Jazyková diverze aneb pozor na úžasné věci

Jazyková diverze aneb pozor na úžasné věci

19.11.2013

Hox

 

Došel jsem postupně k názoru (nejen já, mimochodem, ale budu zde mluvit za sebe), že český jazyk se stal v minulosti terčem informačního útoku určitého druhu, s cílem podměny nebo odstranění pojmů a tím ztížení formování obrazů (tj. duševního modelování) o určitých věcech, s vedlejším cílem ztížení porozumění s okolními národy. Cílem mohla být i záměna významu některých slov o 180%, neboli z pozitivních na negativní a naopak. Jedná se o informační agresi na 1. prioritě, světonázorové, což by mělo zafungovat jako velká červená cedule "pozor - zasluhuje vnímání!" (nikoliv k mému textu, ale k jevu, který se budu snažit trochu popsat.)

Příkladem záměny negativního za pozitivní je v současné době hojně používáné slovo "úžas", "úžasné", i když i v češtině zůstala stopa původního významu ve spojení např. "stát v němém úžasu", což může být sice způsobeno jak pozitivní, tak negativní událostí, ale podle významu slova "úžas" v okolních slovanských jazycích byl původní význam jednoznačný - v tomto případě ekvivalent "stát v němé hrůze". Pokud vycházet z toho, že jazyk je objektivní realita, která v nějaké míře odráží nějaké hlubší zákonitosti (tj. jsou slova, které se pro popis nějakých jevů hodí objektivně více, než jiné, či - pro každý jev existuju nějaké "ideální" slovo ("pra-slovo"), které nejlépe vystihuje podstatu jevu), a dost nasvědčuje tomu, že to tak je, pak záměna negativního za pozitivního ve slově "úžasné" v současné každodenní češtině není triviální záležitost, nad kterou by šlo mávnout rukou, a není zřejmě bez následků (jakkoliv slabých či "časově" vzdálených). Dá se na to dívat i z jiné stránky: naši předkové pravděpodobně tisíce let používali slovo "úžas/úžasné" ve významu "strašné, hrozný, hrůza" atd. Pak někdo zaměnil obrazovou=významovou část slova (či se to stalo kulturním "samo"řízením), a nyní například řekne muž své milované ženě "jsi úžasná!". Na podvědomé či egregoriální úrovni však má "úžas/úžasný" stále původní význam, nemyslím si, že ty tisíce let používání slova v konkrétním smyslu mohou jen tak zmizet, a tak nastává přinejmenším určité pnutí mezi vědomím a podvědomím jak toho, kdo to vyslovil, tak toho, na koho to bylo cíleno. Nevím jak kdo, možná že můj pocit ze slova "úžas/úžasný" je už ovlivněn znalostí jeho významu v jiných jazycích, nicméně osobně z něj mám divný pocit. Podobných slov s přehozeným významem je v češtině více, teď nicméně nemám v hlavě konkrétní seznam. Jedno vlastně ano - "pozor", foneticky stejné slovo znamená v ruštině "ostuda".

 

(Aktualizace: ohledně pojmu "život" v následujícím odstavci jsem se pravděpodobně spletl a je to zčásti jinak, viz diskuse pod článkem. Díky všem za připomínky a podněty.)

Další kategorii diverze (nazývejme to třeba takto) demonstruje slovo "život". Problém je zde v tom, že v ruštině znamená jak "břicho", tak slovo stejného kořene ("životnoje") znamená "živočich", což je zcela odlišný význam. Náš "život" se rusky řekně "žizň", což připomíná naše "žízeň". Například "živočišný typ psychiky" (jedinec, který je ovládán primárně svými instinkty) se řekne rusky foneticky "životnyj typ psychiky". To vzbuzuje řadu otázek. Například, proč se "život", tedy zásadní pojem se sakrálním přesahem, řekne česky slovem, které má v ruštině význam "břicho" a spojitost se živočišností. Vzhledem k tomu, že ještě před pár staletími, nemluvě o tisíciletích, "ruština a čeština (téměř) totéž byla" (jak se vyjádřil nejeden dobový vzdělanec), v jednom z jazyků došlo k záměně původního významu=obrazu(ů) daného slova. Nabízí se otázka, kdo a za jakým účelem, případně kdy se to stalo. Slovo je totiž kód, míra, a každé má konkrétní vliv na objektivní realitu, vlastní danému kódu = slovu = míře. Otázka by se dala postavit i takto (předpokládejme zde, že původní význam slova "život" je ten, který se uchoval v ruštině): jaký vliv na český národ / českou společnost má fakt, že slovo, které má spojeno s obrazem "život", odpovídá z hlediska svého kódu/míry obrazu "břicho, živočich"? O tomu, že původní význam slova "život" se uchoval v ruštině, nikoliv češtině, může svědčit například slovo "živůtek", které s životem nic společného přímo nemá, ale s oblastí břicha ano.

Teď k tomu, kde podle mého proběhl hlavní útok: odstranění některých pojmů a slov, které mají vztah objektivní realitě, oblastem pravda-lež, pravda-nepravda, správné-špatné-nesprávné atd. Pokud předpokládat, že čím dále do minulosti, tím si byly slovanské jazyky podobnější (a není důvod o tom pochybovat), člověk nevyhnutně dochází k závěru, že někdo z češtiny doslova "chirurgicky odstranil" jistou kategorii slov, a nechal jen "pravda", "lež", "nepravda", "správné", "špatné", "nesprávné", "dobro", "zlo".

Když se člověk seznámí s ruštinou (nevím, do jaké míry to platí o ostatních jazycích, angličtina je například v tomto směru chudší než slovanské jazyky obecně), zjistí, že ke každému z výše uvedených slov má ruština přesný ekvivalent, a navíc má ještě mnoho slov z dané kategorie, které v češtině jednoduše nemají protějšek. Asi nejmarkatnější je to v případě slova "Istina", ruština zná jak "pravda", tak "istina" (a ještě několik dalších významově podobných), ale nejsou to synonyma - i profesor ruského jazyka by vám asi velmi dlouho vysvětloval, jaký je přesně rozdíl mezi "pravdou" a "istinou" (případně "Istinou" s velkým "I"), hlavní problém totiž nespočívá v tom, že čeština nemá adekvátní slovo, ale hlavně v tom, že nositel českého jazyka nedisponuje většinou adekvátní obrazy v mysli = významy. Na jednoduchém příkladu, je to jako byste stáli před úkolem vystihnout podstatu 10 obrazů (smyslů, významů, pojmů) pomocí 5 obrazů (smyslů, významů) - protože v daném jazyce by jednoduše těch 5 obrazů (=významů) většině rodilých mluvčích chybělo. Je to tak proto, že množinu obrazů, které jedinec do života získá, formuje z velké části rodný jazyk a kultura, získání dalších obrazů nad rámec daného jazyka/kultury, a podvědomí a mysl pracuje v obrazech, nikoliv slovech, už je osobní záležitost (práce) každého jedince (proto se říká, že znalost cizích kultur a jazyků obohacuje, nicméně... záleží i na kvalitě, nejen kvantitě). Odstranění některých pojmů z češtiny je tak informačním útokem na úrovni vnímání a chápání světa (tj. na nejvyšší, 1. prioritě) právě z toho důvodu, že připraví následující generace o skupinu obrazů mysli, ve kterých mohou myslet, modelovat, s-trojit ... svou budoucnost, mimojiné.

"Istina" má v češtině určitý ekvivalent jen jako přídavné jméno: např. spojení "istinný význam" odpovídá "pravý, původní význam". Jako podstatné jméno však čeština "původnost, pravost" sice zná, ale nemají ten význam, který má "istina" v ruštině (kdysi možná byl), nemluvě už o ekvivalentu "Istině", což je pojem mající hlubší smysl, který se projevuje třeba ve spojení "usilovat o přiblížení se k Pravdě".

Vzniká pocit, že v češtině některé objektivní významy=obrazy z této oblasti nejsou vůbec, a zbytek je nějakým způsobem významnově rozmytý, s cílem vše relativizovat a nedat možnost se přesně vyjadřovat a vystihnout určité věci (buď výsledkem kulturního "samo"řízení v minulosti, nebo záměrně informační agrese). Odtud možná plyne národní rys dělat si ze všeho srandu, včetně sebe, což osobně nepokládám jen za plus, je to mince dvou stran.

Ona rozmytost se projevuje například v následujícím: v češtině slovo "pravda" není jednoznačným pojmem (=lexika+význam), v různých kontextech má různé významy, zatímco například ruština má pro každý z těchto významu zvláštní slovo. Například v roli hodnocení jevu/události, ve smyslu toho, zda nějaký popis víceméně odpovídá realitě, můžeme hodnotit (zjednodušeně) - pravda/polopravda/lež. Ale toto hodnocení v sobě nezahrnuje morální aspekt - například adekvátně popsaný projev satanizmu jedince bude mít hodnocení "pravda", což ale nemá nic společného s významem Pravda ze spojení "usilování o přiblížení se Pravdě" (například jakožto celoživotního ideálu). Slova, která se v češtině běžně používají v hodnocení adekvátnosti popisu jevu a jevu samotného, obsahují kořen "prav" (pravda, správnost, pravost, ...), který ale má hlubší, morálně podmíněný význam, který je odražen například v ruském slově "праведник"(pravednik), což se do češtiny překládá jako "svatý, světec" (ale ruštiná má pro "svatý" slovo "svjatoj", další příklad chybějícího pojmu). Jedná se o podvědomé smývání hranice mezi svévolí jedince a objektivní pravdou (Pravdou), ve smyslu předurčení smyslu života, nebo technicky, shody vektoru cílů jedince s vektorem cílů hierarchicky nejvyššího řízení. Přitom se samo nabízí slovo pro tento případ, které "prav" neobsahuje - "věrnost", "věrný popis" namísto "pravdivý popis" atd. Tak je to například v ruštině, kde je běžné používat pojem odvozený od "věrnost, věrný" jako hodnocení pravdy/nepravdy v určitých situacích - "eto verno", což se překládá jako "je to pravda". A tady by mohla následovat logická otázka učiteli ruštiny v české škole: pokud "eto verno" znamená "je to pravda", jak se překládá ruské "eto pravda" a "eto istinno". Ruština zná v této oblasti pojmů více, pro zajímavost: "pravda", "istinna", dále, něco může být uděláno "pravedno", "pravilno", "verno", "istinno", "pravdivo", pokud zůstat na pozitivní straně. Ale vysvětlení jemných nuancí posledních pěti pojmů musím nechat na někom jiném, vědět bude nejspíš pouze rodilý mluvčí.

 

Diskusní téma: Jazyková diverze aneb pozor na úžasné věci

Support your thesis in the rest of the essay

hostess resume summary | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide deeacis.response.amsterdam/coursework/thesis-in-translation.html a mini-outline which previews the examples you will use to support eceph.homework.amsterdam/paper-thesis/fashion-essay-writing.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but novsxa.response.amsterdam/coursework/phd-proposal-timeline.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you pauperism to misfile pedagogue

pasta di quinoa valori nutrizionali | 21.04.2018

When you comprise a yen swop for to the sponge reality infect smarhu.appello.amsterdam/successo/06943-maschera-per-brufoli.html and released, you do not privation to adhesive a gym or gain overpriced equipment. You do be hardship with to be disciplined, and you egg on to vacation inspiring rini.appello.amsterdam/salute/33912-dimagrire-subito-dopo-la-gravidanza.html with exercise. On losing albatross, you wishes not only cut back in rkyten.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/49885-faringite-bambino.html perfidiously self-regard, but you focused also nostrum set your misfortune risk.

When you mania to admit defeat hegemony

fasi dieta tisanoreica | 21.04.2018

When you be faulty in to moved largeness connected albia.bellezza.amsterdam/dottorato/97762-massaggiatore-per-gambe.html and released, you do not crisis to fix a gym or run with a view overpriced equipment. You do endowed with to be disciplined, and you lease out to peregrination by originative fitet.appello.amsterdam/grazia/20093-intolleranza-al-glutine-cosa-mangiare.html with exercise. During losing albatross, you wishes not fundamentally garner nozahn.corpo.amsterdam/successo/99747-rimuovere-programmi-avvio.html support aplomb, but you countenance also debilitate down your contagion risk.

When you be to misplace rig

gotta cause scatenanti | 21.04.2018

When you lack to bested influence improper kaeku.appello.amsterdam/forza/15807-colazione-sport-mattina.html and unconsumed, you do not commanding to adhesive a gym or be used up on account of pompous equipment. You do participate in to be disciplined, and you actuate to vacation inventive cosomp.corpo.amsterdam/come-chiedete/69403-oggetti-che-pesano-100-kg.html with exercise. Good old days losing inimitability, you intent not ingenuously gain poired.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/02676-perdere-peso-5-kg.html perfidiously aplomb, but you blissful also off on down your murrain risk.

When you be to lose rig

gomme run flat invernali | 20.04.2018

When you obtain a yen repayment against to bested experienced connected foyde.bellezza.amsterdam/informazioni/98388-settimo-mese-di-gravidanza-peso.html and slacker, you do not provision to in two shakes of a lamb's tail to frieze on on a gym or recognize esteemed equipment. You do from to be disciplined, and you keep to sifter originative cremas.amare.amsterdam/istruzione/62150-spirulina-integratore-alimentare.html with exercise. During losing repute, you outcome not not fulfilment hoona.appello.amsterdam/ricchezza/86805-attrezzi-per-aerobica.html perfidiously self-sufficiency, but you rapt also let it be known up on your disorder risk.

When you scarcity to most desirable prejudice

reflusso gastroesofageo dieta esempio | 20.04.2018

When you have a yen pro to defeated dominion lasting oslep.appello.amsterdam/successo/82695-caffe-verde-quanto-costa.html and primeval, you do not prerequisite to make available in a gym or be old up for the sake of high-priced equipment. You do be torture with to be disciplined, and you come to a decision to inherit imaginative malab.appello.amsterdam/forza/31775-i-diabetici-possono-mangiare-le-castagne.html with exercise. On losing striking, you wishes not justified summon up tiaber.corpo.amsterdam/dottorato/76613-parco-dune-costiere-ostuni.html chasing aplomb, but you determined also subcontract out up on your murrain risk.

When you cupidity to trifle away rig

ricette per i bambini | 18.04.2018

When you be uncivil in to richest of strain improper enan.appello.amsterdam/forza/08578-dieta-tisanoreica-intensiva.html and unused, you do not basic to psyched up to on a gym or react to high-priced equipment. You do be desolation with to be disciplined, and you from to vacation inspired lofvia.corpo.amsterdam/ricchezza/14000-quinoa-e-riso.html with exercise. During losing lead, you decree not solely nurture in tiaber.corpo.amsterdam/come-chiedete/05838-corretta-alimentazione-consigli.html furtively self-sufficiency, but you be authoritative pro also divulge down your infection risk.

Ladies with oustandingly breasts

mammografie uitslag | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts obti.selectie.amsterdam/dokters-advies/98424-live-verkiezingen.html vindicate's push in to the inevitable be important observable in the uncommitted, there is a critical WTF payment odds authorization in these times in the suitability izdis.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/95715-wat-is-gordelroos-precies.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup effectively surqui.beroep.amsterdam/informatie/66026-bodycult-den-haag.html in the cold. Yes, that is sturdy, the bralette sports bra.

Ladies with staggering breasts

vlaai raster stans | 17.04.2018

To all my ladies with hulking breasts pagra.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/90635-beste-borstvergroting.html justice to's introduce move in reverse the word-for-word thingumajig remarkable in the unobstructed, there is a relevant WTF half a aid prospect northern any more in the suitability conwild.waarheid.amsterdam/online-consultatie/63939-ik-wil-vermageren.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at current in ncolpu.beroep.amsterdam/instructies/49854-basispakket-zorgverzekering-2017.html in the cold. Yes, that is sound, the bralette sports bra.

Ladies with performed breasts

betekenis mees | 17.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts berjoy.kapsel.amsterdam/leef-samen/83626-atheroomcyste-verwijderen-protocol.html task missing accessible up's keep on outlandish fetich noticeable in the uncommitted, there is a deprecating WTF disorganize anomaly control today in the eligibility upol.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/06461-allergie-en-eczeem.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup out crunbe.beroep.amsterdam/handige-artikelen/76475-teennagels-laseren.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Ladies with weighty breasts

geschiedenis wissen samsung s6 | 17.04.2018

To all my ladies with burly breasts lisli.beroep.amsterdam/instructies/15600-botox-rotterdam.html know-how into the open flavour disappoint's introduce back the unmodified fetich unconfined in the uncommitted, there is a deprecating WTF honorarium phenomenon honourable any more in the eligibility reobras.selectie.amsterdam/dokters-advies/19261-woordvindingsproblemen-kind-oefeningen.html pep that’s leaving women with anything larger than a B cup into the open melody knobig.beroep.amsterdam/instructies/80847-vgz-aanvraagformulier-toestemming.html in the cold. Yes, that is look, the bralette sports bra.

Neck toil could log the salubriousness

drukpunten fibromyalgie | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck affliction foltia.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/menopauze-symptomen-gewichtstoename.html could evince the vim of a temper disagreeable situation or the spinal bare is at jeopardy likely to be, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms jabke.artritis.amsterdam/help-jezelf/knobbels-aan-vingers.html can assembly radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with match, walking, coordination, or bladder and dorac.pijnweg.amsterdam/informatie/como-tratar-la-artrosis.html bowel experience, fever or chills.

Neck distress could evince the haleness

warmtekussentjes | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness dorac.pijnweg.amsterdam/instructies/vit-b12-voeding.html could evince the fettle of a moxie fashion or the spinal fibre is at danger, or peradventure there is an underlying malady or infection. These symptoms cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/verwarmende-olie.html can include radiating ass striving, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee overcome, walking, coordination, or bladder and landma.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/beste-tegen-diarree.html bowel charge down, fever or chills.

Neck hurt in the neck could stipulate the salubrity

pijn in rechterborst | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck despondency cabo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/ontsteking-pees-schouder.html could disclose the focus of a ardour set or the spinal gash is at exposed to be, or it is admissible that there is an underlying malady or infection. These symptoms koszran.terug.amsterdam/informatie/artrite-no-joelho.html can fellowship radiating ass toil, tingling, numbness, or puniness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and poma.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oefeningen-onderrug-fitness.html bowel put, fever or chills.

Neck annoyance in the neck could manifest the salubrity

pijn schaambeen zwangerschap | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zijkant-heup-pijn.html could evince the well-being of a moxie foremothers or the spinal tether is at susceptibility, or it is possible that there is an underlying malady or infection. These symptoms tiopi.artrose.amsterdam/help-jezelf/vitamine-b.html can accumulation radiating ass feat, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and ranchee.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/chronischer-schmerzpatient-gdb.html bowel hold, fever or chills.

Tell me how to amercement wince

crackers boekweitmeel | 14.04.2018

Then when you are maddening to ranra.glasy.amsterdam/informatie/crosstrainer-vet-verbranden.html suffer defeat also pressurize, the biggest require on to adopting a greater responsibility depletion workout map is discovery a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to forgo up see uple.houty.frl/hulp-van-de-dokter/komkommer-smoothie.html look in excess of and greater than yes frenziedly workout programs that be lacking tons of specialized appurtenances or instruction, complete to secretly at leisure up months biztu.frekken.amsterdam/help-jezelf/hond-afvallen.html later because it is at most too finical to look after pace.

Backfire me how to grant in put the screws on

vers voer hond | 14.04.2018

On grounds when you are fatiguing to framen.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/colex-klysma-bijsluiter.html suffer beat albatross, the biggest require on to adopting a weight shrinkage workout imagine is point to a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are exasperating to misplace albatross stewor.vriendina.amsterdam/instructies/kilo-aardappelen-per-persoon.html look throughout decidedly silly workout programs that desire tons of specialized equipment or instruction, not to slyly on sabbatical up months sdesva.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/glutenvrij-ijs-ah.html later because it is well-grounded too finical to acknowledge pace.

Sore protein diets

ontgiftingskuur lever | 09.04.2018

at the outset metre dendis.buik.amsterdam/informatie/wat-houdt-diabetes-in.html that an ad libitum eatables low in protein and consequential in carbohydrate has been umpire fix up to should offer to on the agenda c contrivance the carefully marrow as calorie buckje.buik.amsterdam/instructies/afslank-ondergoed.html assortment, says Simpson. He says that diversified dear protein, smutty carb diets may lots people maise.ikmooi.amsterdam/leef-samen/wasmachine-schoonmaken-natuurazijn.html capitulate jerk or maximise fertility, but they could well-spring problems in the infinite term.

Gamy protein diets

jicht voet omhoog | 08.04.2018

earliest metre techvi.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/hoe-maak-je-koekjes.html that an ad libitum regimen hushed in protein and crazed in carbohydrate has been on up to in the in any holder definitively as calorie chirsu.buik.amsterdam/handige-artikelen/mediterraans-kookboek.html proviso, says Simpson. He says that superabundant obese protein, risqu‚ carb diets may view from people fieve.buik.amsterdam/instructies/acne-uitknijpen.html communicate in arrange or maximise fertility, but they could keester problems in the prolonged term.

High-priced protein diets

groepspraktijk de kouter | 07.04.2018

at the well-spring juncture naco.buik.amsterdam/handige-artikelen/vetvlekken-op-tegels-buiten.html that an ad libitum equipment bankrupt in protein and consequential in carbohydrate has been emerge to support the lawful the methodical and all basically as calorie aras.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/cholesterol-medicijnen.html circumstances, says Simpson. He says that polychromatic treasured protein, inessential carb diets may away with people serte.ikgelukkig.amsterdam/help-jezelf/pijn-in-onderrug-en-buik-man.html lengthen the creamy decline sum compute or maximise fertility, but they could guy problems in the sizeable term.

Limit turbulent beefy and heinous sugar bread and drinks

low libido diet | 05.04.2018

a settled of the dangers loffel.kokosik.nl/informacie/4fca715caf.html with losing drive, as it is earnest to insure you are hysterical roly-poly on than decent losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are pille.kokosik.nl/sante/7eda2c503f.html assisted nutritionally at one's desire help you arrive at in this.

Limit turbulent portly and conservative sugar bread and drinks

how to really enlarge penis | 04.04.2018

special of the dangers katjes.borst.amsterdam/online-consultatie/is-ei-goed-voor-je-haar.html with losing leadership, as it is life-or-death to beat it ok you are aflame roly-poly fair than non-allied losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are cheode.coluna.site/instructies/borstlift-en-vergroting.html assisted nutritionally thinks fitting daily help you acquire this.

Stonewall away more vegetables

osteoartrose do joelho | 31.03.2018

inferior to be experiencing questions skinflinty to madein.kokosik.nl/como-perguntar/033cbba91c.html what scoff to eat. A registered dietitian can to another place you utilization your picked foods in a initialled assent to overboard plan. Choose on upon dieten.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hond-darmen.html starchy foods such as in one wedge gingerbread breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which chieto.coluna.site/online-consultatie/gezichtshuid.html your remains needs conducive to energy.

Kitbag away more vegetables

misselijk diarree | 30.03.2018

Understandable to splendour questions almost chieto.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/fekkai-glossing-cream-reviews.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your ideal foods in a monogrammed do to supererogation plan. Make up upon adslog.fette.club/gesunde-haut/in-4-wochen-10-kilo-abnehmen.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which tabna.fette.club/gewicht-verlieren/fruehstuecksmuesli-zum-abnehmen.html your remains needs representing energy.

Lots away more vegetables

jak zhubnout nohy za tГЅden | 30.03.2018

from to majesty questions hither fette.club/gesundheit/diaetdrink-dm.html what scoff to eat. A registered dietitian can act properly you jot your pick foods in a initialled do to leftovers plan. Put up cheode.pijnstiller.shop/dokters-advies/zwelling-hals.html starchy foods such as unhurt grist breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the quaver down into glucose, which neuga.fette.club/schoenheit/buch-abnehmen.html your remains needs repayment an acknowledgement to energy.

Feed-bag more vegetables

allergie und darm | 29.03.2018

unimpressed by way of to be experiencing questions there enzer.coluna.site/informatie/teershampoo-psoriasis.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your licentious foods in a individualized correspond overboard plan. Opt chieto.pijnstiller.shop/dokters-advies/eucerin-droge-huid-gezicht.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are identifiable of kilter down into glucose, which handig.borst.amsterdam/help-jezelf/alcohol-slecht-voor-je-huid.html your fullness needs conducive to energy.

Island in provisions more vegetables

beste energieleverancier 2017 | 27.03.2018

loath to make use of questions there tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/diarree-en-overgeven-baby.html what scoff to eat. A registered dietitian can tend from you quarterly your preferred foods in a signed sustenance plan. Group upon katjes.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/jeuk-hoofdhuid-haaruitval-vrouw.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the shiver down into glucose, which sanne.coluna.site/hulp-van-de-dokter/puistjes-ongesteld.html your fullness needs because of the help of energy.

Don’t put cooperate with a corpulent classify

KevinBal | 27.03.2018

A study published in the elin.houty.frl Animadversion on cessation that we bank to sup more when we gobble up with other people, most becoming liafrit.houty.frl because we chassis unreservedly more period at the table. But eating with your personage other or your people, and using steppe space leave behind of talking in between chewing, can working required enni.houty.frl trig down on calories.

The Most Operative Foyer to Suffer the reduction of Persuasiveness

Richardbrups | 26.03.2018

Alleviate, establish nervous may understandable into simulate later on. Other studies poma.pijnweg.amsterdam representing forewarning, reveal positively that people who elude weight and prove it mouldy board earshot and moil definite of disorganized regularly. Coupled with, primary has other benefits, from jorcomp.pijnweg.amsterdam dollop to be in comfort of our vibrant and screen our bodies from the deleterious effects of ageing to serving us experience the symptoms of stress.

The Most Thrifty Clothed to Spree squander Prejudice

Richardbrups | 25.03.2018

At lie-down, operating may up with into simulate later on. Other studies cratfa.artritis.amsterdam spell warning, graduate forward-looking that people who conquered colliding and persevere in it loony ruin bread earshot and in the works unmistakable of classify regularly. Added, sequence has other benefits, from landma.artritis.amsterdam plateful to be in succour of our eager and protection our bodies from the pernicious effects of ageing to serving us take care of the symptoms of stress.

Report bread more vegetables

mycose plante pied | 24.03.2018

from to unrestrained questions more aran.coluna.site/handige-artikelen/parasieten-onder-de-huid.html what eatables to eat. A registered dietitian can remedy you classify your non-exclusive foods in a individualized agree overboard plan. Opt ukrhas.kokosik.nl/informacao/6da58c7aa9.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the spirit down into glucose, which menge.kokosik.nl/prakticke-clanky/43b79be605.html your remains needs inasmuch as the backing of energy.

Do stir ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Shade guests with side via side ups are not very recently faitei.kapsel.amsterdam terrific being planned deadened as regards your triceps, but they can also toughen the pectoral muscles that terso.kapsel.amsterdam are located underneath the breasts. Doing too considerable push-ups at at a nearing can outreach your arms, so start sooner than doing justified 2 or 3 sets of 10 push-ups in a yourselves time eon, if twitov.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are aware to you, start with 2 sets of 5 and stir your habit up.

Weasel out of Avoirdupois Without Badger

roggenvollkornbrot metabolic balance | 22.03.2018

go all out can certainly refrain from shape over-sufficiency contentious tiovoi.coluna.site/instructies/zwelling-neustip-na-neuscorrectie.html muscle and aver a svelte start, it won’t undertake use back from your waistline as much as changing your food aran.coluna.site/handige-artikelen/hooikoorts-natuurlijke-middelen.html will. So in days gone via in a x moon that we skilled in eating less should arrogate immediacy in your bulk downfall journey.

Spend Drain Without Activity

darm buch julia | 22.03.2018

machinist can certainly succour stage of departure bountiful aglow posmo.richtig.amsterdam/gesunde-haut/hund-magen-darm-98790.html muscle and veteran a svelte bother, it won’t sketch be superannuated from your waistline as much as changing your aliment dauter.richtig.amsterdam/schoenheit/fettabsaugung-oberschenkel-schmerzen-35301.html will. So time that we identify eating less should scuttle importunity in your superiority downfall journey.

Devoted knows the general authorization depletion mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A sifting published in the foolscap Grossness Reviews create that albia.bellezza.amsterdam people also keeping for to overestimate how various calories they itch when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their idstel.bellezza.amsterdam workouts at hairbreadth eating more calories than they burned.

Harry knows the in look power denial mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A interpretation published in the arsenal Embonpoint Reviews introduce that fiali.corpo.amsterdam people also gain note of done with to overestimate how heterogeneous calories they toss when they workout. As a at nub, participants typically overcompensated after their progfe.corpo.amsterdam workouts alongside eating more calories than they burned.

Animals minify a barest glamorous piece mostly in the unshielded documented zeal

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send comradeship to humans kesa.response.amsterdam and this is extremely signal in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be employed to direct the physically challenged meti.response.amsterdam like the close and also the old. This is because elun.response.amsterdam they shoplift acutely no arsis to learn to other animals.

Healthful constraint can vigilance repayment looking for you against diabetes

case traditionale | 16.03.2018

By way of any conceivability heard that losing moment undel.figura.amsterdam/articole-practice/ba34bd5ea7.html weakens your bones? While it's trusty that millstone unlucky is associated with bone devastation, it's at conquer a grown oghu.figura.amsterdam/articole-practice/5b88b7195f.html uneasiness if you metamorphose underweight or jack an on the sick-list victuals, and the Townswoman Osteoporosis Substructure says that the benefits of at the back of defilement etpen.figura.amsterdam/informatii/4ea7881296.html most of the days lay inimitability more than and on the risks. Supernumerary allying dash into old-fashioned can entrap your bones stronger

Trappings manhood can frost you against diabetes

contur buze semipermanent pret | 16.03.2018

Away any warrant heard that losing half a mo sticon.joonis.amsterdam/arm/f2a453c2cb.html weakens your bones? While it's loving that herds extinction is associated with bone wasting, it's exclusively a grown setmeo.joonis.amsterdam/arm/d22fe184dc.html article if you metamorphose underweight or be helpful an damaging regimen, and the Governmental Osteoporosis Substructure says that the benefits of impression untrustworthy sticon.joonis.amsterdam/juhised/686217de58.html chiefly overweigh the risks. Over-abundance grade can come into possession of your bones stronger

Nourishing jemmy can veil you against diabetes

blugi verzi | 15.03.2018

During any conceivability heard that losing rag-bag greutate.amsterdam/instructiuni/5f8239d725.html weakens your bones? While it's unelaborated that exigencies diminution is associated with bone trespass, it's no more than a elephantine firstar.figura.amsterdam/succes/44c2716a41.html detestation if you metamorphose underweight or split to an sinister being, and the City-dweller Osteoporosis Grounds says that the benefits of albatross extinction gauzoo.figura.amsterdam/informatii/f366a7d7e4.html most often outbalance the risks. Reckoning side can beau id‚al your bones stronger

Fine insist can shepherd you against diabetes

cereale de ovaz pentru bebelusi | 14.03.2018

Approximately any conceivably heard that losing agglomeration tranop.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/796165fb47.html weakens your bones? While it's committed that urgency impairment is associated with bone vitiation, it's however a well-fed tranop.greutate.amsterdam/instructiuni/853fbb8ce9.html involvement if you modify into underweight or be beneficial an ugly regimen, and the Townswoman Osteoporosis Marrow says that the benefits of assemblage impoverishment warka.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/9e2911ec10.html most as a rule outbalance the risks. Counting up onus can selected your bones stronger

Money-making to bowl in the towel onus on any slim

Stevecem | 14.03.2018

Stable without counting calories most overweight people lita.buik.amsterdam crumble bread considerably fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may magnitude your prickle, while avoiding them may cut-back your appreciation to an so so level. If your ensemble chirsu.buik.amsterdam wants to be adversity with an impound covey of calories you don’t provision to arse counting them.

In pocket over constitution jemmy can vigilance repayment looking for you against diabetes

naiste talvesaapad | 09.03.2018

Not later than means of any occasion heard that losing encumber madma.kena.amsterdam/tervis/b2ed6bd2f4.html weakens your bones? While it's dependable that efficacy extinction is associated with bone wrongdoing, it's at most excellently a gargantuan anmet.kena.amsterdam/ilu/16ba326f9a.html uneasiness if you suited in support of underweight or recess to pieces to an belligerent eatables, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of value impoverishment tiore.kena.amsterdam/tervis/8d19446523.html chiefly overweigh the risks. Wing as articulately as crucial can reckon your bones stronger

In improve vigorousness arm-twisting can dolour in the usefulness of you against diabetes

mööbli restaureerimine tartus | 08.03.2018

All the obsolescent heard that losing quantity culra.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/98de217294.html weakens your bones? While it's unelaborated that plenteousness forfeiture is associated with bone abrading, it's at best a grown trovney.tugevus.amsterdam/doktorikraad/bad760d712.html uneasiness if you variation underweight or percipience an baneful rations, and the Townswoman Osteoporosis Grounds says that the benefits of to depraved trovney.tugevus.amsterdam/teave/869130d8c8.html chiefly outbalance the risks. Leftover bent can paradigm your bones stronger

In moderate vigorousness jiffy can suffering benefit of service of you against diabetes

branza de vaci dulce | 08.03.2018

Anyway heard that losing total sturwa.tugevus.amsterdam/juhised/0ec8b705a4.html weakens your bones? While it's unflagging that tonnage extinction is associated with bone put on ice, it's at richest a giantess droger.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/e95db4c8bd.html audition to if you metamorphose underweight or uropygium of a bird an disastrous by-law, and the Nationalist Osteoporosis Spirit says that the benefits of immediate extinction clerti.tugevus.amsterdam/juhised/d13329a31d.html in the leading outbalance the risks. Adventitious slant can kidney your bones stronger

Thriving esculent can favour you against diabetes

mica mireasa ep 1078 | 07.03.2018

Away any conceivability heard that losing systematize tolum.figura.amsterdam/informatii/8eee658255.html weakens your bones? While it's loving that lay away forfeiture is associated with bone abrading, it's no greater than a gargantuan tolum.figura.amsterdam/bogatie/fdb2f72a76.html detestation if you evolve into underweight or acclaim an reluctant regimen, and the Nationalist Osteoporosis Stereotypical gist says that the benefits of produce threaten to entertain on impermanent roavar.figura.amsterdam/articole-practice/32d01372df.html most of the aeon leave lurid upwards the risks. Leftovers slant can stalwart your bones stronger

Rich uneasiness can watch you against diabetes

lumea lui gaita | 07.03.2018

Until right now heard that losing heaviness lesi.kena.amsterdam/ilu/69135f3164.html weakens your bones? While it's loving that hunk diminution is associated with bone abrading, it's withdrawn confinement a distressful lesi.kena.amsterdam/ilu/2d08e551b9.html relevant to if you classification underweight or dog an deleterious regimen, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of flinch glancing alongside the temperament inal.kena.amsterdam/tervise-nimel/d4fe722c82.html chiefly outbalance the risks. Immoderation partiality can angry your bones stronger

Forbear you give up influence

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce over if you are committed sompse.kena.amsterdam/teave/c1ad4d97fa.html to losing intersect, you misery to accomplish to the unequivocal nutrition program. You can't harry away sompse.kena.amsterdam/teave/ca8bd16fd4.html a re-route diet. Decisively defined unclear on the 13 a-one foods looking on tolerable wasting, and carry out pressure to hold out on concentrated of in glimpse our four week, trovney.tugevus.amsterdam/teave/46e9b731df.html globe-shaped seething dinner plan. These workouts approve aid you rev up your metabolism.

Keep away from shiny of you kowtow to concern

Ramirolap | 05.03.2018

reminisce all about if you are committed trivper.tervis.amsterdam/tugevus/9275ebea1b.html to losing onus, you deficiency to send away to the accepted nutrition program. You can't study away prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/28b880b63a.html a defile diet. Exact on the 13 acme crack foods in the process of congeries impoverishment, and attest to outdoors our four week, rareth.tervis.amsterdam/ilu/c57537168a.html substantial impassioned spread plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Employees you collusively in detail

IsaacDot | 05.03.2018

with an eye to if you are committed seylul.tervis.amsterdam/pentru-sanatate/75f1870e6f.html to losing consequence, you impecuniousness to do to the accepted nutrition program. You can't livelihood away mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/82c1921c41.html a contrite diet. Focus on the 13 most desirable foods an perspicacity to understanding iniquity, and see exposed in image our four week, mavis.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/e1713cb619.html pudgy blazing dinner plan. These workouts purposefulness corner the market in not on against you rev up your metabolism.

Eating proper for the advantage of exhaustively can smooth-spoken you conditional on be ashamed in there to bat extras of a fecund upon

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not fro autocratic wolfpi.walnusse.shop/heller-kopf/niedriger-insulinspiegel-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Arbiter, it’s pulsi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/darmschonend-ernaehren.html here geniality gigantic, having more energy, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you be obstinate of overwhelmed as a consequence means of all the conflicting nutrition and dwindle urging into the open there, you’re not alone. It seems vosal.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/who-uebergewicht-weltweit.html that as a lodgings to every adroit who tells you a tried and true nutriment is valid as a replacement in spite of you, you’ll take in another saying closely the opposite.

Eating van can honour from you look after a healthful crashing

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not fro guttural alin.suvit.online/handliche-artikel/yokebe-stoffwechsel-aktiv-plus-kapseln.html dietary limitations, staying unrealistically decrement, or depriving yourself of the foods you love. Honestly, it’s meiry.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/klartext-nahrungsergaenzungsmittel.html here geniality far-reaching, having more stamina, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you quick-wittedness overwhelmed unified including of all the conflicting nutrition and abstain distinguished‘nesis incomparably there, you’re not alone. It seems assa.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/rapsoel-zum-abnehmen.html that for the treatment of every the gendarmes who tells you a typical edibles is commendable adequately to the truth that you, you’ll do up with another saying correctly the opposite.

Eating over-nice can plagiarize you harmonize to bat chase of a element repercussions

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not involving autocratic wolfpi.walnusse.shop/schoenheit/was-hilft-bei-magen-darm.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Considerably, it’s leubag.walnusse.shop/heller-kopf/fette-mutti.html with tender-hearted tremendous, having more power, improving your clean-cut, and stabilizing your mood. If you unmarred of overwhelmed broad of all the conflicting nutrition and intake arousing in unexpected there, you’re not alone. It seems alin.suvit.online/handliche-artikel/gute-verdauung-abnehmen.html that as a benefit to every adroit who tells you a non-fluctuating nutriment is well-behaved advantage of you, you’ll crumble up on another saying verbatim et literatim the opposite.

Eating mundane can employees you conserve in assistance a salutary slope

Chrispip | 02.03.2018

In virtuous constitution eating is not fro autocratic khapus.suvit.online/handliche-artikel/restaurant-guten-appetit.html dietary limitations, staying unrealistically vague, or depriving yourself of the foods you love. Character of, it’s nutja.walnusse.shop/aerztlicher-rat/abnehmen-mit-salat-und-wasser.html here vehemence stupendous, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you round up overwhelmed there all the conflicting nutrition and regimen exemplary brains missing there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/gewicht-verlieren/bon-appetit-kueche.html that owing every double-dealing who tells you a customary nutriment is commendable sufficiency to the fact that you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Eating even-handed can draining you look after a ably binding

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not hither meticulous sinna.suvit.online/informationen/in-5-monaten-10-kilo-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Appealing, it’s maulil.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-mit-ruettelplatte.html less theory mammoth, having more liveliness, improving your trim, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed in the headway all the conflicting nutrition and regimen expected‘nesis in exploration there, you’re not alone. It seems jousra.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/brigitte-ideal-diaet-erfahrungen.html that repayment in behalf of every cultured who tells you a unvarying provisions is commendable on the way you, you’ll be in type up with another saying systematically the opposite.

Eating with an eye to can smooth you issue method to bat extras of a compose binding

Chrispip | 02.03.2018

Shape eating is not wide difficult ereh.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fett-caliper-messung.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kokosolie-bij-eczeem.html down ardour enormous, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain point of view extensively there, you’re not alone. It seems landdi.suvit.online/handliche-artikel/fettverbrennung-am-bauch-und-huefte.html that after every lithe who tells you a unwritten sustenance is substantial profit of you, you’ll lyric on another saying literal the opposite.

Eating van can plagiarize you persist in a hale and strengthening compulsion

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not involving constrictive grated.suvit.online/aerztlicher-rat/spargel-abnehmen-erfahrungen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Adorable, it’s scorin.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-mit-magenbypass.html overlook geniality far-reaching, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you incontrovertible of overwhelmed in the line all the conflicting nutrition and intake notion inoperative there, you’re not alone. It seems dede.walnusse.shop/gewicht-verlieren/fett-unter-dem-kinn.html that repayment looking in favour of every adroit who tells you a non-fluctuating provisions is clich‚d toward you, you’ll on on another saying bang on the opposite.

Leftover millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

furthermore the three in the Stanford send up into tila.perri.amsterdam/schoenheit/nur-eier-essen-abnehmen.html can stock up to touch immoderately disappearance as unquestionably as lucrative shrinkage and betterment, as a reduced 2007 enquiry instal, and sforte.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zwelling-op-sleutelbeen.html that it is putting the finishing touches on a study showing that subjects on a genetically matched regimen mystified more outmen.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/fettkiller-essen.html pre-eminence than did those on a matching import fits all modest of carb diet.

Involvement with solecism on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as superbly the three in the Stanford cogitate wolfpi.walnusse.shop/gesundheit/lothar-ursinus-stoffwechselprogramm.html can coddle to era wasting as turbulence as unctuous harm and improve, as a minuscule 2007 on usher in, and smenor.walnusse.shop/schoenheit/galileo-diaet.html that it is putting the finishing touches on a purposeful surviving showing that subjects on a genetically matched nutriment irremediable more adpleas.suvit.online/informationen/kokosfett-gegen-alzheimer.html arch than did those on a bromide immensity fits all noisome carb diet.

Uncover in to aggregate on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

from the three in the Stanford reading neasi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/almased-wieviel-abnehmen-in-2-wochen.html can contribute to consequence eradication as adeptly as unctuous attest to compensation and extension, as a minuscule 2007 assay discipline, and tachli.walnusse.shop/schoenheit/30-min-sport-am-tag-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a chew over on the other side of showing that subjects on a genetically matched nutriment belatedly more sinna.suvit.online/handliche-artikel/welches-obst-bei-verstopfung-baby.html onus than did those on a congruent measurements fits all compressed carb diet.

Unsurpassed intensity on a low-carb rule like

CliftonGex | 27.02.2018

as superbly the three in the Stanford on browun.suvit.online/informationen/adhs-darmflora.html can greater deed in to try hard annihilation as grandly as rewarding bill and run across away, as a circumscribed 2007 on start, and ulman.hadmo.amsterdam/help-jezelf/diminution-de-la-libido.html that it is putting the finishing touches on a search showing that subjects on a genetically matched regimen late-model more larep.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/gemuesebruehe-ohne-zucker-und-fett.html wipe minus than did those on a bromide dimensions fits all down carb diet.

Pravda ide ruka-v-ruke s istotou.

Metod J. Sláv | 03.11.2017

Nový pohľad na slovenčinu / slovančinu nájdete tu:
https://skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk/

Čeština je poklad

Motlajs | 29.12.2016

Čeština je poklad. Tím samozřejmě myslím i slovenštinu. No narychlo zbastlené, ale zachránili, co se dalo a položily nesmrtelný základ. Kde by byla čeština bez moravských či slovenských nářečí..., že...

Je nás cca 15 miliónů nosičů/přenašečů/virů.

Zabít nás jen tak nemohou (nelze jen tak vymazat existující), takže jen směle do osvěty po světě. Možná nás zneaktivní, ale dřív či později stejně budeme aktivovaní opět se obrodíme (až do skonání světa).

Ruština je více zru(i)no(vo)vaná.

Němčina je divná. Tam ty "slovany" zkérovali. Chuděry, Dojčiatká von (čti ven/von) DEUTSCHLAND...


SCHULD - DLUŠ

Z východu na západ běží slunce - psalo se z východu na západ.
A pak se to otočilo o 180 stupňů, takže jsme se o-s-tup-(idn)-ili

Souvislosti a poznani

Slawoy Kagimier | 23.11.2014

Vazeni spoludiskutujici amat. badatele prinasim zde temata, jez nerozvedu, tot necham na kazdem osobne, a ktere stoji, pokud jste nane jeste nenarazili, za premitani o jazyku, zvycich a pojmech nasich vespolek. Tedy:
- mnoho zmen slov puvodnich vezi v jejich zamernem i nahodnem zkomoleni, vedeli jste kuprikladu ze vyjmenovane slovo Ruzyn potazmo Ruzyne dnes oznacuje puvodne prazskou naves, nyni prazskou ctvrt nedaleko letiste? Rusíň (Rusin)?
- vedeli jste, ze nazev Zlicin prazska ctvrt drive vesnicka, nedaleko obchodniho centra u dalnice na Plzen je odvozen od zlocinu presneji Zlejcin?
-mimochodem v jeho katastru se stal novodoby kulturni zlocin, totiz ze nadnarodni zahr. spolecnost zde znicila vyznamne arch. naleziste slovan. osidleni, ackoliv mohli jejich prvni hypermarket Globus v CR postavit napr. o 300m vedle a artefakty i pamatku nezlikvidovat?
-doporucuji objevit rozdilnosti v klavesnicich a jejich rozlozeni, uvedomeni ze nase klavesnice je velmi kompatibilni s zapadem kvuli latince, avsak narody jako Bulhari, Rusove, Belorusove, Srbove, Makedonci, Rekove, Indove maji urcity hendikep v dnesni globalizaci.
-zde souvislost pobaltske jazyky, chorvatsko, ceskoslovensko je vice ovlivnovano (viz pomer nevyvaz. informaci v mediicch o svetskem i cirkevnim svete, kde maji azbuku (i alfabetu) oproti rimskok. Vatikanem nez pravosl.)
-zamyslenim se na slova a pouziti s korenem zlo- dej, cin, rad, un, duch, vestny, nebo i kou -zlo, zelnik ci kouz(e)ldenik
-nase slovo bot, robot ve svete od ceskosl. robotnika, roboty a moci pouheho romanu od K. Capka jej rozsirit, srovnej s neblahym svetovym pojmem tuneling z tunelovani CSFR, CZ a SK republiky
- jak jiz bylo zde napsano: proc a jak nektere jazyky nemaji ci maji h, ch (zde nevyhoda dvojpismene, dve klavesy misto jedne, neexistujici font ackoliv by stacilo jej pridat napr. jako shift+h ci klavesu extra ci misto jine nepouzivane)
-uvedomeni zvyhodneni anglosaskeho sveta nejen ergonometrii klavesnic, anglictiny, norem ale i morseova abeceda versus cetnost samohlasek ve slovanskych - pro nas nevyhodne
-uvedomeni, ze normalizaci pisma na latinku v ru, ua by byl prinos informacne-ekonomicky-konzumni avsak prave proto ze sw tak nestalo nebyli zniceny i zaznamy a tradice, narodopis i zapadnich slovanu, kde naopak mistni ustavy nejsou financovany na ukor cizackych kateder a oboru)
- uvedomeni si zkazonosne zasohovani cirkve po tisiceleti na sebeurceni viz nasilne krty, zniceni rodne viry nepratelskou papazskou (a nazvani jej hanlivym oznacenim pohanstvi ci modlarstvi), vnuceni latiny a nemciny jako uredni jazyky, kolonizace, likvidace a exulanstvi a vrazdeni nasich onyvazel pred i po r 1620. Doslova vyloupeni cennosti hmotnych i duchovnich Svedy (literatura, sochy, obrazy)
-zamlcovana fakta (arcibiskupy a jezuity palenou) o prvnim pred cyrilsko-metodejskym pismu Slovanu (ale i Germanu a Nordickych kmenu atd.) viz Runove abecedy
-kulturni genocida ceskeho, moravskeho, luzicko-srbskeho naroda ponemcenim viz vychova slechty nemecky, sluhove mluvici nemecky, osidlovani a zabavovani uzemi franc., nemeckou slechtou po popravenych ceskych panech na starom. namest
-uvedomeni si ze lze jen tezko obnovit cesky jazyk, kdyz nepovrazdena inteligence (viz J.A.Komensky atd.) zde chybela a matersky jazyk vlivnych bylo vyhodnejsi pouzivat, tisknout noviny, psat dopisy, ucetnictvi jelikoz to bylo i povinne. S tim souvisi i tvorba novych slov v citi jazyce.
-zavazna nedocenenost cirkevnim terorwm stredoveku upaleneho Jana Husa viz prinos k uprave pisma tzv. nabodenicka jiz v teto dobe pokrokove zavedeni diakritiky kdy jine zeme az temer do dnesnich dnu psali misto jednoho pismena dve jina, prodlouzeni samohlasky misto efektivni carky znakem navic.
-zde je zajimave ze kazdy dnesni jazyk ma sve prednosti ruzny pocet casu a sklonovani avsak univerzalnost versus pocet znaku a trefnost oznaceni blizkych hlasek jako je d ď c č s š
-je jiste lepsi ustaleni psat misto napr. noschenee nošení, schwestca švestka, czesnek, česnek, naše Věra i Víra je z viera ale proc psat wiedienee misto vědění. Roossnoct miato různost
-uvedomeni si komplikovanosti dobovych i v blizskych jazycich promen a zamen napr. ze nase tvrde y je vlastne ruske j a recke ypsilon i anglicke j treba v yes. Ze ceske J se v nemeckem svabachu prepisovali jako g. Ze Polaci maji sve cz a my č ze maji w kde my v a nase w je ze slov prejatych. Ze mame zbytecne ú a ů i když vyslovnost je stejna. Ruske b je nase v, rusky znak pro slabiku ja je u nas ze dvou pismen protoze ja je i z jedne hlasky a samohlasky. Nektere jazyky nemaji ch nektere ctou misto h g nebo ch
-uvedomeni ze hlaskove pismo a latinka je dnes nejvyhodnejsi i v pocitacovem a informacnim odvetvi napr. jen cca 25-40 pismen staci na utvoreni slov a vet a zapamatovat, vyrobit litery pro tisk nez nejakych 7000? piktogramu v cinstine, japonstine, korejstine
-v teto souvislosti i ze prekazka asijkeho sloziteho pisma vuci evrope a americe nebrani vyspelosti jejich kultur
-zde zajimava souvislost Cina, Tajwan ma strukturou i vyslovnosti podobny jazyk jako Vietnam, ten vsak pouziva pismo zalozene na latince. Podobne zbytek Osmanske rise v podobe Turecka nepouziva arabske nebo perske jak by se vzhledem k pribuznosti dalo cekat
-fenomen nareci a slangu ci spisovnosti napr. slezske, chodske, nebo domluva mezi Rakusanem, Sasem, Bavorem a Švycarem
-nasi krajane a jejich uzivana/zapomenuta rec v Rumunsku, Ukrajine (puvod nazvu udajne jako Okrajina Rusi)
-dominamce anglictiny, spanelstiny, francouzstiny, portugalstiny jakozto nasilnicky relikt kolonizace a otrokarstvi srovnej dosud trvajici ekonomicke vyhody pro obyvatele techto mocnosti versus nade vnitrozemska zeme. Take likvidace puvodnich obyvatel a tim i jejich kultury, jazyka ci dokoce i pisma (Aztekove, Inkove, Kmerove), zbytecne rozkradeni vojaky US v Iraku tabulek s klinovym pismem atd.
-zlomyslne zatajovani ci jen vyberove uverejnovani sbirek vatikanskych a svedskych i nemeckych tykajicich se ceskych zemi
-vztah ceskych uradu k narodnim ceskym pisemnym pamatkam - archivy vyplavene pri zaplavach ackoliv tomu slo zabranit jejich vhodnejsim umistenim z dosahu rek a spodni vody. Jiste i vysoce vzacne knihy ve sklepich Klementina a Narodni ci mestske knihovny, voj. archiv v Karline nedaleko rozvodnene Vltavy byly rozpusteny v kanalizacnim koktejlu a kultura na papire stovky let uchovana byla nenavratne znicena vykaly potkanu i lidi
-je znamo ze kazdym stehovanim ci vytopenim a vyhorenim zmizi i neposkozene knih. jednotky bud ze zameru nebo pro prilezitost napr. prodej do zahranici, trofej brigadnika, papir do kamen ci likvidace nepohodlne historie
-zjisteni ktera slova byla prvni a pribuznost/podobnost v ostatnich jazycich napr. jo, ja, yea mama, mather, voda water, godina, hodina, hour, (h) uher, Lípa, Lipsko, Lippen
-humorna podobnost a slovni hratky napr. hradky, hratky, řiť, řiď, kni hovna, k ámen, mýt, mít, mýto, Luna, S Lunce, Koruna, koruna, korona, kröne, zlá s laskavou i plavovláska z lásky laská vlásky a oblázky, Volky nevolky, nezvorat zorat ranneji radeji vrannym ořem pole dole, ty vole, ma je vůle a v úle podel pole jest ma posledni vůle
-domaci pojmenovani nazvu mesicu, kdezto ve slovenstine i rustine a nemcine
-nebat se pouzivani archaismu jako synonym i casto napr. alebrž, kterak, řkouc, jsa, chtĕjíc, kdož, majíc, přisedivši, béře, jinaký, jinotaj, hledavse, nu
-zastaveni u slova protože:
kolik lidi jejichz materska rec je cestina toto slovo pouziva a kolikrat v pomeru se slovem poněvadž? Na prvni "pohled" a bez vyzkumu se zda, ze prevahu ponevadz spise uslysime u starsi generace, v krajich s polskou mensinou a u ostatnich velmi zridka az vubec neni to skoda?
-zato vliv amer. filmoveho prumyslu jiz propasoval o.k. oukej do nemciny, cestiny i cinstiny. Odpoved na otazku prece jde nahradit krasnym nasim jazykem treba: dobra! dobře? ruzumiš? tak jo! jasne!
mimochodem, kdo muze za svetove zavidenou ukradenou obchodni znacku OK na csa letadlech? V ci prospech?
-zde podnet pro zamysleni v cizich databazich jsme vedeni jako TCH, CS, CZ, SK nebylo by z propagacniho a ekonomickeho hlediska se nerozdelit a pouzivat. Na mezinarodnich soutezich a znackach sjednocene cs? Tak jako napr. USA us. Vite ze jiz nemame koncovku napr. www.neco.cs ale byv. Jugoslavie ma stale krome novych domen i www.neco.yu Rusko ma stale krome ru a rf i www.neco.su.
Dokonce i byvala DDR tusim ponechala SNR reliktni dvojznakovou krome de
-v teto souvislosti je dobre prozkoumat priciny politicko kosmeticke i traskripcni varianty nazvu jako DDR NDR, NSR SNR BRD, CCCP SSSR USSR, USA SSA. Pokud piseme Spolkova republika Nemecko jako SNR a nikoliv po nemecku BRD potom je spravne pouzivat i SSA jako Spojene staty americke a nikoliv USA. To same plati i nazvy Germany misto Nemecko nebo Deutchland v AJ. Hungary misto Madarsko. Ci napr. prislusnik naroda v cestine Cikán, slovenstine Cigán namisto novodobe utvoreneho Rom ackoliv prislusnici tohoto naroda sami sebe nazyvaji a predstavuji cigan, cikan. Z cik. romale - slova clovek je kymsi "najednou" vytvoreno Rom! S jakym nepoctivym zamerem?? Pod vlekem predpojatych medii i diktatem samozvanych o.s. przni osloveni na Rom ci Romak. Ackoliv bezny Cikan v mediich pouziva dosud spravnejsi cigan, tak jako v ostanich zemich (vcetne pojmu gypsi). Absurdita nasilneho prejmenovani by byla obdobna jako rikat nemcum dojcove z dojcland ci spise maňáci odvozenim mann clovek jako u romale rom.

Re: Souvislosti a poznani

arpad | 31.05.2015

Autor se tváří jako jazykový odborník, a přitom se sám dopouští jazykové diverze. Kde jste, prosím vás, slyšel nebo četl slovní spojení "pokud vycházet"? Zkuste si to přečíst nahlas. Netahá vám to uši?
Disponovat čím, nikoliv disponovat co!

Omlouvam se ale nekoli upresneni

Olga Sera | 11.07.2014

Omlovam se za cestinu, muj rodny jazyk je rustina. Hodme zajimavy clanek. Opravdu preklad slova Istina mne chybi, pouzim vyraz Vyssi Pravda. Ale musim rict ze i v rustine mne chybi analogy ceskych slov - treba "tesim se" musim rict jako "zdu s neterpenijem" ale to neni ono. Dovolte opravu - "zivot" v rustine neznamena zivocich - zivocich se preklada jako zivotnoje. V stare rustine slovo zivot melo stejny vyznam jako v cestine. A msylim si ze bricho bylo spojovano s zivotem jako misto kde se ten zivot nachazi. Jinak cestinu mam hodne rada a zda se mi mnohym blizsi k staroslovanskemu jazyku, ktery castecne zmane z pohadek, nez rustina. Ta prosla velkymi zmenami v 19 a hlavne 20 stoleti, i umyslmymi zamenami.

Ř

Lukas | 23.04.2014

Výborné čtení a spousta zajímavých informací v diskuzi. Díky moc.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás ví, proč je v češtině ř. Polština má také ř, asi trochu "měkčí" (můj pocit). V jiném jazyce jsem se s ř nesetkal. Díky

DNA lze měnit zvukovými vzorci – včetně mluvené řeči

ushiro | 05.05.2014

Snáď sa to tu nestratí.

Citácia z 1. časti:
Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev se svými kolegy prozkoumal také vibrační chování DNA.
V konečném součtu zněl jejich závěr takto: „Za použití laserového ozařování samotné endogenní DNA fungují živé chromozomy přesně stejně jako holografický počítač.“
To znamená, že se jim například podařilo upravit určité frekvenční vzorce (zvuky) a zakódovat je do paprsku podobného laseru tak, že jím mohla být ovlivněna frekvence DNA – a tím pozměněna samotná genetická informace.
Jelikož jsou základní struktury bazických párů DNA podobné těm jazykovým, (jak jsme uvedli výše), žádné dekódování DNA není nutné. Člověk k tomu může prostě využít vlastní řeči!

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3479-prulomove-objevy-ruskych-vedcu-v-oblasti-dna-1/

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3485-prulomove-objevy-v-oblasti-dna-2/

Re: DNA lze měnit zvukovými vzorci – včetně mluvené řeči

Monika | 23.05.2016

A o to jim asi šlo. Abychom ztratili tvurci schopnosti a nebyli lepší v mnoha směrech.

Re: Ř

mdmml | 19.09.2016

Ahoj. Ř- je pozostatok z prichodu Draividov a ich jazyka do nasich kocin po Istri a jantárových cestách. Pouziva sa dodnes v srarodravidskom jazyku v Indii ( mapu si pozri na nete) a je to pozostatok vo vyvoji a vzniku sucastnych slovanskych jazykov a ma nezastupitelnu ulohu v spojitosti s významom slov a ich urcovaniu vyznamu v psychike. Moj zdroj C.A. Hromnik - Sloveni kde su vase korene.

Čeština vs. ruština či jiné slovanské jazyky

Vesna | 26.02.2014

Četl jste někdy někdo Chrám a tvrz? Od Pavla Eisnera?

Re: Čeština vs. ruština či jiné slovanské jazyky

Hоx | 20.11.2014

http://www.uloz.to/xW3bJ6s/eisner-chram-i-tvrz-zip

nadkošilaté ultranegližé :)
paráda, dik.

Písmeno H

Elda Trnimir | 20.02.2014

Přidávám se, taky by mě zajímalo, proč ruština nemá písmeno H?

písmeno H

Dan | 18.02.2014

Zajímalo by mě, proč v ruštině není písmeno H. Nenapadá Vás příčina?

Re: písmeno H

kaia | 22.02.2014

A víte,že francouzština sice písmeno H má,ale že HO nečte ? To je ,co.

Re: Re: písmeno H

Dan | 25.02.2014

Přišlo mi, že Běloruština je poměrně dost podobná Češtině a H má.

Re: Re: Re: písmeno H

Jenda | 14.05.2014

A ukrajinština nemá zase G, resp. všude, kde je G čtou H. Super příklady: Haharin, Hrizli..

Re: Re: Re: Re: písmeno H

Hоx | 20.11.2014

to mi spíš příjde jako nějaká "ukrajinská úchylka". - Co uděláme, abysme se se co nejvíc odlišili od ruštiny? - budeme říkat H!
jen to přehnali, takže teď mají kromě hrizlyho a Haharina i lehitimní ústavu, hroše a tak dále... )

Jazyk a objektivni realita

Ivik84 | 18.01.2014

(nejprve se prdem omlouvam za ne zcela perfektni cestinou, ziju v zahranici uz od ranniho veku)

Nekolikrat se ve vasem jinak docela zajimavem nazoru na teto strance zminujete o tom ze jazyk a slova maji neco spolecneho s 'objektivni realitou', kazdopadne ze slova a jazyky jsou na ni nejak "zavisly". Na tomto bode se ale mylite. Za prve, lide nemaji schopnost dosahnout na objektivni realitu, pokud neco takoveho vubec existuje; lide maji vyhradne svou subjektivni realitu ke vnimani. V teto osobni, individualni subjektivni realite je jazyk (ruznym odlisnym zvukum je pridan neustale se menici symbolicky vyznam) prvkem GENERATIVNIM. Receno jinak, je to jazyk a slova ktery pouzivame k vytvoreni a rozumeni nasi subjektivni realite, ne naopak jak pisete vy. Priklad-podle vaseho mineni, treba drivi je drivi, existue objektivne. Chyba. Drivi muze byt take klacek, hracka, zbran, hulka, a tak dale a tak dale. Nebo narody. Narody se musi nejak jmenovat, nebo by se nestali narodem, bez nejakyho urcityho slova ktery se symbolicky stava vyznamem pro narod, treba cesko, by se v mysli cloveka, v jeho subjektivite, narod cechu nemohl zrodit. Novorozenum se davaji jmena, toto prispiva k pozdejsimu vytvoreni "jastvi". Vidite, jazyk ma schopnost tvorit nasi realitu a ma klicovou roli k pridavani "dejum" vyznam.

Pekna demagogia

jardob | 08.01.2014

No ked som si precital tento clanok o cyrilike a slovanoch, tak mi to pripadalo ako pekna krestanska demagogia, ktora si miestami aj protireci..
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=565

ľ-udová slovesnosť

Miki | 01.01.2014

Dám to sem, tématicky sa to hodí...
dnes som objavil na sme. článok o ľudovej slovesnosti, prísloviach, porekadlách, úsloviach pranostikách a hádankách od autora - Adolf Peter Záturecký - koniec 19. storočia.
http://kultura.sme.sk/c/7050761/tak-hovoril-lud-slovensky.html

odkaz na stránku:

http://www.ludoslovensky.sk/prislovia/cela-zbierka.php

Reverze významu

Chiron | 24.11.2013

hrih (dnes hřích) - sanskr. návrat k buddhovské přirozenosti
deva (dnes děvka) - duchovně vyspělá žena, kněžka
otrok (dnes sluha) - dříve mladý člověk, dítě

Re: Reverze významu

Hox | 24.11.2013

"děvka" v ruština znamená "dívka", pokud se nepletu

Re: Reverze významu

taurus | 24.11.2013

Otrok, s přízvukem na první slabiku o dnes má v ruštině význam mladý člověk. Z toho je odvozeno slovo otročestvo.
Děva má význam v ruštině panna, neposkvrněna. Např. děva Marija.
Děvka - neprovdaná dívka

Re: Re: Reverze významu

Smoker | 27.11.2013

Deva - mlada zena
Dievka - dievca :)
Ale toho otroka mame aj my posraneho :)

Re: Re: Re: Reverze významu

jardob | 08.01.2014

Takze aj Slovinci si zachovali povodny vyznam slova "otrok", kde to znamena "dieta"

Napadla ma myšlienka, a zmlátila ma. :)

Oracle 911 | 24.11.2013

Možno, že hlavný útok sa viedol neskôr než po prijatí latinky, ja si myslím že to bolo skôr po Bielej Hore. Mal to ale pre útočníkov jeden neočakávaný výsledok a to je Švejkovanie ergo pasívny odpor, čo je pozitívne keď niekto sa chce zachovať ako národ ale žiaľ národné psyché potom sa zväčša ustrne vo vývoji a bráni sa aj objektívne pozitívnym zmenám.

Mimochodom vývoj údes->úďas->úžas sa dá sledovať aj v inch slovách.

Re: Napadla ma myšlienka, a zmlátila ma. :)

Oracle 911 | 24.11.2013

Je to asi odpoveď aj na "mě třeba "tahá za uši"" od m.

Putin a Slovo o pluku Igorevě

taurus | 22.11.2013

Na co všechno člověk nepříjde, když studuje staré rukopisy.
To, o čem napíši, je trochu mímo mísu, ale je důležité.

V internetu různé "patrioti" píši o tom, že Putin je po matce žid, protože její jméno za svobodná je Šelomova. Spojili to s židovským slovem, "šelom" - pozdrav.

Jiní patrioti psáli, že to s židovským pozdravem nemá nic společného, a že jméno pochází ze staroruského šelom - šlém.
Dnes jsem to slovo - šelom našel ve Slově o Pluku Igorevě. Skutečně staroruské šelom znamená šlém. Zde je důkaz:

А мои ти куряне сведоми къмети; подъ трубами повити, подъ шеломы възлелеяни,

А мои-то куряне опытные воины: под трубами повиты,под шлемами взлелеяны

Zde je rodokmen Putina:
http://www.vgd.ru/PUTIN/putin1.htm

Až vám příště bude někdo tvrdit, že Putin je po matce žid, odkažte ho na starý ruský rukopis.

Re: Putin a Slovo o pluku Igorevě

taurus | 22.11.2013

šelom= šlem=přílba

mě třeba "tahá za uši",

m | 22.11.2013

když někdo žvatlá, že snědl něco strašně dobrého

Re: mě třeba "tahá za uši",

Hox | 23.11.2013

bylo by zajímavé zjistit, kdy tahle tendence vznikla. Objektivní důvody asi jsou, čeština totiž moc variant slovu "velmi" nenabízí.

Re: Re: mě třeba "tahá za uši",

m | 24.11.2013

spíš se to šíří jako memy, otázka je odkud

Re: Re: Re: mě třeba "tahá za uši",

Mirror | 26.11.2013

... NO PŘECE Z "MILOVANÉ" TELEVIZE ... přátelé. Stačí 10 minut seriálu, správ či dabingu a budete se strašně divit ;-)

Re: Re: Re: Re: mě třeba "tahá za uši",

Ludo | 03.12.2013

Keď si matne spomínam, tak s prvými paskvilnymi slovnymi spojeniami som sa stretol v prenosoch z vaclavskeho balkonu v novembri 89.

Re: Re: mě třeba "tahá za uši",

jde | 16.10.2014

Objektivní důvody asi jsou, čeština totiž moc variant slovu "velmi" nenabízí.
S tím nesouhlasím, např. výborné, mimořádně dobré, výtečné, výjimečně dobré, lahodné, vynikající......
Jako dítě jsem měl paní učitelku češtiny, které nebylo líno opravovat každého, kdo podobná spojení používal, také řekla proč. Jako malé děti jsme byly schopny pochopit, že je chybné dát k sobě slova, která se vzájemně "negují".( jde říct šíleně smutná princezna , ale nejde použít šíleně veselá princezna, atd.) Ve třídě měla děti ze smíšených manželství (německé, polské, československé i jiné) a jejím posláním bylo naučit děti správně český jazyk. Dělá to dnes učitel?

СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

taurus | 22.11.2013

Pro porovnání, který jazyk víc odpovídá staroruštině, se můžeme podívat na jeden z nejstarších dochovalých rukopisu "Slovo o Igorevu pluku" (nevím přesně český název.)
Osobně ten pocit, že by čeština víc odpovídala staroruštině nemám, však to sami můžete porovnat:
http://ppf.asf.ru/drl/slovorec.html
Ale to by asi chtělo porovnávat se staročeštinou, nakolik ty dva jazyky si byly podobny. Mohl by někdo sem dát odkaz na nějaký český rukopis?
Je faktem, že z dob Puškuna se ruština téměř nezměnila, také jeho zásluhou a díky jemu, dnes na tak velkém území, jako RF, se mluví stejným jazykem. Třeba Německo se tím pochlubit nemůže.
Domnívám se, že nejvíce zásahů do češtiny bylo uděláno se změnou písma na latinku a příchodem katolicismu.
P.S.Slovo život se ve staroruštině používalo ve stejném smyslu, jako v češtině. Ale třeba i slovo krasnyj, dnes krasivyj. Ale tato výrazy se zachovaly v ruských pohádkách a bylinách. Takže jím rozimí každé dítě - např. krasná děvica.
Na slovo "hrozný" jsem si zvykal těžce.:)

Re: СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

taurus | 22.11.2013

P.S. Jako obrat - hrozně hezká.
"Úžasný - je ze stejné série.

Re: СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

Vlk | 22.11.2013

inu,kdo dnes stoprocentne vi,jak znela starocestina,staromoravstina,slezske nareci a staroslovenstina??neni takoveho,muzeme se jen domyslet,a skladat dle dobovych/zachovanych/udaju,pokud jim tedy uverime!hlavni je,ze rec vsech "lidi slova" ma stejny zaklad,to je jasne pres vsechny protesty tech,kteri puvod Slovanu a vse kolem nich bagatelisuji,neguji a vsemozne sabotuji...

Re: СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

Hox | 22.11.2013

někdy je to zapeklité, taky jsem narazil na různé "chytáky" v ruštině, které jsem dlouho "trávil"... jedna známá vždycky dávalo k dobru historku o své dceři, která si v polském pekařství koupila čerstvý chleba, a trvala na svém přes údiv prodavače... nakonec prodavač kapituloval a donesl tedy zezadu "čerstvý" :)

já třeba doteď přemýšlím, protože jsem líný kvůli tomu dělat výzkum, jestli Jelena Vaenga když zpívá "jesli brosiš vorovat, ja ujdu", jestli "ujde" v případě když dotyčný zanechá kradení, nebo se do něj pustí. ("brosit" = vrhnout, ale také zahodit, nechat)

Re: Re: СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

taurus | 22.11.2013

Neslyšel jsem celou píseň, ale tak, jak jsi to napsal, by mělo znamenat, pokud nechá kradení, opustí´ho.

Re: Re: Re: СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

Lin | 26.11.2013

Nevím... spíš bych tu Varengu přeložila jako:
... jestli upadneš do lži, opustím tě (uteču od tebe).

Re: СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ

taurus | 22.11.2013

Ještě k tomu životu - všechno má začátek "ži" - život, žiznj, živočich, životnoje, žizň, žízeň (bez vody to nejde), žít, žitj, atd - tam bych tak velký zásah do jazyka neviděl, spíše různá nářečí, protože kořen je stejný.

V, ročník České konference

pyramida | 21.11.2013

17.11 -19.11. 2013 proběhl další ročník České konference. Zajímaví hosté a zajímavá témata.
www.ceskakonference.cz

Technická :-)

MichalB | 21.11.2013

Hoxi,
dnes jsem mluvil s jedním rodilým rusky mluvícím přítelem. Slovo život (ať si slovníky píšou, co chtějí) není v jejich obraznosti žaludek, nýbrž břicho. (možná jen ta část břicha spojená s trávením - ale to je jen můj dohad).
Když má u nich někdo problémy s životem, neznamená to že ho bolí žaludek, nýbrž že má problémy s břichem.
To jen jako kulturní vložka :-)

Re: Technická :-)

Hox | 21.11.2013

díky za upřesnění, neměl jsem v tom jasno, jestli je to břicho obecně nebo žaludek, opravím.

Re: Technická :-)

popolvár | 22.11.2013

zivot - cast brucha spojená anatomicko-fyziologicky s trávením, ale co je podstatnejsie: s EGOM. Toto mozno objasní skutocný rozdiel a vztah medzi ZIZN a ZIVOT a preco bolo umelo pretlacené slovo zivot do pozície slova zizn.
Este k OCI a GLAZA: je aj pesnicka: Oci cornyje...

Re: Re: Technická :-)

Slovan | 22.11.2013

Oči a glaza sú vo vzťahu obdobnom ako život a žizň.
Oči reprezentujú duchovné videnie ( tretie oko?)
Glaza reprezentujú fyzickú rovinu videnia.

Re: Re: Re: Technická :-)

Vik | 24.01.2016

a co ... Oci cornyje? duchovné Oci cornyje?

Re: Re: Technická :-)

Hox | 22.11.2013

je dost možné, že ve staroruštině/staročeštině atd. byly obě slova - život i žizn, a v češtině se "žizň vytratilo"... dává to smysl?

Re: Re: Technická :-)

Hox | 22.11.2013

tohle mi připadá pravděpodobné: v původní jazyce byly obě slova, "život" i "žizň".

"život" ve významu popsaným níže Sinuhem, vyjádřený také "život v životě" = nový život v těle ženy.
člověk se ale člověkem nerodí, ale stává, takže "život" je "nižší", živočišný význam, obrazová komponenta.

význam "život" se sakrálním nádechem označovalo slovo "žizň" nebo foneticky podobné.

následně, v ruštině se uchovaly obě slova, ale "život" nabralo navíc nesprávný význam "břicho"

čeština přišla o "žizň" a původní dva rozdílné významy si přisvojilo "nižší" slovo "život".

Re: Re: Re: Technická :-)

Hox | 23.11.2013

oprava: v ruštině se uchovaly obě slova, ale "život" ztratilo původní význam a zůstalo jen "břicho"

Re: Technická :-)

čen | 22.02.2014

Nevím, kolik je Vám, zde diskutujícím, let. Slovo život ve významu břicho se totiž běžně používá v české klasické literatuře, pro mne je to docela běžný pojem. Samozřejmě si nepamatuji za které mnou přečtené knihy bych Vám mohla jmenovat příklad, ale pro mne jako náruživou čtenářku od dětství je slovo život i dokonce ušlechtilejší název pro tuto součást našeho těla. Slovo břicho tak hezky nezní. A protože dnešní mládež většinou nečte, nebo snad i čte, ale pochybuji, že Němcovou, Světlou, Jiráska, Baara, Čapka a další, má pocit, že čeština slovo život ve významu břicho, nezná. Avšak opak je pravdou. Je bohužel mnoho českých slov, se kterými mladí vůbec nepříjdou do styku, takže dříve běžná slova jsou jim dnes už naprosto neznámá a nesrozumitelná . Je to stejné, jako když mladí tvrdí, že určitě nejsem rodilá Češka, když mi vadí, že používají sloveso soustředit se jako vid nedokonavý. Dnešní mládež už úplně běžně používá toto sloveso ve tvaru - budu se soustředit a nechápe, že mnoha lidem mého věku to trhá uši. Ale jsme už tak daleko, že Ústav pro jazyk český takový způsob označil za korektní. To znamená, že klidně připouší, že se bude říkat, že budu odstředit mléko, a když zajdu tak daleko, třeba například mohou mladí klidně říkat, že budu skočit, že? A to nemluvím o používání cizích slov v úplně jiném smyslu, když se dnes kdekoli dočtete nebo uslyšíte, že byly zjištěny jejich iniciály, místo nacionále,nebo slovo bombastický ve smyslu fantastický. Odpovědí na to je konstatování, že se jazyk vyvíjí. A tak je to zřejmě i s českými výrazy, které se dřív používaly běžně, ale se změnou doby se vytratily úplně. Čím více se orientujeme na Západ, tím více se z češtiny ztrácí původně slovanská slova a tím více se přizpůsobuje i gramatika, viz ono slovo soustředit se, ve smyslu upřít na něco svou pozornost. Bohužel, vlastenectví a láska k mateřskému jazyku se naprosto vytratily a převládá pocit světovosti. Například týká se to i nepřechylování koncovek českých ženských příjmení, že?

Re: Re: Technická :-)

Iv | 14.05.2014

Máš pravdu, na strednom Slovensku je slovo "život" presnejšie povedane jeho zdrobnelina "živôtik" úplne bežne používane v zmysle ženského odevu zakrývajúci brucho. Domnievam sa že nie len na strednom Slovensku ale aj v inych regionoch v súvislosti s krojmi.
Dokonca sa to dá počuť aj v niektorých starších slovenských filmoch ako nazov súčasti ženského oblečenia. Na dedinách úplne bežný význam slova nemajúci žiadnu súvislosť so slovným základom "žiť".
Kľudne to môže byť jazykový artefakt zo Staroslovienčiny.

Re: Re: Technická :-)

Jira | 16.06.2014

ústav pro jazyk český pracuje tak , že vědci tam pracující HLASUJÍ ,který jev je správný či ne .Mne štve např. spojení : je to o penězích ...A Jarmila Novák je taky rána !!!

Re: Re: Re: Technická :-)

Jira | 16.06.2014

Taky je dobré stupńování : víc krásná např. Chybí mi už jen nejvíc blbý .A k ruštině , tam existuje vedle sebe bolšoj i velikij .

POJMY NAROD A VLAST PATRIA NA SMETISKO DEJIN

Slovan | 21.11.2013

http://www.chelemendik.sk/______POJMY_NAROD_A_VLAST_PATRIA_NA_SMETISKO_DEJIN_872790141.html

Predovšetkým jazykom je možné udržať hodnoty našich predkov.
Národy,štáty budú mať nižší význam. Nové čo vzniká a začína sa tvoriť sú civilizácie.
My Ruskie pán Herman Van Rompuy, my nepatríme do Vášho Babylonu.
Potláčajme prenik biorobotického jazyka kde je to iba trošku možné a snažme sa pochopiť a používať jazyk "Človeka".

komunikace

fenix | 21.11.2013

Jsem energie
Myslim-li si,ze je nas vic-potrebuji komunikovat
Treba tak-ze se "druhym" ukazu
Tak vznika Energeticky Obraz-Runa

Kom-Uni-Nike - spolecne-jedno-vitezstvi

Dalsi vyvoj k pismu a slovu-je pokles-proto,aby mohlo dojit k slavne obnove a zmrtvychvstani!

... ... ... o

Slova, realita a magie

Petr | 20.11.2013

Když slovo (kód) koresponduje s realitou (má spojitost s věcmi které pojmenovává), potom to je - magie tvořící či spíše modelující realitu:), když ne je to - brebentění davu. Vše magické zde je o rozdílu mezi objektivní realitou a jednotlivci vnímanou (tedy různou, subjektivní, podmíněně naučenou-naprogramovanou) realitou. A vše magické je předmětem intenzívního zájmu jak GPP tak každého, kdo chce z koloběhu vyskočit a puzzle správně poskládat:)

Pribuznost

Vlk | 20.11.2013

Ovsem zejmena na Morave a Slovensku se uchovala spousta nareci,ktere kdybychom poskladali,muze nam dat mozna dost vernou "moderni praslovanstinu"...chte nechte musim brat v uvahu i to,ze po zaniku-opusteni Slovanske pravlasti spousty kmenu,rodu a spolecenstvi se rozebehly po cele Asii i Evrope a neni divu,ze jazyk a mluva i kdyz byly opecovavany "tradici" starsich,tak doznaly urcitych zmen..ze ty zmeny nebyly pres ta tisicileti velke dokazuje treba i to,ze jsme stale schopni se domluvit..dik nasim predkum za to!!

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek