Válka proti Rusku (o odvetném kroku páté kolony)

Válka proti Rusku (o odvetném kroku páté kolony)

26.11.2013

 

Rozhodnutí Lefortovského okresního soudu města Moskvy ve věci žaloby meziokresní prokuratury na zařazení knihy „Mrtvá voda“ mezi extrémistické materiály je konkrétní akcí proti snaze Ruska o získání plné suverenity.

22. listopadu 2013 Lefortovský okresní soud vyhověl v plném rozsahu žalobě Lefortovské meziokresní prokuratury na zařazení knihy Mrtvá voda mezi extrémistické materiály. [rusky]

Aby takové rozhodnutí o zákazu knihy Koncepce sociální bezpečnosti Mrtvá voda bylo možné přijmout, soud i prokuratura porušily všechny myslitelné judikáty a právní normy. Podrobnosti najdete: „Trestní řízení č.812036 Úřadu pro vyšetřování zvlášť závažných případů Hlavního oddělením pro vyšetřování Ruské federace, jehož cílem je zařazení knihy Mrtvá voda mezi extrémistický materiál“.[rusky]

Je tu však další, mnohem důležitější okolnost, na kterou bychom se měli zaměřit: vynesením rozsudku o zákazu Koncepce sociální bezpečnosti „Mrtvá voda“ soud i prokuratura zaměnily svou výkonnou mocí moc vyšší, zákonodárnou. Ta však přísluší pouze Státní Dumě Ruska a pouze v její kompetenci je tvorba zákonů, jejichž plněním se má zabývat prokuratura a soudy (poznámka Hox: konflikt totožného druhu, mezi soudní a zákonodárnou mocí, stál u zrodu krvavých událostí roku 91 v Rusku. Soud se tehdy také postavil proti zákonodárné moci).

V této souvislosti je nutné připomenout, že Koncepce sociální bezpečnosti „Mrtvá voda“ je původně vědecko-technickou analýzou, vědeckou prací a odborným výzkumem na téma „Vývoj koncepce strategické stability a dynamiky vývoje scénářů možného vzájemného působení při zachování parity perspektivních strategií světových mocností na období do roku 2005“. Výzkum probíhal v roce 1990 na Institutu USA a Kanady při Akademii věd SSSR. První expertíza byla představena r.1991 fakultou aplikované matematiky a řízení procesů Leningradské státní university pod vedením korespondenta AV SSSR Vladimíra Zubova.

V roce 1995, dne 28.listopadu, bylo ve Státní Dumě s pomocí frakce LDPR uspořádáno parlamentní slyšení na téma Koncepce sociální bezpečnosti. Probíhalo jak za účasti vlády Ruské federace, tak za účasti AV Ruska a jiných zainteresovaných organizací. Výsledkem slyšení bylo, že materiál Koncepce sociální bezpečnosti byl doporučen ke studiu a zavádění ve všech sférách života společnosti (pozn.: podrobnosti o parlamentním slyšení na téma KSB, a částečný transkript vystoupení řečníků, najdete v češtině zde)

To znamená, že Koncepce sociální bezpečnosti je jediná Dumou posvěcená ideologie v zemi, protože ani jedna politická strana, ani jedna občanská organizace ve státě nemá na svou ideologii znalecký posudek nejvyššího zákonodárného orgánu a nejvyššího vědeckého orgánu státu. Doporučení ke studiu a zavádění KSB do všech sfér života bylo publikované v oficiálním vydání Dumského věstníku č.16/1996.

Materiály parlamentního slyšení byly vydány ve zvláštní knize „Nová strategická iniciativa Koncepce sociální bezpečnosti Ruska“ /Federální shromáždění – parlament Ruské federace, Státní Duma 1996/ a kniha byla šířena do mocenského aparátu Ruska. Například každému poslanci Krajského zákonodárného shromáždění Altajského kraje, gubernátorovi, starostům i zastupitelům, byla kniha předána.

Ve stejné době byl proveden průzkum na téma potřebnosti a vhodnosti používání KSB v životě společnosti a jejího řízení u všech složek mocenského aparátu řízení Ruska (ministři, gubernátoři, starostové atd.). Všechny odezvy byly pozitivní. Mezi těmi, kdo doporučil svým podřízeným studium materiálů Koncepce, byl i tehdejší ředitel Federální bezpečnostní služby V.Putin.

To znamená, že soud i prokuratura postavily svou moc na úroveň zákonodárného orgánu státu – Státní Dumy Ruska. Jimi najatí „experti“, kteří se ani neobtěžovali přečíst si text KSB „Mrtvá voda“, postavili svou moc na úroveň nejvyššího vědeckého orgánu státu – Akademie věd Ruska a celého státního řídícího aparátu Ruska.

Ve světle faktů výše řečených se jeví vynesení rozsudku soudu z 22.listopadu 2013 o zákazu Koncepce sociální bezpečnosti „Mrtvá voda“ jako odpověď kompradorských „elit“ (zprostředkujících obchod) na to, že 20.listopadu 2013 schválil prezident Ruska V.V.Putin Koncepci sociální bezpečnosti jako základní pilíř upevňování státní suverenity Ruska.

Война против России vyšlo 25.11.2013 na fct-altai.ru. Překlad Lin.

 

Diskusní téma: Válka proti Rusku (o odvetném kroku páté kolony)

now you see me

y | 27.11.2013

alebo Iluzija obmana
Pamätáte si na ten, podľa mňa, kľúčový rozhovor medzi policajtom Dylanom (GP) a mágom Morganom Freemanom, keď ho prišiel pozrieť do väzenia?
- Toto je moja nová teória. Podľa legendy je oko ....... všade a čaká, až sa objavia skutočne veľkí mágovia, ktorí sa budú vymykať priemeru. ( Rusi?). Možno ste to boli vy (Anglosasi). Hlboko vnútri ste túžili po tom, stať sa súčasťou oka, ale nikdy ste neboli prizvaný. Takže ste sa ich pokúšali zničiť. Ale čo sa stalo namiesto toho? Naštvali ste ich.
(Mág)- To oko nie je skutočné!
- Tak mi to vysvetlite. Kto za tým všetkým stojí?
- Niekto úplne posadnutý a precízny, niekto, kto je pripravený všetko obetovať. Kto je pripravený prehrať, takže ho nikto nemôže podozrievať, pokým trik nebude na konci.
- Nechcem žiadny profil, chcem meno. Kto to je?
- Ja proste neviem kto, ale mali prístup do toho skladu a dali tam zrkadlá. Vždy o krok predo mnou a pred FBI. Je to, akoby to bol niekto...
- Zvnútra (povie Dylan, tentoraz už mimo cely, v ktorej je mág)
- Vy! Prečo?
- To je tá otázka, že áno? Máte pravdu. Ani netušíte, ako dlho som musel čakať, aby som videl tento výraz.
- Kto ste? Čo odo mňa chcete?
- Čo ja chcem? Aby ste strávili zvyšok života v tejto cele, civeli na tie mreže a premýšľali, ako ste to mohli nevidieť. Ako ste sa nechali tak zaslepiť vlastným egom, že ste boli presvedčený, že ste o 1 krok vpredu, zatiaľ čo ste boli vždy o 2 vzadu.

Re: "Now you see me"..aneb Šaty Cease-arove

udo | 28.11.2013

Hej..ventil prepúšťa, že by ešte čo i chvíľu, tlak ten ustál..
4 epi-lepi jazdci zo Siedmych.
Prvé 4 etapy Plnej funkcie riadenia, ktoré si v reálnej politike necháva Kyklop pre seba
a v besede sa s ÓdyZeom strieda :)

Názor na monopol zo strany Kanálu bez poklopa..
strechy, čo zanechal dnes, stratil v moci vieche:

1.Identifikácia faktoru prostredia, ktorý „tlačí na psychiku“, čím vyvoláva subjektívnu potrebu riadenia.
(Riadenie v PFR začína práve tu.)

