Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (35)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (35)

28.6.2017

předchozí část

 

6.8. Odkaz J.V.Stalina budoucím pokolením bolševiků

6.8.1. Zřeknout se marxismu

 

Obsah „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“ hovoří o tom, že ta práce J.V.Stalina se stala majetkem lidí, obešla různorodou cenzuru a samocenzuru davově-“elitární“ společnosti právě takovou cestou: nemyslící aparátčíci-vykonavatelé cízí vůle nepochopili o co jde a pustili to do tisku, a více hlubokomyslné „světové zákulisí“, konající přes svou periferii, nestihla zabránit publikaci a rozšíření té práce ve společnosti.

Ta práce je charakteristická tím, že její jednoznačné chápání – nezávislé na chápání obecného průběhu globální historie – je nemožné. Jinými slovy, jaké je chápání průběhu globálního historického procesu, takový je i smysl, který si čtenář odnese z „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“.

Existuje mnoho lidí, neplodně snících o komunismu, kteří se neosvobodili od moci marxismu nad jejich viděním světa, kteří se pokouší seslat se na „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ právě jako na ukázku rozvoje marxistické teorie J.V.Stalinem, orientovaného na vybudování komunismu. Neuvědomují si, že ta práce je smrtelný rozsudek marxismu, avšak vyjádřený v jazykových formách samotného marxismu. Neuvědomují si ten fakt přesně stejně, jako si ho neuvědomovali v roce 1952 „patroni“ J.V.Stalina od aparátní mafie a od „světového zákulisí“, když dopustili publikaci toho sborníku statí a odpovědí na dopisy účastníků veřejné ekonomické diskuse.

Takový mylný názor plyne ze dvou okolností: první – nepřání a neschopnost lidí samostatně přemýšlet nad tok událostí života; druhá – v „Ekonomických problémech socialismu v SSSR“ je mnoho frází, vytvářejících dojem, že J.V.Stalin je věrný zvěstovatel kultu marxismu. Jedna z nejvýraznějších frází podobného druhu zní takto:

«Chceme-li stručně charakterizovat stanovisko soudruha Jarošenka, pak je na místě říci, že je nemarxistické, a tudíž hluboce chybné.»

Jinými slovy, jen přistupování ke vznikajícím problémům z pozic marxismu dává klíč k jejich řešení a tím dále obohacuje marxistickou vědu:

«Marxismus chápe zákony vědy - ať už jde o zákony přírodních věd nebo o zákony politické ekonomie - jako odraz objektivních procesů, probíhajících nezávisle na vůli lidí. Lidé mohou objevit tyto zákony, poznat je, prostudovat je, přihlížet k nim při svém jednání, využívat jich v zájmu společnosti, nemohou je však změnit nebo zrušit. Tím spíše nemohou formovat nebo vytvářet nové zákony vědy.» (Ekonomické problémy socialismu v SSSR, „Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisícím s listopadovou diskusí v roce 1951“, část 1.)

V souladu s tím, pro úspěch v díle budování komunismu je nutné vychovávat nová pokolení v duchu marxismu-leninismu:|

«Zákony politické ekonomie za socialismu jsou tedy zákony objektivními, odrážejícími zákonitost procesů ekonomického života, jež probíhají nezávisle na naší vůli. Lidé, kteří popírají tuto poučku, popírají vlastně védu, a popírajíce vědu, popírají tím i možnost jakéhokoli předvídání - popírají tudíž možnost řídit hospodářský život.
Někdo může říci, ze vše, co zde bylo řečeno, je správné a obecně známé, že v tom však není nic nového a že tedy nestojí za to ztrácet čas opakováním obecně známých pravd. Ovšem, není tu opravdu nic nového, bylo by však nesprávné se domnívat, že nestojí za to ztrácet čas opakováním některých pravd, jež jsou nám známy. Jde o to,a že k nám, jako k vedoucímu jádru přicházejí každý rok tisíce nových mladých kádrů, planou touhou pomoci nám, planou touhou projevit své schopnosti, nemají však dostatečné marxistické vzdělání, neznají mnohé pravdy, které jsou nám dobře známy, a proto jsou nuceny tápat v temnotě. Jsou ohromeny kolosálními úspěchy sovětské moci, točí se jim hlava z neobyčejných úspěchů sovětského zřízení1 a začínají si představovat, že sovětská moc „všecko může", že pro ni je „vše hračkou", že může zrušit zákony vědy a zformovat nové zákony. Co máme dělat s těmito soudruhy? Jak je vychovat v duchu marxismu- leninismu? Myslím, že soustavné opakování tak zvaných „obecně známých" pravd, jejich trpělivé vysvětlování, je jedním z nejlepších prostředků marxistické výchovy těchto soudruhů.» (Ekonomické problémy socialismu v SSSR, „Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisícím s listopadovou diskusí v roce 1951“, část 1.)

Při pročtení uvedených fragmentů z „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“ – pokud nevnikáme ve smysl některých detailů – vzniká dojem, že je to typický příklad agitace za studování marxismu a propagandy marxismu jako teoretické základny budování komunismu.

Ale to, co jsme ukázali v uvedeném výběru úryvků, je šablona vnímání, podsunutá těm, kdo věří v marxismus bez jeho znalosti a bez chápání Života, která jim dovoluje spokojeně zařadit J.V.Stalina k marxistům a proto nebránit šíření té práce ve společnosti, v jejíž kultuře panuje kult marxismu. A podobných šablon vnímání, jednoznačně navádějících na názor, že „to je marxismus“, je v „Ekonomických problémech socialismu v SSSR“ více. Proto všichni, kdo tomu chcou věřit a nepřejí si přemýšlet a brát na sebe odpovědnost, věří, že J.V.Stalin byl „skutečný marxista, který tvůrčím způsobem rozvinul marxistický odkaz v použití v nových podmínkám“; nebo „byl tupec, podobně jako všichni marxisti, a proto se pokoušel řešit vznikající problémy na základě marxismu, nevycházeje za jeho rámce“.

Pokud se ale zahloubáme nad smyslem právě „detailů“, rozmístěných po celém textu, a známe alespoň základní postuláty marxismu, pak je ta práce svým obsahem nemilosrdný antimarxismus, který potichu pronikl do autoritativní klasiky marxistické literatury těch let a který hovoří na jazyce v ní zavedeném.

Její antimarxistická podstata je jednou z příčin, v jejímž důsledku na ní nevzpomínají ani v dobrém ani ve zlém marxisté pozdějších dob. I pokud ji nechápou, pak cítí: její posuzování ve společnosti je veřejný smrtelný ortel marxismu.

Skutečně, jak učí marxismus, hlavní otázkou jakékoliv filosofie je „otázka o vztahu vědomí k bytí, myšlení ke hmotě, přírodě, posuzovaných ze dvou stran: za prvé, co je prvotní – duch nebo příroda2, hmota nebo vědomí – a za druhé, jak se vztahuje vědění o světě k samotného světu, nebo jinak, odpovídá-li vědomí bytí, je-li schopno věrně odrážet svět.“

Tato problematika může být pozvednuta do statusu „základní otázky“ jen objednateli filosofie, určené pro to, aby odervala člověka od života a udělala ho závislým na vykladačích událostí v životě, kteří se opírají na nějakou jinou – tajnou od zbytku společnosti – filosofii.

Je to právě takto, protože i bez jakýchkoliv intelektuálních konstrukcí a logických důkazů a historicko-filosofické erudice je většině lidí, kteří jsou tak či onak nuceni denně řešit velké i malé otázky a problémy ve svém životě, intuitivně jasné následující:

  • nezávisle na odpovědi na první část otázky: „prvotní je duch (tj. Bůh), příroda je výtvor ducha a je druhotná“; nebo „prvotní je příroda a lidské vědomí je druhotné“ - změnit objektivní danost není v lidských možnostech. A odpověď na otázku, která ze dvou variant odpovídá objektivní pravdě? - leží vně oblasti důkazů prostředky jakékoliv logiky, čemuž je důkazem tisíciletý neukončený spor logických a citátně-dogmatických filosofických škol „vědeckého“ materializmu a okultizmu - „vědeckého“ idealizmu.

  • Ohledně druhé části „základní otázky“ marxisticko-leninské filosofie je také bez jakýchkoliv logických udělátek většině lidí intuitivně jasné, že vědění o Světě může jak odpovídat samotnému Světu, tak i neodpovídat.V těch případech, kdy lidé konají na základě vědění, odpovídajícího Světu, je jejich činnosti úspěšná; pokud konají na základě vědění nebo iluzorních představ, neodpovídajících životním okolnostem, pak jejich činnost dosahuje výsledků, horších než před jejím začátkem, až do toho, že trpí kompletní krach který může způsobit velké lidské oběti a přírodní kataklyzma.

A proto jen filosofie, schopná dávat odpovědi na otázky reálného života: budou výsledky činností, horší, než chceme před jejím začátkem? Nebo nebudou horší? (tj. budou takové jako předpokládáme, nebo lepší) – jen taková filosofie disponuje skutečně praktickým významem v každodenním životě lidstva.

Jinými slovy, základní otázka prakticky užitečné moudrosti, to je otázka o předvídatelnosti důsledků s detailností, dostatečnou pro vedení činnosti lidmi (včetně i řízení okolnostmi) jak samostatně, tak i kolektivně v reálných životních situacích.

A v souladu s touto prakticky užitečnou životní moudrostí, nemající nic společného s vymyšlenými a schizofrenickými konstrukcemi marxismu, ve kterém se problematika řízení nezkoumá, J.V.Stalin, podrývaje panování marxismu a „základní otázky“ jeho filosofie nad vědomím lidí ve společnosti, ve druhém námi uvedeném fragmentu píše:

«… Zákony politické ekonomie za socialismu jsou tedy zákony objektivními, odrážejícími zákonitost procesů ekonomického života, jež probíhají nezávisle na naší vůli. Lidé, kteří popírají tuto poučku, popírají vlastně védu, a popírajíce vědu, popírají tím i možnost jakéhokoli předvídání - popírají tudíž možnost řídit hospodářský život.».

Právě proto, že v marxismu se problematika předvídání a řízení různých procesů a organizace samořízení nezkoumá, a filosofie a politekonomie marxismu jsou vybudovány tak, aby bránily chápání procesů řízení na základě předvídání obecně a v ekonomice konkrétně – to, co J.V.Stalinem řekl v tom fragmentu, nemá žádný vztah ani k marxismu, ani k jeho tzv. „tvůrčímu rozvoji k aplikaci v nových historických podmínkách“.

Avšak je známo, že z dostatečně velkého textu, který pokrývá široké spektrum různorodých problémů, je možné vytrhat citáty a uspořádat a okomentovat je tak, že budou potvrzovat prakticky libovolný dopředu udělaný závěr. Přesto námi ukázaný nemarxistický přístup J.V.Stalin k problému vedení ekonomického života společnosti není výsledkem takového druhu zneužití výběru faktů a logiky jejich výkladu.

V souladu s námi postavenou otázkou o organizaci řízení ekonomického života společnosti, J.V.Stalin vyjadřuje svou nepřízeň i marxistické politické ekonomii, na jejímž základě je organizace řízení hospodářkou činností společnosti nemožná ani prakticky, ani teoreticky. Uvedeme odpovídající fragment „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“:

«… Proto nemají naprosto pravdu ti soudruzi, kteří prohlašují, že když socialistická společnost nelikviduje formy zbožní výroby, musí prý být u nás obnoveny všechny ekonomické kategorie vlastní kapitalismu: pracovní síla jako zboží, nadhodnota, kapitál, zisk z kapitálu, průměrná míra zisku atd. Tito soudruzi směšují zbožní výrobu s kapitalistickou výrobou a.domnívají se, že existuje-li zbožní výroba, pak musí existovat i kapitalistická výroba. Nechápou, že naše zbožní výroba se zásadně liší od zbožní výroky za kapitalismu. (zvýraznění naše3).
Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova »Kapitálu«, v němž se Marx zabýval analysou kapitalismu, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy, jako »nutná práce« a »nad- práce«, »nutný« výrobek a »nadvýrobek«, »nutná a »nadbytečná« doba. Marx analyzoval kapitalismus proto, aby objasnil zdroj vykořisťování dělnické třídy, nadhodnotu, aby dal dělnické třídě, která neměla výrobních prostředků, duchovní zbraň ke svržení kapitalismu. Je pochopitelné, že při tom Marx používá pojmů (kategorií) plně odpovídajících kapitalistickým vztahům. Je však více než podivné používat těchto pojmů dnes, kdy dělnická třída nejen není zbavena moci a výrobních prostředků, nýbrž naopak má ve svých rukou moc a patří jí výrobní, prostředky. Dost absurdně zní dnes, za našeho zřízení, slova o pracovní sile jako zboží, o »najímání« dělníků: jako by dělnická třída, které patří výrobní prostředky, sama sebe najímala a sama sobě prodávala svou pracovní sílu. Právě tak podivné je dnes mluvit o »nutné« práci a „nadpráci", jako by za našich podmínek nebyla práce dělníků, poskytovaná společnosti k rozšiřování výroby, na rozvoj vzdělání, zdravotnictví, k organizování obrany atd., právě tak nutná pro dělnickou třídu, která je nyní u moci, jako práce, vynakládaná na krytí osobních potřeb dělníka a jeho rodiny.
Je třeba poznamenat, že Marx ve svém díle »Kritika gothajského programu«, kde už nezkoumá kapitalismus, nýbrž mimo jiné první fázi komunistické společností, uznává práci poskytovanou společnosti k rozšiřování výroby, na vzdělání, zdravotnictví, na správní výlohy, na vytváření reserv atd., za stejně nutnou jako práci, vynakládanou na krytí potřeb dělnické třídy.» (“EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALISMU V SSSR”, “Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisícím s listopadovou diskusí v roce 1951”, “2. OTÁZKA ZBOŽNÍ VÝROBY ZA SOCIALISMU”).

Otázku o zbožní výrobě a trhu v plánované ekonomice socialistického státu zatím necháme stranou, a obrátíme se k poznání smyslu ostatního textu a podtextu v uvedeném fragmentu. Pokud z politeokonomie marxismu odstraníme takové pojmy jako „nutná práce“ a „nadpráce“, „nutná pracovní doba“ a „doba nadpráce“, „nutný produkt“ a „nadprodukt“, jak to přímo předkládá J.V.Stalin, pak se politická ekonomie marxismu rozsype. A spolu s ní se rozsype i celý marxismus, protože jeho politická ekonomie je produktem jeho filosofie, v důsledku čehož krach politické ekonomie nevyhnutelně vyvolá i revizi filosofie a jako důsledek, revizi sociologie celkově a systému představ o historii globální civilizace a jejích perspektiv.

Ale ekonomická teorie a sociologie celkově je socialistickému státu potřebná. J.V.Stalin po přeložení návrhu, smrtelného pro marxismus, završuje uvedený fragment přímým signálem vědcům – vypracovat kvalitativně novou ekonomickou teorii, odpovídající životu a společenským potřebám vedení ekonomiky:

 

«Myslím, že naši ekonomové musí skoncovat s tímto nesouladem mezi starými pojmy a novým stavem věcí v naší socialistické zemi a nahradit staré pojmy novými, odpovídajícími nové situaci.
Mohli jsme trpět tento nesoulad do jisté doby, nyní však nastala doba, kdy konečně musíme tento nesoulad odstranit. (zvýrazněno námi)» (“EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALISMU V SSSR”, “Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisícím s listopadovou diskusí v roce 1951”, “2. OTÁZKA ZBOŽNÍ VÝROBY ZA SOCIALISMU”).

Ale může vyvstat otázka, jak chápat přímé odkazy J.V.Stalina na K.Marxe, stojící v textu mezi návrhem zahodit pojmové kategorie politekonomie marxismu a návrhem vypracovat novou ekonomickou teorii, odpovídající životu.

V té souvislosti je užitečné si vzpomenout, že J.V.Stalin byl kdysi seminaristou a v semináře prošel dobrou školu citátně-dogmatické filosofie, pracující podle principu „objevila se otázka – hledej odpovídající citát v autoritativních zdrojích“4. Aby člověk byl dobrý dogmatik-citátník, je nutné dobře znát a pamatovat si texty prací zakladatelů filosofických škol a jejich učedníků – komentátorů a pokračovatelů, kteří jsou přiznáváni jako legitimní autorita.

Pokud se klasici, vyzvednutí do role neomylných autorit, v něčem spletli nebo nezkoumali nějakou otázku, pak se citátně-dogmatická filosofie ukazuje nepoužitelnou pro řešení životních otázek. Ale ohraničenost citátně-dogmatické filosofické kultury J.V.Stalin překonal ještě v mládí. To se projevuje v jeho pracích v tom, že byl schopný svou myšlenku svobodně vyjádřit ve formě posloupnosti citátů z přiznaných autoritativních textů, kdy spojil jednotlivé citáty svými vlastními slovy a vložil na svá slova misi řízení smyslu celkového textu, obsahujícího citáty.

Uvedený fragment stalinského textu s odkazy na K.Marxe, na jeho práce, kde K.Marx něco posuzoval a přišel k nějakým závěrům, neztratí svůj smysl, pokud z něj odkazy na K.Marxe odstraníme a necháme jen text J.V.Stalina. Jinými slovy, je v něm důležitý smysl řečeného, a ne to, jestli přišel K.Marx nebo někdo jiný k nějakým závěrům na konkrétní otázky nebo ne. To se týká i prvního citovaného fragmentu, ve kterém jde řeč o objektivnosti zákonů vědy a subjektivizmu jejich použití, včetně použití k vedení ekonomického života společnosti. Ale přítomnost v textu odkazů na K.Marxe při posuzování tématiky, zvolené J.V.Stalinem, vytváří dojem, že „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ patří k marxistické literatuře.

Avšak celkově je to antimarxistické dílo. Jde o to, že pročtení textů takového druhu závisí na čtenáři: ti, kdo čtou a pamatují si jen slova bez představování si vazeb slov s realitou – takovým je jedno, o čem jsou slova. Ale ti, kdo si přejí pochopit samotný život, v podmínkách panování kultu marxismu ve společnosti, se nevyhnutelně setkávají s vnucováním marxistických šablon vidění světa, a statisticky předurčeně přijdou k otázce: „Proč se najednou kategorie (pojmy) politické ekonomice, uvedené J.V.Stalinem, staly nepoužitelnými?5 A pokud ti, kdo si tuto otázku položil, budou pevní ve svém úmyslu najít odpověď, - ti se marxisty nestanou, ale stanou se osvoboditeli společnosti od moci marxismu a jeho zákulisních pohlavárů.

A odpověď na uvedenou otázku je prostá a pramení z (do dětské upřímnosti) praktické otázky, který si nevyhnutelně někdy sám sobě nebo učiteli marxistické politekonomie zadá přemýšlivý student přírodovědeckého nebo technického zaměření: „A jak v reálné výrobní praxi změřit nutnou pracovní dobu a dobu nadpráce, jak na skladu hotové produkce odlišit nutný produkt od nadproduktu?“ - odpovědi na podobné otázky nejsou ani v marxismu, ani mimo něj.

A absence odpovědí na tyto otázky znamená metrologickou neprůkaznost marxistické politické ekonomie: v jejím základě nejsou objektivní jevy6, nebo parametry vybrané pro popis objektivní jevů nejsou v životě identifikovatelné a měřitelné. Všechny skutečné vědy jsou metrologický průkazné: jevy, kterými se zabývají, reálně existují, a parametry objektivních jevů, vztažené s jejich pojmovým aparátem, jsou objektivně identifikovatelné a měřitelné. Metrologicky neprůkazné jsou jen pseudovědy, včetně marxismu.

Pokud by J.V.Stalin řekl přímo, že marxismus je pavěda, pak společnost, omámená kultem marxismu by s ním jen těžko souhlasila; většina jedinců tvořících společnost na sebe nechce brát odpovědnost, nechce samostatně přemýšlet, a spíše by souhlasila s věrnými marxisty-psychotrockisty, kteří by jim podsunuli vysvětlení, které by je nezavazovalo k přehodnocení života. Například, něco na způsob: „kvůli těžké práci se soudruh Stalin unavil, měl nervový kolaps, v jehož důsledku jsou jeho závěry neadekvátní, a proto je ho nutné osvobodit od práce a poskynout mu zasloužený odpočinek na komfortní dače pod dohledem lékařů.“ Ale J.V.Stalin řekl, že marxismus je pavěda „mezi řádky“: v proudu obrazných představ, doprovázejících text. Pro někoho to proběhlo kolem nepovšimnuto, a někdo to nezačal vysvětlovat okolí. Ale to ukazuje na to, že:

„Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, to je text, který může být pochopen jen těmi, kdo je vnímavý k životu a u koho funguje normálně pravá hemisféra mozku (odpovídá za obrazné představy, realizuje funkci myšlení v obrazech), přičemž ne sama o sobě, ale v harmonii s levou (odpovídá za jazykové formy a logiku přechodů).

Tak jednou větou o pojmových kategoriích politické ekonomie marxismu J.V.Stalin egregoriálně naprogramoval krach marxismu; a protože „svaté místo nezůstává prázdné“, - pak naprogramoval i vypracování v Rusku svébytného chápání světa, odpovídajícího potřebám bolševického globálního civilizačního budování.

J.V.Stalin fakticky odepsal marxismus jako systém chápání světa. A není třeba si myslet, že J.V.Stalin odepsal marxismus údajně bezděky, ze své nevědomosti a intelektuální primitivnosti, nechápaje smysl svých vlastních slov a nepředvídaje následky pubikace té práce přesně stejně, jako nechápou smysl jeho slov mnozí stalinisté i antistalinisté minulosti i současnosti.

 

-pokračování-

 

1 Během délky života jedné generace národ prošel cestu od téměř kompletní negramotnosti, od pluhu a kosy, k nejvyšší úrovni vzdělání na světě, k průmyslu na základě pokročilých technologií, a připravoval se k prvním letům do kosmu.

2 Jinak řečeno, je Bůh, Tvůrce Přírody, Světa? Nebo není, a existují jen výmysly o Něm?

3 Obracíme pozornost čtenáře na to, že z pohledu J.V.Stalina je zbožní výroba, a tím i trh v nějaké formě, potřebná i pro plánovanou socialistickou ekonomiku.

4 Tj. autoritami mohou být nejen lidé, ale i autoritativní zdroje, včetně těch kde není znám autor (například Bible).

5 Z druhé strany byla tato otázka, na níž v marxismu neexistuje odpověď, byla nepříjemná i učitelům marxismu, kteří se neznaje odpověď na ni, automaticky ocitali v opozici stalinské verzi výkladu života skrz marxismus.

6 „Přenos hodnoty z výrobních prostředků na produkci“ - pojem marxistické politické ekonomie. V realitě takový objektivní jev neexistuje, ale existuje účetní procedura amortizace (odepisování hodnoty výrobních prostředků).

 

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (35)

dve poznamky

Kammerer | 30.06.2017

Píšem svoj príspevok ako „technickú“ otázku, nie je mojim cieľom ani obhajovať marxizmus, ani rýpať do KSB. Môj subjektívny pohľad. Prečítal som si prácu Stalina Ekonomické problémy socializmu v SSSR a získal dom ten dojem, o ktorom hovorí aj článok, že povrchní čitatelia si ho vyložia tak, že jeho text marxizmus nekritizuje, ale podporuje. Tak som aj ja Stalinov text pochopil, vo svojich listoch vysvetľuje, kde v úvahách ľudí, na ktorých reaguje, sú chyby a kde sa práve oni od správneho výkladu marxizmu odklonili.
Aj táto vrstva informácie je tu spomenutá, ale článok ukazuje, kde treba hľadať ten hlbší význam, kde je marxizmus kritizovaný. Nechcem písať dlhý traktát, mal by som k tomu dve poznámky.
Ak Stalin hovorí, že niektoré pojmy marxistickej politickej ekonómie už nie sú použiteľné a treba hľadať nové a vôbec spracovať novú politickú ekonómiu, dá sa to chápať aj tak, že tu nejde o „odpis“ marxizmu ako chybného systému, ale hovorí to preto, že Marx (v Kapitáli) popisoval kapitalistickú spoločnosť a jej fungovanie a preto (Marx) používa pojmy, ktoré mali význam v tomto zmysle. Ale pre ďalší postup a fungovanie socializmu nemožno vychádzať len z týchto pojmov, ale je potrebné „ísť ďalej“. Možno by som to prirovnal k tomu, keď Einstein formuloval teóriu relativity, posunul fyziku na ďalšiu úroveň, ale neznamená to že Newton bol hochštapler a jeho popis fyziky je neplatný a zavádzajúci. Sám (Stalin) uvádza, ktoré pojmy považuje za objektívne a stále je treba s nimi pracovať a ktoré už je potrebné opustiť, pretože sa týkajú práve len popisu kapitalistických vzťahov a v socializme už nemajú náplň. To je práve tá ďalej kritizovaná „nadpráca“, „nadprokut“ a pod. (Takto to píše aj Stalin (aj) v citáte ktorý je v článku uvedený.)
K tomu je moja druhá poznámka. Tvrdenie, že tieto pojmy sú nemerateľné je (podľa mňa) „hluboké nedorozmumění“ a nie je možné na tom stavať tvrdenie, že marxistická politická ekonómia je metrologicky nepreukazná. To predsa nie sú merateľné kategórie, to sú filozofické a opisné pojmy, cez ktoré Marx zobrazuje vzťahy v spoločnosti k výrobným prostriedkom, produkcii a ich rozdeľovaniu. Nie sú z princípu priamo merateľné, tak ako sa nedá odmerať, ani odvážiť napr. „vlastníctvo“. Alebo ako sa dá odmerať, či a v akej miere existuje akciová spoločnosť ?

Re: dve poznamky

Dušan | 30.06.2017

Ale vlastníctvo sa dá merať.

Vlastníctvo je stav keď vieš odvolať, v primeranej dobe, správcu toho čo vlastníš. Keď sa čas odvolania správcu toho čo "vlastníš" rovná nekonečnu, je to tvoje vlastníctvo?

Skús sa pozreť tu či som to správne pochopil.
http://leva-net.webnode.cz/products/koncepcia-spolocnej-bezpecnosti-svazek-ii-kapitola-2-aktualny-stav-vychodoeuropskej-spolocnosti/

ps. HOX - možno by bolo dobré dať definíciu vlastníctva do seznamu pojmov. Občas majú s tým ľudia vychovaný na historicky reálnom socializme problém a definícia v KSB zväzok2 sa mi celkom pozdáva.

Re: Re: dve poznamky

Kammerer | 30.06.2017

Možno použiť práve "vlastníctvo" nebol šťastný príklad. Ale nemyslel som tým jeho definíciu (s tým, čo je pod linkom v tvojej reakcii súhlasím). Ja nespochybňujem vlastníctvo ako kategóriu, len si myslím, že nie je možné merať jeho intenzitu (ono buď je, alebo nie je.). A tiež je to "vlastnosť", ktorá je skúmaním samotného objektu nezistiteľná. Preto som to použil ako príklad. Tak, ako na produkte/výrobku samotným jeho skúmaním a meraním sa nedá zistiť aká jeho časť bola vyrobená nutnou prácou a aká nadprácou, nikde na ňom neuvidím, ani nenameriam ani to, či má vlastníka.

Re: dve poznamky

Hox | 30.06.2017

To se zdá na povrchu, je třeba se dívat trochu pod povrch:
- jaké důsledky má implantace marxismu masám, jak formuje chování
- jaké důsledky má/měla publikace Stalina
atd.

Re: Re: dve poznamky

Kammerer | 01.07.2017

A nemôže to byť tak, že Stalin sa snažil svojou publikáciou poukázať na to, že deformovaný marxizmus (de)formuje chovanie nežiadúcim spôsobom. Nechcem už rozvirovať toto slovičkarenie, ale nedalo mi :-)

Re: Re: Re: dve poznamky

udo | 02.07.2017

isto..sociologické operačné systémy ako marxizmus ..i kresťanstvo, islam, judaizmus, prípadne budhizmus a pod., môžete ako tím kvalifikovaných technických sociálnych inžinierov postupne dekontaminovať, odvíriť, reinterpretovať a dostanete zhruba to isté.

Reštaurovať

V tomto zmysle máte pravdu.

Ak ste toto dielo a DVTR(resp. KSB) čítali.."prelúskali", tak by Vám to malo ale byť jasné a asi by určite by ste takto otázku nekládli, či?

Re: Re: Re: Re: dve poznamky

Kammerer | 03.07.2017

Začnem od konca vašej poznámky. Dávať na koniec vety otázku "či ?", znie trochu povýšenecky.
Z DVTR a KSB som niečo prelúskal, a môj dojem z toho by bol na dlhý popis. Práve preto (aj preto) som sa zapojil do tejto diskusie.

A aj na základe vašej a Hoxovej reakcie som si niečo k tomu uvedomil, takže to považujem pre mňa za prínosné.

Re: Re: Re: Re: Re: dve poznamky

udo | 03.07.2017

1) "Či" je vyjadrenie neistoty, možnej odchýlky pochopenia
kontextu Vašej formulácie, vyjadrenia. Z mojej strany.
Prečo Vás to napadlo vnímať negatívne?

2) skúste v skratke pár pozitív a pár negatív..prípadne fundamentálnych doplňujúcich otázok k DVTR a KSB
(i sám mám nemálo otázok ohľadom KSB/DVTR)

3) I ja by som sa rád poučil.
Môžete to, z Vášho pohľadu zaujímavé (nové?!), prosím s nami zdieľať?

thx

Re: dve poznamky

Kammerer | 03.07.2017

1 - čisto logicky je "či" len otázka, ale keď je na konci vety, vždy tá veta znie, ako "podpichnutie", akože "ja si myslím toto a ty hádam nesúhlasíš ?". :-)

2. toto by bolo na stretnutie a niekoľko hodín a najlepšie aj za účasti niektorého z tvorcov z VP SSSR. Ale ak by som mal povedať nejaké miesta, v ktorých mám problém s "uchopením" veci, tak dám hneď tú najfundamentálnejšiu neistotu. KSB znie ako konzistentná filozofia, ale otázka je či je to pravda, alebo je to ilúzia (omyl tvorcov), alebo je zostavená účelovo, alebo iné možnosti.

3. nemyslím, že by som prišiel na niečo nové, skôr by som povedal, že som si usporiadal vlastné úvahy. Neviem to nateraz rozumne sformulovať, ale všeobecne išlo o to, že veci je potrebné naozaj posudzovať v súvislostiach a dôsledkoch.

Re: Re: dve poznamky

udo | 03.07.2017

1. - jeden môj kolega to často používa a nemávam pocit, že by to myslel ironicky

2. - KSB nie je Pravda "poslednej inštancie". Ak ju niekto takto berie, ide o nebezpečné nedorozumenie, silno nevnímavé študovanie. Nechcem sa ale zasa po x-té opakovať..
Ide o metódu, systém metód (metodológiu), metodický..operačný systém zameraný na rozlišovanie pravdy, objektívne najpravdepodobnejšej varianty(z pohľadu Vis Maior) od lži.

Presnejšie ide u KSB/DVTR o optimalizáciu, objektívizáciu vlastného subjektívneho pohľadu na veci, na svet. Aproximatívny algoritmus objektívnej reality. Open source = otvorený, nie ultimatívny, konečný. Prídu časom lepšie..No zatiaľ o lepšom neviem a tak zatiaľ tento ponúkame a čiastočne i onen lepší vyvíjame, sa teda aspoň snažíme.. bo KSB nevyzerá byť okamžite a plne aplikovateľná na naše podmienky, i keď v princípe..

Re: Re: Re: dve poznamky

Kammerer | 06.07.2017

Táto debata asi už zapadne časom, s pribúdaním nových článkov, ale ešte zareagujem.
Ja mám z použitia "či ?" na konci vety taký dojem, niečo ako "zdvihnuté obočie". Ale to len tak mimochodom.

Keď som napísal, či je KSB pravdivá, tiež som nemyslel ten typ "zvestovania" o ktorom hovoríte. Skôr by som to povedal možno tak, že si kladiem otázku, či tvorcovia poctivo hľadajú pravdivú odpoveď na základnú otázku života, vesmíru a vôbec, alebo či náhodou výberovo nezbierajú také informácie a argumenty, ktoré sa im "hodia do krámu". Neobviňujem, len sám za seba "váham". (A ak by to robili tvorcovia s dobrým úmyslom, tak to ani nemusí byť chyba.)
Hovoríte, že je to otvorený systém, ale ak ho chce človek nejako akceptovať, musí prijať niektoré východiská ako axiómy. A priznám sa, že mňa ako starého ateistu, niektoré trochu vyrušujú.
:-)
Ako tu píšem, "padlo mi do oka" tu vedľa jedno z hesiel - "kde je sad, je i nejaký zahradník". Ako viete/vieme, že to čo je okolo nás je "sad" a nie "džungľa" ?

Ešte ma napadá jedna konkrétnejšia otázka. Aký má KSB názor na pojem "klam narativity" ?. Alebo "klam spätného pohľadu" ?

zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Nikdo | 28.06.2017

Této zbytečnosti jsem si všiml již prvním setkání s Marxismem a filosofií ve škole, proč se tím vůbec někdo zabývá mne napadlo a hned jsem si tenkrát vzpomněl jak jsme se učili v dějepisu o disputacích ve středověku, kdy se řešilo kolik andělů se vejde na špičku jehly.

Hned u kořene je zřejmé odklonění od života a nefunkčnost se záměrem odvedení pozornosti k zabývání se "hádankami" dobrými tak leda pro děti a na intelektuální cvičení a neřešící žádné důležité otázky života.

Nicméně pozitivní na Marxismu je to, že používá termíny objektivní a subjektivní. Šikovně však "objektivní realitu" oklešťuje hmotou (KSB - tuto kategorii nepoužívá jako primární, popisuje svět pomocí trojjedinnosti míra-informace-matrice).

Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 29.06.2017

Jsou ty tři součásti trojjedinosti objektivně měřitelné?

Pokud si vezmu cihlu: Jaká je konkrétní velikost její míry? Jaká je konkrétní velikost její informace? jaká je konkrétní velikost její matrice?
Můžete ty hodnoty pro nějakou vybranou cihlu konkrétně uvést?

Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 29.06.2017

Samotné otázky jsou špatné, nesmyslné.

Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 30.06.2017

> Jsou ty tři součásti trojjedinosti objektivně měřitelné?

Co je na této otázce nesmyslné? Vše, protože měřit jde vždy jen něco, s pomocí nečeho. Pokud se jedná o prvotní kategorie existence, tak je jasné, že neexistuje nic "bokem", s pomocí čeho by šly měřit; měření, to je vždy subjektivní porovnání jednoho fragmentu vesmíru s jiným fragmentem, přičemž každý z těch fragmentů představuje trojjednotu MIM, jsou v něm všechny tři prvky.

Re: Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 01.07.2017

OK. Asi jsem se špatně vyjádřil.
Je zde někde vypsáno, které konkrétní fragmenty jsou ty, pomocí nichž měříte?
Jsou někde příklady konkrétních objektů, kde jsou všechny ty tři prvky změřeny a vyjádřeny?
Předpokládám, že prvek už je něco menšího než kategorie. Pokud je to ve vašem pojmosloví jinak, opravte mne.

Re: Re: Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 03.07.2017

Opět nesmyslné otázky. Pohled na realitu skrz trojjednotu MIM namísto MEST je něco jako rozkládání celostného objektu na jeho vlastnosti pro snažší chápání, v realitě jsou vždy všechny tři aspekty (mezní zobecnění a zároveň prvotní odlišnosti) nerozlučně spjaty: neexistuje hmota, která by nenesla nějakou informaci a neměla měrné charakteristiky apod.
Realita, to je trojjednota matérie-informace-míry, plus Všedržitel jako objektivní jev. TROJ-JEDNOTA. V praxi lze diskutovat například o složce MÍRA nebo INFORMACE, ale nelze ji nijak oddělit od materiálního nosiče:
- neexistuje ani informace sama o sobě, bez materiálního nosiče
- ani neexistuje míra (ve vztahu k informaci je to způsob jejího kódování, uspořádání) sama o sobě, která by se netýkala hmoty a která by nenesla informace
- a neexistuje ani hmota sama o sobě, která by neměla měrné charakteristiky a nenesla by informaci.

Informace, je vždy na materiálním nosiči, tj. nějaké uspořádání hmoty. Když změníme uspořádání, změní se i nesená informace, a naopak, když chceme změnit informaci, změní se i uspořádání. Jedné nesedné informaci odpovídá jeden stav (uspořádání) hmoty, jiné - jiný stav. Zároveň ale tatáž informace může být nesena různými materiálními objekty a s použitím různého způsobu kódování - hmotný nosič i způsob kódování (míra) bude odlišné, a informace bude stejná. To hovoří o tom, že je to objektivní kategorie existence. A existuje ještě něco objektivní a nemateriálního, co ale není informací - způsob jejího kódování, neboli MÍRA. Míra je ve všem a vše je v Míře. Bůh stvořil každou věc a předurčil ji MÍROU.

Dá se tedy například říct, že neexistuje nic než hmota, což je pravda, ale je třeba přitom chápat, že tu hmotu nevyhnutelně doprovází nesená informace, která je v ní uložena s pomocí jejího uspořádání (míra), a také je třeba chápat, že objektivně existuje matrice všech možných stavů té hmoty a přechodů mezi nimi, a existuje také celovesmírná míra - matrice, která předurčuje všechny možné stavy vesmíru a přechody mezi jednotlivými stavy.

Vývoj vesmíru je tedy proces evoluce materiálních a informačních forem, v matrici celovesmírné Míry jako prázdné formy, předurčení, která je v procesu vývoje vesmíru plněna, informačně nasycována.

Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 04.07.2017

To je sice hezké obecné povídání, ale nic neříká o tom, jak se naprosto konkrétně a jednoznačně vztahuje k realitě.

Pokud to má nějaký vztah k realitě, popište prosím nějaký konkrétní reálě existující objekt. Třeba cihlu, která je 20 cm nazemí na pravé straně průčelí staré ražské čistírny odpadních vod.

Pokud je cihla pod rozlišovacií schopností Vašeho popisovacího systému, určete prosím, jaká nejmenší reálná struktura se v rozlišovací schopnostitoho popisu nachází a konkrétní ověřitelnou instanci té struktury popište.

Pokjud taková insance neexistuje, nejspíš se Váš model nachází mimo realitu.

Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 04.07.2017

Zkuste napřed danou cihlu popsat vy s pomocí systému mezních zobecnění, který používáte (asi HEPČ?), abysme viděli, že váš požadavek je vůbec realizovatelný a smysluplný.

Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 04.07.2017

Ještě doplním, váš původní požadavek zněl právě na přesnou měřitelnost těch tří komponent. Jenže to je nesmysl, jak vám dále ukážu. KSB předkládá systém MIM jako náhradu za systém "prvotních kategorií" hmota, energie, prostor, čas (hepč) který je nyní mainstreamem a je na něm založena veškerá věda atd. a je přijímán jako vědecký a adekvátní.

Takže váš požadavek k MIM, kdybysme ho nasměrovali na systém HEČP, by vypadal takto:
Jsou ty čtyři součásti HEČP objektivně měřitelné?

A ve vztahu k cihle pak následovně:
je v cihle přesně měřitelná složka hmota?
je v cihle přesně měřitelná složka energie?
je v cihle přesně měřitelná složka čas?
je v cihle přesně měřitelná složka prostor?

až změříte (přesně, objektivně) čas v cihle, můžeme pokračovat v diskusi :)

tj. jde o to, že požadavky kterými se snažíte vyvrátit systém MIM, nesplňuje ani stávající systém, který používá věda, používáte vy a prakticky každý, kdo se od něj nebyl schopen osvobodit a přejít k MIM.

Re: Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 06.07.2017

Ne, můj požadavek žádnou přesnost nezmiňoval. Požadavek na přesnost jste si do mého požadavku přifabuloval až teď Vy.

Ale pokud zmiňujete přesnost, měla by být součástí popisu. Pro účel konkrétního příkladu můžeme použít relativní přesnost například 10% nebo jinou - danou buď explicitně v popisu nebo implicitně počtem uvedených platných číslic.

----
Co se týče Vašeho požadavku na popis pomocí HEPČ:
Ten je naprosto oprávněný, byť požadujete popis v systému, který je už přes sto let zastaralý. Osobně používám popis pomocí časoprostorových souřadnic (podle potřeby buď v některém z ustálených systémů nebo ve vhodně zvoleném a popsaném vlastním systému) a hmotu s energií chápu jako dvě formy téhož fenoménu.

Takže k Vašim otázkám (které očísluji a budu ignorovat požadavek na přesnost, který jsem neměl ani já)

1. je v cihle přesně měřitelná složka hmota?
2. je v cihle přesně měřitelná složka energie?
3. je v cihle přesně měřitelná složka čas?
4. je v cihle přesně měřitelná složka prostor?

1. Ano. Je dána hmotností (množstvím látky) a formou té cihly. V našem případu je množství hmoty konkrétně 6,5 kg (+/- 0,2 kg). Forma látky by byla na delší rozbor a .pro jednoduchost ji prozatím vynechám.
2. Předchozí odpověď je i odpovědí na energii. Hmota cihli reprezentuje 0,6 trilionu Joule. K romu by v některých případech bylo třeba připočítat realtivní energii danou polohou v potenciálovém poli a kinetickou energii, ale pro cihlu zabudovanou ve stavbě, měřenou naapříklad v ruské v soustavě PZ-90, jsou tyto složky zanedbatelná a lze je tedy považovat za v prvním přiblížení za nulové.
3. Jsou měžitelné její časoprostorové souřadnice. Její polohu v prostoročase lze vyjádřit buď jako pevný čtyřrozměrný interval, nebo jako interval daný parametricky. Proto odpověď na tuto otázku bude odpovědí na bod 4.
4. Konkrétní cihlu v časoprostorových souřadnicích lse vyjádřit například takto:
je to objekt, nacházející se v intervalu souřadnic (50,1098114-50.1098140 SŠ,14.4025109-14.4025119 VD, 191,00-191,08 n.m., 35123,256 - 57658 MJD) První tři složky jsou v systému Pz-80, čtvrtá (časová) v systému MJD.

Počítal jsem to ručně, takže za případnou numerickou chybu se předem omlouvám. Doufám, že jsem skutečně označil cihlu a ne krychličku vzduchu.

Re: Re: Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 09.07.2017

Nesplnil jste vlastní kritéria, požadoval jste KONKRÉTNÍ hodnoty, ale uvedl jste jen, jak by se to pro nějakou cihlu měřilo.

Re: Re: Re: Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 10.07.2017

Hodnoty souřadnic, hmotnosti a energie Vám nepřipadají dost konkrétní?
Mám tu cihlu ještě zajít vyfotit? Nebo Vám ji mám přinést? Nebo co konkrétnějšího si představujete?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 12.07.2017

Snažím se vás nasměrovat na to, že samotné otázky jsou špatně položené, protože například pojem "velikost informace" je subjektivní záležitost, pokud není jasno v systému kódování. Otázka také měla směřovat ne na konkrétní hodnoty, ale na způsob, jak by se nějaký předmět pomocí těch tří kategorií popsal. Otázka byla navíc položena v pozitivistickém defektním paradigmatu "existuje jen to, co umíme změřit".
Takže odpovím na otázku, jak by se popsala cihla s pomocí MIM.
Cihla je hmotný objekt, skládá se ze hmoty. Obsahuje informaci jedné cihly (plnou informaci o sobě samé), a nějaké parametry míry: vnitřní uspořádání, rozměry. Ve skutečnosti je v praxi informace od míry neoddělitelná, protože každá informace se zapisuje určitým uspořádáním (systémem kódování) prvků, a tedy každá změna informace nese změnu uspořádání, a každá změna uspořádání nese změnu informace.

V systému HEČP je jiný problém, z definice prvotních kategorií = mezních zobecnění vyplývá, že jsou to kategorie, které jsou přítomny v každé věci, pokud to tak není, tak se nejedná o prvotní kategorie existence, ale nějaké odvozené. Takže otázka nezní o nějakých časových koordinátech, ve kterých cihla např. existuje (od-do), ale zní takto: jakým způsobem je přítomen čas v cihle?
Mělo by to být podobně jednoduché jako odpovědět na otázku, jakým způsobem je přítomna hmota v cihle.
Mimochodem, otázka "jakým způsobem je přítomen prostor v cihle" také nemá odpověď, ve skutečnosti se dá smyslupně odpovědět na otázku jen o hmotě a energii (což je také hmota), což sedí, protože v systému HEČP jsou skutečnými prvotními kategoriemi jen hmota (energie, což je hmota), a prostor a čas jsou druhotné, odvozené.

Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 12.07.2017

Nejprve k defektnosti paaradigmatu:
Nemmyslím si ani netvrdím, že "existuje jen to, co umíme změřit".
naopak. Určitě existuje řada věcí, které změřit neumíme.
jenže o věcech, které neumíme měřit, lze plácat prakticky cokoliv - protože to nelze měřením ověřit. A pokud se striktně neoddělí to, co už je ověřeno měřením, od toho, co jsou pouhé neověřené (nezměřené) hypotézy, je téměř jisté, že se budeme mýlit.

Jak lze například experimentem ověřit tvrzení "Obsahuje informaci jedné cihly (plnou informaci o sobě samé)" ?
Pokud nijak, tak to stejně dobře může být pravda, jako to může být nesmysl nahony vzdálený od pravdy. nebo jsou jsou možná pojmy ve výroku nadefinovány tak, aby vznikla tautologie (bez ohledu na realitu). Který z případů nastává, by bylo na delší rozbor.

Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 15.07.2017

Moje poznámka směřovala jen k tomu, že neumíme kompletně "změřit" veškeré aspekty hmoty, vnitřní uspořádání molekul a atomů a podobn, ale to neznamená že to neexistuje, znamená to jen, že naše vědění o světě a svět samotný jsou dvě různé věci. Vy sem zase motáte úplně jinou rovinu. A i kdybychom byli schopni změřit například vnitřní strukturu cihly, tak otázka "kolik jsme tam naměřili informace" je opět subjektivní a záleží jen na tom, jak to budeme interpretovat.
Váš požadavek na přesné změření informace v cihle je nesmysl, podobně jako je nesmysl požadavek na přesné změření hmoty v cihle, protože by se jednalo jen opět o změření některých charakteristik (váha, hustota, chemické složení), ale ne o úplnou informaci například o vnitřní struktuře a uspořádání molekul, rozmístění molekul v cihle atd. Vždy by se dal najít nějaký aspekt, který by nebyl změřen. Nehledě na to, že každá cihla je unikátní a v procesu měření by byla zničena (např. konkrétní chemický rozbor), takže by nešlo dále pokračovat v měření.
Výsledkem "měření hmoty v cihle" by tedy byla vždy jen nějaká subjektivně zvolená množina neúplných charakteristik, kterým by to bylo přibližně popsáno, nikoliv kompletní informace, protože to je nad naše možnosti.

Re: Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 15.07.2017

Nežádal jsem přesné měření. Dokonce jsem na to to výslovně upozornil, když jste se mi tento požadavek pokusil podvrhnout v předchozím příspěvku.

Chápete principiální rozdíl mezi pojmy "konkrétní" a "přesný"?

Mně by samozřejmě stačilo, kdybyste konkrétně (stačí nepřesně, přibližně) uvedl ty hodnoty z množiny charakteristik, jimiž konkrétní cihlu popisuje MIM. Nezajímá mne obecné povídání ani postup, ale výsledné konkrétní hodnoty.

Pokud se jedná o zobecnení, musí přece k tomu zobecnění existovat i konkretizace (konkrétní příklady) - jinak by se nejednalo o zobecnění, ale o pojmy bez konkrétní náplně.

Re: Re: : zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 15.07.2017

ps. paradigma že objektivní je jen to, co lze potvrdit opakovaným experimentem, je také defektní. Kritériem pravdy je praxe, ne opakování experimentu.

