9. Svetonázor pre všetkých ľudí (2)

9. Svetonázor pre všetkých ľudí (2)

30.4.2014

 

-předchozí část-

 

Ak máme hovoriť jazykom súčasnej vedy, tak všetko jestvujúce v stvorenom Vesmíre je – matéria v jej rôznorodých agregátnych (zoskupených, prepojených) stavoch: vákuum1, fyzikálne polia, plazma (vysokoionizovaný plyn, v ktorom elektróny majú toľko energie, že sa nemôžu udržať v atómoch na stabilných orbitoch), plynné skupenstvo hmoty, kvapalné skupenstvo hmoty, pevné (kryštalické) skupenstvo hmoty. Agregátne stavy, cesty a spôsoby prechodu z jedného stavu do druhého, vlastnosti matérie v každom z nich a v prechodových procesoch sú predurčené pre ňu (matériu) Zhora. A predstavy ľudí o týchto rôznych agregátnych stavoch tak, či tak zodpovedajú prísloviu "niet veci bez obrazu“. Ale čo je miera a ako súvisí s obrazom matérie? - táto otázka v "Ja (ego)-centrických" filozofických systémoch sa neskúma.

Veda o miere, číselnej určenosti seba samej – to je matematika. Ale v materiálnom - hmotnom vesmíre miera - číselná určenosť - prestáva byť sama sebou (sama pre seba): ona je stelesnená v objektoch a subjektoch Vesmíru - všetkému vytvorenému je pridaná Zhora predurčená miera - číselná determinovanosť (určitosť): ako kvantitatívna (základná), tak poradová (radová). Vo vesmíre je všetko materiálne (hmotné) i miery jednych fragmentov číselne porovnateľné s inými fragmentami, t.j. všetkým fragmentom Vesmíru je vlastná súmerateľnosť jak medzi sebou, tak aj so svojimi komponentami.

Miera – to je predovšetkým číselná jednoznačnosť, presnosť: 2 x 2 = 4, jedna sekunda je 9192631770 periód žiarenia, ktoré zodpovedajú prechodu medzi dvoma veľmi tenkými úrovňami základného stavu atómu 133Cs (céziový etalón frekvencie a času); 1 meter – je 1 650 763,73 vĺnovej dĺžky žiarenia vo vákuu, zodpovedajúcej prechodu medzi hladinami 2p10 a 5d5 atómu Kryptónu - 86 (86Kr) (údaje o etalónoch sekundy a metra sú prevzaté zo "Sovietskeho encyklopedického slovníka" vydanie z r. 1986); "dĺžka pytóna = 38 papagájov a jedno krídielko papagája" (podľa známeho animovaného filmu); atómy chemických prvkov sa od seba líšia počtom protónov v ich jadrách, určujúc poradové číslo každého z nich v Periodickej tabuľke prvkov D. I. Mendelejeva; izotopy toho istého prvku sa od seba líšia počtom neutrónov v zložení ich jadra. A tak ďalej: na čo len obrátime pozornosť – všade sa objaví číselná determinovanosť – miera: buď jedinečná (individuálna), alebo mnohopočetná, predstavujúca štatistiku, umožňujúcu rozlišovať medzi množinami navzájom a vydelovať z množín podmnožiny.

V procese vedomej alebo nevedomej korelácie jedného fragmentu Vesmíru s druhým fragmentom, objavených (rozlíšených) na princípe Rozlíšenia, sa otvárajú dva druhy vnímania súmernosti (proporcionality):
• vnímanie priestoru;
• vnímanie času .
Ich vnímanie vytvára dva typy číselnej jednoznačnosti (determinovanosti): jednotky dĺžky

a jednotky času, objektívne vzájomne späté cez materiálnosť2 na hierarchickej úrovni

mikrosveta Heisenbergovým vzťahom neurčitostí3, ktorý vyjadruje nemožnosť

izolovaného vnímania priestoru bez času, alebo času bez priestoru, pretože priestor a čas

  • to sú výtvory matérie, rovnomernej vo všetkých jej agregátnych stavoch (v dôsledku

toho je nemožné vnímanie i priestoru i času, ak sa neberie ohľad na ich podmienenosť materiálnym prostredím, v akomkoľvek agregátnom stave existencie matérie).