T.j..
Je identifikovaný reálny faktor alebo do úlohy objektívneho faktora bol určený nejaký vymyslený alebo ilúzia.
- riadiť možno len objektívne existujúce procesy alebo objektívne možné procesy
- realizovateľnosť tejto etapy PFR predpokladá predchádzajúcu akumuláciu (nahromadenie) minima informácii o prostredí, ktoré vplýva na subjekt, pretože v opačnom prípade nie je schopný rozpoznať ovplyvňujúce faktory v ich celom spektre.


2.Formovanie stereotypu rozpoznávania faktoru vonkajšieho prostredia pre budúcnosť a jeho rozšírenie v kultúre spoločnosti.
T.j..
V podstate sú to otázky metrologickej konzistencie identifikácie faktora na seba nezávislými pozorovateľmi
- je nevyhnutné identifikovať a preanalyzovať zoznam parametrov, ktoré charakterizujú prítomnosť faktora potrebného riadenia a určiť metrológiu vo vzťahu každého z parametrov (cez orgány zmyslov alebo prístrojovo, alebo oboje , ako aj ďalšie).


3.Stanovenie cieľov vo vzťahu k identifikovanému faktoru.
Formovanie základnej a osobných koncepcií riadenia pre každý cieľ v zostave vektora cieľov
V podstate stanovenie cieľov predstavuje fromovanie vektora cieľov riadenia v súvislosti s týmto faktorom a zavedenie tohto vektora cieľov do celkového vektora cieľov subjektu (manažéra). Stanovovanie cieľov može zahŕňať aj riešenie o stabilite čiastkových cieľov v zmysle predpovedateľnosti, hoci to môže byť presunuté do 4. etapy PFR.

T.j..
Analýza cieľov, metrologická konzistencia každého z nich. Analýza štruktúry vektora cieľov pre zistenie defektov (vzájomne sa vylučujúcich cieľov, narušenie poriadku priorít cieľov, opakovanie rovnakých cieľov v rôznych prioritách atď.).

4.Formovanie základnej a osobných koncepcií riadenia pre každý cieľ v zostave vektora cieľov
(t.j. cieľové funkcie riadenia, ktoré dohromady tvoria základnú koncepciu) na základe riešenia úlohy o stabilite v zmysle predpovedateľnosti správania sa objektu (procesu) pod vplyvom vonkajšieho prostredia, vlastných zmien objektu a riadenia.

Či je riešená a ako úloha prognostiky vplyvu identifikovaného faktora v č. 1 a možnosti dosiahnutia stanovených cieľov vo vzťahu k nemu. Či existuje všeobecná koncepcia riadenia a ako je do nej zahrnutá vlastná koncepcia riadenia podľa cieľov, spojená s identifikovaným faktorom č.1.

Pernoféria Oka slepého robí zas nutne pacholka blbého..
po-vinný psycho-margin..

a Reiteri dávno pod lampou "skrytí"?

5.Zavedenie všeobecnej základnej koncepcie do života – organizácia nových alebo reorganizácia existujúcich riadiacich štruktúr, ktoré nesú cieľové funkcie riadenia.
T.j..
V aspekte sociálnych aplikácii:
Riadenie projektov v praxi znamená rozdelenie osobnej zodpovednosti za rôzné etapy projektu medzi rôznych ľudí, rozdelenie právomoci a rozmanitých zdrojov medzi nich, ktoré sú nevyhnutné pre výkon ich funkcií. Je potrebné sa zamerať na identifikáciu a zabezpečenie konzistencie toho sieťového modelu, v ktorom sa nachádza činnosť štruktúry, ktorá nesie vlastnú koncepciu riadenia vo vzťahu k faktora identifikovaného v č. 1.

6. Kontrola (pozorovanie) činnosti štruktúr v procese riadenia, ktoré sú nimi vykonávané a koordinácia vzájomnych interakcií (pôsobení) rôznych štruktúr.
T.j.
V aspekte sociálnych aplikácií:
Kontrola a monitorovanie projektu na základe jeho sieťového modelu a činnosti štruktúr i zodpovedných osôb, ktoré osobne zodpovedajú za činnosť zverenej štruktúry.

7.Likvidácia existujúcich štruktúr a uvoľnenie využívaných zdrojov v prípade nepotrebnosti alebo ich udržiavanie v práceschopnom stave do následovného použitia.

T.j..
V aspekte sociálnych aplikácii: V prípade likvidácie: kto bude príjemca a správca výsledkov činnosti? A ďalej, čo s uvoľnenými zamestnancami a marketing nepotrebného zariadenia. V prípade zachovania v práceschopnom stave riešiť otázky týkajúce sa personálnych kádrov a ich udržiavania na zodpovedajúcej profesionálnej úrovni, dodávky nových zariadení.

Optimalizácia koncepcie(Analogické 1.- 4. etapám PFR) patrí tiež do tašky prvých štyroch tak,
ako aj pojmy "duch" a "hmota",
rozdelenia oviec žoldáka botou,
či resekcia mozgu pojmami:
1.Hmota, 2.Energia, 3.Čas a 4.Priestor,
pôsobiacich ako Bes sväté miesto.
Na zem našu, kde NEbolo BESA,
pokiaľ mágovia neschovali 2 Esá.

Hej Y, tak, ako vravíš,
sranda inak, ako by stratili pak..
v púšti kľúč ten, naivní Hermiti-popelári.

Re: Re: "Now you see me"..aneb Šaty Cease-arove

y | 07.12.2013

Ďakujem udo, aj keď mne je bližšia próza a nie poézia a tvoje myšlienky viac tuším ako rozumom chápem.

Ono to tak vyzerá, ale ja neviem, či naozaj stratili ten pakľúč. Podľa toho filmu to vyzerá, že vedia, kde je ďalšia zámka na otváranie. y - už je príliš namáhavé udržiavanie starej zámky v práceschopnom stave. Stavili na otvorenie regionálneho centra riadenia (odtiaľ TU nepopulárna otázka KTO dosadil Putina?).
Upadajúceho západného sveta majú plné zuby. Ja ku GP nemám vyslovene negatívny postoj ako že je stelesnenie zla. Ide naozaj všetka tá homo, multikulti, gender agenda od nich? nie je to výsledok z reťaze odtrhnutej periférie, ktorej dali prílišnú voľnosť a oni namiesto rastu zdegenerovali pod ťarchou vlastného ega?
Ak sú to naozaj démonické typy psychiky, pokúsia sa ovládnuť KOb a Rusko čaká diktatúra. Ja ale dúfam, že to ruská civilizácia ustojí a GP si nebude vytvárať ďalší otlak.
Ako vždy, je to na Rusoch, na nás, na každom. Nádej máme. Už dosť hmatateľnú.

KSB a pravoslavi

MiG | 27.11.2013

Nejspis mi budete nadavat, ze jsem vubec nepochopil podstatu KSB a jeji mimobiblicky ramec, ale... nebylo by z hlediska uplatneni KSB ve spolecnosti dobre, kdyby se hledal nejaky modus vivendi s RPC??? Jak se o to pokousel i J.V.S. Myslim, ze by se tak KSB snaze proklestila problemy vcetne prekazek v zakonodarstvi, exekutive i justici. Pred par tydny jsem se vratil z RF a nemuzu se zbavit dojmu, ze pravoslavi ma v ruske spolecnosti opravdu velmi hluboky koren. Neni to jen o vire, je to o sounalezitosti s tradicemi, historii, pamatkami a taky o vzpominkach na pomoc pri utrpeni.

Re: KSB a pravoslavi

taurus | 27.11.2013

Také jsem nad tím uvažoval. Ale to by vyžadovalo od církve přiznání, že tísíc let lidém lhala. A potom, aby se sama zlividovala. Protože podle KSB člověk nepotřebuje prostředníka mezi sebou a bohem. Myslíš že je toho církev schopná? Jinák z toho vzníkne kočkopes - tlupo-elitární, církevně-sextantský KSB. Brr...

