Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (11). Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná, řídící práce a mzda

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (11). Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná, řídící práce a mzda

8.7.2016

předchozí část

 

*     *     *

 

Odbočka od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná, řídící práce a mzda.

 

Výše byla uvedena fráze Forda:

„Úhrady nám platí produkt a řízení organizuje výrobu tak, aby to produkt byl schopen zajistit. “

V současných podmínkách produkt představuje ve většině případů výsledek práce komplexního mikroekonomického systému – výrobních prostředků a infrastruktury podniku a kolektivu. Při vyloučení všech faktorů, kromě příjmů podniku a množství personálu, který tam pracuje, ukazatel „příjem na jednoho pracovníka“ obecně určuje výšku platu personálu. Ale protože kolektiv je různorodý po profesionální stránce, povinnostmi a pravomocemi, vedoucí podniku se ocitá před trojí otázkou:

1. Komu?

2. Za co?

3. Kolik je třeba platit?

Efektivní odpověď na tuto trojnou otázku vyžaduje jasné chápání charakteru profesionalismu a pravomocí vycházejících z pozice každého pracovníka a charakteru začlenění jeho profesionalismu do produktivní činnosti kolektivu jako celku (poslední bod nemusí spadat pod vnitřní předpisy a instrukce).

Pokud se vyhneme detailizaci gradace profesí, pak v každém podniku se kolektiv rozpadá na tři kategorie:

 • lidé, zaměstnaní bezprostředně v procesu výroby – výrobní personál;

 • lidé, zaměstnaní v pomocných a podpůrných procesech, obsluhujících výrobu a řízení – pomocný personál (úklid, opravy a nastavování zařízení atp) který v sobě zahrnuje i tzv. technický obslužný personál různého druhu (zásobování, účetnictví, ochranka, …);

 • lidé, zaměstnaní řízením činnosti ostatních členů kolektivu bezprostředně a řízením činnosti funkčně specializovaných struktur (oddělení) podniku – řídící personál.

Mezi představiteli těch tří kategorií jsou různé možnosti účasti na výrobním procesu a různé možnosti ho zdokonalovat a tím ovlivňovat změny ukazatele „zisk na jednoho zaměstnance“, zčásti charakterizujícího efektivnost podniku a jeho možnost platit mzdu spolupracovníkům a dividendy vlastníkům.

Kromě toho, charakter většiny současných výrob je takový, že v každé z uvedených kategorií jsou ti, kdo je během celého pracovního dne vytížen profesionální činností naplno. Ale jsou i ti, bez jejichž profesionalismu se podnik obejít nemůže, ale výrobní proces je takový, že je možné je vytížit náplní jejich činnosti jen po určitou část pracovního dne nebo dokonce týdne.

V důsledku takového – objektivně diktátorského – charakteru produkce a technologií ve vztahu k organizaci její výroby a práce kolektivu se ukazuje, že úkolová práce (*plat podle počtu splněných úkolů / vyrobených kusů / …) v rovině mezd výrobního a pomocného personálu je nemístný přežitek autonomní dílenské produkce, individuálního řemesla. V podmínkách systémové celostnosti podniku, obsluhované kolektivem, způsobuje úkolová práce především:

 • konflikty v kolektivu (zjevné i pod povrchem) v otázce přístupu těch či oněch osob k výhodné a nevýhodné práci;

 • stálé nebezpečí narušení technologických režimů s cílem dosažení větší produkce, což za sebou vleče růst výdajů na službu technické kontroly;

 • stimul přímého záškodnictví ze strany opravářů a těch, kdo udržují a ladí technologické systémy, kvůli zvýšení vlastní vytíženosti a nezastupitelnosti a tím i mzdy;

 • skrytí nových, dokonalejších metod práce a bránění jejich šíření v kolektivu s cílem udržení monopolního postavení ze strany nejkvalifikovanějších pracovníků, což je jednou z největších překáže na cestě technicko-technologického pokroku a růstu kvality produkce.

 • neřešitelný problém norem objemu práce v podmínkách skrytí pracovníky svých možností s cílem získání vysokého platu na základě převýšení určených norem.

 

Jen uvedené destrukční vlivy úkolového odměňování na fungování podniku jako systémové celostnosti jsou více než dostačující, aby se libovolný rozumný vedoucí (podnikatel) začal zabývat jejím cílevědomým vykořeňováním v podniku, který řídí a v jeho funkčně specializovaných odděleních. Avšak úkolová práce je naživu a její přítomnost na drtivé většině podniků je svědkem špatného řízení.

V podmínkách obsluhování kolektivem systémové celostnosti podniku, s ohledem rozdělení pracovníků podle charakteru jejich práce na výrobní, pomocný, řídící personál se ukazuje, že systém garantovaného platu a prémií lépe podporuje udržení a rozvoj efektivního řízení.

V něm:

 • je základní plat garantován jednoznačně. Peníze se vyplácí:

  • za ovládnutí jedné nebo několika profesí, potřebných pro podnik;

  • za úroveň kvalifikace v každé z profesí;

  • za připravenost na základě osvojených profesionálních návyků a vědomostí, celkové osobnostní kultury dobře=svědomitě vykonávat pokyny nadřízených a podporovat jejich činnost v práci podniku.

Avšak vše, za co se platí základní plat, není prací jako takovou, výsledkem práce, ale jen potenciálem, přičemž odpovědnost za využití toho potenciálu v zájmech společného díla leží z větší části nikoliv na samotných nositelích toho potenciálu, ale na jejich nadřízených, na celé hierarchii řízení podniku a objemnějších makroekonomických systémů. Je to objektivní důsledek kolektivního charakteru práce v systémové celostnosti většiny podniků.

 • Prémie je garantována ve statistickém smyslu, tj. její výše může být od nuly do výše několika platů a závisí na mnoha faktorech a ukazatelích činnosti podniku, jeho oddělení a každého z pracovníků:

  • celkovém objemu volného zisku a rozdělení jeho přítoku v průběhu finančního roku;

  • hodnocení nadřízenými osobního vkladu pracovníka do práce kolektivu během období, za nějž je počítána prémie (měsíc, kvartál, rok);

  • hodnocení významu pracovníka pro podnik, vycházeje z jeho práce v minulosti a očekávané perspektivy (tato složka se obvykle formalizuje jako osobní bonusy k platu: za odsloužené roky, kvalifikaci, vícero profesí, ovládání cizích jazyků, schopnost nacházet řešení vznikajících problémů a mimořádných situacích atp.);

  • jednorázových účelových výplatách ve vztahu k osobním rodinným okolnostem života pracovníků (v závislosti na tom, zda takové platby umožňuje zákonodárství dané země);

  • poskytování úvěrů podnikem pracovníkům a odpouštění dříve vztahých půjček v plném objemu nebo nějaké jejich části1.

