Sinajský "pochod"

Sinajský "pochod"

24.3.2013

 

Analytická poznámka

 

Sinajský "pochod"

 

 

Sinajský pochod.doc (137 kB)
Sinajský pochod.odt (53,6 kB)
Sinajský pochod.epub (81,3 kB)
Sinajský pochod.pdf (204413)

 

O misi národů ve světové historii

“Nězavisimaja gazeta” z 12.02.97 publikovala stať Marka Race "Politika formování otevřené společnosti" s podtitulkem "Pokusy vymyslet a realizovat misi národa ve světové historii nekončí dobře."

Ačkoliv stať M. Race je prázdné bludosloví, je třeba souhlasit s tvrzením: Pokusy vymyslet a realizovat misi národa ve světové historii nekončí dobře.

Pro mnoho současných "marků", s ohledem na jejich kulturně podmíněný původ, nejsou Evangelium i chronologicky pozdější Korán kánonem. Avšak ve spojení s poučením M.Race ohledně výmyslů a pokusů realizovat "misi národa ve světové historii", je záhodno připomenout novozákonní verš o smítku v cizím oku při neschopnosti rozpoznat trám ve vlastním.

Pro pochopení podobenství o trámu ve vlastním oku ve spojení s "vymyšlenou misí národa ve světové historii" se obrátíme ke Koránu. Korán je svého druhu zrcadlem smyslu biblických a talmudických zamlčení a bludosloví: "Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý. !" — Korán, 62:5.

Z toho je možné pochopit, že mise národů ve světové historii přeci jen objektivně existují. A Korán ukazuje konkrétně na to, že v hluboké minulosti soukmenovci mnohých nyní aktivních v politice, publicistice i obchodě "marků" odmítli vyplnění jim nabídnuté Seshora osvětové mise ve vztahu k ostatním národům Země.


 

Pouští pěšky 42 let! Proč?

Je známo, že do Sinajské pouště odešli z Egypta starověcí Židé pod vedením Mojžíše. V tom je Bible a Korán zajedno. Sinajský poloostrov je relativně malý a i pomalá karavana ho je schopná přejet za 2-3 týdny. To přivádí k otázkám:

 • Co ve skutečnosti v Sinajské poušti probíhalo 40 let?

 • Kdo do ní vešel a kdo z ní vyšel?

 • Jak se stalo, že ti, kterým "bylo dáno nésti Tóru" s cílem osvícení všech bez výjimky národů, se po odchodu z pouště pustili do vyhlazování obyvatel dožidovské Palestiny, a když se usídlili v Palestině, sami klesli k ještě horšímu modlářství a mnohoboží (Jeremiáš 7:31, Ezechiel 16:20), než jimi vyhlazené původní obyvatelstvo?

Vykladači-tradicionalisté opakují tvrzení o tom, že Mojžíš vodil své svěřence 40 let po poušti v kruhu údajně proto, aby přirozeným způsobem vymřeli všichni ti, čí psychika byla od dětství poškozena a potlačena egyptským otroctvím; a aby v poušti vyrostlo pokolení neznající otroctví, skutečně svobodní lidé. Může to být tak? - zamyslete se sami. Ale nezapomeňte, že Mojžíš se z pouště živý nedostal! Kde je jeho mohyla není známo (Deuteronomium 34:6). Odešel na onen svět dříve, než do Palestiny z pouště vtrhli starověcí židovští kočovníci a bez milosti zabíjeli všechny a ničili vše, co jim stálo v cestě. Takže mínění Mojžíše o příčinách 40 leté "tůry" zůstalo neznámé.

Ale z Bible je jasné, že ti, kdo vyšli z pouště "osvobozeni" od psychického komplexu otroka, byli zároveň někým nějakým způsobem osvobozeni od osvětové mise přinesení druhým národům Tóry - tím věděním, které získali skrz Zjevení Mojžíši. Všechny biblické texty, popisující činy "osvobozených", hovoří o tom, že v poušti vyrostlo ne pokolení šiřitelů osvěty, nesoucích Pravdu a Svobodu všem utlačovaným ve všech zemích, ale pokolení rasistů-otrokářů, kteří z pouště vynesli ve světové historii ojedinělou doktrínu bezohledného zotročení ostatních a nemilosrdného zničení těch, kdo nesouhlasí, nicméně realizovanou už ne na základě obnažené myšlenky sobeckosti, ale údajně posvěcenou od Boha, s odkazy na zjevení dané Seshora Mojžíši. Od té doby je ta historicky unikátní doktrína rasového otrokářství cíleně rozprostraňována na všechy země světa.

Tento fakt zjevné záměny mise ve světové historii vede k otázce: Může být otrokář svobodným, nebo je on sám dvojnásobný nevolník, protože závisí nejen na svých pánech (autorech podstrčené mise), ale i na otrocích, označených pro něj pánem k využívaní?

Jak může být otrokář ve své podstatě nevolníkem svých otroků, je zřetelně ukázáno ve vztazích otroka Ezopa a otrokáře-filozofa Xanthose. Otázka směrem, že i otrokář může mít pána, ve vztahu ke kterému je on ještě zotročenější, než jeho vlastní otroci, nějak vypadl ze zorného pole historiků a literátů (a to nutí k zamyšlení).

Kdo trvá na tom, že podstata vyvolenosti Židů a světové tyranie židovstva spočívá v předuřčení Seshora, nechť popřemýšlí: nerouhá-li se on, když ukládá na Boha ohavnost zavedení na Zemi globální otrokářské civilizace?


 

Otrokáři mravnost netřeba

Jaký by byl pro Vyšší záměr smysl v tom, měnit jedny otrokáře, uchazeče o panování nad světem (starověký Egypt, Řím a další) na nové uchazeče, kteří byli předtím jejich otroci? Předchozí otrokáři usilovali o nadvládu a obecně takové globální misi vyhovovali. Bylo-li pro její efektivnější realizaci skutečně třeba je osvobodit od recidiv lidskosti a mravnosti a projevů lidské dobroty k protivníkům, ve kterých mohli spatřit lidi stejné důstojnosti nebo je v nějakých aspektech převyšující?

Takové recidivy mravnosti a dobroty jsou velkou vnitřní překážkou pro hordu darmojedů, která jde za vůdci, kteří usilují o zavedení totální globální tyranie. Právě recidivy lidskosti vedly v minulosti k tomu, že historicky známé vojenské expanze s cílem nastolení světové nadvlády končily pokud ne během života jednoho pokolení, to 2-3, dokonce pokud dosažené vojenské úspěchy byly nesporné. Proto politik, vida průběh procesů během několika generací, a usilující o nadvládu na světem, přichází k nutnosti "osvobodit" své vojáky v následnosti pokolení od mravních kvalit. Tím se zabýval i A. Hitler. Ale on nebyl zakladatelem konstruování psychologie lidí k dopředu určeným cílům.


 

Kteří neznají, co je dobro a zlo

Cílem této práce není jasnovidná rekonstrukce ve vší úplnosti reálných událostí, které byly základem biblické legendy, ne proroctví o minulosti, jak se ona skutečně odehrála, ale prozkoumání možného průběhu procesů na základě všem dostupných biblických textů. Není to zavedení nového kánonu ve výkladu Bible, ale výzva zamyslet se nad smyslem a původem v euroatlantické civilizaci panující víry v globální religiozní a historický mýtus, nahrazující jak víru Bohu, tak zdravý smysl.

Obrátíme pozornost na biblické informace, významné v analýze porození ne lidské, ale protilidské mravnosti, světonázoru, obrazů myšlení a chování. Je třeba pochopit, jak vznikla historicky unikátní mravnost a vidění světa židovstva, protože jen na jejich základě se také mohla více než tři tisíce let stabilně realizovat vymyšlená a jim vnucená mise ve světové historii k zotročení všech, která přivedla planetu do stavu globální biosféricko-ekologické a sociální krize. V krizích globálního měřítka se projevuje nepřirozenost vidění světa, mravnosti a světonázoru židovstva, majícího nadvládu ve sféře řízení západní regionální civilizace, v jejímž základu leží Bible. Je to tak, protože všechny výše uvedené krize jsou porozeny Západním způsobem života.

Jak probíhaly události po exodu Židů z Egypta může většina lidí soudit jen podle jejich popisu v Bibli. Čemu v ní věřit, o čem pochybovat, jak rekonstruovat skutečný chod událostí - každý rozhoduje sám podle svého mravně podmíněného uvážení.

Na první straně Bible ve vydání Moskevské patriarchie je hned možné najít přímou stopu na cenzuru starých textů, ke které došlo v hluboké minulosti. Na první straně knihy Genesis v poznámce čteme: "Slova v hranatých závorkách pochází z řeckého překladu 70-ti mudrců (Septuaginty, p.p.) (3. století př.n.l.)..." To znamená, v minulosti byly odstraněny z biblického kánonu, protože se někomu nehodily, ale byly vráceny v 19. století při přípravě synodálního překladu Bible do ruského jazyka.

V knize Numeri, kap. 14, nacházíme příklad utajování skutků dávno minulých. Dále rozebíraný fragment (v obou jeho verzích) je velmi významný pro chápání otázky jak mise národů ve světové historii, objektivně jim predurčených Seshora, tak o vymyšlené sobecké otsebjatině ("Ot sebja" = od sebe. Jeden z výkladů: vlastní, ničím neopodstatněný a nepodložený názor nebo akce, p.p.). Právě v knize Numeri, kap. 14 se informuje o tom jak začalo 40ti leté putování po poušti. Začal druhý rok pobytu Mojžíše a jeho svěřenců vně Egypta. Mojžíš už získal při Zjevení věroučení a organizoval život Židů v souladu s ním. Tedy, v podstatě všechny hlavní religiozní události už proběhly. Mnohaleté chození po Sinajském polooostrovu se v tom okamžiku nepředpokládalo. Byli posláni rozvědčíci do Palestiny, po jejichž návratu se plánovalo začít přesídlení v tu zemi, osídlenou v té době Kanaánci a Amalechity. Bylo-li by to přesídlení vojenské nebo mírové těžko soudit, protože po návratu rozvědčíků mezi svěřenci Mojžíše vypukla vzpoura. Nepřející si odejít do Palestiny odmítli autoritu Mojžíše a jeho stoupenců a vyzývali lid ubít je kameny (Numeri 14:10). O následujícím informuje Bible takto:

 

"20I pravil Hospodin [Mojžíši]: odpouštím podle slova tvého. 21Avšak: jako že jsem živ [a vždy žije jméno Moje] a jako že je naplněna celá země velebností Hospodinovu: 22pravím, že nikdo z mužů, kteří viděli velebnost mou a znamení má, která jsem vykonal v Egyptě a na poušti, a přece mne pokoušeli již desetkrát a neposlouchali hlasu mého, 23neuvidí zemi, kterou jsem přislíbil otcům jejich; [jen jejich dětem, které jsou zde se mnou, které neznají, co je dobro a co zlo, všem maloletním, ničeho nemyslícím, jim dám zemi,] a nikdo z těch, kteří mne popouzejí, neuzří ji."

 

Text v hranatých závorkách byl obnoven podle překladu Septuaginty - verze událostí podle pánů tehdejších kánona Starého zákona (3. století př.n.l.). Srovnejte smysl verše 23 před a po obnovení odstraněných částí.