Uvidíme, třeba přeřeknutí Kirila o KOB znamenalo, že církev si uvědomuje tíhu své zodpovědností...

Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

romana | 27.11.2013

taurusi a hoxi
hoxi nevim jestli ti dosel muj posledni email prosim te podivej se prosim taurusi zkus sehnat ten kontakt o kterem se ti hox zminil je to zivotne nutne

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

taurus | 27.11.2013

Ono je to dost složitý. Sidorov je dost známá osobnost a dostat se k němu není lehké. Na netu jsem akorát našel jeho oficiélní stránky a adresu facebooku na něho a jeho skupinu. Je v tom odkazu.
http://vk.com/georgij_sidorov
Až to otevřeš, tak po pravé staně je link, kde tá adresa je. Pokud jí otklíkneš, tak se objeví stránka, kde se musíš přihlásit. Tam bys snad mohla také něco vykorespondovat. Zde je:
https://www.facebook.com/login.php?next=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fgeorgij.sidorov%2F
Osobně, bohužel, nikoho z Tomsku neznám, ale pokusím se ještě optat. Každopádně, bych musel aspoň zhruba vědět, o co ti jde.
Pokud to chceš sdělit, napíš Hoxovi, on mi to přepošle.

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Ivan | 27.11.2013

....nič sa neboj, pokiaľ si v "tele" nič sa ti nestane...

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

Ivane
jsi v praze?

Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

erddyst | 27.11.2013

Ze slov Ivana a za pomoci intuice si dovolim odhadnout o co jde ...
A v Pze i lidi schopne znam ...
777 185 244

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

dekuji
nefungujemi email a nejde mi zalozit novy

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Petr H. | 27.11.2013

http://amail.security-portal.cz/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

Erde
nemuzes ty sam zkusit kontaktova georgie treba pres jeho neformalni forum
nejsem si jista kam by odesel email na jeho adresu kdyz ted web nefunguje

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

erddyste
ted jsem s nim mluvila a tohle nepomuze

Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Ivan | 27.11.2013

"jsi v praze?"...
nije.... na slovensku skoro na morave pod javorinou.... Hox má maila aj skype... večer cca po 9 tu budem....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

Ivane, a vsichni na tomhle webu
tady jde o neco uplne jineho

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Jana1 | 27.11.2013

O co tady jde?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

jano

podivej se nize
ted to prave popisuji a nevim kolik casu mi jeste zbyva

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 27.11.2013

jed dolu az najdes moje jmeno a tam je v rade rada mych kratsich prispevku
je mi jedno decka jestli si myslite ze jsem blazen
ja vim ze vam tady popisuji strucne aprehledne kratky vycuc z toho co jsem nastudovala z knih GEORGIEJ SIDOROVA, ktery prinasi plne a kompexni poznani toho na co sevlastne vsichni ptame KDO JSME
JAKA JE NASE MINULOST
KDO VLADNI NASI PRITOMNOSTI
A JAK BY MOHLA BYT NASE BUDOUCNOST
KDYZ
TO PREDESLE POCHOPIME mame
sanci se postavit vsem silam zla na teto planete

PROTO SE ZAPAD BOJI RUSKA
PROTO SE ZAPAD BOJI PUTINA
A PROTO PUTIN SVYM ZPUSOBEM PODPORUJE
PRAVOSLAVI
KTERE I KDYZ NEDOKONALE SE MOMENTalne vmezi ruskymi lidmi predstavuje starou hvezdnou vedickou tradici nasich predku

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Petr H. | 27.11.2013

Tak nenapínej... :)
Pamatuji si výrok z filmu Krokodýl Dundee: "Máš problém? Řekni to Wollymu, Wolly to řekne ve vesnici a máš po problému..."

upravená verze: "Když máš problém, napiš to tu přímo, přečte si to tisíc lidí, ti to řeknou dál a je po problému :)"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

petrovi | 28.11.2013

petre, tisic lidi ti muze poradit tak akorat tisic blbosti

Re: KSB a pravoslavi SOS

udo | 28.11.2013

Alebo:
"Viac hláv, viac rozumu",
t.j..isto..
pokiaľ dodržujú nejaké známe efektívne
pravidlá common-Níké konštruktívne,
..spoločnými cieľmi, ich zhodou podmiené.

Ostatne tak, ako svet nemôže riadiť jeden..
hoc aj umný, ležící-spící na celej pyramíde deben.

Re: Re: KSB a pravoslavi SOS

Romana | 29.11.2013

opet ses strefil, Udo

Re: Re: KSB a pravoslavi

Slovan | 27.11.2013

RPC sa môže zmeniť na akadémiu duchovných vied, ktoré by hľadaním a formulovaním princípov, dávali návod ako byť "Človekom" - zástupcom božím na zemi.
Viem si to predstaviť a niečo v tomto zmysle je potrebné, tak ako je potrebná akákoľvek k človeku orientovaná iná akadémia.
Transformácia akejkoľvek energie je možná.
Aj RPC je "forma energie" ( ja viem egregor ) a je ju možné využiť v prospech "Človeka" formou transformácie.
Si myslím.

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

taurus | 27.11.2013

Hmm... Něco na tom bude. Vše je možné, pokud je snaha o ochota napravit chyby.
Faktem je, že RPC neustoupila od určitých morálních hodnot a zůstalo v ní hodně z původního pravoslávi.
Otázkou je, nakolik je to proveditelné v tom přebujelém aparátu s ruznými proudy, včetně psychotrockysmu. Nicméně, v RPC je, na co navazovat. Mnohem víc, než v katolicismu.

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Slovan | 27.11.2013

Súhlas

Re: Re: KSB a pravoslavi

MiG | 27.11.2013

To ja fakt nevim, jestli je toho RPC schopna, neumim si to predstavit. Zato si dovedu predstavit, jak Starikov, Fursov nebo Chazin jednoho dne pronesou: "Vedeli jsme, ze je treba prijit s novou koncepci. Hledali jsme ji a nasli..." Averze KSB vuci RPC toku brani.

Re: Re: KSB a pravoslavi

popolvár | 27.11.2013

Pokiaľ bude zotrvávať vo svojich dogmách, tak tak, či tak, skôr, či neskôr, "skape pes".
Vzhľadom na potenciál naviazaný ohľadom dôvery ľudí, a tým jej nesporného vplyvu by sebareflexia bola vhodná. Nemusí to spraviť šokovou terapiou - to by zničilo ju samú a nesporne aj zatriaslo najmä ľuďmi, ktorí nie sú schopní/ochotní samostatného myslenia. Postupne, opúšťaním Ježiša, ako Boha - Pána, čo je momentálne nielen v RPC viac ako na 80% v ich obradoch a Boh Stvoriteľ /HNR/len okrajovo ako "nesmierné, nepochopiteľné tajomstvo", ktorým sa radšej ani netreba zaoberať. Návratom k Bohu, aj v zmysle KOB, a pôvodnému učeniu Ježiša by bola cesta na záchranu jej samej a tým aj "veriacich". Prebrať úlohu pôvodných volchvov, žrecov a vzdelávať, viesť ľudí od ČPO k Človeku.

Re: KSB a pravoslavi

Petr | 27.11.2013

Můj názor - vše je o nárůstu chápání (vhledu) do dlouhotrvajícího "boje" GPP se svými oponenty (zde reprezentovanými pojmem KSB) o nadvládu nad lidskou většinou. Odpůrci GPP (teze) jsou na světě tak dlouho, jak jsou zde GPP (anti-teze). To že dnes ti to odpůrci tahají za kratší provaz a jsou v "ilegalitě" neznamená, že neexistují. S chápáním pravoslaví to bude podobné, jako s chápáním křesťanstvím. Jde o to, jestli člověk vnímá originál nebo imitaci originálu.

