Parlamentní slyšení na téma "Koncepce sociální bezpečnosti Ruska"

Parlamentní slyšení na téma "Koncepce sociální bezpečnosti Ruska"

O legitimnosti koncepce.

V roce 1995 proběhly v ruské Dumě slyšení na téma Koncepce sociální bezpečnosti (KOB). Níže následuje překlad části stenografického záznamu slyšení, originál z publikace "Dumský věštník" lze najít na této stránce.

 

* * *

Parlamentní slyšení na téma "Koncepce sociální bezpečnosti Ruska" proběhly 28. listopadu 1995. Organizovala je Komise pro bezpečnost a klub Liberálně-demokratické strany Ruska.

Slyšení vedla zástupkyně předsedy Komise pro bezpečnost, N. V. Krivelská.

Z úvodního slova N. V. Krivelské:

"Koncepce sociální bezpečnosti Ruska se ani jednou neprojednávala v parlamentních slyšeních. Je to inovační myšlenka. Ačkoliv koncepce byla rozdána na ministerstva už před dvěma lety, do dnešního dne neexistuje obdobná koncepce ani ve Státní dumě, ani v prezidentských strukturách.

18. října Duma přijala usnesení "O doktríně národní bezpečnosti Ruska", ve které bylo prezidentu navrženo do 31. prosince vnést do Státní dumy jeho projekt doktríny bezpečnosti.

Z vystoupení generálmajora, akademika Konstantina Pavloviče Petrova:

-Kolektiv autorů koncepce mi dal úkol ji zde představit. Koncepce byla vytvářena v průběhu několika let. Kostrou autorského kolektivu jsou důstojníci námořních sil a dalších druhů ozbrojených složek. Byli zapojeni vědci z rozličných oblastí, různých oborů naší vědy.

V Rusku je vše. Nerostné suroviny, tvůrčí potenciál, gramotní specialisté. Chybí nám jedno - vlastní koncepce rozvoje. A to zanechává svůj otisk na veškeré činnosti našich státních orgánů. Dokud se naše země bude nacházet ve stavu konceptuální neurčitosti, žádné zákony nám nepomohou dostat se z nynější situace.

Předkládaná koncepce má tři základní rysy. Prvním je její celostnost. Druhým je její dlouhodobost. Je navržena ne na rok, dva, dokonce ani ne na desetiletí dopředu, ale na staletí. A třetím výrazným rysem této koncepce je její otevřenost. Je dostupná a otevřená celé společnosti, všem vrstvám obyvatel.

Základy koncepce sestávají z několika bloků. Prvním je blok filozofických otázek, spojených s chápáním procesu trojjedinosti matérie, informace a míry. Druhý blok otázek je spojen s chápáním globálního historického procesu. Třetí definuje dostatečně obecnou teorii řízení, která dovoluje dosáhnout chápání šesti priorit zobebecněných prostředků řízení společnosti, pokud se to týká jednoho státu nebo skupiny lidí, nebo šesti priorit konfrontace, pokud se to týká vzájemného působení dvou různých systémů nebo států.

Dále následuje blok ekonomických otázek, spojených s potřebami každého člověka konkrétně a lidstva jako celku. A nakonec jde řeč o změně logiky sociálního chování lidí.

V jaké době žijeme? My tvrdíme: problémy, které vyvstaly před Ruskem a před světem jako celkem, spočívají v tom, že lidstvo prožívá ne další střídání sociálně-ekonomické formace, ale válku koncepcí, to znamená přechod z jedné civilizace, kterou my nazýváme biblickou, do principiálně nové, harmonické, lidské.

Lidská společnost a život člověka ve společnosti je charakterizována kulturou. Kultura je informační stav společnosti. K čemu docházelo v globálním historickém procesu během posledních tisíciletí? K výměně informací docházelo jak na genetické, tak na vněgenetické (kulturní) úrovni. A rychlosti obměny informace se měnily. Pokud rychlost směny pokolení zůstávala prakticky neměnná, pak rychlost obměny vněgenetické informace se neustále zvyšovala.

V minulých staletích byla genetická informace (nebo frekvence její obměny) vyšší než vněgenetická, a to určovalo logiku sociálního chování lidí ve společnosti. V první polovině 20. století došlo ke změně vzájemného vztahu jejich frekvencí. Málokdo se bohužel zamýšlí nad tím, jaké z toho plynou důsledky. A vláda, která nechápe probíjající změnu logiky sociálního chování lidí, je odsouzena k záhubě.

