Jidášův hřích 20. sjezdu (11)

Jidášův hřích 20. sjezdu (11)

29.12.2015

předchozí část

 

...

Pro odpovědi na tyto otázky je třeba chápat roli „ezoterických“ a „exoterických“ učení v životě davově-“elitárních“ společností.

 

6.2. Esoterismus a exoterismus v životě davově-„elitární“ společnosti

 

„Esoterismus“, „esoterický“ a slova se stejným kořenem pochází z řeckého slova, znamenajícího „vnitřní“. V současném lexikonu „esoterický“ znamená „tajný“, „skrytý“, „určený výhradně pro zasvěcené“ (o religiozních obřadech, mystických učeních, politických doktrínách atp.)

Opak „esoterismu“ - „exoterismus“, „exoterický“ a slova od stejného kořene, pochází od řeckého slova znamenající „vnější“. V současném lexikonu se „exoterický“ používá mnohem méně a znamená „netvořící tajemství“, „určený pro nezasvěcené“ (o religiozních obřadech, mystických učeních, politických doktrínách atp.), určený pro všechny.

Jinými slovy pár „esoterismus-exoterismus“ předpokládá, že:

• má být učení (doktrína), určené pro širokou propagaci ve společnosti (to je exoterismus), a učení (doktrína) pro „lepší“, „vyvolené“ (to je esoterismus).

• A obě učení (doktríny) mají být v souladu navzájem tak, aby ten pár celkově zabezpečoval samořízení společnosti v korytě jedné a téže koncepce, jejíž podstatu však neznají „esoteristé“ nebo „exoteristé“, ale kurátoři jednoho i druhého učení a jejich nositelů; a také ti, kdo jsou světonázorově nad „esoterismem“, „exoterismem“ a jeho kurátory.

V praxi esoterismus představuje ne nějaké tajné nebo zašifrované texty, ale určitou množinu návyků, ve vztahu k nimž jsou esoterické texty jen systém ukazatelů k osvojení těch návyků, organizovaný takovým způsobem, aby byla vysoká pravděpodobnost toho, že člověk, jemuž ta informace není určena, v daném systému ukazatelů samostatně nic nepochopí a odpovídající návyky nezíská. Aby mohl člověk ovládnout návyky, vlastní představitelům esoterického systému, kromě esoterických textů je nutná ještě pomoc ze strany nositelů odpovídající tradice.

Tato dvojice „esoterismus-exoterismus“ může existovat a kultivovat se ve společnosti buď zjevně (jako to bylo v antickém Řecku, kde všichni věděli, že jsou esoterická učení, ale jen zasvěcení znali jejich podstatu). Ale může existovat a kultivovat se skrytě mlčky (jak se to děje nyní, kdy společenské vědy pro masy zpochybňují řízený charakter globálního historického procesu a historie států, navzdory tomu, že jsou to procesy řízené zákulisními mafiemi zasvěcených „esoteriků“ a kurátorů odpovídajícího „esoterismu“). Při skrytém rozdělení na „exoterismus“ a „esoterismus“ se jedno i druhé (a stejně i verze jednoho a téhož učení), určené „pro všechny“ a „pro profesionály“, nazývají nějak jinak. Přitom společnost si nemusí uvědomovat fakt řízení jejího života prostřednictvím dvou učení: jednoho pro všechny a druhého „pro vyvolené“. V tom případě může ve společnosti vznikat iluze absence esoterismu, vedoucí k tomu, že převaha jedněch lidí nad druhými při získávání sociálního statusu se zdá podmíněná výlučně jejich talenty, a ne tím, že jedni jsou nositeli esoterických znalostí a jsou organizováni na mafiózně-klanovém principu, a druzí jsou nositeli v něčem neadekvátních exoterických vědomostí a jsou rozrůzněni.

Proto i v takovém případě, stejně jako při zjevné přítomnosti dvojice „esoterismus-exoterismus“, „profesionálové“ kompletně vládnou nad životy a činností „amatérů“, kteří jsou – kvůli vlastnostem učení „pro všechny“ - připraveni o možnost přesvědčit se o tom, že činnost „profesionálů“ odpovídá koncepci, která se jim zalíbila, a ohlášené v učení „pro všechny“, do té doby, než „amatéři“ nesklidí plody své důvěry „profesionálům“-řídícím kádrům.

Plody důvěry mohou být různé:

• Stalin sliboval kulturní a ekonomický růst SSSR, sliboval porážku nacistického Německa, sliboval systematické snižování cen na zboží základních potřeb jako jeden z prostředků zvyšování životní úrovně všech, a SSSR pod jeho vedením slibů dosahoval.

• Chruščov, Brežněv, Gorbačov, Jelcin také mnoho slibovali. Každému z nich věřili mnozí – zpočátku; potom proběhlo zklamání a začínali čekat na příchod nástupce, kterému také začínali věřit, a za nějakou dobu se znova rozčarovávali, setkavše se s nesouladem slibů a výsledků, ke kterým přiváděli národ ti, komu byla prokázána důvěra.

Ale pro většinu členů společnosti celkově a členů VKS(b) – KPSS, konkrétně, bylo v obou případech charakteristické to, že dopředu nebyli schopní říct nic konkrétního: zda se sliby „vůdců“ zhmotní v životě nebo ne.

V podmínkách skutečné demokracie jsou výsledky prokázání důvěry předvídatelné dopředu, a právě na základě předvídatelnosti následků takového druhu se dělá volba vedoucích kvalifikovanou většinou v souladu s procedurami realizace demokracie. Pokud procedury jsou, ale předvídatelnost následků není, pak to není demokracie, ale nějaká mafiózně-oligarchická moc tvářící se jako demokracie.

Přitom marxismus v SSSR byl učením pro všechny a prezentoval se jako vrchol lidské mysli, což podrozumívalo absenci nutnosti nějakého tajného učení pro „vybrané“. Avšak při panování v kultuře toho „vrcholu lidské mysli“ sovětská společnost nenabyla moc nad sebou samou a utrpěla krach, což dává opodstatnění podezřívat, že marxismus byl svého druhu antiintelektuální virus, před kterým chválená předrevoluční inteligence nechtěla nebo neuměla Rusko ochránit.

Odpověď na otázku o tom, zda je marxismus alternativou fašistickému biblickému projektu zotročení všech, dal ne N.S.Chruščov a další humanisté-abstrakcionisté, označující J.V.Stalina za zplozence pekel, ale dal ji sám Stalin. Avšak on neměl možnost vyjádřit se o tom přímo.

 

6.3. Marxismus jako nástroj zotročování

 

..pokračování

 

Diskusní téma: Jidášův hřích 20. sjezdu (11)

Ako Stalin hladomorom oslobodzoval od života.

vyrovnávání se se Stalinem | 30.12.2015

https://www.youtube.com/watch?v=jjJ1GqPskA4

Re: Ako Stalin hladomorom oslobodzoval od života.

Hox | 30.12.2015

Dělo se to, ale jsi si jistý že to bylo z vůle Stalina, nebo byla jeho vina v tom, že tomu nedokázal zabránit z důvodu trockistické vnitřní opozice a sabotáží?
Je ti známo, že poté co se Stalinovi povedlo odstranit Ježova a jmenovat Beriu do čela NKVD, Beria přezkoumal všechny rozsudky z éry Ježova a několik set tisíc lidí osvodil z gulagů, a namísto nich tam poslal 2/3 personální složení NKVD z dob Ježova, kteří byli odpovědní za to, že tam posílali nevinné lidi?
Je ti známo, že teprve Beria snížil podíl židů v NKVD z cca 50% na 4%? Jsi si jistý že víš, kdo skutečně byl ze tehdejší zločiny odpovědný?

Re: Re: Ako Stalin hladomorom oslobodzoval od života.

leviathan | 04.01.2016

Zajímal by mne zdroj k tvzení v odstavcích 2 a 3. Dle memoárů, podíl Chazarů ma operativě zahraniční rozvědky poklesl k roku 1945 ze 100% ve 20. letech na cca 60%, přičemž drželi 100% velitelských funkcí. Po celou dobu svojí prominence, Stalin neměl pod kontrolou vojenskou GRU, což byl výkonný orgán trockistické Hlavní politické správy Rudé armády. Speciální údernou silou v rámci GRU byl stoprocentně sionistický Směrš, jehož činnost neměla se zájmy SSSR, jeho národů, i jeho válečným úsilím nic společného. Tvořili korektní historii a mstili se, vraždili. Po válce Směřš rozpuštěn, mančaft údajně skončil ve Středomoří, kde pro něj bylo bezpečno. Jejich špinavá práce byla stíhatelná i v SSSR.

Re: Re: Re: Ako Stalin hladomorom oslobodzoval od života.

Hox | 05.01.2016

Zdroj tvých údajů? Dle toho co vím neodpovídají realitě. Uváděné čísla jsou z prací Muchina, historiků Martirosjana, Jurije Žukova, vše je založené na archivních dokumentech. Ty sice mohou být také podvržené, ale to už je jiná kapitola.

Objektivita je obtížná disciplína

nazdar | 30.12.2015

Je to zajímavé čtení a jsem pln očekávání dalších dílů.
Ale trochu se obávám, že pointou celého díla, bude vyrovnávání se se Stalinem. Jistě pro Rusko vykonal velké věci, ale současně toto velké dílo („velké dílo“?) nepřežilo příliš mnoho lidí, než aby se to nechalo označit za nepodstatné vedlejší ztráty. Takže zde stále budou jeho obdivovatelé i odpůrci. Asi by nebylo objektivní, jednu skupinu potlačovat.

Re: Objektivita je obtížná disciplína

Hox | 30.12.2015

Stalina tak nenávidí a očerňují proto, že několikrát zmařil plány globálnímu zákulisí, přinutil je odepsat dlouhodobé plány (někdy pěstované 100 a více let), revidovat prostředky. Dostali se pod tlak, museli improvizovat, udělali chyby... Získal čas pro lidstvo. Kromě toho běží 60 let informační válka, jsou mu připisovány zločiny jeho odpůrců nebo věci, na které neměl vliv.

Přidat nový příspěvek