buržoazní ideologie.

Pokud by Stalin o tom všem pověděl přímo, pak předtím, než by se uvědomění těch faktů stalo normou ve společnosti a vyvolalo by politické následky, by na příkaz kurátorů biblického projektu globalizace, zahrnujícího nějaký souhrn marxistického exoterismu a nějakého esoterismu, zabili Stalina okamžitě, načež by předali zapomnění sám fakt jeho vystoupení proti marxismu podobně tomu, jak předali zapomnění fakt, že na plénu ÚV po skončení 19. sjezdu prosil osvobodit ho od vedení KSSS. Pokud by o tom napsal přímo, pak ho mohli zavraždit nebo odstranit do blázince dříve, než by byl text publikován, načež by text publikován nebyl a v lepším případě by byl přiřazen k historii nemoci „vynikajícího hybatele komunistického hnutí, jehož zdraví údajně nalomila přílišná práce pro všeobecné blaho.“ V obou variantách by kurátoři projektu neměli důvod zabývat se kultem Stalinovy osobnosti.

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Jidášův hřích 20. sjezdu (12)

Slaboulinká argumentace

Sio | 30.12.2015

pokud má dokázat chybnost marxismu. Je to vidět na první pohled, pokud je člověk jen trochu gramotný.
Jedna věc je přijmout fakt, že marxismus, jehož podstatou je vědecké zkoumání společnosti na základech dialektického materialismus bylo a je potřeba rozvíjet.
A úplně jiná věc je tvrdit, že na základě materialismu nelze rozvinout vědecky podložené metody řízení a že celý marxismus je drtivě vyvrácen na základě toho, co zmínil v nějaké brožurce Stalin a to si myslím, že lze interpretovat zcela jinak, než to dělá článek.
Takovéto úvahy diskreditují DOTU, která je základní zbraní celého systému KOB&DOTU.
Marxismus, tak jak nám byl podáván, měl určité vady dané tím, že nebyl tvořivě rozvíjen, vlastně tedy propaganda opomíjela dialektiku, která je jeho nedílnou součástí.
Ale tenhle článek má totální díry a je nevědecký. Na vědeckou argumentaci a vědecky podložené důkazy mám zatraceně přísnější požadavky, než autor.

Stalinův výklad

zal | 30.12.2015

Začínám mít obavy, že se tady více spekuluje než dokazuje. A je Interpretace Stalinových výroků správna? Dnes je známo, že Stalin prosazoval v polovině 30.let demokratizaci politického života, když do nové ústavy včlenil tajné, přímé volby, které byly namířené proti zasahování stranické byrokracie do veřejného života.

Re: Slaboulinká argumentace

Oracle 911 | 30.12.2015

Pozri, ak teória používa pojmy ktoré NEMAJÚ ZÁKLAD resp. ZMYSEL v reálnom živote či v profesionálnej praxi t.j. nekonzistentná s realitou alebo metrológiou, tak tá teória JE CHYBNÁ V ZÁKLADOCH a NEPOUŽITEĽNÁ pre reálny život.

Takže je tento článok nevedecký alebo ne-filozofický či oboje?
Ani jedno, lebo útočí na samú podstatu marxizmu a poukazuje na jej nepoužiteľnosť pre organizovanie výroby a života spoločnosti.
Stalin na to nepriamo poukázal a preto musel zomrieť.

Re: Stalinův výklad

Oracle 911 | 30.12.2015

Klepol resp. chcel klepnúť týmito zmenami na prsty byrokratickým klanom a karieristom ako Chruščov.
Takže Stalin prinajmenšom tušil to, že s kým má tú "česť" a ako na nich.

Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 30.12.2015

Máš prostudované Rakovského protokoly?

Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 30.12.2015

Chybnost marxismu dokázal život sám, tady není třeba nic dokazovat, jen vysvětlovat co a jak.
Svou argumentací jsi mě nepřesvědčil, že článek je slabý, neb v ní skoro nic není.

Re: Stalinův výklad

Hox | 30.12.2015

Stalin toho prosazoval podstatně více...
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/

Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 30.12.2015

Pojmy použité v Kapitálu (znáš, četl jsi?), na které zřejmě narážíš samozřejmě smysl v historickém kontextu mají. Marx prováděl analýzu kapitalistické společnosti v druhé polovině 19. století a je potřeba se na ně dívat prizmatem této doby.
Sám Marx nikde netvrdil, že tyto pojmy jsou věčné, neměnné a platné navždycky. Dialektika (rozůmíš jí? Znáš alespoň základní dialektické zákony?) jasně vymezuje relativní platnost pojmů i teorií a samozřejmě to platí i v čase, je tedy zapotřebí se držet dobového kontextu.
Samozřejmě v socialistickém způsobu výroby, kdy se stát choval jako ohromná korporace s monopolem na celou ekonomiku země jsou ekonomické mechanismy jiné. Samozřejmě v takovém systému nemá vykořisťování lidí stejnou povahu jako v kapitalismu volné soutěže 19. století. Jenže to vůbec nevyvrací Marxovy analytické teze a už vůbec ne marxismus jako takový.
Není tedy pravdou, že marxismus v době svého vzniku byl nekonzistentní s reálným životem, praxí nebo metrologií.
A dá se hodně diskutovat, zda byl od základu chybný a nepoužitelný pro život. Já si to nemyslím a článek nic podobného nedokazuje.
Podstata marxismu (ne té paverze zmrvené za Chruščova, Brežněva atd.) je jednoduchá. Je to nauka, která si dává za cíl vědecky zkoumat realitu, především společenskou, a nacházet ta nejlepší řešení pro řízení společnosti s cílem vybudovat sociálně spravedlivou společnost a časem společnost komunistickou.
Jako základ volí materialismus, jako metodu zkoumání procesů dialektiku. Nevím, co je na tom nevědeckého a proč by to mělo být nepoužitelné.
Nepoužitelné mi příjdou mnohé teze KOB, zvláště pokud jsou hloupě interpretovány.

Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 30.12.2015

"Není tedy pravdou, že marxismus v době svého vzniku byl nekonzistentní s reálným životem, praxí nebo metrologií."

Jaktože ne, když základní kategorie jeho ekonomie jsou nespojitelné s konkretikou života? Když dialektika je defektní, i když v dané době to byl pokrok jakožto metodologická filosofie?

Další otázka: pokud se kategorie marxistické politekonomie týkaly jen kapitalistických výrobních vztahů, jaktože ihned po zavedení socialistických výrobních vztahů v SSSR nebyla marxisty odvržena a nebyla vypracována nová, adekvátní?

Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 30.12.2015

Možná jsem tě nepřesvědčil. Článek zase nepřesvědčil mě, neboť v něm chybějí dostatečně silné argumenty. Mohu tedy stejně jako ty říci - nic v něm není.
Život sám nic nedokázal. Pokud ti dám návod, jak sestavit budík ze součástek a ty to přesto nedokážeš, protože ten návod nepochopíš, znamená to, že život sám prokázal chybnost návodu nebo to znamená, že jsi ho nepochopil, tudíž nebyl schopen realizovat?

Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 30.12.2015

Já si tedy základní kategorie jeho ekonomie umím spojit s realitou (je to něco jiného než konkretika? ) Dialektika není defektní, jen jí někteří nerozumějí. I tu používám v životě bez problémů a s dobrými výsledky.
A toto je dobrá otázka:
jaktože ihned po zavedení socialistických výrobních vztahů v SSSR nebyla marxisty odvržena a nebyla vypracována nová, adekvátní?
Moje odpověď zní:
Zažil jsem socialismus. "Marxisté" byli z drtivé dogmatičtí blbové a vyčůránci, kteří stejně jako obdobní týpkové dnes především hrabali pod sebe, rvali se o moc a majetek. Skutečných MARXISTŮ bylo poskrovnu a byli umlčováni.
Pochopit marxismus, přestože byl oficiální ideologií, dokázalo sotva 1% komunistů.
Platilo totiž pro něj něco podobného jako pro KOB a DOTU - čtěte tlusté knihy klasiků... ani já jsem je nepřečetl. Není to nutné, aby člověk pochopil esenci.

Re: Stalinův výklad

Sio | 30.12.2015

Aby člověk pochopil silné a slabé stránky socialistické ekonomiky, měl by studovat problémy velkých korporací se řízením a rozvojem. Měl by studovat, jak funguje strukturní řízení v takových mamutích firmách. Znám to poměrně dobře z vlastní zkušenosti.
Jinak kdo nečetl, doporučuji krátkou zábavnou knížečku "Zákony profesora Parkinsona" Otevře mu to oči.

Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Oracle 911 | 30.12.2015

O čom to rozprávaš?!
S takými pojmami akými marx narába t.j. nutná práca, nadpráca, nutný produkt, nadprodukt, nutná a dodatočná pracovná doba teória sa stáva jeho polit-ekonomická teória nepoužiteľnou, lebo sú odtrhnuté od reality a nie že by ich Marx nedefinoval ale v účtovníctve neexistujú.

Ešte raz TIE POJMY V ÚČTOVNÍCTVE NEEXISTUJÚ, musia sa dodatočne vypočítať. A podľa akého kľúča sa vypočítajú AK SA VÔBEC DAJÚ?
To Marx ani náhodou nenaznačuje ani v jednotlivých oboroch a ani vo všeobecnosti.
Iste hovorí o vykorisťovaní a že majitelia hrabú a neplatia svojim zamestnancom dosť, ale ako to v každodennom živote vyrovnať to už nepovie.

A na základe Marxovej doktríny zaviedol sa spravodlivá spoločnosť ktorá sa nazýva komunistická?
NIE, lebo sa zaviedol štátny kapitalizmus t.j. stále sa vykorisťuje pracujúca trieda ale nie majiteľmi ale tými ktorí manažujú tento systém.

Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Oracle 911 | 30.12.2015

Marxova dialektika je v praxi NEPOUŽITEĽNÁ, lebo podľa nej sa nedopracovalo k vytvoreniu spravodlivej t.j. komunistickej spoločnosti.
KOB ale nielen definuje čo je spravodlivá spoločnosť, upriamuje pozornosť aj na tie veci, ktoré sa dejú v spoločnosti.

stalinův výklad

vaz | 30.12.2015

Myslím si, že dobrat se k správné odpovědi vyžaduje, vzít v úvahu vnitřní a vnější okolnosti, úroveň poznání te doby. Platí to i pro Marxe. Jakmile začneme měřit tehdejší dobu dnešními měřítky, nedobereme se skutečného poznání.Na socialismu a marxismu se nakupilo příliš marasmu za leta od XX.sjezdu a oprostit se od něj bude velká práce pro každého, kdo se chce dobrat k pravdě.

Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Oracle 911 | 30.12.2015

PS: Pochopiť KSB a DVTR dokáže aj dieťa/alebo absolvent strednej školy.
ALE to, že kritizuješ niečo, čo si nepochopil nuž nechám si pre seba čo si o tebe myslím.

Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 30.12.2015

Obecně jsem od tebe neslyšel žádný konkrétní argument postavený proti argumentům VP, vše jen v obecné rovině a rovině "mě se to nelíbí / neberu". Ďábel se skrývá v detailech. V té tvojí předchozí "kritice" také nic není kromě tvrzení že argumentace článku je slabá, proč, to už se nedozvíme.
Marxismus měl zdroje půlky světa plus nadpoloviční intelektuální potenciál, kdy by se měla projevit jeho použitelnost když ne v těchto podmínkách? Projevil se pravý opak.
Stěžovat si že marxisté byli blbí není argument, protože to dokazuje škodlivost marxismu samo o sobě. Pokud nějaká filosofie nevychovává k tomu, aby ji byli lidé schopni použít, pak je defektní. Kromě toho, není řeč o řadových marxistech, ale o intelektuální a vědecké špičce let 1920-1950, ti dělali co? Kdo měl udělat banální vývody o použitelnosti nebo nepoužitelnosti marxistické politekonomie k socialistickým výrobním vztahům, když ne oni? Vývody, které vyžadují intelekt 10-letého dítěte a sedlácký rozum?
Závěry jsou tedy dva, buďto z marxismu nevyplývá, že ony kategorie mají být jen pro kapitalistické výrobní vztahy, ale jsou myšleny pro všechny, nebo... po pravdě mě ani nenapadá jiná možnost.

ps. četl jsi rakovského protokoly? doporučuji, mnohé osvětlí i v marxismu, bez ohledu na to, zda jsou autentické či ne - tak i tak vyjadřují něčí míru chápání v roce nejpozději 1952.

Re: stalinův výklad

Hox | 30.12.2015

Z čeho vyvozuješ, že přesně to autoři neudělali?

Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 30.12.2015

Dogmatika převládla ž po r.1950, před válkou byla situace zcela jiná, metodologická kultura myšlení byla nutná k bazálnímu přežití státu, tak byla pěstována, takže tvoje odpověď odpovědí není.

Re: Re: Stalinův výklad

udo | 30.12.2015

Súhlas.
Strávil som v takých korporáciách dlhé roky.
Najprv v jednej nemeckej a potom skoro 5 rokov v americkej.
Moderný fašizmus v praxi.
Marxizmus je podstatou koncepcie rovnako forma fašizmu, len tvrdšia. i keď menej finacistická.

Obidve formy "samo"riadenia kolosov sú korporátno-klanové.
Káporácie sú riadené prakticky výlučne bezštruktúrne.
O čom sú podľa Vás Sio, zakázky ohľadom formovania
korporátnej kultúry týchto "trustov"?
Nadmerné štruktúrne riadenie znamená zlyhanie manažmentu a z dôvodu zrýchľovania informačnej výmeny, ohrozenie chodu firmy. Korporácie koncom 20. storoćia zvíťazili v boji o moc so štátmi. Tak ako oni, väčśie pohlcovali menšie. Dnes je situácia iná: rýchlejśie pohlcujú pomalšie.
V dnešnej totálnej informačnéj vojne vyhrávajú rýchlejšie firmy, reagujúce na objektívne dlhodobo dominantné (pomalé no masívne) socionaturálne procesy. Schopné metodicky tieto procesy identifikovať, vyhodnocovať a tak ovplyvňovať, riadiť(predikovať a korigovať). Ponúknuť spoloćnosti to, čo ona naozaj potrebuje, len o tom ešte nevie. Skutoční trtendsetteri. Tí nepotrebujú reklamu a ani moc financii, bo "dobré sa samo pre-dáva"..

Samozrejme úrovni káporácii žiadna konkurencia a trh neexistuje. Tak, ako korporativistický kapitalizmus a marxizmus reálne nie sú konkurenti, lebo pod "krídla" jednej starej koncepcie samoriadenia (bezštruktúrneho) spoloćnosti patria..

K fikcie konkurencie, snahe maximálneho moźného brzdenia vývoja, rozširovania priepasti medzi rýchlosťou rozvoja
A) technológii a
B) morálky

Prastarý princíp formovania vnútorne napätia ovládaného systému: καλύπτειν () = kalíptein = zhmlievanie
ἀπο-κάλυψις = apo-kálipsis = odhalenie

Tak sú všetky základné parametre sektorov, polygónov (my SK/CZ patríme do tzv. EMEA sektoru) sú dávno rozdelené. Tvrdý monopol.

Struktúrne riadenie je len operačný doplnok.
Zrýchlene si urobíte ohľadom používaných technológii personálneho manažmentu (HR) obraz, ak vstúpite prakticky do akejkoľvek modernejśej sekty. Akurát dáky scientológovia a spol. sú moźno trochu viac "softskillovejší".
Je to prudký "fun" a isto sa čo-to aj od týchto ma(na)gorov dá učiť.
Celkovo ide ale v rámci týchto crowd technológii value managementu o jasný zomBee svet.
Kto chce byť živá mŕtvola: "You´re welcome!" : )
"Change it, love it, or leave it"

Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

To že občas používáš marxistickou dialektiku neříká nic o tom, že není defektní, jednoduše se pohybuješ v oblastech, kde se defektnost neprojevuje, nebo používáš vlastní rozum a zaobaluješ to do dialektiky.

Co se týká adekvátnosti marxismu, jde o to, že jeho politekonomie je a vždy byl v praxi nepoužitelný nesmysl, jak v kapitalismu, tak v jakémkoliv jiném uspořádání, a to z jednoduchého důvodu, že věda začíná tam, kde lze měřit a kvantifikovat jev, a základní kategorie marxistické ekonomie jsou metrologicky nekonzistentní nepoužitelné abstrakce. Jak by podle tebe dopadla fyzika, kdyby jednotka délky 1 metr byla definována nikoliv jako přesná vzdálenost (určována v různé epochy různě, tehdy platinovým etalonem), ale jako: vzdálenost, na kterou se vejde 1385 andělů? Proč to ve fyzice vadí a v ekonomii by nemělo vadit? Pokud není zajištěna metrologická průkaznost základních kategorií, nejedná se o vědu ale grafomanství a šarlatánství.
Jsi schopný na jakémkoliv skladu určit, kde končí nutná produkce a začíná nadprodukce? Kdy končí nutná pracovní doba a začíná nad-doba? Pokud ano, jedině subjektivně-intuitivně, protože jakýkoliv přesný výpočet by se musel opírat o:
- přesně dané změřené vstupní veličiny
- přesně daný algoritmus výpočtu

ani jedno nikde v marxismu neexistuje a existovat v principu nemůže, protože základní kategorie marxistické ekonomie neodpovídají ničemu konkrétnímu v hospodářské činnosti, tudíž veškerá marxistická ekonomie je jedna velká bouda.

Nenapadlo tě někdy, proč pro Marxe jsou peníze něco druhotného, definovaného kapitalistickými výrobnímy vztahy, nikoliv, jak to odpovídá realitě, principiální otázka mající vliv na vše? (viz Rothschild: dejte mi právo tisknout peníze a nezajímá mě, kdo vydává zákony).
Proč Marx líčí kapitalistu jako odpudivou zavrženíhodnou osobu, s rozvalující se s doutníkem v salonu, ale o finanční internacionále a finančním sektoru jako třídě mlčí? Přitom Anglie v době Marxe už fungovala přes sto let pod kontrolou Bank of England, soukromé firmy mající monopol na emisi "státních" peněz, provozující frakční rezervní bankovnictví, tj. falšování peněz. Marx si při své "genialitě" nevšiml role penězoměnců a systémové lichvy ze strany bankovního sektoru a jejich vlivu na celou společnost? Nebo měl za úkol to skrýt před pozorností na dalších mnoho let? Jen čistě náhodou byl vnukem dvou rabínů a vydržován finanční internacionálou?

Nakonec, není mi moc jasný důvod, proč je pro tebe nepřijatelná myšlenka defektnosti marxismu, resp. jeho exoterická role.

Re: Re: Re: Stalinův výklad

Pe-tri | 31.12.2015

Ano. Měl jsem nyní v klidnějším období příležitost pohovořit s mladými, technologicky zdatnými ... Směr jejich chápání je jasný - moderní technologie jednoznačně a nezvratitelně (z)mění svět. Investice těchto mladých směřují do svět měnících technologií. A to nezávisle na morálce účastníků. do přemýšlí nad morálkou příchodu počítačů, tabletů, smartfounů na scénu světa ? Nikdo, podstatné je že jsou tady a dělají svět pohodlnějším. A tento technologický trend, vývojově jdoucí po exponenciální trajektorii nezvratně změní podobu lidského života. Výsledek či cíl ? Zábavný a neuvěřitelně mnohotvárný "život" v právě přicházející virtuální realitě, ve které nebudou na život kladeny limity reality fyzické. Prostě zrealizovaný Matrix, přesně podle filmové předlohy, která, jak jsem až v diskusi s nimi dopochopil, je pro ně cílovou vizí (nikoliv popisem přítomnosti), kam se chtějí velmi brzy dostat. Stroje zařídí potřeby těla ve fyzické realitě, virtuální realita zařídí prostředí pro seberealizaci v oblasti profesní/mentální/vztahové... Prostě žít (a proto ty investice do ní) se bude ve virtuální realitě. V podstatě všechny "staromilské" hodnoty z fyzické reality (nemovitosti, akcie, draho kovy, peníze, auta, věci ...) jsou out of time. Moderní virtuální realita (která dle nich je za dveřmi) bude novým prostředím, ve kterém se bude odehrávat i tzv. ekonomická aktivita, ovšem na zcela jiném principu než kapitalismus či kolektivismus. Na (už naprogramovaném) principu "užitečnosti" individuálních aktivit pro druhé účastníky života/hry...
Prostě nový level umělého životního prostředí. Analogicky k tomu, jak naše stará dobrá fyzická reality je umělou/virtuální z úhlu pohledu naší Duše, která se do našeho těla oblékla podobně tomu, jak si my už velmi brzy (exponenciální vývoj je v polovině cyklu, tedy to brzké zrychlení si asi umíte představit) navlékneme "virtuální brýle" a oblbneme svůj mozek, který v brýlích prezentované vjemy od vjemů fyzikálně reálných, odlišit neumí. Tedy ano, i z mého úhlu pohledu - vítejme novém roce 2016, už ve kterém se možná zrodí tržně konformní nabídka na nový, virtuální zoomBee:) svět a kabalisté se budou muset začít učit, že komplexní realita už není čtyřúrovňová, ale pětiúrovňová, jak mimochodem ve filmu Počátek bylo zmíněno.
A zase jsme u starého známého: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít, protože vše co vnímáme a zažíváme je výsledkem naší volby. Jeden má rád vdolky a druhý holky. Každý svého štěstí strůjcem neb VŠE (nikoliv škola:) vnímáno jako vnější je ve skutečnosti pouze 4D výtisk našich myšlenek.
P.

Re: Re: Re: Stalinův výklad

marvo | 31.12.2015

toto sa mi páčilo udo. Často nad tým dumem, čítam.. o korporátnom fašizme už písal starý známy Lietaer a pred ním si to všimli viacerí ..jedno mi tam však nedá pokoja - konkrétne o predpoklade existencie štátu - to, o čom písala Ellen Woodová v Impériu kapitálu.. neviem, stále to ešte trávim..
áno, asi naozaj "vyhrávajú" rýchlejší, a čo tak viac automatizovaní? V ekonomických prílohách sa už začínajú o svoje miesta obávať aj vrcholoví menežéri... vedia, že z dvoch posledných pilotov v kabíne sú nadbytočí obaja? ako nás v dobrom už niekoľko rokov straší pán Carr? ak je tak, dostanú aj všetci "prognostici" padáka? Alebo dostanú padáka z dôvodov, o kt. píše aktuálne bestsellerovo Tetlock? ... neviem si ten budúci model nateraz dobre predstaviť :-(

Stalinův výklad

zal | 31.12.2015

V polovině 30.let Stalin už věděl, co je třeba napravit, ale stranická byrokracie, k níž patřil i Chruščov, městský taj. v Moskvě, všemožně bránila jeho snahy o demokratizaci. Podle Rybase, Chruščov např. vytvořil seznam nebezpečných kulaků, které navrhoval zastřelit. Šlo o více než 43 tisíc lidi. Na konci 20.let, v -20°C nařídil tisícům lidi, aby se sešly na Rudém náměstí a demonstrovaly za popravy nepřátel. Chruščov do strany přišel jako trockista a také tak skončil.Zničil KSSS a další KS ve vyspělých zemích. To byl jeho cíl.

Slaboulinka argumentace

Bratislava | 31.12.2015

Všetkým, čo tu zosmiešnujete marxismus. Myslím si, že vašou slabinou je to, že miesto argumentacie všetko zamietate s výsmechom. Hovoriť, že nepotrebujem si prečítať alebo, že marxismus nevychádza z reality, je dosť prostoduché. takto sa diskutovať nedá, len si vzájomne nadávať. Múdry nikoho nezosmiešňuje, ale snaží sa presvedčiť. A okrem iného Marx je dnes vo svete uznávaný a študovaný. Preto, že mám kvôli niekomu averziu, lebo má iný názor ako ja, tak nebudem zo seba robiť šaša.

Re: Slaboulinka argumentace

Hox | 31.12.2015

Kritika není zesměšňování, co se týká textu knihy, neklade si za cíl pododrobnou analýzu marxismu, proto jsou tu jen závěry v kostce, nikoliv argumentace. Ta je v knize "Dialektika a ateismus: dvě neslučitelné podstaty" od stejných autorů.
My nevysmíváme marxismus, jen chápeme jeho účel. Vidíš že by tu někdo někomu nadával? Já ne. Masová studovanost není kritériem pravdivosti = adekvátnosti, tím je jen úspěšná praxe, kde marxismus selhal.
Z tvé strany nezazněly žádné protiargumenty na např. mé argumenty níže, ani argumenty v článku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Hegelova dialektika. Dialektiku přebral marxismus od Hegela. Je to metoda zkoumání reality v pohybu. Cílem této metody není vybudovat komunismus, je to nástroj poznání, dá se použít různě. To je jako byste řekl, že cílem lopaty nebo zednické lžíce je postavit dům. To rozhodně není. Je to cílem toho, kdo je bere do rukou. Pokud to s nimi neumí, dům nejspíš nepostaví. Je hloupost z toho obviňovat lopatu, že je k ničemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Počítám, že jsem o KOB a DOTU pochopil nesrovnatelně více, než ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Není pravdou, že dogmatika převládla až po roce 1950, takže tvůj argument není argumentem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Jsem schopen a i ochoten přijmout jakoukoli dostatečně agrumentačně podloženou myšlenku. Požadavkem na měřitelnost posíláš do háje veškeré humanistické vědy. Včetně KOB. Měřitelnost je důležitá pro řízení, filosofie a její teze se moc měřit nedají, a to píši o té materialistické. Pokud přejde debata na idealismus a na Boha, jsi s měřitelností úplně v háji.
Ekonomie se dá rozdělit na makroekonomii (skutečně je plná spekulací a protivořečících škol, je to ráj šarlatánů) a mikroekonomii - typicky podniková ekonomika, účetnictví atd. Politická ekonomie marxismu patří do oblasti makroekonomie. Ta z principu hodnotí jevy v supersystémech, sleduje příčinné souvislosti, tendence. Nepočítá velikost přidané hodnoty nebo nadvýroby, to je základní nedorozumění.
Je to jako kritika klimatologie na základě aktuálního počasí. Byla mírná zima (číselně - průměr 1°C), funguje globální oteplení, byla tuhá zima (číslo - průměr -10°C), tak globální oteplení nefunguje.
Tenhle přístup ke zkoumání supersystémů nefunguje. Zkuste takto předpovědět počasí na měsíc dopředu. Úspěšnost statisticky moc vysoká nebude.

Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Jak už jsem sdělil výše Hoxovi. Politekonomie (ani tento termín a ani politekonomii samotnou Marx nevynalezl) patří obecně k makroekonomickým metodám. Sleduje tedy celostně supersystémy. To, co po ní požaduješ matří k mikroekonomii, účetnictví a podnikové ekonomii. Budování komunistické společnosti - no, tady má politekonomie svůj podíl. Jenže nikdo netvrdil, že komunismus bude zítra. Slyšel jsi někdy o konfliktu mezi výrobními silami a výrobními vztahy? V tom je náznak toho, jak vybudovat komunismus. Mimochodem - k budování ekonomického systému, který splňuje kritéria komunismu vývoj zákonitě směřuje. Slyšel jsi někdy o nepodmíněném příjmu? Úroveň výrobních sil je dnes ve velmi silném konfliktu s klasickými výrobními vztahy.

Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

1. Základní argument jsem uvedl. Politekonomie NENÍ určena k mikroekonomickým analýzám jako je účetnictví nebo podniková ekonomie. Článek staví přesně na tom, že je.
2. Marxistická politekonomie NENÍ určena k analýze socialistických výrobních vztahů, to je jasné jako facka. Nejspíše chtěl Stalin jen napomenout hlupáky, kteří se pokoušeli marxistickou politekonomii na tento úkol použít.
3. Dělat z toho vývod, že Stalin tímto poslal marxismus na smetiště dějin je pitomost.
Jsou to dost jednoznačné výroky nebo jen obecné řeči? Vybral jsem tři nejpodstatnější námitky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

je to pravda, neboť s dogmatikou by předválečný SSSR nepřežil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

Takže pokud někdo spláče nad výsledkem, je to vždy jeho chyba - špatné použití - a za žádných okolností to nemůže být chyba samotné hegelovské dialektiky, která je tím pádem dokonalá, konečná a neměnná?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

