9. Svetonázor pre všetkých ľudí

9. Svetonázor pre všetkých ľudí

27.4.2014

příloha DVTR č.9

 

O-DVTR Príloha 9.doc (155,5 kB)
R-DVTR Príloha 9.doc (167,5 kB)

 

 

9. Svetonázor pre všetkých ľudí

 

Predovšetkým treba mať na zreteli, že všetko citované z "Posvätnej knihy Thovta" – to sú druhotné výklady (preklady) a prekrúcania, a nie prvotný svetonázorový princíp. Ten nie je určený pre všetkých v biblickej civilizácii (t.j. má byť pred nimi utajený, skrytý – pozn. prekl.) .
Aby sme pochopili, o čom sa snažili hovoriť citovaní okultisti, je lepšie nehľadať vchody, vstupy do systémov zasväcovania biblickej kultúry tým viac, že vyššie z nich sú skryté pred väčšinou kvôli nevhodnému krvnému pôvodu
1, ale je potrebné sa obrátiť na zdroje, obsahujúce prvotný princíp tohto svetonázoru.
Jedným z takýchto zdrojov je Korán. V ňom obsiahnutej súre 25, nazvanej "Rozlíšenie", je daný systém prvotných (základných)
rozlíšení v maximálne (medzne) zovšeobecňujúcej významovej kategórii "Všetko"2. Pozrieme sa na ňu:

 

"1. Blahoslavený ten, kto zoslal "al - Furkan" ("Rozlíšenie")3 svojmu otrokovi (sluhovi,

služobníkovi), aby on (t.j. Mohammed) sa stal prehováračom (tým, ktorého ústami On

prehovára – pozn. prekl.) pre obyvateľov svetov; 2. [Blahoslavený] Ten, komu patrí moc

zvrchovaná moc: - naše upresnenie citátu> nad nebesami a zemou, ktorý

nezrodil pre Seba dieťa4, a ktorý sa s nikým nedelil o moc o zvrchovanú moc: -

naše upresnenie citátu>. On stvoril všetko jestvujúce a dal mu [funkčnú] mieru.

3. [Neveriaci] namiesto Nemu sa klaňajú iným bohom, ktorí nič nestvoria, lebo oni sami sú

stvorení. Dokonca ani pre nich samých nie je im podriadená ani škoda, ani úžitok, nie je im

podriadená ani smrť, ani život, ani vzkriesenie" (v preklade M.-N.O. Osmanova).

 

Tie isté verše v preklade G. S. Sablukova:


" 1. Blahoslavený Ten, kto zoslal Furkan5 svojmu otrokovi (sluhovi, služobníkovi) na

to, aby bol učiteľom svetov, 2. - Ten , komu prináleží panovanie na nebesiach i na zemi;

ktorý nikdy nemal deti, ktorý nemal spoločníka v panovaní; ktorý vytvoril všetky bytosti a

predurčujúc predurčil ich bytie. 3. Ale oni si vybrali bohov, zaprúc Ho, tých, ktorí nič

nestvorili, ale sami sú stvorení; 4. ktorí nemajú moc nič spravit, ani škodlivé, ani užitoč

pre seba, nemajú žiadnu moc ani nad smrťou, ani nad životom, ani nad vzkriesením."

 

To isté v preklade I. J. Kračkovského:

 

"1 (1). Blahoslavený je ten, kto zoslal rozlíšenie Svojmu otrokovi (sluhovi, služobníkovi),

aby sa stal kazateľom svetov - 2 (2). Ktorý má moc nad nebesami a zemou, a nezobral On

Si dieťa, a nebolo u Neho spoločníka na moci. On stvoril všetky veci a rozmeral ich

mierou. 3.. (3). A vzali oni namiesto Neho bohov, ktorí nič netvoria, ale sami sú stvorení.

4. Oni sami pre seba neovládajú ani škodu, ani úžitok, a oni neovládajú ani smrť, ani život,

ani vzkriesenie."

 

Ten istý text v jedinom preklade do slovenského jazyka (tento preklad je oproti ruskému originálu DVTR vložený naviac – pozn. prekl.) preložil Abdulwahab Al-Sbenaty takto:

 

"1. Požehnaním oplýva [Boh] Ten, ktorý zoslal Rozlíšenie [Korán rozlišujúci pravdu od

nepravdy a dobro od zla] poddanému Svojmu [poslovi Muhammadovi, k slovu poddaný

pozri vysvetlivku k veršu 2:23], aby sa stalo pre stvorených varovaním, 2. Ten, ktorému

náleží kráľovstvo nebies a zeme, ktorý si neučinil žiadne dieťa [syna či dcéru], ktorý nemá

[žiadneho] spoločníka v kraľovaní a ktorý všetko stvoril a predurčil predurčením [dal

mu silu aby existovalo a pokračovalo] 3. Učinili si [tí, ktorí k Bohu pridružujú] mimo

Neho [Boha] božstvá, ktoré nič netvoria a ktoré sú samé stvorené, ktoré nemajú moc samé

prospech alebo škodu priniesť, ktoré nemajú moc privodiť smrť a ani život dávať a ani

mŕtvych oživiť."

