10. Cesta k súbornosti (4)

10. Cesta k súbornosti (4)

28.5.2014

 

-předchozí část-

 

... Nejedná sa o nostalgiu (smútok) po sovietskej minulosti, o to či bola dobrá alebo zlá, o dobrom alebo zlom. Je to o tom, že Sovietsky zväz sa zrútil nie v dôsledku rozhodnutia jeho národov prejsť na inú organizáciu života spoločnosti, ale kvôli tomu, že riadenie jeho vnútornej a zahraničnej politiky bolo vykonávané prostredníctvom kurátormi Biblického projektu v ZSSR zrodenej periférie. Z ich uhla pohľadu bolo obyvateľstvo ZSSR - nie viac ako obnoviteľné (v prípade nevyhnutnosti) pracovné rezervy a jeho územie - zdroj prírodných zásob.

Svoje vystúpenie uzavrel L. S. Pontrjagin nasledujúcimi slovami:

 

«"V súvislosti s uvedeným, sa navrhuje, predložiť prebiehajúcemu zjazdu na otvorené hlasovanie návrh o likvidácii doživotných akademických platov.
Zavedenie navrhovaných opatrení by bolo prvým krokom na ceste k včasnej, preventívnej desionizácii (v protiklade k denacifikácii post factum, ktorá len sovietsky národ pripravila o 20 miliónov životov). Včasná desionizácia, v budúcnosti rozšírená na celú krajinu, by viedla k vytvoreniu takého pevného tyla (zázemia), pri ktorom by sa pre nás nestalo hrozbou (nevzbudzovalo obavu) akéhokoľvek embargo na obilie a IBM (počítače). Vo všeobecnosti by sa niekedy v budúcnosti každý agresor obával invázie k nám. Fakticky tieto opatrenia by sa stali oveľa mocnejšou garanciou, než akékoľvek OSV-2.“»

 

Ale v AV ZSSR, v ÚV KSSZ, v Najvyšších sovietoch (radách) jasne postavený návrh, otázku "v tichosti prehliadli", aj keď to nastolil nie jedine Pontrjagin, len Pontrjagin bol najväčšou autoritou z počtu tých, ktorí postavili túto otázku v tých rokoch. Tých, ktorí nemali takú vážnosť a popularitu, jednoducho zatvárali do blázinca. Takto konali v prípade V. N. Jemeľjanova - bývalého poradcu N. S. Chruščova - potom, čo napísal knihu "Desionizácia" a poslal ju na adresu XXIII. zjazdu KSSZ. Na slobodu sa dostal až za M. S. Gorbačova, keď proces rozpadu ZSSR už prebiehal a preventívna desionizácia - preventívne odstrojenie samoriadenia spoločnosti od riadenia kurátorov Biblického projektu – sa stalo už nemožným. A prejav Pontrjagina celý ten čas bol vydávaný v "samizdate".

To poukazuje na to, že Akadémia vied ZSSR k začiatku 80-tych rokov bola internacionálnym sionistickým brlohom. A nástupnícka, Ruskom po ZSSR zdedená, Ruská akadémia vied sa kvalitatívne nezmenila. Preto v roku 1999 by sa nemalo oslavovať 275. výročie Ruskej akadémie vied, ale rozpustiť ju kvôli škodlivosti (za zločinnosť) a zriadiť Ministerstvo koordinácie vedecko-výskumných prác a informačno-algoritmického zabezpečenia výrobnej sféry a politiky.

 

Démonický sTroj psychiky má takisto svoje osobitosti v nim vytváranej kolektívnej psychike. Pritom v závislosti na osobitostiach (zvláštnostiach) jednotlivcov, nositeľov démonického sTroja psychiky, sú možné dve varianty ich účasti v kolektívnej psychike:

 

  1. Ak démonická osoba nie je nositeľkou zámerov v súvislosti s celou spoločnosťou, tak sa sebapotvrdzuje (presadzuje) na pozadí iných (svojho okolia), prejavujúc svoj individualizmus v rámci dominujúcej kultúry a správa sa, akoby bola - vrchol ľudstva (minimálne v nejakej oblasti činnosti), a ak nie pupok Zeme, tak hoc aj prišč (vyrážka, pupák) na rovnom povrchu. Jeho účasť v kolektívnej psychike pozostáva predovšetkým z toho, že rozbíja tie alebo oné fragmenty bývalej kultúry, alebo svojou tvorivosťou vytvára nové. V prvom prípade je to "vandalizmus" - ničenie kvôli ničeniu. V druhom prípade démonické osoby tohto typu sú nevedomými (podvedomými) programátormi, pozmeňujúcimi v spoločnosti skladajúci sa komplex zombifikujúcich programov, aj keď z prevažnej časti nechápu túto svoju rolu. Konajú slepo, no nie vedome cieľavedomo. Taká je väčšina umelcov a ambicióznych bábkových politikov.