Jedna věc je Ježíš/Šimon a jeho (alá Ksb spirituální ideje) a druhá, perverzní zneužití (imitace) těchto těchto konceptuálních (nejvyšší forma řízení) myšlenek a idejí (zaregistrujme, že z "magických/egregoriálních/energetických" důvodů nebyly zprovozeny ze světa, ale "pouze" stínoherecky převráceny do své materiální podoby) do vytvoření ovládací ideologie GPP známé jako Římsko-katolická víra, jedním slovem - židokřesťanství. I u nás (logicky podobně jako v RF) tak mnoho lidí (těžko kvantifikovat) v pozadí ideologie židokřesťanství intutivně vnímá Ježíšovy ideje a nikoliv sofistikovanou manipulaci GPP. Ta jim jen dělá chaos v hlavě, ze kterého pak chtějí vydestilovat svůj nový (ne)řád.

Zde bych jen podotknul, že používaný pojem "biblický" koncept nepovažuji za úplně šťastný. Háže do jednoho pytle (s nálepkou BIBLE) jak validní originální myšlenky, tak jejich mystifikační perverze, což si myslím, že může přispívat chaosu v hlavách lidí a zbytečně to vyžaduje další a další vysvětlování/energii typu - jak je to myšleno.

Re: Re: KSB a pravoslavi

Hox | 27.11.2013

s nevhodností fráze "biblický projekt" nesouhlasím, bible byla od začátku koncipována plnit tu roli, kterou nyní reálně plní.
ps. zná někdo původ slova "bible"?
Pomocná otázka pro odstranění případného "guláše v hlavě" by mohla znít třeba: Co má bible společného s Ježíšem?

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

decka, poslouchejte

vsichni vime, ze pojem biblicky koncept zastupuje soucasnou civilizaci zapadu
o bibli se rika ze je knihou krestanu
ale muzeme rict, ze i zidu
a pripojime li proroka mohameda, ktery se pysni predkem abrahamem tak k temuz muzeme pripojit i islam

jdu verejne, hoxi promin, tohle je tvuj web ale ja vim ze tohle je natolik zavazne, ze se to musi dostat ven budu pokracovat v kratsich odstavcich

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

vsichni se zde bavime o egregorech a nevime co to je
je to silne energeticke pole

tri biblicka nabozenstvi jsou spojena s egregorem seta-amona-jehovy
tri nabozenstvi ale ten samy buh pod ruznymi jmeny

je to egregor ktery se poamlu vytvarel od zniceni atlantidy a pokud chcete znat podrobne jak, prectete si knihy GEORGIJE SIDOROVA

zatim vydal celkem čtyri knihy
alespon druha kniha je prelozena do cestiny,prelozil ji mojmir v. a vrele diky mojmire za tuto skvele odvedenou praci

Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

ve sve dobe se proti zidovskemu nabozenstvi postavil JEZIS, kdo vlastne byl jezis vysvetluje ve svych knihach georgij sidorov

byl to ve skutecnosti zrec, ktery ucil stare vedicke tradici stare potopene vlasti predky vsech arijcu a slovanu Hyperboreji-Severije

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

snazil se vysvetlit nejdrive zidum, o co zde na nasi planete vlastne jde, po jeho smrti byly jeho skvele myslenky znetvoreny horlivym blbcem zidem saulem k nepoznani a byla vytvorena takzvana koncepce krestanstvi

krestanstvi se zacalo sirit po Evrope a nekdy pred rokem 1OOO se zacalo tlacit i na starou rsukou risi, kde se stale zachovavala stara vedicka tradice stare potopene vlasti vsech arijcu a slovanu hyperporey severije

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

ruske rise, takzvane pohanske ale ve skutecnosti vedicke se novemu krvavemu krestanskemu nabozenstvi branilo

jak vlastne vzniklo PRAVOSLAVI

ve sve dobe kdy vitezilo na rusi krestanstvi prijal knize - uz nevim ktery . podivejte do SIDOROVA , krestanstvi ale aby co nejmene ovlivnil stare vedicke pohnstvi starych rusu zalozil takzvanou citrekb SERGEJE RADONIZSKEHO asi mam spatne pismenka akle vsechno si nejdete

z toho taky vzniklo vlastni PRAVOSLAVI

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

a pravoslavi se v ruskych zemich udrzelo dodnes jako nejmene skodliva cast krestanstvi , prototze nevychazi z kraveho paulistickeho nabozenstvi ale ze stare vedicke tradice ORIANY HEPERBOREY SEVERIE stare vlasti NAS VSECH CO CTEME TEBHLE WEB

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

a na cem vlastne spociva co je podstatou stare vedicke tradice nasich predku?
ne nabozensctvi ale znalost boha nejvyssiho stvoriteke vesmmiru v tom co je popsanu ta tomto webu jako PRAVI JAVI NAVI

ta znalost ze mi vsichni jsme soucasti nejvyssiho boha kteremu na stare rusi rikali ROD a take SVAROG

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

slovo PRAVOSLAVI obsahuje dve informace

PRAV ze slova PRAVI a znamena to zakony nejvyssiho stvoritele vesmiru

SLAV kupodivu neznamena slavit ale DODRZOVAT

takze ve sve podstate PRAVOSLAVI predstavuje nejmene krvavou a zaroven nejmene skodlivou cast krestanstvi ktera stoji na rusy po staleti jako spojena sila proti krvave katolicke cirkvi ktera ve jmenu takzvanych krizackych vyprav vrazdila SLOVANSKE ARIJSKE KMENY PO CELE EVROPEZA UCELEM VYHLADIT SLOVANSKE NARODY Z POVRCHU SVETA
PROC ?

protoze arijska slovanska rasa, at zije v ruskunebo v evrope zastupeje genofond puvodniho obyvatelstva nasi prapuvodni vlasti SEVERIJE a nas genofond je nebezpecny EGREGORU SETA-AMONA-JAHVEHO

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

protoze nasi predci, kteri museli pred 12000 lety odejit po valce s ATLNTIDOU ze sve potapejici se vlasti v oblasti severniho polu nesou v sobe genofond ktery ma SILU POSTAVIT SE BIBLICKEMU EGREGORU SETA AMONA JAHVEHO

ten NAS EGREGOR JE EGREGOR PRAVI NAVI A JAVI
ktery je mnohem silnejsi nez ten biblicky, ale my a i nevime ze existuje

DECKA PRECTETE SI KNIHY GEORGIE SIDOROVA
KONTAKTRUJTE GERGIJE SIDOROVA KTERY ZIJE V TOMSKU NA JITNI SIBIRI A REKNETU CO VAM ZDSE PISU

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Petr H. | 27.11.2013

Tohle jsou obecné (upravené) informace, které jsou i v SAV .. tedy, kde je pointa?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

mojmire,
je nutne prelozit dalsi knihy georgie sidorova do cestiny a zpristupnit je ctenarum.
kniha jedna je celkem tezka ke cteni
pokracuj tedy knihou tri a ctyri

prednasky GEORGIJE SIDOROVA JSOU pristupne na youtube, ale jen rodilej rus taurus jim muze pro spatnou akustiku rozumet

sidorov dela prednasky porusku, nedavno byl i v nemecku a ve sve postate mu jde PROBUDIT SLOVANY K POCHOPENI KDO VLASTNE JSME
A KDO NAS TAK NICI NA TETO PLANETE

na teto planete vladne BIBLICKY EGREGOR SETA AMONA JAHVEHO ktery je vyzivovan energii ktera prichazi z utrpeni obeti a valek