Zkus najít a uvést nějakou metrologickou nekonzistenci v KOB, jsem zvědavý. Co se týká nepřirozených, tzv. humanistických "věd", souhlas, z větší části tam v současné podobě patří. Nejde o měřitelnost v tvém chápání, jde obecně o jednoznačné vymezení pojmů množinou příznaků, podle kterých jde jednoznačně určit, zda něco je něco, nebo není, a tato definice se v průběhu například myšlenkové konstrukce nebo důkazu nemění.
Je zajištěná jednoznačnost pojmů (=metrologická adekvátnost), jedná se o vědu, není zajištěna, nejedná se o vědu. Platí i pro humanitní vědy, i pro historii atd. KOB v tomto směru metrologicky konzistentní JE.
Pochopení významu metrologické konzistence není jednoduché, jde o práci se stereotypy. Může být zajištěna kterýmikoliv smysly, nejen stopkama a metrem v úzkém smyslu. Jde o jednoznačnost a konzistenci kategorií. Pokud budeš v jedné situaci operovat identifikací nějaké jevu pomocí tří příznaků, a o něco dále pomocí 5 příznaků, nebo 3, ale jiných, metrologická konzistence končí a nastupuje nějaká obdoba ďábelské logiky.
Zpět k marxismu - jakou množinou příznaků je jednoznačně identifikována nadhodnota, nadprodukt, nadpráce? Tak aby ve stejné modelové nebo skutečné situaci dva lidé na opačné straně zeměkoule došli na základě aplikace těchto příznaků ke stejným závěrům.

Re: Re: Re: Re: Stalinův výklad

Sio | 31.12.2015

Jistě, jen si nemyslím, že by to současní IŤáci (to jsou asi ti, kdo je schopen takto přemýšlet) měli za cíl. Ale věřím, že to predikují, já ostatně tuto možnost jsně vidím také.
Vývoj tak dokonalé virtuální reality, abychom ji nerozeznali od té skutečné, bude ještě na delší trať. A nakonec - proč ne? Je to cesta k nesmrtelnosti EGA.

Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

I makroekonomická metoda musí splňovat metrologickou konzistenci, tedy jednoznačnou vymezenost pojmů. Jinak nejde o vědecký přístup, ale o kouřovou clonu.

Re: Re: Re: Stalinův výklad

Sio | 31.12.2015

Korporace jsou rychlejší jen ty, které mají lepší řízení. Technologicky principiální vývoj se v nich neuskutečňuje, korporace pohlcují menší firmy (nákupem, akvizicí), které mají něco nového. Úkolem vyšších manažerů korporace je rozeznat novinku a prosadit její nákup v rámci korporace, kde samozřejmě probíhá konkurenční bitva o prostředky.
To je jejich metoda. Samotné korporace pak mají prostředky k dotažení novinky do konce a uvedení na trh. Příklad. Korporace Logica (dnes již pohlcená korporací CGI) kdysi zakoupila malou firmu Aldiscon, která vymyslela SW na příjem a rozesíláni SMS-ek. V nultých letech 21. století byly SMS-ky miliardový bouřlivě se rozvíjející byznys. Logica obsadila 60% světového trhu se SW pro SMS centra. Přineslo jí to neskutečné zisky. Dnes je ten byznys na ústupu díky smart telefonům, které umí internet a rozvoli wireless technologií.

Re: Re: Re: Re: Stalinův výklad

Sio | 31.12.2015

Zdaleka nejlépe je bankovně-korporátní kapitalismus rozebrán v epochální knížečce Lenina - Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. Napsal ji v 20-tých letech 20. století, kdy imperialismus nastupoval. Pokud ji přečtete pozorně, zjistíte, že je v ní naprosto přesná predikce vývoje kapitalismu, která je 100% aktuální. Dá se najít na netu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Poctivě si přiznejme - chyba může být zcela jistě i v metodologii, tedy zde v našem případě v dialektice jako i v jejím nesprávném použití. I nástroj může být vadný. Také je důležité, zda víme, k čemu slouží a podle toho jej používáme. Sítkem vodu nenabereš, ale tvrdit na základě tohoto faktu, že sítko je bezcenné, je nesmysl.
Já mám tisíc a jeden důvod k tomu domnívat se, že "experti" za socíku a to hned od roku 1917 jako mainstream dialektiku používali nesprávně. Netýká se to všech, ale těch u vesla ano.

Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

Jen pokud nebrat v úvahu širší souvislosti:
1) revize politekonomie (z jakýchkoliv pohnutek) by vedla ke zjištění defektnosti marxismu v této oblasti
2) protože se věřilo, že politekonomie je výsledkem vědecké aplikace dialektiky k analýze výrobních vztahů, v dalším kroku by to vyvolalo revizi marxistické dialektiky a zjištěním o její nevhodnosti
3) to by při metodologické kultuře myšlení mělo za důsledek vypracování adekvátnější metody poznání, než dialektický materialismus, kromě toho, pokud z marxismu odstranit dialektiku a politekonomii, z marxismu zbude co?

Pokud připustit tvůj pohled, pak zůstávají nezodpovězené otázky:
1) jaktože stalinská ekonomika fungovala, za velmi těžkých podmínek, a velmi úspěšně, a za Chruščova, Brežněva, a dále za objektivně mnohem lepších podmínek šla ke dnu? Čím je ten markantní až epochální rozdíl objektivně podmíněn?
2) pokud údajně v poslední práci Stalina o nic nešlo, proč zákulisí reagovala tak jak reagovalo? Vražda Stalina, "odhalení" kultu osobnosti, destalinizace, odstranění všech prací Stalina z veřejného přístupu na 40 let, ačkoliv 20. sjezd zasadil způsobil komunistickému hnutí nenapravitelnou škodu? Tedy: GP zařízl svůj marxistický projekt, ačkoliv neměl připravenou alternativu, a potřeba řešit důsledky buržoazního liberalizmu pro planetu Zemi bylo třeba stále naléhavěji.
Těším se na ukázku dialektiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 31.12.2015

Všimni si, že ti píši přímo, co si myslím a vím, neodkazuju tě na studium tlustých knih politické ekonomie. Myslím, že s argumenty, které uvádím, mužeš nesouhlasit. Ale ty volíš možnost tvrdit mi, že žádné neuvádím.
Zkus mi ty svými slovy dát nějaký příklad, kdy a proč dialektika nefunguje. Stačí jeden, ať vím, co se ti zdá na dialektice špatně.
Putin chce také ukázat, kde jsou ti umírnění teroristé, tak volím jeho metodu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 31.12.2015

Ne vše například spadá pod formulku boje protikladů, zdaleka ne vše. Jak v přírodě, tak ve společnosti. Najdeš příklad boje protikladů v přírodě?
Dialektický materialismus naráží právě svým materialismem, sám se zamyká do mentální klece, ořezává realitu na 1/3 její skutečnosti.
Co se týká nějakých příkladů:
V mnohých válkách proti sobě nestojí dvě síly, ale je ještě třetí která stojí za oběma. V chemii je jev izomerie, který nezapadá do formulky přechodu kvality v kvantitu a naopak.
Zeptal bych se spíš naopak: s jakým úspěchem jsi schopný popsat globální historický proces na základě dialektického materialismu?