Vo všetkých prípadoch, a to bez výnimky, pre vnímanie priestoru a času je potrebný etalónový (referenčný, normovaný) proces, s ktorým sa porovnáva a ktorým sa merajú všetky ostatné časy a priestory. Týmto etalónom (normou) sa môže stať aj človek sám (staroveký aforizmus: človek - miera všetkých vecí) aj ľubovoľné objekty Vesmíru. Ak nie je určený etalónový proces, tak vzniká "problém Pytóna" z animovaného filmu, ktorý mučil sám seba otázkou o tom, akáže je jeho dĺžka? – do tých čias, kým mu nepomohol Papagáj, vezmúc na seba funkciu etalóna dĺžky a zistiac, že dĺžka Pytóna je "38 papagájov a jedno krídielko papagája". Bez tohto aktu merania, by Pytón zostal rovný sám sebe v nijak inak nedefinovanej jedinečnej a nezameniteľnej dĺžke Pytóna, predstavujúcej sebou "vec samú o sebe – vec v sebe".

Tak podobne je to aj s meraním času. Pretože každý proces podliehajúci periodizácii (deleniu deja na časové úseky – pozn. prekl.) môže byť zvolený ako etalónový (referenčný). Tak jednotkou merania času sa stanoví dĺžka doby trvania etalónového procesu, s ktorým sa porovnávajú všetky ostatné procesy, majúce svoj vlastný tok času.

Takto to je v svetonázore trojjedinstva matérie - informácie - miery. Ale úplne ináč je to v svetonázore vesmíru štvorpostulátového Amona (štyri postuláty – HEČP – pozn. prekl.). Z histórie vedy, rozvíjavšej sa na princípe "Ja (ego)-centristického" svetonázoru štvorpostulátového Amona, je známe, že ona vždy mala ťažkosti s poznávaním priestoru a času samých o sebe, t.j. bez podmienenosti ich charakteristík hmotou. Vznikali zaujímavé "anekdoty" na tieto témy, na spôsob svätého Augustína o tom, že keď sa ho nepýtajú na podstatu času, je mu všetko jasné, a akonáhle sa ho spýtajú, tak on nevie, čo má povedať4

V realite, čo objektívne existuje - to je objektívne poznateľné. Abstraktný priestor a čas štvorpostulátového Amona – pusté (prázdne) schránky hmotného Vesmíru – sa stali problémami, a tak aj nepoznané vedou po tisíce rokov, vzhľadom k tomu, že objektívne neexistujú. Ale v priebehu tých istých tisícov rokov objektívne hmotne podmienené priestor a čas boli vždy bez problémov merateľné: menili sa len požiadavky spoločnosti na štandarty (etalónové základy) meraní, etalónový základ ako taký a aj ten sa rozširoval množstvom metód merania.

Nepoznateľnosť priestoru a času v "JA(ego)-centrickom" svetonázore štvorpostulátového Amona, vládnucom v civilizácii v priebehu celej jej histórie - to je dôsledok neprítomnosti/nedostatku prvotných (primárnych, základných) a medzných (hraničných) identifikácií mier v súbore. Ak je miera zahrnutá do súboru prvotných (základných) rozdielností a medzných identifikácií, tak potom abstraktného priestoru a času niet, ale konkrétne priestory a časy sú vždy objektívne merateľné každým subjektom, ktorý si to želá. Otázkou je len voľba etalónovej bázy a metód merania a ich adekvátnosť k cieľom činnosti subjektov.

