1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (2)

1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (2)

29.1.2014

 

-předchozí část-

 

Zmena v pomere frekvencií biologického a sociálneho času


Na pochopenie podstaty tohto javu, sústredíme sa najprv na popis množstva javov prostriedkami matematickej štatistiky. Obr. 2 ukazuje charakteristiku poklesu častíc (prvkov, elementov) z počiatočného stavu nejakej množiny (súboru) v priebehu času (pokles početnosti v čase). Predpokladá sa, že v počiatočnej dobe (na začiatku) je dané množstvo jednotlivých prvkov a jeho počet je 100 %. Ďalej pod vplyvom vonkajších a vnútorných okolností, mnoho prvkov množiny vyčerpá svoj potenciál a zanikne. Ak by sme v populácii živých organizmov vyčíslili počet jej jedincov, a potom sledovali, ako na počiatku vyčíslené jedince miznú z populácie, tak dostaneme približne rovnakú charakteristiku grafu, ako je na Obr. 2. Avšak samozrejme, s príslušne upravenou (adaptovanou) mierkou na osiach času a početnosti. Proces znázornený na Obr. 2 neznamená, že s jeho ukončením populácia zmizne. Aj keď je to v princípe možné, ale vo väčšine prípadov sa obnovuje počet jedincov v populácii (prvky množiny). T. j. vymiznutím jedného súboru, vyčísleného počtom jedincov na začiatku, možno vytvoriť nový súbor, charakterizovaný svojim vlastným číselným zložením (početnosťou). O zmiznutí súboru, vyčísleného počtom jedincov, možno hovoriť aj v štatistickom zmysle: to znamená, že zmiznutie súboru nastalo, keď zmizlo nejaké stabilne určené - konštantné (spravidla pre všetky pozorované súbory) percento z pôvodných 100 %. Napríklad 80 % alebo 95 %, tak ako je na Obr. 2.

 

Obrázok 2. Charakteristika úbytku častíc z počiatočného množstva v priebehu času (pokles  množstva v čase).

 

 

Pozrime sa na Obr. 3. V hornej časti Obr. 3 je schématicky znázornený celý priebeh globálneho historického procesu. Nižšie sú umiestnené dve časové osi. Zobrazujú dva procesy. Vrchná časová os - proces kontinuálnej obmeny ľudských pokolení/generácií (frekvencia biologickej obmeny, obNovy spoločnosti).

Dolná časová os – proces obnovy (zmeny) technológií zaužívaných životných návykov - zručností (frekvencia technologickej obmeny spoločnosti).

 

Obrázok 3. ZMENA pomeru (vzťahu) frekvencií biologického a sociálneho času

 

Čisto formálne, podľa algoritmov zostrojenia, je každý z procesov, zobrazených na hornej a dolnej časovej osi na Obr. 3, podobný ako procesu na Obr. 2, tak aj sebe navzájom. Pritom sa predpokladá, že v každom okamihu historického vývoja je možné súborom jedincov (Obr. 2) identifikovať jednu konkrétnu aktuálnu ľudskú generáciu. V tomto momente (bode) bude disponovať 100 percentnou početnosťou, ktorá bude klesať až do úplného vymiznutia generácie (pokolenia). Ale, pretože sa rodia noví ľudia, ktorí nie sú zahrnutí v pôvodnom vybranom súbore, tak v tom momente historického procesu, keď zmizne skôr identifikované pokolenie, možno identifikovať najnovšiu (novú, aktuálnu) generáciu, ktorá má v tom istom momente tiež 100 percentnú početnosť (100% predchádzajúcej generácie sa nerovná 100% následnej generácie, ale výnimočne môže).


Analogicky sa predpokladá - a tento predpoklad nie je v rozpore s možnosťami archeológie - že v počiatočnom období formovania civilizácie je určený nejaký plne definovaný súbor technologických a životných zručností1. Postupujúcou mierou historického vývoja technológie a zručnosti potrebné pre život, patriace do tohto súboru, postupne vypadávajú z používania. K tomu momentu historického vývoja, keď zmizne počiatočný (pôvodný) súbor technológií a životných zručností, je možné identifikovať nejaký iný súbor technológií a životných zručností . Je možné, že vplyvom vedecko-technického pokroku, bude početnejší než predchádzajúci. To však nemá vplyv na to, že početnosť novoidentifikovaných technológií takisto možno vyčísliť rovnými 100%, aby bolo možné zjednodušenie daného grafického vyjadrenia. Okamih zmiznutia (zániku), jak pre generáciu ľudí, tak pre generáciu technológií2 a zručností potrebných pre život, ako bolo uvedené v diskusii k Obr. 2, možno chápať aj v štatistickom slova zmysle: pretože úplné vymiznutie, fixované (naviazané) na zmiznutie posledného z objektov súboru, môže byť ďaleko (mimo rámca) od zvyšku štatistiky a byť pre ňu nepodstatné; možno predpokladať, že k zmiznutiu súboru došlo, keď zmizlo nejaké stabilne určené - konštantné percento z pôvodných 100 %. Napríklad 80 % z pôvodne vyčíslených identifikovaných technológií. Takisto možno pristupovať aj k procesu obnovy ľudských pokolení, t.j., nečakajúc na odchod zo života posledného dlhovekého, možno predpokladať, že ak zomrelo 80 % z niekedy zisteného (sčítaného) počtu obyvateľstva, tak to pokolenie bolo nahradené novým.

 

Tomu zodpovedajúci (pri plnej formálnej zhode konštrukcie) obsahový rozdiel medzi horným a dolným grafom v hornej časti Obr. 3 je v podstate rozdielny charakter pomeru uvedených dvoch procesov (A. výmeny generácie ľudí a B. procesu generačnej výmeny technológií a životných zručností) s lokálnym astronomickým etalónom (jednotkou, normou, štandardom) času (rok: striedanie ročných období pri obehu Zeme okolo Slnka).

Dĺžka života generácie Tb je podmienená geneticky a v priebehu dejín sa menila v obmedzenej miere (Tb = priemerná dĺžka v rozmedzí storočia ± desiatky rokov). Aj keď priemerná dĺžka života ľudí rástla v priebehu známej histórie terajšej civilizácie, nenarástla mnohonásobne. V súvislosti s tým ju môžeme považovať za približne nemennú (konštantnú) vo vzťahu k etalónu (jednotke) astronomického času. Tento proces výmeny (striedania) po sebe idúcich (nastupujúcich) generácií je možné zvoliť ako etalónový (štandardný, jednotkový) proces biologického času. Je to aj zobrazené na hornej časovej osi Obr. 3, naľavo od prerušenia horizontálnych osí grafov, ktoré oddeľuje dávnu minulosť od našej epochy - historickej doby života súčastných a osobne pamätajúcich minulých generácií, ku ktorým patrili otcovia a dedovia teraz žijúcich.

Proces obnovy technológií a životných návykov je znázornený na dolnej časovej osi v hornej časti Obr. 3, ako postupnosť klesajúcich početností, taktiež môže byť braný ako etalónový (štandardný, jednotkový) proces času. No, na rozdiel od horného grafu, dĺžka života (trvácnosť) generácií technológií a životných návykov v priebehu celej histórie nie je rovnaká, a to ani približne, nakoľko sa totiž, v dôsledku zrýchlenia obmeny technológií a zvýšenia celkového množstva informácií v kultúre spoločnosti, zmenila kvalita biologicko-sociálneho systému ako celku. To je znázornené v nasledujúcom grafe, umiestnenom v spodnej časti Obr. 3. V ňom je umiestnený ďalší súradnicový systém s časovou osou, ktorý znázorňuje historickú zmenu pomerných charakteristík (frekvencií) procesov striedania generácií a obmeny technológií a aplikovaných životných zručností.

Grafy procesov na hornej a dolnej časovej osi môžu byť vo vzájomnej korelácii (súvzťažnosti), ako je tomu na Obr. 3. V jeho ľavej časti na jednu časovú periódu zmiznutia počiatočného množstva technológií pripadá mnoho výmen populácií (ľudských generácií). V jeho pravej časti, kvôli prehľadnosti zobrazenia, je zmenená mierka pozdĺž časovej osi (to je zrejmé podľa pásiem v hornej časti Obr. 3, zobrazujúcej priebeh globálneho historického procesu). V dôsledku toho, dĺžka života  jednej generácie v dvadsiatom storočí, vyzerá mnohokrát dlhšia než v ľavej polovici obrázka, týkajúcej sa epochy objavenia sa prvých regionálnych civilizácií. Táto zmena mierky („zaostrenie“) umožnila oveľa zreteľnejšie zobraziť na dolnej časovej osi proces mnohonásobných obmien technológií a uplatňovaných životných návykov počas života jednej generácie. A takisto aj celkový nárast množstva informácií v kultúre spoločnosti. V tejto časti obrázku je porušená rovnosť mierky aj vo vertikálnej osi tak, že počiatočných 100 % je u nasledujúcich obnovených súborov technológií a životných zručností zreteľne vyšších, než u im predchádzajúcich.