My říkáme (a mnohým je to zřejmé), že existuje hmota (matérie), a tu všichni přiznávají. V akademiích, školách, institutech nám předkládali postulát: prvotními filozofickými kategoriemi jsou hmota, energie, prostor a čas. To bylo známé už ve starověku, ale ukazuje se, že tehdy existoval i další systém filozofických kategorií, v naší terminologii - matérie, informace, míra. A zkoumat je odděleně jednu od druhé také není možné.

Výsledkem globálního historického procesu se civilizace na planetě Zemi zformovala následujícím způsobem: Západ (jež je jakoby zosobněním civilizace hmoty) a Východ (jež zosobňuje jakoby civilizaci ducha, či v naší terminologii - informace). Ukázalo se, že pro skrytí procesů řízení a kontroly společnosti bylo třeba před ní skrýt koncept míry, a tehdy je možné manipulovat společenským míněním. A za tímto se skrývají velmi vážné věci, jež se týkají i vojenské oblasti. Přesun filozofického kyvadla od hmoty k idealizaci, to znamená od materializmu k idealizmu, s sebou přináší hromadné lidské oběti, chyby v řízení společnosti a mnohé další věci.

My tvrdíme, že matérie, informace a míra existují v nerozlučné jedinosti a jsou procesem. Vesmír je věčný a nekonečný, je regulován takovým způsobem, že o nic neusiluje, nehledá nové formy existence, nezná rozvoj na této úrovni, nestárne a nemládne, nezlepšuje se a nezhoršuje, a tak dále. To se týká i času i spirály evoluce.

Pokud chápat historii jako nějaký řetěz náhod, pak je možné říct: k čemu tratit síly, když i tak k ničemu nedojde, vše probíhá tak, jak to probíhá. Pokud přiznat, že globální historický proces nese řízený charakter, pak se dostaneme k principiálně novým závěrům.

Úkol řízení může řešit jen rozum. Rozum může být buď individuální, nebo kolektivní. A libovolný proces ve vesmíru je buďto procesem řízení, nebo samořízení. Co je důležité - mohou být různé způsoby a režimy řízení, včetně i řízení lidské společnosti jako nějakého supersystému. Je možné realizovat silné manévry, je možné realizovat slabé, za účelem změnit stav supersystému v tu či onu stranu. A existují rozličná schémata řízení. Je možné pracovat po určeném programu, je možné pracovat programově-adaptivním způsobem, a je možné pracovat systémem prediktor-korektor. Nejefektivnější způsob řízení, z úhlu pohledu dostatečně obecné teorie řízení, je práce podle schématu prediktor-korektor. Velmi důležité je dojít k pochopení konceptu kvality řízení.

Učili nás, že lidská práce se dělí na fyzickou a duševní. My tvrdíme, že práce se dělí na produktivní a řídící (administrativní).

Jak ocenit řídící(administrativní) práci? Jaká jsou kritéria jejího hodnocení? Docházíme k pochopení kvality řízení a chyby řízení. Pokud budou určité cíle a lidstvo bude v procesu řízení převážně dosahovat těchto cílů, jedná se o přijatelnou kvalitu řízení. Pokud budou cíle nevhodné nebo chybné a v důsledku se chyba řízení bude hromadit a dosáhne kritických hodnot, tehdy se existence lidské společnosti ocitne v nebezpečí, což nyní my všichni i pozorujeme.

Ale na tento proces je možné se dívat jen v nerozlučné jedinosti s chápáním struktury společnosti, ve které žijeme. My říkáme, že žijeme v tlupo-elitární společnosti. Co to znamená? Smysl spočívá v tom, že v informační rovině je lidstvo rozděleno na tři části - vrchol (my jsme ho nazvali velekněze, žrečestvo), střední (elita) a masu (tlupu). Žrečestvo disponuje faktologií i metodologí v plném rozsahu. Elitě se poskytuje faktologie v oblasti, která se jí týká. A masa je cíleně připravována o jedno i druhé.

Co se děje dále? Stabilita fungování tlupo-elitární společnosti je zabezpečena stabilitou informační pyramidy. Ve spojení se změněným vztahem frekvencí výměny genetické a vněgenetické informace, neboli se změnou logiky sociálního chování dochází k pronikání vědění směrem dolů, informační pyramida se rozmývá. Jakmile se rozpadá její stabilita, rozpadají se i všechny struktury, čehož jsme nyní všichni svědky.