Re: opakovaný experiment

Standa | 15.07.2017

Paradigma, proti němuž se vymezujete, jsem nikde nehlásal.
V tom, že kritériem je praxe jsme zajedno.
Opakovaný experiment je pouhou součástí praxe, nikoliv celou praxí.
Experiment se ale dá použít na vyvrácení obecných tvrzení o skutečnosti. Obecným tvrzením mám na mysli tvrzení uvozené explicitně nebo implicitně obecným kvantifikátorem.
Zjednodušeně by se to možná dalo popsat sloganem "Výjimka vyvrací obecné pravidlo".

Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Nikdo | 29.06.2017

Měřitelná je míra. Z podstaty (matrice) mohu vybrat/najít/objevit nějaký parametr, například délka (informace) a tu mohu změřit (míra). Je to zobecnění, kdy se nesnažíme tvrdit, že existence je hmota nebo energie nebo něco jiného, ale pouze víme, že je a můžeme o ní mít nějaké informace (ne úplně všechny, ale ty podstatné k dosažení nějakého výsledku stavu matrice), které jsou měřitelné.

Informace, lze hierarchicky uspořádávat (objem->plocha->délka). Dále je nahlíženo, že informace obsažené v matrici se "přenášejí" na menší celky/nosiče_informací/dílčí_součásti_matrice.

Například cihla je součástí prostoru a ten je součástí celkové matrice. A cihla má stejné (parametry) jako prostor (délku, výšku a šířku), ale v jiné míře. Dynamika a procesy se popisují časem (změřit můžeme časový interval).

Nikde jsem to ještě nečetl, ale došel jsem k tomu, že informace-parametr matrice nemůže mít hodnotu/míru nula. Nemůže být list papíru s nulovou tloušťkou. A přechod mezi jedním stavem matrice do druhého stavu matrice (oba případy se liší mírou informací v ní obsažených) nemůže nastat okamžitě za nula jednotek času.

S formulací nejsem úplně spokojený (vyžadovalo by to více času), ale snad je to pochopitelné, více v materiálu mrtvá voda.

Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 29.06.2017

Možná by lepší, kdybyste nějakou naprosto konkrétní cihlu (nebo jakýkoliv libovolně vybraný reálný konkrétní objekt) konkrétně (konkrétními čísly, konkrétními instancemi pojmů) popsal pomocí KSB - trojjedinnosti míra-informace-matrice . Konkrétně.

Na takovém konkrétním příkladu je pak možné jednotlivé složky i celou metodu vytváření a použití neokleštěného popisu ilustrovat.

Osobně si myslím, že konkrétní příklad je pro pochopení metody mnohem lepší, než abstraktní povídání, u kterého může dojít ke zkreslení odlišnýcm chápáním pojmů.

Re: Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 30.06.2017

je to opakovaně detailně popsáno v materiálech KSB (například kniha Dialektika a ateizmus, Mrtvá voda a další) a v článcích, např. http://leva-net.webnode.cz/products/mrtva-voda-mozaika-reality-a-samodisciplina/

no nikomu to nelze vnutit, člověk může pochopit jen sám a to si žádá nějaké úsilí, protože je třeba změnit svoje stereotypy myšlení, což za vás nikdo nemůže udělat.

Re: Re: Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Standa | 01.07.2017

Nejde mi o obecný popis, ale o konkrétní příklad.
A ten v odkázaném článku není.

Je tedy někde předvedeno, jak se konkrétně prostředky KSB změří a popíše nějaký konkrétnní objekt?

Zavedení pojmů, které nelze měřit, je v článku popsáno jako podstatná vada marxismu.
Zajímal by mne proto konkrétní příklad, který ukáže, že KSB tímto neduhem netrpí. A to se prokáže pouze tak, že se něco konkrétního vezme a změří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

M.C. | 02.07.2017

Na změření cihly netřeba KSB, na to stačí svinovací či skládací metr. Případně pravítko.

KSB jako společenskovědní koncepce bude nejčastěji pracovat se statistickými metodami měření a vyhodnocování jednotlivých veličin.

Re: veličiny

Standa | 07.07.2017

Ok. Můžete dát odkaz na konkrétní příklady tohoto postupu a jeho výsledků? Píšete, že je tak pracuje nejčastěji, proto by takových příkladů mělo existovat mnoho.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zbytečnost otazky co bylo dříve vědomí nebo hmota

Hox | 02.07.2017

Nejde o konkrétní případy, jde o pochopení principu.

> Je tedy někde předvedeno, jak se konkrétně prostředky KSB změří a popíše nějaký konkrétnní objekt?

řeč není o tom něco měřit a popisovat "prostředky KSB", to je jen tvoje konstrukce, mylná.

> Zavedení pojmů, které nelze měřit, je v článku popsáno jako podstatná vada marxismu.

prvotní kategorie existence nejsou pojmy, mícháš hrušky s jabkama

Re: Hrušky s jabkama

Standa | 03.07.2017

Jistě. Jsem přesvědčen, že hrušky a jablka jsou podobné plody podobné velikosti, podobné výživné hodnoty, rostoucí na podobných stromech. A dají se smíchat do hruškojablečného džusu.

Je to dobrá analogie pro to, že slova, označující nějaké objekty (kde objektem označení může být i kategorie), se nazývají pojmy.

Re: Re: Hrušky s jabkama

Hox | 04.07.2017

Omyl, požadavek metrologické průkaznosti se netýká pojmů (slovo+obraz) obecně, ale jen kategorií, se kterými pracuje nějaký vědní obor.

Re: Re: Re: Hrušky s jabkama

Standa | 08.07.2017

Znamená to tedy, že s kategoriemi, kteríé používá KSB, žádný vědní obor pracovat nemůže?
Pokud by s nimi nějaký vědní obor mohl pracovat, pak by podle toho, co píšete, byl požadavek na metrologickou průkaznost oprávněný. Je to tak?

Re: Re: Re: Re: Hrušky s jabkama

Hox | 09.07.2017

Je třeba rozlišovat prvotní kategorie existence (MIM, popřípadě nesprávný HEPČ), a kategorie (pojmy) nějakého vědního oboru. Problém je ten že to neumíte, nebo nechcete rozlišovat, takže se z vaší strany jedná o manipulativní otázky a mlžení.

Re: Hrušky s jabkama

Standa | 15.07.2017

To, že danou věc neumím, nevylučuji. Právě proto se pídím po konkrétních příkladech. Na konkrétních příkladech se nejlépe ověří i naučí, jak daný myšlenkový systém funguje.

Kniha

Tomas2 | 28.06.2017

Děkuji za překlad.
Kolik prosím ještě zbývá do konce celé knihy? Kdypak se plánuje dokončení a vydání alespoň elektronicky?

Re: Kniha

Hox | 28.06.2017

Je přeloženo asi 80 procent, do pár měsíců by to mělo být. Elektronicky to bude dostupné hned, papírově asi po nějaké době.

Přidat nový příspěvek