Teraz môžeme preskúmať otázku o vzťahu hmoty, miery a informácii. Vedomiu väčšiny nebolo po tisícročia vlastné vidieť v (za, v pozadí) obraze (maľbe alebo soche), v zvuku (melódii, čo akou by bola), súbor čísel. Jednako, koncom dvadsiateho storočia laserový kompaktný disk (počítačový CD - ROM) sa stal jednotným (súhrným) nosičom pre záznam i zvuku i obrazu i textu v číselnom kóde, číselnej jednoznačnosti (kombinácii), t.j. variante miery. Aj keď kódovacích systémov, formátov "očíslovania" (digitalizácie) obrazu, zvuku, textu môže byť zostrojených veľa, v každom z nich je jednoznačne definovaný set „súbor kódových skupín čísel - zobrazenie buď zvukového záznamu, alebo zápis akéjkoľvek informácie iného druhu".

Takto objektívna informácia (obraz, melódia, myšlienka atď.) zostane sama sebou, nezávisle na tom, na akom materiálnom nosiči a akým kódom je zaznamenaná (zapísaná).

Hoci CD – kompaktný disk - je umelý výtvor civilizácie (artefakt), to nepopiera to, že živote spoločnosti nájdu svoj osobitý prejav (sa prejavia) LEN zákony existencie celého Vesmíru, nič také, čoho niet vo Vyššej predurčenosti bytia (Vyššej miere), v kultúre civilizácie sa nemôže objaviť.

Preto je potrebné iba uvidieť číselné určenie (číselnú determinovanosť) – mieru v obrazoch, ktoré sú vlastné Objektívnej realite bez výtvorov civilizácie a výtvory civilizácie použiť ako modely, fungovanie ktorých napomáha pochopiť najvšeobecnejšie objektívne zákonitosti bytia: "Boh stvoril život a všetko existujúce takými, že sa javia Slovom večného života a slúžia ako Učenie pre človeka o Zákonoch skutočného (pravého) Boha" (apokryf "Evanjelium Sveta Ježiša Krista podľa učeníka Jána").

 

-pokračování-

 

 

1 Тí, ktorí nesúhlasia, že vákuum je matéria schopná reagovať s matériou v jej iných agregátnych stavoch, nech objasnia všetkým ostatným, ako sa vlny (elektromagnetické, gravitačné a podobné vlnenia) šíria v ideálnom nič.Vákuum to nie je nič, ale niečomatéria v jednom z jej agregátnych stavov.

2 Nič iné, okrem medzinárodných dohôd o výbere noriem (etalónov) a nejakých technických aspektov, netreba na určenie trvania sekundy na základe frekvencie žiarenia referenčného (etalonóveho) žiariča, dávajúceho dĺžku metra, alebo urobiť pravý opak: určiť dĺžku metra na základe dĺžky vlny, zodpovedajúcej vyžareniu (emisii) etalónu, ktorý trvá sekundu. No v každom prípade bez materiálneho etalónu nebude ani jednotka priestorového merania, ani jednotka časomiery. Nezávisle od toho etalónové procesy patria mikro- aj makrokozmu.

3 Číselná súvislosť chýb pri meraní súradníc aj impulzov (hmotnosť vynásobená rýchlosťou) mikročastíc: nepresnosť merania súradníc, vynásobená nepresnosťou merania impulzu, v absolútnej hodnote nie je menšia ako význam Planckovej konštanty.

4 Vo vystihnutí zmyslu našimi slovami.

 

Diskusní téma: 9. Svetonázor pre všetkých ľudí (2)

substance abuse problems

MelissaHop | 12.04.2016
ČLOVEK A JEHO SCHOPNOSTI OVPLYVNIŤ ČAS.

Miroslav | 03.05.2014


Fakty zo života o premenlivosti času – čas je premenná veličina, nie konštantná, ako nesprávne učí fyzika.

Človek v ohrození života dokáže výrazne zmeniť rýchlosť plynutia času, objavujú sa fantastické možnosti
... dokáže vidieť v absolútnej tme, má neskutočnú silu.