 

Charakter pomeru frekvencií procesov medzi hornou a dolnou časovou osou na Obr. 3, majúcich miesto v ľavej časti, sa tak zmenil na kvalitatívne opačný. To sa matematicky vyjadruje nasledovne:

  1. na úsvite terajšej civilizácie bol fb >> fs;

  2. počas jej rozvoja nastalo fb < fs (alebo fs > fb podľa toho, komu aký variant zápisu sa viac páči) a je graficky znázornené v dolnej časti Obr. 3.


Znázornené frekvencie fb a fs – to sú miery rýchlosti obnovy informačného stavu civilizácie (ako hierarchicky organizovaného systému) na sociálnej a biologickej úrovni jej organizácie. V grafe (približne) nemenná – konštantná Vg charakterizuje rýchlosť obnovy genetickej (index "g") informácie v populácii, v priebehu celej histórie rastúca Vs charakterizuje rýchlosť obnovy kultúry, ako negeneticky (NADgeneticky = objektívnymi kulturologickými procesmi) prenášanej informácie z generácie na generáciu.

 

Je zrejmé, jak z praktického života, tak z matematiky i z grafu, že došlo k zmene v korelácii (vzťahu) frekvencií biologického (fb) a sociálneho (fs) času. Sedliacky (česky: selsky), jednoDucho povedané: Prišlo k obráteniu času3. Niekedy odborne obrazne nazývanom aj bod singularity (autosynchronizácie), ktorý pokiaľ pretrváva v období viacerých cyklov danej periódy vzorkovania, privádza obidva systémy do stavu rezonancie, následne ich mutácie a exitu (rozpadu).

 

Objektívny jav, ktorý je tu nazvaný zmena primárneho vzťahu (pomeru) frekvencií biologického a sociálneho času (presnejšie plná výmena pozícií oboch základných charakteristík), je podstatnou (kľúčovou) charakteristikou globálneho biologicko-sociálneho systému, z ktorého niet úniku a ktorý ignorovať je fatálne. Je to informačný proces, ktorý prebieha v hierarchicky organizovanom systéme. Z teórie kmitania a náväzne z teórie riadenia je známe, že ak v hierarchicky usporiadanom viacúrovňovom (kvalitatívne rôznorodom) systéme dôjde k zmene frekvenčných charakteristík procesov, vyznačujúcich sa u každého z nich rozdielnou kvalitou (charakterom), tak systém prejde do iného režimu správania sa (fungovania). To je spoločná vlastnosť hierarchicky usporiadaných systémov z množstva rozmanitých vlastností, ktorými tieto systémy disponujú. Medzi ne patria jak ľudská spoločnosť ako celok, tak aj hierarchicky usporiadaná psychika každého jednotlivého človeka (rozumej: spoločnosť/psychika človeka sú tiež systémy s príslušnou štruktúrou hierarchicky vzájomne previazaných procesov).

 

Ide o spoločnú vlastnosť mnohorozmerných (mnohoúrovňových) a hierarchicky usporiadaných informačných systémov. Práve uvedená vlastnosť predurčuje v súvislosti so životom spoločnosti kvalitatívne zmeny v usporiadaní psychiky mnohých ľudí v mravno-etickom postoji a zacielení ich činnosti a výbere prostriedkov na dosahovanie cieľov; predurčuje kvalitatívne zmeny toho, čo možno nazvať logikou sociálneho správania. Je to bazálna masová štatistika psychickej činnosti osôb, prejavujúca sa v reálnych faktoch (udalostiach) života.

 

Žijeme v období dejín, keď k zmene súvzťažnosti (pomeru) frekvencií biologického a sociálneho času už došlo, ale ešte sa nezavŕšilo vytvorenie NOVEJ LOGIKY SOCIÁLNEHO SPRÁVANIA (ALGORITMIKY SAMORIADENIA SPOLOCNOSTI), určujúcej život celej spolocnosti. Takého modelu, ktorý by sa štatisticky preukazne prejavoval v spoločenstve ĽUDÍ - NOSITEĽOV NOVÉHO USPORIADANIA (ORGANIZÁCIE) INDIVIDUÁLNEJ A KOLEKTÍVNEJ PSYCHIKY. Napriek tomu riadenie spoločnosti na princípe predošlej logiky sociálneho správania, podmienenej predošlým štatistickým rozdelením ľudí podľa typu „sTroja“ inDiviDuálnej psychiky, stráca udržateľnosť (pevnosť), t.j. moc a vytvára veľa utrpenia a ohrozenia života. Stará logika myslenia, fungujúca min. počas posledných 7000 rokov, objektívne prestala byť funkčná.


Formovanie logiky sociálneho správania, zodpovedajúce novému pomeru frekvencií, sa odohráva práve v našej dobe a každý z nás sa na ňom podieľa. Či už cieľavedome, alebo nevedome (podvedome), na základe v minulosti osvojených automatizmov správania.