  2. Druhý typ si je vedomý toho, že je nositeľom nejakých zámerov v súvislosti s celou spoločnosťou. Takéto démonické osoby vytvárajú korporácie, pracujúce na dosiahnutí cieľov, vlastných zakladateľom každej z nich a ich nástupcom v nasledujúcich generáciách. V rámci korporácií tohto druhu sa vytvára hierarchia, v ktorej dynamika vyjasnenia si hierarchického postavenia, analogická stádovo-paviánej, má impulzno- "sezónny" charakter. Od "zjazdu" do "zjazdu" sa korporácia viac-menej zaoberá činnosťou, nasmerovanou na dosiahnutie cieľov a na "zjazdoch" si jej vodcovia chcú vyjasniť, kto na koho "úd položil, a kto sa tomu musí podriadiť". Taká je väčšina politickej "elity" v každom štáte, vrchnosť cirkví a mafií, aj keď mafie, vrátane mafie kurátorov Biblického projektu, majú svoje špecifikum, podmienené nevyhnutnosťou zabezpečenia utajenia, ktoré ich odlišuje od verejných korporácií.

 

To znamená, že démonický sTroj psychiky, toto všetko – to je tiež zvierací sTroj psychiky. Od sTroja psychiky zombie sa odlišuje len v tom, že jeho nositeľ sám vytvára putá a brnenia pre zadržiavanie a kamufláž inštinktívnych prejavov jak pre seba, tak pre okolie a potomkov. Pre démonický, zvierací a do zvieracieho umelými prostriedkami znížený sTroj psychiky je rovnako charakteristický nedostatok emocionálnej sebestačnosti. V dôsledku toho správanie sa ich nositeľov je podriadené získavaniu potešenia (zábavy, pôžitku), aj keď zdroj potešenia, na ktorom sú emočne závislí, môže byť každému vlastný a neopakovateľný u každého z nich v dôsledku ich "Ja(ego)-centrickým" svetonázorom celkovo zvrátenej morálky a psychiky. .

Démonické osobnosti, vedome podporujúce korporátne aktivity, "priorávajú" (priberajú) aj démonické osoby - individualistov, zapájajúc ich do korporátnych informačných tokov a prispôsobujúc ich svojim potrebám (každý mierou chápania pracuje na realizácii svojich cieľov a mierou nechápania – na dosiahnutí cieľov tých, ktorí chápu viac). Toto môže byť vykonané jak "naslepo" (bezštruktúrnym spôsobom), tak na základe otvoreného náboru (štruktúrnym spôsobom) 1. Mnohí z démonov-individualistov sa ľahko zaťahujú do tohto druhu korporátnej činnosti, pretože je to pre nich jeden zo spôsobov, ako sa povýšiť nad okolitým sociálnym zázemím. Vo výsledku môžu vznikať docela podivné (bizarné) náuky, keď v jednom záprahu sa stretnú, na prvý pohľad, tak rôzne osoby ako Nikolaj Rerich – mnohým známy, ako sám seba vydávajúci za umelca a ochrancu kultúry celého ľudstva (Rerichov pakt) a Jakov Bľjumkin - vrah nemeckého vyslanca, grófa Mirbacha (v dobe provokácií marxistov-trockistov, známej ako pokus o štátny prevrat ľavých eserov 6. júla 1918 (eseri – rus. zo skratky SR – socialisti revolucionári – pozn. prekl.)), charakterizovaný v historických učebniciach ako "politický dobrodruh" na hranici, alebo dokonca za hranicou psychopatie2.

Ale všetky druhy kolektívnej činnosti na základe démonického stroja psychiky sú vnútorne konfliktné (t.j., v činnosti si sami sebe vytvárajú prekážky, ktoré musia prekonávať a ktoré vedú činnosti ku krachu, ak sa sebou samými vytvorené prekážky, ukážu neprekonateľnými), vzhľadom na u nich dominantný kaleidoskopický alebo mozaikový, ale "JA(ego)-centrický" svetonázor. Na jeho základe rôznym jedincom nie je možné dospieť k jednotnému (rovnakému) pochopeniu toho, čo sa deje, svojho miesta v prebiehajúcich udalostiach, perspektív a cieľov budúcej činnosti; a ako dôsledok, nie je možné zladiť svoje vedomé a nevedomé konanie s ostatnými. Svetonázor trojjedinstva matérie-informácie-miery, na základe ktorého je možné jednotné chápanie všetkého rôznymi jednotlivcami kvôli nemennosti a všeobecnosti koreňov myslenia pre všetkých jeho nositeľov, v démonickom type sTroja psychiky zostane výsadou najvyššie zasvätených v Biblickom projekte. Ale vzhľadom na to, že sú v rozpore s Najvyššou Vôľou, je taktiež neefektívny pri riešení tých úloh, ktoré sa na jeho princípoch pokúšajú riešiť vyššie zasvätení - kurátori Biblického projektu, pretože v Rozlíšení nezískajú nič, alebo získajú to, čo pri ich morálke, priťahujúcej ich ku klamlivému pochopeniu prebiehajúcich udalostí, povedie projekt ku krachu.

Na základe týchto osobitostí zvierací, zombie a démonický typ sTroja psychiky vytvárajú kolektívnu činnosť, ktorá v dôsledku konfliktnosti medzi jej rôznymi fragmentami, spôsobenej kaleidoskopickosťou a "Ja(ego)-centrizmom" videnia sveta, so sebou nesie výsledky, ktorých získanie nebolo zahrnuté do cieľov žiadneho jej účastníka. Okrem toho, proces získania výsledkov kolektívnej činnosti, v princípe jednotlivcom nedosiahnuteľných, pre ktoré mnoho druhov kolektívnej činnosti sa aj začína, pokračuje s nízkou kvalitou riadenia. To má za následok, že očakávaný výsledok buď je celkovo nedosiahnuteľný, alebo jeho kvalita je natoľko nízka, že nie je konkurencie schopný, alebo je vyhodnotený ako bezcenný a kvôli takému sa celkovo ani nemalo niečo podnikať.

Túto zvláštnosť vytvorenia kolektívnej činnosti na princípe zvieracieho, zombie a démonického sTroja psychiky nápadne ilustruje verejná (spoločenská) organizácia práce v Rusku. V nej vytvárajú Rusi také svinstvo, že ho ani sami nechcú používať. Navyše, to nimi vyprodukované (svinstvo) je neprípustne nespoľahlivé v prevádzke, čo vyvoláva množstvo nehôd, z ktorých najznámejšou je - Černobyľ.

 

Avšak, väčšina ľudí má potrebu sa spojiť s inými jedincami na princípoch, odlišných od tých, ktoré sú založené na vzájomnom hodnotení hierarchického postavenia v rámci "svorky", tak či onak vlastnom zvieraciemu sTroju psychiky a jeho civilizačným nadstavbám – sTroju psychiky zombie a démona. Nerozprávame o formálnom spájaní sa, založenom na jednoznačne definovanom rozdelení práv a povinností, ale o spájaní sa duchom, ktoré nie je vyjadrené v písaných a nepísaných dohodách o spájaní sa (zjednotení). Hovoríme o spájaní sa, v ktorom sa riešia a miznú rozpory medzi jednotlivcami a všetci sú si rovní v zmysle ľudskej dôstojnosti každého z nich, dopĺňajúc druh druha v živote a v činnosti svojimi špecifickými vedomosťami a zručnosťami. Ale kaleidoskopický a "JA(ego)-centrický" svetonázor, vlastný neľudským typom sTroja, nedovoľujú toto uskutočniť za triezva v stave bdelosti.

Prekonať túto hranicu - v jej podstate svetonázorovú – je možné všeobecne známym spôsobom: v opileckom opojení (alebo pod vplyvom inej omamnej látky) je potlačená vyššia nervová činnosť a predovšetkým vytvorenie väzieb medzi zmyslovými, (významovými, sémantickými) jednotkami. Takto sa v duchu (duševne, psychicky) dosiahne želané neformálne spojenie (zjednotenie, jednota) na úkor takmer úplného vylúčenia svetonázoru z algoritmu vypracovania správania sa v takomto stave. Pritom svetonázorové rozdiely medzi subjektami, nedovoľujúce ich zjednotenie v duchu pri triezvej hlave, na nejaký čas zmiznú "samé od seba". V takom spojení (zjednotení) sa vytvára kolektívna psychika a prietok informácií sa deje prostredníctvom kanálov biopolí výmenou medzi subjektami, vrátane doplnkových kanálov informačnej výmeny, vytvorených opojením (omámením, zdrogovaním). Ale keď účastníci takéhoto zjednotenia (spojenia) v netriezvom duchu vytriezvejú, je možné, že mnohých z nich postihne zničenie tých procesov, ktorých sa zúčastňujú a ktorých osobitosti vplyvu sú podmienené ich svetonázorovými rozdielmi. O tomto vplyve účinku alkoholu a ostatných omamných látok na dlhodobé procesy, ktorých doba trvania presahuje interval pravidelného opájania sa (zdrogovania), bolo hovorené už skôr.

 

Okrem toho, pretože vytvorenie vnútorne bezkonfliktnej kolektívnej psychiky, pod ktorej neformálnym riadením prebieha kolektívna činnosť zosúladene, má praktický význam v činnosti každej firmy, tak touto problematikou sa zaoberajú aj profesionálni psychológovia. Môžu byť náborovými poradcami firiem, a môžu sa stať trvalým základom ich zamestnaneckých stavov. Vytvorenie špecializovanej psychologickej služby vo firme – to je jedna z rezerv na zlepšenie kvality jej riadenia, nevyhnutnej pri dostatočne vysokej konkurencii ostatných, zameraním podobných firiem.

Nebudeme zabiehať do posudzovania v tejto oblasti používaných (aplikovaných) techník, ale podotkneme to hlavné: ak hovoríme o všetkých západných školách psychológie, vrátane praktík Scientologickej cirkvi, tak žiadna z nich nevidí rozdiely medzi skôr uvedenými typmi sTroja psychiky. Preto nemôžu riešiť problém zjednotenia (spojenia) v duchu rôznych jednotlivcov raz a navždy, ale len prehrabúvajú hromadu neprestajne vznikajúcich problémov v ich vzájomných vzťahoch, spôsobených jak rozdielom v ich sTroji psychiky, tak aj zvláštnosťami "JA(ego)-centrického" kaleidoskopického alebo mozaikového svetonázoru každého z nich, vyjadrených v ich zameraniach (ašpiráciách) a v správaní sa.

-pokračování-

 

1 О štruktúrnom a bezštruktúrnom spôsobe riadenia pozri DVTR (Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia).

2 Podrobnosti pozri v už spomínanej knihe O. Šiškina “Bitka o Himaláje. NKVD: mágia a špionáž” (М. «Olma-press», r. 1999 ).

 

 

Diskusní téma: 10. Cesta k súbornosti (4)

vztahy

radiator | 29.05.2014

rozmyslal som ako to je potom so vztahmi medzi muzom a zenou. Podla vsetkeho aj tie funguju na zaklade rovnakych principov ako ty demoni v korporaciach, cize hierarchickych zvezkoch, preto tie vztahy tiez koncia krachom. Tuzba po exotike demonov potom tiez vedie k vytvaraniu tiez exotickych vztahov zalozenych na uchylkach a vsetkom moznom co ponuka demonicky kolektiv (napriklad spolocny alkoholizmus, to prahnutie po zabave), len aby sa v nom povysili nehladiac na to ako ponizuju partnera ci samych seba. A tiez je tu zaujimava vec ze tie hierarchie mozu byt aj len jedneho pohlavia kedze ich principy sa to nezakladaju na myslienkach rozmnozovania ci vyvazenia muz/zena. to by mohol byt zakladny kamen homosexuality. A niet divu ze sa potom vravi ze laska je slepa. A Pravy vztah je teda mozny len na zaklade toho spajania sa duchom.

Re: vztahy

stretnutie | 30.05.2014

Musíš si jednoducho uvedomiť,že sa medzi nami pohybujú bytosti,ktoré už nie sú ľudské.Vyzerajú síce ako ľudia...ale ,chápeš,čo chcem povedať.Len Človek ich môže rozpoznať a poraziť.Ovce ťažko,viď Ukrajina.Čo sa týka vzťahov,alebo lásky presnejšie,medzi ľuďmi všeobecne ,napíšem sem to antické :eros,filos,agapé.Filos ako priateľstvo,dokonca aj medzi mužmi a ženami je za všetkými dlhotrvajúcimi a peknými vzťahmi. No a agapé(duchovná láska),láska sebaobetujúca,vznešená ,ničím nepodmienená...tu ma napadá jediný a podstatný príklad. Je to vzťah rodičov k dieťaťu.Dúfam,že moja pozitívne myslená odpoveď ťa inšpirovala a hlavne kašli na démonov

Re: Re: vztahy

Lux | 30.05.2014

Ahoj stretnutie,

ako to tí naši praprapredkovia v Rímskom im-péri-ume hovorievali:
"Homo homini lupus(est)."

Prečo to tak obyčajne jesto?
Kto je na vine?
Kto uvádza spoločenský systém a následne ľudkov v ňom žijúcich do stresových stavov, že zvieratkovská podstata čeloviečika zakúsnuť sa, zabiť, zničiť, oklamať, podviesť... druhé zvieratká prevláda nad ľudskou dobrotivou podstatou Čelo-veka?

Včera som si chvíľu pozrel reláciu Pod lampou - ako ľudové príslovie hovorí, tam býva najväčšia tma, a to sa plne potvrdzuje - proste černota myšlienok (myslím si, že nie slepota, ale zámerná čerň), väčšinou slizké typy tých, ktrorí by mali niesť Svetlo ľudstvu (tzv. judaisti ) zavádza stádo až úplne dementne za hranu všeobecného chápania vecí obecných...len aby sme sa my "vyvolení" aškenázi jews boha JHWH mali dobre, mali svoj tzv. boľševicko-tockistickij židokomunizmus, kde je prideľované každému podľa systémových zásluh a nie potrieb- v zmysle čo najväčšej i(a)diotizácie populácie v zmysle záverov "našej" marx-leninskej teórie permanentnej revolúcie v debilizácií populusu.

Niekedy mám pocit, že tí max. (ne)dôveryhodní aparatčíci biblického systému(Projektu) stále žijú vo svojom Matrixe a myslia si, že bežní ľudia sa stále plne naďalej nechávajú úplne bezostyšne klamať a berú ich "pravdy" skoro bez spochybnenia.

Neuvedomujú si, že dnešný Info-Vek ich pohľad JHWH alias Übermensch (lat. homo superior) na "pravdu", či na na Objektívnu realitu sa už završil a že sú potenciálnou ďalšou veľmi pravdepodobnou obeťou Sociálnej hygiény, podľa objektívnych zákonov VM, ak nezmenia svoje myslenie a nepochopia ľudskú SpoluPatričnosť?

Žiaľ...pokiaľ ovčania budú voliť, ako svojich platených zástupcov v SR scientológov a inú pseudoľudskú háveď-skrytých fašistov, tak si stále myslia, že "furt sme na správnej vlne debilizácie národa" a vlastne ten si za to sám môže, že je tak tupý..

V čom majú samozrejme v mnohom pravdu (svoju židovskú, blízku k všeobecnému chápaniu "právd" populusom, ináč by už dávno ľahli popolom ako bájny Fénix, ktorý už nemôže dať nič pozitívne ľudstvu, ako tí, čo "ľahli" popolom v konzlágeroch, a potom naraz vstali z mŕtvych, ako Fedor Gál, či Ján Fischer, ktorého všetci predkovia zahynuli v konzlágeroch a on sa žiaľ narodil vtelením židovského ducha JHWH až po vojne v roku 1951 z dôvodu ďalšieho kola matchu s nechápavým národom).

Proste tupý národ = tupé ideologické "ksichty" vo verejno"právnej" TV ideologického admina Miku z dielne šéfa Svetového židovského kongresu - typu Vondra, Bútora, Hríb ai. na informačné ovládanie nepriateľa (bežného ľudu), napr. na 6. priorite ZHN (včera "spásonosné" NATO, ako "obranný" spolok voči hnusnému teroristickému svetu - treba chápať, ako odpor proti biblickému poriadku s dominantnou úlohou "vyvolených" bohom ), na 4. priorite infowars (včera napr. perla:" Slováci sa ekonomicky nemali nikdy lepšie ako dnes"...◙ ), na 3. prorite tichým presadzovaním ideológie liberálneho kapitalizmu, zo všetkými negatívnymi dôsledkami pre plebs, s plným zavádzaním úplného nechápania ideologickej moci nad národom.


V opačnom prípade by bolo uvedené niekde "parte" nad nečakaným "skonom" maestrov typu Hríbov alebo Bútorov, či iných veľmi "dôveryhodných" nádejných a agilných systémových aparatčíkov oddaných Globálnej vláde, ktorej policajné funkcie sú dnes vykonávané USA a na okupovaných územiach 5. i 6. kolónou zapredancov.

Proste mnohí sú v skupinke dé-amon-é. Démoni veselo riadia (klamú a zavádzajú ako Hríb a iné exkrementy ľudskej populácie, len aby sa mali nadštandartne), keď populus je indiferentný alebo nechápe ..

V UA to predsa nie je ináč..vyššia miera chápania určuje królikov a iných degenerátov do čela vlády, primátorov.. Aškenázi mafia určí komu dá proste dôveru na jej zastupovanie...
Ak si nekonceptuálne zdatný národ zvolí napr. oligarchu Porošenka do čela, tak zákonite nie je kompetentný v konceptuálnych otázkach a bude musieť tak či tak "trpieť".

Tu si treba položiť otázku: Vie vôbec väčšina národa čomu systémovo podlieha a voči čomu má vlastne reálne bojovať?
Kto je vlastne nositeľom ich spoločensky
tragického postavenia?

Ak si zvolí napr. slovenský národ do "čela" štátu rezidenta-scientológa Kisku, tak musí "trpieť" - taktiež aj jeho "ľubovôľu" chápania sociálnej spravodlivosti voči populusu (a ak hlavný poradca rezidenta je regrútovaný z dielne aškenázi jews = Bútora, tak je jeho globálna orientácia pomerne jasne daná. Podľa schémy DVTR u dištančne ovládaných marionet (p-rezidentov, pr(i)e-m(i)erov...)je blízky poradca 1. až 3. druhu obyčajne čierny "kôň" loutkových režimov, ktorý určuje jeho konanie v prospech matrice Biblického projektu úplne jasne a zrozumiteľne (pre tých, čo aspoň trochu chápu globálnu politiku).

Na 1. alebo 2. priorite ZHN sa včera neúradovalo - arcisethan Bezák sa na chvíľu "stratil" a chronologická deformácia sa robí kontinuálne priebežne v iných operačných programoch IVO (záhadný Inštitút pre výskum vraj verejných otázok) alebo iných platených inštitútoch hlbokej deformácie chronologických a svetonázorových otázok obyčajne na úrovni SAV a Akadémie MasMédeí s hlasnou trúbou povedzme typu Edka Chmelára.

Hromy už dlhšie div(n)o bijú..a aj to počasie je v línií ľudskej nechápavosti vplyvu ľudských myšlienok na Objektívnu realitu.

Žiaľ človek dodnes nepochopil, že sa musí dnes skrývať a chrániť technosférou pred vplyvom okolitého Objektívneho prostredia, ktoré interaguje s jeho myšlienkami.
Miesto toho, aby myšlienovo koreloval s Objektívnou realitou o čo najväčší Kon-senzus a harmóniu s Vesmírnou Mierou, snaží sa o čo najväčší osobný komfort - materiálny zisk v úplnej disharmónií s objektívnymi zákonmi Vesmíru.
Dôsledok je obyčajne tragický, podľa stupňa vyčerpania si vlastnej miery tzv. Božieho dopustenia, aj vzhľadom na chápanie celospoločensky prospešných aktivít nechápavého národa.

Pri ideálnom chápaní populusu by Príroda = Objektívna Realita priamo korelovala ľudské myslenie do "zlatého veku " ľudstva.
Ľudská myseľ priamo interaguje s Objektívnou realitou.
Prečo sú napr. USA neustále bičované rozmanitými prírodnými katastrófami (DVTR popisuje katastrófy, ako riadené procesy, ktoré sa dostali mimo určitý rámec riadeného procesu). Ako vplýva mozgová (myšlienková) aktivita ľudí v USA na vznik katastróf?
Prečo sú najväčšie prírodné katastrófy v SR situované do oblasti Tatier ?

Náhoda?
Súvislosti riadenia Vesmíru (Vesť-miru) v oblasti Objektívnej reality vo vzťahu k chápaniu Obj. Zákonitosti ?
Aká je asi korelácia Prírody, myslenia ľudí, ľudkov, Ľudí a iných komponentov Objektívnej reality vo vzťahu k tomu, čo sa reálne vo svete udeje?

Ako prognózovať procesy ľudských myslí, ktoré priamo vplývajú na Objektívnu realitu okolo nás?

AKÝ JE VLASTNE KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ĽUDSKÝCH MYŚLIENOK?

TO JE REÁLNY STAV VO SVETE!!!

"Boh nemení to, čo prichádza s ľuďmi."
(nezasahuje do myšlienkových postupov ľudí a keďže myšlienka je hmotná, tak sa časom zhmotňuje v Objektívnej realite a výsledok je taký aký je..).

Kde je RÁJ?

Veď vo vemíre bol, tak sa nemohol stratiť!

Treba ho nájsť...vo svojom myšlienkovom pochode...

Také ľahké a zároveň také ťažké...

Good luck.

Re: Re: Re: vztahy

J. | 31.05.2014

Ahoj Lux môžem poprosiť o rozvedenie "Prečo sú najväčšie prírodné katastrofy v SR situované do oblasti Tatier ?"

Smerovanie Slovenska je mimo rámec riadeného procesu, takže Tatry, prezentované ako symbol Slovenska, postihne katastrofa? Prípadne všetky tie katastrofické scenáre pravidelne prezentované v médiách a následná myšlienková aktivita ľudí?

Re: Re: Re: Re: vztahy

Daniela I. | 31.05.2014

Skús sa započúvať:
http://www.youtube.com/watch?v=EZX4roFZ21A

...každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek...
...ľudia... majú tam srdcia čisté ako prúdy riek...

V súvislosti s Vysokými Tatrami donedávna tomu tak bolo, kým naše krásne a čisté veľhory nezačal ovládať a opantávať myšlienkový bordel majiteľov veľkokapitálu.... napr. J&T...Grand Hotel Kempinski High Tatras na brehu Štrbského Plesa.
Trošku chronológie:
r. 2003 - začala rekonštrukcia Grand Hotela, aby sa Tatrám vrátil lesk????, ako som sa dočítala, ktorý zjavne niekomu v čistých horách chýbal!!!
r. 2004 - v novembri obrovská víchrica, o katastrofálnej devastácii prírody asi netreba bližšie písať...
r. 2007 - dokončená rekonštrukcia Grand Hotela - VIP hostia prinavrácajú V. Tatrám stratený lesk
r. 2010 - vo februári J&T banka usporiadala pre VIP hostí konské pólo na zamrznutom Štrbskom plese ( inak v našich končinách obľúbený tradičný zimný šport :D :D :D)
r. 2011 - Štrbské pleso stráca svoju krásnu modrú farbu a od hanby sa začína zelenať :D :D :D ( r. 2010 bolo modré)
r. 2014 - ďalšia víchrica

Pre zaujímavosť: prof. Juraj Holčík sa venoval výskumu tatranských plies a prišiel k záveru, že eutrofizácia/ zmena života, ktorú naštartoval človek, vyústi do toho, že pleso budú okupovať cudzorodé prvky života a pôvodné formy úplne zaniknú. Predpovedal aj s tým súvisiacu zmenu farbu plesa.

Ešte raz pesnička v Dolinách v podaní Ivana Táslera, aktualizovaná na nové pomery.... láska má farbu spálenej trávy....
http://www.youtube.com/watch?v=YXLLO5cIc-c

Re: Re: Re: Re: vztahy

Lux | 01.06.2014

Ahoj J.,

keď dáš svoje úvahy dohromady s úvahami Danielky, tak nebudete ďaleko od Pravdy.

Boh, Vis Maior alebo Miera Mier, či Najvyššia Harmónia komunikuje s človekom cez jemné zmeny v jeho okolí (prostredí) a s nejakým spoločenstvom cez výraznejšie zmeny, keď sa snaží nastoliť rovnováhu a harmóniu v Prírode, kde samozrejme patrí človek s jeho myšlienkovou aktivitou, ktorou si vytvára oi. aj bohov dobrých i zlých, zlých duchov, besov, džinov..satanov, ovplyvňuje Objektívnu realitu (veď je stvorený na Jeho obraz).

Nezdary v ľudskom živote sú upozornenia, že človek nejde v nejakom optimálnejšom režime životom, u národov to dáva na vedomie väčšími, či menšími katastrófami, podľa "zásluh" ich myslenia, či nemyslenia..

V mýtoch a legendách sa píše o tzv. "zlatom veku" ľudstva, keď ľudia mali veľmi príjemnú klímu, nepoznali choroby,dožívali sa vysokého veku, žili v mieri, nevraždili sa, neexistovali divé nebezpečné zvery...žili v Harmónii s Prírodou (pravdepodobne spomienky na život jednej z bývalých globálnych civilizácií, ktoré sa dostali na scestie - dnešná civilizácia je vraj šiesta v poradí).
Dnes sa človek musí pred Prírodou chrániť technosférou.

Slovensko má typický davovo-elitárny fašistický otrokársky režim skrytý pod liberálny demo-kratúrny systém.
Tatry sú výrazným symbolom SR a taktiež záujmom najväčších parazitických fašounov, ako aj z hľadiska dolovania m-amonu, tak aj z pohľadu jeho utrácania na mnohé neveľmi ľudské aktivity.
Beží neustály korupčný boj o čo najväčšiu komercionalizáciu ešte nedávno pomaly nedotknutej prírody, o zonáciu a vytrhnutie, čo najväčšej možnej časti prírody pre komerčné aktivity. Tatry už nie sú miestom oddychu bežných ľudí, ale min. strednej a vyššej triedy, ktorí sa tam kŕmia rôznymi špecialitami a snobsky sa idú povedzme vys.ať do priepasti z vrcholu Lomnického štítu alebo si objednajú nejakú pipišku do vírivky.
Ruskí, ukrajinskí ai. novozbohatlíci si tam chodia užiť nejaký svoj šábes, kde sa alkohol leje prúdom. Domáci sa starajú, aby vypili a zožrali, čo najviac, aby boli j-EWRA pre miestnych oligarchov a tí skromnejší, aby mali nejakú výplatu.
Vodíme tam najväčšie zahraničné j-elitá, ktoré si tam trochu zakrochkajú, resp. pokonferujú.
Aká je tam asi myšlienková aktivita, ani nemusím veľa písať...

Ináč celý Biblický program má apokalyptickú algoritmiku (Biblia končí Jánovou Apokalypsou) a môže to tak aj skončiť, ak ľudia nezmenia Koncepciu svojho života a nepôjdú cestou Čelo-vekov, ktorí nájdu spôsob bezpečnej symbiózy s Prírodou.

Upozornenia vo forme rôznych katastróf tak budú Zhora čoraz častejšie. Viď globálne "otepľovanie", neustále prudké výkyvy počasia, prírodné a technogénne katastrófy, hoci sa to globálne j-elitá snažia eliminovať napr. úpravami a "riadením" počasia a pod.( a niektoré aj umelo vyvolávajú, lebo majú masonský plán redukcie počtu človeku podobných).

Miesto toho, aby začali meniť svoju morálku, pokúšajú sa hrať na Boha, čo pre mnohých skončí neveľmi dobre.

Sociálny čas sa totiž neustále bude zrýchľovať, ak technokracia bude ovládať ľudské opičky, ktoré sa stávajú jej rukojemníkom.
Z toho pohľadu je nutné čo najskôr meniť myslenie a rozširovať si úroveň chápania, aby ľudia mohli eliminovať zlú algorimiku nevhodných mat(r)íc a nestali sa tak ich obeťami..

Re: Re: Re: Re: Re: vztahy

Daniela I. | 02.06.2014

Vďaka za komplexnejšie vyjadrenie, vyjasnenie, hneď ten obraz má iné kontúry :)))

Re: Re: Re: Re: Re: vztahy

J. | 04.06.2014

Ďakujem veľmi pekne za doplnenie ďalších dier v mozaike :-)

Ešte stále si zvykám a žasnem nad mozaikovým svetonázorom. Mať konečne po toľkých rokoch ujasnených veľa vecí a s každou novou informáciou obraz vyjasňovať a dopĺňať miesto toho, aby som sa v pravidelných intervaloch svetonázorovo "zosypal" tak ako kedysi...

Jádro sdělení

stretnutie | 29.05.2014

Pe-tri,aj keď nie vždy,tentoraz s Vami úplne súhlasím. Možno práve ten jav,ktorý opisuje tento článok,práve prežívam . Pozorujem zrazu ,že už mi nestačí opakované stretávanie s anonymnými osobami,či skôr s osobnosťami na internete. Tak,ako ma prestala už pred pár rokmi priťahovať tv,mám obavy,že podobný jav sa zopakuje aj pri internete. Chýbajú mi normálne živé vzťahy,radšej s niekým,kto aj menej vie,len "nech je živý",nech má teplé telo,ako hovorila Marylin Monroe.-). Ak nastane predávkovanie týmto multimédiom,asi sa predsa len vrátime .-) k tým obyčajným stretnutiam,čo myslíte ?Jedno je isté,internet ich nesmie nahradzovať. Pomaly treba aj na to myslieť pri šírení nového myslenia

Re: Jádro sdělení

Pe-tri | 29.05.2014

Přechod od člověka k Člověku není nic jiného než postupná integrace všech doposud samostatně účinkujících (tedy odloučených) složek sama sebe do kompletního, svobodného Celku. Nejde tedy o to, nahrazovat umísťování těžiště své pozornosti (Ega) tu do jedné složky, po nasycení do druhé, ale o simultánní, tedy propojenou činnost ve všech složkách současně do jednoho synchronního projevu, který se ve vzdělávacích tradicích většinou nazývá seberealizace.
Je tedy namístě vědět, že člověčí odloučené celky, které je potřeba integrovat do jednoho jsou tři. Člověk tedy funguje současně na fyzické úrovni, psychické úrovni a duchovní úrovni (přičemž každá z nich má opět trojitou základnu) a podle míry uvědomování si této vlastní multiúrovňové architektury lze usuzovat na míru jeho Člověčenství.
Jinak řečeno nepodporuji vylučování nějakých (samozřejmě spravedlivých) aktivit, kterých je člověk schopen, jedno na které úrovni žití, ale jejich spojování do Celku. Pak jdeme život jako nůž máslem. Nic na nás neulpívá a nikomu neubližujeme (většina ubližování tzv. normálních lidé je bohužel nevědomé podstaty). Jen v tomto stavu sebeJednoty jsme schopni dojít do cíle - sjednocení se s HNR.
P.

Re: Re: Jádro sdělení

stretnutie | 30.05.2014

Ďakujem za odpoveď Pe-tri,kiež by sme tú cestu k stavu splynutia s Celkom našli. Pokial si len spomeniem,hľadali ju,túto cestu ,ktorá bola niekedy tiež cieľom. Niektorí,vlastne skoro všetci sa k Zdroju chceli dostať cez umŕtvenie tela,zmenou dýchania,stravy,utrpením..atd.Opačne myslím nikto.Boli tu ideály kalokagathie,ideál sovietskeho človeka ( s odstupom času asi najúspešnejší projekt)Môj skromný názor je,že cestu vidím v prebudení genetickej pamäte,predstavujem si ju ako niť z nezničitelného materiálu,ktorá sa aktivuje.Keď nastane ten správny čas.

Jádro sdělení

Pe-tri | 28.05.2014

spočívá v důležitém identifikování lidské potřeby (na psychologické úrovni žití) sjednocení se s druhými lidmi, coby jedné z vnějších/povrchnějších forem/instancí kruciální potřeby člověka (na duchovní úrovni žití), dosáhnout na spojení s HNR.
K případnému zamyšlení jen dodávám, že podmínkou nutnou ke sjednocení se (na jakékoliv úrovni žití) je existence výchozího, většinově bolestně (ne)vnímaného (jak kým:) stavu odloučení.
P.

super

radiator | 28.05.2014

musim sa podakovat za obzvlast vinikajuci clanok

Přidat nový příspěvek