Globální scénáře (1)

Globální scénáře (1)

17.4.2016

 

Z knihy "Smutné dědičství Atlantidy"

 

Predstavitelia psychického trockizmu, konkrétne biblického v Západnej civilizácii, majú svoje plány do budúcnosti nielen vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k celému zvyšku sveta. V súvislosti s týmto, bolo by pre prozápadné demokratické spoločenstvo v Rusku i zahraničí lepšie sa včas zamyslieť nad osudom, jak svojho „amerického sna“, tak aj nad svojim vlastným.

Ako sme už vraveli prv, marxizmus bol od začiatku náukou z dielne psychického trockizmu. Jeho cieľom bolo nahradiť divoký kapitalizmus polovice 19. storočia (zhubný vo vzťahu k biosfére Zeme) iným spoločenským zriadením, s výrazne menším kontrastom v miere spotreby materiálnych výdobytkov, pri porovnaní obrazu života „elity“ a prostého ľudu, jak v rámci regiónov planéty, tak aj pri porovnaní „elitárnych vyspelých krajín“ a „tých ostatných“ (bývalých kolónií).

Nový systém spoločenského zriadenia bol nazvaný „socializmus“, „komunizmus“. Tento hlásal ideály pravej a priamej vlády ľudu na základe činnosti rôznych druhov sovietov1.

Avšak marxistická náuka bola vytvorená tak (a zachováva si tento stav dodnes), aby reálne poznatky (na základe ktorých by soviety ľudových zástupcov mohli samostatne prijímať rozhodnutia, vedúce k realizácii vznešených cieľov, ktoré hlásala táto náuka) nebolo možné získať z písomných prác marxistov.

Následkom toho, reálne vládnutie muselo zostať ako obvykle v rukách mafie – vykladačov života na osnove marxizmu; a celá plnosť vnútrospoločenskej moci – u pánov tejto mafie, následníkov starovekých projektantov rasisticko-biblickej doktríny globálneho otrokárstva na finančno-úžerníckom základe.

Všetko toto sa malo realizovať v celosvetovom rozsahu, no v dôsledku Brestského mieru, tlmiaceho nárast revolučnej situácie v Európe, ostalo len sa ohraničiť rozsiahlym sociálnym experimentom „vybudovania socializmu v jednej separátnej krajine“. Avšak prvotný globálny plán bol vytvoriť spoločenský systém, približne taký, aký bol v ZSSR v období Chruščova a Brežneva, ktorého opis by znel asi takto:

Všetci ľudia sú si formálne a právne rovní, no v skutočnosti niektoré rodiny „svojou rovnosťou trochu prevyšujú“ tých ostatných. Všetky deti chodia do približne rovnakých škôlok, učia sa v tých istých školách podľa rovnakých učebných osnov, no akosi samo sebou dochádza k tomu, že medzi vyznamenanými je židov viac, než je ich podiel v zostave obyvateľstva, medzi študentmi je tento podiel ešte väčší, medzi kandidátmi vied je to takmer polovica, medzi doktormi viac ako polovica. Podobne to vyzerá aj v umení. Politici, nech by ich pôvod bol akýkoľvek, sú potichu vyberaní z čísla dôstojných uchádzačov a vládnu, realizujúc „kolektívny manažment“ v súlade s „leninskými normami straníckeho života“ na osnove vedeckých odporúčaní, vypracovaných sionizovanou vedou.

Výber „dôstojných“ politikov a ďalších manažérov pánmi prastarého psychického trockizmu priviedol ZSSR ku krachu, avšak ešte predtým výber politikov a ďalších manažérov J.V.Stalinom (snažiacim sa zabezpečiť nezávislosť ZSSR od zahraničného diktátu) priviedla krajinu k statusu «veľmoci № 2» a v dôsledku úspešného výberu odborníkov počas stalinizmu sme ako prví vstúpili do Vesmíru v rámci dnešnej globálnej civilizácie.

Prvý aj druhý výsledok politiky bol sprevádzaný jedným a tým istým marxistickým učením a vykladaním života na jeho osnove. To ale svedčí o tom, že každý z týchto výsledkov bol v skutočnosti podmienený príčinami ležiacimi mimo samotné marxisticko-leninského učenia: subjektívne svojvoľnou politikou selekcie, výberu a rozloženia kádrov. Inými slovami, pri Stalinovi sa realizoval výber akcieschopných manažérov a špecialistov; po Stalinovi zasa nekvalitných a nespôsobilých.