V naší společnosti už téměř nejsou autority. Zmizely autority. Zmizely v důsledku změny logiky sociálního chování. Apokalypsa, kterou předpověděla církev, už se stala. Lidstvo ji přežilo, sice bolestně, ale přežilo. Když se frekvence obměny genetické a vněgenetické informace vyrovnaly, právě tehdy se přes planetu zemi převalily vlny revolucí. Došlo k první a druhé světovým válkám.

Jaký je závěr? Stabilitu fungování takové společnosti je v současné době možné podporovat jen uměle, na účet biorobotizace tlupy, to znamená propagací alkoholu, narkotik, biorobotizace hudbou a všech dalších prostředků za účelem oddělení lidí od vědění. Z druhé strany, degradací společnosti a její izolací od vědění není možné zvýšit kvalitu řízení. Ale společnost i přes to funguje. Protože v supersystémech, kterým je i lidská společnost, se vždy realizuje plná funkce řízení.

Obsahovou stránkou plné funkce řízení (a ona je přítomna v libovolné společnosti) je následující: rozpoznávání faktoru prostředí, s nímž se setkává intelekt, to jest faktoru, působícího na ten či onen systém; formování stereotypu rozpoznávání daného faktoru do budoucna s cílem eliminovat jeho rušivý vliv; formování vektoru cílů řízení ve vztahu k tomu faktoru a jeho zanesení do obecného vektoru cílů; formování cílové funkce neboli koncepce řízení: organizace řídící struktury, nesoucí v sobě cílovou funkci řízení; kontrola nebo pozorování za činností struktury v procesu řízení; podpora adekvátnosti systému nebo jeho likvidace, pokud ten vyplnil své funkce.

Ať chceme nebo ne, plná funkce řízení se realizuje vždy. Pokud se v nějaké společnosti nevyplňuje nebo se nějaká její část nevyplňuje zde, pak je vyplňována druhými jinde.

V našem každodenním vědomí existují tři větvě moci: zákonodárná, vypracovávající zákony, podle kterých společnost žije; výkonná, která ty zákony realizuje a soudní, která kontroluje práci výkonné moci a vyplňování zákonů.

Položme si otázku: na základě čeho jsou formovány a rozpracovávány zákony? Jsme toho názoru, že nepochází od chemických reakcí v mozku člověka. Ale od toho, že každý se něčím řídí. Čím? Řídí se nějakou ideologií.

Jedna část se řídí jednou ideologií, druhá část - jinou. Z toho vyplývá přiznání toho, že existuje nějaká moc, která stojí na zákonodárnou a nemusí být zakotvena de-iure, ale fakticky je přítomná.

Vzniká následující otázka: kdo a na základě čeho formuje ideologii? Zde přicházíme k chápání konceptuální moci. Právě ona zabezpečuje fungování společnosti po plné funkci řízení. Ona rozpoznává faktory, mající vliv na společnost, formuje vektory cílů a koncepci řízení, dosahování cílů. Ta moc je ve své podstatě autokratická a ignoruje demokratické procesy společnosti, které si nepřeje přiznávat jí autokracii. Moc, to je realizovaná schopnost řídit.

Nyní o prioritách obecných prostředků řízení. Hovoříme o šesti prioritách obecných prostředků řízení lidské společnosti. Šestá priorita, pokud podle významu začít odspodu, to jsou obyčejné prostředky násilí. Na základě této priority jsou vedeny "horké" války. Pátá priorita, to jsou prostředky genocidy, kdy je možné s pomocí alkoholu, narkotik zotročit celé země, podřizovat své vůli národy, nepřátele a tak dále.

Čtvrtá priorita je priorita ekonomická, kdy je možné s pomocí finančního systému také podřizovat své vůli celé národy. Třetí priorita je faktologická. To jsou různé technologie politiky, ideologie, náboženství, které mají vliv na umy i srdce lidí. Ale nad ní stojí priorita chronologická, nebo historická, priorita, která je formována první prioritou, metodologickou.

Z této klasifikace je možné dojít k chápání materiálních a informačních zbraní, horkých a studených válek. "Studená" válka nezačala z řeči Churchilla ve Fultonu a neskončila dodnes. "Studené" války se vedly, vedou a budou se vést i v budoucnu.

Hovoříce o nebezpečích pro Rusko, navrhujeme přístup z pozic těchto šesti priorit zobecněných prostředků řízení lidské společnosti. Tehdy se mnohé věci stanou jasnými, i formování zákonů, včetně těch ve Státní dumě.

Rusko dnes stojí před volbou: žít v rámci staré koncepce, nebo přijmout novou. Ano, to bude nová koncepce. A ona zabezpečí předvídatelný, stabilní rozvoj společnosti.