V Rusku na jistych mistech stale preziva stara vedicka tradice NASEHO HVEZDNEHO EGREGORU PRAVI NAVI JAVI A PREDSTAVUJE plne porozumeni bozich zakonu vladnoucih ve vesmiru ktere kdyz se jimi budeme ridit budeme dusevne a duchovne stoupat k bohu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

kdyz fungoval sidorovuv web bylotam spousta informaci a spousta rusky m,uvici lidi tohle cetla a vnimala

mimo jine sidorov zakladal i takzvane obsciny komunity, ve kterych se uci lide zit podlestarych vedickych tradic anavazat na minulost predku

minuly tyden byl jeho web znicen a

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

mimodek jsem se dostala ve spanku do meziprostoru , njeteri z vas podobne zlusenosti nebo jste o nich cettli

pak me kontaktoval nekdo kdo se vydaval za sidorova

tenhle zly duch z egregoru seta amona jahveho je ted na me nasazenej a ja se ho moho zbavit je pomoci opacneho egregoru

potrebovala bych nutne kontakt na sidorova

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Petr H. | 27.11.2013

Konečně tomu rozumím... zkus tento majl (arachnid@seznam.cz) - chlapík umí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Kamil | 21.10.2015

Nešibe Ti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Stretnutie | 27.11.2013

Moja,priznám sa,že mi odlahlo. Celý deň som bola nervózna,či si neskúšala nejaké astrálne cestovanie,alebo cestovanie v čase. Mám pred týmto rešpekt.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 27.11.2013

Jenže Romana píše, že se tam dostala ve spánku. Ve spánku to asi neovlivníme, nebo ano? Funguje vytvořit si před spánkem něco jako ochranný obal? O něčem podobném psal Levašov. Máte někdo radu, jak se chránit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jane1 | 28.11.2013

jano, vsechno co psal levasov je lez a podvod
nic z toho neni radno zkouset
chran se tak, ze necti levasova

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

dobojovano

zly cerny duch drtci me nekolik noci zmizel jako mavnutim proutkem pote, co jsem dala na dobrou radu meho osvedceneho nejlepsiho pritela lea, a predstavila si sama sebe jak jako udatna hyperborejska bojovnicie, ktera jedinym mavnutim bulatskeho mece rozsekla priseru vedvi

dekuji vam vsem co jste se mi snazili poradit jak vyvaznout ze smrtelne uzkosti
zadna pomoc nabizejici se z duchovniho egregoru naseho soucasneho pozemskeho sveta nepomahala
jenom sila ducha nasich predku ze vzdalene pravlasti hyperborey
spojena s hvezdnym egregorem nejvysiho stvoritele celeho vesmiru

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

Dobojovano prozatim.

Byl to druhy boj ve trech dnech. Potrebuji stale kontakt na Sidorova, aby se to uz nevratilo.

: Re: KSB a pravoslavi

udo | 27.11.2013

Ako sme sa tu často bavili, je vo vede,
vo védach..tých,či oných mnoho ..
ostatne tak, ako v tzv. biblii,
z nich pravdepodobne pochádzajúcej,
pravdy Jeho.

Ako však zrno od pliev,
bez vánku oddeliť?
Áno, hnúť sa nebáť,
dopredu krok zrobiť..
no priepasť preskočiť.

Obe knihy, tiež však elitárne boli.
Azda sa volchvi kúpiť nechali
a či zlým odhadom,
alebo nečinnosťou
svet svoj levom púštnym pre-dali?

Opatrne Romana s tým, na čo sa pájate,
aby vám dekel neustrelilo,
či samy si dekel správate?
Pýtajte sa Jeho a nie Sida,
inakšie čakať na Godota budete
a môže Vás vskutku navštíviť bieda.
Radšej s blízkymi raďte sa
a tak prídu k Vám do sna i ne-besa.

Ni syn, ni dcéra Človeka,
nepotrebuje guru diaľky opeka,
Iba čo sama tak na oltári,
vo vode pomaly sa varí
a polená si praví
i kolená opeká.
Azda dieťa hodné to je Človeka?

Re: : Re: KSB a pravoslavi

Romana | 28.11.2013

udo, trochu neprehledne, ale mas pravdu, jako ostatne vzdy

Re: Re: : Re: KSB a pravoslavi

udo | 28.11.2013

Neviem..neviem, či by bolo objektívne dobré,
keby som vždy mal pravdu, sťa Re..
Som LEN jeden z vás,..či AŽ..az

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

ROMANA | 27.11.2013

TOHLE JSEMNEPSALA JA

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

paprsek | 28.11.2013

Romano, věřte si...

Dokážete se i vzbudit, pokud by Vás někdo ohrožoval. Máme tolik ochránců - jen věřit ve světlou cestu... ve vlastní sílu lidského ducha, je mocný a není to žádná loutka - nesmí se takto používat. Ten, kdo se o to pokouší - velice riskuje a rozhodně ví, že to nemá dělat. Nemůže na nikoho, kdo se pevně rozhodne... že bude sám sebou - jen a pouze sám sebou. Pokud je už napaden, je to horší - ale dokud napaden není - ubránit se lze, poměrně snadno - nesmíme polevovat ve svých vlastních záměrech a pochybovat o smyslu svého bytí - to, že dosud třeba neznáme přesně svůj úkol, neznamená, že není důležitý a potřebný a že ho neplníme...nejspíš právě naopak - ty nejmenší úkoly jsou známy hned a ty největší jsou z taktických důvodů tajeny i před samotnými vykonavateli - máme totiž malý rozhled a jsme ovlivnitelní... "náhody", které nám přicházejí do cesty - jsou momentálně ovladatelnější, než my... je to škoda, ale zatím to je fakt.
Nepochybovat a dělat i ty největší "blbosti" - pokud cítíme, že to je správně - opravdu - u srdce správně... bytostně. A leckdy stačí plnit úkol - zábavou - tvůrčí činností na úkor otupující "smysluplné" činnosti. Čím víc budeme vytvářet - malovat obraz, zpívat, vyřezávat, ... cokoliv vytvářet - tím víc vstoupí tvůrčí činnost i mezi ostatní lidi a celkově zaplaví celý svět - na boření a zabíjení nebude místo...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

paprsek | 28.11.2013

Co čekáte od Sidorova? Že Vás tentokrát bude ovládat on - aby na Vás nemohl někdo horší? Čím víc a častěji se budete otevírat a přímo zvát - jiné, kteří Vámi povládnou - tím víc se stanete otevřená jakýmkoliv násilným vpádům - nezvaných "hostí". Nikdo nad Vámi nesmí mít moc - jinak ji ztratíte velice rychle nad sebou Vy sama! Nikdo nezná lépe Váš osobní úkol a nemá lepší předpoklady ho plnit, než-li Vy. Sebeduchovnější bytost ve hmotě - nedokáže lépe vést jinou bytost, než každý sám sebe. Osobní náhledy a pochopení nikdy nemohou být v souladu se směrováním druhé bytosti - pak by byla většina duší sem vtělena úplně zbytečně - ne jsme důmyslná mozaika - a musíme být kompletní a vyvážení... nepotřebujeme žádné dva a více bytostí reagujících stejně jako Sidorov nebo kdokoliv jiný... Každý jsme zodpovědný sám za sebe a za své vyzařování, směrování a činy.

Ani pozvání není důvod k vedení druhé bytosti... je to hra s ohněm, která se musí nutně dřív nebo později zvrtnout...brrr.