 

Rôzne preklady vyjadrujú rôzne rozmery (aspekty, výklady) významu slov v pôvodnom jazyku, preto sme priniesli niekoľko vydaní prekladov. V texte nami hrubo zvýraznené – to sú klúče pre vstup do systému stálych prvotných (primárnych, hlavných, základných) rozlíšení – rozdielov, odchýliek v maximálne medzne zovšeobecňujúcej kategórii "Všetko", zodpovedajúcich koránickým poňatiam tvorivej (tvárnej - živej) stavby (zo- strojenia) sveta (tvárneho Vesmíru), nad ktorou(ým) (ako celkom aj po častiach) zvrchovaná moc patrí iba Bohu: "... Boh dáva Svoju moc tomu, komu si zaželá" (súra 2:248), (komu si zaželá – vo význame chce; ale dá sa to chápat aj: zaželá – vo význame komu praje, koho obdarúva, komu chce, aby sa darilo... – pozn. prekl.). Ale samovláda (autokracia) hocikoho je iluzórna a prejavuje sa len v pre neho ustanovených hraniciach Božieho strpenia.

 

Predovsetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých variánt "Ja-centrizmu" (egocentrizmu – pozn. prekl.).


Prostredníctvom Koránu sa ľudom ponúka prijať v kvalite - ako uvedomelú normu

organizácie psychiky jednotlivcov a spoločenstiev, SVETONÁZOR PLYNÚCI OD

BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho

prekladmi.

 

Svetonázor, idúci (odvíjajúci sa) od Boha,prinajmenšom dva vzájomne sa doplňujúce významy:

i ako daný v Otvorení (Zjavení) Zhora,

i ako stanovujúci usporiadanosť rozvíjania mozaiky duchovného stromu človeka (vo

význame vetvenia, čo je koreňom,následne kmeňom, vetvami... – pozn. prekl.) v

jednoznačne určenom poradí: po prvé, Obraz Boží v duši každého; po druhé, obrazy

tvorivej (tvárnej - živej) stavby (zo- strojenia) sveta (dávané v Rozlíšení ako systém

párových vzťahov "to" - "to nie"), ktorého súčasťou je aj človek sám, spolu s jeho

psychickou usporiadanosťou a vnútorným svetom.

 

Teraz prejdeme k otázkestálych prvotných rozlíšeniach v medzne zovšeobecňujúcej kategórii "Všetko", zodpovedajúcich koránickým nazeraniam na tvárnu Svetostavbu (živý Vesmír). Ako je vidieť z vyššie uvedených textov prekladov Koránu do ruštiny (v slovenčine zatiaľ jediný preklad – pozn. prekl.), jedni prekladatelia dali prednosť tomu, aby vyjadrili po rusky význam predurčenosti bytia, iní dávali prednosť tomu, aby vyjadrili význam miery, rozmernosti (rozmerov) bytia a súmernosti6 v toku udalostí (v plynutí javov).

To arabské slovo, s ktorým sa zrážali (robilo im problémy pri preklade – pozn. prekl.), zahŕňa v sebe obidva významy – zmysly, ktoré v ruskom (aj českom a slovenskom – pozn. prekl.) jazyku je možné zjednotiť iba v dvojslovnom spojení "predurčená miera", ktorú M. -N. O. Osmanov nazval "funkčnou" - slovom, ktoré vyjadruje jeden z odtieňov určenia, definovania, ako súčasť Vyššej predurčenosti.

Preto, ak sa zameriame na slová, nami zvýraznené v uvedených prekladoch veršov 25-tej sútry Koránu, tak ich zovšeobecnený mnohorozmerný význam možno vyjadriť v ruštine aj nasledujúcou súhrnou frázou:


Boh stvoril všetko jestvujúce v Stavbe sveta (Vesmíre) a dal mu Ním predurčenú mhru7.

 

Ak máme hovoriť jazykom súčasnej vedy, tak všetko jestvujúce v stvorenom Vesmíre je – matéria v jej rôznorodých agregátnych (zoskupených, prepojených) stavoch: vákuum8, fyzikálne polia, plazma (vysokoionizovaný plyn, v ktorom elektróny majú toľko energie, že sa nemôžu udržať v atómoch na stabilných orbitoch), plynné skupenstvo hmoty, kvapalné skupenstvo hmoty, pevné (kryštalické) skupenstvo hmoty. Agregátne stavy, cesty a spôsoby prechodu z jedného stavu do druhého, vlastnosti matérie v každom z nich a v prechodových procesoch sú predurčené pre ňu (matériu) Zhora. A predstavy ľudí o týchto rôznych agregátnych stavoch tak, či tak zodpovedajú prísloviu "niet veci bez obrazu“. Ale čo je miera a ako súvisí s obrazom matérie? - táto otázka v "Ja (ego)-centrických" filozofických systémoch sa neskúma.

 

-pokračování-

 

 

1 Je nevyhnutné byť rodom nie len žid, ale kľúčovým je byť z rodu rabínov, a pre niektoré zasvätenie len z rodu Levitov, pričom participujúcičastní) v systéme tajných zasvätení, aj dedične v následnosti pokolení. Taký je systém nízkofrekvenčných filtrov, ochraňujúci vyššie úrovne hierarchie riadenia Biblikého projektu pred prevzatím riadenia vyslanými agentami jeho protivníkovodporcov.