Z vystoupení akademika Mezinárodní akademie informatizace J.G.Kuzněcova:

- Mé vystoupení je prodloužením vystoupení Konstantina Pavloviče Petrova. Je posvěceno čistě ekonomickým otázkám, čtvrté prioritě, ačkoliv rozlišení priorit je samozřejmě relativní, všechny jsou navzájem propojeny. I u ekonomiky je světonázorová komponenta i význam.

Nyní je mnoho politických stran. Jejich vůdce můžeme rozlišit podle fotografií či videonahrávek v televizi. Ale v konceptuální úrovni ani jedna současná politická síla nepředstavila jasnou, přesvědčivou koncepci v rovině příčinných vztahů. Za prvé, výsledek, to znamená jakým způsobem jsme se dostali do nynějšího stavu. A za druhé, koncepce řízení budoucího Ruska.

Hlavní, co odlišuje politické strany a jejich konceptuální nevyhraněnost řízení, je zamlčováno. Je to otázka vlastnictví. Proč bylo možné tuto otázku buď zamlčovat nebo pokračovat ve využívání pojmu "vlastnictví" buď v úzce právním smyslu, ignorujíc světonázorový, nebo propagovat představy, které nám byly vnucovány na předcházející etapě? Proto, že jsou skrývány hlavní rozdíly, jež mají význam ve společenském procesu, v globálním historickém procesu. Jde o vzájemný vztah a interakce řídící a produktivní práce. Proto, že ve své podstatě nemůže být vlastnictví intepretováno jinak než jako právo řídit ty nebo jiné prostředky produkce. Když použijeme termín "vlastnictví" bez upřesnění, zdali je to vlastnictví výrobních prostředků, vytváříme tím inverzi či antagonizmus cílů. Soukromé, "osobní" vlastnictví bezúslovně existuje, a dokonce není ani v plném objemu popsána zákonodárnými kodexy.

Ale vlastnictví výrobních kapacit je otázkou dne, politickou. Ta nemůže být řešena bez představení společnosti koncepce řízení, kterou je společnost schopná si osvojit. Protože, vycházeje ze zákona času, hlavní prostředek zvýšení říditelnosti společenských procesů je zapojení společenských sil, to znamená zvýšení úrovně samořízení.

Druhý významným prostředkem je proměna orgánů moci ve struktury zodpovídající se společnosti. A následně, je to parametrem jejich činnosti.

Vlastnictví - to je právo řídit. Vlastnictví přírodních zdrojů nebo země je jen právem organizovat práci pro jejich využití.

Všechny strany jakoby dnes souhlasí (vznikl nějaký stabilní, řekl bych, konsenzus) s mnohostranností forem vlastnictví, nebo s mnohostranností ekonomiky. Všimněte si prosím, všichni bojují o moc a zároveň všichni přiznávají mnohostrannost. Je to proto, že nejsou vyjasněny priority a není odkryta obsahová stránka té otázky. A ta se týká rozdílů mezi formami vlastnictví - veřejnou a soukromou. Jaké je vlastnictví ve skutečnosti, veřejné či soukromé, závisí na tom, jak se formuje kruh řídících osob.

Pokud pracovníci sféry materiální výroby mají realizovatelnou možnost změnit osoby na řídících postech, kteří nezabezpečují potřebnou, v rámcích nějaké koncepce, kvalitu řízení, pak se jedná o vlastnictví společné, jakkoliv by se nazývalo. Pokud pracovníci nemají možnost vyměnit osoby na řídících postech, tehdy se jedná o soukromé vlastnictví, jakkoliv by se nenazývalo.

Principiální historický fakt. Po smrti Stalina KSSS a nomenklaturní stranická elita, která postupně ztrácela metodologickou kulturu, a následně i koncepci řízení, cíle, v jejichž jménu se realizuje řízení, ohraničila sociální hranice, odkud se čerpají řídící kádry, na samu sebe. To znamená, vznikla korporace. Proto předcházející forma vlastnictví byla soukromě-korporativní. Soukromé vlastnictví může být jak bezprostřední, tak korporativní, kdy se řízení realizuje na základě důvěry. Bez orientace v otázce vlastnictví se nelze posunou dále. Konceptuální neurčitost zavedla naší společnost do slepé uličky. Mimochodem, to je dnes pozorováno po celém světě.

Co navrhujeme? Za prvé, jsme také za mnohostrannost ekonomiky. Za druhé, díky okolnosti, že ekonomika se během staletí vytvářela podle logiky superkoncernu, může být nyní organizována a pozvednuta do stavu stabilního průběhu procesů jen na bázi priority společného vlastnictví a se všemi ostatními možnými doplňujícími komponentami. To je co se týká otázky vlastnictví.