Poproste o zacelení ran na energetických úrovních vlastní bytosti - o ochranu a zacelení vlákna života - vstoupení do Světla... věřte si, jste jedinečná a potřebná - Vy sama za sebe, nikdo Vám nemůže poradit - co máte dělat - maximálně nasměrovat, ale rozhodnout se musíte sama, jinak o sebe samu přijdete. Bije Vám srdce? Je to Vaše srdce a jen a jen Vy mu můžete rozumět, nikdo jiný...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

paprsku | 29.11.2013

dik

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 28.11.2013

dekuji ti a mas pravdu, astralni cestovani je velmi nebezpecne, nekteri se o to pokouseji a ani netusi, jak si zahravaji, my prece patrime na zem a ne nekam do astralu, kazda knizka o astralnim cestovani by na sobe mela mit varovny napis - upozorneni ´astralni cestovani skodi zdravi a muze zpusobit nenavratne poskozeni, horsi nez krabicka cigaret

Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

popolvár | 27.11.2013

Ahoj Romana, poprosím link na tú preloženu knihu od Sidorova.
Prečítal som si aj Tvoje nižšie uvedené príspevky. OK, zatiaľ dobojované. Aj tak, namieste otázka pre Teba samú: prečo Ty, čím si stala pre ten egregor výnimočne nebezpečná, prípadne čím ťa tie materiály natoľko vystrašili, že Tvoj strach si ho pritiahol, prípadne aké karmické väzby máš na daný egregor? Toto je zhruba vodítko otázok na rozhovor s tými, ktorí sa vedia na to "pozrieť".
Odkazuješ na védickú tradíciu, tú zatiaľ poznám le z www.vedy.sk a aj ak som bol zo začiatku nadšený - vytriezvel som. Čerpáš aj z iných zdrojov ?/prosím o odkazy, Sidorov je jasný, ale aj tu poprosím o linky/, lebo vedy.sk nemusím. Neviem na koho je admin tejto stánky napojený, ale je to len využitie/zneužitie védickej tradície na zatiaľ len podľa štylizácie textov tušené zavedenie z cesty, podobne ako zneužitie Ježišovho a Mohamedovho učenia. Rodobožie v jeho/ich ponímaní je cesta späť. Ale jak sa vraví, že v biblii je viac ako 90% pravdy, tak aj na tejto stránke je, resp. bolo mnoho podnetného. Teraz je to už len mlátenie prázdnej slamy dookola a vykrádanie iných zdrojov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Al | 27.11.2013

http://ulozto.cz/xjhvjCh/sidorov-chronologicko-ezotericka-analyza-vyvoje-soucasne-civilizace-pdf

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 27.11.2013

nemyslim si ze bych byla pro neco nebonekoho nebezpecna, jenom jsem se poradne vydesila, kdyz jsem slysela hlasy ve sve hlave a neumela jsem se toho zbavit, bylo potreba prekonat vlastni strach a to jenekdy nejtezsi
vedy.sk take nepovazuji za hodnoverny zdroj
jine zdroje? popolvare-cteni,cteni a jen cteni a trideni informaci, zadny verohodny zdroj ktery by ti dal ucelenou pravdivou informaci neexistuje
nerozumim tve poznamce ze tento web zneuziva vedicke tradice a mlati prazdnou slamu, ja si myslim, ze to je prave naopak

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi - pro Romanu

Pyramida | 28.11.2013

Romano, na této adrese najdeš videa od Sidorova. Jsou v ruském jazyce a je mu dobře rozumět. http://bio-lnter.net/index.php?q=node/2124

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi - pro Romanu

pyramide | 28.11.2013

pyramido
tvou radu jsem si precetla az ted
a je pozde
ani nevis jak je mi to lito
vsichni moji mili zlati nashledanou

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi - pro Romanu

pyramide podruhe | 28.11.2013

je to prave naopak pyramido
(ten muj predchozi prispevek neber v uvahu)
ten tvuj odkaz je vlastne uzasnej
skoda, ze tomu v rustine nemuzet rozumet kazdej
nemelo by se s tim neco delat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi - pro Romanu

pyramide jeste jednou | 28.11.2013

pyramido
podivala jsem se ted na tvuj odkaz
a naopak jsem zjistila, ze je velmi velmi cenny
moc ti za nej dekuji

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

udo | 28.11.2013

V tomto zmysle neide ani o informáciu ako takú, ale o zvolenie kritérii jej hodnotenia zhruba podľa kategórii „Dôveryhodné“, „Lož“, „Podozrivé“, „Neurčité“.

T.j., ide o Metodológiu spracovania informácii..
..ak chceme zostať pri vedeckom, či védickom prístupe a neskĺznuť do nejakej ezo-teriky. T.j.uzavretého systému zasvätení Ni(e)kým z konkrétnych pod-vedomých dôvodov systematicky generovaného kultu.

Mys-tikos sú proste len ZATIAĽ pre ostatných "nezasvätených" skryté informácie. Plebsu sa za manipulatívnym účelom predkladá oficiálna verzia(exo-terická).
Toľko k praktickej starej hermeneutiky a niektorým základom vedenia studenej(informačnej) vojny.

Ktorým smerom by ste vy chceli ísť Romana, alebo vidíte nejakú ďalšiu možnosť?
..bez zbytočných e-moci, ktoré do riešenia závažných, esenciálnych celospoločenských otázok asi naozaj nepatria. Blokujú totiž prácu intelektu a tým samotnej intuície.
Ich nezastupiteľná úloha je inde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 28.11.2013

Jenže jak si v tom obrovském množství informaci vypracovat tu správnou intuici, co je pravda a co je lež?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 28.11.2013

jano
tohle je prave to nejtezsi
a je to velmi osameli boj
jestli chces pomuzu ti

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 28.11.2013

Od Levašova jsem četla jen asi dvě knížky a myslím a intuitivně to nebylo ono. Jen jsem se ptala na tu ochranu, protože jsem si na to vzpoměla. Trochu jsi mne tím svým příspěvkem totiž vyplašila :-). Stejně tak si myslím, že ani Sidorov nemá ve všem tak úplně pravdu. V této chvíli potřebuje hlavně rozumět sama sobě a tak jsem se pustila do MIM a pak bych chtěla navázat KOB. I když si myslím, že je to dost těžké...

Re: KSB a pravoslavi

udo | 28.11.2013

To už radšej cestujte v "čase".
Ako sme sa tu neraz bavili.
Je to bezpečnejšie a dozviete sa asi viac o tom,
čo vás zaujíma,
ako keď beháte cez tie "astrálne" svety.

K meču za siedmimi horami a siedmimi dolinami..v jaskyni chránenému,
ktorým hrdina odtne hlavy drakovi-strašiakovi trojhlavému,
z kože ktorého toxidermo, štíty ostré zrobí, čo zlomia jarmo.

..k meču=metodológii rozlíšenia..
Tu na stránke sú k stiahnutiu možné prístupy:
Protodialektika
Základy BOZP psychohygieny,
DVTR celkovo,
IPC,..

Hej Janka, niečo z toho je v skratke aj v MIM a OKC publikáciách tu na sajte.

Keď nájdete aj chyby, alebo niekde niečo lepšie, dajte vedieť.
Nech stres a panika nie je pričasto naša taktika :)
Nepanikár, organizuj sa..

Dik
u.

Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 28.11.2013

Ale já neběhám pře astrální světy. Jednak to neumím a navíc se mi líbí tady na zemi. Ano, trochu jsem zpanikařila a nechala se Romanou vykolejit. Prosím o vyložení zkratky BOZP psychohygieny, IPC a OKC publikace. Snad nebudu za blb.e, ale občas mi tady ty zkratky dělají problém. A děkuji UDO, začínám Vašim příspěvkům rozumět čím dál víc. Asi taky dobré znamení, což? :)

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

udo | 28.11.2013

Hlavná stránka, pravá strana, Základní materiály.

Možno ešte pod nimi ten link na krátky materiál "Od ovčana k Človeku"..
Nie všetci však vravia, že je super.
Protodialektika a BOZP je myslím čiastočne popísané aj v materiáli MIM.
Obcas si dotoho kuknite, dajte pauzu akeď Vám znova príde myšlienka, kuknite znovu.
Informačne je to dosť husté a nie vždy sa to ľahko na šupu trávi. Naučíte sa aj systematicky robiť so spánkom, snami.
"Pracovať" v noci, na vzduchu v lese a nepadať furt do jamy..
Opravovať, luftovať hlavu..aby ste nemali zlú náladu..

Budete ťažšie manipulovateľná kým- a čím-koľvek
a viac schopná spolurozhodovať o osude ..
svojom a spolocnosti..je tu ten vek..
Vzrastie však, tak miera dovednosti ..
i vašej odpovednosti..
No netreba sa báť toho,
veď každý stôl stolára,
obdivuje vždy nanovo.
Niet cesty späť,
niet začiatku
a tak niet konca,
len pamäť a vpred.

Čo tu neriešime,
nezmizne het
a lekcia opakovať..
snáď nebude sa musieť
znova tisíce liet.
Aspoň pre dietky naše,
potrápme občas trochu,
tie tekvice dunivé naše.

Tak brú a pekné sny,
plné tipov, obrazov Jeho,
ako zdravšie si užiť,
tej života príjemnej hry.

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 29.11.2013

Udo, Vaše slova jsou cesta a Váš klid a trpělivost balzám. Díky moc. Od ovčana k Člověku už jsem četla a teď "louskám" MIM. K tomu přidám více přírody, nuž se sny si asi zatím neporadím. Říká se však, že trpělivost ovoce přináší a u mne obvzlášť. Ten vítr se totiž moc těžko krotí :).

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Hox | 29.11.2013

IPC = "o imitačně-provokační činnosti"
OKC = "od ovčana k člověku", ale nyní se to jmenuje "Ako sa stať Človekom"
BOZP psychohygiena je popsána na konci materiálu MIM.
všechno je to pod materiály v první položce menu nalevo.

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 29.11.2013

Díky. Pojmy znám, jen jsem si je nespojila se zkratkami. To je můj věčný problém.

Re: Re: KSB a pravoslavi

Udovi | 29.11.2013

diky Udo. Dobre rady, jen umet se jimi ridit.

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

udo | 29.11.2013

Hej, prax..
Sám s tým mám niekedy problémiky :D
Ale aj o tom je niekedy život..
V tom majú aj amíci pravdu: "Výzva"..
..a tak i židia: "Príležitosť"..
no v premnohom sa mýlia..
ako celá temna strany fília..

..i u Levašova a Sidorova nechme lenivosť,
a pýtajme sa, v čom a cez ktorého z nich dvoch,
kedy.. mohol by nám dať impulz i Boh.
Jeho reč obrazov je totiž mnohoraká
a inter-pretovať.. len pripravený vie ho,
bystrý..vec je taká..

Nič nie je len tak
a tréning vždy sa zíde, však?
Tak ako Biblia, Boj, či Kapitál,
opatrne číta múdry, hľadajúci Grál.
Bo na úrovni tej mysle 2 a 1
90-99% pravdy treba,
že by skryla smrť sa temná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jane | 29.11.2013

Jano,

kdyz jsou v knizce udana "presna" historicka data udalosti, ktere se staly pred statisici let, tak je to zakonite podezrele. Tak presna informace se nemohla zachovat. To proste neni mozne.
Leda, ze by si ji Levasov vycucal z Astralu. Ale vse, co pochazi z Astralu je taky lez. A mnohem nebezpecnejsi nez samotne Levasovovy placaniny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 29.11.2013

Napsala jsem někde, že se s Levašovem souhlasím?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 29.11.2013

Ne, jen ti vyjadruju souhlas a trosku to rozvijim,teda jestli ti to nevadi. Promin.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jana1 | 30.11.2013

Ne, nevadí. Jen jsem to nepochopila :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Jane1 | 30.11.2013

Je to tezke, ale urcite uzitecnejsi cteni, nez ty nesmysly od Levasova a jemu podobnych.
R

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

paprsek | 28.11.2013

Jak pomáhat v osamělém boji?

Vstupovat druhému do svědomí - tak hluboko, že to už hlouběji nejde? Ptát se na pravdivost a cíle každé myšlenky a emoce? Neustále pozorovat děje vlastních myšlenek a emocí - snažit se je pochopit - a morálně zhodnotit = zvýšit jejich hodnotu ( místo neustálého hodnocení a bojů s druhými)? A tím zvýšit vědomí duše a srdce? - a tím dojít k přímému napojení na vlastní srdce a tím i zdroj vnitřního Světla. Dojít odpuštění sama sobě - nejlépe po celou dobu existence vlastní duše? (Před tím je samozřejmě nutné odpustit druhým - bývá to v mnoha případech snažší). Podle mě jediné, co lze pro druhého na této osamělé cestě udělat - být na počátku té cesty s ním... chápat ho, naslouchat mu a nastavovat zrcadlo z jiného úhlu s cílem hlubšího vhledu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

paprsek | 28.11.2013

To jak dokážeme rozlišit pravdu a lež vypovídá o tom, kolika vlastním lžím "věříme". Až si přestaneme cokoliv nalhávat a budeme sami k sobě opravdu upřímní - naprosto dokonale rozlišíme i cizí lež.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

František | 28.11.2013

Romano ja si myslim že ti len preplo z vedy.sk a.p. taranim poznam takych co im z toho straši PREUKRUTNE už roky tak že nezufaj prestan to čitať a hlasy ako prišli tak aj odidu :-D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Romana | 29.11.2013

Frantisku, ja na vedy.sk vubec nechodim. Nechodim tam, kde se prezvykujou nesmysly. Zato tady na Leva Netu je to o docela necem jinem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

popolvár | 29.11.2013

namysli som mal vedy.sk nie túto našu leva-net.stránku...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Popolvarovi | 29.11.2013

Aha. Tak promin.

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Petr | 27.11.2013

Myslím to takto:
Vžijte se na chvíli do role řadového "věřící" křesťana/katolíka (již tahle schíza je průser). V co věří ? Věří v Ježíše a o něm se píše v Bibli (Nový zákon). To, že tam jsou spousty manipulací (i o Ježíšovi samotném), ale on neví. A teď mu vezměte opěrný bod jeho víry - Bibli (vysvětlujete mu třeba povahu Ksb). Pro něj (ne pro Vás, který víte) mu s Biblí berete i Ježíše. S vaničkou vylíváte i dítě. A to on není připraven skousnout. Pro znalé (již vědoucí) je pojem biblický koncept coby pojmenování strategie GPP v pořádku, ale pro "čekatele na poznání" to je matoucí.
Na Vaši otázku v kontextu diskutovaného lze odpovědět jednoduše. Ježíš je odpůrce GPP, jehož učení bylo zmanipulováno a jako takové se dostalo do materiálu GPP - Bible. Takže egregor Ježíše (lépe řečeno Christos) zde, v manuálu GPP, je trvale aktivní. A to je to matoucí (a oslabující), když se nám v jednom docela klíčovém pojmu/magickém symbolu míchají dva protichůdné egregoriální vlivy.

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Hox | 27.11.2013

něco na tom je, nicméně: pojem by měl odpovídat obsahu. A to biblický projekt/biblická koncepce splňuje beze zbytku, adekvátněji to pojmenovat nejde, bez desetistránkového traktátu. Pokud to někomu vadí, co nadělat, v současné epoše už je každého osobní věc se s tím vypořádat, "udělat si v hlavě pořádek". A pokud nebude zatím chtít, taky v pořádku..

Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Petr | 27.11.2013

A to jsem opomenul zmínit ten možná největší lapsus, kdy v době kolem 4.stol.n.l., když byla kompilace Bible dokončována provedli GPP neskutečnou perverzi - ztotožněním krvavého, židovského Jahveho Starého zákona s Novozákonním Ježíšovým Bohem - Otcem, Světlem či Bohem lásky. A pak z toho chudák prostý věřící nemá mít v hlavě guláš. Není načase, tento bazální hokej v hlavách lidí pomoci likvidovat a pomáhat tak kvantovému kyvadlu - poskočit radostí ?

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Zdeněk | 27.11.2013

Malá biblická konkordance (1953) II.vydání autor Josef Štifter uvádí:
-Abrahamův příchod do Kanán r.2137 př.Kr.
-První kniha Mojžíšova 1850 př.Kr. Spisy Nového zákona pak vznikly v první polovině 1.století našeho letopočtu.
-První kniha Mojžíšova kteráž slove Genesis (počátek). Obsahuje
stvoření světa,prvotní dějiny člověka a národu izraelského.
Nejstarší kniha,dokument dějin. Ovšem byla vysazena velmi
ostré kritice,ale vykopávky v Asýrii,Palestině i Egyptě potvrdily
mnohé,jinak nedoložené zprávy biblické. Máme zde prvotní
dějiny. Mojžíš mohl čerpat zprávy z podání zachovaného.
Nejsou vyloučeny ani písemné dokumenty, neboť písmo bylo
známo již dlouho před Mojžíšem.

