10. Cesta k súbornosti (5)

10. Cesta k súbornosti (5)

1.6.2014

 

-předchozí část-

 

...Nebudeme zabiehať do posudzovania v tejto oblasti používaných (aplikovaných) techník, ale podotkneme to hlavné: ak hovoríme o všetkých západných školách psychológie, vrátane praktík Scientologickej cirkvi, tak žiadna z nich nevidí rozdiely medzi skôr uvedenými typmi sTroja psychiky. Preto nemôžu riešiť problém zjednotenia (spojenia) v duchu rôznych jednotlivcov raz a navždy, ale len prehrabúvajú hromadu neprestajne vznikajúcich problémov v ich vzájomných vzťahoch, spôsobených jak rozdielom v ich sTroji psychiky, tak aj zvláštnosťami "JA(ego)-centrického" kaleidoskopického alebo mozaikového svetonázoru každého z nich, vyjadrených v ich zameraniach (ašpiráciách) a v správaní sa.

Spomenieme len jednu metódu, ktorá nevyžaduje od účastníkov formálne znalosti v oblasti psychológie a ovládanie rôznych typov psychologických praktík. Je to kolektívny zájazd úsekov firmy (alebo neveľkej firmy ako celku) za oddychom mimo mesta s prenocovaním v prírode – to spôsobuje zlepšenie psychickej atmosféry v kolektíve a výrazne zvyšuje kvalitu jeho práce.

Zaplatenie takého pikniku firmou v podmienkach kultúry, kde niet alternatív k dominujúcej (prevládajúcej) koncepcii spoločenského života, sa oplatí . Ale ak v spoločnosti existujú vzájomne sa vylučujúce koncepcie, tak koncepčné nezhody a z nich vyplývajúcu nezladenosť a neprispôsobivosť v správaní zamestnancov nemožno odstrániť vo sne, keď vedomie (myseľ) prebýva v inej kvalite a spájajú (zjednocujú) sa biopolia osôb, zúčastňujúcich sa výletu. No tak, či onak, vo sne prebieha na úrovni biopolí spájanie psychík jednotlivcov na nevedomej úrovni takým spôsobom, že medziľudské antagonizmy a nezrovnalosti medzi nimi sa odstraňujú. Avšak prekonanie antagonizmov a nezrovnalostí, spôsobených rozlišnosťou koncepcií spoločenského života, vyžaduje identifikáciu (zistenie), pochopenie a prehodnotenie koncepcií v bdelom stave. Kvôli tomu v podmienkach Ruska metóda kolektívneho sna bude mať zníženú efektívnosť v porovnaní s jej aplikovaním na Západe1. Je skutočne čas prebudiť sa,  triezvou hlavou všetko prehodnotiť a správať sa v súlade s Najvyšším predurčením.

Ľudský sTroj psychiky sa odlišuje od všetkých ostatných, predovšetkým tým, že pri určení línií správania sa jednotlivca, ním vedomé naplnenie Najvyššieho úmyslu (plánu) je natoľko najvyššou prioritou, nakoľko pre neho určený (jemu zodpovedajúci) je Úmysel.

Prozreteľnosť (Úmysel, Plán) je otvorená(ý) všetkým vyznaniam v Zjaveniach, obnovujúcich Jediný Zákon (Mater Písma v koránickej terminológii) v jeho pravom slova zmysle do tej miery, do akej sa v kultúrach, rozvíjajúcich sa pod vedením nositeľov démonického sTroja psychiky, on prekrúcal, skresľoval. Posledným záznamom v Zjavení obnoveného Jediného Zákona v lexikálnej forme je Korán2. A on – Jediný Zákon – sa odkrýva každému adresne v mimo lexikálnych formách osobne, skrze svedomie a Rozlíšenie, v ktorých dávané zmyslové jednotky "to" - "nie to" treba pochopiť. Až potom ho možno vyjadriť v lexikálnych formách podľa svedomia a porozumenia každého z nich.

Rovnako tak, normálna kolektívna psychika, vytvorená a podporovaná jednotlivcami s ľudským sTrojom psychiky, je dôsledkom vytvorenia skrytého (v zmysle: nie verejne prezentovaného, na obdiv dávaného – pozn. prekl.) vedomého osobného vzťahu s Bohom každého z nich.

V Koráne je napísané: "Niet donútenia v relígii (v zbožnosti, vo vzťahu k Bohu – pozn. prekl.). Už sa jasne odlíšila priama cesta od poblúdenia“ (súra 2:257). A popisuje sa vyznanie viery, ku ktorej donútenie byť nemôže (celá súra 112):

 

OČISTENIE (VIERY)

 

V mene Boha milostivého, milosrdného.

 

  1 (1). Povedz: "On je Boh - jediný,
 
2 (2). Boh je večný;
 
3 (3). On neporodil a nebol zrodený,
  4 (4). a niet nikoho Jemu rovného!"

 

A o vzťahoch človeka s Bohom sa uvádza nasledovné:

 

«91(88). A oni hovoria: "Vzal si Milosrdný syna." (89). Vy ste spáchali ohavnú vec.
  92(90). Nebesia sú pripravené rozpadnúť sa z toho, i Zem rozlomiť sa, aj hory padnúť prachom,
  93(91). z toho, že oni prisúdili Milosrdnému syna. (92). To sa nepodobá Milosrdnému brať si syna.
94(93). Každý, kto je na nebesiach a na zemi, prichádza k Milosrdnému len ako služobník; (94). On ich započítal a spočítal počtom.
95(95). A všetci oni k Nemu prídu jednotlivo v deň Vzkriesenia.
96(96). Vskutku, tí, ktorí uverili a tvorili dobré skutky – im Milosrdný daruje Lásku (Ľúbosť)» (Súra 19, "Mária").

 

To znamená, že po tom, ako Vy prichádzate k presvedčeniu, že Vaše vlastné sú len hriechy a oddáte sa Bohu, nie zo strachu z pekla alebo z túžby po raji, ale snahou (úsilím) nezaťažovať svojimi hriechmi život okolia a potomkov, a či to robíte úprimne a ak neochvejne začínate tvoriť dobro, Boh Vás povedie životom a daruje Vám Svoju Lásku (Ľúbosť). Ona Vás oslobodí od spútanosti (závislostí) a dokážete ju preniesť celým svojim životom, obdarovávajúc ňou v neposlednom rade Svet. A Váš život bude plynúť v bezprostrednom dialógu s Bohom, ako to aj On prisľúbil:

 

«A keď sa ťa budú Moji služobníci pýtať na Mňa, to vedz - Ja som na blízku, odpovedám na prosbu volajúceho, keď Mňa volá. Nech že sa obracajú na Mňa a nech uveria vo Mňa – môže byť, pôjdu priamo!» (Коrán, súrа 2:182(186)).

 

Boh nájde jazyk Vám zrozumiteľný, aby viedol dialóg s Vami. Nezatvárajte si toľko oči a nezapchávajte si uši, nezriekajte sa rozumu, aby ste Ho neodvrhli, keď sa On k Vám obráti. Buďte pozorní, vnímaví, lebo nachádzajúc sa mimo vnímateľnosti - smutný to osud... A vypĺňajte Vám známe povinnosti, snažiac sa predstihnúť jeden druhého v dobrých skutkoch a Boh pridá k tomu, čo robíte, viac a lepšie - nevyspytateľné pre Vás v Jeho Prozreteľnosti.

 

Tento význam je rovnaký pre všetky vierouky Jediného Zákona . . .
Ale z uvedeného vyplýva mnohé, čo aj určuje princípy personálnej politiky spoločenskej (verejnej) iniciatívy, ktorá si kladie za cieľ prechod globálnej civilizácie k dominancii ľudského sTroja psychiky v nej a ním vytváraného kolektívneho nevedomia, v ktorom život jednotlivcov a spoločenstiev plynie vnútorne bez konfliktov a v súlade s biosféru Zeme. V ruštine sa tento typ kolektívnej psychiky, kolektívneho nevedomia nazýva súbornosť.

Boh neznásilňuje nikoho ani pravdou: "A ak by si Pán (Hospodin) tvoj prial, potom by uverili úplne všetci, čo sú na zemi. Či ty azda prinútiš ľudí k tomu, aby sa stali veriacimi?" (Korán, súra10:99(99)).

 

Vždy sa zachováva sloboda voľby. To jest, je neprijateľné vyhlásiť za cieľ štátnej politiky

realizáciu Božej Prozreteľnosti (Úmyslu, Plánu) na Zemi; povýšiť do rangu (na stupeň)

"pravdy konečnej inštancie", záväznej pre všetkých, hocičie (niekoho) chápanie

Prozreteľnosti (Úmyslu); napísať podľa vlastného (subjektívneho) pochopenia zákony pre

realizáciu akoby-Prozreteľnosti (zdanlivého Úmyslu) a stanoviť inkvizíciu, ktorá bude nútiť

k jeho vykonávaniu, opäť v závislosti na vlastnom pochopení tejto akoby- Prozreteľnosti.

Nakoľko niet donútenia v relígii (zbožnosti), tak snaha ísť touto cestou nebude Zhora podporovaná, i zakladatelia a  im pokorní (prisluhovači) budú do času, keď sa vyčerpá doba ich strpenia, ponechaní konať podľa vlastných výmyslov, aby sa mohli presvedčiť o jej márnosti. Následne mnohí z nich sa budú zodpovedať za to, čo urobili napriek jasne im oznámenému významu Prozreteľnosti (Úmyslu).

V podstate, v Koráne sa navrhuje kráčať k tomu, aby sa v živote spoločnosti vnútorne nie napäté systémy vzájomných vzťahov jednotlivcov stali základom ich kolektívnej činnosti, zahŕňajúcej celý život spoločnosti, aby sa v nich (systémoch) ona (činnosť) pre nich stala vnútorne bezkonfliktnou a súladnou s Prozreteľnosťou. To zaručí šťastie a plnosť života každému a život ľudstva v súlade (harmónii) s biosféru Zeme.

 

Vnútorne nenapäté systémy vzájomných vzťahov jednotlivcov, ohľadom dosiahnutia nimi vybraných cieľov kolektívnou činnosťou, sú v dlhodobých časových intervaloch viac stabilné a efektívne, ako systémy dosiahnutia rovnakých cieľov na princípe rôznych druhov nátlaku a programovania psychiky. Tie tak alebo onak obmedzujú schopnosti tvorivého rozvoja jedinca a – ako dôsledok - obmedzujú možnosti spoločenstva, tvoreného týmito jednotlivcami.

A preto, ak hocikto prišiel k Milosrdnému ako služobník (prosebník), a vedome vzal svoj ​​diel v Jeho Prozreteľnosti (Úmysle, Pláne), načnúc ho napĺňať, až potom on objaví (aj získa – pozn. prekl.) slobodu - slobodu vôle. Ale ostatným on len ponúknuť môže túto cestu a môže im pomôcť vydať sa na ňu a ísť po nej. A ešte môže okoliu ukázať seba na tejto púti, aby mohli uvidieť túto cestu a mohli s ňou porovnať svoju púť – ktorá je lepšia. Ale každý na tejto ceste musí konať z vlastnej iniciatívy a vlastného chápania podľa svedomia, nezištne pomáhajúc druhým a s radosťou prijímajúc pomoc okolia, pamätajúc na Zákon: "Starajte sa, ako predstihnúť druh druha v dobrých skutkov!" (Korán, súra 2:143(148)).

Základom tohto prístupu k organizácii kolektívnej činnosti je tá skutočnosť, že ak sa človek úprimne snaží splniť svoj diel v Prozreteľnosti (Úmysle, Zámere), tak Boh ho neopomenie nadeliť Rozlíšením a inou podporou. Ak v priebehu spoločnej činnosti vznikajú nejaké rozpory, potom treba pamätať na to, že "Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Tak to býva vo všetkých zhromaždeniach u svätých" (Nový zákon, Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 14:33) - ich členovia podniknú všetko nevyhnutné na objasnenie pravdy: "Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a Jeho Pravdy, a všetko to (z kontextu: pozemská blaženosť pre všetkých ľudí) vám bude pridané" (Matúš 6:33).

 

Mozaikový svetonázor trojjedinstva matérie-informácie-miery, hlasujúc objektívnosť informácie a jednoznačne stanovujúc koreň duševného (myšlienkového) stromu, od ktorého sa odvíja mozaika vzájomne prepojených zmyslových jednotiek v svetonázore každého z jeho nositeľov, vytvára predpoklady pre rovnorodé vnímanie všetkého (a chápanie – pozn. prekl.) rôznymi ľuďmi. On (svetonázor), vzhľadom k uznaniu objektívnosti informácií a predurčenosti bytia Zhora, predpokladá odmietnutie (zrieknutie sa) autorských práv, z túžby potvrdiť svoju mienku ako záväzné (platné) riešenie pre všetkých, a je preto pre všetkých spoločným zjednocujúcim prostriedkom na objasnenie Pravdy – Istoty – Základnej pravdy.

Všetci nositelia tých alebo oných názorov - sú si navzájom rovní. Zaujímavé sú názory samé o sebe a chyby v nich obsiahnuté, nakoľko pri odhalení a riešení chýb i úmyselnej lži prebieha proces pretvorenia (transformácie) civilizácie v ľudstvo.

Preto, ak niekoho nezaujíma nič okrem toho, ako potvrdiť svoj názor do tej miery, aby

bol záväzným (platným) pre všetkých, a týmto sa povýšiť nad ostatných, a nie či: je

jeho vlastný názor chybný a či existujú iné názory bližšie k Pravde – Istine – Základnej

pravde? – tak on sa v daný moment nachádza v nejakom neľudskom sTroji psychiky

a podporuje nejakú inú kolektívnu činnosť, ktorá prekáža realizácii Úmyslu (Plánu)

na základe vedomej (zmysluplnej) spoločenskej iniciatívy. Je to tak, aj keby jeho názor

bol skutočne najbližšie k pravdivosti (skutočnosti), nakoľko on neočakáva jeho

slobodné uznanie druhými, tým viac v prípade, ak reflektuje na (uchádza sa o) nejaké

"autorské práva". .

 

Treba ho ponechať pri tých názoroch a tej činnosti, na ktorých on lipne. Ak sa mýli, nástojac na pravdivosti svojho názoru a činnosti, tak mu Boh dá príležitosť presvedčiť sa o tom.

Ale ak má pravdu v jemu prislúchajúcom názore a činnosti, a v skutočnosti sa mýlite Vy, zamietnúc ním predkladané návrhy, tak Boh poskytne príležitosť presvedčiť sa o tom Vám.

A vychádzajúc v tomto prípade z kolektívnej činnosti, protirečiacej tomu, čo Vy pokladáte za pravdivé, nebudete sa miešať do činnosti, v ktorej sa prejavila Prozreteľnosť (Úmysel, Plán). A to je - lepšie, než by ste do nej vstúpili a spravili by ste svojou prítomnosťou a spoluúčasťou v nej kolektívnu činnosť vnútorne konfliktnou. Ale ak máte pravdu Vy, tak bez vašej účasti nepravé dielo vyčerpá svoje možnosti a krachne rýchlejšie, než by ste sa snažili o jeho pád, podporujúc v ňom činnosť tých, ktorí sú objektívne mylne presvedčení o jeho správnosti.

 

-pokračování-

 

1 Pre väčšinu v rovine každodenného života je nutné pochopiť, že oddelený spánok manželov (menovite spánok, chápaný v pravom slova zmysle, a nie ako inotaj (iný výraz) pre zaoberanie sa sexom v nočný čas), bez ohľadu na dôvody, znižuje stabilitu ich rodiny, pretože vylučuje z ich života proces zjednocovania ich biopolí mimo bdenia, v ktorom sa vzájomne zlaďujú nevedomé úrovne psychiky každého z nich.

Ale ak manželia nie sú rovnako zmýšľajúci ohľadom koncepcií spoločenského života, tak problémy v ich vzájomných vzťahoch, podmienené rozdielmi v svetonázoroch a vyplývajúce zo vzájomne sa vylučujúcich koncepcií spoločenského života, vyžadujú vedomé prehodnotenie všetkého v stave bdelosti.

2 Naše zdôvodnenie tohto tvrdenia a naše chápanie Jediného Zákona je vysvetlené v prácach: "Mŕtva voda" vydanie r. 1998, "Krátky kurz..." vydanie r. 1999, " Otázky Petrohradskému a Ladožskému metropolitovi Jánovi a hierarchii Ruskej Pravoslávnej cirkvi" , "K Bogoderžaviu (K Božej veľmoci)...", "Sinajský "pochod", " "Od matriarchátu k ľudskosti...", "Prídi na pomoc mojej neviere...", " Viera a miera", " Prečo, vyzývajúc k Bogoderžaviu, Vnútorný Prediktor neprijíma Posledný Zákon?", "Majster a Margaréta": hymna démonizmu? alebo Evanjelium bezzákonnej viery“.

 

 

Diskusní téma: 10. Cesta k súbornosti (5)

s´ur-at

udo | 02.06.2014

Neviem..či sa v staršej arabčine používa výraz
s´ur-at, no dnes skôr shortcut "sura"..
Odkiaľ máte výraz "sutra"?
Znie mi to trochu ako prehodenie znakov,
alebo sa mýlim?

Re: s´ur-at

Hox | 02.06.2014

taky jsem si všiml, ale řekl jsem si že překladatel měl asi lepší informace... opraveno

spoločný spánok

Vasiľ | 01.06.2014

Ako prvé mi prišli na um spiaci regrúti v kasárňach, pretože sa zvykne tvrdiť, že z vojny sa človek vráti iný (to ja fakt neviem, iba z počutia, pretože takú možnosť som nemal). Žeby AJ toto malo veľký vplyv?
Potom som si spomenul aj na internáty, kde tiež dvaja/traja spia na jednej izbe. Môže to mať popri vplyve "charizmatických" pedagógov, obdive autorít ("kapacít"), študentských opijášov atď. tiež nezanedbateľnú úlohu?

Re: spoločný spánok

udo | 03.06.2014

Ak ma pamäť neklame, zvykne intenzita polí klesať s kvadrátom vzdialenosti ich "emitentov"..

Ak teda cielene nepoužijem nejaký "tele"fón..
(gr.-koiné τῆλε tēle „ďaleko“ a πάθος páthos „skúsenosť“, „vplývanie“), t.j. ak nie som schoný systematicky identifikovať kľúče vstupu do psychiky zvolených osobností(individuálnych a/alebo kolektívnych) na diaľku, potrebujem priamy dosah na ich pole.

Logicky teda:
Čím dlhšie som v kontakte s ich poľom, tým viac podvedome, no i vedome vnímam vstupno-výstupné parametre ich systému. Teda mimiku objektu, slová, stereotypy..identifikujem a vyhodnocujem ich emocné moduly, nepísané a písané pravidlá algoritmiky ich spôsobu spracovávania inFormácii = zvykov, ..atď.
..z čoho vyplývajú následne stále dostatočnejšie možnosti ovplyvňovania zvoleného objektu..
Ako v manželstve - i v dobrom, i "v zlom"..

Ak vytvorím dostatočne robustnú korporátnu kultúru = kolektívnu osobnosť, armádnu jednotku, sektu, "bandu", mafiu, opatrne squattnem nejakú relígiu apod., vytvorím aj dostatočný tichý tlak na podvolenie sa ďalśích bateriek, či špecifických organel.

Tak zoStrojím aj bezpečnostné mechanizmy samoidentifikácie a korekcie antagonizmov týkajúcich sa prípustného a neprípustných spôsobov identifikácie a spracovávania informácii. Systém dogiem, axiomov, tichých a hlasných tabu, imitácii(?) a pod. Proste všetko, čo taká bežná kolektívna osobnosť má..Sformuje príslušnú KULTÚRU MYSLENIA.

Snáď si nemyslíte, že starí vojenskí (a)sociálni psychológovia nechávali oddávna vojakov v jednom rytme bez fázového posuvu dlhodobo pochodovať "len tak"?
..isto dôvodov je viac, a technológia sa dá použiť rôzne. I pozitívne, na stabilizáciu psychiky, vytvorenie emocných vĺn použiteľných napr. na spoločné kosenie poľa ako jeden muź v jednom zábere, v kŕdli vtákov, či hmyzu, hejne rýb..
ten princíp si tí, ktorí po generácie mali často na úkor druhých viac času myslieť, všimli už pred vekmi..
Focus oficiálnych dejín je v tomto zmysle naozaj veľmy sprostá lož. Kruto povedané. To podstatné sa proste na beźných školách neučí. Niektorí z našich predkov boli totiž už dávno veľmi, veľmi intEliGentní(chápavý vzťahov v rámci strojenia Jeho). Vśetci boli veľmi pravdepodobne snáď odvždy monoteistami..v zmysle snahy o dostatoćné chápanie, odhad cieľov onoho abstrahovaného "Supersystému"

No matricového, konceptuálneho inžinierstva je schopný v zásade takmer každý jedinec..
a kto d´ar ten nepoužíva, človečiny sa nedožíva..
i ako živočích domáci ni(e)koho v biede zmiera..

Asi poznáš tú situáciu, keď po prvom kontakte mailom, niekoľkých telefonátoch, skajpoch a pod..príde čas, keď sa obaja predsa len rozhodnete osobne stretnúť.
Prečo?
Čo je pri osobnom stretnutí iné?
T.j...ak si veľmi pozorný, dobre vyspatý, ťažké si nejedol a dlho..aspoň tie 3 týždne si nić psychotropné nekonzumoval?

Po oných 3 týždňoch, pokiaľ si s nejakými osobami deň a noc a nemáte vážné antipáthos, začne prakticky i telepatia fungovať automaticky. Nemusíte mobily užívať, na mieste a čase sa dohadovať, no stretnete sa kedy potrebujete a vykonáte bez dohody každý zhruba presne to, čo treba.
Vyskúšané.

Takýto intenzívny "tímbilding" sa dá naozaj len odporučiť.
Najlepšie ale mimo vášho bežného prostredia..
Vystúpiť s aktuálneho systému aj kvôli celkovému nadhľadu a zrýchleniu autoidentifikačných podprahových procedúr.
Ide o jeden zo základných princípov špeciálnych výcvikov.
Nič tam nie je "len tak"..

Re: Re: spoločný spánok

Vasiľ | 03.06.2014

Pokles intenzity so štvorcom vzdialenosti si vyžaduje dva predpoklady:

1. Tri priestorové rozmery - na úrovni biopolí nemám páru, ale nech

2. Izotropné vyžarovanie (rovnomerne do všetkých smerov) - to sa môže týkať najmä nevedomej, často nechcenej interakcie.

Väčšia časť Tvojho sa ale týkala práve vedomej komunikácie, pri ktorej vzdialenosť nehrá rolu a teda ani ten štvorec vzdialenosti.

Navyše pri interakciách ide aj o "náboj" (plus alebo mínus), alebo ako sa aj zvykne hovoriť "vrana k vrane sadá..."

Medzi riadkami to tam ale aj tak všetko máš :-)

Vypadlo mi slovíčko

oprava | 03.06.2014

Väčšia časť Tvojho PRÍSPEVKU sa ale týkala...

Přidat nový příspěvek