Re: Slaboulinka argumentace

Jáchym | 31.12.2015

Dobrý večer :-), především přeji všem diskutujícím všechno nejlepší k novému roku, hlavně zdraví a pohodu. K článku. Nejsem specialista přes marxismus, nicméně hlubší cítění mi napovídá mnohé. Ale to je jedno. Materialne byl marxismus poplatný určité době. To máte jako v živote člověka. Člověk si musí projít rozličnými obdobími, aby uměl vážit co je dobre a špatné. A nyní se přesně tak zjišťuje, co bylo špatného v marxismu. Prostě jen vývoj, nic více.... je to stejna paralela s životem člověka. Neberte to prosim osobně - je to jen diskuze. Hlavně aby se nám v příštím roce dařilo a ještě jednou přeji to nejlepší do nového roku 2016. Srdečne Vás zdraví Jáchym

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

Abych to shrnul. Základní dialektické zákony jsou tři:
Zákon jednoty a boje protikladů.
Zákon negace negace.
Zákon přeměny kvantity v kvalitu a naopak.
Jejich grafickými symboly jsou vývojová spirála, ve východních filosofiích například symbol jin-jang. Předpokládám, že jsou to věci známé. Teď tvé otázky.
1. Najdeš příklad boje protikladů v přírodě?
Samozřejmě, je jich takřka nekonečné množství. Veškeré dění v přírodě je založeno na protiváze sil. Bez této protiváhy by žádný systém nebyl stabilní. Například Země obíhá kolem Slunce v určité vzdálenosti. Je přitahována ke Slunci gravitační silou. Nespadne na Slunce, protože odstředivá síla je s gravitační v rovnováze. Stačí, aby Zemi něco zpomalilo a dostane se ke Slunci tak blízko, že se odpaří veškerá voda a zanikne biosféra. Přitom Slunce a planety byly kdysi jediný kus a planety vznikly po ohromném výbuchu nebo spíše sérii výbuchů.
Z jiného soudku. Většina vyspělejších forem života se rozmnožuje pohlavně, což je výsledkem přirozeného výběru. Proč lidé nejsou jednopohlavní? Jednopohlavní organismus je schopen jen vytvářet své klony, což velmi snižuje jeho genetickou diverzitu. Jakmile dojde k radikální změně prostředí, jako druh zaniká. Genetická diverzita jednopohlavních druhů závisí jen na mutacích, u dvoupohlavních tu máme mutace + genové mísení. Muž a žena tvoří jeden druh, v tom je jejich jednota. Ale mužský a ženský princip jsou zároveň v protikladu, to snad nemusím dokazovat. Muž-žena, Síla-slabost, větší-menší, racio-emoce, dynamická (impulsivní) výkonnost-statická (výdrž) výkonnost, živitel-pečovatelka. Ve všech rozdílech se doplňují, přínos muže a ženy k přežití druhu je stejný. K přežití je někdy potřeba síla a odvaha, jindy slabost a opatrnost.
Proč vymřeli dinosauři a přežili savci? Dinosauři byli příliš velcí. Po nárazu planetky na zem bylo asi velké vedro + požáry. Pak zase něco jako jaderná zima. Velcí tvorové přišli o potravu a neměli šanci se schovat. Savci byli na úrovni myší. Z dinosaurů přežily ještěrky. Tady máš příklad souboje principů síla-slabost. Síla (daná velikostí těla) se stala slabostí a slabost (daná malým tělem) se stala silou. Takových principů jsou mraky, jsem trochu v rozpacích je všechny uvádět. Stačí se dívat kolem sebe.
KOB (velmi správně) tvrdí, že vesmír se vlní, všímá si periodických procesů. Totéž dělá i dialektika. S jedním důležitým přídavkem. žádný cyklus není na 100% identický s tím předchozím. Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. A to je vývoj.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

Dialektický materialismus naráží právě svým materialismem, sám se zamyká do mentální klece, ořezává realitu na 1/3 její skutečnosti.
Ano?
A můžeš popsat ty zbylé dvě třetiny? Nevím totiž, co máš na mysli. Předpokládám že je to realita změřitelná, protože tohle neustále (nejen ty zde na webu) zdůrazňuješ. Takže by mě velmi zajímal popis této reality, nějaký příklad nemateriální reality a jak se dá změřit. Pokud možno, abych si to mohl nějakým experimentem ověřit sám. Tohle by mě určitě přesvědčilo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

Příklad 1.
V mnohých válkách proti sobě nestojí dvě síly, ale je ještě třetí která stojí za oběma.
Tohle je opět mimoběžné s tím, k čemu je dialektika určena a čím se zabývá. Vždyť v realitě prakticky nic není podrobeno jen dvěma protichůdným silám, vždy působí na objekt celý vektor sil, navíc ve vzajemně nezívislých rozměrech (nemyslím jen prostorových)
Dialektik vždy sleduje určitý proces a jeho vývoj. Pokud vezmu tvůj příklad a podívám se na proces jako celek, vidím zase jen dvě podstatné síly, vybírám je podle logiky tohoto procesu. Ten, kdo stojí za oběma stranami konfliktu, je jednou silou a znesvářené strany jsou silou druhou. Manipulátor vítězí, protože bojující strany nechápou podstatu procesu. Vzájemně se vyčerpají a těží z toho ten "třetí vzadu".
Příklad - konflikt Rusko-Ukrajina. Režisér: USA
USA jsou řízeny svým vnitřním prediktorem (VP USA)
Rusko - řízeno svým (VP SSSR) a na jeho straně je GP, jak tvrdí Pjakin, protože GP chce oslabit nebo zničit USA
Výsledek: Putin s podporou VP SSSR a GP, správně nahlédl do globální podstaty procesu a nenechal se v táhnout do války s Ukrajinou. Zároveň ale nedal Ukropům Krym a podpořil revoltu v ruské části - Donbas a Lugansk - zbavil Ukropy uhlí a průmyslové základny, čím je donutil k válce proti vlastnímu obyvatelstvu. Celý ten proces je doslova prošpikován úvahami na dialektické bázi. Žádný extrém, Putin váží použití síly (6. priorita) doslova na laboratorních vahách. Používá hrubou sílu přesně tam, kde je potřeba (jinde vyjednává a vede informační válku), přesně tak, jak je potřeba (nevytahuje kanón na vrabce, a neúčastní se války přímo, je to proxy válka, ruská armáda na Ukrajině není) a také kdy je to potřeba. Ví, že to nemůže zlomit přes koleno a že by rozpoutáním války s Ukrajinou prohrál s VP USA, který tu past pro něj připravil. Tlačí to do jednání, Minsk I, Minsk II. Pokud bude potřeba půjde i na Minsk X. Kdyby třeba Novorosija vojensky obsadila zbytek Ukrajiny, Putin by prohrál. Vytvořil by obrovské teroristické zázemi.
To, co Putin předvádí, je dialektika v praxi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

Zeptal bych se spíš naopak: s jakým úspěchem jsi schopný popsat globální historický proces na základě dialektického materialismu?
Myslím, že bez problémů. Ale to bude spíše na delší článek, pokud to má být precizní. Musel bych si ještě připomenout co v popisu globálního historického procesu odporuje dialektickému materialismu. Snad jen tvrzení, že za vším stojí Bůh a ten řídí vše?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

V chemii je jev izomerie, který nezapadá do formulky přechodu kvality v kvantitu a naopak.
Počítám, že toto máš z některé z těch "tlustých knih". Umíš mi svými slovy stručně říci, proč je toto tvrzení pravdivé?
Pojem izometrie je mi znám z matematiky jako vztah mezi dvěma prostory zachovávající poměr vzdáleností. Detailně to teď nevím. V chemii to má něco společného s krystaly?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