Tvrzení Štiftera je naprostý nesmysl. Již tisíc let před příchodem Abraháma do Kanán existovaly indické Védy a to v písemné formě. Jsou nejstarší zachovanou duchovní literaturou této planety. Podobně i archeologie. Mimo potopeného města v Arabském moři -Dváraky, byly objeveny stovky městkých sídlišť podél bývalé řeky Sarasvatí , která se po zemětřesení odklonila od původního toku. Město a rěku popisuje epos Mahábhárata. Také o zemětřesení jsou písemné záznamy. Víme, v které době se to stalo.

Po 2.sv.válce byly v egyptském Nag Hammádi,objeveny ranně křesťanské Gnostické spisy. Ty vyvracejí nejen tvrzení Štiftera, ale též dokládají, že bible byla přepisována. O tomto podrobně pojednává kniha : Evangelium "neznámého"boha -Jan Kozák 1994 ISBN 80-902072-3-5. Mimo Kozáka též JIří Vacek, v několika svazkovém díle : O bibli a jejím učení.

Tyto ranně křesťanské spisy se shodují s Védskou literaturou. Také historie západní filozofie spadá do doby 600 let př.Kr. Tato filozofie se dělí na pět tradičních oborů, počínaje gnoseologií. Je to věda o poznání a gnostikové jsou její znalci a hlasatelé. To jsou opět tisíce let rozdílu proti filozofii Upanišád , kterých je početně 108 svazků.

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Florián | 27.11.2013

"ps. zná někdo původ slova "bible"?"
Slovo biblion znamená kniha. Slovo biblia je množné číslo - knihy.

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Hox | 27.11.2013

díky

Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Lux | 27.11.2013

Slovo "biblia" pochádza zo starogréckych slov biblos = kniha a biblion = Kniha kníh.

Je to skutočne Kniha kníh (t.j. kniha na druhú mocninu), lebo sú do nej zakomponovaní 2 bohovia. Jeden pravý láskavý a milujúci Otec a jeden krvilačný fašistický upírsky boh trestajúci svojich zver-encov, ktorí sa oddali biblickému cult-hu.

Ak si dobre pamätám, tak podľa výzkumov v USA cca 17 % tých, čo si hĺbavo a premýšľavo prečítali celú Bibliu, skončili s ťažkými psychickými poruchami na psychiatrických klinikách.

Biblia je totiž plná zásadných rozporov, z ktorými sa psychika jedincov nedokázala vyrovnať a nastal zásadný posun vnímania egregoriálnych komunikačných frekvencii.

"Nepochopil At-uma, tak zošiel z uma.."

Preto je aj s Bibliou a celým "kresťanstvom" (vrátane pravoslávia - tam sú viaceré egregoriálne väzby nastavené ešte silnejšie ako u RKC) veľký problém. Egregoriálna algoritmika pôsobiaca totiž na veriace pasené ovce by pri "dekódovaní" Biblie mnohé priviedla k rôzným fatálnym postupom a činom.

Šoa (šo'a; hebr. aj ha-šoa; zničenie, záhuba).

Biblický kult totiž neustále potrebuje krvavé obety na al-tá(a)r žrecov Amon-Ra..a reálna biblická algoritmika s dvojitou morálkou vedená prevážne judaistickými klanmi z Prioratu Sionu tomu plne zodpovedá.

Pasené ovce musia samé prehodnotiť svoj stajňo-stádovitý status a vyskočiť z Jánovej apokalyptickej ohrady, ktorú im ešte v staroveku naprojektovali sociálni cult-urológovia (mágovia)..

Re: Re: Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Vasiľ | 28.11.2013

Apokalyptická ohrada:
Každá spoľahlivá koncepcia riadenia systému - ľudstvo musí z pohľadu GP obsahovať poistný mechanizmus, ktorý umožní reštart celého systému, v prípade ak hrozí, že by sa mohol vymknúť spod kontroly. Otázka je, kde GP spravil chybu. Prečo nespravil reštart, keď sa to ešte dalo? Bola Sýrska kríza o tom, že jedno krídlo GP sa rozhodlo spraviť reštart a druhé krídlo nesúhlasilo, lebo vzhľadom na súčasnú devastačnú technológiu by bol reštart príliš tvrdý?

Re: Re: Re: KSB a pravoslavi

Zdeněk | 28.11.2013

Mohl byste mi vysvětlit,proč jsou odpovědi na vaše otázky uvedeny na další stráce? Tomu nerozumím. Tříští to kontinuitu debaty.

Poznámka

Vasiľ | 26.11.2013

"Vynesením rozsudku o zákazu Koncepce sociální bezpečnosti „Mrtvá voda“ soud i prokuratura zaměnily svou výkonnou mocí moc vyšší, zákonodárnou. Ta však přísluší pouze Státní Dumě Ruska a pouze v její kompetenci je tvorba zákonů, jejichž plněním se má zabývat prokuratura a soudy."

Toto by som trochu upresnil. Čisto technicky, Lefortovský okresný súd zakázal len jednu konkrétnu knihu (ak sa mýlim opravte ma), nezakázal však dume prijímať žiadne ustanovenia. To znamená, že hoci je táto jedna kniha zakázaná, dume nič nebráni, aby prijímala zákony, ktoré by boli inšpirované obsahom tejto knihy - ak samozrejme nie sú v rozpore s ústavou. Aspoň taká je moja možno naivná predstava.

Taký primitívny príklad:
Predstavme si, že nejaký parlament v nejakom štáte prijme zákon, ktorý zakazuje úrok. Čisto technicky to možné je a to napriek tomu, že sa istotne nájdu tucty zakázaných kníh, ktoré pojednávajú o škodlivosti úroku a odporúčajú ho zrušiť.

Alebo príklad pritiahnutý za vlasy:
Parlament odsúhlasí zákon o povinnosti nosiť helmu pre cyklistov. Na to niekto vytiahne nejakú zakázanú knihu, v ktorej sa okrem iného píše, že cesty sú nebezpečné a že vláda sa snaží, aby na cestách zomieralo čo najviac ľudí tým, že vytvára len neefektívne nariadenia a odporúča cyklistom nosiť helmy. Bude argumentovať, že vláda tento zákon nemôže prijať, lebo je v súlade s odporučaniami zakázanej knihy. Malo by nejakú logiku?

Preto toto rozhodnutie Lefortovského okresného súdu o zákaze knihy ja osobne ČISTO TECHNICKY VZATÉ nepovažujem zásah do zákonodarnej moci.

Samozrejme, je to naozaj len čisto technicky vzaté a navyše som sa musel vykrúcať sťa by politik.

Re: Poznámka

Smoker | 27.11.2013

no ani technicky vzate to nie je ok, to je ako zakazat bibliu.

Re: Re: Poznámka

Vasiľ | 27.11.2013

Po zakázaní biblie by však stále bolo možné napríklad uzákoniť nedeľu ako voľný deň. Parlamentu by nič nebránilo taký zákon schváliť.

Re: Re: Poznámka

Vasiľ | 27.11.2013

Ale pravda, úplne v poriadku to nie je. Chcel som však len poukázať na to, že to zas nie je ani nič hrozné.
Proste niečo na úrovni symbolického gesta.

Re: Poznámka

Oracle 911 | 28.11.2013

Čisto technicky vzato, hlavy budú "padať" a GPP príde kvôli formálnym chybám o pár užitočných pešiakov.

Hovorím to preto, pretože súdy a prokuratúra prekročil svoje právomoci, na druhú stranu je tu súd vyššej inštancie (pokiaľ dobre viem) a ten zákaz môže odvolať.

Přidat nový příspěvek