1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (1)

1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (1)

28.1.2014

příloha DVTR č.1

 

O-DVTR Príloha 1.doc (362,5 kB)
R-DVTR Príloha 1.doc (392,5 kB)

 

V prílohách sú zaradené materiály, nevyhnutné pre pochopenie svetonázorových1 problémov – otázok, ktoré neboli vysvetlené v DVTR(Dostatočne všeobecnej teórii riadenia), a taktiež materiály ukazujúce aplikáciu (použitie) DVTR pri riešení praktických úloh riadenia životných okolností – situácií.

 

 

 

1. Čo je to moc (vláda) v davo-„elitárnej“ spoločnosti.

 

V davo-"elitárnej" spoločnosti je možné ukázať schému anonymného dištančného (diaľkového, vzdialeného) riadenia rôzneho druhu bežných vodcov  obídením kontroly vedomia (tak, aby si to neuvedomovali) jak každého z nich , tak aj väčšiny spoločnosti2. Pritom málokto jasne chápe, ako a kde sa vytvárajú a schvaľujú tie riešenia (rozhodnutia), ktoré oni (vodcovia) zavádzajú do života. Princípy výstavby takéhoto typu systému dištančného (diaľkového, vzdialeného, eng. remote sub-consciousness control) riadenia „šéfov“ ako biorobotov sú znázornené na obr. 13.


Táto schéma pracovala v spoločnosti oddávna na princípe tradícií a návykov (zvykov, šamanizmu, kňazov, „sociálnych mágov“, ...), hoci vedecké výskumy objavili možnosť a princípy jej cieľavedomej výstavby až v druhej polovici XX. storočia . V polovici 1970-teho roka jedny z novín, medzi množstvom iných kuriozít, uverejnili, že podľa výskumu amerických sociológov, dvoch náhodne vybraných Američanov spája reťaz známych v priemere nie viac ako desať ľudí. Ak existuje reťaz známych, potom v princípe existuje možnosť prenášania informácií jak v priamom, tak aj v spätnom smere. Všetko vyzerá tak, ako v detskej hre "hluchý telefón" („tichá pošta“), iba s tým rozdielom, že účastníci reťaze známych nesedia v jednej miestnosti na jednom gauči, ale stýkajú sa navzájom v rôznom čase a na rôznych miestach. To nemení nič na tom, že informácie sa takýmito reťazami objektívne rozširujú, generujúc (vytvá­­rajúc) príslušnú štatistiku informačnej obmeny, na princípe ktorej môže byť zostrojené dostatočne efektívne riadenie.

 

 

Obrázok 1. Schéma dištančného riadenia lídrom obídením kontroly jeho vedomia zo strany

nositeľov konceptuálnej moci v davo-„elitárnej“ spoločnosti

 

 

­­­

(Operačná rýchlosť = rýchlosť reakcie, odozvy, pôsobenia)

Chápanie tejto štatistiky umožňuje pri určitej znalosti ľudskej psychológie vytvárať reťazce takéhoto typu cieľavedome. Množstvo článkov reťaze v nich nebude 10 - 20, ale oveľa menej. To zabezpečí ich dostatočne vysokú rýchlosť pre realizáciu strategického riadenia a výber (samozrejme neverejný, tajný, "v temnom" tichu) riadiacich pracovníkov - manažérov (po starom personálna, „kádrová“ politika) zabezpečuje dostatočne vysoký stupeň zachovania strategickej riadiacej informácie pri predaní (postúpení)4. Podstata je v tom, že strategická informácia svojou veľkosťou (objemom) je dostatočne kompaktná, vyžaduje na vyjadrenie celkovo málo slov a symbolov a nepotrebuje rukolapných nosičov (prenášačov, šíriteľov), ktorí sa môžu stať usvedčujúcimi dôkazmi v právnom slova zmysle.

 

Schéma na Obr. 1 ukazuje hierarchiu štruktúr a nejakého lídra (vodcu), ktorý stojí na čele jednej z nich. Štruktúrou takéhoto typu môže byť aparát hlavy štátu, ministerstvo, tajná služba, vedecko-výskumný inštitút, laboratóriá v jeho štruktúre, projektovo-konštrukčné kancelárie, redakcie atď. Štruktúra predstavuje nejaký personálny poriadok (rozpis). Personál, vypĺňajúci bunky personálneho rozpisu (štátneho aparátu, alebo inej štruktúry), možno relatívne, podľa prístupu k práci, funkcii, rozdeliť na dve kategórie:

  1. byrokratickú "zberbu" (česky „sebranku“)5, ktorá "čo by neurobila, len aby nepracovala";

  2. skutočne pracujúcich odborníkov, ktorí sú viac, či menej "zanietení pre vec".