To jako vážně? Myslím, že v letech před válkou se v SSSR filosofováním moc nezabývali. Sny o okamžitém vybudování komunismu a první porevoluční experimenty se vyvrátily velmi brzy, objevil se NEP a Lenin napsal dílka jako "Stát a revoluce", kde zdůraznil význam účetnictví, to byl zcela zásadní řídící impuls. Vypořádal se levičáctvím (dílko "Dětská nemoc levičáctví v komunismu") když dokázal, že lze systém stejně dobře rozložit zleva jako zprava (připomíná to kauzu "Patriotov" o které mluví Pjakin, velmi dobrá demonstrace dialektických zákonů v praxi).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 01.01.2016

Myslíš že dosáhnout toho, čeho SSSR dosáhl v letech 1920-1940, šlo dosáhnout slepou aplikací dogmatických pouček? Nikoliv, jen tvůrčím přístupem. Používali dialektiku, nejen o ní mluvili a neproměnila se v něco, vyvolávající zívání a usínání.

doplnění: Stalin byl dialektik, a jako takový podporoval procesy vytlačování z řídících pozic dogmatiků, fanatiků a kariéristů, a jejich záměny schopnými a tvůrčími lidmi. Ne vždy a všude se dařilo, celkově to ale byla převažující tendence. Od Chruščova dále běžel přesně opačný proces.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

OK, zamyslím se, kouknu do Kapitálu, kde je tento pojem (nadhodnota) asi poprvé použit a pokusím se ty příznaky specifikovat. Zato ale ty se pokusíš najít množinu příznaků, podle kterých kdokoli na kterékoli části zeměkoule pochopí jasně, co nebo kdo je to Globální Prediktor. Je to fér? Pojem z Marxe a pojemn z KOB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 01.01.2016

Jedná se o jev, kdy chemicky totožná látka má různé vlastnosti, v závislosti na prostorovém uspořádání molekul.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 01.01.2016

"GP" není základním pojmem (kategorií), ale výstupem aplikace metody poznání, takže srovnání nesedí. Kromě toho už to tu bylo mnohokrát psáno, i v textech KSB jsou definice.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 01.01.2016

Nejde o to popsat, co už znáš, otázka zní jinak. Jelikož dialektický materialismus pretenduje na status metody poznání, údajně adekvátní realitě, otázky zní např.:
1) kde je popis objektivních zákonitostí řízení na jeho základě?
2) kde je popis globálního historického procesu na jeho základě?
3) kde je rozpoznání jevu konceptuální moci na jeho základě?
4) kde jsou mraky analýz úrovně Pjakina na jeho základě?
... atd.

Definice nadhodnoty

Sio | 01.01.2016

Kapitál je finanční částka "Peníze_1" vložená do procesu
Peníze_1 -> Zboží -> Peníze_2
za účelem získání částky "Peníze_2", přičemž cílem transakce je aby Peníze_2 > Peníze_1.
Nadhodnotou N nazýváme rozdíl
N = Peníze_2 - Peníze_1
Nějaké dotazy?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 01.01.2016

Co je protikladem hmoty, veškeré matérie atd až do úrovně všech polí a tzv. vákua, které je také formou hmoty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

Řekl bych, že Marxismus nepoužívá stejnou terminologii jako KOB a to docela logicky. K popisy globálního historického procesu ve společenském významu asi nejblíže bude to, co je napsáno v Komunistickém manifestu.
Co se týče teorie řízení ve smyslu DVTŘ to by se tam dalo najít asi jen parciálně, Marxismus je 150 let starý a nebyl moc rozvíjen. Kdyby byl, něco jako DVTŘ by se nutně muselo stát jeho součástí. Totéž platí pro otázku konceptuální moci a Pjakinovy analýzy. Jak by se asi Chruščovovi nebo Brežněvovi líbilo, kdyby někdo přišel s analýzou formátu Pjakina, začal by rozebírat mocenské mechanismy, kterými se udržovali nahoře a manipulace, kterých se dopouštějí? Myslím, že autor by se brzy seznámil s hranatější verzí moci z větší blízkosti, než by se mu líbilo. Kdo věděl, mlčel, nabo byl nanejvýš opatrný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 01.01.2016

Vše slovíčkaření, "jezuitská logika" odtržená od reality - v každé jednotlivé situaci bereš nějaký aspekt co se ti zrovna hodí, přičemž ignoruješ všechny ostatní (ty v tu chvíli jakoby neexistují), a prezentuješ ho jako důkaz adekvátnosti dialektiky.
Jistě, v každé situaci lze nalézt NĚJAKÉ aspekty spadající do škatulek dialektického materialismu, ale to není důkaz čehokoliv, jen zjednodušování a ořezávání skutečnosti.
Jediným kritériem adekvátnosti metody poznávání Životu = skutečnosti, je úspěšná praxe, tvrdit něco jiného znamená objektivní idiotismus.

A skutečně racio bojuje s emocemi (a kde je tu intuice?), síla se slabostí, živitel s pečovatelkou? Nebo se navzájem doplňují?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 01.01.2016

Proč mi odpovídáš otázkou? No tak to řekni a dopň, jakou to má metriku.

Re: Definice nadhodnoty

Hox | 04.01.2016

Jednak to je není definice z marxe, ale tvoje, marx uvádí jen nekonkrétní obecnost ve stylu: základní produkt je produkt nutný k uspokojení základních životních potřeb člověka. Čili nebere to z účetního hlediska, ale společenského. Druhak, to cos napsal je také nepoužitelné: například investice nutné pro dlouhodobý chod firmy (obnova strojového parku a sto dalších věcí) budeš odečítat z "peníze 2" nebo nikoliv? Podle jakého klíče? (opět nutnost kritérií).
Pokud se na to podíváš zdravým rozumem, zjistíš po chvilce dumání že jak marxovy kategorie, tak tvoje definice jsou nepoužitelné jako pro makroúroveň, tak pro mikroúroveň.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 04.01.2016

Zobecněně, ani jeden z hegelových/marxistických "zákonů" dialektiky neodpovídá realitě:

1) nikoliv boj protikladů, ale interakce různorodostí
2) nikoliv negace negace (to je programování na destrukci), ale rozvoj a transformace
3) nikoliv jen přechod kvantity v kvalitu a naopak, ale existuje ještě i USPOŘÁDANOST, která má v realitě také své místo a nemenší vliv.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 04.01.2016

