Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (12)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (12)

10.7.2016

předchozí část

 

...

Jsou to otázky souladu kádrové a finanční politiky podniku, které vycházejí za rámec současné práce.

*         *
*

Znovu se vrátíme ke knize H. Forda:

„Veliké dílo je naše každodenní práce. Práce, to je úhelný kámen na kterém stojí svět. V ní má kořeny naše sebevědomí. A zaměstnavatel je zavázán dělat ještě větší práci během svého pracovního dne, než jeho podřízení (zvýrazněno námi při citování). Podnikatel, který se vážně staví ke své povinnosti před světem, by měl být i dobrým pracovníkem (zvýrazněno námi). Nemůže říkat: „Nutím tolik a tolik lidí pracovat na mě.“ <to může říkat jen otrokář>. Ve skutečnosti se to má tak, že on pracuje pro tisíce lidí, a čím lépe pracují ty tisíce, tím energičtěji by měl dodávat na trh jejich produkci1.
Mzdy a platy jsou fixovány ve formě konkrétní sumy a to je třeba, aby se vytvořil pevný základ pro kalkulace. Mzdy a platy nejsou ve skutečnosti nic jiného, než dopředu vyplacená určitá část zisku; často se ale na konci roku ukazuje, že může být vyplacena větší část zisku. V takovém případě by měla být vyplacena. Kdo spolupracuje s podnikem, ten má právo na podíl na zisku, ve formě solidního platu nebo odměn, nebo zvláštních jednorázových výplat (zvýrazněno námi). Tento princip už začíná být obecně uznáván.
Nyní už předkládáme určité požadavky, aby se lidské straně v průmyslovém životě dával takový význam, jako i materiální. A jsme na pravé cestě k realizaci toho požadavku (zvýrazněno námi). Otázka je jen v tom, zda půjdeme po pravé cestě – cestě, která nám zachová materiální stránku, naši nynější oporu, nebo po falešné, která nám vyrve z rukou plody práce minulých let. Náš pracovní život představuje naše národní bytí, je zrcadlem ekonomického pokroku2 a vytváří nám naši pozici mezi národy. Nemůže tím lehkomyslně riskovat. Co nám chybí, tak to je vnímání k lidskému elementu v našem pracovním životě, a řešení toho problému spočívá v přiznání partnerského vztahu lidí mezi sebou (zvýrazněno námi).
To jsou základní pravdy platové otázky. Celá otázka spočívá jen v rozdělení zisku mezi pracovníky, <a druhá strana téže otázky – v úrovni zformovaných v makroekonomickém systému cen na produkci, bezprostředně spotřebovávanou lidmi>.
Výplata musí pokrýt všechny výdaje ohledně závazků pracovníka za branami fabriky; uvnitř fabriky ona platí veškerou práci a myšlenky, které odevzdává pracující. Produktivní pracovní den je ta nejnevyčerpatelnější zlatá žíla, která kdy byla objevena. Proto výplata by měla, jako minimum, pokrývat výdaje ohledně vnějších závazků pracujícího. Ale ona by také měla zbavit ho obav ze stáří, kdy už nebude schopen pracovat a také by neměl ve skutečnosti pracovat. Ale pro dosažení dokonce tohoto skromného cíle, průmysl musí být reorganizován podle nového schématu výroby, rozdělení a odměn, aby ucpal i díry v kapsách těch, co se nezabývají žádnou produktivní prací. Je třeba vytvořit systém, který by nezávisel na dobré vůli štědrých, ani na zlostnosti egoistických zaměstnavatelů (zvýrazněno námi). Ale pro to je třeba najít první podmínku, reálný základ.
(…)
Pokud by při tom šla řeč jen o samotném pracovníkovi, o nákladech na jeho vlastní existenci a jeho právu na určité příjmy, pak by to bylo velmi prostým úkolem. Ale on se nejeví izolovaným jedincem. Zároveň je občanem, který vnáší svůj vklad do prosperity národa. Je hlavou rodiny, možná otec dětí, a musí je ze svého platu naučit něčemu užitečnému. Musíme vzít do úvahy všechny tyto okolnosti. Jak ocenit a vyčíslit všechny ty závazky ve vztahu k domu a rodině, které leží na jeho každodenní práci? Platíme člověku za jeho práci: kolik má ta práce přinést domu, rodině? Kolik jemu samému jako občanovi? Nebo jako otci? Muž plní svou práci na fabrice, žena doma. Fabrika musí platit oba dva. Podle jakého principu bychom měli hodnotit ty okolnosti, spojené s domem a rodinou, na stránkách našich účetních knih? Možná že výdaje pracovníka na jeho vlastní existenci by měly být vneseny jako „výdaje“, a práce na podporu domu a rodiny jako „přebytek“ nebo „příjem“? Nebo by příjem měl být určen na základě výsledků jeho pracovního dne, na základě těch peněz v hotovosti, které zůstanou po uspokojení potřeb jeho a jeho rodiny? Nebo by měly být všechny ty jednotlivé závazky zařazeny do výdajů, a příjem by se měl určovat zcela nezávisle na nich? Jinými slovy, poté, co pracující člověk vyplnil své závazky ve vztahu k sobě samému a k rodině, poté co ošatil, nakrmil, vychoval a zabezpečil jim výhody, odpovídající jeho životní úrovni, má ještě právo na nějaké přebytky ve formě úspor? A vše to se má ocitat v propočtech našeho pracovního dne? Já myslím že ano! (zvýrazněno námi). Protože v opačném případě budeme mít před očima hrozný obraz matek a dětí, odsouzených na otrockou práci mimo domov3.
(…)
Plošné vysoké platy <ve vztahu k úrovni cen na produkci, bezprostředně spotřebovávanou lidmi> se rovnají všeobecnému blahobytu – samozřejmě předpokládajíc, že vysoké mzdy jsou důsledkem zvýšené produktivity.
(…)
Předepsané normy práce nebyly drobností, ačkoliv se občas možná používaly malicherným způsobem. V oddělení sociálního zabezpečení pracovalo 50 inspektorů, v průměru obdarovaných neobyčejně silným a zdravým úsudkem. Pravda, i oni dělali občas chyby. Bylo předepsáno, že ženatí lidé, kteří získávají prémii, musí žít se svými rodinami a starat se o ně. Bylo třeba vyhlásit kampaň proti zvyku, rozprostraněném mezi cizinci, brát si do domu nájemníky. Vnímali svůj dům jako svého druhu podnik, ze kterého je možné ždímat zisk, a ne jako místo pro život. Mladí lidé mladší 18 let, kteří vydržovali sourozence, také dostávali prémie, stejně jako mládenci, kteří vedli zdravý obraz života (zvýrazněno námi: defakto je to financování mravně-zdravého způsobu života H.Fordem). Nejlepší důkaz blahorodého vlivu našeho systému dává statistika. Když začal fungovat náš plán, ihned bylo právo na prémie přiznáno 60% mužům, za šest měsíců ten údaj vyšplhal na 78%, a za rok na 87%, za rok a půl nezískávalo prémie už jen jedno procento.“ (kapitola 8, „Mzda“)

Jednoduše řečeno, na svých závodech a železnici H.Ford zavedl osmihodinový pracovní den a garantovaný plat, a zdokonalujíc dílo které vedl na tomto organizačním základě, platil prémie ze zisku všemu personálu v souladu s vypracovaným systémem finanční stimulace dobré práce a užitečné iniciativy. Ten systém efektivně pracoval na zabezpečení blahobytu kolektivu a uspokojení potřeb společnosti, nikoliv na uspokojení nenasytné chamtivosti investorů, tvořících menšinu společnosti. O tom Ford píše následující:

„Náš zisk, díky rychlosti a objemu odbytu, byl stále veliký, nezávisle na prodejních cenách v ten či onen okamžik. Z kusu jsme měli jen zanedbatelný zisk, zato celková suma byla velká. Zisk není stálý. Po každém novém snížení cen společensko-ekonomickou strategií Forda> se zisk dočasně snižuje, zato nevyhnutelné úspory se velmi rychle projeví a zisk se znovu zvýší. Ale on v žádném případě nemizí v dividendách. Odedávna jsem trval na jen velmi malých dividendách, a firma (tj. Ford Motors) dnes nemá ani jednoho akcionáře, který by s tím nesouhlasil4. Považuji každý zisk, přesahující určité procento, za majetek firmy, nikoliv akcionářů.

Z mého pohledu mohou být akcionáři jen lidé, kteří ve firmě pracují, považují podnik za nástroj služby, a nikoliv za stroj na peníze. Pokud je dosaženo vysokého zisku – a práce, jež má za cíl sloužit, k tomu nevyhnutelně vede – musí být minimálně zčásti opět vrácen do podniku pro to, aby ten posílil svou službu a částečně vrátil zisk zákazníkům (zvýrazněno námi). Jeden rok náš zisk natolik převýšil naše očekávání, že jsme dobrovolně vrátili každému kupci automobilu 50 dolarů. Cítili jsme, že jsme nevědomky vzali o tolik více. Moje cenová, a zároveň moje finanční politika se před několika lety projevila v [soudním] procesu, jehož pomocí chtěli donutit Firmu platit vyšší dividendy. Seděl jsem na lavici svědků a rozbil jsem politiku, kterou sledovali tehdy a sledují i dnes, následujícími slovy:

- především, považuji za lepší prodávat více aut s menším ziskem, než menší počet s větším ziskem.
Zdá se mi to správnější proto, že touto cestou si může více lidí koupit auto a radovat se z něj, přičemž zároveň mnoho pracujících získává dobře placenou práci. Postavil jsem si životní cíl dosáhnout toho. Ale moje dílo by mohlo, místo úspěchu, vést ke kompletnímu krachu, pokud bych nevycházel z přiměřeného zisku pro sebe a účastniky podniku.
(…)
Zisk patří třem skupinám: za prvé – podniku, aby ho udržoval ve stavu zdraví, stability a rozvoje; za druhé, pracujícím, s jejichž pomocí se vytváří zisk; za třetí, do určité míry i společnosti. Kvetoucí podnik přináší zisk všem třem skupinám – organizátorům, výrobcům i kupujícím. Ten, kdo získává nadměrné zisky, by měl snižovat ceny. To se bohužel neděje. Takoví lidé, naopak, odkládají své dodatečné náklady do té doby, než všechna jejich tíha dopadne na spotřebitele. Veškerá jejich podnikatelská filosofie spočívá ve frázi „ber, dokud můžeš“. Jsou to spekulanti, zloději, opovrženíhodné elementy, skutečný vřed průmyslu. Od těch lidí se nedá čekat nic, chybí jim prozíravost. Jejich rozhled je ohraničen limity jejich vlastních pokladních knih. Ti lidé raději sníží platy, než by omezili vlastní zisk. Avšak podnikatel, mající na srdci zájmy společnosti a přející si té společnosti sloužit, musí být připraven kdykoliv vložit své prostředky pro zajištění stability podniku. (zvýrazněno námi)“ (kap.11 „peníze a zboží“)

Nyní se znovu obrátíme k J.V.Stalinovi. Když vyjádřil své chápání základního ekonomického zákona reálného kapitalismu, o něco dále v textu „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“ J.Stalin dává definici základního ekonomického zákona socialismu:

„Existuje základní ekonomický zákon socialismu? Ano, existuje. Jaké jsou podstatné rysy a požadavky tohoto zákona? Podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu bylo by možno formulovat asi takto: zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky.

Tedy: místo zabezpečení maximálních zisků - zabezpečení maximálního uspokojování hmotných a kulturních potřeb společnosti; místo vývoje výroby se zlomy od vzestupu ke krizi a od krize k vzestupu - nepřetržitý růst výroby; místo periodických zlomů ve vývoji techniky, doprovázených ničením výrobních sil společnosti - nepřetržité zdokonalování výroby na základě nejvyšší techniky. (zvýrazněno námi)“ („Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, část 7 „Otázka základních ekonomických zákonů socialismu a kapitalismu“)

Pokud porovnáme to co řekl H. Ford o cílích výroby ve společnosti, o určení a rozdělení zisku podniku, s formulací J.V.Stalina o základním ekonomickém zákonu socialismu, můžeme vidět, že Fordovy výroky spadají pod formulaci J.V.Stalina základního ekonomického zákona socialismu. Ve světle tohoto lze jen při vědomém lhaní nebo pokroucenosti umu odmítat následující závěr:

H.Ford a J.V.Stalin byli čestnými pracujícími, a – každý v míře svého chápání – dělali totéž dílo hájení zájmů pracující většiny, v různých zemích, různých společensko-historických podmínkách, na blaho všech pracujících, žijících z pracovních příjmů.

Ale předtím, než přejdeme k objasnění základního ekonomického zákona socialismu a způsobů jeho zavedení do života, je nutné udělal ještě jednu odbočku od tématu.

 

 

Odbočka od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace

 

...pokračování

 

 

1Tato myšlenka H.Forda se kvalitativně odlišuje od idejí, propagovaných médii v epoše likvidace plánované ekonomiky SSSR a Ruska: tím, že soukromý podnikatel pracuje na sebe, pracuje i na společnost. Z pohledu Forda je vše naopak: prací na společnost získává podnikatel právo na část produktu, vyráběného kolektivní prací. Stav Ruska po desetiletích reforem pod hesly „Prací ve svůj prospěch podnikatel pracuje ve prospěch společnosti!“ ukazuje, že ty ideje jsou nesmyslné a H.Ford měl pravdu.

2Nejen ekonomického a vědeckotechnického pokroku, ale i mravně-etického pokroku nebo degradace. To poslední se dělo v SSSR v postalinské době a posloužilo jako mravně-etická osnova pokusu restaurace kapitalismu, počínaje rokem 1985.

3Jak je možné pochopit H.Forda, rodina, to je semínko ze kterého vyrůstá společnost v následujících pokoleních. V souladu s touto rolí rodiny, vdaná žena je především ochránkyně domu, matka a vychovatelka dětí. V tom spočívá její společenská role, ve které ji nemůže nikdo zaměnit kvůli osobitostem biologického druhu Člověk rozumný. Na vše ostatní má právo, jen pokud svědomitě plní toto své předurčení. Muž v rodině plní jinou misi, také pramenící ze zvláštností biologie druhu: účastí na společenské činnosti musí zabezpečit ženě možnost vyplnit její vnitřně rodinnou misi. Jeho mzda za společensky prospěšnou činnost tedy není jeho osobní příjem, ale příjem rodiny, ve které žije.

Proto vznik problému ekonomické nezávislosti ženy od muže a tomu podobný „feminizmus“ je jeden z mnohých projevů odstoupení vnitřního života rodiny od její pravé podstaty – reprodukce nových pokolení a výchova každého novorozence ve skutečného člověka.

4To je zamezení možnosti získávání nepracovních příjmů „investory“ - „střední třídou“ ze strany H.Forda.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (12)

Myšlenka

Putinovec | 11.07.2016

Jsou to velice zajímavé myšlenky,nesrovnatelné s tím,v čem žijeme.Pokud si tohle přečte ten,kdo pomocí úroků odírá celou společnost,tak ho raní mrtvice.Jako vize možné budoucnosti vývoje lidí a Lidstva to hřeje na srdci.

Je tu jeden zásadní rozdíl

Sio | 11.07.2016

Zatímco Stalinův přístup byl systémový, tj. vycházel ze základního zákona socialistické ekonomiky a byl tak závazný pro celou zemi a všechny podniky v SSSR. Fordův přístup, zač ve výsledku stejný, vycházel z náhody. Fungoval jen v jeho podniku. Kolik bylo kapitalistů s podobnými předsevzetími, jako Ford? Asi jen velmi malá, skoro zanedbatelná menšina. Ford šel vlastně proti základnímu ekonomickému zákonu kapitalismu (mimochodem definován ve stalinově brožurce taktéž) - tj. tvořit co největší zisk. Na tom ojedinělé případy, jako byl H. Ford nic nemění.

Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

asdf | 11.07.2016

Mysli ze vychazel spis ze svedmi nez nahody, a prave to ze fungoval i v tak neoptimalnim a nelidskem systemu jako je kapitalismus jasne ukazuje jeho efektivitu. Je zvlastni ze zustalo jen u ojedinelych pripadu... i v ramci kapitalismu, "volneho trhu by prece fordovy myslenky mely jasne zvitezit.

Zrejme ten trh zas az tak volny neni a kapitalismus neni pricinou nelidskosti systemu, ale spise dusledkem nelidskosti tech kdo maji v rukou ridici moc a rozhoduji o tom jak system bude vypadat....

Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Standa | 11.07.2016

Vycházel Ford ze stejného svědomí, jež mu velelo podporovat Hitlera?
Připomínám, že Hitlerovi posílal pravidelně k natrozeninám nemalou částku a NSDAP od Forda dostávala veškerý jeho zisk v Německu.

Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

asdf | 11.07.2016

To uz je slozitejsi otazka, a tak si jen dovolim zaspekulovat, ze Ford mozna, prinejmnesim ze zacatku, videl v Hitlerovi cloveka uprimne se snaziciho znicit monopol "vyvolenych" v bankovnictvi a ridicich slozkach spolecnosti vubec (a neuvedmil si ze Hitler je jen loutka vyrobena prave temito "vyvoleci"). To by bylo v souladu s jeho nazory prezentovanymi zde, i v souladu se svedomim. Tj. Hitlera videl z prilis "mikro"meritkoveho pohledu a nemohl proniknout do hlubsich zakulisnich machinaci. Zajimalo by me jak se Forduv nazor na Hitlera vyvijel po rozpoutani 2 sv.

Stejne tak ale Ford jiste obdivoval a podporoval i Stalina (viz napr. http://www.history.com/this-day-in-history/ford-signs-agreement-with-soviet-union), v nemz se nastesti nemylil.

Zkratka, tehdy se oba rezimy jevily jako progresivni a rozumna nahrada demon-kratickeho parlamentarismu, bohuzel oba byly vlastne nechtenym vedlejsim efektem v ramci biblickeho projektu a vymanit se z nej se podarilo jen Stalinovi, jiste ne nahodou diky jeho opravdovemu vnitrnimu lidstvi, coz u loutko-hitlera prilis nehrozilo...

Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Standa | 11.07.2016

Myslíte si, že se Hitlerův režim mohl jevit jako progresivní rozumná varianta ještě v roce 1939, kdy Ford svůj dar také poslal?
I po Noci dlouhých nožů, Křišťálové noci a zabrání Sudet?

Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Cico Ciciak | 06.03.2017

Ja to vidím takto:
Pojem "voľný" trh je nezmysel, taký neexistuje! Čo to vlastne je?
Pretože, každý trh je riadený/regulovaný nejakými verejnými a súkromnými jednotlivcami; alebo verejnými a súkromnými inštitúciami, minimálne v hlavných parametroch! Ten tzv. "voľný" trh je niekým riadený/regulovaný - inkognito!
Takže tzv. "Voľný" trh treba poslať niekde hodne hlboko alebo ďaleko a je nutné k tejto otázke zmeniť prístup - pokúsiť sa vytvoriť verejne spravodlivo riadený/regulovaný trh - spoločnosťou/štátom (a štát, to sme my všetci)!

Čo sa týka kapitalizmu, tak ten systém je podľa mňa chorý už z princípu, nakoľko je celý iba o maximalizácii ziskov za každú cenu a všetkými možnými prostriedkami (ktoré zákon povoľuje, alebo ich aspoň nezakazuje - ale zákony sa zvyknú šiť na mieru a niekedy sa aj obchádzajú).
Takýto systém logicky vytvára permanentné sociálne pnutie vo vnútri spoločnosti (na celom svete) a nepotrebné/zbytočné obyvateľstvo.

Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Cico Ciciak | 06.03.2017

Po menšej korekcii:

Ja to vidím takto:
Pojem "voľný" trh je nezmysel, taký neexistuje! Čo to vlastne je?
Pretože, každý trh je riadený/regulovaný nejakými verejnými a súkromnými jednotlivcami; alebo verejnými a súkromnými inštitúciami, minimálne v hlavných parametroch! Ten tzv. "voľný" trh je niekým riadený/regulovaný - inkognito!
Takže tzv. "Voľný" trh treba poslať niekde hodne hlboko alebo ďaleko a je nutné k tejto otázke zmeniť prístup - pokúsiť sa vytvoriť verejne (centrálne) spravodlivo/férovo riadený/regulovaný trh (min. v hlavných parametroch) - spoločnosťou/štátom (a štát, to sme my všetci)!

Čo sa týka kapitalizmu, tak ten systém je podľa mňa (zámerne) chorý/defektný už z princípu, nakoľko je celý iba o maximalizácii ziskov za každú cenu a všetkými možnými prostriedkami (ktoré zákon povoľuje, alebo ich aspoň nezakazuje - ale zákony sa zvyknú šiť na mieru a niekedy sa aj obchádzajú).
Takýto systém logicky vytvára permanentné sociálne pnutie vo vnútri spoločnosti (na celom svete) a nepotrebné/zbytočné obyvateľstvo, takisto podnecuje/posilňuje v človeku zvieracie pudy/inštinkty.

Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Cico Ciciak | 06.03.2017

Kuva, snáď posledné doplnenie a korektúra :)

http://pastebin.com/1FZKRFUb

Re: Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Cico Ciciak | 06.03.2017

Svedomie a rozum nepustia. :)

Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Hox | 11.07.2016

Určitě reaguješ na text? Nebo polemizuješ se svými představami?

Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Sio | 11.07.2016

Jistěže na tento text. Zato vůbec nechápu, co máš na mysli. Dotklo se tě to nějak?

Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Hox | 11.07.2016

Zcela jistě nedotklo :), jen si
a) napsal kardinální nesmysl - že Ford nepracoval systematicky, ale vycházel z "náhody";
b) polemizuješ sám se sebou, se svými představami, nikoliv s myšlenkami v textu. Nebo bys dokázal vysvětlit, co je myšleno tímto?

Ford šel vlastně proti základnímu ekonomickému zákonu kapitalismu (mimochodem definován ve stalinově brožurce taktéž) - tj. tvořit co největší zisk. Na tom ojedinělé případy, jako byl H. Ford nic nemění.

Ano, šel, jak bylo ukázáno, jeho ideálem byl bolševismus. Ale co znamená poslední věta? On někdo napsal, že tím že se v kapitalismu objevil podnikatel jako Ford, se změnila podstata kapitalismu?

Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Sio | 11.07.2016

To jsme se špatně pochopili. Nenepsal jsem, že Ford pracoval nesystematicky. Šlo mi o to, že v podmínkách kapitalismu se objevovali lidé jako Ford v podstatě náhodně a drtivá většina kapitalistů funguje jinak. To znamená, že řešení lidského přístupu k podnikání, jaký předvedl Ford je v kapitalismu nesystémové. Našlo se velmi málo Fordových následovníků a vše bylo založeno na morálním přístupu každého kapitalisty, nebylo to prosazováno státem, tj. z hlediska řízení společnosti státem bylo toto řešení nesystémové.
Naopak v podmínkách socialismus přímo stát prosazoval (bohužel jen za Stalina) tuto věc systémově. Snad je to teď srozumitelnější.
V článku je někde zmínka, že se Ford snažil o bolševickou revoluci?

Re: Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Hox | 11.07.2016

Jde o to, že Stalin i Ford byli stoupenci stejných principů uspořádání společnosti, mravních principů, stejných ideálů, neboli koncepce. Rozdíl je v měřítku aplikace a vnějších podmínkách, toť vše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Sio | 12.07.2016

Snad jen to, že ty "vnější podmínky" a "měřítko" považuji za zcela zásadní. Ford svůj přístup neměl v kapitalistických podmínkách šanci prosadit mimo své závody. To Stalin tu šanci měl a také jí uměl využít.

Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Hox | 11.07.2016

Mimochodem, systém popisovaný Fordem (vlastnit akcie má právo jen ten, kdo v podniku pracuje) je 1:1 systém družstevního podnikání, který fungoval za Stalina a o kterém nedávno byla řeč.

Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Sio | 11.07.2016

Podstatou tohoto systému je vyloučení státu co se týče jeho možností vzít družstvu příliš mnoho daní, stejně jako to dělal u úspěšných podniků.
Tento systém tu částečně fungoval už za normalizace, v úspěšných JZD byly relativně vysoké platy v relaci k průmyslovým podnikům. Jenže právě nomenklatura to měla celé pod palcem a na ní bylo, jaké ekonomické podmínky družstvu povolí. Změnou několika málo parametrů se dá z bohatého družstva udělat chudé a naopak. Nomenklatura, pravda, měla zájem na dosažení potravinové soběstačnosti, což se jí v Československu povedlo. Ovšem potraviny z vlastní produkce byly oproti tomu, co nakupujeme teď (v určité části sortimentu) kvalitnější, ale v porovnání s dneškem dražší, dokonce i když vezmeme velmi optimistický pomět Kčs x Kč na 1 : 7. Spíše to bude někde kolem 1 : 10, záleží na struktuře spotřebního koše.
Speciálním případem bylo JZD Slušovice, které se zabývalo i průmyslovou výrobou, mělo vlastní přístup k valutám, což mu v podstatě umožnilo i státem posvěcené vexlování. Počítače ze Západu se daly přes Slušovice nakoupit za cca 200000 Kč (PC AT) a to se rovnalo více než 6-letému platu inženýra. Stěží to byly návratné investice. Přesto to bylo průchodné a nepochybuji, že si přitom ledaskdo namastil kapsu.

Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Hox | 11.07.2016

Nikoliv, podstatou je že se jedná kolektivní formu podnikání, kde je neexistuje pojem jako majitel nebo zaměstnanec.

Kolektivní podnik

Standa | 12.07.2016

Nemůže pak ale takový podnik dojet na to, co se nazývá "tragédie obecní pastviny"?
Protože u Forda pojem "majitel" rozhodně existoval a nejspíš jen proto to celé fungovalo.

Re: Kolektivní podnik

Sergio | 12.07.2016

... len tak
Zakladny problem nie je v tom KTO vlastni vyrobne prostriedky , ale AKO ich riadi vo vztahu k okolitému svetu .....t.j, riesime zakladny problem ludstva SEBECKY EGOIZMUS ci uz v jeho individuálnej podobe (v spolocenskom zriadeni napr. kapitalizmus t.j. vsetko pre jedinca ) alebo kolektívnej podobe (socializmus a aj tu spominany bolsevizmus t.j vsetko pre spolocnost , vacsinu ) .

Re: Re: Re: Re: Je tu jeden zásadní rozdíl

Sio | 12.07.2016

Což se u státního vlastnictví výrobního podniku dá říci také, ne? Navíc v družstvu je majitel - majitel podílu, každý družstevník. Je to napůl cesty mezi majitelem firmy a státním vlastnictvím. Z politických důvodů bylo družstevnictví i pro bolševiky v určité míře nezbytné. Celé se to točí jen kolem motivace zaměstnance nebo účastníka, jak chcete, k práci.
Z hlediska řízení se to dá zhodnotit jako kratší zpětná vazba. V malých kolektivech je lépe a rychleji vidět závislost mezi prací, kterou pracovník odvedl a odměnou, kterou získal. V mnohotisícových kolektivech je snadnější postavit mezi práci a odměnu nějaký ten mezičlánek z pijavic a rozšířit nějaké ty dezinformace. Ostatně to vidíme na každém kroku.

Přidat nový příspěvek