Systém platu a prémií při jeho běhu v podniku během několika let charakterizuje ukazatel „příjmy, získané jako základní plat“ / „příjmy, získané jako prémie a osobní bonusy“ nebo s ním spojený ukazatel „příjmy, získané jako základní plat“ / „celkové příjmy včetně různých prémií“. Nízký podíl základní mzdy v celkovém objemu příjmů, tím spíše při situaci kdy plat neznatelně převyšuje hranici, která je ve společnosti uznávaná jako „životní minimum“, je projevem skrytého otrokářství, kvetoucího na podniku a tomu odpovídaje – ve společnosti, která trpí takové podniky a takové podnikatele.

Při vysokém podílů prémiových složek v příjmech pracovníků a nízkých základních platech se prosperita pracovníka určuje jeho slepou loajálností nadřízeným, jejichž mínění je pro prémiové složky mzdy určující; tj. vysoký podíl prémií v celkovém příjmu jako systémotvorný faktor představuje stimul vzniku a podpory systému osobní závislosti spolupracovníků na nadřízených a administrativě celkově – nevolnické bezpráví personálu v podmínkách současné industriální společnosti.

Druhý extrém: nízký podíl prémií v příjmech pracovníků z velké části vylučuje finanční motivaci jejich úsilí ohledně zvýšení vlastní kvalifikační úrovně, osvojení více profesí, iniciativního zdokonalování technologických procesů a organizace práce, protože tempo kariérního růstu a jemu odpovídající přechod na vyšší garantovaný plat je u většiny pracovníků podmíněno přirozeně biologickými a demografickými faktory a zaostává za tempem vzniku různých okolností v životě člověka (narození dětí, nutnost zlepšit bytové podmínky apod.), které by mohl rychle řešit na účet prémií za nějaké jeho pracovní úspěchy, převyšující „standardní požadavky“ vyhlášené administrativou ohledně jeho pozice a placené ve formě garantované složky platu.

Také zde obrátíme pozornost na to, že mluvíme o systému garantovaného platu a prémií, nikoliv o systému odměňování za čas strávený na pracovním místě. Mezi těmito systémy je rozdíl, ačkoliv v určitých situacích, například pásová výroba, se nemusí projevovat. Rozdíl spočívá v tom, že systém odměňování za čas strávený na pracovním místě je založen na předpokladu, že člověk je během celé té doby vytížen prací. Zkrácení doby na pracovním místě ústí v odpovídajícím způsobem sníženou mzdu.

Systém garantovaného platu a prémií připouští (ale nezavazuje k tomu administrativu), že nějaké kategorie pracovníků mohou přebývat na pracovním místě kratší dobu než ostatní, za podmínky, že zvládají harmonogram úkolů a včas dodávají kvalitně odvedenou práci. V takovém případě se kratší doba na pracovním místě neprojevuje na mzdě, ale představuje svého druhu prémii ve formě volného času navíc, čemuž mnozí dávají přednost před peněžním přídavkem.

V principu může být systém garantovaného platu a prémií efektivnějším stimulem dobré práce kolektivu, než systém odměňování za čas na pracovním místě, nemluvě už o zakázkovém odměňování. Protože existují kategorie pracovníků, jejichž objem práce podle profese je ohraničen charakterem výrobního procesu a jeho rytmikou (hodinovou, denní, týdenní apod.), pak jestli je budeme nutit zdržovat se na pracovním místě během celého pracovního dne, kromě škody to nic nepřinese. Jde o to, že budou nuceni imitovat pracovní činnost, a imitace pracovní činnosti rozvrací samotné imitátory, seje konflikty v kolektivu na téma „zatímco vy předstíráte, my pracujeme“, podrývá autoritu administrativy, protože nutnost imitovat práci, když reálně žádná není, svědčí o hlouposti celé hierarchie řízení a její neschopnosti organizovat efektivní práci celého kolektivu.

A jen v podmínkách garantovaného platu a prémií může být efektivní brigádní kontrakt, kde se objednávka na vyplnění nějaké práce vydává brigádě jako celostnému nevelkému kolektivu, ve kterém se koordinace a rozdělení práce realizuje neformálně na základě osobních vztahů, vzájemné pomoci a vzájemného respektu.

V normální situaci by se systém garantovaného platu a prémií měl týkat všech pracovníků podniku. Ale jeho použití u pracovníků, kteří se zabývají řídící činností, se musí odlišovat od použití u výrobního a pomocného personálu:

 • výrobnímu a pomocnému personálu platí v tom systému peníze za svědomité plnění pokynů vedoucích a za projevy iniciativy, užitečné pro společné dílo, především v hlavní a sblížených profesích a podle zaujímaných pozic;

 • řídícímu personálu v tom systému platí peníze především za vyprodukovaný objem produkce v přepočtu na jednoho podřízeného a za zvýšení tohoto ukazatele, a také za dosahování úspor jiného druhu ve vztahu k bázovým úrovním spotřeby v procesu činnosti podřízených kolektivů: surovin, komponent, energie, technologických prostředků, nástrojů, amortizace výbavení atp., přirozeně – při dodržování a zvyšování standardů kvality produkce a bezpečnosti její výroby.

V současné výrobě pracuje kolektiv. Řízení každé kolektivní činnosti představuje rozdělení výhradní personální odpovědnosti mezi spolupracovníky za kvalitu a včasnost vyplnění různých fragmentů všem společné práce, které lze objektivně hodnotit podle kritéria „splněno-nesplněno“ (v souladu se standardy).

V souladu s touto objektivní vlastností organizace současné výroby a jejího řízení, se finančně oceňuje schopnost člověka nést odpovědnost a faktické svědomité plnění povinností a iniciativa při nesení odpovědnosti za vyplňované fragmenty práce a její celkovou koordinaci. Přitom všichni pracovníci v podniku musí jasně chápat, že garantovaný plat se platí za minimální standard plnění povinností, a prémie – za svědomitý posun každého pracovníka lepším směrem od minimálního standardu během každodenní partnerské, přátelské práce kolektivu.

Charakter současné výroby je takový, že její řízení vyžaduje systém garantovaného platu a prémií. Ale on sám může být efektivním stimulem k práci jen v tom případě, pokud ho v kolektivu doprovází vysoká úroveň vzájemné důvěry podřízených a nadřízených, opodstatněná životem, majících stejný zájem na úspěchu společného díla.

Z chápání tohoto faktu pramení i odpověď na otázku o vztahu minimálních a maximálních příjmů pracovníků podniku. Vztah ukazatelů „maximální příjem“/„minimální příjem“ v kolektivu má své optimum v každé historické době, v každé společnosti, které je proměnné v čase. „Optimum“ vztahu „maximální příjem“/„minimální příjem“ podrozumívá, že platový systém je stimulem k tomu, aby si pracovníci osvojovali další kvalifikaci a profese, a to má zabezpečit vyšší produktivitu podniku a růst ukazatele „příjmy na jednoho pracovníka“.

Pokud je vztah „dostupné maximum“ / „reálně získávané příjmy“ nízký, pak doplňková práce ohledně zvýšení kvalifikace a osvojení několika profesí je mnohými hodnocena jako zbytečné mordování, které nezvyšuje jejich prosperitu a nepřináší nic, kromě plýtvání časem a silami.

Kromě toho, ve společnosti v důsledku historicky zformovaného relativního nedostatku profesionálů určitých profilů a nejvyšší kvalifikace, ovládnutí určitých profesí (v každou historickou epochu jiných) dovoluje jejich nositelům požadovat monopolně vysoké platy za svou účast ve společenském sjednocení práce. Historicky reálně při volnotržní regulaci rozdělení pracovních zdrojů podle odvětví se taková možnost realizuje jako monopolně vysoké platy těch či oněch profesionálních korporací, často nadbytečné ve vztahu ke spotřebě při vedení mravně zdravého obrazu života (a platbě za služby nápravy poškozeného zdraví v důsledku nezdravého výrobního prostředí). V řadě případů společenské státní zřízení podporuje systém monopolně vysokých platů především v sféře řízení a dalších „čistých“ druzích činnosti cestou poskytnutí těm či oněm menšinám přístupu k základnímu a profesionálnímu vzdělání a zamezení většině v přístupu k témuž.

Nevědomost většiny, panující v takovém systému, brání zvyšovat produktivitu výroby, vylučuje možnost osvojování nových technologií a dokonalejší organizace práce. Ale kromě toho, tento makroekonomický faktor ohraničuje i možnosti finančního stimulování dobré a svědomité práce v kolektivu. Jde o to, že pokud je ukazatel „příjmy skupiny nejlépe placených pracovníků“ / „minimální nebo střední příjmy“ vysoký v důsledku monopolně vysokých platů u některých profesionálních skupin, podmíněných jak makroekonomicky, tak i vněekonomickými faktory; a přitom příjmy nejlépe placené části kolektivu převyšují úroveň, nutnou pro zdravý způsob života pracovníka a jeho rodiny v představách těch, jejichž platy jsou blízké ke středním (zvláště pokud tyto platy tak-tak stačí pro základní potřeby), pak členové kolektivu s největšími platy jsou hodnoceni ostatními jako paraziti, žijící z nepracovních příjmů, tj. z cizí práce, na které pracuje celý zbylý kolektiv.

Takový je normální vztah nájemného personálu ke kapitalistům (majitelům podniku), pokud se oni sami reálně neúčastní práce kolektivu, a jen parazitují na něm, berouc si z příjmů podniku nějakou často nemalou část, což zákony většiny zemí, kde je legální soukromé vlastnictví výrobních prostředků, dovolují a nenutí vlastníka osobně pracovat na svém podniku.

Proto stratifikace (rozdělení) kolektivu podle úrovní příjmů které budou dostávat, tj. podle tarifního síta, je úkol, nemající jen jedno řešení, stejně efektivní ve všech případech. V normálních podmínkách fungování makroekonomiky musí každý plat garantovat pokrytí osobních potřeb, včetně možnosti založit rodinu a účastnit se svými příjmy na dalším rozvoji rodiny. Ta okolnost určuje minimum, které je životně nutné platit.

Otázka o maximu je trochu složitější, protože z jedné strany možnost posunout se do vyšší platové hladiny má být stimulem efektivní práce v kolektivu, a z druhé strany příjmy nejlépe placených pracovníků (a také majitelů podniku) nemají být vnímány v kolektivu jako nepracovní příjmy.

Jinými slovy optimum vztahu příjmů nejlépe a nejméně placených pracovníků je na každém podniku podmíněn technicko-technologickou a organizační úrovní, které podnik dosáhl, a jejím dalším pokrokem, analogickými ukazateli u konkurentů, a také mravně-etickými parametry kolektivu a společnosti celkově.

Efektivnost v roli stimulu mzdově-prémiového platového systému mohou podervat a dokonce anulovat tři okolnosti: za prvé – monopolně vysoké platy a prémie, které se v kolektivu vnímají jako parazitismus nějaké „elity“ podniku na práci ostatních; za druhé, nemotivovanost vyplácených prémií dobrou prací, v důsledku čehož se prémie stávají fakticky částí garantovaného platu; za třetí, plat prémií za pracovní úspěchy, patřící jedněm lidem, jiným lidem, a především vedoucím a jejich leštičům klik.

Proto řešení úlohy o rozdělení pracovníků do příjmových úrovní je třeba pravidelně obnovovat v závislosti na rozvoji technicko-technologické báze podniku a vzájemných vztazích různých kategorií pracovníků, které se v kolektivu formují, a osobních vztazích „zlatého fondu“, těch co řídí, perspektivních specialistů ke společného dílu podniku. Jsou to otázky souladu kádrové a finanční politiky podniku, které vycházejí za rámec současné práce.

*         *
*

-pokračování-

 

1V normální ekonomice musí být půjčky podobného druhu bezúročné, tj. suma podléhající splacení musí být stejná nebo v řadě případů menší než vydaná suma. Menší splatná suma je formou podpory danému podniku ze strany např. státu.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (11)

Schlimbachův ekonomický systém

Sio | 09.07.2016

Si zadejte do googlu. Je to o možnosti vytvořit ekonomiku bez úroku, pokud má o to někdo zájem. Obsahuje i nepodmíněný příjem.

Vtomto zmysle

Dušan | 09.07.2016

V tomto zmysle kapitalistických podmienok, by v štáte mala byť stanovená nielen minimálna mzda ale aj maximálny príjem (pričom do prímu treba rátať o.i. služobno súkromné autá lietadlá,....). Nad určitý príjem by bola 100% daň.

Zákaz zisku(100%daň) v zmysle (výnosy mínus celkové náklady vrátane prímu kapitalistu a rezervy na budúce investície)
100% dane by boli "prímom" štátnej centrálnej banky.

O štátnej bezúročnej investičnej banke ani nehovorím. A k tomu jediná daň z obratu ktorá by bola prímom štátneho rozpočtu.

Re: Vtomto zmysle

Standa | 09.07.2016

Jak ošetříte, aby tyto benefity nečerpal kapitalista jako nutnou podmínku podnikání?
I dnes mají podnikatelé spoustu majetku "na firmu".

Další velice špatně podchytitelnou věcí jsou ty "rezervy na budoucí investice". Jak rozpoznáte, co chce ten kapitalista za několik let investovat od toho, co si prostě jen chce nechat místo důchodového pilíře?
A co investice do něčeho ztrátového? jak je rozpoznáte od provozování koníčka?

Re: Vtomto zmysle

Nikdo | 09.07.2016

Tohle řešení se mi velmi líbí. Vytvoří se přebytek, který připadne celé společnosti a použije tam, kde je potřeba, například zdravotnictví, která z principu má usilovat, aby všichni byli zdraví, to znamená, aby bylo co nejméně pacientů. No a když bude nadbytek společnosti větší, což bude důsledek více zdravějšího obyvatelstva, tak i do zdravotnictví připadne více z rozdělení přebytku.

Takto vzniklý přebytek, by mohl jít na podporu podniků, které zatím přebytek nevykazují nebo došlo ke změnám ve společnosti, že přebytek nevykazují. Dotace by byli podmíněny časem, aby se přeskupili a dosáhli zisku a když to do stanoveného termínu nedosáhnou, tak podnik nebo činnost ukončit.

Zrušil bych i daně. Podmínka pro existenci podniku nebo podnikání by bylo vytvoření přebytku. Například podniky, které by dosahovali stanoveného přebytku by mohli mít kratší pracovní dobu a více času na osobní seberozvoj (tím by se zpětně regulovalo moc přebytků)

Motivace jedinců jednoduchá a tvrdá jako příroda, kdo nevykáže přebytky nemá právo na reprodukci, ale kdo by projevil vůli a snahu, tak by bylo velmi nepravděpodobné, že by po čase přebytky nevykázal.

... Je to jen nástin, vidím v tom velký potenciál v řízení výroby společnosti, ale tu spoustu otázek i odpovědí jak to tímto systémem řešit, ale to by bylo na dlouho ...

Ovšem i když je to zajímavé a podle mne funkční. Klíčový problém je morálka a etika obyvatelstva, aby vůbec na to lidé přistoupili. Pokud, každý kope pouze sám za sebe a funguje jako živočich (u zvířecího typu psychiky nebude fungovat) takto nelze. Je nutné vědomí, že individualita je součástí celku a že je nutno na celek pracovat,

S tím pak souvisí doplňkový a také stěžejní problém, kdo bude vzniklé přebytky rozdělovat a jak zabezpečit proti zneužití (souvisí zase s obecnou morálkou a etikou).

Re: Vtomto zmysle

Lux | 09.07.2016

Ahoj Dušan,

tá problematika Peň(a)Ži je o niečo širšia..
Ak ľudia nepochopia prastarú socio doktrínu, ktorá sa dostala do Biblie (Izaiáš a Dt.), že "bratovi" nedáš na úrok a gojimom áno ... a budeš vládnuť nad všetkými národmi...a oni budú stavať múry tvoje...až neskúpime celý svet aj s jeho ovčanmi..
a ovčania morálne nepodrastú, tak globálny systém ich bude naďalej zotročovaťa strihať..

Avšak - "Vždy je väčšia objektívna vina na strane toho, ktorí sa nechávajú zotročovať, ako na strane tých, ktorí chcú ostatných zotročiť."

Veľmi stručne vysvetlím:
Kultúry gojimov sa historicky odlišujú od "židovskej" (judaistickej) kultúry, a to smerom k vyššej morálke, ale dosť zaostávajú vo vôľových prejavoch. Ide o určitú chamtivosť a márnivosť (dosiahnutie slávy a "bohatstva" s ľubovoľnými prostriedkami a pri minimálnom podiele fyzickej práce). Gojimske kultúry slabo vyjadrujú svoju vôľu – jedná sa o prastaré programovanie zo strany GP skrz Bibliu. Hľadanie sPravodlivosti sa utopilo v rôznej utópii, a to sa usadilo vo vedomí i v podvedomí a tak niečo urobiť v prospech vybudovania sPravodlivej spoločnosti je za hranicami želaní typických gojimov = chlastať a kecať o politike, pozerať TV, šport, byť vlkom z Wall Street – žiť nahrabaním nejakých peňazí (prečo je v TV toľko športových programov, rôznych "kulinárskych" a show ReLácii...čo sa tým sleduje zo strany asocial enginneringu?).

Gojimovia – chcú žiť zadarmo a židia vôľovo chcú žiť z práce gojimov. V tom sú židia adekvátnejší Objektívnej realite, a preto aj žijú lepšie, keďže chápu, že z neba nič zadarmo nepadne a treba pracovať na motivácii gojimov, aby na nich pracovali. Aspoň teda niečo robia – gojimovia majú nedostatok vôle, pracujú na židov a túžia sa stať nejakými vlčkami z Wall Street...-))


Úrok je:
1) Základný nástroj zotročenia celých národov od pradávna - najprv stimulácia progresu a potom tvrdý pád všetkých polisov, národov, ríši.
2) Základným generátorom inflácie - znehodnocovania peňazí, tovarov, úspor..
3) Základným "vysávačom" platbyschopných prostriedkov všetkých ekonomík, v ktorých sa používa úverovanie s úrokom - v reálnej ekonomike potom chýba platbyschopný dopyt a tá postupne kolabuje.
4) Nástrojom presunu finančných prostriedkov do rúk globálnych elitárnych klanov a tie ich potom používajú na všemožné špinavosti proti ľudstvu, aby si zachovali svoj vysoký spotrebiteľský status (vrátane "islamského" terorizmu, TV, filmov Holyvúdú, rôzných masMédeí atď.
5) Pri inštitúte úroku sa úverovo-fin. systém ktoréhokoľvek štátu dostáva do súkromných rúk globálnych bankárov a prestáva byť nástrojom makroekonomického riadenia. To nie je vo vzdelávacom systéme, alebo v ekonomickej vede samozrejme nikde spomenuté..
Úverovo-fin. systém v biblickom projekte takto agresívne preniká do všetkých regiónov planéty a vedie k antinárodnej štátnosti a jej inštitútom. Globálnym úžerníkom je úplne jedno, ako sa nazýva menová jednotka s ktorou obchodujú a ktorá slúži na ich často špekulatívne ciele. Hlavné je, aby vo všetkých štátoch bola zabezpečená sloboda úžerníctva – z toho vyplýva aj nenávisť k islamu (Korán zakazuje úrok, ako prejav satanizmu) a dnešné "horúce" vojny v arabských regiónoch.

Ľudia v SpoloCnosti musia sami tlačiť na mrzákov a hlupákov v byrokracii štátu, podnikateľskej sfére a v riadení na rôznych úrovniach, a to aj osobne, lebo nemôžu čakať, že paraziti „hore“ to zmenia k lepšiemu. „Horní“ urobia len to, do čoho ich dotlačí „spodina“ = miera chápania „spodiny“ musí byť jednoducho vyššia..

Ľudkovia musia pochopiť rôzne tzv. hry s nenulovou sumou (tu je úrok jednou z hierarchicky najvyšších hier), keď VŽDY vyhráva korporácia, ktorá určuje pravidlá hry na úkor celého globálneho plebsu (niektorí z korporácie môžu aj skrachovať, ako sa to stalo v r. 2008 judaistickým Lehmann Brothers, ale štatisticky globálna korporácia úžerníkov neustále zvyšuje svoje aktíva...známe bohatí bohatnú a chudobní sa stávajú ešte chudobnejšími).

V USA vznikla pomerne silná iniciatíva, ktorá tuším v 100 bodoch deklaruje nutnosť zrušenia FED a úroku.