Odstraněné části informují, že z pouště vyjdou jen ti, kteří v okamžiku popisovaných událostí neznají, co je dobro a co zlo, a nic si v životě nemyslí; a také ti, komu je teprve dáno narodit se v průběhu nadcházejícího období vymírání dospělých, majících vlastní představy o tom, co je dobro a co zlo a vidících v životě smysl, podmíněný jejich skutečnou mravností. Tj. předpokládá se budoucí výchova současných dětí a těch, kdo se teprve narodí, tak, aby se jim kultura a mnohé životní návyky jejich rodičů staly cizími. Pokud je kultura rodičů objektivně zvrácená, pak její odmítnutí v následujících pokoleních může porodit jak jiným způsobem zvrácenou kulturu, tak i mravní (spravedlivou) kulturu

Epoše otrokářství odpovídá typ celospolečenské mravnosti, kdy odpovídající společenské vrstvy v různých národních kulturách nesou z pokolení na pokolení shodné mravní kvality a etiku: "otroci" - všude otroci; "patríciové" - všude "partajníci" (tj. množstevně malá a mocná část společnosti) atp.

Z porovnání obou variant verše 14:23 knihy Numeri je možné udělat závěr, že cenzoři biblického kánonu, z důvodů jim známých, nechtěli přitahovat pozornost čitatele k problematice vzniku mravnosti a kultury vnímání světa, odlišných od obecně lidských, u účastníků 40ti leté "tůry":

 • Pokud probíhalo 40 let zavádění správné mravnosti a kultury, odpovídající misi "nésti Tóru" pro osvícení všech ostatních národů, pak úsilí cenzorů skrýt unikátní pedagogickou zkušenost vyzývá údiv.

 • Pokud byla jedna zvrácená mravnost během 40ti let nahrazována v nových pokoleních jinou, ještě zvrácenější mravností a udržující si tu zvrácenost v následnosti pokolení kulturou, pak úsilí cenzorů zakalit od začátku vodu je objasnitelné. ČTYŘICETILETÁ "tůra" následovala právě za touto epizodou, bodem zvratu v osudu starověkých Židů.

 

"Před" a "po". Okamžik pravdy

Pokud se podívat na události, které proběhly DO a PO epizodě (Numeri, kap. 14 v nynější revizi), pak uvidíme následující:

Důležité události DO epizody:

 • Mojžíš získal během Zjevení věroučení a založil základy organizace života Židů: deset zápovědí, bez dodatků o jejich adresaci výhradně Židům, uvedených v kap. 20 kn. Exodus.

 • Mezi zápověďmi i zákaz tvořit "bohy" (Exodus 20:23)

 • Mana nebeská se objevuje v kap. 16 kn. Exodus, a neříká se o její špatné kvalitě (o tom dále)

 • Mojžíši jsou předány tabulky Svědectví (Exodus, 31:18)

Dále následuje epizoda s klaněním zlatému teleti, navzdory zákazu modlářství (Exodus, kap. 32). PO této epizodě jsou originální tabulky od Boha zničeny údajně samotným Mojžíšem v hněvu, Mojžíš se podruhé vzdaluje svému lidu, a když se vrátí, přináší exemplář tabulek vlastnoručně vytvořený. Epizoda se zničením původních tabulek, získaných Mojžíšem bezprostředně od Boha, je velmi podivná.

Ale PO epizodě, popsané v knize Numeri, kap. 14, řetěz "podivností", které zjevně nebo skrytě odmítají základy toho, co učil Mojžíš DO epizody, narůstá:

 • Numeri, kap. 21, říká o další nespokojenosti mezi kočujícími: "5A lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli na poušti? Neboť není tu chleba ani vody, a hnusí se nám toto lehké bídné jídlo." To je zvláštní, protože dříve stížnosti na manu nebeskou nebyly, a její chuť byla prvotřídní: "..ona byla jako koriandrové semínko, bílá, chutí jako koláč s medem." (Exodus 16:31). Z jakých příčin se mana stala už ne nebeskou, ale pozemskou náhražkou? Tehdy se stížnosti na kvalitu stávají plně pochopitelné.

 • Za reptání následuje trest: útok hadů, kteří uštkávají mnoho lidí a ti umírají. Záchrana před hady je známá z obrazu "Měděný Had". Je vyjádřena jako klanění se vyrobené modle - hadu odlitému z mědi, navzdory zákazu výrobu model. To jest, záchrana před hady se realizuje ne po modlitbě Mojžíše, jak by to bylo přirozené pro monoteizmus, ale prostředky magie, fixující psychiku mnoha lidí skrz měděný umělý idol na hadí egregor.

Kdo pokoušel Evu ve formě hada pokušitele? Zde jsou vykladači Bible jednotní. Nicméně komentáře o podstatě pouštních hadů a měděného hada vykladači-tradicionalisté nedávají žádné, a jejich ztotožnění s prvním biblickým hadem je pro ně hereze.

 • A zvláštní otázka: z jakých důvodů kánon Starého zákona, vedle přímých poukázání na to, že skutečný Bůh nepotřebuje oběti, stejně obsahuje pečlivě rozpracovaný rituál obětování, jež později proměnil Jeruzalémský chrám v jatka? Co je to? Dáno Seshora? Nebo otsebjatina deformátorů Zjevení, daného Bohem Mojžíši, kteří do něj zavedli prvotní magii krve?

 

Mojžíš byl člověk krotký

Je těžké si představit, že prorok rozbil v hněvu tabulky, získané od Boha. Prorok, na rozdíl od svěřenců, kteří málo co chápou, zná jejich význam. A tabulky jsou svatyní, která je má navést na správnou cestu. Numeri 12:3 charakterizuje Mojžíše: "Mojžíš byl nejkrotší ze všech lidí na celé Zemi". To se také velmi špatně dává do souladu s početnými kárnými akce ve vztahu k jeho málo chápajícím soukmenovcům, které mu připisuje tradiční redakce Bible. Slova Bible o Mojžíši jako o krotkém člověku souhlasí s Koránem, které nevznáší proti Mojžíšovi nijaká obvinění, ale proti Židům ano: "Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji nenesli, jsou podobní oslu naloženému knihami." To znamená Mojžíš se neúčastnil záměny mise "nést Tóru" pro osvícení všech národů. To udělali jiní. O epizodě v kap. 14 knihy Numeri informuje i Korán v súře 5:

 

   

5:20

A hle, pravil Mojžíš lidu svému: „Lide můj, pomněte dobrodiní Božího vůči vám, když mezi vámi učinil proroky a vás učinil vládci a dal vám to, co nedal nikomu z lidstva veškerého!

5:21

Lide můj! Vstupte do svaté země, kterou vám Bůh zaslíbil, a neobracejte kroky své, abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!“

5:22

A řekli: „Mojžíši, v té zemi je národ obrů a my do ní nevstoupíme, dokud oni z ní neodejdou. Jestliže však odejdou, my zajisté do ní vstoupíme.“

5:23

A řekli dva muži bohabojní, jež Bůh zahrnul Svou přízní: „Vejděte k nim branou! Jestliže tudy vejdete, stanete se vítězi. A na Boha se spoléhejte, jste-li věřící!“

5:24

Však lidé zvolali: „Mojžíši, nevstoupíme nikdy do té to země, dokud v ní budou obři. Vytáhni ty a tvůj Pán a dejte se s nimi do boje, my zůstaneme sedět tady.“

5:25

I pravil Mojžíš: „Pane můj, mám moc jen nad sebou samým a nad bratrem svým. Čiň tedy rozdíl mezi námi a mezi tímto lidem hanebníků!“

5:26

Odpověděl Pán: „Tato země jim budiž zakázána, nechť bloudí čtyřicet let po zemi. A ty se nermuť nad tímto lidem hanebníků!“

 

 

O Mojžíšovi se v Koránu mluví výhradně kladně a s respektem. Ale informuje se, že Mojžíš byl cílem nevole ze strany lidí, jimž se jeho činnost nelíbila, a také byl dvakrát cílem pokusů o jeho život (v Egyptě). Konkrétně: "Nebuďte podobni těm, kdož uráželi Mojžíše! Bůh jej pak zprostil odpovědnosti za to, co hovořili; a byl u Boha ve vážnosti." - Korán 33:69.


 

Jozef a stopy jeho potomků

Vzniká dojem, že do epizody v kap. 14 Numeri připravovali dávné Židy k jedné misi, a když byla příprava Židů v zásadě hotová, ale Židé odmítli přistoupit k jejímu naplnění, proběhl zásah zvnějšku, v jehož důsledku Židé vyšli ze Sinajské pouště takovými, jak o nich vypráví Bible a jak jsou známí z Historie.

Podle textů Bible a Koránu zásahy do svobodného historického rozvoje Židů začalo dlouhou před Mojžíšem. Jozef, který se dostal v sociální hierarchii Egypta ze stavu koupeného nevolníka do úrovně faraonova nejbližšího rádce, byl ženatý na Asenefě - "dceři Potifera, žrece Iliopolského" (Gn 41:50). to znamená, že potomci Jozef patřili už ke klanům hierarchie "žrečestva" Egypta. A jsa Židy, odešli spolu s Mojžíšem do Sinajské pouště, aniž by přestali sloužit kultu egyptského Amona.

Bible informuje o všeobecné lásce k Jozefovi v Egyptě a o jeho přirozené smrti ve věku 110 let (Gn. 50:22-26). Korán informuje o zahynutí Jozefa (súra 40:36 - "A přišel k vám již dříve Josef s jasnými důkazy, a nepřestali jste pochybovat o tom, co vám přinesl. A když zahynul, řekli jste: „Bůh po něm už nevyšle posla žádného.“ A takto Bůh dává zbloudit tomu, kdo přestupníkem je a pochybovačem. "), protože jeho věroučení bylo nepřijatelné pro hierarchii Amona. Informace o zahynutí Jozefa je v Koránu spojeno s objevením se Mojžíše na dvoře Faraona v roli Božího vyslance a pochází od jednoho z členů rodu faraona (súra 40:28), informovaného o reálné pravdě minulosti.

To znamená že v době Mojžíše v Egyptě konflikt mezi Bohem a celou hierarchií žrečestva Egypta, který vznikl v době Jozefa, pokračoval. Jak je možné pochopit z Bible, konflikt vznikl v důsledku rozdílnosti pohledů na podstatu reforem společenských vztahů v Egyptě. Pokud použít současnou terminologii ohledně událostí popisovaných v Genesis, kap. 41 - 47, pak výsledkem první etapy reforem, realizovaných pod vedením Jozefa, v Egyptě vzniklo státní vlastnictví na hlavní prostředky produkce - predvším zemi. Ale z knihy Gn. 47:22 vyplývá, že státní vlastnictví byla po své podstatě klanovým vlastnictvím "žrečestva" Egypta, které si pro sebe zařídilo "komunizmus" (každému podle potřeb) na práci celé společnosti, a všechno ostatní obyvatelstvo Egypta se právně ocitlo v postavení otroků.

Je těžké si představit, že Jozef, který se dostal k vrcholům státní moci z postavení koupeného nevolníka a který viděl nemálo nespravedlivého, měl za cíl vznik klanově-"elitárního" otrokářského státu, rozrůstajícího se do globálních měřítek. Korán, který mnohokrát odsuzuje a odmítá otrokářství, Jozefa ze zavedení otrokářství neobviňuje. Je rozumné předpokládat, že na druhé etapě reforem mělo dojít k transformaci státního vlastnictví, uzurpovaného žrečeskými klany, na všenárodní. Ale hierarchie odmítla přiznat všem ostatním obyvatelům Egypta stejnou důstojnost a přistoupila k odstranění Jozefa, jak o tom informuje Korán. Bible o tom mlčí, protože hierarchie znacharů (do úrovně kterých degradovalo žrečestvo Egypta) měla zájem na to, aby před národem skryla svůj konflikt s Bohem a jeho vyslanci. (Žrečestvo nemůže být v konfliktu s Bohem, protože ono vědomě hledá Boží vůli a řídí se Božím záměrem. Znacharstvo, disponujíce mnohým věděním žrečestva, tvoří otsebjatinu, kterou zaměňuje Boží záměr v předělech dopuštění dovolených mu Seshora)


 

Institut židovských žen a milenek

V dobách Mojžíše konflikt mezi hierarchií egyptského znacharstva a vyslanci Boha pokračoval. A bylo by chybou myslet si, že židovská periferie egyptského pseudožrečestva, která odešla spolu s Židy, přiznávala Mojžíše v roli legitimního prvohierarchy. Ti znachaři tiše čekali na vhodný moment, aby se Mojžíše zbavili, jako se dříve zbavili Jozefa, aby po jeho smrti zvrátili skrze něho předané věroučení (Zikmund Freud v práci "Člověk Mojžíš a monoteistické náboženství" analyzuje odchod z Egypta a vyslovuje domněnku o vraždě Mojžíše. Vyslovuje domněnku, že reálně existovaly "dva základy náboženství, první byl vytěsněn druhým, nicméně později první opět vystoupil do popředí").

Dav se nebouří sám od sebe. Aby vznikla vzpoura, v davu musí být organizace ponoukávačů. Bible informuje o mnohých vzpourách, ale nemluví o našeptávačích.

S našeptávači je spojeno i vedení v judaizmu rodových linií po matce. Možná, že tehdejší znachaři znali to, co zná současná genetika: intelektuální schopnosti se dědí po ženské linii, geny za ně odpovědné se soustřeďují v ženském chromozomu "X". Kritérium krevní přináležitosti k židovstvu se určuje podle původu matky, ne otce. Je podmíněno krevním příbuzenstvem určité části Židů s staroegyptskými hierarchiemi znacharů, které v minulosti dělaly veškerou geopolitiku v Evropě a Západní asii. Toto udržení matriarchátu zakrývalo cizím možnost dostat se "do kuchyně" globální politiky těch let. Ale ve společnostech, kam Židé přicházeli, panoval patriarchát. Z tohoto důvodu v případě svazku židovky a nežida byli jejich potomci přijímáni domácí společností jako vlastní krev, a ne cizí-Židé, a měli možnost dosahovat libovolných významných postů obecně bez omezení ze stran společnosti s psychologií patriarchátu.

V hranaté závorky obnovených výňatku podle Septuaginty se dostala i celá část textu ve 2. a 3. kapitole knihy Králů. Její odstranění dovolilo nepřitahovat pozornost k faktu krevních svazků mezi dynastií egyptských faraonů (také patřících k systému staroegyptského žrečestva-znacharstva) a jeruzalémskou dynastií králů, počínaje Šalamounem. V důsledku té spřízněnosti by potomci Šalamouna a egyptské princezny (pokud nějací byli) také krevně patřili k "žrečeským" klanům egyptských znacharů.

Od dávných dob bylo jedním z nejefektivnějších prostředků vlivu na státní politiku, realizovanou mužem, dát mu ženu, na které se stane sexuálně a emocionálně závislý. Politiku mnohých států mnohá staletí deformoval institut židovských žen a milenek, které speciálně připravovali pro roli oblíbenkyň, schopných vykazovat vliv na činnost státníků a veřejných činitelů ve směru nutném pro pány židovstva. Biblická Ester - hrdost židovských žen - je jedním z mnohých příkladů. Není vyloučeno, že na egyptskou princeznu, rozenou v klanu znacharů Amona, byla vložena podobná mise vlivu, ale ve vztahu k tehdejšímu židovskému státu. Z toho důvodu jednu zmínku o ní zcenzurovali, aby nepřitáhli pozornost k realizaci politiky skrze "zahraniční" milenky.

Ale i sám starožidovský základ řeckojazyčné Septuaginty se vytvářel pod kontrolou egyptského znacharstva, nemluvě už o tom, že i překlad do řečtiny byl vykonán na ostrově (v izolaci od nežádoucích očí) v novém egyptském hlavním městě Alexandrii pro dohledem velitele knižních archivů egyptských Ptolemáiovců, který po svém postavení nemohl nepatřit k hiearchii tehdejšího "žrečestva" Egypta. (formální stránku vzniku Septuaginty předkládá Jozef Flavius z "První židovské válce", jsa sám knězem). To jest Septuaginta i její hebrejský základ je vyjádřením pohledu na Mojžíšovo Zjevení tehdejšího znacharstva egyptského Amona, které bylo v konfliktu jak s Mojžíšem, tak s Josefem, jejichž věroučení o jediném Bohu, zákaz modlářství a otsebjatinu magie byly pro znacharstvo nepřijatelné, protože podrývaly osnovy otrokářství, výhodného pro hierarchii.

Z analýzy smyslu odstraněných fragmentů je možné pochopit, že dlouhou dobu po odchodu z Egypta a usazení se v Palestině - hlavním tranzitním uzlu tehdejších karavanních a mořských obchodních cest, a hlavně informačních cest ve Středomoří - byl Jeruzalém vnějším představitelem hierarchie znacharů Amona, majících historicky centrum ve staroegyptských Thébách (Heliopolis). Théby, stojící bokem obchodních cest a s nimi spojených informačních toků, se staly obecně nevhodnými pro řízení středomořsko-západoasijské civilizace, na což v chodě svého historického rozvoje reagovala hierarchie egyptského Amona. Právě na základě tehdejší středomořské-západoasijské civilizace vyrostla manažerským úsilím potomků žreců Amona současná euroamerická, biblická civilizace.

Hierarchie znacharstva Amona se rozhodla ovládnout hlavní informační uzel antického světa. Ale pamatujíce si na neúspěchy mnohých válek Egypta s Kanaánem, hierarchie znacharstva Amona poprvé v historii rozpracovala koncepci studené války za světovou nadvládu metodou kulturní spolupráce (agrese), ve které psychologické zpracování i protivníka, i sociální skupiny, využité v roli instrumentu agrese, se pozvedává nad chápání prvních i druhých, a překonává většině pochopitelné vedení válek zbraněmi v obyčejném chápání. Přechod k válce nemateriálními nástroji udělal agresi neviditelnou pro její oběti na mnohá staletí. (To platí i pro studenou válku NATO proti SSSR, jejíž srážky probíhaly a stále probíhají mimo zorné pole chápání většiny.)

Z toho důvodu bylo mnoho významného v organizaci biblické civilizace odstraněno z kánonu Bible. Ale tyto odstraněné části jsou zachovány v oficiálními církvemi a synagogami odmítaných apokrifech, ve starších verzích textů, a také v ústní tradici výkladu kánonu pro zasvěcence vysoké úrovně. To, co bylo nemožné odstranit, cenzoři utopili v rozum uspávajícím mnohosloví biblických textů. Téma analýzy smyslu segmentů vyňatých z Bible ještě v hluboké minulosti, na úsvitu vzniku židovských a křesťanských kultů, není nejoblíbenějším tématem nejen pro hiearachie oficiálních církví, synagog a všemožné okultisty, ale i pro mnohé politiky a politology, kteří se považují za "světské" a svobodné od tlaků biblické tradice na jejich intelekt. Skáčí z něj do stropu, nenacházeje odpověď i mnozí ortodoxní marxisté-materialisté, kteří za 70 let SSSR nebyli s to přehodnotit biblické poselství o starověké historii té civilizace, ve které vznikl marxizmus. To ukazuje na vněleksikální jednotu smyslu Bible i marxizmu a jednotu hierarchií, které je nesou.

Nicméně, nikdo v naší době není svobodný od vlivu historické mise vymyšlené pro Židy ve starověku, kterou ze Sinajské "tůry" vynesli, a kterou jejich potomci a další proselyté nesou po světě místo toho, aby nesli pravou Tóru v té formě, v jaké ji získal a ohlásil Mojžíš. (Nejpočetnější a nejznámější skupinou proselytů jsou Chazaři, kteří se stali v současném židovstvu vedoucí skupinou).

Možná, že v epizodě popsané v kn. Numeri, kap. 14, byl Mojžíš zabit. Nebo se po této epizodě sám vzdal pozice, aby se všichni, okusivší plody lži a otsebjatiny, namísto jimi odmítnuté Pravdy - pro míře svého chápání a svobodné vůli vrátili k Pravdě. Ale, soudě podle dalších událostí, právě po této epizodě začalo jak vnucování židům historické mise vymyšlené znacharstvem Egypta, tak i přidání atributu monoteismu staroegyptské magii kultu Amona.


...

pokračování

 

Diskusní téma: Sinajská "tůra" (1)

Otsebjatina

Jura | 06.02.2020

= svévole, svévolně

Anti Aging Bark Misery Products

nuxe eye cream review | 16.06.2018

Draw to today, when there is a nimiety of anti aging pellicle pay attention to to products like ylkil.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/nuxe-eye-cream-review.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some thing tingfol.gojimasker.nl/informatie/moisturizer-jetske-ultee.html their anti aging imagine via ingredients that attired in b be committed to a ton of menial experimentation morlou.gojigezicht.nl/dokters-advies/fietscomputer-met-strava.html and investigation on how peel ages to endangerment on a shore up them up and some are uninfected hype.

Poznámka

Pavel | 19.11.2016

Kde berete tu jistotu, že Židé šli pouští 42 let! V časových údajích je v Bibli trošku "guláš"! Vezměte si např. věk "Biblických starců"!

sinajský "pochod" 1

jan evangelista | 29.12.2013

...žid š.šankara-jóga prorokú...exod POCHOD/CESTA.ˇ..židú/VYSPELEJší SKUPINA LIDí...z Egypta/ZE SVETA

duchovní cesta človeka té doby

ježíšovo utrpení - duchovní cesta človeka jeho doby

Re: sinajský "pochod" 1

LV | 06.01.2016

Mojžiš je nadnárodná entita,ktorá sa inkarnuje podľa potrieb planetárnej evolúcie. Nebol žid,narodil sa sestre egyptského faraona,podobne ako Ježiš Márii,či Krišna Devaky. Tieto ženy boli oplodnené Slovom-Logosom ( kozmický duchovný princíp). Dosiahol
najvyššieho kňazského vzdelania a zasvatenia. Ako dospelý sa spýtal matky kto je jeho otcom. Odpovedala - ohnivý vietor ťa zavial do mojho lona.(Oplodnená Logogeneticky,porodila geneticky). Z pochopiteľných dovodov egyptskému ľudu zdelili bájku,že faraonova sestra ho našla v košíku vo vodách Nílu. Povodné meno mal Hosarsiph, až u Jetra vo "vyhnanstve" ako 40-ročný prijal meno Mojžiš - Moše -( z vody vytiahnutý. )
Jeho predošlé inkarnácie - Henoch, Ráma,Zarathustra-čiže Zoroaster,Aristoteles,Rudolf Steiner. Toľko ku skutočnému povodu.

Re: Re: sinajský "pochod" 1

LV | 06.01.2016

Oprava - nielen predošlé,ale aj ďaľšie inkarnácie.

Matriarchát

Aleš Krejčí / Brno | 29.03.2013

je v podstatě dodnes, ale nám můžům skrytý: http://stridavka.cz/co-zeny-umeji-a-muzi-nevedi.html

Sinajský pochod

pyramida | 26.03.2013

Děkuji za článek. Něco hodně důležitého s nimi v poušti provedli. Potřebovali úplně jinou sortu lidí. To, co se zamlčuje - Abraham hovořil jazykem, který se v nejčistší podobě zachoval v sanskrtu. Ti učení, kteří ovládají starý sanskrt, ví, že je podoben ruskému jazyku. Oni vlastně rozumí skoro 70% toho, co slyší, když někdo hovoří rusky pomalu.

Re: Sinajský pochod

Hox | 28.03.2013

Když se nad tím člověk zamyslí i jen selským rozumem, 40 let někoho vodit po poušti v izolaci, živit, chránit před kontaktem a v neposlední řadě vymývat mozek propagandou, to musel udělat někdo s naprosto konkrétními cíly a velkými prostředky.

Re: Re: Sinajský pochod

pyramida | 28.03.2013

Jak to řekl Ježíš: Přišel jsem jen k zbloudilým ovečkám domu izraelského.
V tom je vlastně shrnuto všechno.

Re: Re: Re: Sinajský pochod

Hox | 28.03.2013

je... ale "jen" člověk musí znát vše, co je za tím výrokem... křesťanovi-dogmatikovi bys to asi hned tak nevysvětlila.

Re: Re: Re: Sinajský pochod

LV | 06.01.2016

Máme karmu - 1.osobnú, 2.rodovú, 3. rasovú-národnú 4. planetárnu
Ježiš nás vykúpil "len" z karmy planetárnej, - inak by ľudstvo neodvolateľne padlo do moci Archontov, zachránil nás v hodine dvanástej. To znamená,že karmu osobnú, rodovú a rasovo-národnú
si musíme splatiť už sami.
Po zániku Atlantídy boli 2 mininárody predestinované k tajnému
vedeniu zemskej evolúcie - Židia - potomstvo Abraháma a Češi -
Slovania. Židia Jahve-Elohima sklamali,-zapredali sa Ahrimanovi,
pánovi hmotnosti. Ježiš bol bez karmy,-jedinou čistou nádobou
na prijatie slnečnej bohoľudskej inteligencie - Krista. Stalo sa tak
o sviatku Letníc v r.30 n.l., keď Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša a do Ježiša vstúpili sily Ducha svatého,ako aj Kristove.. Tak sa z človeka Ježiša stal Bohočlovek Ježiš Kristus. Ten je našim skutočným spasiteľom,len cez neho sa možeme vyslobodiťz otroctva Archontov a znovu získať duchovnú a duševnú povodnú slobodu.
JK právom hovorí - Ja som cesta, pravda a život. Vediem vás k otcovi. ( Tak to proste funguje,- pojímané i z energetického jemnohmotného hľadiska). - Niekto má pečať JK na duchovnom
čele a srdci, iný zas pečať Satanovu a jeho služobníkov Archontov.

Re: Sinajský pochod

Borky77 | 29.03.2013

Môžeš poskytnúť odkaz, z ktorého čerpáš? Myslím tým skutočnosť, že Abrahám, resp najstarší židia hovorili sanskrtom. Bol by som Ti naozaj vďačný. Stačilo by mi aj trochu detailnejšia informácia, pokiaľ by si nemal pôvodný zdroj.
Ďakujem!

Re: Re: Sinajský pochod

Karla | 29.03.2013

To je zřejmě nějaký omyl. Nejstarší židé mluvili hebrejsky, mladší aramejsky atd. už nevím, ale teď mluví tak, jak národ ve kterém žijí. A že by mluvili sanskrtom je zrovna takové rčení, jako že někdo mluví cyrilicky, hlaholicky nebo azbucky. Nebo jsem mimo??

Re: Re: Re: Sinajský pochod

pyramiida | 31.03.2013

Není to omyl. Hebrejštinou hovořili o něco později. Já jsem se zmínila o Abrahamovi a lidí blízkých kolem něj. Jazyk, kterým hovořil ,nebyl starý sanskrt, ale podobal se mu.. V nejčistší formě se tak zachoval ve starém sanskrtu. Mnohé věci se neříkají.

-zapovede, -bohvia a mojžiš

dusan | 26.03.2013

-pri tých zápovediach mám pocit že boli derivované z egyptský, akurát ich bolo viac ako 70 ?, takže boli moc komplexné pre našich kamošov
-jasne bohovia pomáhali mojžišovi, no a nám pomôžu tiež, stačí keď nebudeme memorovat to desatero a chodit do chrámu, aj jahve nám bude pomáhať
du

Děkuji moc

| 25.03.2013

Děkuji za překlad..
Pak bych doplnil - za BOHY je nutné dát slovo "MIMOZEMŠTANÉ" - viz. video na toto téma..
http://www.youtube.com/watch?v=Zwq6yBME0RA
Dále - souboj mezi dobrými a zlými Bohy začal již v Egyptě - známých 10 ran egypských, kdy Bohové na straně Mojžíše vyhráli a přiměli Egyptany pustit Mojžíše. Jestli to byli dobří či špatní, nevím, ev. mohlo dojít k záměně vlivu "bohů" na Sinaji.

Zda se na Sinaji

Doplnění ...

erddyst | 25.03.2013

Jeden překlad který má co do činění s touhle témou:

Mýtus o Enochovi
http://leva-net.webnode.cz/products/mytus-o-enochovi/

Programovanie (tvárnenie) ľudskej psychiky

Slovan | 25.03.2013

Na naprogramovanie vražednej generácie bolo treba 40 rokov.
Na "naprogramovanie" dobrej generácie bude Rusom stačiť 25 rokov.
http://www.youtube.com/watch?v=Nk8dwGKOlfM
http://www.youtube.com/watch?v=JJzr4jXM8VY
http://www.youtube.com/watch?v=3fPdh-aocso

Дмитрий Куклачёв - Уроки Доброты

Re: Programovanie (tvárnenie) ľudskej psychiky

dusan to slovan | 25.03.2013

no kamarád, hovoríš v budúcom čase, no ja mám pocit že to už prebieha, len o tom procese nie sme doplna informovaný, len dúfam že nebudeme taký dobráci ako keď sme sa s nimi stretali na začiatku
du

Lačnost nad národním zlatem, majetkem, penězi a po moci

Jan | 25.03.2013

Nebyla náhodou na Sinaji zkušební laboratoř/polygon(podle dnešní doby)a nepoužívají náhodou stejné odzkoušené metody i v dnešní době?Používají staré osvědčené techniky ze starého Řecka a Říma?V kronikách toho je napsáno plno a přímo o vyvoleném národu, že nepohodlné a pohany trávili(jedovatými bylinami?).Otrava se nemusí poznat hned?

Re: Lačnost nad národním zlatem, majetkem, penězi a po moci

Jan | 25.03.2013

V době asi za Velké Moravy Pohané pořádali tažení na Jeruzalém, ale nevím proč :o) Židé se prý dokázali domluvit s křesťany a ty následně zavraždily(zabití upálením, ukřižovaní ).

Re: Lačnost nad národním zlatem, majetkem, penězi a po moci

pyramida | 27.04.2013

Já znám trochu Evangelia, také vím něco o vyvolenosti národa. Jenže židovský národ to není. To Židé špatně pochopili a proto mysleli sebe. V programu bible je napsáno " malý, šikovný národ ve středu Evropy. Je tím myšlena Česká a Slovenská republika. Budou vůdčí národem v příštím vývoji světa. . Možná proto se Židům tak zamlouvá zdejší kotlina. Známí proroci, vědmy a mystikové to vědí již dávno. Ochranu naše země mají a my ji musíme v duchu posílovat. Je také pravdou, že všechno může dopadnout vítězstvím, nebo také prohrou. Hodně záleží také na nás. Nenechat se otrávit chaosem. Vím, že to leckdy pod snůškou lží není jednoduché, ale je to důležité. Naše probuzené slovanství je jen jeden díl z té důležité mozaiky. Takže, věci fungují a jsou v pohybu.

pohádka:

Aien | 25.03.2013

Židi v poušti potkali UFO a tím svým Jahvem. Ten je naložil a převezl na převýchovu do svého království. Hoši, vy jste se nepovedli, nějak se to pokazilo.Protože je čas nelineární, uběhlo mnoho generací, zapracoval na genetice, dal jim nové instrukce a vrátil je zpět na poušť.Naučil je jak být teroristy, loupežníky a tentokrát si dal záležet, aby neudělal chybu. Což se mu povedlo.A žijí šťastně na zemi až dodnes.

Re: pohádka:

erddyst | 25.03.2013

Přesně tak !!!
Dík Tobie jsem si spoměl na jeden starší překlad a dal odkaz samostatně - DÍK !!!

proč

dusan | 25.03.2013

mam pocit že 40 rokov je jedna generácia /alebo menej ?/, je to dostatočne dlhý čas na výmenu generácii, aj na zblbnutie a dostatočne krátky aby vás generácie neodhalili že sluby typu bedeš jesť hrozno ktoré si nesadil sú neni prázdne / ako by to bolo keby dedo hovoril vnukovi že to už tvrdili jeho dedovi /, no a potom ich bolo treba vyhnať z púšte do zaslúbnej zeme aby si to mohli zobrať a urobiť dojem že je to pravda až sa to zakorenilo v ich kultúre
du

Re: proč

pyramida | 27.04.2013

Nebyli jen zblbnutí vymýváním mozků, ale také stále přítomným strachem z Hospodina(Jahveho). Ve starší verzi bible se píše, že si Mojžíš stěžoval, že někteří odmítají bezcílně se toulat po poušti. Hospodin nařídil Mojžíši, aby těch 200 rebelujících vzalo do ruky kadelnice a postavili se na vzdálenější místo. Pak všech 200 sežehl plamenem. Tak si asi dokážete představit, co to dělalo s jejich psychikou a jak se pak měnila.

Exodus

eru24 | 24.03.2013

Zda sa mi to troka cudne, na takom malom uzemi sa nemohol narod chovavat 40 rokov bez toho, aby neprisiel do kontaktu s inymi narodmi

Re: Exodus

Hox | 25.03.2013

Sinaj je 60.000 km čtverečních, skoro jako ČR. Záleží jak to bylo zařízeno, pokud bylo zařízeno, aby nikoho nepotkali, nemusel to být problém.

Toto ste mi vyviedli

Jajaa | 24.03.2013

Priatelia, tak ja sa lúskam slimačím tempom už hodinu v originálnom článku a vy tu zavesíte preklad!
Samozrejme, veľká vďaka, lebo je to dosť ťažké čítanie. Navyše, Petrov sa o týchto veciach zmieňuje dosť stručne a tu je podrobne popisovaný pohľad na žrečestvo Egypta a úlohu židovstva z pozície KOB.

tabulky

taurus | 24.03.2013

Zde je možný důvod, proč Mojžíš rozbil tabulky. Převzato od Sidorova.

Христиане совершенно вправе спросить - "что такого преступного в десяти заповедях?" Секрет здесь весьма прост. Дело в том, что подсознание человека устроено таким образом, что частица "не" им попросту не воспринимается. Уберите частицу "не" из десяти заповедей Моисея и взгляните, что получилось. Это лишь одна из множества ловушек сознания, которых в любой религии так и вне их содержится множество.


Re: tabulky

Hox | 25.03.2013

To moc nesedí, jednak se neví co tam doopravdy bylo, pokud vůbec nějaké fyzické tabulky dostal, a taky předpona "ne" se používá i na jiných místech SZ, kde se to podvědomí nějak neprojevuje, v doktríně Izajáše: "..nebudeš dávat v úrok bratru svému.."

Re: Re: tabulky

Slovan | 25.03.2013

Podvedomie skutočne nerozlišuje, či človek niečo chce, alebo nechce.
Podstatné je , že na to myslí.
Nuž a desatoro bolo treba denne opakovať, preto sa stávali súčasťou obrazu života danej bytosti.
Či to bol zámer? Kto vie.

Re: Re: Re: tabulky

Zdeněk | 25.03.2013

Desastero se vztahuje pouze na židy. Nevztahuje se na gojímy. Viz Talmud.

Re: Re: tabulky

Heh | 25.03.2013

Já bych tomu celkem věřil. I např. v NLP apod. (neurolingvistické programování) se uvádí, že by neměl být do vět kladen zápor, protože podvědomí jej nevnímá.

Sinajsky pochod

Jaroslav | 24.03.2013

Hoxi díky!!!! Dnes som to trocha prebehol v origoš verzii.Ale takto to pojde rychlejšie.

Přidat nový příspěvek