Z druhej skupiny (kategórie) možno vyčleniť ešte jednu podskupinu – niekoľko ľudí, ktorých profesionálny názor je dôležitý pre lídra (vedúceho, vodcu) štruktúry pri jej vedení (riadení). V schéme je jeden z takýchto špecialistov vyznačený a nazvaný ako skutočný tajný radca "vodcu" bezpri(e)zorného davu.


Ľudia však ďaleko nie všetok čas trávia v práci. Existuje ešte okruh neformálneho styku. Pritom „skutoční tajní (po)radcovia" mnohých verejných činiteľov alebo vodcov, širšie (všeobecne) známych v úzkych kruhoch špecialistov (odborníkov), vstupujú do domov (príbytkov) populárnych osobností, ktorých názor je viac-menej kompetentným (hodnoverným, dôveryhodným) pre celú spoločnosť. Do domov (príbytkov) takýchto "hviezd" vstupuje aj mnoho iných ľudí. Medzi nimi môžu byť spolužiaci, vysokoškolskí priatelia "hviezd - autorít", ktorí sami o sebe v princípe nie sú bez talentu.

 

No aj keď oni z rôznych dôvodov nemohli alebo nechceli získať vysoké tituly, ich názory počúvajú ich vysokoautoritní priatelia (priatelia vo „vyššom spoločenskom postavení“), vo vzťahu ku ktorým oni vystupujú v úlohách domácich „skutočných tajných (po)radcov".

Fakticky sú oni tútormi (opatrovníkmi, poručníkmi) spoločensko-sociálnych „autorít“ – kultových osobností.

 

Mnohí z týchto intelektuálov, ktorí sa pohoršovali a pohoršujú, napr. nad kultom osobnosti Stalina, sa sami javia byť (sú) kultovými osobnosťami, spolu s tými hviezdami estrád, športu a šoubiznisu, ktoré sú vo všeobecnosti pre verejnosť (spoločnosť) žiadným prínosom. No ak sa pozrieme na spoločenský (verejný) život celkovo, niet rozdielu, či je v spoločnosti jedna kultová osobnosť pre všetkých, alebo celý rad kultových osobností, uspokojujúcich potrebu ponižovania sa (poklonkovania) a idealizovania (zbožňovania) u rôznych sociálnych skupín v spoločnosti.
Tzv. tútori
6 si môžu byť vedomí, že vykonávajú poslanie opatrovníctva, no tak isto môžu byť využívaní aj naslepo (konajú nevedome, podvedome). Rovnako, ako aj skutoční tajní poradcovia. Prípadne môžu vplývať na tútorov bezprostredne (priamo), alebo prostredníctvom niektorých z množstva pracovných skupín (medzičlánkov informačnej reťaze) aj predstavitelia následníckych (dedičných) klanov „znacharov“ - znalcov, oKultistov7, autorov koncepcie „samo“riadenia spoločnosti. Môžu to byť vychovávatelia opatrovníkov z detstva. Môže to byť dedko, babička na dedine, sused z vedľajšej dovolenkovej chaty, hocikde stovky kilometrov od hlavného bydliska "tútora - opatrovníka". Je možné , že aj keď nezískal vyššie vzdelanie, on jednako je človekom, s ktorým je pre "tútora - opatrovníka" zaujímavé rozprávať sa "o živote"; a je možné, že tento záujem je v ňom z istých dôvodov už od detstva.


Skúmali sme tento systém, a to od lídra (vedúceho = vodcu) štruktúry. No z historického (dejinného, časového) hľadiska sa reálne systémy tohto typu distančného (diaľkového) riadenia lídrom (vodcom) cieľavedome zoraďujú roky a desaťročia v opačnom smere. Od znacharov (oKultistov) – znalcov (autorov) koncepcie k verejným lídrom jednotlivých oblastí spoločenskej činnosti. Pri rozvíjaní takéhoto systému, v mnohých prípadoch sú aj samotní lídri postupne vytvaraní, formovaní v chode udalostí a cieľavedome pretláčaní na príslušné miesto (post, funkciu). Podobne, ako sa na šachovnici premiestňujú figúrky pri rozvíjaní tej či onej stratégie šachovej hry.


Niektoré špecifiká tohto procesu v spoločnosti súvisia s tým, že "šachovnica" je v prípade potreby rozširovaná, alebo sa z nej niektoré políčka vylamujú (odoberajú), a takisto s tým, že pešiaci a ostatné figúrky majú nejakú aktivitu a slobodu8 pri výbere cieľov a spôsobov ich realizácie. No každý v tlupo-"elitárnej" spoločnosti, podľa miery chápania pracuje na dosiahnutí svojich cieľov, ale podľa miery rozdielu v chápaní pracuje – v tom istom čase - na dosiahnutí cieľov tých, ktorí chápu viac. V rozmedzí moci (hraniciach pôsobnosti) definovanej koncepcie sociálneho riadenia, najviac zo všetkých chápu znachari – znalci (rozumej autori) tejto koncepcie.


Pri porovnaní rôznych nekompatibilných (nezlučiteľných) koncepcií však aj znachari, každý z nich, síce podľa miery chápania Objektívnej reality pracujú na svojej koncepcii, no mierou rozdielu v chápaní pracujú - v ten istý moment - na koncepcii (objemnejšej) tých, ktorí chápu Život hlbšie a širšie.


Je potrebné si uvedomiť, že v závislosti od toho, aké ciele sledujú znachari koncepcie, uskutočňovanej (realizovanej) v živote, postrkujú (presadzujú), podľa potreby, do funkcií buď tých, ktorí "urobia všetko pre to, len aby nepracovali" (ku ktorým nepatria len leňosi, ale tiež profesionálni karieristi), alebo tých, ktorí "sa za Vlasť obetujú a ktorých srdce (duša) za ideály horí" („zapálení pre vec“)9.


V súlade s vyššie uvedeným, vo volebných kampaniach sa navrhujú a „píárujú“ jednotliví kandidáti, patriaci do jednej z dvoch kategórií, alebo mix oboch spôsobov realizácie činnosti, podľa stupňa ich duševnej lability. Avšak otázkam psychológie činiteľov štátnej správy a súkromného podnikateľského sektora analytici nevenujú dostatočnú pozornosť, hoci špecifiká psychiky hláv štátov, koncernov (podnikov) a iných vyšších funkcionárov, nie sú len súkromnou záležitosťou každého z nich, ale majú dopad, viac či menej, na široké vrstvy celej spoločnosti. Pri demokratúrach západného typu majú presstitutes autocenzúrne (pre saturáciu - uspokojenie, naplnenie masovej ilúzie „možnosti voľby“) dovolené pýtať sa iba otázku 1:„Kto má riadiť?“ Otázka 2: Kam má riadiť? sa položiť na presskonferencii nesmie. Resp. sa na ňu odpovedá úsmevom, hlúposťou a dotyčný redaktor postupne prichádza v redakcii do komplikácií so šéfredaktorom a jeho nadkorporátnym metodickým dozorom. Až kým „správne“ nepochopí, neuhádne, čo sa od neho žiada..., že „triky blbé“ nie sú povolené žiadne... Dostatočne vyškolení ideologickí (meédiálni) žoldáci si môžu občas s hierarchickým povolením dovoliť použiť obzvlášť „rafinovane“ položenú otázku typu: „Ako riadiť?“. Bežní „sniperi a bigoši“ sú však platení od toho, že naháňajú Oslancov davu, ako sa hovorí, od otázky č.1 k otázke č.1. V jej síce krásnej, no imitovanej mnohorakosti...

.
Späť k téme:

Následne by mal vôl-ič skrze slov vypúšťaných z úst samotného kandidáta a jeho volebného štábu zistiť, do ktorej z týchto dvoch kategórií patrí kandidát, ku ktorému volič pocítil náhlu sympatiu, nepoznajúc dokonale jeho reálny život (pravú tvár). Nad tým sa máloktorý z voličov zamýšľa, tak ako sa aj samotní kandidáti nie vždy zamýšľajú, do ktorej kategórie každý z nich patrí a na koho on sám reálne pracuje a je pripravený pracovať podľa miery svojho chápania. Ba čo viac, nepokúša sa dokonca posúdiť ani len rozdiel v chápaní objektívnej politickej reality.

 

Tie isté sily, ktoré prestrkujú kandidátov na uskutočnenie (realizáciu) ich rukami vopred preddefinovanej (skoncipovanej) politiky, sa však rozhodne zamýšľajú nad identifikáciou (rozpoznaním), výberom a rozmiestnením kádrov, ktoré by sami o sebe (štatisticky preukazne) robili to, čo od nich očakávajú. T.j., čo by sami „dobrovoľne“ (emočno-stereotypne) robili, podľa miery ich chápania a  miery rozdielu v chápaní, rozlišujúcej medzi sebou všetky stupne pyramídy tlúp (davu) a "elít" (klanov) v davo-"elitárnej" spoločnosti.


Vo fungovaní takéhoto systému sú ojedinelé chyby možné a môžu mať veľmi vážne následky pre tie kádre, ktoré pochybili. Podobne, ako pochybili zástancovia marxizmu, umožniac postup komunistu – boľševika antimarxistu J. V. Stalina na vysoké posty v marxistickej strane a štáte, hoci kádrový (manažérsky) zbor bol celkovo znacharmi - okultistami biblického konceptu v jeho kultovo-náboženských, a tak aj sekulárnych (konzum, filozofia egoizmu – A. Rand a marxistizmus) verziách pre dosiahnutie stanovených cieľov až do polovice dvadsiateho storočia vyberaný bezchybne. V polovici dvadsiateho storočia informačné procesy v spoločnosti zmenili svoj ​​charakter, v dôsledku čoho staré zručnosti (návyky, zvyky) a princípy (nielen personálnej politiky) začali vykazovať systematické chyby. Príčinou toho je zmena v pomere (súvzťažnosti) etalónov (frekvencií) biologického a sociálneho času.


*   *   *

-pokračování-

 

poznámky

1 Obrazne vyjadrené „chápania sveta“. Jedna vec je totiž vnímať, vidieť a druhá chápať, vedieť naformulovať, a tak následne meniť (riadiť, tvoriť, pre“kódovať“, sTrojiť). „Mnohí jasno vidia, no už menej jasne chápu“... to, čo tak jasno vidia... Za múdrych sami seba považujú, no pritom na starobu i druhých „svojich“, choroby priťahujú...

2 myslí sa „oblbnutie“ kontrolných mechanizmov ľudského vedomia

3 Číslovanie obrázkov v Prílohe je samostatné (vlastné), t.j., začína číslom 1

4 Vieme, že pri spomínanej detskej hre „hluchý telefón“, deformáciou vypustenej informácie prichádza ku kumulácii postupných (včítane zámerných) odchýliek prenosu informácie, čo vedie k zábave pri hre. V reálnom živote však, v závislosti od cieľa príslušného predávaného cirkulačného mechanizmu, nemusí byť jeho efekt až natoľko „vtipný“...

5 šepkajúcich donášačov

6 Mentori, opatrovníci, viď. model aj oficiálneho výkonu moci konšteláciou „Protégé and the Lord protector“

7 prastarých kultových šamanov, mágov, „kňazov“ majúcich poznanie

8 V rámci sveta do veľkej miery umelých, riadených stereotypov, v ktorých existujú.

9 Ide proste o nastavenie integrálnych (korp. “tých správnych“, v rámci tabu samo-sebou sa rozumejúcich) automatizmov kritérií výberu personálnej politiky: Príklad z manažérskeho školenia: Máte na daný post: A. talentovaného zodpovedného manažéra a B. grázla. Koho musíte vybrať? Odpoveď: V dnes ešte stále prevládajúcej koncepcii samoriadiaceho režimu jednoznačne B. Pritom z „bezpečnostných dôvodov z pohľadu podprahovo-otrokárskeho režimu deklarujete navonok v médiách... náboženstvách atď. logicky A. Dôvod: Manažéra s psychologickým profilom typu A by nikdy nenapadlo vykonať to, čo budú žiadať programátori a admini systému. V uvedenom príklade ide samozrejme o silnú abstrakciu, no prakticky, žiaľ až priveľmi často, vo verejnom živote systematicky realizovanú.

 

Diskusní téma: DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (1)

otvorenie archívov

udo | 28.01.2014

Podobná situácia sa môže udiať aj u nás, v Maďarsku, Poľsku, Čechách..podľa potreby skutočných fašistov.
T.j.žiadni bububu babyskins z Petržky, či Nitry na odvedenie pozornosti starej profifasci.

Či už občania nechajú
1.bačovať na niektorých naozaj nemnohých postoch v štátnej správe tzv. osobitne (ne)dôveryhodné osoby, zastávajúce známe fašistické ideológie(judaizmus, scientológiu a iné mafiánske štruktúry) nezlučiteľné s demokraciou, alebo
2.budú tolerovať propagáciou hnutí smerujúcich k rasizmu a genocíde zo strany niekoľkých tzv. neziskových organizácii, nadácii a pod..(napr. Človek v ohrození, Pontis, Greenpeace, Šimečka, atď)..známej proveniencie popri ich maskovacej obecne prospešnej činnosti.

T.j.každý, kto má osobne akékovek dôvodné podozrenie je povinný ako občan v tejto veci bezodkladne konať. Aj trestné oznámenie podať. Keď budú podané stovky a tisíce, bude mať konečne aj v polícii zodpovedná drvivá väčšina konečne možnosti za respubliku konať a nadobro to úrakovinové svinstvo vykoreniť zo spolocnosti. Tak aj poslanci oslami byť nezostanú..

Inu..
"Kto si kálet na hlavu nechá, no teho i štěně brechá."

Bonusovka:
Aj rusi mohli pred neskôr nevyhnutným vojenským zásahom v Čečensku pustiť v tamojšej TV seriál o skutočnom islame, koráne a histeriskej, hystóckej wahabisticko-fašistickej pseudoislamistickej sekte. ten návrh zo strany dôstojníckeho zboru armády padol neraz. Dudaeva a Basaeva by aj so západnými "poradcami" buď vlastní čečenci na mieste povešali, alebo by sám establišment zavolal Rusov, aby ich pred národom ochránili.

Prečo to Ruská nepatriotická oligarcho-generalita vtedy nespravila?
Prečo elegantne neriešila Čečenskú otázku na úrovni 1-2-vojenskej priority bez ľudských obetí?

Bingo! Lebo by začala diskusia v populácii a potenciál vybudovania oligarchického fašizmu jelCynizma by sa rozplynul, ako jarný sneh.
Rusi si snáď svoju lekciu zobrali.
Ak budú Ukrajinci hlúpi, možno ich podobné cvičenie ešte len čaká.

To sa však žiaľ aj nás týka.
Je naivné myslieť si, že niet v prísluśných fasciKloch..šuflíkoch.. scenára občiansko-vojenského riešenia Európskych otázok.

Všetko je na ovčanoch..či chcú sa stať občanmi?
V Ni(e)kým sformovanom systéme žiadny politik po obdržaní funkcie bez podpory svojich občanov nemôže spraviť pre nich doslova nič. Ani status quo držať nemenný, bo inak prakticky okamžite je odstránený. Konať môžu iba občania a on sa môže snažiť len im držať chrbát.

V tom majú Pani revolucionárov profesionálnych na Ukrajine pravdu. Keď sa ovce dostatočne predtým demotivované iba pasívne prežiť snažia, po mediálnej paralýze ich najatí zombinarkomani a žoldáci vo vlastnej krvi na jatkách zvlažia.

Rusi inak aj Mamaja, Poliakov, Napoleóna a Dolfiho nechali vždy prísť až nadohľad tváre, do nekonečných lesov, aby sa pred všetkými na dlho skutočné zámery fasciNácie západu mafiou najstaršou prejavili.
Zároveň majú však aj rusi svoje záujmy a tie tiež nemusia byť vždy Božie. Inak by toľko netrpeli. Z toho vyplývajú ďalšie bonusovky.

Re: otvorenie archívov

udo | 28.01.2014

..to malo byť zasa k Marošovím poznámkam o Ukrajine dole nižšie..

Re: otvorenie archívov

Maros | 28.01.2014

Dobre vravis co pijes aj ked zo vsetkym nesuhlasim. Tak vskratke.Hlupost je najdrahchsia komodita na zemi a vo vesmire.
Preto ju vlasnime naco sme pravom hrdy.
Kolko das za kilo.
Ale aspon takto niekedy je lepsie nic nerobit to je na margo tej pasivity ked neviem co robim.

Zdravim Slovanov.

Re: Re: otvorenie archívov

udo | 28.01.2014

To, čo popisuješ, je skôr zo strany našich predkov (pod)vedomá kolektívna ignorácia deformácie objektívnych javov agresormi. Pomáhala dedom a babkám..otcom a mamám prežiť 1000..a možno oveľa viac liet "Panských huncúctiev".

Kto chcel vytŕčať z obce..občiny(spoloCnosti a nie davu) bol vždy správne podozrivý ako zradca. Buď pomôže najprv selu, ako sPrávny SeloJan, či Slovoon, alebo bude ego, geoCenTrik..všetko pre mňa..ja..ja..ja..monAmon..až po mám-on.

Bo pamätajme:
"Slobodný môžeme byť vtedy a len vtedy, ak bude slobodná spoloCnosť"..opačne to v tomto zmysle nejde
T.j., brať ohľad na druhých, bo vždy budem na nich do tej-či onej miery závislý. Sám Človek spoločenský neprežije, veď tak stavený je. Zoon politikon.

A judaistické:
"My židia sme ako opice..keď jedna na strom vylezie, i ostatné za chvost vytiahne.."

..síce na úrovni "dobrého príkladu" platí, no zároveň je cesta k zveru, cestou "Zpátky do lesú, zpátky na stromy"..
..a to by nás predkovia po tých tisícoch rokoch bojov za Slobodu(chápanie..)..chopenie reality..osudu
najradšej do studne tej sviežej poriadne vnorili..

i tak..kopala studienku kopala..pozerala do nej..
aká je široká, taká je hlboká..ej bisťu..ba veru..sj-že..
skočila by do nej pri tej páľave NeBohej!

No snáď stačí sa len napiť a smäd ten Talentov zhasiť!

Re: Re: Re: otvorenie archívov

Maros | 29.01.2014

Vysvetli mi niekto co je schopne toto spravit. Co je oblecene v tej uniforme co su alebo co to je co spravi taky zakon alebo vytvori moznost nieco take urobit. Neviem ci som az tak moc nechapavi teda zrozumitelne povedane sprosty ale neviem co to je za vec co dokaze taketo nieco urobit aj ten samotny saso policajt ked to je teda pravda. Jednoducho nemam kapacitu ani si to k nicomu priradit.

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3679-u-tohoto-videa-radeji-vypnete-zvuk-pece-o-deti-v-podani-eu-muze-se-to-stat-kazdemu-z-nas-.aspxZdravim Slovanov.

Re: Re: Re: Re: otvorenie archívov

Pe-tri | 31.01.2014

Takhle nějak si lze představit činnost biorobotů, zombifikovaných taky-lidí bez citu, svědomí a morálky. Nutno počítat s tím, že takoví žádné výčitky ani pochyby o svém konání nemají. Domluva není možná, jejich psychika je mimo jakoukoliv lidskou míru. Srážka s nimi je horší než srážka s blbcem. Mají o sobě privilegované mínění a jsou předprogramovaní k ubližování druhým, což jim dodává potřebné pervertované, "pozitivní" emoce a naplnění pocitu smysluplnosti jejich existence. Nutno se jim pokud možno systematicky vyhýbat.

Re: Re: Re: Re: Re: otvorenie archívov

Udo | 01.02.2014

Malé doplnenie:
V skutocnosi v tomto prípade naozaj nejde o ľudí v pôvodnom slova zmysle.

Re: otvorenie archívov

pavelka70 | 24.05.2015

to se ví, že nejde o skutečné lidi! Jenom skelet je lidskej. Těsne po dospělosti dochází u některých jedinců k "revitalizaci", t.j. naštěpení DNA cizí entitou. Ta je pro okolí skoro neviditelná, žádné změny na těle, na chování, řeči, vědomostech ani sexualitě.Nepozná to ani partnerka subjektu. Od 60-tych let se to provádí stále ve větší míře.
Jedna jejich činnost je ale poznatelná, i když nenápadná - klipy víček.Jsou pomalé, velmi zřídkavé, u některých jedinců žádné. NěkdY se zdá, že jejich pohled je jakoby zmijí! Ja sám jsem tomu ze začátku nevěřil, až když jsem to neobjevil u svého švagra. Samozřejmě to tajím, měl by mne za idiota. Nic mu ale od určitého času nevěřím, čísla, vzpomínky,správy, ani pocity. Vím, že nejsou z "jeho" hlavy...

A scul co hosi

Maros | 28.01.2014

http://slovak.ruvr.ru/2014_01_28/Situacia-na-Ukrajine-otalanie-znamena-zanik/

Zdravim Slovanov

Re: A scul co hosi

Maros | 28.01.2014

http://slovak.ruvr.ru/2014_01_28/Prezident-Ukrajiny-prijal-demisiu-premiera-a-kabinetu-ministrov/

Zdravim Slovanov

Přidat nový příspěvek