Skús Dušan dať aspoň 10 bodov, čo je potrebné urobiť s ekonomickým, úverovým, finančným, štátnym ai. systémom, ktorými by chápavejší ľudia mali tlačiť na svojich volených zástupcov, aby ti mali nejakú oporu v bežnom národe a nehrozila im tak likvidácia (v rôznej forme) zo strany globálnych jelít.

Proste klasické: "Vox populi, vox dei."

Re: Re: Vtomto zmysle

Nikdo | 09.07.2016

"Vždy je väčšia objektívna vina na strane toho, ktorí sa nechávajú zotročovať, ako na strane tých, ktorí chcú ostatných zotročiť."

S tím nelze souhlasit. Vždy má větší zodpovědnost, ten kdo má více znalostí. Za dítě je zodpovědný rodič. To samé dítě v podmínkách, kde mu nebude umožněno informace získat degraduje a v jiných dosáhne hvězd. Je to pouze příklad, protože vše souvisí se vším, a tak podmínky zrození budou odpovídat dřívějším činům.

Tím, že skrývají znalosti a chytračí si pěkně zavařili a až plody jejich činů dozrají, tak sklidí co zaseli. Ten kdo chce zotročovat, to ví a proto i jeho cesta a práce bude mnohem delší a bolestivější. Rozhodně nemají žádné zásluhy a nelze jim to nikterak přičíst k dobru. Šli a jdou z kopce až do doby, kdy to půjde jenom do kopce.

To, že děláme chyby a postupně se učíme je jiná věc. Málokdo si přeje být otrokem, ale morálka a etika a znalosti jsou ještě slabé na lepší uspořádání a tak se skutečnost skládá z toho co je k dispozici. I když časy se mění ...

Re: Re: Re: Vtomto zmysle

t. | 09.07.2016

Nikdo,
k tomu výroku, skús sa spýtať otázku,
Kto by mal dostať podporu Zhora...
Ten, kto hoci nekalými spôsobmi posúva vývoj spoločnosť ďalej, k svojmu cieľu - samozrejme na jeho morálky a miere chápania-nechápania
alebo Ten, ktorý sa v ničom neznaží, nemá ciele a nechá do seba kopať Životom ?
Teda, ja som si to takto vysvetlil . . .

Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Lux | 09.07.2016

Ahoj Nikto (alebo predsa len NeKTo?),

pri "zotročovaní" ide samozrejme o úroveň chápania. Tuším je to vysvetlené aj v nejakej súre Koránu.

Globalizácia (koncentrácia výrobných síl celého ľudstva), ako asi vieš, je objektívnym globálnym procesom, ktorý je však už min. 3 000 rokov riadený subjektívne.
Skutočné elity sveta tento objektívny fakt veľmi dobre poznajú a využívajú - veď už dlhú dobu na to "fičia".

V spoločnosti sú možné v podstate len 2 Koncepcie (usporiadania SpoloCnosti):
1) Spravodlivá (s určitou chápavou Mierou, čo je s vysokou pravdepodobnosťou od ľudstva požadované Zhora)
2) alebo neSpravodlivá, čo je po ére prvobytných spoločnosti trvalým javom v spolužití človeku podobných.

Bohom, alebo Vis Maiorom, alebo Najvyšším riadiacim všeobjímajúcim supersystémom...je podporená tá alternatíva, ktorá je najbližšie Jeho cieľom.

Takto Biblická koncepcia predčí - do určitej miery konkurenčnú - védickú (duchovný otrok je objektívne ďaleko horší jav, ako materiálny otrok a pod.) a GP v nej predstavuje hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi - v hierarchii je vysoko aj judaistický agregátny noosféricky riadiaci modul (egregor).

Pred KSB nijaká globálna KonCepcia nebola ohlásená (ani KSB nie je verejne vyhlásená, pokiaľ sa inFormačne - energeticky nenabijú príslušné noosférické polia, tak by to bolo pre verejných (marionetných) politikov samovražedné..= ako hovorí Pjakin - musí sa vytvoriť inFormačné pole s príslušnou riadiacou algoritmikou a inFormačnou naSýtenosťou) a ako som už uviedol, védická koncepcia nebola podporená Zhora (viď ako vyzeral vývoj vo východnom svete po "etablovaní" judaizmu a pseudokresťanstva na Západe - chvíľu ešte víťazil islam nad žido-kresťanskou civilizáciou so zvyškami koránického chápania, ale potom aj ten bol definitívne zvrátený a spacifikovaný).

Jednoducho Boh nemá čo podporiť (z hľadiska globálneho procesu) a musí podporovať najvyššiu koincidenciu Svojich cieľov, aj keď je systém len "demo" verziou skutočnej DémosKratos..
A je v podstate skryto otrokársky (za novodobejšiu h-is-Tóriu globálny systém len menil dekorácie - jedná sa o veľmi dlhodobý proces, ktorý je nutné pochopiť).

Preto širšie chápanie objektívnych dejov a hierarchie usporiadania riadiacich procesov na planéte Zem má vo výslednom vektore dejov na Zemi ďaleko väčšiu váhu ako morálne kritérium, keďže ovčania po celom svete stále ešte nechápu základné príčiny svojich neŠťastí...musí ich Najvyšší Radiaci ElEmEnt proste nejako stimulovať myslieť - veď IntElEkt nedal tým opičiakom len tak naDarMo...a ani ZaDarMo..( v pozemskom chápaní..-)) ).

Myšlienky ľudí sú hmotné a smerujú podľa vlnových charakteristík do príslušných agregátnych modulov a určujú potom myslenie (v mnohom) tých ľudkov, ktorí sú na ne podvedome napojení..
A najprv je noosférický (nejaký matricový) scenár (alGoRytmus), ktorý sa nabil myšlienkovou energiou ľudských bytostí - a potom sa tento energeticky nabitý algoritmus realizuje v reálnom Živote.
Aj u jedinca - ak niekto niečo silne chce, tak sa mu to v Objektívnej realite aj zmaterializuje (často až po nejakom čase).
Ale - opičia labka vždy zasiahne o to silnejším efektom, ak sú morálne kritéria "chceného" nie príliš identické s Najvyšším.
Preto sú aj judaisti častými obeťami svojho statusu a konania (prekročia svoje Božie dopustenie), lebo všetko sa veľmi komplexne Zhora hodnotí (často aj "zlé" zámery do budúcnosti spôsobujú nezvratné zmeny u daného jedinca, prípadne sa týkajú celého RaDu - mnohé "aristokratické" alebo dnes judaistické rody nemali (nemajú) potomkov - a daný Rod na Zemi končí..svoju pozemskú púť..

To je aj odpoveďou na tvoj posledný odstavec NikDou..

Re: Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Oracle 911 | 10.07.2016

Boh/HNR nemá čo podporiť?! Kde to žiješ?
Pár vecí námatkovo: asi v 1995 KSB/KOB bola schválená Ruským parlamentom ako štátna ideológia; Putin pracuje na alternatívnej koncepcií, Rusi (akože ľud) začali nielen chápať, že je zle ale aj riešiť; Západniar cíti, že je zle a čaká na niekoho kto poskytne riešenie (čo je nebezpečné) atď.

Mimochodom čo je hlavnou témou týchto stránok, čo sa tu zväčša rieši?

A že HNR/Boh nemá čo podporiť....

Re: Re: Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Lux | 10.07.2016

Ahoj Oracle,

asi to máš troška nekoncepčne poprehadzované, len heslovite a krátko:

- v r. 1995 prebehlo z iniciatívy, najmä Žirinovského (šéf LDSR, ináč pôvodom poľský žid, ktorý bol vtedy ešte stúpencom KOB) čítanie Mŕtvej vody v Dume, ktorá bola doporučená...na ďalšie zavedenie, ale nestalo sa prakticky nič, a potom zostalo hlboké ticho..
- podľa ústavy RF nesmie byť štátnou mocou stanovená žiadna štátna ideológia..
- Putin síce pracuje v niektorých veciach v duchu KOB, ale koľko v štátnom aparáte niečo hlbšie chápe (skoro nula nula nič - VP CCCP k chápajúcejším zaraďujú ešte Lavrova a Fjodorova - nemajú iné vzdelanie v oblasti sociológie, ekonomiky, histórie..., ako to čo systém do nich nalial a samovzdelávať sa skoro nikomu z oligarchov nechce) ?
- Putin musí dodržiavať určitú klanovú disciplínu a viacero vecí nerieši akoby mal (resp. ani ani nemôže, keď informačné pole chápania ruských mužíkov je stále ešte nevalné... a na mnohé procesy by jednoducho neobdržal podporu) - aby skutočne prezentoval, že vystúpil z lona Biblického projektu - iste si sám nájdeš dosť príkladov
- pri viacerých akciách, hlavne čo sa týka neokolonialistických praktík voči RF zo strany Západu drží bobríka mlčania a nekritizuje ani evidentné sofistikovanejšie zloDejiny...(u niektorých zásadných problémoch ekonomiky RF hovorí VP, že mu chýba adekvátne ekonomické vzdelanie a tak sa spolieha na svojich poRadcov, ktorí sú nevalnej úrovne z pohľadu KOB..)

Ak nie je alternatívna KonCepcia verejne vyhlásená a plánovite zavádzaná do Života, tak skutočne Boh nemá čo podporiť!
To je množstvo riadiacich krokov na rôznych prioritách RaDienia, kde momentálny režim v Rusku nerobí v tomtu DuChu prakticky NIČ..

Treba čítať tie hrubé knihy a analytiku VP, tam je množstvo príkladov, že sa dnešný režim RF len v máločom odlišuje od toho Źápadného: oligarchicko - fašistického.
Jedna lastovička totiž ešte leto nerobí.

"Kadre rešajut vsjo!"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Oracle 911 | 10.07.2016

Prosím ťa, to čo si napísal je dôkazom toho ako málo chápeš to, ako pracuje HNR/Boh. Pretože nie nadarmo sa hovorí, že: "Pomôž si človeče a pán Boh ti pomôže."

Putin veci chápe a Rusov učí, pričom niektorí Rusi (okrem VP ZSSR) sú koncepčne vzdelaní a pracujú na obrode Ruska. Pretože to čo sa zverejnilo pred cca 25 rokmi a šírilo sa neštruktúrne, teraz sa začal prejavovať. A na "vine" sú aj tí žiaci, ktorí na internete našli materiáli SUTR/KOB a používali/používajú to na podrývanie autority učiteľov (Veličko to spomínal, že tá mládež číta ich materiály). Nehovoriac o tom, že dnešná vysokoškolská mládež je oveľa otvorenejšia na KOB/KSB ako ich profesori.

A už vôbec neberieš ohľad na príklad Stalina, v podstate sám vojak v poli: pod ním vlastizradná štátna správa, ľudia negramotný a krajina po vojne v dezolátnom stave. A kam to dotiahol.
Pričom Putin je v podobnej situácií: vlastizradné elity a oligarchovia kam oko dohliadne, po ekonomickom kolapse a Rusi teraz začínajú chápať, že čo sa dialo a deje ale doba je iná, rýchlejšia a informačne viac nasýtená...


PS: Glazjev síce nevyzerá byť koncepčne vzdelaný ale kopíruje Stalinské princípy výstavby ekonomiky a má podporu Putina.
PS2: V 1995 bol KSB odhalsovaní v parlamente ako štátom podporovaná ideológia, takže tvoja poznámka je nemiestna.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Hox | 11.07.2016

V něčem se dá souhlasit s Luxem, v něčem zase s tebou, o to ani tak nejde, hlavně bych měl prosbu: nešlo by to méně konfliktně? Ku prospěchu vám oběma i všem čtenářům...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Oracle 911 | 12.07.2016

OK, dohodnuté.

Re: Re: Re: Vtomto zmysle

udo | 10.07.2016

Židia konajú dôsledne v rámci "božieho dopustenia".
Presnejšie ich Páni, skrytí liet tisíce v rode Lévy..

Oni plebs "nečistý"..výpalníkov svojich,
pravidelne cca. každých 50 rokov (2 generačné cykly),
ako dymovú clonu Ábelovu obetujú..
..žeby FéNix znova z popola
aktuálne recyklovanej civilizácie vzlietol..
a svoju genocídnu "misiu" blokovania evolúcie
kultúry myslenia ďalej brzdiť mohol.

Toľko k jednej z motivácii,
danej Zhora davu, žeby davom stádom byť prestal
a evolúciu vlastnú neprespal..

V tomto zmysle sú "pútnici" púštni,
nástrojom na danej etape vývoja.
I keď pre človeku podobné opice, dosť hnusným..

Boh podporí radšej chápavejšieho grázla,
ako dobromyseľného debila.
Múdry grázel, schopný navyše konať,
aplikujúci "slobodu" vôle nevyhnutného,
vie totiž, kde zhruba sú hranice jeho.
Oproti tomu naivne-sprostý dobrák,
nechajúci sa ľahko oj..babrať,
spôsobý spravidla okolo seba viac utrpenia..

..a Boh predsa nie je sadista (snáď).

Dobrý úmysel zďaleka nestačí!!!!!!!!!
Ide o jednu z najstrašnejších lží,
propagovaných pseudonáboženstvami niektorými..

Re: Re: Vtomto zmysle

Sergio | 09.07.2016

Ahoj Lux , neviem ci si cital len som ti napisal doplnujucu odpoved ohladom nasho p. prez
Pekny den prajem ;-)

Re: Vtomto zmysle

Dušan | 09.07.2016

ohľadne úroku.

Na to by bola tá bezúročná štátna banka ktorej prevádzka by bola platená z daní. Konkurovať tejto banke by v podstate banky s úrokom nemohli. Ale ani by sme nezakazovali ako štát súkromné podnikanie (nemohli by nás obviniť priamo z totalitarizmu)

ps. viem že toto sú opatrenia na 4priorite riadenia takže účinnosť nič moc

Re: Re: Vtomto zmysle

Lux | 10.07.2016

Ahoj Dušan,

je to samozrejme trochu zložitejšie a len heslovite:

1) Peniaze nemôžu byť tovarom - sú prostriedkom výmeny - a tak musia byť kryté (kedysi bolo krytie obilím, neskôr "vzácnymi" kovmi, ako zlato a striebro). Dnes sa používajú tzv. fiat money (nemajú žiadnu väzbu na reálnu produkciu).
2) Peniaze musia byť kryté = celá činnosť ľudí v rámci MIM je založená na energii (ForMa matérie) a dnes najlepšie s reálnou produkciou korešponduje elektrická energia vyjadrená v kWh = invariant preiskurantu.
3) Úrok musí ísť postupne k nule (postupne preto, aby nedošlo k neriadenému chaosu a banky sa mohli pripraviť na nový infostav).
4) Úrok potom musí byť definitívne zákonom zakázaný, ako genocídny prostriedok likvidácie ľudstva (ako bolo mnohokrát v minulosti).
5) Banky môžu zostať ako súkromné spoločnosti, ale svoj zisk musia generovať z bežných poplatkov (robia len službu, nič reálne produktívne pre spoločnosť neprinášajú) a z podielu na zisku pri investičných projektoch, ktoré s nejakým podielom zafinancujú.
6) Generácia zisku bánk v podstate len z úspešných projektov ich prinúti vytvárať silné predikčné analytické oddelenia (základom riadenia je predikcia - preto aj globálny prediktor), ktoré "nalejú" jej financie prospešných projektov.
7) Zaviesť nepodmienený základný príjem pre všetkých občanov (podľa úrovne danej ekonomiky), aby sa odbúral stres a "hromadenie prostriedkov na horšie časy".
8) Základný nepodmienený príjem musí pokryť základné životné potreby jedinca a rodiny - kecy o tom, že ľudia nebudú pracovať sú dávno vyvrátené mnohými experimentami a štúdiami správania dnešných ovčanov (zatiaľ).
9) Podľa viacerých modelov bude pracovať cca 75 % ľudí a všetkým sa otvoria nikdy nebývalé možnosti rozvinúť svoj tvorivý potenciál (každý človek je iný a má iné prednosti dané Zhora, predčiace všetkých ostatných ľudí).

10) Aby "elity" nemohli tak ako teraz akumulovať prostriedky,tak treba zaviesť tzv. demurrage (znehodnocovanie peňazí v čase), aby nebol sklon k ich akumulácii (peniaze musia byť v neustálom obehu a pracovať pre Ľudské ciele a nie že ich niekto "zakonzervuje" v banke = v podstate len napomáha globálnemu úžerníckemu systému generovať ďalšie nekryté dlhové peniaze).
11) Popri "štátnych" peniazoch zaviesť lokálne meny s časovým znehodnocovaním ich hodnoty - experimenty vo viacerých krajinách ukázali, že pri pomere 50:50 (vyplácania pracovníkov štátnou a lokálnou menou) stúpla produktivita práce lokálnych výrobcov (lokálne meny bolo možné utrácať len za lokálne tovary a za mesiac strácali 10 % svojej kúpnej sily) stúpla za 1 - 3 roky 7 - 15 násobne!
12) Zákonom obmedziť najvyšší príjem v spoloCnosti na 5 (možno uvažovať ešte7) násobok priemerného príjmu - žiaden človek pri "sebalepšej" práci nie je hodný takéhoto x-násobného príjmu hoci posledného cigánskeho kopáča kanálov..

A samozrejme by bolo treba zaviesťešte ďalšie menej významné opatrenia na konsolidáciu Ľudskej SpoloCnosti - bez akejkoľvek skrytej otrokárskej podstaty.

Ľudia nie sú v princípe zlí - len cirkev "elegantne" vysvetlila svoju nekompetentnosť v riadení ľudského stáda fámou - že ľudia sa už rodia hriešni, čo je samozrejme do NeBa volajúca Lož..-:))

Re: Re: Re: Vtomto zmysle

udo | 10.07.2016

Jó napot, kedves barátok! :)
..keď už sme teda pri téme

doplnenie, aktualizácia ad bod 11.

Kontrolná otázka cvika politologického marketingu:
Prečo inak myslíte, že niektorí naivne "veci" (p)oddaní,
či prosto dobre platení radioaktivisti,
prednedávnom otázku zrušenia gastráčov..
kastráčov v parLamente vznášali?
Kto asi tak "vymyslel" a v kluboch podstrčil
"mladej krvi" túto "profilovú" agendu?
Viď schémy dištančného riadenia v DVTR, príloha 1, hneď prvý obrázok myslím.. ak sa dobre pamätám..

z pohľadu banksterov teda..
Presnejšie:
čo by podľa vás potenciálne hrozilo,
keby niekoho z "davu", z poslancov,
pri vybudovanej akceptačnej sieti gastráčov,
ich tlačenie štátom napadlo?
..a obávam sa (pre banksterov),
že nielen zopár ich to už "kacírsky" napadlo..

..a čo ak by sme postupne ten systém,
ako "doplnkový" celoštátne rozšírili?
Precedens pre EÚ?
(viď projekt Woergl)

Gastráče majú predsa už zabudovaný systém demurrage!!!!! :)
(Luxov bod 10)

Nejde teda o obrat reštík, zdravú výživu,
či o zisky pár sto miliónov u mafióznych podovodníckych gastrospoločností (vlastnených samozrejme potichu taktiež zasa tými istými bankami), ..ako hlása Médea-fasciSSme a spol.., ale o potenciálne oveľa vážnejší problém z pohľadu kmotrov najstaršej a naj(ne)kultúrnejšej mafie..

Re: Re: Re: Re: Vtomto zmysle

Lux | 10.07.2016

Szia Barát(n)ok..☺

Hey, hey ten Wörglský experiment, o ktorý bol veľký záujem aj u rôznych vlád a ekonómov a dnešné "gastRače" majú dosť spoločného a čo povedať alterNaTive voči Fin-GangStröm..

Asi tiež robia vrásky globálnym finnacistom, keď sa toho chytili "naši" máločo chápajúci radioaktivisti (určite to neprišlo do ich hláv len tak náhodne)..☺

Systém

Putinovec | 08.07.2016

Takto popsaný systém má svoji železnou logiku,které povede k výsledkům.Bohužel,ve světě ve kterém žijeme je to jen zajímavá utopie.Dnes vládne morálka,utrhni co můžeš.Napomáhá tomu stará praxe,dolů šlapat a nahoru se hrbit,která bohužel stále nese svým provozovatelům ovoce.

Re: Systém

udo | 09.07.2016

Preto niektorí možno rozumnejší ľudia interpretujú prastarý znak, prebratý aj do pôvodného judaizmu, ako obrátenú pyramídu presekávajúcu pyramídu CheOpsa.

Prekonanie otroctva na úrovni podvedomia i vedomia.
..oni mali túto ideu národom sťa svetlo niesť
a nie jej opak, zlaté teľa jesť.
Preto prorok, raBin Issa ku nim a nie iným šiel.
Oni ho najviac potrebovali..

Re: Re: Systém

Sergio | 09.07.2016

tymto versom .... oni mali túto ideu národom sťa svetlo niesť 
a nie jej opak, zlaté teľa jesť. .... ste v priamom rozpore z KSB a jej autormi chapanou a prisudzovanou ulohou vyvoleneho naroda ako smerovatela dejin . Uplne nou popierate jeden z pilierov KSB ohladom biblickych dejin a ulohu nositela idei zotrocovatela ludstva na zaklade uzery ......
ale dany vers naopak plati pre VSETKYCH ktori chapu VIAC , a tam je tento vers v spravnom rozpore s inym versom Prutkova a v sulade s hlavnou ideou a myslienkou KSB .....
Prijemny vikend Vam prajem . :-)

Re: Re: Re: Systém

Nikdo | 09.07.2016

Nástroj nemá svobodnou vůli.
Prorok ji hledá.
Boj dobra a zla probíhá na všech úrovních.
Dokonce i v nitru nejhoršího nepřítele.

Re: Re: Re: Systém

udo | 09.07.2016

Naozaj ste čítali KSB Sergio? :)
Základy dejín..dejov a hIsTóriu
aspoň v hrubých črtách poznáte?

Re: Re: Re: Re: Systém

Sergio | 09.07.2016

tvrdite ze v KSB je opisana uloha vyvoleného naroda ako nositela uzery v pozitívnom obraze ... oni mali túto ideu národom sťa svetlo niesť ..... ? ... mozno som len nepochopil vase umelecke basnicke vyjadrovanie .....

Re: Re: Re: Re: Systém

Sergio | 09.07.2016

Citat som KSB cital , teda aspon som sa snazil , ale viete ako ...mam len ukoncenu ucnovsku nadstavbu bez maturity .... predpokladam ze to SŠ na konci vasej odpovede znamena stredna skola ...... budem ale rad ked mi zmysel vasich versov objasnite , dakujem .

Re: Re: Re: Re: Re: Systém

udo | 09.07.2016

Treba rozlišovať
1. skutočnú osobu-Človeka Mojžiša od
2. hiTórický mýtus-postavu fabulácie
tak aj
u Issu-Ježiša,
či u
1. národa..ideológie skutočného pôvodného judaizmu
od
2. "židovstva".

Čo je to podľa VP tzv.
1. "judaizmus" a oproti tomu dôsledne od neho rozlíšené, odlíšené
2. "židovstvo",
načo, za akým účelom a kým a kde bola pravdepodobne jedna i druhá vzájomne konkurenčná ideológia vytvorená, je popísané podrobnejšie aj v publikácii
"Синайский турпоход."(Sinajské putovanie)

a aj napr. pri rozoberaní hlbšieho zmyslu Puškinovj Gavriliády..Gabrieliády
viď verš:
«С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал, — и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь, — историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!

Ohľadom dejepisu ide o obdobie 10.faraóna 18.Dynastie
a prvého známeho oficiálneho štátne uzákoneného monoteizmu (resp. "henotheizmu" podľa niektorých) pred cca. 2400 rokmi.
T.j., dávno pred vznikom histórického judaizmu.

Viď aj jednotlivé základné židovské sekty, kasty a ich nezmieriteľný boj "na život a na smrť", trvajúci nejedno tisícročie. Vzájomné sa obetovanie až po tzv. "holokaust", ich ideolólógie "krvi", prastaré tvrdé rasistické doktríny semitizmu, až po "moderné" formy sionizmu, či tzv. globálneho finacizmu apod.
Myslíte azda, že pologramotný Dolfi si Main Kamf z prsta vycucal? :)

Ako sa vraví:
Prečítajte si Tóru
a máte jeho (ShekelGruberovu) predlohu.
Akurát si v texte vymeňte Nemcov za židov.

Ok, toľko v skratke..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Systém

Sergio | 10.07.2016

Dakujem

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Systém

udo | 10.07.2016

Si šťastný človek Sergio.
Práve k takým, k budúCnosti sa i Buddha s Issom,
či Konfúciom a Sókratom obracali.
K ľuďom jednoDuchým, chybnými stereotypmi spolo(ne)čnosti
menej zaťaženým..

Jelity "študované" totiž myslia si,
že všetko majú dávno "spracované".
..i preto žiaľ rady "ne"autorít z ľudu odmietajú..

Preto bolo KSB/DVTR pre sedliakov zdravých zbudované..
Žeby na jar miesta premúdrelých zvládli.
V kľude o seba doma na dedine,
bo väčšie mestá sú v tomto zmysle,
z evolúcie nevyhnutne vytratené.
ľudia jednoduchí budúCnosťou
a nie naivní.

Ľudovo:
"Hoc i sedliak, no zdravý, k pravde sa skôr-či neskôr dopracuje!"
Mestá nad 20 000 sú pre náš druh patogénne zóny.

SeloJán mentalitou môžeš i v meste zostať, no nie dlho.
Väčšinou začneš chlastať, ak doStatočne často nechodíš,
na záhradu, do lesa, či na lúku..

Re: Re: Systém

Putinovec | 10.07.2016

Máte na mysli Davidovu hvězdu?

Re: Re: Re: Systém

udo | 10.07.2016

Áno, tzv. "Dávidovu" hviezdu.
Jelitá starých Semitov sa snažili si i svastiku, či ďalšie symboly predchádzajúcich kultúr privlastniť..

Btw., výraz "daVid" znamená v predjudaistických kultúrach Blízkeho východu pojem, "titul" pre kmeňového náčelníka, bojového vodcu apod. Rozhodne nejde o nejaké osobné meno.

Viď záznamy, depozitáre myslím od tabuľkového archívu Ugaritu, až po Ur.

Báj o Davidovi vyzerá byť teda len jedna z mnohých fabulácii Tóry..Tanach..či tzv. Starého zákona Biblie.

V podstate máločo, ak vôbec niečo z tzv. Biblie ohľadom jej histerických "osobností" je žiaľ naozaj archeologicky podložené.
Napriek masívnemu PR pseudovedeckých publikácii typu "A Biblia má predsa pravdu".

V tom treba byť naozaj dôsledný a opatrný a neklamať, priumelo dopasovávať si z nejakých politicko-teologických dôvodov o minulosti, bo ako sa ľudovo vraví:
"Lož má krátke nohy"
..a ďaleko vraj v živote nedonesie protagonistov svojich

Přidat nový příspěvek