Čas od 0:35:40 do 1:15…
https://www.youtube.com/watch?v=Pu48PRCW-bY&list=PL3B591D9FF82E85E2

Vnitřní (intrinsická) míra coby měřítko hodnoty

Pe-tri | 30.04.2014

Chceme-li jakékoliv stvořené věci přiřadit její objektivní (skutečnou, pravdivou) hodnotu, potřebujeme platnou stupnici (měřítko a jednotky) hodnot. Ale kde ji vzít ? Vnější stupnice nejsou funkční (byť zhusta používané), protože jsou poplatné lidské svévoli a účelovosti. HNR to tedy zařídil tak, že každé stvořené věci dal do vínku její vlastní míru-hodnotu na univerzální stupnici bytí. Každá věc si tak sama v sobě nese vlastní, individuální míru své hodnoty (analogicky k tomu, jak si třeba člověk nese sám v sobě DNA), mimo další, vnější parametry jako tvar, hmotnost či rozměry. Na lidech pak je, zda-li jsou schopni tuto vnitřní míru hodnoty identifikovat a podle toho se k objektu chovat/zacházet s ním.
Je ještě potřeba dodat, že tyto stvořením automaticky vzniklé, vnitřní (intrinsické) míry jsou vyjádřitelné různými (vzájemně však korespondujícími, univerzálními tedy objektivními) stupnicemi (umožňujícími komparovat či slaďovat zdánlivě nesouměřitelné objekty, např. do podoby orchestru), podle úrovně/levelu abstrakce, na které uvažujeme. Na jednom levelu tak jsou vyjádřitelné objektivními (ne)ctnostmi či vlastnostmi, na jiné úrovni hudebními tóny, na další pak čísly či abecedou.
V našem každodenním fyzickém světě je tedy záhodno hodnoty věcí hledat v nich samotných, neboť všechny objekty jsou obaleny hmotnou vrstvou, tyto skutečné míry zahalující (podobně jako tělo člověka zahaluje/skrývá jeho duši, resp. míry její skutečné hodnoty). Proto jsou vnější stupnice nepoužitelné, protože ani podstatou hodnoty kterou měří, nejsou se skutečnou vnitřní mírou zkoumaných objektů "soupodstatné". Např. čas hmotný, měřený ve vnějších sekundách nijak správně nesouvisí s vnitřní chronologií/periodou stvořených objektů, respektive s jejich životním cyklem.
Jednoušeji řečeno - alá pohádka Princ a Večernice:
Je to jako byste např. dostali na výběr z několika navenek naprosto stejných mincí z různých kovů, přičemž by byly všechny stejně pokoveny stříbrem a jen jedna z nich by byla ze zlata. Avšak pouze ten princ (s menší mírou nevědomostí), který by věděl, že je lze od sebe rozlišit na váze, by si uměl vybrat správně/moudře, tedy nikoliv podle vnější stupnice vzhledu, ale podle skutečné vnitřní stupnice, kterou si každá mince nese sama v sobě.
P.
ps. Pouze člověk má od HNR dar svobodné vůle, který dostal zejména k tomu, aby mohl zdokonalovat/reprogramovat svoji vnitřní míru. Prakticky všechny ostatní objekty, jsou ve své míře plně determinovány svým stvořitelem bez možnosti své předurčení/naprogramování modifikovat.

Re: Vnitřní (intrinsická) míra coby měřítko hodnoty

popolvár | 01.05.2014

to je aj poznamenané v casti o hadovi a papagájovi....

Re: Re: Vnitřní (intrinsická) míra coby měřítko hodnoty

Pe-tri | 01.05.2014

Nemyslím, had i papouch jsou jen dvě různé vnější míry.

Re: Re: Re: Vnitřní (intrinsická) míra coby měřítko hodnoty

popolvár | 01.05.2014

ak si ten odsek precítas pozorne tak je tam v záverecnej vete presne toto vyjadrené, co si uviedol týmito slovami: "HNR to tedy zařídil tak, že každé stvořené věci dal do vínku její vlastní míru-hodnotu na univerzální stupnici bytí. Každá věc si tak sama v sobě nese vlastní, individuální míru své hodnoty (analogicky k tomu, jak si třeba člověk nese sám v sobě DNA), mimo další, vnější parametry jako tvar, hmotnost či rozměri..."

Re: Vnitřní (intrinsická) míra coby měřítko hodnoty

Lumír | 01.05.2014

Třeba jednou člověka potkám a poznám ho, třeba se jím jednou stanu. L

zase tie slovíčka...

Vasiľ | 30.04.2014

Čo Vás nútilo použiť v poznámke č.3 namiesto slova hybnosť slovo impulz? Mne sa slovo hybnosť zdá veľmi pekné - také naše, celkom dobre do našich jazykov zapadá a má zmysel - nie ako v angličtine "momentum", ktoré sa mi zdá umelé (možno je to len mojou jazykovou neznalosťou). Impulz je pre našinca tiež dobre zrozumiteľné slovo, ale hybnosť je proste viac naše. Bol nejaký špeciálny dôvod zamlčať slovo hybnosť?

Alebo to nemá žiaden význam - aj tak je to len nie veľmi klúčová poznámka pod čiarou ?

Ešte jedna poznámka - princíp neurčitosti nie je iba to, čo je v poznáme č.3, ale to asi tiež nie je podstatné - asi išlo len o príklad, či nie?

Re: zase tie slovíčka...

popolvár | 30.04.2014

ad. hybnost - v podstate si si odpovedal, ze aj impulz je dobre zrozumitelné pre nasinca. Ak si si vsimol v texte, ak je uvedené cudzie, resp. z iných jazykov prevzaté slovo, tak prevazne, ci v zátvorke ako vysvetlujúci, alebo pred zátvorkou ako hlavný výraz, pouzívam vzdy pôvodné slovenské slovo. Preto to mnozstvo jedno a dvojslovných synonymických zátvoriek. Takisto mám rád nasu lubozvucnú slovencinu, ale niekedy je ten prevzatý cudzí výraz trefnejsí a slovencina nemá plnohodnotne adekvátne slovo. Plus s niektorými slov. slovami, môzu mat ceskí kolegovia trocha problém. takto je to viac cesko-slovensky zrozumitelné.

ad. hybnost - kludne do zátvorky za impulz môze Hox doplnit, ak je to to isté...

ad. princíp neurcitosti - kludne rozved, len sa neutrhni z retaze, aby sa bezný citatel nestratil, navrhni, posli Hoxovi na doplnenie. Ten nech za to dá poznámku - dopln. prekl.

Re: Re: zase tie slovíčka...

Vasiľ | 01.05.2014

Keď je o ten princíp neurčitosti nejaký záujem... ale len veľmi stručne:
1. Nemožno naraz úplne presne zmerať dve veličiny, ktorých prislúchajúce operátory nekomutujú - špeciálne hybnosť-poloha
2. Zvláštnym prípadom je neurčitosť čas-energia. Zvláštny preto, lebo čas nie je v kvantovej mechanike operátor.
Na úrovni elementárnej kvantovej mechaniky je to takto, tu je viac:
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle
od druhej polovice sa to už týka nie úplne elementárnej kvantovej mechaniky - matica hustoty, zmes stavov... to som nemal veľmi rád - potrebujú to najmä kvantoví informatici a tým nikto nerozumie :-)

Inak poznámky pod čiarou sú podľa mňa už beztak dosť nabobtnané. Navyše kvantová mechanika nie odbor, s ktorým by boli fyzici (a najmä matematici) úplne spokojní - síce až na úrovni "premien" častíc, ale predsa (ako som už spomínal 1+2+3+...=-1/12)

Tú poznámku pod čiarou by som preto navrhoval zmeniť len minimálne - doplniť slovíčko napríklad na začiatok, teda:
Napríklad: číselná súvislosť chýb... a zvyšok by bol rovnaký, prípadne ešte do zátvorky za slovom impulz doplniť slovo hybnosť. Písať niečo viac o princípe neurčitosti do tej poznámky nemá podľa mňa pre účely tohto textu žiaden zmysel.

Re: Re: Re: zase tie slovíčka...

udo | 01.05.2014

Oki, pokúsim sa vysvetliť..osvetliť..
..zároveň sa osobám, nie vlastnou vinou zneučeným podprahovo nenávidieť matematiku, ospravedlňujem za odbočenie do odbornejšieho popisu témy..

Pri formulovaní operačno-systémového modelu DVTR bola prirodzená snaha postaviť model tak trochu ako hypertext. Čo najviac odkryť mechanizmus mozaiky vzájomného prepojenia(vzťahov=reLatio) jednotlivých úrovní chápania..V zásade skôr opačne, ako napr. v identifikovaných, pravdepodobne zámerných systematických deFormáciách prítomných v biblii..

T.j. podobne, ako v princípe, na ktorom bola neskôr robená napr.aj wikipédia, autori občas naznačia hĺbku, ďalší rozmer, dajú "sondu", odkaz, link(prepojenie na inú súvisiacu úroveň, focus, bránu, gate,..). Formulácie sú platné v danom kontexte a pri horizontálnom, či vertikálnom posuve situácie(chápaní) danej matrice príčinno-dosledkových vzťahov, môžu platiť už menej..i keď samozrejme existujú isté formy metavzťahov takmer univerzálne platných, podobne, ako by si niekto geoMetricky predstavil obraz fraktálov, či v technickej psychológii mechanizmy procesných konštelácii.

..hmm..nakoľko je teda pojem "impulz" identický s "hybnosťou"?
Povedal by som tak:
Hybnosť je podvedome asi niekde viac smerom ku kinematike a impulz ku dynamike(ďalší stupeň časovej derivácie), ak chápeś, kam mierim.

Ide o jemnejšiu "periódu vzorkovania", ako sa odborne aj pri manažmente syntetických, či biologických systémov hovorieva.
Ak sila F totiž v čase JE konštantná, dostaneš v grafe závislosti F a delta t obraz obdĺžnika. 2D plochu z geoMetrického pohľadu..
Ak ale sila F v čase konštantná nie je, môžeš buď vypočítať jej priemer, alebo integrovať podľa času. Vznikne ti následne znova útvar geometricky podobný, ako stará známa tzv. Gaussova krivka Normálneho štatistického rozdelenia, platná v tej, či onej forme prakticky vo vśetkých socionaturálnych javoch.

..áno, a tu prichádzame aj ku kvantovej mechanike a súvisiacemu Hei senbergovmu princípu neurčitosti a jeho aplikáciám v praktickom každodennom živote(PLNE identické 2 rovnaké sitiuácie sa NIKDY neopakujú, no DOSTATOČNE abstrahovane pri schopnosti rozlíšenia sa opakovať môžu), čo už asi tu matematicky ďalej špecifikovať radšej nebudeme.

Tak aj mierne odlišné vnímanie impulzu a hybnosti pri mechanike tekutín, ći rotačnom impulze.

Jou ešte jedno..trochu mi občas SK terminológia vo fyzike a matike robi problemy, bo čas vzdelania a praxe som absolvoval hlavne v GER, kde nie sú všetky mat-fyz formulácie vždy plne totožné, jak som zistil..
Snáď je ale pre viacerích aspoň trochu pochopiteľné, čo som sa snažil popísať vo vzťahu k základom, pilierom “matricového inžinieringu”.., či socio-kulturného inžinierstva

Re: Re: Re: Re: zase tie slovíčka...

Vasiľ | 01.05.2014

V poriadku, nechcel som si tú hybnosť silou mocou vynútiť.
Bol som len zvedavý, prečo impulz a nie hybnosť - vysvetlenie beriem, vďaka.

Re: Re: Re: Re: Re: zase tie slovíčka...

popolvár | 01.05.2014

je to OK - podstatná je snaha tvorivo zasiahnut do prekladu. Cokolvek, akýkolvek nápad, doplnenie, odkaz, priamo sa týkajúci, upresnujúci, ci vysvetlujúci daný text, prípadne ceská a slovenská analógia ruských reálií v texte bude vítaná...

Přidat nový příspěvek