V ekonomice funguje soukromé podnikání. Dokonce v materiálním smyslu je "zespolečenštění" jednoduše nemožné. Protože ekonomika se skládá z množství odvětví a z konkrétních podniků. Ekonomika představuje po obsahové stránce oběh zboží - to je její hlavní sociální stránka. A to představuje objekt řízení.

Vyvstává otázka: proč všechny strany mlčí po původu hlavního bodu - jakými prostředky se realizuje řízení daného objektu? Mýtus o samoregulaci trhu, podle mého názoru, nyní postupně začínají všichni přijímat právě jako mýtus. Je spojen s tím, že bojovníci za takzvanou liberální ekonomiku a soukromé podnikání zveličují jeho význam v historii a nechtějí si všímat role finančního systému v řízení. Naše metoda dovolila dát i zde principiální řešení.

Proč si myslíme, že mnohostranná ekonomika je možná, ale na základě společného vlastnictví? Protože finanční systémy byly v dosavadních ekonomických teoriích představovány v roli nominálních. Náš základní návrh spočívá v aplikaci matematické teorie podobnosti na makroekonomický systém.

Dvě vysvětlení. Makroekonomický systém je zaprvé impulsního charakteru, protože popisuje proces. Předměty výměny jsou vždy spojeny s technologicky podmíněnou periodou produkce těch či oněch výrobků, byť informací, byť konkrétních věcí. Z toho výplývá, že produkce zabírá čas, ale vypuštění hotového výrobku do oběhu, ke spotřebě, probíhá okamžitě. Odtud impulsnost procesu.

Za druhé, po obsahové stránce oběh zboží, který je popsán konkrétně rovnováhou mezi odvětmími, rozpracovanou ještě Leontěvem a aktivně rozpracovávaný v Sovětském svazu předcházejících 40 let, nebyl spojen se dvěmi závažnými prvky řízení - s kvalitou řízení a cíly. Neexistovala pro to metodologie.

Co představuje naše koncepce? Rozlišili jsme poprvé v historii ekonomické vědy cíle řízení podle dvou příznaků, berouce jako základ konečný subjekt spotřeby, to znamená člověka. V základě cílů výroby leží potřeby člověka, které se dělí na dvě hlavní třídy. První jsou demograficky podmíněné potřeby, organizované do pyramidy, počínaje individuálními, kolektivními, rodinnými a infrastrukturními, týkající se celé společnosti, a konče degradačně-parazitickými potřebami (týká se hlavně elit), ke kterým se řadí všechny potřeby, deorganizující výrobu s ohledem na to, že jsou nepředvídatelné.

Ekonomická doktrína, realizovaná v Rusku, je zcela nedefinovaná z úhlu pohledu konečných cílů, ačkoliv ve skutečnosti jako celek mlčky realizuje západní verzi ekonomiky, ve které je implicitně zajištěno panování degradačně-parazitického vektoru cílů nad demograficky podmíněným. Proč je tato teze principiálně důležitá? Proto, že zavedením konrétního termínu "vektor cílů" dovolilo informačně zakotvit rovnováhu mezi odvětvími a tím přivést do pořádku celý matematický aparát, využívaný v řízení. Zformulovali a popsali jsme 25 rovnic, věřím, že poslanci jsou s nimi už obeznámeni.

Druhý moment se týká objektu a prostředků řízení. Pokud je rovnováha mezi odvětvími ohraničena a má jasně definované cíle, pak se v řízení nevyhnutelně dostává na povrch další úkol - hranice oběhu zboží. To znamená, jaká je sociální organizace, která realizuje či aktualizuje prostředky řízení danou výrobu? Je to otázka o soběstačnosti ekonomiky.

Část politických hnutí hlásá, že je nutné podporovat domácího výrobce. Myslím, že je třeba upřesnění - podporovat vnitřní trh. Osoby na řídících postech mohou být s hlediska cílů řízení před obyvatelstvem odpovědné jen v případě, pokud pracují na toto obyvatelstvo. Tím se okamžitě stanovuje hranice objektů řízení. To je principiální bod. Otázku soběstačnosti ruského superkoncernu nelze obcházet bokem.

Západní ekonomika je postavena na pyramidě vzájemně propojených dluhů, zrcadlících pyramidu chtíče, a je ní nahromaděn kolosální vektor chyby řízení. Vždyť spor Clintona se svým kongresem nebyl zdaleka náhodným. Západní ekonomika, biblická civilizace, to je jedna globální hra typu "letadlo", která se opírá o ničím nepodloženou emisi platebních prostředků a světovou ekonomiku. Rusko rozehráli do určité doby v roli prostředku podpory stability západního systému. Avšak objevení se koncepce "Mrtvá voda" principiálně změnilo pravidla hry v globálním procesu. To, co bylo dříve tajným, se nyní stalo zjevným a jasně identifikovatelným, a to nejhlavnější, prognózovatelným.

Co je hlavní, z našeho pohledu, ve finančním systému superkoncernu? V předchozí ekonomice akademická věda nebyla schopná teoreticky ohraničit rovnováhu mezi odvětvími z důvodu neurčení konečného vektoru cílů a neřešení otázky míry oběhu zboží. Opačnou stranou rovnováhy mezi odvětvími je otázka o rentabilnosti. Také ona směřuje k otázce míry.

Tvrdíme, že současná ekonomika nemá v globálním měřítku invariant. To znamená, zlato v současné ekonomice není invariantem. Co je tedy invariantem? Finance jsou pouze stínem, doprovázejícím reálný předmět výměny. Peníze jsou jen informace, čísla, doprovázející předměty výměnu.

Trh, to je dynamický proces určité stabilní jednoty mezi platebními prostředky a nabízeným zbožím a službami, spojených mezi sebou cenami.

Pro uvedení finančního systém do rovnováhy, nebo naladění makroekonomiky, je třeba jasně pochopit, co jsou to peníze či peněžní oběh. Je to informační proces, doprovázející konkrétní oběh zboží. V jeho základě leží energopotenciál výroby a, následně, vztah mezi nutnou vyžadovanou veličinou platebních prostředků a energopotenciály je určen objemem výroby plus nějaký koeficient rezervy.

Všechna současná výroba je založena na energii. Z úhlu pohledu jeho efektivity či růstu produktivity práce je charakterizována právě "energovybavením" pracovního místa, to znamená, schopností produkovat více výrobků na pracovní jednotku.

Současný problémový stav je spojen s konkrétními příčínami. Za prvé, realizací tajné koncepce a nerozpracováním společnosti otevřené a pochopitelné koncepce řízení. Za druhé, zavedením západního lichvářského finančního systému a narušením rovnováhy či platbyschopnosti společnosti tahem pera finančníka.

Lidé, kteří nechápou, co představuje finanční systém ve vztahu k celostnosti národního hospodářství, se buďto vyhýbají penězům, to znamená pokoušejí se převést je na naturální formu a tvrdě centralizovat, nebo se stávájí otroky lichvářské strategie.

...

 

* * *

 

Dále se tehdy situace vyvíjela zhruba následujícím způsobem: Koncepce byla bezpečnostní komisí Dumy jednohlasně doporučena k seznámení pro širokou veřejnost a bylo schváleno doporučení o vytvoření expertní mezioborové skupiny, která by se jí zabývala. Než se však cokoliv stihlo dát do pohybu, na nátlak Američanů osobně zasáhl Jelcin a celou iniciativu zadusil v zárodku.

 

Diskusní téma: Parlamentní slyšení na téma "Koncepce sociální bezpečnosti Ruska"

Lululemon Yoga86258

Korscuvv | 01.11.2013


je to offtopic ale

dusan to all | 23.03.2013

-http://beforeitsnews.com/eu/2013/03/americans-must-read-this-2513402.html
-VRELE DOPORUČUJEM
"In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia , to work and eat in Russia , should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Shari ‘a Law, then we advise them to go to those places where that's the state law. Russia does not need minorities. Minorities need Russia , and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell 'discrimination'. We better learn from the suicides of America , England , Holland and France , if we are to survive as a nation. The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of most minorities.
DU

Re: je to offtopic ale

dusan | 23.03.2013

v rusku žijú rusi, hocijaká menśina, nech je odkialkolvek, ak chce žiť v rusku, pracovať a jesť, musí hovoriť po rusky, ak preferuje sharia potom im radíme ísť na miesta kde sa aplikuje, rusko nepitrebuje menšiny .....a nedáme im špeciálne práva, nezáleží na tom ako hlasno budú kričat "diskriminácia"
kruci, ten chlap má g..le
du

Re: Re: je to offtopic ale

dusan | 23.03.2013

dufam že to nie je kačica, du

Re: Re: Re: je to offtopic ale

Tysi | 27.11.2013

Je to fake, vygooglite si.

Re: je to offtopic ale

Darislav | 09.05.2013

to nema chibu

takže zosumírujme to

dusan | 23.03.2013

aby boli veľmoc
-potrebujú vedu
-suroviny
-ľudí, ale s inovačným potenciálom, tzn bielych
- ........ ešte neviem čo
- a HLAVNE sociálno-technickú koncepciu
keď som čítal príspevky na rôznych fórach, tvrdili že čína je budúca veľmoc, no majú dva problémy - sú veľmi dobrý kopírovači a nemajú suroviny, a ešte jeden - môžu byť kvalitne destabilizovaný ak sa nepreorientujú na vnútornú spotrebu
du

Re: takže zosumírujme to

Hox | 23.03.2013

jde to nad rámec takového úzkého pohledu, protože koncepce, která se nějaké zemi realizuje, určuje v konečném důsledku naprosto vše. Koncepcí může být mnoho, ale dělí se jen na dva druhy - kryptootrokářské a spravedlivé. Ty slyšení byly o nahrazení kryptootrokářské koncepce spravedlivou, velmoc/nevelmoc, to je až druhotný důsledek. Navíc velmoc je obecný pojem, je třeba říct čeho se týká - může být velmoc v délce života, kvalitě života, ekologická velmoc, turistická, technologická, vojenská atd atd.

Re: Re: takže zosumírujme to

jednoducho velmoc | 23.03.2013

po všetkých stránkách
-ekonomika - po ukrainu budú zaintergrovaný, po nemecko možno napoly a podložené vlastnou enegiou, ani usa by neboli usa keby nemali železo, uhlie a dostatok treskovitých rýb
-technológia - nemci prinesú civil a rusi vojenský
-politika - vplyv v obrovskej časti sveta, čína ostane nakoniec jeden priatel v blízkosti - rusko, irán je otázne na koho sa bude viac orientovať, ale asi bude spolupracovať s rusmi na rozdelení vplyvu v strednej ázii a vypoklonkovanie číny
-čína sa tak skoro nepreorientuje, ak padnú štáty načo búdú velmoci linky na plazmové telky,
-vojenský - prezbrojovanie a investície do armády sú v plnom prúde, budú napr jediná krajina ktorá bude mať lietadlá 5 generácie ale funkčné raptory raptorujú na zemi s nedostatkom kyslíka, o raketách nehovoriac - nie je to jednoduché ani ich okopírovať
jedlo a voda - jedenásť percent ornej pôdy, 20 percent pitnej vody, dlhé pobreže chladných vôd hlavne s planktónom - to tiež o niečom hovorí
- sociálna technológia - británia by sa nestala britániov, nebyť podporovaného prechodu k industriálnej revolúcii - tá sama od seba neprišla, teraz majú rusi niečo čo bude optimálne stimulovať rast ekonomiky
-prevaha bieleho obyvateľstva a vzdelaného - inovatívnosť a stabilita
-ekológia turistika .... prídu sami
du

Re: Re: Re: takže zosumírujme to

dusan | 23.03.2013

-alebo sa obránia a toto bude dôsledok alebo ich zošrotujú
-kob je to čo bolo k tým podmienkam treba
du

Hox -Nedá se vybíjet jedna z noh

taurus | 22.03.2013

"nedá se vybíjet jedna z noh, byť stará a zevnitř částečně prohnilá, na které stojí stůl, dokud za ni není náhrada".

Krásné přirovnání a velice přesné.
Musíme si uvědomit, že v RPC jsou také ruští lidé. RPC vždy ve vypjatých situacích a dobách, kdy Rusku šlo o život, se chovala jako sila patriotická a konsolidační a nikdy nekolaborovala s nepřítelem. Připouštím, že by po boji si chtěli zachovat elitářské postavení. Ale to už je otázkou, zda se jím to povede. Nicméně, nemůžeme srovnávat RPC a Vatikan, který je strukturou nadnárodní. A protože dnes jde o přežití jak Ruského státu, tak i samotné RPC, vidím to spojenectví jako nutné.


Re: Hox -Nedá se vybíjet jedna z noh

Hox | 22.03.2013

>A protože dnes jde o přežití jak Ruského státu, tak i samotné RPC, vidím to spojenectví jako nutné

Určitě. Navíc podle nálad se mi zdá že proti RPC není třeba bojovat, ona se časem zdiskredituje sama, teď si nepamatuju statistiku, ale vím že nedávno došlo ke změně trendu a i Rusku církvím ubývají ovečky.

Re: Hox -Nedá se vybíjet jedna z noh

erddyst | 22.03.2013

Můj rozum už i dík Tobě začína tolerovat RPC ale já trpím takovou alergii na "popopapežence" že mi to nedá abych si do nich pokaždé rejpnul ..... :)))
A to přirovnání k noze prohnilé nemá chybu !!!
A že "... nikdy nekolaborovala ..." - před časem jsem narazil na dokument o tom že jo (za II. světové na okupovaných územích).
Když na něj narazím tak Ti ho pošlu.

Re: Re: Hox -Nedá se vybíjet jedna z noh

taurus | 22.03.2013

Mám na mysli na nejvyšších místech. Kolaboranti se najdou všude. to je jako černá ovce aneb mrzák v rodině.

Nejen mrtvá voda a KOB

Zdeněk | 22.03.2013

K této filozofické strategii a vizi budoucnosti je velice poučná tato studie:

http://stvoritel.cz/file/PROJEKTGILGAME.pfdRe: Nejen mrtvá voda a KOB

borky77 | 22.03.2013

Na stvoritel.cz. hlasi ¨page not found¨ . Moze to niekto nahodit na uloz.to?

Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Zdeněk | 22.03.2013

Na horní liště v pravo na vašem počítači dejte do vyhledávače google : PROJEKTGILGAME.pfd

Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Daniela I. | 22.03.2013

Našla som 70 stránkový elaborát... hm, vyzerá to veľmi zaujímavééé... vďaka

Re: Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Zdeněk | 22.03.2013

No to je ono. Na své si přijdou i tvrdí materialisté. Vše, předložené důkazy a fakta, je možné vidět a vnímat hmotnými smysly. Takže odpadnou spekulativní protiargumenty nedůvěřivých.

Re: Re: Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Karla | 22.03.2013

Projekt Gilgameš je elaborát Chvátala z Matrixu 2001 Začal to psát v srpnu 2011 na pokračování.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Zdeněk | 23.03.2013

Asi vám ušlo toto: Na podzim roku 2006 byl v Rusku na popud z nejvyšších míst zahájen velmi intenzivní a nesmírně nákladný výzkum pyramidálních staveb,do kterého bylo a je zainteresováno přes 140 vědeckých kapacit z mnoha různých oborů. Pro tuto výzkumnou akci stát vyčlenil skutečně gigantické finanční prostředky a svým způsobem také očekává výsledky.

Pan Chvátal pouze navázal na výsledky úctyhodného výzkumu 140 ruských vědeckých kapacit. Což je jistě správné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Karla | 23.03.2013

Bohužel mi to ušlo. Dá se to někde ověřit??

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Zdeněk | 23.03.2013

Částečně ano a to na stránkách vědeckých ústavů. Kupř.: Výzkumný ústav "Grafit", nebo akedemie přírodních věd a další vedecké ústavy. Výsledky tohoto rozsáhlého vědeckého výzkumu budou v dohledné době oficielně publikovány ruskou stranou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejen mrtvá voda a KOB

Karla | 23.03.2013

To já, kdybych ty odkazy měla, tak je sem šoupnu :))

Další superkvalitní materiál a základ pro pochopení KOBu...

erddyst | 22.03.2013

Netvrdím že chápu vše, a z toho co si myslím že chápu, tak bude "pár věcí" které chápu špatně ...
Například co se týče: ... objevení se koncepce „Mrtvá voda“ - tak to sem úplně, ale úplně vedle :(((

Napadá mě jedná věc - žebych tak vyrazil do toho nového institutu nášho superchytrého ekonoma a nechal si to vysvětlit od něj :)))
Určitě bych mu zvednul náladu !!!

Ale hlavně obrovské díky za překlad !!!

Re: Další superkvalitní materiál a základ pro pochopení KOBu...

erddyst | 22.03.2013

Ale neodpustím si jeden dodatek - rejpnuti:
Když už v tom originále musí být vyjadření "Moskevkého partiarchátu" tak ho mohli dat úplně na konec.
Vždyť jak píšou:
"... lidstvo prožívá ne další střídání sociálně-ekonomické formace,
ale válku koncepcí,
to znamená přechod z jedné civilizace, kterou my nazýváme biblickou,
do principiálně nové, harmonické, lidské."

To RPC není biblická ????

Re: Re: Další superkvalitní materiál a základ pro pochopení KOBu...

Hox | 22.03.2013

na které straně je to vyjádření? Nevšiml jsem si

Re: Re: Re: Další superkvalitní materiál a základ pro pochopení KOBu...

Smoker | 22.03.2013

Pise ze v originale - tak asi v ruskojazycnej verzii :)

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek