Hladomor 30. let v USA

Hladomor 30. let v USA

23.2.2017

jik

 

poznámka redakce: podle našich údajů jsou přesné demografické údaje USA let 1930-1940 dodnes v USA předmětem státního tajemství, a diskuse o obětech hladomoru v USA je společenské tabu. Úzcí specialisté a zasvěcení historici údajně o problému několika milionů mrtvých Američanů, kteří zaplatili svými životy za "ekonomické ozdravení" USA, údajně vědí. Viz také odkaz na interview s Borisem Borisovem na konci článku. O hladomoru v USA ve 30. letech se také několikrát zmiňoval V.M.Zaznobin na základě informací od amerických kontaktů, které kolektiv VP SSSR má k dispozici.

 

Během studia záležitostí okolo Stalina a SSSR jsem našel také zajímavý článek Borise Borisova, v němž tvrdí, že v té samé době, kdy proběhl hladomor v SSSR, proběhl také hladomor v USA1. Je dobré uvést, že se nejedná o nějakého zapšklého komunistického funkcionáře, ale o jednoho z vedoucích činitelů jisté ruské soukromé banky. Tento člověk má zcela jistě slušné znalosti matematiky a tak si všiml nesrovnalostí v oficiálních statistických ročenkách USA.

 

Tvrzení Borise Borisova

Soustředíme se pouze na záležitosti hladomoru let 1932-1933 a vynecháme, jinak zcela jistě oprávněné výtky autora vůči USA s ohledem na ‚rovnost přístupu‘ vládců USA k vyvražďování Indiánů a k ‚ukrajinskému hladomoru‘. Svoje invektivy vztahuje nejen k USA, ale obecně ‚anglosaským národům‘, když upozorňuje na podezřelé události v britských dějinách.

Podle Borisova na základě dynamiky růstu počtu obyvatel v desetiletí 1931-1940 chybí 8 553 000 obyvatel, přičemž přímo v roce 1931 došlo k náhlému poklesu přírůstku obyvatelstva na polovinu, který trval deset let a který se potom zase stejně náhle vrátil na předchozí úroveň. Ve statistických ročenkách to není nijak komentováno, přestože autoři na stránkách ročenek řeší řadu podstatně méně významných záležitostí. Záležitost náhlého poklesu přírůstku obyvatelstva autoři přecházejí mlčením.

V dalším se Borisov zabývá vlivem migrace a konstatuje, že po očištění o vliv migrace, chybí k roku 1940 celkem 7 394 000 obyvatel.

Za srovnávací základ pro hladomor v USA staví nikým nezpochybňovaná statistická data Ruska 90. let 20. století, které podrobně podchycují populační důsledky prudké společenské a hospodářské krize. V této době se úmrtnost v Rusku zvýšila o více než třetinu a představovala zhruba polovinu populačních ztrát.

V roce 1932 bylo z 125 miliónů obyvatel USA 12,5 miliónu nezaměstnaných a vrchol nastal začátkem roku 1933, kdy bylo 17 miliónů nezaměstnaných. Upozorňuje, že když v té době SSSR zveřejnil v USA inzerát o náboru specialistů na práci v SSSR za neveliký plat, odpověděla na něj přibližně polovina čtenářů! Nezaměstnanost v USA dosáhla jedné třetiny práceschopného obyvatelstva, přičemž plně zaměstnaných bylo pouze 10 %. Přitom teprve v roce 1935, poté, co milióny lidí musely zemřít, byl přijat zákon o pojištění na stáří a nezaměstnanost, který dal některým skupinám zaměstnanců jistou podporu. Předtím ovšem nic takového nebylo a veškerá tíže pomoci zůstala na obcích, které však většinou byly ve stavu bankrotu. Borisov upozorňuje na fotografie té doby, kdy se okolo polních kuchyní soustřeďovali lidé ještě poměrně dobře oblečení, bývalá střední třída, kteří ale již neměli vůbec nic.

V úmrtnosti zvláštní postavení má dětská úmrtnost. Vzhledem k tomu, že v USA nejsou zavedeny občanské průkazy, bylo snadné dětskou úmrtnost skrýt. Oficiální statistika USA přitom, na pozadí pěti miliónů uprchlíků, dva a půl miliónu lidí bez přístřeší a sedmnácti miliónů bez práce a prostředků k obživě, v tomto období kupodivu ukazuje pokles, namísto vzestupu úmrtnosti. To je jasným důkazem zfalšování statistických údajů. Dokonce i ve špičce krize byla podle oficiálních údajů úmrtnost v USA nižší, než v době prosperity, v roce 1928. Podle údajů po státech v District of Columbia úmrtnost vzrostla a dosáhla 1,51 %, což vypadá jako správné číslo, ale v Severní Dakotě dosáhla jen 0,75 %! Například v Kalifornii došlo k pozoruhodnému poklesu úmrtnosti (z 1,41 % na 1,11 %). Stejně tak oficiální statistiky v letech 1932-1933 ukazují, že došlo k poklesu i dětské úmrtnosti.

V pozdějších ročenkách rozebírá četnost populace narozené před rokem 1940. Zatímco ve dvacátých letech se narodilo 24 miliónů dětí, ve třicátých letech na základě statistiky narozených se mělo narodit 26,8 miliónu dětí. Ale v pozdějších ročenkách v těchto ročnících chybí 5,6 miliónu dětí a pokles nelze vysvětlit poklesem porodnosti. Na základě toho lze odhadnout počet obětí hladomoru v USA na asi dva milióny lidí starších deseti let a asi polovinu z pěti a půl miliónu dětí do 10 let. Druhá polovina je důsledek skutečného poklesu porodnosti. Vedle dětí se velká úmrtnost týkala etnických menšin (Indiáni, černoši, hispánci, Číňané, Indové a další). Úmrtnost měla přímo charakter genocidy a vedla ke snížení podílu menšinového obyvatelstva o desítky procent.

Tyto události, nazývané tehdy v USA ‚defarming‘ probíhaly takřka současně se sovětskou kolektivizací a rozkulačováním. Obě akce měly vlastně úplně stejný charakter a byly způsobeny naprosto stejnými příčinami. V obou případech šlo o přeměnu malých zemědělských hospodářství na velké. V případě USA velké banky vyhnaly zadlužené farmáře, kteří nebyli vůbec nijak zajištěni a zůstali zcela bez prostředků a bez obydlí. Tito lidé potom v lepším případě končili v táborech organizovaných Civil Works Administration, kde vykonávali otrocké práce v otřesných podmínkách za pět dolarů měsíčně.

V této době vláda USA také vyšla vstříc jistým kruhům a ve velké rozsahu systematicky ničila potraviny. Samozřejmě, že zcela ‚tržními metodami‘. Byla vybita stáda skotu v počtu 6,5 miliónů kusů dobytka, zaoráno 10 miliónů hektarů a spousta obilí se buď spálila, nebo utopila v moři. Otevřeně vyhlašovaným cílem bylo zvýšení cen zemědělských výrobků na dvojnásobek.

Smrt spousty vlastních obyvatel nikdy vládnoucí kruhy USA nezajímala. Přitom až do roku 1988 se USA vedle ‚ukrajinského hladomoru‘ nijak nezajímaly ani o další témata ze ‚zlatého Goebblesova fondu‘, jako Katyň a ‚znásilněné Německo‘.

 

Statistické soubory

Základem následujícího zpracování jsou oficiální statistické ročenky USA, jak jsou zveřejněny na webu2.

První zajímavostí je skutečnost, že pro rok 1932 statistická ročenka zveřejněna není s poznámkou, že pro daný rok nebyla zpracována. To samo o sobě nemusí nic znamenat, protože v daném historickém obzoru (1878-1994) chybějí i další ročenky: 1884 (byla zpracována společně s rokem 1885), 1886, 1890, 1923, 1943, 1975 (dosud nejsou digitalizované), 1927 (podobně, jako ročník 1932 prý nebyla zpracovaná).

 

Sčítání obyvatel

Začneme pohledem na údaje o počtu a přírůstku obyvatel v 19. a 20. století:

Tabulka 1: Počet obyvatel USA a desetileté přírůstky3

rok

počet obyvatel

přírůstek obyvatelstva

rok

počet obyvatel

přírůstek obyvatelstva

relativně

absolutně

desetiletý

roční

1800

5 236 631

 

 

1900

76 212 168

21.0 %

13 232 402

1810

7 239 881

38.3 %

2 003 250

1910

92 228 531

21.0 %

16 016 363

1820

9 638 453

33.1 %

2 398 572

1920

106 021 568

15.0 %

13 793 037

1830

12 866 020

33.5 %

3 227 567

1930

123 202 660

16.2 %

17 181 092

1840

17 069 453

32.7 %

4 203 433

1940

132 165 129

7.3 %

8 962 469

1850

23 191 876

35.9 %

6 122 423

1950

151 325 798

14.5 %

19 160 669

1860

31 443 321

35.6 %

8 251 445

1960

179 323 175

18.5 %

27 997 377

1870

38 558 371

22.6 %

7 115 050

1970

203 211 926

13.3 %

23 888 751

1880

49 371 340

28.0 %

10 812 969

1980

226 545 805

11.5 %

23 333 879

1890

62 979 766

27.6 %

13 608 426

1990

248 709 873

9.8 %

22 164 068

 

Můžete si všimnout, že mezi léty 1930 a 1940 skutečně došlo k prudkému snížení přírůstku počtu obyvatelstva, aby se ihned v následujícím desetiletí přírůstek vrátil na předešlé hodnoty. Jednoduchou interpolací stanovíme, že tady jakoby chybí přibližně 9 miliónů obyvatel. To zatím není nic zvláštního, to se, koneckonců, stát může. Pokud vyloučíme nějaké mimořádné události, které si nějak nemohu v dané době a místě připomenout, máme jen několik možností, jak to zdůvodnit:

  1. Poklesl počet narozených dětí
  2. Zvýšil se počet úmrtí

  3. Snížila se imigrace a narostla emigrace

 

Přírůstky a úbytky

Další tabulka uvádí počty narozených, zemřelých a migrujících. Data pocházejí ze statistických ročenek USA:

Tabulka 2: Počty narozených, zemřelých a migrujících v USA v letech 1920-19504

rok

narození

zemřelí

imigrace

emigrace

přírůstek

1920

1 508 874

836 134

430 001

288 315

 

1921

1 716 261

825 511

805 228

247 718

1922

1 774 911

938 545

309 556

198 712

1923

1 792 646

992 237

522 219

81 450

1924

1 930 614

1 006 994

706 896

76 789

1925

1 878 880

1 030 518

294 314

92 728

1926

1 856 068

1 093 511

304 488

76 992

1927

2 137 836

1 176 805

335 175

73 366

1928

2 233 149

1 085 524

307 255

77 457

1929

2 169 920

1 369 757

279 678

69 203

1930

2 203 958

1 321 367

241 700

50 661

1931

2 112 760

1 301 405

97 139

61 882

1932

2 074 042

1 293 269

35 576

103 295

1933

2 081 232

1 342 106

23 068

80 081

1934

2 167 636

1 396 903

29 470

39 771

1935

2 155 105

1 392 752

34 956

38 834

1936

2 144 700

1 479 228

36 329

35 817

1937

2 203 337

1 450 427

50 244

26 736

1938

2 286 962

1 381 931

67 895

25 510

1939

2 265 588

1 387 897

82 998

26 651

1940

2 360 399

1 387 897

70 756

21 461

1941

2 513 427

1 417 269

51 776

17 115

1942

2 808 996

1 385 187

28 741

7 363

1943

2 934 860

1 459 544

23 725

5 107

1944

2 794 800

1 411 338

28 551

5 669

1945

2 735 456

1 401 719

38 119

7 442

1946

3 288 672

1 395 617

108 721

18 143

1947

3 699 940

1 445 370

147 292

22 501

1948

3 535 068

1 444 337

170 570

20 875

1949

3 559 529

1 443 607

188 317

24 586

1950

3 554 149

1 452 454

249 187

27 598

1921-1930

19 694 243

10 840 769

3 061 433

11 914 907

1931-1940

21 851 761

13 813 815

68 393

8 106 339

1941-1950

31 424 897

14 256 442

878 600

18 047 055

 

 

K tomu poznámky:

    1. Pokles počtu narozených dětí – není ze statistických dat zřejmý. Během 30. tých let porodnost po výrazném zvýšení v roce 1927 zůstala víceméně konstantní až do roku 1940. Podezřelé to začíná být na začátku 40-tých let, kdy statistické údaje udávají výrazné zvýšení. Čirou náhodou v době, kdy do války narukovala řada mladých mužů, kteří by tedy měli chybět při zakládání rodin … Dosti zvláštní.

    2. Vzestup úmrtí – k jistému zvýšení došlo. ALE došlo k němu v roce 1929 a potom opět, až do roku 1950 je tento počet překvapivě stabilní. To by tedy mělo znamenat, že někdy v letech 1870-1900, kdy se tito lidé narodili, by nemělo docházet k nárůstu obyvatelstva. Jenomže, když se podíváme do tabulky 1, vidíme, že počet obyvatel USA se v té době zdvojnásobil! Velmi zvláštní.

    3. Migrace – ano, zde je to jasné: oproti dvacátým létům se přírůstek obyvatelstva v důsledku migrace snížil ve třicátých letech oproti předchozímu desetiletí 45x. Kromě jiného je dobré si uvědomit, že tak prudký pokles migrace musel mít závažný důvod. Ale v absolutním měřítku tento pokles migrace vysvětluje 3 milióny obyvatel. Chybí nám nějakých 6 miliónu obyvatel.

 

Věkové skupiny obyvatelstva

Začneme tím, že se podíváme na graf, zobrazující rozdělení obyvatelstva podle věku:

 

 

V tomto grafu je vidět, jak populace v průběhu stárnutí ubývá. Po porodu je poměrně vysoká kojenecká úmrtnost, jejíž obětí jsou slabé plody. Dalších několik let je úmrtnost minimální až do nástupu do školy, kdy se děti v důsledku začínajícího odlučování od rodičů učí střetávat s nebezpečnými situacemi. K dalšímu zrychlení úbytku populace dochází v období dospívání v důsledku změn hormonální rovnováhy. Potom nastává plató, které trvá zhruba do 35 let věku a pak již četnost populace začíná rychle klesat. V žádném případě není možné, aby se tato křivka ohnula vzhůru.

Nyní se podíváme na počty obyvatel USA podle věkových skupin a vyjdeme z toho, že četnost malých dětí bude nejcitlivěji reagovat na významné události a tedy také hlad.

Tabulka 3: Obyvatelstvo USA v letech 1930 – 1960 podle věkových skupin5

věková skupina

rok

1930

1940

1950

1960

0-4 roky

10 444 390

10 541 524

16 163 571

20 321 000

5-9 let

12 607 609

10 684 622

13 199 685

28 692 000

10-14 let

12 004 877

11 745 935

11 119 268

16 773 000

15-19 let

11 552 115

12 333 523

10 616 598

13 219 00

20-24 let

10 870 378

11 587 835

11 481 828

10 801 000

25-29 let

9 833 608

11 096 638

12 242 260

10 869 000

30-34 let

9 120 421

10 242 388

11 517 007

11 949 000

35-39 let

9 208 645

9 545 377

11 246 386

12 481 000

40-44 let

7 990 195

8 787 843

10 203 973

11 600 000

45-49 let

7 042 279

8 255 225

9 070 465

10 879 000

50-54 let

5 975 804

7 256 846

8 272 188

9 606 000

55-59 let

4 645 677

5 843 865

7 235 120

8 430 000

 

Tabulku 2 a 3 přepíšeme do podoby, tak, aby skupiny ročníků zůstaly v jednom řádku:

Tabulka 4: Obyvatelstvo USA v letech 1930 – 1960 podle roku narození

roky narození

narozených

ve sčítání roku

1930

1940

1950

1960

1920-1924

8 723 306

12 607 609

12 333 523

12 242 260

12 481 000

1925-1929

10 275 853

10 444 390

11 745 935

11 481 828

11 949 000

1930-1934

10 639 628

 

10 684 622

10 616 598

10 869 000

1935-1939

11 055 692

 

10 541 524

11 119 268

10 801 000

 

Zde máme zjevně naprosto nesmyslné údaje. Není prostě vůbec možné, aby dětí bylo více, než novorozenců, to by se ‚američané‘, lapidárně řečeno, museli množit například řízkováním. Určitým vysvětlením je samozřejmě imigrace, ta ovšem nemůže vysvětlit skutečnost, že součet narozených z let 1925-1929 byl nižší, než kolik se jich napočítalo ve sčítání obyvatelstva v roce 1930 a ten byl zase nižší, než kolik se jich napočítalo v roce 1940. Kdyby celý migrační přírůstek byl tvořen pouze dětmi těchto ročníků, což je naprostá pitomost, nemohlo by to vytvořit takováto čísla.

Dalším vysvětlením může být zase migrace, ale černá, nepodchycená ve statistikách. Ale logická úvaha říká, že když dosud tradičně silná oficiální imigrace náhle spadla, potom s tou černou to muselo být podobné. Nedovedu si představit, jak by černá imigrace musela být veliká, aby v této věkové skupině mohlo přibýt tři sta tisíc dětí.

Pro porovnání si ještě vezmeme obrázek ze statistické ročenky roku 1961. Všimněte si skupiny 35-39 let a porovnejte ji se skupinou 30-34 let a tabulkou 4. Přestože narozených bylo ve skupině 30-34 let o 1,5 miliónu více a tato skupina ještě nemohla být v zákopech 2. světové války (tehdy jim bylo okolo 15 let), přesto na stromovém grafu je četnost této skupiny nižší, než věkové skupiny 35-39 let!

 

Diskuze

Když jsem se začal probírat statistickými ročenkami USA, měl jsem zpočátku dojem, že se oproti sovětským pramenům jedná o skvělé soubory dat. Jenomže jsem si všiml, že v průběhu let docházelo ke změně metodiky, a také jsem si uvědomil, že řada údajů z těchto sborníků, které na první pohled vypadají jako údaje sebrané v terénu, jsou ve skutečnosti založené na výběrových vzorcích, případně nějakým způsobem korigované. V každém případě podezření na manipulaci je veliké a proto lze souhlasit se závěry B. Borisova.

Ale i některá další čísla ze statistických ročenek lze považovat za vyloženou fikci. Například onu úmrtnost v Severní Dakotě, která měla v roce 1932 činit 0,75 % obyvatel, ostatně z tabulky 71 z ročenky roku 1934 vyplývá, že v USA byla tehdy celkem 12 států, které měly úmrtnost pod jedno procento a dalších 31 států s úmrtností pod 1,25 %. 1,25 % znamená průměrnou délku života 80 let, 1 % 100 let a konkrétně v Severní Dakotě to mělo být asi 130 let! Je mi jasné, že tato čísla jsou zkreslena migrací, ale co je moc, toho je příliš. K tomu zbývá dodat již jen jedovatou poznámku, že prostě díky krizi se lidé nepřejídali a proto se doba života začala prodlužovat … Ostatně podívejme se na výše uvedený obrázek, kde se četnost populace osmdesátiletých uvádí již velmi nízká.

Při úvahách nad možnými řešeními mě napadá, že je velmi pravděpodobné, že zemřelí hladem prostě ze statistiky vypadli tím, že úřady se o úmrtí nedovídali a bližní zemřelé pochovávali sami. Tím ovšem ve statistických údajích vznikaly chyby, které se řešily nějakými korekcemi, o kterých se pouze v brožurách uvádí, že byly prováděny, ale bez jakýchkoliv podrobností. Bylo by zajímavé vědět, jaká rozhodnutí k těmto ‚korekcím‘ udělalo vedení statistického úřadu po nástupu hladomoru, ale docela určitě nějaké muselo být. Osobně si myslím, že nejprve stornovali ročenku z roku 1932 a rychle vymysleli ‚korekce‘, přesněji řečeno záměrné manipulace s cílem rozmělnit nepříjemná data do celých třicátých let. Vývoj uváděného počtu narozených a zemřelých tomu nasvědčuje.

Kromě toho mám dojem, že celý problém asi začal ještě dříve, protože již čísla za roky 1929 a 1930 nevypadají úplně v pořádku. V roce 1929 po černém čtvrtku mohlo dojít k řadě sebevražd a později i úmrtí z hladu, které se asi také nedostaly do statistiky a dále fakticky zvětšují rozsah hladomoru v USA.

 

poznámky

1Borisov B.: Голодомор по-американски; viz novchronic.ru/1322.htm

2U.S. Census Bureau: Statistical Abstracts, www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html

3en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States

4www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html, ročníky 1934 tab. 74 a 87, 1936 tab. 80 a 94, 1939 tab. 82 a 97, 1941 tab. 93 a 108, 1944 tab. 69 a 114, 1949 tab. 65 a 107, 1953 tab. 54 a 102.

5www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html, ročník 1953 tab. 21, ročník 1961 tab.19.

 

Viz také:

Skutečný hladomor byl v USA, nik oliv v SSSR

 

 

Diskusní téma: Hladomor 30. let v USA

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

NeooUrise | 03.11.2019

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

ešte k hladomoru v USA

ejanko | 01.03.2017

V USA sa na hladomore, hlade aj úpadku strednej vrstvy podieľalo v 20.-30.tych rokoch 20.stor. aj počasie. Rýchle atmosférické prúdenie, tzv. jet stream (Japonci ho v WW II. využívali na balonové bombardovanie západu USA-Kalifornie) sa zmenilo, vytesnilo z úrodných oblastí obvyklé miestne počasie a vplyvom sucha zničilo produkčné obilninárske oblasti USA (existujú aj dobové záznamy o situácii v danom období). Tak si skľudnite hormony, lebo niekedy argumentujete ako posadnutí.

Re: ešte k hladomoru v USA

mat | 26.11.2017

to si musis robit prdel, vsak :D :D :D prestan z tymi drogami :D ...co za dementa moize toto napisat :D ty vies ako daleko je japonsko a usa? jediny kto zmenil podnebie v kalifornii je usa, ktore tam vysekalo vsetky tisicrocne stromy vdaka zisku... bol si niekedy v kalifornii vies ake to tam je? ved tam sa pestuje vsetko pre cele usa a kanadu... tam sa obilie nikdy nepestovalo, tam su ovocne sady a obilie je na stredozapade....od rocky mountains na vychod. ty chuj udereny.... to chce vazne silnu davku napisat co pises ty :D ... videl si kade prudia veterne prudy z japonska ty balon :D

platby ZSSR za technologie zo Západu

ejanko | 01.03.2017

Nikde v tejto diskusii som sa nedočítal o fakte, že od určitého okamihu žiadali západní bankári a priemyselníci od Stalina ako platbu za technologie nie pôvodne dohodnuté zlato (takto sovieti platili v WW II. Západu za dodávky zbraní), ale požadovali platbu obilím. Hlad a hladomor bol aj inde v ZSSR, a čo robili ukrajinské a poľské orgány s obyvateľstvom, je tiež dobre známe a doložiteľné.

Re: platby ZSSR za technologie zo Západu

jik | 19.04.2019

Máte to poněkud pomotané. Píšete o tzv. zlaté blokádě, ale to bylo jinak. Viz kniha Bůh synergie.

Prečo vláda Ruska nevyužíva Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy ?

Nikolai Lilin | 27.02.2017

Odpoveď: Pretože občiansku vojnu na území Ukrajiny organizuje Kremeľ.

Celkové dianie v Ukrajine, zvlášť konflikt na Donbase možno pomenovať - genocídou.

Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy schválený Valným zhromaždením OSN 9. 12. 1948, ktorý v článku č.1 hovorí:

“zmluvné strany potvrdzujú, že genocída, či už spáchaná v mieri alebo za vojny, je zločinom podľa medzinárodného práva a zaväzuje sa preto zabraňovať a trestať ju”.

A v článku 2 dopĺňa, že sa “genocídou rozumie ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie spáchaný v úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

• usmrtenie príslušníkov takej skupiny
• úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie
• spôsobenie ťažkých ublížení na tele, alebo duševných porúch členom takej skupiny
• opatrenie smerujúce k tomu, aby sa takej skupine bránilo rodeniu detí.

V článku 3 tohto dohovoru sa píše, že trestné sú tieto činy: a) genocída; b) spolčenie na spáchanie genocídy; c) priame a verejné podnecovanie na spáchanie genocídy; d) účasť na genocíde.

Re: Prečo vláda Ruska nevyužíva Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy ?

jardob | 01.03.2017

A nenapadlo vás ani na chvíľu, že Západ a ich ukrajinská klika čakajú len na to, kým sa Rusko začne otvorene miešať do záležitostí druhého štátu, aby ich mohli označiť ako agresorov, a rozpútať s nimi vojnu, po ktorej neoconi toľko túžili? Podľa vás západ vidí nejakú genocídu? Zaregistroval ste niekde na Západe zmienku o tom, že tam dochádza ku genocíde ruskojazyčného obyvateľstva? Jediné o čom hovorí Západ, je že prímerie porušuje Donbas, že separatisti ostreľujú obytné štvrte a že Rusko im v tom pomáha. O tom, že s tou agresiou je to opačne, na západe všetky média a väčšina diplomatov mlčia.
Preto takáto "právna" logika je plytká. Západ sa riadi právom len keď sa mu to hodí.

re

alex | 27.02.2017

Hladomor na ukrajine neprisiel zo dna na den.Muselo sa dlhe mesiace dopredu podla urody vediet ze uroda nebude.A byt nai nemohla kedze vlada sa postarala aby ziadna nebola.A vlada napriek tomu vyviezla desiatky milionov ton na zapad a nielen to za zarobene peniaze nakupili vydobytky zapadu.Na zaklade tychto krokov vidno ze sa jednalo planovane .Vedeli dlho dopredu co sa bude diat aj tak vyvazali obilie a ludi umierali v milionoch.Okrem toho hladomor netrval rok a pokracovali v nastolenej rezii.Nielen ze zobrali ludom zasoby ale ich aj strazili aby sa nedostali k potravinam aby sa nedalo nic kupit ci doviest.Kedze Stalin potreboval ludi dostat do kolchozov a inak by to neslo.Takto jednali komunisti po celom svete v Cine povrazdili pri "pozemkovej reforme " 30 milionov ludi.Tarat o tom ze Stalin o nicom nevedel , to uz mozete rovno obhajovat Hitlera a jeho pocinanie.

Re: re

Hox | 27.02.2017

Pěkná pohádka, a teď jak to bylo ve skutečnosti:
http://leva-net.webnode.cz/products/boris-julin-o-hladomoru-na-ukrajine-cz-titulky/

Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Iste to je ako ten izraelsky kontrarozviedcik co bajil o to m ze v Syrri zomrelo iba par civilistov a vsetci ostatni boli najma z Assadovej armady alebo rebeli .Je statisticky dokazane ze v kazdej vojne zomrie podstatne viac civilistov ako vojakov ktori su cviceni, maju vystroj , orietuju sa.Ale take to pochybne weby vzdy najdu nejaku ovcu-samozrejme prorusku ktora im vsetko potvrdi.Zaujiomave ze vzdy davate taketo hoaxy.Tak ako v pripade MH17 TV Russia 24 nazivo predstavila inzinierov expertov ktori predlozili divakom foto zo satelitov ako ukrajinsky suchoj pali na MH17 -Cielom bolo samozrejme ziskat bojovnikov pred Donbas kdeze zapad klame jedine Rusko ma pravdu .Samozrejme sa ukazalo ze to bol podvrh a cele to bolo sfalsovane,.To nebranilo napr Pjakinovi a dalsim aby bajili o Suchojovi.Pritom aj vysetrovanie Ruske komisie ukazalo ze to bol BUk, samozrejme ti tvrdia ze to bol ukrajinsky BUK ako ina.Lzi a zas lzi tak to bolo v rusku desatrocia.

https://www.youtube.com/watch?v=Vt6o3YgUnJMň

Zmmanipulovat narod to sa proputinvskym mediam dari.Taketo linky ako podsuvas ty kde kde kto tvrdi ze to bola na Ukarjine inak.A ta je plna masovych hrobov a pamatnikov ktori potvrdia ako im NKVD brali urodu a ako dohliadali aby sa nedostali k potravinam.

Re: Re: Re: re

Hox | 27.02.2017

Bylo by dobré na argumenty, podložené archivními dokumenty reagovat podobně podloženými argumenty, ne prskáním, hysterií a odváděním od tématu.

Re: Re: Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Takze vadi ked su ukaze co pusta Ruska TV obcanom Ruska ? Tam netreba zdovodnovat nic staci ked sa dokazy vyrobia ? Ocenil by som ak by tento web daval tiez realne veci aka je situacia v Rusku ake primitivne dokazy sa ludom podsuvaju.Vladnu tam pomery ako za cias totality vtedy ludom tiez servirovali lzi a polopravdy.
Ruske kanaly najprv potvrdia zostrelnie MH17 separatistami a ked sa ukaze ze to nebol antonov ale boeing tvrdia zrazu ze to boli ukrajinci ?

https://www.liveleak.com/view?i=f00_1405864049&comments=1&use_old_player=1

U takychto propagandistickych webov je az vtipne ako kazdy z nich podsuva nejaku inu verziu svojej "pravdy" jeden tvrdi ze Stalin o nicom nevedel ,vsetku psenicu ktosi rozkradol, druhy ze Stalin vedel o vsetkom ale musel zapadu splacat za dodavky tovaru do priemyslu a tak vlastne nastartoval ZSSR(miliony obeti nikto nespomina).Dalsi ze dosledkom je ze ludia nechceli ist do kolchozov a nechceli aby im zobrali dobytok tak drvivu vacsinu pozabijali a nemali tak cim orat zem-v dosledku toho bol hladomor.A dalsich xy verzii.Vsetky samozrejme podlozene a spaja ich to ze Stalin bol genius ktory vlastne zachranil narod svojou mudrostou a prezieravostou.Kazdy clanok z inymi informaciami ale kazdy v prospech ZSSR a Stalina. Taketo mnozstvo lzi sri tzv alternativa mainstreamu, ktora sa v reale ukazuje ako ovela horsia dezinformacna stoka ako mainstream.

Re: Re: Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Když v roce 1966 začal nynější přední ukrajinský historik profesor Kulčyckyj
pracovat na své disertační práci, měl k dispozici několik periodik ze speciálního fondu
Institutu ekonomiky AV USSR
Profesor Stanislav Kulčyckyj, přední vědec na dané téma v celosvětovém měřítku, na
základě svých několikaletých propočtů stanovil ztráty obyvatel v důsledku hladomoru na
Ukrajině v rozmezí 3 až 3,5 milionu lidí. Tento údaj však odpovídá pouze roku 1933, ve
kterém dosáhla tragédie svých největších rozměrů. Jestliže k němu přičteme oběti z roku
předešlého, přibližuje se konečná cifra ke čtyřem milionům.97
Pracovník Ruského výzkumného centra Harvardské univerzity Serhij Maksudov
došel k závěru, že demografický deficit způsobený hladem a represemi za období 1927 – 38
je 4,5 milionu lidí. Výsledky výpočtů zveřejnil v roce 1983 v ukrajinském žurnálu Sučasnisť, který tehdy vyšel v Mnichově. Pokud porovnáme toto číslo s celkovým počtem Ukrajinců
v USSR, Polsku, Rumunsku a Československu, který činil koncem třicátých let zhruba 40
milionů lidí, je možné tvrdit, že meziválečný stalinský teror způsobil úbytek ukrajinského
obyvatelstva o jednu desetinu, což doslova znamená smrt každého desátého Ukrajince.
Maksudov a Kulčyckyj na počátku devadesátých let spolupracovali na výzkumu, jehož
prostřednictvím chtěli veřejnost seznámit s co možná nejobjektivnějšími výsledky.
V tomto kontextu je třeba se zmínit o cenzurní diverzi Borise Urlanise, jednoho
z nejrespektovanějších poválečných sovětských demografů. V knize Problém dynamiky
obyvatelstva v SSSR, vydané v roce 1974, vyčlenil jednu z kapitol analýze věrohodnosti
demografických prognóz. Mimo jiné zmínil údaj státního plánovacího úřadu SSSR z roku
1927 pro očekávaný počet obyvatel v roce 1933. Zkritizoval tento výpočet a formou nepatrné
poznámky udal bez jakéhokoliv komentáře vlastní odhad, jenž měl ke konci roku 1933 činit
158 milionů. Cifra Urlanise je pro zajímavost o 10 milionů nižší než údaje Stalina, zveřejněné
na XVII sjezdu strany.

Re: Re: Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Na počátku roku 1989 byla sovětská demografická statistika některým badatelům
zpřístupněna. Ředitel Centrálního státního archivu národního hospodářství SSSR V. Caplin
zveřejnil přehled demografických materiálů CUNHO SSSR, které se nacházely v jeho
depozitáři. Podle sčítání lidu v roce 1937 se na teritoriu USSR tehdy nacházelo 28 mil. 388
tisíc obyvatel. Podle sčítání lidu v roce 1926 počet obyvatel na stejném území činil 28 mil. 926
tisíc. Z obou statistik je tedy patrné, že za deset let došlo k úbytku obyvatel o 538 tisíc.
V následujících odstavcích budeme porovnávat jednotlivé údaje, týkající se přirozené
porodnosti, úmrtnosti a upozorňovat na nesrovnalosti a výkyvy.102
Serhij Maksudov na základě zveřejněných tabulek, udávajících úmrtnost v letech
1925 – 1926, došel k závěru že počet neevidovaných dětských úmrtí bylo v roce 1933
minimálně 150 tisíc. Se stejným číslem operoval také v případě porodnosti, počet narozených
v kritickém roce proto snížil na 621 tisíc. Dále je třeba z výpočtů ztrát v důsledku hladu
vyloučit přirozenou úmrtnost za rok 1933. Nedopustíme se přílišné chyby, jestliže určíme
přirozenou úmrtnost ve zmíněném roce na základě průměrné přirozené úmrtnosti
z předešlých let (přesně 1927 – 1930), která byla stanovena na zhruba 524 tisíc lidí. Pokud

vyjdeme ze zkorigované porodnosti pro rok 1933, jež mohla činit přibližně 621 tisíc lidí,
vyjde nám přirozený přírůstek pro tento rok pouhých 97 tisíc jedinců, což je pětkrát nižší
hodnota než v předešlých letech.103
Nyní disponujeme přibližnými údaji o přirozené úmrtnosti a porodnosti a známe
také celkové počty obyvatel z obou uvedených součtů. Porovnáním těchto veličin se
postupně dobereme k pravděpodobným ukazatelům nepřirozené a nezvykle velké
úmrtnosti v roce 1933.
Celkový přirozený přírůstek pro období 1927 – 1936 vykazuje 4 miliony 46 tisíc lidí.
Když k tomuto číslu přidáme rozdíl, který nám vyšel z porovnání součtu obyvatel v roce
1926 a 1937 (538 tisíc), dostaneme demografický deficit 4 miliony 581 tisíc lidí. Tato cifra
představuje nenormální úmrtnost pouze za předpokladu nulového salda migrační
rovnováhy.

Re: re

jik | 27.02.2017

Tento článek je o něčem jiném. Ono dojde i na ten ukrajinský hladomor, ale později. Zatím tady máme hladomor USA.

Rčení veteránů ruské armády z druhé světové války, platné i dnes:

Nikolai Lilin | 25.02.2017

Ruský voják má tři druhy nepřátel.

První, ten nejnebezpečnější, je v Moskvě, v hlavním městě: je to vláda,
která má ze své armády strach, a proto si přeje její smrt.

Druhý je letectvo, protože často dělá chyby
a bombarduje vlastní oddíly.

Třetí nepřítel je nejméně nebezpečný: ten, který válčí s ruským vojákem.

Re: Rčení veteránů ruské armády z druhé světové války, platné i dnes:

jik | 26.02.2017

Ruští (sovětští) vojáci, pokud se rozkřiklo, že to je rozkaz Stalina, se dobrovolně hlásili do nejtěžších akcí.

Re: Re: Rčení veteránů ruské armády z druhé světové války, platné i dnes:

alex | 27.02.2017

Uz pre istotu nespominate ako sa tvarili Ruski zajatci v 2 sv vojne ked sa dozvedeli ze Stalin kazdeho z nich oznacil za vlastizradcov.

Re: Re: Re: Rčení veteránů ruské armády z druhé světové války, platné i dnes:

jik | 27.02.2017

Přečtěte si Земсков В. Н.: Сталин и народ. Почему не было восстания; Алгоритм, 2014, ISBN 978-5-4438-0677-8
Ale jinak vraťme se k tématu.

re

alex | 24.02.2017

Sudruhovia zas podsuvate svoje bolsevicke lzi.Na Ukrajine a Bielorusku boli umyselne riadene hladomory kedze ludia nechceli ist do kolchozov.Podobne ako v Čine kde v dosledku pozemkovej "reformy" komunisti postrielali 30 milionov vlastnych ludi-to vsetko po Ruskom vzore kde to prebiehalo podobne.V USA kde boli miliony pristahovalcov,vedcov,lekarov,historikov i obycajnych ludi z roznych krajin nedokazete nasit to co sa vam hodi.USA nieje Rusko .V USA by nebolo mozne pred milionmi pristahovalcov z xy krajin utajit to co tu podsuvate ze miliony ludi pomreli hladom.Iste hlad bol a ludi stali v radoch na polievku a tu aj dostali.Likvidovali sa napr prasata vo velkom a ludia hladovali to je pravda.Na rozdiel od Ukrajincov kde na prikazy Stalina armada pobrala ludom vsetky potraviny co mali a branili im aby sa dostali k nejakej potrave.Riadeny hladomor je nieco uplne ine.

Re: re

jik | 24.02.2017

Píšete hlouposti. Rozdíl mezi hladomorem v USA (s ~4 mil. mrtvých ze 130 mil. občanů, tj. ~3%) a hladomorem v SSSR (s ~2 mil. mrtvých ze 170 mil. občanů, tj.~1,25%) je v tom, že v SSSR hlad vyvolala intrika vedená ze zahraničí, která byla doplněná pandemií malárie, podílející se asi 50% na úmrtí, zatímco v USA to byla intrika místních bankéřů... (Uf, to je věta, Hurvajs by měl radost.) Stalin nechal na Ukrajinu dovést statisíce tun obilí se snahou hladomoru zabránit - dočtete se v připravované knize o Stalinovi. V USA to byl zcela neřízený hladomor za naprostého kolapsu veškerých záchraných sítí.

Re: Re: re

alex | 24.02.2017


Podla leva Net ziadny hladomor v ZSSR nebol vraj si ho v 1988 vymysleli v USA.
"Stalin nechal na Ukrajinu dovést statisíce tun obilí se snahou hladomoru zabránit "

Stalin na ukrajinu nic nedoviezol, obilie nechal vyviest na zapad a ludi nechal pomriet hladom.
Hovoria o tom pamatnici dedovia a stare babky od 5 min vo videu.Stalin vyslal umyslene svojich ludi a ti pobrali vsetko co nasli nielen zasoby jedla ale aj sadenice a vsetko z coho by sa dalo nieco dopestovat.Boli strazene mlyny aby sa nedalo nieco mliet.
https://www.youtube.com/watch?v=70yB2S-q7qY

Re: Re: Re: re

Hox | 24.02.2017

> Podla leva Net ziadny hladomor v ZSSR nebol vraj si ho v 1988 vymysleli v USA.

Zajisté můžeš svoje tvrzení něčím doložit, viď? Například citací nějakého zdejšího materiálu, kde by se podobná absurdita jako že hladomor nebyl, nacházela. Do toho. Nebo jen plácáš a necítíš se odpovědný za to, do jaké míry jsou tvoje tvrzení v souladu s realitou?

Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

"Hlad byl, ale hladomor jako nástroj genocidy na Ukrajině nebyl. A nikdo to před námi neskrýval. Teprve v roce 1988 kongres USA poprvé obvinil Rusko ze záměrné organizace hladomoru na Ukrajině. Tehdy byla vytvořena dokonce speciální komise kongresu pro vyšetřování „hladomoru na Ukrajině“.
— To znamená že mýtus hladomoru se zrodil v USA? K čemu to potřebovali?
— V USA takovým způsobem formují historickou paměť. Američané obecně rádi sčítají jen cizí mrtvé."


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/skutecny-hladomor-byl-v-usa-nikoliv-v-sssr/

Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 25.02.2017

"Hlad byl, hladomor jako nástroj genocidy nebyl" (=záměrně vyvolaný hladomor je mýtus, hlad(omor) jako takový byl) versus tvoje "Podla leva Net ziadny hladomor v ZSSR nebol vraj si ho v 1988 vymysleli v USA".

Inteligentní člověk dokáže chápat rozdíl mezi těmito dvěma výroky. Ještě jednou bych tě tedy požádal ukázat, kde někdo tvrdí že "ziadny hladomor v ZSSR nebol vraj",
když v dalším publikovaném materiálu (interview s Borisem Julinem) je explicitně řečeno, že hladomor v SSSR byl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Evidentne tento prorusky dezinformacny web siri iba propagandu a schovava za kde co.Ten clanok mal byt davno stiahnuty z webu.Nema tam co robit spochybnuje veci ktore sa evidnetne stali, siri nenavist a podnecuje k cinom ktore mozno klasifikovat ako porusenie zakona.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Nálepky jsou pohodlný prostředek jak umlčet vlastní svědomí a nutnost přemýšlet a používat rozum, áno jak pohodlné... rozdíl mezi mnou a vámi je nicméně v tom, že mě zajímá pravda, realita, zatímco vás nikoliv. Označovat pravdu za lež není z životního hlediska moudré a dlouhodobě se nevyplácí... popřemýšlejte o tom.

Co se týká toho, že hlad(omor) nebyl záměrně vyvolán, to odpovídá realitě, informace zde dříve uvedené na to téma jsou odpovídající. Hlad(omor) na Ukrajině byl způsoben především tamním vedením, které zakrývalo problémy a podílelo se na černém obchodování se zrnem... když si v Moskvě konečně uvědomili co se děje (na základě údajů od NKVD), v letech 1932-33 se snížily odvody zrna států cca o 70% ( i když tím SSSR nedostál svým mezinárodním závazkům a na Západě z toho byl skandál, hrozili arbitrážemi) a navíc začala sovětská vláda nakupovat zrno a dobytek v Turecku a Íránu jako potravinovou pomoc pro Ukrajinu, Kazachstán a některé další oblasti postižené hladem... takový to byl bezcitný tyran, ten Stalin, zločinně porušil závazky před Západem a zásoboval vlastní obyvatelstvo...
V roce 1939 byl Kasior, hlava ukrajinské svazové republiky v letech 1931-33, popraven za podíl na způsobení hladomoru na Ukrajině, tento je dnes vykládán jako "oběť stalinských represí", pochopitelně.
Co se týká těch 7 milionů obětí hladomoru na Ukrajině, pak během trvání tohoto hladomoru na Ukrajině vzrostl počet obyvatel o tuším milion nebo dva, a konalo se několik set svateb denně v nejvíce postižených oblastech... nějak mám problém si to představit, všude hlad, kanibalizmus, lidé umírají po milionech... a mezitím stovky svateb a demografický boom? Ale vy to jistě na základě brožurek kongresu USA budete jistě schopen vysvětlit.
ps. váš projev ve mě evokuje takové to urválkovské prskání a štvavé kampaně 50. let.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Je preukazatelne ze ZSSR v casoch hladomu vyvazal do sveta rekordne mnozstvo obilia, a nakupoval zato vydobytky zapadu.Zatial co ludia umierali hladom.Bola to riadena genocida.Nic Stalinovi nebranilo aby obilie nevyvazal ale on sa rozhodol tak ako vzdy.Ludsky zivot v Rusku nikdy nic neznamenal.Desiatky milionov dreli v gulagoch za nic,bol to nastroj genocidy ako zasiat v ludoch strach,aby upadli dusevne aby sa znizila hladina ich energie aby boli lahko ovladatelni.Hladomor na Ukrajine bola riadena genocida, za ucasti armady.Podobne ako v Cine kde v dosledku pozemkovej reformy komunisti postrielali 30 milionov ludi, podobne Stalin potreboval zaviest kolchozy a to by sa mu normalnou cestou nikdy nepodarilo.Pobral ludom zasoby potravin,osiv,sadenic a mesta strazili jednotky aby sa ludia k nicomu nedostali.Ostatne aj u nas komunisti urobili najvacsiu lupez v dejinach ked ludom ukradli, podu,lesy,zvierata,zostatnili a zavreli firmy a zo samostatne hospodariacich ludi-zivnostnikov urobili mulov ktori neboli aktivny v nicom.Takto sa dostali k moci a k majetkom komunisti zostatnenim-najvacsou lupezov v dejinach -po vzore velkeho brata ZSSR .Aj ked v miernejsom prebehlo to aj u nas.Stalin preukazatelne prevadzal genocidu na narode a to co urobil na narode je neodpustitelne.Podla statistik v gulagoch bolo podla rokov 15-50% ludi zatvorenych za kontralevolucionarsto.Zavretych za celu dobu bolo viac nez 30 milionov obcanov a tazko uverit tomu ze to boli kontrarevolucionari.Bol to nastroj genocidy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Najděte si publikaci "J. Arch Getty, Gabor Rittersporn, Victor Zemskov: Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence. American Historical Review, 98 (October 1993) 1017-1049"

která se dá stáhnout pod názvem Getty_JHR_1993_gulag_Stalin.pdf.

studie počtu obětí gulagů založená na archivních dokumentech tajných služeb a zpráv pro vnitřní potřebu. Vyplývá z ní například, že cca 97-98 procent obyvatel SSSR se nikdy nedotkly žádné represe ze strany státu, a také například to, že podíl uvězněných v poměru k celkové populaci byl v SSSR doby 1921-1953 několikrát nižší, než v současných USA. Dejte si na čas, v klidu si projděte data těchto poctivých amerických vědců...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Nieco vam poviem bratnanec mojhho deda bol dlhe roky na sibiri.Premiestnovali ho po roznych taboroch az po 5 rokoch prvy krat spal na niecom inom nez na drevenej pricni(bez cohokolvek) a zobudzal sa primrznuty k nej.Mam vela informacii z pravej ruky to co sa tam dialo boli strasne veci.Domov sa vratil z velmi podlomenym zdravim da sa povedat ze 2 mesiace naviac a nedozil by sa.Bajky prisane na weboch ako tento su usmevne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

On zde někdo tvrdí, že v gulazích nebyly tvrdé podmínky a neumíralo se tam, že se v SSSR stalinské epochy neděly zločiny typu toho, že vysídlence na sibiř nechali před zimou bez jídla a nástrojů v holé tajze? Že neumírali nevinní lidé?
Kde cokoliv podobného někdo píše, tvrdí?

Ale jako člověk schopný argumentovat a přemýšlet jistě chápete, že konkrétní případy nevypovídají o celkovém obrazu, o celkové situaci vypovídá statistika.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Zaujimave je ze tento web je schopny tvrdit ze Stalin v vagonoch posiuelal Nemcom iba nepotrebne veci a suroviny.Ale nerozobera co sa dialo v Gulagoch.Vas problem je ze sa snazite vytvarat obraz o ZSSR ktory nezodpoveda realite.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Opět odpověď z řady o koze, namísto o voze. Z čistě lidského hlediska se dá váš postoj pochopit, pokud někdo z vaší rodiny byl obětí událostí v SSSR, nicméně je třeba vnímat v souvislostech, pokud nechceme upadnout do kaleidoskopického idiotismu. A realita je taková, že nyní po více než 60 letech informační války mající za cíl očernit Stalina a stalinskou epochu, která začala vraždou Stalina a Beriji v roce 1953, je prosté konstatování skutečného stavu věcí vnímáno dost velkou částí populace jako lež a propaganda...
Před nějakýma 10-15 lety jsem měl na SSSR a Stalina zhruba stejný názor jako vy dnes, pak jsem se nicméně začal seznamovat s fakty a dělat si vlastní názor.
Pokud se chcete dobrat k pravdě, máte vždy možnost začít studiem zde publikovaných materiálů na téma Stalin a stalinská epocha. Věřím že překonat emocionální bloky a zpracovávat informace racionálně je složité, ale jde to.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Desiatky milionov v pracovnych taboroch to ma byt akoze ociernovanie ? Sam Medvedev tvrdi ze to o urobil Staln vlastnemu narodu je neodpustitelne,

"Je chybou omlouvat někoho, kdo ničil svůj vlastní národ a poslal miliony nevinných lidí na smrt do gulagů," prohlásil.
A upozornil na fakt, že celá řada Rusů dodnes považuje Stalina za hrdinu. "Dokonce i teď můžete slyšet lidi říkat, že co se stalo obětem, bylo ospravedlněno vyššími vládními zájmy. Ale nic nemůže stát výš než hodnota lidského života. Neexistuje žádné ospravedlnění pro represe. Je životně důležité připomínat si miliony obětí a truchlit za ně," řekl.
Stalinovi vytkol aj to, že po víťazstve v druhej svetovej vojne neumožnil v Sovietskom zväze ekonomický rozvoj. Čo sa týka víťazstva v druhej svetovej vojne Medvedev, ktorého obaja starí otcovia bojovali v Červenej armáde, zdôraznil, že túto vojnu „vyhrali ľudia, a nie Stalin“.„Ak mám byť úprimný, režim v Sovietskom zväze sa nedá nazvať inak ako totalitný,“ konštatoval Medvedev v doteraz najostrejšej kritike komunistického režimu zo strany ruského lídra.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 26.02.2017


No, potěš pánbůh, na Vás bude docela dost práce.
1) Rekordní vývoz obilí ... neměl vůbec smysl, protože za velké krize ho nikdo nekupoval. Obilí představovalo asi 6% vývozu SSSR a v podstatě krylo jen investiční nákupy pro zemědělství (především traktory a chovná stáda dobytka).
2) Ty desítky miliónů ... máte odkud? 30 miliónů ... to by počet obyvatel na Ukrajině byl záporný ... můžete to vysvětlit?
3) 15-50% zatčených za kontrarevoluci ... mám takovou perličku: Pro nezájem lidí o práci ve strážní službě ji vykonávali důvěryhodní zatčení. Jinak za politickou (kontrarevoluční) činnost, banditizmus a činnost ve prospěch cizích států bylo ve stalinské době odsouzeno 4060309 lidí. A mezi nimi byli zjevní vrazi, kteří pod tyto paragrafy spadli prostě proto, že to tak tehdy bylo zvykem označovat. Kde máte ty desítky miliónů?
4) Kolchozy ... víte, bolševici zdědili po carovi asi 25 miliónů zemědělských hospodářství, z nichž 20 miliónů bylo na odpis a "rozum" prostě nenacházel žádná řešení. Stalin dosáhl zázraku a v roce 1934 kolchozy předvedly takové výkony, že zbylí samostatní rolníci tam utíkali již sami. Ten rok se Stalin stal pro lid SSSR bohem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Neslo vobec o rekordny vyvoz obilia ale ze to obile nemali vobec vyvazat ked ako pisete neboli z toho skoro ziadne zisky-teda podl a vas.Ludia umierali hladom a oni s radostou zasobovali zapad psenicou ktoru doma surne potrebovali-preto riadena genocida.
30 milionov cca je priblizny pocet ludi ktori sa vystriedali v gulagoch z celeho ZSSR 1934-1953.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ
Paranoja Stalina bola znama , a tiez oslavy patrocnice ktoru vraj spolnili za 4 roky ako sa ukazalo bola to iba propaganda a podvod.Stalin na co siahot z toho vacsinu posral.
Iste oslavovat ako Stalin zaviedol Kolchozy je skvela vec, po nom to skopirovali viacere staty len v Cine postrielali komunisti v dosledku "pozemkovej reformy " 30 milionov vlastnych a dalsich 30 milionov ked "stabilizovali" komunizus.Pokial ma toto byt dovod na oslavu tak neviem.Dnes vas ide slak trafit kde unia rusi stare ziarovky a vysavace vraj diktatura ale miliony mrtvych vam nevadili.Vraj to co urobil Stalin a v Cine Mao bolo nieco bozske.
V Gulagoch samozrejme nebola vacsina vrahov , do Gulagov sa chodilo za kde co.Len v CSSR drelo v baniach 300 tisc nevolnikov z toho 65 tisc v jachymove aby sudruhovia z kremla mali uran do svojich zbrani.Na 2 roky sa chodilo bez sudov-vraj na prevychovu.Ak boli sudy na dlhsiu dobu nebol preblem odsudit ludi pre hocico, pre vieru, nazory, zato ze maju rodinu na zapade atd.Ludia sa vracali z bani z podlomnym zdravim, alebo nevydrzali to peklo.
Tarat aky to bol zazrak su hlupe talafatky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 26.02.2017

Nedávno jsem natrefil na článek, v němž se popisuje jak mladý Einstein vysvětlil, že zlo je pouze nedostatek dobra, tma je nedostatek světla a ďábel nedostatek Boha. To je k rozsahu ve Vašem příspěvku předvedených znalostí a schopnosti logicky uvažovat. Váš příspěvek má také charakter "demagogie je nedostatek pravdy".
Vývoz obilí ... on už to někdo tady psal, nějak děláte, že jste to nečetl. Ze zakázek se stornovalo, co šlo a další se plnily díky operativnímu nákupu v Iránu. Co se týče čísel - je to často dost sporné. Například jste tady nijak nekomentoval naprosto nesmyslná čísla z oficiálních statistických ročenek USA.
"Stalin na co siahot z toho vacsinu posral." - Stalin zajistil zásobování Petrohradu v roce 1917, byl u všech důležitých vítězství v občanské válce. Podařil se mu velký zázrak když vyvedl ruské zemědělství z krize - zkuste počíst tady: http://leva-net.webnode.cz/products/predrevolucni-rusko/ a vysvětlete mi, že to tak nebylo. Těch 30 miliónů si už opravdu strčte za klobouk, když sám navíc uvádíte tu pitomost, že jich za 2. světové bylo 300 miliónů. Já vím, oblíbená hláška, že SSSR vyhrál válku navzdory Stalinovi - to je přímo stav pokročilé demence. Jinak jste měkký, na wiki o Solženicynovi se psalo, že "10 roků byla norma pro ty, co nic neudělali".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Tazko mozno uverit tomu ze Nemci sa dostali az pred za par mesiacov moskvu ako noz do masla.Miliony mrtvyc a zajatych za kratku dobu.Navzdory ovela vacsej presile Rusov.Ktori mali viac tankov, boli na svojom uzemi chranieni .Stalin nechaval strielat vsetkych zvedov ktori tvrdili ze sa chysta utok na ZSSR.Generali boli velakrat proti jeho rozhodnutiam v 2 sv vojne nechceli ist cez duklu co sa ukazalo ako velka Stalinova chyba. Vo Varsave nechal stat odiely 2 mesiace pred mestom kym nemci nepostreilali 200 tisc poliakov v odboji , nakoniec este nechal nech odvlecu obyvatelov mesta do koncentrakov.Spojenci mali zakazane zasobovat povstanie ,neumoznil im tankovat palivo na oslobodenom uzemi , dokonca cervena armada strielala na lietadla ktore zasobovali povstanie.Koli tomu sa dlhe tyzdne Stalin natahova z Britmi a americanmi.Tolko k vseslovanskej vzajomniost.Vystrielat v cervenej armade desatisic najlepsich dostojnikov aby nemal kto velit to je stalinva vizitka a mnohe dalsie "genialne " tahy..Ved cervena asrmada bol nechopna ledvo vyhrali vo Finsku a to mali prevahu 10:1 a straty mali tiez take.Ziadna slava cervenej armady sa nekonala.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 27.02.2017

Víte co? Pojďme se vrátit k tématu tohoto článku a věrohodnosti použitých pramenů. Vy tady motáte táraniny, jednu přes druhou, ale takto se vůbec nedá pracovat. K těm dalším tématům se dostaneme u dalších článků. Moje kniha o Stalinovi má ~860 normostran.
Tak jak se díváte na věrohodnost statistických ročenek USA a opsal jsem čísla z nich správně? Lze tato data nějak jinak interpretovat?

Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 25.02.2017

Jinak, nevšiml jsem si žádné reakce na kontraargumenty, které ti poskytl autor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Ja cakam argumenty tohto webu ktory najprv tvrdi ze nikde nepublikoval ze hladomor na ukrajine sa nestal a ked sa ukaze ze taraju ,snazia sa zamiest stopy.Je to ako z mnohymi proruskymi trolmi Ruska federacia priznala miliony mrtvych v gulagoch -riadena geniocida slovanov prebehla ale poniektori sa tvaria ze to boli iba akesi oddychove tabory a zomrelo nanajvys par ludi-zrejme nestastnou nahodou a boli to ako inak iba zlocinci.Nikd e zmienky o milionoch dalsich ktorych iba vozili nakladiakmi za mesta a rovno strielali do jam a do gulagov sa ani nedostali.Cele Rusko od Vladivostoku na zapad je jedne velky masovy hrob a dodones tie lany mrtvoly iba vykopavju.Miliony ludi co dosli domov dozit z Gulagov s tuberou a dalsimi chorobami ani nepocitam.Zial tento web je na tak nizkej urovni ze nieje ochotny pisat o tychto vecich, radsej ho zaujima kde co len aby nemuseli pisat o tom kto riadil genocidu na slovanoch.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Metla | 26.02.2017

Áno, treba hovoriťo genocíde Slovanov. Tých minulých i súčasnej. Ale treba skúmať príčiny, pôvodné zámery, nie len následky.
Za také základné otázky pokladám export komunizmu z USA a Anglicka do Ruska. Kto ho stvoril a mal o to záujem?

A Mníchovskú zradu! Prečo tzv. spojenci neboli ochotní postaviť sa proti Hitlerovi na začiatku, keď bol ešte slabý? Prečo mu dovolili obsadiť a rozdeliťsi výborne vyzbrojené a na boj odhodlané Československo, aby následne získal všetku jeho výzbroj, ďalších vojakov, výrobné zbrojárske kapacity? Čiže bolo zrejmé, že jeho sila porastie. To si ako máme myslieť, že spojenci si to dobre neuvedomovali a boli teda sprostí? A tí hlupáci boli potom tzv. víťazné mocnosti, ktoré rozhodovali kto je vinný a kto bude platiť vojnové reparácie? Veď práve oni mali sedieť ako obžalovaní, na vojnových súdoch. Jediným víťazom aj morálnym II SV bolo Rusko, o ktorého porážku šlo tým, ktorí stvorili a podporovali Hitlera, ale tvárili sa, že s ním bojujú. Nie reči, ale SKUTKY odhalia zámer.
Dnes na Slovensku zažívame absurdné obvinenia, že my Slováci sme div nevyvolali II SV, aký Bol Tiso netvor a deportoval židov. Ale naša prvá samostatná republika vznikla len ako následok rozhodnutia spojencov, že Československo vydajú Hitlerovi a ten si riešil obsadené územia starou osvedčenou metódou rozdeľuj a panuj. Teda Slovensko bolo Hitlerom okupovanou krajinou. A teda keď toto dopustili spojenci, všetky odsuny židov idú na vrub spojencov, ktorí Hitlera mohli zastaviť ešte na začiatku jeho besnenia. Ale očividne to nechceli. Ten ich otvorený druhý front po funuse je na smiech. Rozbehnutí Rusi by sa zastavili len na pobreží Atlantiku. A bez týchto udalostí, by nebolo ani hladomorov v Rusku a na Ukrajine. Ale hladomor v USA by bol.
A nezapríčinili by ho Rusi, ale v podstate tí istí, ktorí zapríčinili hladomor na Ukrajine i v Rusku. Už stará Rothschildová vyhlasovala: "Nebolo by žiadnych vojen, keby to moji synovia
nechceli!"
Hlavne, že sú to vážení občania a nehnijú už dávno všetci v base, alebo nevisia pre výstrahu na hákoch popri cestách!
Ako náš zbojník Jánošík, ktorý ale naopak bohatým bral a chudobným dával.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Mnichovska zrada ? Ako je mozne ze este pred mnichovskou "zradou" prisli francuzi o svoje uzemia ktore odstupili hitlerovi bez boja ? O tom proruske weby nepisu ? Zapad jednoducho nechcel ist do vojny a naivne veril ze ustupkami Hitlerovi vojna nebude.Ak by isli do vojny dnes by ste tu kvakali ze za vojnu moze zapad lebo nechcel ustupit Hitlerovi.
Zjavne vam sudruhovia nevadi ze Nemecko nemohlo mat po 1 sv vojna tankistov, letcov , tazke delostrelctvo toto im umoznili na svojom uzemi Rusi aby sa tam cvicili Nacisticke vojska vymenou za lokomotivy, pozicky atd.Okrem to po napadnuti Polska zacala Britania bombardovat Nemecko -mala britania zatial co 300 milionovy ZSSR bojoval roky na strane nacistov , zabral polovicu polska -dokonca vacie uzemia nez mal narok najma na severe-po skonceni vojny ich vratili -Rusov ovladol fasisticky pud.Napadli Finsko za co bolo vyluceni zo spolocenstva narodov, zabrali Litvu,Lotyssko , Estonsko cast rumunska, roky dodavali Hitlerovi suroviny na domolaciu europy.Ruska tlac sa opajala spolocnou buducnostou s Nacistami.Hitlerova ludova Narodne socialisticka strana mala podobyn program ako komunisti jednym z havnym bodov bol boj proti kapitalizmu.Po 1991 sa Ruska federacia za toto vsetko svetu verejne sopravedlnila za dosledky z toho konania vyplyvajuce pre europu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

>Mnichovska zrada ? Ako je mozne ze este pred mnichovskou "zradou"

á, pán se vybarvil, myslím že není třeba více dodávat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Iste preto je zrada v uvodzovkach.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 26.02.2017

Francie přišla o území ... chtěl jste asi napsat, že plně vyzbrojená Francie nechala skoro bezbranného Hitlera, aby si vzal, co chtěl. Když i němečtí generálové měli v gatích a připravený plán "B", kdyby náhodou Frantíci řekli "kšššc!" - tedy odstranění fýrera. SSSR jim umožnil ... víte, celkem překvapivě židé Trockij a Radek s nacisty pekli, ale Stalin to zatrhl, jakmile se vlády zmocnil Hitler. SSSR měl 300 miliónů lidí? No, vzhledem k tomu, že Ruské impérium v době rozpadu mělo někde pod 150 miliónů lidí, tak to tam podle Vás ani nemohl být hladomor ... Velká Británie bombardovala ... máte pravdu, v parlamentu probíhala hysterická diskuze o tom, 'že přece nelze ničit cizí soukromý majetek...'. Kromě toho, proč se té válce říkalo 'podivná'? Finsko a Polsko? O válku si řekly samy, ostatně veškeré územní přírůstky SSSR proběhly na základě plebiscitu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Hore som napisal jasne ze odstupili svoje uzemia bez boja . ZSSR bol xy nasobne vacsi v tej dobe ako mala Britania ktora vedela na ciu stranu sa v tej dobe postavit co sa neda povedat o ZSSR.
Dolezite je ze Briti bombardovali cim nasrali Hitlera a ten sa chcel s britaniou vysporiadat raz a navzdy.Bjaky o tom ze nechceli su akurat vase taraniny.Urcite chceli kdeze vyhlasili vojnu Nemcom.Co sa neda povedat o ZSSR ktory roky stal na strane Nacistov.Tak Finsko ohrozovalo ZSSR a preto si o vojnu povedalo same to su lzi.

Re: Re: Re: re

Hox | 25.02.2017

"Stalin na ukrajinu nic nedoviezol, obilie nechal vyviest na zapad a ludi nechal pomriet hladom.
Hovoria o tom pamatnici dedovia a stare babky od 5 min vo videu.Stalin vyslal umyslene svojich ludi a ti pobrali vsetko co nasli nielen zasoby jedla ale aj sadenice a vsetko z coho by sa dalo nieco dopestovat.Boli strazene mlyny aby sa nedalo nieco mliet."

Ano, tuhle pohádku znám taky, ale doporučuji se seznámit s fakty, dokumenty a statistikami.

Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Pohadky su na tomto dezinformacnom webe, je tu xy clankov ktore su evidentne mimo, siria dezinrormacie a propagandu.Este aj v Ruskej federativnej republike Ingussko zakazali velebenie Stalina a ospravedlnovianie jeho zverskych cinov.

Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Zkuste konkrétně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Preukazatelne napr Pjakin ktoreho tu davate casto bol xy krat usvedceny zo lzi.Jeho predikcie nevychadzali,taral,prekrucal a do sveta pustal propagandu.Najhorsie na tom je ze v urcitych veciach sikovne vsunutych mal pravdu nato sa chytilo vela ludi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Zkuste konkrétně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Napr Taral ze vsetky pady boeingov boli v dosledku toho ze zapad dokaze ovladat tieto lietadla na dialku,vraj znehodnotia aj hlasove schranky aby sa na nic neprislo .Preukazatelne napr germanwings naviedol lietadlo do padu umyselne, existuju zvukove zaznamy ako sa druhy pilot dobija do kabiny a snazi sa vyvalit dvere, zaznamy z pocitaca ako si pripravoval a vyhladaval veci dopredu atd.Pokial Pjakin tvrdi ze za vsetkym je zapad a nema to ako dokazat su to ciste vymysly.Okrem toho Pjaikn preukazatelne za posl 2 roky(za tu dobu co ziskaval"popularitu") Teda za ten cas vytvaral tragicke manipulativne spojenia(jeho venusa-zmluvy spojenia,opozicia pluto smrt manipulace) ako analytik by to mal vediet.Stava sa to raz dvakrat za zivot trva to 2-3 roky.Akou tragediou to skoncilo vsetci vieme.To co pustal von s amu vratilo.Je mozne dokazat ze Hitler a jeho poskoci sa narodili v konstelaciach takych istych ako Stalin a jeho poskoci(Venusa kvadrat opozice Satrun).Venusa zivot-satrun smrt-teda tito ludia uberali zivot inym.Podbne napr aj Strelkov ktory stoji za Donbasom a ako sam tvrdi vojnu som sposobil ja.Zas aka nahodiska.Podobne ako komunisticka elita v CSSR sa narodila v konstlaciach hluposti a naivty-znova statistika.(merkur kvadrat neptun).Zjavne sa nejedna o ziadne nahody a uz vobec nie na tak velkej vzorke.Co sa tyka Pjakina tiez sa nejednalo o ziadnu nahodu, v tych casoch mal robit uplne ine veci nez robil, prilieval tam kde nemal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Nikolai Lilin: my, aniž bysme si to uvědomovali, děláme bordel, abysme odvrátili pozornost od vážnejch věcí, který se tady na tom místě dějou. | 26.02.2017

Válka v Čečensku není nic jiného než lumpárna,
divadýlko, které zorganizovalo jen a jen Rusko, přičemž využilo svých zná-
mostí v arabském světě, a dokonce prý platilo námezdní vojáky, aby bojovali
proti nám.

Jelikož politické diskuse mi nikdy nebyly blízké, moc jsem nero-
zuměl ani úvahám, které kapitán tu a tam pronášel během svých výkladů.
Všechny jeho teorie naprosto převracely moje přesvědčení o povaze vládních
struktur: Nosov často mluvil o moci těch, kteří bývali součástí teď už někdejší
KGB, a tvrdil, že skupina veteránů našich tajných služeb drží nějakým způ-
sobem pod kontrolou ruskou politiku.
Byl jsem hodně zvědavý a ptal jsem se ho na spoustu věcí, protože mě opravdu
zajímalo, co se děje tam, kam jsem se dostal. Tehdy se kapitán vždycky pokoušel
vysvětlit mi všechno co nejjednodušším způsobem:

„Podívej, abys pochopil cíl tohohle konfliktu, musíš vědět, jak funguje ‚vý-
slednej bordel‘.
Dám ti příklad: máš obchod plnej výbornejch pralinek a jeden
zákazník je chce koupit a odnést si je domů, ale zákon zakazuje nosit je pryč,
musí je sníst na místě, nesmí přitom z obchodu odejít. Ten týpek ale zná spoustu
dalších lidí, který stejně jako on chtějí tvoje pralinky, a všichni jsou ochotný za-
platit jakoukoli cenu, aby si je mohli vzít s sebou a sníst si je v klidu doma nebo
je možná prodat dál někomu jinýmu. Zákon proti konzumaci pralinek mimo
obchod se ale nelíbí ani tobě, protože tebe zajímá, jak jich prodat co nejvíc.


Tady se do hry dostává naše Moskva, která v tomhle příběhu zaujímá místo
představitele zákona. Je pořád v tvým obchodě, dává pozor a kontroluje, aby
si nikdo neodnes pralinky domů. Tobě se samozřejmě nelíbí ani Moskva. Až
sem je ti to jasný?“
Třebaže to nebyla skutečná otázka, přesto jsem přikývl, a Nosov vykládal dál:
„Takže si představ: přijdu já a nabídnu ti, že Moskvě vypálíme rybník.
Pošlu do obchodu pár kámošů, ty si zavoláš pár kámošů a jednoho krásnýho
dne se naši kámoši v obchodě servou. Zatímco se mlátěj, rozbijou pár stolů,
ňákou starou židli a třeba ještě vitrínu, Moskva se jako správná ruka zákona
vloží mezi ně, aby je uklidnila a nastolila zase pořádek. Přesně v tý chvíli si já
z tvýho obchodu vezmu pralinek, kolik se mi uráčí, zaplatím ti, co jsem dluž-
nej, a vypadnu. Díky výslednýmu bordelu naše drahá přítelkyně Moskva nic
neviděla a my jsme na tom oba vydělali, a příště, pokud budem chtít, to můžem
zopakovat...

Situace s válkou v Čečensku je hodně podobná, jenomže místo
tebe tu jsou šéfové arabský komunity, který maj pod palcem trh s drogama,
obchodování s lidma, zbraněma, benzínem a dalším.
Prostě pralinky.
Místo
mě jsou tu ruský tajný služby, který po rozpadu SSSR převzaly kontrolu nad
všema nelegálníma obchodama na území státu.
Moskva naopak představuje
právní společnost, teda těch pár lidí, který se ještě nějakým způsobem snažej
postupovat podle zákona a věří institucím (mezi nima jsou i zástupci zemí,
kam ty obchody směřujou).
Debilní kámoši, který se přijdou rvát do obchodu
a vyvolat tak výslednej bordel, jsou zase ruský vojáci a žoldáci.

Vyplývá z toho moc smutný ponaučení: my, aniž bysme si to uvědomovali, děláme bordel,
abysme odvrátili pozornost od vážnejch věcí, který se tady na tom místě dějou.

Válka, v který bojujeme, je jen zástěrka pro spoustu obchodů, který kompletně
ovládaj zkorumpovaný lidi ve vládě...“

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

a) jak to souvisí s diskusí, do které jsi to vložil?

b) bláboly, jemně řečeno

c) http://leva-net.webnode.cz/products/rozhovor-s-cecencem/
http://leva-net.webnode.cz/products/pravda-o-valkach-v-cecensku/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 26.02.2017

Fantastický příspěvek. "Válka v Čečensku není nic jiného než lumpárna"
Pod to se podepíšu. Berezovskij tam za pomoci Soroše a CIA založil drogové království a ten zlý Putin mu rozbil hračky a zarazil export orgánů k transplantaci. To jsou přece kšefty Soroše a krvavé Madly v Kosovu, Lybii, Ukrajině...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Rusi bojuju s Cecencami 300 rokov a Putina ani nenapadlo vyhlasit po prvej vojne referendum ktoreho ma okolo krymu plnu hubu.Vysledok by bol jasny.

Re: re

zleoš | 24.02.2017

Jistě, článek je 100% kremelská propaganda.
Něco takového se v USA, nejúžasnějším státě ve vesmíru, nemohlo nikdy stát. Americké 'elity' by to nepřipustily, vždy jim šlo především o blaho prostého lidu. LOL

Re: Re: re

alex | 24.02.2017

Propagandou je to ze z tych milionov pristahovalcov z xy krajin sveta nedokazal nikto potvrdit ze tam zomreli miliony ludi.Niesu fotografie niesu svedectva.A pritom urcite nieje problem pre tie miliony ludi ktori sa z USA aj po rokoch vratili domov aby povedali co sa tam dialo.To nebolo uzavrete Rusko kde sa aj pri ceste z mesta do mesta muselo hlasit ze clovek odchadza.
Obcania desiatok roznych statov a nikto nevydal svedectva o milionoch mrtvych v uliciach ?

Re: Re: Re: re

Martin | 24.02.2017

Hladomor s miliony mrtvých v ulicích je taková trochu hollywoodská představa. Hlady umírá většinou malé procento. Většina potom na běžné nemoci, kterým se hladovějící oslabený organizmus není schopen bránit. Takto umřel třeba Kennedyho pradědeček. Už na území USA, jako oběť irského hladomoru v padesátých letech předminulého století. Mimochodem ten irský hladomor je další tabu.

Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Irsky hladomor nikto nespochybnuje dokazom je vlna vystahovalectva ktora nasledovala.Pokial mal v USA prebiehat hladomor kde vysledkom malo byt 7 milionov mrtvych , da sa predpokladat kedze len mrtvych vraj bolo 7 milionov ze na pokraji smrti bolo ovela viac ludi a teda na pokraji vyhladovania boli desiatky milionov ludi a iba 7 milionov vraj zomrelo.Ja sa pytam kde su fotografie , kde su svedectva.Kedze v tej dobe tam boli miliony pristahovalcov z xy krajin sveta preco o tomto nikto nenapisal knihy.Urcite to nieje z dovodu ze to v USA utajili.Kedze miliony z pristahovalcov sa po rokoch vratili domom zo zarobenymi peniazmi.Bola to siroka vrstva ludi od obycajnych ludi cez lekarov,historikov,spisovatelov pravnikov .Urcite by sa v takej mase naslo xy ludi co by vydali knihy na toto tema.Nie ako sa podsuva ze USA to zamerne utajili aby sa nic nedostalo von.

Re: Re: Re: Re: Re: re

Jura | 25.02.2017

Ona je představa, že od hladomoru musí lidi umírat během chůze na ulici.
Pravda je většinou taková, že se na hlad umírá doma.
A situace s velkým smogem v Londýně 1952 ukazuje, že takové umírání doma bývá současníky nepostřehnutelné. Všimnou si ho až statistici.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 25.02.2017

Ono to asi bylo ještě jinak: Ti lidé umírali nejspíše mimo obce v pustinách.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Iste 7 milionov mrtvych a nikto si to nevsimol lebo vsetci umreli doma.Nikomu nechybali .To su naivne predstavy o hladomore.Na Ukrajine ludia umierali na uliciach.Vedel to kazdy ludi vychudnutych na kost bolo velmi vela.Ale v pripade USA ostava jedine tvrdit ze to prebehlo v takom utajeni ze si nikto nic nevsimol.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

jik | 27.02.2017

Byla aféra. V Sevastopolu výstava fotografií o ukrajinském hladomoru. A zjistilo se, že pár fotek nejen že není z Ukrajiny, ale je z USA. Možná jste viděl film Podraz - vzpomeňte, jak tam posedávali lidi na ulicích - to je docela věrný popis, jen oni tenkrát nebyli tak čistí a ve formě.

Re: Re: Re: Re: Re: re

jardob | 25.02.2017

"Kedze v tej dobe tam boli miliony pristahovalcov z xy krajin sveta preco o tomto nikto nenapisal knihy.Urcite to nieje z dovodu ze to v USA utajili.Kedze miliony z pristahovalcov sa po rokoch vratili domom zo zarobenymi peniazmi."

Skutočne? ako ste na to prišiel? Veď reč je o období hospodárskej krízy... Ak tam niekto prišiel len za prácou, prečo by tam zostával po vypuknutí krízy? Aké by mal dôvody tam zostávať počas ekonomickej krízy? Ak som v cudzine pre peniaze, aký má význam tam zostávať a čakať na smrť?

Je teda prirodzené, že tí čo sa stali obeťami krízy, mali v USA zapustené hlbšie korene a nemali kam ísť. A o pár desaťročí neskôr krízu vystriedal blahobyt, a v takých podmienkach ľudia zabúdajú na zlé. Veď napríklad aj tí, čo prežili blokádu Leningradu, nemali síl pripomínať si tie hrozné časy.
Vtedy neexistoval ani internet, a fotografické prístroje neboli všednou vecou. Napriek tomu pamäti a fotografie nepochybne existujú a teraz po americkej perestrojke začnú vychádzať na povrch aj u nich. Vezmite si že aj v našom regione, v 68 roku tu bola okrem sovietskej armády prítomná aj východonemecká, a takmer nikto o tom nevie, a to sú udalosti o viac ako 30 rokov mladšie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Pristahovalci su v podstate vsetci americania okrem indianov.Predstava ze po vypuknuti krizy vsetci odidu je nemiestna.Okrem toho ak by aj odisli vsetci pristahovalci ktori tam boli iba par rokov este stale tam ostali miliony dalsich pristahovalcov.USA nebolo v dobe hospodarskej krizy ludoprazdne.Vzdy tam boli miliony ludi z desiatok narodnosti ktori mali pribuznych kde kade po svete .Nebolo by mozne aby sa svet nikdy nedozvedel nic z cias krizy.Ba naopak boli toho plne noviny aj v europe a kade tade po svete.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 25.02.2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger_in_the_United_States
Tady máte třeba data z Fakeapedie, kterým byste mohl věřit. Hlad a nedostatečné potravinové zajištění je problém, který je dokonce současný. 70 milionů Američanů je na tzv. Food Stamps. Pominu fakt, že to je celé v režiji Goldman Sachs i idiotskou zelenou politiku, která za několik posledních dekád prakticky zničila americkou produkci. Pominu fakt, že se na tom podílejí potravinářští a zemědělští giganti, kteří do USA dovážejí GMO odpad z latinské Ameriky. Kromě třicátých let tu byly i problémy letšedesátých a hladový rok 1968. Pohledejte Nixonův projev na toto téma.

Je nesmysl americký hladomor ve třicátých letech popírat. Téma není samozřejmě široce medializováno, ale ta třicátá léta opravdu nepopíral ani americký tisk. To v čem jasno není je pouze počet obětí velké ekonomické deprese. Já se dopátral k sedmi milionům.
Jinými slovy svět se dozvěděl, ale pouze v míře, kterou dovolila od dvacátých let devatenáctého století více a více globalistickou kapitalistickou věrchuškou kontrolovaná média.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 25.02.2017

Mohli bychom se bavit i o definici hladomoru. V podstatě se dá říci, že i po roce 2008, kdy nám praskla hypotéční bublina se prudce zhoršil přístup řadoveho Američana k potravinám. A otázka zní počítat-li to jako hladomor. Počítat-li například i počet úmrtí spojených s nekvalitními potravinami či spíše toxickým odpadem, pořizovaným za Food Stamps, což je v podstatě dnešní elektronická podoba tehdejší fronty na polévku...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Kedze minimalna mzda v Rusku je cca 120 eur a Ruske priemerne platy su menej nez polovica z toho co na Slovensku.A kedze mobil,notebook , auto , chladnicka, pracka, stoji v Rusku tolko co u nas.Kedze vyrobcovia si drzia ceny.A ceny potravin su dost podobne nasim-podla akciovych letakov ktore su bezne dotupne na webe.Napr taky udenac stoj tolko co u nas a to Rusko obmyva 13 mori.Je na mieste podla toho co pises domnievat sa ze hladomor prebieha skor niekde ine.Ja to sice netvrdim ale ked si s tym zacal....Podla vysledkov kontrol ruskych potravinarskych organov , su natom ruske vyrobky coraz horsie najma po sankciach jedia coraz viac napodobenin a chemie.Syry su uz iba umeliny ktore sa snazia udrzat na trhu nizkou cenou ale maju daleko k tomu co pred rokmi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 25.02.2017

Rusko začíná být tuším v tomto roce stoprocentně potravinově samostatné. A také největším vývozcem organické pšenice. To kromě suverenity přineslo také zvýšení kvality potravin. Rusové jsou pokud vím doslova posedlí organickými potravinami. Malé farmy a malovýrobci potravin si sankcemi dost pomohli. Bude-li na straně ruského státu vůle neprovozovat to, co jako politický ateista s klidem definuji zprava jako korporátní socialismus či s klidem zleva jako korporátní fašismus a tyto aktivity široce podporovat, neviděl bych problém. Srovnejme to s ostudnou zemědělskou politikou ČR a různými ničiteli zemědělství a zemědělské půdy typu Babiše.

Amerika zejména za Obamova režimu šla v tomto ohledu dost do extrému. Z Food Modernisation and Security Act, který stejně jako Obamacare psaly nadnárodní korporace se ježí vlasy hrůzou. Prakticky znemožnil soukromé malopěstování potravin na "zadním dvorku..." V těch třicátých letech to odskákalo řekněme pět procent obyvatel. To bylo dáno především tím, že většina americké populace žila mimo městké aglomerace a pěstovala část svých potravin doma. Dnes jim v tom zabraňuje zákon v zájmu "Food Security..." Navíc se populace přestěhovala do městských aglomerací. V případě nějakého opravdu ošklivého civilizačního kolapsu by byly astronomické ztráty na životech. Jak zranitelná je vysoce centralizovaná civilizace jme viděli v Japonsku nebo třeba za toho větříčku Sandy v USA, kdy mela FEMA zavřeno z důvodů mizerného počasí (!) a mámy od ploten druhý den vyvěšovaly do oken cedulky Sex For Gas...

Srovnám-li USA a RF z hlediska potravinové bezpečnosti vychází mi z toho Rusko lépe. Krom toho Rusové ještě nezapoměli na domácí pěstování za sovětské éry.
Nízké příjmy nemusí být vždy problém. Podívejte na dekády embargovanou Kubu. Domácí pěstování zdravých organických potravin přineslo Kubáncům na míle delší věk dožití než v takzvaně vyspělých zemích. Liberální matematika tu neplatí. Stačí nebránit obvatelstvu v přístupu k zemědělské půdě pod záminkou různých ekologických zákonů, patentů na živé organismy či prostě ekonomicko-finančnímu uspořádání.

Rusko nabízí lidem za dobrý peníz kvalitní zemědělskou půdu k hospodaření, zatímco zelení šílenci ve službách nadnárodních korporací prosadili v USA zákony, na základě kterých se vyplácí farmářům renta, aby nechali svá pole ladem, zatímco do země proudí statisíce tun GMO sraček, které Monsanto a Duponti pěstují v zahraničí. Pak dochází k paradoxu, kdy nezaměstnaný zemědělec z Missouri žijící z Food Stamps volá na infoliku, kde se s ním baví nějaký Ind, protože Goldman Sachs, který má lukrativní byznys z Food Stamps na povel zaměstnává indické call centrum... Ten Američan by nemusel sedět doma být nemocný z nekvalitních potravin a pěstovat doma ty zdravé americké...
Dost Američanů si již past, kterou jim tyto korporace připravily uvědomuje. Některé státy také nulifikovaly ty nejdrakoničtější zemědělské federální zákony. Bude to ještě velký boj. Držím Američanům v tomto ohledu palec.
Jíst zdravé potraviny a žít v potravinově soběstačné zemi by mělo být základním lidským právem kdekoli na světě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 25.02.2017

Rusko a 100% potravinovo sebestacne to je vtip?Ako hovoria sami Rusi v nahravke od 53min , Rusko je krajina s holym zadkom.Nazor Rusa ktory je z Novgorodu cca od 53 min, ma za zenu Slovenku a vie pomerne dobre po slovensky.

https://www.youtube.com/watch?v=QeNqfRqHOR4

Podla Rusov rusi dovazaju snad vsetko od chemie, cez semena az po polnohospodarske stroje.Nikdy sebestacni neboli.A desatrocia to svetu tvrdili ze sa tak deje.Iba zivoria.Rusko prezilo velke mnozstvo krvavych revolucii a domnievat sa ako Lavrov a Putin ze ziadne dalsie nebudu su iba zbozne zelania ludi pri koryte.
Treba si vypocvut nazor beznych rusov ktori tvrdia ze Rusko zije propagandou.Media ovladol Putin.Este aj podla nazora poslanca Ruskej dumy vladne v sucasnosti v Ruska taka atmosfera ako za cias tretej rise.Propaganda to je to co im podsuvali desatrocia a ani teraz to nieje inak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 25.02.2017

Nabízí se otázka co nedovážejí do naší montovny. S nadsázkou se dá říci, že na rozdíl od Rusů nemáme šanci s tím nic udělat, protože nemáme jaderné zbraně... A ruský export má i takové položky, jako dopravní letadla. O tom si můžeme v Gottlině nechat jen zdát.
Názory běžných Rusů jsou běžně různé. Také nadávám na režim. Jen mě u toho netočí BBC. V tom je ten rozdíl... Není to pravidlo, ale zejména Rusové co potkávám na Západě mi nepřipadají zrovna důvěryhodní. Dost z nich jsou také "šábesRusové..." Koneckonců takových máme u nás plná média :)
O ovládání ruských médií Putinem doporučuji pohledat nějaká videa s poslancem Fjodorovem... Je to z řady důvodů nesmysl. Ruská média patří z velké části nepříteli, který si může dovolit sypat do informační mašinerie prostředky, o které se Rusku nesní. Také má promazanou mašinerii na vytváření veřejného souhlasu i vědu za ní, kterou Rusko při vší úctě není schopno dohnat. On k tomu vlastně není důvod, protože lidé na Západě už médiím stejně nevěří. Mluví-li Rus o kontrole médií Putinem, většinou pracuje pro druhou stranu.

S tím samostatným zemědělstvím to není vtip, ale fakt. Krom toho Rusko má veškeré zdroje, jak přírodní, tak lidské, aby moho být plně autarkické.
Je ale potřeba si uvědomit jedno. Rusko čelí dost zlé válce celá století. Horké, studené, náboženské, informační, psychohistorické.

Relevantní jsou ekonomická a obchodní data. V této fázi po prohrané části studené války se Rusko vrací k vlastní suverenitě po létech studené okupace. To zemědělství je poměrně snadný úkol. V ostatních odvětvích se dějí reformy, které jsou nadějné, ale zatím dost pomalé. Potom je tu také problém personální. Ne všichni v ruské věrchušce pracují pro Rusko. Také nic nového.
Záleží také jako měřítko zvolíte. Liberální pohled tu nebude nikdy fungovat. Je to v podstatě ruská výhoda. Bývá často podceňeno.
Ale je to potřeba soudit tou optikou, že Rusko Jako bájný Fénix vstává z popela. Ano jsou obrovské problémy. Ale to nejhorší má Rusko za sebou.

Vstává z popela po létech vlády pro "Západ" pracujících agentů typu Gorbyho. V moderní podobě včetně programu zvaného rusofobie to tu běží řekněme od Vídeňského kongresu. Proloženo dvěma světovými válkami a jednou zednářskou revolucí. Devadesátá léta měla přinést nejen likvidaci SSSR, ale i Ruska jako takového.

Nic nového pod sluncem. V roce 1898 vyšla v globalistickém časopise The Truth karikatura s názvem císařův sen. Je na ní vyobrazena Evropa rozdělená na republiky. (První světovou globálové organizovali na likvidaci evropských monarchií - jak jinak krom Britského impéria) A místo Ruska byla poušť. To je univerzální dlouhodobě neměnný cíl globální věrchušky.

Putinův poradce doktor Glazjev napsal zajímavou knížku, kterou jsem četl v anglickém překladu pod názvem Genocide: Russia and the New World Order. Knihu v roce 1999 nechali přeložit hoši z Executive Intelligence Review, založeného Lyndonem LaRouche. Kniha popisuje škody způsobené Rusku liberalizací a piratizací provozovanou různými Gajdary a Čubajsy.
Neměli to jednoduché. Zatímco zdejší Klausovy fanynky házely na tribuny kalhotky, Jelcin se musel k liberalizaci prostřílet tanky.

Ve zdejší pokladnici poznání najdete unikátní článek, který v kostce popisuje totéž. http://leva-net.webnode.cz/products/role-zapadu-v-ruskych-reformach-aneb-co-se-na-harvardu-neuci/

Piratizace způsobily Rusku škody, které přesáhly škody způsobené Rusku druhou světovou válkou. Mluvilo se o hladomoru stalinském. Tentokrát to málem skončilo hladomorem liberálním... Hoši z EIR byli tuším první, kdo přišel s dokumenty o tom, že piratizace východní Evropy a Ruska byly v dlouhodobém plánu a ti, co to v USA plánovali počítali se zničením dvou třetin východoevropského a ruského průmyslu. Data OSN hovoří o tom, že v roce 1988 bylo ve východní Evropě a evropské části Ruska 16 milionů lidí na hranici bídy. V roce 1997 to bylo již 180 milionů. Toliko konkrétní výsledek reforem.
Reformy si měly ekonomicky podrobit východní Evropu a připravit ji k integraci s filiálkou USA jménem ES. Tam kde to nešlo jinak pomohla válka jako v bývalé Jugoslávii - balkánské velmoci překážející integraci. Rusko ale mělo být zničeno úplně. Rozkouskované a depopulisované mělo sloužit jako plankton pro živení západní civilizace. Jenže k finálnímu porcování medvěda nedošlo. Objevil se jeden šedivý petrohradský úředník, který si nesl pod čepicí snad veškerou esoteriku co mohl v KGB pobrat a medvěda jim vyfoukl. Proto ho tak nenávidí. Stejně jako nenáviděli Stalina za to, že típl tu rozkrádačku započatou za Leninova NEPu. Nic nepomohly tresty od nadnárodního podsvětí, jako byla otrávená kulka určená Leninovi nebo později alpský cepín frajersky nakřivo zaražený v Brojnštajnově lebce. Selhali a podsvětí je potrestalo. Jenže Rusko mezitím udělalo svůj civilizační skok a řítilo se jako rozjetý kolos, který se podařilo dobrzdit až Gorbymu.
Dnes je situace analogická. Ovšem pro západní věrchušku daleko patovější v tom, že jaderné zbraně zabraňují obvyklému válečnému tažení proti Rusku. To, co se nakradlo ve východní Evropě a v Rusku v devadesátých se prožralo a skončilo tím, že měli v roce 2008 hlavouni od Lehmana petačtyčicítky u spánku...
Kdyby se to tenkrát povedlo dostal by systém cca 200 let k dobru.
Rusko není dobré podceňovat. A Rusko v ohrožení už vůbec ne. Když jsme u toho ruského hladomoru. Uvědomme si, že Stalin řešil neuvěřitelný úkol. Věděl, že nepřítel bez industrializace Rusko zničí. Anglii trvala Industrializace 100 let a lokální hladomory to provázely také. Industrializace sebou nese obrovské soiální změny a potřeba pracovních sil v průmyslu musí být vyvážena zefektivněním zemědělství. Ruský hladomor je dost zveličován v rámci informační války, ale existoval a měl-li být daní za existenci Ruska na mapě a pozdější vítězství nad nacismem a cestou Rusa do vesmíru, byl pro Rusy dobrou cenou...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Arabi maju iba ropu a vozia sa na lamborghini, Rusi maju ropu,plyn, zlato,diamanty,platinu a skratka vsetky mozne nerasty a zije sa im tam mizerne.Riesia problemy alkoholom miliony ludi odisli na zapad, prichadzaju tam akurat tadzikistanci,kazachovia a ludia z podobnych republik.Zjavne to v Rusku nefunguje.Putin presadil take mnozstvo zakonov proti mediam ze uz namaju byt kym ovladane jedine Rusmi a ti zas pokial nieco chcu to beru od Putina.Ruska pravoslavna cirkev podnika je najvacsi dovozca alkoholu a cigariet do Ruska.Podnika z tazbou ropy a v dalsich oblastiach a co je hlavne neplati dane ani dovozne cla,preto je vo vyhode pred vsetkymi.A ma velke zisky.Pocet klastorov raketovo rastie,moc cirkvi raketovo rastie, v kostoloch stvu ludi proti europe a sira Putinove nezmysly.
Rusko pri takej rozlohe a obyvatelstve a nerastoch ako ma uz malo byt kdesi inde.Nemoze byt pre ludi tento gigant na tom horsie ako slovensko.Iste po 1991 prisli velmi tazke roky ,pretoze zmena rezimu je vzdy narocna a su tazke casy.Aj u nas sa dostali vtedy do popredia mafiani,kriminalne skupiny,zivotna uroven velmi kolisala a bola slaba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 26.02.2017

Někteří Arabové stejně jako někteří Rusové jezdí v Lamborghini. Většinou ti, kteří zradili svou vlast ve prospěch nadnárodních ropných společností. Jak dopadli ti, kteří nabídli svému lidu podíl na ropě nemusím snad dokumentovat. Ano najdeme i vyjimky v rámci některých postkoloniálních pidistátů, kde má obyvatelstvo široký podíl.... Většinou je ale postihly humanitární bomby jako Kaddáfího nebo teror rozpoutaný pod cizí vlajkou jako Muhammada Mosaddeka. Arabové jsou v trojím obklíčení. Pohledáte-li smlouvy, které například vyjednali Dullesové s Al Saudy, dojde vám, jaká hra se hraje. Ropa je nakupována za z čistého luftu tištěné peníze a navíc ti co prodávají musí nakupovat americké T-bills a zadávat lukrativní zakázky americkým korporacím. To je v podstatě kolonialismus verze 3.0. Ano, elita tomuto sloužící je na tom velmi dobře. John Perkins popsal principy v Confession of an Economic Hitman. Rusové dostávají na ropě podíl. Je to trochu kontroverzní záležitost, neboť to je na úkor potřebných investic, ale pořád lepší, než liberální hladomor. Podstatné je, že ruská ropa je opět v ruských rukou. Je to sice dále oligarchický model, ale v Lamborghini jezdící oligarchové v rámci klanově korporátních vztahů byli přinuceni pracovat pro Rusko. Podíleli se například na financování ruské armády zadními vrátky. V rámci liberálního modelu by se to nemohlo povést, neboť by se to rozkradlo. Západní expeti se diví, jak je možné, že je Rusko schopno vojensky konkurovat USA se zlomkem vojenského rozpočtu. Je to prosté. Neoliberální model je velmi neefektiví. Příliš se krade. Pověstné prkénko od hajzlu na bombardér B1 stojí poplatníky milion dolarů... Dal by se tam šoupnout celý hajzlík z B727 za pár tisíc dolarů. Rusko je tedy schopno konkurovat zemi s astronomickým vojenským rozpočtem díky tomu, že obešlo importovaný neoliberální model.
Umožnily to dohody s oligarchy a dělo se to mimo rozpočet.
Nefunkčnost liberálního modelu můžeme oddemonstrovat na naší komedii zvanoé výzbroj naší operetní armády a vzpomenout causy typu Cassa a Pandury...

Co se toho chlastu týče. Vždy mne pobaví, když Čech nebo Slovák kritizuje ruský alkoholismus. Podívejte se na naší spotřebu a hoďte kamenem. Budete-li pozorně číst tento dezinformační proruský a tím nepřátelský web zjistíte, že alkohol stejně jako tabák a drogy spadá pod zbraně genocidy - pátou prioritu řízení-agrese... Program genocidy Slovanů obecně, který tu běží pár století... Naši moudří předkové nepili alkohol. Věděli, že to ničí genom. Slabý alkohol v podobě kvasu pili až několikanásobní otcové - muži středního věku. Jinak to bylo společensky neakceptovatelné. Rusům byl chlast nucen ve vlnách. Historie je dlouhá. Od benátských kupců k Leonidovi Brežněvovi, který zavedl kult kulturního pití a vylepšoval si tím rozpočet. Dopadlo to tak, že na jeden rubl vydělaný na chlastu připadly tři, které sanovaly zdravotní a ekonomické škody způsobené alkoholismem ruské populace.
Ruská věrchuška se snaží proti propagaci alkoholu i alkoholismu bojovat. To mě vrací na začátek k tvrzení, že ruská média jsou ovládaná Putinym. Jejich soukromí majitelé mají dobré právníky a také lobbysty. Díky tomu se legislativu ohledně zákazu reklamy na alkohol se v Rusku prosadit nedaří. Těžko se potom bojuje proti zakořeněnému kultu "kulturního" pití.
Ale přes veškerou láskyplnou starost západní věrchušky, aby Rusové zůstali slabí a ožralí nám nám roste tvrdě pracující mladá generace Rusů, která tvrdě abstinuje. Také demografická data napovídají, že bod zlomu má Rusko za sebou.
Víte ta představa věčně ožralého Rusa je obraz stvořený k účelu. Velmi podporovaný třeba hollywoodskou produkcí. Pravda je taková, že problémy s chlastem, drogami a antidepresivy, které zejména západní civilizace polyká po stovkách je zejména v západní civilizaci mimo kontrolu. Ten dvojí metr je legrační. Všichni chlastají, ale jen Rus je nekulturní ožrala:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

> Rusko a 100% potravinovo sebestacne to je vtip?

http://archiv.ihned.cz/c1-65414590-rusko-se-stane-svetovou-jednickou-ve-vyvozu-psenice-predstihne-eu

Nežijete náhodou na nějaké jiné planetě?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Takze psenica to je to jedine co dokazu ? A to ma byt ta sebestacnost ? Preco dovazaju mlieko ,syry a bravcovinu z Ciny.A ovocie z xy krajin ? O dalsich veciach ani nehovoriac.Psenica nieje vsetko.V tak obrovskej krajine na tak urodnych poliach a dosiahli to teraz ? A co robili cele tie roky ? Hlavne ze psenicu dopestuju ale osiva si musia aj tak doviest.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Pán je demagog?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Co si predstavujete pod pojmom potravinova sebestacnost ? Ze sa im minuly rok podarilo dopestovat psenicu ?A co budu jest iba psenicu ? Preco neinformujete o coraz nizsej kvalite potravinovych vyrobkov v Rusku ? O tom ze jedia po sankciach coraz viac chemie a umelin.Nehodi sa ? Zavery ruskych kontrolnych uradov nechcete pustat do sveta ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Možná bude jednodušší, když se napřed pokusíte zformulovat tezi, kterou se snažíte dokázat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Pokial chcete nieco dokazat muste dat konkrretne cisla.Rusi tazko budu sebestacny kde dovazaju v obrovskych cislach mlieko,maso, ovocie atd.Skus dokazat ze nedovazaju nic, tomu by sa dalo hovorit potracvinova sebestacnost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Mám na mysli obecnou tezi jako například "Putin je zločinec, který likviduje Rusko".
Totiž, z jedněch vašich příspěvků se jakoby stavíte na stranu "těch nebohých Rusů", a z jiných přímo dští nenávist ke všemu ruskému. Máte tedy za cíl něco jako "zcivilizovat ty barbary" a tím je "zachránit"? Nebo snad "všechno zbourat" a "vybudovat tam něco pořádného" aby "ti nebozí Rusové konečně žili jako lidi"?

Nebo snad něco jiného? Ptám se na názorovou platformu na které ve vztahu k Rusku stojíte a na to, co se snažíte zdejším působením dokázat. Zatím se totiž vyjadřujete jen "proti", nikoliv ve prospěch něčeho.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

V Rusku sa nedeje nic nove.Vzdy matrica Ruska vyprodukovala dobu a ludi vo vedeni a bezni ludia nato iba doplatili .Komunizmus sa neujal na novom zelande australii lebo tam nebola vhodna zivna poda pre nieco take.Dnesne rusko fici na podobnej vlne ozvien minulosti, tak ako tyrane dieta vyrasta v rodine kde sa nanho nalepi kde co.Nemozno ocakavat zazraky.Rusi budu vzdy velebit svojho vodcu.A Putin iba pokracuje v tom co sa tam dialo uz skor.Neskoncilo to nijak slavne.Uz komunisti v CSSR na zjazd e priznali ze ZSSR je v upadku, zaostalosti atd.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

To není odpověď na otázky, které jsem položil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 26.02.2017

Rusko sa v sucasnocti snazi o regeneraciu ZSSR vnutorne prebiehaju tam zcasti podobne procsy.Nieje mozne aby dlhodobo smerovali tymto smerom toto zas neskonci dobre.Vzdy doplatili na svoju slepotu , fanaticku vieru vo velkeho vodcu a suhru okolnosti ktore ich zastihnu v case nepripravenych.Narod sa utapa v minulosti namiesto toho aby smerovali niekam.Nie hlasit sa k odkazu komunizu, konzumovat propagandu , aki su sebestacni, ako bojuju a vyhravaju nad kde kym,zavadzat nove dni boja proti bohvie comu to tu uz bolo .Nemaju v sebe nic nove, ziadny novy silny impulz.Som presvedceny ze toto je iba do casu a nakoniec budu stat pred sebou samymi ako v zrkadle a bojvat proti preludom ktore si sami vytvorili.Rozlisovat medzi vnutornym zivotom a realitou je pre rusov tazke miesa sa to.K tomu este nedozreli aby prekukli co ich skutocne ovlada a kde je skutocny problem.Nepojde to bez skutocne katarzie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 26.02.2017

Rusko a silný vůdce? Silný vůdce byl v Rusku vždy produktem ruského národa v ohrožení. Ivan Hrozný, Stalin, Putin... Nemyslím, že by Rusové chtěli návrat ke "komunismu." Ale také mají plné zuby liberalismu, který pro ně skončil málem hladomorem a po kterém stejně jako my za sovětské éry toužili.

Faktem zůstává, že postsovětská nostalgie v bývalých sovětských republikách je silná. Není se čemu divit. Je potřeba si uvědomit že éra SSSR zejména za Stalinovy doby přinesla Rusům nebývalý rozvoj a civilizační skok. Od zaostalé agrární země k jaderné, ekonomické, průmyslové, vědecké a kosmické velmoci, která byla světovou dvojkou či jedničkou podle metodologie, kterou to počítáte. Zahodit takový odkaz znamená pracovat proti Rusku. Všichni a to včetně samotných Rusů, kteří se snaží o jakousi separaci a zahazují sovětskou éru, jako špatnou jsou v podstatě maskovaní rusofobové pracující proti Rusku. Je velmi pravděpodobné, že nakonec vznikne SSSR verze 2.0. Postsovětské republiky se zmítají v problémech způsobených bezbřehou ekonomickou exploatací, které se bez Ruska nebyly schopny ubránit. Podívejte, jak to dopadlo na Ukrajině. Po létech liberální genocidy v podobě IMF Shock Therapy přišla genocida prostřednictvím horké války. I ta Ukrajina se jednou vrátí do ruské sféry vlivu a pod ruskou ochranu. Zkušenost několika generací s takzvanou samostatností, která nebyla ničím jiným, než neurvalou kolonizací byla ale krutá a krvavá. Ukrajinci se ale svou lekci učí. Stejně jako Litevci, Estonci, Gruzínci a další národy.

Rusko nepořebuje nepřítele tvořit. Má ho. Celá staletí čelí útokům západní věrchušky. Teutonští rytíři, Švédi, Poláci, Napoleon, Napoleon le Petit, první světová, druhá světová, studená válka i současné hybridní konflikty. Není to Rusko, které útočí. Není to Rusko, které potřebuje cizí zdroje. Není to Rusko, které se topí v nekonečných dluzích a není to Rusko, které provozuje neomarxistickou, postmoderně úchylnou civilizační sebevraždu.
Ruský národ jde nahoru. A Západ uvidí brzy v dáli jen koncová světla rozjetého vlaku jménem Rossia. Nemá smysl se nad tím vztekat. Je čas začít řešit problémy doma. A hlavně si přestat namlouvat, že to tady funguje. Je čas se přestat podílet na nesmyslnému boji proti Rusku. Je to cizí boj. Proč být potravou pro kanóny v boji za cizí zájmy? Je čas zahodit rusofobii, která vedla vždy jen k potupné porážce těch, kteří se snažili Rusko dobýt a s Ruskem začít férově spolupracovat....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Skok v technologiach nastal po celom svete obracat sa k tomu co priniesol cas a spajat si to s komunizmom je slepa ulicka.Akoby sa v CSSR ne budovali v tej istej dobe jadrove elektrarne , akoby sa nestavalo a nebudovalo.
Rusi len v 20 storoci skrachovali 7 krat naposledy v 1991 a 1998 ludom dali 3 dni na vymenu bankoviek a menili iba urcite bankovky.Preto ludia v 2014 masovo menili ruble za dolare.Nikto vlade v tomto neveri.Rusko je permanentne v problemoch nemozu si dovolit mat dlhy.To by ich uplne polozilo.Po rozpade ZSSR dlhovali miliardy prakticky kazdemu vazalskemu statu.Slovaci kedze chceli aby im RF vyrovnala dlh nakupovali stihacky,techniku, poslali sme kozmonauta do vsemiru, brali uran,plyn atd.Toto ma byt ta rozvinuta krajina ktora mala dlhy ku kazdemu.Ved americanom neboli schopni za 60 rokov splatit dlh za dodavky techniky a surovin v 2 sv vojne.Potacali sa z lava do prava.Ked boli MS v krasokorculovani v Moskve kilometer okolo stadiona navozili do obchodov aspon nejake potraviny a tovar aby to vyzeralo dobre.To bola realita ZSSR.
Bajit o tom ako ide Rusko hore ako rastie to tu bolo po desatrocia, zrunaly v kine a tv ako sa plnia normy ako narod vzkveta, opak bol pravdou, Takto to vzdy byva v narodoch ktore su v srackach.Stale kricia stale ukazuju ako sa vsade vsetko robi ako sa posuvaju.Ale vysledky su chabe.Videl si u svajciarov , norov aby v TV davali taku propagandu , ako narod expadnuje ako sa osamostatnuje atd.Ti odmietli este aj 2500 eur zakladny prijem.
V Rusku sa nemoze povolit nic narod na to nieje zrely nemozu tam dat 0.8 promile alkoholu za volantom lebo by to skoncilo tragicky.Ani u nas.Iri, taliani, anglicania a dalsi na zapade toto maju uz desatrocia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 27.02.2017

Alexi nechápete základní paradigma. Rusko bylo určeno k likvidaci v rámci událostí spojených s první světovou válkou i v rámci rudého teroru importovaného s Lejbou Brojnštajnem financovaným "americkými" bankéři.. Ta zednářská revoluce v sedmnáctém byla sakra barevná. Respektive měla být. Ale to by bylo dlouhé povídání.
V rámci globálního marxistického projektu mělo Rusko sloužit, jako motor světové trockistické revoluce. Mělo být uvrženo do chaosu, jako dnes blízký Východ a sloužit k produkci revolucionářů. Svým způsobem je dnešní "Západem" stvořený islamistický terorista analogií Brojnštajnova hrdlořeza.
Carské Rusko bylo negramotné a zaostalé. a také prakticky bez jakéhokoli řízení. Bylo ve všem daleko za tehdejšími západními standardy.
Nebyl to komunismus, ale Bolševici, kteří otočili vývoj. Pjakin často mluví o bílých a rudých patriotech a jejich spolupráci za VOV. Někteří bílí patrioté už se ale přidali na stranu rudých na sklonku války. Chápali, že zdegenerovaný carský dvůr není schopen ubránit Rusko před zničením v další válce, kterou logicky čekali. Industrializace, která v Rusku proběhla narozdíl od západních zemích v rekordním čase zachránila ruskou existenci na mapě. Od Brest-litevského míru bylo globální věrchušce jasné, že plán nemusí vyjít a jejich agenti v rusku se stávají nespolehlivými. Začala vznikat síla, které ze začatku nikdo nevěřil a která se stala patriotickou. Bolševici.
Tedy je zde potřeba pochopit sovětskou éru, jako existenční nutnost. Byla motorem, který Rusko nejen vytáhl nahoru, ale také zachránil před plánovanou likvidací. Byl to Stalin, který típl Kominternu a vyhnal Trockého a začal razit cestu budování socialismu v jednom státě. Kominterna byla projektem Západu, respektive projektem globálů. Nikdo nepředpokládal, že by marxistický projekt mohl přinést takový civilizační skok. Nebyl k tomu koncipován. Také nikdo netušil, že ten Fordův kamarád Soso Džugašvili nebyl marxistou :) Konstrukce je to samozřejmě složitá a sám jsem měl dost problémů tohle pochopit.
Co se týče těch jaderek. Stavěli jsme je na základě sovětské a ne vlastní vědy. Také náš kosmonaut se svezl na sovětské lodi, jako produktu sovětské vědy nikoli na naší kosmické lodi.
A když jsme u toho vzkvétání či nevzkvétání. Tohle by to moho objasnit.
http://leva-net.webnode.cz/products/stalinsky-sssr-a-chruscovska-parodie-na-nej-1-/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 27.02.2017

Ještě dodám, že je nesmysl se domnívat, že Rusko by bylo schopno v tak krátké době tohoto civilizačního skoku, který jej nakonec uchránil před dalším svěžím dílkem Západu Adolfem Hitlerem a umožnil ustát a vyhrát válku podporovanou zdroji celé první Evropské unie - té hitlerovské na základě liberálně ekonomického modelu. Z hlediska podobných projektů je liberální ekonomika velmi neefektivní. SSSR by se nestihl připravit k obraně. I tak to bylo o vlásek a Stalin se musel uchýlit k tomu, co mu dnes na Západě tak vyčítají, ačkoli podobné smlouvy měli tenkrát vlastně všichni. Ke smlouvě Molotov-Ribbentrop. Byl to Stalinský státní kapitalismus, který umožnil projekty takového rozsahu, jako stěhování ruského průmyslu za Ural. Tohle by na bázi liberální ekonomiky prostě nikdy nebylo možné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Hox | 26.02.2017

Katarze čeká leda tak tebe a Západ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

alex | 27.02.2017

Katarzia urcite pride aj na zapade. Dolezite je ako to prebehne.Po 2 sv vojne Stalin zakazal aby sme prijali marshalov plan. CSSR bolo s rakuskom na jednej urovni v 1968 nas predbiehali o 150% a v 1989 o 600%.Samozrejme zas ten skazeny zapad ktory zvladol dobre povojnove casy.Kdezto vychod ako vazali ZSSR zaspal dobu a skoncil v stagnacii a upadku.Este aj komunisticki ekonomovia na zaklade analyz dokazali ze socializmus vykoristuje cloveka viac nez kapitalizmuis kedze na kg masa, zemiakov ci dalsich veci sa musi podstatne viac pracovat na vychode naz na zapade.To ze sa Rusky muzik doziva asi takeho veku ako v rozvojovej Indii to ze tam vela veci nefunguje je ukazka toho kam to dotiahli socialist.Vid Venezuela kde sa plati bankovkami na kila, stejny problem zili z ropy , nefunkce hospodarstvo ci ine oblasti a dopadli tak ako dopadli.Takto podobne funguju RUsi po desatrocia.Holandsko nema ziadne suroviny(mozno nejaky plyn v malom) a kde su oni.Katarzia je nutna na vychode ten vzdy zaostaval,vzdy dobiehal.Miliony Rusov odchadzaju zit na skazeny zapad.Ostava verit v slavu BRICS ktore je bez surovin bezzube a v zlaty rubel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re

Martin | 27.02.2017

Marshallův plán byl šikovným projektem kolonizace západní Evropy. Typicky banksterský projekt. Dnešní astronomické dluhy západních zemích mají své kořeny také zde.
SSSR se bez něj obešel a byli na tom během rekordního času lépe. Západ tenkrát naprosto nechápal. I ty potravinové lístky zrušili po válce dřív než Anglie. Liberální matematika je jednoduchá, ale popisuje skutený stav věci? Jsem poslední, kdo kdy hájil tehdejší socík. Ale s postupem doby a narůstající kolonizací této země i obrovským úbytkem majetku, který odšuměl do zahraničí se začínám ohlížet za minulou dobou jinou optikou.

Re: Re: Re: Re: Re: re

janavran | 26.02.2017

svědectví: John Steinbeck: Hrozny hněvu

Re: re

LOL | 23.04.2019

:))))))) Ty jsi jak ty ukrajinští blbci, co řvali o tom, že bolševici způsobili hladomor ve Lvově... Až na to že tou dobou byl polský...

Hladomor

Franta | 23.02.2017

Alex Jones jednou uvedl, že kvůli hospodářské krizi zemřelo v USA 7 000 000 lidí.

Re: Hladomor

oxy | 24.02.2017

stačí prečítať Ovocie hnevu od Steinbecka, ale to by som asi chcel veľa :)

Re: Re: Hladomor

kattka | 24.02.2017

však mám přečtené, hrůza a beznaděj...

Re: Hladomor

Martin | 24.02.2017

Alex tohle číslo převzal patrně od John Birch Society. Byli první, kdo o tom otevřeně mluvili. Zleva k podobnému číslu došel i americký historik Webster Tarpley, který býval častým hostem Alexova Radioshow.
Ale třicátá léta nepřinesla Američanům jen hladomor, ale také otroctví, konec svobody i konec ústavní republiky. Například na základě HJR192. To byl zákon o bankrotu USA z roku 1933. O bankrotu tam sice není ani zmínka, ale píše se tam: “Federal Reserve Notes, mere promises to pay, are equivalent in value to Monopoly money”, and you don’t have actual title to your homes, or vehicles either—you only get to use them if you pay your use fees in the form of license, registration, and property tax.”
you don’t have actual title to your homes??? Kam se na to hrabe Vítězný únor... Přišli o vše. Později se korporace jménem U.S.A. stala správcem dluhu pro FED. Každý narozený Američan byl očíslován, jako majetek korporace. Bylo zavedeno NIS... Rodné číslo uvedené v Birth Certificateje je obchodováno na burze. Majetek korporace se musí točit... A také mají Američané povinnost jej - tedy sebe chránit. Například legislativa spojená s poutáním se v autě nemá chránit občana, ale majetek korporace jménem U.S.A.... Když někdy přemýšlím na jakém podvodu je postaven tento svět skoro se z toho točí hlava...

Re: Re: Hladomor

Interbulo | 25.02.2017

O čom všetkom, sa človek nedozvie! Tak rodné číslo je o tom, že som kohosi majetkom....to už ďalej ani nedomýšľať, lebo by sa jeden z toho zbláznil!

Re: Re: Re: Hladomor

Interbulo | 25.02.2017

Ešte by som rád vedel, či aj naše rodné čísla sú obchodovateľné. Vie to niekto?

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek