10. Cesta k súbornosti (6)

10. Cesta k súbornosti (6)

2.6.2014

 

-předchozí část-

 

...Ale ak má pravdu v jemu prislúchajúcom názore a činnosti, a v skutočnosti sa mýlite Vy, zamietnúc ním predkladané návrhy, tak Boh poskytne príležitosť presvedčiť sa o tom Vám.

A vychádzajúc v tomto prípade z kolektívnej činnosti, protirečiacej tomu, čo Vy pokladáte za pravdivé, nebudete sa miešať do činnosti, v ktorej sa prejavila Prozreteľnosť (Úmysel, Plán). A to je - lepšie, než by ste do nej vstúpili a spravili by ste svojou prítomnosťou a spoluúčasťou v nej kolektívnu činnosť vnútorne konfliktnou. Ale ak máte pravdu Vy, tak bez vašej účasti nepravé dielo vyčerpá svoje možnosti a krachne rýchlejšie, než by ste sa snažili o jeho pád, podporujúc v ňom činnosť tých, ktorí sú objektívne mylne presvedčení o jeho správnosti.

Iba takýto prístup k organizácii kolektívnej činnosti odkrýva možnosti pre slobodný tvorivý osobný rozvoj každého jedinca v nej a jeho prechod k ľudskému sTroju psychiky, v ktorom sloboda voľby a sloboda vôle sa najviac napĺňajú. Tento prístup vytvára maximálne (extrémne) nízkofrekvenčný proces, ktorého doba trvania presahuje čas života súčasnej globálnej civilizácie. A tento proces vnáša do jej života to, čo je vlastné večnosti, v dôsledku čoho on dominuje nad všetkým, čo sa deje vo vyššiefrekvenčných diapazónoch, obmedzujúc v nich akcieschopnosť tých nositeľov hociktorého typu sTroja psychiky, ktorí sa bránia tomu, aby prešli k ľudskému sTroju psychiky a poskytli podporu tomuto procesu. Je potrebné zdôrazniť, že tento prístup zasahuje aj tvorivú činnosť, výsledkom ktorej sa rodí to, čo v živote doteraz nebolo.

 

Ale ak niekto, odvolávaním sa na princípy slobody výberu (voľby) hraníc správania sa a

tvorby vnútorne nenapätých systémov vzájomných vzťahov, obhajuje svoje právo zaoberať

sa tým, čo prináša do života objektívne zlo, tak to je - démonická snaha prisvojiť si cudzie,

nie jemu vlastné. Princíp vytvorenia vnútorne nenapätých systémov vzájomných vzťahov

jednotlivcov je predurčený pre realizovanie slobody tvoriť dobro, a nie byť blahosklonnou

(pozitívne sa tváriacou) maskou všehoprípustnosti (benevolentnosti), bezstarostnosti

(nedbalosti) a nezodpovednosti. .

 

Zdanlivo jeden a ten istý výsledok kolektívnej činnosti môže byť dosiahnutý jak na princípe rozšírenia vnútorne nenapätého systému vzájomných vzťahov v spoločnosti, tak aj na princípe individuálneho a masového nátlaku (prinútenia) a programovania správania sa jednotlivcov. A preto, ak sú ciele definované a sú blahé samé o sebe, je možné údajne nečakať, kým nejaké skupiny alebo kľúčové postavy (nositelia špecifických - požadovaných znalostí a zručností) prídu k názorom, nevyhnutným pre ich realizáciu a začnú ich vyjadrovať vo svojej činnosti z vlastnej iniciatívy, ale je možné jednoducho vytvoriť štruktúru vzájomného podriadenia funkciou, ktorá zabezpečí riadenie na princípe šírenia priamych príkazov a nepriameho diktátu. V dôsledku toho sa uskutoční to, čo potrebujú šéfovia (manažéri) projektu a bude to rýchlejšie.

Ale ak sa bude postupovať takto, tak dosiahnutý výsledok bude po nejakej dobe stratený vzhľadom na to, že vnútorné napätia v systéme vzájomných vzťahov nakopiac sa, prekročia kritickú úroveň, pri ktorej rôzne druhy svoriek, výstuh, opôr systému (strach z represií, nedostatok peňazí , psychologické nátlaky atď.) a umelé poistky napätia stratia svoju efektívnosť. Následne sa vnútorné napätia realizujú vo viac či menej intenzívnom samozničení systému. Presne takto v ZSSR a vo väčšine bývalých "socialistických" krajín sa zrútil pseudo-socializmus - spoločnosť vynútenej spravodlivosti bez vykorisťovania človeka človekom, kde sa nenašla ani jedna efektívna spoločenská iniciatíva, schopná ochrániť tie životné blahá, ktoré dával väčšine obyčajných ľudí socializmus hoc aj v jeho donucovaco-príkaznej forme: bezplatná zdravotná starostlivosť a vzdelanie, vysoká úroveň sociálnej zabezpečenosti v chorobe a v starobe, osobná bezpečnosť na väčšine ulíc v ľubovoľnej dennej dobe a pod.

 

A kapitalistický Západ má dostatočne pevné základy preto, že spolu so systémom donucovania a programovania psychiky v jeho spoločnosti existujú a sa podporujú jej vlastné vnútorne nenapäté systémy vzájomných vzťahov, v ktorých jednotlivci konajú na základe osobnej iniciatívy. Pritom sa Západ vyznačuje určitou špecifickosťou a rozdelením celkovej moci (právomocí) medzi vnútorne nenapätými systémami a systémami donucovania a programovania správania. Tam sa vnútorne nenapäté systémy tvoria na princípe toho typu sTroja psychiky (zvierací, zombie, démonický), ktorý sa už vytvoril "samo sebou" a pri takom svetonázore, ktorý je ("JA(ego)-centrický" kaleidoskopický alebo mozaikový) a nesledujú v celku ciele vo vzťahu života spoločnosti a ľudstva.

Tieto osobné vnútorne nenapäté ​​systémy sa "oborávajú, obhŕňajú" globálne ciele sledujúcimi štruktúrami donucovania (finančný diktát úžerníckých bánk a represívne orgány) a programovania správania (kult individualizmu sledujúci len osobné súkromné ​​záujmy; cirkvi jak tradičné tak aj "netradičné"; systém verejného vzdelávania na princípoch "pre úradníkov"). Takto sa dva systémy vytvorenia vzťahov vzájomne dopĺňajú v celkovom živote spoločnosti, takmer nikde sa navzájom medzi sebou nepretínajúc a nemajúc medzi sebou rozpory a konflikty, schopné vplývať na budúci osud spoločnosti.

Zamlčiavajúc Biblický projekt vybudovania globálneho "elitárno"-nevoľníckeho (otrockého) štátu, systém donucovania a programovania správania, pod diktátom ktorých sa realizuje Biblický projekt, a vystavujúc na obdiv slobodu osobnej ​​iniciatívy, pohlavári Západu predstavujú toto spoločenské zriadenie ako etalón (normu, model) demokracie (skutočnej moci národa), ktorý ako jediný zaručuje slobodu osobného rozvoja. Pritom zneužívajú to, že prevažná väčšina im naslúchajúcich svojimi vlastnými záujmami je ďaleko od riadenia na globálnej úrovni a nemôže ich odhaliť. Takto z pokolenia na pokolenie kult tohto systému udržuje "milovníkov slobody" v neľudských typoch sTroja psychiky. Ale v Rusku táto hra neprejde: tam je osobitný (iný, špeciálny) typ hry.

To isté, podľa cieľov, platí aj pre Scientologický projekt1, ktorým jeho zakladatelia chcú vytlačiť (nahradiť) Biblický projekt, ktorý priviedol globálnu civilizáciu do slepej uličky. .

Toto tvrdenie o vnútorne nenapätých systémoch vzájomných vzťahov na Západe sa môže zdať protirečiace tomu, čo bolo skôr povedané o tom, že neľudské typy sTroja psychiky sa vyznačujú neprestajným vyjasnievaním si hierarchického postavenia. Ale v roztrieďovaní sa tohto typu nie sú účastní všetci; a kto sa v ňom zúčastňuje, tak taktiež nie voči všetkým, takže je pomerne široký okruh jedincov, ktorí nemajú námietky voči cudziemu (niekoho iného) hierarchickému postaveniu a akceptujú to postavenie, ktoré je určené im samotným. V tom sa prejavuje ich lojálnosť k systému davo-"elitarizmu" a v systémom povolených hraniciach vytvárajú mnohopočetné osobné ​​spoločenské iniciatívy, ktoré nepodrývajú základy davo-"elitarizmu". A tak, fungujúc v mnohom na princípe vybudovania vnútorne nenapätých systémov, vytvoria potenciál udržateľnosti davo-"elitárnej" spoločnosti ako celku. Ak úroveň zaviazanosti (záväzkov) v nich začne prekračovať pre účastníkov-dobrovoľníkov znesiteľnosť (toleranciu), tak spoločenské iniciatívy sa rozpadnú v dôsledku vnútorných pnutí, prerastajúcich do konfliktov medzi účastníkmi iniciatív pre rôzne dôvody, väčšinou vzdialených od verejnou iniciatívou proklamovaných cieľov. Ale ak sa spoločnosť nezaobíde bez produktov fungovania aktivitu stratiacich spoločenských iniciatív, tak vzniknú nové ​​spoločenské iniciatívy tiež si zachovávajúce svoju efektívnosť, dokiaľ princíp vnútorne nenapätých systémov nebude v nich potlačený nejakým nerozumným a horlivým úradníkom.

 

Jediný Zákon ponúka spoločenskú iniciatívu, fungujúcu na princípe zostrojenia vnútorne nenapätých systémov. Ona nezapadá do na Západe stabilizovaných biblických noriem, ktoré podporujú udržateľnosť "elitárno"-nevoľníckeho (otrockého) systému a nezapadá ani do noriem ostatných védicko-znacharských davo-"elitárnych" kultúr a projektov, pretože:

  1. táto spoločenská iniciatíva ponúka realizáciu stanovených cieľov vo vzťahu k celej globálnej civilizácii;

  2. najvýznamnejší z jej cieľov je vykoreniť vládu (dominanciu) neľudských sTrojov psychiky, čo je ekvivalentné (rovnajúce sa) likvidácii davo-"elitarizmu" - "elitárno"- nevoľníckeho (otrockého) systému vo všetkých jeho zjavných aj zamaskovaných formách existencie;

  3. ponúka rozšírenie svetonázoru trojjedinstva matérie-informácie-miery v spoločnosti. Ten je vlastný ľudskému sTroju psychiky a je základom pre nevyhnutný prechod k nemu pre každého jednotlivca, ktorý si uvedomí, že žije v zostrojení zvieracej, zombie, alebo démonickej psychiky a praje si prejsť k ľudskému sTroju psychiky.

 

Všetky ostatné ciele v spoločenskej iniciatíve, ponúkanej Jediným Zákonom, majú menší význam a sú podriadené (podmienené) vyššie spomenutým.

Vysvetlili sme to v ruskom jazyku na konci dvadsiateho storočia (ekvivalentne tomu v r. 2014 v slovenskom jazyku – pozn. prekl.), ale v podstate to isté bolo vysvetlené v arabskom jazyku v Koráne v siedmom storočí. A konkrétne oboznámenie sa s Koránom v jeho rôznych prekladoch ako s posolstvom, adresovanom osobne každému z nás, nás priviedlo k pochopeniu v tejto práci vysvetleného.

Z vysvetleného (vyššie uvedeného) musí byť jasné, že uskutočnenie (realizácia) tejto spoločenskej iniciatívy je zhubné (vražedné, smrtiace) pre Biblický projekt vybudovania globálneho "elitárno"-nevoľníckeho (otrockého) štátu na základe židovského monopolu na korporátnu úžeru a monopolu na nákup autorských práv na informačné produkty za účelom realizácie technologického alebo iného informačného diktátu. V súvislosti s nevyhnutnosťou pre kurátorov Biblického projektu ochrániť sa pre touto spoločenskou iniciatívou, sa nimi vykonštruváva a vytvára strašiak "islamského fundamentalizmu". Ten sa uvažuje stotožniť vo vedomí (v mysliach) obyvateľov s Koránickým vieroučením, a tým zdiskreditovať Koránický islám a jeho nositeľov v očiach davu, podriadeného prostredníctvom systému donútenia a programovania správania sa kurátorom Biblického projektu.

Ak by mal niekto pocit, že v podstate skrývajúc sa za výzvu nasledovať jediný Zákon sa navrhuje uskutočniť anarchiu, vylučujúcu služobnú podriadenosť a disciplínu v kolektívnej činnosti; že pri pokuse o zavedenie anarchie bude spoločnosť uvrhnutá do chaosu, aby v tom chaose tí, ktorí stoja za navrhovanou spoločenskou iniciatívou, sa obohatili a nakoniec zotročili Rusko (a následne celú Zem – pozn. prekl.), tak tomu tak nie je.

Táto spoločenská iniciatíva nedopustí spoločenskú anarchiu a zhýralosti osobného správania sa, ale zaväzuje každého jej účastníka k sebadisciplíne v živote, zodpovedajúcej aj cieľom spoločenskej iniciatívy, aj prostriedkom ich dosiahnutia a oddaním sa príkazom a úlohám on pridáva svoju osobitosť, svojráznosť, ktorá odlišuje kolektívnu činnosť v nej od všetkých ostatných.

 

V Koráne je napísané:

 

«Povedz: “Ó, tí, kto viete písať! Príďte k slovu, stejnému pre nás i pre vás, aby sme sa neklaňali nikomu, okrem Boha, a nič Mu nepridávali do spoločníctva, a aby sa ani jeden z nás neobracal k iným pánom, okrem Boha". Ak sa odvrátia, povedzte: "Vydajte svedectvo, že my – sme oddaní (Bohu)" » (súra 3:57(64)).

 

To znamená, že všetci ľudia majú rovnakú osobnú dôstojnosť vo vzťahoch medzi sebou a

stotožňovať hierarchiu služobnej podriadenosti pri vypĺňaní povinností v kolektívnej

činnosti s hierarchiou osobnej dôstojnosti – zamená popierať Jediný Zákon a prepadať sa

z v ňom navrhovanej spoločenskej iniciatívy do satanizmu, ako vládnucej (dominujúcej)

forme korporatívneho hierarchicky organizovaného démonizmu. .

 

V Koráne je takisto (v posledných veršoch súry 3) napísané nasledovné:

 

«98(103). Držte sa viery Boha2 všetci, i nerozdeľujte sa, a pamätajte na milosť Boha k vám, keď ste boli nepriatelia, a On zblížil vaše srdcia, a vy ste sa stali z Jeho milosti bratmi!

99. Boli ste na okraji priepasti ohňa a On vás zachránil odtiaľ. Tak vám Boh zjavuje Svoje znamenia, - možno že pôjdete správnou cestou! —

100(104). a nech je uprostred vás občina (komunita), ktorá vyzýva k dobru, káže odobrené (schválené) a zdržiava sa od neodobreného. Títo sú - šťastlivci (text pri citovaní je zvýraznený nami)

101(105). A nebuďte ako tí, ktorí sa rozdelili a začali protirečiť (hlásať iné – pozn. prekl.), potom ako prišli k nim jasné znamenia; pre týchto – je veľký trest».

 

Vo vzťahu k spoločenskej iniciatíve to všetko dohromady znamená, že pre človeka je normálne podľa svedomia veriť Bohu. Inými slovami, bez viery Bohu jedinec v kvalite Človeka (Človekom) byť nemôže, aj keď môže byť veľmi presvedčivo človeku podobný. A veriac (dôverujúc) Bohu, človek nie je povinný vykonať príkaz, ktorého zmysel nechápe, ak nevyplnenie príkazu sebou nevyvoláva to, čo on chápe ako zlo, alebo vyplnenie ktorého považuje za škodlivé. Okrem etických a ostatných otázok, preskúmanie ktorých je nezmyselné mimo konkrétnych situácií a nesúvisiace s príkazmi, ktoré niekto vydáva a niekto odmieta vyplniť, toto pravidlo (zásada) vedie k otázke o operatívnosti (rýchlosti konania) spoločenskej iniciatívy (rozvíjajúcej sa na základe princípu vnútorne nenapätých systémov vzájomných vzťahov medzi jednotlivcami) v tých frekvenčných pásmach, do ktorých už ona bezprostredne vošla a účinkuje.

 

-pokračování-

 

1 Podrobnosti pozri v práci Vnútorného Prediktora ZSSR „Prídi na pomoc mojej neviere…“.

2 «Viera Boha» — obraz relígie (zbožnosti), ako vzájomného spojenia — obojstranne nasmerovanej informačnej výmeny.

 

Diskusní téma: 10. Cesta k súbornosti (6)

Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Pe-tri | 03.06.2014

Cituji:
Ale ak máte pravdu Vy, tak bez vašej účasti nepravé dielo vyčerpá svoje možnosti a krachne rýchlejšie, než by ste sa snažili o jeho pád, podporujúc v ňom činnosť tých, ktorí sú objektívne mylne presvedčení o jeho správnosti.
Jen bych navrhl doplnění v tom smyslu, že do procesů, které považujeme za nepravé dílo lze vstoupit s dvojí motivací - nejen s motivací (zhusta naivní) procesy napravit (a v tomto případě skutečně platí, že naše korekční a neúspěšná aktivita svojí disharmonií procesu zániku paradoxně (judisté vědí:) zpomaluje), ale i s (vědomě a úmyslně zvolenou) motivací zánik takového nepravého díly urychlit. Je to o tom, jak máme pod kontrolou vlastní interakci a ovládací matricí předmětného procesu (nabíjení versus vybíjení). Někdy bývá vzrušující působit jako zkrat v prohnilém procesu:) I Parkinson o tom (jak vědomě destruovat zevnitř) něco napsal:)
Jinak super text, nejen na analytické, ale i na syntetické úrovni. Přeji všem úspěšnou integraci zde uvedených myšlenek do vlastního světonázoru.
P.
Ps. osobně nepoužívám pojem Jediný Zákon ale Zákon Jednoty.

Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Korektura | 03.06.2014

... Je to o tom, jak máme pod kontrolou vlastní interakci s ovládací matricí předmětného procesu (nabíjení versus vybíjení)...

Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

popolvár | 03.06.2014

ťažko mi povedať, čo je správnejšie, či Jediný Zákon, Jednotný Zákon, alebo Zákon Jednoty. K ruskému slovu v prekladovom slovníku sú oba slovenské výrazy: jednotný aj jediný. Vzhľadom na to, že Biblia má Starý aj Nový zákon, tak mi tak nejak prirodzene vyšlo, že Jediný Zákon... keď už je ako Zvestovanie priamo od Boha... a všetko ostatné sú už len zákony, zákonitosti a pravidlá. Takže nejak tak.
Ale netvrdím, že je to 100% správne. Skús podložiť, prečo používaš Ty Zákon Jednoty. Čo Ťa k tomu viedlo?

Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

udo | 03.06.2014

Ďalšie možnosti, synonymické nuansy:
Zákon Zjednotenia, Zákon Jednotenia, Zákon Zboru, Zákon Súboru, Zákon celku, Cekový zákon, Zákon spojenia, Odporúčanie, odkaz spojenia, testament súvislosti, záveť spoloCnosti, poklad spojenia, túžba vzťahu, svetosť kontinuity, svätosť uniVersa, sviatosť miery, ..svetlo sveta, atď, atď..
Ktorým smerom ísť?

Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Pe-tri | 03.06.2014

Ano, takže, předně, mé vysvětlení má obor platnosti pouze na češtinu, možná, že platí i pro jiné jazyky, ale to nechci hodnotit.
Osobně tedy předmětné zákonitosti chápu v tom smyslu, že jeden pojem je primární a druhý jeho aspektem/parametrem. Za primární pak považuji Jednotu, která se mj. projevuje objektivními vztahy, tedy zákonitostmi. Tudíž slovní spojení Zákon Jednoty v mém chápání vyjadřuje právě tento primariát Jednoty před aspektem jednoho z jeho projevů - tedy zákonitosti. Analogicky tomu slovní spojení Jediný Zákon mi dává ten, niterný smysl, ve kterém je (nesprávně) primární Zákon a jeho aspektem je Jednota, coby opak mnohosti (jakože by mohlo být víc Zákonů, ale není, proto je jen jeden).
Takže buď se to významově točí kole Zákona nebo kolem Jednoty přičemž já dávám přednost (primární a všeobjímající) Jednotě před (parametrickým aspektem této jednoty) - Zákonitostí.
P.

Re: Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Pe-tri | 03.06.2014

Anebo ještě jinak, méně lingvisticky - Jednota existuje i bez Zákona, kdežto Zákon bez Jednoty nikoliv. Zákon je charakteristickým (identifikačním) parametrem díla Jednoty - tedy Stvoření (Vesmíru-Kosmu), které (to dílo) jako takové je od Jednoty (HNR) odděleno a "žije" vlastním (od Jednoty odděleným, ale na Jednotě závislým) životem...
P.

Re: Re: Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

popolvár | 06.06.2014

v originále je "Единый Завет", google to prekladá ako Jednotný Zákon, slovník azet to prekladá ako jednotný, jediný...
Kedze v originále je to skladba prídavného a podstatného mena, tak v preklade prichádza do úvahy: Jednotný Zákon alebo Jediný Zákon...
úvahy z príspevkov sa môzu zakomponovat ako vysvetlivka pod ciarou

Re: Re: Re: Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Pe-tri | 06.06.2014

Řeknu to tak - nechť si to každý překládá, dle míry svého chápání.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Hox | 08.06.2014

jedna rovina je, že pojem "Jediný Zákon" v kontextu nevyjadřuje "Zákon jednoty" ve smyslu například Wilcockova Law of One, ale vyjadřuje prostý fakt, že informace, předaná Mohamedovi, předtím Issovi, předtím Mojžíšovi, předtím Achnatonovi, byla tatáž. Stejná. Jen subjektivně vyjádřená byla mírně odlišně, v odlišné terminologii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen malý postřeh k velmi kvalitnímu textu

Pe-tri | 09.06.2014

Ano, i tak to lze chápat, osobně bych ale v takovém pojetí použil výraz "jeden a ten samý zákon" a ještě bych to na začátku textu explicitně vysvětlil. Nechat to na individuální chápání kontextu mi nepřijde příliš vhodné.
P.

Přidat nový příspěvek