Upřímně, jak nahrazuje interakce různorodostí zákon o jednotě a boji protikladů? Vezměme obyčejné kyvadlo. S pohybem k horní úvrati způsobeným setrvačností narůstá síla gravitace která ho táhne zpět (PROTIKLAD). Obě síly způsobují kmitavý pohyb, v tom je JEDNOTA. V teoretické čisté podobě je to nekonečný proces pohybující se v kruhu (negace negace - od jedné úvrati ke druhé). V reálném vesmíru na kyvadlo vždy působí byť malé síly, které pohyb brzdí. Je tedy každý kmit alespoň o málo jiný, než druhý. Po opakování velkého množství cyklů (KVANTITA) se kyvadlo zastaví. Pohyb se vytratí. To je nová KVALITA.
Interakce různorodostí samozřejmě existuje, ale to nikterak nevylučuje zákon jednoty a boje protikladů. Celý vesmír pokud se na to podíváme abstraktně je založen na vlnění, na "kyvadlech" založených na jiných principech než zákonu setrvačnosti a gravitaci. Ostatně, pokud jsi opravdu četl KSB, tak tam je toto tvrzení obsaženo.
Ano. Tvoření je vždy spojeno s destrukcí. Pokud by nevyhynuli dinosauři, těžko by savci vylezli z hlíny a ovládli svět. Celý přirozený vývoj je založen na tvorbě a destrukci. Nebo patříš k popíračům darwinismu? Pak tedy i jinak. Zavedení průmyslové výroby bot prakticky zlikvidovalo povolání ševce. Vynález spalovacích motorů dramaticky snížil potřebu koní. Vytvoření ČLOVĚKA ve smyslu KSB je spojeno s nutností destrukce davově-elitárního systému. Atd, atp.
Uspořádanost je stav, opak entropie. Naopak dialektické zákony jsou procesy.
Znáš teorii řízení? Víš, co je to stavový automat? Teorie řízení se v dostatečně obecné formě zabývá ovlivňováním procesů (subjektem řízení) tak, aby se stav objektu řízení přibližoval ke stavu požadovanému, který je specifikován vektorem cílů.
Stav a proces jsou tedy různé věci. Stejně jako USPOŘÁDANOST a proces přechodu kvantity do kvality a naopak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 04.01.2016

Stále stejná slovní gymnastika, odtržená od života. Tys to vlastně níže shrnul velmi přesně: "..VYBÍRÁM si v dané situaci protiklady.."
Tedy nejedná se o něco objektivního, bereš si nějaké aspekty které určíš na roli protikladů. Jiný by si vybral jiné... jak jsem psal výše a tehdy to neprošlo, s "dialektikou" se to má tak, že se tím dá okecat s trochou přehánění cokoliv a dojít k čemukoliv, v závislosti na cílích a mentálních schopnostech jedince. Podle subjektivní volby "protikladů", které spolu zrovna bojují. Ty svým působením zde vlastně působíš v roli ilustrace škodlivosti dialektického materialismu, ilustrace stereotypů myšlení - některé závěry pro tebe jakoby neexistují.
Stálý boj vlastní marxistickému vidění světa je objektivní idiotismus, nevlastní přírodě... bojuje spolu intelekt a emoce, emoce a intuice nebo intuice a intelekt? Nebo všechno zároveň? No to už je trojůhelník, takže se vymyká "zákonům" dialektiky.
Dále, pokud mají být dialektické "zákony" skutečně zákony, pak musí platit všude a bez výjimky, na vše v libovolném okamžiku, situaci, měřítku. Pokud jsou jevy, které se vymykají, pak to nejsou zákony ale "zákony". Kvantita nemusí přecházet v kvalitu pouhým růstem, ale v realitě se kvalita může měnit i rozdílným uspořádáním stejné kvantity, a to už je rozpor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 05.01.2016

Rozum a cit (intelekt a emoce) se dají brát jako protiklady. Nicméně intuice? To je protiklad čeho?
Intuice - instinktivní poznání, vnuknutí, bleskové pochopení bez účasti racionality
Intuice je něco jako "rozum podvědomí" Vždyť téměř každý fyziologický proces v našem organismu je řízen bez účasti racionality. Znalosti a zkušenosti získané ze života + ty geneticky podmíněné sestavují ohromnou informaci v nás uloženou, která nebyla z drtivé většiny ani vyjádřena slovy a přišla do našeho organismu informačními kanály míjejícími naše vědomí. přesto jsme schopni z této superdatabáze z určitých podmínek získat vědomé myšlenky a vyjádřit je slovy nebo činy na úrovni 2. signální soustavy. Informační kanály spojující vědomí s podvědomímmoc neznáme a nejsou přímé. Výsledek je to, čemu říkáme intuice.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 05.01.2016

1) jaktože stalinská ekonomika fungovala, za velmi těžkých podmínek, a velmi úspěšně, a za Chruščova, Brežněva, a dále za objektivně mnohem lepších podmínek šla ke dnu? Čím je ten markantní až epochální rozdíl objektivně podmíněn?
- i zde na webu je mnohokrát zmíněna neschopnost Chruščova a Brežněva. Šla ke dnu, protože byla špatně řízena.
- došlo ke změně žebříčku hodnot lidí - k orientaci na spotřebu
- informační válka Západu měla úspěch, právě kvůli debilnímu řízení

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Sio | 05.01.2016

2) pokud údajně v poslední práci Stalina o nic nešlo, proč zákulisí reagovala tak jak reagovalo? Vražda Stalina, "odhalení" kultu osobnosti, destalinizace, odstranění všech prací Stalina z veřejného přístupu na 40 let, ačkoliv 20. sjezd zasadil způsobil komunistickému hnutí nenapravitelnou škodu?
Kyvadlo se přehouplo na opačnou stranu, odpůrci Stalina možná i s podporou GP získali větší vliv, než jeho příznivci. Politik, který pracuje pro lidi a říká pravdu je elitami vlastní země nenáviděn. Tedy hlavně tou částí elit, které se dostaly nahotu díky lžím, podvodům, krádežím a zabíjením. Pro ty nastávají špatné časy, pokud se poctivý a schopný politik dostane do čela státu.
Historie je toho plná. Cézar, Napoleon, Stalin ... dnes u nás je kandidátem Zeman.

Politekonomie

Sio | 05.01.2016

2) protože se věřilo, že politekonomie je výsledkem vědecké aplikace dialektiky k analýze výrobních vztahů, v dalším kroku by to vyvolalo revizi marxistické dialektiky a zjištěním o její nevhodnosti

Jistě, výrobních vztahů. Ale jednalo se o vztah jednotlivých tříd (otrokář, feudál, kapitalista, dělník, otrok, zemědělec) k výrobnímu procesu. Proto je to POLITICKÁ ekonomie.
Ale ne výrobních vztahů uvnitř továrny, družstva nebo v národním hospodářství. K tomu je ekonomie bez toho přídomku "politická".
Například neoliberalismus, víra ve volné trhy je také politická ekonomie. Jen slouží zájmům jiných tříd. A všiml jste si, že by kapitalista řídil svůj podnik tak, že by nechal všechno na konkurenci uvnitř své firmy a vůbec ji neřídil? Ani náhodou, tam funguje obvykle těžký centralismus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 05.01.2016

Což jen prokazuje, že s reálným řízením státu neměl marxismus nic společného.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 05.01.2016

Kyvadlo čeho?

Re: Politekonomie

Hox | 06.01.2016

Pointa je v tom, že celá marxistická politekonomie je v praxi k ničemu, což bylo i účelem od počátku. Když zákulisí potřebovalo normální rozvoj, fungoval normální rozvoj, když potřebovalo stagnaci a degradaci, nastoupila stagnace a degradace, protože reálně probíhalo řízení nikoliv na základě marxistických teorií. Je třeba vnikat v detaily. Například takový detail, absence definice obsahové stránky pojmu veřejného vlastnictví, což otevřelo dveře mafiózně-korporativnímu vlastnictví "veřejného" vlastnictví.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slaboulinká argumentace

Hox | 06.01.2016

Cit a emoce není totéž. Intuice je tedy protikladem ... ?

Přidat nový příspěvek