 

No každý podľa svojej vôle, podmienenej jeho morálkou, má možnosť, berúc na seba

zodpovednosť za následky, si zvoliť pre seba ten alebo iný štýl života a v podstate - zvoliť

osobnostnú (týkajúcu sa jeho osobnosti) kultúru duševnej aktivity a vypracov v sebe jej

zodpovedajúce usporiadanie psychiky.

 

Tí, ktorí sa správajú podľa predošlej logiky sociálneho správania, t.j. driapu sa nahor po stupňoch vnútri sociálnej pyramídy vzájomného parazitizmu a liberalizmu (svojvôle), alebo sa snažia udržať si dobyté výšky (vymoženosti) - sa budú nevyhnutne, čoraz častejšie, stýkať so sklamaním, pretože v momente dosiahnutia cieľa, alebo získania prostriedkov na jeho dosiahnutie, spoločenská významnosť cieľa zanikne, zmení sa osobné ocenenie jeho významu a stane sa nanovo nedosiahnuteľným v dôsledku zmeny nejakých okolností. K tomu dôjde v dôsledku zrýchlenej obnovy kultúry4. To predurčuje nevyhnutnosť selekcie (výberu) cieľov podľa ich udržateľnosti (stability) v čase a najvyšší význam budú mať "večné hodnoty", ktorých dosiahnutie si udrží význam nezávisle od rozvoja technosféry a výdobytkov vedy.

 

Stať sa človekom a žiť v súlade s Bohom a biosférou, predurčene nastane pri novom pomere frekvencií biologického a sociálneho času - trvalý a sám o sebe dostatočný cieľ pre každého, jak zdravotne, tak morálneintelektuálne. Tomuto cieľu bude podriadená celá sociálna organizácia života a vlády. Všetci ostatní - , ktorí budú otrokmi životného zhonu (svetskej márnosti) - sú odsúdení na odtrhnutie od biosféry Zeme.

 

Všetky elementy ľudstva ako systému v biosfére Zeme, ktoré nie sú schopné včas zareagovať na zmenu pomeru frekvencií biologického a sociálneho času, sú odsúdené na odvrhnutie biosférou Zeme, prechádzajúcej do iného režimu svojej existencie vplyvom ľudskej činnosti za posledných niekoľko tisícročí. A pred biosférou Zeme neochráni ani hermetický bunker s umelo simulovaným životným prostredím, ani rôznorodé medicínske synteticko-biologické protézy a pod., či medicína všeobecne...

 

*   *   *

-pokračování-

 

Celý text přílohy ke stažení (s přehlednějšími poznámkami pod čarou):PrílohaDVTR1.2.5.doc

 

poznámky:

1 V zvolenom čase t prvotnej vzorky, od ktorej vedieme prvú periódu vzorkovania obnovy technológií korelovanú (porovnanú) s periódou obnovy genofondu populácie. T.j. v uvedenej interdisciplinárnej „proto“štúdii dominantných globálnych socio-naturálnych procesov porovnáme 1. bazálny charakteristický proces s nami (Ľuďmi, druhom HSS - Homo sapiens sapiens) korelovanej biosféry (zastupujúci celkovo v danej štúdii prírodovedno-technické vedecké odbory) a 2. bazálny charakteristický proces zmeny kultúry, ako našej (spolocnosť HSS) nadgenetickej zložky (býv. tzv. humanitne zamerané vedecké odbory), charakterizovanej dominantne rýchlosťou obnovy technológií (od hudby cez písmo, básne, remeslá... až po rakety). Na uvedenú štúdiu existoval vo vede našej spoločnosti podprahový zákaz posledných niekoľko sto rokov. Predtým bol v tzv. „náboženstvách“, z politicko-„elitárnych“ dôvodov, umelým rozdelením sveta na „duchovný“ a „telesný“ falošného DEI (Divide et impera) riešený samotný mozog zotročovaného jedinca. Aj keď je možné v „svätých“ knihách nájsť formuláciu „Duch a telo jedno jest.“ Jej interpretácie však boli dlhodobo hrubo zavádzajúce od podstaty manipulácie... Z tohto pohľadu je symbol dvoch pyramíd, z ktorých je jedna obrátená, starý, predjudaistický obraz prekonania otrokárstva. Neskôr bol zneužitý ako symbol samotných úrakovinových výpalníkov, výkonného apararátu samotnej periférie podprahových otrokárov(judaistov). Pôvodne, pri odchode z Egypta mal však judaizmus skôr opačnú funkciu. No po vnútorných ideologických bojoch viac-menej zvíťazila na ďalších 3000 rokov otrokárska koncepcia imitujúca monoteizmus, namiesto z Atonizmu vychádzajúcej skutočnej relígie(kontinuálneho hľadania, optimalizácie vzťahu s Hierarchicky najvyšším objemnejším riadením, metasupersystémom)

2 Výraz "generácia" vo vzťahu k objektom technosféry sa už stal všobecne používaným: "počítač piatej

generácie", "televízor druhej generácie" atď. Použili sme ho analogicky vo vzťahu k technológiám.

3 Čas je subjektívny pojem. Objektívne v tomto zmysle neexistuje. Pre zopakovanie: Odb. definícia termínu „čas“ (t) = vzájomný pomer dvoch frekvencií (zvolených procesov), kde jednu definujem ako etalónovú (referenčnú). Pritom vieme (vyzerá to tak), že vo vesmíre nič iného, okrem objektívnych procesov (s príslušnými charakteristikami), niet... (i keď mnohé ZATIAĽ nepoznáme).

4 informačného prostredia, sociologického operačného systému, v ktorom žijeme

 

Diskusní téma: DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (2)

Dotaz

| 01.02.2014

Chci se zeptat - ten závěr zní až dosti výhružně..

Všetci ostatní - tí, ktorí budú otrokmi životného zhonu (svetskej márnosti) - sú odsúdení na odtrhnutie od biosféry Zeme.

Ale civilizace asi na nějaké úrovni zůstane, předpokládám, že se tím nemyslí "návrat na stromy..". Čili bude přijatelné mít nějaké koníčky, které třebas vyžadují jisté peníze navíc?? Nebo to už bude za tou pomyslnou hranicí a bude to bráno jako zbytný životní shon?? Nebo se jedná až o NEPŘIMĚŘENÉ hromadění majetku??
Tušíte, jak to asi autoři mysleli??

Re: Dotaz

Hox | 01.02.2014

vidím tam dvě roviny. První je o tom, že kdo se není schopen přizpůsobit zvyšujícím se nárokům na sebevzdělávání, osvojování nových znalostí, návyků atd., vypadne napřed z pracovního, pak třeba i ze sociálního procesu obecně a svět mu bude připadat "cizí, nepřátelský, nepochopitelný". S nějakou pravděpodobností pak skončí život nějakou formou sebelikvidace (drogy, alkohol, ...)

druhá se týká psychopatů, kteří se stále snaží udržet na vrcholu sociální pyramidy, vyvolat "peklo na povrchu" a skrýt se v nějakých bunkrech... to varování patří jim, že ani bunkry je neochrání.

Re: Dotaz..Primeranosť

Udo | 02.02.2014

Z ďalšieho pokračovania by to malo byť snáď jasnejšie..
Ide práve skôr o zabránenie návratu na stromy :)
Nieči na spôsob Ajnštajnových postapokalyptickej anekdoty "O šutroch a klackoch".

Koníčky, peniaze naviac sú naopak žiadané, motivačné.

V tomto zmysle ide, ako ste správne naznačil, o NEPRIMERANOSŤ absurdných amorálnych 100 a 1000 násobkov bežných platov

Re: Dotaz

Pe-tri | 02.02.2014

Rovněž je dobré pracovat s vědomím toho, že vše, tedy i globální historický proces probíhá v třírozměrných cyklech (spirálách). Tím chci říct, že vše se vrací na počátek. Hegel psal o syntéze coby řešení sporu mezi tezí a antitezí (tři evoluční fáze). Bylo to marxisticky vědomě zmanipulované pravda, ve skutečnosti je těch fází evolučního cyklu 5. Dnes se nacházíme v závěrečné, páté fázi známé jako Důsledky. Se 100% jistotou lze tvrdit, že skončí a opět nastane nový počátek (na systémově vyšší úrovni - průmět spirály do půdorysu je kruh). Současnost je o tom, jak tento přechod proběhne z hlediska změny podmínek k smysluplnému vedení lidského života. Proto je potřeba lidi (zejména mladé, jich se to týká dlouhodoběji) informovat o tom, že mají ve svých rukou (a hlavně hlavách) podobu toho, jaká psychika tady bude většinová. Nechají-li vše koňovi s větší hlavou, nemusí se brzy stačit divit, jak jim nelidští bioroboti budou vládnout. A to už bude (z hlediska Člověka) skutečně jiný svět, jiná biosféra, která se odtrhne (symbolicky) od světa dle záměru HNOR. Tak to alespoň vidím já.
P.

Re: Re: Dotaz

udo | 02.02.2014

Z časti by sa v podstate dalo v istom zmysle s Vami súhlasiť, no ako ste to mysleli s tými 5.fázami evolučného cyklu?

Re: Re: Re: Dotaz

Pe-tri | 02.02.2014

Myšlenka o 5. evolučních fázích společenského vývoje coby jedna z úrovní (rychlostí) objektivního evolučního procesu se snaží odpovědět na otázku ohledně toho, že ve vývoji lidské společnosti můžeme pozorovat dvě dlouhodobější tendence (procesy s různou frekvencí). Jedna, ta pomalejší je ta, se kterou pracuje Zákon času (podotýkám - jak tomu rozumím já). Z ní si lze odvodit, že "čas" pracuje dlouhodobě, téměř jakoby lineárně (ve skutečnosti zřejmě logaritmicky, když dnes se křivka začíná prudce zvedat), přesto jednosměrně ve prospěch lidstva. Ok, jenže v realitě můžeme pozorovat i rychlejší, přesto dlouhodobý proces , kdy situace lidstva prochází jakoby zvraty svých dříve dobytých pozic a opět to s ní jde, po nějakou dobu, od 10 k 5, avšak pak se to zase zlepší. Třeba ta Velká francouzská a vůbec celé (o 100 let dřívější) uvedení předpřipravených jevrejo-masonů na scénu. Dnes v tom vidíme jednu z (nástrojových) příčin našich problémů, ale přitom z hlediska postavení jedince ve středověkém režimu to byl evoluční pokrok vpřed. Země zase začala být kulatá a i ty "čarodějnice" opět mohly začít dýchat. Tedy feudalismus se svým poddanstvím byl určitě lepší systém pro (dřívější) otroky, ale když horší pro (budoucí) měšťany. Atd... Je zde tedy pozorovatelný rychlejší proces, který jakoby osciluje na křivce toho pomalejšího (je na ní superponován). A ten je analyzován jako 5.fázový. Když GP chtěli jeho existenci před lidmi skrýt (asi aby mohli manévrovat s tzv. "spontánními" revolucemi), vybrali si jako jeho imitaci Hegelovu známou trojici - teze-antiteza-syntéza. To je samozřejmě manipulační lež, ve skutečnosti vše je objektivní a objektivita (možná, netvrdím to, jen diskutuji) tohoto procesu je 5-ti fázová a to následovně (stručně):

1.teze - fáze chaosu, (1.extrém - vyžaduje řešení, které je ale je typu ode zdi ke zdi a nutně tak situace přechází do další fáze)

2.antiteze - fáze sváru, (2.extrém - rovněž vyžaduje řešení, hledají se kompromisy, nicmnéně všudepřítomý konflikt nakonec vede k třetí fázi)

3.syntéza - fáze zmatků, (neúpěšný pokus o znovu nastolení harmonie, nastává stagnace, syntéze je falešná, jen v rovině technik ovládání davu, proto nutně ůstí do další etapy)

4.parenteze - fáze byrokracie, (nic nevyřeší, zodpovědnost nesou kolektivní orgány, pokusy o nápravu se udusí ve vlastní šťávě, začíná úpadek, majetkové i vědomostní se nůžky mezi elitou a davem rozvírají)

5.paralýza - fáze důsledků, (z objektivního hlediska se navenek jakoby nic moc neděje, nemění, všeobecná koroze však roste a vrcholí naprostým kolapsem autorit, člověka se opět staví po bok sspolečnosti. Jing a jang se opět dostávají do dynamické rovnováhy a situace tak přechází do nového cyklu a 1.fáze nové epochy, z popele minulého cyklu povstává nový Félix).

Není vyloučeno (ale to jsem si ještě nestihl důkladněji promyslet), že právě z apokalypsy 2.WW vzlétnul onen Fénix.


Dnes si uvědomujeme (věřmě že nadkritické množství), že kdyby se psychotici biorobotického typy "přemnožili", brzy může být hůř a opět by se mohlo nastartovat něco jako 4. či 5.říše římská (onen 5-ti fázový vysokofrekvenčnější proces). Samozřejmě s přihlédnutím k mezitím situaci nezadržitelné měnícím, nízkofrekvenčnějším/dlouhodobějším procesem Zákona času, který je (automaticky, objektivně nikoliv volně, subjektivně) na naší/lidské straně. Proto by tento restart mohl být (a já osobně "věřím a myslím", že bude) i v podobě "Zlatého věku lidstva" či Království nebeského na Zemi (tohle pojetí se mi osobně hodně líbí:).

P.s. Příroda nám pak nabízí mnoho dalších, různě rychlých procesů, které celkovou evoluční situaci na Zemi rovněž ovlivňují. Ale to už bychom byli v astrologii (ta taky zná pojem "kvalita času"). Možná stačí si uvědomit, že letopočty Země neprobíhají lineárně stejně jako neprobíhají lineárně dny roku (4-fázový průběh notoricky známý jako jaro-léto-podzim-zima).

Zdravím
P.

Re: Dotaz

Miroslav | 02.02.2014


Všetci čo nepochopia že ničenie prírody je ničením seba samého, sú odsúdený na zánik.

Treba pozorovať prírodu, učiť sa od nej.
V prírode všetko smeruje k ROVNOVÁHE

Dnešná veda školstvo učí deti, študentov nezmyselné TEÓRIE NEOVERENÉ V PRAXI so zámerom vložiť dieťaťu na začiatku života nesprávny pohľad na fungovanie vesmíru... vírus.
PODĽA DOTU TO ZNAMENÁ MANIPULÁCIA NA NAJVYŠŠEJ PRIORITE.

Dnešná veda školstvo učí deti, študentov nezmyselné TEÓRIE NEOVERENÉ V PRAXI so zámerom vložiť dieťaťu na začiatku života nesprávny pohľad na fungovanie vesmíru... vírus.

PODĽA DOTU TO ZNAMENÁ MANIPULÁCIA NA NAJVYŠŠEJ PRIORITE.

Príklad:
SMRŤ organizmu - tela nastane z dôvodu nevyváženia vnútorného prostredia... ZNIČENIA ROVNOVÁHY.
Aktuálnym príkladom je dianie v Ukrajine.
Maličká skupina zmanipulovaných ne ĽUDÍ za peniaze ničí životy i prostredie VÄČŠINY .
V prírode takýto stav neexistuje.
Ak na teritórium zvieraťa vnikne iné s cieľom zničiť ho, nasleduje OKAMŽITE reakcia OBRANA.

NÁS NAUČILI – ZMANIPULOVALI ČAKAŤ, NEKONAŤ, NEREAGOVAŤ, NEBRÁNIŤ SA.

Ešte k peniazom... v PRÍRODE JE VŠETKÉHO DOSTATOK A ZADARMO

Amen ( ne amon)

Mart | 31.01.2014

Tak jest psano a tak se i stane.
Pan s Vami.

Re: Amen ( ne amon)

Vasiľ | 31.01.2014

Čo myslíš pod "Tak jest psano a tak se i stane."?
Pretože spochybňovať objektívne zákonitosti naozaj nemožno, ale tie sú tu bez ohľadu na to, či ich niekto napíše alebo nie.
Treba byť veľmi opatrný pri posudzovaní toho, čo ešte je naozaj objektívna zákonitosť a čo je len (objektívnym zákonostiam často protichodným) programom-cieľom-koncepciou niekým dodaným do spoločnosti prostredníctvom "svätých kníh", v súvislosti s ktorými sa tak často používajú Tebou zmieňované slová.

Kto je ten Pan? (Peter Pan to asi nebude)
Komu má byť človek služobníkom? Sebe, svojmu okoliu, ľudstvu... alebo nejakému Pánovi? Pre koho je tu tento svet? Pre jedného Pána, alebo pre všetkých?

Re: Re: Amen ( ne amon)

Pe-tri | 31.01.2014

Pan je jiné jméno pro Baala. Tím by se to mělo objasnit.

Re: Mart Amen ( ne amon)

Udo | 01.02.2014

Amen = Amon.
Pan = Baal = Panov orgiastický kult hédoné obdobia úpadku hellénizmu a tak aj Ríma.

Dekalog začína jasne
a btw.nie je vôbec hebrejským vynálezom.
Záznamy na túto tému z klinových záznamov západnej ázie sú staršie aj o 500r. oproti tzv.biblickým kompiláciam teokratických mýtov

Mart = Ares = JHWH boh vojny Mediáncov u ktorých sa ReMose po úteku z Egypta oženil s dcérou veľkňaza menom Jetro(viď blockformer seriál NCIS)..aspoň podľa niektorých štúdii

Otázka

Vasiľ | 30.01.2014

Zrýchľovanie sociálneho času súvisiace so zrýchľovaním obmeny technológií a nárastom množstva informácií so sebou prináša prirodzenú otázku:
Bude sa zrýchľovať donekonečna, alebo raz dokonverguje ku svojej maximálnej hodnote?

Musia predsa existovať určité obmedzenia:
- Technológie nebude možné obmieňať napríklad každých 15 sekúnd.
- Pridávanie ďalších informácií do prostredia raz prestane mať účinok: ak celkové množstvo prístupných informácií bude o mnoho rádov prevyšovať množstvo informácií, ktoré je možné spracovať súhrnnou (vedomou či podvedomou) mentálnou kapacitou celej populácie v priebehu viac ako povedzme 150 generácií, tak zdvojnásobenie množstva prístupných informácií nezohrá žiadnu úlohu.

Prekročenie takýchto obmedzení by si podľa mňa vyžadovalo zásadné zmeny vlastností človeka ako biologického druhu. Buď rádové predĺženie dĺžky ľudského života, alebo rádové navýšenie mentálnych schopností.

Prevrátenie Piramídy

Miroslav | 30.01.2014


NIeKTO – GP silne usiluje otrávením celej biosféry planéty plus vojenské konfliky, zničiť všetky PRÁVE ŽIJÚCE GENERÁCIE NARAZ s cieľom otočiť PIRAMÍDU.

Dosiahol by zmenu frekvencie s následkom prechodu celého systému do iného režimu správania:

„Je to informačný proces, ktorý prebieha v hierarchicky organizovanom systéme. Z teórie kmitania a náväzne z teórie riadenia je známe, že ak v hierarchicky usporiadanom viacúrovňovom (kvalitatívne rôznorodom) systéme dôjde k zmene frekvenčných charakteristík procesov, vyznačujúcich sa u každého z nich rozdielnou kvalitou (charakterom), tak systém prejde do iného režimu správania sa (fungovania).“

Pre obsluhu nevyhnutých technológií mu má slúžiť očipovaná – zombirovaná zvyšná populácia.

Re: Prevrátenie Piramídy... Pyramídy

Miroslav | 30.01.2014

oprava

Re: Prevrátenie Piramídy

popolvár | 30.01.2014

aj kvôli tomu - takémuto pochopeniu skutocného pozadia súcasného diania vo svete a doma, slúzi osvojenie si DVTR. Nic nie je náhoda, a co sa pre jedných javí ako absurdné nezmyselné konanie, je pre druhých plánovaná cinnost na dosiahnutie konkrétneho ciela...
Zmena pomeru frekvencií biolog. a technolog. casu - co bolo "pravdou" dnes, zajtra uz nemusí... A kto ustrnie vo vývoji, tazko mu bude dohánat v dialke miznúci vlak... Jak predvcerajsia debata s jedným ucitelom - uplne zahrabaný v systéme skolstva, bez akejkolvek snahy o trocha nadhladu, pohladu z vonka - on vie najlepsie, jak je na tom skolstvo a nikto iný, co neucil nemá právo mat na skolstvo názor - bo neucil... A pritom si tak protirecil, doslova "sral do vlastnej huby"... Po 15 min. som radsej povedal, ze nemá zmysel v diskusii pokracovat... Este nás caká vela práce...

Re: Re: Prevrátenie Pyramídy

Miroslav | 30.01.2014


V Biblii majú opísaný tento scenár nasledovne spolu so zničením Izraela v :

Matouš, 24. Kapitola
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/Mt24.php

1. A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby.
2. Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno."
3. Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?"

4. Ježíš jim odpověděl: "DEJTE POZOR, ABY VÁS NIKDO NESVEDL.

5. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé.
6. Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec.
7. Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech.
8. Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí.
9. Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.
10. Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé
11. a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
12. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne.
13. Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.
14. A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."

moja poznámka : Zničenie Izraela

15. "Proto, když uvidíte 'ohavnost zpustošení', o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj),
16. tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory.
17. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal.
18. A kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť.
19. Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí.
20. Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den.
21. Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude.
22. A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny."
23. "Kdyby vám v té době někdo řekl: 'Hle, Kristus je zde!' anebo: 'Tady je!', nevěřte.
24. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
25. Hle, řekl jsem vám to předem.
26. Řeknou-li vám tedy: 'Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: 'Hle, je na tajných místech,' nevěřte.
27. Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka.
28. Kdekoliv totiž bude tělo, tam se shromáždí orli.
29. A hned po soužení těch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.
30. Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechny národy země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.
31. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý."
32. "Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství: Když již jeho větev změkne a vyráží listí, poznáváte, že léto je blízko.
33. Tak i vy, až uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích.
34. Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane.
35. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."
36. "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec.
37. Ale jak bylo za dnů Noéma, tak bude i při příchodu Syna člověka.
38. Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy,
39. a nic nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
40. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.
41. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.
42. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.
43. Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho prokopat se do jeho domu.
44. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."
45. "Kdo je tedy ten věrný a moudrý služebník, kterého jeho pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?
46. Blaze tomu služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná.
47. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem.
48. Kdyby si však ten zlý služebník v srdci řekl: 'Můj pán mešká se svým příchodem,'
49. a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci,
50. tehdy přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,
51. a oddělí ho a určí mu díl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."

Přidat nový příspěvek