2 Ruské slovo «Всё» preložené do slovenčiny ako "Všetko" sa anglickom jazyku v tomto kontexte prekladá a myslí ako Univers, Universum, t.j. Vesmír.

3 М. -N. О. Оsmanov, preložiac «аl-Furkan» do ruštiny ako «Rozlíšenie», túto zátvorku komentuje: «majúc na zreteli Korán».

4 Toto poukazuje na nikejskú dogmu o «Bohu synovi».

5 V preklade G. S. Sablukova je k tomu slovu pridaná poznámka: «T.j. Korán

6 «Ty neuvidíš v tvorení Milosrdného žiadnu nesúmernosť. Obráť svoj zrak: či ty uvidíš neporiadok?» — Коrán, sútra 67:3.

7 V rannom ruskom písomníctve, kde každé písmeno bolo nielen znakom, označujúcim zvuk v ústnej reči, ale aj hieroglyfom, «miera» prostredníctvom «iе» — je slovo s rovnakým koreňom ako smrť, hanebnosť, darebák. Тá «miera», о ktorej hovoríme v texte, sa gramotne píše s « h » (jat): mhra/. Spraviac toto upresnenie, jednako len zostaneme v súčasnej fonetickej grafike, ktorá je zostrojená nie podľa významu, ale podľa fonetiky (zvučania). (Je zaujímavé, že v ruskom jazyku, aj terajšej azbuke sahnezachovalo, a v slovenčine a čestine ánopozn. prekl.)

8 Тí, ktorí nesúhlasia, že vákuum je matéria schopná reagovať s matériou v jej iných agregátnych stavoch, nech objasnia všetkým ostatným, ako sa vlny (elektromagnetické, gravitačné a podobné vlnenia) šíria v ideálnom nič.Vákuum to nie je nič, ale niečomatéria v jednom z jej agregátnych stavov.

 

pozn.: specifika a rozdíly "já-centrického" a "bohocentrického" vnímání a chápání světa jsou také podrobně rozebrány v materiálu "O imitačně-provokační činnosti".

 

Diskusní téma: 9. Svetonázor pre všetkých ľudí (1)

MѢra

.T | 28.04.2014

Najskôr som došiel k nepochopeniu ale chcem sa spýtať
Mhra a MѢra majú rovnaký fonetický prepis ?
A ako súvisí staroruské "h" z novodobším Ѣ ?
Snáď ma chápete kam tým mierim...

Energia poľa

Miko | 28.04.2014

Chcem len upozorniť na iný pohľad. Je to citácia z interview s T. Baardenom.

"Kvantová mechanika (QM) už od roku 1959 ví, že síly EM polí vůbec nejsou primárním činitelem. V tomto bodě je klasická teorie elektromagnetizmu naprosto mylná. QM ukazuje, že primární nejsou potenciály, ale silová pole. Ve skutečnosti je možné prokázat, že E-pole a B-pole jako taková ve vakuu vůbec neexistují; jsou tam jen jejich potenciály. Přišel na to už Feynman, ale nezdá se, že by tento fakt uznávali všichni jeho současní stoupenci. Vakuum ve skutečnosti není nic víc, ale také nic méně, než konglomerát potenciálů. A když se pozorně podíváte na definice energie a E-pole okamžitě uvidíte, že (1) energie (v nerelativistickém případě) je hmotnost násobená akcelerací. Energie je tudíž reprezentována urychlenou hmotností. Elektrická síla normalizovaná na jednotku spočívá na urychlené nabité hmotě. Jenže takto k tomu teorie EM vpravdě nepřistupuje a nadále houževnatě lpí na mylné představě o existenci silového pole ve vakuu.
Měli by přinejmenším užívat adjektiv jako „virtuální“ a „pozorovatelný“ aby odlišili záležitosti vakua od hmotných. Člověk sice může korektně uvést, že ve vakuu existuje virtuální elektrické silové pole, složené z urychlovaných virtuálních mas, ale toto pole nemůže mít pozorovatelnou formu. Pozorovatelné elektrické silové pole pozůstává z akcelerovaných nabitých částic a vyžaduje jejich přítomnost. A jediné místo, kde tyto pozorovatelné částice existují, je fyzikální médium v prostoru obsahujícím jednu nebo více pozorovatelných částic.
Abychom mohli poukázat na některé velmi závažné omyly a fundamentální chyby v nynější teorii EM jak vidno nepotřebujeme mimořádné zplnomocnění. Je v ní ještě řada dalších skulin, což ukázal například nedávný pád Lorentzova zákona o síle, popřeného experimenty s lineárními katapulty. Tento zákon sice byl už od počátku špatný, ale poskytoval dostatečné přiblížení k realitě pokud energetický režim nebyl na příliš vysoké úrovni. V tomto ohledu napsal elementární dílo Peter Graneau.
Lze to shrnout i jinak: současná vektorová analýza aplikovaná na elektromagnetizmus opomíjí EM energii uvězněnou v lokálním časoprostoru. Její množství se od místa k místu mění podle toho, čemu relativisté říkají zakřivení časoprostoru. V zakřiveném časoprostoru probíhá neustálá energetická komunikace mezi interním, „vloženým“ či „virtuálním“, a externím „přenášeným“ stavem pozorovatelným jako EM. Jistým způsobem zakřivený lokální časoprostor je přitom stlačován externí energií, která nepřetržitě proudí dovnitř a mizí z dohledu externího pozorovatele. Jinak zakřivený lokální časoprostor se naproti tomu stává zdrojem zvenčí pozorovatelného a nepřetržitého proudu vyvěrající energie.
Zavedený vektorový systém popírá možnost využití mocné EM energie jako činitele použitelného k vhodnému zakřivení místního časoprostoru. Tato matematika a priori předpokládá a garantuje místně plochý časoprostor. V nezakřivené oblasti časoprostoru například nikdy nebudeme schopni postavit přístroj vykazující „overunity“ – stroj na takzvanou „volnou energii“ – poskytující více energie, než do něj vložíme – jelikož aplikace vektorové teorie už předem eliminuje přítomnost zdrojů skrytých v prostředí místního časoprostoru (ST).
Hodláte-li odvést energii uvězněnou ve vakuu, a vytvořit zařízení na „volnou energii“, musíte zakřivit místní časoprostor. Toto je jediný způsob, jak otevřít tento zdroj a získat z vakua elektrický proud. Je to obdobné, jako když do řeky ponoříme lopatkové kolo – i to je zařízení na „volnou energii“ jak ji chápeme – a prostě odvedeme část energie jejího toku. Ale tímto ji nepřipravíme o potenciál. Problematika odčerpávání energie vakua i konstrukce zařízení na volnou energii spočívá v řešení otázky, jak vyvolat trvalé proudění v místním vakuu a odvádět z něj energii tak, abychom přitom nezrušili jeho potenciál.
Současná teorie EM pohrdá přesně polovinou dostupné energie. Na tuto úžasnou skutečnost časem přišli i jiní fyzici, kteří publikovali dokumenty, v nichž na to poukazují. Nicméně – nikdo na tom dále nepracoval, protože nikdo neměl ani mlhavou představu o tom, co dělat. Nakonec to tedy všichni postupně pustili z hlavy … a nezměnilo se nic. "

Otázka: Můžete poskytnout nějaké odkazy související s tímto tématem?

"Mohu poskytnout hned několik odkazů na literaturu, která se tím zabývá. R. Chen v práci "Cancellation of internal forces" [American Journal of Physics, Vol. 49, No. 4, Apr. 1981, p. 372] probírá zmíněnou sumarizaci vektorů a interních vektorů. Poukazuje na vnitřní síly, které se vyskytují ve vyrovnávajících a opozičních párech; jinými slovy – popisuje interní stres. Ukazuje, že hovoříme-li o EM stresu a EM silách, hovoříme o vnitřní, obousměrně působící silové struktuře skalárního tlaku – o skalárním potenciálu. Povšimněte si, že tento interní vzor představuje přesně to, co původně podchytil Maxwell v kvaternionové teorii, a co pak Heaviside a Gibbs ze své vektorové teorie prostě vypustili. Kvaterniony podchycují vnitřní řád interní vektorové struktury sil. Také Kidd ve skvělém článku bez obalu uvádí, že všechna naše měření a detekce ve skutečnosti „provádíme divadelními kukátky“ [Richard Kidd et al, "Evolution of the modern photon", American Journal of Physics, Vol. 57, No. 1, Jan. 1989, p. 27-35. E.T.] A pak je tu samozřejmě Whittaker, který sestavil úplnou technologickou metodologii, jak pomocí EM vln docílit „vložení“ EM vlny do obousměrné vlnové struktury, která v nepřítomnosti polí produkuje stojatou vlnu externí energie; skalární potenciál. Whittakerovy práce k tématu: (1) "On the partial differential equations of mathematical physics", Mathematische Annalen, Vol. 57, 1903, p. 333-355; and (2) "On an expression of the electromagnetic field due to electrons by means of two scalar potential functions", Proc. Lond. Math. Soc., Series 2, Vol. 1, 1904, p. 367-372.
Ve všech skalárních potenciálech, ať už jsou elektromagnetické či ne, existují skryté vnitřní vlnové struktury. Ziolkowski v práci o „akustické střele“ například poukazoval na cosi, co ve skutečnosti jsou obousměrné Whittakerovy planární vlny, vložené do akustické skalární vlny. Jádra akustických střel sestávají z mocné zvukové energie udržované pohromadě jako projektil, který v cíli zasadí strašlivý úder přesně tak, jako by šlo o „raketu ze zvukové energie“. [Viz Richard Ziolkowski, "Localized transmission of wave energy", Proc. SPIE Vol. 1061, Microwave and Particle Beam Sources and Directed Energy Concepts, Jan. 1989, p. 396-397. Ed.] Rovněž sovětský vědec Ignatovič poukazoval na významnou obousměrnou vlnovou strukturu uvnitř skalárního potenciálu v přímé souvislosti se Schroedingerovou vlnovou rovnicí. [Viz V. K. Ignatovich, "The remarkable capabilities of recursive relations," American Journal of Physics, Vol. 57, No. 10, Oct. 1989, p. 873-878. Ed.] I já jsem poukazoval na mechanismus, jehož prostřednictvím lze vytvořit kvantový potenciál tak, aby oddělené věci – dokonce velmi oddělené – mohly spolupůsobit jakoby byly součástí stejného systému a soustředěné na jednom místě. Poukázal jsem i na to, že lze vyvolat strukturu s kvantovým potenciálem obousměrně působící Whittakerovy vlnové struktury. "

Re: Energia poľa

popolvár | 28.04.2014

V tomto vidím zádrhel: "energie (v nerelativistickém případě) je hmotnost násobená akcelerací..." - energiu postavili do pozície atribútu (vlastnosti, prívlastku) hmoty - ciste primitívno-materialistický postoj

Ešte k Dušanovmu odkazu:

Vasiľ | 27.04.2014

http://www.z7h.sk/z7h_zpe.htm
Zaujala ma kapitolka Chiralita, najmä v súvislosti s Kvaterniónmi (spomínané kvaterniónové Maxwellove rovnice). Kvaternióny sa v ponímaní ako nekomutatívna algebra nad reálnymi číslami zhodujú s algebrou su(2)
http://qchu.wordpress.com/2011/02/12/su2-and-the-quaternions/
(inak nemusia byť algebrou len nad reálnymi číslami a potom to nie je su(2))
Chiralita zase úzko súvisí (môže súvisieť) s grupou SU(2)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiral_symmetry
V kvantovej elektrodynamike je to SU(2)xSU(2)
Takže súvis s kvaterniónmi (su(2)) môže byť naozaj opodstatnený a možnože tie "kvaterniónové Maxwellove rovnice" predsalen môžu mať opodstanenie.
Ale to je iba drobná indícia - možnože len súčasť manipulácie autora článku, na ktorý odkazoval Dušan, ktovie?

Re: Ešte k Dušanovmu odkazu:

Vasiľ | 27.04.2014

oprava - v kvantovej chromodynamike - silné jadrové sily.

K poznámke č. 8

Vasiľ | 27.04.2014

Elektromagnetické vlny sa nikdy nešíria v prázdnote - šíria sa v prostredí tvorenom nimi samými :-) teda prostredím tvoreným elektromagnetickým poľom.
Vákuom sa označuje stav, v ktorom majú polia stabilný extrém (lokálne minimum). Pri elektromagnetických (EM) vlnách nemáme vákuum, ale poruchu k vákuovému stavu v tvare vĺn - teda inými slovami to, o čom hovorím v prvej vete.
Názorná predstava je zhruba taká, že vákuum je ako neporušená hladina vody a EM vlny sú prosto vlny.

Vákuových stavov môže byť viac. Pre EM pole je iba jedno vákuum, keď sú polia nulové. Sú však aj iné polia - v (kvantovej) teórii poľa napríklad Higgsovo reálne skalárne pole, ktoré má jedno „falošné“ vákuum, keď je nulové a dve „pravé“ vákuá + a -. Komplexné skalárne Higgsovo pole má „pravých“ vákuí nekonečne veľa (body na kružnici na komplexnej rovine).

Teda vákuum v ponímaní fyziky druhej polovice 20. storočia nie je „ničota“, ale je to stav polí - na základných a stredných školách sa to zamlčuje, pretože vraj fyzika druhej polovice 20. storočia je „príliš komplikovaná“ a nebudeme predsa chudákom deťom „balamutiť hlavy zbytočnosťami“.

Napokon problémom fyziky nie sú zlé vzorce - tie platia (ako som už kedysi vravel, lietadlá lietajú, družice družicujú, častice sa rozpadávajú...) - problémom je slovná interpretácia týchto vzorcov, teda tá omáčka okolo nich, ktorej sú plné školské učebnice.

Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 27.04.2014

Takže ak sa hovorí o šírení sa svetla vo vákuu, má sa na mysli čisto EM pole bez ďalších iných polí, s ktorými by mohlo interagovať. Hoci teda neide o vákuum v pravom slova zmysle (ako som vysvetlil vyššie), tento slovný zvrat sa aj tak používa (asi nie náhodou, ale skôr zámerne - na balamutenie ľudí)
Teda:
EM vlny vo vákuu (zavádzajúci pojem) = EM vlny bez ďalších polí, pričom o vákuum tu už v princípe ísť nemôže (je porušené tými EM vlnami)

Snáď je to aspoň trochu zrozumiteľné.

Re: Re: K poznámke č. 8

Dušan | 27.04.2014

To čo si napísal

http://www.z7h.sk/z7h_zpe.htm

Je toto ok? Hlavne čo sa týka zjednodušení Maxwellových rovníc.

Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Dušan | 27.04.2014

Oprava:

To čo si napísal = K tomu čo si napísal mám jeden odkaz

Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 27.04.2014

Kvaternióny (i*i = j*j = k*k = i*j*k = -1) objavil Hamilton v roku 1843 a Maxwell spísal rovnice v rokoch 1861-63, takže aspoň v tomto by to sedelo, čítam ďalej...

Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 27.04.2014

Dobre, dokonca to asi nedočítam. Možno je tam veľa vecí pravda, možnože všetky, avšak z takto koncipovaného textu príliš nezmúdriem. Chcelo by to tie rovnice uviesť a snažiť sa zargumentovať, prečo podľa nich ten a ten "za"fyzikálny dej prebieha tak a onak. Autor nás s tými dejmi oboznamuje, avšak nevysvetľuje ich podstatu. Deje/pojmy/ponímanie, ktoré sú známe zo súčasnej fyziky autor uvádza prevažne veľmi dobre. Oceňujem, že spomenul, že teplo sa koná (a nie je kdesi v zásobe), takže očividne má celkom dobré vzdelanie. Našiel som u neho nepresnosť v tom, že vraví, že neexistencia perpetuum mobile vychádza len zo známych a uznávaných pokusov - som si istý, že perpetuum mobile (jedného z dvoch druhov, teraz neviem ktoré) je matematicky dokázaná skutočnosť pre akýkoľvek uzavretý systém. Samozrejme, je to iba detail, pretože autor neexistenciu perpetuum mobile nespochybňuje - jeho článok je o inom...

Hlavná moja výčitka je však v tom, ako je ten článok koncipovaný. Vo fyzike vzdelaný človek sa tam nič nedozvie - okrem z neba spadnutých prejavov doposiaľ nie veľmi prebádaných foriem energie - možno sú naozaj správne, avšak neuvádza rovnice/vzťahy/matematickú štruktúru, ktorá za nimi je. Vo fyzike málo vzdelaný človek sa tam naučí mnoho (dúfam(e), že) určite správnych myšlienok/ponímaní známych z oficiálnej fyziky. V rovnakom duchu sú mu naservírované aj tie "za"fyzikálne poznatky. Ale ako vravím, nedokážem sa k nim vyjadriť - nemám na základe čoho.

Chcelo by to dať odkaz na tie pôvodné kvaterniónové Maxwellove rovnice, ku ktorým sa vraj ktosi krvopotne po mnohých desaťročiach znova dopátral. On to len odbil tým, že sú príliš komplikované - nechápem, prečo ich neuviedol, aby čitateľ sám videl. Osobne na kvaterniónoch nič hrozne komplikované nevidím, ak teda kvaternióny známe z matematiky (Hamilton 1843) majú s týmto niečo dočinenia. Druhá vec je hľadanie riešení rovníc - v tomto sú často príliš komplikované aj tie "vraj okyptené" dnes známe Maxwellove rovnice.

Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 27.04.2014

Teda čo sa žiada: rovnice, ktoré bezozvyšku popíšu javy doteraz vysvetľované inými rovnicami, javy ktoré doteraz neboli vysvetlené uspokojivo + prípadne ďalšie neznáme javy, na ktorých sa v budúcnosti bude môcť teória potvrdiť.

Ak je táto moja požiadavka výsledkom mojej zmanipulovanosti dosiahnutej v procese vzdelávania a Vy to vidíte (z odstupu, ktorý ja nemám), tak mi dajte prosím vedieť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

stretnutie | 28.04.2014

Vasiľ,toto si si skutočne mohol odpustiť.Niekedy mám pocit,že si narcis.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 28.04.2014

Ale snažím sa krotiť

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

stretnutie | 28.04.2014

..veď nič v zlom,chápem,že to bude profesionálna deformácia :-).ak máš doktorát z matematiky,prosím,naozaj sa kroť. Ja som rada ,keď vypočítam plochu valca .Ale nemysli si,vieme im,že matematika je krásna a je všade.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Oracle 911 | 28.04.2014

Podľa toho čo som dočítal z Maxwellovych pôvodných rovníc chýbajú longitudinálne EM vlny (nesprávne nazývané skalárne vlny), hoci s touto myšlienkou zabýval ale zavrhol je. Škoda, lebo Tesla s tým zaoberal a referuje o nich ako ne-Hertzovské vlny.

Moja výzva či žiadosť je, skúste napísať longitudinálnu vlnovú funkciu v Maxwellových kavteriónoch.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 28.04.2014

Žiaľ poznám iba tie klasické Maxwellove rovnice. Ak sa do nich dosadí riešenie v tvare rovinných vĺn, dostaneme podmienku, že intenzita elektrického poľa, magnetická indukcia a smer šírenia sa vlny sú všetky na seba navzájom kolmé. Takže sú tam len priečne vlny, žiadne pozdĺžne (rovnobežnosť smeru šírenia sa vlny s E alebo B). Viac zatiaľ neviem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Oracle 911 | 29.04.2014

Na nete niekde je uvedená pôvodná Maxwellova publikácia ako oskenovaná kniha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K poznámke č. 8

Vasiľ | 29.04.2014

Prosím, ak máš odkaz.

9.Svetonázor pre všetkých ľudí /1/

xxx | 27.04.2014

"Je nevyhnutné byť rodom nie len žid, ale kľúčovým je byť z rodu rabínov, a pre niektoré zasvätenie len z rodu Levitov, pričom participujúci (účastní) v systéme tajných zasvätení, aj dedične v následnosti pokolení. "
... u Židu přeci dědičnou linii drží žena...proto Panna Marie a kněžky pohanských chrámu jsou opěvované

Re: 9.Svetonázor pre všetkých ľudí /1/

Hox | 27.04.2014

jedna to tvrzení není přesné, jednak není v rozporu. U židů ne-levitů skutečně židé odvozují "židovství" po ženské linii, takže může dojít k paradoxní situaci, kdy člověka, pokud má matku ne-židovku, židé za žida nepovažují, a nežidé ano. Nicméně, "židovství" není etnicita, ale primárně světonázor. Etnického semitu bys mezi dnešními židy hledal dlouho..
Nicméně #2, u levitů se rod po ženské linii nepočítá (navíc je to "uzavřený systém", takže diskuse trochu mimo téma), a ani obřízku nepodstupují z důvodu zachování celostného vnímání světa.

všetko

y | 27.04.2014

Ruské slovo «Всё» preložené do slovenčiny ako "Všetko" sa anglickom jazyku v tomto kontexte prekladá a myslí ako Univers, Universum, t.j. Vesmír.

V českom jazyku je pekný výraz VŠEHOMÍR
všehomír, -a, 6. p. -e muž. r. kniž. zastar. vesmír: Hymn sa valil priestranstvom všehomíra. (Hviezd.) Akési tušenie veľkosti všehomíra naplňovalo ju úžasom a radosťou. (Vans.)

Mír ako mier (svet-mir) alebo miera?
Po slovensky - všetkéhomiera

Re: všetko

Dušan | 27.04.2014

hm.

všehomír nieje synonymum vesmíru - slovenčina nemá synonymá len zjednodušovanie/degeneráciu dostatočne presného popisu sveta, vesmíru, prírody,.......

A ak aj sú synonymá väčšinou sú to prebraté slová (ďalšia degenerácia). Samozrejme mám to viacmenej len vedy.sk ale .......

Re: Re: všetko

Dušan | 27.04.2014

Ešte mi dlho vrtá tvrdenie UDA. A to že slovanské jazyky nemajú slovo ako Fakt. Ale zdá sa že má a tým je slovo Istina.

Podľa slovníku http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=istina je to synonymum pre Peniaze.

Ale vedy.sk hovoria niečo iné. To slovo istina som asi od narodenia nepočul. Takže......

Re: Re: Re: všetko

udo | 27.04.2014

Kde a v akom kontexte som to akože mal tvrdiť Dušan?

Re: Re: Re: Re: všetko

Hox | 27.04.2014

to jsem byl já...

Re: Re: Re: Re: Re: všetko

pyramida | 27.04.2014

Ruskému slovu - istina - by mohlo odpovídat české slovo - skutečnost.

Re: Re: Re: Re: všetko

Dušan | 27.04.2014

Veď to že si nespomeniem. Ale je isté (istina :-) ) že to tu padlo (a ak si to nenapísal ty tak sa ti ospravedlňujem) .

A je to tak "истина" je základná prvopočiatočná tvrdá pravda "synonymicky" ako "fakt".

Môj slovník SK-RU hovorí:
pravda: истина, правда, правоту

Re: Re: Re: Re: Re: všetko

Hox | 27.04.2014

ale, "fakt" zdaleka nerovná se "istina", protože například v sociálním životě společnosti, historii atd. žádné "fakta" z principu nejsou, záleží vždy na kontextu, interpretaci. O faktech lze mluvit v exaktních vědách, přenášení toho termínu do oblasti sociálního života společnosti, chronologie atd. je těžká podprahová manipulace. interpretace se může změnit, kdykoliv vezmeme do úvahy širší okruh okolností, nebo se na proces podívat více do minulosti.

Re: všetko

xxx | 27.04.2014

MÍR...HO MÍR...VŠEHOMÍR
PEACE...HE PEACE...ALL HE PEACE tzn. "HIPIES" fon.hipiz v 60tých letech hnutí za mír a uvolnenost mravu/ každý s každým/ to je jejich - NWO "slovníček"
opět platí"když dva délají totéž..."jde o to rozlišení se a tím i o úroveň bytí, ...rozlišuji - li se jako "Já jsem" vědomé bytí jsem prost nečistot v nižších úrovních t.j. v ú.mysli a ú.hmoty jinak bych si v ú.bytí ani neškrtl,
překlopíme - li toto rozlišení do ú.hmoty vznikne paskvil "nové filozofie" na ovládání ovčanú a následné imperativy-rasizmus, -nacizmus, -fašizmus, - feminizmus, potažmo jiné deviace v společenském organizmu
pořád je to o rozumovém pochopení, tedy nesprávná cesta
a múžete citovat Korán i jiné "sv.spisy", protože jako "nespraved-liví máte srdce nalevém místě"
KSB není východiskem pronaši civilizaci

Re: Re: všetko

udo | 27.04.2014

Preto platí dedinské:
"Podľa seba súdim teba".

A..podľa miery..mHry mRavnosti..prastarej rovnosti všetkých pred Ním..
B..podľa mhry, uhádnutia ZATIAĽ nedostatočne pochopených príčinno-dôsledkových vzťahov reči Jeho
C..a podľa schopnosti riadiť, vôle konať v mene Jeho

Aviation, Breathing, Circulation..by zasa lekár prvej pomoci riekol

..isto..všetko sa subjektívne dezinterpretovať dá.
Ide o to, či hľadáte objektivitu, alebo nie.

Jou..čo vlastne chápete vy Xxx pod výrazom "naša civilizácia"?

Re: Re: Re: všetko

xxx | 27.04.2014

poatlantská civilizace, v té se přeci všichni plácáme - oficiálně, někdo víc někdo méně..., což tak připustit, že v "sv.knize" všech náboženství se múže nacházet ukryta Pravda, jen najít správný klíč k jejímu uchopení, odkazú jest dosti

Re: Re: Re: Re: všetko

Udo | 27.04.2014

Isto..pravda je všade. Aj v biblii.
Len žiaľ práve tam, kde by mala byť najviac viditeľná,
zámerne a obzvlášť zákerne znetvorenou je do nepoznania.

Do tieňa knihy kníh ukryli ju i svetlo na ňu smerovali.
Dnes už ale našťastie i bežný Človek baterku má..
Gramotnosť..internet..
Monopol padol.

Tým, že Človek sa v obnove generácii novým rodí,
čas pre neho hráva
a doba otrokárov ducha
bielou vlajkou máva.

Ľahšie smädný uchom ihly prejde,
ako naivný Boha v biblii nájde.

Vyzerá, že je takmer nemožné dostať sa skrz dnešné tzv.cirkvi k Bohu. Ostatne tak, ako cez akékoľvek inštitucionalizované, ritualizované "náboženstvo"

Preto sa hovorieva, že:
"Bližšie je Bohu ten, kto v neho neverí, ako ten, kto verí v boha, ktorého niet"..

T.j. veriaci v ni(e)kým riadenú ilúziu, musí najpr jej prestať veriť a až potom sa môźe pokúšať skutočného boha nájsť ..a snažiť sa síce nedokonalo, no stále lepšie chápať..ak chápeš Xxx(Nikto?)

"Bo niet vecí nepochopiteľných, len zatiaľ nechápaných"

Je isto zaujímavé študovať bibliu z odborného hľadiska,
avšak pre zdravého, no nedostatočne vzdelaného človeka
je priamou hrozbou jeho psychohygieny.
To skôr ignorant a naivka jej štúdium z menšou ujmou prežije.
Čo je aj cieľom, bo v druhom prípade isto pre "kmotrov" o konkurenciu nejde.

Re: Re: všetko

Hox | 27.04.2014

"...protože jako "nespraved-liví máte srdce nalevém místě" "

xxx... vy máte křišťálovou kouli, nebo dokonce koule? či snad, ve vašem případě, kúle? )

Re: Re: Re: všetko

xxx | 27.04.2014

"křišťálová koule" je prvek ú.hmoty pod ú.mysli a v ní odpoveď nenaleznete....řečeno slovy Bible "spravedlivý má srdce na pra-vém místě" je to nejsvětější srdce Ježíšovo, o kt. RKC mlčí a umis-ťuje ho do středu prsou Ježíše na obrázcích, jedině srkze toto srdce na pravé straně hrudi muužete "komunikovat" s Veške-renstvem /universem/ za určitých podmínek a budete "stále v obraze" co máte dělat

Re: Re: Re: Re: všetko

udo | 27.04.2014

Čo by to za Otca bolo, ktorý by na rozhovor s dietkami svojimi sprostredkovateľa potreboval?

Nemali by ste sa rúhať tým, že po vzore 220 zradcov cirkvi z koncilu v Nicae, syna jeho za rovného Otcu vyhlasujete, čím zákon AtMoseho i Mahomeda šliapete!

Ježiš bol rovnako dieťa Jeho, ako Vy, alebo Ja, či hocikto iný.
Akurát mal v niektorých veciach možno väčší talent, vzdelanie a vôľu, ako niektorí iný..a v niečom zasa menej..

Je zdravé sa od Issu z Nasarie priučiť, no za Boha, sťa Osirisa, či Mitru ho vyhlásiť??!!! To si hovoríte kresťan? Že sa nehanbíte XXX!
No možno som Vás len nedobre pochopil a nejde o tvrdenia Vaše..

Re: Re: Re: Re: Re: všetko

xxx | 28.04.2014

"zvrácenému jsem zvráceným Bohem" ,

Re: Re: Re: Re: Re: Re: všetko

udo | 28.04.2014

"Sám to hovoríš.."
..a asi vieš aj to, kto a kedy to povedal..
Pričom ja Stĺp Mosta neodsudzujem, ak chápeš..
Maximálne tak povinne hodnotím. Ako človek, resp. ten, čo sa ním stať aspoň snaží.
A čo Ty XXX?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: všetko

Kolodej | 30.04.2014

obdivujem ta Udo za tvoju trpezlivost.

Přidat nový příspěvek