Po roku 1917 väčšina dospelého obyvateľstva proti marxizmu ako takému nielenže nevystupovala, ale chovala sa k nemu s úctou, každopádne však neprenikajúc do jeho podstaty. Marxizmus stál mimo akúkoľvek kritiku a nevzbudzoval záujem ani nespokojnosť nielen z dôvodu prenasledovania kritikov, ale aj preto, lebo pokým bola zabezpečená spokojnosť spotrebiteľov a rast výroby, väčšina obyvateľstva nemala dôvod pochybovať o správnosti marxistického učenia, ktoré akoby bolo zjavne potvrdzované spoločenskou praxou (v dialektickom materializme sa vraví, že kritériom správnosti všetkých teórií je potvrdenie teórie praxou) a ich každodenným životom: kultúrny a ekonomický pokrok bol realitou aj napriek všedným problémom, cítil ho každý.

A menšina, nespokojná celkovo s marxizmom (z rôznych dôvodov, predovšetkým kvôli (vlastným) „elitárnym“ ambíciám), nevypracovala žiadny svetonázor, alternatívny k Biblii a marxizmu, ktorý by bol pochopiteľný prostému národu2. Následkom toho, že antimarxistická teoretická alternatíva niesla, buď otvorený kapitalistický charakter, alebo patrila zjavne pod kompetenciu psychiatrie, represie voči antimarxistom nevzbudzovali u väčšiny obyvateľstva súcit ani odpor (tým skôr v pracovných kolektívoch, kde do polovice 1960-tych rokov si mnohí ešte stále pamätali život a prácu do roku 1917).

Popritom väčšina uvažovala asi takto:

Konečne je v marxizme aj konkrétnosť. V poriadku, ja im nerozumiem, ale sovietski vedci ako Mitin a Judin, Minc, Varga, Gefter3 to chápu, náš Afanasjev tiež. Nech teda oni chápu a zaoberajú sa svojou prácou, a ja zasa tou svojou: čestne pracujem, dostávam plat, ja aj moja rodina máme dostatok; ľudia rôznych národností pracujú a žijú spolu a z roka na rok všetci žijú lepšie. Stalin vyhlásil politiku plánovaného znižovania cien a ceny sa každým rokom znižujú. Ťažkosti ktoré nám zanechala minulosť (recidívy buržoáznej morálky, NÁSLEDKY DVOJNÁSOBNÉHO ROZBITIA HOSPODÁRSTVA VOJNAMI POČAS ŽIVOTA JEDNEJ GENERÁCIE, úklady a sabotáž nepriateľov a pod.) samozrejme existujú, no postupne sú prekonávané mierou spoločenského rozvoja. Osobité problémy u nás nie sú; a tí, čo hovoria že marxizmus klame, to sú nepriatelia nášho systému a oni chcú uvrhnúť národy do chaosu minulých roztržiek4, obrať nás o všetko dobré, čo sme dosiahli vďaka marxisticko-leninskému učeniu a vláde strany...

Tak tomu bolo v celej sovietskej minulosti po zavŕšení občianskej vojny a predovšetkým po NEPe, hoci každá perióda sovietskej epochy mala vlastný svojráz. Teraz, ešte predtým ako predstavíme variant možnej (nie západno-demokratickej, nie kapitalistickej) budúcnosti, pozrieme sa na to, čo sa udialo v poslednom roku života Stalina.

V diele „Ekonomické problémy socializmu v ZSSR“ Stalin predstavil iné chápanie socializmu a dal direktívu sovietskej ekonomickej vede: predovšetkým sa zrieknuť pojmového a terminologického aparátu marxizmu v politekonómii. Toto bol rozsudok smrti „železnej opone“ marxizmu ako takého, za ktorou sa skrývala reálna globálna moc nad spoločenstvami a národmi. Poukázanie Stalina na nevyhnutnosť vzdania sa pojmového a terminologického aparátu marxizmu znamená, že ak v procese skutočnej revízie marxizmu sa v spoločnosti rozvíja iný svetonázor, iná ekonomická veda, vystavaná na prakticky merateľných kategóriách, tak spoločnosť získava reálnu nezávislosť moci v národných sovietoch všetkých úrovní voči pánom prastarého psychického trockizmu, a konkrétne jeho marxistickej modifikácie.

Aby k tomu neprišlo, reálny a prastarý psychický trockizmus následne likviduje Stalina a rozvíja globálnu kampaň na jeho dehonestáciu, v ktorej naňho zvaľuje svoje vlastné zločiny, ktoré sa reálne odohrali v období, keď J.V.Stalin bol v čele strany a štátu. V „slobodnom svete“ sa za všetky tieto roky (ako bezchybná alternatíva stalinizmu a kapitalizmu) popularizoval marxistický trockizmus5. Popritom sa z knižníc ZSSR (a tiež vo väčšine socialistických krajín) odstraňujú všetky Stalinove diela. A v ZSSR sa navyše obyvateľstvo cieľavedome otupuje alkoholom a tabakom, aby sa narušila jeho genetika, a tým samotným aj znížila jeho duchovnosť. Po 30-tich rokoch mlčania sa začína v poradí ďalšia kampaň destalinizácie ZSSR a rozbitie zostatkov stalinského socializmu v štáte.

 

Predstavitelia aj zákulisní šéfovia prastarého psychického trockizmu nemôžu J.V.Stalinovi odpustiť dve veci:

  • Dielo „Ekonomické problémy socializmu v ZSSR“, v ktorom je predstavená náuka o spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, v podstate odmietajúca marxizmus ako vedeckú osnovu socializmu a prechodu ku komunizmu.

  • Definovanie sionizmu, ako jednej z odrôd buržoázneho nacionalizmu, na osnove ktorej mocná židovská buržoázia utláča (zotročuje) národy sveta a aj samotných židov. Podľa chápania J.V.Stalina boľševizmus (vo svojom boji so sionizmom) mal od tohoto útlaku oslobodiť tak židov, ako aj nežidovské okolie židovskej diaspóry na celom svete6.

 

Trockista A.N.Jakovlev sa vo svojej knihe „Pochopenie“ zmienil iba o druhom bode, kde boj mnohonárodného boľševizmu s biblickým rasizmom (vzhľadom na špecifickú štruktúru, ktorá je skutočne založená na židovskej kádrovej báze), označil za „rasizmus“. O prvom bode – o rozsudku smrti marxizmu, vynesenom boľševizmom pred desaťročiami, - A.N.Jakovlev mlčí, no požaduje vykorenenie nie marxistickej, ale boľševickej ideológie (hoc sa časom marxizmus a boľševizmus stotožňuje, no stále sa dôsledne mlčí o trockizme).

Predstavitelia prastarého psychického trockizmu (vo všetkých jeho ideologických podobách) nielenže by neodsúdili J.V.Stalina za vybudovanie socializmu v jednej separátnej krajine, ale dokonca by ho naveky kanonizovali ako veľkého marxistu (nebyť týchto dvoch „priestupkov“)*, nakoľko rozsiahly experiment v ZSSR bol pre nich užitočný ako osnova – pre prechod k spoločensko-ekonomickým premenám globálneho rozsahu. Ak sa pozrieme na tento experiment, ako už bolo naznačené prv, tak V TOM ČASE prebehol pomerne úspešne: väčšina obyvateľstva za „Minc-ami“, „Varga-mi“ a marxizmom všeobecne nespozorovalo ich skutočných šéfov, a tí jednotlivci, čo to prekukli, nedokázali vypracovať účinnú alternatívnu sociologickú teóriu. Hodnotiaci výrok „experiment prebehol úspešne“ sa zmenil na presný opak „sa zakončil krachom“ – iba vďaka vyvodeným záverom J.V.Stalina, na ktoré mu predstavitelia marxizmu nedali mandát: presne v tomto zmysle a z ich uhlu pohľadu je J.V.Stalin despotom a uzurpátorom moci (moci konceptuálnej, o čom ale vždy svorne mlčia).

Ak by J.V.Stalin neurobil závery podľa vlastného svedomia a slobodnej vôle, predstavitelia marxizmu by aj dnes ospravedlňovali likvidácie (čistky) v procesoch roku 1937 a ďalších procesov, vykonávané „idealistami a romantikmi revolúcie“, ktorí prehliadli zmenu éry: prechod z éry deštrukcie starého systému do éry vybudovania nového. Línia tohto typu propagandy (pozitívnej vo vzťahu k Stalinovi a jeho prívržencom), ktorej základ dali v 30-tych rokoch takí dejatelia západnej kultúry a humanisti ako Lion FeuchtwangerG.B.Shaw, by pokračovala až do dnešných dní.

Pre prastarý psychický trockizmus je objektívnou vlastnosťou likvidovať tých jedincov, ktorí si nevšimli zmenu éry, a pokračujú v „novej“ ére aj naďalej robiť to, čo robili v tej „starej“. Predstavitelia reálneho psychického trockizmu a biblickej doktríny, ktorú mal marxizmus realizovať v nových historických podmienkach, však nevedia J.V.Stalinovi odpustiť iné – to o čom sme už hovorili vyššie:

  • rozsudok smrti marxizmu (dokonca ani nie priamo vysloveného, iba nepriamo – cez odmietnutie vytvoreného terminologického aparátu) v úlohe vedeckej osnovy pre socializmus a komunizmus a tiež SVETONÁZOROVEJ OSNOVY pre život spoločnosti;

  • definíciu sionizmu, ako doktríny mocnej židovskej buržoázie, utláčajúcej všetky národy i samotných židov.

No otvorene to povedať nemôžu, lebo takýmto priznaním by podporili dielo J.V.Stalina navzdory svojim vlastným cieľom. A priznať J.V.Stalina veľkým marxistom a postaviť jeho diela na jednu policu s klasikmi náuk tiež nemôžu, nakoľko v dielach Stalina (dokonca aj ranných), nie je ten istý marxizmus: tento je nezištne tvorivý7 a nedogmatický, nie taký, aký by oni potrebovali. Preto im zostáva len o Stalinovi klamať a zlorečiť na jeho adresu (čo mnohí hlupáci po nich opakujú ako papagáje), ponechajúc jeho diela úzkemu kruhu dôverných špecialistov za účelom vytvorenia historických mýtov, ktorými žije dav i „elita“.

Teraz možno prejsť k analýze tej možnej varianty budúcnosti, ktorú majú v pláne realizovať predstavitelia prastarého trockizmu. Predovšetkým treba vedieť, že na Západe marxizmus tiež stojí mimo kritiku, rovnako ako to bolo zaužívané v ZSSR. Kritizujú sa len jednotliví marxisti pre ich konkrétne chyby — buď ako zločinci alebo ako prekrúcači náuky, — avšak samotná náuka vždy stojí mimo kritiku.

 

-pokračování-

 

1 Ľudová rada, kolégium – pozn. prekl.

2 Najvýraznejší príklad tohto druhu „alternatívy“ je „Ruža sveta“ (“Роза Мира”) od Danila Andrejeva, ktorú vysvetliť veru nedokáže hocaký psychiater či duchovný.

3 Všetko sú to reálne priezviská popredných filozofov a historikov epochy marxizmu v ZSSR. Všetci menovaní sú židia, vrátane tých, čo pricestovali do ZSSR zo zahraničia po revolúcii (Varga).

4 Treba si uvedomiť, že cárske Rusko na prelome 19. a 20. storočia nebolo rajom na zemi. A ešte do konca 1960-tych rokov v ZSSR žilo veľa ľudí, ktorí pred rokom 1917 patrili k dolným vrstvám obyvateľstva a otvorene hovorili, že za Sovietov sa im a ich deťom žije lepšie, než sa žilo ich rodičom aj im samotným do roku 1917.

5 Vydavateľstvo „IMPETO“ („Impulz“ v esperanto) vydalo v roku 1997 dve brožúrky japonského trockistu Kuroda Kan'ichi: “Stalinský «socializmus»: pohľad z Japonska” (r. 1961); “K otázke o nevyhnutnosti rozvoja marxistickej teórie” (r.1969 ), v ktorých sa priamo hovorí o správnosti trockizmu marxistickej línie, a o prekrútení marxistického socializmu Stalinom (prvá publikácia obsahuje predslov vedecko-výskumnej skupiny s názvom «proti stalinizmu», čo tiež napovedá o nimi hlásanom marxizme). Vydavateľstvo „IMPETO“ má v úmysle predĺžiť vydanie prác Kuroda Kan'ichi. Je to príkladom toho, že trockistický marxizmus prenikol a stabilne sa rozvíja skrz desaťročia dokonca aj v kultúrne veľmi svojráznom Japonsku, odtiaľ sa potom prenáša do vlasti „Trockého“ s cieľom intelektuálnej podpory novej generácie ruských trockistov.

6 Nakoľko sa J.V.Stalin dotkol židovskej otázky, bez chvejivého žido-nadchýnania, predstavitelia sionizmu ho zarátali k „antisemitom“; avšak, keďže Stalin trestal aj prejavy predpojatej nenávisti k židom, tak „antisemiti“ ho s veľkým úspechom zaradili medzi oddaných služobníkov sionizmu.

7 O svojej oddanosti k «tvorivému marxizmu» — sa Stalin vyjadril ešte v období revolúcie 1905-1907 v jednom zo svojich článkov.

 

Diskusní téma: Globální scénáře (1)

Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 17.04.2016

Díky, že odpovídáte seriózně. Co se týče marxistické politické ekonomie, na vše, co jste uvedl jsem výše v obsáhlém příspěvku odpověděl Hoxovi, s dovolením, nebudu to tu kopírovat, je to výše, budu rád, pokud si to přečtete a zamyslíte se, souhlasit nikdo nemusí.
Co se týče Židů ... znamená to, že nesouhlasíte s poznámkou číslo 6 pod článkem? Cituji:
"Nakoľko sa J.V.Stalin dotkol židovskej otázky, bez chvejivého žido-nadchýnania, predstavitelia sionizmu ho zarátali k „antisemitom“; avšak, keďže Stalin trestal aj prejavy predpojatej nenávisti k židom, tak „antisemiti“ ho s veľkým úspechom zaradili medzi oddaných služobníkov sionizmu."
Protože podle té poznámky Stalin sice židy neobdivoval, ale také nebyl žádný židobijec.

Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 17.04.2016

Jinak souhlasím s tím, že Stalin byl komunistou po všech stránkách. Navíc vzdělaným, skutečně tomu rozuměl. V čem se asi neshodneme, nenašel jsem zatím od něj jedinou větičku, která by dokazovala, že nebyl marxistou. Jen nebyl dogmatikem. A marxista - dogmatik? To se jen za marxistu prohlašuje.
Ma marxismu je možno cokoli kritizovat a také aktualizovat, žádné z děl klasiků M-L není jako bible. Jen to 99% lidí nechápe, protože jim chybí tvořivé samostatné myšlení. V dostatečné míře, tedy. A souvisí to i s tím Kozmou Prutkovem. Tyto věci se nacházejí mimo okruh jejich pojmů.

Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Hox | 17.04.2016

Ne že by v dílech těch klasiků bylo všechno špatně nebo že by byli hloupí, ale všichni do jednoho si nabili šišku o svůj ateismus a tím i defektní a neúplné vnímání a chápání okolního světa. Jak jsme to už také probírali třeba zde http://leva-net.webnode.cz/products/antidialekticnost-dialektickeho-materialismu/

Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

A jsme u toho. Na marxismu vadí ateismus. Nic proti víře, sám nějakou mám. Jenže moje víra neodstavuje přírodní zákony mimo hru se zdůvodněním "Bůh to tak chtěl". Můj Bůh respektuje své zákony za všech okolností. Pokud to vypadá, že ne, je to proto, že ty zákony ještě neznáme dost dobře a některé vůbec. Tolik k zázrakům. V takového Boha věřím.
Možná se v tom klasikové mýlili (je to nedokazatelná otázka, a to bude asi jeden z Jeho zákonů). Ale pokud své závěry stavěli na předpokladu, že plně platí přírodní (boží) zákony, nemohli udělat chybu. Je jedno jak ty zákony vznikly, důležité je to, že platí. Falešní proroci Biblické koncepce skutečně obcházejí přírodní zákony, podle nich někdy neplatí. Je to jeden z hlavních podvodů.
Nešlo jim spíše o odstavení církví od válu? Mám takový pocit, že KOB se snaží o totéž, oprav mě, pokud se mýlím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Hox | 18.04.2016

a) marxismus je dávno pasé
b) dokud nebyl pasé, byl společensky nebezpečný kvůli své defektnosti a imitační podstatě
c) bod B je důsledkem ateismu jeho zakladatelů, ateismus je defekt vnímání světa a defekt myšlení
d) pohřbil ho Stalin

Když už to konečně pochopíš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

a. To by jistě mnozí rádi. Zvláště ti, co stojí vůči Stalinovi v opozici. U vás je zajímavé to, že Stalina obdivujete a přesto popíráte to, v co evidentně věřil.
b. Otázkou je, pr koho byl společensky nebezpečný. Pro imperialisty a potažmo GP zcela určitě.
c. Z ateismu nic podobného neplyne. Ateismus je formou víry, která je založena na nedokazatelnosti základní teze (Bůh není). Stejně je na tom idealismus (teismus). Těžko někdo dokáže tezi "Bůh je." Je to otázkou našich pocitů a víry. Jedno i druhé. Potřebný je nadhled. Také-marxistům chyběl, ale tobě taky. Je to těžké, chápu.
d. Z toho, co jsem si od něj přečetl jej vášnivě hájil. Nemohu popřít něco, co jasně vidím.
Až budou k disposici lepší důkazy než nejasné odkazy na okultismus, hermetismus nebo psychický trockismus. Ani tu nemáme definováno, jaký je obsah těch pojmů. A ty důkazy musí přebít ty, které jsem získal přečtením té Stalinovy knížky. Ty vidím jako hodně neprůstřelné. Já vidím trojúhelník a vy mě přesvědčujete, že je to čtverec. Co mám dělat? Říct konformně, že také vidím čtverec? Sorry, nevidím.

Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

K té dialektice. Dialektické zákony rovněž pocházejí od Boha. Hegel (mimochodem ne-ateista), ani nikdo další je nestvořil, jen je popsal. Popisují zákonitosti vývoje materie i "ducha" (informačních polí).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Hox | 18.04.2016

Pravé dialektické zákony jistě, no ty s ateistou Hegelem nemají téměř nic společného. Je třeba rozlišovat idealistický ateismus a materialistický ateismu, idealističtí ateisté jsou často mnohem tvrdšími ateisty než materialisté. Hegel dokázal, že evropská filozofie je ve slepé uličce a nemá co nabídnout, jen to sám nepochopil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

No vida. Já myslel, že je to o prvotnosti hmoty a ideje, které jsou v protikladu. Idealistický ateista. Zřejmé vycházíme z různých definic, co je to ateista.
A co ty? Patříš k nějaké církvi nebo vyznání? Třeba islám?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Cico Ciciak | 18.04.2016

Hegelov boj protikladov (téza vs. antitéza = syntéza) je blbosť. V objektívnej realite vo Vesmíre ani v prírode neexistuje boj protikladov, to len v ľudskom chápaní určitých javov (napr. predátor vs. korisť - čo v objektívnej realite neznamená boj protikladov), alebo v jeho umelo vytvorených filozofiách (napr.: Ježiš vs. Satan, pravica vs. ľavica...).

Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Přemek | 18.04.2016

Hoxi, prosím, vezmi v potaz, že samotný marxismus byl náboženstvím nahrazujícím ta předešlá. Víra v rudý ideál byla podstatnější než chápání, oč vlastně jde. Operovat s pojmem ateismus vyhradně ve vztahu k tradičním náboženstvím vyznívá jako kaleidoskopiský střípek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Hox | 19.04.2016

Co chápeš pod "Operovat s pojmem ateismus vyhradně ve vztahu k tradičním náboženstvím"? Kdo to dělá?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 19.04.2016

Obávám se že primární funkcí marxismu je být nástrojem analýzy objektivní reality. Tak se na to dívám já, Marxismus jako ideologie se mi nelíbí, přesto nepopírám, že byl takto použit. Ale také proto říkám, že nejsem marxista, v tomto smyslu určitě ne.
Proč se stal marxismus ideologií. I Stalin v té knížečce si povzdychl, že i vzdělaní ideologové nechápou marxismus a je zapotřebí jim jeho teze trpělivě vysvětlovat. Viz kapitolka "O CHYBÁCH SOUDRUHA L. D. JAROŠENKA"
Nebyl by se takto angažoval, kdyby marxismus nejen neznal, ale i nechápal. Stalin ovládal marxismus excelentně, proto si mohl dovolit korigovat teze, které zastaraly a přidávat další, které chyběly. A to je něco, co si nikdo nedovolil za normalizace, když jsem vyrůstal. A ano, tohle připisuji právě procesům, které po Stalinově smrti nastartoval Chruščov pod taktovkou GP. Myslím, že jako jsme používali termín marxismus, leninismus (Lenin skutečně aktualizoval a doplnil marxismus), tak je načase začít používat termín "stalinismus". Ale s vědomím, že jak leninismus tak stalinismus je s marxismem kompatibilní. Jakoby leninismus je marxismus verze 1.0 a stalinismus je marxismus verze 2.0 O dalších smyslu plných verzích nic nevím, neomarxismus je jen klamný informační cíl.

Trockizmus

petržlen | 17.04.2016

Prečo sa ten „prastarý“ myšlienkový smer nazýva podľa relatívne nedávneho predstaviteľa?

Re: Trockizmus

udo | 17.04.2016

Áno, moźno by bolo dobré nájsť nejaký pre naśe prostredie vhodnejśí pojem.

Re: Re: Trockizmus

RichardCZ | 17.04.2016

Já bych to tak nechal. Politické monstrprocesy s vnitřním nepřítelem, které v Československu probíhaly v padesátých letech, hned začínají dávat něco jako smysl a získávají novou dimenzi.
Novou dimenzi pojmenováním trockismu získávají i soudružky a soudruzi disidenti, v roce 1969 vyloučení ze strany, a jejich děti, kteří nám dnes začínají vládnout..
Trockismus je zavedený terminus technicus, vývěsní štít permanentních revolucionářů a slouhů hladové matičky revoluce, požírající svá dítka.. Robespiere, Marat, Danton byli Trockisté už více než 150 let před narozením Trockého..

Je to jen potvrzením toho, nikoli osobnosti tvoří historii, ale že historický proces vyzdvihuje vhodné osobnosti.

Mistr Jan Hus by se dnes nestal mučedníkem upáleným za kacířství, po odsvěcení by se pokojně vrátil do Prahy, kde by se mohl klidně stát prodavačem párků na Hlavním nádraží, nebo, vzhledem ke svému nesporně dobrému vzdělání, třeba ministrem kultury, stejně jako se jím stal jiný laicizovaný katolický kněz, který by byl v Husově době po právu upálen za své hříchy.

Re: Re: Re: Trockizmus

udo | 17.04.2016

Neviem..dnešní ľudia si výraz "trockizmus" pletú s
komunizmom a pod..
..a "posadnutosť" zasa evokuje pseudokresťanstvo.
Ak by ste niekto našli nejaký adekvátnejśí výraz,
pošlite nám ho prosím.

V budúcnosti bude i DVTR a KSB nutné updateovať.
Tomu sa nevyhneme.
Minimálne tie časti, ktoré stratia aktuálnosť.

Úpravy na naše kulturologické prostredie,
ktoré je predsa i odlišné od plne ruského sveta,
sú ďalśou veľkou výzvou, zo známych dôvodov
príležitosťou aj v prospech samotných Rusov

Re: Re: Re: Re: Trockizmus

Pe-tri | 18.04.2016

Možná nechat starý dobrý, obecnější pojem "démonismus".
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Trockizmus

udo | 18.04.2016

Šak hej, len to znie zasa trocha okultisticky.
Potom uź skôr oprášený "novotvar"
deAmonizmus :)

No moźno príde niekto na niečo ešte lepśie,
v tom naśom lokálno-globálnom kolektívnom intelekte..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trockizmus

Pe-tri | 18.04.2016

No zdá se mi ten pojem docela přijatelný, když už se v KSB operuje s pojmem démonický typ psychiky. A trocha těch asociací s historicky vzniklými pojmy možná taky není na škodu. Někdy přiměřená kontinuita pomáhá lepšímu pochopení či zřetězení/sjednocení/dockvaknutí. Navíc Trockij byl přece jen specificky ruským a docela moderním, navíc neprimárním, byť talentovaným pretendentem tohoto přístupu k životu, takže i to může vytvářet překážku širšímu nadhledu. Ale ano, víc hlav víc ví, takže OK, nechme proces běžet... Zdravím.
P.

Re: Trockizmus

RichardCZ | 17.04.2016

Podle zásluh.. Lev Davidovič Trockij se opravdu mnoho snažil, zasloužil si plným právem, aby se tento politický směr v naší době jmenoval podle něho.

Re: Re: Trockizmus

m | 17.04.2016

Lejba Bronštajn - se jmenoval.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek